Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0218(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0198/2019

Predkladané texty :

A8-0198/2019

Rozpravy :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Hlasovanie :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Prijaté texty
PDF 149kWORD 60k
Utorok, 23. novembra 2021 - Štrasburg
Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení ***I
P9_TA(2021)0458A8-0198/2019
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. novembra 2021 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov, nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0394),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 43 ods. 2, článok 114, článok 118 prvý odsek a článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0246/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 5. decembra 2018(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 23. júla 2021, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a na stanoviská a pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre rozvoj, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0198/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(3);

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie a spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, ktoré sa uverejnia v sérii C Úradného vestníka Európskej únie;

3.  berie na vedomie vyhlásenia Komisie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, ktoré sa uverejnia v sérii C Úradného vestníka Európskej únie;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 214.
(2) Ú. v. EÚ C 86, 7.3.2019, s. 173.
(3) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 23. októbra 2020 (Prijaté texty, P9_TA(2020)0289).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. novembra 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie
P9_TC1-COD(2018)0218

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2021/2117.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU(1)

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o aktívnej účasti na multilaterálnej úrovni v súvislosti s uplatňovaním zdravotných a environmentálnych noriem EÚ na dovážané poľnohospodárske výrobky

Európsky parlament, Rada a Komisia uznávajú potrebu usilovať sa o väčšiu súdržnosť medzi zdravotnými a environmentálnymi normami, ktoré sa uplatňujú na poľnohospodárske výrobky v Európskej únii a normami, ktoré sa uplatňujú na dovážané poľnohospodárske výrobky v súlade s pravidlami medzinárodného obchodu. Európska únia už niekoľko rokov sprísňuje tieto normy s cieľom riešiť otázky trvalo udržateľného rozvoja, predovšetkým zmeny klímy a straty biodiverzity, ktoré sú celosvetovým problémom, ako aj v záujme splnenia očakávaní občanov, pokiaľ ide o vyššiu kvalitu a udržateľnosť potravín. Európska zelená dohoda a jej odvetvové stratégie vrátane oznámenia Komisie týkajúceho sa stratégie Z farmy na stôl sa usilujú dosiahnuť tento cieľ a vedú k ďalšiemu sprísneniu noriem uplatňovaných v rámci EÚ a v relatívnych prípadoch aj na dovážané výrobky.

Európsky parlament, Rada a Komisia uznávajú potrebu aktívne sa zapájať na multilaterálnej úrovni do zvyšovania ambícii v oblasti medzinárodných cieľov pri presadzovaní a zlepšovaní pravidiel medzinárodného obchodu. Ako sa uvádza v oznámení Komisie o preskúmaní obchodnej politiky, je tiež vhodné, aby Európska únia za určitých okolností vymedzených pravidlami WTO vyžadovala, aby dovážané poľnohospodárske výrobky spĺňali určité výrobné požiadavky s cieľom zabezpečiť účinnosť noriem v oblasti zdravia, dobrých životných podmienok zvierat a životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na poľnohospodárske výrobky v Európskej únii, a prispieť k úplnému dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody a oznámenia týkajúceho sa stratégie Z farmy na stôl. Vzhľadom na význam svojho trhu z hľadiska medzinárodného obchodu môže Európska únia využiť pákový efekt na sprísnenie celosvetových zdravotných a environmentálnych noriem, a tak prispieť k dosiahnutiu medzinárodných environmentálnych cieľov, ako sú ciele Parížskej dohody.

Európsky parlament, Rada a Komisia vítajú širší prístup navrhnutý v preskúmaní obchodnej politiky, pokiaľ ide o potrebu väčšieho zapájania sa na multilaterálnej úrovni do riešenia kľúčových problémov, akými sú strategické zásoby, najmä preto, že potraviny sú základný tovar. Zlepšenie globálnej potravinovej bezpečnosti znamená zníženie nestability na poľnohospodárskych trhoch prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce na multilaterálnej úrovni, ktorá presahuje rámec zmierňovania narušenia trhu, čo je nevyhnutný, ale nie postačujúci faktor stabilizácie medzinárodných trhov.

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o ustanoveniach spoločnej organizácie trhov týkajúcich sa odvetvia cukru EÚ

Európsky parlament, Rada a Komisia uznávajú, že sektor cukru po zrušení kvót na cukor v októbri 2017 čelí problémom, ktoré sa vyznačujú nestabilitou na medzinárodných trhoch, stagnujúcou spotrebou a klesajúcou výrobou cukrovej repy a cukru. Táto situácia je zdrojom obáv v sektore cukru EÚ.

Súčasný stav sektora a jeho adaptačné stratégie sa dôkladne posúdia v rámci štúdie, ktorá sa má predložiť na jeseň 2021. V štúdii sa budú analyzovať európske a vnútroštátne politické nástroje dostupné pre sektor cukru, príslušné úlohy súkromného sektora a verejných inštitúcií pri reagovaní na hlavné riziká, ktoré ovplyvňujú tento sektor, a určia sa možné stratégie na zlepšenie odolnosti európskeho sektora cukru.

Európsky parlament, Rada a Komisia zvážia akýkoľvek vhodný budúci vývoj politiky vzhľadom na kľúčové zistenia a závery tejto štúdie. Takýto budúci vývoj politiky by mohol zahŕňať všetky relevantné regulačné a neregulačné iniciatívy týkajúce sa nástrojov trhového a krízového riadenia, transparentnosti trhu v dodávateľskom reťazci cukru, zmluvných vzťahov medzi pestovateľmi a výrobcami cukru, medzinárodného obchodu a vývoja biohospodárstva.

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní zdravotných a environmentálnych noriem EÚ na dovážané poľnohospodárske výrobky

Európsky parlament a Rada vyzvali Komisiu, aby najneskôr v júni 2022 predložila správu obsahujúcu posúdenie opodstatnenosti a právnej uskutočniteľnosti uplatňovania zdravotných a environmentálnych noriem EÚ (vrátane noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ako aj postupov a výrobných metód) na dovážené poľnohospodárske a agropotravinové výrobky, ako aj určenie konkrétnych iniciatív na zabezpečenie väčšej konzistentnosti ich uplatňovania v súlade s pravidlami WTO. Táto správa by sa mala týkať všetkých relevantných oblastí verejnej politiky, ako sú okrem iného spoločná poľnohospodárska politika, politika zdravia a bezpečnosti potravín, environmentálna politika a spoločná obchodná politika.

Vyhlásenie Komisie o preskúmavaní dovozných tolerancií a maximálnych limitov rezíduí podľa kódexu (MRL)

Európska komisia bude naďalej zabezpečovať, aby sa po dôkladnom posúdení dostupných vedeckých informácií o účinných látkach buď v kontexte postupov podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 alebo postupov podľa nariadenia (ES) č. 396/2005 a v súlade s pravidlami Organizácie Varšavskej zmluvy posúdili a preskúmali dovozné tolerancie a maximálne limity rezíduí podľa kódexu (CXL) pre účinné látky, ktoré nie sú alebo už nie sú schválené v EÚ, aby žiadne rezíduá v potravinách alebo krmivách nepredstavovali žiadne riziko pre spotrebiteľov. Okrem aspektov týkajúcich sa zdravia a osvedčených poľnohospodárskych postupov, ktoré sa v súčasnosti posudzujú, Komisia pri posudzovaní žiadostí o dovoznú toleranciu alebo pri preskúmavaní dovozných tolerancií pre účinné látky, ktoré už nie sú v EÚ povolené, v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie zohľadní aj environmentálne aspekty globálnej povahy. Návrh legislatívneho rámca pre udržateľné potravinové systémy, ktorý predložila Komisia, bude zásadným dodatočným krokom smerom k úplnému dosiahnutiu tejto ambície v súlade s cieľmi zelenej dohody.

Vyhlásenie Komisie o označovaní výživovej hodnoty vín a aromatizovaných vínnych výrobkov a ich zložiek

Komisia sa domnieva, že výrobky s obsahom alkoholu 1,2 % a menej by mali byť naďalej regulované nariadením o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, a vyhradzuje si právo vrátiť sa k právnemu rámcu pre označovanie vín v rámci nadchádzajúcej iniciatívy na označovanie všetkých alkoholických nápojov, ktorá je súčasťou plánu EÚ na boj proti rakovine.

Komisia sa takisto domnieva, že súčasný kompromis týkajúci sa označovania vín a aromatizovaných vínnych výrobkov, pokiaľ ide o zoznam zložiek a výživových údajov, nemožno považovať za precedens pre budúci legislatívny návrh a rokovania, a vyhradzuje si právo zosúladiť požiadavky na označovanie pre všetky vína s plánom EÚ na boj proti rakovine.

(1) Technická poznámka pod čiarou: Spoločné vyhlásenie o aktívnej účasti na multilaterálnej úrovni v súvislosti s uplatňovaním zdravotných a environmentálnych noriem EÚ na dovážané poľnohospodárske výrobky, ako sa uvádza v pozmeňujúcom návrhu 283, obsahovalo dodatočný druhý odsek (o dovozných toleranciách pre pesticídy). Vloženie tohto odseku do pozmeňujúceho návrhu vyplývalo z administratívnej chyby. Na podstatu tohto odseku sa už vzťahuje jednostranné vyhlásenie Komisie o preskúmavaní dovozných tolerancií a maximálnych limitov rezíduí podľa kódexu (MRL). Tento odsek sa preto nezahrnie do spoločného vyhlásenia, ktoré sa uverejní v sérii C Úradného vestníka Európskej únie, a neuvádza sa v texte prijatom Európskym parlamentom.

Posledná úprava: 2. marca 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia