Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0218(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0198/2019

Predložena besedila :

A8-0198/2019

Razprave :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Glasovanja :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Sprejeta besedila
PDF 141kWORD 61k
Torek, 23. november 2021 - Strasbourg
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in drugih uredb ***I
P9_TA(2021)0458A8-0198/2019
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. novembra 2021 predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov, (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in (EU) št. 229/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0394),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 43(2), člena 114, člena 118, prvi odstavek, in člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0246/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. oktobra 2018(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 5. decembra 2018(2),

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 74(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 23. julija 2021, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter mnenj in stališč v obliki predlogov sprememb Odbora za razvoj, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Odbora za regionalni razvoj (A8-0198/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju(3);

2.  odobri skupni izjavi Parlamenta, Sveta in Komisije ter skupno izjavo Parlamenta in Sveta, priložene tej resoluciji, ki bodo objavljene v seriji C Uradnega lista Evropske unije;

3.  se seznanja z izjavama Komisije, priloženima tej resoluciji, ki bosta objavljeni v seriji C Uradnega lista Evropske unije;

4.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 62, 15.2.2019, str. 214.
(2) UL C 86, 7.3.2019, str. 173.
(3) To stališče nadomesti spremembe, sprejete 23. oktobra 2020 (Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0289).


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 23. novembra 2021 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2021/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije
P9_TC1-COD(2018)0218

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2021/2117.)


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI(1)

Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o proaktivnem sodelovanju na večstranski ravni v zvezi z uporabo zdravstvenih in okoljskih standardov EU za uvožene kmetijske proizvode

Evropski parlament, Svet in Komisija priznavajo, da si je treba prizadevati za večjo skladnost med zdravstvenimi in okoljskimi standardi, ki se uporabljajo za kmetijske proizvode v Evropski uniji, in tistimi, ki se uporabljajo za uvožene kmetijske proizvode, v skladu z mednarodnimi trgovinskimi pravili. Evropska unija je te standarde že vrsto let zviševala, da bi obravnavali vprašanja trajnostnega razvoja, zlasti podnebne spremembe in izgubo biotske raznovrstnosti, ki so vprašanja na svetovni ravni, ter da bi izpolnili pričakovanja državljanov glede bolj kakovostnih in trajnostnih živil. Ta cilj se skuša doseči z evropskim zelenim dogovorom in njegovimi sektorskimi strategijami, vključno s sporočilom Komisije Strategija „od vil do vilic“, in zaradi njih se bodo dodatno zvišali standardi, ki se uporabljajo v EU, po potrebi tudi za uvožene proizvode.

Evropski parlament, Svet in Komisija priznavajo, da je potrebno proaktivno sodelovanje na večstranski ravni, da bi se povečala ambicioznost mednarodnih okoljskih ciljev pri uveljavljanju in izboljševanju pravil mednarodne trgovine. Kot je navedeno v sporočilu Komisije o pregledu trgovinske politike, je tudi ustrezno, da Evropska unija v določenih okoliščinah, opredeljenih v pravilih Svetovne trgovinske organizacije, zahteva, da uvoženi kmetijski proizvodi izpolnjujejo nekatere proizvodne zahteve, da bi se zagotovila učinkovitost zdravstvenih standardov, standardov dobrobiti živali in okoljskih standardov, ki se uporabljajo za kmetijske proizvode v Evropski uniji, ter bi se prispevalo k polnemu izvajanju evropskega zelenega dogovora in sporočil o strategiji „od vil do vilic“. Glede na pomen svojega trga v mednarodni trgovini lahko Evropska unija izkoristi svoj vpliv za dvig zdravstvenih in okoljskih standardov na svetovni ravni ter tako prispeva k doseganju mednarodnih okoljskih ciljev, kot so cilji Pariškega sporazuma.

Evropski parlament, Svet in Komisija pozdravljajo širši pristop iz pregleda trgovinske politike v zvezi s tem, da je pri obravnavi ključnih vprašanj, kot so strateške zaloge, potrebnega več sodelovanja na večstranski ravni, zlasti ker je hrana bistvena dobrina. Za izboljšanje svetovne prehranske varnosti je potrebno zmanjšanje nestabilnosti kmetijskih trgov z okrepljenim sodelovanjem na večstranski ravni, ki presega zmanjšanje izkrivljanja trga, kar je nujen, vendar nezadosten dejavnik za stabilizacijo mednarodnih trgov.

Skupna izjava Evropskega parlamenta Sveta in Komisije v zvezi z določbami o skupni ureditvi trgov za sladkorni sektor EU

Evropski parlament, Svet in Komisija priznavajo, da se sladkorni sektor sooča s težavami, potem ko so bile leta 2017 odpravljene kvote za sladkor. Težave se kažejo v nestabilnosti na mednarodnih trgih, stagnaciji porabe ter upadanju proizvodnje sladkorne pese in sladkorja. To povzroča zaskrbljenost v sladkornem sektorju EU.

V študiji, ki bo končana jeseni 2021, bo temeljito ocenjeno sedanje stanje v sektorju in njegove prilagoditvene strategije. V njej bodo analizirani evropski in nacionalni politični instrumenti, ki so na voljo sladkornemu sektorju, ter vloga zasebnega sektorja in javnih institucij pri odzivanju na velika tveganja, ki vplivajo na sektor, določene pa bodo tudi možne strategije za izboljšanje odpornosti evropskega sladkornega sektorja.

Evropski parlament, Svet in Komisija bodo glede na ključne ugotovitve in zaključke študije razmislili o morebitni ustrezni prihodnji politični usmeritvi. Ta bi lahko vključevala vse ustrezne regulativne in neregulativne pobude v zvezi z orodji za upravljanje trga in kriz, preglednost trga v sladkorni dobavni verigi, pogodbene odnose med pridelovalci in proizvajalci sladkorja, mednarodno trgovino in razvoj biogospodarstva.

Skupna izjava Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi zdravstvenih in okoljskih standardov EU za uvožene kmetijske proizvode

Evropski parlament in Svet pozivata Komisijo, naj najpozneje junija 2022 predstavi poročilo z oceno utemeljitve in pravne izvedljivosti uporabe zdravstvenih in okoljskih standardov EU (vključno s standardi za dobrobit živali ter postopki in proizvodnimi metodami) za uvožene kmetijske in agroživilske proizvode ter opredelitvijo konkretnih pobud za zagotovitev večje skladnosti pri njihovi uporabi v skladu s pravili Svetovne trgovinske organizacije. Poročilo bi moralo zajemati vsa ustrezna področja javne politike, med drugim skupno kmetijsko politiko, zdravstveno politiko in politiko za varnost hrane, okoljsko politiko in skupno trgovinsko politiko.

Izjava Komisije o pregledu uvoznih toleranc in mejnih vrednosti ostankov po Codexu (MRL)

Evropska komisija bo še naprej zagotavljala, da se po temeljiti oceni znanstvenih informacij, ki so na voljo za aktivne snovi, pri postopkih iz Uredbe (ES) št. 1107/2009 ali postopkih iz Uredbe (ES) št. 396/2005 ter v skladu s pravili STO uvozne tolerance in mejne vrednosti ostankov po Codexu (CXL) ocenijo in pregledajo za aktivne snovi, ki niso ali niso več odobrene v EU, tako da morebitni ostanki v živilih ali krmi ne predstavljajo tveganja za potrošnike. Poleg zdravstvenih vidikov in vidikov dobre kmetijske prakse, ki se zdaj upoštevajo, bo Komisija pri ocenjevanju vlog za uvozne tolerance ali pri pregledu uvoznih toleranc za aktivne snovi, ki niso več odobrene v EU, upoštevala tudi okoljske vidike globalne narave po pravilih STO. Komisijina predstavitev predloga zakonodajnega okvira za trajnostne prehranske sisteme bo ključen dodatni korak k popolnemu doseganju tega cilja v skladu s cilji zelenega dogovora.

Izjava Komisije o označevanju hranilne vrednosti in sestavin vina in aromatiziranih vinskih proizvodov

Komisija meni, da bi morala uredba o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom še naprej urejati izdelke, ki vsebujejo 1,2 vol. % in manj alkohola, in si pridržuje pravico do uporabe pravnega okvira za označevanje vina pri prihodnji pobudi za označevanje vseh alkoholnih pijač iz načrta EU za boj proti raku.

Komisija tudi meni, da sedanjega kompromisa pri označevanju vin in aromatiziranih vinskih proizvodov glede seznama sestavin in označbe hranilne vrednosti ni mogoče šteti za precedens za prihodnji zakonodajni predlog in pogajanja ter si pridržuje pravico, da zahteve za označevanje vseh vin uskladi z načrtom EU za boj proti raku.

(1) Tehnična opomba: skupna izjava o proaktivnem sodelovanju na večstranski ravni v zvezi z uporabo zdravstvenih in okoljskih standardov EU za uvožene kmetijske proizvode, kot je bila vključena v predlog spremembe 283, je vsebovala dodatni drugi odstavek (o uvoznih tolerancah za pesticide). Vključitev tega odstavka v predlog spremembe je bila tipkarska napaka. Vsebina tega odstavka je že zajeta v enostranski izjavi Komisije o pregledu uvoznih toleranc in mejnih vrednosti ostankov po Codexu (MRL). Ta odstavek zato ne bo vključen v skupno izjavo, ki bo objavljena v seriji C Uradnega lista Evropske unije, in se ne pojavi v besedilu, ki ga je sprejel Parlament.

Zadnja posodobitev: 2. marec 2022Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov