Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0218(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0198/2019

Ingivna texter :

A8-0198/2019

Debatter :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Omröstningar :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Antagna texter :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Antagna texter
PDF 133kWORD 60k
Tisdagen den 23 november 2021 - Strasbourg
Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och andra förordningar ***I
P9_TA(2021)0458A8-0198/2019
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 november 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0394),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 43.2, 114, 118 första stycket och 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0246/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 5 december 2018(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 23 juli 2021 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling samt yttrandena och ståndpunkten i form av ändringsförslag från utskottet för utveckling, budgetkontrollutskottet, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för regional utveckling (A8-0198/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(3).

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som bifogas denna resolution och som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien.

3.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalanden, som bifogas denna resolution och som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 62, 15.2.2019, s. 214.
(2) EUT C 86, 7.3.2019, s. 173.
(3) Denna ståndpunkt ersätter de ändringsförlag som antogs den 23 oktober 2020 (Antagna texter, P9_TA(2020)0289).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 november 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden
P9_TC1-COD(2018)0218

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2021/2117.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN(1)

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om proaktivt engagemang på multilateral nivå när det gäller tillämpningen av EU:s hälso- och miljöstandarder på importerade jordbruksprodukter

Europaparlamentet, rådet och kommissionen erkänner behovet av att sträva efter större samstämmighet mellan de hälso- och miljöstandarder som gäller för jordbruksprodukter i Europeiska unionen, och de som gäller för importerade jordbruksprodukter, i enlighet med internationella handelsregler. För att ta itu med frågor som rör hållbar utveckling, särskilt klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald, som är frågor av global betydelse, och för att tillgodose medborgarnas förväntningar på mer hållbara livsmedel av högre kvalitet har Europeiska unionen under många år kontinuerligt höjt dessa standarder. Den europeiska gröna given och dess sektorsstrategier, däribland kommissionens meddelande om från jord till bord-strategin, strävar efter att uppnå detta mål och kommer att leda till en ytterligare höjning av dessa standarder som tillämpas inom EU, i förekommande fall också för importerade produkter.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen är medvetna om behovet av att proaktivt engagera sig på multilateral nivå för att höja ambitionsnivån för internationella miljömål när internationella handelsregler genomdrivs och förbättras. Såsom det anges i kommissionens meddelande om en översyn av handelspolitiken är det också lämpligt att Europeiska unionen, under vissa omständigheter enligt definitionen i WTO:s regler, kräver att importerade jordbruksprodukter uppfyller vissa produktionskrav, för att säkerställa effektiviteten i de hälso-, djurskydds- och miljöstandarder som gäller för jordbruksprodukter i Europeiska unionen och bidra till ett fullständigt genomförande av meddelandena om den europeiska gröna given och strategin från jord till bord. Med tanke på hur betydelsefull dess marknad är för den internationella handeln kan Europeiska unionen använda sin hävstångskapacitet för att höja hälso- och miljöstandarderna globalt och därmed bidra till att uppnå internationella miljömål, t.ex. målen i Parisavtalet.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen välkomnar den bredare strategi som föreslogs i översynen av handelspolitiken när det gäller behovet av ökat engagemang på multilateral nivå för att åtgärda viktiga frågor, såsom strategiska lager, särskilt eftersom livsmedel utgör en basförnödenhet. En förbättring av den globala livsmedelstryggheten innebär att instabiliteten på jordbruksmarknaderna bör minskas genom ett ökat samarbete på multilateral nivå, som går utöver att enbart minska snedvridningar på marknaden, vilket är en nödvändig men inte tillräcklig faktor för att stabilisera de internationella marknaderna.

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om de regler inom den samlade marknadsordningen som avser EU:s sockersektor

Europaparlamentet, rådet och kommissionen är medvetna om de svårigheter som sockersektorn upplever sedan sockerkvoterna avskaffades i oktober 2017, det vill säga instabilitet på de internationella marknaderna, stagnerande konsumtion och minskande sockerbetsodling och sockerproduktion. Denna situation är en källa till oro för EU:s sockersektor.

Den nuvarande situationen för sektorn och dess anpassningsstrategier kommer att bedömas grundligt inom ramen för en studie som ska läggas fram under hösten 2021. Studien kommer att analysera dels de europeiska och nationella politiska instrument som finns tillgängliga för sockersektorn, dels den privata sektorns och de offentliga institutionernas respektive roller när det gäller att hantera de stora risker som påverkar sektorn, samt identifiera möjliga strategier för att göra den europeiska sockersektorn mer motståndskraftig.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen kommer att överväga all lämplig framtida politik mot bakgrund av de viktigaste resultaten och slutsatserna i samband med denna studie. En sådan framtida politik skulle kunna omfatta alla relevanta lagstiftningsinitiativ och andra initiativ som rör marknads- och krishanteringsverktyg, insyn på marknaden inom leveranskedjan för socker, avtalsförhållanden mellan odlare och sockerproducenter, internationell handel och bioekonomins utveckling.

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av EU:s hälso- och miljönormer på importerade jordbruksprodukter

Europaparlamentet och rådet uppmanar kommissionen att senast i juni 2022 lägga fram en rapport med en analys och en bedömning av den rättsliga genomförbarheten av att tillämpa EU:s hälso- och miljönormer (djurskydd, processer och produktionsmetoder mm.) på importerade jordbruks- och livsmedelsprodukter och med konkreta initiativ för att säkerställa en mer konsekvent tillämpning av dem, i enlighet med WTO:s regler. Rapporten bör omfatta alla relevanta offentliga politikområden, inbegripet – men inte begränsat till – den gemensamma jordbrukspolitiken, hälso- och livsmedelssäkerhetspolitiken, miljöpolitiken och den gemensamma handelspolitiken.

Kommissionens uttalande om översynen av importtoleranser och Codex-gränsvärden

Europeiska kommissionen kommer att fortsätta att säkerställa att man på grundval av en grundlig bedömning av vetenskaplig information som finns tillgänglig för verksamma ämnen antingen inom ramen för förfarandena enligt förordning (EG) nr 1107/2009 eller förfarandena enligt förordning (EG) nr 396/2005 samt i överensstämmelse med WTO:s regler bedömer och ser över importtoleranser och Codex-gränsvärden (CXL-värden) avseende verksamma ämnen som inte (längre) är godkända i EU, så att eventuella resthalter i livsmedel eller foder inte utgör någon risk för konsumenterna. Utöver de aspekter som rör hälsa och god lantbrukspraxis som för närvarande beaktas kommer kommissionen också att ta hänsyn till globala miljöfrågor i överensstämmelse med WTO:s regler när den bedömer ansökningar om importtoleranser eller ser över importtoleranser för verksamma ämnen som inte längre är godkända i EU. Kommissionens framläggande av förslaget till en rättslig ram för hållbara livsmedelssystem kommer att vara ett viktigt ytterligare steg mot att uppnå denna ambition till fullo, i enlighet med målen i den gröna given.

Kommissionens uttalande om märkning av näringsinnehåll och ingredienser på vinprodukter och aromatiserade vinprodukter

Kommissionen anser att produkter som innehåller högst 1,2 % alkohol även i fortsättningen bör regleras genom förordningen om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna och förbehåller sig rätten att falla tillbaka på den rättsliga ramen för märkning av vin i det kommande initiativet för märkning av alla alkoholhaltiga drycker inom ramen för Europas plan mot cancer.

Kommissionen anser också att den nuvarande kompromissen för märkning av vinprodukter och aromatiserade vinprodukter när det gäller innehållsförteckningen och näringsdeklarationen inte kan ses som ett prejudikat för framtida lagstiftningsförslag och förhandlingar och förbehåller sig rätten att anpassa märkningskraven för alla viner till Europas plan mot cancer.

(1) Teknisk fotnot: Det gemensamma uttalandet om proaktivt engagemang på multilateral nivå när det gäller tillämpningen av EU:s hälso- och miljöstandarder på importerade jordbruksprodukter, som ingår i ändringsförslag 283, innehöll en extra andra punkt (om importtoleranserna för bekämpningsmedel). Införandet av den punkten i ändringsförslaget berodde på ett skrivfel. Innehållet i den punkten behandlas redan i kommissionens ensidiga uttalande om översynen av importtoleranser och Codex-gränsvärden. Den punkten kommer därför inte att ingå i det gemensamma uttalandet som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien och förekommer inte i texten som antogs av parlamentet.

Senaste uppdatering: 2 mars 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy