Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/0118(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0293/2021

Ingediende teksten :

A9-0293/2021

Debatten :

Stemmingen :

PV 23/11/2021 - 6

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0459

Aangenomen teksten
PDF 122kWORD 43k
Dinsdag 23 november 2021 - Straatsburg
Insolventieprocedures: vervanging van de bijlagen A en B bij de verordening ***I
P9_TA(2021)0459A9-0293/2021
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 november 2021 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vervanging van bijlagen A en B bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures (COM(2021)0231 – C9-0178/2021 – 2021/0118(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2021)0231),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 81 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0178/2021),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 10 november 2021 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A9-0293/2021),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 23 november 2021 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures ter vervanging van de bijlagen A en B
P9_TC1-COD(2021)0118

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2021/2260.)

Laatst bijgewerkt op: 2 maart 2022Juridische mededeling - Privacybeleid