Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/0270(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0310/2021

Внесени текстове :

A9-0310/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/11/2021 - 6

Приети текстове :

P9_TA(2021)0460

Приети текстове
PDF 125kWORD 44k
Вторник, 23 ноември 2021 г. - Страсбург
Интегрирана статистика за земеделските стопанства: принос на Съюза съгласно МФР за периода 2021—2027 г. ***I
P9_TA(2021)0460A9-0310/2021
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 ноември 2021 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1091 по отношение на приноса на Съюза за интегрираната статистика за земеделските стопанства съгласно финансовата рамка за периода 2021 – 2027 г. (COM(2021)0477 – C9-0346/2021 – 2021/0270(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2021)0477),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0346/2021),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 8 ноември 2021 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A9-0310/2021),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 ноември 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1091 по отношение на приноса на Съюза за интегрираната статистика за земеделските стопанства съгласно Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027
P9_TC1-COD(2021)0270

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2021/2269.)

Последно осъвременяване: 2 март 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност