Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/0270(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0310/2021

Ingivna texter :

A9-0310/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/11/2021 - 6

Antagna texter :

P9_TA(2021)0460

Antagna texter
PDF 115kWORD 43k
Tisdagen den 23 november 2021 - Strasbourg
Integrerad statistik över jordbruksföretag: unionens bidrag inom budgetramen 2021–2027 ***I
P9_TA(2021)0460A9-0310/2021
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 november 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/1091 vad gäller unionens bidrag till integrerad statistik över jordbruksföretag inom budgetramen 2021–2027 (COM(2021)0477 – C9-0346/2021 – 2021/0270(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2021)0477),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0346/2021),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 8 november 2021 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A9-0310/2021).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen av den 23 november 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om ändring av förordning (EU) 2018/1091 vad gäller unionens bidrag till integrerad statistik över jordbruksföretag enligt rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 om den fleråriga budgetramen 2021–2027
P9_TC1-COD(2021)0270

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2021/2269.)

Senaste uppdatering: 2 mars 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy