Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/0215(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0297/2021

Ingediende teksten :

A9-0297/2021

Debatten :

Stemmingen :

PV 23/11/2021 - 6

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0461

Aangenomen teksten
PDF 131kWORD 44k
Dinsdag 23 november 2021 - Straatsburg
Verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's): essentiële-informatiedocumenten; verlenging van de overgangsregeling ***I
P9_TA(2021)0461A9-0297/2021
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 november 2021 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1286/2014 wat betreft de verlenging van de overgangsregeling voor beheermaatschappijen, beleggingsmaatschappijen en personen die advies geven over rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) en niet-icbe’s of deze verkopen (COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2021)0397),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0326/2021),

—  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

—  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 20 oktober 2021(1),

–  gezien de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 5 november 2021 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0297/2021),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 23 november 2021 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1286/2014 wat betreft de verlenging van de overgangsregeling voor beheermaatschappijen, beleggingsmaatschappijen en personen die advies geven over rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) en niet-icbe's of die verkopen
P9_TC1-COD(2021)0215

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2021/2259.)

Laatst bijgewerkt op: 2 maart 2022Juridische mededeling - Privacybeleid