Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/0219(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0301/2021

Внесени текстове :

A9-0301/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/11/2021 - 6

Приети текстове :

P9_TA(2021)0462

Приети текстове
PDF 132kWORD 44k
Вторник, 23 ноември 2021 г. - Страсбург
Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК): използване на основни информационни документи ***I
P9_TA(2021)0462A9-0301/2021
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 ноември 2021 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО по отношение на използването на основни информационни документи от управляващите дружества на предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2021)0399),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0327/2021),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 октомври 2021 г.(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 5 ноември 2021 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламентa в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0301/2021),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 ноември 2021 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО по отношение на използването на основни информационни документи от управляващите дружества на предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)
P9_TC1-COD(2021)0219

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2021/2261.)

Последно осъвременяване: 2 март 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност