Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2058(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0318/2021

Внесени текстове :

A9-0318/2021

Разисквания :

PV 22/11/2021 - 21
CRE 22/11/2021 - 21

Гласувания :

PV 23/11/2021 - 6

Приети текстове :

P9_TA(2021)0463

Приети текстове
PDF 192kWORD 59k
Вторник, 23 ноември 2021 г. - Страсбург
Политиката на ЕС в областта на спорта: оценка и възможни перспективи
P9_TA(2021)0463A9-0318/2021

Резолюция на Европейския парламент от 23 ноември 2021 г. относно политиката на ЕС в областта на спорта: оценка и възможни перспективи (2021/2058(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 6 и член 165 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), които определят компетентностите и действията на Съюза в областта на спорта, по-специално за насърчаването на ролята на спорта в европейския живот, като отчита в същото време спецификите му, структурите, основаващи се на доброволното участие, както и неговата социална и възпитателна функция,

–  като взе предвид Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и нейните 17 цели за устойчиво развитие (ЦУР), по-специално ролята на спорта като важен фактор за устойчивото развитие и неговия принос за мира, за насърчаването на толерантността и уважението, за овластяването на жените и младежите, отделните хора и общностите, както и приноса му за целите в областта на здравеопазването, образованието и социалното приобщаване(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/817 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 г. за създаване на „Еразъм +“ : програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2013(2), по-специално главата относно спорта,

–  като взе предвид Бялата книга на Комисията за спорта от 11 юли 2007 г. (COM(2007)0391),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 18 януари 2011 г., озаглавено „Развиване на европейското измерение в спорта“ (COM(2011)0012),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 7 юли 2020 г. относно изпълнението и целесъобразността на работния план на Европейския съюз за спорта за периода 2017 – 2020 г. (COM(2020)0293), и по-специално съдържащите се в него препоръки за бъдещето,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2021 г., озаглавено „Съюз на равенство: Стратегия за правата на хората с увреждания за периода 2021–2030 г.“ (COM(2021)0101),

–  като взе предвид насоките на ЕС от 16 ноември 2012 г., озаглавени „Двойни кариери за спортистите – препоръчани мерки на политиката в подкрепа на двойните кариери в спорта на високо равнище“,

–  като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2012 г. относно европейското измерение в спорта(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2013 г. относно уреждането на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 11 юни 2015 г. относно неотдавнашните разкрития за случаи на корупция на високо равнище във ФИФА(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2017 г. относно интегриран подход към политиката в областта на спорта: добро управление, достъпност и почтеност(6),

–   като взе предвид своята резолюция от 15 септември 2020 г. относно ефективните мерки за повишаване на екологосъобразността на програмите „Еразъм+“ и „Творческа Европа“, както и на Европейския корпус за солидарност(7);

–  като взе предвид своята резолюция от 10 февруари 2021 г. относно последствията от COVID-19 за младежта и спорта(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 май 2021 г. съдържаща препоръки към Комисията относно предизвикателствата пред организаторите на спортни прояви в рамките на цифровата среда(9),

–  като взе предвид резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно работния план на Европейския съюз за спорта (1 януари 2021 –30 юни 2024 г.)(10), по-специално съдържащите се в нея приоритетни области,

–  като взе предвид заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно борбата с корупцията в спорта(11),

–   като взе предвид заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно достъпа до спорт за хората с увреждания(12),

–  като взе предвид заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно въздействието на пандемията от COVID-19 и възстановяването на спортния сектор(13),

–  като взе предвид заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно издигане на ролята на треньорите чрез увеличаване на възможностите за придобиване на умения и компетентности(14),

–  като взе предвид заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно иновациите в спорта(15),

–  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа от 16 ноември 1989 г. срещу употребата на допинг,

–  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа от 18 септември 2014 г. относно манипулирането на спортни състезания,

–  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа от 3 юли 2016 г. относно интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви,

–   като взе предвид Кодекса за спортна етика, преразгледан на 16 май 2001 г., и Европейската спортна харта на Съвета на Европа, преразгледана на 13 октомври 2021 г.,

–  като взе предвид Международната конвенция на ЮНЕСКО от 19 октомври 2005 г. за борба с употребата на допинг в спорта,

–  като взе предвид своето проучване от юни 2021 г., озаглавено „Политиката на ЕС в областта на спорта: оценка и възможни перспективи“(16),

–  като взе предвид окончателния доклад на Ecorys, KEA и Sport and Citizenship за ГД „Образование и култура“ на Комисията от юни 2016 г., озаглавен „Картографиране и анализ на спецификата на спорта“,

–  като взе предвид доклада на Ecorys и SportsEconAustria за Европейската комисия от 2020 г., озаглавен „Маркиращо изследване за измерване на икономическото въздействие на COVID-19 върху спортния сектор в ЕС“,

–  като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A9-0318/2021),

А.  като има предвид, че спортът играе ключова роля в социалния, културния и образователния живот на европейските граждани и насърчава ценности като демокрацията, уважението, солидарността, многообразието и равенството;

Б.  като има предвид, че спортът служи като средство за интеграция, особено за хората с по-малко възможности;

В.  като има предвид, че спортът трябва да бъде приобщаващ и отворен за всички независимо от възраст, пол, увреждане или културна и социално-икономическа принадлежност;

Г.  като има предвид, че спортът е разрастващ се икономически сектор, който допринася за растежа и създаването на работни места в ЕС и следователно за неговия просперитет;

Д.  като има предвид, че спортът допринася за укрепването на европейската интеграция и за позицията на ЕС в международното сътрудничество;

Е.  като има предвид, че COVID-19 оказва отрицателно икономическо и социално въздействие върху сектора на спорта;

Ж.  като има предвид, че ЕС следва да се стреми към по-нататъшно развитие на европейското измерение на спорта, като същевременно зачита неговия специфичен характер и автономност;

З.  като има предвид, че политиката на ЕС в областта на спорта трябва да подкрепя както елитния, така и масовия спорт, включително формите на активен отдих;

И.   като има предвид, че масовият спорт допринася за развитието на умения сред младите хора и насърчава гражданското участие чрез доброволческа дейност;

Й.  като има предвид, че младите спортисти са изправени пред предизвикателството да съвместяват своята спортна кариера с обучението и професионалните си дейности;

К.  като има предвид, че спортът оказва положително въздействие върху здравето и благосъстоянието на гражданите;

Л.  като има предвид, че развитието на спортната инфраструктура е важен елемент за подобряване на качеството на живот и икономическите възможности в отдалечените райони и районите в неблагоприятно положение;

М.  като има предвид, че спортът е изправен пред редица предизвикателства, например свързаните с управлението въпроси, корупцията, уреждането на изхода от спортни срещи, допинга, финансирането, цифровото пиратство, моделите, основани единствено на печалба, нарушенията на правата на човека, дискриминацията и насилието, а също и въздействието върху околната среда и опасенията във връзка с устойчивостта;

Н.  като има предвид, че жените все още са недостатъчно представени в спорта – както в органите за управление, така и в областта на медиите;

О.  като има предвид, че незаконното излъчване на спортни събития на живо застрашава финансовата стабилност както на професионалния, така и на масовия спорт, които зависят от приходите от правата за излъчване на спорт;

Подобряване на видимостта, сътрудничеството и интегрирането на спорта в политиките на ЕС

1.  призовава ЕС да възприеме по-цялостен подход към политиката в областта на спорта и да увеличи усилията за нейното интегриране в други политики на ЕС;

2.  подчертава, че е необходимо да се засилят междуинституционалното сътрудничество и сътрудничеството със заинтересованите страни в областта на спорта;

3.  призовава Комисията да установи редовно структурирано сътрудничество на високо равнище с всички заинтересовани страни в областта на спорта и други институции, за да се предоставят по-целенасочени и отговорни препоръки за действия по отношение на предизвикателствата, пред които секторът на спорта е изправен в момента;

4.  призовава Комисията да представи съобщение относно бъдещето на спорта във връзка със стратегическите цели на ЕС;

5.  призовава Комисията да засили видимостта на спорта и своята перспектива по отношение на спорта във всички области на политиката на равнище ЕС, като добави понятието „спорт“ към наименованието на портфейла на отговорния член на Комисията;

6.  във връзка с това призовава също така да се определи координатор на ЕС по въпросите на спорта, който да бъде лицето за контакт на Комисията по въпроса и видима референтна точка;

7.  настоятелно призовава за засилено участие на Парламента, за да се предостави рамка за редовен политически дебат и действия в областта на спорта, както и за парламентарен контрол и мониторинг относно изпълнението на стратегическите цели;

8.  подчертава ролята на Конференцията за бъдещето на Европа в дискусиите за бъдещите действия относно политиката на ЕС в областта на спорта и свързаните с него въпроси и насърчава активното участие на всички заинтересовани страни в областта на спорта;

9.  отбелязва неотдавнашното приемане на преразгледаната Европейска спортна харта в рамките на Съвета на Европа, в която се подчертават общите характеристики на рамка за европейския спорт и организацията му, и приканва институциите на ЕС да се стремят към съгласуваност, сътрудничество и солидарност на континентално равнище, като същевременно поемат политическа инициатива в областта на спорта;

10.  призовава Парламента да участва по-активно в спортната дипломация;

Укрепване на принципите на европейския спортен модел

11.  признава значението на европейския спортен модел, основан на общи ценности, доброволчески дейности и солидарност, и очаква по-нататъшното му развитие в полза на гражданите и заинтересованите страни;

12.  признава разнообразието от подходи в различните спортове и държави, като същевременно има предвид, че е необходимо общата основа на европейския спорт да бъде допълнително укрепена и защитена, по-специално връзките между масовите и елитните спортове;

13.  призовава за европейски спортен модел, който да признава необходимостта от силен ангажимент за интегриране на принципите на солидарност, устойчивост, приобщаване за всички, открито съревнование, спортни заслуги и справедливост, и съответно категорично се противопоставя на отцепническите състезания, които подкопават тези принципи и застрашават стабилността на цялостната спортна екосистема; подчертава, че тези принципи следва да бъдат насърчавани от всички заинтересовани страни в областта на спорта и от националните органи;

14.  признава ролята на федерациите в управлението на съответния им спорт и насърчава по-тясната координация и сътрудничество с органите и всички съответни заинтересовани страни;

15.  признава, че спортните клубове са основата на европейски спортен модел, който предлага на всички възможността да практикуват спорт на местно равнище, по-специално на младите хора, независимо от тяхната културна и социално-икономическа принадлежност;

16.  подчертава необходимостта от по-целенасочена и по-голяма солидарност и повече финансово преразпределение, както и от обмен на умения и ноу-хау, по-специално между професионалния и масовия спорт; призовава спортните федерации да прилагат задължителен механизъм за солидарност, основан на справедлив и обвързващ метод на разпределение, който да гарантира подходящо финансиране на аматьорския и масовия спорт;

17.  подчертава, че е необходимо да се гарантират устойчива финансова стабилност и добро управление на спортните клубове, и призовава спортните органи да въведат механизми за тази цел, ако такива все още не съществуват, наред с подходяща система за правоприлагане;

18.  счита, че моделът на собственост върху клубовете в Германия, основан на правилото „50+1“, функционира добре за футбола в тази държава и следва да се разглежда като възможен пример за най-добра практика в опитите на други държави да подобрят своите собствени модели;

19.  настоятелно призовава публичните органи и спортните федерации и организации да отстояват правата на човека и демократичните принципи във всички свои действия, по-специално когато предоставят статут на домакини на големи спортни събития, а също и при избора на спонсори; настоятелно заявява, че големите спортни събития не следва повече да се присъждат на държави, в които тези основни права и ценности постоянно се нарушават;

20.  призовава спортните организации да зачитат установената честота на международните спортни турнири, по-специално европейските и световните първенства, като вземат предвид вътрешните състезания и здравето на спортистите и играчите;

Обновяване на доброто управление и почтеността

21.  счита, че е необходим подновен ангажимент за добро управление, за да се възстанови равновесието между социалните и икономическите елементи в спорта и да се гарантира, че в органите за вземане на решения се зачита представителството на заинтересованите страни;

22.  отбелязва, че акцентът върху търговските интереси на професионалния спорт следва да бъде балансиран с така необходимите социални функции; насърчава съответните организации да разгледат този въпрос като средство да запазят своята позиция на модели за подражание при защитата на идеалите, върху които е изграден европейският спорт;

23.  призовава международните, европейските и националните спортни организации и представителните организации на заинтересованите страни да прилагат най-високите стандарти за управление;

24.  признава усилията, положени от спортните организации и федерации, за да се гарантира прилагането на принципите на добро управление в спорта, и подчертава необходимостта Комисията да разработи препоръки за насоки относно организацията на спорта и неговите управителни органи в ЕС;

25.  настоятелно призовава международните, европейските и националните органи за управление на спорта и заинтересовани страни да прилагат мерки относно многообразието и приобщаването, по-специално за справяне с малкия брой жени и лица от етнически малцинства на ръководни длъжности и в управителните съвети;

26.  призовава всички организации на заинтересованите страни в спорта да постигнат подходящи равнища на представителност и професионализация като предварително условие за участие в процесите на колективно вземане на решения;

27.  призовава институциите на ЕС да насърчават и защитават основните права на спортистите, включително представителството на спортистите във вземането на решения, свободата на сдружаване, колективното договаряне и недискриминацията;

28.  подчертава необходимостта спортните органи да вземат предвид защитата на психичното здраве на спортистите по същия начин, както и на физическото им здраве;

29.  призовава държавите членки да предприемат мерки, за да гарантират, че всички професионални спортисти имат равен достъп до механизми за социална и трудова защита;

30.  призовава държавите членки, органите за управление на спорта и клубовете да признаят статута на привържениците на спорта, като ги включат в органите за управление и вземане на решения;

31.  призовава Комисията да продължи досегашната си работа в областта на социалния диалог и да разшири обхвата ѝ, така че да обхване всички професионални спортове;

32.  приветства реформите и мерките за подобряване на прозрачността и отчетността на пазара за трансфер на играчи в спорта и настоятелно призовава да бъдат положени допълнителни усилия; отбелязва, че са необходими европейски рамки за подобряване на системите за трансфер на играчи, за да се отговори на европейските стандарти и цели, по-специално що се отнася до пазара на труда и финансовото регулиране;

33.  припомня необходимостта да се регулират дейностите на агентите и признава, че неотдавнашните реформи на пазара на футболни трансфери, включително създаването на клирингова къща, изискванията за лицензиране на агентите и ограниченията на комисионите за агентите, се развиват в правилната посока; настоятелно призовава съответните спортни органи да гарантират бързото изпълнение на тези реформи и призовава Комисията да наблюдава напредъка;

34.  настоява, че борбата с корупцията в спорта, която често е свързана с изпиране на пари и престъпна дейност, изисква транснационално сътрудничество между всички заинтересовани страни и органи;

35.  призовава държавите членки и съответните органи да се борят решително срещу злоупотребите в сектора на хазартните игри, включително разпространението на измамни сайтове и хищнически практики, за да бъдат защитени малолетните и непълнолетните лица и уязвимите лица от всякакъв риск;

36.  настоятелно призовава Съвета и Комисията да преодолеят безизходицата относно подписването и ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа относно манипулирането на спортни състезания;

37.  подчертава необходимостта от изграждане на капацитет за засилване на мерките за превенция и борба с допинга в спорта чрез обща европейска стратегия, която да включва тясно сътрудничество и обмен на информация между правоприлагащите агенции във всички държави от ЕС;

38.  подчертава необходимостта от информационни и образователни кампании относно предотвратяването на допинга, уреждането на изхода от спортни срещи, корупцията, насилието, сексуалния и психическия тормоз и други въпроси, свързани с почтеността, като се постави акцент върху аматьорския спорт;

Гарантиране на безопасност, приобщаване и равенство в спорта

39.  призовава Комисията и държавите членки да включат всички съответни заинтересовани страни в гарантирането на това, че политиката и законодателството в областта на спорта подкрепят равенството между половете, като се обърне особено внимание на борбата с всички форми на насилие и тормоз, със свързаните с пола стереотипи, със слабата видимост и слабото медийно отразяване, разликите в заплащането, премиите и наградите;

40.  призовава националните спортни федерации да се стремят към изравняване на премиите за спортисти от женски и мъжки пол, като последват примера на Футболната асоциация на Ирландия (FAI);

41.  призовава Комисията да признае значението и да подкрепи социалното приобщаване на хората с по-малко възможности, бежанците, етническите малцинства и общността на ЛГБТКИ+ в спорта, като никой не бъде пренебрегнат;

42.  подчертава необходимостта да се използва значителната социална тежест на елитния спорт, за да се повиши осведомеността относно проблемите, пред които са изправени ЛГБТКИ+ хората в спорта;

43.  настоятелно призовава спортните органи и публичните органи да се борят ефективно с дискриминацията, насилието и словото на омразата и да гарантират безопасен и приобщаващ спорт за всички спортисти, зрители и персонал на спортните обекти и онлайн;

44.  призовава за подход на нулева толерантност по отношение на расизма и насилието в спорта и настоятелно призовава Комисията, държавите членки и спортните федерации да разработят мерки за предотвратяване на такива случаи и да приемат ефективни санкции и мерки в подкрепа на жертвите;

45.  призовава държавите членки да увеличат усилията си за включване в спортните дейности и програми на хората с умствени и физически увреждания и да увеличат видимостта в медиите на състезанията с участието на спортисти с увреждания;

46.  подчертава необходимостта от увеличаване на финансирането и премахване на всички пречки пред хората с увреждания чрез образователни кампании и кампании за повишаване на осведомеността, специализирано обучение за съответните участници и достъпна спортна инфраструктура, която позволява присъствие на спортни събития и участие в спортни дейности;

47.  призовава държавите членки да предлагат равни финансови възнаграждения на своите олимпийски и параолимпийски шампиони и да подкрепят олимпийците и параолимпийците с ниски доходи;

48.  припомня, че ЕС е изправен пред демографски предизвикателства като застаряването на населението и че следва да се обърне специално внимание на насърчаването на активния живот на възрастните хора чрез физическа активност;

49.  настоятелно призовава медиите в държавите членки да предоставят по-голямо отразяване на по-широк спектър от спортове, и по-специално на женски и младежки спортове;

50.  призовава държавите членки да въведат специални мерки, за да се осигури възможност на децата в неравностойно социално положение да имат достъп до спортове, които включват високи разходи и такси за оборудване, включително зимни спортове;

51.  призовава институциите на ЕС, държавите членки и спортните организации да отдадат приоритет на политиките, които защитават децата от дискриминация, тормоз и всякакви форми на злоупотреба, да повишат осведомеността и да предоставят достъп до средства за правна защита, включително правни консултации и навременна закрила;

52.  приветства проучването на Комисията от 2019 г., озаглавено „Защита на децата в спорта“, и призовава Комисията да продължи да работи в тази област, включително чрез редовно събиране и актуализиране на данни;

53.  настоятелно заявява, че младите спортисти от развиващите се страни трябва да бъдат защитени от измами и трафик и следва да се ползват с правен статут в Европа и да получават подкрепа за оценката и мониторинга на своите договори;

54.  призовава държавите членки и спортните федерации да осигурят на младите хора и спортистите обучение за първа помощ;

Насърчаване на здравословен и активен начин на живот и възможности за образование и развитие

55.  призовава държавите членки и публичните органи да развиват спортната инфраструктура, особено в отдалечените региони и областите в неблагоприятно положение, и да увеличат дейностите по физическо възпитание, включително ежедневни физически дейности, активни почивки и извънкласни физически дейности в училище, като същевременно насърчават промяна в манталитета, що се отнася до признаването на значението на спорта като училищна дисциплина;

56.  подчертава необходимостта от интегриран подход към активните градове, който да насърчава физическата активност в ежедневието на европейските граждани, включително на работното място, и който да увеличава и развива активна и устойчива мобилност и транспортни средства;

57.  приветства инициативи и кампании за насърчаване на физическата активност като Европейската седмица на спорта, #BeActive и „Здравословен начин на живот за всички“, и насърчава Комисията да засили комуникацията в държавите членки относно тези събития, като по-специално се насочи вниманието към училищата; подчертава значението на провеждането на редовни оценки на техния обхват и въздействие;

58.  призовава насоките на ЕС относно двойната кариера на спортистите да се прилагат и популяризират във всички държави членки, както и да бъдат разширени, така че да обхванат целия спортен персонал, занимаващ се със структуриран спорт, включително конкретни инициативи за преквалификация;

59.  отново призовава Комисията, държавите членки, спортните федерации и клубове да насърчават възможностите за двойна кариера за спортистите и призовава Комисията да разгледа възможността за включване на трансграничната мобилност на спортистите в следващата програма „Еразъм+“;

60.  отново заявява необходимостта от разработване на стратегия в подкрепа на бившите спортисти, за да им се осигури адекватен достъп до работни места, квалификация или преквалификация;

61.  изтъква ролята на треньорите, спортния персонал, учителите и лицата, работещи с младежи, за развитието на уменията и за образованието на децата и младите хора и подчертава, че подходящото обучение играе ключова роля за насърчаване на участието в спортни дейности и за гарантиране на безопасна среда за всички;

62.  приветства включването на мобилността на спортния персонал в програмата „Еразъм +“ за периода 2021 – 2027 г. и призовава Комисията, националните агенции и спортните федерации да повишат осведомеността относно тази нова възможност;

63.  призовава Комисията и държавите членки да разработят общи стандарти на равнището на ЕС, за да се гарантира, че всички треньори притежават подходящи умения и са преминали подходящо обучение за треньори на деца и младежи;

64.  призовава Комисията да създаде мрежа от посланици за спорта, която да използва влиянието на уважаваните спортни ролеви модели за насърчаване на физическата активност и здравословния начин на живот;

65.  признава ценния принос, който имат доброволците в спорта за обществото, и призовава Комисията и държавите членки да създадат система в съответствие с програмата на ЕС за умения и въз основа на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) и Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) за признаване на квалификациите, придобити от доброволци, включително треньори, работещи като доброволци;

Подпомагане на спорта, за да се гарантира успешното му възстановяване

66.  настоява, че е необходимо да бъдат създадени механизми за подкрепа и целево финансиране, които да помогнат за възстановяването на спортния сектор и всички спортове след COVID-19, включително чрез националните фондове за подпомагане, Механизма за възстановяване и устойчивост и структурните фондове на ЕС;

67.  приветства факта, че някои държави членки са включили спорта в своите национални планове за възстановяване и устойчивост;

68.  призовава Комисията да предостави данни относно свързаните със спорта инвестиции и реформи в своя доклад за прегледа относно прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост, който ще бъде представен на Парламента и на Съвета през 2022 г.;

69.  приветства по-големия бюджет за спорта в рамките на настоящата програма „Еразъм+“ и подкрепя по-нататъшното взаимодействие между фондовете и програмите като „ЕС в подкрепа на здравето“ и LIFE; подчертава, че премахването на всички пречки в процеса на кандидатстване на национално равнище е от ключово значение за по-доброто използване на тези инструменти в подкрепа на възстановяването в спорта;

70.  изразява съжаление относно липсата на изрично позоваване на спорта в регламента за програмата „ЕС в подкрепа на здравето“;

71.  настоятелно призовава институциите на ЕС да увеличат значително бюджета, предназначен за масовия спорт в рамките на програмата „Еразъм +“, в следващия период на финансово програмиране;

72.  подчертава необходимостта от целево увеличаване на финансирането за спорта, включително извън рамките на програмата „Еразъм+“, с акцент върху социалното измерение на спорта, особено в масовия спорт;

73.  подчертава значението на подготвителните действия и пилотните проекти в областта на спорта, които осигуряват допълнително финансиране за масовия спорт и дават обещаващи резултати;

74.  призовава Комисията да увеличи броя на приетите пилотни проекти и подготвителни действия в областта на спорта;

75.  подчертава необходимостта от подкрепа за спортния туризъм като едно от средствата за насърчаване на възстановяването и устойчивостта на спортния сектор след COVID-19;

76.  припомня значението на защитата на традиционните спортове и насърчаването им с подходящо финансиране като част от европейското културно наследство и регионалната идентичност;

77.  призовава националните, регионалните и местните органи да признаят ключовата роля на спорта и физическата активност в области като обновяването на градската среда, туризма и териториалното сближаване, както и да насърчат съответните инвестиции в рамките на политиката за сближаване на ЕС, по-конкретно по отношение на Европейския социален фонд плюс, Европейския фонд за регионално развитие и Механизма за възстановяване и устойчивост;

78.  призовава Комисията да насърчава използването на финансиране от REACT-EU за проекти, свързани със спортна инфраструктура, при условие че тя е устойчива, допринася за дългосрочното икономическо възстановяване и подкрепя туризма;

79.  насочва вниманието на Комисията и управляващите органи към важната роля на малките спортни клубове и асоциации и подчертава, че те не разполагат с достатъчно човешки и материални ресурси, за да получат достъп до европейско финансиране и целенасочена подкрепа;

80.  призовава държавите членки да разгледат възможността за прилагане на възможно най-ниската ставка на ДДС за сектора на спорта като един от инструментите за улесняване на достъпа до неговите услуги след COVID-19;

81.  призовава Комисията да разработи методология за определяне на критерии, чрез които да се измерва и наблюдава социалното въздействие на проектите, свързани със спорта, заедно с всички съответни заинтересовани страни, включително гражданското общество, социалните партньори и публичните органи, и редовно да актуализира и представя данни относно социалното въздействие на спорта;

82.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки редовно да актуализират и да представят данни относно икономическото въздействие на спорта;

Подкрепа за прехода към устойчиво и иновативно бъдеще

83.  отбелязва усилията, предприети от клубовете и федерациите за осигуряване на екологична устойчивост; въпреки това призовава институциите на ЕС, държавите членки и спортните федерации да продължат да подкрепят и насърчават развитието на спорта и организирането на амбициозни от екологична гледна точка спортни събития;

84.  настоява за привеждане на спорта в съответствие с принципите на Европейския зелен пакт и за принос от негова страна за екологично образование и промяна в поведението по отношение на околната среда;

85.  призовава Комисията и държавите членки да подкрепят екологичния преход на спортния сектор, особено по отношение на изграждането, разширяването и обновяването на спортната инфраструктура, включително съоръженията за зимни спортове;

86.  подчертава значението на спорта и физическата активност в рамките на Новия европейски „Баухаус“ и признава потенциала за развитие на активни пространства и насърчаване на устойчива спортна инфраструктура; призовава Комисията да гарантира, че в рамките на тази инициатива се отдава приоритет на проектите, свързани със спорта, особено такива, които се осъществяват в публичното пространство;

87.  призовава Комисията и държавите членки да установят хармонизирани минимални критерии за достъпност, референтни показатели за устойчивост и стандарти за безопасност за спортната инфраструктура, включително мерки за предотвратяване на всякакви форми на тормоз, и да подкрепят приобщаването, както и мобилността на спортистите и работещите в сферата на спорта;

88.  призовава да се обърне специално внимание на условията на труд на строителните работници, участващи в изграждането на спортна инфраструктура;

89.  подчертава значението на иновациите и междусекторното сътрудничество в спорта, по-специално на разработването на цифрови инструменти за повишаване на физическата активност, като се обърне специално внимание на младите хора;

90.  подчертава, че в контекста на пандемията от COVID-19 следва да се предвидят нови начини за организиране на спортни събития, като се използват съществуващите цифрови технологии;

91.  призовава Комисията и Европейския институт за технологии да създадат общност на знание и иновации (ОЗИ) в областта на спорта, за да се насърчат иновациите, устойчивостта и транснационалното сътрудничество;

92.  призовава институциите на ЕС да започнат дебат относно бъдещето и възможностите на електронните спортове и да събират данни, за да извършат оценка на този сектор и да представят проучване на неговото социално и икономическо въздействие;

93.  призовава Комисията да предприеме незабавно мерки за ефективно справяне с нарастващия проблем на незаконното излъчване на спортни събития на живо;

o
o   o

94.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на европейските, международните и националните спортни федерации и организации.

(1) Резолюция, озаглавена „Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие“, приета от Общото събрание на ООН на 25 септември 2015 г., A/RES/70/1.
(2) ОВ L 189, 28.5.2021 г., стр. 1.
(3) OВ C 239 E, 20.8.2013 г., стр. 46.
(4) ОВ C 36, 29.1.2016 г., стр. 137.
(5) OВ C 407, 4.11.2016 г., стp. 81.
(6) ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 2.
(7) OВ C 385, 22.9.2021 г., стр. 2.
(8) Приети текстове, P9_TA(2021)0045.
(9) Приети текстове, P9_TA(2021)0236.
(10) ОВ C 419, 4.12.2020 г., стр. 1.
(11) ОВ C 416, 11.12.2019 г., стр. 3.
(12) ОВ C 192, 7.6.2019 г., стр. 18.
(13) ОВ C 214 I, 29.6.2020 г., стр. 1.
(14) ОВ С 196, 11.6.2020 г., стр. 1.
(15) ОВ C 212, 4.6.2021 г., стp. 2.
(16) Mittag, J. & Naul, R. (2021), EU sports policy: assessment and possible ways forward (Политиката на ЕС в областта на спорта: оценка и възможни перспективи), Европейски парламент, проучване за комисията CULT – Департамент по структурни политики и политика на сближаване, Брюксел.

Последно осъвременяване: 2 март 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност