Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2058(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0318/2021

Předložené texty :

A9-0318/2021

Rozpravy :

PV 22/11/2021 - 21
CRE 22/11/2021 - 21

Hlasování :

PV 23/11/2021 - 6

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0463

Přijaté texty
PDF 178kWORD 57k
Úterý, 23. listopadu 2021 - Štrasburk
Politika EU v oblasti sportu: hodnocení a další možný postup
P9_TA(2021)0463A9-0318/2021

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2021 o politice EU v oblasti sportu: hodnocení a další možný postup (2021/2058(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 6 a 165 Smlouvy o fungování Evropské unie, které upřesňují pravomoci a činnosti Unie v oblasti sportu, zejména podporu evropských hledisek sportu s přihlédnutím k jeho zvláštní povaze, k jeho strukturám založeným na dobrovolné činnosti a k jeho společenské a výchovné funkci,

–  s ohledem na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a jejích 17 cílů udržitelného rozvoje, zejména na významnou úlohu sportu z hlediska podpory udržitelného rozvoje a na jeho příspěvek k míru, prosazování tolerance a respektu, posilování postavení žen a mládeže, jednotlivců a komunit i k plnění cílů v oblasti zdraví, vzdělávání a sociálního začleňování(1),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/817 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí program Erasmus +: program Unie pro vzdělávání a odbornou přípravu, pro mládež a pro sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013(2), a zejména na jeho kapitolu o sportu,

–  s ohledem na bílou knihu Komise ze dne 11. července 2007 o sportu (COM(2007)0391),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. ledna 2011 „Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu“ (COM(2011)0012),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. července 2020 o provádění a významu pracovního plánu Evropské unie v oblasti sportu na období 2017–2020 (COM(2020)0293) a zejména na jeho doporučení do budoucnosti,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2021 „Unie rovnosti: Strategie práv osob se zdravotním postižením na období 2021–2030“ (COM(2021)0101),

–  s ohledem na pokyny EU ze dne 16. listopadu 2012 „Dual Careers of Athletes - Recommended Policy Actions in Support of Dual Careers in High-Performance Sport“ (Dvojí kariéra sportovců – doporučená politická opatření na podporu dvojí kariéry ve výkonnostním sportu),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2012 o evropském rozměru v oblasti sportu(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2013 o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. června 2015 o nedávných odhaleních případů korupce na vysoké úrovni ve FIFA(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2017 o integrovaném přístupu k politice v oblasti sportu: řádná správa, dostupnost a integrita(6),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 15. září 2020 o účinných opatřeních pro ekologičtější programy Erasmus +, Kreativní Evropa a Evropský sbor solidarity(7),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. února 2021 o dopadu onemocnění COVID-19 na mladé lidi a sport(8),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. května 2021 obsahující doporučení Komisi ohledně výzev pro pořadatele sportovních akcí v digitálním prostředí(9),

–  s ohledem na usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o pracovním plánu Evropské unie v oblasti sportu (na období od 1. ledna 2021 až 30. června 2024)(10), zejména na jeho prioritní oblasti,

–  s ohledem na závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o boji proti korupci ve sportu(11),

–   s ohledem na závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o přístupu osob se zdravotním postižením ke sportu(12),

–  s ohledem na závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o dopadu pandemie COVID-19 a oživení odvětví sportu(13),

–  s ohledem na závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o zlepšování situace trenérů zvyšováním příležitostí k získávání dovedností a kompetencí(14),

–  s ohledem na závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě k inovacím v oblasti sportu(15),

–  s ohledem na Antidopingovou úmluvu Rady Evropy ze dne 16. listopadu 1989,

–  s ohledem na Úmluvu Rady Evropy ze dne 18. září 2014 o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi,

–  s ohledem na Úmluvu Rady Evropy ze dne 3. července 2016 o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích,

–   s ohledem na Kodex sportovní etiky v revidovaném znění ze dne 16. května 2001 a na Evropskou chartu sportu Rady Evropy v revidovaném znění ze dne 13. října 2021,

–  s ohledem na Mezinárodní úmluvu UNESCO ze dne 19. října 2005 proti dopingu ve sportu,

–  s ohledem na svou studii z června 2021 „Politika EU v oblasti sportu: hodnocení a další možný postup“(16),

–  s ohledem na závěrečnou zprávu z června 2016 „Mapping and analysis of the specificity of sport“ (Mapování a analýza specifičnosti sportu) vypracovanou společnostmi Ecorys, KEA a Sport and Citizenship pro GŘ Evropské komise pro vzdělávání a kulturu,

–  s ohledem na zprávu z roku 2020 „Mapping study on measuring the economic impact of COVID-19 on the sport sector in the EU“ (Mapovací studie o měření hospodářského dopadu onemocnění COVID-19 na odvětví sportu v EU) vypracovanou společnostmi Ecorys a SportsEconAustria pro Evropskou komisi,

–  s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A9-0318/2021),

A.  vzhledem k tomu, že sport hraje zásadní úlohu ve společenském a kulturním životě evropských občanů a při jejich vzdělávání a podporuje hodnoty, jako je demokracie, respekt, solidarita, rozmanitost a rovnost;

B.  vzhledem k tomu, že sport slouží jako nástroj integrace, zejména v případě osob s omezenými příležitostmi;

C.  vzhledem k tomu, že sport musí být inkluzivní a otevřený všem bez ohledu na jejich věk, pohlaví, zdravotní postižení nebo kulturní a socioekonomické zázemí;

D.  vzhledem k tomu, že sport je rostoucím hospodářským odvětvím, které přispívá k růstu a tvorbě pracovních míst v EU, a tedy k její prosperitě;

E.  vzhledem k tomu, že sport pomáhá posilovat evropskou integraci a postavení EU v rámci mezinárodní spolupráce;

F.  vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 má na odvětví sportu nepříznivý hospodářský a sociální dopad;

G.  vzhledem k tomu, že EU by se měla snažit dále rozvíjet evropský rozměr sportu a současně respektovat jeho specifickou povahu a nezávislost;

H.  vzhledem k tomu, že příslušná politika EU musí sport podporovat na nejvyšší i místní úrovni, a to i ve formě volnočasových aktivit;

I.   vzhledem k tomu, že sport na místní úrovni přispívá k rozvoji dovedností mladých lidí a skrze dobrovolnictví podporuje občanskou angažovanost;

J.  vzhledem k tomu, že mladí sportovci mají problém sladit svou sportovní kariéru s odbornou přípravou nebo profesní činností;

K.  vzhledem k tomu, že sport má pozitivní dopad na zdraví a kvalitu života občanů;

L.  vhledem k tomu, že rozvoj sportovní infrastruktury je důležitým prvkem při zlepšování kvality života a hospodářských příležitostí v odlehlých a znevýhodněných oblastech;

M.  vzhledem k tomu, že sport čelí řadě různých problémů, jako jsou správní problémy, korupce, manipulace s výsledky zápasů, doping, financování, digitální pirátství, modely založené čistě na zisku, porušování lidských práv, diskriminace a násilí, dopady na životní prostředí a otázky spojené s udržitelností;

N.  vzhledem k tomu, že ve sportu jsou stále nedostatečně zastoupeny ženy, a to jak v řídících orgánech, tak i ve sdělovacích prostředcích;

O.  vzhledem k tomu, že finanční stabilitu profesionálního i amatérského sportu, který závisí na příjmech z vysílacích práv na sportovní akce, ohrožují nezákonné přenosy;

Větší zviditelnění, spolupráce a začleňování sportu do politik EU

1.  vyzývá EU, aby přijala ucelenější přístup k politice v oblasti sportu a aby více usilovala o jeho začlenění do dalších politik EU;

2.  zdůrazňuje, že je zapotřebí posílit interinstitucionální spolupráci a spolupráci se zúčastněnými stranami ze sportovního prostředí;

3.  vyzývá Komisi, aby navázala pravidelnou strukturovanou spolupráci na vysoké úrovni se všemi zúčastněnými stranami v oblasti sportu a dalšími sportovními institucemi, aby mohla vydávat cílenější a odpovědnější doporučení k opatřením pro řešení problémů, jimž odvětví sportu čelí;

4.  vyzývá Komisi, aby předložila sdělení o budoucnosti sportu ve spojitosti se strategickými cíli EU;

5.  vyzývá Komisi, aby posílila viditelnost a hledisko sportu napříč oblastmi politik na úrovni EU tím, že sport doplní do názvu portfolia odpovědného komisaře;

6.  v této souvislosti rovněž vyzývá ke jmenování koordinátora EU pro sport, který by byl v Komisi kontaktní a viditelnou referenční osobou pro tuto oblast;

7.  trvá na větším zapojení Parlamentu, aby byl zajištěn rámec pro pravidelnou politickou debatu a opatření týkající se sportu, a na parlamentním dohledu nad plněním strategických cílů;

8.  vyzdvihuje úlohu Konference o budoucnosti Evropy v diskusi o dalším směřování politiky EU v oblasti sportu a o otázkách souvisejících se sportem, a vybízí k účinnému zapojení všech zúčastněných stran ze sportovního prostředí;

9.  bere na vědomí, že Rada Evropy nedávno přijala revidované znění Evropské charty sportu, které zdůrazňuje obecné rysy rámce pro evropský sport a jeho organizaci a vyzývá orgány EU, aby usilovaly o soudržnost, spolupráci a solidaritu na celém evropském kontinentu a aby se v oblasti sportovní politiky chopily iniciativy;

10.  požaduje, aby Parlament hrál aktivnější úlohu ve sportovní diplomacii;

Posílení zásad evropského sportovního modelu

11.  uznává význam evropského sportovního modelu založeného na hodnotách, dobrovolnických činnostech a solidaritě a očekává, že tento model bude dále rozvíjen v zájmu občanů a zúčastněných stran;

12.  uznává rozmanitost modelů a přístupů různých sportovních disciplín a zemí, i když se domnívá, že je třeba dále posílit a chránit společný základ evropského sportu, zejména vazby mezi amatérským a vrcholovým sportem;

13.  požaduje evropský sportovní model, který bude vycházet ze zásad solidarity, udržitelnosti, inkluzivity, otevřené hospodářské soutěže, sportovních zásluh a férovosti, a důrazně se staví proti konkurenčním soutěžím, které tyto zásady oslabují a ohrožují stabilitu celého sportovního ekosystému; zdůrazňuje, že tyto zásady by měly podporovat všechny zúčastněné strany ve sportovním prostředí a vnitrostátní orgány;

14.  uznává úlohu federací při správě jednotlivých sportovních disciplín a vybízí k užší koordinaci a spolupráci se státními orgány a všemi příslušnými zúčastněnými stranami;

15.  považuje sportovní kluby za základ evropského sportovního modelu, který všem nabízí možnost věnovat se sportu na místní úrovni, zejména pak mladým lidem bez ohledu na jejich kulturní nebo socioekonomické zázemí;

16.  zdůrazňuje, že je zapotřebí cílenější a větší solidarita, větší přerozdělování finančních prostředků a předávání dovedností a know-how, zejména mezi profesionálním sportem a sportem na místní úrovni; vyzývá sportovní federace, aby zavedly mechanismus solidarity založený na spravedlivém a závazném rozdělovacím klíči, který zajistí adekvátní financování amatérského sportu a sportu na místní úrovni;

17.  zdůrazňuje, že je nutné zajistit udržitelnou finanční stabilitu a řádnou správu sportovních klubů, a vyzývá sportovní organizace k zavedení příslušného mechanismu a náležitých donucovacích prostředků, pokud tak dosud neučinily;

18.  domnívá se, že v německém fotbale se osvědčil model vlastnictví klubů, který je založen na pravidlu 50 + 1, a je třeba zvážit, zda by se nemohl stát vzorem pro další země, které se snaží své modely zdokonalit;

19.  naléhavě vyzývá veřejné orgány a sportovní federace a organizace, aby při všech svých akcích, zejména při udělování statusu hostitele velkých sportovních událostí a při výběru sponzorů prosazovaly lidská práva a zásady demokracie; trvá na tom, že práva na uspořádání velkých sportovních akcí by už neměla být udělována zemím, v nichž se tato základní práva a hodnoty opakovaně porušují;

20.  vyzývá sportovní organizace, aby respektovaly zavedenou frekvenci mezinárodních sportovních turnajů, zejména mistrovství Evropy a světa, a dbaly přitom jak na domácí soutěže, tak na zdraví sportovců;

Opětovné nastolení řádné správy a bezúhonnosti

21.  domnívá se, že je zapotřebí začít znovu usilovat o řádnou správu, aby se ve sportu opětovně vyvážily sociální a hospodářské aspekty a aby bylo dodržováno zastoupení zúčastněných stran v rozhodovacích orgánech;

22.  konstatuje, že důraz profesionálního sportu na obchodní zájmy by měl být vyvážen velmi potřebnými společenskými funkcemi; vybízí příslušné organizace, aby tuto otázku řešily a udržely si tak příkladné postavení při hájení ideálů, na nichž je postaven evropský sport;

23.  vyzývá mezinárodní, evropské a národní sportovní organizace a organizace zastupující zúčastněné strany, aby uplatňovaly nejvyšší normy správy;

24.  oceňuje úsilí sportovních organizací a federací o to, aby byly ve sportu uplatňovány zásady řádné správy, a zdůrazňuje, že Komise by měla vypracovat doporučení k obecným pokynům pro organizaci sportu a jeho řídících orgánů v EU;

25.  naléhavě vyzývá mezinárodní, evropské a vnitrostátní sportovní svazy a zúčastněné strany, aby uplatňovaly opatření k zajištění rozmanitosti a začleňování, zejména aby řešily problém nízkého zastoupení žen a etnických menšin ve vedoucích pozicích a správních radách;

26.  vyzývá všechny organizace zúčastněných stran ve sportovním prostředí, aby dosáhly odpovídající úrovně reprezentativnosti a profesionalizace, jež jsou předpokladem pro účast v kolektivních rozhodovacích procesech;

27.  požaduje, aby orgány EU podporovaly a chránily základní práva sportovců, včetně účasti sportovců na rozhodovacích procesech, svobody sdružování, kolektivního vyjednávání a nediskriminace;

28.  zdůrazňuje, že je třeba, aby sportovní orgány dbaly o ochranu duševního zdraví sportovců stejně jako o jejich tělesné zdraví;

29.  vyzývá členské státy, aby přijaly opatření k zajištění rovného přístupu všech profesionálních sportovců k mechanismům sociální ochrany a ochrany při práci;

30.  vyzývá členské státy, sportovní svazy a kluby, aby do správních a rozhodovacích orgánů zapojily fanoušky, a uznaly tak jejich status ve sportu;

31.  vyzývá Komisi, aby navázala na svou stávající činnost v oblasti sociálního dialogu a rozšířila ji na všechny profesionální sporty;

32.  vítá reformy a opatření, která mají ve všech sportech zlepšit transparentnost a odpovědnost na trhu s přestupy hráčů, a naléhavě vyzývá, aby toto úsilí nepolevovalo; konstatuje, že jsou zapotřebí evropské rámce ke zlepšení systémů pro přestupy hráčů tak, aby splňovaly evropské normy a cíle, zejména pokud jde o trh práce a finanční předpisy;

33.  připomíná, že je nutné regulovat činnost agentů, a poukazuje na to, že nedávné reformy trhu s fotbalovými přestupy, včetně zřízení střediska pro výměnu informací, licenčního systému pro agenty a omezení výšek jejich provizí jsou krokem správným směrem; naléhavě vyzývá příslušné sportovní orgány, aby zajistily urychlené provedení těchto reforem, a vyzývá Komisi, aby sledovala pokrok;

34.  je přesvědčen o tom, že potírání korupce ve sportu, která je často spojena s praním peněz a trestnou činností vůbec, vyžaduje nadnárodní spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami a státními orgány;

35.  vyzývá členské státy a příslušné orgány, aby v zájmu ochrany nezletilých a zranitelných osob důrazně zakročily proti protiprávní činnosti v odvětví hazardních her, včetně šíření podvodných webových stránek a agresivních postupů;

36.  naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby prolomily patovou situaci bránící podpisu a ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi;

37.  poukazuje na to, že je třeba budovat kapacity v oblasti prevence a potírání dopingu ve sportu prostřednictvím společné evropské strategie, jejíž součástí by byla úzká spolupráce a výměna informací mezi policejními či justičními orgány všech členských států EU;

38.  zdůrazňuje, že jsou zapotřebí informační a vzdělávací kampaně o prevenci dopingu, manipulace s výsledky zápasů, korupce, násilí a fyzického a psychického nátlaku a o dalších otázkách týkajících se sportovní etiky se zaměřením na amatérský sport;

Bezpečný a inkluzivní sport s rovnými podmínkami

39.  vyzývá Komisi a členské státy, aby společně se všemi zúčastněnými stranami usilovaly o to, aby legislativní i jiná činnost v oblasti sportu podporovala genderovou rovnost se zvláštním zaměřením na všechny formy násilí a obtěžování a genderových stereotypů, problém nízké viditelnosti žen ve sportu a nízkého zájmu sdělovacích prostředků a problém rozdílů v platech, prémiích a odměnách;

40.  vyzývá národní sportovní federace, aby vyrovnaly platby příplatků, které dostávají ženy a muži, po vzoru Irské fotbalové asociace (FAI);

41.  vyzývá Komisi, aby uznala důležitost sociálního začleňování osob s nedostatkem příležitostí, uprchlíků, etnických menšin a osob LGBTIQ+ ve sportu a podporovala je;

42.  poukazuje na to, že značnou společenskou prestiž vrcholového sportu lze zužitkovat k tomu, aby si lidé více uvědomovali, jakým problémům čelí ve sportu lidé LGBTQI+;

43.  vyzývá sportovní organizace a veřejné orgány k tomu, aby účinně řešily diskriminaci, násilí a nenávistné slovní projevy a aby zaručily bezpečný a inkluzivní sport pro všechny sportovce, diváky a zaměstnance na sportovištích i v online prostředí;

44.  požaduje, aby byl ve sportu uplatňován přístup nulové tolerance k rasismu a násilí, a žádá Komisi, členské státy a sportovní federace, aby učinily kroky k zamezení takových incidentů, stanovily účinné sankce a přijaly opatření na podporu obětí;

45.  vyzývá členské státy, aby více usilovaly o začleňování osob s duševním a fyzickým postižením do sportovních aktivit a programů a aby soutěže s účastí sportovců se zdravotním postižením více zviditelnily ve sdělovacích prostředcích;

46.  poukazuje na to, že je třeba zvýšit financování ve prospěch osob se zdravotním postižením a odstranit veškeré překážky, kterým tyto osoby čelí, a to prostřednictvím vzdělávacích a osvětových akcí, specializovaného výcviku příslušných aktérů a zajištěním přístupnosti sportovní infrastruktury s cílem umožnit účast zdravotně postižených na sportovních akcích jako diváků i sportovců;

47.  vyzývá členské státy, aby svým olympijským a paralympijským šampionům nabízely stejné finanční odměny a aby podporovaly olympioniky a paralympioniky s nízkými příjmy;

48.  připomíná, že EU čelí demografickým problémům, jako je stárnutí obyvatelstva, a že je třeba věnovat zvláštní pozornost podpoře aktivního stárnutí prostřednictvím fyzické aktivity;

49.  žádá sdělovací prostředky v členských státech, aby více informovaly o širším spektru sportovních disciplín, zejména o těch, kterým se věnují ženy a mládež;

50.  vyzývá členské státy, aby uplatnily zvláštní opatření, která dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí umožní věnovat se sportům, které vyžadují nákladné vybavení a jsou spojeny s vysokými poplatky, jako jsou například zimní sporty;

51.  žádá orgány EU, členské státy a sportovní organizace, aby prioritně prováděly politiky, které ochrání děti před všemi formami diskriminace, obtěžování a zneužívání a poskytnou přístup k nápravným opatřením, včetně právního poradenství a včasné ochrany;

52.  vítá studii Komise z roku 2019 o ochraně dětí při sportu a vyzývá Komisi k další činnosti v této oblasti, zejména k pravidelnému shromažďování a aktualizaci údajů;

53.  trvá na tom, že mladí sportovci z rozvojových zemí musí být chráněni před podvody a obchodem s lidmi, měli by mít v Evropě řádný právní status a mělo by se jim dostat podpory při posuzování a monitorování jejich smluv;

54.  vyzývá členské státy a sportovní federace, aby do vzdělávání mladých lidí a sportovců zahrnuly kurzy první pomoci;

Podpora zdravého a aktivního životního stylu spolu s příležitostmi ke vzdělávání a rozvoji

55.  žádá členské státy a veřejné orgány, aby budovaly sportovní infrastrukturu, zejména v odlehlých regionech a znevýhodněných oblastech, a zvyšovaly počet hodin tělesné výchovy, včetně pravidelného denního cvičení, aktivních přestávek a volnočasových pohybových aktivit ve školách, a zároveň stimulovaly změnu mentality, pokud jde o význam tělesné výchovy jako školního předmětu;

56.  poukazuje na to, že je zapotřebí integrovaný přístup k aktivním městům, která by podporovala fyzickou aktivitu v každodenním životě evropských občanů včetně pracoviště a zvyšovala a rozvíjela aktivní udržitelnou mobilitu a dopravní prostředky;

57.  vítá iniciativy a kampaně na podporu pohybových aktivit, jako je Evropský týden sportu, #BeActive a HealthyLifestyle4All, a vybízí Komisi, aby zintenzivnila komunikační aktivity o těchto akcích v členských státech, zejména ve školách; zdůrazňuje význam pravidelných hodnocení jejich dosahu a dopadu;

58.  požaduje, aby byly pokyny EU týkající se dvojí kariéry sportovců uplatňovány a prosazovány ve všech členských státech, aby byly rozšířeny na všechny pracovníky ve sportu zapojené do strukturovaného sportu a aby vznikly zvláštní rekvalifikační iniciativy;

59.  opakuje svou výzvu Komisi, členským státům a sportovním federacím a klubům, aby podporovaly možnosti sportovců vykonávat dvojí kariéru, a vyzývá Komisi, aby zvážila zahrnutí přeshraniční mobility sportovců do příštího programu Erasmus+;

60.  znovu opakuje, že je třeba vypracovat strategii na podporu bývalých sportovců, aby měli zaručen adekvátní přístup k pracovním místům, získávání dovedností nebo rekvalifikaci;

61.  poukazuje na to, že při rozvoji dovedností a vzdělávání dětí a mladých lidí mají důležitou úlohu trenéři, pracovníci ve sportu, učitelé a osoby pracující s mládeží, a zdůrazňuje, že k tomu, aby byli lidé ke sportu motivováni a aby bylo zaručeno bezpečné prostředí pro všechny zúčastněné, je důležitý adekvátní trénink;

62.  vítá, že do programu Erasmus+ na období 2021–2027 byla začleněna mobilita pracovníků ve sportu, a vyzývá Komisi, národní agentury a sportovní federace, aby o této nové možnosti více informovaly;

63.  vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly společné normy na evropské úrovni, které by zajistily, aby všichni trenéři měli odpovídající dovednosti a odbornou přípravu, jež jsou zapotřebí k trénování dětí a mladých lidí;

64.  vyzývá Komisi, aby vytvořila síť sportovních ambasadorů s cílem využít vlivu respektovaných osobností, které se staly sportovními vzory, k podpoře pohybové aktivity a zdravého životního stylu;

65.  bere na vědomí, jak cenný je společenský přínos dobrovolníků ve sportu, a vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily systém, který bude v souladu s Evropskou agendou dovedností, přičemž by vycházely z evropského systému přenosu a akumulace kreditů (ECTS) a evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) s cílem zajistit uznávání kvalifikací dobrovolníků včetně trenérů, pokud pracují jako dobrovolníci;

Oživení sportu po pandemii

66.  trvá na tom, že jsou zapotřebí podpůrné mechanismy a zvláštní systémy financování, které odvětví sportu pomohou po pandemii COVID-19 vrátit se do normálních kolejí, mimo jiné prostřednictvím vnitrostátních podpůrných fondů, nástroje na podporu oživení a odolnosti a strukturálních fondů;

67.  vítá skutečnost, že členské státy zahrnuly sport do svých plánů na podporu oživení a odolnosti;

68.  vyzývá Komisi, aby do své hodnotící zprávy o provádění nástroje na podporu oživení a odolnosti, kterou má předložit Parlamentu a Radě v roce 2022, zahrnula i údaje o investicích a reformách v oblasti sportu;

69.  vítá navýšení rozpočtu na sport v novém programu Erasmus+ a podporuje další součinnost mezi fondy a programy, jako je EU4Health a LIFE; zdůrazňuje, že klíčem k tomu, aby mohly být tyto nástroje na podporu oživení v oblasti sportu lépe využívány, je odstranění všech překážek v postupu podávání žádostí na vnitrostátní úrovni;

70.  lituje toho, že nařízení o programu EU4Health neobsahuje žádnou konkrétní zmínku o sportu;

71.  naléhavě vyzývá orgány EU, aby v novém finančním výhledu výrazně zvýšily část rozpočtu programu Erasmus+ určenou na amatérský sport;

72.  poukazuje na to, že prostředky na sport je nutné navýšit nad rámec programu Erasmus+, a to cíleným způsobem s důrazem na společenský rozměr sportu, zejména sportu amatérského;

73.  zdůrazňuje význam přípravných akcí a pilotních projektů v oblasti sportu, které amatérskému sportu poskytují dodatečné finanční prostředky a přinášejí slibné výsledky;

74.  vyzývá Komisi, aby v oblasti sportu přijímala více pilotních projektů a přípravných akcí;

75.  zdůrazňuje, že je nezbytné podporovat sportovní cestovní ruch, který je jedním z prostředků, jak podpořit obnovu a odolnost sportovního odvětví po pandemii COVID-19;

76.  připomíná význam ochrany tradičních sportů a jejich podpory prostřednictvím adekvátního financování v rámci evropského kulturního dědictví a regionální identity;

77.  vyzývá vnitrostátní, regionální a místní orgány, aby uznaly klíčovou úlohu sportu a pohybových aktivit v oblastech, jako je obnova měst, cestovní ruch a územní soudržnost, a aby vybízely k příslušným investicím v politice soudržnosti, zejména v rámci Evropského sociálního fondu plus, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Nástroje pro oživení a odolnost;

78.  vyzývá Komisi, aby vybízela k využívání finanční podpory z REACT-EU na projekty týkající se sportovní infrastruktury, bude-li udržitelná a prospěšná z hlediska dlouhodobého hospodářského oživení a bude-li napomáhat cestovnímu ruchu;

79.  upozorňuje Komisi a řídicí orgány na významnou úlohu malých sportovních klubů a asociací, které však nemají dostatečné lidské a hmotné zdroje, aby se mohly ucházet o evropské financování a cílenou podporu;

80.  vyzývá členské státy, aby zvážily, zda by bylo vhodné uplatnit na sportovní sektor nejnižší možnou sazbu DPH s cílem usnadnit přístup k jeho službám po odeznění pandemie COVID-19;

81.  vyzývá Komisi, aby společně se všemi příslušnými zúčastněnými stranami, včetně občanské společnosti, sociálních partnerů a veřejných orgánů, vypracovala metodiku pro vymezení kritérií pro měření a sledování sociálního dopadu projektů souvisejících se sportem a aby pravidelně aktualizovala a předkládala data o sociálním dopadu sportu;

82.  naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby pravidelně aktualizovaly a předkládaly údaje o hospodářském dopadu sportu;

Podpora přechodu k udržitelné a inovativní budoucnosti

83.  poukazuje na úsilí sportovních klubů a federací o environmentální udržitelnost; vyzývá však unijní orgány, členské státy a sportovní federace, aby dále podporovaly rozvoj sportu a pořádání ekologicky uvědomělých sportovních akcí;

84.  trvá na tom, aby byl sport sladěn se zásadami Zelené dohody pro Evropu a aby přispíval ke vzdělávání o životním prostředí a ke změně chování;

85.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly ekologickou transformaci sportovního odvětví, zejména s ohledem na výstavbu, rozšiřování a renovaci sportovní infrastruktury, včetně zařízení pro zimní sporty;

86.  vyzdvihuje význam sportu a pohybových aktivit v rámci iniciativy Nový evropský Bauhaus a poukazuje na jeho potenciál pro rozvoj aktivních prostorů a podporu udržitelné sportovní infrastruktury; vyzývá Komisi, aby v této iniciativě zajistila prioritu sportovním projektům, zejména pokud budou realizovány ve veřejných prostorách;

87.  vyzývá Komisi a členské státy, aby stanovily harmonizovaná minimální kritéria přístupnosti, srovnávací ukazatele udržitelnosti a bezpečnostní standardy pro sportovní infrastrukturu, včetně opatření k zamezení veškerých forem obtěžování, a aby podporovaly začlenění a mobilitu sportovců a pracovníků ve sportu;

88.  požaduje, aby byla zvláštní pozornost věnována pracovním podmínkám dělníků, kteří pracují na stavbách sportovní infrastruktury;

89.  zdůrazňuje význam inovací a meziodvětvové spolupráce v oblasti sportu, zejména pokud jde o vývoj digitálních nástrojů za účelem zvýšení účasti na pohybových aktivitách se zvláštním zaměřením na mladé lidi;

90.  zdůrazňuje, že v kontextu pandemie COVID-19 je třeba uvažovat o nových způsobech organizace sportovních akcí s využitím dostupných digitálních technologií;

91.  vyzývá Komisi a Evropský inovační a technologický institut, aby vytvořily znalostní a inovační společenství v oblasti sportu s cílem podpořit inovace, odolnost a nadnárodní spolupráci;

92.  žádá orgány EU, aby zahájily debatu o budoucnosti a možnostech „elektronického sportu“ a aby shromažďovaly data, která umožní posoudit toto odvětví a vypracovat studii o jeho sociálním a hospodářském dopadu;

93.  vyzývá Komisi, aby neprodleně vyřešila rostoucí problém, který představují nezákonné přenosy sportovních událostí;

o
o   o

94.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a evropským, mezinárodním a vnitrostátním sportovním federacím a organizacím.

(1) Rezoluce Valného shromáždění OSN „Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“ ze dne 25. září 2015, A/RES/70/1.
(2) Úř. věst. L 189, 28.5.2021, s. 1.
(3) Úř. věst. C 239 E, 20.8.2013, s. 46.
(4) Úř. věst. C 36, 29.1.2016, s. 137.
(5) Úř. věst. C 407, 4.11.2016, s. 81.
(6) Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 2.
(7) Úř. věst. C 385, 22.9.2021, s. 2.
(8) Přijaté texty, P9_TA(2021)0045.
(9) Přijaté texty, P9_TA(2021)0236.
(10) Úř. věst. C 419, 4.12.2020, s. 1.
(11) Úř. věst. C 416, 11.12.2019, s. 3.
(12) Úř. věst. C 192, 7.6.2019, s. 18.
(13) Úř. věst. C 214 I, 29.6.2020, s. 1.
(14) Úř. věst. C 196, 11.6.2020, s. 1.
(15) Úř. věst. C 212, 4.6.2021, s. 2.
(16) Mittag, J. & Naul, R. (2021), EU sports policy: assessment and possible ways forward (Politika EU v oblasti sportu: hodnocení a další možný postup), Evropský parlament, studie pro výbor CULT – tematická sekce Strukturální politika a politika soudržnosti, Brusel.

Poslední aktualizace: 23. srpna 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí