Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2054(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0311/2021

Внесени текстове :

A9-0311/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/11/2021 - 6

Приети текстове :

P9_TA(2021)0464

Приети текстове
PDF 195kWORD 63k
Вторник, 23 ноември 2021 г. - Страсбург
Цифровизация на европейската система за докладване, мониторинг и одит
P9_TA(2021)0464A9-0311/2021
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 23 ноември 2021 г., съдържаща препоръки към Комисията относно цифровизацията на европейската система за докладване, мониторинг и одит (2021/2054(INL))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 322, параграф 1 и член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 („Финансовия регламент“)(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)(2),

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред („Директивата за защита на финансовите интереси“)(3),

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС („Директивата за борба с изпирането на пари“)(4),

–  като взе предвид член 22, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост(5),

–  като взе предвид Съвместното изявление на Европейския парламент и Комисията относно събирането на данни за ефективни проверки и одити(6),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси,

–  като взе предвид своята резолюция от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел ІII – Комисия и изпълнителни агенции(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 29 април 2021 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел ІII – Комисия и изпълнителни агенции(8),

–  като взе предвид точка 24 от заключенията на Европейския съвет от 17 – 21 юли 2020 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.,

–  като взе предвид изявлението на Съда по съединени дела C-465/00, C-138/01 и C-139/01 Österreichischer Rundfunk(9), че в демократично общество данъкоплатците и общественото мнение по принцип имат правото да бъдат информирани за използването на публичните приходи,

–  като взе предвид проучването, извършено от Тематичния отдел по бюджетни въпроси, по искане на комисията по бюджетен контрол, озаглавено „The Largest 50 Beneficiaries in each EU Member State of CAP and Cohesion Funds“ (Най-големите 50 бенефициери във всяка държава членка по линия на ОСП и фондове, предназначени за политиката на сближаване),

–  като взе предвид изследването за оценка на европейската добавена стойност, проведено от службата на ЕП за парламентарни изследвания, озаглавено „Digitalisation of the European reporting, monitoring and audit“ (Цифровизация на европейската система за докладване, мониторинг и одит),

–  като взе предвид Специален доклад № 4/2020 на Сметната палата: „Прилагане на нови технологии за повърхностни изображения при мониторинга на Общата селскостопанска политика – цялостният напредък е устойчив, но с по-бавно темпо при мониторинга на климатичните изменения и околната среда“,

–  като взе предвид членове 47 и 54 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0311/2021),

А.  като има предвид, че в съответствие с член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз институциите, органите, службите и агенциите на Съюза работят при възможно най-голямо зачитане на принципа на откритост;

Б.  като има предвид, че във връзка с изпълнението на бюджета прилагането на този принцип предполага европейските граждани да следва да знаят къде и за какви цели Съюзът изразходва средства; отбелязва, че броят на извънбюджетните инструменти продължава да расте; счита, че инструменти като Next Generation EU подкрепят прякото управление на Комисията; подчертава, че Парламентът трябва да изпълнява своя мандат по функциите за вземане на решения, контрол и освобождаване от отговорност; изисква актуализиране на Финансовия регламент, за да се даде възможност на Парламента да изпълнява правомощията си по контрол на тези нови механизми; подчертава, че това е особено важно в контекста на цифровизацията на европейската система за докладване, мониторинг и одит;

В.  като има предвид, че обществената осведоменост и пълната прозрачност относно разходването на средства на Съюза е от съществено значение за приемането на тези разходи и също така е от решаващо значение, за да се гарантира отчетност, достоверност и да се гарантира по-добър контрол на разходите, включително избягване на злоупотреби, корупция, измами и конфликти на интереси;

Г.  като има предвид, че член 38 от Финансовия регламент определя настоящите правила за публикуване на информация за получателите, както и на друга информация;

Д.  като има предвид, че различията в прилагането на тези правила доведоха до положение, при което понастоящем съществува по една система за докладване за ОСП във всяка държава членка и повече от 250 системи за докладване в рамките на структурната политика и политиката на сближаване в държавите членки;

Е.  като има предвид, че понастоящем съществуват големи различия в начина на проектиране на тези системи, начина им на работа и начините за извличане и обмен на информация от тях;

Ж.  като има предвид, че раздробеността на данните прави идентификацията на крайните бенефициери изключително трудно, ако не и невъзможно за пряко, непряко или споделено управление на средствата на Съюза;

З.  като има предвид, че съществуват много системи, които не включват уникални идентификационни номера за физически лица и дружества;

И.  като има предвид, че за дружествата настоящите системи в повечето случаи не съдържат информация за собственика/собствениците на дружествата и техните действителни собственици; като има предвид, че цифровизацията на европейската система за докладване, мониторинг и одит е най-полезният инструмент за избягване на дезинформацията, ако нечувствителната информация е публично достъпна;

Й.  като има предвид, че Парламентът неколкократно изиска от Комисията да предостави информация относно 50-те най-големи бенефициери във всяка държава членка по линия на ОСП и структурните фондове, но досега е получавал непълни и незадоволителни отговори;

К.  като има предвид, че през 2020 г. Парламентът започна проучване с цел идентифициране на 50-те най-големи бенефициенти във всяка държава членка по линия на ОСП и структурните фондове въз основа на публично достъпна информация, което предостави интересни констатации, но също така показа колко трудно остава да се идентифицират ясно много от крайните бенефициери;

Л.  като има предвид, че настоящото положение прави de facto невъзможно за когото и да било да получи представа за това колко средства получават крайните бенефициери по линия на ОСП и на структурните политики и политиката на сближаване;

М.  като има предвид, че представените по време на изслушването на 2 септември 2021 г. в комисията по бюджетен контрол констатации на Сметната палата показаха очевидна необходимост от подобряване на прозрачността на съществуващата система за контрол на средствата на Съюза;

Н.  като има предвид, че някои дружества и физически лица извършват дейност в повече от една държава членка и следователно получават субсидии от Съюза в няколко държави членки, и като се има предвид, че структурите на дружествата могат да бъдат много сложни и непрозрачни, без Комисията да може да проследява общия размер на средствата, натрупани от всяко от тези многонационални дружества;

О.  като има предвид, че Европейският съвет, във връзка със споразумението между държавните и правителствените ръководители относно МФР за периода 2021 – 2027 г. от 17 – 21 юли 2020 г., в точка 24 от своите заключения призна необходимостта от повече информация относно крайните бенефициери на финансиране от Съюза за целите на контрола и одита;

П.  като има предвид, че всички тези фактори показват, че съществува спешна необходимост от създаване на единна, прозрачна и лесна за използване стандартизирана и, до необходимата възможна степен, основана на принципите на отворения код, оперативно съвместима цифрова система в целия Съюз, за да могат изпълнителните органи на държавите членки да докладват относно бенефициерите на ОСП, на структурните и кохезионните фондове и на всички останали фондове, така че да се даде възможност на националните органи за контрол и одит, на OLAF и Европейската прокуратура, както и на другите институции и органи на Съюза, да получават пълна и надеждна информация относно самоличността на крайните бенефициери, сумите, които получават, и от кои фондове;

Р.  като има предвид, че обществеността следва да има във възможно най-голяма степен достъп до информация относно преките и крайните бенефициери на средства от Съюза в съответствие с приложимите правила за защита на данните и установената съдебна практика на Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС) относно публикуването на данни за бенефициерите на средства от Съюза;

С.  като има предвид, че подобна система следва да гарантира хармонизиране на формата на данните, да бъде машинночетима, да съдържа уникални идентификационни номера, да включва функции за търсене и сортиране и да бъде оперативно съвместима, така че данните да могат да се обобщават не само по отношение на една политика или фонд, но и на всички политики, фондове и държави членки, и следва да се отнася за прякото, непрякото, както и за споделеното управление;

Т.  като има предвид, че подобна система следва да бъде разработена от Комисията, за да се гарантира пълната оперативна съвместимост, включително автоматичното преобразуване на основните елементи на системата, и да се гарантира възможно най-бързото прилагане на тази система във всички държави членки, политики и фондове;

У.  като има предвид, че подобна система трябва да бъде разработена заедно с най-висока степен на киберсигурност, за да се избегнат всякакви кибератаки или всякакъв опит за кибератаки срещу тази система, използвана във всички държави членки;

Ф.  като има предвид, че бюджетът на Съюза следва да финансира разработването на подобна система и тя следва да бъде предоставена на държавите членки и на регионалните органи, отговарящи за управлението и поддръжката на подобни системи за докладване, както и за журналистите, представителите на гражданското общество и широката общественост, заедно с курсове за обучение на длъжностните лица, отговарящи за ежедневната работа на системите;

Х.  като има предвид, че системите за докладване за ОСП, структурните политики и политиката на сближаване не могат реалистично да бъдат постоянно актуализирани с най-новата информация относно собствеността на дружествата и следователно крайните бенефициери, поради което системите следва да бъдат автоматично свързани с базите данни на публичните дружества и с общи бази данни за крайните бенефициери;

Ц.  като има предвид, че публичните субекти често са преки получатели на средства от ОСП или структурните фондове, които след това се изплащат на други получатели като част от изпълнението на конкретна програма; като има предвид, че в такива ситуации публичният субект следва също така да бъде задължен да докладва кои са крайните получатели на парите; като има предвид, че цифровата система следва да включва оперативна съвместимост, наред с другото, с вътрешните системи на съответните национални органи и институции, управляващи и разплащателни органи, както и с националните бази данни за обществени поръчки и провеждане на търгове;

Ч.  като има предвид, че подобна оперативно съвместима система следва да спазва правилата на Общия регламент относно защитата на данните и разумните правила „de minimis“ за публикуването на данни;

Ш.  като има предвид, че данните за получателите на средства от ОСП, структурните фондове и Кохезионния фонд следва да бъдат на разположение на обществеността за минимален срок от пет години;

Щ.  като има предвид, че правилата за публикуването на данни относно бенефициерите на средства по линия на политиките, при които се прилага споделено управление, следва, доколкото е възможно, да бъдат хармонизирани с правилата относно бенефициерите на средства при пряко управление; като има предвид, че спътниковите данни следва да се използват повече и по-добре, като се премахнат пречките, които понастоящем затрудняват широкото използване на нови технологии от страна на разплащателните агенции(10);

1.  изисква от Комисията, включително като част от предстоящото преразглеждане на Финансовия регламент, да представи преди края на 2021 г. необходимите законодателни предложения за изменение на Финансовия регламент, следвайки препоръките, изложени в приложението към настоящата резолюция;

2.  счита, че финансовите последици от исканото предложение следва да бъдат покрити от бюджета на Съюза;

3.  счита, че гарантирането на доверие във финансовото управление на фондовете на Съюза е от съществено значение за цялостното доверие в институциите на Съюза, и следователно в гарантирането на надеждността на проекта за по-нататъшна европейска интеграция;

4.  като има предвид, че услугите „в облак“ са стратегически фактори за иновации за цифровата трансформация и че стартирането на Европейския алианс за промишлени данни, Edge и Cloud през юли 2021 г. представлява важна стъпка в това отношение.

5.  подчертава, че ясните, разбираеми и справедливи правила относно правата за получаване на подкрепа или участие в разходни програми са първо предварително условие за подкрепа по отношение на финансовото управление на средствата на Съюза;

6.  застъпва категорично становището, че най-ефикасният и ефективен начин за допълнително подобряване назащитата на финансите на Съюза и за осигуряване на още по-строг контрол е създаването на интегрирана, оперативно съвместима и хармонизирана система за събиране, наблюдение и анализ на информацията за крайните бенефициери във всички държави членки;

7.  счита, че прозрачността относно прилагането на правилата и съответно относно самоличността на получателите на средства от различни фондове и програми и относно сумите, които получават те, и политиките за предотвратяване на измамите са съществена част от гарантирането на доверие във финансовото управление на средствата на Съюза; потвърждава, че публикуването на данни за бенефициерите следва да включва „de minimis“ прагове в съответствие с приложимите правила за защита на данните и установената съдебна практика на Съда на Европейския съюз;

8.  счита освен това, че прозрачността, осигурена с програма за цифровизация за създаване на интегрирана, оперативно съвместима и хармонизирана система, би могла да е най-добрият инструмент за борба срещу дезинформацията във всички държави членки;

9.  счита, че прозрачността относно крайните бенефициери е също така много ефикасен инструмент в борбата срещу възможни злоупотреби, конфликти на интереси, измами и корупция, свързани с изразходването и разпределението на средствата на Съюза;

10.  счита, че прозрачността на публичните средства осигурява по-добра отчетност и по-голямо доверие на гражданите в публичните органи;

11.  подчертава, че прозрачността относно крайните бенефициенти ще гарантира, че органите за одит, контрол и освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета в националните администрации, Комисията, Съвета и Парламента ще разполагат с много по-добри и по-точни възможности, за да гарантират, че средствата се изразходват ефективно в съответствие с правилата и политическите амбиции, или да извършват възстановявания в случай на измами или всеки друг вид нецелесъобразни разходи; подчертава, че Европейската сметна палата, OLAF и Европейската прокуратура също ще могат да изпълняват по-ефикасно и по-точно съответните си отговорности, ако им се даде пълен достъп до пълна и надеждна информация;

12.  подчертава освен това, че по-съгласувани и общи за Съюза публикации на данни относно крайните бенефициери ще предостави на журналистите, представителите на гражданското общество и широката общественост много по-добри възможности за повдигане на основателни въпроси и изразяване на опасения, и по този начин – за разкриване на потенциални случаи на злоупотреба или измама със средства на Съюза, или предполагаемо участие на видни политически личности;

13.  счита, че настоящата ситуация, при която е невъзможно да се получи достатъчно пълна представа за това кой колко средства получава, по-специално от фондовете при споделено управление, включително по-специално липсата на възможност за обобщаване на отделните суми, когато става въпрос за един и същ пряк и/или краен бенефициер и/или действителен собственик, е неприемлива и трябва да бъде променена възможно най-скоро, за да се повиши прозрачността и ефикасността на фондовете на Съюза;

14.  изразява твърдо убеждение, че най-ефективният начин за коригиране на ситуацията е да се преразгледат съответните части от Финансовия регламент с цел повишаване на прозрачността относно това кой колко средства получава и от кои фондове и програми на Съюза;

15.  подчертава, че подобна промяна във Финансовия регламент може да доведе до промени в секторното законодателство съответно по отношение на фондовете и програмите;

16.  подчертава, че подобно преразглеждане на действащия Финансов регламент следва да бъде направено като част от предстоящото преразглеждане на Финансовия регламент, което Комисията обяви, че ще бъде представено през четвъртото тримесечие на 2021 г.;

17.  счита, че преразглеждането на Финансовия регламент следва да съдържа солидно правно основание за задължително използване на отворени и стандартизирани данни за обществените поръчки, както и за да се направят ИТ системите за бюджетен контрол задължителни и оперативно съвместими с националните и регионалните бази данни;

18.  подчертава, че преразглеждането следва да осигури използването на стандартизирани набори от данни и да гарантира, че е възможно да се идентифицират крайните бенефициери на средства; счита, че задължителната информация, събирана за целите на одита и контрола, трябва да включва като минимум регистрационния номер на юридическите лица, националния идентификационен номер на физическите лица, посочване на вида на бенефициера, подизпълнителите, действителните собственици, дали бенефициерът също получава държавна помощ и информация за контакт на бенефициера; подчертава, че достъпът до чувствителни данни чрез оперативно съвместимата цифрова система за докладване и мониторинг следва да бъде ограничен до компетентните национални и европейски органи, институции и служби на целите на одита, контрола и освобождаването от отговорност и да бъде стриктно в съответствие с изискванията за защита на данните;

19.  подчертава, че Комисията следва да гарантира, че използването на интегрирани и стандартизирани инструменти за докладване и мониторинг е задължително и в пълна степен изпълнявано в държавите членки и по тази причина вече не действа единствено на доброволен принцип;

20.  подчертава, че преразглеждането следва допълнително да гарантира, че когато прекият получател на средства на Съюза е дружество, следва да се гарантира, че е възможно да се идентифицират действителните собственици на това дружество;

21.  подчертава, че в случаите, когато прекият получател е дружество, което е собственост на друго дружество, следва да се гарантира, че е възможно да се идентифицират и действителните собственици на второто дружество, както и че това задължение следва да се прилага за всички участващи в структурата на собствеността дружества; затова счита, че е необходимо дружествата майки да определят уникални идентификационни номера за бенефициерите, така че всяко дъщерно дружество да има последващ номер, който позволява проследяване на средствата до крайните бенефициери и действителните собственици;

22.  отбелязва, че това задължение за идентифициране на действителния собственик следва да се прилага най-малко когато физическо или юридическо лице притежава повече от 15% от въпросното дружество; подчертава, че дружествените дялове, принадлежащи на роднини, следва да бъдат събрани и отчетени като един;

23.  отбелязва, че задължението за идентифициране на действителните собственици на дружеството следва да се прилага и когато дадено дружество се намира в трета държава;

24.  отбелязва, че преразглеждането на Финансовия регламент следва също така да гарантира, че публичните субекти, които са преки получатели на средства на Съюза, следва да бъдат задължени да докладват относно крайните бенефициери на средствата, т.е. дали те са физически или юридически лица, различни от самия публичен субект; подчертава, че е необходимо цифровата система да включва оперативна съвместимост с вътрешните системи на съответните национални органи и институции, управляващи и разплащателни органи, както и с националните бази данни за обществени поръчки и провеждане на търгове;

25.  призовава Комисията да разработи и предостави на финансовите участници и субекти, отговарящи за изпълнението на бюджета, включително на компетентните национални и регионални органи при споделено управление, система за гарантиране на цифровизацията на европейската система за докладване, мониторинг и одит за ОСП, политиката на сближаване, политиките за структурните фондове и други политики;

26.  подчертава, че тази система следва да се основава, доколкото е възможно, на принципите на отворен код и на използването на стандартизирани набори от данни и мерки за събиране, сравняване и обобщаване на информация и данни за преките и крайните получатели и бенефициерите на финансиране от Съюза за целите на контрола, одита и освобождаването от отговорност; подчертава необходимостта от електронна идентификация като първа стъпка към увеличаване на доверието на гражданите в публичните институции;

27.  изтъква, че тази система следва да бъде разработена с цел да се гарантира пълно съответствие с принципите на прозрачност, посочени в дял II, глава 8 от Финансовия регламент;

28.  подчертава, че подобна система следва да бъде достъпна за журналистите, представителите на гражданското общество и широката общественост, за да се улесни проучването на използването на публичните средства и евентуалното разкриване на измами, при зачитане на правилата на ОРЗД;

29.  изисква тази система да бъде разработена в срок от две години и да бъде предоставена на разположение безплатно и задължителна за докладващите органи в държавите членки;

30.  подчертава, че разработването на подобна система следва да бъде придружено от възможност за националните и регионалните органи и съответните институции на Съюза, включително Парламента, Комисията, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Европейската прокуратура, когато е целесъобразно, да гарантират ефективни проверки на конфликтите на интереси, нередностите, въпросите, свързани с двойното финансиране, и всяка злоупотреба със средства, включително използването на съвременни ИТ инструменти като ARACHNE;

31.  посочва факта, че подобна система ще даде възможност за много бързо идентифициране на повтарящи се и евентуално свръхпредставени бенефициери на средства на Съюза, включително спечелили търгове;

32.  изисква от Комисията да гарантира, че необходимото финансиране за подобна система се предоставя в бюджета на Съюза заедно с бюджетни кредити за обучение и техническа помощ за служителите на националните и регионалните органи, които ще я използват;

33.  отбелязва, че подобна система сама по себе си не може да съдържа актуализирани данни относно собствеността на дружествата; отбелязва освен това, че подобно изискване би означавало, че управляващите органи ще носят отговорност за данни относно дружества, за които те не отговарят;

34.  изисква системата да бъде проектирана по такъв начин, че автоматично да препраща към бази данни, съдържащи актуализирана информация относно собствеността върху дружествата, както и оперативна съвместимост с вътрешните системи на съответните национални органи и институции, управляващи и разплащателни органи, както и с националните бази данни за обществени поръчки и провеждане на търгове;

35.  изисква информацията относно получателите на средства на Съюза да бъде публично достъпна за минимален срок от пет години;

36.  подчертава, че подобна система следва да спазва правилата на Съюза за защита на данните и установената съдебна практика на Съда на Европейския съюз; отбелязва, че има разлики между степента на подробност на информацията, която трябва да бъде събирана, обобщавана и съхранявана за целите на одита, контрола и освобождаването от отговорност и може да се предоставя на обществеността като цяло; изтъква, че органите за одит, контрол и освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета трябва да имат пълен достъп до цялата налична информация, докато публикуването на данни може да бъде ограничено от приложимите изисквания за защита на данните и „de minimis“ прагове;

37.  подчертава, че подобна система трябва да бъде ефективно защитена от киберзаплахи; изисква от Комисията да инвестира в софтуер с висока степен на киберсигурност и периодично да провежда тестове за идентифициране на възможни уязвимости също и на равнище държави членки;

38.  потвърждава, че системата следва да спазва правилата относно минималните суми, които няма да бъдат правени обществено достояние; подчертава, че въпреки това отговорните органи следва винаги да сумират всички средства, които се изплащат на даден бенефициер, и ако общата сума, която се изплаща на даден бенефициер, надвишава минималната сума, информация относно всички плащания към този бенефициер следва да бъде оповестена на обществеността;

39.  изисква от Комисията да гарантира, че тази система ще се използва във възможно най-голяма степен и за фондове и политики под пряко управление със същите правила относно прозрачността, както за получателите на средства по програми на Съюза;

40.  подчертава, че съществуващата система за ранно откриване и отстраняване (EDES) също играе важна роля за защита на финансовите интереси на Съюза; изразява загриженост, че тя се прилага единствено за средствата под пряко управление, които представляват само около 20% от средствата на Съюза; изразява също загриженост, че икономическите оператори, идентифицирани от OLAF като злоупотребяващи с публични средства, не се изключват автоматично от договори, финансирани от бюджета на Съюза, нито подлежат на финансови санкции; настоятелно призовава Комисията при предстоящото преразглеждане на Финансовия регламент да разшири обхвата на EDES, за да я направи по-ефективна;

41.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и приложените към нея препоръки на Комисията и на Съвета.

(1) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(2) ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.
(3) ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29.
(4) OВ L 156, 19.6.2018 г., стp. 43.
(5) OВ L 57, 18.2.2021 г., стp. 17.
(6) ОВ C 58 I, 18.2.2021 г., стр. 2.
(7) OВ L 417, 11.12.2020 г., стp. 381.
(8) Приети текстове, P9_TA(2021)0164.
(9) ECLI:EU:C:2003:294, точка 85.
(10) Специален доклад № 4/2020 на ЕСП на тема „Прилагане на нови технологии за повърхностни изображения при мониторинга на Общата селскостопанска политика – цялостният напредък е устойчив, но с по-бавно темпо при мониторинга на климатичните изменения и околната среда“.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕЗОЛЮЦИЯТА

ТЕКСТ НА ИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 322, параграф 1 от него, във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Сметната палата,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  В съответствие с исканията на Европейския парламент и в отговор на точка 24 от заключенията на Европейския съвет от 17 – 21 юли 2020 г., за да се подобри защитата на бюджета на Съюза и на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване от измами и нередности, следва да се пристъпи към въвеждането на стандартизирани мерки за събиране, съпоставяне и обобщаване на информация и числови данни относно крайните получатели и бенефициери на финансиране от Съюза за целите на контрола и одита.

(2)  За да се гарантират ефективен контрол и одити, е необходимо събирането на данни относно тези, които в крайна сметка се ползват, пряко или непряко, от финансиране от Съюза при споделено управление, както и от проекти и реформи, получаващи подкрепа съгласно Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Mеханизъм за възстановяване и устойчивост(1), включително данни за действителните собственици на получателите на финансирането. Правилата, свързани със събирането и обработката на такива данни, трябва да бъдат в съответствие с приложимите правила за защита на данните.

(3)  С цел засилване на защитата на бюджета на Съюза, Комисията следва да предостави на разположение интегрирана и оперативно съвместима система за информация и наблюдение, включително единен инструмент за извличане на данни и измерване на риска, за оценка, съхранение, обобщение и анализ на горепосочените данни с оглед на задължителното ѝприлагане от всички държави членки. Тази система следва да осигурява ефикасни проверки за конфликт на интереси, нередности, случаи на двойно финансиране и всяка злоупотреба със средствата. Комисията, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и другите органи на Съюза за разследване и контрол следва да имат необходимия достъп до тези данни, за да могат да упражняват надзорните си функции по отношение на контрола и одитите, които трябва да се извършат, на първо място, от държавите членки, за да откриват нередности и да провеждат административни разследвания на злоупотребите със съответното финансиране от Съюза, както и за да получават точна представа за неговото разпределяне;

(4)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 следва да бъде съответно изменен.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 се изменя, както следва:

(1)  Член 36 се изменя, както следва:

а)  в параграф 3 се вмъква следната буква:

„дд) събирането на данни за лицата, които в крайна сметка се ползват пряко или косвено от финансиране от Съюза“

б)  в параграф 4 се вмъква следната буква:

„вв) използване на интегрирана и оперативно съвместима електронна система за информация и мониторинг, включително единен инструмент за извличане на информация и измерване на риска, с цел достъп и анализ на данни за лицата, които в крайна сметка се ползват пряко или косвено от финансиране от Съюза.“

(2)  Член 38 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:

„1. Комисията предоставя по подходящ и своевременен начин информация относно крайните възползващи се пряко или непряко от финансиране от Съюза, като използва данните, събрани в интегрираната и оперативно съвместима електронна система за информация и мониторинг, създадена в съответствие с член 129а.

Първа алинея от настоящия параграф се прилага и за другите институции на Съюза, когато те изпълняват бюджета съгласно член 59, параграф 1. Когато получателят на средствата е юридическо лице, се публикува информация за лицата и образуванията, които притежават над 15% от капитала на този субект“;

б)  параграф 2 се заменя със следното:

„2. Следната нечувствителна информация се публикува при надлежно спазване на изискванията за поверителност и сигурност, и по-специално за защита на личните данни:

а)  името на получателя;

б)  правната форма на получателя, а именно:

i)  физическо лице;

ii)  юридическо лице;

iii)  публичен субект или институция;

iv)  друго.

в)  местонахождението на получателя, а именно:

i)  адресът на получателя, когато получателят е юридическо лице;

ii)  регионът от ниво NUTS 2, когато получателят е физическо лице;

г)  сумата, за която е поето правно задължение;

д)  естеството и целта на мярката.“

в)  параграф 4 се заличава;

г)  параграф 6 се заменя със следното:

„6. Когато се публикуват лични данни, информацията се заличава пет години след края на финансовата година, през която е поето правно задължение за средствата. Това се прилага и за личните данни на юридическите лица, в чието официално наименование се съдържат данни за самоличността на едно или повече физически лица.“

(3)  Член 63 се изменя, както следва:

а)  вмъква се следният параграф:

„1a. При изпълнението на задачи, свързани с изпълнението на бюджета, държавите членки събират данни за тези, които в крайна сметка се ползват пряко или непряко от финансиране от Съюза, в съответствие с изискванията на интегрираната и оперативно съвместима електронна система за информация и мониторинг, създадена съгласно член 129а. Допълнителни изисквания за използването на системата в даден сектор могат да бъдат определени в специфични за отделните сектори правила.“

б)  в параграф 2, първа алинея се вмъква следната буква :

„бб) събират данни за лицата, които в крайна сметка се ползват пряко или непряко от финансиране от Съюза, като се използва интегрираната и оперативно съвместима електронна система за информация и мониторинг, предоставена от Комисията в съответствие с член 129а.“

в)  в параграф 4 се вмъква следната буква:

„бб) използват интегрираната и оперативно съвместима електронна система за информация и мониторинг, предоставена от Комисията в съответствие с член 129а.“

(4)  Вмъква се следният член:

Член 129a

Интегрирана и оперативно съвместима електронна система за информация и мониторинг

1.  Комисията създава, управлява и предоставя на финансовите участници, другите лица и субектите, отговарящи за изпълнението на бюджета, включително на компетентните национални органи при споделено управление, интегрирана и оперативно съвместима електронна система за информация и мониторинг, включително единен инструмент за извличане на информация и оценка на риска, с цел достъп и анализ на данните за лицата, които в крайна сметка се ползват пряко или непряко от финансиране от Съюза.

2.  Системата, посочена в параграф 1, се основава на стандартизирани мерки за събиране, сравняване и обобщаване на информация и числови данни относно тези, които в крайна сметка се ползват пряко или непряко от финансиране от Съюза, за целите на контрола и одита. Системата осигурява възможност за ефикасни проверки за конфликт на интереси, нередности, случаи на двойно финансиране и всяка злоупотреба със средствата.

3.  Събираните в системата задължителни данни включват, inter alia:

а)  номер за регистрация по ДДС или регистрационен номер на юридическите лица;

б)  национален идентификационен номер за физическите лица;

в)  правната форма на получателя, а именно:

i)  физическо лице;

ii)  юридическо лице;

iii)  публичен субект или институция;

iv)  друго.

г)  изпълнител(и) или подизпълнител(и);

д)  действителен(ни) собственик(ци), когато получателят, изпълнителят или подизпълнителят е юридическо лице;

е)  информация дали бенефициерът получава и държавна помощ;

ж)  информация за контакт за всички бенефициери и действителни собственици;

4.  На Комисията, OLAF, Сметната палата и – по отношение на държавите членки, участващи в засилено сътрудничество съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета – Европейската прокуратура, както и на други органи на Съюза за разследване и контрол, включително на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, се предоставя достъп до информацията, съдържаща се в системата, посочена в параграф 1, когато това е необходимо за изпълнението на техните функции.

5.  Всякакво обработване на лични данни в рамките на функционирането на системата се извършва при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679.

6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 269 за определяне на подробни правила относно експлоатирането и функционирането на системата, посочена в параграф 1, включително правила относно събирането на данни и достъпа до информацията, съдържаща се в системата.“

(5)  В член 154, параграф 4, първа алинея се вмъква следната буква :

„гг) гарантират събирането на данни за лицата, които в крайна сметка се ползват пряко или непряко от финансиране от Съюза, до степен, равностойна на изискванията на системата, посочена в член 129а.“

(6)  Член 269 се изменя, както следва:

а)  в параграф 3 първото изречение се заменя със следното:

„Делегирането на правомощия, посочено в член 70, параграф 1, член 71, трета алинея, член 129а, член 161 и член 213, параграф 2, втора и трета алинея, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.“

б)  в параграф 6 първото изречение се заменя със следното:

„Делегиран акт, приет съгласно член 70, параграф 1, член 71, трета алинея, член 129а, член 161 и член 213, параграф 2, втора и трета алинея, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения.“.

Съставено в ...

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) OB L 57, 18.2.2021 г., стр. 17.

Последно осъвременяване: 4 март 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност