Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2021/0227(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0326/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0326/2021

Rasprave :

PV 23/11/2021 - 12
CRE 23/11/2021 - 12

Glasovanja :

PV 24/11/2021 - 10
CRE 24/11/2021 - 10

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0465

Usvojeni tekstovi
PDF 246kWORD 79k
Srijeda, 24. studenog 2021. - Strasbourg
Proračunski postupak za 2022.: zajednički nacrt
P9_TA(2021)0465A9-0326/2021
Rezolucija
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2021. o zajedničkom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2022. koji je prihvatio Odbor za mirenje u okviru proračunskog postupka (13911/2021 – C9-0428/2021 – 2021/0227(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zajednički nacrt koji je prihvatio Odbor za mirenje i s njime povezane izjave Parlamenta, Vijeća i Komisije (13911/2021 – C9-0428/2021),

–  uzimajući u obzir nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2022. koji je Komisija usvojila 9. srpnja 2021. (COM(2021)0300),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2022. koje je Vijeće usvojilo 6. rujna 2021. i proslijedilo Europskom parlamentu 10. rujna 2021. (11352/2021 – C9-0353/2021),

–  uzimajući u obzir pismo izmjene br. 1/2022 nacrta općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2022., koje je Komisija podnijela 12. listopada 2021. (COM(2021)0642),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 21. listopada 2021. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2022.(1) i o proračunskim amandmanima koje ona sadrži,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027.(4),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucijski sporazum od 16. prosinca 2020. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju te novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava(5),

–  uzimajući u obzir članak 95. i članak 96. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće izaslanstva u Odboru za mirenje (A9-0326/2021),

1.  prihvaća zajednički nacrt;

2.  potvrđuje zajedničke izjave priložene ovoj Rezoluciji;

3.  prima na znanje izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

4.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2022. konačno donesenim i da ga da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu zakonodavnu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, drugim relevantnim institucijama i tijelima te nacionalnim parlamentima.

(1) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2021)0432.
(2) SL L 424, 15.12.2020., str. 1.
(3) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(4) SL L 433 I, 22.12.2020., str. 11.
(5) SL L 433 I, 22.12.2020., str. 28.


PRILOG

KONAČNA VERZIJA

Proračun za 2022. – Elementi za zajedničke zaključke

Zajednički zaključci obuhvaćaju sljedeće dijelove:

1.  Proračun za 2022.

2.  Proračun za 2021. – Nacrti izmjene proračuna br. 5/2021 i br. 6/2021

3.  Izjave

Sažetak

A.  Proračun za 2022.

U skladu s elementima za zajedničke zaključke:

—  Ukupni iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u proračunu za 2022. jest 169 515,8 milijuna EUR. Ukupno gledano, preostala razlika do gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira za 2022. time iznosi 1 167,8 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza.

—  Ukupni iznos odobrenih sredstava za plaćanja u proračunu za 2022. jest 170 603,3 milijuna EUR. Ukupno gledajući, preostala razlika do gornje granice VFO-a za 2022. u odobrenim sredstvima za plaćanje iznosi 1 695,8 milijuna EUR.

—  Instrument fleksibilnost mobilizira se 2022. za naslov 6. Susjedstvo i svijet u iznosu od 368,4 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza.

Komisija procjenjuje da će odobrena sredstva za plaćanje za 2022. povezana s mobilizacijom Instrumenta fleksibilnosti u 2019., 2020., 2021. i 2022. iznositi 467,2 milijuna EUR. Procijenjeni raspored plaćanja povezanih nepodmirenih iznosa za te godine naveden je u sljedećoj tablici:

Instrument fleksibilnosti – profil plaćanja (u milijunima EUR)

Godina mobilizacije

2022.

2023.

2024.

2025.

Ukupno

2019.

140,9

82,2

0,0

0,0

223,2

2020.

66,2

39,9

0,0

0,0

106,1

2021.

40,9

10,3

7,6

0,0

58,9

2022.

219,2

62,7

49,8

36,7

368,4

Ukupno

467,2

195,2

57,4

36,7

756,6

B.  Proračun za 2021.

Nacrt izmjene proračuna br. 5/2021 odobrava se u obliku u kojem ga je predložila Komisija.

Nacrt izmjene proračuna br. 6/2021 odobrava se u obliku u kojem ga je predložila Komisija.

1.  Proračun za 2022.

1.1.  „Zatvorene” linije

Osim ako nije drugačije navedeno, sve su proračunske linije potvrđene u obliku u kojim ih je predložila Komisija u nacrtu proračuna za 2022., kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2021.

Uz to, sve proračunske linije koje je izmijenilo Vijeće i koje je dogovorio Europski parlament u svom čitanju potvrđene su prema izmjenama Vijeća.

Za ostale proračunske linije Odbor za mirenje postigao je dogovor o zaključcima koji su uvršteni u odjeljke od 1.2. do 1.7. u nastavku.

1.2.  Horizontalna pitanja

Decentralizirane agencije

Doprinos EU-a (u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje te u broju radnih mjesta) za sve decentralizirane agencije utvrđuje se na razini koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna za 2022. kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2022, osim za:

—  U podnaslovu 2.b:

—  Agenciju Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust, proračunski članak 07 10 07), kojoj se dodjeljuje 5 dodatnih radnih mjesta i kojoj se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje povećavaju za 380 000 EUR uzimajući u obzir zapošljavanje u prosjeku sredinom godine.

—  Ured europskog javnog tužitelja (EPPO, proračunski članak 07 10 08), kojem se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanje povećavaju za 3 750 000 EUR za zapošljavanje pojačanja, pri čemu se vodi računa da se zapošljavanje, koje je Komisija predložila u nacrtu proračuna za 2022. kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2022, odvija u prosjeku na kraju prvog tromjesečja umjesto sredinom godine.

—  U naslovu 4.:

—  Europski potporni ured za azil (EASO, proračunski članak 10 10 01), kojem se dodjeljuje 5 dodatnih radnih mjesta i kojem se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje povećavaju za 380 000 EUR uzimajući u obzir zapošljavanje u prosjeku sredinom godine.

—  Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex, proračunski članak 11 10 01), kojoj se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje smanjuju za 65 000 000 EUR.

Izvršne agencije

Doprinos EU-a (u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i u odobrenim sredstvima za plaćanje te u broju radnih mjesta) za izvršne agencije utvrđuje se na razini koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2022.

Pilot-projekti / pripremna djelovanja

Dogovoren je sveobuhvatan paket od 56 pilot-projekata/pripremnih djelovanja u ukupnom iznosu od 89,5 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza, u skladu s prijedlogom Parlamenta.

To uključuje mjere predviđene za „uspostavu Europske diplomatske akademije”, koje će provoditi Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD).

Tim se paketom poštuju gornje granice za pilot-projekte i pripremna djelovanja utvrđene Financijskom uredbom.

1.3.  Naslovi financijskog okvira za rashode ‒ odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Uzimajući u obzir u obzir gornje zaključke o „zatvorenim” proračunskim linijama, agencijama te pilot-projektima i pripremnim djelovanjima, Odbor za mirenje dogovorio je sljedeće:

Naslov 1. – Jedinstveno tržište, inovacije i digitalno gospodarstvo

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razini koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2022., uz prilagodbe koje su dogovorene u Odboru za mirenje i iznesene u tablici u nastavku.

Proračunska linija/program

Naziv

Promjene u sredstvima za preuzimanje obveza (u EUR)

NP za 2022. (uklj. pismo izmjene br. 1)

Proračun za 2022.

Razlika

1.0.11

Obzor Europa

12 179 157 276

12 239 157 276

60 000 000

01 02 02 10

Klaster „Zdravlje”

571 730 809

606 730 809

35 000 000

01 02 02 40

Klaster „Digitalizacija, industrija i svemir”

1 264 161 905

1 272 161 905

8 000 000

01 02 02 50

Klaster „Klima, energija i mobilnost”

1 281 577 680

1 290 577 680

9 000 000

01 02 02 60

Klaster „Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš”

1 003 750 348

1 011 750 348

8 000 000

1.0.31

Program jedinstvenog tržišta

583 544 000

613 544 000

30 000 000

03 02 02

Poboljšanje konkurentnosti poduzeća, osobito MSP-ova, te podupiranje njihova pristupa tržištima

121 450 000

151 450 000

30 000 000

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

Pilot-projekt i pripremne radnje

 

 

40 937 500

 

Ukupno

 

 

130 937 500

Od povećanja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za Program jedinstvenog tržišta (poboljšanje konkurentnosti poduzeća, posebno MSP-ova, i podupiranje njihova pristupa tržištima, proračunski članak 03 02 02) u iznosu od 30,0 milijuna EUR, 10,0 milijuna EUR namijenjeno je pružanju različitih oblika potpore sektoru turizma.

Slijedom toga, razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 21 775,1 milijuna EUR, pri čemu razlika do gornje granice rashoda za naslov 1. iznosi 102,9 milijuna EUR.

U skladu s člankom 15. stavkom 3. Financijske uredbe(1), Odbor za mirenje slaže se da će odobrena sredstva za preuzimanje obveza ponovno staviti na raspolaganje u proračunskim linijama za istraživanje u ukupnom iznosu od 117,3 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza, što je povećanje od 40,0 milijuna EUR u odnosu na razinu koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2022. Povećava se sljedeća proračunska linija i u skladu s tim revidiraju se njezine proračunske napomene:

 

 

(u EUR)

Proračunska linija

Naziv

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

01 02 02 10

Klaster „Zdravlje”

40 000 000

Ukupno

 

40 000 000

Ta odobrena sredstva dio su ukupnog iznosa do 0,5 milijardi EUR (u cijenama iz 2018.) za razdoblje 2021. – 2027., kako je dogovoreno u okviru sporazuma o VFO-u. Time za razdoblje 2023. – 2027. na raspolaganju preostaje 372,8 milijuna EUR (u cijenama iz 2018.).

Podnaslov 2a - Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razini koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2022., uz prilagodbe koje su dogovorene u Odboru za mirenje i iznesene u tablici u nastavku:

Proračunska linija/program

Naziv

Promjene u sredstvima za preuzimanje obveza (u EUR)

NP za 2022. (uklj. pismo izmjene br. 1)

Proračun za 2022.

Razlika

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

Pilot-projekt i pripremne radnje

2 681 000

 

Ukupno

 

 

2 681 000

Slijedom toga, razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 49 708,8 milijuna EUR, pri čemu razlika do gornje granice rashoda za podnaslov 2.a iznosi 30,2 milijuna EUR.

Podnaslov 2.b – Otpornost i vrijednosti

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razini koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2022., uz prilagodbe koje su dogovorene u Odboru za mirenje i iznesene u tablici u nastavku.

S obzirom na trenutačno okruženje kamatnih stopa i nedavne operacije financiranja instrumenta Next Generation EU, odobrena sredstva za proračunsku liniju 06 04 01 mogu se smanjiti za 244,7 milijuna EUR, uz istodobno potpuno očuvanje kapaciteta za financiranje bespovratne komponente instrumenta Next Generation EU u 2022. U usporedbi s nacrtom proračuna, dodatnih 20 milijuna EUR prenijet će se na 2027. kako bi se kompenziralo odgovarajuće pojačano financiranje na početku razdoblja za EU4Health.

Proračunska linija/program

Naziv

Promjene u sredstvima za preuzimanje obveza (u EUR)

NP za 2022. (uklj. pismo izmjene br. 1)

Proračun za 2022.

Razlika

2.2.13

Potpora turskoj zajednici na Cipru

33 276 000

34 276 000

1 000 000

05 04 01

Financijska potpora za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru

31 402 525

32 402 525

1 000 000

2.2.23

Trošak financiranja Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI)

389 706 000

145 000 000

-244 706 000

06 04 01

Instrument Europske unije za oporavak (EURI) — periodične isplate kupona i isplata po dospijeću

384 706 000

140 000 000

-244 706 000

2.2.24

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (RescEU)

95 254 030

101 254 030

6 000 000

06 05 01

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (rescEU)

95 254 030

101 254 030

6 000 000

2.2.25

program „EU za zdravlje”

788 672 701

839 672 701

51 000 000

06 06 01

Program „EU za zdravlje“

764 213 775

815 213 775

51 000 000

2.2.312

Zapošljavanje i socijalne inovacije

104 482 000

106 482 000

2 000 000

07 02 04

ESF+ - tematsko područje Zapošljavanje i socijalne inovacije

102 482 000

104 482 000

2 000 000

2.2.32

Erasmus+

3 366 740 438

3 401 740 438

35 000 000

07 03 01 01

Promicanje mobilnosti pojedinaca u svrhu učenja te suradnje, uključenosti, izvrsnosti, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području obrazovanja i osposobljavanja — Neizravno upravljanje

2 331 521 972

2 361 274 626

29 752 654

07 03 02

Promicanje mobilnosti u svrhu neformalnog učenja, promicanje aktivnog sudjelovanja mladih te promicanje suradnje, uključenosti, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području mladih

346 973 114

351 400 945

4 427 831

07 03 03

Promicanje mobilnosti sportskih trenera i osoblja u svrhu učenja te promicanje suradnje, uključenosti, kreativnosti i inovacija na razini sportskih organizacija i politika

64 216 157

65 035 672

819 515

2.2.33

Europske snage solidarnosti (ESC)

138 427 764

141 427 764

3 000 000

07 04 01

Europske snage solidarnosti

131 710 226

134 710 226

3 000 000

2.2.34

Kreativna Europa

401 027 982

406 527 982

5 500 000

07 05 01

Kultura

125 597 589

131 097 589

5 500 000

2.2.352

Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti

209 402 193

214 902 193

5 500 000

07 06 02

Promicanje uključivanja građana i njihova sudjelovanja u demokratskom životu Unije

39 671 295

40 671 295

1 000 000

07 06 03

Daphne

29 581 401

33 581 401

4 000 000

07 06 04

Zaštita i promicanje vrijednosti Unije

91 787 552

92 287 552

EUR

2.2.3DAG

Decentralizirane agencije

242 132 181

246 262 181

4 130 000

07 10 07

Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)

45 423 578

45 803 578

380 000

07 10 08

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO)

53 351 846

57 101 846

3 750 000

2.2.3SPEC

Djelovanja na temelju ovlasti

180 389 773

182 889 773

2 500 000

07 20 04 06

Posebne nadležnosti u području socijalne politike, uključujući socijalni dijalog

23 020 900

25 520 900

2 500 000

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

Pilot-projekt i pripremne radnje

35 303 000

 

Ukupno

 

 

-93 773 000

Povećanje od 3,0 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza za Europske snage solidarnosti (Europske snage solidarnosti, proračunski članak 07 04 01) i 5,0 milijuna EUR od povećanja od 35 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza za Erasmus+ (u kombiniranom učinku od 8 milijuna EUR) namijenjeno je pripremi i provedbi aktivnosti u skladu s Europskom godinom mladih 2022.

Slijedom toga, razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 6 330,2 milijuna EUR, pri čemu razlika do gornje granice rashoda za podnaslov 2.b iznosi 130,8 milijuna EUR.

Naslov 3. – Prirodni resursi i okoliš

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razini koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2022., uz prilagodbe koje su dogovorene u Odboru za mirenje i iznesene u tablici u nastavku:

Proračunska linija/program

Naziv

Promjene u sredstvima za preuzimanje obveza (u EUR)

NP za 2022. (uklj. pismo izmjene br. 1)

Proračun za 2022.

Razlika

3.2.21

Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE)

708 045 484

755 545 484

47 500 000

09 02 01

Priroda i biološka raznolikost

265 601 888

284 032 563

18 430 675

09 02 02

Kružno gospodarstvo i kvaliteta života

169 866 127

181 653 495

11 787 368

09 02 03

Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama

120 050 994

128 381 585

8 330 591

09 02 04

Prelazak na čistu energiju

128 996 883

137 948 249

8 951 366

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

Pilot-projekt i pripremne radnje

 

 

9 611 500

 

Ukupno

 

 

57 111 500

Prema tome, dogovoreni iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 56 235,4 milijun EUR, pri čemu preostala razlika do gornje granice za rashode u naslovu 3. iznosi 283,6 milijuna EUR, od čega 270,1 milijuna EUR u okviru posebne gornje granice za rashode povezane s tržištem i izravna plaćanja.

Naslov 4. – Migracije i upravljanje granicama

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razini koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2022., uz prilagodbe koje su dogovorene u Odboru za mirenje i iznesene u tablici u nastavku:

Proračunska linija/program

Naziv

Promjene u sredstvima za preuzimanje obveza (u EUR)

NP za 2022. (uklj. pismo izmjene br. 1)

Proračun za 2022.

Razlika

4.0.11

Fond za azil, migracije i integraciju

1 099 455 000

1 119 455 000

20 000 000

10 02 01

Fond za azil, migracije i integraciju

1 096 455 000

1 116 455 000

20 000 000

4.0.1DAG

Decentralizirane agencije

153 281 205

153 661 205

380 000

10 10 01

Europski potporni ured za azil (EASO)

153 281 205

153 661 205

380 000

4.0.211

Fond za integrirano upravljanje granicama (IBMF) – Instrument za upravljanje granicama i vize (BMVI)

646 117 589

671 117 589

25 000 000

11 02 01

Instrument za financijsku potporu za upravljanje granicama i vize

644 117 589

669 117 589

25 000 000

4.0.2DAG

Decentralizirane agencije

1 073 823 593

1 008 823 593

-65 000 000

11 10 01

Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)

757 793 708

692 793 708

-65 000 000

 

Ukupno

 

 

-19 620 000

Povećanje od 20 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza za Fond za azil, migracije i integraciju (Fond za azil, migracije i integraciju, proračunski članak 10 02 01) namijenjeno je financiranju preseljenja afganistanskih izbjeglica.

Povećanje od 25 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza za Fond za integrirano upravljanje granicama (IBMF) – Instrument za upravljanje granicama i vize (BMVI) (Instrument za financijsku potporu za upravljanje granicama i vize, proračunski članak 11 02 01) namijenjeno je upravljanju migrantskom krizom na granici s Bjelarusom.

Slijedom toga, razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 3 091,2 milijuna EUR, pri čemu razlika do gornje granice rashoda za naslov 4. iznosi 99,8 milijuna EUR.

Naslov 5. – Sigurnost i obrana

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza postavljena su na razini koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2022. Slijedom toga, razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 1 785,3 milijuna EUR, pri čemu razlika do gornje granice rashoda za naslov 5. iznosi 82,7 milijuna EUR.

Naslov 6. – Susjedstvo i svijet

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza utvrđena su na razini koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2022., uz prilagodbe koje su dogovorene u Odboru za mirenje i iznesene u tablici u nastavku:

Proračunska linija/program

Naziv

Promjene u sredstvima za preuzimanje obveza (u EUR)

NP za 2022. (uklj. pismo izmjene br. 1)

Proračun za 2022.

Razlika

6.0.111

Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju — Globalna Europa (NDICI — Globalna Europa)

12 526 647 047

12 716 647 047

190 000 000

14 02 01 10

Južno susjedstvo

1 604 861 026

1 629 861 026

25 000 000

14 02 01 11

Istočno susjedstvo

699 703 445

709 703 445

10 000 000

14 02 01 30

Bliski istok i središnja Azija

384 765 942

414 765 942

30 000 000

14 02 02 40

Ljudi — globalni izazovi

137 191 715

187 191 715

50 000 000

14 02 04

Rezerva za nove izazove i prioritete

1 463 311 470

1 538 311 470

75 000 000

6.0.12

Humanitarna pomoć (HUMA)

1 595 059 463

1 806 059 463

211 000 000

14 03 01

Humanitarna pomoć

1 506 901 913

1 717 901 913

211 000 000

 

Ukupno

 

 

401 000 000

Kada je riječ o Instrumentu za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa, povećanja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u iznosu od 75 milijuna EUR (Pričuva za nove izazove i prioritete, proračunski članak 14 02 04) i 50 milijuna EUR (Ljudi – globalni izazovi, proračunska stavka 14 02 02 40) namijenjena su mjerama za borbu protiv pandemije, uključujući cjepiva.

Slijedom toga, dogovorena razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 17 170,4 milijuna EUR, pri čemu je dosegnuta gornja granica rashoda za naslov 6, a Instrument fleksibilnosti mobilizira se u iznosu od 368,4 milijuna EUR.

Naslov 7. – Europska javna uprava

Odbor za mirenje odobrio je broj radnih mjesta u planovima radnih mjesta institucija i odobrena sredstva koje je Komisija predložila u nacrtu proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2022, uz sljedeće iznimke:

—  dio za Europski parlament, za koji se odobrava čitanje Parlamenta;

—  dio za Vijeće, za koji se odobrava čitanje Vijeća;

—  dio za Sud Europske unije, čijem se planu radnih mjesta dodaje 9 radnih mjesta i kojem se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje povećavaju za 684 000 EUR uzimajući u obzir zapošljavanje u prosjeku sredinom godine;

—  dio za Europski revizorski sud (ERS), čijem se planu radnih mjesta dodaje 13 radnih mjesta povezanih s instrumentom Next Generation EU do 2027., a razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i plaćanje povećavaju za 988 000 EUR uzimajući u obzir zapošljavanje u prosjeku sredinom godine;

—  dio za Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) za koju se (i.) ljudski resursi u planu radnih mjesta povećavaju za sedam radnih mjesta i tri ugovorna djelatnika, a razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i plaćanje povećavaju za 655 000 EUR, uzimajući u obzir zapošljavanje u prosjeku sredinom godine, (ii.) razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i razina odobrenih sredstava za plaćanje povećavaju za 990 500 EUR za provedbu predviđenih djelovanja „za uspostavu Europske diplomatske akademije”, kako je Europski parlament predložio u svom čitanju, i (iii.) razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i razina odobrenih sredstava za plaćanja povećavaju za 1,0 milijuna EUR za proračunsku stavku 2 2 1 4 „Sposobnost strateške komunikacije”;

Prilagodbe, koje su dovele do povećanja od 0,8 milijuna EUR u naslovu 7., navedene su u sljedećim tablicama:

Dio 2. – Europsko vijeće i Vijeće

Proračunska linija/program

Naziv

Promjene u sredstvima za preuzimanje obveza (u EUR)

NP za 2022. (uklj. pismo izmjene br. 1)

Proračun za 2022.

Razlika

1 1 0 0

Osnovne plaće

265 982 044

265 970 746

-11 298

1 1 0 2

Prava u okviru Pravilnika o osoblju koja se odnose na osobne okolnosti člana osoblja

66 765 000

66 778 000

13 000

1 1 0 3

Pokrivanje socijalnog osiguranja

10 946 000

10 947 000

1 000

2 0 1 0

Čišćenje i održavanje

18 635 000

18 335 000

-300 000

2 1 0 0

Nabava opreme i računalnih programa

14 385 716

12 285 716

-2 100 000

2 1 0 1

Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj računalnih sustava

27 839 685

27 509 685

-330 000

2 2 0 4

Razni izdatci za interne sjednice

5 235 000

4 635 000

-600 000

2 2 1 3

Informiranje i javna događanja

5 358 250

5 158 250

-200 000

 

Ukupno

 

 

-3 527 298

Dio 4. – Sud Europske unije

Proračunska linija/program

Naziv

Promjene u sredstvima za preuzimanje obveza (u EUR)

NP za 2022. (uklj. pismo izmjene br. 1)

Proračun za 2022.

Razlika

1 2 0 0

Primici i naknade

287 078 950

287 762 950

684 000

 

Ukupno

 

 

684 000

Dio 5. – Europski revizorski sud

Proračunska linija/program

Naziv

Promjene u sredstvima za preuzimanje obveza (u EUR)

NP za 2022. (uklj. pismo izmjene br. 1)

Proračun za 2022.

Razlika

1 2 0 0

Primitci od rada i naknade

118 344 775

119 332 775

988 000

 

Ukupno

 

 

988 000

Dio 10. – Europska služba za vanjsko djelovanje

Proračunska linija/program

Naziv

Promjene u sredstvima za preuzimanje obveza (u EUR)

NP za 2022. (uklj. pismo izmjene br. 1)

Proračun za 2022.

Razlika

1 1 0 0

Osnovne plaće

116 638 000

117 170 000

532 000

1 2 0 0

Ugovorno osoblje

18 671 800

18 794 800

123 000

2 2 1 4

Sposobnost strateške komunikacije

4 000 000

5 000 000

1 000 000

2 2 5 0

Pilot-projekt – Prema stvaranju Europske diplomatske akademije

990 500

990 500

 

Ukupno

 

 

2 645 500

Prema tome, dogovoreni iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza utvrđuje se na 10 620,1 milijun EUR, pri čemu preostala razlika do gornje granice za rashode u naslovu 7. iznosi 437,9 milijuna EUR, od čega 240,1 milijuna EUR u okviru posebne gornje granice za administrativne rashode institucija.

Tematski posebni instrumenti: EGF, SEAR i pričuva za prilagodbu Brexitu

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza za Europski fond za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom (EGF), pričuvu za solidarnost i pomoć u nuždi (SEAR) i pričuvu za prilagodbu Brexitu (BAR) utvrđena su na razini koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2022.

1.4.  Odobrena sredstva za plaćanje

Ukupna razina odobrenih sredstva za plaćanje u proračunu za 2022. utvrđuje se na razini iz nacrta proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2022, uz sljedeće prilagodbe dogovorene u Odboru za mirenje:

1.  Uzima se u obzir dogovorena razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za nediferencirane rashode (naslovi od 1 do 6), za koje je razina odobrenih sredstava za plaćanje jednaka razini odobrenih sredstava za preuzimanje obveza. To se odnosi na smanjenje troškova financiranja Europskog instrumenta za oporavak (EURI) za -244,7 milijuna EUR. Uzimajući u obzir i prilagodbu doprinosa Unije decentraliziranim agencijama, kombinirani učinak je smanjenje od -305,2 milijuna EUR;

2.  Prilagodbe u okviru naslova 7. koje su rezultirale povećanjem od 0,8 milijuna EUR;

3.  Odobrena sredstva za plaćanje za sve nove pilot-projekte i pripremna djelovanja koje je predložio Parlament utvrđena su na 25 % odgovarajućih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza, ili na razinu koju je predložio Parlament, ako je ona niža. U slučaju produljenja postojećih pilot-projekata i pripremnih djelovanja, razina odobrenih sredstava za plaćanje jednaka je razini utvrđenoj u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2022, uvećanoj za 25 % odgovarajućih novih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza ili razini koju je predloži Parlament, ako je ta razina niža. Kombinirani učinak je povećanje od 22,1 milijuna EUR;

4.  Prilagodbe diferenciranih proračunskih linija rashoda čiji je kombinirani učinak povećanje od 262,0 milijuna EUR.

Prilagodbe, koje su dovele do smanjenja od 20,3 milijuna EUR, navedene su u sljedećim tablicama:

Proračunska linija/program

Naziv

Promjene u sredstvima za plaćanje (u EUR)

NP za 2022. (uklj. pismo izmjene br. 1)

Proračun za 2022.

Razlika

Naslov 1.

1.0.23

Program Digitalna Europa

898 530 703

848 530 703

-50 000 000

02 04 01 11

Europski stručni centar za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibersigurnosti

33 192 982

17 192 982

-16 000 000

02 04 03

Umjetna inteligencija

245 811 860

214 811 860

-31 000 000

02 04 04

Vještine

52 000 000

49 000 000

-3 000 000

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

Pilot-projekt i pripremne radnje

10 234 375

 

Naslov 1. ukupno

 

 

-39 765 625

podnaslov 2.a

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

Pilot-projekt i pripremne radnje

670 250

 

Podnaslov 2.a ukupno

 

 

670 250

Podnaslov 2.b

2.2.23

Trošak financiranja Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI)

389 706 000

145 000 000

-244 706 000

06 04 01

Instrument Europske unije za oporavak (EURI) — periodične isplate kupona i isplata po dospijeću

384 706 000

140 000 000

-244 706 000

2.2.24

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (RescEU)

180 866 480

186 866 480

6 000 000

06 05 01

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (rescEU)

94 547 220

100 547 220

6 000 000

2.2.32

Erasmus+

3 273 756 286

3 300 756 286

27 000 000

07 03 01 01

Promicanje mobilnosti pojedinaca u svrhu učenja te suradnje, uključenosti, izvrsnosti, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području obrazovanja i osposobljavanja — Neizravno upravljanje

2 220 525 000

2 243 477 048

22 952 048

07 03 02

Promicanje mobilnosti u svrhu neformalnog učenja, promicanje aktivnog sudjelovanja mladih te promicanje suradnje, uključenosti, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području mladih

310 000 000

313 415 755

3 415 755

07 03 03

Promicanje mobilnosti sportskih trenera i osoblja u svrhu učenja te promicanje suradnje, uključenosti, kreativnosti i inovacija na razini sportskih organizacija i politika

55 000 000

55 632 197

632 197

2.2.3DAG

Decentralizirane agencije

233 643 002

237 773 002

4 130 000

07 10 07

Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)

45 226 899

45 606 899

380 000

07 10 08

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO)

53 351 846

57 101 846

3 750 000

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

Pilot-projekt i pripremne radnje

8 825 750

 

Podnaslov 2.b ukupno

 

 

-198 750 250

Naslov 3.

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

Pilot-projekt i pripremne radnje

2 402 875

 

Naslov 3. ukupno

 

 

2 402 875

Naslov 4.

4.0.11

Fond za azil, migracije i integraciju

1 276 766 000

1 291 766 000

15 000 000

10 02 01

Fond za azil, migracije i integraciju

661 766 000

676 766 000

15 000 000

4.0.1DAG

Decentralizirane agencije

153 281 205

153 661 205

380 000

10 10 01

Europski potporni ured za azil (EASO)

153 281 205

153 661 205

380 000

4.0.211

Fond za integrirano upravljanje granicama (IBMF) – Instrument za upravljanje granicama i vize (BMVI)

490 891 340

510 891 340

20 000 000

11 02 01

Instrument za financijsku potporu za upravljanje granicama i vize

191 891 340

211 891 340

20 000 000

4.0.2DAG

Decentralizirane agencije

1 050 691 460

985 691 460

-65 000 000

11 10 01

Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)

757 793 708

692 793 708

-65 000 000

 

Naslov 4. ukupno

 

 

-29 620 000

Naslov 5.

Naslov 6.

6.0.111

Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju — Globalna Europa (NDICI — Globalna Europa)

7 858 721 595

7 891 721 595

33 000 000

14 02 04

Rezerva za nove izazove i prioritete

1 000 000 000

1 033 000 000

33 000 000

6.0.12

Humanitarna pomoć (HUMA)

1 880 645 990

2 091 645 990

211 000 000

14 03 01

Humanitarna pomoć

1 797 851 440

2 008 851 440

211 000 000

 

Naslov 6. ukupno

 

 

244 000 000

Naslov 7.

7.2.2

Europsko vijeće i Vijeće

615 000 854

611 473 556

-3 527 298

7.2.4

Sud Europske unije

464 090 000

464 774 000

684 000

7.2.5

Europski revizorski sud

161 153 175

162 141 175

988 000

7.2.X

Europska služba za vanjsko djelovanje

775 069 920

777 715 420

2 645 500

Naslov 7. ukupno

 

 

790 202

UKUPNO

 

 

-20 272 548

Razina odobrenih sredstava za plaćanje time iznosi 170 603,3 milijuna EUR, što predstavlja smanjenje od 20,3 milijuna EUR u odnosu na nacrt proračuna kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2022.

1.5.  Pričuve

Nema dodatnih pričuva osim onih navedenih u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2022.

1.6.  Proračunske napomene

Tekst napomena uz proračun odgovara nacrtu proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2022, uz sljedeće prilagodbe dogovorene u Odboru za mirenje:

—  Proračunske linije u odjeljku Europskog parlamenta, za koje je Europski parlament sam uveo amandmane, odobravaju se bez izmjena.

—  Proračunske linije za koje su amandmani koje je podnio Europski parlament odobreni bez izmjena:

članak 07 10 01 — Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)

Izmijeniti kako slijedi:

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) pruža i širi važno znanje o profesionalnim i socijalnim pitanjima kako bi pridonijela kvalitetnim politikama utemeljenima na dokazima u tim područjima. Njezina glavna aktivnost odnosi se na istraživanje u području zapošljavanja, radnih uvjeta, industrijskih odnosa i kvalitete života. Aktivnosti Eurofounda pridonose sljedećim prioritetima: povećanju razine sudjelovanja na tržištu rada i borbi protiv nezaposlenosti otvaranjem radnih mjesta, poboljšanjem funkcioniranja tržišta rada i promicanjem uključivanja na tržište rada i rodne ravnopravnosti;uključivanja na tržište rada; poboljšanju radnih uvjeta i jamčenju održivog rada tijekom cijelog životnog vijeka, razvoju industrijskih odnosa u cilju pružanja pravednih i produktivnih rješenja u kontekstu promjena u politikama, poboljšanju životnog standarda i promicanju socijalne kohezije radi smanjenja gospodarskih razlika i društvenih nejednakosti kao što su razlika na temelju spola u zapošljavanju i razlika u plaći na temelju spola.nejednakosti.

—  Proračunske linije za koje se, uz sljedeće izmjene, odobravaju proračunske napomene u obliku predloženom u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene:

—  Stavka 01 02 02 53 — Klaster „Klima, energija i mobilnost” – Zajedničko poduzeće za europske željeznice

Izmijeniti tekst kako slijedi:

Zajedničko poduzeće za europske željeznice pridonosi provedbi Obzora Europa, posebno klastera „Klima, energija i mobilnost”. Ubrzat će razvoj i uvođenje inovativnih tehnologija (posebno digitalnih tehnologija i automatizacije) kako bi se uspostavio željeznički sustav koji je privlačniji, jednostavniji za korištenje i održavanje, konkurentniji, cjenovno pristupačniji i učinkovitiji te kako bi se ostvarili ciljevi europskog zelenog plana, primjerice, da se 75 % cestovnog prijevoza tereta bitnim dijelom preusmjeri na željeznički prijevoz i prijevoz unutarnjim plovnim putovima.

—  Stavka 07 20 04 06 — Posebne nadležnosti u području socijalne politike, uključujući socijalni dijalog

Izmijeniti tekst kako slijedi:

–  djelovanja za preliminarna savjetovanja među predstavnicima europskih sindikata, prvenstveno za pokrivanje troškova kako bi im se pomoglo oblikovati mišljenja i uskladiti stajališta o razvoju politika Unije, posebice nakon krize prouzročene bolešću COVID-19.

—  Stavka 1 3 0 1, dio 10. Europska služba za vanjsko djelovanje — Osposobljavanje

Dodati sljedeći tekst:

Proračun za izobrazbu trebao bi jasno pokazivati i podupirati važnost poticanja rodne ravnopravnosti, rodne osjetljivosti i borbe protiv rodne pristranosti, što se odnosi i na politiku borbe protiv uznemiravanja, u svim našim institucijama (uključujući sjedišta ESVD-a, delegacije EU-a te misije i operacije ZSOP-a) te u postupcima odabira. To bi se trebalo odnositi na obvezna osposobljavanja i inicijative, s posebnim naglaskom na odgovornosti srednjeg i višeg rukovodstva u tim područjima, u skladu s odredbama Akcijskog plana za rodnu ravnopravnost III i povezanog radnog dokumenta službi.

—  U skladu s člankom 15. stavkom 3. Financijske uredbe, Odbor za mirenje slaže se da će odobrena sredstva za preuzimanje obveza ponovno staviti na raspolaganje u proračunskoj liniji 01 02 02 10. Napomene uz proračun će se prilagoditi na sljedeći način:

Proračunska linija

Naziv

01 02 02 10

Dodati sljedeći tekst:

U skladu s člankom 15. stavkom 3. Financijske uredbe za ovu proračunsku stavku dostupan je iznos od 40 000 000 EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza uslijed opoziva iz 2020. zbog potpunog ili djelomičnog neprovođenja istraživačkih projekata.

Podrazumijeva se da se izmjenama koje su uveli Europski parlament ili Vijeće ne može izmijeniti ili proširiti područje primjene postojeće pravne osnove ili narušiti administrativna autonomija institucija te da se djelovanje može pokriti raspoloživim sredstvima.

1.7.  Proračunska nomenklatura

O proračunskoj nomenklaturi koju je Komisija predložila u nacrtu proračuna, kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2022, postignut je dogovor koji uključuje nove pilot-projekte i pripremna djelovanja, osim novog pilot-projekta „Praćenje ciljeva održivog razvoja u regijama EU-a – popunjavanje praznina u podacima” koji će se provesti u okviru naslova 1. VFO-a, proračunski članak ¨PP 01 22 06, umjesto u okviru podnaslova 2.b VFO-a.

2.  Proračun za 2021.

Nacrt izmjene proračuna br. 5/2021 odobrava se u obliku u kojem ga je predložila Komisija.

Nacrt izmjene proračuna br. 6/2021 odobrava se u obliku u kojem ga je predložila Komisija.

3.  Izjave

3.1.  Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća o odobrenim sredstvima za plaćanje

Europski parlament i Vijeće pozivaju Komisiju da tijekom 2022. nastavi pomno i aktivno pratiti provedbu programâ trenutačnog i prethodnog VFO-a (posebno u podnaslovu 2.a i ruralnom razvoju). U tu svrhu Europski parlament i Vijeće pozivaju Komisiju da pravodobno predstavi ažurirane iznose u vezi s trenutačnim stanjem i procjene u vezi s odobrenim sredstvima za plaćanje za 2022. (uzimajući u obzir poboljšanu točnost predviđanja država članica, ako je to primjenjivo). Ako brojke pokažu da su odobrena sredstva unesena u proračun za 2022. nedostatna da bi se pokrile potrebe, Europski parlament i Vijeće pozivaju Komisiju da što prije predstavi odgovarajuće rješenje, među ostalim nacrt izmjene proračuna, kako bi Europski parlament i Vijeće mogli što prije, bez nepotrebne odgode, donijeti sve potrebne odluke u vezi s opravdanim potrebama. Ako je to primjenjivo, Europski parlament i Vijeće u obzir će uzeti hitnost pitanja te, bude li se to smatralo potrebnim, skratiti osmotjedno razdoblje za odluku. Isto se primjenjuje mutatis mutandis ako brojke pokažu da su odobrena sredstva unesena u proračun za 2022. veća nego što je potrebno.

3.2.  Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o troškovima financiranja Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI) u 2022.

Zahvaljujući trenutačno povoljnim uvjetima u vezi s kamatnim stopama i uzimajući u obzir dosadašnje ovogodišnje troškove izdavanja operacija financiranja NGEU-a, odobrena sredstva planirana za troškove financiranja Europskog instrumenta za oporavak [proračunska linija 06 04 01] mogu se smanjiti a da se pritom potpuno očuva kapacitet za financiranje bespovratne komponente NGEU-a u 2022.

Člankom 5. stavkom 2. Odluke o vlastitim sredstvima utvrđuje se sljedeće: „Vraćanja glavnice sredstava počinju prije kraja VFO-a za razdoblje 2021. – 2027., uz minimalan iznos, u mjeri u kojoj to omogućuju iznosi neiskorišteni za plaćanja dospjelih kamata u okviru pozajmljivanja iz stavka 1. ovog članka, uzimajući u obzir postupak utvrđen u članku 314. UFEU-a.”.

Osim toga, u uvodnoj izjavi 20. Odluke o vlastitim sredstvima navodi se da „iznosi koji nisu kako je predviđeno upotrijebljeni za plaćanje kamata upotrijebit će se za prijevremene otplate prije kraja VFO-a za razdoblje 2021. – 2027., uz minimalan iznos, te se mogu povećati iznad te razine pod uvjetom da su nova vlastita sredstva uvedena nakon 2021. u skladu s postupkom utvrđenim u članku 311. trećem stavku UFEU-a.”.

Budući da 2022. neće biti moguće otplate glavnice:

—  iznos od 90 milijuna EUR, od čega je 70 milijuna EUR već uključeno u nacrt proračuna, premjestit će se na kraj programa 2027. kada se može upotrijebiti za plaćanja kamata ili prijevremene otplate. To će se premještanje na kraj programa nadoknaditi odgovarajućim pojačanim financiranjem na početku razdoblja programa „EU za zdravlje”.

—  Ne dovodeći u pitanje ovlasti proračunskog tijela, Europski parlament i Vijeće suglasni su da će povećati iznose raspoložive u proračunskoj liniji 06 04 01 za 224,7 milijuna EUR u razdoblju 2024. – 2027., na temelju prijedloga Komisije i nakon procjene potreba i mogućnosti za prijevremene otplate, koristeći dostupne razlike do gornje granice i mobiliziranjem jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice uz istodobno poštovanje financijskog programiranja za programe u okviru naslova 2.b.

Tim se mehanizmom osigurava da se ukupni iznos za liniju EURI uključen u izvorno financijsko programiranje za 2022. upotrijebi za plaćanja kamata ili prijevremene otplate tijekom VFO-a za razdoblje 2021. – 2027.

3.3.  Jednostrana izjava Komisije o proračunskoj razboritosti u pogledu kamatne linije EURI-ja

Komisija podsjeća na to da kamatna linija EURI-ja ([proračunska linija 06 04 01]) služi za plaćanje troškova financiranja i likvidnosti zaduživanja NGEU-a u mjeri u kojoj su oni pripisani proračunu EU-a. Iznosi neiskorišteni za plaćanja kamata trebaju se upotrijebiti za prijevremene otplate duga u skladu s člankom 5. stavkom 2. i uvodnom izjavom 20. Odluke o vlastitim sredstvima.

Povećanje inflacije zahtijeva veću proračunsku razboritost u pogledu upravljanja kamatnom linijom EURI-ja s obzirom na mogućnost da će nominalne kamatne stope biti više nego što se pretpostavljalo pri programiranju ove linije.

Komisija će stoga u izvršavanju svojih dužnosti na temelju članka 314. (UFEU) stavaka 2., 5. i 8. predložiti proračunske mjere kojima će se, ako budu donesene, osigurati da se ukupni iznos izvorno planiran u višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. [14 976 milijuna EUR u tekućim cijenama] za liniju EURI-ja u potpunosti iskoristi za plaćanje troškova kamata ili prijevremene otplate.

Komisija će svake godine u okviru predstavljanja nacrta proračuna izvješćivati o kumulativnom izvršenju linije EURI-ja, iznosima na liniji EURI-ja premještenima na kraj programa i iznosu rezerviranom u okviru jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice za postizanje tog cilja.

3.4.  Jednostrana izjava Europske komisije o suzbijanju siromaštva djece u okviru Europskog socijalnog fonda plus

Suzbijanje siromaštva djece postat će još važnije, posebno u kontekstu oporavka od krize uzrokovane bolešću COVID-19, i za to je potrebno izdvojiti dostatna sredstva. U tu se svrhu Uredbom (EU) 2021/1057 o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) od država članica zahtijeva da dodijele odgovarajući iznos svojih sredstava iz fonda ESF+ pod podijeljenim upravljanjem za provedbu jamstva za djecu putem ciljanih djelovanja i strukturnih reformi za suzbijanje siromaštva djece. Eksplicitna minimalna dodjela od 5 % utvrđena je za sve države članice čija je prosječna stopa djece mlađe od 18 godina izložene riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti u razdoblju od 2017. do 2019. bila iznad prosjeka Unije.

Pregovori o programima za razdoblje 2021. – 2027. između Komisije i država članica još su u tijeku, a točni iznosi koji će se programirati za potporu jamstva za djecu u svim državama članicama bit će poznati po završetku tog postupka.

U skladu s Preporukom Vijeća o uspostavi europskog jamstva za djecu {SWD(2021) 62 final} i na temelju izvješćâ koordinatora jamstva za djecu država članica i Odbora za socijalnu zaštitu, Komisija će redovito izvješćivati o provedbi Preporuke o uspostavi jamstva za djecu. Komisija će ujedno pomno pratiti provedbu te preporuke u kontekstu europskog semestra. Komisija želi naglasiti da države članice mogu programirati financijska sredstva za provedbu jamstva za djecu iznad minimalnih zahtjeva utvrđenih u Uredbi o fondu ESF+. Mogu se koristiti i drugim sredstvima EU-a, kao što je Mehanizam za oporavak i otpornost, kao i vlastitim nacionalnim sredstvima.

3.5.  Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o namjeri osiguravanja maksimalnih sredstava za prirodne katastrofe u okviru tematskog područja FSEU u okviru SEAR-a u 2022.

Tri institucije potvrđuju da izniman razmjer prirodnih katastrofa koje su se dogodile 2021. stvara pritisak na raspoloživost sredstava Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). FSEU se financira isključivo iz pričuve za solidarnost i pomoć u nuždi (SEAR), bez mogućnosti korištenja drugih izvora financiranja.

Odbor za mirenje pristao je povećati humanitarnu pomoć u naslovu 6. za 211 milijuna EUR u proračunu za 2022. Stoga je moguće ograničiti upotrebu omotnice SEAR-a za vanjske izvanredne situacije tijekom razdoblja od 1. siječnja do 31. kolovoza 2022., čime će se 1. rujna 2022. osloboditi dodatna sredstva za FSEU koja odgovaraju iznosu povećanja humanitarne pomoći iz naslova 6. Time će se omogućiti najveća moguća solidarnost s državama članicama pogođenima prirodnim katastrofama, uz istodobno povećanje kapaciteta proračuna EU-a za brzi odgovor na vanjske izvanredne situacije.

3.6.  Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća o povećanju plana radnih mjesta Revizorskog suda

EP i Vijeće potvrđuju da će NGEU dovesti do dodatnog radnog opterećenja Revizorskog suda koje se ne može u potpunosti nadoknaditi preraspodjelom unutar postojećeg proračuna. Stoga se slažu s povećanjem plana radnih mjesta Revizorskog suda za 20 radnih mjesta u 2022.

EP i Vijeće naglašavaju važnost koju pridaju radu Revizorskog suda, posebno u pogledu financijskih revizija i revizija usklađenosti koje Sud provodi kako bi ispunio svoju primarnu zadaću da ispita jesu li svi prihodi primljeni i jesu li svi rashodi nastali na zakonit i pravilan način, što je neodvojivo povezano s revizijama uspješnosti radi ispitivanja ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti upravljanja proračunom EU-a, kao dvije strane iste medalje. Dobro financijsko upravljanje proračunom temelj je legitimnosti Unije.

U tom kontekstu EP i Vijeće smatraju da je ključno da Revizorski sud dodijeli dostatna sredstva za provedbu tih ključnih aktivnosti.

Općenito, Europski parlament i Vijeće također priznaju važnost preporuka koje Revizorski sud donosi na temelju članka 287. stavka 4. drugog podstavka UFEU-a, istodobno napominjući da je Sud pojasnio da je svrha te odredbe „doprinijeti poboljšanju financijskog upravljanja Unije omogućavanjem da se izvješća dostavljaju institucijama i da one na njih odgovore”.

EP i Vijeće pozivaju Revizorski sud da u radne dokumente za buduće proračunske postupke uključi pregled raspodjele osoblja u prethodnoj godini na aktivnosti za financijske revizije, revizije usklađenosti i revizije uspješnosti, za rad na temelju članka 287. stavka 4. UFEU-a i za usluge podrške.

3.7.  Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o preispitivanju razvoja pandemije u 2022.

Tri institucije obvezuju se da će do kraja lipnja 2022. preispitati razvoj odgovora na pandemiju, posebno u pogledu međunarodnih cijepljenja, te će na temelju toga razmotriti sva potrebna djelovanja koje je predložila Komisija.

3.8.  Jednostrana izjava Komisije o migracijama

S obzirom na stalne potrebe predviđene u sljedećim godinama, Komisija potvrđuje svoj plan da osigura da prosječno godišnje financiranje za migracije za južno susjedstvo iz sredstava dodijeljenih Instrumentu za susjedstvo NDICI-GE i, prema potrebi, iz drugih instrumenata ostane barem na razini predviđenoj za 2022.

3.9.  Jednostrana izjava Komisije o naslovu 7.

Komisija podsjeća da se financijsko programiranje naslova 7. temelji na pretpostavci da broj zaposlenih u institucijama ostane stabilan. Primjećuje da proračun za 2022. nije u skladu s tom pretpostavkom i naglašava da bi, s obzirom na rastuću inflaciju, buduća povećanja broja zaposlenih mogla rezultirati pritiscima na naslov 7. u višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027.

(1) Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 2. ožujka 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti