Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/0227(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0326/2021

Teksty złożone :

A9-0326/2021

Debaty :

PV 23/11/2021 - 12
CRE 23/11/2021 - 12

Głosowanie :

PV 24/11/2021 - 10
CRE 24/11/2021 - 10

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0465

Teksty przyjęte
PDF 261kWORD 79k
Środa, 24 listopada 2021 r. - Strasburg
Procedura budżetowa na rok 2022: wspólny projekt
P9_TA(2021)0465A9-0326/2021
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej (13911/2021 – C9-0428/2021 – 2021/0227(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wspólny projekt zatwierdzony przez komitet pojednawczy oraz oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji odnoszące się do projektu (13911/2021 – C9-0428/2021),

–  uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022, przyjęty przez Komisję dnia 9 lipca 2021 r.(COM(2021)0300),

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022, przyjęte przez Radę dnia 6 września 2021 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 10 września 2021 r. (11352/2021 – C9-0353/2021),

–  uwzględniając list w sprawie poprawek nr 1/2022 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022, przedstawiony przez Komisję w dniu 12 października 2021 r. (COM(2021)0642),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 października 2021 r. dotyczącą stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022(1) i zawarte w niej poprawki budżetowe,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając decyzję Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającą decyzję 2014/335/UE, Euratom(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027(4),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 16 grudnia 2020 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym również harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych(5),

–  uwzględniając art. 95 i art. 96 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie swojej delegacji do komitetu pojednawczego (A9-0326/2021),

1.  zatwierdza wspólny projekt;

2.  potwierdza wspólne oświadczenia załączone do niniejszej rezolucji;

3.  przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do stwierdzenia, że budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji ustawodawczej Radzie, Komisji, innym zainteresowanym instytucjom i organom oraz parlamentom narodowym.

(1) Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0432.
(2) Dz.U. L 424 z 15.12.2020, s. 1.
(3) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(4) Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 11.
(5) Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 28.


ZAŁĄCZNIK

Budżet

OSTATECZNY na rok 2022 – Elementy wspólnych konkluzji

Wspólne konkluzje dotyczą następujących punktów:

1.  Budżet na rok 2022

2.  Budżet na rok 2021 – Projekty budżetów korygujących nr 5/2021 i 6/2021

3.  Oświadczenia

Ogólny zarys

A.  Budżet na rok 2022

Zgodnie z elementami wspólnych konkluzji:

—  Ogólny poziom środków na zobowiązania w budżecie na 2022 r. ustalono na poziomie 169 515,8 mln EUR. W ujęciu ogólnym pozostawia to margines poniżej pułapów WRF na 2022 r. w wysokości 1 167,8 mln EUR w środkach na zobowiązania.

—  Ogólny poziom środków na płatności w budżecie na 2022 r. ustalono na poziomie 170 603,3 mln EUR. W ujęciu ogólnym pozostawia to margines poniżej pułapów WRF na 2022 r. w wysokości 1 695,8 mln EUR w środkach na płatności.

—  Uruchamia się instrument elastyczności na rok budżetowy 2022 w wysokości 368,4 mln EUR w środkach na zobowiązania w dziale 6 „Sąsiedztwo i świat”.

Komisja szacuje, że środki na płatności na 2022 r. związane z uruchomieniem instrumentu elastyczności w latach 2019, 2020, 2021 i 2022 wynoszą 467,2 mln EUR. Przewidywany harmonogram płatności powiązanych pozostających kwot należności za te lata przedstawiono w poniższej tabeli.

Instrument elastyczności – profil płatności (w mln EUR)

Rok uruchomienia

2022

2023

2024

2025

Łącznie

2019

140,9

82,2

0,0

0,0

223,2

2020

66,2

39,9

0,0

0,0

106,1

2021

40,9

10,3

7,6

0,0

58,9

2022

219,2

62,7

49,8

36,7

368,4

Łącznie

467,2

195,2

57,4

36,7

756,6

B.  Budżet na rok 2021

Projekt budżetu korygującego nr 5/2021 zatwierdza się zgodnie z propozycją Komisji.

Projekt budżetu korygującego nr 6/2021 zatwierdza się zgodnie z propozycją Komisji.

1.  Budżet na rok 2022

1.1.  Zamknięte linie budżetowe

O ile w niniejszych konkluzjach nie stwierdzono inaczej, wszystkie linie budżetowe zostają potwierdzone zgodnie z propozycją Komisji zawartą w projekcie budżetu na 2022 r. zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2022.

Ponadto wszystkie linie budżetowe zmienione przez Radę i zatwierdzone przez Parlament podczas czytania budżetu są potwierdzone w wersji zmienionej przez Radę.

W przypadku pozostałych linii budżetowych komitet pojednawczy doszedł do wniosków ujętych w częściach 1.2–1.7 poniżej.

1.2.  Kwestie horyzontalne

Agencje zdecentralizowane

Wkład UE (w środkach na zobowiązania i w środkach na płatności oraz jeśli chodzi o liczbę stanowisk) dla wszystkich agencji zdecentralizowanych ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu na rok 2022 zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2022, z wyjątkiem:

—  w poddziale 2b:

—  Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust, artykuł 07 10 07), w przypadku której przyznano 5 dodatkowych stanowisk i zwiększono poziom środków na zobowiązania i środków na płatności o 380 000 EUR, biorąc pod uwagę rekrutację średnio w połowie roku;

—  Prokuratury Europejskiej (EPPO, artykuł 07 10 08), w przypadku której poziom środków na zobowiązania i środków na płatności zwiększono o 3 750 000 EUR, biorąc pod uwagę rekrutację dodatkowych pracowników zaproponowaną przez Komisję w projekcie budżetu na 2022 r., zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2022, średnio pod koniec pierwszego kwartału zamiast w połowie roku;

—  w poddziale 4:

—  Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO, artykuł 10 10 01), w przypadku którego przyznano 5 dodatkowych stanowisk, a poziom środków na zobowiązania i środków na płatności zwiększono o 380 000 EUR, biorąc pod uwagę rekrutację średnio w połowie roku;

—  Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex, artykuł 11 10 01), w przypadku której poziom środków na zobowiązania i środków na płatności zmniejszono o 65 000 000 EUR.

Agencje wykonawcze

Wkład UE (w środkach na zobowiązania i w środkach na płatności oraz jeśli chodzi o liczbę stanowisk) dla wszystkich agencji wykonawczych ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2022.

Projekty pilotażowe / działania przygotowawcze

Zatwierdza się kompleksowy pakiet 56 projektów pilotażowych / działań przygotowawczych (PP/ DP) na łączną kwotę 89,5 mln EUR w środkach na zobowiązania, zgodnie z propozycją Parlamentu.

Obejmuje to działania „w kierunku utworzenia Europejskiej Akademii Dyplomatycznej”, która zostanie wdrożona przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ).

W pakiecie tym zastosowano się do przewidzianych w rozporządzeniu finansowym pułapów dla projektów pilotażowych i działań przygotowawczych.

1.3.  Działy wydatków w ramach finansowych – środki na zobowiązania

Wziąwszy pod uwagę powyższe konkluzje dotyczące zamkniętych linii budżetowych, agencji oraz projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, komitet pojednawczy uzgodnił, co następuje.

Dział 1 – Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2022, jednak z uwzględnieniem korekt uzgodnionych przez komitet pojednawczy, które przedstawiono szczegółowo w poniższej tabeli.

Linia budżetowa / program

Nazwa

Zmiana w środkach na zobowiązania (w EUR)

PB 2022 (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet na rok 2022

Różnica

1.0.11

„Horyzont Europa”

12 179 157 276

12 239 157 276

60 000 000

01 02 02 10

Grupa polityk „Zdrowie”

571 730 809

606 730 809

35 000 000

01 02 02 40

Grupa polityk „Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna”

1 264 161 905

1 272 161 905

8 000 000

01 02 02 50

Grupa polityk „Klimat, energetyka i mobilność”

1 281 577 680

1 290 577 680

9 000 000

01 02 02 60

Grupa polityk „Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko”

1 003 750 348

1 011 750 348

8 000 000

1.0.31

Program na rzecz jednolitego rynku

583 544 000

613 544 000

30 000 000

03 02 02

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, oraz wspieranie ich dostępu do rynków

121 450 000

151 450 000

30 000 000

PPDP

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

 

 

40 937 500

 

Łącznie

 

 

130 937 500

Z dodatkowych środków na zobowiązania w wysokości 30,0 mln EUR na Program na rzecz jednolitego rynku (poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, oraz wspieranie ich dostępu do rynków, artykuł 03 02 02), 10,0 mln EUR ma zostać przeznaczone na zapewnienie różnych form wsparcia dla sektora turystyki.

W rezultacie uzgodnioną kwotę środków na zobowiązania określa się na poziomie 21 775,1 mln EUR, pozostawiając margines 102,9 mln EUR w ramach pułapu wydatków działu 1.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego(1) komitet pojednawczy zgadza się ponownie udostępnić środki na zobowiązania w liniach budżetowych przeznaczonych na badania naukowe na łączną kwotę 117,3 mln EUR w środkach na zobowiązania, co stanowi wzrost o 40,0 mln EUR w stosunku do poziomu zaproponowanego przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2022. Zasilona zostaje następująca linia budżetowa i zmienia się odpowiednio uwagi do niej:

 

 

(w EUR)

Linia budżetowa

Nazwa

Środki na zobowiązania

01 02 02 10

Grupa polityk „Zdrowie”

40 000 000

Łącznie

 

40 000 000

Środki te stanowią część ogólnej kwoty wynoszącej do 0,5 mld EUR (w cenach z 2018 r.) na lata 2021–2027, jak uzgodniono w ramach porozumienia w sprawie WRF. Oznacza to, że na lata 2023–2027 dostępna pozostaje maksymalna kwota 372,8 mln EUR (w cenach z 2018 r.).

Poddział 2a – Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2022, jednak z uwzględnieniem korekt uzgodnionych przez komitet pojednawczy, które przedstawiono szczegółowo w poniższej tabeli.

Linia budżetowa / program

Nazwa

Zmiana w środkach na zobowiązania (w EUR)

PB 2022 (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet na rok 2022

Różnica

PPDP

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

2 681 000

 

Łącznie

 

 

2 681 000

W rezultacie uzgodnioną kwotę środków na zobowiązania określa się na poziomie 49 708,8 mln EUR, pozostawiając margines w wysokości 30,2 mln EUR w ramach pułapu wydatków dla poddziału 2a.

Poddział 2b – Odporność i wartości

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2022, jednak z uwzględnieniem korekt uzgodnionych przez komitet pojednawczy, które przedstawiono szczegółowo w poniższej tabeli.

W świetle obecnych stóp procentowych i niedawnych operacji finansowych NGUE środki na linię budżetową 06 04 01 można zmniejszyć o 244,7 mln EUR przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do finansowania bezzwrotnego elementu NGUE w 2022 r. W porównaniu z projektem budżetu kolejne 20 mln EUR zostanie przesunięte na rok 2027, aby skompensować odpowiednią koncentrację wydatków na wstępie w ramach Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (EU4Health).

Linia budżetowa / program

Nazwa

Zmiana w środkach na zobowiązania (w EUR)

PB 2022 (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet na rok 2022

Różnica

2.2.13

Wsparcie dla społeczności Turków cypryjskich

33 276 000

34 276 000

1 000 000

05 04 01

Wsparcie finansowe w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego społeczności Turków cypryjskich

31 402 525

32 402 525

1 000 000

2.2.23

Koszt finansowania Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI)

389 706 000

145 000 000

-244 706 000

06 04 01

Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy – Wypłata kuponu okresowego i wykup w terminie zapadalności

384 706 000

140 000 000

-244 706 000

2.2.24

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (rescEU)

95 254 030

101 254 030

6 000 000

06 05 01

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (rescEU)

95 254 030

101 254 030

6 000 000

2.2.25

EU4Health

788 672 701

839 672 701

51 000 000

06 06 01

Program UE dla zdrowia

764 213 775

815 213 775

51 000 000

2.2.312

Zatrudnienie i innowacje społeczne

104 482 000

106 482 000

2 000 000

07 02 04

EFS+ — Komponent „Zatrudnienie i innowacje społeczne”

102 482 000

104 482 000

2 000 000

2.2.32

„Erasmus+”

3 366 740 438

3 401 740 438

35 000 000

07 03 01 01

Promowanie mobilności edukacyjnej, jak również współpracy, włączenia, doskonałości, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia — Zarządzanie pośrednie

2 331 521 972

2 361 274 626

29 752 654

07 03 02

Promowanie mobilności edukacyjnej w zakresie uczenia się pozaformalnego i aktywnego udziału osób młodych, jak również współpracy, włączenia, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie młodzieży

346 973 114

351 400 945

4 427 831

07 03 03

Promowanie mobilności edukacyjnej trenerów i pracowników sportowych, jak również współpracy, włączenia, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji sportowych i polityki w zakresie sportu

64 216 157

65 035 672

819 515

2.2.33

Europejski Korpus Solidarności (EKS)

138 427 764

141 427 764

3 000 000

07 04 01

Europejski Korpus Solidarności

131 710 226

134 710 226

3 000 000

2.2.34

Kreatywna Europa

401 027 982

406 527 982

5 500 000

07 05 01

Kultura

125 597 589

131 097 589

5 500 000

2.2.352

Obywatele, równość, prawa i wartości

209 402 193

214 902 193

5 500 000

07 06 02

Propagowanie zaangażowania obywateli w życie demokratyczne Unii i ich udziału w nim

39 671 295

40 671 295

1 000 000

07 06 03

Daphne

29 581 401

33 581 401

4 000 000

07 06 04

Ochrona i propagowanie wartości Unii

91 787 552

92 287 552

500 000

2.2.3DAG

Agencje zdecentralizowane

242 132 181

246 262 181

4 130 000

07 10 07

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (EUROJUST)

45 423 578

45 803 578

380 000

07 10 08

Prokuratura Europejska (EPPO)

53 351 846

57 101 846

3 750 000

2.2.3SPEC

Prerogatywy

180 389 773

182 889 773

2 500 000

07 20 04 06

Określone uprawnienia w obszarze polityki społecznej, w tym dialog społeczny

23 020 900

25 520 900

2 500 000

PPPA

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

35 303 000

 

Łącznie

 

 

-93 773 000

Zwiększenie o 3,0 mln EUR środków na zobowiązania dla Europejskiego Korpusu Solidarności (Europejski Korpus Solidarności, artykuł budżetu 07 04 01) oraz o 5,0 mln EUR w związku ze zwiększeniem środków na zobowiązania o 35 mln EUR dla programu Erasmus+, co daje łączny efekt w wysokości 8 mln EUR, ma zostać przeznaczone na przygotowanie i prowadzenie działań związanych z Europejskim Rokiem Młodzieży 2022.

W rezultacie uzgodnioną kwotę środków na zobowiązania określa się w wysokości 6 330,2 mln EUR, pozostawiając margines w wysokości 130,8 mln EUR w ramach pułapu wydatków dla poddziału 2b.

Dział 3 – Zasoby naturalne i środowisko

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2022, jednak z uwzględnieniem korekt uzgodnionych przez komitet pojednawczy, które przedstawiono szczegółowo w poniższej tabeli.

Linia budżetowa / program

Nazwa

Zmiana w środkach na zobowiązania (w EUR)

PB 2022 (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet na rok 2022

Różnica

3.2.21

Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)

708 045 484

755 545 484

47 500 000

09 02 01

Przyroda i różnorodność biologiczna

265 601 888

284 032 563

18 430 675

09 02 02

Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia

169 866 127

181 653 495

11 787 368

09 02 03

Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej

120 050 994

128 381 585

8 330 591

09 02 04

Przejście na czystą energię

128 996 883

137 948 249

8 951 366

PPPA

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

 

 

9 611 500

 

Łącznie

 

 

57 111 500

W efekcie uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustalono na 56 235,4 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 283,6 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 3, z czego 270,1 mln EUR w ramach podmarginesu „Wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie”.

Dział 4 – Migracja i zarządzanie granicami

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2022, jednak z uwzględnieniem korekt uzgodnionych przez komitet pojednawczy, które przedstawiono szczegółowo w poniższej tabeli.

Linia budżetowa / program

Nazwa

Zmiana w środkach na zobowiązania (w EUR)

PB 2022 (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet na rok 2022

Różnica

4.0.11

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

1 099 455 000

1 119 455 000

20 000 000

10 02 01

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

1 096 455 000

1 116 455 000

20 000 000

4.0.1DAG

Agencje zdecentralizowane

153 281 205

153 661 205

380 000

10 10 01

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

153 281 205

153 661 205

380 000

4.0.211

Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami – Instrument na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (IZGW)

646 117 589

671 117 589

25 000 000

11 02 01

Instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz

644 117 589

669 117 589

25 000 000

4.0.2DAG

Agencje zdecentralizowane

1 073 823 593

1 008 823 593

-65 000 000

11 10 01

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)

757 793 708

692 793 708

-65 000 000

 

Łącznie

 

 

-19 620 000

Zwiększenie środków na zobowiązania o 20 mln EUR na Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, artykuł 10 02 01) ma zostać przeznaczone na finansowanie przesiedleń uchodźców afgańskich.

Zwiększenie środków na zobowiązania o 25 mln EUR na Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami – Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (artykuł 11 02 01) ma zostać przeznaczone na zarządzanie kryzysem migracyjnym na granicy Białorusi.

W rezultacie uzgodnień poziom środków na zobowiązania ustala się na 3 091,2 mln EUR, pozostawiając margines w wysokości 99,8 mln EUR w ramach pułapu wydatków działu 4.

Dział 5 – Bezpieczeństwo i obrona

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek nr 1/2022. W rezultacie uzgodnień poziom środków na zobowiązania ustala się na 1 785,3 mln EUR, pozostawiając margines w wysokości 82,7 mln EUR w ramach pułapu wydatków działu 5.

Dział 6 – Sąsiedztwo i świat

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2022, jednak z uwzględnieniem korekt uzgodnionych przez komitet pojednawczy, które przedstawiono szczegółowo w poniższej tabeli.

Linia budżetowa / program

Nazwa

Zmiana w środkach na zobowiązania (w EUR)

PB 2022 (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet na rok 2022

Różnica

6.0.111

Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej — „Globalny wymiar Europy” (ISWMR — „Globalny wymiar Europy”)

12 526 647 047

12 716 647 047

190 000 000

14 02 01 10

Południowe sąsiedztwo

1 604 861 026

1 629 861 026

25 000 000

14 02 01 11

Wschodnie sąsiedztwo

699 703 445

709 703 445

10 000 000

14 02 01 30

Bliski Wschód i Azja Środkowa

384 765 942

414 765 942

30 000 000

14 02 02 40

Ludzie — Globalne wyzwania

137 191 715

187 191 715

50 000 000

14 02 04

Rezerwa na nowe wyzwania i priorytety

1 463 311 470

1 538 311 470

75 000 000

6.0.12

Pomoc humanitarna (HUMA)

1 595 059 463

1 806 059 463

211 000 000

14 03 01

Pomoc humanitarna

1 506 901 913

1 717 901 913

211 000 000

 

Łącznie

 

 

401 000 000

W przypadku Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy” zwiększenie środków na zobowiązania o 75 mln EUR (rezerwa na nowe wyzwania i priorytety, artykuł 14 02 04) i o 50 mln EUR (Ludzie – Globalne wyzwania, pozycja budżetowa 14 02 02 40) ma zostać przeznaczone na działania na rzecz walki z pandemią, w tym na szczepionki.

W rezultacie uzgodnioną kwotę środków na zobowiązania określa się w wysokości 17 170,4 mln EUR, bez marginesu w ramach pułapu wydatków działu 6 i z wykorzystaniem instrumentu elastyczności na kwotę w wysokości 368,4 mln EUR.

Dział 7 – Europejska administracja publiczna

Komitet pojednawczy uzgodnił liczbę stanowisk w planach zatrudnienia instytucji oraz środki zaproponowane przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2022, jednak z następującymi wyjątkami:

—  sekcja Parlamentu Europejskiego, dla której zatwierdzono czytanie;

—  sekcja Rady, dla której zatwierdzono czytanie;

—  sekcja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w której do planu zatrudnienia dodano 9 stanowisk, a poziom środków na zobowiązania i środków na płatności zwiększono o 684 000 EUR, biorąc pod uwagę rekrutację średnio w połowie roku;

—  sekcja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), w której do planu zatrudnienia dodano 13 stanowisk związanych z NGEU i do 2027 r., a poziom środków na zobowiązania i środków na płatności zwiększono o 988 000 EUR, biorąc pod uwagę rekrutację średnio w połowie roku;

—  sekcja Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), w której (i) zasoby kadrowe zwiększono o 7 stanowisk przewidzianych w planie zatrudnienia i o 3 pracowników kontraktowych, a poziom środków na zobowiązania i środków na płatności zwiększono o 655 000 EUR, biorąc pod uwagę rekrutację średnio w połowie roku, (ii) poziom środków na zobowiązania i środków na płatności zwiększono o 990 500 EUR na realizację działań przewidzianych „w celu utworzenia Europejskiej Akademii Dyplomatycznej”, zgodnie z propozycją Parlamentu Europejskiego podczas czytania, oraz (iii) poziom środków na zobowiązania i płatności zwiększono o 1 mln EUR na rzecz zespołu ds. strategicznej komunikacji, pozycja budżetowa 2 2 1 4.

Korekty, skutkujące zwiększeniem środków w dziale 7 o 0,8 mln EUR, wyszczególniono w poniższych tabelach.

Sekcja 2 – Rada Europejska i Rada

Linia budżetowa / program

Nazwa

Zmiana w środkach na zobowiązania (w EUR)

PB 2022 (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet na rok 2022

Różnica

1 1 0 0

Wynagrodzenie podstawowe

265 982 044

265 970 746

-11 298

1 1 0 2

Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika

66 765 000

66 778 000

13 000

1 1 0 3

Zabezpieczenie społeczne

10 946 000

10 947 000

1 000

2 0 1 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

18 635 000

18 335 000

-300 000

2 1 0 0

Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego

14 385 716

12 285 716

-2 100 000

2 1 0 1

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych

27 839 685

27 509 685

-330 000

2 2 0 4

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

5 235 000

4 635 000

-600 000

2 2 1 3

Informacje i akcje o charakterze publicznym

5 358 250

5 158 250

-200 000

 

Łącznie

 

 

-3 527 298

Sekcja 4 - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Linia budżetowa / program

Nazwa

Zmiana w środkach na zobowiązania (w EUR)

PB 2022 (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet na rok 2022

Różnica

1 2 0 0

Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń

287 078 950

287 762 950

684 000

 

Łącznie

 

 

684 000

Sekcja 5 – Europejski Trybunał Obrachunkowy

Linia budżetowa / program

Nazwa

Zmiana w środkach na zobowiązania (w EUR)

PB 2022 (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet na rok 2022

Różnica

1 2 0 0

Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń

118 344 775

119 332 775

988 000

 

Łącznie

 

 

988 000

Sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Linia budżetowa / program

Nazwa

Zmiana w środkach na zobowiązania (w EUR)

PB 2022 (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet na rok 2022

Różnica

1 1 0 0

Wynagrodzenie podstawowe

116 638 000

117 170 000

532 000

1 2 0 0

Pracownicy kontraktowi

18 671 800

18 794 800

123 000

2 2 1 4

Zespół ds. strategicznej komunikacji

4 000 000

5 000 000

1 000 000

2 2 5 0

Projekt pilotażowy – W kierunku utworzenia Europejskiej Akademii Dyplomatycznej

990 500

990 500

 

Ogółem

 

 

2 645 500

W efekcie uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustalono na 10 620,1 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 437,9 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 7, z czego 240,1 mln EUR w ramach podmarginesu „Wydatki administracyjne instytucji”.

Tematyczne instrumenty szczególne: EFG, SEAR i BAR

Środki na zobowiązania na Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników (EFG), rezerwę na rzecz solidarności i pomocy nadzwyczajnej (SEAR) oraz pobrexitową rezerwę dostosowawczą (BAR) ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek nr 1/2022.

1.4.  Środki na płatności

Ogólny poziom środków na płatności w budżecie na 2022 r. ustala się na poziomie środków przewidzianych w projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2022, z uwzględnieniem następujących korekt uzgodnionych przez komitet pojednawczy:

1.  Uwzględnia się uzgodniony poziom środków na zobowiązania na wydatki niezróżnicowane (działy 1–6), w ramach których poziom środków na płatności jest równy poziomowi środków na zobowiązania. Dotyczy to zmniejszenia kosztów finansowania Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy (EURI) o 244,7 mln EUR. Uwzględniając również korektę wkładu Unii na rzecz agencji zdecentralizowanych, daje to łączny wynik w postaci zmniejszenia środków o 305,2 mln EUR;

2.  Korekta w dziale 7 skutkuje zwiększeniem środków o 0,8 mln EUR;

3.  Środki na płatności z myślą o wszystkich nowych projektach pilotażowych i działaniach przygotowawczych zaproponowanych przez Parlament ustala się na poziomie 25 % odpowiednich środków na zobowiązania lub na poziomie zaproponowanym przez Parlament, jeżeli poziom ten jest niższy. W przypadku przedłużenia istniejących projektów pilotażowych i działań przygotowawczych poziom środków na płatności jest poziomem określonym w projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2022, powiększonym o 25 % odpowiednich nowych środków na zobowiązania lub na poziomie zaproponowanym przez Parlament, jeżeli jest niższy. Daje to łączny wynik w postaci zwiększenia środków o 22,1 mln EUR;

4.  Korekty w liniach budżetowych dotyczących wydatków zróżnicowanych, co daje łączny wynik w postaci zwiększenia środków o 262,0 mln EUR.

Korekty, skutkujące zmniejszeniem środków o 20,3 mln EUR, wyszczególniono w poniższej tabeli:

Linia budżetowa / program

Nazwa

Zmiana w środkach na płatności (w EUR)

PB 2022 (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet na rok 2022

Różnica

Dział 1.

1.0.23

Program „Cyfrowa Europa”

898 530 703

848 530 703

-50 000 000

02 04 01 11

Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych

33 192 982

17 192 982

-16 000 000

02 04 03

Sztuczna inteligencja

245 811 860

214 811 860

-31 000 000

02 04 04

Umiejętności

52 000 000

49 000 000

-3 000 000

PPPA

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

10 234 375

 

Dział 1 ogółem

 

 

-39 765 625

Poddział 2a

PPPA

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

670 250

 

Poddział 2a ogółem

 

 

670 250

Poddział 2b

2.2.23

Koszt finansowania Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI)

389 706 000

145 000 000

-244 706 000

06 04 01

Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy – Wypłata kuponu okresowego i wykup w terminie zapadalności

384 706 000

140 000 000

-244 706 000

2.2.24

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (rescEU)

180 866 480

186 866 480

6 000 000

06 05 01

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (rescEU)

94 547 220

100 547 220

6 000 000

2.2.32

„Erasmus+”

3 273 756 286

3 300 756 286

27 000 000

07 03 01 01

Promowanie mobilności edukacyjnej, jak również współpracy, włączenia, doskonałości, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia — Zarządzanie pośrednie

2 220 525 000

2 243 477 048

22 952 048

07 03 02

Promowanie mobilności edukacyjnej w zakresie uczenia się pozaformalnego i aktywnego udziału osób młodych, jak również współpracy, włączenia, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie młodzieży

310 000 000

313 415 755

3 415 755

07 03 03

Promowanie mobilności edukacyjnej trenerów i pracowników sportowych, jak również współpracy, włączenia, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji sportowych i polityki w zakresie sportu

55 000 000

55 632 197

632 197

2.2.3DAG

Agencje zdecentralizowane

233 643 002

237 773 002

4 130 000

07 10 07

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (EUROJUST)

45 226 899

45 606 899

380 000

07 10 08

Prokuratura Europejska (EPPO)

53 351 846

57 101 846

3 750 000

PPPA

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

8 825 750

 

Poddział 2a ogółem

 

 

-198 750 250

Dział 3

PPPA

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

2 402 875

 

Dział 3 ogółem

 

 

2 402 875

Dział 4

4.0.11

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

1 276 766 000

1 291 766 000

15 000 000

10 02 01

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

661 766 000

676 766 000

15 000 000

4.0.1DAG

Agencje zdecentralizowane

153 281 205

153 661 205

380 000

10 10 01

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

153 281 205

153 661 205

380 000

4.0.211

Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami – Instrument na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (IZGW)

490 891 340

510 891 340

20 000 000

11 02 01

Instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz

191 891 340

211 891 340

20 000 000

4.0.2DAG

Agencje zdecentralizowane

1 050 691 460

985 691 460

-65 000 000

11 10 01

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)

757 793 708

692 793 708

-65 000 000

 

Dział 4 ogółem

 

 

-29 620 000

Dział 5

Dział 6

6.0.111

Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej — „Globalny wymiar Europy” (ISWMR — „Globalny wymiar Europy”)

7 858 721 595

7 891 721 595

33 000 000

14 02 04

Rezerwa na nowe wyzwania i priorytety

1 000 000 000

1 033 000 000

33 000 000

6.0.12

Pomoc humanitarna (HUMA)

1 880 645 990

2 091 645 990

211 000 000

14 03 01

Pomoc humanitarna

1 797 851 440

2 008 851 440

211 000 000

 

Dział 6 ogółem

 

 

244 000 000

Dział 7

7.2.2

Rada Europejska i Rada

615 000 854

611 473 556

-3 527 298

7.2.4

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

464 090 000

464 774 000

684 000

7.2.5

Europejski Trybunał Obrachunkowy

161 153 175

162 141 175

988 000

7.2.X

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

775 069 920

777 715 420

2 645 500

Dział 7 ogółem

 

 

790 202

OGÓŁEM

 

 

-20 272 548

W ujęciu ogólnym oznacza to poziom środków na płatności w wysokości 170 603,3 mln EUR, co stanowi spadek o 20,3 mln EUR w porównaniu z projektem budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek nr 1/2022.

1.5.  Rezerwy

Poza rezerwami przewidzianymi w projekcie budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek nr 1/2022 nie ma żadnych rezerw.

1.6.  Uwagi do budżetu

Tekst uwag do budżetu odpowiada projektowi budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek nr 1/2022, z uwzględnieniem następujących korekt uzgodnionych przez komitet pojednawczy:

—  Linie budżetowe, dla których Parlament Europejski wprowadził poprawki do własnej sekcji, zatwierdza się bez zmian.

—  Linie budżetowe, dla których poprawki wprowadzone przez Parlament Europejski zatwierdza się bez zmian:

Artykuł 07 10 01 — Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)

Zmienić tekst w następujący sposób:

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) udostępnia i rozpowszechnia ważne informacje na tematy związane z pracą i kwestiami społecznymi, aby wspierać racjonalną i opartą na dowodach politykę w tych dziedzinach. Jej podstawowa działalność dotyczy badań w dziedzinach zatrudnienia, warunków pracy, stosunków pracy i jakości życia. Działania Eurofound przyczyniają się do realizacji następujących priorytetów: zwiększanie uczestnictwa w rynku pracy i zwalczanie bezrobocia przez tworzenie miejsc pracy, poprawę funkcjonowania rynku pracy oraz wspieranie integracji i równości płci; poprawa warunków pracy i zapewnienie trwałości zatrudnienia w całym cyklu życia, rozwój stosunków pracy w celu zapewnienia sprawiedliwych i efektywnych rozwiązań w zmieniającym się kontekście politycznym, poprawa standardu życia i propagowanie spójności społecznej wbrew nierównościom gospodarczym i społecznym, takim jak luka w zatrudnieniu między kobietami a mężczyznami i luka płacowa między kobietami a mężczyznami.

—  Linie budżetowe, w odniesieniu do których zaproponowano odpowiednią uwagę do budżetu zgodnie z propozycją zawartą w projekcie budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek, zostały zatwierdzone z następującymi zmianami:

—  Pozycja 01 02 02 53 — Grupa polityk „Klimat, energetyka i mobilność” – Wspólne Europejskie Przedsięwzięcie Kolejowe

Zmienić akapit w następujący sposób:

Wspólne Europejskie Przedsięwzięcie Kolejowe przyczynia się do realizacji programu „Horyzont Europa”, w szczególności grupy polityk „Klimat, energetyka i mobilność”. Przyspieszy ono rozwój i wdrażanie innowacyjnych technologii (zwłaszcza cyfrowych i z dziedziny automatyzacji) w celu osiągnięcia atrakcyjniejszego, bardziej przyjaznego dla użytkownika, konkurencyjnego, przystępnego cenowo, łatwego w utrzymaniu i wydajnego europejskiego systemu kolejowego oraz realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak np. przesunięcie znacznej części transportu śródlądowego, który teraz w 75 % odbywa się drogą, na transport kolejowy i żeglugę śródlądową.

—  Pozycja 07 20 04 06 — Określone uprawnienia w obszarze polityki społecznej, w tym dialog społeczny

Zmienić akapit w następujący sposób:

–  działań dotyczących wstępnych spotkań konsultacyjnych przedstawicieli europejskich związków zawodowych, w szczególności pokrycia kosztów, aby pomóc tym przedstawicielom sformułować opinie i zharmonizować ich stanowiska odnośnie do rozwijania polityk Unii, zwłaszcza po kryzysie związanym z COVID-19.

—  Pozycja 1 3 0 1, Sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych — Szkolenia

Dodać następujący tekst:

W budżecie przeznaczonym na szkolenia należy wyraźnie uwidocznić i wspierać promowanie równości płci, wrażliwości i zwalczania uprzedzeń ze względu na płeć, w tym politykę przeciwdziałania molestowaniu, we wszystkich instytucjach unijnych (w tym w siedzibie głównej ESDZ, delegaturach UE oraz podczas misji i operacji w dziedzinie WPBiO), również w procedurach naboru. Powinno to obejmować obowiązkowe szkolenia i inicjatywy, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla w tych obszarach, zgodnie z postanowieniami trzeciego unijnego planu działania w sprawie równości płci i powiązanego z nim dokumentu roboczego służb Komisji.

—  Zgodnie z art. 15.3 rozporządzenia finansowego komitet pojednawczy wyraża zgodę na ponowne udostępnienie środków na zobowiązania w linii budżetowej 01 02 02 10. Uwagi do budżetu zostaną odpowiednio skorygowane:

Linia budżetowa

Nazwa

01 02 02 10

Dodać następujący tekst:

Zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego kwota 40 000 000 EUR w środkach na zobowiązania jest dostępna dla niniejszej pozycji w związku z umorzeniami dokonanymi w 2020 r. w wyniku niezrealizowania całości lub części projektów badawczych.

Zakłada się przy tym, że zmiany wprowadzone przez Parlament Europejski lub Radę nie mogą zmienić ani rozszerzyć zakresu istniejącej podstawy prawnej ani naruszać administracyjnej autonomii instytucji, oraz że działanie można sfinansować z dostępnych zasobów.

1.7.  Nomenklatura budżetowa

Nomenklatura budżetowa zaproponowana przez Komisję w projekcie budżetu, w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek nr 1/2022, została uzgodniona z uwzględnieniem nowych projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, z wyjątkiem nowego projektu pilotażowego „Monitorowanie celów zrównoważonego rozwoju w regionach UE – wypełnianie luk w danych”, który będzie realizowany w ramach działu 1 WRF, artykuł PP 01 22 06, zamiast w ramach poddziału 2b WRF).

2.  Budżet na rok 2021

Projekt budżetu korygującego nr 5/2021 zatwierdza się zgodnie z propozycją Komisji.

Projekt budżetu korygującego nr 6/2021 zatwierdza się zgodnie z propozycją Komisji.

3.  Oświadczenia

3.1.  Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na płatności

Parlament Europejski i Rada apelują do Komisji, by w roku 2022 nadal uważnie i aktywnie monitorowała wdrażanie programów realizowanych na podstawie obecnych i poprzednich WRF (zwłaszcza w ramach poddziału 2a i w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich). W tym celu Parlament Europejski i Rada zwracają się do Komisji, by terminowo przedstawiła zaktualizowane dane liczbowe dotyczące sytuacji i szacunków odnoszących się do środków na płatności na 2022 r. (w stosownych przypadkach z uwzględnieniem ulepszonych pod względem dokładności prognoz państw członkowskich). Jeżeli dane te wskazują, że środki zapisane w budżecie na 2022 r. są niewystarczające, aby pokryć zapotrzebowanie, Parlament Europejski i Rada zwracają się do Komisji o jak najszybsze przedstawienie właściwego rozwiązania, między innymi projektu budżetu korygującego z myślą o umożliwieniu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie podjęcia bez zbędnej zwłoki wszelkich niezbędnych decyzji dotyczących uzasadnionych potrzeb. W stosownych przypadkach Parlament Europejski i Rada uwzględnią stopień pilności sprawy i – w razie konieczności – skrócą ośmiotygodniowy okres na podjęcie decyzji. To samo ma zastosowanie, odpowiednio, jeżeli z danych liczbowych wynika, że środki zapisane w budżecie na 2022 r. są wyższe niż potrzeby.

3.2.  Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie kosztów finansowania Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI) w 2022 r.

W związku z obecnym korzystnym poziomem stóp procentowych i z uwzględnieniem dotychczasowych kosztów emisji operacji finansowania NGUE w tym roku, środki przewidziane na pokrycie kosztów finansowania Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy [linia budżetowa 06 04 01] można zmniejszyć, przy jednoczesnym pełnym utrzymaniu zdolności do finansowania bezzwrotnego komponentu NGUE w 2022 r.

Art. 5 ust. 2 decyzji w sprawie zasobów własnych stanowi, że „spłaty kwoty głównej środków finansowych muszą rozpocząć się przed końcem okresu WRF 2021–2027, w kwocie minimalnej, w zakresie, w jakim pozwalają na to kwoty niewykorzystane do płatności z tytułu odsetek należnych z tytułu pożyczek, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, z należytym uwzględnieniem procedury określonej w art. 314 TFUE”.

Dodatkowo, w motywie 20 decyzji w sprawie zasobów własnych stwierdzono, że „kwoty niewykorzystane do przewidywanych płatności z tytułu odsetek zostaną użyte do celów przedterminowych spłat przed końcem WRF 2021–2027, w kwocie minimalnej, i mogą być zwiększane powyżej tego poziomu pod warunkiem, że po 2021 r. zostaną wprowadzone nowe zasoby własne zgodnie z procedurą określoną w art. 311 akapit trzeci TFUE”.

W związku z tym, że w 2022 r. nie będą możliwe żadne spłaty kwoty głównej:

—  Kwota 90 mln EUR, z czego 70 mln EUR już uwzględniono w projekcie budżetu, zostanie przesunięta na rok 2027, kiedy to może zostać wykorzystana na płatności z tytułu odsetek albo przedterminowe spłaty. To przesunięcie zostało zrównoważone przez skoncentrowanie na wstępie wydatków na Program UE dla zdrowia.

—  Nie naruszając prerogatyw władzy budżetowej, Parlament Europejski i Rada zgadzają się zwiększyć kwoty dostępne w linii budżetowej 06 04 01 o 224,7 mln EUR w okresie 2024–2027 na podstawie wniosku Komisji i po dokonaniu oceny potrzeb i możliwości, jeśli chodzi o przedterminowe spłaty, z wykorzystaniem dostępnych marginesów i poprzez uruchomienie jednolitego marginesu, z poszanowaniem programowania finansowego programów w ramach działu 2b.

Mechanizm ten gwarantuje, że całkowita kwota przeznaczona na linię dotyczącą EURI ujęta w pierwotnym programowaniu finansowym na 2022 r. zostanie wykorzystana na płatności z tytułu odsetek lub przedterminowe spłaty w trakcie WRF na lata 2021–2027.

3.3.  Jednostronne oświadczenie Komisji w sprawie ostrożności budżetowej w odniesieniu do linii odsetek dotyczącej EURI

Komisja przypomina, że linia odsetek dotycząca EURI ([linia budżetowa 06 04 01]) służy spłacie kosztów finansowania i płynności pożyczek zaciągniętych w ramach NGUE w zakresie, w jakim są one przypisane do budżetu UE. Kwoty niewykorzystane na płatności z tytułu odsetek należy wykorzystać na przedterminowe spłaty długu zgodnie z art. 5 ust. 2 i motywem 20 decyzji w sprawie zasobów własnych.

Wzrost inflacji wymaga większej ostrożności budżetowej w odniesieniu do zarządzania linią odsetek dotyczącą EURI ze względu na to, że nominalne stopy procentowe mogą być wyższe niż zakładano w programowaniu tej linii.

W związku z tym, w ramach wykonywania swoich obowiązków na mocy art. 314 ust. 2, 5 i 8 (TFUE), Komisja zaproponuje środki budżetowe, które – o ile zostaną przyjęte – zapewnią, by ogólna kwota pierwotnie zaplanowana w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027 [14 976 mln EUR w cenach bieżących] dla linii dotyczącej EURI została w pełni wykorzystana na płatności z tytułu kosztów odsetek lub przedterminowe spłaty.

W ramach prezentowania projektu budżetu Komisja będzie co roku składać sprawozdania dotyczące skumulowanego wdrożenia linii dotyczącej EURI, kwot w ramach tej linii skoncentrowanych na etapie końcowym i kwoty zarezerwowanej w ramach jednolitego instrumentu z myślą o realizacji tego celu.

3.4.  Jednostronne oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie zwalczania ubóstwa dzieci w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Zwalczanie ubóstwa dzieci stanie się jeszcze istotniejsze, zwłaszcza w kontekście odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19, i należy przeznaczyć na ten cel wystarczające zasoby. W tym celu rozporządzenie (UE) 2021/1057 ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) wymaga, by państwa członkowskie przeznaczyły odpowiednią kwotę z przyznanych im w ramach EFS+ zasobów objętych zarządzaniem dzielonym na wdrożenie gwarancji dla dzieci poprzez ukierunkowane działania i reformy strukturalne mające na celu zwalczanie ubóstwa dzieci. Wyraźnie określono, że we wszystkich państwach członkowskich, w których średni wskaźnik dzieci w wieku poniżej 18 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w latach 2017–2019 był wyższy od średniej unijnej, na ten cel należy przeznaczyć co najmniej 5 % wspomnianych zasobów.

Negocjacje między Komisją a państwami członkowskimi dotyczące programów na lata 2021–2027 są nadal w toku, a dokładne kwoty, jakie należy zaprogramować na wsparcie gwarancji dla dzieci we wszystkich państwach członkowskich, poznamy dopiero po zakończeniu tego procesu.

Zgodnie z zaleceniem Rady ustanawiające europejską gwarancję dla dzieci {SWD(2021) 62 final} i w oparciu o sprawozdania od koordynatorów ds. gwarancji dla dzieci z państw członkowskich i od Komitetu Ochrony Socjalnej, Komisja będzie regularnie składać sprawozdania dotyczące wykonywania zalecenia Rady ustanawiającego europejską gwarancję dla dzieci. Komisja będzie też ściśle monitorować wykonanie tego zalecenia w kontekście europejskiego semestru. Komisja pragnie podkreślić, że państwa członkowskie mogą zaprogramować środki służące finansowaniu wdrażania gwarancji dla dzieci wykraczające poza minimalne wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie EFS+. Mogą też wykorzystać inne unijne zasoby, takie jak Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, jak również własne środki krajowe.

3.5.  Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie zamiaru zapewnienia maksymalnych zasobów na wypadek klęsk żywiołowych w ramach SEAR (komponent FSUE) w 2022 r.

Trzy instytucje uznają, że wyjątkowa skala klęsk żywiołowych, do których doszło w 2021 r., stwarza presję na dostępność środków w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE). FSUE jest finansowany wyłącznie z rezerwy na rzecz solidarności i pomocy nadzwyczajnej (SEAR), bez jakiejkolwiek możliwości korzystania z innych źródeł finansowania.

Komitet pojednawczy zgodził się, by w budżecie na 2022 r. zwiększyć pomoc humanitarną w ramach działu 6 o 211 mln EUR. Możliwe jest zatem ograniczenie korzystania z puli środków SEAR na zewnętrzne sytuacje nadzwyczajne w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2022 r., a tym samym uwolnienie 1 września 2022 r. dodatkowych zasobów na FSUE odpowiadających kwocie zwiększenia pomocy humanitarnej w ramach działu 6. Dzięki temu będzie można wykazać maksymalna solidarność z pastwami członkowskimi dotkniętymi klęskami żywiołowymi, zwiększając jednocześnie zdolność budżetu UE do szybkiego reagowania na zewnętrzne sytuacje nadzwyczajne.

3.6.  Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia planu zatrudnienia Trybunału Obrachunkowego

Parlament Europejski i Rada uznają, że NGUE doprowadzi do zwiększenia obciążenia pracą Trybunału Obrachunkowego, czego nie można w pełni zrekompensować poprzez przegrupowanie środków w ramach obecnego budżetu. Parlament Europejski i Rada zgadzają się zatem na to, by w 2022 r. zwiększyć plan zatrudnienia Trybunału o 20 stanowisk.

Parlament Europejski i Rada podkreślają, jak dużą wagę przywiązują do pracy Trybunału Obrachunkowego, w szczególności w odniesieniu do kontroli finansowych i kontroli zgodności przeprowadzanych przez Trybunał w celu wypełnienia jego podstawowego zadania polegającego na kontrolowaniu legalności i prawidłowości dochodów i wydatków; kontrole te oraz kontrole wykonania zadań w celu sprawdzenia, czy budżet UE jest zarządzany zgodnie z zasadami oszczędności, skuteczności i wydajności, są ze sobą nierozłącznie związane – stanowią dwie strony tego samego medalu. Zasada należytego zarządzania finansami w ramach budżetu Unii leży u podstaw legitymacji Unii.

W tym kontekście Parlament Europejski i Rada uważają za niezbędne, by Trybunał przydzielił wystarczające zasoby na realizację tych podstawowych działań.

Generalnie Parlament Europejski i Rada uznają też, jak ważne są zalecenia przedstawiane przez Trybunał na podstawie art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE, odnotowując przy tym wyjaśnienie Trybunału, w myśl którego postanowienie to „ma na celu przyczynienie się do polepszenia zarządzania finansowego Unii poprzez przekazywanie instytucjom sprawozdań, zgodnie z którymi instytucję będą podejmować stosowne działania”.

Parlament Europejski i Rada zwracają się do Trybunału o włączenie do dokumentów roboczych dotyczących przyszłych procedur budżetowych przeglądu przydziału personelu w poprzednim roku do działań dotyczących kontroli finansowych, kontroli zgodności i kontroli wykonania zadań w odniesieniu do prac prowadzonych na podstawie art. 287 ust. 4 TFUE i działań pomocniczych.

3.7.  Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie przeglądu ewolucji pandemii w 2022 r.

Trzy instytucje zobowiązują się do dokonania przeglądu ewolucji działań podejmowanych w reakcji na pandemię do końca czerwca 2022 r., zwłaszcza w odniesieniu do szczepień na szczeblu międzynarodowym; na tej podstawie rozważą wszelkie niezbędne działania zaproponowane przez Komisję.

3.8.  Jednostronne oświadczenie Komisji w sprawie migracji

Biorąc pod uwagę potrzeby, które zgodnie z przewidywaniami utrzymają się w nadchodzących latach, Komisja potwierdza, że planuje zapewnić, by przeznaczone na migrację średnie roczne środki finansowe na rzecz krajów południowego sąsiedztwa pochodzące z puli środków ISWMR – „Globalny wymiar Europy” oraz, w razie potrzeby, z innych instrumentów, zostały utrzymane na co najmniej takim poziomie, jak przewidziano na rok 2022.

3.9.  Jednostronne oświadczenie Komisji w sprawie działu 7

Komisja przypomina, że programowanie finansowe w dziale 7 opiera się na założeniu, że poziomy zatrudnienia w instytucjach pozostaną niezmienione. Zauważa, że budżet na 2022 r. nie jest zgodny z tym założeniem i podkreśla, że w kontekście rosnącej inflacji, zwiększanie poziomów zatrudnienia w przyszłości może doprowadzić do presji na dział 7 w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

Ostatnia aktualizacja: 2 marca 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności