Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/0227(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0326/2021

Texte depuse :

A9-0326/2021

Dezbateri :

PV 23/11/2021 - 12
CRE 23/11/2021 - 12

Voturi :

PV 24/11/2021 - 10
CRE 24/11/2021 - 10

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0465

Texte adoptate
PDF 249kWORD 81k
Miercuri, 24 noiembrie 2021 - Strasbourg
Procedura bugetară 2022: proiectul comun
P9_TA(2021)0465A9-0326/2021
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2021 referitoare la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2022 aprobat de comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare (13911/2021 – C9-0428/2021 – 2021/0227(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere și declarațiile relevante ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei referitoare la acesta (13911/2021 – C9-0428/2021),

–  având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2022, adoptat de Comisie la 9 iulie 2021 (COM(2021)0300),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2022, adoptată de Consiliu la 6 septembrie 2021 și transmisă Parlamentului European la 10 septembrie 2021 (11352/2021 – C9-0353/2021),

–  având în vedere scrisoarea rectificativă nr. 1/2022 la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2022, prezentată de Comisie la 12 octombrie 2021 (COM(2021)0642),

–  având în vedere Rezoluția sa din 21 octombrie 2021 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2022(1) și amendamentele bugetare pe care le conține,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Decizia (UE, Euratom) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027(4),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2020 dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs în vederea introducerii de noi resurse proprii(5),

–  având în vedere articolele 95 și 96 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul delegației sale la comitetul de conciliere (A9-0326/2021),

1.  aprobă proiectul comun;

2.  confirmă declarațiile comune anexate la prezenta rezoluție;

3.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului general pentru exercițiul financiar 2022 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție legislativă Consiliului, Comisiei, celorlalte instituții și organelor interesate, precum și parlamentelor naționale.

(1) Texte adoptate, P9_TA(2021)0432.
(2) JO L 424, 15.12.2020, p. 1.
(3) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(4) JO L 433 I, 22.12.2020, p. 11.
(5) JO L 433 I, 22.12.2020, p. 28.


ANEXĂ

FINAL

Buget 2022 – Elemente aferente concluziilor comune

Prezentele concluzii comune cuprind următoarele secțiuni:

1.  Bugetul 2022

2.  Bugetul 2021 – Proiectele de buget rectificativ nr. 5/2021 și 6/2021

3.  Declarații

Sinteză

A.  Bugetul 2022

Potrivit elementelor aferente concluziilor comune:

—  cuantumul total al creditelor de angajament din bugetul 2022 se stabilește la 169 515,8 milioane EUR; în ansamblu, în aceste condiții rămâne o marjă, sub plafoanele CFM pentru 2022, de 1 167,8 milioane EUR în credite de angajament.

—  cuantumul total al creditelor de plată din bugetul 2022 se stabilește la 170 603,3 milioane EUR; în ansamblu, în aceste condiții rămâne o marjă, sub plafoanele CFM pentru 2022, de 1 695,8 milioane EUR în credite de plată.

—  Instrumentul de flexibilitate pentru 2022 este mobilizat cu credite de angajament în cuantum de 368,4 milioane EUR pentru rubrica 6 - Vecinătate și întreaga lume.

Creditele de plată din 2022 aferente mobilizării Instrumentului de flexibilitate în 2019, 2020, 2021 și 2022 sunt estimate de Comisie la 467,2 milioane EUR. Calendarul estimativ al plăților soldurilor aferente acestor exerciții este prezentat în detaliu în tabelul următor:

Instrumentul de flexibilitate – profilul plăților (în milioane EUR)

Anul mobilizării

2022

2023

2024

2025

Total

2019

140,9

82,2

0,0

0,0

223,2

2020

66,2

39,9

0,0

0,0

106,1

2021

40,9

10,3

7,6

0,0

58,9

2022

219,2

62,7

49,8

36,7

368,4

Total

467,2

195,2

57,4

36,7

756,6

B.  Bugetul 2021

Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2021 este aprobat conform propunerii Comisiei.

Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2021 este aprobat conform propunerii Comisiei.

1.  Bugetul 2022

1.1.  Linii „închise”

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentele concluzii, sunt confirmate toate liniile bugetare, astfel cum au fost propuse de Comisie în proiectul de buget pentru 2022, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2022.

În plus, toate liniile bugetare modificate de Consiliu și aprobate de Parlament în cadrul lecturii sale sunt confirmate astfel cum au fost modificate de Consiliu.

Pentru celelalte linii bugetare, comitetul de conciliere a convenit asupra concluziilor incluse în secțiunile 1.2-1.7 de mai jos.

1.2.  Aspecte orizontale

Agenții descentralizate

Contribuția UE (în credite de angajament și credite de plată și număr de posturi) pentru toate agențiile descentralizate este stabilită la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget pentru 2022, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2022, cu următoarele excepții:

—  La subrubrica 2b:

—  Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust, articolul bugetar 07 10 07), pentru care sunt alocate 5 posturi suplimentare și se majorează creditele de angajament și de plată cu 380 000 EUR, ținând seama de numărul de recrutări efectuate, în medie, la jumătatea exercițiului.

—  Parchetul European (EPPO, articolul bugetar 07 10 08), pentru care nivelul creditelor de angajament și de plată este majorat cu 3 750 000 EUR, având în vedere recrutarea de personal suplimentar propusă de Comisie în proiectul de buget pentru 2022, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2022 și ținând seama de numărul de recrutări efectuate, în medie, la sfârșitul primului trimestru, în loc de jumătatea exercițiului.

—  La rubrica 4:

—  Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO, articolul bugetar 10 10 01), pentru care sunt alocate 5 posturi suplimentare, iar nivelul creditelor de angajament și de plată este majorat cu 380 000 EUR, ținând seama de numărul de recrutări efectuate, în medie, la jumătatea exercițiului.

—  Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex, articolul bugetar 11 10 01), pentru care nivelul creditelor de angajament și de plată este redus cu 65 000 000 EUR.

Agenții executive

Contribuția din partea UE (în credite de angajament și de plată și număr de posturi) pentru agențiile executive este stabilită la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2022.

Proiecte-pilot/acțiuni pregătitoare

A fost aprobat un pachet cuprinzător de 56 de proiecte-pilot/acțiuni pregătitoare (PP/AP), ce corespund unei sume totale de 89,5 milioane EUR în credite de angajament, conform propunerii Parlamentului.

Acesta include acțiunile prevăzute „în vederea creării unei Academii Diplomatice Europene” care vor fi puse în aplicare de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE).

Acest pachet respectă pe deplin plafoanele pentru proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare stabilite în Regulamentul financiar.

1.3.  Rubricile de cheltuieli din cadrul financiar – creditele de angajament

După ce a luat în considerare concluziile de mai sus privind liniile bugetare „închise”, agențiile, proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare, comitetul de conciliere a convenit asupra următoarelor aspecte:

Rubrica 1 – Piața unică, inovare și sectorul digital

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2022, însă cu ajustările convenite de comitetul de conciliere, detaliate în tabelul de mai jos.

Linie bugetară/Program

Nume

Variație în credite de angajament (în EUR)

PB 2022 (inclusiv SR 1)

Bugetul 2022

Diferență

1.0.11

Orizont Europa

12 179 157 276

12 239 157 276

60 000 000

01 02 02 10

Clusterul „Sănătate”

571 730 809

606 730 809

35 000 000

01 02 02 40

Clusterul „Dezvoltarea digitală, industria și spațiul”

1 264 161 905

1 272 161 905

8 000 000

01 02 02 50

Clusterul „Climă, energie și mobilitate”

1 281 577 680

1 290 577 680

9 000 000

01 02 02 60

Clusterul „Alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu”

1 003 750 348

1 011 750 348

8 000 000

1.0.31

Programul privind piața unică

583 544 000

613 544 000

30 000 000

03 02 02

Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor, în special a IMM-urilor, și sprijinirea accesului lor la piețe

121 450 000

151 450 000

30 000 000

PPAP

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

 

 

40 937 500

 

Total

 

 

130 937 500

Din majorarea cu 30,0 milioane EUR a creditelor de angajament pentru Programul privind piața unică (Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor, în special a IMM-urilor și sprijinirea accesului acestora la piețe, articolul bugetar 03 02 02), suma de 10,0 milioane EUR urmează să fie dedicată furnizării de diverse forme de sprijin pentru sectorul turismului.

În consecință, nivelul convenit al creditelor de angajament este stabilit la 21 775,1 milioane EUR, lăsând o marjă de 102,9 milioane EUR până la limita maximă de cheltuieli de la rubrica 1.

În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar(1), comitetul de conciliere convine să pună din nou la dispoziție credite de angajament la liniile bugetare pentru cercetare, în valoare totală de 117,3 milioane EUR în credite de angajament, ceea ce reprezintă o creștere de 40,0 milioane EUR față de nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2022. Se consolidează următoarea linie bugetară, iar comentariile bugetare aferente sunt revizuite în consecință:

 

 

(în EUR)

Linie bugetară

Nume

Credite de angajament

01 02 02 10

Clusterul „Sănătate”

40 000 000

Total

 

40 000 000

Aceste credite fac parte din suma totală de până la 0,5 miliarde EUR (la prețurile din 2018) pentru perioada 2021-2027, astfel cum a fost convenită cu ocazia adoptării acordului privind CFM. Acest lucru permite punerea la dispoziție a unei sume de până la 372,8 milioane EUR în prețurile din 2018 pentru perioada 2023-2027.

Subrubrica 2a – Coeziune economică, socială și teritorială

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2022, însă cu ajustările convenite de comitetul de conciliere, detaliate în tabelul de mai jos:

Linie bugetară/Program

Nume

Variație în credite de angajament (în EUR)

PB 2022 (inclusiv SR 1)

Bugetul 2022

Diferență

PPAP

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

2 681 000

 

Total

 

 

2 681 000

În consecință, nivelul convenit al creditelor de angajament este stabilit la 49 708,8 milioane EUR, lăsând o marjă de 30,2 milioane EUR până la limita maximă de cheltuieli a subrubricii 2a.

Subrubrica 2b – Reziliență și valori

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2022, însă cu ajustările convenite de comitetul de conciliere, detaliate în tabelul de mai jos.

Având în vedere contextul actual al ratei dobânzii și recentele operațiuni de finanțare ale instrumentului NGEU – creditele pentru linia bugetară 06 04 01 pot fi reduse cu 244,7 milioane EUR, menținând în același timp pe deplin capacitatea de finanțare a componentei nerambursabile a NGEU în 2022. În comparație cu situația prevăzută în proiectul de buget, o sumă suplimentară de 20 de milioane EUR va fi amânată pentru 2027, fiind concentrată spre sfârșitul perioadei, pentru a compensa o concentrare la începutul perioadei corespunzătoare programului „UE pentru sănătate”.

Linie bugetară/Program

Nume

Variație în credite de angajament (în EUR)

PB 2022 (inclusiv SR 1)

Bugetul 2022

Diferență

2.2.13

Sprijin pentru comunitatea cipriotă turcă

33 276 000

34 276 000

1 000 000

05 04 01

Sprijin financiar pentru încurajarea dezvoltării economice a comunității cipriote turce

31 402 525

32 402 525

1 000 000

2.2.23

Costuri de finanțare a Instrumentului de redresare al Uniunii Europene (EURI)

389 706 000

145 000 000

-244 706 000

06 04 01

Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (EURI) – plata unui cupon periodic și răscumpărarea la scadență

384 706 000

140 000 000

-244 706 000

2.2.24

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii (rescEU)

95 254 030

101 254 030

6 000 000

06 05 01

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii (rescEU)

95 254 030

101 254 030

6 000 000

2.2.25

EU4Health

788 672 701

839 672 701

51 000 000

06 06 01

Programul „UE pentru sănătate” (EU4Health)

764 213 775

815 213 775

51 000 000

2.2.312

Ocuparea forței de muncă și inovare socială

104 482 000

106 482 000

2 000 000

07 02 04

FSE+ — Componenta „Ocuparea forței de muncă și inovare socială”

102 482 000

104 482 000

2 000 000

2.2.32

Erasmus+

3 366 740 438

3 401 740 438

35 000 000

07 03 01 01

Promovarea mobilității în scopul învățării, precum și cooperarea, incluziunea, excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul educației și formării — Gestiune indirectă

2 331 521 972

2 361 274 626

29 752 654

07 03 02

Promovarea mobilității în scopul învățării non-formale și participarea activă a tinerilor, precum și cooperarea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul tineretului

346 973 114

351 400 945

4 427 831

07 03 03

Promovarea mobilității în scopul învățării a antrenorilor sportivi și a personalului, precum și cooperarea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul sportului

64 216 157

65 035 672

819 515

2.2.33

Corpul european de solidaritate (CES)

138 427 764

141 427 764

3 000 000

07 04 01

Corpul european de solidaritate

131 710 226

134 710 226

3 000 000

2.2.34

Europa Creativă

401 027 982

406 527 982

5 500 000

07 05 01

Cultura

125 597 589

131 097 589

5 500 000

2.2.352

Cetățeni, egalitate, drepturi și valori

209 402 193

214 902 193

5 500 000

07 06 02

Promovarea implicării și a participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii

39 671 295

40 671 295

1 000 000

07 06 03

Daphne

29 581 401

33 581 401

4 000 000

07 06 04

Protejarea și promovarea valorilor Uniunii

91 787 552

92 287 552

500 000

2.2.3DAG

Agenții descentralizate

242 132 181

246 262 181

4 130 000

07 10 07

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)

45 423 578

45 803 578

380 000

07 10 08

Parchetul European (EPPO)

53 351 846

57 101 846

3 750 000

2.2.3SPEC

Prerogative

180 389 773

182 889 773

2 500 000

07 20 04 06

Competențe specifice în domeniul politicii sociale, inclusiv dialogul social

23 020 900

25 520 900

2 500 000

PPPA

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

35 303 000

 

Total

 

 

-93 773 000

Majorarea cu 3,0 milioane EUR a creditelor de angajament pentru Corpul european de solidaritate (Corpul european de solidaritate, articolul bugetar 07 04 01) și suma de 5,0 milioane EUR din majorarea cu 35 de milioane EUR a creditelor de angajament pentru Erasmus+ - pentru a obține, prin cumularea acestora, totalul de 8 milioane EUR - urmează să fie dedicate pregătirii și desfășurării de activități în conformitate cu Anul european al tineretului 2022.

În consecință, nivelul convenit al creditelor de angajament este stabilit la 6 330,2 milioane EUR, lăsând o marjă de 130,8 milioane EUR până la limita maximă de cheltuieli a subrubricii 2b.

Rubrica 3 – Resurse naturale și mediu

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2022, însă cu ajustările convenite de comitetul de conciliere, detaliate în tabelul de mai jos:

Linie bugetară/Program

Nume

Variație în credite de angajament (în EUR)

PB 2022 (inclusiv SR 1)

Bugetul 2022

Diferență

3.2.21

Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE)

708 045 484

755 545 484

47 500 000

09 02 01

Natura și biodiversitatea

265 601 888

284 032 563

18 430 675

09 02 02

Economia circulară și calitatea vieții

169 866 127

181 653 495

11 787 368

09 02 03

Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea

120 050 994

128 381 585

8 330 591

09 02 04

Tranziția către o energie curată

128 996 883

137 948 249

8 951 366

PPAP

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

 

 

9 611 500

 

Total

 

 

57 111 500

În consecință, nivelul convenit al creditelor de angajament este stabilit la 56 235,4 milioane EUR, lăsându-se o marjă de 283,6 milioane EUR până la limita maximă de cheltuieli de la rubrica 3, din care suma de 270,1 milioane EUR urmează să fie utilizată drept submarjă pentru „Cheltuieli de piață și plăți directe”.

Rubrica 4 – Migrație și gestionarea frontierelor

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2022, însă cu ajustările convenite de comitetul de conciliere, detaliate în tabelul de mai jos:

Linie bugetară/Program

Nume

Variație în credite de angajament (în EUR)

PB 2022 (inclusiv SR 1)

Bugetul 2022

Diferență

4.0.11

Fondul pentru azil, migrație și integrare

1 099 455 000

1 119 455 000

20 000 000

10 02 01

Fondul pentru azil, migrație și integrare

1 096 455 000

1 116 455 000

20 000 000

4.0.1DAG

Agenții descentralizate

153 281 205

153 661 205

380 000

10 10 01

Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)

153 281 205

153 661 205

380 000

4.0.211

Fondul de gestionare integrată a frontierelor (FGIF) – instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize (IGFV)

646 117 589

671 117 589

25 000 000

11 02 01

Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize

644 117 589

669 117 589

25 000 000

4.0.2DAG

Agenții descentralizate

1 073 823 593

1 008 823 593

-65 000 000

11 10 01

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)

757 793 708

692 793 708

-65 000 000

 

Total

 

 

-19 620 000

Majorarea cu 20 de milioane EUR a creditelor de angajament pentru Fondul pentru azil, migrație și integrare (Fondul pentru azil, migrație și integrare, articolul bugetar 10 02 01) urmează să fie dedicată finanțării relocării refugiaților afgani.

Majorarea cu 25 de milioane EUR a creditelor de angajament pentru Fondul de gestionare integrată a frontierelor (FGIF) – instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize (IGFV) (Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize, articolul bugetar 11 02 01) urmează să fie dedicată gestionării crizei migranților la frontiera cu Belarus.

În consecință, nivelul convenit al creditelor de angajament este stabilit la 3 091,2 milioane EUR, lăsând o marjă de 99,8 milioane EUR până la limita maximă de cheltuieli de la rubrica 4.

Rubrica 5 – Securitate și apărare

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2022. În consecință, nivelul convenit al creditelor de angajament este stabilit la 1 785,3 milioane EUR, lăsând o marjă de 82,7 milioane EUR până la limita maximă de cheltuieli de la rubrica 5.

Rubrica 6 – Vecinătate și întreaga lume

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2022, însă cu ajustările convenite de comitetul de conciliere, detaliate în tabelul de mai jos:

Linie bugetară/Program

Nume

Variație în credite de angajament (în EUR)

PB 2022 (inclusiv SR 1)

Bugetul 2022

Diferență

6.0.111

Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – „Europa globală” (IVCDCI – Europa globală)

12 526 647 047

12 716 647 047

190 000 000

14 02 01 10

Vecinătatea sudică

1 604 861 026

1 629 861 026

25 000 000

14 02 01 11

Vecinătatea estică

699 703 445

709 703 445

10 000 000

14 02 01 30

Orientul Mijlociu și Asia Centrală

384 765 942

414 765 942

30 000 000

14 02 02 40

Populație — Provocări globale

137 191 715

187 191 715

50 000 000

14 02 04

Rezerva pentru provocările și prioritățile emergente

1 463 311 470

1 538 311 470

75 000 000

6.0.12

Ajutor umanitar (HUMA)

1 595 059 463

1 806 059 463

211 000 000

14 03 01

Ajutor umanitar

1 506 901 913

1 717 901 913

211 000 000

 

Total

 

 

401 000 000

În ceea ce privește Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – „Europa globală”, majorările creditelor de angajament cu 75 de milioane EUR (Rezerva pentru provocările și prioritățile emergente, articolul bugetar 14 02 04) și cu 50 de milioane EUR (Populație – Provocări globale, postul bugetar 14 02 02 40) urmează să fie dedicate măsurilor de combatere a pandemiei, inclusiv vaccinurilor.

În consecință, nivelul convenit al creditelor de angajament se stabilește la 17 170,4 milioane EUR, neexistând nicio marjă sub plafonul de cheltuieli al rubricii 6, iar Instrumentul de flexibilitate se mobilizează pentru a pune la dispoziție suma de 368,4 milioane EUR.

Rubrica 7 – Administrația publică europeană

Numărul de posturi din organigramele instituțiilor și creditele propuse de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2022, sunt convenite de comitetul de conciliere, cu următoarele excepții:

—  Secțiunea Parlamentului, în cazul căruia lectura sa este aprobată;

—  Secțiunea Consiliului, în cazul căruia lectura sa este aprobată;

—  Secțiunea Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru care sunt adăugate 9 posturi în schema de personal, iar nivelul creditelor de angajament și de plată este majorat cu 684 000 EUR, având în vedere numărul de recrutări efectuate, în medie, la jumătatea exercițiului;

—  Secțiunea Curții de Conturi Europene (CCE), pentru care schema de personal este completată cu 13 noi posturi, legate de NGEU și până în 2027, urmând ca nivelul creditelor de angajament și de plată să fie majorat cu 988 000 EUR, având în vedere numărul de recrutări efectuate, în medie, la jumătatea exercițiului;

—  Secțiunea Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) pentru care (i) resursele de personal sunt majorate cu 7 posturi adăugate la schema de personal și cu 3 agenți contractuali, iar nivelul creditelor de angajament și de plată este majorat cu 655 000 EUR, având în vedere numărul recrutărilor efectuate în medie la jumătatea exercițiului, (ii) nivelul creditelor de angajament și de plată este majorat cu 990 500 EUR pentru punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute „în vederea creării unei Academii Diplomatice Europene”, astfel cum a propus Parlamentul European în lectura sa și (iii) nivelul creditelor de angajament și de plată este majorat cu 1,0 milioane EUR pentru a finanța „Capacitatea de comunicare strategică” – postul bugetar 2 2 1 4;

Ajustările, având ca rezultat o creștere de 0,8 milioane EUR la rubrica 7, sunt prezentate în detaliu pe secțiuni în tabelele următoare:

Secțiunea 2 – Consiliul European și Consiliul

Linie bugetară/Program

Nume

Variație în credite de angajament (în EUR)

PB 2022 (inclusiv SR 1)

Bugetul 2022

Diferență

1 1 0 0

Salarii de bază

265 982 044

265 970 746

-11 298

1 1 0 2

Drepturi statutare legate de situația personală a agentului

66 765 000

66 778 000

13 000

1 1 0 3

Prestații de asigurări sociale

10 946 000

10 947 000

1 000

2 0 1 0

Curățenie și întreținere

18 635 000

18 335 000

-300 000

2 1 0 0

Achiziția de echipamente și software

14 385 716

12 285 716

-2 100 000

2 1 0 1

Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice

27 839 685

27 509 685

-330 000

2 2 0 4

Cheltuieli diverse aferente ședințelor interne

5 235 000

4 635 000

-600 000

2 2 1 3

Informare și manifestări publice

5 358 250

5 158 250

-200 000

 

Total

 

 

-3 527 298

Secțiunea 4 – Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Linie bugetară/Program

Nume

Variație în credite de angajament (în EUR)

PB 2022 (inclusiv SR 1)

Bugetul 2022

Diferență

1 2 0 0

Remunerații și indemnizații

287 078 950

287 762 950

684 000

 

Total

 

 

684 000

Secțiunea 5 – Curtea de Conturi Europeană

Linie bugetară/Program

Nume

Variație în credite de angajament (în EUR)

PB 2022 (inclusiv SR 1)

Bugetul 2022

Diferență

1 2 0 0

Remunerație și indemnizații

118 344 775

119 332 775

988 000

 

Total

 

 

988 000

Secțiunea 10 — Serviciul European de Acțiune Externă

Linie bugetară/Program

Nume

Variație în credite de angajament (în EUR)

PB 2022 (inclusiv SR 1)

Bugetul 2022

Diferență

1 1 0 0

Salarii de bază

116 638 000

117 170 000

532 000

1 2 0 0

Agenți contractuali

18 671 800

18 794 800

123 000

2 2 1 4

Capacitatea de comunicare strategică

4 000 000

5 000 000

1 000 000

2 2 5 0

Proiect-pilot – Către crearea unei Academii Diplomatice Europene

990 500

990 500

 

Total

 

 

2 645 500

În consecință, nivelul convenit al creditelor de angajament este stabilit la 10 620,1 milioane EUR, lăsându-se o marjă de 437,9 milioane EUR până la limita maximă de cheltuieli de la rubrica 7, din care suma de 240,1 milioane EUR va constitui submarja pentru „Cheltuielile administrative ale instituțiilor”.

Instrumente speciale tematice: FEG, RAU și RAB

Creditele de angajament pentru Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG), rezerva pentru solidaritate și ajutoare de urgență (RAU), precum și rezerva de ajustare la Brexit (RAB) sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2022.

1.4.  Credite de plată

Nivelul global al creditelor de plată din bugetul pe 2022 este stabilit la nivelul din proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2022, cu următoarele ajustări convenite de comitetul de conciliere:

1.  Se ține seama de nivelul convenit al creditelor de angajament pentru cheltuielile nediferențiate (rubricile 1-6), în cazul cărora nivelul creditelor de plată este egal cu nivelul creditelor de angajament. Această abordare este utilizată în ceea ce privește reducerea costurilor de finanțare ale Instrumentului european de redresare (EURI) cu 244,7 milioane EUR. Având în vedere, de asemenea, ajustarea contribuției Uniunii la agențiile descentralizate, efectul combinat al acestor măsuri este o reducere cu 305,2 milioane EUR;

2.  Ajustările de la rubrica 7 au drept rezultat o majorare de 0,8 milioane EUR;

3.  Creditele de plată pentru toate proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare noi propuse de Parlament sunt stabilite la 25 % din creditele de angajament corespunzătoare sau la nivelul propus de Parlament, în cazul în care acesta este mai scăzut. În cazul prelungirii unor proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare existente, nivelul creditelor de plată este fie cel stabilit în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2022, la care se adaugă 25 % din angajamentele noi corespunzătoare, fie nivelul propus de Parlamentul European, reținându-se valoarea cea mai mică. Efectul combinat este o majorare de 22,1 milioane EUR.

4.  Ajustările efectuate la liniile bugetare aferente cheltuielilor diferențiate, pentru care efectul combinat este o majorare de 262,0 milioane EUR.

Ajustările, având ca rezultat o scădere de 20,3 milioane EUR, sunt prezentate în detaliu în tabelul următor:

Linie bugetară/Program

Nume

Variație în credite de plată (în EUR)

PB 2022 (inclusiv SR 1)

Bugetul 2022

Diferență

Titlul 1

1.0.23

Programul Europa digitală

898 530 703

848 530 703

-50 000 000

02 04 01 11

Centru european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică

33 192 982

17 192 982

-16 000 000

02 04 03

Inteligența artificială

245 811 860

214 811 860

-31 000 000

02 04 04

Competențe

52 000 000

49 000 000

-3 000 000

PPAP

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

10 234 375

 

Total rubrica 1

 

 

-39 765 625

Subrubrica 2a

PPAP

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

670 250

 

Total subrubrica 2a

 

 

670 250

Subrubrica 2b

2.2.23

Costuri de finanțare a Instrumentului de redresare al Uniunii Europene (EURI)

389 706 000

145 000 000

-244 706 000

06 04 01

Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (EURI) – plata unui cupon periodic și răscumpărarea la scadență

384 706 000

140 000 000

-244 706 000

2.2.24

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii (rescEU)

180 866 480

186 866 480

6 000 000

06 05 01

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii (rescEU)

94 547 220

100 547 220

6 000 000

2.2.32

Erasmus+

3 273 756 286

3 300 756 286

27 000 000

07 03 01 01

Promovarea mobilității în scopul învățării, precum și cooperarea, incluziunea, excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul educației și formării — Gestiune indirectă

2 220 525 000

2 243 477 048

22 952 048

07 03 02

Promovarea mobilității în scopul învățării non-formale și participarea activă a tinerilor, precum și cooperarea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul tineretului

310 000 000

313 415 755

3 415 755

07 03 03

Promovarea mobilității în scopul învățării a antrenorilor sportivi și a personalului, precum și cooperarea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul sportului

55 000 000

55 632 197

632 197

2.2.3DAG

Agenții descentralizate

233 643 002

237 773 002

4 130 000

07 10 07

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)

45 226 899

45 606 899

380 000

07 10 08

Parchetul European (EPPO)

53 351 846

57 101 846

3 750 000

PPAP

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

8 825 750

 

Total subrubrica 2b

 

 

-198 750 250

Rubrica 3

PPAP

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

2 402 875

 

Total rubrica 3

 

 

2 402 875

Rubrica 4

4.0.11

Fondul pentru azil, migrație și integrare

1 276 766 000

1 291 766 000

15 000 000

10 02 01

Fondul pentru azil, migrație și integrare

661 766 000

676 766 000

15 000 000

4.0.1DAG

Agenții descentralizate

153 281 205

153 661 205

380 000

10 10 01

Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)

153 281 205

153 661 205

380 000

4.0.211

Fondul de gestionare integrată a frontierelor (FGIF) – instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize (IGFV)

490 891 340

510 891 340

20 000 000

11 02 01

Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize

191 891 340

211 891 340

20 000 000

4.0.2DAG

Agenții descentralizate

1 050 691 460

985 691 460

-65 000 000

11 10 01

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)

757 793 708

692 793 708

-65 000 000

 

Total rubrica 4

 

 

-29 620 000

Rubrica 5

Rubrica 6

6.0.111

Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – „Europa globală” (IVCDCI – Europa globală)

7 858 721 595

7 891 721 595

33 000 000

14 02 04

Rezerva pentru provocările și prioritățile emergente

1 000 000 000

1 033 000 000

33 000 000

6.0.12

Ajutor umanitar (HUMA)

1 880 645 990

2 091 645 990

211 000 000

14 03 01

Ajutor umanitar

1 797 851 440

2 008 851 440

211 000 000

 

Total rubrica 6

 

 

244 000 000

Rubrica 7

7.2.2

Consiliul European și Consiliul

615 000 854

611 473 556

-3 527 298

7.2.4

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

464 090 000

464 774 000

684 000

7.2.5

Curtea de Conturi Europeană

161 153 175

162 141 175

988 000

7.2.X

Serviciul European de Acțiune Externă

775 069 920

777 715 420

2 645 500

Total rubrica 7

 

 

790 202

TOTAL

 

 

-20 272 548

Aceste acțiuni vor asigura un nivel al creditelor de plată în valoare de 170 603,3 milioane EUR, o reducere de 20,3 milioane EUR față de proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2022.

1.5.  Rezerve

Nu există alte rezerve în afara celor din proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2022.

1.6.  Comentarii bugetare

Textul comentariilor bugetare corespunde proiectului de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2022, cu următoarele modificări agreate de comitetul de conciliere:

—  Liniile bugetare pentru care Parlamentul European a introdus amendamente cu privire la propria secțiune sunt aprobate fără modificări.

—  Liniile bugetare pentru care Parlamentul European a introdus amendamente sunt aprobate fără modificări:

Articolul 07 10 01 — Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)

Textul se modifică după cum urmează:

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) furnizează și difuzează informații importante privind aspecte legate de muncă și chestiunile sociale, cu scopul de a contribui la elaborarea de politici solide și bazate pe date concrete în domeniile respective. Activitatea sa principală este legată de cercetarea în domeniul ocupării forței de muncă, al condițiilor de muncă, al relațiilor de muncă și al calității vieții. Activitățile Eurofound contribuie la realizarea următoarelor priorități: creșterea participării pe piața muncii și combaterea șomajului prin crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea funcționării pieței muncii și promovarea integrării și a egalității de gen; îmbunătățirea condițiilor de muncă și asigurarea durabilității muncii pe tot parcursul vieții, dezvoltarea relațiilor de muncă pentru a asigura soluții echitabile și productive într-un context în schimbare al politicilor, îmbunătățirea nivelului de trai și promovarea coeziunii sociale, având în vedere disparitățile economice și inegalitățile sociale, cum ar fi disparitatea de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și ecartul salarial de gen.

—  Liniile bugetare pentru care respectivul comentariu bugetar, astfel cum a fost propus în proiectul de buget și modificat prin scrisoarea rectificativă, sunt aprobate cu următoarele modificări:

—  Postul 01 02 02 53 — Clusterul „Climă, energie și mobilitate” — Întreprinderea comună pentru căile ferate ale Europei

Se modifică paragraful după cum urmează:

Întreprinderea comună pentru căile ferate ale Europei contribuie la punerea în aplicare a programului Orizont Europa, în special a clusterului „Climă, energie și mobilitate”. Aceasta va accelera dezvoltarea și implementarea tehnologiilor inovatoare (în special digitale și automatizate) cu scopul de a realiza un sistem feroviar european mai atractiv, mai ușor de folosit, competitiv, la prețuri accesibile, ușor de întreținut și eficient și de a îndeplini obiectivele Pactului verde european, cum ar fi, de exemplu, transferul unei părți substanțiale de 75 % din transportul intern de mărfuri pe cale rutieră către transportul feroviar și pe căile navigabile interioare.

—  Postul 07 20 04 06 — Competențe specifice în domeniul politicii sociale, inclusiv dialogul social

Se modifică paragraful după cum urmează:

–  acțiuni privind reuniunile consultative preliminare dintre reprezentanții sindicatelor europene, mai ales pentru acoperirea costurilor destinate ca aceștia să fie sprijiniți să își formeze opiniile și să își armonizeze pozițiile în ceea ce privește elaborarea politicilor Uniunii, în special în urma crizei provocate de epidemia de COVID-19.

—  Postul 1 3 0 1, Secțiunea 10 – Serviciul European de Acțiune Externă — Formare profesională

Se adaugă următorul text:

Bugetul pentru cursuri de instruire ar trebui să demonstreze și să sprijine în mod clar importanța promovării egalității dintre femei și bărbați, a sensibilizării cu privire la aspectele legate de gen și a combaterii prejudecăților de gen, inclusiv a politicii de combatere a hărțuirii în cadrul instituțiilor noastre (inclusiv sediul SEAE, delegațiile UE și misiunile și operațiile PSAC), precum și în cadrul procedurilor de selecție. Aceasta ar trebui să includă cursuri de instruire și inițiative obligatorii, acordând o atenție deosebită responsabilității cadrelor de conducere de nivel mediu și superior în aceste domenii, în conformitate cu dispozițiile Planului de acțiune pentru egalitatea de gen III și ale documentului de lucru aferent al serviciilor Comisiei.

—  În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar, comitetul de conciliere convine să repună la dispoziție credite de angajament la linia bugetară 01 02 02 10. Comentariile bugetare vor fi ajustate în consecință:

Linie bugetară

Nume

01 02 02 10

Se adaugă următorul text:

În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar, suma de 40 000 000 EUR în credite de angajament este disponibilă pentru acest post bugetar în urma dezangajărilor efectuate în 2020 ca urmare a nepunerii în aplicare totale sau parțiale a proiectelor de cercetare.

Se pornește de la premisa că modificările introduse de Parlamentul European sau de Consiliu nu pot modifica sau extinde domeniul de aplicare al unui temei juridic existent și nici nu pot afecta autonomia administrativă a instituțiilor, iar acțiunea poate fi acoperită din resursele disponibile.

1.7.  Nomenclatorul bugetar

Nomenclatorul bugetar propus de Comisie în proiectul de buget, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2022, este agreat, cu includerea noilor proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare, cu excepția noului proiect-pilot „Monitorizarea ODD în regiunile UE – eliminarea lacunelor în materie de date”, care va fi pus în aplicare la rubrica 1 din CFM, articolul bugetar PP 01 22 06, în loc de subrubrica 2b din CFM.

2.  Bugetul 2021

Proiectul de buget rectificativ (PBR) nr. 5/2021 este aprobat conform propunerii Comisiei.

Proiectul de buget rectificativ (PBR) nr. 6/2021 este aprobat conform propunerii Comisiei.

3.  Declarații

3.1.  Declarație comună a Parlamentului European și a Consiliului privind creditele de plată

Parlamentul European și Consiliul solicită Comisiei să continue monitorizarea îndeaproape și în mod activ pe parcursul anului 2022 a punerii în aplicare a programelor aferente CFM actual și celui precedent (în special la subrubrica 2a și la Dezvoltare rurală). În acest scop, Parlamentul European și Consiliul invită Comisia să prezinte, în timp util, cifre actualizate privind situația curentă și estimări privind creditele de plată pentru 2022 (ținând seama, după caz, îmbunătățirea gradului de precizie a previziunilor statelor membre). În cazul în care cifrele arată că creditele înscrise în bugetul pentru 2022 sunt insuficiente pentru a acoperi necesitățile, Parlamentul European și Consiliul invită Comisia să prezinte cât mai curând posibil o soluție adecvată, printre altele un proiect de buget rectificativ, pentru a permite Parlamentului European și Consiliului să ia orice decizie necesară, cât mai curând posibil, fără întârzieri nejustificate, pentru nevoi legitime. După caz, Parlamentul European și Consiliul vor lua în considerare urgența chestiunii, reducând termenul de opt săptămâni pentru luarea unei decizii, dacă acest lucru va fi considerat necesar. Același lucru este valabil, mutatis mutandis, în cazul în care cifrele arată că creditele înscrise în bugetul pentru 2022 sunt mai mari decât este necesar.

3.2.  Declarație comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind costurile de finanțare a Instrumentului de redresare al Uniunii Europene (EURI) în 2022

Datorită contextului actual favorabil al ratelor dobânzii și luând în considerare costul emiterii operațiunilor de finanțare ale NGEU înregistrat până în prezent în acest an, creditele planificate pentru costul de finanțare al Instrumentului european de redresare [linia bugetară 06 04 01] pot fi reduse, menținându-se în același timp pe deplin capacitatea de finanțare a componentei nerambursabile a NGEU în 2022.

Articolul 5 alineatul (2) din Decizia privind resursele proprii prevede că „rambursările principalului fondurilor încep înainte de sfârșitul CFM pentru perioada 2021-2027, cu un cuantum minim, în măsura în care o permit cuantumurile neutilizate pentru plata dobânzilor datorate în cadrul împrumutului menționat la alineatul (1) din prezentul articol, ținându-se seama în mod corespunzător de procedura prevăzută la articolul 314 din TFUE”.

În plus, considerentul 20 din Decizia privind resursele proprii prevede că „cuantumurile care nu sunt utilizate pentru plata dobânzilor, astfel cum fuseseră prevăzute, vor fi utilizate pentru rambursări anticipate înainte de sfârșitul CFM 2021-2027, cu un cuantum minim, și pot fi majorate peste acest nivel, cu condiția să fi fost introduse noi resurse proprii după 2021, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 311 al treilea paragraf din TFUE”.

Întrucât în 2022 nu vor fi posibile rambursări ale principalului:

—  un cuantum de 90 de milioane EUR, din care 70 de milioane EUR sunt deja incluse în proiectul de buget, va fi concentrat la sfârșitul perioadei, în 2027, când cuantumul poate fi utilizat fie pentru plata dobânzilor, fie pentru rambursări anticipate. Această concentrare la sfârșitul perioadei este compensată printr-o concentrare corespunzătoare la începutul perioadei a programului „UE pentru sănătate”.

—  Fără a aduce atingere prerogativelor autorității bugetare, Parlamentul European și Consiliul convin să majoreze cuantumurile disponibile la linia bugetară 06 04 01 cu 224,7 milioane EUR pentru perioada 2024-2027, pe baza unei propuneri din partea Comisiei și în urma evaluării nevoilor și a posibilităților de rambursare anticipată, utilizând marjele disponibile și mobilizând instrumentul de marjă unic, cu respectarea, totodată, a programării financiare pentru programele din cadrul rubricii 2b.

Acest mecanism asigură faptul că cuantumul total pentru linia EURI inclus în programarea financiară inițială pentru 2022 va fi utilizat pentru plăți de dobânzi sau rambursări anticipate în cursul CFM 2021-2027.

3.3.  Declarația unilaterală a Comisiei privind prudența bugetară în ceea ce privește linia corespunzătoare dobânzilor EURI

Comisia reamintește că linia corespunzătoare dobânzilor EURI ([linia bugetară 06 04 01]) servește la plata costurilor de finanțare și de lichiditate ale împrumuturilor NGEU, în măsura în care acestea sunt imputate bugetului UE. Cuantumurile neutilizate pentru plata dobânzilor trebuie utilizate pentru rambursarea anticipată a datoriei în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) și cu considerentul 20 din Decizia privind resursele proprii.

Dată fiind creșterea inflației, se impune o prudență bugetară sporită în ceea ce privește gestionarea liniei corespunzătoare dobânzilor EURI, având în vedere posibilitatea ca ratele nominale ale dobânzii să fie mai mari decât se estimase la programarea acestei linii bugetare.

Prin urmare, în îndeplinirea responsabilităților care îi revin în temeiul articolului 314 alineatele (2), (5) și (8) din TFUE, Comisia va propune măsuri bugetare care, dacă vor fi adoptate, vor asigura că cuantumul total planificat inițial în cadrul financiar multianual 2021 2027 [14 976 de milioane EUR în prețuri curente] pentru linia EURI va fi utilizat integral pentru plata costurilor cu dobânzile sau pentru rambursări anticipate.

Comisia va raporta în fiecare an, în cadrul prezentării proiectului de buget, cu privire la execuția cumulată a liniei EURI, cuantumurile concentrate la sfârșitul perioadei de la linia EURI și cuantumul rezervat în cadrul instrumentului de marjă unic pentru atingerea acestui obiectiv.

3.4.  Declarație unilaterală a Comisiei Europene privind combaterea sărăciei în rândul copiilor în cadrul Fondului social european+

Combaterea sărăciei în rândul copiilor va deveni și mai importantă, în special în contextul redresării de pe urma crizei provocate de pandemia de COVID-19, și trebuie să se aloce resurse suficiente în acest sens. În acest scop, Regulamentul (UE) 2021/1057 de instituire a Fondului social european Plus (FSE+) impune statelor membre să aloce o proporție adecvată din resursele lor FSE+ aflate în gestiune partajată pentru punerea în aplicare a Garanției pentru copii prin acțiuni specifice și reforme structurale vizând combaterea sărăciei în rândul copiilor. Se stabilește o alocare minimă explicită de 5 % pentru toate statele membre care au înregistrat o rată medie peste media Uniunii a copiilor cu vârsta sub 18 ani expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială pentru perioada cuprinsă între 2017 și 2019.

Negocierile dintre Comisie și statele membre privind programele pentru perioada 2021-2027 sunt încă în desfășurare, iar sumele exacte care urmează să fie programate în sprijinul Garanției pentru copii în toate statele membre vor fi cunoscute după finalizarea acestui proces.

În conformitate cu Recomandarea Consiliului de instituire a unei garanții europene pentru copii {SWD(2021) 62 final} și pe baza rapoartelor întocmite de coordonatorii Garanției pentru copii din statele membre și de Comitetul pentru protecție socială, Comisia va prezenta rapoarte periodice cu privire la punerea în aplicare a Recomandării de instituire a Garanției pentru copii. De asemenea, Comisia va monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a acestei recomandări în contextul semestrului european. Comisia ține să sublinieze că statele membre pot programa, pentru punerea în aplicare a Garanției pentru copii, o finanțare care să depășească nivelul cerințelor minime stabilite în Regulamentul FSE+. Acestea pot utiliza, de asemenea, alte resurse ale UE, cum ar fi Mecanismul de redresare și reziliență, precum și propria finanțare națională.

3.5.  Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind intenția de a furniza un maximum de resurse pentru dezastre naturale în cadrul componentei FSUE a rezervei pentru solidaritate și ajutoare de urgență (SEAR) în 2022

Cele trei instituții recunosc că amploarea excepțională a dezastrelor naturale care au avut loc în 2021 creează o presiune asupra disponibilităților din cadrul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE). FSUE este finanțat exclusiv din rezerva pentru solidaritate și ajutoare de urgență (SEAR), fără nicio posibilitate de utilizare a altor surse de finanțare.

Comitetul de conciliere a convenit să majoreze ajutorul umanitar de la rubrica 6 cu 211 milioane EUR în bugetul pentru 2022. Prin urmare, este posibil să se limiteze recurgerea la pachetul SEAR pentru situații de urgență externă în perioada 1 ianuarie-31 august 2022, eliberând astfel resurse suplimentare pentru FSUE la 1 septembrie 2022, echivalente cu suma majorării ajutorului umanitar în cadrul rubricii 6. Acest lucru va permite manifestarea unei solidarități maxime cu statele membre afectate de dezastrele naturale, sporind în același timp capacitatea bugetului UE de a răspunde rapid la urgențele externe.

3.6.  Declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului privind consolidarea schemei de personal a Curții de Conturi

PE și Consiliul recunosc că Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (NGEU) va genera un volum de muncă suplimentar pentru Curtea de Conturi, care nu poate fi compensat în totalitate printr-o redistribuire în cadrul bugetului existent. Prin urmare, acestea sunt de acord cu o majorare a schemei de personal a Curții cu 20 de posturi în 2022.

PE și Consiliul subliniază importanța pe care o acordă activității Curții de Conturi, în special în ceea ce privește auditurile financiare și de conformitate pe care Curtea le efectuează pentru a-și îndeplini sarcina principală de a examina dacă toate veniturile au fost încasate și dacă toate cheltuielile au fost efectuate în mod legal și conform procedurilor, audituri care sunt legate în mod indisolubil de auditurile performanței vizând examinarea economiei, a eficienței și a eficacității gestionării bugetului UE, considerând cele două tipuri de audit drept fețe ale aceleiași monede. Soliditatea gestiunii financiare a bugetului său este o piatră de temelie a legitimității Uniunii.

În acest context, PE și Consiliul consideră că este esențial ca Curtea să aloce resurse suficiente pentru punerea în aplicare a acestor activități de bază.

În general, PE și Consiliul recunosc, de asemenea, importanța recomandărilor formulate de Curte în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf din TFUE, remarcând totodată că Curtea de Justiție a clarificat faptul că această dispoziție este menită să contribuie la îmbunătățirea gestiunii financiare a Uniunii prevăzând transmiterea de rapoarte către instituții și elaborarea de răspunsuri la aceste rapoarte de către instituții.

PE și Consiliul invită Curtea să includă în documentele de lucru pentru exercițiile bugetare viitoare o prezentare generală a alocării personalului în anul precedent pentru auditurile financiare, de conformitate și ale performanței, în vederea desfășurării activităților întemeiate pe articolul 287 alineatul (4) din TFUE, precum și a serviciilor de sprijin.

3.7.  Declarație comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind examinarea evoluției pandemiei în 2022

Cele trei instituții se angajează să examineze evoluția răspunsului la pandemie până la sfârșitul lunii iunie 2022, în special în ceea ce privește vaccinările internaționale și, pe această bază, vor lua în considerare eventuale acțiuni necesare, conform propunerilor Comisiei.

3.8.  Declarația unilaterală a Comisiei privind migrația

Având în vedere nevoile continue prevăzute în anii următori, Comisia își confirmă planul de a se asigura că finanțarea anuală medie pentru migrație pentru vecinătatea sudică din pachetul aferent IVCDCI – Europa globală și, dacă este necesar, din alte instrumente, rămâne cel puțin la nivelul preconizat pentru 2022.

3.9.  Declarația unilaterală a Comisiei privind rubrica 7

Comisia amintește că programarea financiară de la rubrica 7 se bazează pe ipoteza că efectivele de personal ale instituțiilor rămân stabile. Aceasta remarcă faptul că bugetul pentru 2022 nu este în concordanță cu această ipoteză și subliniază că, în contextul creșterii inflației, viitoarele creșteri ale efectivelor de personal ar putea duce la presiuni asupra rubricii 7 în cadrul financiar multianual 2021-2027.

(1) Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

Ultima actualizare: 2 martie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate