Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/0227(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0326/2021

Predkladané texty :

A9-0326/2021

Rozpravy :

PV 23/11/2021 - 12
CRE 23/11/2021 - 12

Hlasovanie :

PV 24/11/2021 - 10
CRE 24/11/2021 - 10

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0465

Prijaté texty
PDF 257kWORD 74k
Streda, 24. novembra 2021 - Štrasburg
Rozpočtový postup na rok 2022 – spoločný text
P9_TA(2021)0465A9-0326/2021
Uznesenie
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2021 o spoločnom texte všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2022, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu (13911/2021 – C9-0428/2021 – 2021/0227(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na spoločný text schválený Zmierovacím výborom a príslušné vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (13911/2021 – C9‑0428/2021),

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2022, ktorý prijala Komisia 9. júla 2021 (COM(2021)0300),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2022, ktorú Rada prijala 6. septembra 2021 a postúpila Európskemu parlamentu 10. septembra 2021 (11352/2021 – C9‑0353/2021),

–  so zreteľom na opravný list č. 1/2022 k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2022, ktorý Komisia predložila 12. októbra 2021 (COM(2021)0642),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 21. októbra 2021 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2022(1) a pozmeňujúce návrhy k rozpočtu, ktoré obsahuje,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(3),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027(4),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov(5),

–  so zreteľom na články 95 a 96 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu svojej delegácie v Zmierovacom výbore (A9-0326/2021),

1.  schvaľuje spoločný text;

2.  potvrdzuje spoločné vyhlásenia, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  berie na vedomie vyhlásenia Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2022 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto legislatívne uznesenie Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

(1) Prijaté texty, P9_TA(2021)0432.
(2) Ú. v. EÚ L 424, 15.12.2020, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 11.
(5) Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 28.


PRÍLOHA

KONEČNÝ

rozpočet na rok 2022 – Prvky pre spoločné závery

Tieto spoločné závery sa týkajú týchto častí:

1.  Rozpočet na rok 2022

2.  Rozpočet na rok 2021 – Návrhy opravných rozpočtov 5/2021 a 6/2021

3.  Vyhlásenia

Stručný prehľad

A.  Rozpočet na rok 2022

Podľa prvkov pre spoločné závery:

—  Celková výška viazaných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2022 predstavuje 169 515,8 milióna EUR. Celkovo tak pod stropmi VFR na rok 2022 zostáva rezerva vo výške 1 167,8 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch.

—  Celková výška platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2022 predstavuje 170 603,3 milióna EUR. Celkovo tak pod stropmi VFR na rok 2022 zostáva rezerva vo výške 1 695,8 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch.

—  Nástroj flexibility na rok 2022 sa mobilizuje s cieľom poskytnúť sumu 368,4 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v okruhu 6 (Susedstvo a svet).

Komisia odhaduje výšku platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2022 v súvislosti s mobilizáciou nástroja flexibility v rokoch 2019, 2020, 2021 a 2022 na 467,2 milióna EUR. Odhadovaný harmonogram platieb súvisiacich nesplatených súm za tieto roky je podrobne uvedený v tejto tabuľke:

Nástroj flexibility – profil platieb (v miliónoch EUR)

Rok mobilizácie

2022

2023

2024

2025

Spolu

2019

140,9

82,2

0,0

0,0

223,2

2020

66,2

39,9

0,0

0,0

106,1

2021

40,9

10,3

7,6

0,0

58,9

2022

219,2

62,7

49,8

36,7

368,4

Spolu

467,2

195,2

57,4

36,7

756,6

B.  Rozpočet na rok 2021

Návrh opravného rozpočtu č. 5/2021 je schválený v podobe navrhnutej Komisiou.

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2021 je schválený v podobe navrhnutej Komisiou.

1.  Rozpočet na rok 2022

1.1.  „Uzavreté“ riadky

Pokiaľ sa v týchto záveroch neuvádza inak, všetky rozpočtové riadky sú potvrdené tak, ako ich navrhuje Komisia v návrhu rozpočtu na rok 2022 zmenenom opravným listom č. 1/2022.

Okrem toho všetky rozpočtové riadky zmenené Radou a schválené Európskym parlamentom v jeho čítaní sú potvrdené v znení zmien Rady.

V prípade ostatných rozpočtových riadkov Zmierovací výbor súhlasil so závermi uvedenými v častiach 1.2 až 1.7 nižšie.

1.2.  Horizontálne otázky

Decentralizované agentúry

Príspevok EÚ (vo viazaných a v platobných rozpočtových prostriedkoch a počet pracovných miest) vo všetkých decentralizovaných agentúrach je stanovený na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu na rok 2022 zmenenom opravným listom č. 1/2022 s výnimkou:

—  V podokruhu 2b:

—  Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust, rozpočtový článok 07 10 07), ktorej sa vyčleňuje 5 dodatočných pracovných miest a úroveň viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov sa zvyšuje o 380 000 EUR vzhľadom na prijímanie zamestnancov v priemere v polovici roka.

—  Európska prokuratúra (EPPO, rozpočtový článok 07 10 08), v prípade ktorej sa úroveň viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov zvyšuje o 3 750 000 EUR vzhľadom na prijímanie posíl navrhnuté Komisiou v návrhu rozpočtu na rok 2022 zmenenom v opravnom liste č. 1/2022 v priemere na konci prvého štvrťroka namiesto v polovici roka.

—  V rámci okruhu 4:

—  Európsky podporný úrad pre azyl (EASO, rozpočtový článok 10 10 01), ktorému sa vyčleňuje 5 dodatočných pracovných miest a úroveň viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov sa zvyšuje o 380 000 EUR vzhľadom na prijímanie zamestnancov v priemere v polovici roka.

—  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex, rozpočtový článok 11 10 01), ktorej sa úroveň viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov znižuje o 65 000 000 EUR.

Výkonné agentúry

Príspevok EÚ (vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov a počet pracovných miest) pre výkonné agentúry je stanovený na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2022.

Pilotné projekty/prípravné akcie

Dohodnutý je komplexný balík 56 pilotných projektov/prípravných akcií (PP/PA) podľa návrhu Európskeho parlamentu v celkovej sume 89,5 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch.

Patria sem plánované činnosti „smerom k vytvoreniu Európskej diplomatickej akadémie“, ktoré bude vykonávať Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).

Tento balík zohľadňuje stropy pre pilotné projekty a prípravné akcie stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách.

1.3.  Výdavkové okruhy finančného rámca – viazané rozpočtové prostriedky

Po zohľadnení vyššie uvedených záverov o „uzavretých“ rozpočtových riadkoch, agentúrach a pilotných projektoch a prípravných akciách sa Zmierovací výbor dohodol takto:

Okruh 1 – Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2022 a zahŕňajú úpravy dohodnuté Zmierovacím výborom podrobne uvedené v tejto tabuľke:

Rozpočtový riadok/program

Názov

Zmena viazaných rozpočtových prostriedkov (v EUR)

NR 2022 (vrátane OL č. 1)

Rozpočet 2022

Rozdiel

1.0.11

Horizont Európa

12 179 157 276

12 239 157 276

60 000 000

01 02 02 10

Klaster Zdravie

571 730 809

606 730 809

35 000 000

01 02 02 40

Klaster Digitalizácia, priemysel a vesmír

1 264 161 905

1 272 161 905

8 000 000

01 02 02 50

Klaster Klíma, energetika a mobilita

1 281 577 680

1 290 577 680

9 000 000

01 02 02 60

Klaster Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

1 003 750 348

1 011 750 348

8 000 000

1.0.31

Program pre jednotný trh

583 544 000

613 544 000

30 000 000

03 02 02

Zlepšovanie konkurencieschopnosti podnikov, najmä MSP, a podpora ich prístupu na trhy

121 450 000

151 450 000

30 000 000

PPPA

Pilotné projekty a prípravné akcie

 

 

40 937 500

 

Spolu

 

 

130 937 500

Zo zvýšenia viazaných rozpočtových prostriedkov o 30,0 miliónov EUR pre Program pre jednotný trh (Zlepšovanie konkurencieschopnosti podnikov, najmä MSP a podpora ich prístupu na trhy, rozpočtový článok 03 02 02) sa má 10,0 miliónov EUR vyčleniť na poskytovanie rôznych foriem podpory odvetviu cestovného ruchu.

V dôsledku toho je dohodnutá výška viazaných rozpočtových prostriedkov stanovená na 21 775,1 milióna EUR, pričom v rámci výdavkového stropu okruhu 1 zostáva rezerva vo výške 102,9 milióna EUR.

V súlade s článkom 15.3 nariadenia o rozpočtových pravidlách(1) Zmierovací výbor súhlasí s opätovným sprístupnením viazaných rozpočtových prostriedkov v rozpočtových riadkoch pre výskum v celkovej výške 117,3 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, t. j. zvýšenie o 40,0 miliónov EUR v porovnaní s úrovňou navrhnutou Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2022. Tento rozpočtový riadok sa posilňuje a zodpovedajúcim spôsobom sa revidujú jeho poznámky k rozpočtu:

 

 

(v EUR)

Rozpočtový riadok

Názov

Viazané rozpočtové prostriedky

01 02 02 10

Klaster Zdravie

40 000 000

Spolu

 

40 000 000

Tieto rozpočtové prostriedky sú súčasťou celkovej sumy až do výšky 0,5 miliardy EUR (v cenách roku 2018) na obdobie rokov 2021 – 2027, ako bolo dohodnuté v rámci dohody o VFR. Na obdobie rokov 2023 – 2027 teda zostáva k dispozícii suma 372,8 miliónov EUR v cenách roku 2018.

Podokruh 2a – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2022 a zahŕňajú úpravy dohodnuté Zmierovacím výborom podrobne uvedené v tejto tabuľke:

Rozpočtový riadok/program

Názov

Zmena viazaných rozpočtových prostriedkov (v EUR)

NR 2022 (vrátane OL č. 1)

Rozpočet 2022

Rozdiel

PPPA

Pilotné projekty a prípravné akcie

2 681 000

 

Spolu

 

 

2 681 000

V dôsledku toho je dohodnutá výška viazaných rozpočtových prostriedkov stanovená na 49 708,8 milióna EUR, pričom v rámci výdavkového stropu podokruhu 2a zostáva rezerva vo výške 30,2 milióna EUR.

Podokruh 2b – Odolnosť a hodnoty

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2022 a zahŕňajú úpravy dohodnuté Zmierovacím výborom podrobne uvedené v tejto tabuľke.

Vzhľadom na súčasné úrokové sadzby a nedávne finančné operácie NGEU – rozpočtové prostriedky v rozpočtovom riadku 06 04 01 sa môžu znížiť o 244,7 milióna EUR, pričom sa v plnej miere zachová schopnosť financovať nenávratnú zložku NGEU v roku 2022. V porovnaní s návrhom rozpočtu sa ďalších 20 miliónov EUR odloží na koniec obdobia do roku 2027, aby sa vykompenzovalo zodpovedajúce predsunutie prostriedkov na EU4Health.

Rozpočtový riadok/program

Názov

Zmena viazaných rozpočtových prostriedkov (v EUR)

NR 2022 (vrátane OL č. 1)

Rozpočet 2022

Rozdiel

2.2.13

Podpora pre komunitu tureckých Cyperčanov

33 276 000

34 276 000

1 000 000

05 04 01

Finančná pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja komunity cyperských Turkov

31 402 525

32 402 525

1 000 000

2.2.23

Náklady na financovanie Nástroja Európskej únie na obnovu (EURI)

389 706 000

145 000 000

-244 706 000

06 04 01

Nástroj Európskej únie na obnovu (EURI) – pravidelné vyplácanie kupónu a umorenie pri splatnosti

384 706 000

140 000 000

-244 706 000

2.2.24

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (rescEU)

95 254 030

101 254 030

6 000 000

06 05 01

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (rescEU)

95 254 030

101 254 030

6 000 000

2.2.25

EU4Health

788 672 701

839 672 701

51 000 000

06 06 01

Program EÚ v oblasti zdravia (EU4Health)

764 213 775

815 213 775

51 000 000

2.2.312

Zamestnanosť a sociálna inovácia

104 482 000

106 482 000

2 000 000

07 02 04

ESF+ — Zložka Zamestnanosť a sociálna inovácia

102 482 000

104 482 000

2 000 000

2.2.32

Erasmus+

3 366 740 438

3 401 740 438

35 000 000

07 03 01 01

Podpora vzdelávacej mobility jednotlivcov, ako aj spolupráce, začleňovania, excelentnosti, tvorivosti a inovácie na úrovni organizácií a politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy — Nepriame riadenie

2 331 521 972

2 361 274 626

29 752 654

07 03 02

Podpora neformálnej vzdelávacej mobility a aktívnej účasti mladých ľudí, ako aj spolupráce, začleňovania, tvorivosti a inovácie na úrovni organizácií a politík v oblasti mládeže

346 973 114

351 400 945

4 427 831

07 03 03

Podpora vzdelávacej mobility športových trénerov a zamestnancov v oblasti športu, ako aj spolupráce, začleňovania, tvorivosti a inovácie na úrovni športových organizácií a športových politík

64 216 157

65 035 672

819 515

2.2.33

Európsky zbor solidarity (ESC)

138 427 764

141 427 764

3 000 000

07 04 01

Európsky zbor solidarity

131 710 226

134 710 226

3 000 000

2.2.34

Kreatívna Európa

401 027 982

406 527 982

5 500 000

07 05 01

Kultúra

125 597 589

131 097 589

5 500 000

2.2.352

Občania, rovnosť, práva a hodnoty

209 402 193

214 902 193

5 500 000

07 06 02

Podpora angažovanosti a účasti občanov na demokratickom živote Únie

39 671 295

40 671 295

1 000 000

07 06 03

Daphne

29 581 401

33 581 401

4 000 000

07 06 04

Ochrana a podpora hodnôt Únie

91 787 552

92 287 552

500 000

2.2.3DAG

Decentralizované agentúry

242 132 181

246 262 181

4 130 000

07 10 07

Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)

45 423 578

45 803 578

380 000

07 10 08

Európska prokuratúra (EPPO)

53 351 846

57 101 846

3 750 000

2.2.3SPEC

Výhradné práva

180 389 773

182 889 773

2 500 000

07 20 04 06

Osobitné právomoci v oblasti sociálnej politiky vrátane sociálneho dialógu

23 020 900

25 520 900

2 500 000

PPPA

Pilotné projekty a prípravné akcie

35 303 000

 

Spolu

 

 

-93 773 000

Zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 3,0 milióna EUR pre Európsky zbor solidarity (Európsky zbor solidarity, rozpočtový článok 07 04 01) a 5,0 milióna EUR zo zvýšenia viazaných rozpočtových prostriedkov o 35 miliónov EUR na program Erasmus+ – s kombinovaným účinkom 8 miliónov EUR – sa má vyčleniť na prípravu a vykonávanie činností v súlade s Európskym rokom mládeže 2022.

V dôsledku toho je dohodnutá výška viazaných rozpočtových prostriedkov stanovená na 6 330,2 milióna EUR, pričom v rámci výdavkového stropu podokruhu 2b zostáva rezerva vo výške 130,8 milióna EUR.

Okruh 3 – Prírodné zdroje a životné prostredie

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2022 a zahŕňajú úpravy dohodnuté Zmierovacím výborom podrobne uvedené v tejto tabuľke:

Rozpočtový riadok/program

Názov

Zmena viazaných rozpočtových prostriedkov (v EUR)

NR 2022 (vrátane OL č. 1)

Rozpočet 2022

Rozdiel

3.2.21

Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE)

708 045 484

755 545 484

47 500 000

09 02 01

Príroda a biodiverzita

265 601 888

284 032 563

18 430 675

09 02 02

Obehové hospodárstvo a kvalita života

169 866 127

181 653 495

11 787 368

09 02 03

Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy

120 050 994

128 381 585

8 330 591

09 02 04

Prechod na čistú energiu

128 996 883

137 948 249

8 951 366

PPPA

Pilotné projekty a prípravné akcie

 

 

9 611 500

 

Spolu

 

 

57 111 500

V dôsledku toho predstavuje dohodnutá úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov 56 235,4 milióna EUR, rezerva pod stropom výdavkov v okruhu 3 zostáva na úrovni 283,6 milióna EUR, z čoho 270,1 milióna EUR z čiastkovej rezervy na výdavky súvisiace s trhom a priame platby.

Okruh 4 – Migrácia a riadenie hraníc

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2022 a zahŕňajú úpravy dohodnuté Zmierovacím výborom podrobne uvedené v tejto tabuľke:

Rozpočtový riadok/program

Názov

Zmena viazaných rozpočtových prostriedkov (v EUR)

NR 2022 (vrátane OL č. 1)

Rozpočet 2022

Rozdiel

4.0.11

Fond pre azyl, migráciu a integráciu

1 099 455 000

1 119 455 000

20 000 000

10 02 01

Fond pre azyl, migráciu a integráciu

1 096 455 000

1 116 455 000

20 000 000

4.0.1DAG

Decentralizované agentúry

153 281 205

153 661 205

380 000

10 10 01

Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

153 281 205

153 661 205

380 000

4.0.211

Fond pre integrované riadenie hraníc (IBMF) – Nástroj na riadenie hraníc a víza (BMVI)

646 117 589

671 117 589

25 000 000

11 02 01

Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku

644 117 589

669 117 589

25 000 000

4.0.2DAG

Decentralizované agentúry

1 073 823 593

1 008 823 593

-65 000 000

11 10 01

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)

757 793 708

692 793 708

-65 000 000

 

Spolu

 

 

-19 620 000

Zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 20 miliónov EUR pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu (Fond pre azyl, migráciu a integráciu, rozpočtový článok 10 02 01) sa má vyčleniť na financovanie presídľovania afganských utečencov.

Zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 25 miliónov EUR pre Fond pre integrované riadenie hraníc (IBMF) – Nástroj na riadenie hraníc a víza (BMVI) (Nástroj finančnej podpory riadenia hraníc a víza, rozpočtový článok 11 02 01) sa má vyčleniť na riadenie migračnej krízy na hranici Bieloruska.

V dôsledku toho je dohodnutá výška viazaných rozpočtových prostriedkov stanovená na 3 091,2 milióna EUR, pričom v rámci výdavkového stropu okruhu 4 zostáva rezerva vo výške 99,8 milióna EUR.

Okruh 5 – Bezpečnosť a obrana

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2022. V dôsledku toho je dohodnutá výška viazaných rozpočtových prostriedkov stanovená na 1 785,3 milióna EUR, pričom v rámci výdavkového stropu okruhu 5 zostáva rezerva vo výške 82,7 milióna EUR.

Okruh 6 – Susedstvo a svet

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2022 a zahŕňajú úpravy dohodnuté Zmierovacím výborom podrobne uvedené v tejto tabuľke:

Rozpočtový riadok/program

Názov

Zmena viazaných rozpočtových prostriedkov (v EUR)

NR 2022 (vrátane OL č. 1)

Rozpočet 2022

Rozdiel

6.0.111

Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce — Globálna Európa (NDICI — Globálna Európa)

12 526 647 047

12 716 647 047

190 000 000

14 02 01 10

Južné susedstvo

1 604 861 026

1 629 861 026

25 000 000

14 02 01 11

Východné susedstvo

699 703 445

709 703 445

10 000 000

14 02 01 30

Blízky východ a stredná Ázia

384 765 942

414 765 942

30 000 000

14 02 02 40

Ľudia — Globálne výzvy

137 191 715

187 191 715

50 000 000

14 02 04

Rezerva na vznikajúce výzvy a priority

1 463 311 470

1 538 311 470

75 000 000

6.0.12

Humanitárna pomoc (HUMA)

1 595 059 463

1 806 059 463

211 000 000

14 03 01

Humanitárna pomoc

1 506 901 913

1 717 901 913

211 000 000

 

Spolu

 

 

401 000 000

V prípade Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa sa zvýšenia viazaných rozpočtových prostriedkov vo výške 75 miliónov EUR (Rezerva na vznikajúce výzvy a priority, rozpočtový článok 14 02 04) a 50 miliónov EUR (Ľudia – globálne výzvy, rozpočtová položka 14 02 02 40) majú vyčleniť na opatrenia na boj proti pandémii vrátane vakcín.

V dôsledku toho sa dohodnutá úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov stanovuje na 17 170,4 milióna EUR, pričom v rámci výdavkového stropu okruhu 6 nezostane žiadna rezerva a mobilizácia nástroja flexibility dosahuje výšku 368,4 milióna EUR.

Okruh 7 – Európska verejná správa

Zmierovací výbor schválil počet pracovných miest v plánoch pracovných miest inštitúcií a rozpočtové prostriedky navrhnuté Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2022 s týmito výnimkami:

—  Oddiel Európsky parlament, pre ktorý je výsledok z čítania schválený;

—  Oddiel Rada, pre ktorý je výsledok z čítania schválený;

—  Oddiel Súdny dvor Európskej únie, ktorému sa vyčleňuje 9 dodatočných pracovných miest k plánu pracovných miest a úroveň viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov sa zvyšuje o 684 000 EUR vzhľadom na prijímanie zamestnancov v priemere v polovici roka;

—  Oddiel Európsky dvor audítorov, ktorému sa vyčleňuje 13 dodatočných pracovných miest k plánu pracovných miest spojených s NGEU a do roku 2027 a úroveň viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov sa zvyšuje o 988 000 EUR vzhľadom na prijímanie zamestnancov v priemere v polovici roka;

—  Oddiel Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), v ktorom sa i) počet zamestnancov zvyšuje o 7 pracovných miest v pláne pracovných miest a o 3 zmluvných zamestnancov a úroveň viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov sa zvyšuje o 655 000 EUR vzhľadom na prijímanie v priemere v polovici roka, ii) úroveň viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov sa zvyšuje o 990 500 EUR na realizáciu plánovaných akcií „na vytvorenie Európskej diplomatickej akadémie“, ako navrhuje Európsky parlament vo svojom čítaní, a iii) úroveň viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov je navýšená o 1 milión EUR na „kapacitu strategickej komunikácie“, rozpočtová položka 2 2 1 4.

Úpravy, ktoré vedú k zvýšeniu v rámci okruhu 7 o 0,8 milióna EUR, sú podrobne opísané v nasledujúcich tabuľkách:

Oddiel 2 — Európska rada a Rada

Rozpočtový riadok/program

Názov

Zmena viazaných rozpočtových prostriedkov (v EUR)

NR 2022 (vrátane OL č. 1)

Rozpočet 2022

Rozdiel

1 1 0 0

Základné platy

265 982 044

265 970 746

-11 298

1 1 0 2

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou úradníka

66 765 000

66 778 000

13 000

1 1 0 3

Sociálne poistenie

10 946 000

10 947 000

1 000

2 0 1 0

Upratovanie a údržba

18 635 000

18 335 000

-300 000

2 1 0 0

Nadobudnutie vybavenia a softvéru

14 385 716

12 285 716

-2 100 000

2 1 0 1

Externá pomoc pri prevádzke a vývoji počítačových systémov

27 839 685

27 509 685

-330 000

2 2 0 4

Rôzne výdavky na interné zasadnutia

5 235 000

4 635 000

-600 000

2 2 1 3

Informačná činnosť a verejné podujatia

5 358 250

5 158 250

-200 000

 

Spolu

 

 

-3 527 298

Oddiel 4 – Súdny dvor Európskej únie

Rozpočtový riadok/program

Názov

Zmena viazaných rozpočtových prostriedkov (v EUR)

NR 2022 (vrátane OL č. 1)

Rozpočet 2022

Rozdiel

1 2 0 0

Platy a príspevky

287 078 950

287 762 950

684 000

 

Spolu

 

 

684 000

Oddiel 5 – Európsky dvor audítorov

Rozpočtový riadok/program

Názov

Zmena viazaných rozpočtových prostriedkov (v EUR)

NR 2022 (vrátane OL č. 1)

Rozpočet 2022

Rozdiel

1 2 0 0

Platy a príspevky

118 344 775

119 332 775

988 000

 

Spolu

 

 

988 000

Oddiel 10 — Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Rozpočtový riadok/program

Názov

Zmena viazaných rozpočtových prostriedkov (v EUR)

NR 2022 (vrátane OL č. 1)

Rozpočet 2022

Rozdiel

1 1 0 0

Základné platy

116 638 000

117 170 000

532 000

1 2 0 0

Zmluvní zamestnanci

18 671 800

18 794 800

123 000

2 2 1 4

Kapacita strategickej komunikácie

4 000 000

5 000 000

1 000 000

2 2 5 0

Pilotný projekt – Smerom k vytvoreniu európskej diplomatickej akadémie

990 500

990 500

 

Spolu

 

 

2 645 500

V dôsledku toho predstavuje dohodnutá úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov 10 620,1 milióna EUR, rezerva pod stropom výdavkov v okruhu 7 zostáva na úrovni 437,9 milióna EUR, z čoho 240,1 milióna EUR z čiastkovej rezervy na „administratívne výdavky inštitúcií“.

Tematické osobitné nástroje: EGF, SEAR a BAR

Viazané rozpočtové prostriedky pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (EGF), rezervu na solidaritu a núdzovú pomoc (SEAR) pobrexitovú adaptačnú rezervu (BAR) sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2022.

1.4.  Platobné rozpočtové prostriedky

Celkové platobné rozpočtové prostriedky v rozpočte na rok 2022 sú na úrovni z návrhu rozpočtu zmeneného opravným listom č. 1/2022 s týmito úpravami, na ktorých sa dohodol Zmierovací výbor:

1.  Zohľadnené sú dohodnuté viazané rozpočtové prostriedky na nediferencované výdavky (okruhy 1 až 6), v prípade ktorých sa úroveň platobných rozpočtových prostriedkov rovná úrovni viazaných rozpočtových prostriedkov. To sa vzťahuje na zníženie nákladov financovania Európskeho nástroja obnovy (EURI) o -244,7 milióna EUR. Vzhľadom na úpravu príspevku Únie pre decentralizované agentúry je kombinovaným účinkom zníženie o -305,2 milióna EUR.

2.  Úprava v rámci okruhu 7 vedúca k zvýšeniu o 0,8 milióna EUR.

3.  Platobné rozpočtové prostriedky na všetky nové pilotné projekty a prípravné akcie navrhnuté Európskym parlamentom sú stanovené na úrovni 25 % príslušných viazaných rozpočtových prostriedkov alebo na úrovni navrhnutej Európskym parlamentom, ak je nižšia. V prípade predĺženia existujúcich pilotných projektov a prípravných akcií zodpovedá úroveň platobných rozpočtových prostriedkov úrovni stanovenej v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2022 plus 25 % zodpovedajúcich nových viazaných rozpočtových prostriedkov alebo úrovni navrhnutej Európskym parlamentom, ak je táto úroveň nižšia. Kombinovaným účinkom je navrhované zvýšenie o 22,1 milióna EUR.

4.  Úpravy diferencovaných výdavkových rozpočtových riadkov, ktorých kombinovaným účinkom je zvýšenie o 262,0 milióna EUR.

Úpravy, ktoré vedú k zníženiu o 20,3 milióna EUR, sú podrobne opísané v nasledujúcej tabuľke:

Rozpočtový riadok/program

Názov

Zmena platobných rozpočtových prostriedkov (v EUR)

NR 2022 (vrátane OL č. 1)

Rozpočet 2022

Rozdiel

Okruh 1

1.0.23

Program Digitálna Európa

898 530 703

848 530 703

-50 000 000

02 04 01 11

Európske centrum priemyselných, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti

33 192 982

17 192 982

-16 000 000

02 04 03

Umelá inteligencia

245 811 860

214 811 860

-31 000 000

02 04 04

Zručnosti

52 000 000

49 000 000

-3 000 000

PPPA

Pilotné projekty a prípravné akcie

10 234 375

 

Okruh 1 spolu

 

 

-39 765 625

Podokruh 2a

PPPA

Pilotné projekty a prípravné akcie

670 250

 

Podokruh 2a spolu

 

 

670 250

Podokruh 2b

2.2.23

Náklady na financovanie Nástroja Európskej únie na obnovu (EURI)

389 706 000

145 000 000

-244 706 000

06 04 01

Nástroj Európskej únie na obnovu (EURI) – pravidelné vyplácanie kupónu a umorenie pri splatnosti

384 706 000

140 000 000

-244 706 000

2.2.24

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (rescEU)

180 866 480

186 866 480

6 000 000

06 05 01

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (rescEU)

94 547 220

100 547 220

6 000 000

2.2.32

Erasmus+

3 273 756 286

3 300 756 286

27 000 000

07 03 01 01

Podpora vzdelávacej mobility jednotlivcov, ako aj spolupráce, začleňovania, excelentnosti, tvorivosti a inovácie na úrovni organizácií a politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy — Nepriame riadenie

2 220 525 000

2 243 477 048

22 952 048

07 03 02

Podpora neformálnej vzdelávacej mobility a aktívnej účasti mladých ľudí, ako aj spolupráce, začleňovania, tvorivosti a inovácie na úrovni organizácií a politík v oblasti mládeže

310 000 000

313 415 755

3 415 755

07 03 03

Podpora vzdelávacej mobility športových trénerov a zamestnancov v oblasti športu, ako aj spolupráce, začleňovania, tvorivosti a inovácie na úrovni športových organizácií a športových politík

55 000 000

55 632 197

632 197

2.2.3DAG

Decentralizované agentúry

233 643 002

237 773 002

4 130 000

07 10 07

Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)

45 226 899

45 606 899

380 000

07 10 08

Európska prokuratúra (EPPO)

53 351 846

57 101 846

3 750 000

PPPA

Pilotné projekty a prípravné akcie

8 825 750

 

Podokruh 2b spolu

 

 

-198 750 250

Okruh 3

PPPA

Pilotné projekty a prípravné akcie

2 402 875

 

Okruh 3 spolu

 

 

2 402 875

Okruh 4

4.0.11

Fond pre azyl, migráciu a integráciu

1 276 766 000

1 291 766 000

15 000 000

10 02 01

Fond pre azyl, migráciu a integráciu

661 766 000

676 766 000

15 000 000

4.0.1DAG

Decentralizované agentúry

153 281 205

153 661 205

380 000

10 10 01

Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

153 281 205

153 661 205

380 000

4.0.211

Fond pre integrované riadenie hraníc (IBMF) – Nástroj na riadenie hraníc a víza (BMVI)

490 891 340

510 891 340

20 000 000

11 02 01

Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku

191 891 340

211 891 340

20 000 000

4.0.2DAG

Decentralizované agentúry

1 050 691 460

985 691 460

-65 000 000

11 10 01

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)

757 793 708

692 793 708

-65 000 000

 

Okruh 4 spolu

 

 

-29 620 000

Okruh 5

Okruh 6

6.0.111

Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce — Globálna Európa (NDICI — Globálna Európa)

7 858 721 595

7 891 721 595

33 000 000

14 02 04

Rezerva na vznikajúce výzvy a priority

1 000 000 000

1 033 000 000

33 000 000

6.0.12

Humanitárna pomoc (HUMA)

1 880 645 990

2 091 645 990

211 000 000

14 03 01

Humanitárna pomoc

1 797 851 440

2 008 851 440

211 000 000

 

Okruh 6 spolu

 

 

244 000 000

Okruh 7

7.2.2

Európska rada a Rada

615 000 854

611 473 556

-3 527 298

7.2.4

Súdny dvor Európskej únie

464 090 000

464 774 000

684 000

7.2.5

Európsky dvor audítorov

161 153 175

162 141 175

988 000

7.2.X

Europska služba pre vonkajšiu činnosť

775 069 920

777 715 420

2 645 500

Okruh 7 spolu

 

 

790 202

SPOLU

 

 

-20 272 548

Celkovo to vedie k úrovni platobných rozpočtových prostriedkov vo výške 170 603,3 milióna EUR, čo v porovnaní s návrhom rozpočtu zmeneným opravným listom č. 1/2022 predstavuje zníženie o 20,3 milióna EUR.

1.5.  Rezervy

Okrem rezerv uvedených v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2022 neexistujú žiadne ďalšie rezervy.

1.6.  Poznámky k rozpočtu

Znenie poznámok k rozpočtu zodpovedá návrhu rozpočtu zmenenému opravným listom č. 1/2022, a to s týmito zmenami dohodnutými Zmierovacím výborom:

—  Rozpočtové riadky, v prípade ktorých sú návrhy na zmenu predložené Európskym parlamentom k jeho vlastnému oddielu, sú schválené bez zmien.

—  Rozpočtové riadky, v prípade ktorých sú návrhy na zmenu predložené Európskym parlamentom sú schválené bez zmien:

Článok 07 10 01 — Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)

Text sa mení takto:

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) poskytuje a šíri dôležité poznatky týkajúce sa pracovných a sociálnych záležitostí s cieľom prispieť k fungujúcim a na dôkazoch založeným politikám v týchto oblastiach. Jej hlavná činnosť sa týka výskumu v oblastiach zamestnanosti, pracovných podmienok, pracovnoprávnych vzťahov a kvality života. Činnosti nadácie Eurofound prispievajú k týmto prioritám: zvyšovanie účasti na trhu práce a boj proti nezamestnanosti prostredníctvom vytvárania pracovných miest, zlepšovania fungovania pracovného trhu a presadzovania integrácie a rodovej rovnosti; zlepšovanie pracovných podmienok a zabezpečovanie udržateľnosti práce v priebehu života, rozvoj pracovnoprávnych vzťahov zameraný na zabezpečenie spravodlivých a produktívnych riešení v meniacom sa politickom kontexte, zlepšovanie životnej úrovne a podpora sociálnej súdržnosti s ohľadom na ekonomické rozdiely a sociálnu nerovnosť, ako je rozdiel v zamestnanosti žien a mužov a rozdiel v odmeňovaní žien a mužov.

—  Rozpočtové riadky, ku ktorým sa schvaľuje príslušná poznámka k rozpočtu predložená v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom, s týmito zmenami:

—  Položka 01 02 02 53 — Klaster Klíma, energetika a mobilita – Spoločný podnik pre európske železnice

Zmeniť odsek takto:

Spoločný podnik pre európske železnice prispieva k vykonávaniu programu Horizont Európa, najmä klastra Klíma, energetika a mobilita. Urýchli vývoj a zavádzanie inovačných technológií (najmä digitálnych technológií a automatizácie) s cieľom dosiahnuť atraktívnejší, užívateľsky priaznivejší, konkurencieschopnejší, cenovo dostupnejší, ľahko udržiavateľný a efektívnejší európsky železničný systém a splniť ciele Európskej zelenej dohody, napríklad presunúť podstatnú časť 75 % vnútrozemskej nákladnej cestnej dopravy na železničnú a vnútrozemskú vodnú dopravu.

—  Položka 07 20 04 06 — Osobitné právomoci v oblasti sociálnej politiky vrátane sociálneho dialógu

Zmeniť odsek takto:

–  akcie týkajúce sa predbežných konzultačných stretnutí medzi zástupcami európskych odborových zväzov, najmä na pokrytie nákladov s cieľom pomôcť im vytvoriť si názory a zosúladiť svoje pozície, pokiaľ ide o vývoj politík Únie, a to predovšetkým po kríze spojenej s ochorením COVID-19.

—  Položka 1 3 0 1, oddiel 10 Európska služba pre vonkajšiu činnosť — Odborná príprava

Doplniť tento text:

Rozpočet na odbornú prípravu by mal jasne preukazovať a podporovať význam posilňovania rodovej rovnosti, citlivosti a boja proti rodovým predsudkom vrátane politiky boja proti obťažovaniu v našich inštitúciách (vrátane ústredia ESVČ, delegácií EÚ a misií a operácií SBOP) aj vo výberových konaniach. Malo by to zahŕňať povinnú odbornú prípravu a iniciatívy s osobitným dôrazom na zodpovednosť stredného a vyššieho manažmentu v týchto oblastiach v súlade s ustanoveniami akčného plánu pre rodovú rovnosť III a súvisiaceho pracovného dokumentu útvarov Komisie.

—  V súlade s článkom 15 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Zmierovací výbor súhlasí s opätovným sprístupnením viazaných rozpočtových prostriedkov v rozpočtovom riadku 01 02 02 10. Poznámky k rozpočtu sa zodpovedajúcim spôsobom upravia:

Rozpočtový riadok

Názov

01 02 02 10

Doplniť tento text:

V súlade s článkom 15 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách je pre túto rozpočtovú položku k dispozícii suma 40 000 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v nadväznosti na zrušenia viazanosti uskutočnené v roku 2020 v dôsledku celkového alebo čiastočného nevykonania výskumných projektov.

Vychádza sa tu zo skutočnosti, že zmeny zavedené Európskym parlamentom alebo Radou nemôžu zmeniť alebo rozšíriť rozsah pôsobnosti existujúceho právneho základu ani zasahovať do administratívnej autonómie inštitúcií a že akciu možno pokryť dostupnými zdrojmi.

1.7.  Rozpočtová nomenklatúra

Rozpočtová nomenklatúra navrhnutá Komisiou v návrhu rozpočtu zmenenom opravným listom č. 1/2022 sa schvaľuje so zahrnutím nových pilotných projektov a prípravných akcií s výnimkou nového pilotného projektu „Monitorovanie cieľov udržateľného rozvoja v regiónoch EÚ – vyplnenie medzier v údajoch“, ktorý sa bude vykonávať v rámci okruhu 1 VFR, rozpočtového článku ¨PP 01 22 06 namiesto podokruhu 2b VFR.

2.  Rozpočet na rok 2021

Návrh opravného rozpočtu č. 5/2021 je schválený v podobe navrhnutej Komisiou.

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2021 je schválený v podobe navrhnutej Komisiou.

3.  Vyhlásenia

3.1.  Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o platobných rozpočtových prostriedkoch

Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu, aby počas roku 2022 naďalej podrobne a aktívne monitorovala vykonávanie programov súčasného a predchádzajúceho VFR (najmä v oblasti podokruhu 2a a rozvoja vidieka). Na tento účel Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu, aby včas predložila aktualizované číselné údaje o situácii a odhadoch, pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky na rok 2022 (v príslušných prípadoch so zohľadnením zlepšenej presnosti prognóz členských štátov). Ak z číselných údajov vyplýva, že rozpočtové prostriedky uvedené v rozpočte na rok 2022 nestačia na pokrytie potrieb, Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu, aby čo najskôr predložila vhodné riešenie, okrem iného návrh opravného rozpočtu, s cieľom umožniť Európskemu parlamentu a Rade prijať všetky potrebné rozhodnutia včas na odôvodnené potreby. Európsky parlament a Rada podľa vhodnosti zohľadnia naliehavosť záležitosti a v prípade potreby skrátia osemtýždňovú lehotu na prijatie rozhodnutia. To isté sa uplatní mutatis mutandis, ak sa na základe číselných údajov preukáže, že rozpočtové prostriedky uvedené v rozpočte na rok 2022 sú vyššie, než je potrebné.

3.2.  Spoločné stanovisko Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o nákladoch na financovanie Nástroja Európskej únie na obnovu (EURI) v roku 2022

Vďaka súčasnému priaznivému prostrediu v oblasti úrokových sadzieb a vzhľadom na doterajšie náklady na emisiu finančných operácií NGEU v tomto roku sa rozpočtové prostriedky plánované na náklady spojené s financovaním Európskeho nástroja obnovy [rozpočtový riadok 06 04 01] môžu znížiť, pričom sa v plnej miere zachová schopnosť financovať nenávratnú zložku NGEU v roku 2022.

V článku 5 ods. 2 rozhodnutia o vlastných zdrojoch sa stanovuje, že „[s]plácanie istiny finančných prostriedkov sa začne pred skončením VFR na obdobie 2021 – 2027 v minimálnej výške, pokiaľ to umožnia sumy nepoužité na splatné platby úrokov z výpožičiek uvedených v odseku 1 tohto článku, s náležitým ohľadom na postup stanovený v článku 314 ZFEÚ.“

Okrem toho sa v odôvodnení 20 rozhodnutia o vlastných zdrojoch uvádza, že „[s]umy, ktoré sa nepoužijú na plánované platby úrokov, sa použijú na predčasné splácanie pred skončením VFR na obdobie 2021 – 2027, a to v minimálnej výške, pričom je možné ich nad túto úroveň zvýšiť, ak sa po roku 2021 zavedú nové vlastné zdroje v súlade s postupom stanoveným v článku 311 treťom odseku ZFEÚ.

Keďže v roku 2022 nebude možné splácať istinu:

—  Suma 90 miliónov EUR, z toho 70 miliónov EUR už zahrnutých v návrhu rozpočtu, sa odsunie do roku 2027, keď sa bude môcť použiť buď na platby úrokov, alebo na predčasné splácanie. Toto odsunutie sa kompenzuje zodpovedajúcim predsunutím programu EU4Health.

—  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci rozpočtového orgánu, Európsky parlament a Rada súhlasia so zvýšením súm dostupných v rozpočtovom riadku 06 04 01 o 224,7 milióna EUR v období rokov 2024 – 2027 na základe návrhu Komisie a po posúdení potrieb a možností predčasného splácania, pričom využijú dostupné rezervy a zmobilizujú nástroj jednotnej rezervy pri súčasnom rešpektovaní finančného plánovania programov v rámci okruhu 2b.

Týmto mechanizmom sa zabezpečuje, že celková suma pre riadok EURI zahrnutá do pôvodného finančného plánu na rok 2022 sa použije na platby úrokov alebo predčasné splácanie počas VFR na roky 2021 – 2027.

3.3.  Jednostranné vyhlásenie Komisie o rozpočtovej obozretnosti, pokiaľ ide o riadok týkajúci sa úrokov v rámci EURI

Komisia pripomína, že riadok týkajúci sa úrokov v rámci EURI ([rozpočtový riadok 06 04 01]) slúži na úhradu nákladov spojených s financovaním a likviditou vypožičaných prostriedkov v rámci NGEU, pokiaľ sú imputované do rozpočtu EÚ. Sumy, ktoré sa nepoužili na platby úrokov, sa použijú na predčasné splácanie dlhu v súlade s článkom 5 ods. 2 a odôvodnením 20 rozhodnutia o vlastných zdrojoch.

Zvýšenie inflácie si vyžaduje väčšiu rozpočtovú obozretnosť, pokiaľ ide o riadenie riadku týkajúceho sa úrokov v rámci EURI vzhľadom na možnosť, že nominálne úrokové sadzby budú vyššie, ako sa predpokladalo pri plánovaní tohto riadku.

Komisia preto pri plnení svojich povinností podľa článku 314 ods. 2, 5 a 8 (ZFEÚ) navrhne rozpočtové opatrenia, ktoré v prípade prijatia zabezpečia, aby sa celková suma pôvodne plánovaná vo viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 [14 976 miliónov EUR v bežných cenách] pre riadok EURI plne využila na úhradu úrokových nákladov alebo predčasné splácanie.

Komisia každý rok v rámci predkladania návrhu rozpočtu predloží správu o kumulatívnom plnení riadku EURI, o sumách odsunutých v riadku EURI a o sume vyhradenej v rámci nástroja jednotnej rezervy na dosiahnutie tohto cieľa.

3.4.  Jednostranné vyhlásenie Európskej komisie o boji proti chudobe detí v rámci Európskeho sociálneho fondu+

Boj proti chudobe detí sa stane ešte dôležitejším, najmä v kontexte súčasného oživenia po kríze spôsobenej ochorením COVID-19, a bude naň potrebné vyčleniť dostatočné zdroje. Na tento účel sa v nariadení (EÚ) 2021/1057 o zriadení Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) vyžaduje, aby členské štáty pridelili primeranú sumu zo svojich zdrojov z ESF+ v rámci zdieľaného riadenia na vykonávanie Záruky pre deti prostredníctvom cielených opatrení a štrukturálnych reforiem na boj proti chudobe detí. Pre všetky členské štáty, v ktorých bola v období rokov 2017 až 2019 priemerná miera detí mladších ako 18 rokov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením nad priemerom Únie, sa stanovuje výslovné minimálne pridelenie vo výške 5 %.

Rokovania o programoch na roky 2021 – 2027 medzi Komisiou a členskými štátmi stále prebiehajú a presné sumy, ktoré sa majú plánovať na podporu Záruky pre deti vo všetkých členských štátoch, budú známe po ukončení tohto procesu.

V súlade s odporúčaním Rady, ktorým sa zriaďuje Európska záruka pre deti {SWD(2021) 62 final}, a na základe správ koordinátorov Záruky pre deti z členských štátov a Výboru pre sociálnu ochranu bude Komisia pravidelne podávať správy o vykonávaní odporúčania, ktorým sa zriaďuje Záruka pre deti. Komisia bude tiež podrobne monitorovať vykonávanie tohto odporúčania v kontexte európskeho semestra. Komisia by chcela zdôrazniť, že členské štáty môžu plánovať financovanie vykonávania Záruky pre deti nad rámec minimálnych požiadaviek stanovených v nariadení o ESF+. Môžu využívať aj iné zdroje EÚ, napríklad Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ako aj vlastné vnútroštátne finančné prostriedky.

3.5.  Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o zámere poskytnúť v roku 2022 maximálne zdroje na prírodné katastrofy zo zložky FSEÚ v rámci rezervy SEAR

Uvedené tri inštitúcie uznávajú, že výnimočný rozsah prírodných katastrof, ku ktorým došlo v roku 2021, vytvára tlak na dostupnosť prostriedkov v rámci Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ). FSEÚ je financovaný výlučne z rezervy na solidaritu a núdzovú pomoc (SEAR) bez možnosti využitia iných zdrojov financovania.

Zmierovací výbor súhlasil s tým, že v rozpočte na rok 2022 sa posilní humanitárna pomoc v okruhu 6 o 211 miliónov EUR. Preto je možné obmedziť využívanie finančného krytia SEAR na vonkajšie núdzové situácie v období od 1. januára do 31. augusta 2022, čím sa 1. septembra 2022 uvoľnia dodatočné zdroje pre FSEÚ zodpovedajúce sume posilnenia humanitárnej pomoci v rámci okruhu 6. To umožní prejaviť maximálnu solidaritu s členskými štátmi postihnutými prírodnými katastrofami a zároveň zvýšiť schopnosť rozpočtu EÚ rýchlo reagovať na vonkajšie núdzové situácie.

3.6.  Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o posilnení plánu pracovných miest Dvora audítorov

Európsky parlament a Rada uznávajú, že NGEU povedie k dodatočnému pracovnému zaťaženiu pre Dvor audítorov, ktoré nemožno v plnej miere kompenzovať presunom v rámci existujúceho rozpočtu. Preto súhlasia so zvýšením plánu pracovných miest Dvora audítorov o 20 pracovných miest v roku 2022.

Európsky parlament a Rada zdôrazňujú význam, ktorý prikladajú práci Dvora audítorov, najmä pokiaľ ide o finančné audity a audity zhody, ktoré Dvor audítorov vykonáva s cieľom splniť svoju primárnu úlohu preskúmať, či boli všetky príjmy prijaté a či všetky výdavky vznikli zákonným a riadnym spôsobom, pričom tieto audity sú neoddeliteľne spojené s auditmi výkonnosti s cieľom preskúmať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri riadení rozpočtu EÚ ako dve strany tej istej mince. Správne finančné riadenie rozpočtu Únie je základným kameňom jej legitimity.

V tejto súvislosti považujú Európsky parlament a Rada za kľúčové, aby Dvor audítorov vyčlenil dostatočné zdroje na vykonávanie týchto hlavných činností.

Európsky parlament a Rada vo všeobecnosti tiež uznávajú význam odporúčaní, ktoré Dvor audítorov predkladá na základe článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ, pričom poznamenávajú, že Súdny dvor objasnil, že toto ustanovenie „má prispieť k zlepšeniu finančného riadenia Únie tým, že zabezpečí predkladanie správ inštitúciám a tým, že tieto inštitúcie na ne budú reagovať“.

Európsky parlament a Rada vyzývajú Dvor audítorov, aby do pracovných dokumentov týkajúcich sa budúcich rozpočtových činností zahrnul prehľad pridelenia zamestnancov v predchádzajúcom roku na činnosti týkajúce sa finančných auditov, auditov zhody a auditov výkonnosti, pokiaľ ide o prácu na základe článku 287 ods. 4 ZFEÚ a podporné služby.

3.7.  Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie k preskúmaniu vývoja pandémie v roku 2022

Uvedené tri inštitúcie sa zaväzujú preskúmať vývoj reakcie na pandémiu do konca júna 2022, najmä pokiaľ ide o medzinárodné očkovanie, a na tomto základe zvážia akékoľvek potrebné opatrenia navrhnuté Komisiou.

3.8.  Jednostranné vyhlásenie Komisie k migrácii

Vzhľadom na pretrvávajúce potreby predpokladané v nadchádzajúcich rokoch Komisia potvrdzuje svoj plán zabezpečiť, aby priemerné ročné finančné prostriedky na migráciu pre južné susedstvo pochádzajúce z prostriedkov pridelených na oblasť susedstva v rámci nástroja NDICI-GE a v prípade potreby z iných nástrojov zostali aspoň na úrovni plánovanej na rok 2022.

3.9.  Jednostranné vyhlásenie Komisie k okruhu 7

Komisia pripomína, že finančné plánovanie okruhu 7 vychádza z predpokladu, že počet zamestnancov inštitúcií zostane stabilný. Konštatuje, že rozpočet na rok 2022 nie je v súlade s týmto predpokladom, a zdôrazňuje, že vzhľadom na rastúcu infláciu by budúce zvýšenie počtu zamestnancov mohlo viesť k tlakom na okruh 7 vo viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027.

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

Posledná úprava: 2. marca 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia