Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2021/0227(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0326/2021

Predložena besedila :

A9-0326/2021

Razprave :

PV 23/11/2021 - 12
CRE 23/11/2021 - 12

Glasovanja :

PV 24/11/2021 - 10
CRE 24/11/2021 - 10

Sprejeta besedila :

P9_TA(2021)0465

Sprejeta besedila
PDF 243kWORD 89k
Sreda, 24. november 2021 - Strasbourg
Proračunski postopek za leto 2022: skupni predlog
P9_TA(2021)0465A9-0326/2021
Resolucija
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2021 o skupnem besedilu o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2022, ki ga je odobril spravni odbor v okviru proračunskega postopka (13911/2021 – C9-0428/2021 – 2021/0227(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju skupnega besedila, ki ga je odobril spravni odbor, in zadevnih izjav Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (13911/2021 – C9-0428/2021),

–  ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2022, ki ga je Komisija sprejela 9. julija 2021 (COM(2021)0300),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2022, ki ga je Svet sprejel 6. septembra 2021 in ga je 10. septembra 2021 posredoval Evropskemu parlamentu (11352/2021 – C9-0353/2021),

–  ob upoštevanju pisnega predloga spremembe št. 1/2022 k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2022, ki ga je Komisija predstavila 12. oktobra 2021 (COM(2021)0642),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. oktobra 2021 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2022(1) in proračunskih sprememb, ki jih vsebuje,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2020/2053 z dne 14. decembra 2020 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije in razveljavitvi Sklepa 2014/335/EU, Euratom(2),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(3),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2020/2093 z dne 17. decembra 2020 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027(4),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 16. decembra 2020 med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju ter novih virih lastnih sredstev, vključno s časovnim načrtom za uvedbo novih virov lastnih sredstev(5),

–  ob upoštevanju člena 95 in člena 96 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila svoje delegacije v Spravnem odboru (A9-0326/2021),

1.  odobri skupni predlog;

2.  potrdi skupne izjave, priložene tej resoluciji;

3.  upošteva izjave Komisije, priložene tej resoluciji;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2022 dokončno sprejet, in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to zakonodajno resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, drugim zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom.

(1) Sprejeta besedila, P9_TA(2021)0432.
(2) UL L 424, 15.12.2020, str. 1.
(3) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(4) UL L 433 I, 22.12.2020, str. 11.
(5) UL L 433 I, 22.12.2020, str. 28.


PRILOGA

KONČNA RAZLIČICA

Proračun 2022 – Elementi za skupne sklepe

Skupni sklepi vključujejo naslednja poglavja:

1.  Proračun 2022

2.  Proračun 2021 – predlogi sprememb proračuna št. 5/2021 in št. 6/2021

3.  Izjave

Kratek pregled

A.  Proračun 2022

V skladu z elementi za skupne sklepe:

–  Splošna raven odobritev za prevzem obveznosti v proračunu za leto 2022 znaša 169 515,8 milijona EUR. Tako razlika do zgornje meje v večletnem finančnem okviru za leto 2022 znaša 1167,8 milijona EUR v sredstvih za prevzem obveznosti.

–  Splošna raven odobritev plačil v proračunu za leto 2022 znaša 170 603,3 milijona EUR. Tako razlika do zgornje meje v večletnem finančnem okviru za leto 2022 znaša 1695,8 milijona EUR v odobritvah plačil.

–  V letu 2022 bo uporabljen instrument prilagodljivosti v znesku 368,4 milijona EUR v sredstvih za prevzem obveznosti v razdelku 6 Sosedstvo in svet.

Komisija ocenjuje, da odobritve plačil za leto 2022, povezane z uporabo instrumenta prilagodljivosti v letih 2019, 2020, 2021 in 2022, znašajo 467,2 milijona EUR. Predvideni razpored plačil povezanih neporavnanih zneskov za ta leta je podrobno prikazan v naslednji razpredelnici:

Instrument prilagodljivosti – porazdelitev plačil (v milijonih EUR)

Leto uporabe

2022

2023

2024

2025

Skupaj

2019

140,9

82,2

0,0

0,0

223,2

2020

66,2

39,9

0,0

0,0

106,1

2021

40,9

10,3

7,6

0,0

58,9

2022

219,2

62,7

49,8

36,7

368,4

Skupaj

467,2

195,2

57,4

36,7

756,6

B.  Proračun 2021

Predlog spremembe proračuna št. 5/2021 je sprejet v takšni obliki, kot ga je predlagala Komisija.

Predlog spremembe proračuna št. 6/2021 je sprejet v takšni obliki, kot ga je predlagala Komisija.

1.  Proračun 2022

1.1.  „Zaprte“ vrstice

Če v teh sklepih ni navedeno drugače, so vse proračunske vrstice potrjene, kot je predlagala Komisija v predlogu proračuna za leto 2022, kakor je bil spremenjen v dopolnilnem pismu št. 1/2022.

Poleg tega so vse proračunske vrstice, ki jih je Svet spremenil in Parlament odobril v svoji obravnavi, potrjene kakor jih je spremenil Svet.

Za vse druge proračunske vrstice se je spravni odbor dogovoril o sklepih, navedenih v naslednjih razdelkih od 1.2 do 1.7.

1.2.  Horizontalna vprašanja

Decentralizirane agencije

Prispevek EU (v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil ter številu delovnih mest) za vse decentralizirane agencije bo takšen, kakor ga je predlagala Komisija v predlogu proračuna za leto 2022 in kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2022, z izjemo naslednjih agencij:

—  V podrazdelku 2b:

—  Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust, proračunski člen 07 10 07) se dodeli 5 dodatnih delovnih mest, raven odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil pa se poveča za 380 000 EUR, pri čemer se upošteva, da v povprečju zaposlitve potekajo sredi leta.

—  Za Evropsko javno tožilstvo (EPPO, proračunski člen 07 10 08) se raven odobritev za prevzem obveznosti in odobritve plačil poveča za 3 750 000 EUR zaradi zaposlitve okrepitve, ki jo je predlagala Komisija v predlogu proračuna za leto 2022, kakor je bil spremenjen v dopolnilnem pismu št. 1/2022, pri čemer se upošteva, da v povprečju zaposlitve potekajo konec prvega četrtletja namesto sredi leta.

—  V razdelku 4:

—  Evropskemu azilnemu podpornemu uradu (EASO, proračunski člen 10 10 01) se dodeli 5 dodatnih delovnih mest, raven odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil pa se poveča za 380 000 EUR, pri čemer se upošteva, da v povprečju zaposlitve potekajo sredi leta.

—  Za Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (Frontex, proračunski člen 11 10 01) se raven odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil zmanjša za 65 000 000 EUR.

Izvajalske agencije

Prispevek EU (v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil ter številu delovnih mest) za izvajalske agencije bo takšen, kakor ga je predlagala Komisija v predlogu proračuna in kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2022.

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

Na predlog Parlamenta je bil sprejet dogovor o obsežnem svežnju, ki vključuje 56 pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, za katere je namenjenih skupaj 89,5 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti.

To vključuje ukrepe, predvidene za ustanovitev evropske diplomatske akademije, ki jo bo izvajala Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD).

Pri tem svežnju so upoštevane zgornje meje za pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, določene v finančni uredbi.

1.3.  Razdelki odhodkov v finančnem okviru – odobritve za prevzem obveznosti

Po upoštevanju navedenih sklepov o „zaprtih“ proračunskih vrsticah, agencijah, pilotnih projektih in pripravljalnih ukrepih se je spravni odbor dogovoril o naslednjem:

Razdelek 1 – Enotni trg, inovacije in digitalno

Odobritve za prevzem obveznosti so določene na ravni, ki jo je predlagala Komisija v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2022, vendar s popravki, sprejetimi v spravnem odboru in podrobno navedenimi v spodnji tabeli.

Proračunska vrstica / Program

Ime

Sprememba odobritev za prevzem obveznosti (v EUR)

PP 2022 (vključno z DP1)

Proračun 2022

Razlika

1.0.11

Obzorje Evropa

12 179 157 276

12 239 157 276

60 000 000

01 02 02 10

Sklop „Zdravje“

571 730 809

606 730 809

35 000 000

01 02 02 40

Sklop „Digitalno, industrija in vesolje“

1 264 161 905

1 272 161 905

8 000 000

01 02 02 50

Sklop „Podnebje, energija in mobilnost“

1 281 577 680

1 290 577 680

9 000 000

01 02 02 60

Sklop „Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje“

1 003 750 348

1 011 750 348

8 000 000

1.0.31

Program za enotni trg

583 544 000

613 544 000

30 000 000

03 02 02

Izboljšanje konkurenčnosti podjetij, zlasti MSP, in podpiranje njihovega dostopa do trgov

121 450 000

151 450 000

30 000 000

PPPU

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

 

 

40 937 500

 

Skupaj

 

 

130 937 500

Pri povečanju odobritev za prevzem obveznosti za program za enotni trg (Izboljšanje konkurenčnosti podjetij, zlasti MSP, in podpiranje njihovega dostopa do trgov, proračunska vrstica 03 02 02) v višini 30 milijonov EUR se 10 milijonov EUR nameni za zagotavljanje različnih oblik podpore sektorju turizma.

Dogovorjena raven odobritev za prevzem obveznosti je zato določena v višini 21 775,1 milijona EUR, tako da ostane razlika do zgornje meje za odhodke razdelka 1 v višini 102,9 milijona EUR.

V skladu s členom 15(3) finančne uredbe(1) se spravni odbor strinja, da bodo odobritve za prevzem obveznosti ponovno na voljo v proračunskih vrsticah za raziskave v skupnem znesku 117,3 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti, to je povečanje za 40 milijonov EUR v primerjavi z ravnjo, ki jo je predlaga Komisija v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2022. Naslednja proračunska vrstica se je povečala, njene proračunske opombe pa so se ustrezno spremenile:

 

 

(v EUR)

Proračunska vrstica

Ime

Odobritve za prevzem obveznosti

01 02 02 10

Sklop „Zdravje“

40 000 000

Skupaj

 

40 000 000

Te odobritve so del skupnega zneska do višine 0,5 milijarde EUR (v cenah iz leta 2018) za obdobje 2021–2027, kakor je bilo dogovorjeno v okviru večletnega finančnega okvira. Tako za obdobje 2023–2027 ostaja na voljo znesek do višine 372,8 milijona EUR v cenah iz leta 2018.

Podrazdelek 2a – Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija

Odobritve za prevzem obveznosti so določene na ravni, ki jo je predlagala Komisija v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2022, vendar s popravki, sprejetimi v spravnem odboru in podrobno navedenimi v spodnji tabeli:

Proračunska vrstica / Program

Ime

Sprememba odobritev za prevzem obveznosti (v EUR)

PP 2022 (vključno z DP1)

Proračun 2022

Razlika

PPPU

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

2 681 000

 

Skupaj

 

 

2 681 000

Dogovorjena raven odobritev za prevzem obveznosti je zato določena v višini 49 708,8 milijona EUR, tako da ostane razlika do zgornje meje za odhodke podrazdelka 2a v višini 30,2 milijona EUR.

Podrazdelek 2b – Odpornost in vrednote

Odobritve za prevzem obveznosti so določene na ravni, ki jo je predlagala Komisija v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2022, vendar s popravki, sprejetimi v spravnem odboru in podrobno navedenimi v spodnji tabeli.

Glede na trenutne razmere na področju obrestnih mer in nedavne operacije financiranja instrumenta za okrevanje se odobritve za proračunsko vrstico 06 04 01 lahko zmanjšajo za 244,7 milijona EUR, pri čemer se v celoti ohrani zmogljivost za financiranje nepovratnega dela instrumenta za okrevanje v letu 2022. V primerjavi s predlogom proračuna se dodatnih 20 milijonov EUR prenese na leto 2027, da se izravna ustrezna predhodna dodelitev sredstev za program EU za zdravje.

Proračunska vrstica / Program

Ime

Sprememba odobritev za prevzem obveznosti (v EUR)

PP 2022 (vključno z DP1)

Proračun 2022

Razlika

2.2.13

Podpora turški skupnosti na Cipru

33 276 000

34 276 000

1 000 000

05 04 01

Finančna podpora za spodbujanje gospodarskega razvoja turške skupnosti na Cipru

31 402 525

32 402 525

1 000 000

2.2.23

Stroški financiranja instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)

389 706 000

145 000 000

-244 706 000

06 04 01

Instrument Evropske unije za okrevanje – plačilo periodičnih kuponskih izplačil in odkupa ob zapadlosti

384 706 000

140 000 000

-244 706 000

2.2.24

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite (RescEU)

95 254 030

101 254 030

6 000 000

06 05 01

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite (RescEU)

95 254 030

101 254 030

6 000 000

2.2.25

EU za zdravje

788 672 701

839 672 701

51 000 000

06 06 01

Program EU za zdravje

764 213 775

815 213 775

51 000 000

2.2.312

Zaposlovanje in socialne inovacije

104 482 000

106 482 000

2 000 000

07 02 04

ESS+ — sklop za zaposlovanje in socialne inovacije

102 482 000

104 482 000

2 000 000

2.2.32

Erasmus+

3 366 740 438

3 401 740 438

35 000 000

07 03 01 01

Spodbujanje učne mobilnosti posameznikov ter sodelovanja, vključevanja, odličnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti na ravni organizacij in politik na področju izobraževanja in usposabljanja — posredno upravljanje

2 331 521 972

2 361 274 626

29 752 654

07 03 02

Spodbujanje neformalne učne mobilnosti in aktivnega udejstvovanja mladih ter sodelovanja, vključevanja, ustvarjalnosti in inovativnosti na ravni mladinskih organizacij in politik

346 973 114

351 400 945

4 427 831

07 03 03

Spodbujanje učne mobilnosti športnih trenerjev in osebja ter sodelovanja, vključevanja, ustvarjalnosti in inovativnosti na ravni športnih organizacij in politik

64 216 157

65 035 672

819 515

2.2.33

Evropska solidarnostna enota (ESC)

138 427 764

141 427 764

3 000 000

07 04 01

Evropska solidarnostna enota

131 710 226

134 710 226

3 000 000

2.2.34

Ustvarjalna Evropa

401 027 982

406 527 982

5 500 000

07 05 01

Kultura

125 597 589

131 097 589

5 500 000

2.2.352

Državljani, enakost, pravice in vrednote

209 402 193

214 902 193

5 500 000

07 06 02

Spodbujanje delovanja in udeležbe državljanov v demokratičnem življenju Unije

39 671 295

40 671 295

1 000 000

07 06 03

Daphne

29 581 401

33 581 401

4 000 000

07 06 04

Zaščita in spodbujanje vrednot Unije

91 787 552

92 287 552

500 000

2.2.3DAG

Decentralizirane agencije

242 132 181

246 262 181

4 130 000

07 10 07

Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)

45 423 578

45 803 578

380 000

07 10 08

Evropsko javno tožilstvo (EJT)

53 351 846

57 101 846

3 750 000

2.2.3SPEC

Pooblastila

180 389 773

182 889 773

2 500 000

07 20 04 06

Posebne pristojnosti na področju socialne politike, vključno s socialnim dialogom

23 020 900

25 520 900

2 500 000

PPPU

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

35 303 000

 

Skupaj

 

 

-93 773 000

Povečanje odobritev za prevzem obveznosti za evropsko solidarnostno enoto v višini 3,0 milijona EUR (Evropska solidarnostna enota, proračunski člen 07 04 01) in del povečanja odobritev za prevzem obveznosti v višini 5 milijonov EUR od skupnih 35 milijonov EUR za program Erasmus+ (za skupni učinek v višini 8 milijonov EUR) se nameni pripravi in izvajanju dejavnosti v skladu z evropskim letom mladih 2022.

Dogovorjena raven odobritev za prevzem obveznosti je zato določena v višini 6330,2 milijona EUR, tako da ostane razlika do zgornje meje za odhodke podrazdelka 2b v višini 130,8 milijona EUR.

Razdelek 3 – Naravni viri in okolje

Odobritve za prevzem obveznosti so določene na ravni, ki jo je predlagala Komisija v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2022, vendar s popravki, sprejetimi v spravnem odboru in podrobno navedenimi v spodnji tabeli:

Proračunska vrstica / Program

Ime

Sprememba odobritev za prevzem obveznosti (v EUR)

PP 2022 (vključno z DP1)

Proračun 2022

Razlika

3.2.21

Program za okolje in podnebne ukrepe (LIFE)

708 045 484

755 545 484

47 500 000

09 02 01

Narava in biotska raznovrstnost

265 601 888

284 032 563

18 430 675

09 02 02

Krožno gospodarstvo in kakovost življenja

169 866 127

181 653 495

11 787 368

09 02 03

Prilagajanje podnebnim spremembam in ublažitev njihovih posledic

120 050 994

128 381 585

8 330 591

09 02 04

Prehod na čisto energijo

128 996 883

137 948 249

8 951 366

PPPU

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

 

 

9 611 500

 

Skupaj

 

 

57 111 500

Dogovorjena raven odobritev za prevzem obveznosti znaša zato 56 235,4 milijona EUR, tako da ostane razlika do zgornje meje za odhodke razdelka 3 v višini 283,6 milijona EUR, od katerih znaša razlika do posebne zgornje meje v višini 270,1 milijona za „odhodke, povezane s trgom, in neposredna plačila“.

Razdelek 4 – Migracije in upravljanje meja

Odobritve za prevzem obveznosti so določene na ravni, ki jo je predlagala Komisija v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2022, vendar s popravki, sprejetimi v spravnem odboru in podrobno navedenimi v spodnji tabeli:

Proračunska vrstica / Program

Ime

Sprememba odobritev za prevzem obveznosti (v EUR)

PP 2022 (vključno z DP1)

Proračun 2022

Razlika

4.0.11

Sklad za azil, migracije in vključevanje

1 099 455 000

1 119 455 000

20 000 000

10 02 01

Sklad za azil, migracije in vključevanje

1 096 455 000

1 116 455 000

20 000 000

4.0.1DAG

Decentralizirane agencije

153 281 205

153 661 205

380 000

10 10 01

Evropski azilni podporni urad (EASO)

153 281 205

153 661 205

380 000

4.0.211

Sklad za integrirano upravljanje meja – instrument za upravljanje meja in vizume

646 117 589

671 117 589

25 000 000

11 02 01

Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume

644 117 589

669 117 589

25 000 000

4.0.2DAG

Decentralizirane agencije

1 073 823 593

1 008 823 593

-65 000 000

11 10 01

Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)

757 793 708

692 793 708

-65 000 000

 

Skupaj

 

 

-19 620 000

Povečanje odobritev za prevzem obveznosti v višini 20 milijonov EUR za sklad za azil, migracije in vključevanje (Sklad za azil, migracije in vključevanje, proračunski člen 10 02 01) se nameni financiranju preselitve afganistanskih beguncev.

Povečanje odobritev za prevzem obveznosti v višini 25 milijonov EUR za sklad za integrirano upravljanje meja – instrument za upravljanje meja in vizume (Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume, proračunski člen 11 02 01) se nameni obvladovanju migrantske krize na meji z Belorusijo.

Dogovorjena raven odobritev za prevzem obveznosti je zato določena v višini 3091,2 milijona EUR, tako da ostane razlika do zgornje meje za odhodke razdelka 4 v višini 99,8 milijona EUR.

Razdelek 5 – Varnost in obramba

Odobritve za prevzem obveznosti so določene na ravni, ki jo je predlagala Komisija v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2022. Zato se predlaga, da se dogovorjena raven odobritev za prevzem obveznosti določi na 1 785,3 milijona EUR, tako da ostane razlika do zgornje meje za odhodke razdelka 5 v višini 82,7 milijona EUR.

Razdelek 6 – Sosedstvo in svet

Odobritve za prevzem obveznosti so določene na ravni, ki jo je predlagala Komisija v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2022, vendar s popravki, sprejetimi v spravnem odboru in podrobno navedenimi v spodnji tabeli:

Proračunska vrstica / Program

Ime

Sprememba odobritev za prevzem obveznosti (v EUR)

PP 2022 (vključno z DP1)

Proračun 2022

Razlika

6.0.111

Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje – Globalna Evropa (NDICI – Globalna Evropa)

12 526 647 047

12 716 647 047

190 000 000

14 02 01 10

Južno sosedstvo

1 604 861 026

1 629 861 026

25 000 000

14 02 01 11

Vzhodno sosedstvo

699 703 445

709 703 445

10 000 000

14 02 01 30

Bližnji vzhod in Srednja Azija

384 765 942

414 765 942

30 000 000

14 02 02 40

Ljudje – Globalni izzivi

137 191 715

187 191 715

50 000 000

14 02 04

Rezerva za nove izzive in prednostne naloge

1 463 311 470

1 538 311 470

75 000 000

6.0.12

Humanitarna pomoč (HUMA)

1 595 059 463

1 806 059 463

211 000 000

14 03 01

Humanitarna pomoč

1 506 901 913

1 717 901 913

211 000 000

 

Skupaj

 

 

401 000 000

Pri Instrumentu za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje – Globalna Evropa se povečanji odobritev za prevzem obveznosti v znesku 75 milijonov EUR (Rezerva za nove izzive in prednostne naloge, proračunski člen 14 02 04) in 50 milijonov EUR (Ljudje – Globalni izzivi, proračunska postavka 14 02 02 40) namenita za ukrepe za boj proti pandemiji, tudi za cepiva.

Zato se predlaga, da se dogovorjena raven odobritev za prevzem obveznosti določi na 17 170,4 milijona EUR, pri čemer v razdelku 6 ni več razlike do zgornje meje za odhodke ter se uporabi instrument prilagodljivosti v znesku 368,4 milijona EUR.

Razdelek 7 – Evropska javna uprava

Število delovnih mest v kadrovskih načrtih institucij in odobritve, ki jih je Komisija predvidela v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2022, je spravni odbor potrdil z naslednjimi izjemami:

—  oddelek Evropskega parlamenta, za katerega je odobrena različica Parlamenta;

—  oddelek Sveta, za katerega je odobrena različica Sveta.

—  oddelek Sodišča Evropske unije, kateremu se v kadrovskem načrtu doda 9 delovnih mest, raven odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil pa se poveča za 684 000 EUR ob upoštevanju zaposlovanja v povprečju sredi leta;

—  oddelek Evropskega računskega sodišča, kateremu se v kadrovskem načrtu doda 13 delovnih mest, povezanih z NGEU in do leta 2027, raven odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil pa se poveča za 988 000 EUR ob upoštevanju zaposlovanja v povprečju sredi leta;

—  oddelek Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD), za katerega se (i) kadrovski viri povečajo za 7 delovnih mest v kadrovskem načrtu in 3 delovna mesta za pogodbene uslužbence, raven odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil pa se poveča za 655 000 EUR ob upoštevanju zaposlovanja v povprečju sredi leta; (ii) raven odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil poveča za 990 500 EUR za izvajanje ukrepov, predvidenih „za ustanovitev evropske diplomatske akademije“, kot je predlagal Evropski parlament v svoji obravnavi; in (iii) raven odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil poveča za 1,0 milijona EUR za „Zmogljivost strateškega komuniciranja“, proračunska postavka 2 2 1 4.

Prilagoditve, zaradi katerih se je razdelek 7 povečal za 0,8 milijona EUR, so prikazane v naslednjih tabelah:

Oddelek 2 – Evropski svet in Svet

Proračunska vrstica / Program

Ime

Sprememba odobritev za prevzem obveznosti (v EUR)

PP 2022 (vključno z DP1)

Proračun 2022

Razlika

1 1 0 0

Osnovne plače

265 982 044

265 970 746

-11 298

1 1 0 2

Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine zaposlenega

66 765 000

66 778 000

13 000

1 1 0 3

Socialno zavarovanje

10 946 000

10 947 000

1 000

2 0 1 0

Čiščenje in vzdrževanje

18 635 000

18 335 000

-300 000

2 1 0 0

Nabava strojne in programske opreme

14 385 716

12 285 716

-2 100 000

2 1 0 1

Zunanje storitve za delovanje in razvoj računalniških sistemov

27 839 685

27 509 685

-330 000

2 2 0 4

Razni odhodki za interne seje

5 235 000

4 635 000

-600 000

2 2 1 3

Informiranje in javne prireditve

5 358 250

5 158 250

-200 000

 

Skupaj

 

 

-3 527 298

Oddelek 4 – Sodišče Evropske unije

Proračunska vrstica / Program

Ime

Sprememba odobritev za prevzem obveznosti (v EUR)

PP 2022 (vključno z DP1)

Proračun 2022

Razlika

1 2 0 0

Osebni prejemki in dodatki

287 078 950

287 762 950

684 000

 

Skupaj

 

 

684 000

Oddelek 5 – Evropsko računsko sodišče

Proračunska vrstica / Program

Ime

Sprememba odobritev za prevzem obveznosti (v EUR)

PP 2022 (vključno z DP1)

Proračun 2022

Razlika

1 2 0 0

Osebni prejemki in dodatki

118 344 775

119 332 775

988 000

 

Skupaj

 

 

988 000

Oddelek 10 – Evropska služba za zunanje delovanje

Proračunska vrstica / Program

Ime

Sprememba odobritev za prevzem obveznosti (v EUR)

PP 2022 (vključno z DP1)

Proračun 2022

Razlika

1 1 0 0

Osnovne plače

116 638 000

117 170 000

532 000

1 2 0 0

Pog. uslužbenci

18 671 800

18 794 800

123 000

2 2 1 4

Zmogljivost strateškega komuniciranja

4 000 000

5 000 000

1 000 000

2 2 5 0

Pilotni projekt – Na poti k ustanovitvi Evropske diplomatske akademije

990 500

990 500

 

Skupaj

 

 

2 645 500

Zaradi tega dogovorjena raven odobritev za prevzem obveznosti znaša 10 620,1 milijon EUR, kar pomeni, da ostane 437,9 milijona EUR do zgornje meje za odhodke razdelka 7, od tega pa razlika do posebne zgornje meje za „Upravne odhodke institucij“ znaša 240,1 milijon EUR.

Posebni tematski instrumenti: ESPG, SEAR in rezerva za prilagoditev na brexit

Odobritve za prevzem obveznosti za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji za presežne delavce (ESPG), rezervo za solidarnost in nujno pomoč (SEAR) ter rezervo za prilagoditev na brexit so določene na ravni, ki jo je Komisija predlagala v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2022.

1.4.  Odobritve plačil

Skupni znesek odobritev plačil v proračunu za leto 2022 je tak kot v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom 1/2022, z naslednjimi popravki, sprejetimi v spravnem odboru:

1.  upoštevana je bila dogovorjena raven odobritev za prevzem obveznosti za nediferencirane odhodke (razdelki 1 do 6), za katere je raven odobritev plačil enaka ravni odobritev za prevzem obveznosti. To velja za zmanjšanje stroškov financiranja Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) za 244,7 milijona EUR. Če se upošteva tudi prilagoditev prispevka Unije za decentralizirane agencije, skupni učinek pomeni zmanjšanje za 305,2 milijona EUR;

2.  zaradi prilagoditev v okviru razdelka 7 povečanje znaša 0,8 milijona EUR;

3.  odobritve plačil za vse nove pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, ki jih je predlagal Parlament, so določene na 25 % ustreznih odobritev za prevzem obveznosti ali na ravni, ki jo predlaga Parlament, če je ta nižja. V primeru razširitve obstoječih pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov se uporabi raven odobritev plačil, ki je bila določena v predlogu proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2022, povečana za 25 % ustreznih novih odobritev za prevzem obveznosti, ali raven, ki jo predlaga Parlament, če je ta nižja. Skupni učinek je povečanje za 22,1 milijona EUR;

4.  prilagoditve diferenciranih proračunskih vrstic za odhodke, katerih skupni učinek je povečanje za 262,0 milijona EUR.

Prilagoditve, zaradi katerih je prišlo do zmanjšanja za 20,3 milijona EUR, so prikazane v naslednji tabeli:

Proračunska vrstica / Program

Ime

Sprememba odobritev plačil (v EUR)

PP 2022 (vključno z DP1)

Proračun 2022

Razlika

Razdelek 1

1.0.23

Program za digitalno Evropo

898 530 703

848 530 703

-50 000 000

02 04 01 11

Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost

33 192 982

17 192 982

-16 000 000

02 04 03

Umetna inteligenca

245 811 860

214 811 860

-31 000 000

02 04 04

Znanja in spretnosti

52 000 000

49 000 000

-3 000 000

PPPA

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

10 234 375

 

Razdelek 1 skupaj

 

 

-39 765 625

Podrazdelek 2a

PPPA

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

670 250

 

Podrazdelek 2a skupaj

 

 

670 250

Podrazdelek 2b

2.2.23

Stroški financiranja Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)

389 706 000

145 000 000

-244 706 000

06 04 01

Instrument Evropske unije za okrevanje – Plačilo periodičnih kuponskih izplačil in odkupa ob zapadlosti

384 706 000

140 000 000

-244 706 000

2.2.24

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite (RescEU)

180 866 480

186 866 480

6 000 000

06 05 01

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite (rescEU)

94 547 220

100 547 220

6 000 000

2.2.32

Erasmus+

3 273 756 286

3 300 756 286

27 000 000

07 03 01 01

Spodbujanje učne mobilnosti posameznikov ter sodelovanja, vključevanja, odličnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti na ravni organizacij in politik na področju izobraževanja in usposabljanja — Posredno upravljanje

2 220 525 000

2 243 477 048

22 952 048

07 03 02

Spodbujanje neformalne učne mobilnosti in aktivnega udejstvovanja mladih ter sodelovanja, vključevanja, ustvarjalnosti in inovativnosti na ravni mladinskih organizacij in politik

310 000 000

313 415 755

3 415 755

07 03 03

Spodbujanje učne mobilnosti športnih trenerjev in osebja ter sodelovanja, vključevanja, ustvarjalnosti in inovativnosti na ravni športnih organizacij in politik

55 000 000

55 632 197

632 197

2.2.3DAG

Decentralizirane agencije

233 643 002

237 773 002

4 130 000

07 10 07

Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)

45 226 899

45 606 899

380 000

07 10 08

Evropsko javno tožilstvo (EJT)

53 351 846

57 101 846

3 750 000

PPPA

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

8 825 750

 

Podrazdelek 2b skupaj

 

 

-198 750 250

Razdelek 3

PPPA

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

2 402 875

 

Razdelek 3 skupaj

 

 

2 402 875

Razdelek 4

4.0.11

Sklad za migracije, azil in vključevanje

1 276 766 000

1 291 766 000

15 000 000

10 02 01

Sklad za migracije, azil in vključevanje

661 766 000

676 766 000

15 000 000

4.0.1DAG

Decentralizirane agencije

153 281 205

153 661 205

380 000

10 10 01

Evropski azilni podporni urad (EASO)

153 281 205

153 661 205

380 000

4.0.211

Sklad za integrirano upravljanje meja – instrument za upravljanje meja in vizume

490 891 340

510 891 340

20 000 000

11 02 01

Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume

191 891 340

211 891 340

20 000 000

4.0.2DAG

Decentralizirane agencije

1 050 691 460

985 691 460

-65 000 000

11 10 01

Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)

757 793 708

692 793 708

-65 000 000

 

Razdelek 4 skupaj

 

 

-29 620 000

Razdelek 5

Razdelek 6

6.0.111

Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje – Globalna Evropa (NDICI – Globalna Evropa)

7 858 721 595

7 891 721 595

33 000 000

14 02 04

Rezerva za nove izzive in prednostne naloge

1 000 000 000

1 033 000 000

33 000 000

6.0.12

Humanitarna pomoč (HUMA)

1 880 645 990

2 091 645 990

211 000 000

14 03 01

Humanitarna pomoč

1 797 851 440

2 008 851 440

211 000 000

 

Razdelek 6 skupaj

 

 

244 000 000

Razdelek 7

7.2.2

Evropski svet in Svet

615 000 854

611 473 556

-3 527 298

7.2.4

Sodišče Evropske unije

464 090 000

464 774 000

684 000

7.2.5

Evropsko računsko sodišče

161 153 175

162 141 175

988 000

7.2.X

Evropska služba za zunanje delovanje

775 069 920

777 715 420

2 645 500

Razdelek 7 skupaj

 

 

790 202

SKUPAJ

 

 

-20 272 548

Skupna raven odobritev plačil znaša 170 603,3 milijona EUR, kar pomeni zmanjšanje za 20,3 milijona EUR v primerjavi s predlogom proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2022.

1.5.  Rezerve

Poleg rezerv iz predloga proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2022, ni dodatnih rezerv.

1.6.  Proračunske opombe

Besedilo proračunskih opomb ustreza predlogu proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2022, z naslednjimi popravki, sprejetimi v spravnem odboru:

—  Proračunske vrstice v razdelku Evropskega parlamenta, ki jih je ta sam spremenil, so potrjene brez sprememb.

—  Proračunske vrstice, v katerih so spremembe Evropskega parlamenta potrjene brez sprememb:

Člen 07 10 01 — Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

Besedilo se spremeni:

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) zagotavlja in razširja pomembno znanje na področju dela in socialnih zadev, s čimer prispeva k trdnim in na dokazih utemeljenim politikam na teh področjih. Glavna dejavnost Eurofounda se nanaša na raziskave na področju zaposlovanja, delovnih razmer, odnosov med delodajalci in delojemalci ter kakovosti življenja. Dejavnosti Eurofounda prispevajo k naslednjim prednostnim nalogam: povečanju udeležbe na trgu dela in boju proti brezposelnosti z ustvarjanjem delovnih mest, izboljševanjem delovanja trga dela in spodbujanjem vključevanja ter enakosti spolov; izboljšanju delovnih razmer in trajnostnosti dela skozi celotno življenje, razvijanju odnosov med delodajalci in delojemalci za zagotovitev pravičnih in produktivnih rešitev v spreminjajočem se okviru politike, izboljševanju življenjskih standardov in spodbujanju socialne kohezije spričo ekonomskih razlik in socialnih neenakosti, kot je razlika v zaposlovanju in plačah med spoloma.

—  Proračunske vrstice, za katere so bile proračunske opombe iz predloga proračuna, kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom, potrjene z naslednjimi spremembami:

–  Postavka 01 02 02 53 — Sklop za podnebje, energijo in mobilnost — Skupno podjetje za evropske železnice

Odstavek se spremeni tako:

Skupno podjetje za evropske železnice prispeva k izvajanju programa Obzorje Evropa, zlasti sklopa za podnebje, energijo in mobilnost. Pospešilo bo razvoj in uvajanje inovativnih tehnologij (zlasti digitalnih tehnologij in avtomatizacije), da bi se dosegel privlačnejši, uporabnikom prijazen, konkurenčen, cenovno dostopen, za vzdrževanje enostaven in učinkovit evropski železniški sistem in uresničili cilji evropskega zelenega dogovora, kot je prenos znatnega dela notranjega cestnega tovornega prometa, ki predstavlja 75 % vsega notranjega tovornega prometa, na železniški promet in promet po celinskih plovnih poteh.

–  Postavka 07 20 04 06 — Posebne pristojnosti na področju socialne politike, vključno s socialnim dialogom

Odstavek se spremeni tako:

–  ukrepe, ki se nanašajo na predhodna posvetovanja med predstavniki evropskih sindikatov, zlasti za kritje stroškov za pomoč pri oblikovanju njihovih mnenj in uskladitvi njihovih stališč glede razvoja politik Unije, zlasti po krizi zaradi COVID-19.

–  Postavka 1 3 0 1, Oddelek 10 Evropska služba za zunanje delovanje — Usposabljanje

Doda se naslednje besedilo:

Proračun za usposabljanja bi moral jasno pokazati in podpirati pomen spodbujanja enakosti spolov, upoštevanja različnosti in boja proti spolni pristranskosti, vključno s politiko proti nadlegovanju, v vseh naših institucijah (vključno s sedežem ESZD, delegacijami EU ter misijami in operacijami SVOP) in tudi v izbirnih postopkih. To bi moralo vključevati obvezna usposabljanja in pobude, v skladu z določbami akcijskega načrta EU za enakost spolov III in z njim povezanega delovnega dokumenta služb Komisije pa bi morali poseben poudarek posvečati odgovornosti srednjega in višjega vodstva na teh področjih.

—  V skladu s členom 15(3) finančne uredbe se spravni odbor strinja, da bo znova dal na voljo odobritve za prevzem obveznosti v proračunski vrstici 01 02 02 10. Proračunske opombe bodo ustrezno prilagojene:

Proračunska vrstica

Ime

01 02 02 10

Doda se naslednje besedilo:

V skladu s členom 15(3) finančne uredbe je za to proračunsko postavko na voljo 40 000 000 EUR odobritev za prevzem obveznosti poleg sproščenih proračunskih sredstev iz leta 2020 zaradi celotne ali delne neizvedbe raziskovalnih projektov.

Pri tem se razume, da spremembe, ki jih je vnesel Evropski parlament ali Svet, ne morejo spremeniti ali razširiti področja uporabe obstoječe pravne podlage ali posegati v upravno samostojnost institucij ter da se lahko ukrep krije iz razpoložljivih sredstev.

1.7.  Proračunska nomenklatura

O proračunski nomenklaturi, ki jo je Komisija predlagala v predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2022, je bil dosežen dogovor, ki vključuje nove pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, razen novega pilotnega projekta „Spremljanje ciljev trajnostnega razvoja v regijah EU – premostitev podatkovnih vrzeli“, ki se bo izvajal v okviru razdelka 1 večletnega finančnega okvira, proračunski člen PP 01 22 06, namesto v okviru podrazdelka 2b večletnega finančnega okvira.

2.  Proračun 2021

Predlog spremembe proračuna št. 5/2021 je sprejet v takšni obliki, kot ga je predlagala Komisija.

Predlog spremembe proračuna št. 6/2021 je sprejet v takšni obliki, kot ga je predlagala Komisija.

3.  Izjave

3.1.  Skupna izjava Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvah plačil

Evropski parlament in Svet pozivata Komisijo, naj tudi v letu 2022 pozorno in dejavno spremlja izvajanje programov iz sedanjega in prejšnjega VFO (zlasti v podrazdelku 2a in na področju razvoja podeželja). V ta namen jo pozivata, naj pravočasno predstavi posodobljene podatke o stanju in ocenah v zvezi z odobritvami plačil za leto 2022 (pri tem pa po potrebi upošteva izboljšano natančnost napovedi držav članic). Če se izkaže, da odobritve, vnesene v proračun za leto 2022, ne zadostujejo za kritje potreb, jo pozivata še, naj čim prej predstavi ustrezno rešitev, med drugim predlog spremembe proračuna, in jima tako omogoči, da za upravičene potrebe čim prej in brez odlašanja sprejmeta vse morebitne nujne odločitve. Če je ustrezno, bosta upoštevala nujnost zadeve in po potrebi skrajšala rok osmih tednov za sprejetje odločitve. Enako velja tudi, če bi se izkazalo, da so odobritve, vnesene v proračun za leto 2022, višje od potrebnih.

3.2.  Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o stroških financiranja Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) v letu 2022

Zaradi trenutnih ugodnih razmer na področju obrestnih mer in ob upoštevanju letošnjih stroškov izdaje v okviru operacij financiranja iz NGEU se lahko odobritve, načrtovane za stroške financiranja EURI [proračunska vrstica 06 04 01], zmanjšajo, pri čemer pa se v celoti ohrani zmogljivost financiranja nepovratne komponente NGEU v letu 2022.

V členu 5(2) sklepa o virih lastnih sredstev je določeno, da se „[gl]avnica sredstev [...] začne odplačevati pred koncem VFO 2021–2027, z minimalnim zneskom, če to dopuščajo neporabljeni zneski za plačevanje obresti, ki zapadejo v okviru posojil iz odstavka 1 tega člena, ob ustreznem upoštevanju postopka iz člena 314 PDEU“.

Poleg tega je v uvodni izjavi 20 sklepa o virih lastnih sredstev navedeno, da bodo „[z]neski, ki niso bili, kot je bilo predvideno, porabljeni za plačila obresti, [...] uporabljeni za predčasna odplačila pred iztekom VFO za obdobje 2021–2027, in sicer z najnižjim zneskom, ter se lahko povišajo nad to raven, če bodo po letu 2021 uvedeni novi viri lastnih sredstev v skladu s postopkom iz tretjega odstavka člena 311 PDEU“.

Ker v letu 2022 ne bo mogoče odplačevati glavnice:

—  bo znesek v višini 90 milijonov EUR, od katerih je 70 milijonov EUR že vključenih v predlog proračuna, prestavljen v leto 2027, ko bo lahko uporabljen bodisi za plačila obresti bodisi za predčasna odplačila. Ta prestavitev se izravna z ustreznimi vnaprejšnjimi izplačili za program EU za zdravje;

—  se Evropski parlament in Svet brez poseganja v pristojnosti proračunskega organa strinjata, da se zneski, ki so na voljo v proračunski vrstici 06 04 01, na podlagi predloga Komisije ter ocene potreb in možnosti za predčasna odplačila v obdobju 2024–2027 z uporabo razpoložljivih rezerv in z mobilizacijo enotnega instrumenta za rezervo, upoštevaje finančno načrtovanje programov v okviru razdelka 2b, povečajo za 224,7 milijona EUR.

Ta mehanizem zagotavlja, da bo skupni znesek za vrstico EURI, vključen v prvotno finančno načrtovanje programov za leto 2022, uporabljen za plačila obresti ali za predčasna odplačila v sklopu VFO za obdobje 2021–2027.

3.3.   Enostranska izjava Komisije o proračunski preudarnosti v zvezi z obrestno vrstico EURI

Komisija opozarja, da je obrestna vrstica EURI ([proračunska vrstica 06 04 01]) namenjena plačilu stroškov financiranja in likvidnostnih stroškov zadolževanja v okviru NGEU, kolikor so ti pripisani proračunu EU. Zneske, ki se ne uporabijo za plačila obresti, je treba v skladu s členom 5(2) in uvodno izjavo 20 sklepa o virih lastnih sredstev uporabiti za predčasna odplačila dolga.

Višja inflacija glede na možnost, da bodo nominalne obrestne mere višje, kot je bilo predvideno pri načrtovanju te vrstice, terja večjo proračunsko preudarnost v zvezi z upravljanjem obrestne vrstice EURI.

Komisija bo zato pri izpolnjevanju svojih obveznosti na podlagi člena 314, odstavki 2, 5 in 8, PDEU predlagala proračunske ukrepe, ki bodo ob morebitnem sprejetju zagotovili, da bo skupni znesek, ki je bil prvotno načrtovan v VFO za obdobje 2021–2027 [14 976 milijonov EUR v tekočih cenah] za vrstico EURI, v celoti uporabljen za plačilo stroškov obresti ali za predčasna odplačila.

Komisija bo vsako leto v sklopu predstavitve predloga proračuna poročala o kumulativnem izvajanju vrstice EURI, o prestavljenih zneskih v vrstici EURI in o znesku, ki je bil v okviru enotnega instrumenta za rezervo rezerviran za doseganje tega cilja..

3.4.  Enostranska izjava Evropske komisije o boju proti revščini otrok v okviru Evropskega socialnega sklada plus

Boj proti revščini otrok bo postal še pomembnejši, zlasti v okviru okrevanja po krizi zaradi COVID-19, zato je treba zanj nameniti dovolj sredstev. V ta namen se v Uredbi (EU) 2021/1057 o vzpostavitvi Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) od držav članic zahteva, da ustrezen znesek svojih sredstev iz ESS+ v okviru deljenega upravljanja dodelijo za izvajanje jamstva za otroke prek ciljno usmerjenih ukrepov in strukturnih reform za boj proti revščini otrok. Za vse države članice, v katerih je bil povprečni delež otrok, mlajših od 18 let, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost, v obdobju 2017–2019 nad povprečjem Unije, je določena izrecna minimalna dodelitev v višini 5 %.

Pogajanja med Komisijo in državami članicami o programih za obdobje 2021–2027 še potekajo, natančni zneski, ki jih je treba načrtovati v podporo jamstvu za otroke v vseh državah članicah, pa bodo znani, ko bodo ta pogajanja končana.

Komisija bo v skladu s priporočilom Sveta o vzpostavitvi evropskega jamstva za otroke {dok. SWD(2021) 62 final} redno poročala o njegovem izvajanju, pri čemer bo upoštevala poročila koordinatorjev za jamstvo za otroke iz držav članic in Odbora za socialno zaščito. Hkrati bo izvajanje tega priporočila pozorno spremljala v okviru evropskega semestra. Poudariti želi, da lahko države članice financiranje, namenjeno izvajanju jamstva za otroke, načrtujejo v obsegu, ki presega minimalne zahteve iz uredbe o ESS+. Uporabijo lahko tudi druga sredstva EU, kot je mehanizem za okrevanje in odpornost, pa tudi nacionalna finančna sredstva.

3.5.  Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o nameri, da se v letu 2022 zagotovijo največji možni viri za naravne nesreče v sklopu „Solidarnostni sklad Evropske unije“ rezerve za solidarnost in nujno pomoč

Vse tri institucije priznavajo, da izjemni obseg naravnih nesreč, ki so se zgodile v letu 2021, ustvarja pritisk na razpoložljivost sredstev v okviru Solidarnostnega sklada Evropske unije. Ta sklad se namreč financira izključno iz rezerve za solidarnost in nujno pomoč in zanj ni mogoče uporabiti drugih virov financiranja.

Spravni odbor se je dogovoril, da se humanitarna pomoč v razdelku 6 proračuna za leto 2022 poveča za 211 milijonov EUR. Zato se lahko uporaba sredstev iz rezerve za solidarnost in nujno pomoč v obdobju med 1. januarjem in 31. avgustom 2022 omeji na zunanje izredne razmere, s čimer se bodo 1. septembra 2022 sprostila dodatna sredstva za Solidarnostni sklad Evropske unije, enaka znesku povečanja humanitarne pomoči v okviru razdelka 6. Tako bomo lahko izkazali kar največjo možno solidarnost z državami članicami, ki jih prizadenejo naravne nesreče, hkrati pa povečali zmogljivost proračuna EU za hitro odzivanje na zunanje izredne razmere.

3.6.  Skupna izjava Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi kadrovskega načrta Računskega sodišča

EP in Svet se zavedata, da bo NGEU povzročil dodatno delovno obremenitev za Računsko sodišče, ki je ne bo mogoče v celoti kompenzirati s prerazporeditvami v okviru obstoječega proračuna. Zato soglašata, da se v letu 2022 v kadrovski načrt Računskega sodišča doda 20 delovnih mest.

EP in Svet poudarjata pomen, ki ga pripisujeta delu Računskega sodišča, zlasti v zvezi s finančnimi revizijami in revizijami skladnosti, s katerimi Računsko sodišče izpolnjuje svojo primarno nalogo preverjanja zakonitosti in pravilnosti vseh prihodkov in odhodkov ter ki so kot dve plati iste medalje neločljivo povezane z revizijami smotrnosti poslovanja, s katerimi se preverjajo gospodarnost, učinkovitost in uspešnost pri upravljanju proračuna EU. Dobro finančno poslovodenje tega proračuna je temelj legitimnosti Unije.

V zvezi s tem EP in Svet menita, da mora Računsko sodišče za izvajanje teh ključnih dejavnosti nujno dodeliti zadostna sredstva.

EP in Svet na splošno priznavata tudi pomen priporočil, ki jih Računsko sodišče pripravi na podlagi člena 287(4), drugi pododstavek, PDEU, hkrati pa opozarjata, da je Evropsko sodišče pojasnilo, da je cilj te določbe „prispevati k izboljšanju finančnega poslovodstva Unije s pošiljanjem poročil institucijam in dajanjem odgovorov nanje“.

EP in Svet pozivata Računsko sodišče, naj v delovne dokumente za prihodnja proračunska obdobja vključi pregled tega, kako je bilo v preteklem letu osebje dodeljeno dejavnostim za finančne revizije, revizije skladnosti in revizije smotrnosti poslovanja, in sicer za delo na podlagi člena 287(4) PDEU in podporne službe.

3.7.  Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o pregledu poteka pandemije v letu 2022

Vse tri institucije se zavezujejo, da bodo do konca junija 2022 pregledale potek odziva na pandemijo, zlasti kar zadeva cepljenja na mednarodni ravni, in na tej podlagi razmislile o nujnosti morebitnih ukrepov, ki jih bo predlagala Komisija.

3.8.   Enostranska izjava Komisije o migracijah

Glede na stalne potrebe, ki se pričakujejo v prihodnjih letih, Komisija potrjuje, da namerava zagotoviti, da bo povprečno letno financiranje na področju migracij za države južnega sosedstva iz dodeljenih sredstev za sklop „sosedstvo“ v okviru instrumenta NDICI-GE (Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje – Globalna Evropa) in po potrebi iz drugih instrumentov ostalo vsaj na ravni, predvideni za leto 2022.

3.9.  Enostranska izjava Komisije o razdelku 7

Komisija opozarja, da finančno načrtovanje razdelka 7 temelji na predpostavki, da se število zaposlenih v institucijah ne bo spreminjalo. Ugotavlja, da proračun za leto 2022 ni skladen s to predpostavko, in poudarja, da bi lahko povečanje števila zaposlenih v prihodnje glede na naraščajočo inflacijo povzročilo pritiske na razdelek 7 v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027.

(1)Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

Zadnja posodobitev: 2. marec 2022Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov