Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2021/0226(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0327/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0327/2021

Debates :

Balsojumi :

PV 24/11/2021 - 10
CRE 24/11/2021 - 10

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0466

Pieņemtie teksti
PDF 131kWORD 44k
Trešdiena, 2021. gada 24. novembris - Strasbūra
Budžeta grozījuma Nr. 5/2021 projekts: humānā palīdzība bēgļiem Turcijā
P9_TA(2021)0466A9-0327/2021

Eiropas Parlamenta 2021. gada 24. novembra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2021. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2021 projektu: humānā palīdzība bēgļiem Turcijā (12444/2021 – C9-0380/2021 – 2021/0226(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(1), un jo īpaši tās 44. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2021. gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2020. gada 18. decembrī(2),

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 17. decembra Regulu (ES, Euratom) 2020/2093, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam(3),

–  ņemot vērā 2020. gada 16. decembra Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai(4),

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 14. decembra Lēmumu (ES, Euratom) 2020/2053 par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu un ar ko atceļ Lēmumu 2014/335/ES, Euratom(5),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 5/2021 projektu, ko Komisija pieņēma 2021. gada 9. jūlijā (COM(2021)0460),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2021 projektu, ko Padome pieņēma 2021. gada 5. oktobrī un nosūtīja Eiropas Parlamentam 2021. gada 14. oktobrī (12444/2021 – C9-0380/2021),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. un 96. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0327/2021),

A.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 5/2021 projekta mērķis ir sniegt pastāvīgu atbalstu visneaizsargātākajiem bēgļiem Turcijā Sīrijas krīzes rezultātā, šim atbalstam veidojot pirmo komponentu Komisijas priekšlikumos par turpmāku finansējuma nodrošināšanu Sīrijas bēgļiem un uzņēmējām kopienām Turcijā, Jordānijā, Libānā un citās reģiona daļās;

B.  tā kā Komisija lēš, ka ir vajadzīgi 325 miljoni EUR, lai paplašinātu pamatprogrammas “Ārkārtas sociālās drošības tīkls (ESSN)” darbības jomu — šī programma paredz ikmēneša naudas pārvedumus vairāk nekā 1,8 miljoniem bēgļu laikposmā no 2022. gada marta līdz 2023. gada sākumam, kad to ir plānots pārcelt uz attīstības palīdzību; tā kā Komisija ierosina šo summu finansēt, izmantojot rezervi, kas 2021. gadā ir palikusi 6. izdevumu kategorijā, un pārējos līdzekļus piešķirot no humānās palīdzības finansējuma 2021. un 2022. gadā;

C.  tā kā tādēļ budžeta grozījuma Nr. 5/2021 projekta mērķis ir mobilizēt 149,6 miljonus EUR saistību apropriācijās, bet papildu maksājumu apropriācijas 2021. gadā netiek pieprasītas,

1.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 5/2021 projektu;

2.  norāda, ka 6. izdevumu kategorijas maksimālais apjoms šķiet pārāk mazs, lai reaģētu uz lielām krīzēm Savienības kaimiņvalstīs un pasaulē jau no paša pirmā DFS 2021.–2027. gadam darbības gada; pauž bažas par to, ka pastāvīgais atbalsts bēgļiem Turcijā nav ņemts vērā ne sarunās par pašreizējo DFS, ne NDICI – “Eiropa pasaulē”; uzsver, ka pašreizējos apstākļos Savienības budžets nevar būt vienīgais finansējuma avots pastāvīgai atbalsta sniegšanai bēgļiem;

3.  uzskata, ka samierināšanas procedūrā, kas saistīta ar Savienības 2022. finanšu gada vispārējo budžetu, būtu jāpanāk visaptveroša vienošanās par Savienības finansējumu pastāvīgam atbalstam bēgļiem Turcijā un plašākā reģionā 2021. un turpmākajos gados;

4.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2021 projektu;

5.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 5/2021 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

6.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(2) OV L 93, 17.3.2021.
(3) OV L 433 I, 22.12.2020., 11. lpp.
(4) OV L 433 I, 22.12.2020., 28. lpp.
(5) OV L 424, 15.12.2020., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 2. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika