Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/0226(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0327/2021

Teksty złożone :

A9-0327/2021

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/11/2021 - 10
CRE 24/11/2021 - 10

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0466

Teksty przyjęte
PDF 134kWORD 44k
Środa, 24 listopada 2021 r. - Strasburg
Projekt budżetu korygującego nr 5/2021 do budżetu ogólnego na 2021 r. – Wsparcie humanitarne dla uchodźców w Turcji
P9_TA(2021)0466A9-0327/2021

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 5/2021 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – Wsparcie humanitarne dla uchodźców w Turcji (12444/2021 – C9-0380/2021 – 2021/0226(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(1), w szczególności jego art. 44,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 18 grudnia 2020 r.(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021−2027(3),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 16 grudnia 2020 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym również harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych(4),

–  uwzględniając decyzję Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającą decyzję 2014/335/UE, Euratom(5),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 5/2021 przyjęty przez Komisję dnia 9 lipca 2021 r. (COM(2021)0460),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 5/2021 przyjęte przez Radę dnia 5 października 2021 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 14 października 2021 r. (12444/2021 – C9-0380/2021),

–  uwzględniając art. 94 i 96 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0327/2021),

A.  mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 5/2021 jest zapewnienie stałego wsparcia najbardziej narażonym uchodźcom w Turcji w wyniku kryzysu w Syrii, co stanowi pierwszy element wniosków Komisji dotyczących kontynuowania finansowania przeznaczonego dla syryjskich uchodźców oraz społeczności przyjmujących w Turcji, Jordanii, Libanie i innych częściach regionu;

B.  mając na uwadze, że Komisja szacuje, iż na rozszerzenie zasięgu sztandarowego programu siatki bezpieczeństwa socjalnego w sytuacjach nadzwyczajnych (ESSN), który zapewnia comiesięczne przekazy pieniężne dla ponad 1,8 mln uchodźców, potrzeba 325 mln EUR od marca 2022 r. do początku 2023 r., kiedy to program ma zostać przekształcony w pomoc rozwojową; mając na uwadze, że Komisja zaproponowała, aby pokryć tę kwotę poprzez wykorzystanie marginesu pozostałego w 2021 r. w ramach działu 6, a pozostałą część sfinansować z puli środków przeznaczonych na pomoc humanitarną w latach 2021 i 2022;

C.  mając na uwadze, że w związku z tym projekt budżetu korygującego nr 5/2021 ma na celu uruchomienie 149,6 mln EUR w środkach na zobowiązania, podczas gdy w 2021 r. nie wnioskuje się o żadne dodatkowe środki na płatności;

1.  przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 5/2021, przedstawiony przez Komisję;

2.  zwraca uwagę na fakt, że pułap działu 6 wydaje się być zbyt niski, aby móc reagować na poważne kryzysy w sąsiedztwie Unii i na świecie już od pierwszego roku obowiązywania WRF na lata 2021–2027; wyraża zaniepokojenie, że stałe wsparcie dla uchodźców w Turcji nie zostało uwzględnione w negocjacjach dotyczących obecnych WRF ani instrumentu ISWMR – „Globalny wymiar Europy”; podkreśla, że w obecnych okolicznościach budżet Unii nie może być jedynym źródłem finansowania stałego wsparcia dla uchodźców;

3.  uważa, że kompleksowe porozumienie obejmujące finansowanie przez Unię stałego wsparcia dla uchodźców w Turcji i całym regionie w 2021 r. i w kolejnych latach powinno zostać osiągnięte w kontekście postępowania pojednawczego w sprawie budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2022;

4.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 5/2021,

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 5/2021 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(2) Dz.U. L 93 z 17.3.2021.
(3) Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 11.
(4) Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 28.
(5) Dz.U. L 424 z 15.12.2020, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 4 marca 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności