Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/0226(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0327/2021

Predkladané texty :

A9-0327/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/11/2021 - 10
CRE 24/11/2021 - 10

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0466

Prijaté texty
PDF 130kWORD 44k
Streda, 24. novembra 2021 - Štrasburg
Návrh opravného rozpočtu č. 5/2021: Humanitárna pomoc pre utečencov v Turecku
P9_TA(2021)0466A9-0327/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2021 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2021 na rozpočtový rok 2021 – Humanitárna pomoc pre utečencov v Turecku (12444/2021 – C9-0380/2021 – 2021/0226(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(1), a najmä na jeho článok 44,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 prijatý s konečnou platnosťou 18. decembra 2020(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 5/2021, ktorý Komisia prijala 9. júla 2021 (COM(2021)0460),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2021, ktorú prijala Rada 5. októbra 2021 a postúpila Európskemu parlamentu 14. októbra 2021 (12444/2021 – C9‑0380/2021),

–  so zreteľom na články 94 a 96 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0327/2021),

A.  keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 5/2021 je naďalej poskytovať podporu najzraniteľnejším utečencom v Turecku v dôsledku krízy v Sýrii, čo predstavuje prvú zložku návrhov Komisie na pokračovanie v poskytovaní finančných prostriedkov pre sýrskych utečencov a hostiteľské komunity v Turecku, Jordánsku, Libanone a ďalších častiach tohto regiónu;

B.  keďže Komisia odhaduje, že na rozšírenie pokrytia hlavného programu núdzovej záchrannej sociálnej siete (ESSN), ktorý zabezpečuje mesačné prevody hotovosti pre viac ako 1,8 milióna utečencov, je potrebných 325 miliónov EUR, a to od marca 2022 do začiatku roka 2023, keď sa má program pretransformovať na rozvojovú pomoc; keďže Komisia navrhla pokryť túto sumu použitím zostávajúcej rezervy okruhu 6 v roku 2021, pričom zostatok sa má financovať z finančného balíka určeného na humanitárnu pomoc na roky 2021 a 2022;

C.  keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 5/2021 je preto mobilizovať 149,6 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, pričom v roku 2021 sa nepožadujú žiadne dodatočné platobné rozpočtové prostriedky;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 5/2021, ako ho predložila Komisia;

2.  poukazuje na skutočnosť, že strop okruhu 6 sa zdá príliš nízky na to, aby Únia mohla reagovať na závažné krízy vo svojom susedstve a vo svete už od prvého roka VFR na obdobie 2021 – 2027; vyjadruje znepokojenie nad tým, že pokračujúca podpora utečencom v Turecku nebola zohľadnená v rokovaniach o súčasnom VFR ani o nástroji NDICI – Globálna Európa; zdôrazňuje, že za súčasných okolností nemôže byť rozpočet Únie jediným zdrojom financovania pokračujúcej podpory utečencom;

3.  domnieva sa, že v kontexte zmierovacieho konania o všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2022 by sa mala dosiahnuť komplexná dohoda, ktorá by pokrývala financovanie Únie na pokračujúcu podporu utečencom v Turecku a širšom regióne v roku 2021 a v nasledujúcich rokoch;

4.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2021;

5.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 5/2021 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 93, 17.3.2021.
(3) Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 11.
(4) Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 28.
(5) Ú. v. EÚ L 424, 15.12.2020, s. 1.

Posledná úprava: 2. marca 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia