Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/0316(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0319/2021

Pateikti tekstai :

A9-0319/2021

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/11/2021 - 10
CRE 24/11/2021 - 10
PV 25/11/2021 - 8

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0471

Priimti tekstai
PDF 149kWORD 51k
Ketvirtadienis, 2021 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Ispanijos paraiška „EGF/2021/001 ES/País Vasco metal“
P9_TA(2021)0471A9-0319/2021
Rezoliucija
 Priedas

2021 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2021/001 ES/País Vasco metal“ (COM(2021)0618 – C9-0377/2021 – 2021/0316(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2021)0618 – C9-0377/2021),

–  atsižvelgdamas į 2021 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/691 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams (EGF), kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1309/2013(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 8 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo(3), visų pirma į jo 9 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0319/2021),

A.  kadangi Sąjunga nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones siekiant teikti papildomą paramą darbuotojams, nukentėjusiems dėl globalizacijos ir technologinių padarinių bei aplinkos pokyčių, pvz., pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ginčų dėl prekybos, svarbių pasikeitimų Sąjungos prekybos santykiuose ar vidaus rinkos struktūroje, dėl finansų ar ekonomikos krizės, taip pat perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos arba skaitmeninės transformacijos ar automatizavimo padarinių;

B.  kadangi Ispanija pateikė paraišką „EGF/2021/001 ES/País Vasco metal“ dėl finansinės paramos iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) po tai, kai per paraiškos ataskaitinį laikotarpį nuo 2020 m. birželio 2 d. iki 2020 m. gruodžio 2 d. NUTS 2 lygmens Ispanijos Baskų krašto regione (ES21) iš darbo buvo atleistas 491 darbuotojas;

C.  kadangi paraiška susijusi su iš darbo atleistu iš viso 491 darbuotoju, iš kurių 192 darbuotojų veikla nutrūko šešiose bendrovėse(4) vykdant kolektyvinį atleidimą iš darbo, apie kurį buvo pranešta institucijoms;

D.  kadangi paraiška grindžiama EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalies b punkte nustatytais intervencijos kriterijais, pagal kuriuos reikalaujama, kad per šešių mėnesių ataskaitinį laikotarpį iš įmonių, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje ir yra viename valstybės narės NUTS 2 lygmens regione arba dviejuose gretimuose NUTS 2 lygmens regionuose, būtų atleista iš darbo ne mažiau kaip 200 darbuotojų;

E.  kadangi COVID-19 pandemija, 2020 m. II ketvirtį Ispanijoje nustatytos griežtos izoliavimo priemonės ir su tuo susijęs atsargų ir žaliavų trūkumas padarė neigiamą įtaką šalies metalo sektoriui;

F.  kadangi Baskų krašto metalo gaminių sektoriuje sukuriama 27,4 proc. šios pramonės bendrosios pridėtinės vertės(5), o 28 ES valstybių narių vidurkis yra 18,8 proc.(6);

G.  kadangi 2020 m. (metinis pokytis) 18 proc. metalo įmonių gamyba Ispanijoje sumažėjo daugiau kaip 50 proc., 16 proc. įmonių apyvarta sumažėjo daugiau kaip 50 proc., o trečdalio metalo įmonių tiek gamyba, tiek apyvarta sumažėjo 30–50 proc.(7);

H.  kadangi, atsižvelgdama į COVID-19 pandemiją ir jos socialinius bei ekonominius padarinius, Komisija sustiprino ir pabrėžė EGF, kaip nepaprastosios padėties priemonės, vaidmenį(8), ir leido EGF lėšomis finansuoti tiesiogiai su pandemija susijusius atvejus;

I.  kadangi Ispanija praneša apie tai, kad ji atitinka Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirtoje ES kokybės sistemoje išdėstytas rekomendacijas(9) ir atkreipia dėmesį į pagrindines Baskų profesinio mokymo plano, Baskų užimtumo strategijos ir žaliųjų darbo vietų programos koncepcijas;

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalies b punkte nustatytos sąlygos ir kad Ispanija turi teisę pagal tą reglamentą gauti 1 214 607 EUR finansinę paramą, kuri sudaro 85 proc. visų 1 428 950 EUR išlaidų, įskaitant 1 384 950 EUR išlaidų individualiems poreikiams pritaikytoms paslaugoms ir 44 000 EUR išlaidų EGF paramai įgyvendinti(10);

2.  pažymi, kad Ispanijos institucijos paraišką pateikė 2021 m. birželio 25 d., o Komisija savo vertinimą baigė 2021 m. spalio 7 d. ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3.  pažymi, kad paraiška susijusi su iš darbo atleistu iš viso 491 darbuotoju, iš kurių 192 darbuotojų veikla nutrūko šešiose bendrovėse vykdant kolektyvinį atleidimą iš darbo, apie kurį pranešta institucijoms(11); taip pat pažymi, jog Ispanija tikisi, kad 300 iš visų kriterijus atitinkančių paramos gavėjų dalyvaus įgyvendinant priemones (tiksliniai paramos gavėjai);

4.  primena, kad numatoma, jog atleidimų socialinis poveikis bus didelis darbuotojams ir visam Baskų krašto regionui, kuriame 2020 m. kovo–rugpjūčio mėn. bedarbių skaičius padidėjo 25 proc.(12), o 2021 m. gegužės mėn. ilgalaikis nedarbas sudarė 55,6 proc. viso nedarbo (3,6 procentinio punkto daugiau nei 2021 m. sausio mėn.) ir bedarbių, turinčių pagrindinį arba žemesnį išsilavinimą, skaičius sudarė 60,8 proc.; taip pat primena, kad vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas Baskų krašte yra 22,6 proc., o laikinojo užimtumo lygis – 25,8 proc., t. y. 11,6 procentinio punkto didesnis nei Sąjungos vidurkis, kuris yra 14,2 proc.;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad dauguma iš darbo atleistų darbuotojų yra pasiekę antrąją profesinės karjeros pusę ir jų oficialios kvalifikacijos lygis yra žemas;

6.  pažymi, kad Ispanija 2021 m. birželio 11 d. tiksliniams paramos gavėjams pradėjo teikti individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas ir kad todėl išlaidos joms bus laikomos tinkamomis finansuoti iš EGF finansinės paramos nuo 2021 m. birželio 11 d. iki tada, kai sueis 24 mėnesiai nuo Finansavimo sprendimo įsigaliojimo dienos;

7.  primena, kad individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas, kurios po minėto sprendimo teikiamos atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, sudaro šie veiksmai: profiliavimo susitikimai, profesinis orientavimas, pagalba ieškant darbo, pagalba ir (arba) parama verslui kurti, perkvalifikavimas, kvalifikacijos kėlimas ir mokymasis darbo vietoje, taip pat dalyvavimo išmokos; planuojama, kad šios priemonės atitiks Ispanijos žiedinės ekonomikos strategiją, o mokymas padės paspartinti skaitmeninės transformacijos procesą šiame pramonės sektoriuje;

8.  pažymi, kad pirmąsias administracines išlaidas, susijusias su EGF paramos įgyvendinimu, Ispanija patyrė 2021 m. vasario 1 d. ir kad išlaidos parengiamajai, valdymo, informavimo ir viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklai bus laikomos tinkamomis finansuoti iš EGF finansinės paramos nuo 2021 m. vasario 1 d. iki tada, kai sueis 31 mėnuo nuo Finansavimo sprendimo įsigaliojimo dienos;

9.  palankiai vertina tai, kad Ispanija parengė suderintą individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą konsultuodamasi su socialiniais partneriais(13); socialinių partnerių dalyvavimas buvo užtikrintas įtraukus jų atstovus į „Lanbide“ valdybą, kurią sudaro regioninės vyriausybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų atstovai;

10.  palankiai vertina tai, kad šiuo prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketu bus prisidedama prie skaitmeninės pramonės amžiuje ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikoje reikalingų horizontaliųjų įgūdžių sklaidos, kaip numatyta EGF reglamento 7 straipsnio 2 dalyje;

11.  primena, kad siūlomi veiksmai yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnyje, ir nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių;

12.  pažymi, kad Ispanijos institucijos patvirtino, jog reikalavimus atitinkantiems veiksmams neteikiama pagalba naudojant kitas Sąjungos lėšas ar kitas finansines priemones;

13.  atkreipia dėmesį į Ispanijos pranešimą, kad finansinę paramą valdys ir kontroliuos tos pačios institucijos, kurios valdo ir kontroliuoja „Europos socialinį fondą +“;

14.  pakartoja, kad EGF pagalba neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos bendrovės atsakingos pagal nacionalinę teisę ar kolektyvines sutartis, arba jokių EGF lėšų gavėjų išmokų ar teisių siekiant užtikrinti visišką paramos papildomumą;

15.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

16.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 153, 2021 5 3, p. 48.
(2) OL L 433 I, 2020 12 22, p. 11.
(3) OL L 433 I, 2020 12 22, p. 28.
(4) „Auxiliar Troquelería SL“, „Calderería del Oria“, „Matricería Deusto“, „Mecanizados de la Industria Vasca SLU“, „Taller Mecanizado Pablo López Lacalle SL“, „Tratamientos Superficiales Iontech SA“.
(5) https://es.statista.com/estadisticas/1220166/porcentaje-del-vab-total-en-espana-por-sector/
(6) https://www.eustat.eus/elementos/El-32-del-VAB-industrial-esta-generado-por-sectores-de-nivel-tecnologico-alto-o-medio-alto-en-2019/not0018911_c.html
(7) COVID-19 ekonominio poveikio metalo sektoriui ataskaita.2020 m. spalio mėn.- https://atra.gal/files/noticias/Archivos_3680.pdf
(8) COM(2020)0442.
(9) COM(2013)0882.
(10) Laikantis EGF reglamento 7 straipsnio 5 dalies.
(11) „Auxiliar Troquelería SL“, „Calderería del Oria“, „Matricería Deusto“, „Mecanizados de la Industria Vasca SLU“, „Taller Mecanizado Pablo López Lacalle SL“, „Tratamientos Superficiales Iontech SA“.
(12) Avance de los datos del mercado laboral del año 2020 (2020 m. darbo rinkos duomenys).
(13) Baskų krašto valstybinė užimtumo tarnyba „Lanbide“ (socialiniai partneriai yra valdybos nariai) paraišką patvirtino 2021 m. liepos 2 d. 2021 m. sausio 19 d. ir vasario 2 d. taip pat surengti susitikimai su Biskajos metalo įmonių federacija („Federación Vizcaína de Empresas del Metal“), Gipuskua verslo asociacija („Asociación de Empresas de Guipúzcoa ADEGI“) ir Alavos verslo asociacijomis („SEA-Empresas Alavesas“).


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2021/001 ES/País Vasco metal“

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2021/2159.)

Atnaujinta: 2022 m. kovo 2 d.Teisinė informacija - Privatumo politika