Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/0316(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0319/2021

Texte depuse :

A9-0319/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/11/2021 - 10
CRE 24/11/2021 - 10
PV 25/11/2021 - 8

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0471

Texte adoptate
PDF 145kWORD 50k
Joi, 25 noiembrie 2021 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2021/001 ES/País Vasco metal - Spania
P9_TA(2021)0471A9-0319/2021
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2021 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal (COM(2021)0618 – C9-0377/2021 – 2021/0316(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2021)0618 – C9-0377/2021),

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2021/691 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 aprilie 2021 privind Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013(1) (denumit în continuare „Regulamentul privind FEG”),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027(2), în special articolul 8,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2020 dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs în vederea introducerii de noi resurse proprii(3), în special punctul 9,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0319/2021),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele globalizării și ale schimbărilor tehnologice și de mediu, cum ar fi schimbările în structura comerțului mondial, litigiile comerciale, schimbările semnificative în relațiile comerciale ale Uniunii sau în componența pieței interne și crizele financiare sau economice, precum și tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, sau de consecințele digitalizării sau ale automatizării;

B.  întrucât Spania a depus cererea EGF/2021/001 ES/País Vasco metal pentru o contribuție financiară din partea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG), ca urmare a disponibilizării unui număr de 491 de lucrători în regiunea NUTS 2 País Vasco (ES21) din Spania, în cursul unei perioade de referință pentru cerere cuprinsă între 2 iunie 2020 și 2 decembrie 2020;

C.  întrucât cererea se referă la un număr total de 491 de lucrători disponibilizați a căror activitate a încetat, dintre care 192 au fost disponibilizați în cadrul unor concedieri colective în șase întreprinderi, care au fost notificate autorităților(4);

D.  întrucât cererea se bazează pe criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul privind FEG, care prevăd încetarea activității a cel puțin 200 de lucrători disponibilizați, într-o perioadă de referință de șase luni, în întreprinderi care operează în același sector economic definit în diviziunea NACE Rev. 2 și care sunt situate într-o singură regiune sau în două regiuni învecinate definite la nivelul NUTS 2 ale unui stat membru;

E.  întrucât pandemia de COVID-19, măsurile stricte de limitare a circulației persoanelor puse în aplicare în al doilea trimestru al anului 2020 în Spania și problemele ulterioare de aprovizionare și deficitul de materii prime au afectat negativ sectorul metalurgic din țară;

F.  întrucât în regiunea bască, sectorul produselor prelucrate din metal reprezintă 27,4 % din valoarea adăugată brută a industriei(5), în timp ce la nivelul UE-28 media e de 18,8 %(6);

G.  întrucât în 2020 (variație de la an la an), în Spania producția a scăzut cu peste 50 % în 18 % din întreprinderile din sectorul metalurgic, cifra de afaceri a scăzut cu peste 50 % în 16 % din întreprinderi, iar o treime din întreprinderile din sectorul metalurgic au înregistrat o scădere cuprinsă între 30 % și 50 % atât a producției, cât și a cifrei de afaceri(7);

H.  întrucât, ținând cont de pandemia de COVID-19 și de consecințele sale sociale și economice, Comisia a consolidat și a subliniat rolul FEG ca instrument de urgență(8) și a permis finanțarea din FEG a cazurilor direct legate de pandemie;

I.  întrucât Spania raportează că a respectat recomandările stabilite în Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și restructurare(9) și accentuează conceptele-cheie ale Planului de formare profesională din Țara Bascilor, ale Strategiei de ocupare a forței de muncă din Țara Bascilor și ale programului „Locuri de muncă verzi”,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul privind FEG și că Spania are dreptul, în temeiul regulamentului respectiv, la o contribuție financiară în valoare de 1 214 607 EUR, ceea ce reprezintă 85 % din costul total de 1 428 950 EUR, incluzând cheltuieli pentru servicii personalizate în valoare de 1 384 950 EUR și cheltuieli pentru execuția FEG(10) în valoare de 44 000 EUR;

2.  observă că autoritățile spaniole au depus cererea la 25 iunie 2021, iar Comisia și-a finalizat evaluarea la 7 octombrie 2021 și a notificat-o Parlamentului în aceeași zi;

3.  observă că cererea se referă la un total de 491 de lucrători disponibilizați a căror activitate a încetat, dintre care 192 au fost disponibilizați în cadrul unor concedieri colective în șase întreprinderi(11), care au fost notificate autorităților; constată și că Spania preconizează că 300 de persoane din totalul beneficiarilor eligibili vor participa la măsuri (beneficiari vizați);

4.  reamintește că se preconizează că impactul social al disponibilizărilor va fi semnificativ pentru lucrători, precum și pentru întreaga regiune bască, unde numărul șomerilor a crescut cu 25 % între martie și august 2020(12) și unde șomajul de lungă durată reprezenta 55,6 % din șomajul total în mai 2021 (cu 3,6 puncte procentuale mai mult decât în ianuarie 2021), iar șomerii cu studii de bază sau mai reduse reprezentau 60,8 %; reamintește și că diferența de remunerare dintre bărbați și femei este de 22,6 %, iar rata de ocupare temporară este de 25,8 % în regiunea bască, cu 11,6 puncte procentuale peste media Uniunii, care se situează la 14,2 %;

5.  atrage atenția că majoritatea lucrătorilor disponibilizați se află în a doua jumătate a parcursului lor profesional și au un nivel scăzut de calificare oficială;

6.  constată că Spania a început să ofere servicii personalizate beneficiarilor vizați la 11 iunie 2021 și că perioada de eligibilitate pentru o contribuție financiară din FEG va începe așadar la 11 iunie 2021 și va dura 24 de luni de la data intrării în vigoare a deciziei de finanțare;

7.  reamintește că serviciile personalizate puse la dispoziția lucrătorilor disponibilizați și a persoanelor care desfășoară o activitate independentă în urma deciziei constau în următoarele acțiuni: sesiuni de stabilire a profilului, orientare profesională, asistență pentru căutarea unui loc de muncă, sprijin și/sau contribuție la înființarea de firme, recalificare, perfecționare și formare la locul de muncă, precum și alocații de participare; măsurile au fost concepute pentru a fi în conformitate cu strategia Spaniei privind economia circulară, iar formarea contribuie la stimularea procesului de transformare digitală în industrie;

8.  observă că Spania a început să ai aibă cheltuieli administrative pentru execuția FEG la 1 februarie 2021 și că cheltuielile pentru activitățile de pregătire, gestionare, informare și publicitate, control și raportare vor fi așadar eligibile pentru o contribuție financiară din FEG de la 1 februarie 2021, timp de 31 de luni de la data intrării în vigoare a deciziei de finanțare;

9.  salută faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat de Spania în consultare cu partenerii sociali(13); implicarea partenerilor sociali a fost asigurată prin reprezentarea lor în consiliul de administrație al Lanbide, care este alcătuit din reprezentanți ai guvernului regional, ai sindicatelor și ai organizațiilor patronale;

10.  salută faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate va contribui la diseminarea competențelor orizontale necesare în era industrială digitală, precum și într-o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG;

11.  reamintește că acțiunile propuse constituie măsuri active pe piața forței de muncă, se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul privind FEG și nu înlocuiesc măsurile pasive de protecție socială;

12.  accentuează că autoritățile spaniole au confirmat că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii;

13.  ia act de notificarea din partea Spaniei conform căreia contribuția financiară va fi gestionată și controlată de aceleași organisme care gestionează și controlează Fondul social european Plus;

14.  reamintește că asistența financiară din partea FEG nu trebuie să înlocuiască nici acțiunile care intră în responsabilitatea întreprinderilor, în temeiul dreptului intern sau al convențiilor colective, nici orice indemnizație sau drept al beneficiarilor alocării din FEG, pentru a se asigura adiționalitatea deplină a alocării;

15.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 153, 3.5.2021, p. 48.
(2) JO L 433 I, 22.12.2020, p. 11.
(3) JO L 433 I, 22.12.2020, p. 28.
(4) Auxiliar Troquelería SL, Calderería del Oria, Matricería Deusto, Mecanizados de la Industria Vasca SLU, Taller Mecanizado Pablo López Lacalle SL, Tratamientos Superficiales Iontech SA.
(5) https://es.statista.com/estadisticas/1220166/porcentaje-del-vab-total-en-espana-por-sector/
(6) https://en.eustat.eus/elementos/ele0018900/ti_32-of-industrial-gva-was-generated-by-the-high-and-medium-high-technology-sectors-in-2019/not0018911_i.html
(7) Raport privind impactul economic al COVID-19 asupra sectorului metalurgic, octombrie 2020 - https://atra.gal/files/noticias/Archivos_3680.pdf
(8) COM(2020)0442.
(9) COM(2013)0882.
(10) În conformitate cu articolul 7 alineatul (5) din Regulamentul privind FEG.
(11) Auxiliar Troquelería SL, Calderería del Oria, Matricería Deusto, Mecanizados de la Industria Vasca SLU, Taller Mecanizado Pablo López Lacalle SL, Tratamientos Superficiales Iontech SA.
(12) Avance de los datos del mercado laboral del año 2020 (date privind piața muncii pentru 2020).
(13) Cererea a fost aprobată de Lanbide, serviciul public de ocupare a forței de muncă din Țara Bascilor (partenerii sociali fac parte din consiliul de administrație), la 2 iulie 2021. La 19 ianuarie și 2 februarie 2021 au avut loc, de asemenea, reuniuni cu Federación Vizcaína de Empresas del Metal (Federația întreprinderilor din sectorul metalurgic din Biscaya), Asociación de Empresas de Guipúzcoa – ADEGI (Asociația întreprinderilor din Guipúzcoa) și SEA-Empresas Alavesas (Asociații de întreprinderi din Alava).


ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2021/2159.)

Ultima actualizare: 2 martie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate