Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2769(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0550/2021

Předložené texty :

B9-0550/2021

Rozpravy :

PV 23/11/2021 - 14
CRE 23/11/2021 - 14

Hlasování :

PV 24/11/2021 - 10
CRE 24/11/2021 - 10
PV 25/11/2021 - 8

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0474

Přijaté texty
PDF 155kWORD 55k
Čtvrtek, 25. listopadu 2021 - Štrasburk
Mnohostranná jednání před 12. ministerskou konferencí WTO v Ženevě ve dnech 30. listopadu až 3. prosince 2021
P9_TA(2021)0474B9-0550/2021

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2021 o mnohostranných jednáních s ohledem na 12. zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (WTO) v Ženevě ve dnech 30. listopadu až 3. prosince 2021 (2021/2769(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Marrákešskou dohodu ze dne 15. dubna 1994 o zřízení Světové obchodní organizace (WTO),

–  s ohledem na prohlášení ministrů z Dohá přijaté na úrovni WTO dne 14. listopadu 2001(1),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o WTO, zejména na usnesení ze dne 15. listopadu 2017 o vícestranných jednáních s ohledem na 11. zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (WTO)(2), ze dne 29. listopadu 2018 o Světové obchodní organizaci: další postup(3) a usnesení ze dne 28. listopadu 2019 o krizi Odvolacího orgánu WTO(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2021 o urychlení pokroku a odstranění nerovností, aby do roku 2030 přestalo být onemocnění AIDS hrozbou pro veřejné zdraví(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. června 2021 nazvané Řešení globální výzvy související s onemocněním COVID-19: dopady výjimky z dohody WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) na očkovací látky, léčbu, zařízení a zvyšování výrobní kapacity v souvislosti s onemocněním COVID-19 v rozvojových zemích(6),

–  s ohledem na závěrečný dokument přijatý konsensem dne 7. prosince 2018 na výročním zasedání Parlamentní konference o WTO v Ženevě(7),

–  s ohledem na výsledky 11. Konference ministrů konané v Buenos Aires v prosinci 2017, které zahrnují řadu ministerských rozhodnutí, a na níž nebylo možné přijmout prohlášení ministrů,

–  s ohledem na prohlášení WTO z Buenos Aires o ženách a obchodu vydané dne 12. prosince 2017, jakož i na společná prohlášení o elektronickém obchodu, usnadňování investic a o mikropodnicích a malých a středních podnicích přijatá v Buenos Aires dne 13. prosince 2017,

–  s ohledem na cíle udržitelného rozvoje OSN,

–  s ohledem na Pařížskou dohodu, která je součástí Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a jež nabyla účinnosti v listopadu 2016,

–  s ohledem na společné prohlášení z třístranného zasedání ministrů obchodu Spojených států, Japonska a Evropské unie, které bylo přijato dne 14. ledna 2020,

–  s ohledem na ministerské rozhodnutí z Bali ze dne 7. prosince 2013 o veřejném skladovém hospodářství pro účely potravinového zabezpečení,

–  s ohledem na koncepční dokument Komise o modernizaci WTO ze dne 18. září 2018,

–  s ohledem na Přezkum obchodní politiky vypracovaný Komisí a na jeho přílohu nazvanou Reforma WTO: na cestě k udržitelnému a účinnému mnohostrannému obchodnímu systému,

–  s ohledem na iniciativu Ottawské skupiny v oblasti obchodu a zdraví(8),

–  s ohledem na sdělení Evropské unie adresované Generální radě WTO ze dne 4. června 2021 o naléhavé reakci obchodní politiky na krizi způsobenou onemocněním COVID-19,

–  s ohledem na šestou hodnoticí zprávu Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC)(9),

–  s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro mezinárodní obchod,

A.  vzhledem k tomu, že WTO byla vytvořena za účelem další liberalizace obchodu se zbožím a službami, posílení multilateralismu a rozvíjení otevřeného, inkluzivního a nediskriminačního mnohostranného obchodního systému založeného na pravidlech; vzhledem k tomu, že obchod má zásadní význam a je klíčovým nástrojem pro podporu a doplnění úsilí o dosažení udržitelného růstu a zlepšení životní úrovně, zajištění plné zaměstnanosti a velkého a trvale rostoucího objemu reálných příjmů v souladu s cílem udržitelného rozvoje;

B.  vzhledem k tomu, že mnohostranný obchodní systém založený na pravidlech čelí v současné době vážné krizi, která ohrožuje základní funkce organizace, konkrétně stanovování nezbytných pravidel a struktury v oblasti mezinárodního obchodu a zajišťování účinného řešení sporů a prosazování rozhodnutí;

C.  vzhledem k tomu, že dne 11. prosince 2019 přestal fungovat Odvolací orgán WTO, čímž došlo k zastavení funkční, nezávislé a nestranné odvolací fáze;

D.  vzhledem k tomu, že WTO má v rámci cíle udržitelného rozvoje 14.6 jasný mandát, tj. zapojit se do jednání o dotacích v odvětví rybolovu a dosáhnout dohody, jež by v odvětví rybolovu určité formy dotací zakazovala, neboť přispívají k nadměrné kapacitě loďstva a nadměrnému rybolovu, a to za účelem podpory udržitelného řízení rybolovných zdrojů;

E.  vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 vystavila mnohostranný obchodní systém bezprecedentním výzvám a současně nastolila klíčovou otázku obchodu a zdraví;

F.  vzhledem k tomu, že navzdory otevřeným i skrytým omezením vývozu hrály obchod a mnohostranný systém v boji s pandemií celkově pozitivní úlohu; vzhledem k tomu, že pandemie rovněž odhalila slabiny a zranitelná místa, zejména v základních dodavatelských řetězcích; vzhledem k tomu, že v této souvislosti se ukázalo, že monitorovací funkce WTO je užitečná, neboť WTO trvá na tom, aby mezi členy fungovala transparentnost ohledně obchodu a opatření souvisejících s obchodem přijatých v souvislosti s onemocněním COVID-19;

G.  vzhledem k tomu, že 12. zasedání Konference ministrů WTO (MC12) se uskuteční ve švýcarské Ženevě ve dnech 30. listopadu až 3. prosince 2021;

1.  znovu opakuje své odhodlání plně prosazovat trvalou hodnotu multilateralismu a zdůrazňuje, že mnohostranný systém pro řízení obchodu je nezbytný; vyzývá k přijetí obchodní agendy založené na spravedlivém obchodu podle pravidel ve prospěch všech, která přispěje k udržitelnému hospodářskému růstu a prosperitě, a posílí tak mír a bezpečnost; poukazuje na význam cílů udržitelného rozvoje, sociálních, environmentálních a lidských práv a zajištění, aby mnohostranně dohodnutá a harmonizovaná pravidla byla uplatňována všemi;

2.  upozorňuje, že pokud se všichni členové nezaváží k úsilí o úspěšný výsledek 12. Konference ministrů, hrozí WTO ztráta legitimity; je přesvědčen, že 12. Konference ministrů by se měla stát oficiálním výchozím bodem pro rozvoj a modernizaci WTO, jež jí umožní plnit úlohu při řešení výzev 21. století, včetně otázek, jako je změna klimatu a udržitelnost; naléhavě žádá všechny členy, aby v souvislosti s oživením po pandemii COVID-19 zvýšili své úsilí a zaměřili se na několik hlavních hmatatelných výsledků, které prokáží, že WTO je schopna současné problémy řešit; vyzývá členy, aby přinejmenším dosáhli mnohostranné dohody o zákazu neudržitelných dotací v oblasti rybolovu, jakož i o reakci na pandemii a o omezeném balíčku týkajícím se zemědělství, a aby rovněž zahájili práci na institucionální reformě, včetně procesu, který by vedl k plně funkčnímu systému řešení sporů nejpozději do zasedání 13. Konference ministrů; varuje všechny členy, že nepodaří-li se na 12. Konferenci ministrů dosáhnout podstatných výsledků, mohou někteří členové hledat alternativní fóra pro tvorbu pravidel, což by mohlo ohrozit budoucnost mnohostranného obchodního systému; vítá jmenování nové generální ředitelky WTO Ngozi Okonjo-Iwealové a oceňuje její velké nasazení pro multilateralismus;

3.  zdůrazňuje, že pro důvěryhodnost WTO jako mnohostranné instituce má zásadní význam dosažení dohody o škodlivých dotacích v oblasti rybolovu, která skutečně povede k rychlému a výraznému omezení některých forem dotací v rybolovu, které přispívají k nadměrné kapacitě a nadměrnému rybolovu, a zrušení dotací, které přispívají k nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu (NNN), s cílem zajistit udržitelné využívání mořských zdrojů; zdůrazňuje v tomto ohledu zásadu společné, ale rozdílné odpovědnosti podle objemu škodlivých dotací, přičemž respektuje potřebu zvláštního a rozdílného zacházení v souladu s cílem udržitelného rozvoje č. 14.6; poukazuje na to, že více než 39 milionů osob je přímo závislých na rybolovu, zatímco další miliony jsou na něm závislé v navazujících odvětvích; domnívá se, že takováto dohoda je nezbytná nejen kvůli důvěryhodnosti WTO při dosahování vícestranných dohod, ale že je rovněž nutným předpokladem pro to, aby byla prokázána silná vazba mezi mnohostranným obchodním systémem a cíli udržitelného rozvoje; zdůrazňuje, že je důležité, aby EU vysvětlila svůj postoj a vnitřní pravidla, a zvýšila tak svou důvěryhodnost;

4.  uznává klíčovou úlohu obchodní politiky během pandemie COVID-19; znovu připomíná své usnesení ze dne 10. června 2021 nazvané Řešení globální výzvy související s onemocněním COVID-19: dopady výjimky z dohody WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) na očkovací látky, léčbu, zařízení a zvyšování výrobní kapacity v souvislosti s onemocněním COVID-19 v rozvojových zemích, v tomto ohledu zdůrazňuje, že je nutné, aby byla v ministerském prohlášení nastíněna základní dohoda s cílem odstranit celní tarify na farmaceutické a zdravotnické výrobky, zrušit vývozní omezení a dohoda o pravidlech pro transparentnost a celosvětovou spolupráci v dobách krize, a to v souladu s iniciativou v oblasti obchodu a zdraví; je přesvědčen, že takováto dohoda je maximálně důležitá pro to, aby byla prokázána relevantnost WTO; požaduje, aby byl na 12. Konferenci ministrů zřízen nový stálý Výbor pro obchod a zdraví, který by poskytoval vládám pomoc s prováděním stávající výjimky a flexibility v mezinárodním obchodním právu, a položil základ obchodního pilíře pro jednání o budoucí mezinárodní smlouvě o reakci na pandemii; je přesvědčen, že mnohé, zejména rozvojové země, čelí obtížím při využívání flexibilních ustanovení TRIPS, zejména článku 31a; připomíná, že EU by se měla aktivně zapojit do jednání o dočasné výjimce z dohody TRIPS; vyzývá v tomto ohledu EU, aby podpořila udělení dočasné výjimky z některých ustanovení dohody TRIPS pro onemocnění COVID-19 s cílem řešit celosvětová omezení výroby a nedostatek dodávek, a v důsledku toho zlepšit včasný celosvětový přístup k cenově dostupným očkovacím látkám, terapeutickým přípravkům a diagnostice onemocnění COVID-19;

5.  vyzývá všechny členy WTO, aby dodržovali své závazky týkající se transparentnosti ve všech zemědělských pilířích a aby se dohodli na systematickém zlepšování, jak je doporučeno v návrhu rozhodnutí ministrů o zlepšení transparentnosti v zemědělství spolusponzorovaném EU a uvedeném v dokumentu JOB/AG/213; zdůrazňuje, že je důležité, aby byl přijat pracovní plán týkající se domácích podpor narušujících obchod, včetně trvalého řešení v oblasti veřejného skladového hospodářství, jak nařizuje prohlášení ministrů z Bali, s povinným systémem hlášení založeným na účinném mechanismu technické pomoci a budování kapacit, který by zajišťoval, že programy veřejného skladového hospodářství budou přiměřené cíli potravinového zabezpečení a v souladu s tímto cílem a budou minimalizovat narušení obchodu a nepříznivé důsledky pro potravinové zabezpečení ostatních členů; zdůrazňuje, že Dohoda o zemědělství musí být upravena tak, aby odpovídala dnešním výzvám a zajistila spravedlivější podmínky hospodářské soutěže, a to zohledněním způsobů produkce; podporuje generální ředitelku Okonjo-Iwealovou v její výzvě k přijetí balíčku WTO týkajícího se potravinového zabezpečení;

6.  je toho názoru, že kvůli hluboké krizi, jíž organizace čelí, ale také z důvodu dlouhodobě nedostatečného pokroku v oblasti rozvojového programu z Dohá je nyní naléhavě nutné přistoupit k obsáhlé reformě WTO, a zdůrazňuje, že příslušné otázky rozvojového programu z Dohá by měly nadále zůstat na pořadu jednání; vyzývá členy WTO, aby zásadně přezkoumali některé aspekty WTO, konkrétně její funkce v oblasti monitorování, vyjednávání a řešení sporů, s cílem zvýšit její účinnost, inkluzivitu, transparentnost a legitimitu; naléhavě vyzývá všechny členy WTO, aby se zaměřili na konstruktivní proces změny s cílem modernizovat tuto organizaci a vybavit ji nástroji, které budou účinně řešit obchodní výzvy 21. století, a aby na 12. Konferenci ministrů zavedli institucionální mechanismus a jasný časový harmonogram, jež budou reformní agendu pohánět vpřed s cílem dosáhnout konkrétních výsledků nejpozději do 13. Konference ministrů;

7.  vítá připomínky velvyslance USA Taie o Světové obchodní organizaci ze dne 14. října 2021, zejména jasný závazek reformovat všechny tři funkce této organizace; očekává, že Spojené státy nyní předloží konkrétní návrhy na další postup; naléhavě vyzývá Spojené státy, aby se zavázaly zahájit konstruktivní proces jednání o reformách řešení sporů na 12. Konferenci ministrů, aby byl nejpozději na 13. Konferenci ministrů zaveden plně funkční systém;

8.  hluboce lituje patové situace v Odvolacím orgánu WTO, která připravuje světový obchodní systém o systém vymahatelných řešení sporů; varuje, že bez fungujícího Odvolacího orgánu je WTO bezzubá a že trend porušování mnohostranných dohod bude jen narůstat; konstatuje, že v současné době je evidováno více než 15 případů odvolání bez možnosti přezkumu; důrazně vyzývá všechny členy WTO, aby se plně zapojili a pracovali na řešeních za účelem co nejrychlejšího obnovení plně funkčního dvoustupňového systému řešení sporů s plně funkčním a nezávislým odvolacím orgánem; rozhodně podporuje nedávné iniciativy EU, jejichž cílem je uzavřít s našimi hlavními obchodními partnery ujednání, která by dočasně zachovala fungující proces řešení sporů mezi těmi členy WTO, kteří se ho účastní; připomíná, že hlavním cílem strategie EU by měl zůstat závazný, dvouúrovňový a nezávislý proces; zdůrazňuje, že pro úspěšnou reformu bude nutné zohlednit oprávněné obavy všech zúčastněných stran a dohodnout se na kompromisním řešení; naléhavě vyzývá příslušné zúčastněné strany, aby se do konce 12. Konference ministrů dohodly na programu další práce na střednědobých až dlouhodobých oblastech reformy, z nichž některé by měly být dokončeny před další (13.) Konferencí ministrů; podporuje nedávný návrh Komise na reformu nařízení o vymáhání práva, aby EU měla k dispozici správné nástroje k vymáhání závazků třetích zemí;

9.  vyzývá Komisi a Radu, aby spolupracovaly se všemi členy WTO s cílem zahájit diskusi o zavedení nových pravidel, jež by řešilo současné nedostatky v souboru pravidel týkajících se nekalých obchodních praktik, padělání, dotací narušujících trh, státních podniků a nucených transferů technologií;

10.  je přesvědčen, že stávající rozlišování mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi neodráží hospodářskou realitu a že tato skutečnost může být překážkou v pokroku jednacího kola v Dohá; naléhavě žádá vyspělejší rozvojové země, aby přijaly svůj díl odpovědnosti a přizpůsobily příspěvky své úrovni rozvoje; je přesvědčen, že mechanismus zvláštního a rozdílného zacházení by měl být přezkoumán a revidován za důkladného přispění všech členů WTO, aby lépe odrážel ukazatele lidského rozvoje a zároveň zachovával politický prostor pro řešení nespravedlivého obchodu, a vyzývá proto členy WTO, aby tento systém revidovali; zdůrazňuje však, že prosazování statusu rozvoje jako jediného kritéria by mohlo vést k nekalému obchodu;

11.  očekává, že reforma WTO vytvoří snadnější způsob, jak začlenit otevřené mnohostranné struktury vícestranné dohody s cílem zajistit pokrok v oblastech, na něž dosud nejsou připraveni všichni členové; vyzývá všechny členy, aby se pokusili vypracovat nový systém posílené spolupráce, např. po vzoru systému používaného v Evropské unii, s jasnými pravidly pro minimální počet členů, kteří by se měli podílet na vícestranné iniciativě, a aby na tomto základě vytvořili jednoduchý mechanismus, který by umožnil začlenění výsledných dohod do struktury WTO;

12.  vítá a podporuje širokou členskou základnu, ambiciózní agendu pro vyjednávání i pokrok, jehož bylo dosud dosaženo v souvislosti s vícestrannými jednáními WTO o elektronickém obchodu; vyzývá k úsilí o dokončení jednání o dodržování pravidel WTO; připomíná svůj postoj, že je nutné, aby případná dohoda zaručovala přístup na trh ve třetích zemích pro zboží a služby spojené s elektronickým obchodem, jakož i ochranu práv spotřebitelů a pracovních práv; zdůrazňuje, že je třeba usnadnit inovace a toky dat v podnicích, a to v plném souladu s právem EU v oblasti ochrany soukromí a údajů; uznává možnou právní nejistotu, které čelí podniky a výzkumní pracovníci používající osobní údaje, a dopad, který by to mohlo mít na inovace; naléhavě požaduje opatření ke zvýšení právní jistoty pro zúčastněné strany závislé na používání údajů, pokud jde o předem schválené postupy používání údajů, a k pseudonymizaci a anonymizaci; zdůrazňuje, že by členové WTO měli vyjádřit svou pokračující podporu jednáním a jasnému harmonogramu pro dosažení dalšího pokroku; podporuje, aby bylo moratorium WTO na elektronické přenosy trvalé;

13.  naléhavě žádá, aby byly prozkoumány možnosti usnadnění toků dat se strategicky významnými třetími zeměmi; konstatuje, že evropské společnosti působící v některých třetích zemích se stále více potýkají s neodůvodněnými překážkami a digitálními omezeními; v tomto ohledu zdůrazňuje, že je třeba se případně vyhnout požadavkům na lokalizaci dat, že na údaje se musí vztahovat dohody EU o volném obchodu a že je třeba urychlit snahy o přijetí rozhodnutí o odpovídající ochraně se třetími zeměmi;

14.  konstatuje, že vzhledem k právním požadavkům se obchod stále opírá o značné množství papírových dokumentů, což je nákladné, neefektivní a představuje riziko během globálních krizí; zdůrazňuje, že je třeba prozkoumat používání elektronických obchodních dokumentů, které zvýší účinnost a bezpečnost a sníží dopad na životní prostředí; zdůrazňuje, že je třeba změnit mezinárodní právo tak, aby umožňovalo používání elektronických dokumentů v obchodě;

15.  požaduje, aby byla urychleně rozšířena dohoda o informačních technologiích (ITA); uznává, že dohoda ITA podporuje globální digitalizaci výroby a měla by pokračovat ve vývoji tak, aby zahrnovala větší množství produktů; vyzývá k většímu úsilí o odstranění cel na obchod s produkty IKT; zdůrazňuje pozitivní obchodní dopady rozšíření zeměpisného pokrytí na více zemí;

16.  je přesvědčen, že výsledkem 12. Konference ministrů by měl být akční program pro obchodní politiku, který podpoří cíle udržitelného rozvoje pro rok 2030 a Pařížskou dohodu; důrazně vybízí členy WTO, aby zvážili veškerá možná opatření, která přispějí k omezení emisí skleníkových plynů v souladu s rámcovou úmluvou UNFCCC, posílili soulad s Pařížskou dohodou a klimatickou neutralitu a posílili spolupráci v rámci WTO na opatřeních přijatých na vnitrostátní úrovni, včetně zavedení standardních taxonomií environmentálního účetnictví, které pomohou soukromému a veřejnému sektoru identifikovat udržitelné hospodářské činnosti, jakož i činnosti výrazně škodlivé, a opatření, která řeší únik uhlíku; vítá iniciativu týkající se obchodu a klimatu, kterou navrhuje Komise; vyzývá Komisi, aby předložila konkrétní návrhy; zdůrazňuje dále, že je třeba pokročit v diskusi o zboží a službách, které pomáhají řešit problémy v oblasti životního prostředí a klimatu; zdůrazňuje, že je třeba pokročit v jednáních o dohodě o environmentálních produktech, která podporuje ekologizaci průmyslu a přístup zaměřený na důstojnou práci při přechodu na technologie šetrné ke klimatu; navrhuje lepší koordinaci mezi WTO a dalšími mezinárodními institucemi, jako je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Mezinárodní měnový fond, s cílem řešit únik uhlíku;

17.  opětovně potvrzuje, že existuje souvislost mezi rovností žen a mužů a inkluzivním rozvojem, a zdůrazňuje, že posílení postavení žen je klíčové pro vymýcení chudoby a že odstranění překážek bránících účasti žen na obchodu a zároveň řešení nepříznivých dopadů současných obchodních pravidel na ženy v jejich vícenásobných rolích má zásadní význam pro hospodářský rozvoj; vybízí všechny členy WTO, aby podepsali prohlášení o obchodu a posílení hospodářského postavení žen přijaté v roce 2017 v Buenos Aires, a naléhavě vyzývá jeho 123 signatářů, aby dostáli svým závazkům; naléhavě vyzývá Komisi, aby usilovala o důrazné ministerské prohlášení, které by mohlo sloužit jako plán pro provádění prohlášení z Buenos Aires z roku 2017;

18.  vítá dosažený pokrok a požaduje konečné završení vícestranných diskusí o regulaci domácích služeb, neboť by to byl významný krok vpřed a důkaz, že v rámci WTO je možné dosáhnout pokroku ve vícestranném uspořádání;

19.  očekává prohlášení ministrů hodnotící pokrok, jehož bylo dosaženo ve vícestranných jednáních o usnadňování investic;

20.  vítá rovněž pokrok, jehož bylo dosaženo v souvislosti se společnou iniciativou zahájenou v Buenos Aires, jež se týká mikropodniků a malých a středních podniků, a schválení balíčku týkajícího se mikropodniků a malých a středních podniků v prosinci 2020; uznává, že pandemie COVID-19 měla významný negativní dopad na mikropodniky a malé a střední podniky, a vyjadřuje svou podporu pracovnímu programu WTO v oblasti mikropodniků a malých a středních podniků, který upevňuje zásadu „zelenou malým a středním podnikům“ v pravidlech WTO; vyzývá všechny členy WTO, aby se k této iniciativě připojili;

21.  vyzývá Komisi a Radu ke spolupráci s dalšími členy WTO na zajištění toho, aby WTO aktivně přispívala k většímu dodržování práv pracovníků na celém světě, zejména na základě pracovních norem Mezinárodní organizace práce, a k předložení konkrétních návrhů; připomíná význam šíření osvědčených postupů v oblasti náležité péče; vítá návrh USA týkající se nucené práce, který je součástí širšího úsilí o začlenění pracovních norem do WTO a vytvoření rovných podmínek na mezinárodní úrovni, a zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout dohody, která by rovné podmínky na mezinárodní úrovni zaváděla; doporučuje, aby byla coby první krok k dosažení tohoto cíle zřízena pracovní skupina pro pracovní práva;

22.  zdůrazňuje, že transparentnost je klíčová při zajišťování stabilního obchodního a investičního prostředí; je přesvědčen, že je důležité posilovat transparentnost monitorovacích postupů zvýšením pobídek pro členy WTO, aby plnili požadavky na oznámení, a to zmírněním jejich složitosti a zajištěním budování kapacit, přičemž je třeba odrazovat od úmyslného neplnění povinností a bojovat proti němu; vyzývá členy WTO, aby v tomto ohledu zvážili posílení úlohy sekretariátu WTO;

23.  žádá Komisi a Radu, aby zajistily, že Parlament bude i nadále úzce zapojen do příprav 12. zasedání Konference ministrů v roce 2021 a že bude během jeho konání okamžitě informován a konzultován o aktuálním vývoji;

24.  vyzývá členy WTO, aby zajistili demokratickou legitimitu a transparentnost posílením parlamentního rozměru WTO a parlamentní konference; zdůrazňuje význam činnosti Parlamentní konference o WTO pořádané společně Evropským parlamentem a Meziparlamentní unií; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby měli poslanci lepší přístup na obchodní jednání a byli zapojeni do vytváření a provádění rozhodnutí WTO;

25.  vyzývá členy WTO, aby zintenzivnili výměnu se všemi zúčastněnými stranami, včetně občanské společnosti a obchodních organizací, a aby prohloubili spolupráci s dalšími mezinárodními organizacemi, jako je MOP a v širším smyslu celý systém OSN; očekává, že vedoucí představitelé budou na různých úrovních více komunikovat o výhodách obchodu založeného na pravidlech;

26.  podporuje úsilí o oživení přístupových jednání s pozorovatelskými zeměmi, zejména se Srbskem, Kosovem a Bosnou a Hercegovinou; vyzývá k urychlenému uzavření jednání o příslušných návrzích zpráv pracovní skupiny;

27.  naléhavě vyzývá k většímu úsilí o rozšíření členství ve Všeobecné dohodě o veřejných zakázkách WTO, zejména Číny a dalších rozvíjejících se ekonomik;

28.  vyzývá k obnovení úsilí o harmonizaci nepreferenčních pravidel původu, jak je stanoveno v Dohodě o pravidlech původu;

29.  vyzývá všechny členy WTO, aby ratifikovali přílohu K Kjótské úmluvy Světové celní organizace s cílem snížit celní byrokracii;

30.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a generálnímu řediteli WTO.

(1) Prohlášení ministrů z Dohá (WT/MIN(01)/DEC/1) ze dne 14. listopadu 2001.
(2) Úř. věst. C 356, 4.10.2018, s. 34.
(3) Úř. věst. C 363, 28.10.2020, s. 113.
(4) Úř. věst. C 232, 16.6.2021, s. 62.
(5) Přijaté texty, P9_TA(2021)0250.
(6) Přijaté texty, P9_TA(2021)0283.
(7) https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/158345/outcome_document-final-e.pdf
(8) WTO WT/GC/223, 24. listopadu 2020.
(9) IPCC, 2021: Shrnutí pro tvůrce politik. Viz: Změna klimatu v roce 2021: Základ fyzikální vědy. Příspěvek pracovní skupiny I k šesté hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC).

Poslední aktualizace: 2. března 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí