Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2918(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0552/2021

Předložené texty :

B9-0552/2021

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/11/2021 - 8

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0480

Přijaté texty
PDF 137kWORD 49k
Čtvrtek, 25. listopadu 2021 - Štrasburk
Bezpečnost parkovišť pro nákladní vozidla v EU
P9_TA(2021)0480B9-0552/2021

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2021 o bezpečnosti parkovišť pro nákladní automobily v EU (2021/2918(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na články 4, 26, 67, 73, 87, 88 a 91 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 2008 o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury(1), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1936 ze dne 23. října 2019, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury(2),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy(3),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 885/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU o inteligentních dopravních systémech, pokud jde o poskytování informačních služeb týkajících se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla(4).

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU(5),

–  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 585/2014/EU ze dne 15. května 2014 o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU(6),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1153 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, a zejména na čl. 9 odst. 2 písm. b) bod vii) uvedeného nařízení(7),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1054 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů(8),

–  s ohledem na jednání o petici č. 0549/2021 během schůze Petičního výboru dne 15. července 2021,

–  s ohledem na čl. 227 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Petiční výbor obdržel petici č. 0549/2021, kterou podepsalo 22 735 osob a která vyjadřuje obavy týkající se parkovišť pro nákladní automobily na silniční síti EU a požaduje zavedení preventivních opatření ke snížení rizika a rozsahu bezpečnostních problémů na parkovištích pro nákladní automobily;

B.  vzhledem k tomu, že na krádežích nákladu se mnohdy podílejí zločinecké skupiny, které se často zaměřují na výrobky vysoké hodnoty, jako je elektronika, tabákové a farmaceutické výrobky, čímž způsobují značné hospodářské ztráty(9), které v letech 2017 až 2019 dosahovaly přibližně 52 milionů EUR; vzhledem k tomu, že tyto údaje nejsou úplné z důvodu nedostatečného hlášení a sdílení příslušných údajů o trestných činech v nákladní dopravě;

C.  vzhledem k tomu, že tyto zločinecké skupiny jsou stále organizovanější, využívají nejmodernější technologie a v mnoha případech poskytují kotviště na objednávku, a vzhledem k tomu, že z posouzení hrozeb závažné a organizované trestné činnosti Europolu z roku 2021 vyplývá, že pachatelé trestné činnosti podílející se na závažné a organizované trestné činnosti v EU používají násilí v rostoucí míře, přičemž na oběti cílí nerozlišeně, bez ohledu na jejich zapojení nebo postavení, a často způsobují újmu nevinným kolemjdoucím;

D.  vzhledem k tomu, že Evropská unie by měla bojovat proti trestné činnosti a organizované trestné činnosti na silniční síti EU a podporovat bezpečnost účinného pohybu, a to bez dodatečných nákladů spojených s nadměrným rizikem napadení;

E.  vzhledem k tomu, že řidiči mezinárodní silniční dopravy tráví delší dobu mimo svůj domov a rodinu, což znamená, že bezpečná a dobře vybavená parkovací infrastruktura v celé EU má zásadní význam pro jejich fyzické a duševní zdraví;

F.  vzhledem k tomu, že doba vyhrazená práci, odpočinku a přestávkám řidičů mezinárodní nákladní dopravy podléhá přísným pravidlům, jejichž účelem je vytvořit bezpečné, účinné a sociálně odpovědné odvětví silniční dopravy v Evropské unii; vzhledem k tomu, že úkol zajistit přiměřenou a v celé EU dostupnou parkovací infrastrukturu, která umožní, aby byla pravidla pro pracovní dobu a dobu odpočinku přiměřená a proveditelná, je odpovědností orgánů EU i členských států;

G.  vzhledem k tomu, že hlavními faktory, které činí povolání řidiče tak málo přitažlivým, jsou špatné podmínky pro odpočinek a vysoké riziko trestné činnosti a napadení; vzhledem k tomu, že nedostatek řidičů je stále větším problémem, který ohrožuje účinné fungování jednotného trhu, logistických a dodavatelských řetězců a dalších odvětví, jako je výroba a maloobchod;

1.  připomíná, že jedna studie Komise z roku 2019 poukazuje na to, že v EU chybí odhadem 100 000 míst pro noční parkování nákladních automobilů, přičemž ještě větší je tento nedostatek v případě certifikovaných zabezpečených parkovišť(10);

2.  prohlašuje, že předpokladem zajištění sociálně spravedlivých podmínek pro řidiče z povolání při povinném odpočinku jsou chráněná a bezpečná parkoviště pro nákladní automobily; připomíná, že odvětví silniční dopravy se potýká s akutním nedostatkem řidičů; vyzývá Komisi, aby pečlivě sledovala dostupnost dostatečného počtu vysoce kvalitních chráněných a bezpečných parkovišť pro nákladní automobily a přiměřené uplatňování sankcí ze strany členských států; zdůrazňuje, že je třeba přijmout opatření v případě jakékoli formy nespravedlivého zacházení s řidiči nákladních automobilů a dopravními společnostmi v EU nebo jejich diskriminace;

3.  vyjadřuje politování nad útoky na dopravce na parkovištích pro nákladní automobily, včetně smrtelných útoků, a připomíná, že tyto útoky často páchají dobře organizované a dobře vybavené zločinecké skupiny, které někdy kradou zboží na objednávku a příjmy z těchto deliktů často využívají k financování jiných forem závažné trestné činnosti;

4.  vyjadřuje politování nad tím, že tento druh události může mít xenofobní nebo rasistický aspekt;

5.  uznává, že majetková trestná činnost páchaná na nákladních automobilech má stále častěji přeshraniční povahu a představuje hlavní bezpečnostní hrozbu pro řidiče nákladních automobilů; zdůrazňuje, že za účelem řádného řešení této trestné činnosti je třeba posílit spolupráci, a žádá o strukturálnější výměnu informací a operativní koordinaci mezi donucovacími orgány členských států za podpory Europolu, včetně posílené spolupráce se soukromými subjekty, jako je Sdružení na ochranu přepravovaného nákladu a Evropská organizace pro bezpečné parkování;

6.  vyzývá členské státy, aby systematicky hlásily spáchané trestné činy Europolu, a zajistily tak soudržnou reakci prostřednictvím operativní a analytické podpory, a vyzývá Komisi, aby dále posílila schopnosti Europolu v této oblasti navýšením zdrojů a počtu zaměstnanců tohoto úřadu;

7.  vyzývá Komisi, aby podpořila zvýšení počtu dostupných parkovišť pro nákladní automobily a zlepšila jejich kvalitu, bezpečnost a propojení prostřednictvím legislativních iniciativ, programů evropských strukturálních a investičních fondů, mechanismů na podporu spolupráce mezi příslušnými orgány členských států a dalších dostupných nástrojů, jako je program financování Nástroje pro propojení Evropy;

8.  naléhavě vyzývá Komisi a Radu, aby přijaly nezbytná opatření k navázání a rozvoji policejní spolupráce za účasti příslušných orgánů všech členských států za účelem prevence, odhalování a vyšetřování trestných činů na silnicích a parkovištích;

9.  vyzývá Komisi a členské státy, aby do konečných dohod o partnerství v rámci evropských strukturálních a investičních fondů a do programů těchto fondů začlenily cíle a přístupy ke zvýšení počtu chráněných a bezpečných parkovišť pro nákladní automobily;

10.  vítá zřízení expertní skupiny Komise pro bezpečnost silniční infrastruktury, která bude vyhledávat doporučení a know-how členských států a dalších příslušných zúčastněných stran v této oblasti, a to i za účelem přípravy nelegislativních aktů, stejně jako zřízení skupiny na vysoké úrovni pro bezpečnost silničního provozu, která bude poskytovat strategické poradenství a častou zpětnou vazbu; naléhavě vyzývá Komisi, aby urychlila činnost v této oblasti a koordinovala ji s členskými státy tak, aby bylo dosaženo konkrétních zlepšení pro řidiče nákladních automobilů v EU;

11.  zdůrazňuje význam realizace projektů zaměřených na podporu vnitrostátní a mezinárodní spolupráce v boji proti krádežím nákladu, vytvoření přehledu o probíhajících řízeních a optimalizaci řešení případů na operativní úrovni;

12.  připomíná, že je třeba zajistit přednostní financování pro vytvoření a modernizaci chráněných a bezpečných parkovišť pro nákladní automobily v EU s využitím všech dostupných programů financování EU a členských států;

13.  vyzývá členské státy, aby převzaly hlavní odpovědnost za zlepšení bezpečnosti parkovišť pro nákladní automobily prostřednictvím dobře zavedených vnitrostátních strategií bezpečnosti silničního provozu a konkrétních opatření stanovených v akčních a prováděcích plánech, které tvoří základ skutečné kultury bezpečnosti silničního provozu v EU;

14.  vyzývá Komisi a členské státy, aby spojily své síly a zlepšily kvalitu služeb na parkovištích pro nákladní automobily, mimo jiné nabídkou základních cenově dostupných služeb, a aby zlepšily jejich bezpečnost a současně zajistily, že na všech chráněných parkovištích pro nákladní automobily v rámci systému budou probíhat nezávislé kontroly prováděné třetí stranou založené na společných normách EU, aby bylo zaručeno, že infrastruktura splňuje normy EU v oblasti bezpečnosti a ochrany, např. v souladu se směrnicí 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury;

15.  lituje, že stále existují rozdílné výklady norem a požadavků na bezpečnost a certifikaci parkovišť, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit harmonizovanou normu EU, která by obsahovala jasná a jednoznačná pravidla týkající se úrovně bezpečnosti a pohodlí;

16.  vyzývá Komisi, aby splnila závazky obsažené v nařízení (EU) 2020/1054 a zavedla normy a postupy pro certifikaci bezpečnosti a ochrany parkovišť pro nákladní automobily v EU;

17.  zdůrazňuje, že je třeba, aby normy EU, které podrobně stanoví úroveň služeb a bezpečnosti chráněných a bezpečných parkovišť pro nákladní automobily, a postupy pro certifikaci těchto parkovišť, byly závazné, aby byla zajištěna a vytvořena jednotná definice bezpečných parkovišť pro nákladní automobily a soudržný legislativní rámec;

18.  požaduje, aby byla zlepšena dostupnost a účinnost služeb tísňového volání a okamžité reakce a aby byly zavedeny systémy volání pro oznamování příslušným orgánům ve všech úředních jazycích; naléhavě vyzývá členské státy, aby zavedly systém okamžité reakce v případě, že v rámci jejich vnitrostátní jurisdikce dojde ke spáchání trestného činu proti řidiči nebo nákladnímu vozidlu, a aby se předešlo případům, kdy řidič nedostane včasnou pomoc od vnitrostátních orgánů veřejné bezpečnosti z důvodu méně závažné povahy trestného činu, jazykových bariér nebo z jiných důvodů;

19.  požaduje zavedení pravidelných bezpečnostních/policejních hlídek na parkovištích, kde není možné zajistit stálou ostrahu, kde však byly zaznamenány útoky na dopravce;

20.  zdůrazňuje význam posílení mechanismů sběru dat, výměny informací a analytické podpory a vyzývá členské státy, aby zavedly účinné modely automatizovaného sběru, zpracování a sdílení údajů s cílem zlepšit operativní reakci policejních složek na přeshraniční trestnou činnost;

21.  zdůrazňuje, že informace o umístění chráněných a bezpečných parkovišť pro nákladní automobily by měly být řidičům a celému logistickému řetězci předávány uživatelsky přívětivým způsobem prostřednictvím digitálních nástrojů, a žádá Komisi, aby tohoto cíle dosáhla vytvořením základu pro interoperabilní řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií, která řidičům umožní vyhledávat a rezervovat bezpečná parkoviště a podle toho plánovat své cesty;

22.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly stávající bezpečnostní systémy ve vozidlech a všechny druhy inteligentních výstražných nástrojů a jejich propojení s policií a záchrannými službami;

23.  vyzývá Komisi, aby navrhla opatření za účelem revize nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 885/2013 a nařízení (EU) č. 1315/2013;

24.  vyzývá Komisi a členské státy, aby posoudily a navrhly konkrétní opatření na ochranu obětí trestných činů spáchaných na nechráněných parkovištích pro nákladní automobily, jako je přístup k lékařské pomoci, právnímu poradenství, tlumočníkovi apod.;

25.  vítá rozhodnutí Petičního výboru připravit pracovní cestu ke zjištění potřebných údajů, která by dále prošetřila skutečnosti popsané v petici č. 0549/2021, poskytla nové podrobnosti o bezpečnosti parkovišť pro nákladní automobily a posoudila problémy na místě;

26.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 319, 29.11.2008, s. 59.
(2) Úř. věst. L 305, 26.11.2019, s. 1.
(3) Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 1.
(4) Úř. věst. L 247, 18.9.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1.
(6) Úř. věst. L 164, 3.6.2014, s. 6.
(7) Úř. věst. L 249, 14.7.2021, s. 38.
(8) Úř. věst. L 249, 31.7.2020, s. 1.
(9) Europol: Serious and Organised Crime Threat Assessment 2021 (Posouzení hrozeb závažné a organizované trestné činnosti za rok 2021): „Ztráty způsobené trestnou činností v nákladní dopravě v osmi nejvíce postižených členských státech v roce 2019 přesáhly 75 milionů EUR a mají významný dopad na dodavatelské řetězce.“
(10) 2019 Commission case study on safe and secure parking for trucks (Případová studie Komise o bezpečném parkování nákladních automobilů), s. 24. Dostupné na adrese: https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/2019-study-on-safe-and-secure-parking-places-for-trucks.pdf

Poslední aktualizace: 2. března 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí