Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2918(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0552/2021

Esitatud tekstid :

B9-0552/2021

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/11/2021 - 8

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0480

Vastuvõetud tekstid
PDF 121kWORD 49k
Neljapäev, 25. november 2021 - Strasbourg
Veokite parklate turvalisus ELi
P9_TA(2021)0480B9-0552/2021

Euroopa Parlamendi 25. novembri 2021. aasta resolutsioon veoautode parklate turvalisuse kohta ELis (2021/2918(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2 ja 3,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 4, 26, 67, 73, 87, 88 ja 91,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/96/EÜ teetaristu ohutuse korraldamise kohta(1), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2019. aasta direktiiviga (EL) 2019/1936, millega muudetakse direktiivi 2008/96/EÜ teetaristu ohutuse korraldamise kohta(2),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2010. aasta direktiivi 2010/40/EL, mis käsitleb raamistikku intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega(3),

–  võttes arvesse komisjoni 15. mai 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 885/2013, millega täiendatakse intelligentseid transpordisüsteeme käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses veoautodele ja tarbesõidukitele ettenähtud turvalisi parkimiskohti käsitleva teabeteenuse osutamisega(4),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1315/2013 üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 661/2010/EL(5),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta otsust nr 585/2014/EL koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-teenuse kasutuselevõtu kohta(6),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2021. aasta määrust (EL) 2021/1153, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014, eriti selle artikli 9 lõike 2 punkti b alapunkti vii(7),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2020. aasta määrust (EL) 2020/1054, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas(8),

–  võttes arvesse petitsioonikomisjoni 15. juuli 2021. aasta koosolekul toimunud arutelu petitsiooni nr 0549/2021 üle,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 227 lõiget 2,

A.  arvestades, et petitsioonikomisjon on saanud petitsiooni nr 0549/2021, millele on alla kirjutanud 22 735 inimest ning milles väljendatakse muret seoses veoautoparklatega ELi teedevõrgus ja nõutakse ennetavate meetmete võtmist, et vähendada turvalisusprobleemide riski ja ulatust veoautode parkimisaladel;

B.  arvestades, et veosevarguses osalevad tihti organiseeritud kuritegelikud rühmitused ja nad võtavad sageli sihikule väärtuslikud tooted, nagu elektroonika-, tubaka- ja farmaatsiatooted, põhjustades märkimisväärset majanduslikku kahju(9), mis ulatus aastatel 2017–2019 ligikaudu 52 miljoni euroni; arvestades, et need arvud ei ole kõikehõlmavad, kuna veosega seotud kuritegudest ei teatata piisavalt ja nende kohta ei jagata asjakohaseid andmeid;

C.  arvestades, et need kuritegelikud rühmitused on muutumas üha organiseeritumaks, kasutavad tipptasemel tehnoloogiat ja tegelevad paljudel juhtudel tellimustööga, ning arvestades, et vastavalt Europoli 2021. aasta hinnangule raske ja organiseeritud kuritegevuse põhjustatud ohtudele näib, et ELis raske ja organiseeritud kuritegevusega seotud kurjategijad kasutavad üha rohkem vägivalda, kusjuures ohvreid võetakse sihikule valimatult, sõltumata nende osalemisest või staatusest, põhjustades sageli kahju süütutele kõrvalseisjatele;

D.  arvestades, et Euroopa Liit peaks võitlema kuritegevuse ja organiseeritud kuritegevuse vastu ELi teedevõrgus ning edendama kaupade tõhusat liikumist ohutul viisil ja ilma lisakuludeta, mis on seotud ülemäära suure kallaletungiohuga;

E.  arvestades, et rahvusvahelisi maanteevedusid tegevad autojuhid viibivad pikemat aega kodust ja perekonnast eemal, mis tähendab, et ohutu, turvaline ja hästi varustatud parkimistaristu kogu ELis on nende füüsilise ja vaimse tervise jaoks otsustava tähtsusega;

F.  arvestades, et rahvusvahelisi vedusid tegevate autojuhtide töö-, puhke- ja vaheaegade suhtes kohaldatakse rangeid eeskirju, mille eesmärk on luua Euroopa Liidus ohutu, tõhus ja sotsiaalselt vastutustundlik autoveosektor; arvestades, et nii ELi institutsioonide kui ka liikmesriikide ülesanne on tagada piisav ja kogu ELi hõlmav juurdepääsetav parkimistaristu, mis muudab töö- ja puhkeaja eeskirjad proportsionaalseks ja teostatavaks;

G.  arvestades, et halvad puhketingimused ning suur kuritegevuse ja kallaletungi oht on peamised tegurid, mis muudavad autojuhi elukutse nii väheatraktiivseks; arvestades, et autojuhtide puudus on üha suurenev probleem, mis tekitab probleeme ühtse turu, logistika- ja tarneahelate tulemusliku toimimise ning muude sektorite, näiteks tootmise ja jaemüügi jaoks;

1.  tuletab meelde, et komisjoni 2019. aasta uuringus juhitakse tähelepanu sellele, et ELis on hinnanguliselt puudu 100 000 öist parkimiskohta veoautodele ning sertifitseeritud turvaliste parkimisalade puhul on see puudujääk veelgi suurem(10);

2.  kinnitab, et turvalised ja ohutud veoautode parkimisalad on vajalikud, et tagada elukutselistele sõidukijuhtidele kohustuslike puhkeperioodide ajal sotsiaalselt õiglased tingimused; tuletab meelde, et maanteetranspordisektor kannatab akuutse autojuhtide puuduse all; kutsub komisjoni üles jälgima tähelepanelikult piisava arvu kvaliteetsete turvaliste ja ohutute veoautode parkimisalade kättesaadavust ja karistuste proportsionaalset kohaldamist liikmesriikides; rõhutab, et ELi veoautojuhtide ja transpordiettevõtete mis tahes ebaõiglase kohtlemise või diskrimineerimise korral tuleb võtta meetmeid;

3.  mõistab hukka vedajate vastu suunatud rünnakud veoautode parkimisaladel, sealhulgas surmaga lõppenud rünnakud, ning tuletab meelde, et neid rünnakuid panevad sageli toime hästi korraldatud ja hästi varustatud jõugud, kes mõnikord varastavad kaupu tellimuse alusel ja kasutavad sageli nendest kuritegudest saadud tulu muude raskete kuritegude rahastamiseks;

4.  taunib asjaolu, et sellisel juhtumil võib olla ksenofoobne või rassistlik aspekt;

5.  tunnistab, et veoautode vastu suunatud varavastased kuriteod on üha enam piiriülese iseloomuga ja kujutavad endast veoautojuhtide jaoks peamist turvaohtu; rõhutab, et sellise kuritegevusega nõuetekohaseks võitlemiseks on vaja tõhustatud koostööd, ning nõuab struktureeritumat teabevahetust ja operatiivset koordineerimist liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahel Europoli toetusel, sealhulgas tõhustatud koostööd eraõiguslike isikutega, nagu transporditava vara kaitse assotsiatsioon ja Euroopa turvalise parkimise organisatsioon;

6.  kutsub liikmesriike üles teavitama kuritegudest süstemaatiliselt Europoli, et tagada operatiiv- ja analüütilise toetuse kaudu ühtne reageerimine, ning kutsub komisjoni üles veelgi tugevdama Europoli suutlikkust selles valdkonnas, suurendades tema ressursse ja personali;

7.  kutsub komisjoni üles ergutama olemasolevate veoautoparklate arvu suurendamist ning parandama nende kvaliteeti, turvalisust ja ühenduvust seadusandlike algatuste, Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide programmide, liikmesriikide pädevate asutuste vahelise koostöö edendamise mehhanismide ja muude kättesaadavate vahendite, näiteks Euroopa ühendamise rahastu rahastamisprogrammi abil;

8.  nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu võtaksid vajalikke meetmeid kõigi liikmesriikide pädevaid asutusi hõlmava politseikoostöö loomiseks ja arendamiseks, et ennetada, avastada ja uurida kuritegusid teedel ja parkimisaladel;

9.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles lisama Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde käsitlevatesse lõplikesse partnerluslepingutesse ning nende fondide programmidesse eesmärgid ja lähenemisviisid turvaliste ja ohutute veoautode parkimisalade arvu suurendamiseks;

10.  väljendab heameelt selle üle, et komisjon on loonud maanteetaristu ohutuse eksperdirühma, kes küsib liikmesriikidelt ja teistelt asjaomastelt sidusrühmadelt selles küsimuses nõu ja eksperditeadmisi, sealhulgas muude kui seadusandlike aktide ettevalmistamiseks, ning on loonud liiklusohutuse kõrgetasemelise töörühma, kes annab strateegilist nõu ja sagedast tagasisidet; nõuab tungivalt, et komisjon kiirendaks tööd selles valdkonnas ja kooskõlastaks oma tegevust liikmesriikidega, et ELi veoautojuhtide olukorda konkreetselt parandada;

11.  rõhutab, kui oluline on rakendada projekte, mille eesmärk on edendada riiklikku ja rahvusvahelist koostööd võitluses veosevarguse vastu, anda ülevaade käimasolevatest menetlustest ja optimeerida juhtumitega seotud tööd operatiivtasandil;

12.  tuletab meelde, kui oluline on tagada turvaliste ja ohutute veoautode parkimisalade loomise ja ajakohastamise prioriteetne rahastamine ELis, kasutades selleks kõiki olemasolevaid ELi ja liikmesriikide rahastamisprogramme;

13.  kutsub liikmesriike üles võtma endale esmavastutust veoautode parkimisalade turvalisuse parandamise eest, kasutades selleks hästi toimivaid riiklikke liiklusohutuse strateegiaid ning konkreetseid meetmeid, mis on sätestatud ELi tõelise liiklusohutuskultuuri aluseks olevates tegevuskavades ja rakenduskavades;

14.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles ühendama jõud, et parandada teenuste kvaliteeti veoautode parkimisaladel, sealhulgas pakkudes taskukohaseid põhifunktsioone, ja parandama nende turvalisust, tagades samal ajal, et kõigi süsteemi kuuluvate turvaliste veoautode parkimisalade puhul viiakse läbi ELi ühistel standarditel põhinevad sõltumatud välisauditid, et tagada taristu vastavus ELi ohutus- ja turvastandarditele, näiteks kooskõlas direktiiviga 2008/96/EÜ maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta;

15.  peab kahetsusväärseks, et parkimise turvalisus- ja ohutusstandardite ning sertifitseerimisnõuete osas esineb endiselt erinevaid tõlgendusi, ning rõhutab, kui oluline on luua ühtlustatud ELi standard, mis sisaldab selgeid ja ühemõttelisi eeskirju ohutus- ja mugavustasemete kohta;

16.  kutsub komisjoni üles täitma määruses (EL) 2020/1054 sätestatud kohustust kehtestada ELis ohutute ja turvaliste veoautoparklate standardid ja sertifitseerimismenetlused;

17.  rõhutab, et ELi standardid, mis täpsustavad turvaliste ja ohutute veoautode parkimisalade teenuste taset ja turvalisust, ning selliste parkimisalade sertifitseerimise kord tuleb muuta kohustuslikuks, et tagada ja luua turvaliste veoautode parkimisalade ühtne määratlus ning sidus õigusraamistik;

18.  nõuab, et parandataks hädaabi- ja kohese reageerimise teenuste ulatust ja tõhusust ning et kõnesüsteemid pädevatele asutustele teatamiseks võetaks kasutusele kõigis ametlikes keeltes; nõuab tungivalt, et liikmesriigid rakendaksid kohese reageerimise süsteemi, kui kuritegu sõidukijuhi või veoauto vastu on toime pandud nende jurisdiktsioonis, ning väldiksid juhtumeid, kus sõidukijuht ei saa kuriteo kergema olemuse või keelebarjääri tõttu või mis tahes muul põhjusel riiklikelt avaliku julgeoleku asutustelt õigeaegset abi;

19.  nõuab regulaarsete turva-/politseipatrullide kasutuselevõtmist parkimisaladel, kus turvateenuseid ei saa pidevalt osutada, kuid on teatatud vedajate vastu suunatud rünnakutest;

20.  rõhutab, kui oluline on tugevdada andmekogumismehhanisme, teabevahetust ja analüütilist tuge, ning kutsub liikmesriike üles rakendama tõhusaid andmete automatiseeritud kogumise, töötlemise ja jagamise mudeleid, et parandada politseijõudude operatiivset reageerimist piiriülesele kuritegevusele;

21.  juhib tähelepanu sellele, et teave turvaliste ja ohutute veoautode parkimisalade asukoha kohta tuleks digitaalsete vahendite kaudu edastada juhtidele ja kogu logistikaahelale kasutajasõbralikul viisil, ning palub komisjonil saavutada see eesmärk, luues aluse koostalitlusvõimelistele IKT-lahendustele, mis võimaldavad sõidukijuhtidel leida ja broneerida turvalisi parkimisalasid ja kavandada vastavalt oma reisid;

22.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama olemasolevaid sõidukisiseseid turvasüsteeme ja igasuguseid arukaid hoiatusvahendeid ning nende ühendamist politsei ja hädaabiteenistustega;

23.  kutsub komisjoni üles esitama meetmeid komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 885/2013 ja määruse (EL) nr 1315/2013 läbivaatamiseks;

24.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles uurima ja soovitama konkreetseid meetmeid kaitsmata veoautode parkimisaladel toime pandud kuritegude ohvrite kaitsmiseks, nagu juurdepääs arstiabile, õigusabile, tõlgile jne;

25.  väljendab heameelt petitsioonikomisjoni otsuse üle luua teabekogumismissioon, et uurida lähemalt petitsioonis nr 0549/2021 kirjeldatud fakte, esitada uusi üksikasju veoautode parkimisalade turvalisuse kohta ja hinnata kohapealseid probleeme;

26.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 319, 29.11.2008, lk 59.
(2) ELT L 305, 26.11.2019, lk 1.
(3) ELT L 207, 6.8.2010, lk 1.
(4) ELT L 247, 18.9.2013, lk 1.
(5) ELT L 348, 20.12.2013, lk 1.
(6) ELT L 164, 3.6.2014, lk 6.
(7) ELT L 249, 14.7.2021, lk 38.
(8) ELT L 249, 31.7.2020, lk 1.
(9) Europoli 2021. aasta hinnang raske ja organiseeritud kuritegevuse põhjustatud ohtudele: „Veosega seotud kuritegevusest tulenev kahju kaheksas enim mõjutatud liikmesriigis ületas 2019. aastal 75 miljonit eurot ja sellel on märkimisväärne mõju tarneahelatele“.
(10) Komisjoni 2019. aasta juhtumiuuring veoautode ohutu ja turvalise parkimise kohta, lk 24. Kättesaadav aadressil: https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/2019-study-on-safe-and-secure-parking-places-for-trucks.pdf

Viimane päevakajastamine: 2. märts 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika