Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2021/2918(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0552/2021

Podneseni tekstovi :

B9-0552/2021

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/11/2021 - 8

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0480

Usvojeni tekstovi
PDF 130kWORD 49k
Četvrtak, 25. studenog 2021. - Strasbourg
Sigurnost parkirališta za kamione u EU-u
P9_TA(2021)0480B9-0552/2021

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. studenoga 2021. o sigurnosti parkirališta za kamione u EU-u (2021/2918(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 2. i 3. Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir članke 4., 26., 67., 73., 87., 88. i 91. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2008/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture(1), kako je izmijenjena Direktivom (EU) 2019/1936 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o izmjeni Direktive 2008/96/EZ o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture(2),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza(3),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 885/2013 od 15. svibnja 2013. o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na pružanje usluga informiranja o sigurnim i zaštićenim parkirališnim mjestima za kamione i gospodarska vozila(4);

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU(5),

–  uzimajući u obzir Odluku br. 585/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uvođenju interoperabilne usluge e-poziva (eCall) na području cijele Europske unije(6),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/1153 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014, a posebno njezin članak 9. stavak 2. točku (b) podtočku (vii.)(7),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2020/1054 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) br. 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa(8),

–  uzimajući u obzir rasprave o predstavci br. 0549/2021 na sjednici Odbora za predstavke održanoj 15. srpnja 2021.,

–  uzimajući u obzir članak 227. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Odbor za predstavke zaprimio predstavku br. 0549/2021 koju je potpisalo 22 735 osoba i u kojoj se izražava zabrinutost zbog prostora za parkiranje za kamione na cestovnoj mreži EU-a i poziva na preventivne mjere za smanjenje rizika i razmjera sigurnosnih problema na prostorima za parkiranje za kamione;

B.  budući da su skupine organiziranog kriminala često uključene u krađu tereta i često su usmjerene na proizvode visoke vrijednosti, kao što su elektronika, duhan i farmaceutski proizvodi, što uzrokuje znatne gospodarske gubitke(9), koji su u razdoblju 2017. – 2019. iznosili otprilike 52 milijuna EUR; budući da ti podaci nisu iscrpni zbog nedovoljnog izvješćivanja i razmjene relevantnih podataka o kaznenim djelima u vezi s teretom;

C.  budući da su te kriminalne skupine sve organiziranije, koriste najsuvremeniju tehnologiju i u mnogim slučajevima djeluju po nalogu; budući da se prema Europolovoj Procjeni prijetnje od teškog i organiziranog kriminala za 2021. čini da se kriminalci koji sudjeluju u teškom i organiziranom kriminalu u EU-u sve više koriste nasiljem, pri čemu se žrtve biraju nasumično bez obzira na njihov stupanj uključenosti ili položaj, što često utječe na nedužne osobe;

D.  budući da bi se Europska unija trebala boriti protiv kriminala i organiziranog kriminala na cestovnoj mreži EU-a te promicati učinkovito i sigurno kretanje robe bez dodatnih troškova povezanih s prekomjernom izloženošću riziku od napada;

E.  budući da vozači u međunarodnom cestovnom prijevozu provode dulja razdoblja daleko od kuće i obitelji, što znači da je sigurna i dobro opremljena parkirališna infrastruktura u cijelom EU-u od ključne važnosti za njihovo fizičko i mentalno zdravlje;

F.  budući da se na rad, odmor i stanke vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu primjenjuju stroga pravila čiji je cilj stvaranje sigurnog, učinkovitog i društveno odgovornog sektora cestovnog prometa u Europskoj uniji; budući da su i institucije EU-a i države članice odgovorne za pružanje odgovarajuće i pristupačne parkirališne infrastrukture u cijelom EU-u, što pravila o radnom vremenu i vremenu odmora čini razmjernima i izvedivima;

G.  budući da su glavni čimbenici koju profesiju vozača čine tako neatraktivnom loši uvjeti odmora i visok rizik od kriminala i napada; budući da je nedostatak vozača sve veći problem koji dovodi u pitanje učinkovito funkcioniranje jedinstvenog tržišta, logistike i opskrbnih lanaca te drugih sektora kao što su proizvodnja i maloprodaja;

1.  podsjeća da se u studiji Komisije iz 2019. ističe nedostatak oko 100 000 noćnih parkirališta za kamione u EU-u, dok je taj nedostatak još veći za certificirana sigurna parkirališta(10);

2.  izjavljuje da su sigurna i zaštićena parkirališta za kamione potrebna kako bi se osigurali socijalno pravedni uvjeti za profesionalne vozače kad se moraju obvezno odmarati; podsjeća da je u sektoru cestovnog prometa akutni nedostatak vozača; poziva Komisiju da pomno prati dostupnost dovoljnog broja visokokvalitetnih sigurnih i zaštićenih parkirališta za kamione i razmjernu primjenu sankcija u državama članicama; naglašava da se moraju poduzeti odgovarajuće mjere u slučaju bilo kakvog oblika nepoštenog postupanja prema vozačima kamiona i prijevozničkim poduzećima iz EU-a ili njihove diskriminacije;

3.  žali zbog napada na prijevoznike na parkiralištima za kamione, uključujući smrtonosne napade, i podsjeća da te napade često provode dobro organizirane i opremljene bande koje ponekad krade robu po narudžbi i često koriste prihod od tih kaznenih djela za financiranje drugih oblika teških kaznenih djela;

4.  žali zbog činjenice da bi takvi incidenti mogli biti ksenofobni ili rasistički;

5.  uviđa da je kriminal povezan s teretom kamiona sve više prekogranične prirode i da predstavlja glavnu sigurnosnu prijetnju za vozače kamiona; ističe da je potrebna pojačana suradnja kako bi se na odgovarajući način riješio problem takvog kriminala te zahtijeva strukturiraniju razmjenu informacija i operativnu koordinaciju među tijelima kaznenog progona država članica uz potporu Europola, uključujući pojačanu suradnju s privatnim stranama, kao što su Udruga za zaštitu transportirane robe i Europska organizacija za sigurnost parkirališta;

6.  poziva države članice da sustavno prijavljuju kaznena djela Europolu kako bi se osigurali dosljedni odgovori pomoću operativne i analitičke potpore te poziva Komisiju da dodatno ojača kapacitete Europola u tom području povećanjem njegovih resursa i osoblja;

7.  poziva Komisiju da potakne povećanje dostupnih parkirališta za kamione te da poboljša njihovu kvalitetu, sigurnost i povezivost pomoću zakonodavnih inicijativa, programa europskih strukturnih i investicijskih fondova, mehanizama za promicanje suradnje među nadležnim tijelima država članica i drugih dostupnih instrumenata, kao što je program financiranja Instrumenta za povezivanje Europe;

8.  potiče Komisiju i Vijeće da poduzmu potrebne mjere za uspostavu i razvoj policijske suradnje koja uključuje nadležna tijela svih država članica kako bi se spriječila, otkrila i istražila kaznena djela na cestama i parkiralištima;

9.  poziva Komisiju i države članice da u konačne sporazume o partnerstvu u vezi s europskim strukturnim i investicijskim fondovima te u programe za te fondove uključe ciljeve i pristupe za povećanje broja sigurnih i zaštićenih parkirališta za kamione;

10.  pozdravlja osnivanje stručne skupine Komisije za sigurnost cestovne infrastrukture, koja će tražiti savjete i stručno mišljenje država članica i drugih relevantnih dionika o toj temi, među ostalim za pripremu nezakonodavnih akata, kao i uspostavu skupine na visokoj razini za sigurnost na cestama, koja će davati strateške savjete i često pružati povratne informacije; potiče Komisiju da ubrza rad u tom području i da se uskladi s državama članicama kako bi se ostvarila konkretna poboljšanja za vozače kamiona u EU-u;

11.  naglašava važnost provedbe projekata usmjerenih na promicanje nacionalne i međunarodne suradnje u borbi protiv krađe tereta, stvaranje kataloga tekućih postupaka i optimizaciju rada na predmetima na operativnoj razini;

12.  podsjeća na važnost osiguravanja prioritetnog financiranja za stvaranje i nadogradnju sigurnih i zaštićenih parkirališta za kamione u EU-u, pri čemu bi se trebali koristiti svi dostupni programi financiranja EU-a i država članica;

13.  poziva države članice da preuzmu primarnu odgovornost za poboljšanje sigurnosti parkirališta za kamione pomoću provjerenih nacionalnih strategija za sigurnost na cestama i konkretnih mjera utvrđenih u akcijskim planovima i provedbenim planovima, koji čine temelj istinske kulture sigurnosti na cestama u EU-u;

14.  poziva Komisiju i države članice da udruže snage kako bi poboljšale kvalitetu usluga na parkiralištima za kamione, među ostalim nudeći osnovne cjenovno pristupačne značajke, te da poboljšaju njihovu sigurnost i istodobno osiguraju da se neovisne revizije koje provode treće strane na temelju zajedničkih standarda EU-a provode za sva sigurna parkirališta za kamione unutar sustava kako bi se zajamčilo da je infrastruktura u skladu sa standardima sigurnosti i zaštite EU-a, npr. u skladu s Direktivom 2008/96/EZ o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture;

15.  žali zbog toga što i dalje postoje različita tumačenja standarda sigurnosti i zaštite parkirališta te zahtjeva za certifikaciju te naglašava važnost stvaranja usklađenog standarda EU-a koji sadrži jasna i nedvosmislena pravila o razini sigurnosti i udobnosti;

16.  poziva Komisiju da ispuni obveze iz Uredbe (EU) 2020/1054 o uspostavi standarda i postupaka certificiranja sigurnih i zaštićenih parkirališta za kamione u EU-u;

17.  naglašava da standardi EU-a kojima se detaljno opisuje razina usluge i sigurnosti sigurnih i zaštićenih parkirališta za kamione te postupci certificiranja takvih parkirališta moraju biti obvezni kako bi se zajamčila i pružila dosljedna definicija sigurnih parkirališta za kamione i usklađen zakonodavni okvir;

18.  poziva na poboljšanje pokrivenosti i učinkovitosti službi za odgovor na izvanredne i hitne situacije te na uvođenje sustava poziva za obavješćivanje nadležnih tijela na svim službenim jezicima; potiče države članice da uvedu sustav neposrednog odgovora kada je kazneno djelo protiv vozača ili kamiona počinjeno unutar njihove nacionalne nadležnosti kako bi se spriječili slučajevi u kojima vozač ne dobije pravovremenu pomoć nacionalnih tijela javne sigurnosti zbog lakšeg kaznenog djela, jezične barijere ili iz bilo kojeg drugog razloga;

19.  zahtijeva uvođenje redovitih ophodnji zaštitarskih službi ili policijskih ophodnji na parkiralištima na kojima se ne mogu stalno pružati zaštitarske usluge, a na kojima se događaju napadi na prijevoznike;

20.  ističe važnost jačanja mehanizama za prikupljanje podataka, razmjene informacija i analitičke potpore te poziva države članice da uvedu učinkovite modele za automatizirano prikupljanje, obradu i razmjenu podataka kako bi se poboljšao operativni odgovor policijskih snaga na prekogranični kriminal;

21.  ističe da bi se informacije o lokaciji sigurnih i zaštićenih parkirališta za kamione trebale prenositi vozačima i cijelom logističkom lancu pomoću digitalnih alata na način prilagođen korisnicima te traži od Komisije da taj cilj ostvari postavljanjem temelja za interoperabilna rješenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija koja će vozačima omogućiti da pronađu i rezerviraju sigurna parkirališta i planiraju svoja putovanja u skladu s tim;

22.  poziva Komisiju i države članice da promiču postojeće sigurnosne sustave ugrađene u vozilo i sve vrste inteligentnih alata za upozoravanje i njihovu povezanost s policijskim i hitnim službama;

23.  poziva Komisiju da predloži mjere za reviziju Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 885/2013 i Uredbe (EU) br. 1315/2013;

24.  poziva Komisiju i države članice da istraže i predlože konkretne mjere za zaštitu žrtava kaznenih djela počinjenih na nezaštićenim parkiralištima za kamione, kao što su pristup medicinskoj pomoći, pravnom savjetovanju, tumaču itd.;

25.  pozdravlja odluku Odbora za predstavke o uspostavi misije za utvrđivanje činjenica kako bi se dodatno istražile činjenice opisane u predstavci br. 0549/2021, pružile nove pojedinosti o sigurnosti parkirališta za kamione i procijenili izazovi na terenu;

26.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 319, 29.11.2008., str. 59.
(2) SL L 305, 26.11.2019., str. 1.
(3) SL L 207, 6.8.2010., str. 1.
(4) SL L 247, 18.9.2013., str. 1.
(5) SL L 348, 20.12.2013., str. 1.
(6) SL L 164, 3.6.2014., str. 6.
(7) SL L 249, 14.7.2021., str. 38.
(8) SL L 249, 31.7.2020., str. 1.
(9) Europol Serious and Organised Threat Assessments (Procjena prijetnje od teškog i organiziranog kriminala, Europol), 2021. „U osam najpogođenijih država članica gubici uzrokovani kaznenim djelima u vezi s teretom premašili su 75 milijuna EUR 2019. godine i znatno utječu na opskrbne lance”.
(10) Analiza slučaja Komisije iz 2019. o sigurnom i zaštićenom parkiranju kamiona, str. 24. Dokument je dostupan na sljedećoj adresi: https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/2019-study-on-safe-and-secure-parking-places-for-trucks.pdf.

Posljednje ažuriranje: 2. ožujka 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti