Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/2918(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0552/2021

Texte depuse :

B9-0552/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/11/2021 - 8

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0480

Texte adoptate
PDF 131kWORD 50k
Joi, 25 noiembrie 2021 - Strasbourg
Siguranța parcărilor pentru camioane în UE
P9_TA(2021)0480B9-0552/2021

Rezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2021 referitoare la siguranța parcărilor pentru camioane în UE (2021/2918(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 2 și 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere articolele 4, 26, 67, 73, 87, 88 și 91 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Directiva 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere(1), astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2019/1936 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere(2),

–  având în vedere Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport(3),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 885/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind STI în ceea ce privește furnizarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale(4).

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE(5),

–  având în vedere Decizia nr. 585/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind implementarea serviciului eCall interoperabil la nivelul UE(6),

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2021/1153 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Mecanismului pentru interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 283/2014, în special articolul 9 alineatul (2) litera (b) punctul (vii)(7),

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2020/1054 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor(8),

–  având în vedere deliberările referitoare la petiția nr. 0549/2021 ce au avut loc în cadrul reuniunii Comisiei pentru petiții din 15 iulie 2021,

–  având în vedere articolul 227 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Comisia pentru petiții a primit petiția nr. 0549/2021, semnată de 22 735 de persoane, în care sunt exprimate îngrijorări cu privire la zonele de parcare pentru camioane din rețeaua rutieră a UE și în care se solicită măsuri preventive pentru a reduce riscul și amploarea problemelor de siguranță din zonele de parcare pentru camioane;

B.  întrucât grupurile infracționale organizate sunt adesea implicate în furturi de mărfuri și vizează frecvent produse de mare valoare, cum ar fi produsele electronice, tutunul și produsele farmaceutice, provocând pierderi economice considerabile(9), care s-au ridicat la aproximativ 52 milioane EUR în perioada 2017-2019; întrucât aceste cifre nu reflectă întreaga realitate deoarece datele corespunzătoare privind infracțiunile legate de transportul de mărfuri nu sunt prezentate și nici partajate sistematic;

C.  întrucât aceste grupuri infracționale devin din ce în ce mai organizate, utilizează tehnologii de vârf și, în multe cazuri, acționează la cerere și întrucât, potrivit Evaluării Europol din 2021 privind pericolul pe care îl reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată, se pare că infractorii implicați în criminalitatea gravă și organizată din UE recurg tot mai mult la violență, victimele fiind vizate fără discernământ, indiferent de faptul dacă sunt implicate și de situația lor, fiind adesea afectați trecători nevinovați;

D.  întrucât Uniunea Europeană ar trebui să combată criminalitatea și criminalitatea organizată din rețeaua rutieră a UE și să promoveze circulația efectivă a mărfurilor în condiții de siguranță și fără costuri suplimentare legate de riscul sporit de agresiune;

E.  întrucât șoferii de transport rutier internațional petrec perioade îndelungate departe de casă și de familie, ceea ce înseamnă că o infrastructură de parcare sigură, securizată și bine echipată în întreaga UE este de o importanță capitală pentru sănătatea lor fizică și mentală;

F.  întrucât perioadele de muncă, de odihnă și de pauză ale șoferilor care transportă mărfuri pe trasee internaționale fac obiectul unor norme stricte care au ca scop crearea în Uniunea Europeană a unui sector al transportului rutier sigur, eficient și responsabil din punct de vedere social; întrucât este responsabilitatea atât a instituțiilor UE, cât și a statelor membre să asigure o infrastructură de parcare adecvată și accesibilă la nivelul UE, astfel încât normele privind timpul de lucru și de odihnă să fie proporționale și fezabile;

G.  întrucât condițiile precare de odihnă, precum și riscul ridicat de acte criminale și de agresiune sunt principalii factori care fac profesia de conducător auto atât de neatractivă; întrucât penuria de șoferi reprezintă o problemă din ce în ce mai mare, care pune sub semnul întrebării funcționarea efectivă a pieței unice, a lanțurilor logistice și de aprovizionare și a altor sectoare, cum ar fi industria prelucrătoare și comerțul cu amănuntul,

1.  reamintește că, potrivit unui studiu realizat de Comisie în 2019, se estimează că, în UE, există un deficit de 100 000 de locuri de parcare peste noapte pentru camioane, acest deficit fiind și mai mare în cazul zonelor de parcare certificate ca fiind securizate(10);

2.  declară că sunt necesare zone de parcare securizate și sigure pentru camioane (SSTPA), pentru a le asigura conducătorilor auto profesioniști condiții sociale juste atunci când aceștia efectuează perioadele de repaus obligatorii; reamintește că sectorul transportului rutier suferă de o penurie acută de șoferi; invită Comisia să monitorizeze îndeaproape disponibilitatea unui număr suficient de SSTPA de înaltă calitate și aplicarea proporțională a sancțiunilor de către statele membre; subliniază că trebuie luate măsuri în cazul în care șoferii de camioane sau societățile de transport din UE sunt supuse oricărei forme de tratament injust sau discriminării;

3.  își exprimă indignarea cu privire la atacurile ce vizează transportatorii în zonele de parcare pentru camioane, inclusiv atacurile care se soldează cu moartea transportatorului, și reamintește că aceste atacuri sunt adesea comise de bande bine organizate și bine echipate, care uneori fură bunuri la comandă și utilizează adesea veniturile obținute din aceste infracțiuni pentru a finanța alte forme de infracțiuni grave;

4.  regretă faptul că acest tip de situații ar putea avea un aspect xenofob sau rasist;

5.  recunoaște faptul că infracțiunile contra patrimoniului care vizează camioanele sunt din ce în ce mai mult de natură transfrontalieră și reprezintă principalul risc de securitate pentru șoferii de camioane; subliniază că este necesară o cooperare mai strânsă pentru a combate în mod corespunzător astfel de infracțiuni și solicită un schimb mai structural de informații și coordonarea operativă între autoritățile de aplicare a legii din statele membre, cu sprijinul Europol, inclusiv o cooperare mai strânsă cu părțile private, cum ar fi Asociația pentru protecția bunurilor transportate și Organizația europeană pentru parcări securizate;

6.  invită statele membre să îi raporteze Europol infracțiunile în mod sistematic, pentru a asigura o reacție coerentă sub formă de sprijin operațional și analitic, și invită Comisia să îmbunătățească capacitățile Europol în acest domeniu prin majorarea resurselor și a personalului acestei organizații;

7.  invită Comisia să încurajeze majorarea numărului de parcări disponibile pentru camioane și să îmbunătățească calitatea, siguranța și conectivitatea acestora prin intermediul inițiativelor legislative, al programelor fondurilor structurale și de investiții europene, al mecanismelor de promovare a cooperării între autoritățile competente ale statelor membre și al altor instrumente disponibile, cum ar fi programul de finanțare din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei;

8.  îndeamnă Comisia și Consiliul să ia măsurile necesare pentru a stabili și a dezvolta o cooperare polițienească cu autoritățile competente din toate statele membre, cu scopul de a preveni, depista și ancheta infracțiunile comise pe drumuri și în zonele de parcare;

9.  invită Comisia și statele membre să includă obiective și abordări pentru creșterea numărului de SSTPA în acordurile finale de parteneriat privind fondurile structurale și de investiții europene și în programele pentru aceste fonduri;

10.  salută înființarea Grupului de experți al Comisiei pentru siguranța infrastructurii rutiere, care va solicita recomandările și competențele de specialitate ale statelor membre și ale altor părți interesate pe această temă, inclusiv pentru pregătirea unor acte fără caracter legislativ; salută, de asemenea, înființarea Grupului la nivel înalt pentru siguranța rutieră, care va oferi consiliere strategică și observații frecvente; îndeamnă Comisia să accelereze lucrările în acest domeniu și să le coordoneze cu statele membre, pentru a realiza îmbunătățiri concrete pentru șoferii de camioane din UE;

11.  subliniază importanța realizării unor proiecte care să vizeze promovarea cooperării naționale și internaționale în lupta împotriva furturilor de mărfuri, crearea unei imagini de ansamblu a procedurilor în curs și optimizarea gestionării dosarelor la nivel operativ;

12.  reamintește importanța asigurării unei finanțări prioritare pentru crearea și modernizarea SSTPA în UE prin valorificarea tuturor programelor de finanțare disponibile la nivelul UE și la nivelul statelor membre;

13.  invită statele membre să își asume responsabilitatea principală pentru îmbunătățirea siguranței zonelor de parcare pentru camioane prin intermediul unor strategii naționale bine stabilite în materie de siguranță rutieră și al unor măsuri concrete în planurile de acțiune și în planurile de punere în aplicare, care constituie baza unei veritabile culturi a siguranței rutiere în UE;

14.  invită Comisia și statele membre să își unească forțele pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor din zonele de parcare pentru camioane, inclusiv prin asigurarea unor servicii de bază accesibile ca preț, și să îmbunătățească securitatea acestor zone, asigurând, în același timp, efectuarea unor audituri de către părți terțe independente, bazate pe standarde comune ale UE, la toate zonele de parcare securizate pentru camioane din cadrul sistemului, cu scopul de a garanta faptul că infrastructura în cauză respectă standardele UE în materie de siguranță și securitate, de exemplu Directiva 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere;

15.  regretă faptul că persistă interpretări divergente în ceea ce privește standardele de securitate și siguranță și cerințele de certificare ce vizează parcările și subliniază importanța creării unui standard armonizat la nivelul UE, care să conțină norme clare și lipsite de ambiguitate privind nivelul de siguranță și confort;

16.  invită Comisia să își îndeplinească angajamentele consacrate în Regulamentul (UE) 2020/1054 de a stabili standarde și proceduri de certificare pentru crearea unor spații de parcare europene sigure și securizate destinate camioanelor;

17.  subliniază că standardele UE care detaliază nivelul serviciilor și al securității SSTPA și procedurile de certificare a acestor zone de parcare trebuie să devină obligatorii, pentru a se putea asigura și pune la dispoziție o definiție consecventă a zonelor de parcare securizate pentru camioane și un cadru legislativ coerent;

18.  solicită să se îmbunătățească acoperirea și eficacitatea serviciilor de urgență și de intervenție rapidă și să se introducă sisteme de apel pentru notificarea autorităților competente în toate limbile oficiale; îndeamnă statele membre să creeze un sistem de reacție rapidă pentru situațiile în care este comisă o infracțiune împotriva unui șofer sau a unui camion în jurisdicția lor națională și să evite situațiile în care conducătorii auto nu primesc asistență în timp util din partea autorităților naționale de siguranță publică din cauza caracterului minor al infracțiunii, a barierelor lingvistice sau din orice alte motive;

19.  solicită introducerea unor patrule regulate de securitate/poliție în zonele de parcare în care nu pot fi asigurate permanent servicii de securitate și în care au fost consemnate atacuri împotriva transportatorilor;

20.  subliniază importanța consolidării mecanismelor de colectare a datelor, a schimbului de informații și a sprijinului analitic și invită statele membre să realizeze modele eficace pentru colectarea, prelucrarea și partajarea automată a datelor, pentru a îmbunătăți răspunsul operativ al forțelor de poliție la criminalitatea transfrontalieră;

21.  subliniază că informațiile cu privire la amplasarea SSTPA ar trebui transmise într-un mod ușor de utilizat conducătorilor auto și întregului lanț logistic prin intermediul instrumentelor digitale și solicită Comisiei să realizeze acest obiectiv prin crearea unui cadru pentru soluții TIC interoperabile, care să le permită conducătorilor auto să găsească și să rezerve zone de parcare securizate și să își planifice deplasările în consecință;

22.  invită Comisia și statele membre să promoveze sistemele de siguranță existente la bordul vehiculelor și orice tip de instrument inteligent de avertizare și să asigure legătura acestora cu serviciile de poliție și de urgență;

23.  invită Comisia să propună măsuri pentru revizuirea Regulamentului delegat (UE) nr. 885/2013 al Comisiei și a Regulamentului (UE) nr. 1315/2013;

24.  invită Comisia și statele membre să analizeze și să propună măsuri concrete pentru protecția victimelor infracțiunilor comise în zonele de parcare neprotejate pentru camioane, cum ar fi accesul la asistență medicală, consiliere juridică, un interpret etc.;

25.  salută decizia Comisiei pentru petiții de a institui o misiune de informare pentru a investiga în profunzime faptele descrise în petiția nr. 0549/2021, cu scopul de a genera noi detalii privind siguranța zonelor de parcare pentru camioane și de a evalua problemele existente pe teren;

26.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 319, 29.11.2008, p. 59.
(2) JO L 305, 26.11.2019, p. 1.
(3) JO L 207, 6.8.2010, p. 1.
(4) JO L 247, 18.9.2013, p. 1.
(5) JO L 348, 20.12.2013, p. 1.
(6) JO L 164, 3.6.2014, p. 6.
(7) JO L 249, 14.7.2021, p. 38.
(8) JO L 249, 31.7.2020, p. 1.
(9) Evaluarea pe 2021 efectuată de Europol a pericolului pe care îl reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată: „Pierderile provocate de infracțiunile legate de transportul de mărfuri în cele opt state membre care sunt afectate cel mai puternic au depășit 75 de milioane EUR în 2019 și afectează în mod considerabil lanțurile de aprovizionare”.
(10) Studiul de caz al Comisiei din 2019 privind parcarea securizată și în condiții de siguranță pentru camioane, p. 24, disponibil la: https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/2019-study-on-safe-and-secure-parking-places-for-trucks.pdf

Ultima actualizare: 2 martie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate