Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2981(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0554/2021

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/11/2021 - 8
PV 25/11/2021 - 15

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0481

Vastuvõetud tekstid
PDF 144kWORD 52k
Neljapäev, 25. november 2021 - Strasbourg
Olukord Somaalias
P9_TA(2021)0481RC-B9-0554/2021

Euroopa Parlamendi 25. novembri 2021. aasta resolutsioon olukorra kohta Somaalias (2021/2981(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Somaalia kohta,

–  võttes arvesse ELi‑Aafrika ühisstrateegiat,

–  võttes arvesse Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse Aafrikas riigisiseste põgenike kaitsmist ja abistamist käsitlevat Aafrika Liidu konventsiooni,

–  võttes arvesse ÜRO 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni,

–  võttes arvesse ELi‑Somaalia riiklikku soovituskava Somaalia Liitvabariigi jaoks aastateks 2014–2020,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu missiooni Somaalias (AMISOM) 8. novembri 2017. aasta avaldust, milles tehakse teatavaks kavatsus alustada alates 2017. aasta detsembrist vägede järkjärgulist väljaviimist Somaaliast ja viia väed täielikult välja 2020. aastaks,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli 18. septembri 2021. aasta avaldust poliitilise olukorra kohta Somaalias,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 12. märtsi 2021. aasta resolutsiooni 2568 olukorra kohta Somaalias,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 144 lõiget 5 ja artikli 132 lõiget 4,

A.  arvestades, et humanitaarolukord Somaalias halveneb jätkuvalt ning et mitmed kriisid, sealhulgas poliitiline ebastabiilsus, terroristlik tegevus, toiduga kindlustamatus, põud, kliimakriis ja COVID‑19 ohustavad stabiilsust, inimeste heaolu ja elatusvahendeid ning põhjustavad ulatuslikku sundrännet kogu riigis ja piirkonnas;

B.  arvestades, et rahvusvahelised abiorganisatsioonid on hoiatanud, et Somaalia on humanitaarkatastroofi äärel, kus hinnanguliselt 5,9 miljonit inimest vajab humanitaarabi ja rohkem kui 2,7 miljonit inimest kogeb hädaolukorra tasemel toiduga kindlustamatust kogu riigis, sealhulgas enam kui 800 000 alla viieaastast last, keda ohustab akuutne alatoitlus; arvestades, et 2 miljonit inimest peab tulema toime tõsise veepuudusega; arvestades, et ÜRO on teatanud, et Somaalia seisab silmitsi kuue aasta suurima rahastamispuudujäägiga; arvestades, et humanitaarpartnerite hinnangul vajab 2022. aastal humanitaarabi 7,7 miljonit somaallast ning 2022. aastal kannatab ligikaudu 1,2 miljonit alla viieaastast last tõenäoliselt akuutse alatoitumuse käes, kui kohe ravi ei osutata;

C.  arvestades, et Somaalia ei ole suutnud reageerida COVID‑19 pandeemiale toimiva tervishoiusüsteemi, hingamisaparaatide, ravimivarude ja personali puudumise tõttu; arvestades, et Somaalia, nii nagu paljud Aafrika riigid, ei ole suutnud vaktsineerida oma elanikkonda vaktsiinide puudumise tõttu ja ainult ligikaudu 3 % elanikkonnast on täielikult vaktsineeritud;

D.  arvestades, et COVID‑19 pandeemia on rängalt mõjutanud haridussektorit, kuna paljud lapsed, sealhulgas eelkõige need, kes elavad riigisiseste põgenike laagrites, ei saa jätkata kooliharidust näiteks seetõttu, et vanemad kaotavad oma elatusvahendid ja tõhusad sissetulekuallikad;

E.  arvestades, et endiselt põhjustavad riigis suurimat ebakindlust mässulised rühmitused, kes korraldavad valimatuid rünnakuid somaallaste vastu ning on seotud inimröövide ja laste sunniviisilise värbamisega relvakonfliktidesse; arvestades, et 2021. aastal on relvakonfliktides seni tapetud või vigastatud ligikaudu 1 000 tsiviilisikut ning enamiku tsiviilohvrite eest on vastutav Al‑Shabaab; arvestades, et võitlejad on 2021.‑aasta valimisprotsessi häirimiseks hoogustanud oma rünnakuid ja sagenenud on valitsusametnike sihilikud tapmised;

F.  arvestades, et väärkohtlemise ja vägivalla ohvriks on endiselt peamiselt haavatavad rühmad, sealhulgas naised, lapsed, eakad, riigisisesed põgenikud, LGBTQ kogukonna liikmed ja muud vähemused; arvestades, et seksuaalne ja sooline vägivald ning konfliktidega seotud vägivald on jätkuvalt laialt levinud ja karistamata, eriti konfliktidest mõjutatud piirkondades;

G.  arvestades, et vastavalt ÜRO peasekretäri 2021. aasta aruandele laste ja relvastatud konfliktide kohta jätkus Somaalias tõsine laste väärkohtlemine, kusjuures 2020.a astal hukkus või sandistus vähemalt 1 087 last; arvestades, et Al‑Shabaab on peamine laste värbaja, kusjuures eelmisel aastal võtsid Al‑Shabaab, valitsuse julgeolekujõud, piirkondlikud julgeolekujõud ja klannide relvarühmitused tööle kokku 1 716 last;

H.  arvestades, et 2020. aasta augustis esitas Mogadishu parlament uue seksuaalkuritegusid käsitleva seaduseelnõu, mis võimaldab lastel abielluda, määratledes lapsed pigem füüsilise küpsuse kui vanuse alusel, ning millega nähakse ohvritele ette nõrgad menetluslikud kaitsemeetmed; arvestades, et uue seksuaalsuhtekuritegusid käsitleva seaduseelnõuga rikutakse rahvusvahelisi ja piirkondlikke inimõigustealaseid kohustusi;

I.  arvestades, et väljendusvabadus on jätkuvalt väga piiratud ning ajakirjanikke ja inimõiguste kaitsjaid ähvardatakse, peetakse meelevaldselt kinni ning keeldutakse nõuetekohasest menetlusest ja õiglase kohtumõistmisega seotud nõudmistest; arvestades, et piirkondliku ja föderaalse tasandi ametivõimud on meediaväljaanded sulgenud; arvestades, et ametivõimud uurivad harva ajakirjanike vastu suunatud tapmisi või rünnakuid või esitavad nende eest süüdistusi;

J.  arvestades, et enne valimisprotsessi on Somaalia föderaalvalitsuse julgeolekujõud ning eelkõige Puntlandi ja Al‑Shabaabi piirkondlikud ametivõimud suurendanud ajakirjanike vastu suunatud rünnakuid hirmutamise, ahistamise ja meelevaldsete vahistamiste kaudu; arvestades, et sõltumatu meedia on õiglase valimisprotsessi oluline osa; arvestades, et 2021. aastal on ebaseaduslikult tapetud arvukalt ajakirjanikke, sealhulgas raadio Mogadishu direktor, veteran-ajakirjanik Abdiaziz Mohamud Guled, kelle Al‑Shabaab mõrvas 20. novembril 2021 Mogadishus;

K.  arvestades, et hinnanguliselt 2,9 miljonit somaallast on riigisisesed põgenikud; arvestades, et 2021. aasta augustist oktoobrini oli 55 000 inimest sunnitud oma kodudest põgenema, kusjuures 80 % neist põgenes konflikti ja 20 % kliimanähtuste tõttu; arvestades, et Keenias on mitu pagulaslaagrit ning need on alates 1991. aasta kodusõjast Somaalias vastu võtnud Somaalia pagulasi ja varjupaigataotlejaid, sealhulgas Kakuma ja Dadaabi laagrid, kus on ligikaudu 520 000 registreeritud pagulast ja varjupaigataotlejat; arvestades, et elamistingimused laagrites on ebaturvalised ning et eelkõige naised, lapsed ja LGBTQ kogukonna liikmed kogevad korduvaid väärkohtlemisi ja vägivalda; arvestades, et 29. aprillil 2021. aastal leppisid ÜRO pagulaste ülemvolinik (UNHCR) ja Keenia valitsus kokku tegevuskavas, millega lükati Dadaabi ja Kukuma laagrite sulgemine edasi 30. juunile 2022;

L.  arvestades, et Somaalia on endiselt üks kõige ohtlikumaid Aafrika riike ametiühingutegelaste jaoks, kes kogevad süstemaatiliselt vägivalda ja hirmutamist; arvestades, et Somaalia töötajaid jäetakse pidevalt ilma põhilistest inim- ja tööõigustest, nende töötervishoid ja -ohutus seatakse regulaarselt ohtu ja neile makstakse vähe palka, sealhulgas kolmandate riikide töövõtjate poolt;

M.  arvestades, et valimisprotsess pidi algselt lõpule jõudma 2021. aasta oktoobris presidendivalimistega; arvestades, et valimisprotsess on tulenevalt föderaalliikmesriikide viivitustest Somaalia föderaalparlamendi – mis omakorda valib Somaalia presidendi – mõlema koja liikmete valimiste korraldamisel siiski pidevalt peatunud; arvestades, et mida kauem valimisprotsess edasi lükkub, seda rohkem ressursse juhitakse kõrvale olulistelt riiklikelt prioriteetidelt, nagu humanitaarhädaolukordadele reageerimine;

N.  arvestades, et klannide delegaadid peavad nimetama alamkotta kokku 275 parlamendiliiget, samas kui Somaalia viie osariigi seadusandlikud kogud on valinud ülemkotta juba kõik 54 senaatorit; arvestades, et ametivõimud on kohustunud viima alamkoja valimised lõpule 24. detsembriks 2021; arvestades, et valimisprotsesside usaldusväärne lõpuleviimine on Somaalia julgeoleku ja pikaajalise arengu tagamiseks otsustava tähtsusega;

O.  arvestades, et 26 % ülemkotta valitutest on naised, mis kujutab endast positiivset arengut Somaalia teel soolise võrdõiguslikkuse poole; arvestades, et tuleb teha täiendavaid jõupingutusi, et täita alamkoja kokkulepitud kvoot 30 % ja saavutada naiste täielik kaasamine Somaalia poliitiliste, sotsiaalsete ja majanduslike otsuste tegemisse;

P.  arvestades, et välissekkumine sisepoliitilistesse protsessidesse ja valimiste korraldusse on takistanud valimiste õigeaegset lõpuleviimist; arvestades, et 15. novembril 2021 võttis ÜRO Julgeolekunõukogu vastu resolutsiooni 2607 (2021), millega uuendatakse relvaembargot Somaalia suhtes;

Q.  arvestades, et ÜRO poolt AMISOMile antud volitused lõpevad 31. detsembril 2021; arvestades, et Somaalia föderaalvalitsus ja Aafrika Liit ei ole suutnud kokku leppida Aafrika Liidu juhitava missiooni ümberkujundamises, nagu on sätestatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2568 (2021); arvestades, et EL on mitmesuguste vahendite kaudu olnud peamine AMISOMi ja Aafrika Liidu Somaalias toimuva tegevuse rahaline toetaja alates 2007. aastast;

R.  arvestades, et 2020. aasta detsembris pikendas nõukogu oma kolme Somaalias läbiviidava ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) missiooni ja operatsiooni, ELi missiooni võimete tugevdamiseks Somaalias (EUCAP Somalia) ja ELi Somaalia väljaõppemissiooni (EUTM Somalia) – ja operatsiooni EUNAVFOR ATALANTA volitusi kuni 31. detsembrini 2022;

S.  arvestades, et 5. novembril 2021 kuulutas Somaalia Aafrika Liidu saadiku Simon Mulongo persona non grata’ks ja kohustas teda seitsme päeva jooksul riigist lahkuma, süüdistades teda tegevuses, mis ei ole AMISOMi volitustega kooskõlas;

T.  arvestades, et aastatel 2014–2020 eraldas EL Somaaliale riikliku soovituskava raames 286 miljonit eurot, keskendudes õigusriigi, julgeoleku, toiduga kindlustatuse ja hariduse toetamisele; arvestades, et 2021. aastal eraldas EL 45,3 miljonit eurot humanitaarprojektide rahastamiseks Somaalias, sealhulgas 2,8 miljonit eurot, et toetada riigis COVID‑19 vaktsiinide kasutuselevõttu; arvestades, et EL ja selle liikmesriigid annavad kokku üle 35 % kogu Somaalia humanitaarabist;

1.  väljendab sügavat muret süveneva humanitaarkriisi pärast Somaalias; mõistab hukka kõik terrorirühmituste, eelkõige Al‑Shabaabi toime pandud inimõiguste rikkumised ja kuritarvitamised ning valimatud rünnakud tsiviilisikute, humanitaartöötajate, ajakirjanike, valimisametnike ja AMISOMi vastu; kutsub kõiki Somaalia eri konfliktides osalevaid pooli üles viivitamatult lõpetama inimõiguste rikkumised ning võtma konkreetseid meetmeid, et süüdlased õiglase kohtumõistmise teel kohtu alla anda; nõuab tungivalt vaenutegevuse lõpetamist ja võimaluse korral ulatusliku dialoogi pidamist, et käsitleda poliitilisi erimeelsusi;

2.  tuletab meelde, et kestev stabiilsus ja rahu on Somaalias võimalik saavutada ainult sotsiaalse kaasamise ja hea valitsemistava abil, mille aluseks on demokraatia ja õigusriigi põhimõtted; kutsub seetõttu Somaalia juhte üles suurendama jõupingutusi riigi valimisprotsessi lõpuleviimiseks ning viima enne 2021. aasta lõppu lõpule kaasavad ja usaldusväärsed alamkoja valimised, et seejärel saaks võimalikult kiiresti korraldada presidendivalimised; rõhutab, et valimisprotsess peab toimuma rahumeelselt kooskõlas eelnevalt kokku lepitud 27. mai 2021. aasta ajakavaga; kutsub Somaalia juhte lisaks üles ilmutama vaoshoitust ja hoiduma igasugusest tegevusest, mis võiks teravdada poliitilisi pingeid või vägivalda, et saavutada stabiilsus ja võtta Al‑Shabaabilt võimalus poliitilist mõju saavutada; nõuab, et kampaania ja valimiste ajal austataks täielikult põhiõigusi, sealhulgas rahumeelse kogunemise õigust, ning liikumis-, ühinemis- ja väljendusvabadust; mõistab hukka igasuguse ülemäärase jõu kasutamise valitsusjõudude poolt poliitilise opositsiooni või meeleavaldajate vastu; hoiatab edasiste algatuste eest, mis viivad eelnevate volituste pikendamiseni ilma Somaalia sidusrühmade ulatusliku toetuseta, ning on vastu mis tahes paralleelsetele protsessidele või osalistele valimistele;

3.  nõuab, et EL, selle liikmesriigid ja rahvusvahelised partnerid suurendaksid kiiresti kooskõlas nõuetega humanitaarabi ja annaksid COVID‑19‑le reageerimiseks täiendavat abi, eelkõige vaktsiinide jagamise ning hädavajalike meditsiinitarvete ja farmaatsiatoodete pakkumise kaudu; rõhutab, et rahvusvaheline üldsus peab aitama teha kõik endast oleneva COVID‑19 pandeemia kontrolli alla saamiseks Somaalias ja piirkonnas, sealhulgas vaktsiinide suurema jaotamise ja vaktsiinide tootmise suutlikkuse suurendamise kaudu;

4.  kutsub Somaalia ametivõime üles lõpetama kõik meelevaldsed vahistamised ja vabastama kõik isikud, keda peetakse ebaseaduslikult ja põhjendamatult kinni, võitlema tsiviilisikute ahistamise ja hirmutamise vastu julgeolekujõudude, poliitikute ja kohalike ametivõimude poolt ning tagama, et süüdlased võetakse vastutusele; nõuab, et ametivõimud lõpetaksid sõjaväekohtute määratud hukkamised, kehtestaksid moratooriumi ja kaotaksid surmanuhtluse; nõuab tungivalt, et Somaalia valitsus tugevdaks õigusriiki, looks sõltumatu ja erapooletu kohtusüsteemi ning tagaks kohtuvälise ja ülemäärase vägivalla ohvritele hüvitise maksmise; nõuab tungivalt, et Somaalia ametivõimud võtaksid kiiresti vastu tsiviilelanike kaitse poliitika ja riikliku terrorismivastase võitluse seaduse ning tagaksid nende täieliku vastavuse rahvusvahelistele inimõiguste normidele ja standarditele;

5.  on väga mures pagulaste ja riigisiseste põgenike arvu pärast Somaalias ning nende heaolu pärast; nõuab, et EL ja rahvusvahelised partnerid teeksid koostööd Somaalia föderaalvalitsusega, et pakkuda kaitset, abi ja püsivaid lahendusi kooskõlas rahvusvaheliste kohustustega; väljendab heameelt selle üle, et Somaalia föderaalvalitsus on ratifitseerinud Aafrikas riigisiseste põgenike kaitsmist ja abistamist käsitleva Aafrika Liidu konventsiooni, ning kutsub komisjoni üles abistama Somaaliat riiklike õigusraamistike väljatöötamisel ning riigisiseste põgenike ja pagulaste turvalisuse tagamisel, pöörates erilist tähelepanu kõige haavatavamatele isikutele, nagu naised, lapsed ja vähemusrühmadesse kuuluvad isikud, keda ähvardab kõige suurem vägivalla, väärkohtlemise ja kuritarvitamiste oht;

6.  on väga mures kliimamuutuste, sealhulgas äärmuslike ilmastikunähtuste ja rändtirtsuparvede lainete põhjustatud sotsiaalse ja majandusliku kahju pärast; väljendab heameelt 2021. aasta ÜRO kliimamuutuste konverentsil (COP26) Somaalia võetud kohustuse üle õiglaseks üleminekuks, mis põhineb sotsiaalsel dialoogil ja taastuvenergia prioriseerimisel, et katta Somaalia energiavajadused; nõuab kliimaga seotud katastroofide ennetamiseks ja leevendamiseks kiireloomulisi meetmeid ja tegevuskavade, näiteks ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) kõrbe- ja rändtirtsukriisi tegevuskava rakendamist;

7.  mõistab hukka terrorirühmituste rünnakud humanitaartöötajate vastu, taristu hävitamise ja abi kõrvalesuunamise; tuletab meelde, et rahvusvahelise õiguse kohaselt tuleb kogu Somaalias tagada takistamatu juurdepääs abivajavatele isikutele humanitaarabi õigeaegseks kohaletoimetamiseks;

8.  kinnitab taas, et toetab kindlalt kõiki inimõiguslasi ja keskkonnakaitsjaid Somaalias ja nende tegevust; kutsub ELi delegatsiooni ja liikmesriikide esindusi Somaalias üles suurendama oma toetust kodanikuühiskonnale Somaalia ametivõimudega suhtlemisel, kasutama kõiki olemasolevaid vahendeid, et suurendada oma toetust inimõiguslaste ja keskkonnakaitsjate tegevusele, ning vajaduse korral hõlbustama erakorraliste viisade väljastamist ja pakkuma ajutist varjupaika ELi liikmesriikides;

9.  tunnustab Aafrika Liidu missiooni Somaalias (AMISOM) rolli suurema julgeoleku tagamisel Al‑Shabaabi ja relvastatud mässuliste rühmituste põhjustatud ohu kontekstis, väljendab seoses AMISOMi operatsioonidega toetust Somaalia üleminekukavale ning nõuab selle õigeaegset rakendamist; kutsub Somaalia peamisi julgeolekuvaldkonna sidusrühmi üles jõudma kokkuleppele Somaalia julgeolekualase ülemineku toetamiseks kavandatud tulevase AMISOMi strateegilistes eesmärkides, suuruses ja koosseisus, et Somaalia üleminekukava edukalt rakendada; nõuab riigi julgeolekustruktuuri tugevdamist, et kaitsta elanikkonda; kutsub Somaalia föderaalvalitsust, AMISOMi ja liitlasvägesid üles tagama, et nende sõjalised kampaaniad Al‑Shabaabi vastu viiakse läbi rangelt kooskõlas rahvusvahelise humanitaarõiguse ja rahvusvahelise inimõigustealase õigusega;

10.  rõhutab, et Somaalia ametivõimudel peaks olema esmane vastutus julgeoleku tagamise eest oma riigis, kuid nad ei ole veel võimelised seda tegema võitluses Al-Shabaabi ja relvastatud mässuliste rühmituste vastu; tuletab kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2568 (2021) meelde, kui oluline on töötada kiiresti välja kava selle kohta, milline oleks Aafrika Liidu ümberkujundatud kohalolek pärast 2021. aastat; tuletab sellega seoses meelde ÜRO, Aafrika Liidu ja Somaalia föderaalvalitsuse esmavastutust sellise kava väljatöötamisel, rahvusvaheliste partnerite toel;

11.  nõuab kõigi välisosalejate puhul tungivalt, et nad ei ohustaks käimasolevaid jõupingutusi riigi ülesehitamisel ja rahuloomes, edendades stabiilsust ja säilitades samal ajal riigi ühtsuse; tuletab kõigile osapooltele meelde jätkuvat relvaembargot, mille ÜRO Julgeolekunõukogu Somaalia suhtes vastu võttis;

12.  väljendab heameelt naiste suurema esindatuse üle parlamendivalimistel, märkides, et endiselt on vaja veelgi suuremat esindatust; rõhutab naiste olulist rolli konfliktide lahendamisel ja rahuloomes; nõuab naiste täielikku, võrdset ja sisulist osalemist ja kaasamist kõigil tasanditel kooskõlas Somaalia naiste hartaga;

13.  mõistab hukka jätkuva seksuaalse ja soolise vägivalla naiste ja tütarlaste vastu Somaalias ning nõuab jätkuvaid ja kooskõlastatud riiklikke jõupingutusi seksuaalse ja soolise vägivalla vastu võitlemiseks, sealhulgas Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooni 190 (vägivald ja ahistamine töömaailmas), mille Somaalia on ratifitseerinud, tõhusat riigi õigusesse ülevõtmist ja kohaldamist, naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni ratifitseerimist ning naiste suguelundite moonutamist käsitlevate progressiivsete õigusaktide jõustamist nii riigi kui ka föderaaltasandil; nõuab tungivalt, et Somaalia valitsus võtaks konkreetseid meetmeid naiste ja laste vastu suunatud seksuaalse vägivalla ennetamiseks;

14.  kutsub Somaalia ametivõime üles tunnistama kehtetuks 2020. aasta muudetud meediaseaduse sätted, mis piiravad tõsiselt meedia- ja väljendusvabadust ning ei vasta väljendusvabaduse rahvusvahelistele standarditele;

15.  taunib hiljutisi rünnakuid ajakirjanike ja meediatöötajate vastu, kellel on õiguspärane roll riigi ülesehitamisel ja valimisprotsessis ning kellel peaks olema võimalik teha oma tööd ilma hirmu või hirmutamiseta; kutsub Somaalia ametivõime üles läbi viima ja lõpule viima kõigi 2021. aastal mõrvatud ajakirjanike mõrvade uurimised, sealhulgas Jamal Farah Adani mõrva uurimise, ning süüdlased vastutusele võtma;

16.  nõuab tungivalt, et Somaalia föderaalvalitsus ja selle föderaalliikmesriigid kuulutaksid viivitamata välja moratooriumi ajakirjanike vahistamisele ja vangistamisele nende ajakirjanduskohustuste täitmisel, nagu soovitasid Piirideta Reporterid ja Somaalia ajakirjanike riiklik liit, ning lõpetaksid Somaalia vana ja aegunud kriminaalseadustiku jätkuva kasutamise ajakirjanike karistamiseks ning meediavabaduse ja väljendusvabaduse piiramiseks;

17.  kutsub Somaalia föderaalvalitsust, selle föderaalliikmesriike ja rahvusvahelist üldsust üles tagama, et Somaalias tegutsevad välismaised või hargmaised ettevõtjad austaksid, järgiksid ja kohaldaksid täielikult rahvusvahelisi inimõigustealaseid lepinguid ja muid õigusakte, sealhulgas Somaalia esialgset põhiseadust ja seadusi, samuti ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid ning ILO põhikonventsioone; rõhutab vajadust võtta sihikule Al‑Shabaabi rahalised vahendid ja hoida ära ebaseadusliku tulu teenimine, sealhulgas toorainetest;

18.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Aafrika Liidule, Somaalia presidendile, peaministrile ja parlamendile, ÜRO peasekretärile, ÜRO Julgeolekunõukogule, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning AKV‑ELi parlamentaarsele ühisassambleele.

Viimane päevakajastamine: 2. märts 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika