Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2981(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0554/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/11/2021 - 8
PV 25/11/2021 - 15

Antagna texter :

P9_TA(2021)0481

Antagna texter
PDF 157kWORD 52k
Torsdagen den 25 november 2021 - Strasbourg
Situationen i Somalia
P9_TA(2021)0481RC-B9-0554/2021

Europaparlamentets resolution av den 25 november 2021 om situationen i Somalia (2021/2981(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Somalia,

–  med beaktande av den gemensamma strategin EU–Afrika,

–  med beaktande av Cotonouavtalet,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av Afrikanska unionens konvention om skydd och stöd till internflyktingar i Afrika,

–  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989,

–  med beaktande av det nationella vägledande programmet mellan EU och Somalia för Förbundsrepubliken Somalia 2014–2020,

–  med beaktande av uttalandet från Afrikanska unionens uppdrag i Somalia (Amisom) av den 8 november 2017, där det tillkännagav sin avsikt att inleda ett successivt tillbakadragande av trupper från Somalia från och med december 2017, i syfte att genomföra ett fullständigt tillbakadragande senast 2020,

–  med beaktande av uttalandet från den höga representanten, Josep Borrell, av den 18 september 2021 om den politiska situationen i Somalia,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2568 av den 12 mars 2021 om situationen i Somalia,

–  med beaktande av artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den humanitära situationen i Somalia fortsätter att försämras med ett flertal kriser, bland annat politisk instabilitet, terrorverksamhet, osäker livsmedelsförsörjning, torka, klimatkris och covid-19. Detta hotar stabiliteten och människors välbefinnande och försörjningsmöjligheter och orsakar omfattande folkförflyttningar i hela landet och regionen.

B.  Internationella hjälporganisationer har varnat för att Somalia står på randen till en humanitär katastrof med uppskattningsvis 5,9 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd och över 2,7 miljoner som står inför en akut livsmedelsbrist i hela landet, däribland 800 000 barn under fem år som riskerar akut undernäring. Två miljoner människor lider svår brist på vatten. FN har konstaterat att Somalia upplever den största finansieringsbristen på sex år. Humanitära partner uppskattar att 7,7 miljoner somalier kommer att behöva humanitärt bistånd 2022 och runt 1,2 miljoner barn under fem år kommer sannolikt att vara akut undernärda 2022 om de inte får omedelbar behandling.

C.  Somalia har inte lyckats bemöta covid-19-pandemin på grund av avsaknad av ett fungerande hälso- och sjukvårdssystem och brist på respiratorer, medicinska förnödenheter och vårdpersonal. Som så många andra afrikanska länder har Somalia inte lyckats vaccinera sin befolkning på grund av otillräcklig vaccintillgång, och endast runt 3 % av befolkningen är fullvaccinerade.

D.  Covid-19-pandemin har drabbat utbildningsväsendet enormt hårt. Många barn, inte minst sådana som lever på platser för internflyktingar, har inte kunnat fortsätta sin formella utbildning till exempel på grund av att deras föräldrar förlorat sina försörjningsmöjligheter och faktiska inkomstkällor.

E.  Upprorsgrupper är fortsatt den största källan till osäkerhet i landet och ligger bakom urskillningslösa attacker mot somalier, kidnappningar och tvångsrekryteringar av barn för väpnad konflikt. Runt 1 000 civila har dödats eller skadats i väpnad konflikt hittills under 2021, och det är al-Shabaab som bär ansvaret för de flesta civila dödsfall. Militanta element har intensifierat attackerna och de riktade morden på regeringsföreträdare i ett försök att störa valprocessen under 2021.

F.  Utsatta grupper är fortsatt de främsta måltavlorna för övergrepp och våld, bland annat kvinnor, barn, äldre, internflyktingar, hbtq-personer och andra minoriteter. Sexuellt och könsrelaterat våld, liksom konfliktrelaterat våld, förekommer alltjämt i stor skala med straffrihet, särskilt i konfliktområden.

G.  Enligt 2021 års rapport från FN:s generalsekreterare om barn och väpnade konflikter fortsatte de allvarliga övergreppen mot barn i Somalia, och minst 1 087 barn dödades eller lemlästades under 2020. Al-Shabaab är den främsta rekryteraren av barn. Al-Shabaab, regeringens säkerhetsstyrkor, regionala säkerhetsstyrkor och klanmiliser rekryterade tillsammans 1 716 barn förra året.

H.  I augusti 2020 lade parlamentet i Mogadishu fram ett nytt lagförslag om sexrelaterade brott som gör det tillåtet med barnäktenskap genom att barn definieras utifrån fysisk mognad snarare än ålder och som innehåller ett svagt processrättsligt skydd för överlevande. Lagförslaget om sexrelaterade brott bryter mot internationella och regionala människorättsskyldigheter.

I.  Yttrandefriheten är alltjämt mycket begränsad, och journalister och människorättsförsvarare hotas, blir godtyckligt frihetsberövade och förvägras ett korrekt förfarande och garantier om en rättvis rättegång. Medier har stängts ned av myndigheterna på regional och federal nivå. Det är sällan som myndigheterna utreder mord eller attacker mot journalister eller lagför förövarna.

J.  Inför valprocessen har den federala somaliska regeringens säkerhetsstyrkor och regionala myndigheter, särskilt i Puntland, liksom al-Shabaab, trappat upp attackerna mot journalister genom hot, trakasserier och godtyckliga gripanden. Oberoende medier är en väsentlig beståndsdel i en rättvis valprocess. Ett flertal journalister har olagligen dödats under 2021, bland annat veteranjournalisten och direktören för Radio Mogadishu, Abdiaziz Mohamud Guled, som dödades av al-Shabaab i Mogadishu den 20 november 2021.

K.  Uppskattningsvis 2,9 miljoner somalier är internflyktingar. Från augusti till oktober 2021 tvingades 55 000 personer fly från sina hem; 80 % av flydde på grund av konflikt och 20 % på grund av klimatrelaterade händelser. Det finns flera flyktingläger i Kenya som har tagit emot somaliska flyktingar och asylsökande sedan inbördeskriget i Somalia 1991, bland annat lägren i Kakuma och Dadaab med runt 520 000 registrerade flyktingar och asylsökande. Levnadsvillkoren i lägren är otrygga, och särskilt kvinnor, barn och hbtq-personer utsätts återkommande för övergrepp och våld. Den 29 april 2021 enades FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) och den kenyanska regeringen om en färdplan för att senarelägga stängningen av lägren i Dadaab och Kakuma till den 30 juni 2022.

L.  Somalia kvarstår som ett av de farligaste afrikanska länderna för fackföreningsmedlemmar, som systematiskt utsätts för våld och hot. Somaliska arbetstagare nekas oupphörligen sina grundläggande mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter, deras hälsa och säkerhet på arbetsplatsen hotas regelbundet och de får dåligt betalt, bland annat av utländska entreprenörer.

M.  Valprocessen skulle ursprungligen ha avslutats i oktober 2021 med presidentval. Den har dock hela tiden sinkats efter förseningar i delstaternas förrättande av val av ledamöter till de båda kamrarna i Somalias federala parlament, som i sin tur skulle välja landets president. Ju längre valprocessen drar ut på tiden, desto mer resurser kommer att avledas från viktiga nationella prioriteringar, såsom bemötande av humanitära nödsituationer.

N.  Klandelegater ska utse sammanlagt 275 av ledamöterna till underhuset, medan de fem lagstiftande församlingarna i Somalias delstater redan har valt samtliga 54 senatorer till överhuset. Myndigheterna har förbundit sig att avsluta valet till underhuset senast den 24 december 2021. Att valprocessen avslutas på ett trovärdigt sätt kommer att vara avgörande för att säkerställa Somalias säkerhet och långsiktiga utveckling.

O.  26 % av de invalda till överhuset är kvinnor, vilket är en positiv utveckling på Somalias väg till jämställdhet. Ytterligare ansträngningar måste göras för att nå den 30-procentskvot som man enats om för underhuset och för att kvinnor ska inkluderas fullt ut i Somalias politiska, sociala och ekonomiska beslutsfattande.

P.  Utländsk inblandning i de interna politiska processerna och i organisationen av valet har förhindrat en avslutning i god tid. Den 15 november 2021 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2607 (2021), som förlänger vapenembargot mot Somalia.

Q.  FN:s Amisom-mandat löper ut den 31 december 2021. Somalias federala regering och Afrikanska unionen (AU) har inte kunnat enas om en omstrukturering av ett AU-lett uppdrag, såsom resolution 2568 (2021) från FN:s säkerhetsråd föreskriver. Genom olika instrument har EU varit den främsta ekonomiska bidragsgivaren till Amisoms och AU:s verksamhet i Somalia sedan 2007.

R.  I december 2020 förlängde rådet mandaten för sina tre uppdrag och insatser i Somalia inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) – EU:s uppdrag för kapacitetsuppbyggnad i Somalia (Eucap), EU:s utbildningsuppdrag i Somalia (EUTM) och insatsen Eunavfor Atalanta – till och med den 31 december 2022.

S.  Den 5 november 2021 förklarade Somalia AU:s sändebud Simon Mulongo persona non grata och beordrade honom att lämna landet inom sju dagar med anklagelser om att han bedrivit verksamhet som är oförenlig med Amisoms mandat.

T.  EU anslog 286 miljoner euro till Somalia inom ramen för det nationella vägledande programmet under perioden 2014–2020, med fokus på stöd till rättsstaten, säkerhet, livsmedelstrygghet och utbildning. Under 2021 har EU anslagit medel på 45,3 miljoner euro till humanitära projekt i Somalia, bland annat 2,8 miljoner euro till stöd för den nationella vaccineringen mot covid-19. EU och dess medlemsstater tillhandahåller tillsammans mer än 35 % av allt humanitärt bistånd i Somalia.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den humanitära krisen i Somalia, som blir allt värre. Parlamentet fördömer alla kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna och urskillningslösa angrepp mot civila, biståndsarbetare, journalister, valtjänstemän och Amisom från terroristgruppers sida, särskilt al-Shabaab. Parlamentet uppmanar alla parter som är inblandade i de olika konflikterna i Somalia att omedelbart upphöra med människorättsbrotten och att vidta konkreta åtgärder för att lagföra de ansvariga, i rättvisa rättegångar. Parlamentet efterlyser med kraft ett slut på fientligheterna och, när så är möjligt, en övergripande dialog för att ta itu med politiska meningsskiljaktigheter.

2.  Europaparlamentet påminner om att varaktig stabilitet och fred i Somalia endast kan uppnås genom social inkludering och sund samhällsstyrning utifrån de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen. Parlamentet uppmanar därför Somalias ledare att öka sina insatser för att fullfölja valprocessen i landet och slutföra inkluderande och trovärdiga val till underhuset före utgången av 2021, så att presidentvalet kan hållas så snart som möjligt därefter. Parlamentet understryker att valprocessen måste fortsätta fredligt, i enlighet med den tidigare överenskomna tidsplanen av den 27 maj 2021. Parlamentet uppmanar vidare Somalias ledare att visa återhållsamhet och avstå från alla handlingar som skulle kunna trappa upp de politiska spänningarna eller våldet, i syfte att skapa stabilitet och förvägra al-Shabaab möjligheten att få politiskt inflytande. Parlamentet efterlyser fullständig respekt för de grundläggande rättigheterna under valkampanjen och valperioderna, inbegripet rätten till fredliga sammankomster samt rörelse-, förenings- och yttrandefriheten. Parlamentet fördömer all överdriven våldsanvändning från regeringsstyrkornas sida mot den politiska oppositionen eller mot demonstranter. Parlamentet varnar för alla ytterligare initiativ som medför en förlängning av tidigare mandat utan brett stöd från somaliska intressenter, och motsätter sig alla parallella processer eller partiella val.

3.  Europaparlamentet uppmanar EU, dess medlemsstater och internationella partner att snarast utöka det humanitära biståndet i enlighet med kraven och tillhandahålla ytterligare stöd till insatserna mot covid-19, särskilt genom vaccindelning och tillhandahållande av viktiga medicinska förnödenheter och läkemedel. Parlamentet understryker att det internationella samfundet måste hjälpa till att göra allt som krävs för att få covid-19-pandemin under kontroll i Somalia och regionen, bland annat genom att öka vaccindistributionen och stärka vaccintillverkningskapaciteten.

4.  Europaparlamentet uppmanar de somaliska myndigheterna att upphöra med alla godtyckliga gripanden och att frige alla personer som utsätts för olagliga och obefogade frihetsberövanden, att bekämpa trakasserier och hot mot civila från säkerhetsstyrkornas, politikernas och de lokala myndigheternas sida och att se till att de ansvariga ställs till svars. Parlamentet insisterar på att myndigheterna stoppar avrättningar som beordrats av militärdomstolar, inför ett moratorium och avskaffar dödsstraffet. Parlamentet uppmanar med kraft Somalias regering att stärka rättsstatsprincipen och inrätta ett oberoende och opartiskt rättssystem samt att säkerställa gottgörelse för offer för utomrättsligt och överdrivet våld. Parlamentet uppmanar med kraft de somaliska myndigheterna att snabbt anta politiken för skydd av civila och den nationella lagen mot terrorism, och att se till att de fullt ut följer internationella normer och standarder för mänskliga rättigheter.

5.  Europaparlamentet är mycket oroat över antalet flyktingar och internflyktingar i Somalia och deras välbefinnande. Parlamentet uppmanar EU och internationella partner att samarbeta med Somalias federala regering för att tillhandahålla skydd, bistånd och varaktiga lösningar i enlighet med internationella åtaganden. Parlamentet välkomnar att Somalias federala regering har ratificerat Afrikanska unionens konvention om skydd och stöd till internflyktingar i Afrika, och uppmanar kommissionen att hjälpa Somalia att utveckla nationella rättsliga ramar och garantera säkerheten för internflyktingar och flyktingar, med särskild uppmärksamhet på de mest utsatta, såsom kvinnor, barn och personer som tillhör minoritetsgrupper, som löper störst risk att utsättas för våld, övergrepp och kränkningar.

6.  Europaparlamentet är mycket oroat över de sociala och ekonomiska skador som klimatförändringarna orsakar, inbegripet extrema väderfenomen och gräshoppsinvasioner. Parlamentet välkomnar Somalias åtaganden vid FN:s klimatkonferens 2021 (COP26) om en rättvis omställning baserad på social dialog och prioritering av förnybar energi för att täcka Somalias energibehov. Parlamentet efterlyser brådskande åtgärder och korrekt genomförande av handlingsplaner för att förebygga eller mildra klimatrelaterade katastrofer, såsom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) krisplan mot ökengräshoppor.

7.  Europaparlamentet beklagar terroristgruppernas attacker mot biståndsarbetare, förstörelsen av infrastruktur och avledningen av bistånd. Parlamentet påminner om att det enligt internationell rätt måste garanteras obehindrat tillträde för leverans i tid av humanitärt bistånd till behövande i hela Somalia.

8.  Europaparlamentet påminner om sitt starka stöd för alla människorätts- och miljöförsvarare i Somalia och för deras arbete. Parlamentet uppmanar EU:s delegation och medlemsstaternas representationer i landet att intensifiera sitt stöd till det civila samhället i sina kontakter med de somaliska myndigheterna, använda alla tillgängliga instrument för att öka sitt stöd till det arbete som utförs av människorätts- och miljöförsvarare och, när så är lämpligt, underlätta utfärdandet av nödvisum och erbjuda tillfälligt skydd i medlemsstaterna.

9.  Europaparlamentet erkänner den roll som Amisom har spelat för att bidra till större säkerhet inför hotet från al-Shabaab och upprorsgrupper. Parlamentet uttrycker sitt stöd för övergångsplanen för Somalia när det gäller Amisoms operationer och efterlyser ett snabbt genomförande av den. Parlamentet uppmanar de viktigaste somaliska säkerhetsaktörerna att enas om strategiska mål, storlek och sammansättning för ett framtida Amisom som är utformat för att stödja säkerhetsövergången i Somalia, i syfte att göra framsteg i genomförandet av övergångsplanen. Parlamentet efterlyser en förstärkning av den nationella säkerhetsstrukturen för att skydda befolkningen. Parlamentet uppmanar Somalias federala regering, Amisom och allierade styrkor att se till att deras militära kampanjer mot al-Shabaab genomförs med strikt iakttagande av internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning.

10.  Europaparlamentet understryker att de somaliska myndigheterna bör ha huvudansvaret för att garantera säkerheten i sitt land, men att de ännu inte är i stånd att göra detta i kampen mot al-Shabaab och upprorsgrupper. Parlamentet påminner om vikten av att det i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 2568 (2021) snarast utarbetas en plan för hur AU:s närvaro skulle kunna omstruktureras efter 2021. Parlamentet påminner i detta sammanhang om FN:s, AU:s och Somalias federala regerings huvudansvar för att utarbeta en sådan plan, med stöd av internationella partner.

11.  Europaparlamentet uppmanar med kraft alla utländska aktörer att inte äventyra de pågående insatserna för att bygga upp stater och fred, samtidigt som man främjar stabilitet och bevarar landets enhet. Parlamentet påminner alla parter om det fortsatta vapenembargo som FN:s säkerhetsråd har antagit mot Somalia.

12.  Europaparlamentet välkomnar den ökade andelen kvinnor i parlamentsvalet och konstaterar att det fortfarande behövs en större representation. Parlamentet betonar kvinnors viktiga roll i konfliktlösning och fredsbyggande. Parlamentet efterlyser ett fullständigt, jämlikt och meningsfullt deltagande för kvinnor på alla nivåer i enlighet med Somalias kvinnostadga.

13.  Europaparlamentet fördömer det pågående sexuella och könsrelaterade våldet mot kvinnor och flickor i Somalia och efterlyser fortsatta och samordnade nationella insatser för att bekämpa sexuellt och könsrelaterat våld, inbegripet effektivt införlivande i nationell lagstiftning och tillämpning av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 190 om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet, som Somalia har ratificerat, ratificering av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och antagande av en progressiv lagstiftning mot kvinnlig könsstympning på både statlig och federal nivå. Parlamentet uppmanar enträget Somalias regering att vidta konkreta åtgärder för att förhindra sexuellt våld mot kvinnor och barn.

14.  Europaparlamentet uppmanar de somaliska myndigheterna att upphäva bestämmelserna i 2020 års ändrade medielag, som allvarligt begränsar mediefriheten och yttrandefriheten och inte respekterar internationella normer för yttrandefrihet.

15.  Europaparlamentet beklagar den senaste tidens angrepp mot journalister och mediepersonal som har en legitim uppgift i statsbyggandet och valprocessen och som bör kunna utföra sitt arbete utan rädsla eller hot. Parlamentet uppmanar de somaliska myndigheterna att genomföra och slutföra utredningar av morden på alla journalister under 2021, däribland mordet på Jamal Farah Adan, och att ställa de ansvariga inför rätta.

16.  Europaparlamentet uppmanar Somalias federala regering och dess federala medlemsstater att utan dröjsmål införa ett moratorium för gripanden och fängslanden av journalister när de utför sina journalistiska uppgifter, i enlighet med förslaget från Reportrar utan gränser och Somalias nationella journalistförbund, och att sätta stopp för den fortsatta tillämpningen av Somalias gamla och föråldrade strafflag för att bestraffa journalister och inskränka mediefriheten och yttrandefriheten.

17.  Europaparlamentet uppmanar Somalias federala regering, dess federala medlemsstater och det internationella samfundet att se till att utländska eller multinationella företag som är verksamma i Somalia till fullo respekterar, upprätthåller och tillämpar internationella människorättsfördrag och andra rättsliga styrmedel, inbegripet Somalias provisoriska konstitution och lagar, samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och ILO:s grundläggande konventioner. Parlamentet understryker behovet av att inrikta sig på al-Shabaabs finanser och förhindra olaglig inkomstgenerering, bland annat från råvaror.

18.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Afrikanska unionen, presidenten, premiärministern och parlamentet i Somalia, FN:s generalsekreterare, FN:s säkerhetsråd, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen.

Senaste uppdatering: 2 mars 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy