Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2982(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0560/2021

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/11/2021 - 8
PV 25/11/2021 - 15

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0482

Přijaté texty
PDF 162kWORD 55k
Čtvrtek, 25. listopadu 2021 - Štrasburk
Porušování lidských práv soukromými vojenskými a bezpečnostními společnostmi, zejména Wagnerovou skupinou
P9_TA(2021)0482RC-B9-0560/2021

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2021 o porušování lidských práv soukromými vojenskými a bezpečnostními společnostmi, zejména Wagnerovou skupinou (2021/2982(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení a doporučení, zejména na své usnesení ze dne 4. července 2017 o soukromých bezpečnostních společnostech(1), na své usnesení ze dne 16. září 2020 o bezpečnostní spolupráci mezi EU a Afrikou v oblasti Sahelu, západní Afriky a Afrického rohu(2), na své doporučení ze dne 16. září 2021 o směřování politických vztahů mezi EU a Ruskem(3) a na své usnesení ze dne 5. července 2018 o Somálsku(4),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) 2020/1998 ze dne 7. prosince 2020 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv(5) (o globálním režimu sankcí EU v oblasti lidských práv),

–  s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a na jejich dodatkové protokoly,

–  s ohledem na Úmluvu Organizace africké jednoty z roku 1977 o odstranění žoldnéřství v Africe,

–   s ohledem na Mezinárodní úmluvu proti náboru, využívání, financování a výcviku žoldnéřů z roku 1989,

–  s ohledem na dokument z Montreux ze dne 17. září 2008 o příslušných mezinárodních právních povinnostech a osvědčených postupech stanovených pro státy v souvislosti s činností soukromých vojenských a bezpečnostních společností během ozbrojeného konfliktu (dále jen „dokument z Montreux“),

–  s ohledem na zprávu nezávislé mezinárodní vyšetřovací mise pro Libyi, která byla zřízena Radou OSN pro lidská práva, ze dne 1. října 2021,

–  s ohledem na prohlášení odborníků Rady OSN pro lidská práva ze dne 31. března 2021 o ruských školitelích a ze dne 27. října 2021 o Wagnerově skupině ve Středoafrické republice,

–  s ohledem na prohlášení z pařížské mezinárodní konference o Libyi ze dne 12. listopadu 2021,

–  s ohledem na pokyny OSN k využívání ozbrojených bezpečnostních služeb soukromých bezpečnostních agentur,

–  s ohledem na hlavní zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv,

–  s ohledem na zprávy, tiskové zprávy a dopisy pracovní skupiny OSN pro využívání žoldnéřů jako prostředku k porušování lidských práv a bránění výkonu práva národů na sebeurčení (dále jen „pracovní skupina OSN pro využívání žoldnéřů“), které se týkají údajného spáchání trestných činů, zejména na dopisy ze dne 24. března 2021 a ze dne 27. října 2021,

–  s ohledem na dopis skupiny odborníků pro Středoafrickou republiku, jejíž činnost byla prodloužena podle rezoluce 2536 (2020), ze dne 25. června 2021 adresovaný předsedovi Rady bezpečnosti OSN,

–  s ohledem na otevřenou mezivládní pracovní skupinu, která má vypracovat obsah mezinárodního regulačního rámce pro činnosti soukromých vojenských a bezpečnostních společností, aniž by tím byla předurčena jeho povaha,

–  s ohledem na mezinárodní etický kodex soukromých poskytovatelů bezpečnostních služeb,

–  s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti jsou soukromými obchodními subjekty, které poskytují vojenské nebo bezpečnostní služby, mezi něž může patřit mimo jiné ozbrojená ostraha, údržba a provoz zbraňových systémů, zadržování vězňů a poradenství nebo výcvik místních sil a bezpečnostního personálu; vzhledem k tomu, že v posledních letech se závislost státních a nestátních subjektů na soukromých vojenských a bezpečnostních společnostech v konfliktních oblastech výrazně zvýšila; vzhledem k tomu, že v 21. století jsou soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti zapojeny do konfliktů, počínaje válkou v Afghánistánu a Iráku, na všech úrovních – od logistické podpory až po velmi náročné operace;

B.  vzhledem k tomu, že tato oblast je v současné době regulována řadou nesourodých pravidel, která se mezi jednotlivými zeměmi značně liší; vzhledem k tomu, že nejednotné vnitrostátní právní předpisy a samoregulační iniciativy některých soukromých poskytovatelů vojenských a bezpečnostních služeb nestačí k tomu, aby zabránily zneužití moci, protože neukládají sankce, a mohou mít zásadní vliv na to, jakým způsobem tyto společnosti postupují při mnohostranných intervencích v regionech, v nichž probíhá konflikt;

C.  vzhledem k tomu, že soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti jsou při zapojení do ozbrojených střetů vázány mezinárodním právem, zejména jak je stanoveno v Ženevských úmluvách ratifikovaných všemi členskými státy OSN; vzhledem k tomu, že právní ustanovení Ženevských úmluv jsou uznávána jako mezinárodní obyčejové právo; vzhledem k tomu, že článek 47 dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám stanoví definici žoldnéřů; vzhledem k tomu, že na tomto základě jsou žoldnéři definováni jako civilisté a jako takoví nejsou oprávněni účastnit se konfliktu; vzhledem k tomu, že Mezinárodní úmluva proti náboru, využívání, financování a výcviku žoldnéřů využívání žoldnéřů zakazuje,

D.  vzhledem k tomu, že se v současné době na regulaci soukromých vojenských a bezpečnostních společností pracuje, zejména v otevřené mezivládní pracovní skupině OSN, která má vypracovat obsah mezinárodního regulačního rámce pro činnosti soukromých vojenských a bezpečnostních společností, aniž by předurčovala jeho povahu, vzhledem k tomu, že návrh regulačního rámce pro soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti by měl být podle plánu předložen v dubnu 2022; vzhledem k tomu, že EU byla zvolena do skupiny přátel předsedy fóra dokumentu z Montreux;

E.  vzhledem k tomu, že nesčetní členové soukromých vojenských a bezpečnostních společností, kteří pracují jako žoldnéři, se v minulých, nedávných a probíhajících konfliktech dopustili na bojovnících i na civilistech hrubého porušení lidských práv, včetně válečných zločinů; vzhledem k tomu, že tyto osoby jednaly povětšinou beztrestně a nebyly vyšetřovány, stíhány ani odsouzeny;

F.  vzhledem k tomu, že některé země, např. Rusko, Turecko a Spojené arabské emiráty, jsou prostřednictvím soukromých vojenských a bezpečnostních společností po celém světě přítomny v různých oblastech, v nichž probíhá nebo skončil konflikt;

G.  vzhledem k tomu, že Wagnerova skupina je síť polovojenských a podnikatelských subjektů, které mají zčásti společné vlastníky a logistické sítě; vzhledem k tomu, že Wagnerova skupina vyniká mezi ostatními soukromými vojenskými a bezpečnostními společnostmi v několika ohledech, např. svými údajnými vazbami na nejvyšší patra ruského státního aparátu, přítomností v řadě států, rozsahem svých operací (podle odhadů zaměstnává 10 000 osob) a hrubým porušováním lidských práv, které bylo zdokumentováno a z něhož byla obviněna; vzhledem k tomu, že ruské právo podle paragrafu 359 trestního zákoníku využívání žoldnéřů zakazuje, což Kremlu umožňuje, aby se od ilegálních aktivit soukromých vojenských a bezpečnostních společností, jako je Wagnerova skupina, veřejně distancoval, a současně tak vzniká řada právních mezer, díky nimž je možné tyto společnosti využívat jako důležitý politický a vojenský nástroj v konfliktech na celém světě;

H.  vzhledem k tomu, že její vazby na ruské orgány zdokumentovaly nezávislé organizace, jako je Bellingcat, ve zprávách zveřejněných od ledna 2019 do listopadu 2021; vzhledem k tomu, že Wagnerova skupina údajně spoléhá na ruskou vojenskou infrastrukturu, sdílí základnu s ruskou armádou, je přepravována ruskými vojenskými letadly a využívá vojenské zdravotnické služby; vzhledem k tomu, že je částečně financována ze smluv na stravovací a stavební práce v hodnotě mnoha milionů dolarů, které ruské ozbrojené síly uzavřely se společnostmi napojenými na Jevgenije Prigožina, blízkého spojence ruského prezidenta Vladimíra Putina; vzhledem k tomu, že do financování, náboru, výcviku a ochrany příslušníků Wagnerovy skupiny je plně zapojena ruská vojenská zpravodajská služba GRU, ministerstvo obrany a konzulární služby;

I.  vzhledem k tomu, že EU na Jevgenije Prigožina uvalila sankce za jeho zapojení do libyjského konfliktu; vzhledem k tomu, že několik společností pod jeho kontrolou podléhá sankcím USA za – jak uvádí ministerstvo financí USA – „podporu ruských polovojenských operací, udržování autoritářských režimů a využívání přírodních zdrojů“;

J.  vzhledem k tomu, že kremelská praxe využívání služeb soukromých vojenských a bezpečnostních společností navazuje na dlouhou sovětskou tradici, kdy byly v konfliktech v různých částech využívány místní síly prostřednictvím tisíců vojenských specialistů, vysílaných do daných zemí jako „poradců“, přičemž Rusko vždy svou účast popíralo; vzhledem k tomu, že dne 11. dubna 2012 prezident Putin ve svém projevu v ruské Dumě uvedl, že „skupina soukromých vojenských společností by byla účinným nástrojem k dosažení národních cílů bez přímého zapojení ruského státu“; vzhledem k tomu, že od názvu „Wagnerova skupina“ se postupně upouští, aby se zabránilo veřejné kontrole a zamaskovalo napojení na Jevgenije Prigožina a prezidenta Putina, takže skupina je nahrazována jinými subjekty pod jinými názvy; vzhledem k tomu, že Kreml se pomocí tohoto konstruktu a pomocí toho, že Wagnerova skupina nemá právní status, snaží ponechat možnost činy a zločiny, jichž se skupina dopustila, věrohodně vyvrátit;

K.  vzhledem k tomu, že v kontextu ruské agrese proti Ukrajině mohou být soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti, jako je Wagnerova skupina, E.N.O.T Corp, kozáci a další, nasazeny s cílem utajit vojenské vměšování a zabránit ztrátám na životech v řádných vojenských jednotkách, a tak před ruskou veřejností skrýt lidské ztráty během vojenské agrese;

L.  vzhledem k tomu, že Wagnerova skupina byla poprvé identifikována v roce 2014, kdy podpořila proruské separatisty a pomáhala ruské armádě při válečných nepřátelských akcích v ukrajinském Donbasu a při nezákonné invazi a anexi ukrajinského Krymu; vzhledem k tomu, že od té doby byla zapojena do konfliktů v Sýrii, Súdánu, Mosambiku, Libyi, Středoafrické republice a Venezuele;

M.  vzhledem k tomu, že ve Středoafrické republice odborníci OSN z pracovních skupin pro využívání žoldnéřů, pro podnikání a lidská práva a pro násilná zmizení, jakož i zvláštní zpravodaj OSN pro mučení a zvláštní zpravodaj OSN pro mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy dospěli společně v říjnu 2021 k závěru, že se Wagnerova skupina dopouštěla hrubého a systematického porušování lidských práv, včetně hromadných sumárních poprav, svévolného zadržování, sexuálního násilí, rabování, násilných zmizení a mučení během výslechů;

N.  vzhledem k tomu, že Wagnerova skupina se podílí na agresivním zabírání zásadních zdrojů, jako jsou zisky z těžby a cel, a tím oslabuje rozvojové země a připravuje je o zásadní veřejné zdroje; vzhledem k tomu, že např. po podepsání vojenské dohody mezi Ruskem a Středoafrickou republikou v roce 2018 získala společnost Lobaye Invest patřící Wagnerově skupině průzkumná práva na zlato a diamanty v několika těžebních lokalitách; vzhledem k tomu, že reportáž CNN z června 2021 odhalila, že ruští žoldnéři v těchto těžebních lokalitách popravovali civilisty a vyháněli místní obyvatele;

O.  vzhledem k tomu, že v Libyi byla Wagnerova skupina přinejmenším od roku 2018 zapojena do logistické podpory a bojových operací na podporu libyjského generála Chalífy Haftara; vzhledem k tomu, že ze zprávy vyšetřovací mise OSN v Libyi z října 2021 vyplývá, že Wagnerova skupina se podílela na válečných zločinech, včetně sumárních poprav civilistů a zadržených osob, zotročování, pokládání mezinárodně zakázaných protipěchotních min a zabíjení či mrzačení civilistů, včetně dětí, např. ve vesnici al-Sbeaa jižně od Tripolisu; vzhledem k tomu, že tato zpráva zmiňuje četná porušení zbrojního embarga OSN a používání ruských vojenských nákladních letadel ze strany Wagnerovy skupiny; vzhledem k tomu, že podpora ruských žoldnéřů a vojenských instruktorů poskytovaná radikálním ozbrojeným skupinám ještě více destabilizovala jižní sousedství EU;

P.  vzhledem k tomu, že dne 12. listopadu 2021 vyjádřily země účastnící se pařížské konference o Libyi svůj nesouhlas s jakýmikoliv zahraničními zásahy do libyjských záležitostí a podpořily provádění akčního plánu pro stažení žoldnéřů, zahraničních bojovníků a zahraničních jednotek z libyjského území; vzhledem k tomu, že na počátku listopadu 2021 vyslalo Turecko přibližně 150 dalších syrských žoldnéřů do Libye, kde se již nacházelo 7 000 žoldnéřů loajálních vůči Turecku, a to navzdory místním a mezinárodním požadavkům na stažení veškerých zahraničních jednotek před parlamentními a prezidentskými volbami plánovanými na 24. prosince 2021; vzhledem k tomu, že podle závěrečné zprávy vypracované skupinou odborníků OSN na Libyi podle rezoluce 1973 (2011) zveřejněné v září 2019 najímala společnost Black Shield Security Services ze Spojených arabských emirátů súdánské občany, aby sloužili jako vojáci v libyjském konfliktu;

Q.  vzhledem k tomu, že do Sýrie byli příslušníci Wagnerovy skupiny posíláni již od konce roku 2015, aby podpořili ruské vojenské jednotky v jejich snaze zachránit Asadův režim; vzhledem k tomu, že tito žoldnéři páchali strašlivé zločiny proti syrskému obyvatelstvu, jako je mučení, vraždění a stínání hlav civilistů poblíž Palmyry, a tyto zločiny si natáčeli; vzhledem k tomu, že soukromá syrská letecká společnost Cham Wings byla zapletena do přepravy žoldnéřů z Ruska do Libye a nedávno i do přepravy migrantů do Minsku;

R.  vzhledem k tomu, že pracovní skupina OSN pro využívání žoldnéřů uvedla, že Ázebájdžán údajně za pomoci Turecka používal na podporu svých vojenských operací ve sporné oblasti Náhorního Karabachu syrské žoldnéře;

S.  vzhledem k tomu, že dne 30. července 2018 byli během vyšetřování těžařských činností Wagnerovy skupiny ve Středoafrické republice zavražděni tři ocenění ruští novináři; vzhledem k tomu, že ke smrti ruského novináře Maxima Borodina, který psal o aktivitách Wagnerovy skupiny v Sýrii v březnu 2018, podle Výboru na ochranu novinářů došlo v souladu s typickým vzorcem, kdy novináři v Rusku umírají při psaní zpráv o citlivých otázkách, jež by případně mohly mít dopad na místní orgány;

T.  vzhledem k tomu, že dne 15. listopadu 2021 oznámil místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční záležitosti a bezpečnostní politiku Josep Borrell, že došlo ke konsenzu mezi ministry zahraničí EU na tom, že by na nadcházejícím zasedání Rady EU pro zahraniční věci v prosinci 2021 měla být proti Wagnerově skupině přijata restriktivní opatření; vzhledem k tomu, že dne 20. září 2021 varoval před možným zapojením Wagnerovy skupiny v Mali;

U.  vzhledem k tomu, že údajná dohoda mezi Wagnerovou skupinou a malijskými orgány zahrnuje plány na rozmístění 1 000 nájemných vojáků v této zemi; vzhledem k tomu, že EU do Mali vyslala mise v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP);

V.  vzhledem k tomu, že Rada dne 7. prosince 2020 přijala nařízení (EU) 2020/1998, kterým se zřizuje globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv, což EU umožňuje uvalit restriktivní opatření na konkrétní jednotlivce, subjekty a orgány, včetně státních a nestátních aktérů, kteří nesou odpovědnost za závažné porušování lidských práv na celém světě, jsou do nich zapojeni nebo s nimi spojeni; vzhledem k tomu, že v případě porušování lidských práv má EU povinnost toto nařízení v plné míře použít;

1.  vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, se v souvislosti se stále rozsáhlejšími aktivitami soukromých vojenských a bezpečnostních společností se neustále objevují zprávy o rozsáhlém porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, za nějž dosud povětšinou nebyl nikdo pohnán k odpovědnosti;

2.  co nejdůrazněji odsuzuje otřesné zločiny spáchané Wagnerovou skupinou a s ní souvisejícími soukromými vojenskými subjekty; upozorňuje na zjevné náznaky, že za financování, výcvik, řízení a operační velení těchto polovojenských skupin nese odpovědnost ruský stát; zdůrazňuje, že aktivity Wagnerovy skupiny se časově shodují s rozšiřováním ruského vlivu v konfliktních oblastech a korespondují s ním; je pevně přesvědčen, že s Wagnerovou skupinou i jinými poskytovateli bezpečnostních služeb řízenými Ruskem by se mělo zacházet jako se zástupnými organizacemi ruského státu;

3.  vyzývá ruské orgány, aby dbaly na dodržování ruského trestního zákoníku, zejména paragrafu 359, který zakazuje najímání, výcvik a financování žoldnéřů nebo poskytování vybavení žoldnéřům a jejich využívání v ozbrojených konfliktech; v tomto ohledu vyzývá ruské orgány, aby také zakázaly státním podnikům, aby vlastnily soukromé vojenské společnosti provádějící žoldnéřské aktivity, které jsou v rozporu s mezinárodním humanitárním právem;

4.  zdůrazňuje, že je důležité bojovat proti strategii Wagnerovy skupiny a přidružených organizací, zejména proti zamlžování její identity používáním různých jmen, aby se vyhnula mezinárodní kontrole;

5.  vyzývá všechny státy, které využívají služeb Wagnerovy skupiny a přidružených organizací, zejména Středoafrickou republiku, aby přerušily veškeré kontakty s touto skupinou a jejími zaměstnanci; vyzývá všechny státy, aby přijaly odpovědnost v rámci vymáhání mezinárodního práva a vyšetřily údajné porušování lidských práv a stíhaly společnosti působící na jejich půdě, pokud provádějí činnosti, které porušují mezinárodní právo; v tomto kontextu podporuje snahy organizací a jednotlivců působících v oblasti lidských práv, kteří se snaží o to, aby se členové Wagnerovy skupiny museli zodpovídat ze zločinů spáchaných na Ukrajině, v Sýrii, Libyi a Středoafrické republice;

6.  je hluboce znepokojen náznaky, že přechodná správa Mali zvažuje využívání soukromých vojenských společností, zejména Wagnerovy skupiny; naléhavě žádá Mali, aby tak nečinilo; je pevně přesvědčen, že zapojení Wagnerovy skupiny by bylo v rozporu s cílem nastolit v Mali mír, bezpečnost a stabilitu a ochránit malijské obyvatelstvo, což jsou základní cíle EU v rámci jejích misí SBOP a členských států EU jednajících na žádost malijských orgánů;

7.  je přesvědčen, že unijní mise a operace nemohou v partnerských zemích plnit své úkoly a zajišťovat mír, bezpečnost a stabilitu, pokud v těchto zemích současně operují soukromé bezpečností společnosti obviňované ze závažného porušování lidských práv; poukazuje na cílené dezinformační kampaně proti unijním misím a operacím v Africe, za nimiž patrně stojí Wagnerova skupina a přidružené organizace v rámci moderní hybridní války vedené Ruskem; vyzývá příslušné útvary pracovní skupiny StratCom Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ), aby o těchto dezinformačních kampaních podávaly zprávy;

8.  vyzývá EU a její členské státy, aby využily každé příležitosti k tomu, aby dané země informovaly o rizicích spojených se spoluprací s Wagnerovou skupinou a přidruženými organizacemi a poukazovaly na otřesné porušování lidských práv, jehož se Wagnerova skupina dopouští; vybízí vlády, aby dbaly na to, aby smlouvy o poskytování vojenské pomoci a bezpečnostních služeb, které uzavírají se zahraničními soukromými vojenskými a bezpečnostními společnostmi, obsahovaly přísná ustanovení o dodržování mezinárodního humanitárního práva, demokratickém dohledu a kontrole; vybízí státy, aby při najímání vojenských podpůrných služeb jednaly zcela transparentně, zejména pokud je o počet, úkoly a velící struktury soukromých vojenských a bezpečnostních společností na svém území a o vybavení, které tyto společnosti při plnění zakázky používají;

9.  vyzývá ESVČ, aby vypracovala zprávu o aktivitách Wagnerovy skupiny, která poskytne přehled o jejích zločinech, a tím přispěje k tomu, že se skupina bude muset ze svých činů zodpovídat, a vytvoří podmínky k tomu, aby pachatelé mohli být stíháni mezinárodními soudy; prohlašuje, že Parlament bude tuto záležitost pečlivě sledovat a vypracuje o ní zprávu a případně uspořádá slyšení;

10.  vyzývá členské státy EU a jejich spojence, aby zintenzivnily výměnu zpravodajských informací o Wagnerově skupině a přidružených organizacích;

11.  vyzývá Komisi, aby zajistila, aby finanční prostředky, které třetí země dostávají od EU, nemohly být za žádných okolností využívány k financování soukromých vojenských společností, které se dopouštějí takovéhoto porušování lidských práv; vyzývá Komisi, aby o tomto tématu hovořila se všemi dotčenými zeměmi v rámci bilateriálních dialogů;

12.  požaduje, aby země, v nichž probíhají mise a operace SBOP na podporu budování státních kapacit, ukončily své smlouvy se soukromými vojenskými a bezpečnostními společnostmi, které porušují lidská práva; žádá, aby Komise kriticky přehodnotila podporu EU poskytovanou vládám a státním institucím spojovaným s Wagnerovou skupinou; vyzývá členské státy a Komisi, aby nevytvářely nové projekty spolupráce, jež poskytují přímou rozpočtovou podporu vládám s vazbami na Wagnerovu skupinu; naléhavě žádá členské státy a Komisi, aby tuto rozpočtovou podporu přesměrovaly na organizace občanské společnosti a projekty, které přímo prospívají obyvatelům těchto zemí;

13.  připomíná, že EU a její členské státy by měly soukromé bezpečnostní společnosti používat v oblastech konfliktů výhradně k ochraně svých budov a zajištění bezpečné dopravy, a to pouze pokud tyto společnosti plně dodržují lidská práva a mezinárodní humanitární právo; zdůrazňuje, že soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti by neměly být pověřovány žádnými činnostmi, které předpokládají použití síly nebo aktivní účast na ozbrojených akcích s výjimkou sebeobrany, a za žádných okolností jim nesmí být povoleno vést výslechy nebo se jich účastnit; je pevně přesvědčen, že bezpečnost a obrana by měly být v první řadě zajišťovány veřejnými orgány;

14.  žádá, aby aktivity Wagnerovy skupiny a dalších soukromých vojenských společností v Africe byly podrobně projednány na nadcházejícím summitu EU–Afrika;

15.  opakuje výzvu, která zazněla dne 12. listopadu 2021 na pařížské konferenci o Libyi, aby libyjské území opustili všichni zahraniční bojovníci včetně žoldnéřů; důrazně žádá Rusko, Turecko, Spojené arabské emiráty a všechny ostatní státy, aby se touto výzvou řídily, okamžitě přestaly do Libye vysílat žoldnéře a stáhly ty, kteří jsou v současnosti na libyjském území;

16.  důrazně žádá ruské orgány, aby stáhly všechny žoldnéře z východní Ukrajiny a Krymu; podporuje snahy ukrajinských orgánů o to, aby členové Wagnerovy skupiny operující na Krymu a v Donbasu, stanuli před ukrajinským soudem, a vyzývá Interpol, aby v těchto a podobných případech poskytl svou úzkou součinnost;

17.  vítá prohlášení vysokého představitele, místopředsedy Komise, že Rada pro zahraniční věci brzy přijme cílené sankce EU proti jednotlivcům a organizacím spojeným s Wagnerovou skupinou a proti jednotlivcům a organizacím, které s nimi spolupracují, a to s využitím stávajících sankčních režimů EU, jako je globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv; žádá, aby tyto sankce zahrnovaly zákaz vstupu na území EU a zmrazení aktiv členů Wagnerovy skupiny; žádá partnerské země včetně členských států Africké unie, aby i ony přijaly obdobné sankce; žádá EU, aby vypracovala a přijala omezující opatření proti ostatním soukromým vojenským a bezpečnostním společnostem, které porušují lidská práva;

18.  vyzývá členské státy OSN, aby plně ratifikovaly a provedly dodatkové protokoly k Ženevským úmluvám a zpřísnily ustanovení mezinárodního práva s cílem prosadit zákaz využívání žoldnéřů, přičemž by se inspirovaly Úmluvou Organizace africké jednoty o odstranění žoldnéřství v Africe z roku 1977, Mezinárodní úmluvou proti náboru, užívání, financování a výcviku žoldnéřů z roku 1989 a dokumentem z Montreux z roku 2008;

19.  vyzývá EU a její členské státy, aby zajistily existenci jednoznačného a závazného regulačního rámce pro soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti, zejména v kontextu otevřené mezivládní pracovní skupiny OSN, a to zvláště ve vztahu k velkým projektům financovaným ve třetích zemích investory nebo finančními institucemi usazenými v EU, a vyzývá je, aby tyto projekty byly transparentně monitorovány; očekává, že návrh tohoto rámce bude rozeslán v dubnu 2022; žádá, aby subjekty, které najímají soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti, podléhaly povinnostem náležité péče;

20.  vyjadřuje podporu práci pracovní skupiny OSN pro využívání žoldnéřů; vyzývá státy, v nichž údajně došlo k závažnému porušování lidských práv ze strany soukromých vojenských a bezpečnostních společností, aby oficiálně vyzvaly pracovní skupinu OSN k inspekční cestě do dané země;

21.  naléhavě vyzývá EU a její členské státy k rozhodné akci s cílem odstranit nedostatky v kontrole činnosti soukromých vojenských a bezpečnostních společností, mimo aby zlepšily transparentnost a monitorování jejich činnosti; připomíná všem státům, že je jejich povinností zajistit, aby soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti v jejich jurisdikcích nebo na jejich území dodržovaly lidská práva; zdůrazňuje, že je nutné zajistit soudní opravné prostředky pro případ porušení lidských práv v důsledku činností soukromých vojenských a bezpečnostních společností, a to včetně trestních sankcí; žádá, aby všechny oběti porušování lidských práv měly neomezený přístup ke spravedlnosti a nápravě, včetně případů, kdy pachateli jsou ruští žoldnéři; vyzývá EU, aby podporovala snahy o to, aby byla ve vnitrostátních i mezinárodních jurisdikcích zahájena trestní řízení se soukromými vojenskými a bezpečnostními společnostmi odpovědnými za porušování lidských práv; vyzývá proto Rusko, aby plně spolupracovalo s OSN, EU a zeměmi, v nichž se Wagnerova skupina údajně dopouští trestné činnosti;

22.  je toho názoru, že posílení výcvikových misí EU by účinněji přispělo k reformě bezpečnostního odvětví v partnerských zemích; je toho názoru, že urychlené uplatňování Evropského mírového nástroje v plném souladu se společným postojem Rady ke kontrole vývozu zbraní(6), mezinárodním právem v oblasti lidských práv, mezinárodním humanitárním právem a účinnými ustanoveními pro transparentnost, včetně podrobného seznamu vybavení poskytovaného v rámci tohoto nástroje, by zvýšilo vliv EU v oblasti budování kapacit ozbrojených sil v partnerských zemích a zajistilo, aby tyto země nevyužívaly soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti, které nesdílejí naše hodnoty;

23.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a parlamentu Ruské federace.

(1) Úř. věst. C 334, 19.9.2018, s. 80.
(2) Úř. věst. C 385, 22.9.2021, s. 24.
(3) Přijaté texty, P9_TA(2021)0383.
(4) Úř. věst. C 118, 8.4.2020, s. 113.
(5) Úř. věst. L 410 I, 7.12.2020, s. 1.
(6) Společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu (Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99).

Poslední aktualizace: 2. března 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí