Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/0328(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0322/2021

Teksty złożone :

A9-0322/2021

Debaty :

PV 14/12/2021 - 4
CRE 14/12/2021 - 4

Głosowanie :

PV 14/12/2021 - 15

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0486

Teksty przyjęte
PDF 139kWORD 45k
Wtorek, 14 grudnia 2021 r. - Strasburg
Europejski Rok Młodzieży 2022 ***I
P9_TA(2021)0486A9-0322/2021
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Młodzieży 2022 (COM(2021)0634 – C9-0379/2021 – 2021/0328(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2021)0634),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 165 ust. 4 oraz art. 166 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0379/2021),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia z dnia 8 grudnia 2021 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 10 grudnia 2021 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając pismo Komisji Budżetowej z dnia 17 listopada 2021 r. dotyczące wyniku postępowania pojednawczego w sprawie budżetu w odniesieniu do wniosku Komisji dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Młodzieży 2022,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A9-0322/2021),

A.  mając na uwadze, że ze względu na pilną potrzebę uzasadnione jest przeprowadzenie głosowania przed upływem ośmiotygodniowego terminu ustanowionego w art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności;

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady załączone do niniejszej rezolucji, które zostanie opublikowane w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;

3.  zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Komisji załączone do niniejszej rezolucji, które zostanie opublikowane w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;

4.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 grudnia 2021 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/... w sprawie Europejskiego Roku Młodzieży (2022)
P9_TC1-COD(2021)0328

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji (UE) 2021/2316.)


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania Europejskiego Roku Młodzieży 2022 – decyzja (UE) 2021/2316

Parlament Europejski i Rada uzgadniają, że minimalny budżet operacyjny na realizację Europejskiego Roku Młodzieży 2022 wynosi 8 mln EUR. Z tej kwoty 3 mln EUR będą pochodzić z rocznego budżetu Europejskiego Korpusu Solidarności na 2022 r., a 5 mln EUR – z rocznego budżetu programu Erasmus+ na 2022 r.

Ponadto współprawodawcy zobowiązali się do pozostawienia trwałej spuścizny Europejskiego Roku Młodzieży po 2022 r. Bez uszczerbku dla uprawnień władzy budżetowej i zgodnie z art. 314 TFUE wszelkie dodatkowe finansowanie po 2022 r. należy określić w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027.

Oświadczenie Komisji w sprawie finansowania Europejskiego Roku Młodzieży 2022 – decyzja (UE) 2021/2316

Komisja przyjmuje do wiadomości porozumienie współprawodawców w sprawie wprowadzenia minimalnego budżetu operacyjnego w wysokości 8 mln EUR na realizację Europejskiego Roku Młodzieży 2022, bez uszczerbku dla możliwości wnoszenia dodatkowych wkładów z innych odpowiednich programów i instrumentów unijnych z myślą o uzupełnieniu kwoty 8 mln EUR.

Ponadto podczas trwania Europejskiego Roku Młodzieży Komisja przeprowadzi analizę sytuacji, a także będzie regularnie aktualizować informacje na temat możliwego i rzeczywistego wkładu z programów i instrumentów UE na rzecz realizacji Europejskiego Roku Młodzieży oraz przedstawiać sprawozdania z działań. Postępy we wdrażaniu wkładów w ramach programów unijnych będą regularnie przedstawiane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Wkłady te należy uznać za uzupełniające i dodatkowe w stosunku do minimalnego budżetu operacyjnego w wysokości 8 mln EUR.

Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności