Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0374(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0332/2021

Indgivne tekster :

A9-0332/2021

Forhandlinger :

PV 14/12/2021 - 3
CRE 14/12/2021 - 3

Afstemninger :

PV 14/12/2021 - 15
PV 15/12/2021 - 17

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0499

Vedtagne tekster
PDF 400kWORD 158k
Onsdag den 15. december 2021 - Strasbourg
Retsakt om digitale markeder ***I
P9_TA(2021)0499A9-0332/2021

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 15. december 2021 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbne og retfærdige markeder i den digitale sektor (retsakt om digitale markeder) (COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  Digitale tjenester generelt og navnlig onlineplatforme spiller en stadig vigtigere rolle i økonomien, navnlig i det indre marked, ved at åbne for nye muligheder for erhvervslivet i Unionen og lette den grænseoverskridende handel.
(1)  Digitale tjenester generelt og navnlig onlineplatforme spiller en stadig vigtigere rolle i økonomien, navnlig i det indre marked, ved at give erhvervsbrugere gateways, så de kan at nå ud til slutbrugere både inden og uden for Unionen, ved at lette den grænseoverskridende handel og ved at åbne helt nye forretningsmuligheder for et stort antal virksomheden i Unionen til gavn for forbrugerne i Unionen.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  Samtidig har centrale platformstjenester en række kendetegn, som deres udbydere kan udnytte. De centrale platformstjenesters kendetegn omfatter bl.a. ekstreme stordriftsfordele, ofte som følge af marginale omkostninger på nær nul for erhvervsbrugere eller slutbrugere. Andre kendetegn ved centrale platformstjenester er meget stærke netværksvirkninger, evnen til at forbinde mange erhvervsbrugere med mange slutbrugere takket være disse tjenesters flersidethed, en betydelig afhængighed for både erhvervsbrugere og slutbrugere, fastlåsningsvirkninger, mangel på multihoming til samme formål for slutbrugere, vertikal integration og datadrevne fordele. Alle disse kendetegn kombineret med udøvelse af urimelig adfærd hos leverandører af disse tjenester kan have den effekt, at den frie markedsadgang for de centrale platformstjenester vil blive betydeligt svækket og indvirke på retfærdigheden i forretningsforholdet mellem udbydere af sådanne tjenester og deres erhvervsbrugere og slutbrugere, hvilket medfører hurtige og potentielt vidtrækkende fald i erhvervsbrugeres og slutbrugeres valg i praksis, og kan derfor tillægge udbyderen af disse tjenester stillingen som såkaldt gatekeeper.
(2)  Samtidig har centrale platformstjenester en række kendetegn, som deres udbydere kan udnytte. De centrale platformstjenesters kendetegn omfatter bl.a. ekstreme stordriftsfordele, ofte som følge af marginale omkostninger på nær nul for erhvervsbrugere eller slutbrugere. Andre kendetegn ved centrale platformstjenester er meget stærke netværksvirkninger, evnen til at forbinde mange erhvervsbrugere med mange slutbrugere takket være disse tjenesters flersidethed, en betydelig afhængighed for både erhvervsbrugere og slutbrugere, fastlåsningsvirkninger, mangel på multihoming til samme formål for slutbrugere, vertikal integration og datadrevne fordele. Alle disse kendetegn kombineret med udøvelse af urimelig adfærd hos leverandører af disse tjenester kan have den effekt, at den frie markedsadgang for de centrale platformstjenester vil blive betydeligt svækket og indvirke på retfærdigheden i forretningsforholdet mellem udbydere af sådanne tjenester og deres erhvervsbrugere og slutbrugere, hvilket medfører hurtige og potentielt vidtrækkende fald i erhvervsbrugeres og slutbrugeres valg i praksis, og kan derfor tillægge udbyderen af disse tjenester stillingen som såkaldt gatekeeper. Samtidig bør det anerkendes, at tjenester, der opererer i ikkekommercielt øjemed, såsom samarbejdsprojekter, ikke bør betragtes som kerneydelser i forbindelse med denne forordning.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Kombinationen af disse kendetegn ved gatekeepere kan i mange tilfælde forventes at føre til alvorlige situationer med ulige forhandlingspositioner og dermed urimelig praksis og betingelser for erhvervsbrugere samt slutbrugere af centrale platformstjenester, som leveres af gatekeepere, til skade for priserne, kvaliteten, valgmulighederne og innovation.
(4)  Kombinationen af disse kendetegn ved gatekeepere kan i mange tilfælde forventes at føre til alvorlige situationer med ulige forhandlingspositioner og dermed urimelig praksis og betingelser for erhvervsbrugere samt slutbrugere af centrale platformstjenester, som leveres af gatekeepere, til skade for priserne, kvaliteten, standarder for sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger, fair konkurrencevalgmulighederne og innovation.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  Gatekeepere har en betydelig indvirkning på det indre marked, idet de leverer gateways til et stort antal erhvervsbrugere, for at nå ud til slutbrugere, overalt i Unionen og på forskellige markeder. De skadelige virkninger af urimelig praksis på det indre marked og navnlig svækkelse af den frie markedsadgang for centrale platformstjenester, herunder deres negative samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser, har fået nationale lovgivere og regulerende myndigheder i sektoren til at reagere. Der er allerede vedtaget eller stillet forslag om en række nationale regulerende løsninger til at gribe ind over for urimelig praksis og sikre den frie markedsadgang til digitale tjenester eller i det mindste nogle af disse. Dette har medført en risiko for forskelligartede lovgivningsmæssige løsninger og dermed fragmentering af det indre marked, hvilket har øget risikoen for stigende efterlevelsesomkostninger på grund af forskellige nationale lovkrav.
(6)  Gatekeepere har en betydelig indvirkning på det indre marked, idet de leverer gateways til et stort antal erhvervsbrugere, for at nå ud til slutbrugere, overalt i Unionen og på forskellige markeder. De skadelige virkninger af urimelig praksis på det indre marked og navnlig svækkelse af den frie markedsadgang for centrale platformstjenester, herunder deres negative samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser, har fået nationale lovgivere og regulerende myndigheder i sektoren til at reagere. Der er allerede på nationalt plan vedtaget eller stillet forslag om en række regulerende løsninger til at gribe ind over for urimelig praksis og sikre den frie markedsadgang til digitale tjenester eller i det mindste nogle af disse. Dette har medført en risiko for forskelligartede lovgivningsmæssige løsninger og dermed fragmentering af det indre marked, hvilket har øget risikoen for stigende efterlevelsesomkostninger på grund af forskellige nationale lovkrav.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  Ved at tilnærme forskellige nationale lovgivninger bør hindringer for den frie adgang til at udbyde og modtage tjenester, herunder detailtjenester, i det indre marked blive fjernet. Der bør fastlægges et målrettet sæt harmoniserede ufravigelige regler på EU-plan for at sikre åbne og retfærdige digitale markeder, hvor der findes gatekeepere, i det indre marked.
(8)  Ved at tilnærme forskellige nationale lovgivninger bør hindringer for den frie adgang til at udbyde og modtage tjenester, herunder detailtjenester, i det indre marked blive fjernet. Der bør fastlægges et målrettet sæt harmoniserede retlige forpligtelser på EU-plan for at sikre åbne og retfærdige digitale markeder, hvor der findes gatekeepere, i det indre marked, til gavn for Unionens økonomi som helhed og forbrugerne i Unionen i særdeleshed.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  En fragmentering af det indre marked kan kun afværges effektivt, hvis medlemsstaterne er forhindret i at anvende særlige nationale regler, der gælder for de virksomhedsformer og tjenester, som er omfattet af denne forordning. Samtidig, eftersom denne forordning har til formål at understøtte håndhævelsen af konkurrencereglerne, bør det præciseres, at denne forordning ikke berører artikel 101 og 102 i TEUF, de tilsvarende nationale konkurrenceregler og andre nationale konkurrenceregler for ensidig adfærd, som bygger på en individuel vurdering af markedsstilling og -adfærd, herunder de sandsynlige konsekvenser heraf og det præcise omfang af den forbudte adfærd, og som giver virksomheder mulighed for at fremkomme med effektive og objektive begrundelser og argumenter for den pågældende adfærd. Anvendelsen af sidstnævnte regler bør ikke påvirke de forpligtelser, gatekeepere pålægges i henhold til denne forordning, og den ensartede og effektive anvendelse af disse i det indre marked.
(9)  En fragmentering af det indre marked kan kun afværges effektivt, hvis medlemsstaterne forhindres i at anvende yderligere regler på gatekeepere eller i at pålægge dem yderligere forpligtelser med henblik på at sikre åbne og retfærdige markeder. Dette berører ikke medlemsstaternes mulighed for at pålægge gatekeepere de samme, strengere eller anderledes forpligtelser med henblik på at forfølge legitime offentlige interesser i overensstemmelse med EU-retten. Disse legitime offentlige interesser kan bl.a. være forbrugerbeskyttelse, bekæmpelse af illoyal konkurrence, fremme af mediefrihed og mediepluralisme, ytringsfrihed samt kulturel og sproglig mangfoldighed. Samtidig, eftersom denne forordning har til formål at understøtte håndhævelsen af konkurrencereglerne, bør det præciseres, at denne forordning ikke berører artikel 101 og 102 i TEUF, de tilsvarende nationale konkurrenceregler og andre nationale konkurrenceregler for ensidig adfærd, som bygger på en individuel vurdering af markedsstilling og -adfærd, herunder de sandsynlige konsekvenser heraf og det præcise omfang af den forbudte adfærd, og som giver virksomheder mulighed for at fremkomme med effektive og objektive begrundelser og argumenter for den pågældende adfærd. Anvendelsen af sidstnævnte regler bør ikke påvirke de forpligtelser og forbud, gatekeepere pålægges i henhold til denne forordning, og den ensartede og effektive anvendelse af disse i det indre marked.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  Artikel 101 og 102 i TEUF og de tilsvarende nationale konkurrenceregler vedrørende konkurrenceforvridende flersidig og ensidig adfærd og fusionskontrol har til formål at sikre ufordrejet konkurrence på markedet. Målet med denne forordning, som er et supplement til men forskelligt fra målet om at sikre ufordrejet konkurrence på et bestemt marked, som defineret i konkurrenceretlig forstand,er at sikre, at markeder, hvor der findes gatekeepere, er og forbliver åbne og rimelige, uafhængigt af de faktiske, sandsynlige eller formodede virkninger af adfæren hos en bestemt gatekeeper, som er omfattet af denne forordning, på konkurrencen på et bestemt marked. Denne forordning har derfor til formål at beskytte en anden retlig interesse mod disse regler og bør ikke berøre deres anvendelse.
(10)  Artikel 101 og 102 i TEUF og de tilsvarende nationale konkurrenceregler vedrørende konkurrenceforvridende flersidig og ensidig adfærd og fusionskontrol har til formål at sikre lige konkurrence på markedet. Målet med denne forordning, som er et supplement til men forskelligt fra målet om at sikre lige konkurrence på et bestemt marked, som defineret i konkurrenceretlig forstand, er at sikre, at markeder, hvor der findes gatekeepere, er og forbliver åbne og rimelige, og at beskytte henholdsvis erhvervs- og slutbrugeres rettigheder, uafhængigt af de faktiske, sandsynlige eller formodede virkninger af adfærden hos en bestemt gatekeeper, som er omfattet af denne forordning, på konkurrencen på et bestemt marked. Denne forordning har derfor til formål at beskytte en anden retlig interesse mod disse regler og bør ikke berøre deres anvendelse.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  Denne forordning bør også supplere reglerne, uden at det berører deres anvendelse, som følger af andre EU-retlige retsakter om visse aspekter af udbuddet af tjenester, som er omfattet af denne forordning, særlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/115026, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) xx/xx/EU [DSA]27, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67928, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/79029, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/236630 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2010/1331, samt nationale bestemmelser, der sigter mod at håndhæve eller, alt efter omstændighederne, gennemføre den EU-lovgivning.
(11)  Denne forordning bør også supplere reglerne, uden at det berører deres anvendelse, som følger af andre EU-retlige retsakter om visse aspekter af udbuddet af tjenester, som er omfattet af denne forordning, særlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/115026. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) xx/xx/EU [DSA]27, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67928, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/79029, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/236630, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/882, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1808, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2010/1331, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF og Rådets direktiv 93/13/EØF samt nationale bestemmelser vedtaget på nationalt plan i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Hvad specifikt angår reglerne om samtykke til behandling af personoplysninger, der er fastsat i forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF, finder denne forordning anvendelse uden at berøre dem.
__________________
__________________
26Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1150 af 20. juni 2019 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester (EUT L 186 af 11.7.2019, s. 57).
26 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1150 af 20. juni 2019 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester (EUT L 186 af 11.7.2019, s. 57).
27 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/... – forslag til et indre marked for digitale tjenester (retsakt om digitale tjenester) og ændring af direktiv 2000/31/EF.
27 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/... – forslag til et indre marked for digitale tjenester (retsakt om digitale tjenester) og ændring af direktiv 2000/31/EF.
28 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
28 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/790 af 17. april 2019 om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked og om ændring af direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF (EUT L 130 af 17.5.2019, s. 92).
29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/790 af 17. april 2019 om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked og om ændring af direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF (EUT L 130 af 17.5.2019, s. 92).
30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35).
30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35).
31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktivet om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1).
31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktivet om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1).
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  Svækkelse af den frie markedsadgang og urimelig praksis i den digitale sektor ses hyppigere og er mere udtalt inden for visse digitale tjenester end andre. Dette gælder navnlig for udbredte og almindeligt anvendte digitale tjenester, der hovedsagelig fungerer som direkte mellemled mellem erhvervsbrugere og slutbrugere, og hvor egenskaber såsom ekstreme stordriftsfordele, meget stærke netværksvirkninger, evnen til at forbinde mange erhvervsbrugere med mange slutbrugere takket være disse tjenesters flersidethed, fastlåsningsvirkninger, mangel på multihoming eller vertikal integration er nogle af de mest hyppige. Ofte er der kun én eller meget få store udbydere af disse digitale tjenester. Disse udbydere af centrale platformstjenester er hyppigst dukket op som gatekeepere for erhvervsbrugere og slutbrugere med vidtrækkende virkninger, og er blevet dygtige til nemt at fastsætte de kommercielle betingelser og vilkår på en ensidig og skadelig måde for deres erhvervsbrugere og slutbrugere. Det er således nødvendigt kun at fokusere på de digitale tjenester, der er mest udbredte blandt erhvervsbrugere og slutbrugere, og hvor der på baggrund af de nuværende omstændigheder er en mere udtalt og presserende bekymring for en svækkelse af den frie markedsadgang og urimelig praksis blandt gatekeepere ud fra et indre marked-perspektiv.
(12)  Svækkelse af den frie markedsadgang og urimelig praksis i den digitale sektor ses hyppigere og er mere udtalt inden for visse digitale tjenester end andre. Dette gælder navnlig for udbredte og almindeligt anvendte digitale tjenester, der hovedsagelig fungerer som direkte mellemled mellem erhvervsbrugere og slutbrugere, og hvor egenskaber såsom ekstreme stordriftsfordele, meget stærke netværksvirkninger, evnen til at forbinde mange erhvervsbrugere med mange slutbrugere takket være disse tjenesters flersidethed, fastlåsningsvirkninger, mangel på multihoming eller vertikal integration er nogle af de mest hyppige. Ofte er der kun én eller meget få store udbydere af disse digitale tjenester. Disse udbydere af centrale platformstjenester er hyppigst dukket op som gatekeepere for erhvervsbrugere og slutbrugere med vidtrækkende virkninger, og er blevet dygtige til nemt at fastsætte de kommercielle betingelser og vilkår på en ensidig og skadelig måde for deres erhvervsbrugere og slutbrugere. Det er således nødvendigt kun at fokusere på de digitale tjenester, der er mest udbredte blandt erhvervsbrugere og slutbrugere, og hvor der er en mere udtalt og presserende bekymring for en svækkelse af den frie markedsadgang og urimelig praksis blandt gatekeepere ud fra et indre marked-perspektiv.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  Navnlig onlineformidlingstjenester, onlinesøgemaskiner, operativsystemer, sociale netværkstjenester udbudt online, videodelingsplatformstjenester, nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, cloud computing-tjenester og onlinereklame formår alle at påvirke et stort antal både slutbrugere og virksomheder, hvilket indebærer en risiko for urimelig handelspraksis. De bør derfor medtages i definitionen af centrale platformstjenester og være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde. Onlineformidlingstjenester kan også være aktive inden for finansielle tjenesteydelser, og de kan fungere som mellemled eller anvendes til at udbyde sådanne tjenesteydelser, som ikke udtømmende opregnet i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/153532. Under visse omstændigheder bør begrebet slutbrugere omfatte brugere, der traditionelt betragtes som erhvervsbrugere, men som i en bestemt situation ikke anvender de centrale platformstjenester til at udbyde varer eller tjenester til andre slutbrugere, som f.eks. virksomheder, der anvender cloud computing-tjenester til eget brug.
(13)  Navnlig onlineformidlingstjenester, onlinesøgemaskiner, operativsystemer, såsom intelligente enheder, tingenes internet eller indbyggede digitale tjenester i køretøjer, sociale netværkstjenester udbudt online, videodelingsplatformstjenester, nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, cloud computing-tjenester, digitale assistenttjenester, internetbrowsere, smart-tv og onlinereklame formår alle at påvirke et stort antal både slutbrugere og virksomheder, hvilket indebærer en risiko for urimelig handelspraksis. De bør derfor medtages i definitionen af centrale platformstjenester og være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde. Onlineformidlingstjenester kan også være aktive inden for finansielle tjenesteydelser, og de kan fungere som mellemled eller anvendes til at udbyde sådanne tjenesteydelser, som ikke udtømmende opregnet i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/153532. Under visse omstændigheder bør begrebet slutbrugere omfatte brugere, der traditionelt betragtes som erhvervsbrugere, men som i en bestemt situation ikke anvender de centrale platformstjenester til at udbyde varer eller tjenester til andre slutbrugere, som f.eks. virksomheder, der anvender cloud computing-tjenester til eget brug.
__________________
__________________
32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1).
32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1).
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  En række andre tilknyttede tjenester, såsom identifikations- eller betalingstjenester og tekniske tjenester, der understøtter udbuddet af betalingstjenester, kan udbydes af gatekeepere sammen med deres centrale platformstjenester. Eftersom gatekeepere hyppigt udbyder porteføljen af deres tjenester som led i et integreret økosystem, som tredjepartsudbydere af tilknyttede tjenester ikke har adgang til, i det mindste ikke på lige konkurrencevilkår, og kan forbinde adgangen til den centrale platformstjeneste for at anvende en eller flere tilknyttede tjenester, vil gatekeeperne i højere grad være i stand til og have incitament til at udnytte deres stilling som gatekeeper fra deres centrale platformstjenester til disse accessoriske tjenester, til skade for valgfriheden og den frie markedsadgang til disse tjenester.
(14)  En række andre tilknyttede tjenester, såsom identifikationstjenester, betalingstjenester og tekniske tjenester, der understøtter udbuddet af betalingstjenester eller mobile betalingssystemer, kan udbydes af gatekeepere sammen med deres centrale platformstjenester. Eftersom gatekeepere hyppigt udbyder porteføljen af deres tjenester som led i et integreret økosystem, som tredjepartsudbydere af tilknyttede tjenester ikke har adgang til, i det mindste ikke på lige konkurrencevilkår, og kan forbinde adgangen til den centrale platformstjeneste for at anvende en eller flere tilknyttede tjenester, vil gatekeeperne i højere grad være i stand til og have incitament til at udnytte deres stilling som gatekeeper fra deres centrale platformstjenester til disse accessoriske tjenester, til skade for valgfriheden og den frie markedsadgang til disse tjenester.
Ændring 244
Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)
(14a)   Gatekeepere kan også levere andre accessoriske tjenester såsom detailsalgs- eller distributionsaktiviteter, der er rettet mod slutbrugere, sideløbende med deres centrale platformstjenester. Sådanne accessoriske tjenester kan konkurrere med den centrale platformstjenestes erhvervsbrugere og bidrage væsentligt til ubalancen på et givent marked og i sidste ende urimeligt øge gatekeeperens magt, herunder over for gatekeeperens forretningspartnere såsom leverandører af varer eller tjenester, som er afhængige af sådanne accessoriske tjenester. For at forhindre, at gatekeepere får uberettiget gavn af den fordel, som leveringen af parallelle tjenester giver, bør sådanne accessoriske tjenester også være underlagt de forpligtelser, der gælder for centrale platformstjenester.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 20
(20)  Et meget stort antal erhvervsbrugere, der er afhængige af en central platformstjeneste for at kunne nå ud til et stort antal aktive slutbrugere hver måned, giver udbyderen af en sådan tjeneste mulighed for at udnytte driften hos en betydelig del af erhvervsbrugerne til sin egen fordel og viser i princippet, at udbyderen fungerer som en vigtig gateway. De respektive relevante niveauer for disse antal bør fastsættes, så de repræsenterer en væsentlig procentdel af hele befolkningen i Unionen, når det handler om slutbrugere, og af hele populationen af virksomheder, der anvender platforme, når det handler om at fastsætte tærsklen for erhvervsbrugere.
(20)  Et meget stort antal erhvervsbrugere, der er afhængige af en central platformstjeneste for at kunne nå ud til et stort antal slutbrugere hver måned, giver udbyderen af en sådan tjeneste mulighed for at udnytte driften hos en betydelig del af erhvervsbrugerne til sin egen fordel og viser i princippet, at udbyderen fungerer som en vigtig gateway. De respektive relevante niveauer for disse antal bør fastsættes, så de repræsenterer en væsentlig procentdel af hele befolkningen i Unionen, når det handler om slutbrugere, og af hele populationen af virksomheder, der anvender platforme, når det handler om at fastsætte tærsklen for erhvervsbrugere.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 21
(21)  En fast og varig stilling i forhold til udbyderens drift eller forventningen om at opnå en sådan fremtidig stilling forekommer navnlig, når konkurrencen om udbyderen af den centrale platformstjenestes stilling er begrænset. Dette vil navnlig være tilfældet, når udbyderen har udbudt en central platformstjeneste i mindst tre medlemsstater til et meget stort antal erhvervsbrugere og slutbrugere i løbet af mindst tre år.
(21)  En fast og varig stilling i forhold til udbyderens drift eller forventningen om at opnå en sådan fremtidig stilling forekommer navnlig, når konkurrencen om udbyderen af den centrale platformstjenestes stilling er begrænset. Dette vil navnlig være tilfældet, når udbyderen har udbudt en central platformstjeneste i mindst tre medlemsstater til et meget stort antal erhvervsbrugere og slutbrugere i løbet af mindst tre år. En liste over indikatorer, som udbydere af centrale platformstjenester skal bruge, når de måler månedlige slutbrugere og årlige erhvervsbrugere, bør vedlægges som bilag til denne forordning.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 22
(22)  Sådanne tærskler kan blive berørt af udviklingen på markedet og den tekniske udvikling. Kommissionen bør derfor tildeles beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der præciserer metoden til at afgøre, om de kvantitative tærskler er nået, og til regelmæssigt at tilpasse den efter markedet og den teknologiske udvikling, hvis det er nødvendigt. Dette er navnlig relevant i relation til tærsklen med hensyn til markedsværdi, der bør indekseres med passende mellemrum.
(22)  Sådanne tærskler kan blive berørt af udviklingen på markedet og den tekniske udvikling. Kommissionen bør derfor tildeles beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der præciserer metoden til at afgøre, om de kvantitative tærskler er nået, og ajourføre listen over de indikatorer, der er anført i bilaget til denne forordning, og til regelmæssigt at tilpasse den efter markedet og den teknologiske udvikling, hvis det er nødvendigt. Dette er navnlig relevant i relation til tærsklen med hensyn til markedsværdi, der bør indekseres med passende mellemrum.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 23
(23)  Udbydere af centrale platformstjenester, som opfylder de kvantitative tærskler, men som kan fremføre tilstrækkelig underbyggede argumenter for at påvise, at de, under de omstændigheder som den pågældende centrale platformstjeneste drives, ikke opfylder de objektive krav til en gatekeeper, bør ikke udpeges direkte, men kun hvis der er fortaget en nærmere undersøgelse. Bevisbyrden for, at formodningen udledt af opfyldelsen af kvantitative tærskler ikke bør finde anvendelse på en specifik udbyder, bør påhvile den pågældende udbyder. I sin vurdering bør Kommissionen alene tage hensyn til de elementer, der direkte vedrører kravene om at udgøre en gatekeeper, nemlig om hvorvidt det er en vigtig gateway, der drives af en udbyder med en betydelig indvirkning i det indre marked med en fast og varig stilling, som enten er faktisk eller forventelig. Enhver begrundelse, der hviler på økonomiske hensyn, og som søger at påvise effektivitet som følge af en specifik form for adfærd hos udbyderne af centrale platformstjenester, bør tilsidesættes, da det ikke er relevant for udpegelsen som gatekeeper. Kommissionen bør kunne træffe en afgørelse baseret på de kvantitative tærskler, hvis udbyderen væsentligt modarbejder undersøgelsen ved at undlade at overholde de undersøgelsesforanstaltninger, der er truffet af Kommissionen.
(23)  Udbydere af centrale platformstjenester bør være i stand til at bevise, at de som følge af de særlige omstændigheder, som den pågældende centrale platformstjeneste drives under – og til trods for, at de opfylder de kvantitative tærskler – ikke opfylder de objektive krav til at kunne fungere som gatekeeper, medmindre de er i stand til at fremlægge tilstrækkelig overbevisende dokumentation for at bevise dette. Den afgørende bevisbyrde for, at formodningen udledt af opfyldelsen af kvantitative tærskler ikke bør finde anvendelse på en specifik udbyder, bør påhvile den pågældende udbyder. Kommissionen bør kunne træffe en afgørelse baseret på de kvantitative tærskler og foreliggende faktiske oplysninger, hvis udbyderen væsentligt modarbejder undersøgelsen ved at undlade at overholde de undersøgelsesforanstaltninger, der er truffet af Kommissionen. Med henblik på at forbedre markedsgennemsigtigheden kan Kommissionen kræve, at de indberettede oplysninger vedrørende erhvervsbrugere og endelige brugere kontrolleres af tredjepartsudbydere af publikumsmåling, som er kvalificerede til at udbyde sådanne tjenester i overensstemmelse med de markedsstandarder og adfærdskodekser, der er gældende i Unionen.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 29
(29)  Udpegede gatekeepere bør opfylde forpligtelserne som omhandlet i denne forordning med hensyn til hver af de centrale platformstjenester som anført i den relevante udpegelsesafgørelse. De obligatoriske regler bør gælde under hensyntagen til den konglomeratlignende stilling, som gatekeepere har, hvis det er relevant. Gennemførelse af foranstaltninger, som Kommissionen ved afgørelse kan pålægge gatekeeperen efter en reguleringsdialog, bør udformes på en effektiv måde under hensyntagen til egenskaberne ved de centrale platformstjenester samt mulige omgåelsesrisici og i overensstemmelse med proportionalitetsprincipperne og de berørte virksomheders og tredjeparters grundlæggende rettigheder.
(29)  Udpegede gatekeepere bør opfylde forpligtelserne som omhandlet i denne forordning med hensyn til hver af de centrale platformstjenester som anført i den relevante udpegelsesafgørelse. De obligatoriske regler bør gælde under hensyntagen til den konglomeratlignende stilling, som gatekeepere har, hvis det er relevant. Gennemførelse af foranstaltninger, som Kommissionen ved afgørelse kan pålægge gatekeeperen bør udformes på en effektiv måde under hensyntagen til egenskaberne ved de centrale platformstjenester samt mulige omgåelsesrisici og i overensstemmelse med proportionalitetsprincipperne og de berørte virksomheders og tredjeparters grundlæggende rettigheder.
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 30
(30)  Den hastige udvikling i og de komplekse teknologiske egenskaber ved centrale platformstjenester kræver en regelmæssig vurdering af status på gatekeepere, herunder dem som forventes at have en fast og varig stilling på markedet i deres aktiviteter i den nærmeste fremtid. For at give alle markedsdeltagerne, inklusiv gatekeeperne, tilstrækkelig sikkerhed med hensyn til de gældende retlige forpligtelser, er det nødvendigt at sætte en frist for disse regelmæssige vurderinger. Det er også vigtigt at gennemføre disse regelmæssigt og som minimum hvert andet år.
(30)  Den hastige udvikling i og de komplekse teknologiske egenskaber ved centrale platformstjenester kræver en regelmæssig vurdering af status på gatekeepere, herunder dem som forventes at have en fast og varig stilling på markedet i deres aktiviteter i den nærmeste fremtid. For at give alle markedsdeltagerne, inklusiv gatekeeperne, tilstrækkelig sikkerhed med hensyn til de gældende retlige forpligtelser, er det nødvendigt at sætte en frist for disse regelmæssige vurderinger. Det er også vigtigt at gennemføre disse regelmæssigt og som minimum hvert år.
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 31
(31)  For at sikre at vurderingen af status på gatekeepere er effektiv og for at gøre det muligt at tilpasse listen over centrale platformstjenester, som en gatekeeper indgiver, bør gatekeeperne underrette Kommissionen om alle deres planlagte og afsluttede erhvervelser af andre udbydere af centrale platformstjenester eller andre tjenester, der udbydes i den digitale sektor. Sådanne oplysninger bør ikke kun tjene formålene i ovennævnte proces med hensyn til status på individuelle gatekeepere, men vil også give oplysninger, der er afgørende for at kunne overvåge bredere adgangstendenser i den digitale sektor, og kan derfor være en nyttig faktor, som skal tages i betragtning i forbindelse med de markedsundersøgelser, der er omhandlet i denne forordning.
(31)  For at sikre at vurderingen af status på gatekeepere er effektiv og for at gøre det muligt at tilpasse listen over centrale platformstjenester, som en gatekeeper indgiver, bør gatekeeperne underrette Kommissionen om alle deres planlagte og afsluttede erhvervelser af andre udbydere af centrale platformstjenester eller andre tjenester, der udbydes i den digitale sektor. Sådanne oplysninger bør ikke kun tjene formålene i ovennævnte proces med hensyn til status på individuelle gatekeepere, men vil også give oplysninger, der er afgørende for at kunne overvåge bredere adgangstendenser i den digitale sektor, og kan derfor være en nyttig faktor, som skal tages i betragtning i forbindelse med de markedsundersøgelser, der er omhandlet i denne forordning. Kommissionen bør underrette de kompetente nationale myndigheder om sådanne anmeldelser. De indsamlede oplysninger kan anvendes til at udløse det henvisningssystem, der er fastsat i artikel 22 i forordning (EF) nr. 139/2004.
Ændring 19
Forslag til forordning
Betragtning 32
(32)  For at sikre rimeligheden og konkurrencen på markedet for centrale platformstjenester, der udbydes af gatekeepere, er det nødvendigt at fastsætte en række harmoniserede forpligtelser på en klar og utvetydig måde med hensyn til disse tjenester. Der er behov for sådanne regler for at afhjælpe risikoen for skadelige konsekvenser af urimelig praksis fra gatekeepere, til gavn for erhvervsklimaet i de berørte tjenester, til gavn for brugerne og i sidste ende til gavn for samfundet som helhed. Henset til at udviklingen går hurtigt på de digitale markeder, og at de er dynamiske, samt den betydelige økonomiske magt, som gatekeepere har, er det vigtigt, at disse forpligtelser bliver anvendt effektivt og ikke bliver omgået. Med henblik herpå bør de pågældende forpligtelser finde anvendelse på enhver praksis fra en gatekeepers side, uanset dens form og uanset om den er af kontraktlig, kommerciel eller teknisk eller anden karakter, for så vidt som en praksis svarer til den form for praksis, der er underkastet en af forpligtelserne i denne forordning.
(32)  For at sikre rimeligheden og konkurrencen på markedet for centrale platformstjenester, der udbydes af gatekeepere, er det nødvendigt at fastsætte en række harmoniserede forpligtelser på en klar og utvetydig måde med hensyn til disse tjenester. Der er behov for sådanne regler for at afhjælpe risikoen for skadelige konsekvenser af urimelig praksis fra gatekeepere, til gavn for erhvervsklimaet i de berørte tjenester, til gavn for brugerne og i sidste ende til gavn for samfundet som helhed. Henset til at udviklingen går hurtigt på de digitale markeder, og at de er dynamiske, samt den betydelige økonomiske magt, som gatekeepere har, er det vigtigt, at disse forpligtelser bliver anvendt effektivt og ikke bliver omgået. Med henblik herpå bør de pågældende forpligtelser finde anvendelse på enhver adfærd fra en gatekeepers side, uanset dens form og uanset om den er af kontraktlig, kommerciel eller teknisk eller anden karakter, for så vidt som en sådan adfærd i praksis kan have tilsvarende mål eller virkning på den praksis, der er forbudt i henhold til denne forordning. En sådan adfærd omfatter det design, der anvendes af gatekeeperen, præsentationen af slutbrugernes valg på en ikke-neutral måde eller ved hjælp af en brugergrænseflades struktur, funktion eller funktionsmåde eller en del heraf for at undergrave eller skade brugerens autonomi, beslutningstagning eller valg.
Ændring 20
Forslag til forordning
Betragtning 33
(33)  Forpligtelserne i denne forordning er begrænset til, hvad der er nødvendigt og berettiget for at gribe ind over for urimeligheden ved den konstaterede praksis fra gatekeeperes side, og for at sikre konkurrencen i forhold til de centrale platformstjenester, der udbydes af gatekeepere. Derfor bør disse forpligtelser gælde for den praksis, der anses for urimelig under hensyntagen til egenskaberne ved den digitale sektor, og hvor høstede erfaringer, f.eks. med hensyn til håndhævelse af EU's konkurrenceregler, viser, at de har en særlig direkte negativ indvirkning på erhvervsbrugere og slutbrugere. Det er også nødvendigt at give mulighed for en reguleringsdialog med gatekeepere for at tilpasse de forpligtelser, som forventes at kræve specifikke gennemførelsesforanstaltninger, for at sikre at de er effektive og proportionale. Forpligtelserne bør kun ajourføres efter en grundig undersøgelse af karakteren og indvirkningen af specifik praksis, der for nylig, som følge af en tilbundsgående undersøgelse, er konstateret som værende urimelig eller begrænsende for den frie markedsadgang på samme måde som den urimelige praksis i denne forordning, selv om de muligvis falder uden for anvendelsesområdet for de aktuelle forpligtelser.
(33)  Forpligtelserne i denne forordning er begrænset til, hvad der er nødvendigt og berettiget for at gribe ind over for urimeligheden ved den konstaterede praksis fra gatekeeperes side, og for at sikre konkurrencen i forhold til de centrale platformstjenester, der udbydes af gatekeepere. Derfor bør disse forpligtelser gælde for den praksis, der anses for urimelig under hensyntagen til egenskaberne ved den digitale sektor, og hvor høstede erfaringer, f.eks. med hensyn til håndhævelse af EU's konkurrenceregler, viser, at de har en særlig direkte negativ indvirkning på erhvervsbrugere og slutbrugere. De i forordningen fastsatte forpligtelser bør tage hensyn til karakteren af de udbudte centrale platformstjenester og forekomsten af forskellige forretningsmodeller. Det er også nødvendigt at give mulighed for en reguleringsdialog med gatekeepere for at tilpasse de forpligtelser, som forventes at kræve specifikke gennemførelsesforanstaltninger, for at sikre at de er effektive og proportionale. Forpligtelserne bør kun ajourføres efter en grundig undersøgelse af karakteren og indvirkningen af specifik praksis, der for nylig er konstateret som værende urimelig eller begrænsende for den frie markedsadgang på samme måde som den urimelige praksis i denne forordning, selv om de muligvis falder uden for anvendelsesområdet for de aktuelle forpligtelser.
Ændring 21
Forslag til forordning
Betragtning 36
(36)  Kombinationen af at bruge slutbrugerdata fra forskellige kilder eller tilmelde brugere til gatekeepernes forskellige tjenester giver dem potentielle fordele med hensyn til indsamling af data, for derigennem at forhøje adgangsbarriererne. For at sikre at gatekeeperne ikke urimeligt svækker den frie markedsadgang for centrale platformstjenester, bør de give deres slutbrugere mulighed for frit at vælge at deltage i sådan handelspraksis ved at tilbyde et mindre personliggjort alternativ. Muligheden bør også omfatte alle eventuelle kilder til personoplysninger, herunder gatekeeperens egne tjenester samt tredjepartswebsteder, og bør fremlægges proaktivt for slutbrugere på en udtrykkelig, klar og ligetil måde.
(36)  Kombinationen af at bruge slutbrugerdata fra forskellige kilder eller tilmelde brugere til gatekeepernes forskellige tjenester giver dem potentielle fordele med hensyn til indsamling af data, for derigennem at forhøje adgangsbarriererne. For at sikre at gatekeeperne ikke urimeligt svækker den frie markedsadgang for centrale platformstjenester, bør de give deres slutbrugere mulighed for frit at vælge at deltage i sådan handelspraksis ved at tilbyde et mindre personliggjort, men tilsvarende alternativ. Det mindre personaliserede alternativ bør ikke være anderledes eller af ringere kvalitet sammenlignet med den tjeneste, der tilbydes slutbrugere, der giver samtykke til kombination af deres personoplysninger. Muligheden bør også omfatte alle eventuelle kilder til personoplysninger, herunder gatekeeperens egne tjenester samt tredjepartswebsteder, og bør fremlægges proaktivt for slutbrugere på en udtrykkelig, klar og ligetil måde.
Ændring 22
Forslag til forordning
Betragtning 36 a (ny)
(36a)  Mindreårige fortjener særlig beskyttelse med hensyn til deres personoplysninger, navnlig hvad angår anvendelse med henblik på markedsføring, oprettelse af person- eller brugerprofiler og indsamling af personoplysninger. Mindreåriges personoplysninger, som indsamles eller på anden måde genereres af gatekeepere, bør derfor ikke behandles med henblik på kommercielle formål såsom direkte markedsføring, profilering og adfærdsbaseret reklame.
Ændring 23
Forslag til forordning
Betragtning 36 b (ny)
(36b)  For at sikre et rimeligt slutbrugervalg bør det ikke være vanskeligere at nægte samtykke end at give samtykke. For at beskytte slutbrugernes rettigheder og frihedsrettigheder bør behandlingen af personoplysninger til reklameformål desuden være i overensstemmelse med det i artikel 5, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2016/679 omhandlede krav om dataminimering. Desuden bør behandling af personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering være strengt begrænset og underlagt de fornødne garantier, jf. artikel 9 i forordning (EU) 2016/679.
Ændring 24
Forslag til forordning
Betragtning 37
(37)  På grund af deres stilling kan gatekeeperne i visse tilfælde begrænse erhvervsbrugernes mulighed for bruge deres onlineformidlingstjenester til at udbyde deres varer eller tjenester til slutbrugere på mere favorable vilkår, herunder i forhold til pris, via andre onlineformidlingstjenester. Sådanne begrænsninger har en betydelig afskrækkende virkning på erhvervsbrugerne af gatekeepere med hensyn til deres brug af alternative onlineformidlingstjenester, hvilket begrænser den frie markedsadgang platformene imellem, hvilket igen begrænser valgmulighederne i forhold til alternative onlineformidlingskanaler for slutbrugerne. For at sikre at erhvervsbrugere af gatekeeperes onlineformidlingstjenester frit kan vælge alternative onlineformidlingstjenester og differentiere betingelserne, hvorpå de tilbyder deres produkter eller tjenester til deres slutbrugere, bør det ikke være tilladt for gatekeepere at begrænse erhvervsbrugere i at differentiere de kommercielle betingelser, herunder prisen. En sådan begrænsning bør finde anvendelse på enhver foranstaltning med tilsvarende effekt, som f.eks. højere provisionssatser eller sletning af erhvervsbrugernes udbud fra listen.
(37)  På grund af deres stilling kan gatekeeperne i visse tilfælde ved at pålægge kontraktlige vilkår og betingelser begrænse erhvervsbrugernes mulighed for bruge deres onlineformidlingstjenester til at udbyde deres varer eller tjenester til slutbrugere på mere favorable vilkår, herunder i forhold til pris, via andre onlineformidlingstjenester eller via direkte forretningskanaler. Sådanne begrænsninger har en betydelig afskrækkende virkning på erhvervsbrugerne af gatekeepere med hensyn til deres brug af alternative onlineformidlingstjenester eller direkte distributionskanaler, hvilket begrænser den frie markedsadgang platformene imellem, hvilket igen begrænser valgmulighederne i forhold til alternative onlineformidlingskanaler for slutbrugerne. For at sikre at erhvervsbrugere af gatekeeperes onlineformidlingstjenester frit kan vælge alternative onlineformidlingstjenester eller andre direkte distributionskanaler og differentiere betingelserne, hvorpå de tilbyder deres produkter eller tjenester til deres slutbrugere, bør det ikke være tilladt for gatekeepere at begrænse erhvervsbrugere i at differentiere de kommercielle betingelser, herunder prisen. En sådan begrænsning bør finde anvendelse på enhver foranstaltning med tilsvarende effekt, som f.eks. højere provisionssatser eller sletning af erhvervsbrugernes udbud fra listen.
Ændring 25
Forslag til forordning
Betragtning 38
(38)  For at forhindre yderligere styrkelse af deres afhængighed af gatekeepernes centrale platformstjenester bør disse gatekeeperes erhvervsbrugere frit kunne fremme og vælge den distributionskanal, de finder mest hensigtsmæssig til at interagere med de slutbrugere, som erhvervsbrugerne allerede har erhvervet via de centrale platformstjenester, som gatekeeperen udbyder. Omvendt bør slutbrugerne også frit kunne vælge tilbud fra sådanne erhvervsbrugere og at indgå aftale med dem enten via gatekeeperens centrale platformstjenester, hvis det er relevant, eller fra erhvervsbrugerens direkte distributionskanal eller en anden indirekte distributionskanal, som erhvervsbrugeren måtte benytte. Dette bør også gælde for salgsfremstød og indgåelse af aftaler mellem erhvervsbrugere og slutbrugere. Endvidere bør slutbrugernes mulighed for frit at hente indhold, abonnementer, artikler eller andet, som ikke er omfattet af gatekeeperens centrale platformstjenester, ikke være begrænset eller undermineret. Det bør navnlig undgås, at gatekeepere begrænser slutbrugernes adgang til og anvendelse af sådanne tjenester via en softwareapplikation på deres centrale platformstjeneste. For eksempel bør abonnenter på onlineindhold, der ikke er købt i forbindelse med download fra en softwareapplikation, eller som er købt i en softwareapplikationsbutik, ikke forhindres i at få adgang til sådant onlineindhold på en softwareapplikation på gatekeeperens centrale platformstjeneste, blot fordi det ikke er købt i forbindelse med en sådan softwareapplikation eller i en sådan softwareapplikationsbutik.
(38)  For at forhindre yderligere styrkelse af deres afhængighed af gatekeepernes centrale platformstjenester bør disse gatekeeperes erhvervsbrugere frit kunne fremme og vælge den distributionskanal, de finder mest hensigtsmæssig til at interagere med de slutbrugere, som erhvervsbrugerne allerede har erhvervet via de centrale platformstjenester, som gatekeeperen udbyder, eller igennem andre kanaler. En erhvervet slutbruger er en slutbruger, som allerede har indgået en kontraktlig relation med erhvervsbrugeren. En sådan kontraktlig relation kan være på betalt eller gratis basis (f.eks. gratis prøveperioder, gratis support mv.) og kan være indgået enten i gatekeeperens centrale platformstjeneste eller via en anden kanal. Omvendt bør slutbrugerne også frit kunne vælge tilbud fra sådanne erhvervsbrugere og at indgå aftale med dem enten via gatekeeperens centrale platformstjenester, hvis det er relevant, eller fra erhvervsbrugerens direkte distributionskanal eller en anden indirekte distributionskanal, som erhvervsbrugeren måtte benytte. Dette bør også gælde for salgsfremstød, kommunikation og indgåelse af aftaler mellem erhvervsbrugere og slutbrugere. Endvidere bør slutbrugernes mulighed for frit at hente indhold, abonnementer, artikler eller andet, som ikke er omfattet af gatekeeperens centrale platformstjenester, ikke være begrænset eller undermineret. Det bør navnlig undgås, at gatekeepere begrænser slutbrugernes adgang til og anvendelse af sådanne tjenester via en softwareapplikation på deres centrale platformstjeneste. For eksempel bør abonnenter på onlineindhold, der ikke er købt i forbindelse med download fra en softwareapplikation, eller som er købt i en softwareapplikationsbutik, ikke forhindres i at få adgang til sådant onlineindhold på en softwareapplikation på gatekeeperens centrale platformstjeneste, blot fordi det ikke er købt i forbindelse med en sådan softwareapplikation eller i en sådan softwareapplikationsbutik.
Ændring 26
Forslag til forordning
Betragtning 39
(39)  For at sikre et retfærdigt kommercielt miljø og beskytte den frie markedsadgang til den digitale sektor er det vigtigt at sikre erhvervsbrugernes ret til at give udtryk for bekymring med hensyn til uretfærdig adfærd fra gatekeeperes side over for de relevante administrative eller andre offentlige myndigheder. For eksempel ønsker erhvervsbrugerne måske at klage over forskellige former for urimelig praksis, såsom diskriminerende adgangsbetingelser, uberettiget lukning af erhvervsbrugerkonti eller uklare grunde til at fjerne produkter fra lister. Enhver praksis, der på nogen måde forhindrer muligheden for at give udtryk for bekymring eller udnytte klagemuligheder, f.eks. i form af fortrolighedsaftaler eller andre skriftlige vilkår, bør derfor forbydes. Dette bør ikke berøre erhvervsbrugernes og gatekeepernes ret til at fastsætte vilkår for brug i deres aftaler, herunder brug af retmæssige klagebehandlingsmekanismer, herunder enhver form for alternative tvistløsningsmekanismer eller særlige domstoles kompetencer i overensstemmelse med den respektive EU-ret eller nationale ret. Dette bør derfor heller ikke berøre den rolle, som gatekeepere spiller for bekæmpelsen af ulovligt onlineindhold.
(39)  For at sikre et retfærdigt kommercielt miljø og beskytte den frie markedsadgang til den digitale sektor er det vigtigt at sikre erhvervsbrugernes og slutbrugeres, herunder whistlebloweres, ret til at give udtryk for bekymring med hensyn til uretfærdig adfærd fra gatekeeperes side over for de relevante administrative eller andre offentlige myndigheder. For eksempel ønsker erhvervsbrugerne eller slutbrugerne måske at klage over forskellige former for urimelig praksis, såsom diskriminerende adgangsbetingelser, uberettiget lukning af erhvervsbrugerkonti eller uklare grunde til at fjerne produkter fra lister. Enhver praksis, der på nogen måde besværliggør eller forhindrer muligheden for at give udtryk for bekymring eller udnytte klagemuligheder, f.eks. i form af fortrolighedsaftaler eller andre skriftlige vilkår, bør derfor forbydes. Dette bør ikke berøre erhvervsbrugernes og gatekeepernes ret til at fastsætte vilkår for brug i deres aftaler, herunder brug af retmæssige klagebehandlingsmekanismer, herunder enhver form for alternative tvistløsningsmekanismer eller særlige domstoles kompetencer i overensstemmelse med den respektive EU-ret eller nationale ret. Dette bør derfor heller ikke berøre den rolle, som gatekeepere spiller for bekæmpelsen af ulovligt onlineindhold.
Ændring 27
Forslag til forordning
Betragtning 40
(40)  Identifikationstjenester er altafgørende for erhvervsbrugere for at udøve deres virksomhed, eftersom de både giver dem mulighed for at optimere tjenester, i det omfang forordning (EU) 2016/679 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF33 tillader det, og for at skabe tillid til onlinetransaktioner, i overensstemmelse med EU-retten og national ret. Gatekeepere bør derfor ikke udnytte deres stilling som udbyder af centrale platformstjenester til at kræve, at deres afhængige erhvervsbrugere inkluderer nogen af de identifikationstjenester, som gatekeeperen selv udbyder, som led i det udbud af tjenester eller produkter, som erhvervsbrugerne udbyder til deres slutbrugere, hvis andre identifikationstjenester er tilgængelige for disse erhvervsbrugere.
(40)  Gatekeepere tilbyder en række accessoriske tjenester. For at sikre konkurrence er det af afgørende betydning, at erhvervsbrugere frit kan vælge sådanne accessoriske tjenester uden frygt for negative konsekvenser for leveringen af den centrale platformstjeneste, og at de kan udøve deres virksomhed, eftersom disse tjenester både kan give dem mulighed for at optimere tjenester, i det omfang forordning (EU) 2016/679 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF tillader det33, og for at skabe tillid til onlinetransaktioner, i overensstemmelse med EU-retten og national ret. Gatekeepere bør derfor ikke udnytte deres stilling som udbyder af centrale platformstjenester til at kræve, at deres afhængige erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller inkluderer accessoriske tjenester, som udbydes af gatekeeperen eller en specifik tredjepart, hvis andre accessoriske tjenester er tilgængelige for sådanne erhvervsbrugere. Endelig bør gatekeepere ikke udnytte deres stilling som udbyder af centrale platformstjenester til at kræve, at deres afhængige erhvervsbrugere inkluderer nogen af de identifikationstjenester, som gatekeeperen selv udbyder, som led i det udbud af tjenester eller produkter, som erhvervsbrugerne udbyder til deres slutbrugere, hvis andre identifikationstjenester er tilgængelige for disse erhvervsbrugere.
__________________
__________________
33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).
33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).
Ændring 28
Forslag til forordning
Betragtning 41
(41)  Gatekeepere bør ikke begrænse slutbrugernes frie valg ved at gøre det teknisk umuligt at skifte over til eller abonnere på andre softwareapplikationer og tjenester. Gatekeepere bør derfor sikre, at der er frit valg, uanset om de er producenter af den hardware, hvormed sådanne softwareapplikationer eller tjenester tilgås, og bør ikke opstille kunstige tekniske barrierer for at gøre det umuligt eller uladsiggørligt at foretage et sådant skift. Den blotte medtagelse af et bestemt produkt eller tjeneste til slutbrugere, herunder i form af præinstallation, samt forbedring af de udbudte tjenester, såsom bedre priser eller kvalitet, udgør ikke i sig selv en barriere for at skifte.
(41)  Gatekeepere bør ikke begrænse slutbrugernes frie valg ved at gøre det teknisk umuligt at skifte over til eller abonnere på andre softwareapplikationer og tjenester. Gatekeepere bør derfor sikre, at der er frit valg, uanset om de er producenter af den hardware, hvormed sådanne softwareapplikationer eller tjenester tilgås, og bør ikke opstille kunstige tekniske barrierer for at gøre det sværere eller uladsiggørligt at foretage et sådant skift. Den blotte medtagelse af et bestemt produkt eller tjeneste til slutbrugere, herunder i form af præinstallation, samt forbedring af de udbudte tjenester, såsom bedre priser eller kvalitet, udgør ikke i sig selv en barriere for at skifte.
Ændring 29
Forslag til forordning
Betragtning 42
(42)  De betingelser, hvorunder gatekeepere udbyder onlinereklametjenester til erhvervsbrugere, herunder både annoncører og udgivere, er ofte uigennemsigtige og uklare. Denne uklarhed hænger delvist sammen med nogle få platformes praksis, men skyldes også alene kompleksiteten ved vor tids programmeringsmæssige annoncering. Sektoren anses for at være blevet mere uigennemsigtig efter indførelsen af ny lovgivning til beskyttelse af privatlivets fred, og den forventes at blive endnu mere uklar, når tredjepartscookies fjernes, som annonceret. Dette medfører ofte, at annoncører og udgivere mangler oplysninger og viden om betingelserne for de reklametjenester, de har købt, og underminerer deres mulighed for at skifte til alternative udbydere af onlinereklametjenester. Endvidere vil omkostningerne til onlinereklame sandsynligvis blive højere, end de ville være i et mere retfærdigt, mere gennemsigtigt og åbent platformsmiljø. Disse højere omkostninger vil sandsynligvis afspejles i de priser, som slutbrugerne betaler for mange daglige produkter og tjenester, som afhænger af onlinereklame. Gennemsigtighedsforpligtelserne bør derfor kræve, at gatekeeperne giver de annoncører og udgivere, til hvem de yder onlinereklametjenester, oplysninger, når der anmodes derom, og for så vidt det er muligt, som giver begge parter mulighed for at forstå den pris, der er betalt for de forskellige reklametjenester, som er ydet, som led i den relevante reklameværdikæde.
(42)  De betingelser, hvorunder gatekeepere udbyder onlinereklametjenester til erhvervsbrugere, herunder både annoncører og udgivere, er ofte uigennemsigtige og uklare. Denne uklarhed hænger delvist sammen med nogle få platformes praksis, men skyldes også alene kompleksiteten ved vor tids programmeringsmæssige annoncering. Sektoren anses for at være blevet mere uigennemsigtig efter indførelsen af ny lovgivning til beskyttelse af privatlivets fred, og den forventes at blive endnu mere uklar, når tredjepartscookies fjernes, som annonceret. Dette medfører ofte, at annoncører og udgivere mangler oplysninger og viden om betingelserne for de reklametjenester, de har købt, og underminerer deres mulighed for at skifte til alternative udbydere af onlinereklametjenester. Endvidere vil omkostningerne til onlinereklame sandsynligvis blive højere, end de ville være i et mere retfærdigt, mere gennemsigtigt og åbent platformsmiljø. Disse højere omkostninger vil sandsynligvis afspejles i de priser, som slutbrugerne betaler for mange daglige produkter og tjenester, som afhænger af onlinereklame. Gennemsigtighedsforpligtelserne bør derfor, når der anmodes derom, og for så vidt det er muligt, pålægge gatekeepere at oplyse annoncører og udgivere, til hvem de yder onlinereklametjenester gratis, effektivt, løbende, i realtid og af høj kvalitet, med oplysninger, som giver begge parter mulighed for at forstå den pris, der er betalt for de forskellige reklametjenester, som er ydet, som led i den relevante reklameværdikæde og tilgængeligheden og synligheden af reklame.
Ændring 30
Forslag til forordning
Betragtning 44
(44)  Erhvervsbrugere kan også købe reklametjenester fra en udbyder af centrale platformstjenester med henblik på at udbyde varer og tjenester til slutbrugere. Her kan det ske, at oplysningerne ikke er genereret på den centrale platformstjeneste, men udbydes til den centrale platformstjeneste af erhvervsbrugeren eller genereres ud fra dennes aktiviteter via den pågældende centrale platformstjeneste. I visse tilfælde kan den centrale platformstjeneste, der udbyder reklametjenester, have en dobbeltrolle, som formidler og som udbyder af reklametjenester. Følgelig bør den forpligtelse, der forbyder en gatekeeper med en dobbeltrolle at anvende data om forretningsbrugere, også gælde med hensyn til de data, som en central platformstjeneste har modtaget fra virksomheder med det formål at udbyde reklametjenester i relation til denne centrale platformstjeneste.
(44)  Erhvervsbrugere kan også købe reklametjenester fra en udbyder af centrale platformstjenester med henblik på at udbyde varer og tjenester til slutbrugere. Her kan det ske, at oplysningerne ikke er genereret på den centrale platformstjeneste, men udbydes til den centrale platformstjeneste af erhvervsbrugeren eller genereres ud fra dennes aktiviteter via den pågældende centrale platformstjeneste. I visse tilfælde kan den centrale platformstjeneste, der udbyder reklametjenester, have en dobbeltrolle, som formidler og som udbyder af reklametjenester. Følgelig bør den forpligtelse, der forbyder en gatekeeper med en dobbeltrolle at anvende data om forretningsbrugere, også gælde med hensyn til de data, som en central platformstjeneste har modtaget fra virksomheder med det formål at udbyde reklametjenester i relation til denne centrale platformstjeneste. Desuden bør gatekeeperen afholde sig fra at videregive forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som indhentes i forbindelse med en af dennes reklametjenester, til tredjeparter, der tilhører den samme virksomhed, og afholde sig fra at anvende sådanne forretningsmæssigt følsomme oplysninger til andre formål end til at stille den pågældende reklametjeneste til rådighed, medmindre det er nødvendigt for at foretage en forretningstransaktion.
Ændring 31
Forslag til forordning
Betragtning 46
(46)  En gatekeeper kan anvende forskellige midler til at fremme sine egne tjenester eller produkter på sin centrale platformstjeneste til skade for de samme eller lignende tjenester, som slutbrugerne kan opnå gennem tredjeparter. Dette kan bl.a. være tilfældet, når bestemte softwareapplikationer eller tjenester er installeret på forhånd af en gatekeeper. For at give slutbrugeren mulighed for at vælge bør gatekeeperne ikke forhindre slutbrugerne i at afinstallere softwareapplikationer, der allerede er installeret, på sin centrale platformstjeneste og dermed fremme deres egne softwareapplikationer.
(46)  En gatekeeper kan anvende forskellige midler til at fremme sine egne tjenester eller produkter på sin centrale platformstjeneste til skade for de samme eller lignende tjenester, som slutbrugerne kan opnå gennem tredjeparter. Dette kan bl.a. være tilfældet, når bestemte softwareapplikationer eller tjenester er installeret på forhånd af en gatekeeper. For at give slutbrugeren mulighed for at vælge bør gatekeeperne ikke forhindre slutbrugerne i at afinstallere softwareapplikationer, der allerede er installeret, på sin centrale platformstjeneste og dermed fremme deres egne softwareapplikationer. Gatekeeperen må forhindre sådan afinstallation, når sådanne applikationer er nødvendige for operativsystemets eller enhedens funktion.
Ændring 32
Forslag til forordning
Betragtning 47
(47)  De regler, som gatekeeperne fastsætter for distribution af softwareapplikationer, kan i visse tilfælde begrænse slutbrugernes mulighed for at installere og anvende tredjepartssoftwareapplikationer eller softwareapplikationsbutikker på den pågældende gatekeepers operativsystemer eller hardware og begrænse slutbrugernes mulighed for at få adgang til disse softwareapplikationer eller softwareapplikationsbutikker, der ikke er en del af den pågældende gatekeepers centrale platformstjenester. Sådanne restriktioner kan begrænse muligheden for udviklere af softwareapplikationer for at anvende alternative distributionskanaler og slutbrugernes mulighed for at vælge mellem forskellige softwareapplikationer fra forskellige distributionskanaler og bør ikke være tilladt, da det anses for urimeligt og sandsynligvis vil svække den frie markedsadgang for centrale platformstjenester. For at sikre at tredjepartssoftwareapplikationer eller softwareapplikationsbutikker ikke bringer gatekeeperens hardware eller operativsystems integritet i fare, kan den pågældende gatekeeper gennemføre forholdsmæssige tekniske eller kontraktlige foranstaltninger for at nå dette mål, hvis gatekeeperen kan påvise, at sådanne foranstaltninger er nødvendige og berettigede, og at der ikke findes mindre indgribende midler til at sikre hardwarens eller operativsystemets integritet.
(47)  De regler, som gatekeeperne fastsætter for distribution af softwareapplikationer, kan i visse tilfælde begrænse slutbrugernes mulighed for at installere og anvende tredjepartssoftwareapplikationer eller softwareapplikationsbutikker på den pågældende gatekeepers operativsystemer eller hardware og begrænse slutbrugernes mulighed for at få adgang til disse softwareapplikationer eller softwareapplikationsbutikker, der ikke er en del af den pågældende gatekeepers centrale platformstjenester. Sådanne restriktioner kan begrænse muligheden for udviklere af softwareapplikationer for at anvende alternative distributionskanaler og slutbrugernes mulighed for at vælge mellem forskellige softwareapplikationer fra forskellige distributionskanaler og bør ikke være tilladt, da det anses for urimeligt og sandsynligvis vil svække den frie markedsadgang for centrale platformstjenester. For at sikre fri markedsadgang bør gatekeeperen, når det er relevant, anmode slutbrugeren om at tage stilling til, om den downloadede applikation eller app-butikken skal være standard. For at sikre at tredjepartssoftwareapplikationer eller softwareapplikationsbutikker ikke bringer gatekeeperens hardware eller operativsystems integritet i fare, kan den pågældende gatekeeper gennemføre forholdsmæssige tekniske eller kontraktlige foranstaltninger for at nå dette mål, hvis gatekeeperen kan påvise, at sådanne foranstaltninger er nødvendige og berettigede, og at der ikke findes mindre indgribende midler til at sikre hardwarens eller operativsystemets integritet.
Ændring 33
Forslag til forordning
Betragtning 48
(48)  Gatekeepere er ofte integreret vertikalt og tilbyder bestemte produkter eller tjenester til slutbrugere via deres egne centrale platformstjenester eller gennem en erhvervsbruger, over hvem de udøver kontrol, hvilket ofte fører til interessekonflikter. Dette kan bl.a. være situationer, hvor en gatekeeper tilbyder sine egne onlineformidlingstjenester via en onlinesøgemaskine. Når disse produkter eller tjenester tilbydes på den centrale platformstjeneste, kan gatekeeperne forbeholde sig en bedre stilling i forhold til deres egne udbud med hensyn til rangering, i modsætning til tredjeparters produkter, som også opererer på den samme centrale platformstjeneste. Dette kan f.eks. forekomme for produkter eller tjenester, herunder andre centrale platformstjenester, der er rangeret i resultaterne fra onlinesøgemaskiner, eller som er delvist eller helt integreret i resultaterne i onlinesøgemaskinerne, grupper af resultater inden for et bestemt emne, der vises sammen med resultaterne fra en onlinesøgemaskine, som behandles eller anvendes af bestemte slutbrugere som en tjeneste, der er forskellig fra eller supplerer onlinesøgemaskinen. Andre tilfælde omfatter softwareapplikationer, der distribueres via softwareapplikationsbutikker, eller produkter eller tjenester, som har fået en fremtrædende placering eller visning i et newsfeed på et socialt medie, eller produkter eller tjenester, der er rangeret i søgeresultater eller vises på en onlinemarkedsplads. Under disse omstændigheder har gatekeeperen en dobbeltrolle som formidler for tredjepartsleverandører og som direkte udbyder af gatekeeperens produkter eller tjenester. Disse gatekeepere har følgelig mulighed for direkte at underminere den frie markedsadgang for disse produkter eller tjenester på disse centrale platformstjenester til skade for erhvervsbrugere, der ikke er under gatekeeperens kontrol.
(48)  Gatekeepere er ofte integreret vertikalt og tilbyder bestemte produkter eller tjenester til slutbrugere via deres egne centrale platformstjenester eller gennem en erhvervsbruger, over hvem de udøver kontrol, hvilket ofte fører til interessekonflikter. Dette kan bl.a. være situationer, hvor en gatekeeper tilbyder sine egne onlineformidlingstjenester via en onlinesøgemaskine. Når disse produkter eller tjenester tilbydes på den centrale platformstjeneste, kan gatekeeperne forbeholde sig en bedre stilling i forhold til deres egne udbud med hensyn til rangering, i modsætning til tredjeparters produkter, som også opererer på den samme centrale platformstjeneste. Dette kan f.eks. forekomme for produkter eller tjenester, herunder andre centrale platformstjenester, der er rangeret i resultaterne fra onlinesøgemaskiner, eller som er delvist eller helt integreret i resultaterne i onlinesøgemaskinerne, grupper af resultater inden for et bestemt emne, der vises sammen med resultaterne fra en onlinesøgemaskine, som behandles eller anvendes af bestemte slutbrugere som en tjeneste, der er forskellig fra eller supplerer onlinesøgemaskinen. En sådan præferencevisning eller integreret visning af en separat onlineformidlingstjeneste bør anses for at være en begunstigelse, uanset om oplysningerne eller resultaterne inden for de begunstigede grupper af specialiserede resultater også kan være stillet til rådighed af konkurrerende tjenester og derfor er rangordnet på en ikkediskriminerende måde. Andre tilfælde omfatter softwareapplikationer, der distribueres via softwareapplikationsbutikker, eller produkter eller tjenester, som har fået en fremtrædende placering eller visning i et newsfeed på et socialt medie, eller produkter eller tjenester, der er rangeret i søgeresultater eller vises på en onlinemarkedsplads. Under disse omstændigheder har gatekeeperen en dobbeltrolle som formidler for tredjepartsleverandører og som direkte udbyder af gatekeeperens produkter eller tjenester, hvilket fører til interessekonflikter. Disse gatekeepere har følgelig mulighed for direkte at underminere den frie markedsadgang for disse produkter eller tjenester på disse centrale platformstjenester til skade for erhvervsbrugere, der ikke er under gatekeeperens kontrol.
Ændring 34
Forslag til forordning
Betragtning 49
(49)  I sådanne situationer bør gatekeeperen ikke deltage i nogen som helst form for forskelsbehandling eller særbehandling i forhold til rangering på den centrale platformstjeneste, enten via retslige, kommercielle eller tekniske hjælpemidler, til fordel for produkter eller tjenester, som gatekeeperen selv tilbyder eller via en erhvervsbruger, over hvem gatekeeperen udøver kontrol. For at sikre at denne forpligtelse gælder, bør det også sikres, at de betingelser, der gælder for sådan rangering, generelt også er rimelig. Rangering omfatter i denne forbindelse alle former for relativ fremtrædende placering, herunder visning, vurdering, links eller stemmeresultater. For at sikre at denne forpligtelse gælder og ikke kan omgås, bør den også gælde for enhver foranstaltning, der kan have en tilsvarende effekt på forskels- eller særbehandlingen i rangeringen. De retningslinjer, der er vedtaget i henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2019/1150, bør også fremme gennemførelsen og håndhævelsen af denne forpligtelse34.
(49)  I sådanne situationer bør gatekeeperen ikke deltage i nogen som helst form for forskelsbehandling eller særbehandling i forhold til rangering på den centrale platformstjeneste, enten via retslige, kommercielle eller tekniske hjælpemidler, til fordel for produkter eller tjenester, som gatekeeperen selv tilbyder eller via en erhvervsbruger, over hvem gatekeeperen udøver kontrol. For at sikre at denne forpligtelse gælder, bør det også sikres, at de betingelser, der gælder for sådan rangering, generelt også er rimelige. Rangering omfatter i denne forbindelse alle former for relativ fremtrædende placering, herunder visning, vurdering, links eller stemmeresultater. For at sikre at denne forpligtelse gælder og ikke kan omgås, bør den også gælde for enhver foranstaltning, der kan have en tilsvarende effekt på forskels- eller særbehandlingen i rangeringen. For at undgå eventuelle interessekonflikter bør gatekeepere desuden være forpligtede til at behandle deres egne produkter eller tjenester som en særskilt kommerciel enhed, der er kommercielt levedygtig som en enkeltstående tjeneste. De retningslinjer, der er vedtaget i henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2019/1150, bør også fremme gennemførelsen og håndhævelsen af denne forpligtelse.
__________________
__________________
34Kommissionens meddelelse: Retningslinjer for gennemsigtighed i rangordningen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1150 (EUT C 424 af 8.12.2020, s. 1).
34 Kommissionens meddelelse: Retningslinjer for gennemsigtighed i rangordningen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1150 (EUT C 424 af 8.12.2020, s. 1).
Ændring 35
Forslag til forordning
Betragtning 52 a (ny)
(52a)  Manglen på sammenkoblingsegenskaber blandt gatekeepertjenesterne kan i væsentlig grad påvirke brugernes valg og deres muligheder for at skifte, fordi slutbrugeren ikke kan rekonstruere sociale forbindelser og netværk, som leveres af gatekeeperen, selv om multihoming er muligt. Det bør derfor være tilladt for enhver udbyder af tilsvarende centrale platformstjenester efter anmodning og gratis at sammenkoble sig med gatekeeperes nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester eller sociale netværkstjenester. Sammenkoblingen bør foregå på de vilkår og i den kvalitet, der er til rådighed eller anvendes af gatekeeperen, samtidig med at der sikres et højt niveau af sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger. I det særlige tilfælde med nummerafhængige interpersonelle kommunikationstjenester bør sammenkoblingskrav betyde, at tredjepartsudbydere får mulighed for at anmode om adgang og samtrafik for funktioner som tekst, videoer, tale og billeder, samtidig med at de bør give adgang og samtrafik på basale funktioner såsom indlæg, "likes" og kommentarer til sociale netværkstjenester. Sammenkoblingsforanstaltninger for nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester bør indføres i overensstemmelse med bestemmelserne i kodeksen for elektronisk kommunikation og navnlig de betingelser og procedurer, der er fastsat i kodeksens artikel 61. Det bør ikke desto mindre antages, at udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, der er blevet udpeget som gatekeeper, opfylder de betingelser, der er nødvendige for at iværksætte procedurerne, dvs. at de har et betydeligt dækningsniveau og betydelig brugerudbredelse, og derfor bør der fastsættes gældende minimumskrav til interoperabilitet.
Ændring 36
Forslag til forordning
Betragtning 53
(53)  De betingelser, hvorunder gatekeepere udbyder onlinereklametjenester til erhvervsbrugere, herunder både annoncører og udgivere, er ofte uigennemsigtige og uklare. Dette medfører ofte, at annoncører og udgivere mangler oplysninger om effekten af en bestemt reklame. For yderligere at fremme rimeligheden, gennemsigtigheden og åbenheden for onlinereklametjenester, der udpeges i henhold til denne forordning, samt dem, der er fuldt integreret med andre centrale platformstjenester fra den samme udbyder, bør de udpegede gatekeepere give annoncører og udgivere, når der anmodes derom, gratis adgang til gatekeeperens præstationsmåleværktøjer og til de oplysninger, som er nødvendige for, at annoncører, reklamebureauer, der handler på vegne af en virksomhed, som indrykker annoncer, samt udgivere kan foretage en uafhængig verifikation af leveringen af de relevante onlinereklametjenester.
(53)  De betingelser, hvorunder gatekeepere udbyder onlinereklametjenester til erhvervsbrugere, herunder både annoncører og udgivere, er ofte uigennemsigtige og uklare. Dette medfører ofte, at annoncører og udgivere mangler oplysninger om effekten af en bestemt reklame. For yderligere at fremme rimeligheden, gennemsigtigheden og åbenheden for onlinereklametjenester, der udpeges i henhold til denne forordning, samt dem, der er fuldt integreret med andre centrale platformstjenester fra den samme udbyder, bør de udpegede gatekeepere derfor sikre annoncører og udgivere fuldstændige oplysninger om og gennemsigtighed i de parametre og data, der anvendes til beslutningstagning, udførelse og måling af formidlingstjenester. En gatekeeper bør endvidere give annoncører og udgivere, når der anmodes derom, gratis adgang til gatekeeperens præstationsmåleværktøjer og til de oplysninger, som er nødvendige for, at annoncører, reklamebureauer, der handler på vegne af en virksomhed, som indrykker annoncer, samt udgivere kan foretage en uafhængig verifikation af leveringen af de relevante onlinereklametjenester.
Ændring 37
Forslag til forordning
Betragtning 57
(57)  Navnlig gatekeepere, der giver adgang til softwareapplikationsbutikker, fungerer som en vigtig gateway for erhvervsbrugere, der forsøger at nå ud til slutbrugere. I betragtning af ubalancen i forhandlingspositionen mellem disse gatekeepere og erhvervsbrugere af deres softwareapplikationsbutikker bør disse gatekeepere ikke have mulighed for at fastsætte almindelige vilkår, herunder prisvilkår, der ville være urimelige eller føre til uberettiget forskelsbehandling. Prisfastsættelse eller andre generelle adgangsbetingelser bør anses for urimelige, hvis de fører til ubalance mellem de rettigheder og forpligtelser, der påtvinges erhvervsbrugere, eller giver gatekeeperen en fordel, som ikke står i rimeligt forhold til den af gatekeeperen ydede tjeneste til erhvervsbrugere, eller fører til ulempe for erhvervsbrugere i forbindelse med levering af de samme eller lignende tjenester som gatekeeperens. Følgende benchmarks kan fungere som målestok for at fastlægge rimeligheden af de generelle adgangsbetingelser: de priser, der opkræves, eller de betingelser, der pålægges for de samme eller lignende tjenester af andre udbydere af softwareapplikationsbutikker, de priser, der opkræves, eller de betingelser, der pålægges af udbyderen af softwareapplikationsbutikken for forskellige tilknyttede eller lignende tjenester eller til forskellige typer slutbrugere, de priser, der opkræves, eller de betingelser, der pålægges af udbyderen af softwareapplikationsbutikken for den samme tjeneste i forskellige geografiske områder, de priser, der opkræves, eller de betingelser, der pålægges af udbyderen af softwareapplikationsbutikken for den samme tjeneste, som gatekeeperen tilbyder til sig selv. Denne forpligtelse bør ikke fastlægge en ret til adgang, og den bør ikke berøre udbydere af softwareapplikationsbutikkers mulighed for at påtage sig det påkrævede ansvar i bekæmpelsen af ulovligt og uønsket indhold som omhandlet i forordning [retsakten om digitale tjenester].
(57)  Navnlig gatekeepere, der giver adgang til centrale platformstjenester, fungerer som en vigtig gateway for erhvervsbrugere, der forsøger at nå ud til slutbrugere. I betragtning af ubalancen i forhandlingspositionen mellem disse gatekeepere og erhvervsbrugere af deres centrale platformstjenester bør disse gatekeepere ikke have mulighed for at fastsætte almindelige vilkår, herunder prisvilkår, der ville være urimelige eller føre til uberettiget forskelsbehandling. Prisfastsættelse eller andre generelle adgangsbetingelser bør anses for urimelige, hvis de fører til ubalance mellem de rettigheder og forpligtelser, der påtvinges erhvervsbrugere, eller giver gatekeeperen en fordel, som ikke står i rimeligt forhold til den af gatekeeperen ydede tjeneste til erhvervsbrugere, eller fører til ulempe for erhvervsbrugere i forbindelse med levering af de samme eller lignende tjenester som gatekeeperens. Følgende benchmarks kan fungere som målestok for at fastlægge rimeligheden af de generelle adgangsbetingelser: de priser, der opkræves, eller de betingelser, der pålægges for de samme eller lignende tjenester af andre udbydere af centrale platformstjenester, de priser, der opkræves, eller de betingelser, der pålægges af udbyderen af softwareapplikationsbutikken for forskellige tilknyttede eller lignende tjenester eller til forskellige typer slutbrugere, de priser, der opkræves, eller de betingelser, der pålægges af udbyderen af softwareapplikationsbutikken for den samme tjeneste i forskellige geografiske områder, de priser, der opkræves, eller de betingelser, der pålægges af udbyderen af softwareapplikationsbutikken for den samme tjeneste, som gatekeeperen tilbyder til sig selv. Denne forpligtelse bør ikke fastlægge en ret til adgang, og den bør ikke berøre udbydere af centrale platformstjenesters mulighed for at påtage sig det påkrævede ansvar i bekæmpelsen af ulovligt og uønsket indhold som omhandlet i forordning [retsakten om digitale tjenester].
Ændring 38
Forslag til forordning
Betragtning 57 a (ny)
(57a)  Gennemførelsen af gatekeepernes forpligtelser med hensyn til adgang, installation, portabilitet eller interoperabilitet kan fremmes ved hjælp af tekniske standarder. I den forbindelse bør Kommissionen udpege passende og udbredte IKT-tekniske standarder fra standardiseringsorganisationer, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1025/2012, eller, hvis det er relevant, anmode de europæiske standardiseringsorganer om at udvikle dem.
Ændring 39
Forslag til forordning
Betragtning 58
(58)  For at sikre at de forpligtelser, der følger af denne forordning, har gyldighed, og samtidig sikre, at disse forpligtelser er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at sikre den frie markedsadgang og tackle de skadelige virkninger af den urimelige adfærd fra gatekeeperes side, er det vigtigt at definere dem klart og afgrænse dem for at gøre det muligt for gatekeeperen straks at opfylde, under fuld overholdelse af forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF, forbrugerbeskyttelses-, cybersikkerheds- og produktsikkerhedskravene. Gatekeeperne bør sikre overholdelse af denne forordning gennem design. De nødvendige foranstaltninger bør derfor så vidt muligt, og når det er relevant, være integreret i det teknologiske design, der anvendes af gatekeeperne. Det kan i visse tilfælde være hensigtsmæssigt for Kommissionen, efter at have været i dialog med den pågældende gatekeeper, nærmere at præcisere nogle af de foranstaltninger, som den pågældende gatekeeper burde vedtage for at opfylde de forpligtelser, der muligvis skal præciseres nærmere. Denne mulighed for en reguleringsdialog bør fremme gatekeepernes overholdelse og fremskynde korrekt gennemførelse af forordningen.
(58)  Formålet med denne forordning er at sikre, at den digitale økonomi forbliver åben og retfærdig med henblik på at fremme innovation, digitale produkters og tjenesters høje kvalitet, fair og konkurrencedygtige priser samt en høj kvalitet og valgmuligheder for slutbrugerne i den digitale sektor. For at sikre at de forpligtelser, der følger af denne forordning, har gyldighed, og samtidig sikre, at disse forpligtelser er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at sikre den frie markedsadgang og tackle de skadelige virkninger af den urimelige adfærd fra gatekeeperes side, er det vigtigt at definere dem klart og afgrænse dem for at gøre det muligt for gatekeeperen straks at opfylde, under fuld overholdelse af forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF, forbrugerbeskyttelses-, cybersikkerheds- og produktsikkerhedskravene, såvel som med kravene om tilgængelighed for personer med handicap i henhold til direktiv (EU) 2019/882. Gatekeeperne bør sikre overholdelse af denne forordning gennem design. De nødvendige foranstaltninger bør derfor så vidt muligt, og når det er relevant, være integreret i det teknologiske design, der anvendes af gatekeeperne. Det kan i visse tilfælde være hensigtsmæssigt for Kommissionen, efter at have været i dialog med den pågældende gatekeeper, og, hvis det er relevant, efter at have hørt interesserede tredjeparter, i en afgørelse nærmere at præcisere nogle af de foranstaltninger, som den pågældende gatekeeper burde vedtage for at opfylde de forpligtelser, der muligvis skal præciseres nærmere. Denne mulighed for en reguleringsdialog bør fremme gatekeepernes overholdelse og fremskynde korrekt gennemførelse af forordningen.
Ændring 40
Forslag til forordning
Betragtning 59
(59)  Som et yderligere element for at sikre proportionalitet bør gatekeeperne have mulighed for at anmode om suspension, i det omfang det er nødvendigt, af en specifik forpligtelse under særlige omstændigheder, som er uden for gatekeeperens kontrol, som f.eks. uforudset udefrakommende påvirkning, der midlertidigt har elimineret en betydelig del af efterspørgslen fra slutbrugere efter den pågældende centrale platformstjeneste, hvor gatekeeperen kan påvise, at overholdelsen af en specifik forpligtelse vil bringe den økonomiske levedygtighed af gatekeeperens aktiviteter i EU i fare.
(59)  Som et yderligere element for at sikre proportionalitet bør gatekeeperne have mulighed for at anmode om suspension, i det omfang det er nødvendigt, af en specifik forpligtelse under særlige omstændigheder, som er uden for gatekeeperens kontrol, som f.eks. uforudset udefrakommende påvirkning, der midlertidigt har elimineret en betydelig del af efterspørgslen fra slutbrugere efter den pågældende centrale platformstjeneste, hvor gatekeeperen kan påvise, at overholdelsen af en specifik forpligtelse vil bringe den økonomiske levedygtighed af gatekeeperens aktiviteter i EU i fare. Kommissionen bør i sin afgørelse angive årsagerne til, at der indrømmes suspension, og regelmæssigt tage afgørelsen op til fornyet overvejelse for at vurdere, om betingelserne for indrømmelse af suspension stadig foreligger.
Ændring 41
Forslag til forordning
Betragtning 60
(60)  Under særlige omstændigheder, der er begrundet i hensynet til den offentlige moral, folkesundheden eller den offentlige sikkerhed, bør Kommissionen kunne træffe afgørelse om, at den pågældende forpligtelse ikke finder anvendelse på en specifik central platformstjeneste. Påvirkning af disse samfundsinteresser kan være tegn på, at den omkostning, som håndhævelsen af en bestemt forpligtelse medfører for samfundet som helhed, i visse ekstraordinære tilfælde ville være for høj og dermed ikke stå i rimeligt forhold dertil. Reguleringsdialogen for at lette overholdelsen af bestemmelserne om begrænset suspension og mulighed for undtagelse bør sikre, at forpligtelserne i denne forordning står i rimeligt forhold uden at svække de forventede forudgående virkninger på den frie adgang og rimeligheden.
(60)  Under særlige omstændigheder, der er begrundet i hensynet til den offentlige moral, folkesundheden eller den offentlige sikkerhed, bør Kommissionen kunne træffe afgørelse om, at den pågældende forpligtelse ikke finder anvendelse på en specifik central platformstjeneste. Påvirkning af disse samfundsinteresser kan være tegn på, at den omkostning, som håndhævelsen af en bestemt forpligtelse medfører for samfundet som helhed, i visse ekstraordinære tilfælde ville være for høj og dermed ikke stå i rimeligt forhold dertil. Reguleringsdialogen for at lette overholdelsen af bestemmelserne om begrænset og behørigt begrundet suspension og mulighed for undtagelse bør sikre, at forpligtelserne i denne forordning står i rimeligt forhold uden at svække de forventede forudgående virkninger på den frie adgang og rimeligheden. Hvis der indrømmes en sådan undtagelse, bør Kommissionen tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse hvert år.
Ændring 42
Forslag til forordning
Betragtning 61
(61)  Hensynet til databeskyttelse og privatlivets fred for slutbrugere er relevant for enhver vurdering af potentielle negative virkninger for gatekeepernes konstaterede praksis i forbindelse med indsamling og akkumulering af store mængder data fra slutbrugerne. At sikre en tilstrækkelig grad af gennemsigtighed i den profileringspraksis, der anvendes af gatekeepere, fremmer den frie markedsadgang for centrale platformstjenester ved at lægge pres på gatekeeperne udefra for at forhindre, at dybdegående profilering af forbrugere bliver standard i branchen, eftersom potentielle nye aktører på markedet eller nystartede udbydere ikke kan få adgang til data i samme omfang og dybde og på et tilsvarende niveau. Øget gennemsigtighed burde give andre udbydere af centrale platformstjenester mulighed for bedre at skille sig ud ved at anvende bedre faciliteter til at garantere beskyttelse af privatlivets fred. For at sikre en minimumsgrad af virkningsfuldhed af denne gennemsigtighedsforpligtelse bør gatekeeperne som minimum give en beskrivelse af det grundlag, hvorpå profilering foretages, herunder hvorvidt der anvendes personoplysninger og data udledt af brugeraktivitet, den anvendte behandling, formålet med at udarbejde profilen og anvende den, virkningen af sådan profilering for gatekeeperens tjenester, samt hvilke foranstaltninger der er truffet for at give slutbrugerne mulighed for at få kendskab til den relevante brug af profileringen samt at indhente deres samtykke.
(61)  Hensynet til databeskyttelse og privatlivets fred for slutbrugere er relevant for enhver vurdering af potentielle negative virkninger for gatekeepernes konstaterede praksis i forbindelse med indsamling og akkumulering af store mængder data fra slutbrugerne. At sikre en tilstrækkelig grad af gennemsigtighed i den profileringspraksis, der anvendes af gatekeepere, fremmer den frie markedsadgang for centrale platformstjenester ved at lægge pres på gatekeeperne udefra for at forhindre, at dybdegående profilering af forbrugere bliver standard i branchen, eftersom potentielle nye aktører på markedet eller nystartede udbydere ikke kan få adgang til data i samme omfang og dybde og på et tilsvarende niveau. Øget gennemsigtighed burde give andre udbydere af centrale platformstjenester mulighed for bedre at skille sig ud ved at anvende bedre faciliteter til at garantere beskyttelse af privatlivets fred. For at sikre en minimumsgrad af virkningsfuldhed af denne gennemsigtighedsforpligtelse bør gatekeeperne som minimum give en beskrivelse af det grundlag, hvorpå profilering foretages, herunder hvorvidt der anvendes personoplysninger og data udledt af brugeraktivitet, den anvendte behandling, formålet med at udarbejde profilen og anvende den, virkningen af sådan profilering for gatekeeperens tjenester, samt hvilke foranstaltninger der er truffet for at give slutbrugerne mulighed for at få kendskab til den relevante brug af profileringen samt at indhente deres samtykke. Forbrugerbeskyttelsesmyndighedernes ekspertise som medlemmer af gruppen på højt plan af digitale tilsynsmyndigheder, bør især tages i betragtning ved vurderingen af forbrugerprofileringsteknikker. Kommissionen bør i samråd med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Det Europæiske Databeskyttelsesråd, civilsamfundet og eksperter udvikle standarderne og processen for revisionen.
Ændring 43
Forslag til forordning
Betragtning 62
(62)  For at sikre fuld og hel opfyldelse af målene i denne forordning bør Kommissionen kunne vurdere, hvorvidt en udbyder af centrale platformstjenester skal udpeges som gatekeeper uden at opfylde de kvantitative tærskler, der er fastsat i denne forordning, hvorvidt systematisk manglende overholdelse fra en gatekeepers side berettiger til at pålægge afhjælpende foranstaltninger, og hvorvidt listen over forpligtelser til at gribe ind over for urimelig praksis fra gatekeeperes side bør revideres, og om yderligere praksis, der ligeledes er urimelig og begrænser den frie markedsadgang for digitale markeder, bør identificeres. En sådan vurdering bør tage udgangspunkt i markedsundersøgelser, der skal foretages inden for en rimelig tidsramme ved hjælp af klare procedurer og frister, for at støtte den forudgående virkning af denne forordning på den frie markedsadgang og rimelighed i den digitale sektor og for at skabe den nødvendige retssikkerhed.
(62)  For at sikre fuld og hel opfyldelse af målene i denne forordning bør Kommissionen kunne vurdere, hvorvidt en udbyder af centrale platformstjenester skal udpeges som gatekeeper uden at opfylde de kvantitative tærskler, der er fastsat i denne forordning, hvorvidt systematisk manglende overholdelse fra en gatekeepers side berettiger til at pålægge afhjælpende foranstaltninger, hvorvidt listen over forpligtelser til at gribe ind over for urimelig praksis fra gatekeeperes side bør revideres, og hvorvidt yderligere praksis, der ligeledes er urimelig og begrænser den frie markedsadgang for digitale markeder, skal undersøges. En sådan vurdering bør tage udgangspunkt i markedsundersøgelser, der skal foretages inden for en rimelig tidsramme ved hjælp af klare procedurer og bindende frister, for at støtte den forudgående virkning af denne forordning på den frie markedsadgang og rimelighed i den digitale sektor og for at skabe den nødvendige retssikkerhed.
Ændring 44
Forslag til forordning
Betragtning 64
(64)  Kommissionen bør undersøge og vurdere, hvorvidt adfærdsrelaterede eller, hvis det er relevant, strukturelle foranstaltninger er berettigede for at sikre, at gatekeeperen ikke kan forpurre formålene med denne forordning ved systematisk ikke at opfylde en eller flere af forpligtelserne i denne forordning, som yderligere har styrket stillingen som gatekeeper. Dette vil f.eks. gøre sig gældende, hvis gatekeeperen er blevet større i det indre marked, hvis erhvervsbrugerenes og slutbrugernes afhængighed af gatekeeperens centrale platformstjenester er blevet større, i takt med at de er steget i antal, og gatekeeperen drager nytte af sin mere varige stilling på markedet. Kommissionen bør derfor i sådanne tilfælde have beføjelser til at pålægge afhjælpende foranstaltninger, hvad enten de er adfærdsrelaterede eller strukturelle, under behørig hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Strukturelle foranstaltninger, såsom retlig, funktionel eller strukturel adskillelse, herunder frasalg af en virksomhed, eller dele deraf, kan kun pålægges, såfremt der ikke forefindes lige så effektive adfærdsregulerende foranstaltninger, eller såfremt en lige så effektiv adfærdsregulerende foranstaltning, ville være mere byrdefuld for den pågældende virksomhed end en strukturel foranstaltning. Ændringer i en virksomheds struktur som den var, før den systematiske manglende overholdelse blev konstateret, vil kun være proportional, hvis der er en betydelig risiko for, at denne systematiske manglende overholdelse følger af selve strukturen på den pågældende virksomhed.
(64)  Kommissionen bør undersøge og vurdere, hvorvidt adfærdsrelaterede eller, hvis det er relevant, strukturelle foranstaltninger er berettigede for at sikre, at gatekeeperen ikke kan forpurre formålene med denne forordning ved systematisk at forsømme at opfylde en eller flere af forpligtelserne i denne forordning. Kommissionen bør derfor i sådanne tilfælde af systematisk manglende overholdelse have beføjelser til at pålægge afhjælpende foranstaltninger, hvad enten de er adfærdsrelaterede eller strukturelle, som er nødvendige for at sikre en effektiv overholdelse af denne forordning. Kommissionen kan forbyde gatekeepere at foretage erhvervelser (herunder dræberopkøb "killer acquisitions") på de områder, der er relevante for denne forordning såsom det digitale område eller for anvendelsen af datarelaterede sektorer, f.eks. spil, forskningsinstitutter, forbrugsgoder, fitnessanordninger, finansielle tjenester til sundhedssporing, og i en begrænset periode, hvor dette er nødvendigt og står i et rimeligt forhold til den skade, der forårsages af gentagne overtrædelser, eller for at forhindre yderligere skade på den frie markedsadgang og retfærdigheden på det indre marked. I den forbindelse kan Kommissionen tage hensyn til forskellige elementer, såsom sandsynlige netværkseffekter, datakonsolidering og eventuelle langsigtede virkninger, eller om og hvornår erhvervelsen af mål med specifikke dataressourcer i betydelig grad kan bringe den frie markedsadgang og konkurrenceevnen på markederne i fare gennem horisontale, vertikale eller konglomeratlignende virkninger.
Ændring 45
Forslag til forordning
Betragtning 65 a (ny)
(65a)  Foreløbige forholdsregler kan være et vigtigt redskab til at sikre, at den undersøgte overtrædelse ikke fører til alvorlig og umiddelbar skade for gatekeepernes erhvervsbrugere eller slutbrugere, mens en undersøgelse foregår. I hastetilfælde, hvor der kunne opstå risiko for alvorlig og umiddelbar skade for gatekeepernes erhvervsbrugere eller slutbrugere som følge af ny praksis, der kan underminere den frie markedsadgang for centrale platformstjenester, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at pålægge foreløbige forholdsregler ved midlertidigt at pålægge forpligtelser for den pågældende gatekeeper. Disse foreløbige forholdsregler bør begrænses til, hvad der er nødvendigt og berettiget. De bør finde anvendelse, indtil markedsundersøgelsen er afsluttet, og Kommissionen har truffet endelig afgørelse i forbindelse hermed, jf. artikel 17.
Ændring 46
Forslag til forordning
Betragtning 67
(67)  Hvis en gatekeeper, under en sag vedrørende manglende overholdelse eller en undersøgelse af systematisk manglende overholdelse, giver Kommissionen tilsagn, bør sidstnævnte kunne træffe en afgørelse om at gøre disse tilsagn bindende for den pågældende gatekeeper, hvis den finder, at tilsagnene sikrer effektiv overholdelse af forpligtelserne i denne forordning. Denne afgørelse bør også fastslå, at der ikke længere er grund til, at Kommissionen griber ind.
udgår
Ændring 47
Forslag til forordning
Betragtning 70
(70)  Kommissionen bør kunne anmode virksomheder eller virksomhedssammenslutninger direkte om at fremlægge relevant dokumentation, data og information. Derudover bør Kommissionen kunne anmode om alle relevante oplysninger fra offentlige myndigheder, organer eller agenturer i medlemsstaten eller fra enhver fysisk person eller juridisk person i denne forordning. Når virksomheder efterkommer en afgørelse truffet af Kommissionen, har de pligt til at besvare faktuelle spørgsmål og udlevere dokumenter.
(70)  Kommissionen bør kunne anmode virksomheder eller virksomhedssammenslutninger direkte om at fremlægge relevant dokumentation, data og information. De frister for anmodning om oplysninger, der fastsættes af Kommissionen, bør tage hensyn til en virksomheds eller virksomhedssammenslutnings størrelse og kapacitet. Derudover bør Kommissionen kunne anmode om alle relevante oplysninger fra offentlige myndigheder, organer eller agenturer i medlemsstaten eller fra enhver fysisk person eller juridisk person i denne forordning. Når virksomheder efterkommer en afgørelse truffet af Kommissionen, har de pligt til at besvare faktuelle spørgsmål og udlevere dokumenter.
Ændring 48
Forslag til forordning
Betragtning 75
(75)  I forbindelse med procedurer, der gennemføres i henhold til denne forordning, bør de berørte virksomheder have ret til at blive hørt af Kommissionen, og de afgørelser, der træffes, bør gøres tilgængelige for et bredt publikum. Samtidig med at det sikres, at retten til god forvaltning og retten til et forsvar for de berørte virksomheder, og navnlig retten til aktindsigt og retten til at blive hørt, tilgodeses, er det nødvendigt at beskytte fortrolige oplysninger. Samtidig med at den fortrolige karakter af oplysninger respekteres, bør Kommissionen sikre, at alle oplysninger, der anvendes i forbindelse med afgørelsen, videregives i det omfang, at det giver adressaten for afgørelsen mulighed for at forstå de faktiske forhold og overvejelser, der førte til afgørelsen. Endelig kan bestemte forretningsdokumenter, såsom kommunikation mellem advokater og deres klienter, under visse betingelser betragtes som fortrolige, hvis de relevante betingelser er opfyldt.
(75)  I forbindelse med procedurer, der gennemføres i henhold til denne forordning, bør de berørte virksomheder have ret til at blive hørt af Kommissionen, og de afgørelser, der træffes, bør gøres tilgængelige for et bredt publikum. Samtidig med at det sikres, at retten til god forvaltning og retten til et forsvar for de berørte virksomheder, og navnlig retten til aktindsigt og retten til at blive hørt, tilgodeses, er det nødvendigt at beskytte fortrolige og følsomme kommercielle oplysninger, der kan påvirke hemmeligholdelsen af forretningshemmeligheder. Samtidig med at den fortrolige karakter af oplysninger respekteres, bør Kommissionen sikre, at alle oplysninger, der anvendes i forbindelse med afgørelsen, videregives i det omfang, at det giver adressaten for afgørelsen mulighed for at forstå de faktiske forhold og overvejelser, der førte til afgørelsen. Endelig kan bestemte forretningsdokumenter, såsom kommunikation mellem advokater og deres klienter, under visse betingelser betragtes som fortrolige, hvis de relevante betingelser er opfyldt.
Ændring 49
Forslag til forordning
Betragtning 75 a (ny)
(75a)  For at lette samarbejdet og koordinationen mellem Kommissionen og medlemsstaterne med hensyn til deres håndhævelsesforanstaltninger bør der nedsættes en gruppe på højt plan af tilsynsmyndigheder med ansvar i den digitale sektor med beføjelse til at rådgive Kommissionen. Nedsættelsen af denne gruppe af tilsynsmyndigheder bør gøre det muligt at udveksle oplysninger og bedste praksis blandt medlemsstaterne og forbedre overvågningen og på denne måde at styrke gennemførelsen af denne forordning.
Ændring 50
Forslag til forordning
Betragtning 75 b (ny)
(75b)  Kommissionen bør anvende bestemmelserne i denne forordning i tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder for at sikre en effektiv håndhævelse og konsekvent gennemførelse af denne forordning og for at lette samarbejdet med de nationale myndigheder.
Ændring 51
Forslag til forordning
Betragtning 76
(76)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af artikel 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 og 30 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201135.
(76)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af artikel 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 og 30 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201135.
__________________
__________________
35Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
35Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
Ændring 52
Forslag til forordning
Betragtning 77
(77)  Det rådgivende udvalg, der er nedsat ved forordning (EU) nr. 182/2011, bør også afgive udtalelser om visse individuelle afgørelser, som Kommissionen har truffet i henhold til denne forordning. For at sikre åbne og rimelige markeder i den digitale sektor i hele Unionen, hvor der findes gatekeepere, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten delegeres til Kommissionen til supplering af denne forordning. Der bør navnlig vedtages delegerede retsakter med hensyn til metoden til fastsættelse af de kvantitative tærskler for udpegelse af gatekeepere i henhold til denne forordning og med hensyn til ajourføringen af forpligtelserne i denne forordning, når Kommissionen på baggrund af en undersøgelse har konstateret, at der er behov for ajourføring af forpligtelserne til gribe ind over for praksis, der begrænser den frie markedsadgang for centrale platformstjenester, eller som er urimelig. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201636. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
(77)  Det rådgivende udvalg, der er nedsat ved forordning (EU) nr. 182/2011, bør også afgive udtalelser om visse individuelle afgørelser, som Kommissionen har truffet i henhold til denne forordning. For at sikre åbne og rimelige markeder i den digitale sektor i hele Unionen, hvor der findes gatekeepere, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten delegeres til Kommissionen til supplering af denne forordning. Der bør navnlig vedtages delegerede retsakter med hensyn til metoden til fastsættelse af de kvantitative tærskler for udpegelse af gatekeepere i henhold til denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning36. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
__________________
__________________
36 Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).
36 Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).
Ændring 53
Forslag til forordning
Betragtning 77 a (ny)
(77a)  Nationale domstole kommer til at få en vigtig rolle i anvendelsen af denne forordning og bør have tilladelse til at anmode Kommissionen om at fremsende oplysninger eller udtalelser om spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning. Samtidig bør Kommissionen have mulighed for at fremsætte mundtlige eller skriftlige bemærkninger til domstole i medlemsstaterne.
Ændring 54
Forslag til forordning
Betragtning 77 b (ny)
(77b)  Whistleblowere kan gøre de kompetente myndigheder opmærksomme på nye oplysninger, som hjælper dem med at afdække overtrædelser af denne forordning og pålægge sanktioner. Denne forordning bør derfor sikre, at der er indført passende ordninger til at gøre det muligt for whistleblowere at advare de kompetente myndigheder om aktuelle eller potentielle overtrædelser af denne forordning og til at beskytte dem mod repressalier.
Ændring 55
Forslag til forordning
Betragtning 77 c (ny)
(77c)  Slutbrugere bør have ret til at håndhæve deres rettigheder i relation til de forpligtelser, gatekeepere pålægges i henhold til denne forordning, gennem anlæggelse af gruppesøgsmål i henhold til direktiv (EU) 2020/1828.
Ændring 56
Forslag til forordning
Betragtning 78
(78)  Kommissionen bør med regelmæssige mellemrum evaluere denne forordning og nøje overvåge dens virkninger på den frie markedsadgang og rimeligheden af forretningsforhold i onlineplatformøkonomien, navnlig med henblik på at fastslå, om der er behov for ændringer i lyset af relevant teknologisk eller kommerciel udvikling. Denne evaluering bør omfatte en løbende gennemgang af listen med centrale platformstjenester og forpligtelserne for gatekeepere samt håndhævelse af disse for at sikre, at digitale markeder i hele Unionen er åbne og retfærdige. For at få et bredt overblik over udviklingen i sektoren bør evalueringen tage hensyn til medlemsstaternes og de relevante interessenters erfaringer. Kommissionen kan også i denne henseende tage hensyn til udtalelser og rapporter, som den forelægges af Observationscenter for Onlineplatformøkonomien, der blev oprettet første gang ved Kommissionens afgørelse C(2018)2393 af 26. april 2018. Efter evalueringen bør Kommissionen træffe passende foranstaltninger. Kommissionen bør opretholde et højt beskyttelsesniveau og respekt for de fælles EU-rettigheder og værdier, navnlig ligestilling og ikkeforskelsbehandling, som en målsætning ved vurdering og gennemgang af praksis og forpligtelserne i denne forordning.
(78)  Kommissionen bør med regelmæssige mellemrum evaluere denne forordning og nøje overvåge dens virkninger på den frie markedsadgang og rimeligheden af forretningsforhold i onlineplatformøkonomien, navnlig med henblik på at fastslå, om der er behov for ændringer i lyset af relevant teknologisk eller kommerciel udvikling. Denne evaluering bør omfatte en løbende gennemgang af listen med centrale platformstjenester samt håndhævelse af disse for at sikre, at digitale markeder i hele Unionen er åbne og retfærdige. For at få et bredt overblik over udviklingen i sektoren bør evalueringen tage hensyn til medlemsstaternes og de relevante interessenters erfaringer. Kommissionen kan også i denne henseende tage hensyn til udtalelser og rapporter, som den forelægges af Observationscenter for Onlineplatformøkonomien, der blev oprettet første gang ved Kommissionens afgørelse C(2018)2393 af 26. april 2018. Efter evalueringen bør Kommissionen træffe passende foranstaltninger. Kommissionen bør opretholde et højt beskyttelsesniveau og respekt for de fælles EU-rettigheder og værdier, navnlig ligestilling og ikkeforskelsbehandling, som en målsætning ved vurdering og gennemgang af praksis og forpligtelserne i denne forordning.
Ændring 57
Forslag til forordning
Betragtning 78 a (ny)
(78a)  Med forbehold af budgetproceduren og ved hjælp af de eksisterende finansielle instrumenter bør Kommissionen tildeles passende menneskelige, finansielle og tekniske ressourcer, så det sikres, at den kan udføre sine opgaver effektivt og udøve sine beføjelser med hensyn til håndhævelsen af denne forordning.
Ændring 58
Forslag til forordning
Betragtning 79
I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender, særlig artikel 16, 47 og 50 heri. Denne forordning bør derfor fortolkes og anvendes under overholdelse af disse rettigheder og principper
(79)  I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender, særlig artikel 16, 47 og 50 heri. Denne forordning bør derfor fortolkes og anvendes under overholdelse af disse rettigheder og principper —
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
1.  Denne forordning fastsætter harmoniserede regler, der sikrer åbne og retfærdige markeder i den digitale sektor i hele Unionen, hvor der findes gatekeepere.
1.  Formålet med denne forordning er at bidrage til et velfungerende indre marked ved at fastsætte harmoniserede regler, der sikrer åbne og retfærdige markeder for alle virksomheder med lige konkurrencevilkår til fordel for både erhvervsbrugere og slutbrugere i den digitale sektor i hele Unionen, hvor der findes gatekeepere, med henblik på at fremme innovation og øge forbrugernes velfærd.
Ændring 231
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
2.  Denne forordning finder anvendelse på centrale platformstjenester, der leveres eller udbydes af gatekeepere til erhvervsbrugere, der er etableret i Unionen, eller slutbrugere, der er etableret eller befinder sig i Unionen, uanset gatekeepernes etableringssted eller bopæl, og uanset hvilken lovgivning der i øvrigt finder anvendelse på leveringen af tjenester.
2.  Denne forordning finder anvendelse på centrale platformstjenester, der leveres eller udbydes af gatekeepere til slutbrugere, der er etableret eller befinder sig i Unionen, og erhvervsbrugere, uanset gatekeepernes eller erhvervsbrugernes etableringssted eller bopæl, og uanset hvilken lovgivning der i øvrigt finder anvendelse på leveringen af tjenester. Denne forordning skal anvendes og fortolkes under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 11, 16, 47 og 50 heri.
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 – litra b
b)  vedrører elektroniske kommunikationstjenester som defineret i artikel 2, nr. 4), i direktiv (EU) 2018/1972, bortset fra dem, der vedrører interpersonelle kommunikationstjenester som defineret i artikel 2, nr. 4), litra b), i nævnte direktiv.
b)  vedrører elektroniske kommunikationstjenester som defineret i artikel 2, nr. 4), i direktiv (EU) 2018/1972, bortset fra dem, der vedrører nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester som defineret i artikel 2, nr. 7), i nævnte direktiv.
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
5.  Medlemsstaterne må ikke pålægge gatekeepere yderligere forpligtelser gennem love eller administrative bestemmelser med henblik på at sikre åbne og retfærdige markeder. Dette berører ikke regler, der forfølger andre legitime samfundsinteresser i overensstemmelse med EU-retten. Der er navnlig intet i denne forordning, der er til hinder for, at medlemsstaterne pålægger virksomheder, herunder udbydere af centrale platformstjenester, forpligtelser, som er forenelige med EU-retten, når disse forpligtelser ikke er knyttet til de relevante virksomheders status som gatekeeper som omhandlet i denne forordning, med henblik på at beskytte forbrugerne eller bekæmpe illoyal konkurrence.
5.  For at undgå fragmentering af det indre marked medlemsstaterne ikke pålægge gatekeepere som omhandlet i denne forordning yderligere forpligtelser gennem love eller administrative bestemmelser med henblik på at sikre åbne og retfærdige markeder. Dette berører ikke regler, der forfølger andre legitime samfundsinteresser i overensstemmelse med EU-retten. Der er navnlig intet i denne forordning, der er til hinder for, at medlemsstaterne pålægger virksomheder, herunder udbydere af centrale platformstjenester, forpligtelser, som er forenelige med EU-retten, når disse forpligtelser ikke er knyttet til de relevante virksomheders status som gatekeeper som omhandlet i denne forordning, med henblik på at beskytte forbrugerne, bekæmpe illoyal konkurrence eller forfølge andre legitime offentlige interesser.
Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6
6.  Denne forordning gælder med forbehold af en eventuel anvendelse af artikel 101 og 102 i TEUF. Den gælder ligeledes med forbehold af: nationale regler, der forbyder konkurrencebegrænsende aftaler, beslutninger inden for virksomhedssammenslutninger, samordnet praksis og misbrug af dominerende stilling, nationale konkurrenceregler, der forbyder andre former for ensidig adfærd, for så vidt som de anvendes på andre virksomheder end gatekeepere eller indebærer, at gatekeepere pålægges yderligere forpligtelser, Rådets forordning (EF) nr. 139/200438 og nationale regler om fusionskontrol, forordning (EU) 2019/1150 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/...39
6.  Denne forordning gælder med forbehold af en eventuel anvendelse af artikel 101 og 102 i TEUF. Den gælder ligeledes med forbehold af: nationale regler, der forbyder konkurrencebegrænsende aftaler, beslutninger inden for virksomhedssammenslutninger, samordnet praksis og misbrug af dominerende stilling, nationale konkurrenceregler, der forbyder andre former for ensidig adfærd, for så vidt som disse regler anvendes på andre virksomheder end gatekeepere som omhandlet i denne forordning eller indebærer, at gatekeepere pålægges yderligere forpligtelser, Rådets forordning (EF) nr. 139/200438 og nationale regler om fusionskontrol og forordning (EU) 2019/1150.
__________________
__________________
38 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser ("EF-fusionsforordningen") (EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1).
38 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser ("EF-fusionsforordningen") (EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1).
39 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/... – forslag til et indre marked for digitale tjenester (retsakt om digitale tjenester) og ændring af direktiv 2000/31/EF.
Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 7
7.  De nationale myndigheder træffer ikke afgørelser, der er i strid med en afgørelse truffet af Kommissionen i henhold til denne forordning. Kommissionen og medlemsstaterne arbejder tæt sammen om og koordinerer deres håndhævelsesforanstaltninger.
7.  De nationale myndigheder træffer ikke afgørelser, der er i strid med en afgørelse truffet af Kommissionen i henhold til denne forordning. Kommissionen og medlemsstaterne arbejder tæt sammen om og koordinerer deres håndhævelsesforanstaltninger efter de principper, der er fastlagt i artikel 31d.
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 – litra f a (nyt)
fa)  webbrowsere;
Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 – litra f b (nyt)
fb)  virtuelle assistenter;
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 – litra f c (nyt)
fc)  internetforbundet TV;
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 – litra h
h)  reklametjenester, herunder reklamenetværk, reklamebørser og andre reklameformidlingstjenester, der leveres af en udbyder af en af de centrale platformstjenester, som er anført i litra a)-g)
h)  onlinereklametjenester, herunder reklamenetværk, reklamebørser og andre reklameformidlingstjenester, der leveres af en udbyder, hvis den virksomhed, som denne tilhører, også er udbyder af en af de centrale platformstjenester, som er anført i litra a)-g)
Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6
6)  "onlinesøgemaskine": digital tjeneste som defineret i artikel 2, nr. 5), i forordning (EU) 2019/1150
6)  "onlinesøgemaskine": digital tjeneste som defineret i artikel 2, nr. 5), i forordning (EU) 2019/1150, hvilket udelukker søgefunktioner i andre onlineformidlingstjenester
Ændring 69
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)
10a)  "webbrowser": softwareapplikation, der gør det muligt for brugere at få adgang til og interagere med webindhold på servere, der er forbundet med netværk såsom internettet, herunder selvstændige webbrowsere samt webbrowsere, der er integreret eller indlejret i software eller lignende
Ændring 70
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 b (nyt)
10b)  "virtuelle assistenter": software, der er integreret i eller indbyrdes forbundet med en vare som omhandlet i direktiv (EU) 2019/771, og som kan behandle anmodninger, opgaver eller spørgsmål baseret på audioteknologi, billedteknologi eller anden kognitiv databehandlingsteknologi, herunder augmented reality-tjenester, og på grundlag af disse anmodninger, opgaver eller spørgsmål kan få adgang til deres egne og tredjeparts tjenester eller styre deres eget og tredjeparts udstyr.
Ændring 71
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 c (nyt)
10c)  "internetforbundet TV": en systemsoftware- eller softwareapplikation, der styrer et TV-apparat, der er tilsluttet internettet, og som gør det muligt for softwareapplikationer at køre på det, herunder med henblik på levering af musik- og videostreaming eller visning af billeder;
Ændring 72
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14
14)  "accessorisk tjeneste": tjenester, der leveres i forbindelse med eller sammen med centrale platformstjenester, herunder betalingstjenester som defineret i artikel 4, nr. 3), og tekniske tjenester, der understøtter levering af betalingstjenester som defineret i artikel 3, litra j), i direktiv (EU) 2015/2366, opfyldelses-, identifikations- eller reklametjenester
14)  "accessorisk tjeneste": tjenester, der leveres i forbindelse med eller sammen med centrale platformstjenester, herunder betalingstjenester som defineret i artikel 4, nr. 3), og tekniske tjenester, der understøtter levering af betalingstjenester som defineret i artikel 3, litra j), i direktiv (EU) 2015/2366, in-app-betalingssystemer, opfyldelsestjenester, herunder pakkeleveringstjenester som defineret i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) 2018/644, godstransport-, identifikations- eller reklametjenester
Ændring 73
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14 a (nyt)
14a)  "in-app-betalingssystem": en applikation, tjeneste eller brugergrænseflade til behandling af betalinger fra brugere af en app.
Ændring 74
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18
18)  "rangordning": den relative fremtrædende placering af de varer eller tjenesteydelser, der tilbydes via onlineformidlingstjenester eller sociale onlinenetværkstjenester, eller den relevans, som onlinesøgemaskiner tildeler søgeresultater, som de præsenteres, opstilles eller kommunikeres af henholdsvis udbydere af onlineformidlingstjenester eller sociale onlinenetværkstjenester eller udbydere af onlinesøgemaskiner, uanset hvilke teknologiske midler der anvendes til en sådan præsentation, opstilling eller kommunikation
18)  "rangordning": den relative fremtrædende placering af de varer eller tjenesteydelser, der tilbydes via centrale platformstjenester, eller den relevans, som onlinesøgemaskiner tildeler søgeresultater, som de præsenteres, opstilles eller kommunikeres af udbyderne af centrale platformstjenester, uanset hvilke teknologiske midler der anvendes til en sådan præsentation, opstilling eller kommunikation
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt)
18a)  "søgeresultater": alle informationer i alle formater, herunder tekst, grafik, tale eller andet output, der returneres som svar på og i forbindelse med en skriftlig eller mundtlig søgeforespørgsel, uanset om denne information er i form af et organisk resultat, et betalt resultat, et direkte svar eller ethvert produkt, enhver tjeneste eller information, som tilbydes i forbindelse med eller vises sammen med eller er helt eller delvis integreret i de organiske resultater
Ændring 76
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)
23a)  "interoperabilitet": muligheden for at udveksle information og gensidigt anvende den information, der er blevet udvekslet, således at alle elementer af hardware eller software, der er relevante for en given tjeneste, og som anvendes af dennes udbyder, fungerer effektivt sammen med hardware eller software, der er relevant for en given tjeneste, som leveres af tredjepartsudbydere, og som adskiller sig fra de elementer, hvorigennem den pågældende information oprindeligt blev leveret. Dette indbefatter muligheden for at få adgang til denne information uden at skulle bruge applikationssoftware eller andre konverteringsteknologier
Ændring 77
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – indledning
1.  En udbyder af centrale platformstjenester udpeges som gatekeeper, hvis:
1.  En virksomhed udpeges som gatekeeper, hvis:
Ændring 78
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b
b)  den driver en central platformstjeneste, der fungerer som en vigtig portal for erhvervsbrugere med henblik på at nå ud til slutbrugerne og
b)  den driver en central platformstjeneste, der fungerer som en vigtig portal for erhvervsbrugere og slutbrugere med henblik på at nå ud til andre slutbrugere og
Ændring 79
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – indledning
2.  En udbyder af centrale platformstjenester anses for at opfylde:
2.  En virksomhed anses for at opfylde:
Ændring 80
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a
a)  kravet i stk. 1, litra a), hvis den virksomhed, den tilhører, har en årlig EØS-omsætning på mindst 6,5 mia. EUR i de seneste tre regnskabsår, eller hvis den gennemsnitlige markedskapitalisering eller aktivernes og passivernes markedsværdi i den virksomhed, den tilhører, beløb sig til mindst 65 mia. EUR i det seneste regnskabsår, og den leverer en central platformstjeneste i mindst tre medlemsstater
a)  kravet i stk. 1, litra a), hvis den har en årlig EØS-omsætning på mindst 8 mia. EUR i de seneste tre regnskabsår, eller hvis den gennemsnitlige markedskapitalisering eller aktivernes og passivernes markedsværdi i virksomheden beløb sig til mindst 80 mia. EUR i det seneste regnskabsår, og den leverer en central platformstjeneste i mindst tre medlemsstater
Ændring 81
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b – afsnit 1
kravet i stk. 1, litra b), når den leverer en central platformstjeneste med mere end 45 mio. månedlige aktive slutbrugere, der er etableret eller beliggende i EU, og mere end 10 000 årlige, aktive erhvervsbrugere, der er etableret i EU, i det seneste regnskabsår.
kravet i stk. 1, litra b), når den leverer en eller flere centrale platformstjenester, som hver især har med mere end 45 mio. månedlige slutbrugere, der er etableret eller beliggende i EØS, eller mere end 10 000 årlige erhvervsbrugere, der er etableret i EØS, i det seneste regnskabsår.
Ændring 82
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b – afsnit 2
Med henblik på første afsnit henviser månedlige aktive slutbrugere til det gennemsnitlige antal månedlige aktive slutbrugere i størstedelen af det seneste regnskabsår
udgår
Ændring 83
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c
c)  kravet i stk. 1, litra c), når tærsklerne i litra b) er nået i hvert af de seneste tre regnskabsår.
c)  kravet i stk. 1, litra c), når tærsklerne i litra b) er nået i hvert af de seneste to regnskabsår.
Ændring 84
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
Med henblik på litra b),
i)  månedlige slutbrugere og årlige virksomhedsbrugere måles under hensyntagen til de indikatorer, der er anført i bilaget til denne forordning, og
ii)  "månedlige slutbrugere" henviser til det gennemsnitlige antal månedlige slutbrugere i en periode på mindst seks måneder inden for det seneste regnskabsår
Ændring 85
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3
3.  Hvis en udbyder af centrale platformstjenester når alle tærsklerne i stk. 2, underretter den Kommissionen herom senest tre måneder efter, at disse tærskler er nået, og giver den de relevante oplysninger, der er anført i stk. 2. Underretningen skal indeholde de relevante oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, for hver af udbyderens centrale platformstjenester, der når tærsklerne i stk. 2, litra b). Underretningen ajourføres, når andre centrale platformstjenester hver især når tærsklerne i stk. 2, litra b).
3.  Hvis en virksomhed, der udbyder centrale platformstjenester når alle tærsklerne i stk. 2, underretter den Kommissionen herom uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest to måneder efter, at disse tærskler er nået, og giver den de relevante oplysninger, der er anført i stk. 2. Underretningen skal indeholde de relevante oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, for hver af virksomhedens centrale platformstjenester, der når tærsklerne i stk. 2, litra b). Underretningen ajourføres, når andre centrale platformstjenester hver især når tærsklerne i stk. 2, litra b).
Hvis en relevant udbyder af centrale platformstjenester undlader at anmelde de krævede oplysninger i henhold til dette stykke, forhindrer det ikke Kommissionen i til enhver tid at udpege disse udbydere som gatekeepere, jf. stk. 4.
Hvis en relevant virksomhed, der udbyder centrale platformstjenester undlader at anmelde de krævede oplysninger i henhold til dette stykke, forhindrer det ikke Kommissionen i til enhver tid at udpege disse virksomheder som gatekeepere, jf. stk. 4.
Ændring 86
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1
Kommissionen udpeger uden unødig forsinkelse og senest 60 dage efter modtagelsen af de i stk. 4 omhandlede fuldstændige oplysninger udbyderen af centrale platformstjenester, der har nået alle tærsklerne i stk. 2, som gatekeeper, medmindre denne udbyder med sin underretning fremlægger tilstrækkeligt underbyggede argumenter til at påvise, at udbyderen under de omstændigheder, hvorunder den relevante centrale platformstjeneste fungerer, og under hensyntagen til de i stk. 6 anførte elementer ikke opfylder kravene i stk. 1.
Kommissionen udpeger uden unødig forsinkelse og senest 60 dage efter modtagelsen af de i stk. 4 omhandlede fuldstændige oplysninger virksomheden, der udbyder centrale platformstjenester, der har nået alle tærsklerne i stk. 2, som gatekeeper. Virksomheden kan sammen med sin underretning fremlægge overbevisende argumenter for at påvise, at virksomheden under de omstændigheder, hvorunder den relevante centrale platformstjeneste fungerer, ikke opfylder kravene i stk. 1.
Ændring 87
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2
Hvis gatekeeperen fremlægger sådanne tilstrækkeligt underbyggede argumenter til at påvise, at den ikke opfylder kravene i stk. 1, anvender Kommissionen stk. 6 til at vurdere, om kriterierne i stk. 1 er opfyldt.
udgår
Ændring 88
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)
4a.  Hvis virksomheden, der udbyder den centrale platformstjeneste, ikke inden for den tidsfrist, der er fastsat af Kommissionen, underretter Kommissionen, giver den de oplysninger, der kræves i stk. 3, eller fremlægger alle de relevante oplysninger, der kræves for at vurdere dens udpegelse som gatekeeper i henhold til stk. 2 og 6, har Kommissionen til enhver tid ret til at udpege denne virksomhed som gatekeeper baseret på de foreliggende oplysninger i henhold til stk. 4.
Ændring 89
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5
5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 37 med henblik på at præcisere metoden til at fastslå, om de kvantitative tærskler i stk. 2 er nået, og til regelmæssigt at tilpasse dem til markedsudviklingen og den teknologiske udvikling, hvor det er nødvendigt, navnlig for så vidt angår tærsklen i stk. 2, litra a).
5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 37 med henblik på at præcisere metoden til at fastslå, om de kvantitative tærskler i denne artikels stk. 2 er nået, og til regelmæssigt at tilpasse metoden til markedsudviklingen og den teknologiske udvikling, hvor det er nødvendigt. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 37 med henblik på at ajourføre listen over indikatorer fastsat i bilaget til denne forordning.
Ændring 90
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1
Kommissionen kan i overensstemmelse med proceduren i artikel 15 identificere enhver udbyder af centrale platformstjenester som gatekeeper, når denne opfylder hvert af kravene i stk. 1, men ikke har nået hver af tærsklerne i stk. 2 eller har fremlagt tilstrækkeligt underbyggede argumenter i overensstemmelse med stk. 4.
Kommissionen identificerer i overensstemmelse med proceduren i artikel 15 enhver virksomhed, der udbyder centrale platformstjenester, undtagen mellemstore eller små virksomheder eller mikrovirksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF, som gatekeeper, når denne opfylder hvert af kravene i denne artikels stk. 1, men ikke har nået hver af tærsklerne i denne artikels stk. 2.
Ændring 91
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 2 – litra a
a)  størrelsen af leverandøren af centrale platformstjenester, herunder omsætning og markedskapitalisering, aktiviteter og position
a)  størrelsen af virksomheden, der udbyder centrale platformstjenester, herunder omsætning og markedskapitalisering, aktiviteter og position
Ændring 92
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 2 – litra c
c)  adgangsbarrierer som følge af netværkseffekter og datadrevne fordele, navnlig i forbindelse med udbyderens adgang til og indsamling af personoplysninger og andre data eller analysekapacitet
c)  adgangsbarrierer som følge af netværkseffekter og datadrevne fordele, navnlig i forbindelse med virksomhedens adgang til og indsamling af personoplysninger og andre data eller analysekapacitet
Ændring 93
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 2 – litra d
d)  stordriftsfordele, som udbyderen drager fordel af, herunder med hensyn til data
d)  stordriftsfordele, som virksomheden drager fordel af, herunder med hensyn til data
Ændring 94
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 2 – litra e a (nyt)
ea)  graden af "multihoming" blandt virksomheder
Ændring 95
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 2 – litra e b (nyt)
eb)  virksomhedens evne til at gennemføre konglomeratstrategier, navnlig ved hjælp af vertikal integration eller dens betydelige tilstedeværelse på relaterede markeder
Ændring 96
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 3
Når Kommissionen foretager sin vurdering, tager den hensyn til den forventede udvikling i disse elementer.
Når Kommissionen foretager sin vurdering, tager den hensyn til den forventede udvikling i disse elementer, herunder eventuelle planlagte koncentrationer, der involverer en anden udbyder af centrale platformstjenester eller af andre tjenester, der leveres i den digitale sektor.
Ændring 97
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 4
Hvis udbyderen af en central platformstjeneste, der har nået de kvantitative tærskler i stk. 2, på en væsentlig måde undlader at efterkomme de undersøgelsesforanstaltninger, som Kommissionen har pålagt, og den manglende overholdelse varer ved, efter at udbyderen er blevet opfordret til at overholde bestemmelserne inden for en rimelig frist og til at fremsætte bemærkninger, har Kommissionen ret til at udpege denne udbyder som gatekeeper.
udgår
Ændring 98
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 5
Hvis udbyderen af en central platformstjeneste, der ikke har nået de kvantitative tærskler i stk. 2, på en væsentlig måde undlader at efterkomme de undersøgelsesforanstaltninger, som Kommissionen har pålagt, og den manglende overholdelse varer ved, efter at udbyderen er blevet opfordret til at overholde bestemmelserne inden for en rimelig frist og fremsætte bemærkninger, har Kommissionen ret til at udpege denne udbyder som gatekeeper på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger.
udgår
Ændring 99
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 7
7.  For hver gatekeeper, der identificeres i henhold til stk. 4 eller 6, identificerer Kommissionen den relevante virksomhed, som den tilhører, og angiver de relevante centrale platformstjenester, der leveres inden for samme virksomhed, og som hver især fungerer som en vigtig platform for erhvervsbrugere med henblik på at nå frem til slutbrugere, jf. stk. 1, litra b).
7.  For hver virksomhed, der udpeges som gatekeeper i henhold til stk. 4 eller 6, identificerer Kommissionen inden for den frist, der er fastsat stk. 4, de relevante centrale platformstjenester, der udbydes inden for samme virksomhed, og som hver især fungerer som en vigtig platform for erhvervsbrugere med henblik på at nå frem til slutbrugere, jf. stk. 1, litra b).
Ændring 100
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 8
8.  Gatekeeperen skal overholde de forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, senest seks måneder efter, at en central platformstjeneste er blevet opført på listen i henhold til nærværende artikels stk. 7.
8.  Gatekeeperen skal overholde de forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, snarest muligt og under alle omstændigheder højst fire måneder efter, at en central platformstjeneste er blevet opført på listen i henhold til nærværende artikels stk. 7.
Ændring 101
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1
Kommissionen vurderer regelmæssigt og mindst hvert andet år, om de udpegede gatekeepere fortsat opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, eller om nye udbydere af centrale platformstjenester opfylder disse krav. Ved den regelmæssige revision skal det også undersøges, om gatekeepernes liste over berørte centrale platformstjenester skal justeres.
Kommissionen vurderer regelmæssigt og mindst hvert tredje år, om de udpegede gatekeepere fortsat opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, og mindst hvert år om nye centrale platformstjenester opfylder disse krav. Ved den regelmæssige revision skal det også undersøges, om gatekeepernes liste over berørte centrale platformstjenester skal justeres. Denne vurdering har ingen opsættende virkning på gatekeeperens forpligtelser.
Ændring 102
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2
Hvis Kommissionen på grundlag af denne gennemgang i henhold til første afsnit finder, at de forhold, som lå til grund for udpegelsen af udbydere af centrale platformstjenester som gatekeepere, har ændret sig, vedtager den en tilsvarende afgørelse.
Hvis Kommissionen på grundlag af denne gennemgang i henhold til første afsnit finder, at de forhold, som lå til grund for udpegelsen af virksomheder, der udbyder centrale platformstjenester som gatekeepere, har ændret sig, vedtager den en afgørelse i overensstemmelse hermed.
Ændring 103
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3
3.  Kommissionen offentliggør og ajourfører løbende listen over gatekeepere og listen over de centrale platformstjenester, for hvilke de løbende skal opfylde forpligtelserne i artikel 5 og 6.
3.  Kommissionen offentliggør og ajourfører løbende listen over virksomheder, der er udpeget som gatekeepere, og listen over de centrale platformstjenester, for hvilke de løbende skal opfylde forpligtelserne i artikel 5 og 6. Kommissionen offentliggør en årlig rapport med resultaterne af sine overvågningsaktiviteter, herunder konsekvenserne for erhvervsbrugere, navnlig små og mellemstore virksomheder, og slutbrugere og fremlægger den for Europa-Parlamentet og Rådet.
Ændring 104
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a
a)  afholde sig fra at kombinere personoplysninger fra disse centrale platformstjenester med personoplysninger fra andre tjenester, der tilbydes af gatekeeperen, eller med personoplysninger fra tredjepartstjenester, og fra at tilmelde slutbrugeren andre tjenester hos gatekeeperen for at kombinere personoplysninger, medmindre slutbrugeren er blevet præsenteret for det specifikke valg og har givet samtykke i henhold til forordning (EU) 2016/679;
a)  afholde sig fra at kombinere og anvende personoplysninger fra disse centrale platformstjenester sammen med personoplysninger fra andre tjenester, der tilbydes af gatekeeperen, eller med personoplysninger fra tredjepartstjenester, og fra at tilmelde slutbrugeren andre tjenester hos gatekeeperen for at kombinere personoplysninger, medmindre slutbrugeren på en udtrykkelig og klar måde er blevet præsenteret for det specifikke valg og har givet samtykke i henhold til forordning (EU) 2016/679
Ændring 105
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b
b)  give erhvervsbrugere mulighed for at tilbyde de samme produkter eller tjenester til slutbrugere gennem tredjeparters onlineformidlingstjenester til priser eller på betingelser, der er forskellige fra dem, der tilbydes gennem gatekeepernes onlineformidlingstjenester
b)  undlade at anvende kontraktlige forpligtelser, der forhindrer erhvervsbrugere i at tilbyde de samme produkter eller tjenester til slutbrugere gennem tredjeparters onlineformidlingstjenester eller gennem deres egne direkte onlinesalgskanaler til priser eller på betingelser, der er forskellige fra dem, der tilbydes gennem gatekeepernes onlineformidlingstjenester
Ændring 106
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c
c)  give erhvervsbrugere mulighed for at fremsætte tilbud til slutbrugere, de har fået via den centrale platformstjeneste, og indgå kontrakter med disse slutbrugere, uanset om de til dette formål anvender gatekeeperens centrale platformstjenester eller ej, og give slutbrugerne mulighed for via gatekeeperens centrale platformstjenester at få adgang til og anvende indhold, abonnementer, funktioner eller andre elementer ved hjælp af en erhvervsbrugers softwareapplikation i tilfælde, hvorslutbrugeren har erhvervet disse elementer fra den relevante erhvervsbruger uden brug af gatekeeperens centrale platformstjenester
c)  give erhvervsbrugere mulighed for at formidle og fremsætte tilbud, herunder på forskellige købsbetingelser, til slutbrugere, de har fået via den centrale platformstjeneste eller ad andre kanaler, og indgå kontrakter med disse slutbrugere eller modtage betaling for leverede ydelser, uanset om de til dette formål anvender gatekeeperens centrale platformstjenester eller ej
Ændring 107
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (nyt)
ca)  give slutbrugere mulighed for via gatekeeperens centrale platformstjenester at få adgang til og anvende indhold, abonnementer, funktioner eller andre elementer ved hjælp af en erhvervsbrugers softwareapplikation, også i tilfælde hvor slutbrugeren har erhvervet disse elementer fra den relevante erhvervsbruger uden brug af gatekeeperens centrale platformstjenester, medmindre gatekeeperen kan påvise, at denne adgang underminerer slutbrugernes databeskyttelse eller cybersikkerhed
Ændring 108
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d
d)  afholde sig fra at forhindre eller begrænse erhvervsbrugere i at tage spørgsmål op over for en hvilken som helst relevant offentlig myndighed vedrørende enhver praksis hos gatekeepere
d)  afholde sig fra direkte eller indirekte at forhindre eller begrænse erhvervsbrugere eller slutbrugere i at indbringe forhold for en hvilken som helst relevant offentlig myndighed, herunder nationale domstole, vedrørende enhver praksis hos gatekeepere
Ændring 109
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e
e)  afholde sig fra at kræve, at erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller interagerer med en identifikationstjeneste hos gatekeeperen i forbindelse med tjenester, der udbydes af erhvervsbrugere, som anvender den pågældende gatekeepers centrale platformstjenester
e)  afholde sig fra at kræve, at erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller interagerer med en identifikationstjeneste eller en anden accessorisk tjeneste hos gatekeeperen i forbindelse med tjenester, der udbydes af erhvervsbrugere, som anvender den pågældende gatekeepers centrale platformstjenester
Ændring 110
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra f
f)  undlade at kræve, at erhvervsbrugere eller slutbrugere abonnerer på eller lader sig registrere hos andre centrale platformstjenester, der er identificeret i henhold til artikel 3, eller som har nået tærsklerne i artikel 3, stk. 2, litra b), som en betingelse for at få adgang til, tilmelde sig eller registrere sig i en af deres centrale platformstjenester, der er identificeret i henhold til nævnte artikel
f)  undlade at kræve, at erhvervsbrugere eller slutbrugere abonnerer på eller lader sig registrere hos andre centrale platformstjenester som en betingelse for at kunne anvende, få adgang til, tilmelde sig eller registrere sig i en af deres centrale platformstjenester, der er identificeret i henhold til nævnte artikel
Ændring 111
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g
g)  på anmodning give annoncører og udgivere, som den leverer reklametjenester til, oplysninger om den pris, som annoncøren og udgiveren betaler, samt det beløb eller vederlag, der betales til udgiveren, for udgivelse af en bestemt annonce og for hver af de relevante reklametjenester, der leveres af gatekeeperen.
g)  give annoncører og udgivere eller tredjeparter, der er godkendt af annoncørerne eller udgiverne, som den leverer digitale reklametjenester til, gratis, kvalitetspræget, effektiv og løbende adgang i realtid til fuldstændige oplysninger om reklameporteføljens synlighed og tilgængelighed, herunder:
Ændring 112
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g – nr. i (nyt)
i)  prisvilkårene for bud afgivet af annoncører og reklameformidlere
Ændring 113
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g – nr. ii (nyt)
ii)  prisfastsættelsesmekanismer og ‑ordninger til beregning af gebyrerne, herunder de ikkeprisrelaterede kriterier i auktionsprocessen
Ændring 114
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g – nr. iii (nyt)
iii)  den pris og de gebyrer, som annoncøren og udgiveren betaler, herunder eventuelle fradrag og tillæg
Ændring 115
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g – nr. iv (nyt)
iv)  det beløb og det vederlag, der betales til udgiveren for offentliggørelse af en given reklame, og
Ændring 116
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra g – nr. v (nyt)
v)  det beløb og det vederlag, der betales til udgiveren for hver af de relevante reklametjenester, der leveres af gatekeeperen.
Ændring 117
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra ga (nyt)
ga)  afholde sig fra i konkurrence med erhvervsbrugere at anvende data, der ikke er offentligt tilgængelige, og som genereres ved eller i forbindelse med anvendelsen af de relevante centrale platformstjenester eller accessoriske tjenester, der udføres af disse erhvervsbrugere, herunder disse erhvervsbrugeres slutbrugere, af dens centrale platformstjenester eller accessoriske tjenester eller udbydes af disse erhvervsbrugere af dens centrale platformstjenester eller accessoriske tjenester eller af disse erhvervsbrugeres slutbrugere
Ændring 235
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra gb (nyt)
gb)  fra det øjeblik, hvor slutbrugeren første gang anvender en hvilken som helst præinstalleret central platformstjeneste i et operativsystem, give slutbrugeren mulighed for at ændre standardindstillingerne for den pågældende centrale platformstjeneste til en anden indstilling ud fra en liste med de tilgængelige primære tredjepartstjenester, og give slutbrugeren mulighed for, herunder gøre det teknisk muligt, at afinstallere præinstallerede softwareapplikationer på en central platformstjeneste på et hvilket som helst tidspunkt, uden at dette berører gatekeeperens mulighed for at begrænse en sådan afinstallation i forbindelse med softwareapplikationer, der er væsentlige for styresystemets eller enhedens funktionsmåde, og som ikke teknisk kan tilbydes individuelt af tredjeparter
Ændring 119
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a
a)  afholde sig fra i konkurrence med erhvervsbrugere at anvende data, der ikke er offentligt tilgængelige, og som genereres gennem aktiviteter, der udføres af disse erhvervsbrugere, herunder disse erhvervsbrugeres slutbrugere, af dens centrale platformstjenester eller leveres af disse erhvervsbrugere af dens centrale platformstjenester eller af disse erhvervsbrugeres slutbrugere
udgår
Ændring 120
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a a (nyt)
aa)  afholde sig fra med henblik på egne kommercielle formål og placering af tredjepartsreklamer i sine egne tjenester at kombinere personoplysninger for at levere målrettet reklame eller mikromålrettet reklame, medmindre en slutbruger, der ikke er mindreårig, har givet et klart, udtrykkeligt, fornyet informeret samtykke til gatekeeperen i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i forordning (EU) 2016/679
Ændring 121
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b
b)  give slutbrugerne mulighed for at afinstallere præinstallerede softwareapplikationer på deres centrale platformstjenester, uden at dette berører en gatekeepers mulighed for at begrænse en sådan afinstallation i forbindelse med softwareapplikationer, der er væsentlige for styresystemets eller udstyrets funktion, og som tredjeparter teknisk ikke kan tilbyde individuelt
udgår
Ændring 122
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c
c)  gøre det muligt at installere og anvende tredjepartssoftwareapplikationer eller softwareapplikationsbutikker, der anvender eller interagerer med den pågældende gatekeepers styresystemer, og gøre det muligt at tilgå disse softwareapplikationer eller softwareapplikationsbutikker ved hjælp af andre metoder end den pågældende gatekeepers centrale platformstjenester. Gatekeeperen må ikke forhindres i at træffe forholdsmæssige foranstaltninger for at sikre, at tredjepartssoftwareapplikationer eller softwareapplikationsbutikker ikke bringer integriteten af hardwaren eller styresystemet, der stilles til rådighed af gatekeeperen, i fare
c)  gøre det teknisk muligt at installere og anvende tredjepartssoftwareapplikationer eller softwareapplikationsbutikker, der anvender eller interagerer med den pågældende gatekeepers styresystemer, og gøre det muligt at tilgå disse softwareapplikationer eller softwareapplikationsbutikker ved hjælp af andre metoder end den pågældende gatekeepers relevante centrale platformstjenester. Gatekeeperen skal, hvor det er relevant, anmode slutbrugerne om at tage stilling til, hvorvidt de ønsker at gøre den downloadede applikation eller applikationsbutik til standard. Gatekeeperen må ikke forhindres i at træffe foranstaltninger, der er både nødvendige og forholdsmæssige, for at sikre, at tredjepartssoftwareapplikationer eller softwareapplikationsbutikker ikke bringer integriteten af hardwaren eller styresystemet, der stilles til rådighed af gatekeeperen, i fare eller underminerer slutbrugerens databeskyttelse eller cybersikkerhed, forudsat at sådanne nødvendige og forholdsmæssige foranstaltninger begrundes behørigt af gatekeeperen
Ændring 123
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d
d)  afholde sig fra at behandle rangordningstjenester og -produkter, der tilbydes af gatekeeperen selv eller af en tredjepart, som tilhører samme virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende tjenester eller produkter fra tredjeparter, og anvende retfærdige og ikkediskriminerende betingelser for en sådan rangordning
d)  undlade at behandle rangordningstjenester eller andre indstillinger, tjenester og produkter, der tilbydes af gatekeeperen selv eller af en tredjepart, som tilhører samme virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende tjenester eller produkter fra tredjeparter, og anvende gennemsigtige, retfærdige og ikkediskriminerende betingelser for sådanne tjenester eller produkter fra tredjeparter
Ændring 124
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra e
e)  afholde sig fra ad teknisk vej at begrænse slutbrugernes mulighed for at skifte mellem og abonnere på forskellige softwareapplikationer og -tjenester, der skal tilgås via gatekeeperens styresystem, herunder med hensyn til slutbrugernes valg af internetudbyder
e)  undlade ad teknisk vej eller på anden måde at begrænse slutbrugernes mulighed for at skifte mellem og abonnere på forskellige softwareapplikationer og ‑tjenester, herunder med hensyn til slutbrugernes valg af internetudbyder
Ændring 125
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra e a (nyt)
ea)  afholde sig fra praksis, der er til hinder for slutbrugeres mulighed for at framelde sig en central platformstjeneste
Ændring 126
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f
f)  give erhvervsbrugere og udbydere af accessoriske tjenester adgang til og interoperabilitet med de samme styresystemer, hardware- eller softwarefunktioner, der er tilgængelige eller anvendes i gatekeeperens levering af eventuelle accessoriske tjenester
f)  give erhvervsbrugere, tjenesteudbydere og hardwareleverandører gratis adgang til og interoperabilitet med de samme hardware- og softwarefunktioner, der tilgås eller kontrolleres via et styresystem, som er til rådighed for tjenester eller hardware, der leveres af gatekeeperen, forudsat at styresystemet er identificeret i henhold til artikel 3, stk. 7. Udbydere af accessoriske tjenester skal desuden gives adgang til og interoperabilitet med de samme styresystemer, hardware- eller softwarefunktioner, uanset om disse softwarefunktioner er en del af et styresystem, der er tilgængelige for accessoriske tjenester, der leveres af en gatekeeper. Gatekeeperen må ikke forhindres i at træffe strengt nødvendige foranstaltninger for at sikre, at interoperabilitet ikke udgør en fare for integriteten af det styresystem eller de hardware- eller softwarefunktioner, der stilles til rådighed af gatekeeperen, eller underminerer slutbrugerens databeskyttelse eller cybersikkerhed, forudsat at sådanne strengt nødvendige foranstaltninger begrundes behørigt af gatekeeperen
Ændring 127
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f a (nyt)
fa)  tillade enhver udbyder af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester på dennes anmodning og gratis at sammenkoble sig med gatekeeperens nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, der er identificeret i henhold til artikel 3, stk. 7. Sammenkobling skal tilbydes på objektivt samme betingelser og af samme kvalitet, som er tilgængelig for eller anvendes af gatekeeperen, dens datterselskaber eller dens partnere, og dermed give mulighed for funktionel interaktion med disse tjenester, samtidig med at der sikres et højt niveau af sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger
Ændring 128
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f b (nyt)
fb)  tillade enhver udbyder af sociale netværkstjenester på dennes anmodning og gratis at sammenkoble sig med gatekeeperens sociale netværkstjenester, der er identificeret i henhold til artikel 3, stk. 7. Sammenkobling skal tilbydes på objektivt samme betingelser og af samme kvalitet, som er tilgængelig for eller anvendes af gatekeeperen, dens datterselskaber eller dens partnere, og dermed give mulighed for funktionel interaktion med disse tjenester, samtidig med at der sikres et højt niveau af sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger. Gennemførelsen af denne forpligtelse er underlagt Kommissionens specifikation i artikel 10, stk. 2, litra a)
Ændring 129
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra g
g)  efter anmodning og gratis give annoncører og udgivere adgang til gatekeeperens værktøjer til resultatmåling og de oplysninger, der er nødvendige for, at annoncører og udgivere kan foretage deres egen uafhængige verifikation af annoncefortegnelsen
g)  efter anmodning og gratis give annoncører og udgivere og tredjeparter bemyndiget af annoncører og udgivere adgang til gatekeeperens værktøjer til resultatmåling og de oplysninger, der er nødvendige for, at annoncører og udgivere kan foretage deres egen uafhængige verifikation af annoncefortegnelsen, herunder aggregerede og ikke-aggregerede data og resultatdata på en måde, der giver annoncører og udgivere mulighed for at bruge deres egne verifikations- og målingsværktøjer til at vurdere resultaterne af de centrale tjenester, gatekeeperne har leveret
Ændring 130
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra h
h)  sikre effektiv portabilitet af data, der genereres gennem en erhvervsbrugers eller en slutbrugers aktivitet, og navnlig stille værktøjer til rådighed for slutbrugerne for at lette udøvelsen af dataportabilitet i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679, herunder ved at give løbende adgang i realtid
h)  på anmodning og gratis give slutbrugere eller tredjeparter, der er godkendt af en slutbruger, effektiv portabilitet af data, der leveres af slutbrugeren eller genereres gennem dennes aktivitet i forbindelse med anvendelsen af de relevante centrale platformstjenester, herunder ved gratis at stille værktøjer til rådighed for at lette en effektiv udøvelse af denne dataportabilitet i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679, og herunder ved at give løbende adgang i realtid
Ændring 131
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra i
i)  give erhvervsbrugere eller tredjeparter, der er godkendt af en erhvervsbruger, gratis adgang til effektive og kontinuerlige realtidsdata af høj kvalitet og mulighed for at anvende aggregerede eller ikke-aggregerede data, som leveres eller genereres i forbindelse med anvendelsen af de relevante centrale platformstjenester af de erhvervsbrugere og slutbrugere, der beskæftiger sig med de produkter eller tjenester, som leveres af disse erhvervsbrugere kun give adgang til og mulighed for at anvende personoplysninger, hvis de er direkte forbundet med slutbrugerens anvendelse af de produkter eller tjenester, der tilbydes af den relevante erhvervsbruger gennem den relevante centrale platformstjeneste, og når slutbrugeren vælger en sådan deling med samtykke i henhold til forordning (EU) 2016/679
i)  på deres anmodning give erhvervsbrugere eller tredjeparter, der er godkendt af en erhvervsbruger, gratis adgang til kontinuerlige realtidsdata og mulighed for at anvende aggregerede og ikke-aggregerede data, som leveres eller genereres i forbindelse med anvendelsen af de relevante centrale platformstjenester eller accessoriske tjenester, som gatekeeperen tilbyder, af disse erhvervsbrugere og slutbrugere, der beskæftiger sig med de produkter eller tjenester, som leveres af disse erhvervsbrugere, dette omfatter, på erhvervsbrugerens anmodning, muligheden for og de nødvendige værktøjer til at tilgå og analysere data "in situ" uden en overførsel fra gatekeeperen, personoplysninger, hvis de er direkte forbundet med slutbrugerens anvendelse af de produkter eller tjenester, der tilbydes af den relevante erhvervsbruger gennem den relevante centrale platformstjeneste, og når slutbrugeren vælger en sådan deling med samtykke i henhold til forordning (EU) 2016/679
Ændring 132
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra k
k)  anvende retfærdige og ikkediskriminerende generelle betingelser for adgang for erhvervsbrugere til sin softwareapplikationsbutik, der er udpeget i henhold til artikel 3 i denne forordning.
k)  anvende gennemsigtige, retfærdige, rimelige og ikkediskriminerende generelle betingelser for adgang og betingelser, som ikke er mindre fordelagtige end de betingelser, der er gældende for dens egen tjeneste, for erhvervsbrugere til sine centrale platformstjenester, der er udpeget i henhold til artikel 3 i denne forordning.
Ændring 133
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2
Artikel 6 – stk. 2
Artikel 5 – stk. 2
2.   Med henblik på stk. 1, litra a), omfatter data, der ikke er offentligt tilgængelige, alle aggregerede og ikke-aggregerede data genereret af erhvervsbrugere, som kan udledes af eller indsamles gennem erhvervsbrugeres eller deres kunders kommercielle aktiviteter på gatekeepernes centrale platformstjenester.
2.  Med henblik på stk. 1, litra ga), omfatter data, der ikke er offentligt tilgængelige, alle aggregerede og ikke-aggregerede data genereret af erhvervsbrugere, som kan udledes af eller indsamles gennem erhvervsbrugeres eller deres kunders kommercielle aktiviteter på gatekeepernes centrale platformstjenester eller accessoriske tjenester.
Ændring 134
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
1.  De foranstaltninger, der gennemføres af gatekeeperen for at sikre overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, skal være effektive med hensyn til at nå målet med den relevante forpligtelse. Gatekeeperen sikrer, at disse foranstaltninger gennemføres i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF samt med lovgivningen om cybersikkerhed, forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed.
1.  Gatekeeperen gennemfører effektive foranstaltninger for at sikre sin overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, og demonstrerer denne overholdelse, hvis den bliver anmodet om det. Gatekeeperen sikrer, at de foranstaltninger, den gennemfører, er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF samt med lovgivningen om cybersikkerhed, forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed såvel som med kravene om tilgængelighed for personer med handicap i henhold til direktiv (EU) 2019/882.
Ændring 135
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Senest seks måneder efter sin udpegelse og i henhold til artikel 3, stk. 8, forelægger gatekeeperen Kommissionen en rapport, der giver en detaljeret og gennemsigtig beskrivelse af de foranstaltninger, der er gennemført for at sikre overholdelse af forpligtelserne i artikel 5 og 6. Denne rapport ajourføres mindst en gang om året.
Ændring 136
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)
1b.  Sammen med den rapport, som er nævnt i stk. 1a, og inden for samme tidsfrist giver gatekeeperen Kommissionen et ikkefortroligt sammendrag af sin rapport, som hurtigst muligt vil blive offentliggjort af Kommissionen. Det ikkefortrolige sammendrag ajourføres mindst en gang om året ifølge den detaljerede rapport.
For at overholde de forpligtelser, der er fastsat i artikel 6, og hvis gatekeeperen nærer begrundet tvivl om den eller de passende metode(r) til overholdelse, kan gatekeeperen anmode Kommissionen om at deltage i en proces med henblik på at modtage og imødekomme anmodninger om præcisering og derefter yderligere specificere relevante foranstaltninger, som gatekeeperen skal træffe for at overholde disse forpligtelser på en effektiv og forholdsmæssig måde. Yderligere præcisering af de forpligtelser, der er fastsat i artikel 6, begrænses til spørgsmål, der har til formål at sikre en effektiv og forholdsmæssig opfyldelse af forpligtelserne. I forbindelse hermed kan Kommissionen beslutte at høre tredjeparter, hvis synspunkter den anser for nødvendige i forhold til de foranstaltninger, som gatekeeperen ventes at gennemføre. Processens varighed må ikke overstige den periode, der er fastsat i artikel 3, stk. 8, med mulighed for en forlængelse med to måneder efter Kommissionens skøn, hvis dialogprocessen ikke er afsluttet inden udløbet af denne periode.
Kommissionen beholder skønsmæssige beføjelser til at beslutte, om den vil indgå i en sådan proces, under behørig hensyntagen til principperne om ligebehandling, proportionalitet og en retfærdig procedure. Hvis Kommissionen beslutter ikke at indgå i en sådan proces, skal den give den pågældende gatekeeper en skriftlig begrundelse. Ved afslutningen af denne proces kan Kommissionen også ved en afgørelse udspecificere de foranstaltninger, som den pågældende gatekeeper skal gennemføre som følge af processens afslutning, jf. stk. 1b.
Ændring 137
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2
2.  Hvis Kommissionen finder, at de foranstaltninger, som gatekeeperen har til hensigt at gennemføre i henhold til stk. 1 eller har gennemført, ikke sikrer en effektiv overholdelse af de relevante forpligtelser i artikel 6, kan den ved en afgørelse specificere de foranstaltninger, som den pågældende gatekeeper skal gennemføre. Kommissionen vedtager en sådan afgørelse senest seks måneder efter indledningen af proceduren i henhold til artikel 18.
2.  Hvis Kommissionen finder, at de foranstaltninger, som gatekeeperen har til hensigt at gennemføre i henhold til stk. 1 eller har gennemført, ikke sikrer en effektiv overholdelse af de relevante forpligtelser i artikel 6, kan den ved en afgørelse specificere de foranstaltninger, som den pågældende gatekeeper skal gennemføre. Kommissionen vedtager en sådan afgørelse hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest fire måneder efter indledningen af proceduren i henhold til artikel 18.
Ændring 138
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4
4.  Med henblik på vedtagelse af afgørelsen i henhold til stk. 2 meddeler Kommissionen sine foreløbige resultater senest tre måneder efter indledningen af proceduren. I de foreløbige resultater redegør Kommissionen for de foranstaltninger, den overvejer at træffe, eller den mener, at udbyderen af de pågældende centrale platformstjenester bør træffe for effektivt at imødekomme de foreløbige resultater.
4.  Med henblik på vedtagelse af afgørelsen i henhold til stk. 2 meddeler Kommissionen sine foreløbige resultater og offentliggør en kort sammenfatning hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest to måneder efter indledningen af proceduren. I de foreløbige resultater redegør Kommissionen for de foranstaltninger, som den overvejer at træffe, eller som den mener, at udbyderen af de pågældende centrale platformstjenester bør træffe for effektivt at imødekomme de foreløbige resultater. Kommissionen kan beslutte at opfordre interesserede tredjeparter til at fremsende deres bemærkninger inden for en frist, som fastsættes af Kommissionen i dens offentliggørelse. I forbindelse med offentliggørelsen tager Kommissionen behørigt hensyn til virksomheders legitime interesse i, at deres forretningshemmeligheder beskyttes.
Ændring 139
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 7
7.  En gatekeeper kan anmode om indledning af procedurer i henhold til artikel 18, således at Kommissionen kan afgøre, om de foranstaltninger, som gatekeeperen har til hensigt at gennemføre eller har gennemført i henhold til artikel 6, er effektive med hensyn til at nå målet for den relevante forpligtelse under de specifikke omstændigheder. En gatekeeper kan sammen med sin anmodning afgive en begrundet erklæring med en detaljeret forklaring af, hvorfor de foranstaltninger, som den har til hensigt at gennemføre eller har gennemført, under de specifikke omstændigheder er effektive med hensyn til at nå målet med den relevante forpligtelse.
7.  En gatekeeper kan inden for den i artikel 3, stk. 8, fastsatte gennemførelsesfrist anmode om indledning af procedurer i henhold til artikel 18, således at Kommissionen kan afgøre, om de foranstaltninger, som gatekeeperen har til hensigt at gennemføre eller har gennemført i henhold til artikel 6, er effektive med hensyn til at nå målet for den relevante forpligtelse under de specifikke omstændigheder. I sin anmodning afgiver gatekeeperen en begrundet erklæring med en detaljeret forklaring af, hvorfor de foranstaltninger, som den har til hensigt at gennemføre eller har gennemført, under de specifikke omstændigheder er effektive med hensyn til at nå målet med den relevante forpligtelse. Kommissionen vedtager en sådan afgørelse inden for seks måneder efter at have indledt de i artikel 18 omhandlede procedurer.
Ændring 140
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
1.  Kommissionen kan efter begrundet anmodning fra gatekeeperen undtagelsesvis helt eller delvist suspendere en specifik forpligtelse, der er fastsat i artikel 5 og 6, for en central platformstjeneste ved en afgørelse vedtaget efter rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, hvis gatekeeperen påviser, at overholdelsen af denne specifikke forpligtelse på grund af ekstraordinære omstændigheder, som ligger uden for gatekeepernes kontrol, vil bringe den økonomiske levedygtighed af gatekeeperens virksomhed i Unionen i fare, og kun i det omfang, det er nødvendigt for at imødegå en sådan trussel. Kommissionen sigter mod at vedtage afgørelsen om suspension hurtigst muligt og senest 3 måneder efter modtagelsen af en fuldstændig, begrundet anmodning.
1.  Kommissionen kan efter begrundet anmodning fra gatekeeperen undtagelsesvis helt eller delvist suspendere en specifik forpligtelse, der er fastsat i artikel 5 og 6, for en central platformstjeneste ved en afgørelse vedtaget efter rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, hvis gatekeeperen påviser, at overholdelsen af denne specifikke forpligtelse på grund af ekstraordinære omstændigheder, som ligger uden for gatekeepernes kontrol, vil bringe den økonomiske levedygtighed af gatekeeperens virksomhed i Unionen i fare, og kun i det omfang, det er nødvendigt for at imødegå en sådan trussel. Kommissionen sigter mod at vedtage afgørelsen om suspension hurtigst muligt og senest tre måneder efter modtagelsen af en fuldstændig, begrundet anmodning. Afgørelsen om suspension ledsages af en begrundelse, hvori der redegøres for årsagerne til suspensionen.
Ændring 141
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2
2.  Hvis suspensionen indrømmes i henhold til stk. 1, tager Kommissionen sin afgørelse om suspension op til fornyet overvejelse hvert år. Efter en sådan fornyet overvejelse ophæver Kommissionen enten suspensionen eller træffer afgørelse om, at betingelserne i stk. 1 fortsat er opfyldt.
2.  Hvis suspensionen indrømmes i henhold til stk. 1, tager Kommissionen sin afgørelse om suspension op til fornyet overvejelse hvert år. Efter en sådan fornyet overvejelse ophæver Kommissionen enten suspensionen helt eller delvist eller træffer afgørelse om, at betingelserne i stk. 1 fortsat er opfyldt.
Ændring 142
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1
Kommissionen kan efter begrundet anmodning fra en gatekeeper midlertidigt suspendere anvendelsen af den relevante forpligtelse på en eller flere individuelle centrale platformstjenester allerede forud for afgørelsen i henhold til stk. 1.
I nødstilfælde kan Kommissionen efter begrundet anmodning fra en gatekeeper midlertidigt suspendere anvendelsen af den relevante forpligtelse på en eller flere individuelle centrale platformstjenester allerede forud for afgørelsen i henhold til stk. 1.
Ændring 143
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2
Ved vurderingen af anmodningen tager Kommissionen navnlig hensyn til, hvilken indvirkning overholdelsen af den specifikke forpligtelse vil have på den økonomiske levedygtighed af gatekeeperens virksomhed i Unionen samt på tredjeparter. Suspensionen kan gøres betinget af betingelser og forpligtelser, som fastsættes af Kommissionen for at sikre en rimelig balance mellem disse interesser og denne forordnings mål. En sådan anmodning kan fremsættes og efterkommes når som helst i afventning af Kommissionens vurdering i henhold til stk. 1.
Ved vurderingen af anmodningen tager Kommissionen navnlig hensyn til, hvilken indvirkning overholdelsen af den specifikke forpligtelse vil have på den økonomiske levedygtighed af gatekeeperens virksomhed i Unionen samt på tredjeparter, navnlig mindre erhvervsbrugere og forbrugere. Suspensionen kan gøres betinget af betingelser og forpligtelser, som fastsættes af Kommissionen for at sikre en rimelig balance mellem disse interesser og denne forordnings mål. En sådan anmodning kan fremsættes og efterkommes når som helst i afventning af Kommissionens vurdering i henhold til stk. 1.
Ændring 144
Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift
Fritagelse begrundet i tvingende almene hensyn
Fritagelse begrundet i den offentlige sædelighed, folkesundheden eller den offentlige sikkerhed
Ændring 145
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1
1.  Kommissionen kan efter begrundet anmodning fra en gatekeeper eller på eget initiativ ved en afgørelse vedtaget efter rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, helt eller delvis fritage gatekeeperen fra en specifik forpligtelse, jf. artikel 5 og 6, i forbindelse med en individuel central platformstjeneste, der er identificeret i henhold til artikel 3, stk. 7, hvis en sådan fritagelse er berettiget af de grunde, der er anført i nærværende artikels stk. 2. Kommissionen vedtager afgørelsen om fritagelse senest 3 måneder efter modtagelsen af en fuldstændig, begrundet anmodning.
1.  Kommissionen kan efter begrundet anmodning fra en gatekeeper eller på eget initiativ ved en afgørelse vedtaget efter rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, helt eller delvis fritage gatekeeperen fra en specifik forpligtelse, jf. artikel 5 og 6, i forbindelse med en individuel central platformstjeneste, der er identificeret i henhold til artikel 3, stk. 7, hvis en sådan fritagelse er berettiget af de grunde, der er anført i nærværende artikels stk. 2. Kommissionen vedtager afgørelsen om fritagelse senest tre måneder efter modtagelsen af en fuldstændig, begrundet anmodning. En sådan afgørelse ledsages af en begrundelse, hvori der redegøres for årsagerne til fritagelsen.
Ændring 146
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Hvis fritagelsen indrømmes i henhold til stk. 1, tager Kommissionen sin afgørelse om fritagelse op til fornyet overvejelse hvert år. Efter en sådan fornyet overvejelse ophæver Kommissionen enten helt eller delvist fritagelsen eller træffer afgørelse om, at betingelserne i stk. 1 fortsat er opfyldt.
Ændring 147
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1
Kommissionen kan efter begrundet anmodning fra en gatekeeper eller på eget initiativ midlertidigt suspendere anvendelsen af den relevante forpligtelse på en eller flere individuelle centrale platformstjenester allerede inden afgørelsen i henhold til stk. 1.
I hastetilfælde kan Kommissionen kan efter begrundet anmodning fra en gatekeeper eller på eget initiativ midlertidigt suspendere anvendelsen af den relevante forpligtelse på en eller flere individuelle centrale platformstjenester allerede inden afgørelsen i henhold til stk. 1.
Ændring 148
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34 med henblik på at ajourføre de forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, hvis den på grundlag af en markedsundersøgelse i henhold til artikel 17 har konstateret, at der er behov for nye forpligtelser vedrørende praksis, som begrænser centrale platformstjenesters konkurrence på markedet eller er urimelige på samme måde som den praksis, der er omfattet af forpligtelserne i artikel 5 og 6.
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 37 om ændring af artikel 5 og 6 ved at tilføje forpligtelser, hvis den på grundlag af en markedsundersøgelse i henhold til artikel 17 har konstateret, at dette er nødvendigt for at adressere praksis, som begrænser centrale platformstjenesters konkurrence på markedet eller er urimelige på samme måde som den praksis, der er omfattet af forpligtelserne i artikel 5 og 6. Der må ved de pågældende delegerede retsakter kun tilføjes nye forpligtelser til dem, der er opført i artikel 5 og 6.
Ændring 149
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Kommissionen tillægges beføjelse til i overensstemmelse med artikel 37 at vedtage delegerede retsakter, der supplerer denne forordning med hensyn til de i artikel 5 og 6 fastsatte forpligtelser. De pågældende delegerede retsakter må kun indeholde bestemmelser om følgende:
a)  i hvilket omfang en forpligtelse finder anvendelse på bestemte centrale platformstjenester
b)  i hvilket omfang en forpligtelse kun finder anvendelse på en undergruppe af erhvervsbrugere eller slutbrugere, eller
c)  hvordan forpligtelserne skal opfyldes for at sikre, at de er effektive.
Ændring 150
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra a
a)  der er en ubalance mellem erhvervsbrugeres rettigheder og forpligtelser, og gatekeeperen opnår en fordel fra erhvervsbrugere, der ikke står i forhold til den tjeneste, som gatekeeperen leverer til erhvervsbrugere eller
a)  der er en ubalance mellem erhvervsbrugeres rettigheder og forpligtelser, og gatekeeperen opnår en fordel fra erhvervsbrugere, der ikke står i forhold til den tjeneste, som gatekeeperen leverer til erhvervsbrugere eller slutbrugere, eller
Ændring 151
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)
2a.  I forbindelse med forpligtelsen i artikel 6, stk. 1, litra fb), vedtager Kommissionen senest den ... [18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden] en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 37, der supplerer denne forordning ved at fastlægge et passende anvendelsesområde og passende karakteristika for sammenkobling af gatekeeperes sociale netværkstjenester udbudt online samt standarder eller tekniske specifikationer for en sådan sammenkobling. De pågældende standarder eller tekniske specifikationer skal sikre et højt niveau af sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger. Kommissionen kan i forbindelse med udarbejdelsen af standarder eller tekniske specifikationer høre standardiseringsorganer eller andre relevante interessenter som fastsat i forordning (EU) nr. 1025/2012.
Ændring 152
Forslag til forordning
Artikel 11
Artikel 11
Artikel 6a
Antiomgåelse
Antiomgåelse
1.   En gatekeeper sikrer, at forpligtelserne i artikel 5 og 6 opfyldes fuldt ud og effektivt. Selv om forpligtelserne i artikel 5 og 6 finder anvendelse på centrale platformstjenester, der er udpeget i henhold til artikel 3, må deres gennemførelse ikke undermineres af nogen adfærd fra den virksomhed, som gatekeeperen tilhører, uanset om denne adfærd er af kontraktmæssig, kommerciel, teknisk eller anden art.
1.  En gatekeeper sikrer, at forpligtelserne i artikel 5 og 6 opfyldes fuldt ud og effektivt.
1a.  Selv om forpligtelserne i artikel 5 og 6 finder anvendelse på centrale platformstjenester, der er udpeget i henhold til artikel 3, må en gatekeeper, herunder enhver virksomhed, som gatekeeperen tilhører, ikke udvise nogen adfærd, uanset om denne adfærd er af kontraktmæssig, kommerciel, teknisk eller anden art, som, på trods af en eventuel formel, begrebsmæssig eller teknisk afvigelse fra en forbudt adfærd i henhold til artikel 5 og 6, i praksis vil kunne have et tilsvarende formål eller virkning.
1b.  Gatekeeperen må ikke udvise nogen adfærd, der afskrækker fra interoperabilitet, ved at anvende tekniske beskyttelsesforanstaltninger eller diskriminerende vilkår, ved at underkaste applikationsprogrammeringsgrænseflader ophavsret eller ved at give vildledende oplysninger.
2.  Hvis der kræves samtykke til indsamling og behandling af personoplysninger for at sikre overholdelse af denne forordning, tager en gatekeeper de nødvendige skridt til enten at sætte erhvervsbrugere i stand til direkte at indhente det krævede samtykke til behandling af disse data, hvis det kræves i henhold til forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF, eller til at overholde Unionens regler og principper om databeskyttelse og privatlivets fred på andre måder, herunder ved at give erhvervsbrugere adgang til behørigt anonymiserede data, hvor det er relevant. Gatekeeperen må ikke gøre erhvervsbrugerens indhentning af dette samtykke mere byrdefuld end for sine egne tjenester.
2.  Hvis der kræves samtykke til indsamling, behandling og deling af personoplysninger for at sikre overholdelse af denne forordning, tager en gatekeeper de nødvendige skridt til enten at sætte erhvervsbrugere i stand til direkte at indhente det krævede samtykke til behandling af disse data, hvis det kræves i henhold til forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF, eller til at overholde Unionens regler og principper om databeskyttelse og privatlivets fred på andre måder, herunder ved at give erhvervsbrugere adgang til behørigt anonymiserede data, hvor det er relevant.
3.   En gatekeeper må ikke forringe betingelserne for eller kvaliteten af nogen af de centrale platformstjenester, der leveres til erhvervsbrugere eller slutbrugere, som benytter sig af de rettigheder eller valg, der er fastsat i artikel 5 og 6, eller gøre udøvelsen af disse rettigheder eller valgmuligheder urimeligt vanskelig.
3.  En gatekeeper må ikke forringe betingelserne for eller kvaliteten af nogen af de centrale platformstjenester, der leveres til erhvervsbrugere eller slutbrugere, som benytter sig af de rettigheder eller valg, der er fastsat i artikel 5 og 6, eller gøre udøvelsen af disse rettigheder eller valgmuligheder urimeligt vanskelig, herunder ved at forelægge slutbrugeren valg på en ikkeneutral måde eller undergrave brugerens selvstændighed, beslutningstagning eller valgmuligheder som følge af den måde, hvorpå en brugergrænseflade eller dele heraf er struktureret, udformet, fungerer eller betjenes.
Ændring 153
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1
En gatekeeper underretter Kommissionen om enhver påtænkt fusion som omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 139/2004, der involverer en anden udbyder af centrale platformstjenester eller andre tjenester, som leveres i den digitale sektor, uanset om den er anmeldt til en EU-konkurrencemyndighed i henhold til forordning (EF) nr. 139/2004 eller til en kompetent national konkurrencemyndighed i henhold til nationale fusionsregler.
En gatekeeper underretter Kommissionen om enhver påtænkt fusion som omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 139/2004, uanset om den skal anmeldes til en EU-konkurrencemyndighed i henhold til forordning (EF) nr. 139/2004 eller til en kompetent national konkurrencemyndighed i henhold til nationale fusionsregler.
Ændring 154
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
Kommissionen underretter de kompetente nationale myndigheder om sådanne anmeldelser.
Ændring 155
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3
3.  Hvis yderligere centrale platformstjenester efter en fusion som omhandlet i stk. 1 hver især opfylder tærsklerne i artikel 3, stk. 2, litra b), underretter den pågældende gatekeeper Kommissionen herom senest tre måneder efter gennemførelsen af fusionen og giver Kommissionen de i artikel 3, stk. 2, omhandlede oplysninger.
3.  Hvis det påvises, at yderligere centrale platformstjenester efter en fusion som omhandlet i stk. 1 hver især opfylder tærsklerne i artikel 3, stk. 2, litra b), underretter den pågældende gatekeeper Kommissionen herom senest tre måneder efter gennemførelsen af fusionen og giver Kommissionen de i artikel 3, stk. 2, omhandlede oplysninger.
Ændring 156
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)
3a.  De kompetente nationale myndigheder kan anvende de oplysninger, de modtager i henhold til stk. 1, til at anmode Kommissionen om at undersøge fusionen i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 139/2004.
Ændring 157
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 b (nyt)
3b.   Kommissionen offentliggør hvert år listen over de erhvervelser, som gatekeepere har underrettet den om.
Ændring 158
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1
Senest seks måneder efter sin udpegelse i henhold til artikel 3 forelægger en gatekeeper Kommissionen en uafhængigt revideret beskrivelse af eventuelle teknikker til profilering af forbrugere, som gatekeeperen anvender på eller på tværs af sine centrale platformstjenester, der er identificeret i henhold til artikel 3. Denne beskrivelse ajourføres mindst en gang om året.
Senest seks måneder efter sin udpegelse i henhold til artikel 3 forelægger en gatekeeper Kommissionen og gruppen på højt plan af digitale tilsynsmyndigheder en uafhængigt revideret beskrivelse af eventuelle teknikker til profilering af forbrugere, som gatekeeperen anvender på eller på tværs af sine centrale platformstjenester, der er identificeret i henhold til artikel 3. Denne beskrivelse ajourføres mindst en gang om året. Kommissionen udformer, i samråd med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, civilsamfundet og eksperter, standarderne og proceduren for revisionen.
Ændring 159
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)
Gatekeeperen offentliggør en oversigt over den reviderede beskrivelse, der er omhandlet i stk. 1, under hensyntagen til nødvendigheden af at respektere forretningshemmeligheden.
Ændring 160
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra a
a)  de faktiske forhold ændrer sig med hensyn til et punkt, der var væsentligt for afgørelsen
a)  de faktiske forhold ændrer sig med hensyn til et punkt, der var væsentligt for afgørelsen, eller
Ændring 161
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Kommissionen kan også bede en eller flere kompetente nationale myndigheder om at støtte sin markedsundersøgelse.
Ændring 162
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1
1.  Kommissionen kan gennemføre en markedsundersøgelse med henblik på at undersøge, om en udbyder af centrale platformstjenester bør udpeges som gatekeeper i henhold til artikel 3, stk. 6, eller med henblik på at identificere centrale platformstjenester for en gatekeeper i henhold til artikel 3, stk. 7. Den bestræber sig på at afslutte sin undersøgelse ved at vedtage en afgørelse efter rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, senest tolv måneder efter indledningen af markedsundersøgelsen.
1.  Kommissionen kan gennemføre en markedsundersøgelse med henblik på at undersøge, om en udbyder af centrale platformstjenester bør udpeges som gatekeeper i henhold til artikel 3, stk. 6, eller med henblik på at identificere centrale platformstjenester for en gatekeeper i henhold til artikel 3, stk. 7. Kommissionen afslutter sin undersøgelse ved at vedtage en afgørelse inden for tolv måneder.
Ændring 163
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2
2.  I forbindelse med en markedsundersøgelse i henhold til stk. 1 bestræber Kommissionen sig på at meddele sine foreløbige resultater til udbyderen af de pågældende centrale platformstjenester senest seks måneder efter indledningen af undersøgelsen. I de foreløbige undersøgelsesresultater redegør Kommissionen for, om den mener, at udbyderen af centrale platformstjenester midlertidigt bør udpeges som gatekeeper i henhold til artikel 3, stk. 6.
2.  I forbindelse med en markedsundersøgelse i henhold til stk. 1 meddeler Kommissionen sine foreløbige resultater til udbyderen af de pågældende centrale platformstjenester hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest seks måneder efter indledningen af undersøgelsen. I de foreløbige undersøgelsesresultater redegør Kommissionen for, om den mener, at udbyderen af centrale platformstjenester midlertidigt bør udpeges som gatekeeper i henhold til artikel 3, stk. 6.
Ændring 164
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3
3.  Hvis udbyderen af centrale platformstjenester har nået tærsklerne i artikel 3, stk. 2, men har fremsat væsentligt underbyggede argumenter i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, bestræber Kommissionen sig på at afslutte markedsundersøgelsen senest fem måneder efter indledningen af markedsundersøgelsen ved en afgørelse i henhold til stk. 1. I så fald bestræber Kommissionen sig på at meddele sine foreløbige resultater i henhold til stk. 2 til udbyderen af centrale platformstjenester senest tre måneder efter indledningen af undersøgelsen.
udgår
Ændring 165
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4
4.  Når Kommissionen i henhold til artikel 3, stk. 6, udpeger en udbyder af centrale platformstjenester, som endnu ikke har en stærk og varig position i sine aktiviteter, men det kan forventes, at den vil opnå en sådan position i nær fremtid, som gatekeeper, erklærer den, at kun forpligtelserne i artikel 5, litra b), og artikel 6, stk. 1, litra e), f), h) og i), som angivet i udpegelsesafgørelsen finder anvendelse på den pågældende gatekeeper. Kommissionen erklærer kun de forpligtelser, der er hensigtsmæssige og nødvendige for at forhindre, at den pågældende gatekeeper ved hjælp af urimelige midler opnår en stærk og varig position i sine aktiviteter, gældende. Kommissionen tager udpegelsen op til fornyet overvejelse efter proceduren i artikel 4.
4.  Når Kommissionen i henhold til artikel 3, stk. 6, udpeger en udbyder af centrale platformstjenester, som endnu ikke har en stærk og varig position i sine aktiviteter, men det kan forventes, at den vil opnå en sådan position i nær fremtid, som gatekeeper, erklærer den, at forpligtelserne i artikel 5 og 6 finder anvendelse på den pågældende gatekeeper. Kommissionen tager udpegelsen op til fornyet overvejelse i overensstemmelse med artikel 4.
Ændring 166
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1
1.  Hvis markedsundersøgelsen viser, at en gatekeeper systematisk har overtrådt forpligtelserne i artikel 5 og 6 og yderligere har styrket eller udvidet sin gatekeeperposition i forhold til de karakteristika, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, kan Kommissionen ved afgørelse vedtaget efter rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, pålægge en sådan gatekeeper enhver adfærdsregulerende eller strukturel foranstaltning, der står i rimeligt forhold til den begåede overtrædelse og er nødvendig for at sikre overholdelse af denne forordning. Kommissionen afslutter sin undersøgelse med vedtagelsen af en afgørelse senest tolv måneder efter indledningen af markedsundersøgelsen.
1.  Kommissionen kan gennemføre en markedsundersøgelse med henblik på at undersøge, om en gatekeeper har gjort sig skyldig i systematisk manglende overholdelse. Hvis markedsundersøgelsen viser, at en gatekeeper systematisk har overtrådt forpligtelserne i artikel 5 og 6, kan Kommissionen pålægge den pågældende gatekeeper en sådan adfærdsregulerende eller strukturel foranstaltning, der er effektiv og nødvendig for at sikre overholdelse af denne forordning. Kommissionen har, når det er relevant, ret til at kræve, at foranstaltningerne afprøves for at optimere deres effektivitet. Kommissionen afslutter sin undersøgelse med vedtagelsen af en afgørelse hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest tolv måneder efter indledningen af markedsundersøgelsen.
Ændring 167
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)
1a.  I henhold til stk. 1 kan Kommissionen i en begrænset periode begrænse gatekeeperes muligheder for at foretage erhvervelser på områder, der er relevante for denne forordning, forudsat at de pågældende begrænsninger er forholdsmæssige og nødvendige for at afhjælpe den skade, der er forårsaget af gentagne overtrædelser, eller for at forhindre yderligere skade på konkurrencen og retfærdigheden på det indre marked.
Ændring 168
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2
2.  Kommissionen kan kun pålægge strukturelle foranstaltninger i henhold til stk. 1, enten såfremt der ikke forefindes lige så effektive adfærdsregulerende foranstaltninger, eller såfremt en lige så effektiv adfærdsregulerende foranstaltning ville være mere byrdefuld for den pågældende gatekeeper end en strukturel foranstaltning.
udgår
Ændring 169
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3
3.  En gatekeeper anses for systematisk at have undladt at overholde forpligtelserne i artikel 5 og 6, hvis Kommissionen har udstedt mindst tre afgørelser om manglende overholdelse eller bødeafgørelser i henhold til henholdsvis artikel 25 og 26 over for en gatekeeper i forbindelse med en af dennes centrale platformstjenester inden for en periode på fem år forud for vedtagelsen af afgørelsen om at indlede en markedsundersøgelse med henblik på eventuel vedtagelse af en afgørelse i henhold til denne artikel.
3.  En gatekeeper anses for systematisk at have undladt at overholde forpligtelserne i artikel 5 og 6, hvis Kommissionen har udstedt mindst to afgørelser om manglende overholdelse eller bødeafgørelser i henhold til henholdsvis artikel 25 og 26 over for en gatekeeper i forbindelse med en af dennes centrale platformstjenester inden for en periode på ti år forud for vedtagelsen af afgørelsen om at indlede en markedsundersøgelse med henblik på eventuel vedtagelse af en afgørelse i henhold til denne artikel.
Ændring 170
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4
4.  En gatekeeper anses for at have styrket eller udvidet sin gatekeeperposition yderligere i forhold til de i artikel 3, stk. 1, omhandlede karakteristika, hvis dens indvirkning på det indre marked er blevet yderligere øget, dens betydning som portal for erhvervsbrugere med henblik på at nå ud til slutbrugerne er steget yderligere, eller gatekeeperen har en yderligere styrket og varig position i sine aktiviteter.
udgår
Ændring 171
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5
5.  Kommissionen meddeler sine indsigelser til den berørte gatekeeper senest seks måneder efter indledningen af undersøgelsen. Kommissionen redegør i sine indsigelser for, om den foreløbigt mener, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og hvilke afhjælpende foranstaltninger den foreløbigt anser for nødvendige og forholdsmæssige.
5.  Kommissionen meddeler sine indsigelser til den berørte gatekeeper hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest fire måneder efter indledningen af undersøgelsen. Kommissionen redegør i sine indsigelser for, om den foreløbigt mener, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og hvilke afhjælpende foranstaltninger den foreløbigt anser for effektive og nødvendige.
Ændring 172
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6
6.  Kommissionen kan når som helst i løbet af markedsundersøgelsen forlænge dens varighed, hvis forlængelsen er berettiget af objektive grunde og står i et rimeligt forhold til formålet. Forlængelsen kan finde anvendelse på den frist, inden for hvilken Kommissionen skal fremsætte sine indsigelser, eller fristen for vedtagelse af den endelige afgørelse. Den samlede varighed af en forlængelse eller forlængelser i henhold til dette stykke må ikke overstige seks måneder. Kommissionen kan tage hensyn til forpligtelser i henhold til artikel 23 og gøre dem bindende i sin afgørelse.
6.  Kommissionen kan i løbet af markedsundersøgelsen forlænge dens varighed, hvis en sådan forlængelse er berettiget af objektive grunde og står i et rimeligt forhold til formålet. Forlængelsen kan finde anvendelse på den frist, inden for hvilken Kommissionen skal fremsætte sine indsigelser, eller fristen for vedtagelse af den endelige afgørelse. Den samlede varighed af en forlængelse eller forlængelser i henhold til dette stykke må ikke overstige seks måneder.
Ændring 173
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6 a (nyt)
6a.  For at sikre gatekeeperens effektive overholdelse af sine forpligtelser som fastsat i artikel 5 eller 6 reviderer Kommissionen regelmæssigt de foranstaltninger, den pålægger i overensstemmelse med denne artikels stk. 1. Kommissionen har ret til at ændre de pågældende foranstaltninger, hvis den, efter en undersøgelse, finder, at de ikke er effektive.
Ændring 174
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1
Kommissionen kan gennemføre en markedsundersøgelse med henblik på at undersøge, om en eller flere tjenester inden for den digitale sektor bør føjes til listen over centrale platformstjenester, eller afdække typer af praksis, der kan begrænse centrale platformstjenesters fire markedsadgang eller være urimelige, og som ikke effektivt er omfattet af denne forordning. Den udarbejder en offentlig rapport senest 24 måneder efter indledningen af markedsundersøgelsen.
Kommissionen kan gennemføre en markedsundersøgelse med henblik på at undersøge, om en eller flere tjenester inden for den digitale sektor bør føjes til listen over centrale platformstjenester, eller afdække typer af praksis, der kan begrænse centrale platformstjenesters fire markedsadgang eller være urimelige, og som ikke effektivt er omfattet af denne forordning. Den udarbejder en offentlig rapport senest 18 måneder efter indledningen af markedsundersøgelsen.
Ændring 175
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra b a (nyt)
ba)  Kommissionen har ret til at pålægge foreløbige forholdsregler, hvis der er en risiko for alvorlige og omgående skader for erhvervsbrugere eller slutbrugere af gatekeepere.
Ændring 176
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1
1.  Kommissionen kan ved en simpel anmodning eller ved en afgørelse kræve oplysninger fra virksomheder og virksomhedssammenslutninger for at tilvejebringe alle nødvendige oplysninger, herunder med henblik på overvågning, gennemførelse og håndhævelse af reglerne i denne forordning. Kommissionen kan også anmode om adgang til virksomheders databaser og algoritmer og anmode om forklaringer på disse ved en simpel anmodning eller ved en afgørelse.
1.  Kommissionen kan ved en simpel anmodning eller ved en afgørelse kræve oplysninger fra virksomheder og virksomhedssammenslutninger for at tilvejebringe alle nødvendige oplysninger, herunder med henblik på overvågning, gennemførelse og håndhævelse af reglerne i denne forordning. Kommissionen kan også anmode om adgang til databaser, virksomheders algoritmer og oplysninger om test og anmode om forklaringer på disse ved en simpel anmodning eller ved en afgørelse.
Ændring 177
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2
2.  Kommissionen kan også anmode om oplysninger fra virksomheder og virksomhedssammenslutninger i henhold til stk. 1, inden der indledes en markedsundersøgelse i henhold til artikel 14 eller en procedure i henhold til artikel 18.
2.  Kommissionen kan også anmode om oplysninger fra virksomheder og virksomhedssammenslutninger i henhold til stk. 1, inden der indledes en markedsundersøgelse i henhold til artikel 14.
Ændring 178
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4
4.  Når Kommissionen ved en afgørelse pålægger virksomheder eller virksomhedssammenslutninger at udlevere oplysninger, angiver den formålet med begæringen, præciserer, hvilke oplysninger der kræves, og fastsætter fristen for udlevering af oplysningerne. Når Kommissionen pålægger virksomheder eller virksomhedssammenslutninger at give adgang til deres databaser og algoritmer, angiver den retsgrundlaget og formålet med begæringen og fastsætter fristen for udlevering af oplysningerne. Den henviser desuden til de i artikel 26 omhandlede sanktioner og henviser til eller pålægger de i artikel 27 omhandlede sanktioner. Afgørelsen indeholder endvidere oplysning om, at den kan indbringes for Domstolen.
4.  Når Kommissionen ved en afgørelse pålægger virksomheder eller virksomhedssammenslutninger at udlevere oplysninger, angiver den formålet med begæringen, præciserer, hvilke oplysninger der kræves, og fastsætter fristen for udlevering af oplysningerne. Når Kommissionen pålægger virksomheder eller virksomhedssammenslutninger at give adgang til deres databaser og algoritmer, angiver den formålet med begæringen, præciserer, hvilke oplysninger der kræves, og fastsætter fristen for udlevering af oplysningerne. Den henviser desuden til de i artikel 26 omhandlede sanktioner og henviser til eller pålægger de i artikel 27 omhandlede sanktioner. Afgørelsen indeholder endvidere oplysning om, at den kan indbringes for Domstolen.
Ændring 179
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1
Kommissionen kan interviewe enhver fysisk eller juridisk person, der indvilliger i at blive interviewet, med henblik på at indsamle oplysninger om genstanden for en undersøgelse, herunder i forbindelse med overvågning, gennemførelse og håndhævelse af reglerne i denne forordning.
Kommissionen og de nationale kompetente konkurrencemyndigheder i overensstemmelse med artikel 31c kan interviewe enhver fysisk eller juridisk person, der indvilliger i at blive interviewet, med henblik på at indsamle oplysninger om genstanden for en undersøgelse, herunder i forbindelse med overvågning, gennemførelse og håndhævelse af reglerne i denne forordning.
Ændring 180
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2
2.  Kontrolbesøg på stedet kan også foretages med bistand fra revisorer eller eksperter, der er udpeget af Kommissionen i henhold til artikel 24, stk. 2.
2.  Kontrolbesøg på stedet kan også foretages med bistand fra skiftende revisorer eller eksperter, der er udpeget af Kommissionen i henhold til artikel 24, stk. 2.
Ændring 181
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1
1.  I hastetilfælde på grund af risikoen for alvorlig og uoprettelig skade for erhvervsbrugere eller slutbrugere af gatekeepere kan Kommissionen ved afgørelse efter rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, pålægge en gatekeeper foreløbige forholdsregler på grundlag af en umiddelbar konstatering af en overtrædelse af artikel 5 eller 6.
1.  I hastetilfælde på grund af risikoen for alvorlig og omgående skade for erhvervsbrugere eller slutbrugere af gatekeepere kan Kommissionen ved afgørelse efter rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, pålægge en gatekeeper foreløbige forholdsregler på grundlag af en umiddelbar konstatering af en overtrædelse af artikel 5 eller 6.
Ændring 182
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2
2.  En afgørelse i henhold til stk. 1 kan kun træffes i forbindelse med en procedure, der er indledt med henblik på eventuel vedtagelse af en afgørelse om manglende overholdelse i henhold til artikel 25, stk. 1. En afgørelse i henhold til stk. 1 gælder i et bestemt tidsrum og kan fornys, i det omfang det er nødvendigt og hensigtsmæssigt.
2.  Der træffes kun en afgørelse i henhold til stk. 1 i forbindelse med en procedure, der er indledt med henblik på eventuel vedtagelse af en afgørelse om manglende overholdelse i henhold til artikel 25, stk. 1. Den pågældende afgørelse gælder i et bestemt tidsrum og kan fornys, i det omfang det er nødvendigt og hensigtsmæssigt.
Ændring 183
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)
2a.  I hastetilfælde på grund af risikoen for alvorlig og omgående skade for erhvervsbrugere eller slutbrugere af gatekeepere som følge af nye praksisser implementeret af en eller flere gatekeepere, som vil kunne undergrave konkurrencen på markedet for centrale platformstjenester, eller som kan være urimelige i henhold til artikel 10, stk. 2, kan Kommissionen pålægge de pågældende gatekeepere foreløbige forholdsregler for at forhindre, at denne risiko udmønter sig i praksis.
Ændring 184
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 b (nyt)
2b.  Der træffes kun en afgørelse som omhandlet i stk. 2a, i denne artikel som led i en markedsundersøgelse i henhold til artikel 17 og senest seks måneder efter indledningen af en sådan undersøgelse. De foreløbige forholdsregler gælder i et bestemt tidsrum og bliver under alle omstændigheder fornyet eller trukket tilbage under hensyntagen til den endelige afgørelse efter markedsundersøgelsen i henhold til artikel 17.
Ændring 185
Forslag til forordning
Artikel 23
Artikel 23
udgår
Forpligtelser
1.  Hvis den pågældende gatekeeper under en procedure i henhold til artikel 16 eller 25 giver tilsagn om, at de relevante centrale platformstjenester vil sikre overholdelsen af de i artikel 5 og 6 fastsatte forpligtelser, kan Kommissionen ved afgørelse vedtaget efter rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, gøre disse tilsagn bindende for den pågældende gatekeeper og erklære, at der ikke er yderligere grund til at gribe ind.
2.  Kommissionen kan efter anmodning eller på eget initiativ ved en afgørelse genåbne den relevante procedure, hvis:
a)  de faktiske forhold ændrer sig med hensyn til et punkt, der var væsentligt for afgørelsen
b)  den pågældende gatekeeper handler i strid med sine forpligtelser
c)  afgørelsen byggede på ufuldstændige, urigtige eller forvanskede oplysninger fra parterne.
3.  Hvis Kommissionen finder, at de tilsagn, som den pågældende gatekeeper har givet, ikke kan sikre effektiv overholdelse af forpligtelserne i artikel 5 og 6, redegør den for årsagerne til ikke at gøre disse tilsagn bindende i afgørelsen om afslutning af den relevante procedure.
Ændring 186
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1
1.  Kommissionen kan træffe de nødvendige foranstaltninger til at overvåge den effektive gennemførelse og overholdelse af forpligtelserne i artikel 5 og 6 og de afgørelser, der træffes i henhold til artikel 7, 16, 22 og 23.
1.  Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at overvåge den effektive gennemførelse og overholdelse af forpligtelserne i artikel 5 og 6 og de afgørelser, der træffes i henhold til artikel 7, 16, 22 og 23.
Ændring 187
Forslag til forordning
Artikel 24 a (ny)
Artikel 24a
Klagemekanisme
1.   Erhvervsbrugere, konkurrenter, slutbrugere af de centrale platformstjenester og deres repræsentanter eller andre personer med en legitim interesse kan klage til de kompetente nationale konkurrencemyndigheder over enhver praksis eller adfærd fra gatekeeperens side, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, herunder manglende overholdelse.
De kompetente nationale myndigheder vurderer sådanne klager og indberetter dem til Kommissionen.
Kommissionen undersøger, om der er rimelig grund til at indlede en procedure i henhold til artikel 18 eller en markedsundersøgelse i henhold til artikel 14.
2.   Direktiv (EU) 2019/1937 finder anvendelse på klager og indberetning af overtrædelser af denne forordning og beskyttelse af personer, der indberetter sådanne overtrædelser.
Ændring 188
Forslag til forordning
Artikel 24 b (ny)
Artikel 24b
Overvågningsafdeling
1.   Gatekeepere opretter en overvågningsafdeling, der er uafhængig af gatekeeperens operationelle afdelinger og udpeger en eller flere overvågningsansvarlige, herunder lederen af overvågningsafdelingen.
2.   Gatekeeperen sikrer, at overvågningsafdelingen i henhold til stk. 1 har tilstrækkelige beføjelser, status og ressourcer samt adgang til gatekeepernes ledelsesorgan til at overvåge, at gatekeeperen overholder denne forordning.
3.   Gatekeeperen sikrer, at overvågningsansvarlige, der udpeges i henhold til stk. 1, har de nødvendige faglige kvalifikationer og den nødvendige viden, erfaring og evne til at udføre de opgaver, der er omhandlet i stk. 4.
Gatekeeperen sikrer også, at lederen af overvågningsafdelingen, der er udpeget i henhold til stk. 1, er en højtstående leder med særligt ansvar for overvågningsafdelingen og er uafhængig af gatekeepernes operationelle afdelinger og ledelsesorgan.
4.   Lederen af overvågningsafdelingen rapporterer direkte til gatekeepers ledelsesorgan og har beføjelse til at gøre opmærksom på problemer og advare det pågældende organ, hvis der opstår risici for manglende overholdelse af denne forordning, uden at dette berører ledelsesorganets ansvar i dets tilsyns- og ledelsesfunktioner.
Lederen af overvågningsafdelingen må ikke fjernes fra posten uden forudgående godkendelse fra gatekeeperens ledelsesorgan.
5.   Overvågningsansvarlige, der er udpeget af gatekeeperen i henhold til stk. 1, fører tilsyn med, at gatekeeperen overholder forpligtelserne i denne forordning, herunder mindst følgende opgaver:
a)   tilrettelægge, overvåge og føre tilsyn med de foranstaltninger og aktiviteter, der gennemføres af gatekeepere, og som har til formål at sikre overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i denne forordning
b)   informere og rådgive ledelsen og gatekeeperens medarbejderne om relevante forpligtelser i henhold til denne forordning
c)   hvor det er relevant, overvåge overholdelsen af forpligtelser, der er gjort bindende i henhold til artikel 23, uden at dette berører Kommissionens mulighed for at udnævne uafhængige eksterne eksperter i henhold til artikel 24, stk. 2
d)   samarbejde med Kommissionen med henblik på denne forordning.
6.   Gatekeepere meddeler Kommissionen navn og kontaktoplysninger på lederen af overvågningsafdelingen.
7.   Gatekeeperens ledelsesorgan skal definere, føre tilsyn med og være ansvarlig for gennemførelsen af gatekeeperens ledelsesordninger, der sikrer overvågningsafdelingens uafhængighed, herunder adskillelse af opgaver i organisationen for gatekeeperen og forebyggelse af interessekonflikter.
Ændring 189
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra e
e)  forpligtelser, der er gjort retligt bindende i henhold til artikel 23.
udgår
Ændring 190
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Kommissionen vedtager en sådan afgørelse inden for 12 måneder efter at have indledt de i artikel 18 omhandlede procedurer.
Ændring 191
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2
2.  Inden Kommissionen vedtager afgørelsen i henhold til stk. 1, meddeler den sine foreløbige resultater til den pågældende gatekeeper. I de foreløbige resultater redegør Kommissionen for de foranstaltninger, den overvejer at træffe, eller som den mener, at gatekeeperen bør træffe for effektivt at imødekomme de foreløbige resultater.
2.  Inden Kommissionen vedtager afgørelsen i henhold til stk. 1, meddeler den sine foreløbige resultater til den pågældende gatekeeper. I disse foreløbige resultater redegør Kommissionen for de foranstaltninger, den overvejer at træffe, eller som den mener, at gatekeeperen bør træffe for effektivt at imødekomme de foreløbige resultater.
Ændring 192
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4
4.  Gatekeeperen forelægger Kommissionen en beskrivelse af de foranstaltninger, den har truffet for at sikre overholdelse af den afgørelse, der er vedtaget i henhold til stk. 1.
4.  Gatekeeperen forelægger Kommissionen en beskrivelse af de foranstaltninger, som den har truffet for at sikre overholdelse af den afgørelse, der er vedtaget i henhold til stk. 1.
Ændring 193
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – indledning
1.  I afgørelsen i henhold til artikel 25 kan Kommissionen pålægge en gatekeeper bøder på op til 10 % af dennes samlede omsætning i det foregående regnskabsår, hvis den finder, at gatekeeperen forsætligt eller uagtsomt undlader at overholde:
1.  I afgørelsen i henhold til artikel 25 kan Kommissionen pålægge en gatekeeper bøder på mindst 4 % og op til 20 % af dennes samlede globale omsætning i det foregående regnskabsår, hvis den finder, at gatekeeperen forsætligt eller uagtsomt undlader at overholde:
Ændring 194
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra a a (nyt)
aa)  forpligtelsen til at meddele de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 12
Ændring 195
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra a b (nyt)
ab)  forpligtelsen til at meddele de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 13, eller afgiver urigtige, ufuldstændige eller vildledende oplysninger
Ændring 196
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra e
e)  et tilsagn, der er gjort bindende ved afgørelse i henhold til artikel 23.
udgår
Ændring 197
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – litra b
b)  undlader at meddele de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 12, eller afgiver urigtige, ufuldstændige eller forvanskede oplysninger
udgår
Ændring 198
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – litra c
c)  undlader at forelægge den beskrivelse, der kræves i henhold til artikel 13
udgår
Ændring 199
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2
2.  Når virksomhederne har opfyldt den forpligtelse, som tvangsbøden skulle gennemtvinge, kan Kommissionen ved en afgørelse vedtaget efter rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, fastsætte tvangsbødens endelige størrelse til et lavere beløb end det, der ville følge af den oprindelige afgørelse.
2.  Når virksomhederne har opfyldt den forpligtelse, som tvangsbøden skulle gennemtvinge, kan Kommissionen ved en afgørelse vedtaget efter rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, fastsætte tvangsbødens endelige størrelse.
Ændring 200
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1
1.  Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 26 og 27 forældes efter tre år.
1.  Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 26 og 27 forældes efter fem år.
Ændring 201
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – indledning
1.  Inden Kommissionen vedtager en afgørelse i henhold til artikel 7, artikel 8, stk. 1, artikel 9, stk. 1, 15, 16, 22, 23, 25 og 26 samt artikel 27, stk. 2, giver den den berørte gatekeeper eller virksomhed eller virksomhedssammenslutning lejlighed til at blive hørt om:
1.  Inden Kommissionen vedtager en afgørelse i henhold til artikel 7, artikel 8, stk. 1, artikel 9, stk. 1, 15, 16, 22, 23, 25 og 26 samt artikel 27, stk. 2, giver den berørte gatekeeper eller virksomhed eller virksomhedssammenslutning, herunder tredjeparter med en legitim interesse lejlighed til at blive hørt om:
Ændring 202
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2
2.  Berørte gatekeepere, virksomheder og virksomhedssammenslutninger kan fremsætte deres bemærkninger til Kommissionens foreløbige konklusioner inden for en frist, som fastsættes af Kommissionen i dens foreløbige undersøgelsesresultater, og som ikke må være kortere end 14 dage.
2.  Berørte gatekeepere, virksomheder og virksomhedssammenslutninger, herunder tredjeparter med en legitim interesse kan fremsætte deres bemærkninger til Kommissionens foreløbige konklusioner inden for en frist, som fastsættes af Kommissionen i dens foreløbige undersøgelsesresultater, og som ikke må være kortere end 14 dage.
Ændring 203
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3
3.  Kommissionen baserer kun sine afgørelser på klagepunkter, som de berørte gatekeepere, virksomheder og virksomhedssammenslutninger har haft lejlighed til at udtale sig om.
3.  Kommissionen baserer kun sine afgørelser på klagepunkter, som de berørte gatekeepere, virksomheder, virksomhedssammenslutninger og tredjeparter med en legitim interesse har haft lejlighed til at udtale sig om.
Ændring 233
Forslag til forordning
Artikel 30 a (ny)
Artikel 30a
Ansvarlighed
1.   Kommissionen vedtager en årlig rapport om den digitale økonomis tilstand. Rapporten skal indeholde en analyse af gatekeepernes markedsstilling, indflydelse og forretningsmodeller på det indre marked. Rapporten skal indeholde en sammenfatning af Kommissionens aktiviteter, især tilsynsforanstaltninger vedtaget i henhold til kapitel II og IV i denne forordning, og en vurdering af, hvorvidt konkurrencereglerne, bestemmelserne i denne forordning (og forordning (EU) XX/2021 (forordningen om digitale tjenester)) og de nuværende håndhævelsesniveauer er tilstrækkelige til at håndtere konkurrenceforvridende adfærd og sikre den frie markedsadgang og retfærdige digitale markeder. Denne årlige rapport skal også omfatte en vurdering af de i artikel 13 omhandlede revisionsrapporter og en social konsekvensanalyse, som vurderer nye digitale produkter og tjenester og deres potentielle indflydelse på den mentale sundhed, brugeradfærd, desinformation, polarisering og demokrati. I forbindelse med sin varetagelse af denne opgave koordinerer Kommissionen sin tilsyns- og overvågningsindsats med tilsyns- og overvågningsindsatsen i henhold til forordningen om digitale tjenester med henblik på at opnå størst mulig synergi.
2.   Europa-Parlamentet kan gennem sine kompetente udvalg afgive en årlig udtalelse om Kommissionens rapport, herunder forslag til markedsundersøgelser af nye tjenester og ny praksis i henhold til artikel 17.
3.   Kommissionen svarer skriftligt på den af Europa-Parlamentet vedtagne udtalelse og svarer på eventuelle opfordringer til handling vedrørende artikel 17 i udtalelsen, herunder afgiver begrundelser for manglende handling, og på ethvert spørgsmål, der rettes til den af Europa-Parlamentet eller Rådet, senest fem uger efter modtagelsen.
4.   På Europa-Parlamentets anmodning deltager Kommissionen i en høring i Europa-Parlamentet. Der afholdes en høring mindst to gange om året. Den respektive kommissær afgiver en redegørelse over for Europa-Parlamentet og besvarer ethvert spørgsmål fra dets medlemmer, når som helst der anmodes herom. Derudover sikres der en løbende dialog på højt niveau mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen i form af drøftelser, der finder sted mindst fire gange om året.
Ændring 204
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1
1.  De oplysninger, der indsamles i henhold til artikel 3, 12, 13, 19, 20 og 21, må kun anvendes i forbindelse med denne forordning.
1.  De oplysninger, der indsamles i henhold til artikel 3, 19, 20, 21 og 31d, må kun anvendes i forbindelse med denne forordning.
Ændring 205
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)
1a.  De oplysninger, der indsamles i henhold til artikel 12, må kun anvendes i forbindelse med denne forordning og forordning (EF) nr. 139/2004.
Ændring 206
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 b (nyt)
1b.  De oplysninger, der indsamles i henhold til artikel 13, må kun anvendes i forbindelse med denne forordning og forordning (EU) 2016/679.
Ændring 207
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2
2.  Med forbehold af udveksling og anvendelse af oplysninger med henblik på den i artikel 32 og 33 omhandlede anvendelse er Kommissionen og medlemsstaternes konkurrencemyndigheder, deres embedsmænd, øvrige ansatte og andre personer, der arbejder under tilsyn af disse myndigheder, samt enhver fysisk eller juridisk person, herunder revisorer og eksperter udpeget i henhold til artikel 24, stk. 2, forpligtede til ikke at videregive de oplysninger, de har indhentet eller udvekslet i henhold til denne forordning, og som ifølge deres natur er undergivet tavshedspligt. Denne forpligtelse gælder også for alle repræsentanter og eksperter fra medlemsstater, der deltager i alle aktiviteter i Det Rådgivende Udvalg for Digitale Markeder i henhold til artikel 32.
2.  Med forbehold af udveksling og anvendelse af oplysninger med henblik på den i artikel 12, 13, 31d, 32 og 33 omhandlede anvendelse er Kommissionen og medlemsstaternes konkurrencemyndigheder, deres embedsmænd, øvrige ansatte og andre personer, der arbejder under tilsyn af disse myndigheder, samt enhver fysisk eller juridisk person, herunder revisorer og eksperter udpeget i henhold til artikel 24, stk. 2, forpligtede til ikke at videregive de oplysninger, de har indhentet eller udvekslet i henhold til denne forordning, og som ifølge deres natur er undergivet tavshedspligt. Denne forpligtelse gælder også for alle repræsentanter og eksperter fra medlemsstater, der deltager i alle aktiviteter i Det Rådgivende Udvalg for Digitale Markeder i henhold til artikel 32.
Ændring 208
Forslag til forordning
Artikel 31 a (ny)
Artikel 31a
Europæisk gruppe på højt plan af digitale tilsynsmyndigheder
1.   Kommissionen nedsætter en europæisk gruppe på højt plan af digitale tilsynsmyndigheder ("gruppen") i form af en ekspertgruppe bestående af en repræsentant fra Kommissionen, en repræsentant fra relevante EU-organer, repræsentanter for nationale kompetente myndigheder og repræsentanter for andre nationale konkurrencemyndigheder i specifikke sektorer, herunder databeskyttelse og elektronisk kommunikation samt forbrugerbeskyttelsesmyndigheder.
2.   Med henblik på stk. 1 repræsenteres de relevante nationale kompetente myndigheder i gruppen af deres respektive ledere. For at lette gruppens arbejde stiller Kommissionen et sekretariat til rådighed for gruppen.
3.   Gruppens arbejde kan organiseres i ekspertarbejdsgrupper, der etablerer eksperthold på tværs af tilsynsmyndigheder, som giver Kommissionen et højt ekspertiseniveau.
Ændring 209
Forslag til forordning
Artikel 31 b (ny)
Artikel 31b
Opgaver for den europæiske gruppe på højt plan af digitale tilsynsmyndigheder
1.   Gruppen bistår Kommissionen med at sikre en konsekvent anvendelse af denne forordning og overvåge dens overholdelse ved hjælp af rådgivning, ekspertise og henstillinger. Med henblik herpå skal gruppen have følgende opgaver:
a)   behandle spørgsmål vedrørende samarbejdet og koordineringen mellem Kommissionen og medlemsstaterne i deres håndhævelsesforanstaltninger ved at fremme udveksling af oplysninger og bedste praksis om deres arbejde og beslutningstagningsprincipper og -praksis med henblik på at udvikle en konsekvent reguleringsstrategi og undgå modstridende beslutninger
b)   fremsætte henstillinger til Kommissionen om behovet for at gennemføre markedsundersøgelser i henhold til artikel 14, 15, 16 og 17
c)   fremsætte henstillinger til Kommissionen om behovet for at ajourføre forpligtelserne i forordningen i henhold til artikel 5 og 6
d)   rådgive og yde ekspertise til Kommissionen i relation til udarbejdelsen af lovgivningsforslag og politiske initiativer, herunder i henhold til artikel 38
e)   rådgive og yde ekspertise til Kommissionen i relation til udarbejdelsen af delegerede retsakter
f)   om nødvendigt rådgive og yde ekspertise i relation til den tidlige forberedelse af gennemførelsesretsakter, inden de forelægges for udvalget i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011 samt
g)   efter anmodning fra Kommissionen yde teknisk rådgivning og ekspertise, inden der vedtages en afgørelse om en specifikation i henhold til artikel 7.
2.   Gruppen aflægger hvert år rapport til Europa-Parlamentet om sine aktiviteter og fremsætter henstillinger og politiske forslag vedrørende håndhævelsen af denne forordning og andre forhold, der bidrager til udviklingen af en konsekvent reguleringsstrategi til det digitale indre marked.
3.   Gruppen fastsætter selv sin forretningsorden i overensstemmelse med Kommissionens bestemmelser for ekspertgrupper, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse C(2016)3301.
4.   Gruppens møder med interessenter og gatekeepere registreres og offentliggøres hver måned i overensstemmelse med EU's åbenhedsregister.
Ændring 210
Forslag til forordning
Artikel 31 c (ny)
Artikel 31c
Nationale konkurrencemyndigheders og andre kompetente myndigheders rolle
1.   Nationale konkurrencemyndigheder og andre kompetente myndigheder, der er udpeget af medlemsstaterne, bistår Kommissionen med at overvåge overholdelsen af forpligtelser i henhold til denne forordning og rapporterer regelmæssigt til Kommissionen om overholdelsen af denne forordning.
2.   Nationale konkurrencemyndigheder og andre kompetente myndigheder kan, koordineret af Kommissionen, yde bistand til en markedsundersøgelse eller procedurer i henhold til artikel 7, stk. 2, og artikel 15, 16, 17, 19, 20 og 21 ved at indsamle oplysninger og yde ekspertbistand eller ved at indsamle oplysninger og yde ekspertise.
3.   Nationale konkurrencemyndigheder og andre kompetente myndigheder kan indsamle klager i henhold til proceduren i artikel 24a.
Ændring 211
Forslag til forordning
Artikel 31 d (ny)
Artikel 31d
Koordinering og samarbejde med medlemsstater
1.   Kommissionen og medlemsstaterne arbejder tæt sammen og koordinerer deres håndhævelsesforanstaltninger for at sikre sammenhængende, effektiv og komplementær håndhævelse af denne forordning.
2.   Hvis en national myndighed har til hensigt at iværksætte en undersøgelse af gatekeepere på grundlag af national lovgivning som omhandlet i artikel 1, stk. 6, underretter den skriftligt Kommissionen om den første formelle undersøgelsesforanstaltning før eller umiddelbart efter påbegyndelsen af en sådan foranstaltning. Disse oplysninger kan også gøres tilgængelige for de nationale konkurrencemyndigheder og de øvrige medlemsstaters andre kompetente myndigheder.
3.   Hvis en national myndighed har til hensigt at pålægge gatekeepere forpligtelser på grundlag af national lovgivning som omhandlet i artikel 1, stk. 6, meddeler den senest 60 dage inden dens vedtagelse Kommissionen udkastet til foranstaltning samt begrundelsen for foranstaltningen. Disse oplysninger kan også gøres tilgængelige for de nationale konkurrencemyndigheder og de øvrige medlemsstaters andre kompetente myndigheder. Hvis Kommissionen inden for disse 60 dage meddeler den pågældende nationale myndighed, at udkastet til foranstaltning er i strid med denne forordning eller en afgørelse, som Kommissionen har vedtaget i henhold til denne forordning, eller som er omhandlet i en procedure, der er indledt af Kommissionen, vedtager den pågældende nationale myndighed ikke foranstaltningen.
4.   Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder samt medlemsstaterne andre kompetente myndigheder, der håndhæver bestemmelserne som omhandlet i artikel 1, stk. 6, har beføjelser til at give hinanden faktuelle eller retlige oplysninger, herunder fortrolige oplysninger.
5.   De nationale konkurrencemyndigheder og medlemsstaternes andre kompetente myndigheder, der håndhæver bestemmelserne som omhandlet i artikel 1, stk. 6, kan høre Kommissionen om spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning.
Ændring 212
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Medlemsstaterne har ret til at udpege en yderligere repræsentant fra en myndighed med den relevante ekspertise inden for disse spørgsmål til møder, hvor specifikke spørgsmål skal drøftes. Dette berører dog ikke udvalgsmedlemmers mulighed for at lade sig bistå af andre eksperter fra medlemsstaterne.
Ændring 213
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 4 a (nyt)
4a.  Møder i Det Rådgivende Udvalg for Digitale Markeder og Kommissionen med gatekeeperes og andre interessenters repræsentanter registreres og offentliggøres hver måned i overensstemmelse med EU's åbenhedsregister.
Ændring 214
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1
1.  Når tre eller flere medlemsstater anmoder Kommissionen om at indlede en undersøgelse i henhold til artikel 15, fordi de mener, at der er rimelig grund til at formode, at en udbyder af centrale platformstjenester bør udpeges som gatekeeper, undersøger Kommissionen inden for fire måneder, om der er rimelige grunde til at indlede en sådan undersøgelse.
1.  To eller flere nationale konkurrencemyndigheder eller andre kompetente nationale myndigheder kan anmode Kommissionen om at indlede en undersøgelse i henhold til artikel 15, 16, 17 eller 25. Den eller de kompetente myndigheder skal fremlægge dokumentation til støtte for deres anmodning. Kommissionen undersøger inden for fire måneder, om der er rimelige grunde til at indlede en sådan undersøgelse. Hvis Kommissionen finder, at der ikke er tilstrækkelig grund til at indlede en procedure, kan den afvise en sådan anmodning og underrette den eller de respektive kompetente myndigheder om årsagerne hertil. Kommissionen offentliggør resultaterne af sin vurdering.
Ændring 215
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne fremlægger dokumentation til støtte for deres anmodning.
udgår
Ændring 216
Forslag til forordning
Artikel 36 – overskrift
Gennemførelsesbestemmelser
De nærmere bestemmelser
Ændring 217
Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – indledning
1.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter vedrørende: artikel 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 og 30
1.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter nærmere bestemmelser vedrørende anvendelsen af følgende:
Ændring 218
Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – litra a a (nyt)
aa)  form, indhold og andre oplysninger om, hvordan valget skal foretages, og hvordan der skal gives samtykke i henhold til artikel 5, litra a)
Ændring 219
Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – litra a b (nyt)
ab)  form, indhold og andre oplysninger om, hvordan oplysninger om pris og vederlag skal gives i henhold til artikel 5, litra g)
Ændring 220
Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – litra g a (nyt)
ga)  de praktiske ordninger for samarbejde og koordinering mellem Kommissionen og medlemsstaterne, jf. artikel 31d.
Ændring 221
Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2
2.  de praktiske ordninger for samarbejde og koordinering mellem Kommissionen og medlemsstaterne, jf. artikel 1, stk. 7. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4. Inden Kommissionen vedtager foranstaltninger i medfør af stk. 1, offentliggør den et udkast til disse og opfordrer alle interesserede parter til at fremsende deres bemærkninger inden udløbet af den af Kommissionen fastsatte frist, som skal være på mindst en måned.
2.  Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4. Inden Kommissionen vedtager foranstaltninger i medfør af stk. 1, offentliggør den et udkast til disse og opfordrer alle interesserede parter til at fremsende deres bemærkninger inden udløbet af den af Kommissionen fastsatte frist, som skal være på mindst en måned.
Ændring 222
Forslag til forordning
Artikel 36 a (ny)
Artikel 36a
Retningslinjer
For at lette gatekeeperes overholdelse af og håndhævelsen af forpligtelserne i artikel 5, 6, 12 og 13 kan Kommissionen udstede retningslinjer, der ledsager forpligtelserne i disse artikler, hvis Kommissionen anser det for hensigtsmæssigt. Når det er hensigtsmæssigt og nødvendigt, kan Kommissionen bemyndige standardiseringsorganisationerne til at lette gennemførelsen af forpligtelserne ved at udarbejde passende standarder.
Ændring 223
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 6, og artikel 9, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den DD/MM/YYYY. Kommissionen udarbejder senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden en rapport om delegationen af beføjelser. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 6, og artikel 10 tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den DD/MM/YYYY. Kommissionen udarbejder senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden en rapport om delegationen af beføjelser. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 224
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 3
3.  Den i artikel 3, stk. 6, og artikel 9, stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 3, stk. 6, og artikel 10 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
Ændring 225
Forslag til forordning
Artikel 37 a (ny)
Artikel 37a
Ændring af direktiv (EU) 2019/1937
I del XX i bilaget til direktiv (EU) 2019/1937 tilføjes følgende punkt:
"Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../... af ... om XX (EU) 2021/XXX og om ændring af direktiv (EU) 2019/1937 (EUT L ...)".
Ændring 226
Forslag til forordning
Artikel 37 b (ny)
Artikel 37b
Ændringer af direktiv (EU) 2020/1828 om adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser
I bilag I tilføjes følgende:
"(X) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbne og retfærdige markeder i den digitale sektor (retsakt om digitale markeder)"
Ændring 227
Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 1
Denne forordning anvendes fra seks måneder efter dens ikrafttræden.
Denne forordning anvendes fra to måneder efter dens ikrafttræden.
Ændring 228
Forslag til forordning
Bilag 1 (nyt)
a.  "Generelt"
1.  Formålet med dette bilag er at præcisere metoden til identifikation og beregning af "slutbrugere" og "erhvervsbrugere" for hver af de centrale platformstjenester, der er defineret i artikel 2, nr. 2) for så vidt angår artikel 3, stk. 2. Det indeholder en reference, som gør det muligt for en virksomhed at vurdere, om dens centrale platformstjenester opfylder de kvantitative tærskler, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra b), og derfor formodes at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra b). Det vil derfor også være relevant med henblik på en bredere vurdering i henhold til artikel 3, stk. 6. Det er virksomhedens ansvar at nå frem til den bedst mulige approksimation i overensstemmelse med de fælles principper og den specifikke metode, der er fastsat i dette bilag. Der er intet i denne bilag, der er til hinder for, at Kommissionen pålægger den virksomhed, der udbyder centrale platformstjenester, at fremlægge de oplysninger, der er nødvendige for at identificere og beregne "slutbrugere" og "erhvervsbrugere". I så fald er Kommissionen bundet af de tidsfrister, der er fastsat i de relevante bestemmelser i denne forordning. Intet i dette bilag bør udgøre et retsgrundlag for sporing af brugere. Metoden i dette bilag berører heller ikke forpligtelserne i forordningen, navnlig forpligtelserne i artikel 3, stk. 3 og 6, og artikel 11, stk. 1. Navnlig betyder kravet om overholdelse af artikel 11, stk. 1, også identifikation og beregning af slutbrugere og erhvervsbrugere baseret på enten en præcis måling eller den bedste tilgængelige approksimation i overensstemmelse med den faktiske identifikations- og beregningskapacitet, som den virksomhed, der udbyder centrale platformstjenester, råder over på det pågældende tidspunkt. Disse målinger eller den bedste tilgængelige approksimation skal være i overensstemmelse med og omfatte dem, der indberettes i henhold til artikel 13.
2.  I artikel 2, nr. 16) og 17), fastsættes definitionerne af "slutbruger" og "erhvervsbruger", som er fælles for alle centrale platformstjenester.
3.  Med henblik på at identificere og beregne antallet af "slutbrugere" og "erhvervsbrugere" henviser dette bilag til begrebet "unikke brugere". Begrebet "unikke brugere" omfatter "slutbrugere" og "erhvervsbrugere", der kun tælles én gang med henblik på den relevante centrale platformstjeneste i løbet af et bestemt tidsrum (dvs. en måned i tilfælde af "slutbrugere" og et år for "erhvervsbrugere"), uanset hvor mange gange de har besøgt den relevante centrale platformstjeneste i den pågældende periode. Dette berører ikke det forhold, at den samme fysiske eller juridiske person på samme tid kan være slutbruger eller erhvervsbruger på forskellige centrale platformstjenester.
b.  "slutbrugere"
4.  Antal "unikke brugere" for så vidt angår "slutbrugere": Unikke brugere identificeres i henhold til det mest nøjagtige parameter, som indberettes af den virksomhed, der udbyder en af de centrale platformstjenester. Navnlig gælder følgende:
a.  Det vurderes, at indsamling af data om anvendelsen af centrale platformstjenester fra miljøer, hvor brugerne er registreret eller logget på, umiddelbart ville indebære den laveste risiko for dobbelttælling, f.eks. i forbindelse med brugeradfærd på tværs af enheder eller platforme. Virksomheden indsender derfor aggregerede anonymiserede data om antallet af unikke brugere for hver af de respektive centrale platformstjenester baseret på miljøer, hvor brugerne er registreret eller logget på, hvis sådanne data findes.
b.  I tilfælde af centrale platformstjenester, som (også) tilgås af slutbrugere uden for miljøer, hvor brugerne er registreret eller logget på, indsender virksomheden desuden aggregerede anonymiserede data om antallet af unikke slutbrugere af hver af de respektive centrale platformstjenester baseret på et alternativt parameter, som også registrerer slutbrugere uden for miljøer, hvor brugerne er registreret eller logget på, såsom internetprotokoladresser, cookieidentifikatorer eller andre identifikatorer såsom radiofrekvensidentifikationsmærker, forudsat at disse adresser eller identifikatorer er (objektivt) nødvendige for udbuddet af centrale platformstjenester.
5.  I henhold til artikel 3, stk. 2, kræves det endvidere, at antallet af "månedlige slutbrugere" baseres på det gennemsnitlige antal månedlige slutbrugere i en periode på mindst seks måneder i det seneste regnskabsår. En virksomhed, som udbyder en eller flere centrale platformstjenester, kan se bort fra afvigende tal i et givet år. Afvigende tal betyder i sagens natur tal, der ligger uden for de normale værdier, f.eks. hvis salget topper i løbet af en enkelt måned i et givet år, men ikke omfatter det årlige regelmæssige og forudsigelige salg.
c.  "erhvervsbrugere"
6.  I forbindelse med antallet af "unikke brugere" for så vidt angår "erhvervsbrugere" fastsættes "unikke brugere", hvis det er relevant, på kontoniveau, hvor hver særskilt erhvervskonto, som er knyttet til anvendelsen af en central platformstjeneste, der udbydes af virksomheden, udgør én unik erhvervsbruger af den pågældende centrale platformstjeneste. Hvis begrebet "erhvervskonto" ikke finder anvendelse på en given central platformstjeneste, bestemmer den relevante virksomhed, der udbyder centrale platformstjenester, antallet af unikke erhvervsbrugere ved at henvise til den relevante virksomhed.
d.  "Indgivelse af oplysninger"
7.  Den virksomhed, der indgiver oplysninger om antallet af slutbrugere og erhvervsbrugere pr. central platformstjeneste, er ansvarlig for at sikre, at disse oplysninger er fuldstændige og nøjagtige. I denne forbindelse bemærkes følgende:
a.  Virksomheden er ansvarlig for at indgive data for en given central platformstjeneste, som undgår at fastsætte et for lavt eller for højt antal af slutbrugere og erhvervsbrugere (f.eks. hvis brugerne tilgår de centrale platformstjenester på tværs af forskellige platforme eller enheder) i de oplysninger, der gives til Kommissionen.
b.  Virksomheden er ansvarlig for at give præcise og kortfattede redegørelser for den metode, som er anvendt til at nå frem til de oplysninger, der gives til Kommissionen, og for enhver risiko for fastsættelse af et for lavt eller for højt antal slutbrugere og erhvervsbrugere for en given central platformstjeneste og for de løsninger, der er valgt for at imødegå denne risiko.
c.  Virksomheden giver Kommissionen data, som er baseret på et alternativt parameter, når Kommissionen har betænkeligheder med hensyn til nøjagtigheden af de data, som er indgivet af den virksomhed, der udbyder en eller flere centrale platformstjenester.
8.  Med henblik på beregning af antallet af "slutbrugere" og "erhvervsbrugere" bemærkes følgende:
a.  Den virksomhed, som udbyder en eller flere centrale platformstjenester, må ikke identificere centrale platformstjenester, der tilhører samme kategori af centrale platformstjenester i henhold til artikel 2, nr. 2), som særskilte hovedsagelig med den begrundelse, at de udbydes med forskellige domænenavne, hvad enten der er tale om landekodetopdomæner (ccTLD'er) eller generiske topdomæner (gTLD'er) eller geografiske attributter.
b.  Den virksomhed, der udbyder en eller flere centrale platformstjenester, betragter de centrale platformstjenester, som, uanset at de tilhører samme kategori af centrale platformstjenester i henhold til artikel 2, nr. 2), anvendes til forskellige formål af enten deres slutbrugere eller deres erhvervsbrugere eller begge, som særskilte centrale platformstjenester, selv om deres slutbrugere og erhvervsbrugere kan være de samme.
c.  Den virksomhed, der udbyder en eller flere centrale platformstjenester, betragter de tjenester, som den relevante virksomhed tilbyder på en integreret måde, men som i) ikke tilhører samme kategori af centrale platformstjenester i henhold til artikel 2, nr. 2), eller ii), uanset at de tilhører samme kategori af centrale platformstjenester i henhold til artikel 2, nr. 2), anvendes til forskellige formål af enten deres slutbrugere eller deres erhvervsbrugere eller begge dele, som særskilte centrale platformstjenester, selv om deres slutbrugere og erhvervsbrugere kan være de samme.
e.  "Specifikke definitioner"
9.  Specifikke definitioner pr. central platformstjeneste: Nedenstående liste indeholder specifikke definitioner af "slutbrugere" og "erhvervsbrugere" for hver enkelt central platformstjeneste.
Ændring 229
Forslag til forordning
Bilag 1 - tabel (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

Central platformstjeneste

Slutbrugere

Erhvervsbrugere

Onlineformidlingstjenester

Antal unikke slutbrugere, der mindst én gang i løbet af en måned har besøgt onlineformidlingstjenesten, f.eks. ved aktivt at logge på, foretage en søgning, klikke eller scrolle, eller mindst én gang i løbet af en måned har gennemført en transaktion via onlineformidlingstjenesten

Antal unikke erhvervsbrugere, som i løbet af hele året har haft mindst ét element opført i onlineformidlingstjenesten, eller som i løbet af året har gennemført en transaktion, der var muliggjort af onlineformidlingstjenesten

Onlinesøgemaskiner

Antal unikke slutbrugere, der mindst én gang i løbet af en måned har besøgt onlinesøgemaskinen, f.eks. ved at foretage en søgning

Antal unikke erhvervsbrugere med forretningswebsteder (dvs. websted, der anvendes til forretning eller erhverv), der i løbet af året er indekseret af onlinesøgemaskinen eller er indgået i onlinesøgemaskinens indeks

Sociale onlinenetværkstjenester

Antal unikke slutbrugere, der mindst én gang i løbet af en måned har besøgt den sociale onlinenetværkstjeneste, f.eks. ved aktivt at logge på, åbne en side, scrolle, klikke, like, foretage en søgning, poste eller kommentere

Antal unikke erhvervsbrugere, som er opført på en erhvervsliste eller har en erhvervskonto hos den sociale onlinenetværkstjeneste og på en hvilken som helst måde mindst én gang i løbet af året har besøgt tjenesten, f.eks. ved aktivt at logge på, åbne en side, scrolle, klikke, like, foretage en søgning, poste, kommentere eller bruge dens erhvervsværktøjer

Videodelingsplatformstjenester

Antal unikke slutbrugere, der mindst én gang i løbet af en måned har besøgt videodelingsplatformstjenesten, f.eks. ved at spille et segment af audiovisuelt indhold, foretage en søgning eller uploade et stykke audiovisuelt indhold, herunder navnlig brugergenererede videoer

Antal unikke erhvervsbrugere, der i løbet af året har leveret mindst ét stykke audiovisuelt indhold, der er uploadet eller spillet på videodelingsplatformstjenesten

Nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester

Antal unikke slutbrugere, der mindst én gang i løbet af en måned på en hvilken som helst måde har indledt eller deltaget i kommunikation via den nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjeneste

Antal unikke erhvervsbrugere, der mindst én gang i løbet af året har anvendt en erhvervskonto eller på en hvilken som helst anden måde har indledt eller deltaget i kommunikation via den nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjeneste for at kommunikere direkte med en slutbruger

Operativsystemer

Antal unikke slutbrugere, der har anvendt en enhed med styresystemet, som mindst én gang i løbet af en måned er blevet aktiveret, opdateret eller brugt

Antal unikke udviklere, som i løbet af året har offentliggjort, opdateret eller tilbudt mindst én softwareapplikation eller ét softwareprogram ved hjælp af styresystemets programmeringssprog eller eventuelle softwareudviklingsværktøjer i styresystemet, eller som på nogen måde anvender det.

Cloudcomputingtjenester

Antal unikke slutbrugere, der mindst én gang i løbet af en måned har besøgt en hvilken som helst cloudcomputingtjeneste fra den pågældende udbyder af cloudcomputingtjenester mod en hvilken som helst form for vederlag, uanset om denne betaling fandt sted samme måned

Antal unikke erhvervsbrugere, der i løbet af året har udbudt cloudcomputingtjenester, der er hostet i cloudinfrastrukturen hos den pågældende udbyder af cloudcomputingtjenester

Reklametjenester

Proprietært salg af reklameplads

Antal unikke slutbrugere, der mindst én gang i løbet af en måned har været udsat for en annoncevisning

Reklameformidling (herunder reklamenetværk, reklamebørser og andre reklameformidlingstjenester)

Antal unikke slutbrugere, der mindst én gang i løbet af en måned har været udsat for en annoncevisning, som satte gang i reklameformidlingstjenesten

Proprietært salg af reklameplads

Antal unikke annoncører, der i løbet af året har fået vist mindst én annonce

Reklameformidling (herunder reklamenetværk, reklamebørser og andre reklameformidlingstjenester)

Antal unikke erhvervsbrugere (herunder annoncører, udgivere eller andre formidlere), som i løbet af året har interageret via eller er blevet betjent af reklameformidlingstjenesten

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A9-0332/2021).

Seneste opdatering: 22. marts 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik