Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0374(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0332/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0332/2021

Συζήτηση :

PV 14/12/2021 - 3
CRE 14/12/2021 - 3
PV 04/07/2022 - 15
CRE 04/07/2022 - 15

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2021 - 15
PV 15/12/2021 - 17
PV 05/07/2022 - 6.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0499
P9_TA(2022)0270

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 556kWORD 154k
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 - Στρασβούργο
Πράξη για τις ψηφιακές αγορές ***I
P9_TA(2021)0499A9-0332/2021

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2021 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά διεκδικήσιμες και δίκαιες αγορές στον ψηφιακό τομέα (πράξη για τις ψηφιακές αγορές) (COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Οι ψηφιακές υπηρεσίες εν γένει και οι επιγραμμικές πλατφόρμες ειδικότερα διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην οικονομία, ιδίως στην εσωτερική αγορά, καθώς παρέχουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ένωση και διευκολύνουν το διασυνοριακό εμπόριο.
(1)  Οι ψηφιακές υπηρεσίες εν γένει και οι επιγραμμικές πλατφόρμες ειδικότερα διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην οικονομία, ιδίως στην εσωτερική αγορά, καθώς παρέχουν στους επιχειρηματικούς χρήστες σημεία πρόσβασης που τους επιτρέπουν να φθάνουν στους τελικούς χρήστες σε ολόκληρη την Ένωση και πέραν αυτής, διευκολύνουν το διασυνοριακό εμπόριο και παρέχουν εντελώς νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε μεγάλο αριθμό εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος των καταναλωτών της Ένωσης.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Παράλληλα, οι βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας παρουσιάζουν διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν οι πάροχοι των υπηρεσιών αυτών. Αυτά τα χαρακτηριστικά των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εξαιρετικά μεγάλες οικονομίες κλίμακας, οι οποίες συχνά οφείλονται στο σχεδόν μηδενικό οριακό κόστος της προσθήκης επιχειρηματικών χρηστών ή τελικών χρηστών. Άλλα χαρακτηριστικά των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας είναι τα πολύ ισχυρά αποτελέσματα δικτύου, η ικανότητα σύνδεσης πολλών επιχειρηματικών χρηστών με πολλούς τελικούς χρήστες χάρη στον πολύπλευρο χαρακτήρα αυτών των υπηρεσιών, ο σημαντικός βαθμός εξάρτησης τόσο των επιχειρηματικών χρηστών όσο και των τελικών χρηστών, τα φαινόμενα εγκλωβισμού («lock-in effects»), η έλλειψη συστημάτων πολλαπλών συνδέσεων («multi-homing») για τον ίδιο σκοπό από τους τελικούς χρήστες, η κάθετη ολοκλήρωση και πλεονεκτήματα που οφείλονται στα δεδομένα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με τις αθέμιτες πρακτικές που εφαρμόζουν οι πάροχοι αυτών των υπηρεσιών, μπορεί να υπονομεύσουν σημαντικά τη δυνατότητα διεκδίκησης των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας, καθώς και να έχουν αντίκτυπο στον δίκαιο χαρακτήρα της εμπορικής σχέσης μεταξύ των παρόχων αυτών των υπηρεσιών και των επιχειρηματικών και τελικών χρηστών τους, οδηγώντας στην πράξη στην ταχεία και πιθανώς εκτεταμένη μείωση των επιλογών των επιχειρηματικών και τελικών χρηστών και, επομένως, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ανάδειξη του παρόχου αυτών των υπηρεσιών στη θέση του λεγόμενου ρυθμιστή της πρόσβασης.
(2)  Παράλληλα, οι βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας παρουσιάζουν διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν οι πάροχοι των υπηρεσιών αυτών. Αυτά τα χαρακτηριστικά των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εξαιρετικά μεγάλες οικονομίες κλίμακας, οι οποίες συχνά οφείλονται στο σχεδόν μηδενικό οριακό κόστος της προσθήκης επιχειρηματικών χρηστών ή τελικών χρηστών. Άλλα χαρακτηριστικά των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας είναι τα πολύ ισχυρά αποτελέσματα δικτύου, η ικανότητα σύνδεσης πολλών επιχειρηματικών χρηστών με πολλούς τελικούς χρήστες χάρη στον πολύπλευρο χαρακτήρα αυτών των υπηρεσιών, ο σημαντικός βαθμός εξάρτησης τόσο των επιχειρηματικών χρηστών όσο και των τελικών χρηστών, τα φαινόμενα εγκλωβισμού («lock-in effects»), η έλλειψη συστημάτων πολλαπλών συνδέσεων («multi-homing») για τον ίδιο σκοπό από τους τελικούς χρήστες, η κάθετη ολοκλήρωση και πλεονεκτήματα που οφείλονται στα δεδομένα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με τις αθέμιτες πρακτικές που εφαρμόζουν οι πάροχοι αυτών των υπηρεσιών, μπορεί να υπονομεύσουν σημαντικά τη δυνατότητα διεκδίκησης των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας, καθώς και να έχουν αντίκτυπο στον δίκαιο χαρακτήρα της εμπορικής σχέσης μεταξύ των παρόχων αυτών των υπηρεσιών και των επιχειρηματικών και τελικών χρηστών τους, οδηγώντας στην πράξη στην ταχεία και πιθανώς εκτεταμένη μείωση των επιλογών των επιχειρηματικών και τελικών χρηστών και, επομένως, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ανάδειξη του παρόχου αυτών των υπηρεσιών στη θέση του λεγόμενου ρυθμιστή της πρόσβασης. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι οι υπηρεσίες που δεν έχουν εμπορικό σκοπό, όπως τα συνεργατικά έργα, δεν θα πρέπει να θεωρούνται βασικές υπηρεσίες για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Ο συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών των ρυθμιστών της πρόσβασης είναι πιθανόν να οδηγήσει σε πολλές περιπτώσεις σε σοβαρές ανισορροπίες στη διαπραγματευτική ισχύ και, κατά συνέπεια, σε αθέμιτες πρακτικές και όρους για τους επιχειρηματικούς χρήστες, καθώς και για τους τελικούς χρήστες των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας που παρέχουν οι ρυθμιστές της πρόσβασης, γεγονός που αποβαίνει εις βάρος των τιμών, της ποιότητας, των επιλογών και της καινοτομίας σε αυτόν τον τομέα.
(4)  Ο συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών των ρυθμιστών της πρόσβασης είναι πιθανόν να οδηγήσει σε πολλές περιπτώσεις σε σοβαρές ανισορροπίες στη διαπραγματευτική ισχύ και, κατά συνέπεια, σε αθέμιτες πρακτικές και όρους για τους επιχειρηματικούς χρήστες, καθώς και για τους τελικούς χρήστες των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας που παρέχουν οι ρυθμιστές της πρόσβασης, γεγονός που αποβαίνει εις βάρος των τιμών, της ποιότητας, της ιδιωτικότητας και των προτύπων ασφαλείας, του θεμιτού ανταγωνισμού, των επιλογών και της καινοτομίας σε αυτόν τον τομέα.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Οι ρυθμιστές της πρόσβασης έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, καθώς παρέχουν σε μεγάλο αριθμό επιχειρηματικών χρηστών πύλες για τη σύνδεσή τους με τελικούς χρήστες, σε ολόκληρη την Ένωση και σε διαφορετικές αγορές. Οι δυσμενείς επιπτώσεις των αθέμιτων πρακτικών στην εσωτερική αγορά, και ιδίως η ανεπαρκής δυνατότητα διεκδίκησης των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεών τους, έχουν οδηγήσει τους εθνικούς νομοθέτες και τους ρυθμιστικούς φορείς του τομέα να αναλάβουν δράση. Έχουν ήδη υιοθετηθεί ή προταθεί διάφορες ρυθμιστικές λύσεις σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών, καθώς και του ζητήματος της δυνατότητας διεκδίκησης των ψηφιακών υπηρεσιών ή τουλάχιστον ορισμένων εξ αυτών. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει τον κίνδυνο θέσπισης αποκλινουσών ρυθμιστικών λύσεων και, συνακόλουθα, κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς, εντείνοντας έτσι τον κίνδυνο αύξησης του κόστους συμμόρφωσης λόγω της ύπαρξης διαφορετικών εθνικών κανονιστικών απαιτήσεων.
(6)  Οι ρυθμιστές της πρόσβασης έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, καθώς παρέχουν σε μεγάλο αριθμό επιχειρηματικών χρηστών πύλες για τη σύνδεσή τους με τελικούς χρήστες, σε ολόκληρη την Ένωση και σε διαφορετικές αγορές. Οι δυσμενείς επιπτώσεις των αθέμιτων πρακτικών στην εσωτερική αγορά, και ιδίως η ανεπαρκής δυνατότητα διεκδίκησης των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεών τους, έχουν οδηγήσει τους εθνικούς νομοθέτες και τους ρυθμιστικούς φορείς του τομέα να αναλάβουν δράση. Έχουν ήδη υιοθετηθεί σε εθνικό επίπεδο ή προταθεί διάφορες ρυθμιστικές λύσεις για την αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών, καθώς και του ζητήματος της δυνατότητας διεκδίκησης των ψηφιακών υπηρεσιών ή τουλάχιστον ορισμένων εξ αυτών. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει τον κίνδυνο θέσπισης αποκλινουσών ρυθμιστικών λύσεων και, συνακόλουθα, κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς, εντείνοντας έτσι τον κίνδυνο αύξησης του κόστους συμμόρφωσης λόγω της ύπαρξης διαφορετικών εθνικών κανονιστικών απαιτήσεων.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Μέσω της προσέγγισης των αποκλινουσών εθνικών νομοθεσιών, αναμένεται ότι θα εξαλειφθούν τα εμπόδια στην ελευθερία παροχής και λήψης υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών λιανικής, εντός της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα στοχευμένο σύνολο εναρμονισμένων υποχρεωτικών κανόνων σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να διασφαλιστούν διεκδικήσιμες και δίκαιες ψηφιακές αγορές στις οποίες θα δραστηριοποιούνται ρυθμιστές της πρόσβασης εντός της εσωτερικής αγοράς.
(8)  Μέσω της προσέγγισης των αποκλινουσών εθνικών νομοθεσιών, αναμένεται ότι θα εξαλειφθούν τα εμπόδια στην ελευθερία παροχής και λήψης υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών λιανικής, εντός της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα στοχευμένο σύνολο εναρμονισμένων νομικών υποχρεώσεων σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να διασφαλιστούν διεκδικήσιμες και δίκαιες ψηφιακές αγορές στις οποίες θα δραστηριοποιούνται ρυθμιστές της πρόσβασης εντός της εσωτερικής αγοράς προς όφελος της ενωσιακής οικονομίας συνολικά και των καταναλωτών της Ένωσης ειδικότερα.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς μπορεί να αποτραπεί αποτελεσματικά μόνον εάν δεν επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν εθνικούς κανόνες που αφορούν ειδικά τα είδη επιχειρήσεων και υπηρεσιών που καλύπτει ο παρών κανονισμός. Παράλληλα, δεδομένου ότι στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να συμπληρώσει την επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ, τους αντίστοιχους εθνικούς κανόνες ανταγωνισμού ούτε άλλους εθνικούς κανόνες ανταγωνισμού σχετικά με μονομερή συμπεριφορά οι οποίοι βασίζονται σε εξατομικευμένη αξιολόγηση θέσεων και συμπεριφοράς στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών επιπτώσεών της και της ακριβούς έκτασης της απαγορευμένης συμπεριφοράς, και οι οποίοι προβλέπουν τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να προβάλλουν επιχειρήματα περί αποτελεσματικότητας και αντικειμενική αιτιολόγηση για την επίμαχη συμπεριφορά. Εντούτοις, η εφαρμογή των τελευταίων κανόνων δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους ρυθμιστές της πρόσβασης δυνάμει του παρόντος κανονισμού ούτε την ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή τους στην εσωτερική αγορά.
(9)  Ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς μπορεί να αποτραπεί αποτελεσματικά μόνον εάν δεν επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν στους ρυθμιστές της πρόσβασης περαιτέρω κανόνες ή υποχρεώσεις με σκοπό τη διασφάλιση διεκδικήσιμων και δίκαιων αγορών. Τούτο δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να επιβάλλουν τις ίδιες, αυστηρότερες ή διαφορετικές υποχρεώσεις στους ρυθμιστές της πρόσβασης, προκειμένου να επιδιώξουν άλλα θεμιτά δημόσια συμφέροντα, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο. Αυτά τα θεμιτά δημόσια συμφέροντα μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, η προστασία των καταναλωτών, η καταπολέμηση των πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού και η προώθηση της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, της ελευθερίας της έκφρασης, καθώς και της πολιτιστικής ή γλωσσικής πολυμορφίας. Παράλληλα, δεδομένου ότι στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να συμπληρώσει την επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ, τους αντίστοιχους εθνικούς κανόνες ανταγωνισμού ούτε άλλους εθνικούς κανόνες ανταγωνισμού σχετικά με μονομερή συμπεριφορά οι οποίοι βασίζονται σε εξατομικευμένη αξιολόγηση θέσεων και συμπεριφοράς στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών επιπτώσεών της και της ακριβούς έκτασης της απαγορευμένης συμπεριφοράς, και οι οποίοι προβλέπουν τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να προβάλλουν επιχειρήματα περί αποτελεσματικότητας και αντικειμενική αιτιολόγηση για την επίμαχη συμπεριφορά. Εντούτοις, η εφαρμογή των τελευταίων κανόνων δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις και τις απαγορεύσεις που επιβάλλονται στους ρυθμιστές της πρόσβασης δυνάμει του παρόντος κανονισμού ούτε την ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή τους στην εσωτερική αγορά.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ και οι αντίστοιχοι εθνικοί κανόνες ανταγωνισμού σχετικά με αντιανταγωνιστική πολυμερή και μονομερή συμπεριφορά, καθώς και σχετικά με τον έλεγχο των συγκεντρώσεων, έχουν ως στόχο την προστασία του ανόθευτου ανταγωνισμού στην αγορά. Ο παρών κανονισμός επιδιώκει έναν σκοπό συμπληρωματικό μεν αλλά διαφορετικό από εκείνον της προστασίας του ανόθευτου ανταγωνισμού σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, όπως ορίζεται στη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, ο οποίος συνίσταται στη διασφάλιση της δυνατότητας διεκδίκησης και του δίκαιου χαρακτήρα των αγορών στις οποίες υπάρχουν ρυθμιστές της πρόσβασης, ανεξάρτητα από τις πραγματικές, πιθανές ή εικαζόμενες επιπτώσεις της συμπεριφοράς ενός συγκεκριμένου ρυθμιστή της πρόσβασης που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό στον ανταγωνισμό σε μια δεδομένη αγοράς. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην προστασία διαφορετικού έννομου συμφέροντος σε σχέση με τους εν λόγω κανόνες και δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή τους.
(10)  Τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ και οι αντίστοιχοι εθνικοί κανόνες ανταγωνισμού σχετικά με αντιανταγωνιστική πολυμερή και μονομερή συμπεριφορά, καθώς και σχετικά με τον έλεγχο των συγκεντρώσεων, έχουν ως στόχο την προστασία του ανόθευτου ανταγωνισμού στην αγορά. Ο παρών κανονισμός επιδιώκει έναν σκοπό συμπληρωματικό μεν αλλά διαφορετικό από εκείνον της προστασίας του ανόθευτου ανταγωνισμού σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, όπως ορίζεται στη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, ο οποίος συνίσταται στη διασφάλιση της δυνατότητας διεκδίκησης και του δίκαιου χαρακτήρα των αγορών στις οποίες υπάρχουν ρυθμιστές της πρόσβασης και στην προστασία των αντίστοιχων δικαιωμάτων των επιχειρηματικών χρηστών και των τελικών χρηστών, ανεξάρτητα από τις πραγματικές, πιθανές ή εικαζόμενες επιπτώσεις της συμπεριφοράς ενός συγκεκριμένου ρυθμιστή της πρόσβασης που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό στον ανταγωνισμό σε μια δεδομένη αγοράς. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην προστασία διαφορετικού έννομου συμφέροντος σε σχέση με τους εν λόγω κανόνες και δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή τους.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να συμπληρώνει, χωρίς να θίγει την εφαρμογή τους, τους κανόνες που απορρέουν από άλλες πράξεις του ενωσιακού δικαίου οι οποίες ρυθμίζουν ορισμένες πτυχές της παροχής υπηρεσιών που καλύπτει ο παρών κανονισμός, και ιδίως από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26, τον κανονισμό (ΕΕ) xx/xx/ΕΕ [πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27, τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28, την οδηγία (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29, την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30 και την οδηγία (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31, καθώς και τους εθνικούς κανόνες που αποσκοπούν στην επιβολή ή, ανάλογα με την περίπτωση, στην εφαρμογή της συγκεκριμένης ενωσιακής νομοθεσίας.
(11)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να συμπληρώνει, χωρίς να θίγει την εφαρμογή τους, τους κανόνες που απορρέουν από άλλες πράξεις του ενωσιακού δικαίου οι οποίες ρυθμίζουν ορισμένες πτυχές της παροχής υπηρεσιών που καλύπτει ο παρών κανονισμός, και ιδίως από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26, τον κανονισμό (ΕΕ) xx/xx/ΕΕ [πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27, τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28, την οδηγία (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29, την οδηγία 2002/58/ΕΚ, την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30, την οδηγία (ΕΕ) 2019/882, την οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 και την οδηγία (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31, την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, καθώς και τους κανόνες σε εθνικό επίπεδο που εγκρίνονται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία. Όσον αφορά συγκεκριμένα τους κανόνες για τη συγκατάθεση στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και στην οδηγία 2002/58/ΕΚ, ο παρών κανονισμός εφαρμόζει τους κανόνες αυτούς χωρίς να τους επηρεάζει.
__________________
__________________
26 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 57).
26 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 57).
27 Κανονισμός (ΕΕ) …/.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου – πρόταση σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.
27 Κανονισμός (ΕΕ) …/.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου – πρόταση σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.
28 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
28 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
29 Οδηγία (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ (ΕΕ L 130 της 17.5.2019, σ. 92).
29 Οδηγία (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ (ΕΕ L 130 της 17.5.2019, σ. 92).
30 Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/EΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35).
30 Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/EΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35).
31 Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1).
31 Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1).
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Η ανεπαρκής δυνατότητα διεκδίκησης και οι αθέμιτες πρακτικές στον ψηφιακό τομέα είναι φαινόμενα που απαντούν συχνότερα και είναι πιο έντονα σε ορισμένες ψηφιακές υπηρεσίες απ’ ό, τι σε άλλες. Αυτές είναι, ιδίως, διαδεδομένες ψηφιακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται συχνά, διαμεσολαβούν κατά κύριο λόγο απευθείας μεταξύ επιχειρηματικών χρηστών και τελικών χρηστών και χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από πολύ μεγάλες οικονομίες κλίμακας, πολύ ισχυρά αποτελέσματα δικτύου, την ικανότητα σύνδεσης πολλών επιχειρηματικών χρηστών με πολλούς τελικούς χρήστες χάρη στον πολύπλευρο χαρακτήρα αυτών των υπηρεσιών, φαινόμενα εγκλωβισμού («lock-in effects»), έλλειψη συστημάτων πολλαπλών συνδέσεων («multi-homing») και κάθετη ολοκλήρωση. Συχνά υπάρχει μόνο ένας ή ελάχιστοι μεγάλοι πάροχοι αυτών των ψηφιακών υπηρεσιών. Αυτοί οι πάροχοι βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας ενεργούν συχνότερα ως ρυθμιστές της πρόσβασης για επιχειρηματικούς χρήστες και τελικούς χρήστες με εκτεταμένες συνέπειες, καθώς εξασφαλίζουν έτσι τη δυνατότητα να καθορίζουν εύκολα εμπορικές προϋποθέσεις και όρους κατά τρόπο μονομερή και επιβλαβή για τους επιχειρηματικούς και τελικούς τους χρήστες. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός πρέπει να επικεντρωθεί μόνο στις ψηφιακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται ευρύτατα από επιχειρηματικούς χρήστες και τελικούς χρήστες και στους τομείς όπου, με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, οι ανησυχίες σχετικά με την ανεπαρκή δυνατότητα διεκδίκησης και τις αθέμιτες πρακτικές των ρυθμιστών της πρόσβασης είναι πιο έντονες και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από τη σκοπιά της εσωτερικής αγοράς.
(12)  Η ανεπαρκής δυνατότητα διεκδίκησης και οι αθέμιτες πρακτικές στον ψηφιακό τομέα είναι φαινόμενα που απαντούν συχνότερα και είναι πιο έντονα σε ορισμένες ψηφιακές υπηρεσίες απ’ ό, τι σε άλλες. Αυτές είναι, ιδίως, διαδεδομένες ψηφιακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται συχνά, διαμεσολαβούν κατά κύριο λόγο απευθείας μεταξύ επιχειρηματικών χρηστών και τελικών χρηστών και χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από πολύ μεγάλες οικονομίες κλίμακας, πολύ ισχυρά αποτελέσματα δικτύου, την ικανότητα σύνδεσης πολλών επιχειρηματικών χρηστών με πολλούς τελικούς χρήστες χάρη στον πολύπλευρο χαρακτήρα αυτών των υπηρεσιών, φαινόμενα εγκλωβισμού («lock-in effects»), έλλειψη συστημάτων πολλαπλών συνδέσεων («multi-homing») και κάθετη ολοκλήρωση. Συχνά υπάρχει μόνο ένας ή ελάχιστοι μεγάλοι πάροχοι αυτών των ψηφιακών υπηρεσιών. Αυτοί οι πάροχοι βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας ενεργούν συχνότερα ως ρυθμιστές της πρόσβασης για επιχειρηματικούς χρήστες και τελικούς χρήστες με εκτεταμένες συνέπειες, καθώς εξασφαλίζουν έτσι τη δυνατότητα να καθορίζουν εύκολα εμπορικές προϋποθέσεις και όρους κατά τρόπο μονομερή και επιβλαβή για τους επιχειρηματικούς και τελικούς τους χρήστες. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός πρέπει να επικεντρωθεί μόνο στις ψηφιακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται ευρύτατα από επιχειρηματικούς χρήστες και τελικούς χρήστες και στους τομείς όπου οι ανησυχίες σχετικά με την ανεπαρκή δυνατότητα διεκδίκησης και τις αθέμιτες πρακτικές των ρυθμιστών της πρόσβασης είναι πιο έντονες και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από τη σκοπιά της εσωτερικής αγοράς.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Πιο συγκεκριμένα, οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης, οι επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, τα λειτουργικά συστήματα, οι επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, οι υπηρεσίες πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο, οι υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, οι υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής και οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαφήμισης έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν μεγάλο αριθμό τελικών χρηστών αλλά και επιχειρήσεων, γεγονός που συνεπάγεται κίνδυνο εφαρμογής αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών. Συνεπώς, οι ανωτέρω υπηρεσίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον ορισμό των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας και να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης ενδέχεται επίσης να δραστηριοποιούνται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπου ενδέχεται να επιτελούν ρόλο διαμεσολαβητή ή να χρησιμοποιούνται με σκοπό την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες απαριθμούνται ενδεικτικά στο παράρτημα II της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32. Σε ορισμένες περιστάσεις, η έννοια των τελικών χρηστών θα πρέπει να καλύπτει τους χρήστες που θεωρούνται παραδοσιακά επιχειρηματικοί χρήστες αλλά, σε μια δεδομένη κατάσταση, δεν χρησιμοποιούν τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας με σκοπό την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών σε άλλους τελικούς χρήστες, όπως για παράδειγμα οι επιχειρήσεις που βασίζονται σε υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής για ίδιους σκοπούς.
(13)  Πιο συγκεκριμένα, οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης, οι επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, τα λειτουργικά συστήματα, όπως οι έξυπνες συσκευές, το διαδίκτυο των πραγμάτων, οι ενσωματωμένες ψηφιακές υπηρεσίες σε οχήματα, οι επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, οι υπηρεσίες πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο, οι υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, οι υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής, οι υπηρεσίες εικονικού βοηθού, οι φυλλομετρητές, η συνδεδεμένη τηλεόραση και οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαφήμισης έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν μεγάλο αριθμό τελικών χρηστών αλλά και επιχειρήσεων, γεγονός που συνεπάγεται κίνδυνο εφαρμογής αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών. Συνεπώς, οι ανωτέρω υπηρεσίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον ορισμό των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας και να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης ενδέχεται επίσης να δραστηριοποιούνται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπου ενδέχεται να επιτελούν ρόλο διαμεσολαβητή ή να χρησιμοποιούνται με σκοπό την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες απαριθμούνται ενδεικτικά στο παράρτημα II της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32. Σε ορισμένες περιστάσεις, η έννοια των τελικών χρηστών θα πρέπει να καλύπτει τους χρήστες που θεωρούνται παραδοσιακά επιχειρηματικοί χρήστες αλλά, σε μια δεδομένη κατάσταση, δεν χρησιμοποιούν τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας με σκοπό την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών σε άλλους τελικούς χρήστες, όπως για παράδειγμα οι επιχειρήσεις που βασίζονται σε υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής για ίδιους σκοπούς.
__________________
__________________
32 Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1).
32 Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1).
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Διάφορες άλλες βοηθητικές υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες ταυτοποίησης ή πληρωμών και τεχνικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών πληρωμών, ενδέχεται να παρέχονται από τους ρυθμιστές της πρόσβασης μαζί με τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας που προσφέρουν. Δεδομένου ότι οι ρυθμιστές της πρόσβασης παρέχουν συχνά το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών τους στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος στο οποίοι δεν έχουν πρόσβαση τρίτοι πάροχοι αυτών των βοηθητικών υπηρεσιών, τουλάχιστον όχι υπό ίσους όρους, και ότι μπορούν να συνδέουν την πρόσβαση στη βασική υπηρεσία πλατφόρμας με τη χρήση μίας ή περισσότερων βοηθητικών υπηρεσιών, οι ρυθμιστές της πρόσβασης είναι πιθανόν να έχουν μεγαλύτερη ικανότητα και περισσότερα κίνητρα να αξιοποιήσουν την ισχύ τους ως ρυθμιστών της πρόσβασης όσον αφορά τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας για να προσφέρουν αυτές τις βοηθητικές υπηρεσίες, εις βάρος των επιλογών και της δυνατότητας διεκδίκησης αυτών των υπηρεσιών.
(14)  Διάφορες άλλες βοηθητικές υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες ταυτοποίησης, υπηρεσίες πληρωμών, τεχνικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών πληρωμών ή συστήματα πληρωμών ενσωματωμένα σε εφαρμογές, ενδέχεται να παρέχονται από τους ρυθμιστές της πρόσβασης μαζί με τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας που προσφέρουν. Δεδομένου ότι οι ρυθμιστές της πρόσβασης παρέχουν συχνά το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών τους στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος στο οποίοι δεν έχουν πρόσβαση τρίτοι πάροχοι αυτών των βοηθητικών υπηρεσιών, τουλάχιστον όχι υπό ίσους όρους, και ότι μπορούν να συνδέουν την πρόσβαση στη βασική υπηρεσία πλατφόρμας με τη χρήση μίας ή περισσότερων βοηθητικών υπηρεσιών, οι ρυθμιστές της πρόσβασης είναι πιθανόν να έχουν μεγαλύτερη ικανότητα και περισσότερα κίνητρα να αξιοποιήσουν την ισχύ τους ως ρυθμιστών της πρόσβασης όσον αφορά τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας για να προσφέρουν αυτές τις βοηθητικές υπηρεσίες, εις βάρος των επιλογών και της δυνατότητας διεκδίκησης αυτών των υπηρεσιών.
Τροπολογία 244
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14a)   Οι ρυθμιστές της πρόσβασης δύνανται επίσης να παρέχουν άλλες βοηθητικές υπηρεσίες, για παράδειγμα δραστηριότητες λιανικής ή διανομής, που στοχεύουν σε τελικούς χρήστες παράλληλα με τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας τους. Τέτοιες βοηθητικές υπηρεσίες μπορούν να ανταγωνίζονται τους επιχειρηματικούς χρήστες της βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας και να συμβάλλουν σημαντικά στην ανισορροπία σε μια δεδομένη αγορά και, τελικά, να αυξήσουν με αθέμιτο τρόπο την ισχύ του ρυθμιστή της πρόσβασης, μεταξύ άλλων σε σχέση με τους επιχειρηματικούς εταίρους του ρυθμιστή της πρόσβασης, όπως είναι οι προμηθευτές αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίοι βασίζονται στην εν λόγω βοηθητική υπηρεσία. Προκειμένου οι ρυθμιστές της πρόσβασης να μην επωφελούνται με αθέμιτο τρόπο από τη μόχλευση που εξασφαλίζεται με την παροχή παράλληλων υπηρεσιών, θα πρέπει και οι εν λόγω βοηθητικές υπηρεσίες να υπόκεινται στις υποχρεώσεις που ισχύουν για τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Η εξάρτηση πολύ υψηλού αριθμού επιχειρηματικών χρηστών από βασική υπηρεσία πλατφόρμας για τη σύνδεσή τους με πολύ υψηλό αριθμό μηνιαίων ενεργών τελικών χρηστών επιτρέπει στον πάροχο της εν λόγω υπηρεσίας να ασκεί επιρροή στις δραστηριότητες σημαντικού μέρους των επιχειρηματικών χρηστών προς δικό του όφελος και υποδεικνύει καταρχήν ότι ο πάροχος αποτελεί σημαντική πύλη. Τα αντίστοιχα σχετικά επίπεδα αυτών των αριθμών θα πρέπει να ορίζονται έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της Ένωσης όσον αφορά τους τελικούς χρήστες και του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν πλατφόρμες για τον καθορισμό του ορίου για τους επιχειρηματικούς χρήστες.
(20)  Η εξάρτηση πολύ υψηλού αριθμού επιχειρηματικών χρηστών από βασική υπηρεσία πλατφόρμας για τη σύνδεσή τους με πολύ υψηλό αριθμό μηνιαίων τελικών χρηστών επιτρέπει στον πάροχο της εν λόγω υπηρεσίας να ασκεί επιρροή στις δραστηριότητες σημαντικού μέρους των επιχειρηματικών χρηστών προς δικό του όφελος και υποδεικνύει καταρχήν ότι ο πάροχος αποτελεί σημαντική πύλη. Τα αντίστοιχα σχετικά επίπεδα αυτών των αριθμών θα πρέπει να ορίζονται έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της Ένωσης όσον αφορά τους τελικούς χρήστες και του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν πλατφόρμες για τον καθορισμό του ορίου για τους επιχειρηματικούς χρήστες.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Η κατοχή παγιωμένης και σταθερής θέσης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ή η αναμενόμενη επίτευξη τέτοιας θέσης στο μέλλον αφορούν ιδίως την περίπτωση που η δυνατότητα διεκδίκησης της θέσης του παρόχου της βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας είναι περιορισμένη. Αυτό είναι πιθανόν να συμβαίνει εάν ο εν λόγω πάροχος παρέχει βασική υπηρεσία πλατφόρμας σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη σε πολύ υψηλό αριθμό επιχειρηματικών χρηστών και τελικών χρηστών για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών.
(21)  Η κατοχή παγιωμένης και σταθερής θέσης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ή η αναμενόμενη επίτευξη τέτοιας θέσης στο μέλλον αφορούν ιδίως την περίπτωση που η δυνατότητα διεκδίκησης της θέσης του παρόχου της βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας είναι περιορισμένη. Αυτό είναι πιθανόν να συμβαίνει εάν ο εν λόγω πάροχος παρέχει βασική υπηρεσία πλατφόρμας σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη σε πολύ υψηλό αριθμό επιχειρηματικών χρηστών και τελικών χρηστών για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών. Σε παράρτημα του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να περιλαμβάνεται κατάλογος δεικτών που πρέπει να χρησιμοποιούν οι πάροχοι βασικών υπηρεσιών πλατφορμών κατά τη μέτρηση των μηνιαίων τελικών χρηστών και των ετήσιων επιχειρηματικών χρηστών.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Αυτά τα όρια μπορεί να επηρεάζονται από εξελίξεις της αγοράς και τεχνικές εξελίξεις. Συνεπώς, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για να διευκρινίσει τη μεθοδολογία για τον καθορισμό της κάλυψης των ποσοτικών ορίων και να την προσαρμόζει τακτικά στις εξελίξεις της αγοράς και στις τεχνικές εξελίξεις, όταν είναι απαραίτητο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά το όριο της χρηματιστηριακής αξίας, το οποίο θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται ανά κατάλληλα χρονικά διαστήματα.
(22)  Αυτά τα όρια μπορεί να επηρεάζονται από εξελίξεις της αγοράς και τεχνικές εξελίξεις. Συνεπώς, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για να διευκρινίσει τη μεθοδολογία για τον καθορισμό της κάλυψης των ποσοτικών ορίων και να ανανεώνει τον κατάλογο των δεικτών που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού και να την προσαρμόζει τακτικά στις εξελίξεις της αγοράς και στις τεχνικές εξελίξεις, όταν είναι απαραίτητο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά το όριο της χρηματιστηριακής αξίας, το οποίο θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται ανά κατάλληλα χρονικά διαστήματα.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Οι πάροχοι βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας που πληρούν τα ποσοτικά όρια αλλά μπορούν να προβάλουν επαρκώς τεκμηριωμένα επιχειρήματα για να αποδείξουν ότι, υπό τις συνθήκες στις οποίες λειτουργεί η σχετική βασική υπηρεσία πλατφόρμας, δεν πληρούν τις αντικειμενικές απαιτήσεις για να οριστούν ως ρυθμιστές της πρόσβασης, δεν θα πρέπει να ορίζονται αμέσως, αλλά μόνο κατόπιν περαιτέρω έρευνας. Το βάρος της απόδειξης ότι το τεκμήριο που προκύπτει από την εκπλήρωση των ποσοτικών ορίων δεν θα πρέπει να ισχύει για έναν συγκεκριμένο πάροχο θα πρέπει να φέρει ο συγκεκριμένος πάροχος. Στην αξιολόγησή της, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μόνο τα στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας πάροχος για να οριστεί ως ρυθμιστή της πρόσβασης, και συγκεκριμένα εάν πρόκειται για σημαντική πύλη που τελεί υπό τη διαχείριση παρόχου με σημαντικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, ο οποίος κατέχει παγιωμένη και σταθερή θέση, είτε πραγματική είτε αναμενόμενη. Οποιαδήποτε αιτιολόγηση με βάση οικονομικούς λόγους με σκοπό την απόδειξη της αποτελεσματικότητας που επιτυγχάνεται από συγκεκριμένο τύπο συμπεριφοράς από τον πάροχο βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας θα πρέπει να απορρίπτεται, δεδομένου ότι δεν έχει σημασία για τον ορισμό του ως ρυθμιστή της πρόσβασης. Η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει απόφαση με βάση τα ποσοτικά όρια εάν ο πάροχος παρεμποδίζει σημαντικά την έρευνα λόγω της μη συμμόρφωσής του με τα ερευνητικά μέτρα που έχει λάβει η Επιτροπή.
(23)  Οι πάροχοι βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι, παρά την τήρηση των ποσοτικών ορίων, λόγω των εξαιρετικών συνθηκών υπό τις οποίες λειτουργεί η σχετική βασική υπηρεσία πλατφόρμας, δεν πληρούν τις αντικειμενικές απαιτήσεις για να χαρακτηριστούν ως ρυθμιστές της πρόσβασης, απόδειξη που θα πρέπει να βασίζεται σε επαρκώς πειστικά επιχειρήματα. Το βάρος της προσκόμισης αδιάσειστων στοιχείων που να αποδεικνύουν ότι το τεκμήριο που προκύπτει από την εκπλήρωση των ποσοτικών ορίων δεν θα πρέπει να ισχύει για έναν συγκεκριμένο πάροχο θα πρέπει να το φέρει ο συγκεκριμένος πάροχος. Η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει απόφαση με βάση τα ποσοτικά όρια και τα διαθέσιμα στοιχεία εάν ο πάροχος παρεμποδίζει σημαντικά την έρευνα λόγω της μη συμμόρφωσής του με τα ερευνητικά μέτρα που έχει λάβει η Επιτροπή. Για λόγους βελτίωσης της διαφάνειας της αγοράς, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την επαλήθευση των παρεχόμενων πληροφοριών σχετικά με τις επιχειρήσεις και τους τελικούς χρήστες από τρίτους παρόχους μέτρησης κοινού αναγνωρισμένους να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες σύμφωνα με τα πρότυπα της αγοράς και τους κώδικες δεοντολογίας που εφαρμόζονται στην Ένωση.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Οι ορισμένοι ρυθμιστές της πρόσβασης θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά καθεμία από τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας που απαριθμούνται στη σχετική απόφαση ορισμού. Οι υποχρεωτικοί κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται λαμβανομένης υπόψη της θέσης των ρυθμιστών της πρόσβασης σε επίπεδο ομίλου, κατά περίπτωση. Επιπλέον, τα εκτελεστικά μέτρα που μπορεί να επιβάλει η Επιτροπή με απόφασή της στον ρυθμιστή της πρόσβασης κατόπιν διαλόγου επί κανονιστικών θεμάτων θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο αποτελεσματικό, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας, καθώς και πιθανών κινδύνων καταστρατήγησης, και με σεβασμό στην αρχή της αναλογικότητας και στα θεμελιώδη δικαιώματα των σχετικών επιχειρήσεων και τρίτων μερών.
(29)  Οι ορισμένοι ρυθμιστές της πρόσβασης θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά καθεμία από τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας που απαριθμούνται στη σχετική απόφαση ορισμού. Οι υποχρεωτικοί κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται λαμβανομένης υπόψη της θέσης των ρυθμιστών της πρόσβασης σε επίπεδο ομίλου, κατά περίπτωση. Επιπλέον, τα εκτελεστικά μέτρα που μπορεί να επιβάλει η Επιτροπή με απόφασή της στον ρυθμιστή της πρόσβασης θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο αποτελεσματικό, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας, καθώς και πιθανών κινδύνων καταστρατήγησης, και με σεβασμό στην αρχή της αναλογικότητας και στα θεμελιώδη δικαιώματα των σχετικών επιχειρήσεων και τρίτων μερών.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Η τάχιστα μεταβαλλόμενη και περίπλοκη τεχνολογική φύση των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας απαιτεί την τακτική επανεξέταση της ιδιότητας ρυθμιστή της πρόσβασης, μεταξύ άλλων και για τις εταιρείες που αναμένεται ότι θα κατέχουν σταθερή και παγιωμένη θέση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους στο εγγύς μέλλον. Για να παρέχεται σε όλους τους φορείς της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστών της πρόσβασης, η απαιτούμενη ασφάλεια όσον αφορά τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις, είναι απαραίτητο να οριστεί προθεσμία για αυτήν την τακτική επανεξέταση. Είναι επίσης σημαντικό αυτή η επανεξέταση να διενεργείται τακτικά και τουλάχιστον ανά διετία.
(30)  Η τάχιστα μεταβαλλόμενη και περίπλοκη τεχνολογική φύση των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας απαιτεί την τακτική επανεξέταση της ιδιότητας ρυθμιστή της πρόσβασης, μεταξύ άλλων και για τις εταιρείες που αναμένεται ότι θα κατέχουν σταθερή και παγιωμένη θέση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους στο εγγύς μέλλον. Για να παρέχεται σε όλους τους φορείς της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστών της πρόσβασης, η απαιτούμενη ασφάλεια όσον αφορά τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις, είναι απαραίτητο να οριστεί προθεσμία για αυτήν την τακτική επανεξέταση. Είναι επίσης σημαντικό αυτή η επανεξέταση να διενεργείται τακτικά και τουλάχιστον ανά έτος.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της επανεξέτασης της ιδιότητας ρυθμιστή της πρόσβασης, καθώς και η δυνατότητα προσαρμογής του καταλόγου βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας, οι ρυθμιστές της πρόσβασης θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με όλες τις εξαγορές άλλων παρόχων βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας που σχεδιάζουν ή έχουν ήδη ολοκληρώσει ή σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που παρέχουν στον ψηφιακό τομέα. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να χρησιμεύουν μόνο για την προαναφερθείσα διαδικασία επανεξέτασης της ιδιότητας των επιμέρους ρυθμιστών της πρόσβασης, αλλά θα παρέχουν επίσης στοιχεία που είναι κρίσιμης σημασίας για την παρακολούθηση των ευρύτερων τάσεων όσον αφορά τη δυνατότητα διεκδίκησης στον ψηφιακό τομέα και μπορούν, συνεπώς, να αποτελέσουν χρήσιμο παράγοντα προς εξέταση στο πλαίσιο των ερευνών της αγοράς που προβλέπει ο παρών κανονισμός.
(31)  Για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της επανεξέτασης της ιδιότητας ρυθμιστή της πρόσβασης, καθώς και η δυνατότητα προσαρμογής του καταλόγου βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας, οι ρυθμιστές της πρόσβασης θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με όλες τις εξαγορές άλλων παρόχων βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας που σχεδιάζουν ή έχουν ήδη ολοκληρώσει ή σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που παρέχουν στον ψηφιακό τομέα. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να χρησιμεύουν μόνο για την προαναφερθείσα διαδικασία επανεξέτασης της ιδιότητας των επιμέρους ρυθμιστών της πρόσβασης, αλλά θα παρέχουν επίσης στοιχεία που είναι κρίσιμης σημασίας για την παρακολούθηση των ευρύτερων τάσεων όσον αφορά τη δυνατότητα διεκδίκησης στον ψηφιακό τομέα και μπορούν, συνεπώς, να αποτελέσουν χρήσιμο παράγοντα προς εξέταση στο πλαίσιο των ερευνών της αγοράς που προβλέπει ο παρών κανονισμός. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές για τις σχετικές κοινοποιήσεις. Οι συλλεγόμενες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενεργοποίηση του συστήματος παραπομπής που προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Για να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη και η δυνατότητα διεκδίκησης των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας που παρέχουν οι ρυθμιστές της πρόσβασης, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί, με σαφήνεια και χωρίς αμφισημίες, ένα σύνολο εναρμονισμένων υποχρεώσεων όσον αφορά αυτές τις υπηρεσίες. Η θέσπιση των εν λόγω κανόνων είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος επιβλαβών επιπτώσεων από τις αθέμιτες πρακτικές που επιβάλλουν οι ρυθμιστές της πρόσβασης, προς όφελος του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των σχετικών υπηρεσιών, προς όφελος των χρηστών και, εν τέλει, προς όφελος της κοινωνίας συνολικά. Δεδομένης της ταχέως εξελισσόμενης και δυναμικής φύσης των ψηφιακών αγορών, καθώς και της σημαντικής οικονομικής ισχύος των ρυθμιστών της πρόσβασης, είναι σημαντικό αυτές οι υποχρεώσεις να εφαρμόζονται αποτελεσματικά χωρίς να καταστρατηγούνται. Για τον σκοπό αυτό, οι εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να ισχύουν για οποιαδήποτε πρακτική του ρυθμιστή της πρόσβασης, ανεξάρτητα από τη μορφή της και ανεξάρτητα από το αν αυτή είναι συμβατικής, εμπορικής, τεχνικής ή άλλης φύσης, στον βαθμό που μια πρακτική αντιστοιχεί στο είδος πρακτικών που αποτελούν αντικείμενο μίας από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
(32)  Για να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη και η δυνατότητα διεκδίκησης των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας που παρέχουν οι ρυθμιστές της πρόσβασης, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί, με σαφήνεια και χωρίς αμφισημίες, ένα σύνολο εναρμονισμένων υποχρεώσεων όσον αφορά αυτές τις υπηρεσίες. Η θέσπιση των εν λόγω κανόνων είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος επιβλαβών επιπτώσεων από τις αθέμιτες πρακτικές που επιβάλλουν οι ρυθμιστές της πρόσβασης, προς όφελος του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των σχετικών υπηρεσιών, προς όφελος των χρηστών και, εν τέλει, προς όφελος της κοινωνίας συνολικά. Δεδομένης της ταχέως εξελισσόμενης και δυναμικής φύσης των ψηφιακών αγορών, καθώς και της σημαντικής οικονομικής ισχύος των ρυθμιστών της πρόσβασης, είναι σημαντικό αυτές οι υποχρεώσεις να εφαρμόζονται αποτελεσματικά χωρίς να καταστρατηγούνται. Για τον σκοπό αυτό, οι εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να ισχύουν για οποιαδήποτε συμπεριφορά του ρυθμιστή της πρόσβασης, ανεξάρτητα από τη μορφή της και ανεξάρτητα από το αν αυτή είναι συμβατικής, εμπορικής, τεχνικής ή άλλης φύσης, στον βαθμό που μια τέτοια συμπεριφορά θα μπορούσε, στην πράξη, να διαθέτει ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα με τις πρακτικές που απαγορεύονται στον παρόντα κανονισμό. Η συμπεριφορά αυτή περιλαμβάνει τον σχεδιασμό που χρησιμοποιεί ο ρυθμιστής της πρόσβασης, την παρουσίαση των επιλογών του τελικού χρήστη με μη ουδέτερο τρόπο ή τη χρήση της δομής, της λειτουργίας ή του τρόπου λειτουργίας μιας διεπαφής χρήστη ή μέρους αυτής για την άρση ή τον περιορισμό της αυτονομίας, της λήψης αποφάσεων ή της επιλογής του χρήστη.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)  Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό περιορίζονται στον βαθμό που είναι αναγκαίος και δικαιολογημένος για την αντιμετώπιση των προσδιορισμένων αθέμιτων πρακτικών των ρυθμιστών της πρόσβασης και για τη διασφάλιση της δυνατότητας διεκδίκησης όσον αφορά τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας που παρέχουν οι ρυθμιστές της πρόσβασης. Ως εκ τούτου, οι υποχρεώσεις θα πρέπει να αντιστοιχούν στις πρακτικές που θεωρούνται αθέμιτες λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών του ψηφιακού τομέα και στις περιπτώσεις που η αποκτηθείσα πείρα, για παράδειγμα στον τομέα της επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ, καταδεικνύει ότι οι εν λόγω πρακτικές έχουν ιδιαίτερα αρνητικές άμεσες επιπτώσεις στους επιχειρηματικούς χρήστες και στους τελικούς χρήστες. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η δυνατότητα διεξαγωγής διαλόγου επί κανονιστικών θεμάτων με τους ρυθμιστές της πρόσβασης για την προσαρμογή των υποχρεώσεων για τις οποίες είναι πιθανόν να απαιτείται η λήψη ειδικών εκτελεστικών μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η αναλογικότητά τους. Οι υποχρεώσεις θα πρέπει να επικαιροποιούνται μόνον κατόπιν ενδελεχούς έρευνας σχετικά με τη φύση και τον αντίκτυπο συγκεκριμένων πρακτικών που ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί πρόσφατα, κατόπιν εμπεριστατωμένης έρευνας, ως αθέμιτες ή ως πρακτικές που περιορίζουν τη δυνατότητα διεκδίκησης κατά τον ίδιο τρόπο με τις αθέμιτες πρακτικές που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και οι οποίες ενδεχομένως δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου συνόλου υποχρεώσεων.
(33)  Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό περιορίζονται στον βαθμό που είναι αναγκαίος και δικαιολογημένος για την αντιμετώπιση των προσδιορισμένων αθέμιτων πρακτικών των ρυθμιστών της πρόσβασης και για τη διασφάλιση της δυνατότητας διεκδίκησης όσον αφορά τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας που παρέχουν οι ρυθμιστές της πρόσβασης. Ως εκ τούτου, οι υποχρεώσεις θα πρέπει να αντιστοιχούν στις πρακτικές που θεωρούνται αθέμιτες λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών του ψηφιακού τομέα και στις περιπτώσεις που η αποκτηθείσα πείρα, για παράδειγμα στον τομέα της επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ, καταδεικνύει ότι οι εν λόγω πρακτικές έχουν ιδιαίτερα αρνητικές άμεσες επιπτώσεις στους επιχειρηματικούς χρήστες και στους τελικούς χρήστες. Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον χαρακτήρα των παρεχόμενων βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας και την παρουσία διαφορετικών επιχειρηματικών μοντέλων. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η δυνατότητα διεξαγωγής διαλόγου επί κανονιστικών θεμάτων με τους ρυθμιστές της πρόσβασης για την προσαρμογή των υποχρεώσεων για τις οποίες είναι πιθανόν να απαιτείται η λήψη ειδικών εκτελεστικών μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η αναλογικότητά τους. Οι υποχρεώσεις θα πρέπει να επικαιροποιούνται μόνον κατόπιν ενδελεχούς έρευνας σχετικά με τη φύση και τον αντίκτυπο συγκεκριμένων πρακτικών που ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί πρόσφατα, ως αθέμιτες ή ως πρακτικές που περιορίζουν τη δυνατότητα διεκδίκησης κατά τον ίδιο τρόπο με τις αθέμιτες πρακτικές που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και οι οποίες ενδεχομένως δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου συνόλου υποχρεώσεων.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Η πρακτική του συνδυασμού δεδομένων τελικών χρηστών από διαφορετικές πηγές ή της σύνδεσης χρηστών σε διαφορετικές υπηρεσίες των ρυθμιστών της πρόσβασης παρέχει στους ρυθμιστές της πρόσβασης πιθανά πλεονεκτήματα όσον αφορά τη συσσώρευση δεδομένων, αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τους φραγμούς εισόδου στην αγορά. Για να διασφαλιστεί ότι οι ρυθμιστές της πρόσβασης δεν υπονομεύουν κατά τρόπο αθέμιτο τη δυνατότητα διεκδίκησης των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας, θα πρέπει να επιτρέπουν στους τελικούς τους χρήστες να επιλέγουν ελεύθερα να συμμετάσχουν σε τέτοιες επιχειρηματικές πρακτικές προσφέροντας μια λιγότερο εξατομικευμένη εναλλακτική λύση. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να καλύπτει όλες τις πιθανές πηγές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών του ίδιου του ρυθμιστή της πρόσβασης, καθώς και τρίτων ιστοτόπων, και θα πρέπει να παρουσιάζεται εκ των προτέρων στον τελικό χρήστη με ρητό, σαφή και απλό τρόπο.
(36)  Η πρακτική του συνδυασμού δεδομένων τελικών χρηστών από διαφορετικές πηγές ή της σύνδεσης χρηστών σε διαφορετικές υπηρεσίες των ρυθμιστών της πρόσβασης παρέχει στους ρυθμιστές της πρόσβασης πιθανά πλεονεκτήματα όσον αφορά τη συσσώρευση δεδομένων, αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τους φραγμούς εισόδου στην αγορά. Για να διασφαλιστεί ότι οι ρυθμιστές της πρόσβασης δεν υπονομεύουν κατά τρόπο αθέμιτο τη δυνατότητα διεκδίκησης των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας, θα πρέπει να επιτρέπουν στους τελικούς τους χρήστες να επιλέγουν ελεύθερα να συμμετάσχουν σε τέτοιες επιχειρηματικές πρακτικές προσφέροντας μια λιγότερο εξατομικευμένη αλλά ισοδύναμη εναλλακτική λύση. Η λιγότερο εξατομικευμένη εναλλακτική λύση δεν θα πρέπει να είναι διαφορετική ή κατώτερης ποιότητας σε σύγκριση με την υπηρεσία που προσφέρεται στους τελικούς χρήστες οι οποίοι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στον συνδυασμό των προσωπικών τους δεδομένων. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να καλύπτει όλες τις πιθανές πηγές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών του ίδιου του ρυθμιστή της πρόσβασης, καθώς και τρίτων ιστοτόπων, και θα πρέπει να παρουσιάζεται εκ των προτέρων στον τελικό χρήστη με ρητό, σαφή και απλό τρόπο.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)
(36α)  Οι ανήλικοι χρήζουν ειδικής προστασίας όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα, ιδίως όσον αφορά τη χρήση για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή δημιουργίας προφίλ προσωπικότητας ή χρήστη και τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συνεπώς, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ανηλίκων που συλλέγονται ή άλλως παράγονται από ρυθμιστές της πρόσβασης δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς, όπως είναι η άμεση εμπορική προώθηση, η ανάλυση «προφίλ» και η στοχευμένη διαφήμιση με βάση τη συμπεριφορά.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 β (νέα)
(36β)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη επιλογή των τελικών χρηστών, η άρνηση συγκατάθεσης δεν θα πρέπει να είναι δυσκολότερη από την παροχή συγκατάθεσης. Επιπλέον, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των τελικών χρηστών, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για διαφημιστικούς σκοπούς θα πρέπει να συνάδει με τις απαιτήσεις ελαχιστοποίησης των δεδομένων δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Επιπλέον, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και τα δεδομένα που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά και να υπόκειται στις κατάλληλες εγγυήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37
(37)  Λόγω της θέσης τους, οι ρυθμιστές της πρόσβασης ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να περιορίζουν τη δυνατότητα των επιχειρηματικών χρηστών των επιγραμμικών υπηρεσιών τους διαμεσολάβησης να προσφέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στους τελικούς χρήστες υπό ευνοϊκότερους όρους, συμπεριλαμβανομένων ευνοϊκότερων τιμών, μέσω άλλων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Αυτοί οι περιορισμοί λειτουργούν σε σημαντικό βαθμό αποτρεπτικά για τους επιχειρηματικούς χρήστες των ρυθμιστών της πρόσβασης όσον αφορά τη χρήση εναλλακτικών επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, περιορίζοντας τη δυνατότητα διεκδίκησης στην αγορά των πλατφορμών, γεγονός που περιορίζει με τη σειρά του τις επιλογές εναλλακτικών επιγραμμικών διαύλων διαμεσολάβησης για τους τελικούς χρήστες. Για να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρηματικοί χρήστες των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης των ρυθμιστών της πρόσβασης μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα εναλλακτικές επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και να διαφοροποιούν τους όρους υπό τους οποίους προσφέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στους τελικούς τους χρήστες, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται οι ρυθμιστές της πρόσβασης να εμποδίζουν τους επιχειρηματικούς χρήστες από την επιλογή τους να διαφοροποιήσουν τους εμπορικούς όρους, συμπεριλαμβανομένης της τιμής. Αυτός ο περιορισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε μέτρο με ισοδύναμο αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα αύξηση των προμηθειών ή διαγραφή των προσφορών των επιχειρηματικών χρηστών.
(37)  Λόγω της θέσης τους, οι ρυθμιστές της πρόσβασης ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις, μέσω της επιβολής συμβατικών όρων και προϋποθέσεων, να περιορίζουν τη δυνατότητα των επιχειρηματικών χρηστών των επιγραμμικών υπηρεσιών τους διαμεσολάβησης να προσφέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στους τελικούς χρήστες υπό ευνοϊκότερους όρους, συμπεριλαμβανομένων ευνοϊκότερων τιμών, μέσω άλλων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή μέσω απευθείας εμπορικών διαύλων. Αυτοί οι περιορισμοί λειτουργούν σε σημαντικό βαθμό αποτρεπτικά για τους επιχειρηματικούς χρήστες των ρυθμιστών της πρόσβασης όσον αφορά τη χρήση εναλλακτικών επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή διαύλων απευθείας διανομής, περιορίζοντας τη δυνατότητα διεκδίκησης στην αγορά των πλατφορμών, γεγονός που περιορίζει με τη σειρά του τις επιλογές εναλλακτικών επιγραμμικών διαύλων διαμεσολάβησης για τους τελικούς χρήστες. Για να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρηματικοί χρήστες των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης των ρυθμιστών της πρόσβασης μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα εναλλακτικές επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης ή άλλους διαύλους απευθείας διανομής και να διαφοροποιούν τους όρους υπό τους οποίους προσφέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στους τελικούς τους χρήστες, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται οι ρυθμιστές της πρόσβασης να εμποδίζουν τους επιχειρηματικούς χρήστες από την επιλογή τους να διαφοροποιήσουν τους εμπορικούς όρους, συμπεριλαμβανομένης της τιμής. Αυτός ο περιορισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε μέτρο με ισοδύναμο αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα αύξηση των προμηθειών ή διαγραφή των προσφορών των επιχειρηματικών χρηστών.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
(38)  Για να αποφευχθεί η περαιτέρω ενίσχυση της εξάρτησης των επιχειρηματικών χρηστών από τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας των ρυθμιστών της πρόσβασης, οι επιχειρηματικοί χρήστες αυτών των ρυθμιστών της πρόσβασης θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να προωθούν και να επιλέγουν τον δίαυλο διανομής που θεωρούν καταλληλότερο για την αλληλεπίδρασή τους με τους τελικούς χρήστες που έχουν ήδη αποκτήσει μέσω βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας που παρέχει ο ρυθμιστής της πρόσβασης. Αντίστοιχα, οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να είναι επίσης ελεύθεροι να επιλέγουν προσφορές αυτών των επιχειρηματικών χρηστών και να συνάπτουν συμβάσεις μαζί τους είτε μέσω των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας του ρυθμιστή της πρόσβασης, κατά περίπτωση, είτε από δίαυλο απευθείας διανομής του επιχειρηματικού χρήστη ή από άλλο δίαυλο έμμεσης διανομής που ενδέχεται να χρησιμοποιεί ο επιχειρηματικός χρήστης. Αυτό θα πρέπει να ισχύει για την προώθηση προσφορών και τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ επιχειρηματικών χρηστών και τελικών χρηστών. Επιπλέον, η δυνατότητα των τελικών χρηστών να αποκτούν ελεύθερα περιεχόμενο, συνδρομές, χαρακτηριστικά ή άλλα στοιχεία εκτός των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας του ρυθμιστή της πρόσβασης δεν θα πρέπει να υπονομεύεται ούτε να περιορίζεται. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποφεύγεται οι ρυθμιστές της πρόσβασης να περιορίζουν την πρόσβαση και τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών εκ μέρους των τελικών χρηστών μέσω εφαρμογής λογισμικού που εκτελείται στην βασική υπηρεσία πλατφόρμας τους. Για παράδειγμα, οι συνδρομητές επιγραμμικού περιεχομένου που αγοράστηκε εκτός εφαρμογής λογισμικού ή από κατάστημα εφαρμογών λογισμικού δεν θα πρέπει να μην έχουν πρόσβαση σε αυτό το επιγραμμικό περιεχόμενο σε εφαρμογή λογισμικού στην βασική υπηρεσία πλατφόρμας του ρυθμιστή της πρόσβασης απλώς και μόνον επειδή το εν λόγω περιεχόμενο αγοράστηκε εκτός αυτής της εφαρμογής λογισμικού ή από κατάστημα εφαρμογών λογισμικού.
(38)  Για να αποφευχθεί η περαιτέρω ενίσχυση της εξάρτησης των επιχειρηματικών χρηστών από τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας των ρυθμιστών της πρόσβασης, οι επιχειρηματικοί χρήστες αυτών των ρυθμιστών της πρόσβασης θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να προωθούν και να επιλέγουν τον δίαυλο διανομής που θεωρούν καταλληλότερο για την αλληλεπίδρασή τους με τους τελικούς χρήστες που έχουν ήδη αποκτήσει μέσω βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας που παρέχει ο ρυθμιστής της πρόσβασης ή μέσω άλλων διαύλων. Τελικός χρήστης που έχει αποκτηθεί είναι ο τελικός χρήστης που έχει ήδη συνάψει συμβατική σχέση με τον επιχειρηματικό χρήστη. Οι εν λόγω συμβατικές σχέσεις μπορεί να είναι είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν (π.χ. δωρεάν δοκιμές, δωρεάν βαθμίδες υπηρεσιών) και μπορεί να έχουν συναφθεί είτε στη βασική υπηρεσία πλατφόρμας του ρυθμιστή της πρόσβασης είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου διαύλου. Αντίστοιχα, οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να είναι επίσης ελεύθεροι να επιλέγουν προσφορές αυτών των επιχειρηματικών χρηστών και να συνάπτουν συμβάσεις μαζί τους είτε μέσω των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας του ρυθμιστή της πρόσβασης, κατά περίπτωση, είτε από δίαυλο απευθείας διανομής του επιχειρηματικού χρήστη ή από άλλο δίαυλο έμμεσης διανομής που ενδέχεται να χρησιμοποιεί ο επιχειρηματικός χρήστης. Αυτό θα πρέπει να ισχύει για την προώθηση προσφορών, την επικοινωνία και τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ επιχειρηματικών χρηστών και τελικών χρηστών. Επιπλέον, η δυνατότητα των τελικών χρηστών να αποκτούν ελεύθερα περιεχόμενο, συνδρομές, χαρακτηριστικά ή άλλα στοιχεία εκτός των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας του ρυθμιστή της πρόσβασης δεν θα πρέπει να υπονομεύεται ούτε να περιορίζεται. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποφεύγεται οι ρυθμιστές της πρόσβασης να περιορίζουν την πρόσβαση και τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών εκ μέρους των τελικών χρηστών μέσω εφαρμογής λογισμικού που εκτελείται στην βασική υπηρεσία πλατφόρμας τους. Για παράδειγμα, οι συνδρομητές επιγραμμικού περιεχομένου που αγοράστηκε εκτός εφαρμογής λογισμικού ή από κατάστημα εφαρμογών λογισμικού δεν θα πρέπει να μην έχουν πρόσβαση σε αυτό το επιγραμμικό περιεχόμενο σε εφαρμογή λογισμικού στην βασική υπηρεσία πλατφόρμας του ρυθμιστή της πρόσβασης απλώς και μόνον επειδή το εν λόγω περιεχόμενο αγοράστηκε εκτός αυτής της εφαρμογής λογισμικού ή από κατάστημα εφαρμογών λογισμικού.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39
(39)  Για τη διαφύλαξη δίκαιου εμπορικού περιβάλλοντος και την προστασία της δυνατότητας διεκδίκησης του ψηφιακού τομέα, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί το δικαίωμα των επιχειρηματικών χρηστών να εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά με αθέμιτη συμπεριφορά ρυθμιστών της πρόσβασης ενώπιον οποιωνδήποτε αρμόδιων διοικητικών ή άλλων δημόσιων αρχών. Για παράδειγμα, οι επιχειρηματικοί χρήστες μπορεί να επιθυμούν να υποβάλουν καταγγελία για διαφορετικά είδη αθέμιτων πρακτικών, όπως για όρους πρόσβασης που εισάγουν διακρίσεις, αδικαιολόγητο κλείσιμο λογαριασμών επιχειρηματικών χρηστών ή ασαφείς λόγους διαγραφής προϊόντων. Συνεπώς, θα πρέπει να απαγορεύεται οποιαδήποτε πρακτική που θα περιόριζε με οποιονδήποτε τρόπο τη δυνατότητα έκφρασης ανησυχιών ή προσφυγής στα διαθέσιμα έννομα μέσα προστασίας, για παράδειγμα μέσω ρητρών εμπιστευτικότητας σε συμφωνίες ή άλλων γραπτών όρων. Η απαγόρευση αυτή δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα των επιχειρηματικών χρηστών και των ρυθμιστών της πρόσβασης να καθορίζουν τους όρους χρήσης στις συμφωνίες τους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης νόμιμων μηχανισμών διαχείρισης καταγγελιών, μεταξύ άλλων και οποιασδήποτε χρήσης εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών ή της δικαιοδοσίας συγκεκριμένων δικαστηρίων σύμφωνα με το σχετικό ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να θίγει ούτε τον ρόλο που διαδραματίζουν οι ρυθμιστές της πρόσβασης στην καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο.
(39)  Για τη διαφύλαξη δίκαιου εμπορικού περιβάλλοντος και την προστασία της δυνατότητας διεκδίκησης του ψηφιακού τομέα, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί το δικαίωμα των επιχειρηματικών χρηστών και των τελικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, να εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά με αθέμιτη συμπεριφορά ρυθμιστών της πρόσβασης ενώπιον οποιωνδήποτε αρμόδιων διοικητικών, δικαστικών ή άλλων δημόσιων αρχών. Για παράδειγμα, οι επιχειρηματικοί χρήστες ή οι τελικοί χρήστες μπορεί να επιθυμούν να υποβάλουν καταγγελία για διαφορετικά είδη αθέμιτων πρακτικών, όπως για όρους πρόσβασης που εισάγουν διακρίσεις, αδικαιολόγητο κλείσιμο λογαριασμών επιχειρηματικών χρηστών ή τελικών χρηστών ή ασαφείς λόγους διαγραφής προϊόντων. Συνεπώς, θα πρέπει να απαγορεύεται οποιαδήποτε πρακτική που θα περιόριζε ή θα παρεμπόδιζε με οποιονδήποτε τρόπο τη δυνατότητα έκφρασης ανησυχιών ή προσφυγής στα διαθέσιμα έννομα μέσα προστασίας, για παράδειγμα μέσω ρητρών εμπιστευτικότητας σε συμφωνίες ή άλλων γραπτών όρων. Η απαγόρευση αυτή δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα των επιχειρηματικών χρηστών και των ρυθμιστών της πρόσβασης να καθορίζουν τους όρους χρήσης στις συμφωνίες τους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης νόμιμων μηχανισμών διαχείρισης καταγγελιών, μεταξύ άλλων και οποιασδήποτε χρήσης εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών ή της δικαιοδοσίας συγκεκριμένων δικαστηρίων σύμφωνα με το σχετικό ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να θίγει ούτε τον ρόλο που διαδραματίζουν οι ρυθμιστές της πρόσβασης στην καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)  Οι υπηρεσίες ταυτοποίησης είναι κρίσιμης σημασίας για την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των επιχειρηματικών χρηστών, καθώς τους παρέχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να βελτιστοποιούν τις υπηρεσίες, στον βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33, αλλά και να ενισχύουν την εμπιστοσύνη στις επιγραμμικές συναλλαγές, σύμφωνα με το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο. Επομένως, οι ρυθμιστές της πρόσβασης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη θέση τους ως παρόχων βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας για να απαιτούν από τους εξαρτώμενους επιχειρηματικούς χρήστες τους να συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπηρεσίες ταυτοποίησης που παρέχει ο ίδιος ο ρυθμιστής της πρόσβασης στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών ή προϊόντων τους στους τελικούς τους χρήστες, εάν διατίθενται άλλες υπηρεσίες ταυτοποίησης σε αυτούς τους επιχειρηματικούς χρήστες.
(40)  Οι ρυθμιστές της πρόσβασης προσφέρουν διάφορες βοηθητικές υπηρεσίες. Προκειμένου να διασφαλιστεί διεκδικησιμότητα, είναι κρίσιμης σημασίας να είναι ελεύθεροι οι επιχειρηματικοί χρήστες να επιλέξουν τέτοιες βοηθητικές υπηρεσίες χωρίς να χρειάζεται να φοβούνται οιεσδήποτε ζημιογόνες επιπτώσεις για την παροχή της βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας και να ασκούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, καθώς τους παρέχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να βελτιστοποιούν τις υπηρεσίες, στον βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33, αλλά και να ενισχύουν την εμπιστοσύνη στις επιγραμμικές συναλλαγές, σύμφωνα με το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο. Επομένως, οι ρυθμιστές της πρόσβασης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη θέση τους ως παρόχων βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας για να απαιτούν από τους εξαρτώμενους επιχειρηματικούς χρήστες τους να χρησιμοποιούν, να προσφέρουν ή να συμπεριλαμβάνουν οποιαδήποτε βοηθητική υπηρεσία παρέχεται από τον ρυθμιστή της πρόσβασης ή ένα συγκεκριμένο τρίτο μέρος, εάν διατίθενται άλλες βοηθητικές υπηρεσίες σε αυτούς τους επιχειρηματικούς χρήστες. Οι ρυθμιστές της πρόσβασης δεν θα πρέπει τελικώς να χρησιμοποιούν τη θέση τους ως παρόχων βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας για να απαιτούν από τους εξαρτώμενους επιχειρηματικούς χρήστες τους να συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπηρεσίες ταυτοποίησης που παρέχει ο ίδιος ο ρυθμιστής της πρόσβασης στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών ή προϊόντων τους στους τελικούς τους χρήστες, εάν διατίθενται άλλες υπηρεσίες ταυτοποίησης σε αυτούς τους επιχειρηματικούς χρήστες.
__________________
__________________
33 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).
33 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41
(41)  Οι ρυθμιστές της πρόσβασης δεν θα πρέπει να περιορίζουν την ελεύθερη επιλογή των τελικών χρηστών εμποδίζοντας με τεχνικά μέσα την αλλαγή εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσιών ή την εγγραφή σε διαφορετικές εφαρμογές λογισμικού και υπηρεσίες. Συνεπώς, οι ρυθμιστές της πρόσβασης θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ελευθερία επιλογής ανεξάρτητα από το αν είναι οι κατασκευαστές οποιουδήποτε υλισμικού που παρέχει πρόσβαση σε αυτές τις εφαρμογές λογισμικού ή τις υπηρεσίες και δεν θα πρέπει να δημιουργούν τεχνητά τεχνικά εμπόδια για να καθιστούν την αλλαγή εφαρμογής ή υπηρεσίας αδύνατη ή αναποτελεσματική. Η προσφορά συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας στους τελικούς χρήστες, μεταξύ άλλων μέσω της προεγκατάστασης, καθώς και η βελτίωση της προσφοράς για τους τελικούς χρήστες, όπως η μείωση των τιμών ή η βελτίωση της ποιότητας, δεν συνιστούν καθαυτές εμπόδιο στην αλλαγή.
(41)  Οι ρυθμιστές της πρόσβασης δεν θα πρέπει να περιορίζουν την ελεύθερη επιλογή των τελικών χρηστών εμποδίζοντας με τεχνικά μέσα την αλλαγή εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσιών ή την εγγραφή σε διαφορετικές εφαρμογές λογισμικού και υπηρεσίες. Συνεπώς, οι ρυθμιστές της πρόσβασης θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ελευθερία επιλογής ανεξάρτητα από το αν είναι οι κατασκευαστές οποιουδήποτε υλισμικού που παρέχει πρόσβαση σε αυτές τις εφαρμογές λογισμικού ή τις υπηρεσίες και δεν θα πρέπει να δημιουργούν τεχνητά τεχνικά εμπόδια για να καθιστούν την αλλαγή εφαρμογής ή υπηρεσίας πιο δύσκολη ή αναποτελεσματική. Η προσφορά συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας στους τελικούς χρήστες, μεταξύ άλλων μέσω της προεγκατάστασης, καθώς και η βελτίωση της προσφοράς για τους τελικούς χρήστες, όπως η μείωση των τιμών ή η βελτίωση της ποιότητας, δεν συνιστούν καθαυτές εμπόδιο στην αλλαγή.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42
(42)  Οι όροι υπό τους οποίους οι ρυθμιστές της πρόσβασης παρέχουν επιγραμμικές υπηρεσίες διαφήμισης στους επιχειρηματικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων τόσο των διαφημιζόμενων όσο και των εκδοτών, είναι συχνά αδιαφανείς. Αυτή η αδιαφάνεια συνδέεται εν μέρει με τις πρακτικές ορισμένων πλατφορμών, ωστόσο οφείλεται επίσης στην πολυπλοκότητα της σύγχρονης προγραμματικής διαφήμισης. Ο τομέας θεωρείται ότι κατέστη πιο αδιαφανής μετά τη θέσπιση της νέας νομοθεσίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και αναμένεται ότι θα καταστεί ακόμη πιο αδιαφανής με την ανακοίνωση της διαγραφής των cookies τρίτων. Αυτό συχνά οδηγεί σε έλλειψη ενημέρωσης και γνώσεων των διαφημιζόμενων και των εκδοτών σχετικά με τους όρους παροχής των διαφημιστικών υπηρεσιών που αγόρασαν και υπονομεύει τη δυνατότητά τους να προτιμήσουν εναλλακτικούς παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαφήμισης. Επιπλέον, το κόστος της επιγραμμικής διαφήμισης είναι πιθανόν να είναι υψηλότερο από ό, τι θα ήταν σε ένα πιο δίκαιο, πιο διαφανές και διεκδικήσιμο περιβάλλον πλατφορμών. Αυτό το υψηλότερο κόστος είναι πιθανόν να αντανακλάται στις τιμές που πληρώνουν οι τελικοί χρήστες για πολλά καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στη χρήση επιγραμμικής διαφήμισης. Συνεπώς, με τις υποχρεώσεις διαφάνειας θα πρέπει να απαιτείται από τους ρυθμιστές της πρόσβασης να παρέχουν στους διαφημιζόμενους και τους εκδότες στους οποίους παρέχουν επιγραμμικές υπηρεσίες διαφήμισης, όταν τους ζητείται και στο μέτρο του δυνατού, πληροφορίες που επιτρέπουν σε αμφότερα τα μέρη να κατανοούν την τιμή που καταβάλλεται για καθεμία από τις διαφορετικές υπηρεσίες διαφήμισης που παρέχονται στο πλαίσιο της σχετικής αξιακής αλυσίδας διαφήμισης.
(42)  Οι όροι υπό τους οποίους οι ρυθμιστές της πρόσβασης παρέχουν επιγραμμικές υπηρεσίες διαφήμισης στους επιχειρηματικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων τόσο των διαφημιζόμενων όσο και των εκδοτών, είναι συχνά αδιαφανείς. Αυτή η αδιαφάνεια συνδέεται εν μέρει με τις πρακτικές ορισμένων πλατφορμών, ωστόσο οφείλεται επίσης στην πολυπλοκότητα της σύγχρονης προγραμματικής διαφήμισης. Ο τομέας θεωρείται ότι κατέστη πιο αδιαφανής μετά τη θέσπιση της νέας νομοθεσίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και αναμένεται ότι θα καταστεί ακόμη πιο αδιαφανής με την ανακοίνωση της διαγραφής των cookies τρίτων. Αυτό συχνά οδηγεί σε έλλειψη ενημέρωσης και γνώσεων των διαφημιζόμενων και των εκδοτών σχετικά με τους όρους παροχής των διαφημιστικών υπηρεσιών που αγόρασαν και υπονομεύει τη δυνατότητά τους να προτιμήσουν εναλλακτικούς παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαφήμισης. Επιπλέον, το κόστος της επιγραμμικής διαφήμισης είναι πιθανόν να είναι υψηλότερο από ό, τι θα ήταν σε ένα πιο δίκαιο, πιο διαφανές και διεκδικήσιμο περιβάλλον πλατφορμών. Αυτό το υψηλότερο κόστος είναι πιθανόν να αντανακλάται στις τιμές που πληρώνουν οι τελικοί χρήστες για πολλά καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στη χρήση επιγραμμικής διαφήμισης. Συνεπώς, με τις υποχρεώσεις διαφάνειας θα πρέπει να απαιτείται από τους ρυθμιστές της πρόσβασης να παρέχουν στους διαφημιζόμενους και τους εκδότες στους οποίους παρέχουν επιγραμμικές υπηρεσίες διαφήμισης, με δωρεάν, αποτελεσματικές, υψηλής ποιότητας, συνεχείς και σε πραγματικό χρόνο, όταν τους ζητείται και στο μέτρο του δυνατού, πληροφορίες που επιτρέπουν σε αμφότερα τα μέρη να κατανοούν την τιμή που καταβάλλεται για καθεμία από τις διαφορετικές υπηρεσίες διαφήμισης που παρέχονται στο πλαίσιο της σχετικής αξιακής αλυσίδας διαφήμισης και τη διαθεσιμότητα και προβολή της διαφήμισης.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44
(44)  Οι επιχειρηματικοί χρήστες μπορεί επίσης να αγοράζουν υπηρεσίες διαφήμισης από πάροχο βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας με σκοπό την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται τα δεδομένα να μην παράγονται στη βασική υπηρεσία πλατφόρμας, αλλά να παρέχονται στην βασική υπηρεσία πλατφόρμας από τον επιχειρηματικό χρήστη ή να παράγονται βάσει των δραστηριοτήτων του μέσω της οικείας βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η βασική υπηρεσία πλατφόρμας που παρέχει διαφημίσεις μπορεί να έχει διττό ρόλο, ως ενδιάμεσος και ως πάροχος υπηρεσιών διαφήμισης. Κατά συνέπεια, η υποχρέωση που απαγορεύει σε ρυθμιστές της πρόσβασης που έχουν διττό ρόλο να χρησιμοποιούν δεδομένα επιχειρηματικών χρηστών θα πρέπει επίσης να ισχύει σε σχέση με τα δεδομένα που έχει λάβει βασική υπηρεσία πλατφόρμας από επιχειρήσεις με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη βασική υπηρεσία πλατφόρμας.
(44)  Οι επιχειρηματικοί χρήστες μπορεί επίσης να αγοράζουν υπηρεσίες διαφήμισης από πάροχο βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας με σκοπό την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται τα δεδομένα να μην παράγονται στη βασική υπηρεσία πλατφόρμας, αλλά να παρέχονται στην βασική υπηρεσία πλατφόρμας από τον επιχειρηματικό χρήστη ή να παράγονται βάσει των δραστηριοτήτων του μέσω της οικείας βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η βασική υπηρεσία πλατφόρμας που παρέχει διαφημίσεις μπορεί να έχει διττό ρόλο, ως ενδιάμεσος και ως πάροχος υπηρεσιών διαφήμισης. Κατά συνέπεια, η υποχρέωση που απαγορεύει σε ρυθμιστές της πρόσβασης που έχουν διττό ρόλο να χρησιμοποιούν δεδομένα επιχειρηματικών χρηστών θα πρέπει επίσης να ισχύει σε σχέση με τα δεδομένα που έχει λάβει βασική υπηρεσία πλατφόρμας από επιχειρήσεις με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη βασική υπηρεσία πλατφόρμας. Επιπλέον, ο ρυθμιστής της πρόσβασης δεν θα πρέπει να αποκαλύπτει τυχόν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες που λαμβάνει σε σχέση με μία από τις διαφημιστικές υπηρεσίες του σε τρίτα μέρη που ανήκουν στην ίδια επιχείρηση και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί αυτές τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την παροχή της συγκεκριμένης διαφημιστικής υπηρεσίας, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη διενέργεια μιας επιχειρηματικής συναλλαγής.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46
(46)  Ένας ρυθμιστής της πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους για να ευνοήσει τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα του στη βασική υπηρεσία πλατφόρμας του εις βάρος των ίδιων ή παρόμοιων υπηρεσιών τις οποίες θα μπορούσαν να λάβουν οι τελικοί χρήστες μέσω τρίτων. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν ορισμένες εφαρμογές λογισμικού ή υπηρεσίες είναι προεγκατεστημένες από ρυθμιστή της πρόσβασης. Για να παρέχεται στους τελικούς χρήστες η επιλογή, οι ρυθμιστές της πρόσβασης δεν θα πρέπει να απαγορεύουν στους τελικούς χρήστες να απεγκαταστήσουν τυχόν προεγκατεστημένες εφαρμογές λογισμικού από τη βασική υπηρεσία πλατφόρμας τους και, κατά αυτόν τον τρόπο, να ευνοούν τις δικές τους εφαρμογές λογισμικού.
(46)  Ένας ρυθμιστής της πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους για να ευνοήσει τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα του στη βασική υπηρεσία πλατφόρμας του εις βάρος των ίδιων ή παρόμοιων υπηρεσιών τις οποίες θα μπορούσαν να λάβουν οι τελικοί χρήστες μέσω τρίτων. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν ορισμένες εφαρμογές λογισμικού ή υπηρεσίες είναι προεγκατεστημένες από ρυθμιστή της πρόσβασης. Για να παρέχεται στους τελικούς χρήστες η επιλογή, οι ρυθμιστές της πρόσβασης δεν θα πρέπει να απαγορεύουν στους τελικούς χρήστες να απεγκαταστήσουν τυχόν προεγκατεστημένες εφαρμογές λογισμικού από τη βασική υπηρεσία πλατφόρμας τους και, κατά αυτόν τον τρόπο, να ευνοούν τις δικές τους εφαρμογές λογισμικού. Ο ρυθμιστής της πρόσβασης μπορεί να περιορίσει την απεγκατάσταση όταν τέτοιες εφαρμογές είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος ή της συσκευής.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47
(47)  Οι κανόνες που ορίζουν οι ρυθμιστές της πρόσβασης για τη διανομή εφαρμογών λογισμικού ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να περιορίζουν τη δυνατότητα των τελικών χρηστών να εγκαθιστούν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά εφαρμογές λογισμικού ή καταστήματα εφαρμογών λογισμικού τρίτων στα λειτουργικά συστήματα ή το υλισμικό του σχετικού ρυθμιστή της πρόσβασης, καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης των τελικών χρηστών στις εν λόγω εφαρμογές λογισμικού ή στα καταστήματα εφαρμογών λογισμικού εκτός των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας του συγκεκριμένου ρυθμιστή της πρόσβασης. Οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να περιορίζουν τη δυνατότητα των προγραμματιστών εφαρμογών λογισμικού να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς διαύλους διανομής και τη δυνατότητα των τελικών χρηστών να επιλέγουν μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών λογισμικού από διαφορετικούς διαύλους διανομής και θα πρέπει να απαγορεύονται ως αθέμιτοι και δυνητικά περιοριστικοί της δυνατότητας διεκδίκησης των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας. Για να διασφαλιστεί ότι οι εφαρμογές λογισμικού ή τα καταστήματα εφαρμογών λογισμικού τρίτων δεν θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του υλισμικού ή του λειτουργικού συστήματος που παρέχεται από τον ρυθμιστή της πρόσβασης, ο οικείος ρυθμιστής της πρόσβασης μπορεί να εφαρμόζει αναλογικά τεχνικά ή συμβατικά μέτρα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, εάν ο ρυθμιστής της πρόσβασης αποδείξει ότι αυτά τα μέτρα είναι αναγκαία και αιτιολογημένα και ότι δεν υπάρχουν λιγότερο περιοριστικά μέσα για την προστασία της ακεραιότητας του υλισμικού ή του λειτουργικού συστήματος.
(47)  Οι κανόνες που ορίζουν οι ρυθμιστές της πρόσβασης για τη διανομή εφαρμογών λογισμικού ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να περιορίζουν τη δυνατότητα των τελικών χρηστών να εγκαθιστούν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά εφαρμογές λογισμικού ή καταστήματα εφαρμογών λογισμικού τρίτων στα λειτουργικά συστήματα ή το υλισμικό του σχετικού ρυθμιστή της πρόσβασης, καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης των τελικών χρηστών στις εν λόγω εφαρμογές λογισμικού ή στα καταστήματα εφαρμογών λογισμικού εκτός των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας του συγκεκριμένου ρυθμιστή της πρόσβασης. Οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να περιορίζουν τη δυνατότητα των προγραμματιστών εφαρμογών λογισμικού να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς διαύλους διανομής και τη δυνατότητα των τελικών χρηστών να επιλέγουν μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών λογισμικού από διαφορετικούς διαύλους διανομής και θα πρέπει να απαγορεύονται ως αθέμιτοι και δυνητικά περιοριστικοί της δυνατότητας διεκδίκησης των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας. Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα διεκδίκησης, θα πρέπει ο ρυθμιστής της πρόσβασης να καλεί, εφόσον χρειάζεται, τον τελικό χρήστη να αποφασίσει αν θα ορίσει ως προεπιλογή την τηλεφορτωμένη εφαρμογή ή το κατάστημα εφαρμογών. Για να διασφαλιστεί ότι οι εφαρμογές λογισμικού ή τα καταστήματα εφαρμογών λογισμικού τρίτων δεν θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του υλισμικού ή του λειτουργικού συστήματος που παρέχεται από τον ρυθμιστή της πρόσβασης, ο οικείος ρυθμιστής της πρόσβασης μπορεί να εφαρμόζει αναλογικά τεχνικά ή συμβατικά μέτρα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, εάν ο ρυθμιστής της πρόσβασης αποδείξει ότι αυτά τα μέτρα είναι αναγκαία και αιτιολογημένα και ότι δεν υπάρχουν λιγότερο περιοριστικά μέσα για την προστασία της ακεραιότητας του υλισμικού ή του λειτουργικού συστήματος.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48
(48)  Οι ρυθμιστές της πρόσβασης είναι συχνά καθετοποιημένοι και προσφέρουν ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες μέσω των δικών τους βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας ή μέσω επιχειρηματικού χρήστη τον οποίο ελέγχουν, κάτι που συχνά οδηγεί σε συγκρούσεις συμφερόντων. Μια τέτοια περίπτωση είναι όταν ένας ρυθμιστής της πρόσβασης προσφέρει τις δικές του επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης μέσω επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης. Όταν προσφέρουν αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στη βασική υπηρεσία πλατφόρμας, οι ρυθμιστές της πρόσβασης μπορούν να εξασφαλίζουν καλύτερη θέση στην κατάταξη για τη δική τους προσφορά σε σχέση με τα προϊόντα τρίτων που δραστηριοποιούνται επίσης σε αυτήν τη βασική υπηρεσία πλατφόρμας. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, για παράδειγμα, στην περίπτωση προϊόντων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων άλλων βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας, οι οποίες κατατάσσονται στα αποτελέσματα που διαβιβάζονται από επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης ή ενσωματώνονται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε αποτελέσματα επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, σε ομάδες αποτελεσμάτων που εξειδικεύονται σε συγκεκριμένο θέμα, τα οποία εμφανίζονται μαζί με τα αποτελέσματα επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης και τα οποία θεωρούνται ή χρησιμοποιούνται από ορισμένους τελικούς χρήστες ως υπηρεσία ξεχωριστή ή επιπρόσθετη στην επιγραμμική μηχανή αναζήτησης. Άλλες περιπτώσεις αφορούν τις εφαρμογές λογισμικού που διανέμονται μέσω καταστημάτων εφαρμογών λογισμικού ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται σε εμφανή θέση στη ροή ειδήσεων μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που κατατάσσονται στα αποτελέσματα αναζήτησης ή εμφανίζονται σε επιγραμμική αγορά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ρυθμιστής της πρόσβασης αναλαμβάνει διττό ρόλο ως ενδιάμεσος για τρίτους παρόχους και ως άμεσος πάροχος των προϊόντων ή υπηρεσιών του ρυθμιστή της πρόσβασης. Κατά συνέπεια, αυτοί οι ρυθμιστές της πρόσβασης έχουν τη δυνατότητα να υπονομεύουν άμεσα τη δυνατότητα διεκδίκησης όσον αφορά αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στις συγκεκριμένες βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας εις βάρος των επιχειρηματικών χρηστών που δεν ελέγχονται από τους ίδιους.
(48)  Οι ρυθμιστές της πρόσβασης είναι συχνά καθετοποιημένοι και προσφέρουν ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες μέσω των δικών τους βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας ή μέσω επιχειρηματικού χρήστη τον οποίο ελέγχουν, κάτι που συχνά οδηγεί σε συγκρούσεις συμφερόντων. Μια τέτοια περίπτωση είναι όταν ένας ρυθμιστής της πρόσβασης προσφέρει τις δικές του επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης μέσω επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης. Όταν προσφέρουν αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στη βασική υπηρεσία πλατφόρμας, οι ρυθμιστές της πρόσβασης μπορούν να εξασφαλίζουν καλύτερη θέση στην κατάταξη για τη δική τους προσφορά σε σχέση με τα προϊόντα τρίτων που δραστηριοποιούνται επίσης σε αυτήν τη βασική υπηρεσία πλατφόρμας. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, για παράδειγμα, στην περίπτωση προϊόντων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων άλλων βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας, οι οποίες κατατάσσονται στα αποτελέσματα που διαβιβάζονται από επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης ή ενσωματώνονται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε αποτελέσματα επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, σε ομάδες αποτελεσμάτων που εξειδικεύονται σε συγκεκριμένο θέμα, τα οποία εμφανίζονται μαζί με τα αποτελέσματα επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης και τα οποία θεωρούνται ή χρησιμοποιούνται από ορισμένους τελικούς χρήστες ως υπηρεσία ξεχωριστή ή επιπρόσθετη στην επιγραμμική μηχανή αναζήτησης. Αυτή η προτιμησιακή ή ενσωματωμένη εμφάνιση μιας χωριστής επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης θα πρέπει να συνιστά ευνοϊκή μεταχείριση, ανεξάρτητα από το εάν οι πληροφορίες ή τα αποτελέσματα εντός των ευνοούμενων ομάδων εξειδικευμένων αποτελεσμάτων μπορούν να παρέχονται και από ανταγωνιστικές υπηρεσίες και, συνεπώς, κατατάσσονται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις. Άλλες περιπτώσεις αφορούν τις εφαρμογές λογισμικού που διανέμονται μέσω καταστημάτων εφαρμογών λογισμικού ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται σε εμφανή θέση στη ροή ειδήσεων μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που κατατάσσονται στα αποτελέσματα αναζήτησης ή εμφανίζονται σε επιγραμμική αγορά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ρυθμιστής της πρόσβασης αναλαμβάνει διττό ρόλο ως ενδιάμεσος για τρίτους παρόχους και ως άμεσος πάροχος των προϊόντων ή υπηρεσιών του ρυθμιστή της πρόσβασης, κάτι που οδηγεί σε συγκρούσεις συμφερόντων. Κατά συνέπεια, αυτοί οι ρυθμιστές της πρόσβασης έχουν τη δυνατότητα να υπονομεύουν άμεσα τη δυνατότητα διεκδίκησης όσον αφορά αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στις συγκεκριμένες βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας εις βάρος των επιχειρηματικών χρηστών που δεν ελέγχονται από τους ίδιους.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49
(49)  Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ρυθμιστής της πρόσβασης δεν θα πρέπει να προβαίνει σε οποιασδήποτε μορφής διαφοροποιημένη ή προτιμησιακή μεταχείριση όσον αφορά την κατάταξη στη βασική υπηρεσία πλατφόρμας, είτε μέσω νομικών, εμπορικών ή τεχνικών μέσων προς όφελος προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει ο ίδιος, είτε μέσω επιχειρηματικού χρήστη τον οποίο ελέγχει. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα αυτής της υποχρέωσης, θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι οι όροι που ισχύουν για την εν λόγω κατάταξη είναι επίσης εν γένει δίκαιοι. Σε αυτό το πλαίσιο, η κατάταξη θα πρέπει να καλύπτει όλες τις μορφές της σχετικής προβολής, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης, των αξιολογήσεων, των συνδέσεων και των φωνητικών αποτελεσμάτων. Για να διασφαλιστεί ότι αυτή η υποχρέωση είναι αποτελεσματική και δεν μπορεί να καταστρατηγηθεί, θα πρέπει επίσης να ισχύει για οποιοδήποτε μέτρο που μπορεί να έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα με τη διαφοροποιημένη ή προτιμησιακή μεταχείριση όσον αφορά την κατάταξη. Οι κατευθυντήριες γραμμές που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 θα πρέπει επίσης να διευκολύνουν την εφαρμογή και την επιβολή αυτής της υποχρέωσης34.
(49)  Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ρυθμιστής της πρόσβασης δεν θα πρέπει να προβαίνει σε οποιασδήποτε μορφής διαφοροποιημένη ή προτιμησιακή μεταχείριση όσον αφορά την κατάταξη στη βασική υπηρεσία πλατφόρμας, είτε μέσω νομικών, εμπορικών ή τεχνικών μέσων προς όφελος προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει ο ίδιος, είτε μέσω επιχειρηματικού χρήστη τον οποίο ελέγχει. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα αυτής της υποχρέωσης, θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι οι όροι που ισχύουν για την εν λόγω κατάταξη είναι επίσης εν γένει δίκαιοι. Σε αυτό το πλαίσιο, η κατάταξη θα πρέπει να καλύπτει όλες τις μορφές της σχετικής προβολής, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης, των αξιολογήσεων, των συνδέσεων και των φωνητικών αποτελεσμάτων. Για να διασφαλιστεί ότι αυτή η υποχρέωση είναι αποτελεσματική και δεν μπορεί να καταστρατηγηθεί, θα πρέπει επίσης να ισχύει για οποιοδήποτε μέτρο που μπορεί να έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα με τη διαφοροποιημένη ή προτιμησιακή μεταχείριση όσον αφορά την κατάταξη. Επιπλέον, για να αποφεύγονται τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων, οι ρυθμιστές της πρόσβασης θα πρέπει να υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν τα δικά τους προϊόντα ή υπηρεσίες ως χωριστή εμπορική οντότητα που είναι εμπορικά βιώσιμη ως αυτόνομη υπηρεσία. Οι κατευθυντήριες γραμμές που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 θα πρέπει επίσης να διευκολύνουν την εφαρμογή και την επιβολή αυτής της υποχρέωσης34.
__________________
__________________
34 Ανακοίνωση της Επιτροπής: Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαφάνεια της κατάταξης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ C 424 της 8.12.2020, σ. 1).
34 Ανακοίνωση της Επιτροπής: Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαφάνεια της κατάταξης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ C 424 της 8.12.2020, σ. 1).
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52 α (νέα)
(52α)  Η έλλειψη χαρακτηριστικών διασύνδεσης μεταξύ των υπηρεσιών του ρυθμιστή της πρόσβασης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την επιλογή και την ικανότητα των χρηστών να αλλάξουν πάροχο λόγω της αδυναμίας του τελικού χρήστη να ανακατασκευάσει τις κοινωνικές συνδέσεις και τα δίκτυα που παρέχει ο ρυθμιστής της πρόσβασης, ακόμη και αν είναι δυνατή η πολλαπλή φιλοξενία. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτρέπεται σε όλους τους παρόχους ισοδύναμων βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας να διασυνδέονται με τις υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών ή τις υπηρεσίες κοινωνικών δικτύων των ρυθμιστών της πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους και δωρεάν. Η διασύνδεση θα πρέπει να παρέχεται υπό τους όρους και την ποιότητα που διατίθενται ή χρησιμοποιούνται από τον ρυθμιστή της πρόσβασης, με παράλληλη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην ειδική περίπτωση των διεπικοινωνιακών υπηρεσιών που εξαρτώνται από αριθμούς, οι απαιτήσεις διασύνδεσης θα πρέπει να σημαίνουν ότι παρέχεται η δυνατότητα σε τρίτους παρόχους να ζητούν πρόσβαση και διασύνδεση για χαρακτηριστικά όπως κείμενο, βίντεο, φωνή και εικόνα, ενώ θα πρέπει να παρέχουν πρόσβαση και διασύνδεση σε βασικά χαρακτηριστικά, όπως αναρτήσεις, «likes» και σχόλια για υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Τα μέτρα διασύνδεσης των υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιακών υπηρεσιών ανεξαρτήτως αριθμών θα πρέπει να επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και ιδίως τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 61 του εν λόγω κώδικα. Θα πρέπει, ωστόσο, να ισχύει η παραδοχή ότι οι πάροχοι υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών που έχουν οριστεί ως ρυθμιστές της πρόσβασης πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ενεργοποίηση των διαδικασιών, ότι δηλαδή φτάνουν σε σημαντικό επίπεδο κάλυψης και υιοθέτησης από τους χρήστες, και ότι θα πρέπει, συνεπώς, να προβλεφθούν ελάχιστες εφαρμοστέες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53
(53)  Οι όροι υπό τους οποίους οι ρυθμιστές της πρόσβασης παρέχουν επιγραμμικές υπηρεσίες διαφήμισης στους επιχειρηματικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων τόσο των διαφημιζόμενων όσο και των εκδοτών, είναι συχνά αδιαφανείς. Αυτό οδηγεί συχνά σε ελλιπή ενημέρωση των διαφημιζόμενων και των εκδοτών σχετικά με την επίδραση μιας δεδομένης διαφήμισης. Συνεπώς, για να ενισχυθούν περαιτέρω ο δίκαιος χαρακτήρας, η διαφάνεια και η δυνατότητα διεκδίκησης των επιγραμμικών υπηρεσιών διαφήμισης που ορίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, καθώς και εκείνων που είναι πλήρως ενσωματωμένες σε άλλες βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας του ίδιου παρόχου, οι ορισμένοι ρυθμιστές της πρόσβασης θα πρέπει να παρέχουν στους διαφημιζόμενους και τους εκδότες, όταν τους ζητείται, δωρεάν πρόσβαση στα εργαλεία μέτρησης επιδόσεων του ρυθμιστή της πρόσβασης, καθώς και στις πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε οι διαφημιζόμενοι, τα διαφημιστικά γραφεία που ενεργούν για λογαριασμό εταιρείας που καταχωρίζει διαφημίσεις, καθώς και οι εκδότες, να διενεργούν τον δικό τους ανεξάρτητο έλεγχο της παροχής των σχετικών επιγραμμικών υπηρεσιών διαφήμισης.
(53)  Οι όροι υπό τους οποίους οι ρυθμιστές της πρόσβασης παρέχουν επιγραμμικές υπηρεσίες διαφήμισης στους επιχειρηματικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων τόσο των διαφημιζόμενων όσο και των εκδοτών, είναι συχνά αδιαφανείς. Αυτό οδηγεί συχνά σε ελλιπή ενημέρωση των διαφημιζόμενων και των εκδοτών σχετικά με την επίδραση μιας δεδομένης διαφήμισης. Συνεπώς, για να ενισχυθούν περαιτέρω ο δίκαιος χαρακτήρας, η διαφάνεια και η δυνατότητα διεκδίκησης των επιγραμμικών υπηρεσιών διαφήμισης που ορίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, καθώς και εκείνων που είναι πλήρως ενσωματωμένες σε άλλες βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας του ίδιου παρόχου, οι ορισμένοι ρυθμιστές της πρόσβασης θα πρέπει να παρέχουν στους διαφημιζόμενους και τους εκδότες πλήρη κοινοποίηση και διαφάνεια των παραμέτρων και των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων, την εκτέλεση και τη μέτρηση των υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Οι ρυθμιστές της πρόσβασης θα πρέπει επιπλέον να παρέχουν, όταν τους ζητείται, δωρεάν πρόσβαση στα εργαλεία μέτρησης επιδόσεων του ρυθμιστή της πρόσβασης, καθώς και στις πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε οι διαφημιζόμενοι, τα διαφημιστικά γραφεία που ενεργούν για λογαριασμό εταιρείας που καταχωρίζει διαφημίσεις, καθώς και οι εκδότες, να διενεργούν τον δικό τους ανεξάρτητο έλεγχο της παροχής των σχετικών επιγραμμικών υπηρεσιών διαφήμισης.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57
(57)  Πιο συγκεκριμένα, οι ρυθμιστές της πρόσβασης που παρέχουν πρόσβαση σε καταστήματα εφαρμογών λογισμικού ενεργούν ως σημαντική πύλη για τους επιχειρηματικούς χρήστες που επιδιώκουν να συνδεθούν με τελικούς χρήστες. Λόγω της ανισορροπίας στη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ αυτών των ρυθμιστών της πρόσβασης και των επιχειρηματικών χρηστών των καταστημάτων εφαρμογών λογισμικού τους, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε αυτούς τους ρυθμιστές της πρόσβασης να επιβάλλουν γενικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων των όρων τιμολόγησης, που θα ήταν αθέμιτοι ή θα οδηγούσαν σε αδικαιολόγητη διαφοροποίηση. Οι όροι τιμολόγησης ή άλλοι γενικοί όροι πρόσβασης θα πρέπει να θεωρούνται αθέμιτοι εάν οδηγούν σε ανισορροπία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους επιχειρηματικούς χρήστες ή αποφέρουν πλεονέκτημα στον ρυθμιστή της πρόσβασης το οποίο είναι δυσανάλογο προς την υπηρεσία που παρέχει ο ρυθμιστής της πρόσβασης στους επιχειρηματικούς χρήστες ή οδηγεί σε μειονέκτημα για τους επιχειρηματικούς χρήστες όσον αφορά την παροχή των ίδιων ή παρόμοιων υπηρεσιών με τον ρυθμιστή της πρόσβασης. Τα ακόλουθα σημεία αναφοράς μπορούν να χρησιμεύσουν ως κριτήριο για τον προσδιορισμό του θεμιτού χαρακτήρα των γενικών όρων πρόσβασης: τιμές που χρεώνονται ή όροι που επιβάλλονται για τις ίδιες ή παρόμοιες υπηρεσίες από άλλους παρόχους καταστημάτων εφαρμογών λογισμικού· τιμές που χρεώνονται ή όροι που επιβάλλονται από τον πάροχο του καταστήματος εφαρμογών λογισμικού για διαφορετικές σχετικές ή παρόμοιες υπηρεσίες ή σε διαφορετικούς τύπους τελικών χρηστών· τιμές που χρεώνονται ή όροι που επιβάλλονται από τον πάροχο του καταστήματος εφαρμογών λογισμικού για την ίδια υπηρεσία σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές· τιμές που χρεώνονται ή όροι που επιβάλλονται από τον πάροχο του καταστήματος εφαρμογών λογισμικού για την ίδια υπηρεσία που προσφέρει ο ίδιος ο ρυθμιστής της πρόσβασης. Αυτή η υποχρέωση δεν θα πρέπει να θεσπίζει δικαίωμα πρόσβασης και δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των παρόχων καταστημάτων εφαρμογών λογισμικού να αναλαμβάνουν την απαιτούμενη ευθύνη για την καταπολέμηση του παράνομου και ανεπιθύμητου περιεχομένου, όπως ορίζεται στον κανονισμό [πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες].
(57)  Πιο συγκεκριμένα, οι ρυθμιστές της πρόσβασης που παρέχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας ενεργούν ως σημαντική πύλη για τους επιχειρηματικούς χρήστες που επιδιώκουν να συνδεθούν με τελικούς χρήστες. Λόγω της ανισορροπίας στη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ αυτών των ρυθμιστών της πρόσβασης και των επιχειρηματικών χρηστών των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας τους, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε αυτούς τους ρυθμιστές της πρόσβασης να επιβάλλουν γενικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων των όρων τιμολόγησης, που θα ήταν αθέμιτοι ή θα οδηγούσαν σε αδικαιολόγητη διαφοροποίηση. Οι όροι τιμολόγησης ή άλλοι γενικοί όροι πρόσβασης θα πρέπει να θεωρούνται αθέμιτοι εάν οδηγούν σε ανισορροπία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους επιχειρηματικούς χρήστες ή αποφέρουν πλεονέκτημα στον ρυθμιστή της πρόσβασης το οποίο είναι δυσανάλογο προς την υπηρεσία που παρέχει ο ρυθμιστής της πρόσβασης στους επιχειρηματικούς χρήστες ή οδηγεί σε μειονέκτημα για τους επιχειρηματικούς χρήστες όσον αφορά την παροχή των ίδιων ή παρόμοιων υπηρεσιών με τον ρυθμιστή της πρόσβασης. Τα ακόλουθα σημεία αναφοράς μπορούν να χρησιμεύσουν ως κριτήριο για τον προσδιορισμό του θεμιτού χαρακτήρα των γενικών όρων πρόσβασης: τιμές που χρεώνονται ή όροι που επιβάλλονται για τις ίδιες ή παρόμοιες υπηρεσίες από άλλους παρόχους βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας· τιμές που χρεώνονται ή όροι που επιβάλλονται από τον πάροχο του καταστήματος εφαρμογών λογισμικού για διαφορετικές σχετικές ή παρόμοιες υπηρεσίες ή σε διαφορετικούς τύπους τελικών χρηστών· τιμές που χρεώνονται ή όροι που επιβάλλονται από τον πάροχο του καταστήματος εφαρμογών λογισμικού για την ίδια υπηρεσία σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές· τιμές που χρεώνονται ή όροι που επιβάλλονται από τον πάροχο του καταστήματος εφαρμογών λογισμικού για την ίδια υπηρεσία που προσφέρει ο ίδιος ο ρυθμιστής της πρόσβασης. Αυτή η υποχρέωση δεν θα πρέπει να θεσπίζει δικαίωμα πρόσβασης και δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των παρόχων βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας να αναλαμβάνουν την απαιτούμενη ευθύνη για την καταπολέμηση του παράνομου και ανεπιθύμητου περιεχομένου, όπως ορίζεται στον κανονισμό [πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες].
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57 α (νέα)
(57α)  Η εφαρμογή των υποχρεώσεων των ρυθμιστών της πρόσβασης που αφορούν την πρόσβαση, την εγκατάσταση, τη φορητότητα ή τη διαλειτουργικότητα θα μπορούσε να διευκολυνθεί με τη χρήση τεχνικών προτύπων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή θα πρέπει να προσδιορίζει τα κατάλληλα, ευρέως χρησιμοποιούμενα τεχνικά πρότυπα ΤΠΕ των οργανισμών τυποποίησης, όπως ορίζει το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 ή ενδεχομένως να ζητεί την ανάπτυξή τους από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58
(58)  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και ότι οι υποχρεώσεις αυτές περιορίζονται σε ό,τι είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της δυνατότητας διεκδίκησης και της αντιμετώπισης των επιβλαβών επιπτώσεων της αθέμιτης συμπεριφοράς των ρυθμιστών της πρόσβασης, είναι σημαντικό οι εν λόγω υποχρεώσεις να καθοριστούν και να οριοθετηθούν με σαφήνεια ώστε ο ρυθμιστής της πρόσβασης να μπορεί να συμμορφωθεί αμέσως με αυτές, με πλήρη σεβασμό στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και στην οδηγία 2002/58/ΕΚ, καθώς και στην προστασία των καταναλωτών, την κυβερνοασφάλεια και την ασφάλεια των προϊόντων. Οι ρυθμιστές της πρόσβασης θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό ήδη από τον σχεδιασμό. Συνεπώς, κατά περίπτωση, τα απαραίτητα μέτρα θα πρέπει να ενσωματώνονται στον μέγιστο δυνατό βαθμό στον τεχνολογικό σχεδιασμό που χρησιμοποιούν οι ρυθμιστές της πρόσβασης. Ωστόσο, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι σκόπιμο η Επιτροπή, κατόπιν διαλόγου με τον οικείο ρυθμιστή της πρόσβασης, να προσδιορίζει περαιτέρω ορισμένα από τα μέτρα που θα πρέπει να λάβει ο οικείος ρυθμιστής της πρόσβασης προκειμένου να συμμορφωθεί αποτελεσματικά με τις υποχρεώσεις που επιδέχονται περαιτέρω προσδιορισμό. Αυτή η δυνατότητα διεξαγωγής διαλόγου επί κανονιστικών θεμάτων αναμένεται ότι θα διευκολύνει τη συμμόρφωση των ρυθμιστών της πρόσβασης και θα επιταχύνει την ορθή εφαρμογή του κανονισμού.
(58)  Ο στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να εξασφαλίσει ότι η ψηφιακή οικονομία παραμένει δίκαιη και διεκδικήσιμη, ώστε να υπάρξει προώθηση της καινοτομίας, της υψηλής ποιότητας των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, δίκαιων και ανταγωνιστικών τιμών και υψηλής ποιότητας και περισσότερων επιλογών για τους τελικούς χρήστες στον ψηφιακό τομέα. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και ότι οι υποχρεώσεις αυτές περιορίζονται σε ό,τι είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της δυνατότητας διεκδίκησης και της αντιμετώπισης των επιβλαβών επιπτώσεων της αθέμιτης συμπεριφοράς των ρυθμιστών της πρόσβασης, είναι σημαντικό οι εν λόγω υποχρεώσεις να καθοριστούν και να οριοθετηθούν με σαφήνεια ώστε ο ρυθμιστής της πρόσβασης να μπορεί να συμμορφωθεί αμέσως με αυτές, με πλήρη σεβασμό στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και στην οδηγία 2002/58/ΕΚ και στην προστασία των καταναλωτών, την κυβερνοασφάλεια και την ασφάλεια των προϊόντων, καθώς και με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/882. Οι ρυθμιστές της πρόσβασης θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό ήδη από τον σχεδιασμό. Συνεπώς, κατά περίπτωση, τα απαραίτητα μέτρα θα πρέπει να ενσωματώνονται στον μέγιστο δυνατό βαθμό στον τεχνολογικό σχεδιασμό που χρησιμοποιούν οι ρυθμιστές της πρόσβασης. Ωστόσο, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι σκόπιμο η Επιτροπή, κατόπιν διαλόγου με τον οικείο ρυθμιστή της πρόσβασης, και, όπου αρμόζει, κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη, να προσδιορίζει περαιτέρω, σε απόφαση, ορισμένα από τα μέτρα που θα πρέπει να λάβει ο οικείος ρυθμιστής της πρόσβασης προκειμένου να συμμορφωθεί αποτελεσματικά με τις υποχρεώσεις που επιδέχονται περαιτέρω προσδιορισμό. Αυτή η δυνατότητα διεξαγωγής διαλόγου επί κανονιστικών θεμάτων αναμένεται ότι θα διευκολύνει τη συμμόρφωση των ρυθμιστών της πρόσβασης και θα επιταχύνει την ορθή εφαρμογή του κανονισμού.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59
(59)  Ως πρόσθετο στοιχείο για τη διασφάλιση της αναλογικότητας, θα πρέπει να παρέχεται στους ρυθμιστές της πρόσβασης η δυνατότητα να ζητούν την αναστολή, στον βαθμό που είναι απαραίτητο, συγκεκριμένης υποχρέωσης σε εξαιρετικές περιστάσεις που εκφεύγουν του ελέγχου του ρυθμιστή της πρόσβασης, όπως για παράδειγμα ένας απρόβλεπτος εξωτερικός κλυδωνισμός που έχει προσωρινά ως αποτέλεσμα την εξάλειψη σημαντικού μέρους της ζήτησης από τελικούς χρήστες για τη σχετική βασική υπηρεσία πλατφόρμας, όταν ο ρυθμιστής της πρόσβασης αποδεικνύει ότι η συμμόρφωση με συγκεκριμένη υποχρέωση θέτει σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων του εν λόγω ρυθμιστή της πρόσβασης στην Ένωση.
(59)  Ως πρόσθετο στοιχείο για τη διασφάλιση της αναλογικότητας, θα πρέπει να παρέχεται στους ρυθμιστές της πρόσβασης η δυνατότητα να ζητούν την αναστολή, στον βαθμό που είναι απαραίτητο, συγκεκριμένης υποχρέωσης σε εξαιρετικές περιστάσεις που εκφεύγουν του ελέγχου του ρυθμιστή της πρόσβασης, όπως για παράδειγμα ένας απρόβλεπτος εξωτερικός κλυδωνισμός που έχει προσωρινά ως αποτέλεσμα την εξάλειψη σημαντικού μέρους της ζήτησης από τελικούς χρήστες για τη σχετική βασική υπηρεσία πλατφόρμας, όταν ο ρυθμιστής της πρόσβασης αποδεικνύει ότι η συμμόρφωση με συγκεκριμένη υποχρέωση θέτει σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων του εν λόγω ρυθμιστή της πρόσβασης στην Ένωση. Η Επιτροπή θα πρέπει να αναφέρει στην απόφασή της τους λόγους για τους οποίους χορηγείται η αναστολή και να την επανεξετάζει σε τακτική βάση ώστε να αξιολογεί κατά πόσον ισχύουν ακόμη, ή όχι, οι προϋποθέσεις χορήγησής της.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60
(60)  Σε εξαιρετικές περιστάσεις που δικαιολογούνται για περιορισμένους λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας υγείας ή δημόσιας ασφάλειας, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να αποφασίζει ότι η σχετική υποχρέωση δεν ισχύει για συγκεκριμένη βασική υπηρεσία πλατφόρμας. Εάν θίγονται αυτά τα δημόσια συμφέροντα, αυτό μπορεί να υποδεικνύει ότι το κόστος της επιβολής συγκεκριμένης υποχρέωσης για την κοινωνία στο σύνολό της θα ήταν σε συγκεκριμένη εξαιρετική περίπτωση υπερβολικά υψηλό και, συνεπώς, δυσανάλογο. Ο διάλογος επί κανονιστικών θεμάτων για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με περιορισμένες δυνατότητες αναστολής και απαλλαγής θα πρέπει να διασφαλίζει την αναλογικότητα των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό χωρίς να υπονομεύει τις σκοπούμενες εκ των προτέρων επιπτώσεις για τη δικαιοσύνη και τη δυνατότητα διεκδίκησης.
(60)  Σε εξαιρετικές περιστάσεις που δικαιολογούνται για περιορισμένους λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας υγείας ή δημόσιας ασφάλειας, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να αποφασίζει ότι η σχετική υποχρέωση δεν ισχύει για συγκεκριμένη βασική υπηρεσία πλατφόρμας. Εάν θίγονται αυτά τα δημόσια συμφέροντα, αυτό μπορεί να υποδεικνύει ότι το κόστος της επιβολής συγκεκριμένης υποχρέωσης για την κοινωνία στο σύνολό της θα ήταν σε συγκεκριμένη εξαιρετική περίπτωση υπερβολικά υψηλό και, συνεπώς, δυσανάλογο. Ο διάλογος επί κανονιστικών θεμάτων για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με περιορισμένες και δεόντως αιτιολογημένες δυνατότητες και δικαιολογούνται δεόντως αναστολής και απαλλαγής θα πρέπει να διασφαλίζει την αναλογικότητα των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό χωρίς να υπονομεύει τις σκοπούμενες εκ των προτέρων επιπτώσεις για τη δικαιοσύνη και τη δυνατότητα διεκδίκησης. Όταν χορηγείται τέτοια απαλλαγή, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει την απόφασή της ετησίως.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61
(61)  Η προστασία των δεδομένων και τα συμφέροντα των τελικών χρηστών όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι συναφή για οποιαδήποτε εκτίμηση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων της παρατηρούμενης πρακτικής των ρυθμιστών της πρόσβασης να συλλέγουν και να συσσωρεύουν μεγάλους όγκους δεδομένων των τελικών χρηστών. Η εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου διαφάνειας όσον αφορά τις πρακτικές κατάρτισης προφίλ που χρησιμοποιούν οι ρυθμιστές της πρόσβασης διευκολύνει τη δυνατότητα διεκδίκησης των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας μέσω της άσκησης εξωτερικής πίεσης στους ρυθμιστές της πρόσβασης για την αποτροπή της παγίωσης της πρακτικής της κατάρτισης εκτενών προφίλ των καταναλωτών στον κλάδο, δεδομένου ότι οι δυνητικοί νεοεισερχόμενοι στην αγορά ή οι νεοφυείς επιχειρήσεις δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα στην ίδια έκταση και βάθος ούτε σε παρόμοια κλίμακα. Η ενίσχυση της διαφάνειας αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα σε άλλους παρόχους βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας να διαφοροποιούν καλύτερα τις υπηρεσίες τους μέσω της χρήσης υψηλότερης ποιότητας μηχανισμών εγγύησης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Για να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο αποτελεσματικότητας αυτής της υποχρέωσης διαφάνειας, οι ρυθμιστές της πρόσβασης θα πρέπει τουλάχιστον να παρέχουν περιγραφή της βάσης επί της οποίας πραγματοποιείται η κατάρτιση προφίλ, συμπεριλαμβανομένων των εξής: αν χρησιμοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα των χρηστών, της επεξεργασίας που εφαρμόζεται, του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται και τελικά χρησιμοποιείται το προφίλ, του αντίκτυπου αυτής της κατάρτισης προφίλ στις υπηρεσίες του ρυθμιστή της πρόσβασης, και των μέτρων που λαμβάνονται για την ενημέρωση των τελικών χρηστών για τη σχετική χρήση αυτής της κατάρτισης προφίλ, καθώς και για τη λήψη της συγκατάθεσής τους.
(61)  Η προστασία των δεδομένων και τα συμφέροντα των τελικών χρηστών όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι συναφή για οποιαδήποτε εκτίμηση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων της παρατηρούμενης πρακτικής των ρυθμιστών της πρόσβασης να συλλέγουν και να συσσωρεύουν μεγάλους όγκους δεδομένων των τελικών χρηστών. Η εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου διαφάνειας όσον αφορά τις πρακτικές κατάρτισης προφίλ που χρησιμοποιούν οι ρυθμιστές της πρόσβασης διευκολύνει τη δυνατότητα διεκδίκησης των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας μέσω της άσκησης εξωτερικής πίεσης στους ρυθμιστές της πρόσβασης για την αποτροπή της παγίωσης της πρακτικής της κατάρτισης εκτενών προφίλ των καταναλωτών στον κλάδο, δεδομένου ότι οι δυνητικοί νεοεισερχόμενοι στην αγορά ή οι νεοφυείς επιχειρήσεις δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα στην ίδια έκταση και βάθος ούτε σε παρόμοια κλίμακα. Η ενίσχυση της διαφάνειας αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα σε άλλους παρόχους βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας να διαφοροποιούν καλύτερα τις υπηρεσίες τους μέσω της χρήσης υψηλότερης ποιότητας μηχανισμών εγγύησης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Για να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο αποτελεσματικότητας αυτής της υποχρέωσης διαφάνειας, οι ρυθμιστές της πρόσβασης θα πρέπει τουλάχιστον να παρέχουν περιγραφή της βάσης επί της οποίας πραγματοποιείται η κατάρτιση προφίλ, συμπεριλαμβανομένων των εξής: αν χρησιμοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα των χρηστών, της επεξεργασίας που εφαρμόζεται, του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται και τελικά χρησιμοποιείται το προφίλ, του αντίκτυπου αυτής της κατάρτισης προφίλ στις υπηρεσίες του ρυθμιστή της πρόσβασης, και των μέτρων που λαμβάνονται για την ενημέρωση των τελικών χρηστών για τη σχετική χρήση αυτής της κατάρτισης προφίλ, καθώς και για τη λήψη της συγκατάθεσής τους. Η εμπειρογνωμοσύνη των αρχών προστασίας των καταναλωτών, ως μέλη της ομάδας υψηλού επιπέδου των ψηφιακών ρυθμιστικών αρχών, θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την αξιολόγηση των τεχνικών κατάρτισης προφίλ των καταναλωτών. Η Επιτροπή, σε διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, την κοινωνία των πολιτών και εμπειρογνώμονες, θα πρέπει να διαμορφώσει τα πρότυπα και τη διαδικασία του ελέγχου.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62
(62)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης και διαρκής επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να αξιολογεί αν ένας πάροχος βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας θα πρέπει να οριστεί ως ρυθμιστής της πρόσβασης χωρίς να πληροί τα ποσοτικά όρια που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό· αν η συστηματική μη συμμόρφωση εκ μέρους ρυθμιστή της πρόσβασης δικαιολογεί την επιβολή πρόσθετων διορθωτικών μέτρων· και αν ο κατάλογος υποχρεώσεων για την αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών των ρυθμιστών της πρόσβασης θα πρέπει να αναθεωρηθεί και αν θα πρέπει να προσδιοριστούν πρόσθετες πρακτικές που είναι εξίσου αθέμιτες και περιορίζουν τη δυνατότητα διεκδίκησης των ψηφιακών αγορών. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε έρευνες αγοράς που θα διεξάγονται εντός κατάλληλου χρονικού πλαισίου, με τη χρήση σαφών διαδικασιών και προθεσμιών, με στόχο την υποστήριξη των εκ των προτέρων επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού στη δυνατότητα διεκδίκησης και τη δικαιοσύνη στον ψηφιακό τομέα, καθώς και την εξασφάλιση του απαιτούμενου βαθμού ασφάλειας δικαίου.
(62)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης και διαρκής επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να αξιολογεί αν ένας πάροχος βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας θα πρέπει να οριστεί ως ρυθμιστής της πρόσβασης χωρίς να πληροί τα ποσοτικά όρια που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό· αν η συστηματική μη συμμόρφωση εκ μέρους ρυθμιστή της πρόσβασης δικαιολογεί την επιβολή πρόσθετων διορθωτικών μέτρων· αν ο κατάλογος υποχρεώσεων για την αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών των ρυθμιστών της πρόσβασης θα πρέπει να αναθεωρηθεί· και αν χρειάζεται να διερευνηθούν πρόσθετες πρακτικές που είναι εξίσου αθέμιτες και περιορίζουν τη δυνατότητα διεκδίκησης των ψηφιακών αγορών. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε έρευνες αγοράς που θα διεξάγονται εντός κατάλληλου χρονικού πλαισίου, με τη χρήση σαφών διαδικασιών και δεσμευτικών προθεσμιών, με στόχο την υποστήριξη των εκ των προτέρων επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού στη δυνατότητα διεκδίκησης και τη δικαιοσύνη στον ψηφιακό τομέα, καθώς και την εξασφάλιση του απαιτούμενου βαθμού ασφάλειας δικαίου.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64
(64)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνά και να αξιολογεί αν δικαιολογείται η λήψη πρόσθετων επανορθωτικών μέτρων συμπεριφοράς ή, κατά περίπτωση, διαρθρωτικού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο ρυθμιστής της πρόσβασης δεν μπορεί να παρεμποδίσει την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού με τη συστηματική μη συμμόρφωσή του με μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του ως ρυθμιστή της πρόσβασης. Η θέση του ενισχύεται εάν το μέγεθος του ρυθμιστή της πρόσβασης στην εσωτερική αγορά έχει αυξηθεί περαιτέρω, η οικονομική εξάρτηση των επιχειρηματικών χρηστών και των τελικών χρηστών από τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας του ρυθμιστή της πρόσβασης έχει ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς ο αριθμός τους έχει αυξηθεί περαιτέρω και ο ρυθμιστής της πρόσβασης έχει παγιώσει ακόμη περισσότερο τη θέση του. Κατά συνέπεια, σε τέτοιες περιπτώσεις η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να επιβάλλει επανορθωτικά μέτρα, είτε συμπεριφοράς είτε διαρθρωτικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας. Μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, όπως νομικός, λειτουργικός ή διαρθρωτικός διαχωρισμός, συμπεριλαμβανομένης της εκποίησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, ή μερών αυτής, θα πρέπει να επιβάλλονται μόνο στην περίπτωση που είτε δεν υφίστανται εξίσου αποτελεσματικά μέτρα συμπεριφοράς, είτε όλα τα εξίσου αποτελεσματικά μέτρα συμπεριφοράς είναι ενδεχομένως οχληρότερα από τα μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα. Οι αλλαγές στη διάρθρωση επιχείρησης σε σχέση με την κατάστασή της πριν από τη διαπίστωση της συστηματικής μη συμμόρφωσης θα θεωρούνται αναλογικές μόνον εφόσον υφίσταται σημαντικός κίνδυνος αυτή η συστηματική μη συμμόρφωση να οφείλεται στην ίδια τη διάρθρωση της σχετικής επιχείρησης.
(64)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνά και να αξιολογεί αν δικαιολογείται η λήψη πρόσθετων επανορθωτικών μέτρων συμπεριφοράς ή, κατά περίπτωση, διαρθρωτικού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο ρυθμιστής της πρόσβασης δεν μπορεί να παρεμποδίσει την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού με τη συστηματική μη συμμόρφωσή του με μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Κατά συνέπεια, σε τέτοιες περιπτώσεις συστηματικής μη συμμόρφωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να επιβάλλει επανορθωτικά μέτρα, είτε συμπεριφοράς είτε διαρθρωτικού χαρακτήρα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή μπορεί να απαγορεύσει στους ρυθμιστές της πρόσβασης να προβαίνουν σε εξαγορές (συμπεριλαμβανομένων των «επιθετικών εξαγορών») στους τομείς που σχετίζονται με τον παρόντα κανονισμό, όπως ο ψηφιακός τομέας, ή με τη χρήση τομέων σχετικών με τα δεδομένα, π.χ. τυχερά παιχνίδια, ερευνητικά ιδρύματα, καταναλωτικά αγαθά, συσκευές γυμναστικής, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες παρακολούθησης της υγείας, και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όταν αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό προς την αδικαιολόγητη ζημία που προκαλείται από επανειλημμένες παραβάσεις ή για την πρόληψη περαιτέρω ζημίας στη δυνατότητα διεκδίκησης και τη δικαιοσύνη της εσωτερικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη διάφορα στοιχεία, όπως πιθανά αποτελέσματα δικτύωσης, ενοποίηση δεδομένων και πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις ή το κατά πόσον και πότε η εξαγορά στόχων με συγκεκριμένους πόρους δεδομένων μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη δυνατότητα διεκδίκησης και την ανταγωνιστικότητα των αγορών μέσω οριζόντιων, κάθετων ή διαγώνιων επιπτώσεων.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65 α (νέα)
(65α)  Τα προσωρινά μέτρα μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο ώστε να διασφαλίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της έρευνας, η υπό διερεύνηση παράβαση δεν συνεπάγεται σοβαρή και άμεση βλάβη για τους επιχειρηματικούς χρήστες ή τους τελικούς χρήστες των ρυθμιστών της πρόσβασης. Σε επείγουσες περιπτώσεις, όταν ένας κίνδυνος σοβαρής και άμεσης βλάβης για τους επιχειρηματικούς χρήστες ή τους τελικούς χρήστες των ρυθμιστών της πρόσβασης θα μπορούσε να προέλθει από νέες πρακτικές, οι οποίες ενδέχεται να υπονομεύουν τη δυνατότητα διεκδίκησης των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να επιβάλει προσωρινά μέτρα, επιβάλλοντας προσωρινά υποχρεώσεις στον συναφή ρυθμιστή της πρόσβασης. Τα εν λόγω προσωρινά μέτρα θα πρέπει να περιορίζονται σε ό,τι είναι αναγκαίο και δικαιολογημένο. Θα πρέπει να εφαρμόζονται ωσότου ολοκληρωθεί η έρευνα αγοράς και ληφθεί η αντίστοιχη τελική απόφαση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 17.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67
(67)  Εάν, στο πλαίσιο διαδικασίας μη συμμόρφωσης ή έρευνας για συστηματική μη συμμόρφωση, ο ρυθμιστής της πρόσβασης προσφερθεί να αναλάβει δεσμεύσεις έναντι της Επιτροπής, η τελευταία θα πρέπει να μπορεί να εκδίδει απόφαση που να καθιστά τις δεσμεύσεις αυτές υποχρεωτικές για τον οικείο ρυθμιστή της πρόσβασης, εφόσον θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις διασφαλίζουν την αποτελεσματική συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του παρόντος κανονισμού. Στην απόφαση αυτή θα πρέπει επίσης να προβλέπεται ότι δεν υπάρχουν πλέον λόγοι για ανάληψη δράσης από την Επιτροπή.
διαγράφεται
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70
(70)  Η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να ζητά απευθείας από επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να παράσχουν οποιαδήποτε σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να ζητά κάθε σχετική πληροφορία από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, φορέα ή οργανισμό του κράτους μέλους, ή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με απόφαση της Επιτροπής, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με τα πραγματικά γεγονότα και να παρέχουν έγγραφα.
(70)  Η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να ζητά απευθείας από επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να παράσχουν οποιαδήποτε σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες. Οι προθεσμίες που θέτει η Επιτροπή για την αναζήτηση πληροφοριών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος και τις δυνατότητες της επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να ζητά κάθε σχετική πληροφορία από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, φορέα ή οργανισμό του κράτους μέλους, ή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με απόφαση της Επιτροπής, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με τα πραγματικά γεγονότα και να παρέχουν έγγραφα.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75
(75)  Στο πλαίσιο των διαδικασιών που διεξάγονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, είναι σκόπιμο να αναγνωρίζεται στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις το δικαίωμα ακρόασης από την Επιτροπή και οι αποφάσεις που εκδίδονται να δημοσιεύονται ευρέως. Η προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών είναι απαραίτητη, χωρίς όμως να θίγονται τα δικαιώματα χριστής διοίκησης και τα δικαιώματα υπεράσπισης των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, και ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο και το δικαίωμα ακρόασης. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες στις οποίες βασίστηκε για την έκδοση της απόφασης γνωστοποιούνται στον βαθμό που επιτρέπει στον αποδέκτη της απόφασης να κατανοήσει τα γεγονότα και τις παραμέτρους που οδήγησαν στην απόφαση, με σεβασμό στον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών. Τέλος, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ορισμένα επιχειρηματικά αρχεία, όπως η επικοινωνία μεταξύ δικηγόρων και των πελατών τους, μπορεί να θεωρούνται εμπιστευτικά εάν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.
(75)  Στο πλαίσιο των διαδικασιών που διεξάγονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, είναι σκόπιμο να αναγνωρίζεται στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις το δικαίωμα ακρόασης από την Επιτροπή και οι αποφάσεις που εκδίδονται να δημοσιεύονται ευρέως. Η προστασία των εμπιστευτικών και ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών είναι απαραίτητη, χωρίς όμως να θίγονται τα δικαιώματα χρηστής διοίκησης και τα δικαιώματα υπεράσπισης των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, και ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο και το δικαίωμα ακρόασης, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν το εμπορικό απόρρητο. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες στις οποίες βασίστηκε για την έκδοση της απόφασης γνωστοποιούνται στον βαθμό που επιτρέπει στον αποδέκτη της απόφασης να κατανοήσει τα γεγονότα και τις παραμέτρους που οδήγησαν στην απόφαση, με σεβασμό στον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών. Τέλος, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ορισμένα επιχειρηματικά αρχεία, όπως η επικοινωνία μεταξύ δικηγόρων και των πελατών τους, μπορεί να θεωρούνται εμπιστευτικά εάν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75 α (νέα)
(75α)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στις δράσεις επιβολής της νομοθεσίας, θα πρέπει να συσταθεί μια υψηλού επιπέδου ομάδα των ρυθμιστικών αρχών με αρμοδιότητες στον ψηφιακό τομέα, η οποία θα έχει την εξουσία να συμβουλεύει την Επιτροπή. Η συγκρότηση αυτής της ομάδας των ρυθμιστικών αρχών θα πρέπει να καθιστά δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και να ενισχύει την καλύτερη παρακολούθηση και, ως εκ τούτου, να ενδυναμώνει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75 β (νέα)
(75β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική επιβολή, καθώς και η συνεκτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να διευκολύνεται η συνεργασία με τις εθνικές αρχές.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 76
(76)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των άρθρων 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 και 30, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35.
(76)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των άρθρων 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 και 30, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35.
__________________
__________________
35 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
35 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77
(77)  Η συμβουλευτική επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 θα πρέπει επίσης να γνωμοδοτεί σχετικά με ορισμένες ατομικές αποφάσεις της Επιτροπής που εκδίδονται βάσει του παρόντος κανονισμού. Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα διεκδίκησης και η δικαιοσύνη των αγορών στον ψηφιακό τομέα σε ολόκληρη την Ένωση όπου υπάρχουν ρυθμιστές της πρόσβασης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να συμπληρωθεί ο παρών κανονισμός. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τη μεθοδολογία για τον καθορισμό των ποσοτικών ορίων για τον ορισμό των ρυθμιστών της πρόσβασης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και σχετικά με την επικαιροποίηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό στην περίπτωση που, βάσει έρευνας της αγοράς, η Επιτροπή διαπιστώσει την ανάγκη επικαιροποίησης των υποχρεώσεων για την αντιμετώπιση πρακτικών που περιορίζουν τη δυνατότητα διεκδίκησης των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας ή είναι αθέμιτες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου36. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
(77)  Η συμβουλευτική επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 θα πρέπει επίσης να γνωμοδοτεί σχετικά με ορισμένες ατομικές αποφάσεις της Επιτροπής που εκδίδονται βάσει του παρόντος κανονισμού. Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα διεκδίκησης και η δικαιοσύνη των αγορών στον ψηφιακό τομέα σε ολόκληρη την Ένωση όπου υπάρχουν ρυθμιστές της πρόσβασης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να συμπληρωθεί ο παρών κανονισμός. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τη μεθοδολογία για τον καθορισμό των ποσοτικών ορίων για τον ορισμό των ρυθμιστών της πρόσβασης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου36. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
__________________
__________________
36 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
36 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77 α (νέα)
(77α)  Τα εθνικά δικαστήρια θα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από την Επιτροπή να τους αποστέλλει πληροφορίες ή γνώμες σχετικά με ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει προφορικές ή γραπτές παρατηρήσεις στα δικαστήρια των κρατών μελών.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77 β (νέα)
(77β)  Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος μπορούν να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές νέες πληροφορίες οι οποίες τις βοηθούν στον εντοπισμό παραβάσεων του παρόντος κανονισμού και στην επιβολή κυρώσεων. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει συνεπώς να διασφαλίσει ότι υφίστανται κατάλληλες ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους μάρτυρες αυτούς να ειδοποιούν τις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή ενδεχόμενες παραβάσεις του κανονισμού και που τους προστατεύουν από τυχόν αντίποινα.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77 γ (νέα)
(77γ)  Οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους ρυθμιστές της πρόσβασης δυνάμει του παρόντος κανονισμού μέσω αντιπροσωπευτικών αγωγών σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2020/1828.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 78
(78)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον παρόντα κανονισμό και να παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις του στη δυνατότητα διεκδίκησης και τον δίκαιο χαρακτήρα των εμπορικών σχέσεων στην οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών, ιδίως προκειμένου να καθορίζεται η ανάγκη τροποποιήσεων υπό το πρίσμα σχετικών τεχνολογικών ή εμπορικών εξελίξεων. Αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την τακτική επανεξέταση του καταλόγου βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας και των υποχρεώσεων στις οποίες υπόκεινται οι ρυθμιστές της πρόσβασης, καθώς και της επιβολής τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ψηφιακές αγορές σε ολόκληρη την Ένωση είναι διεκδικήσιμες και δίκαιες. Για να αποτυπώνει μια ευρεία εικόνα των εξελίξεων στον κλάδο, η αξιολόγηση θα πρέπει να συνεκτιμά τις εμπειρίες των κρατών μελών και των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών. Εν προκειμένω, η Επιτροπή μπορεί επίσης να λαμβάνει υπόψη τις γνώμες και τις εκθέσεις που της υποβάλλει το παρατηρητήριο της οικονομίας των επιγραμμικών πλατφορμών, το οποίο συστάθηκε με την απόφαση C(2018)2393 της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 2018. Μετά την αξιολόγηση, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει ως στόχο τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας και σεβασμού των κοινών δικαιωμάτων και αξιών της ΕΕ, και ιδίως της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων, κατά τη διενέργεια των αξιολογήσεων και επανεξετάσεων των πρακτικών και των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
(78)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον παρόντα κανονισμό και να παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις του στη δυνατότητα διεκδίκησης και τον δίκαιο χαρακτήρα των εμπορικών σχέσεων στην οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών, ιδίως προκειμένου να καθορίζεται η ανάγκη τροποποιήσεων υπό το πρίσμα σχετικών τεχνολογικών ή εμπορικών εξελίξεων. Αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την τακτική επανεξέταση του καταλόγου βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας καθώς και της επιβολής τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ψηφιακές αγορές σε ολόκληρη την Ένωση είναι διεκδικήσιμες και δίκαιες. Για να αποτυπώνει μια ευρεία εικόνα των εξελίξεων στον κλάδο, η αξιολόγηση θα πρέπει να συνεκτιμά τις εμπειρίες των κρατών μελών και των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών. Εν προκειμένω, η Επιτροπή μπορεί επίσης να λαμβάνει υπόψη τις γνώμες και τις εκθέσεις που της υποβάλλει το παρατηρητήριο της οικονομίας των επιγραμμικών πλατφορμών, το οποίο συστάθηκε με την απόφαση C(2018)2393 της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 2018. Μετά την αξιολόγηση, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει ως στόχο τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας και σεβασμού των κοινών δικαιωμάτων και αξιών της ΕΕ, και ιδίως της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων, κατά τη διενέργεια των αξιολογήσεων και επανεξετάσεων των πρακτικών και των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 78 α (νέα)
(78α)  Χωρίς να θιγεί η διαδικασία του προϋπολογισμού και μέσω των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή επαρκείς ανθρώπινοι, χρηματοπιστωτικοί και τεχνικοί πόροι ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορεί να εκτελέσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά της και να ασκήσει τις εξουσίες της όσον αφορά την επιβολή του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 79
Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως στα άρθρα 16, 47 και 50. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.
(79)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως στα άρθρα 16, 47 και 50. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει εναρμονισμένους κανόνες για τη διασφάλιση του διεκδικήσιμου και δίκαιου χαρακτήρα των αγορών στον ψηφιακό τομέα σε ολόκληρη την Ένωση όπου υπάρχουν ρυθμιστές της πρόσβασης.
1.  Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, με τον καθορισμό εναρμονισμένων κανόνων για τη διασφάλιση του διεκδικήσιμου και δίκαιου χαρακτήρα των αγορών για όλες τις επιχειρήσεις προς όφελος τόσο των επιχειρηματικών χρηστών όσο και των τελικών χρηστών στον ψηφιακό τομέα σε ολόκληρη την Ένωση όπου υπάρχουν ρυθμιστές της πρόσβασης, έτσι ώστε να προωθηθεί η καινοτομία και να αυξηθεί η ευημερία των καταναλωτών.
Τροπολογία 231
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας που παρέχονται ή προσφέρονται από τους ρυθμιστές της πρόσβασης σε επιχειρηματικούς χρήστες που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση ή σε τελικούς χρήστες που είναι εγκατεστημένοι ή βρίσκονται στην Ένωση, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης ή διαμονής των ρυθμιστών της πρόσβασης και ανεξαρτήτως του δικαίου που εφαρμόζεται κατά τα άλλα στην παροχή υπηρεσιών.
2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας που παρέχονται ή προσφέρονται από τους ρυθμιστές της πρόσβασης σε τελικούς χρήστες που είναι εγκατεστημένοι ή βρίσκονται στην Ένωση και επιχειρηματικούς χρήστες, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης ή διαμονής των ρυθμιστών της πρόσβασης ή των επιχειρηματικών χρηστών και ανεξαρτήτως του δικαίου που εφαρμόζεται κατά τα άλλα στην παροχή υπηρεσιών. Ο παρών κανονισμός ισχύει και ερμηνεύεται με πλήρη σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στα άρθρα 11, 16, 47 και 50.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  που σχετίζονται με υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 4) της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, εκτός από εκείνες που σχετίζονται με υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 4) στοιχείο β) της εν λόγω οδηγίας.
β)  που σχετίζονται με υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 4) της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, εκτός από εκείνες που σχετίζονται με υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 7) της εν λόγω οδηγίας.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
5.  Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν στους ρυθμιστές της πρόσβασης περαιτέρω υποχρεώσεις μέσω νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων με σκοπό τη διασφάλιση διεκδικήσιμων και δίκαιων αγορών. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των κανόνων που επιδιώκουν άλλους θεμιτούς στόχους δημόσιου συμφέροντος, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο. Πιο συγκεκριμένα, καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν απαγορεύει στα κράτη μέλη να επιβάλλουν υποχρεώσεις, οι οποίες είναι συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο, σε επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας, εάν αυτές οι υποχρεώσεις δεν σχετίζονται με την ιδιότητα του ρυθμιστή της πρόσβασης των εν λόγω επιχειρήσεων κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, με σκοπό την προστασία των καταναλωτών ή την καταπολέμηση πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού.
5.  Προκειμένου να αποφύγουν τον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν στους ρυθμιστές της πρόσβασης, κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, περαιτέρω υποχρεώσεις μέσω νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων με σκοπό τη διασφάλιση διεκδικήσιμων και δίκαιων αγορών. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των κανόνων που επιδιώκουν άλλους θεμιτούς στόχους δημόσιου συμφέροντος, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο. Πιο συγκεκριμένα, καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν απαγορεύει στα κράτη μέλη να επιβάλλουν υποχρεώσεις, οι οποίες είναι συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο, σε επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας, εάν αυτές οι υποχρεώσεις δεν σχετίζονται με την ιδιότητα του ρυθμιστή της πρόσβασης των εν λόγω επιχειρήσεων κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, με σκοπό την προστασία των καταναλωτών, την καταπολέμηση πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού ή την επιδίωξη άλλων θεμιτών δημόσιων συμφερόντων.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6
6.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ. Δεν θίγει επίσης την εφαρμογή: εθνικών κανόνων που απαγορεύουν αντιανταγωνιστικές συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, εναρμονισμένες πρακτικές και καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης· εθνικών κανόνων ανταγωνισμού που απαγορεύουν άλλες μορφές μονομερούς συμπεριφοράς, στον βαθμό που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που δεν είναι ρυθμιστές της πρόσβασης ή ισοδυναμούν με επιβολή πρόσθετων υποχρεώσεων στους ρυθμιστές της πρόσβασης· του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου38 και των εθνικών κανόνων σχετικά με τον έλεγχο των συγκεντρώσεων· του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 και του κανονισμού (ΕΕ) …./.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39.
6.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ. Δεν θίγει επίσης την εφαρμογή: εθνικών κανόνων που απαγορεύουν αντιανταγωνιστικές συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, εναρμονισμένες πρακτικές και καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης· εθνικών κανόνων ανταγωνισμού που απαγορεύουν άλλες μορφές μονομερούς συμπεριφοράς, στον βαθμό που οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που δεν είναι ρυθμιστές της πρόσβασης κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού ή ισοδυναμούν με επιβολή πρόσθετων υποχρεώσεων στους ρυθμιστές της πρόσβασης· του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου38 και των εθνικών κανόνων σχετικά με τον έλεγχο των συγκεντρώσεων και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150.
__________________
__________________
38 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων») (ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1).
38 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων») (ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1).
39 Κανονισμός (ΕΕ) …/.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου – πρόταση σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 7
7.  Οι εθνικές αρχές δεν λαμβάνουν αποφάσεις που αντιβαίνουν σε απόφαση που έχει εκδοθεί από την Επιτροπή βάσει του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται στενά και συντονίζονται όσον αφορά τα μέτρα επιβολής που λαμβάνουν.
7.  Οι εθνικές αρχές δεν λαμβάνουν αποφάσεις που αντιβαίνουν σε απόφαση που έχει εκδοθεί από την Επιτροπή βάσει του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται στενά και συντονίζονται όσον αφορά τα μέτρα επιβολής που λαμβάνουν με βάση τις αρχές και τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 31δ.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  φυλλομετρητές·
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο στ β (νέο)
στβ)  εικονικοί βοηθοί·
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο στ γ (νέο)
στγ)  συνδεδεμένη τηλεόραση·
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο η
η)  υπηρεσίες διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικτύων διαφημίσεων, πλατφορμών αγοραπωλησίας διαφημίσεων και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών διαμεσολάβησης για διαφημίσεις που παρέχονται από πάροχο οποιασδήποτε από τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας που απαριθμούνται στα στοιχεία α) έως ζ)·
η)  υπηρεσίες διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικτύων διαφημίσεων, πλατφορμών αγοραπωλησίας διαφημίσεων και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών διαμεσολάβησης για διαφημίσεις που παρέχονται από πάροχο, όταν η επιχείρηση στην οποία ανήκει αποτελεί επίσης πάροχο οποιασδήποτε από τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας που απαριθμούνται στα στοιχεία α) έως ζ)·
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 6
6)  «επιγραμμική μηχανή αναζήτησης»: η ψηφιακή υπηρεσία που ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150·
6)  «επιγραμμική μηχανή αναζήτησης»: η ψηφιακή υπηρεσία που ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150, εξαιρώντας συνεπώς τις λειτουργίες αναζήτησης για άλλες επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης·
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 10 α (νέο)
10α)  «φυλλομετρητής»: εφαρμογή λογισμικού που επιτρέπει στους χρήστες την πρόσβαση σε περιεχόμενο ιστού, καθώς και την αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο αυτό, το οποίο φιλοξενείται σε διακομιστές που είναι συνδεδεμένοι με δίκτυα όπως το διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων αυτόνομων φυλλομετρητών και φυλλομετρητών ενσωματωμένων σε λογισμικό ή παρόμοια εφαρμογή·
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο 10 β (νέο)
10β)  «εικονικοί βοηθοί»: λογισμικό ενσωματωμένο ή διασυνδεδεμένο με αγαθό, κατά την έννοια της οδηγίας (ΕΕ) 2019/771, το οποίο μπορεί να επεξεργάζεται αιτήματα, καθήκοντα ή ερωτήσεις βάσει τεχνολογιών ήχου, απεικόνισης ή άλλων τεχνολογιών γνωστικής υπολογιστικής, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επαυξημένης πραγματικότητας, και με βάση τις εν λόγω απαιτήσεις, καθήκοντα ή ερωτήσεις, να έχει πρόσβαση στις δικές τους υπηρεσίες και σε υπηρεσίες τρίτων ή να ελέγχει τις δικές τους συσκευές και συσκευές τρίτων·
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο 10 γ (νέο)
10γ)  «συνδεδεμένη τηλεόραση»: λογισμικό συστήματος ή εφαρμογή λογισμικού που ελέγχει τηλεοπτική συσκευή συνδεδεμένη με το διαδίκτυο, η οποία επιτρέπει την εκτέλεση εφαρμογών λογισμικού σε αυτό, μεταξύ άλλων για την παροχή μουσικής και βίντεο συνεχούς ροής ή για την παρακολούθηση εικόνων·
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 14
(14)  «βοηθητική υπηρεσία»: υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας ή μαζί με αυτές, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πληρωμών που ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 3 και των τεχνικών υπηρεσιών οι οποίες υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών πληρωμών και ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο ι) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, καθώς και οι υπηρεσίες διεκπεραίωσης, ταυτοποίησης ή διαφήμισης·
14)  «βοηθητική υπηρεσία»: υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας ή μαζί με αυτές, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πληρωμών που ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 3, των τεχνικών υπηρεσιών οι οποίες υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών πληρωμών και ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο ι) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, των συστημάτων πληρωμών που είναι ενσωματωμένα σε εφαρμογές, των υπηρεσιών διεκπεραίωσης, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης δεμάτων όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/644, και των υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών, ταυτοποίησης ή διαφήμισης·
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 14 α (νέο)
14α)  «σύστημα πληρωμών εντός της εφαρμογής» (in-app payment system): εφαρμογή, υπηρεσία ή διεπαφή χρήστη για την επεξεργασία των πληρωμών που κάνουν οι χρήστες μιας εφαρμογής.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 18
18)  «κατάταξη»: η σχετική προβολή που δίδεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ή ο βαθμός συνάφειας που αποδίδεται σε αποτελέσματα αναζήτησης από επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης όπως παρουσιάζονται, οργανώνονται ή κοινοποιούνται από παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή από επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ή από παρόχους επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, αντίστοιχα, ανεξαρτήτως των τεχνολογικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση, την οργάνωση ή την κοινοποίησή τους·
18)  «κατάταξη»: η σχετική προβολή που δίδεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας, ή ο βαθμός συνάφειας που απονέμεται από τις επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης στα αποτελέσματα αναζήτησης, όπως παρουσιάζονται, οργανώνονται ή κοινοποιούνται από τους παρόχους των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας, ασχέτως των τεχνολογικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση, την οργάνωση ή την κοινοποίησή τους·
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 18 α (νέο)
18α)  «αποτελέσματα αναζήτησης»: κάθε πληροφορία σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, φωνής ή άλλων αποτελεσμάτων, που επιστρέφεται ως απάντηση σε γραπτό ή προφορικό ερώτημα αναζήτησης, ανεξαρτήτως αν οι πληροφορίες συνιστούν οργανικό αποτέλεσμα, πληρωμένο αποτέλεσμα, άμεση απάντηση ή οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία ή πληροφορία που προσφέρεται σε σχέση με τα οργανικά αποτελέσματα ή εμφανίζεται μαζί με τα οργανικά αποτελέσματα ή μερικώς ή πλήρως ενσωματωμένο σε αυτά·
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 23 α (νέο)
23α)  «διαλειτουργικότητα»: η ικανότητα ανταλλαγής πληροφοριών και αμοιβαίας χρήσης των πληροφοριών που έχουν ανταλλαχθεί κατά τρόπο ώστε όλα τα στοιχεία υλισμικού ή λογισμικού που είναι σημαντικά για μια δεδομένη υπηρεσία και χρησιμοποιούνται από τον πάροχο της να λειτουργούν αποτελεσματικά με παρεχόμενο από τρίτους παρόχους υλισμικό ή λογισμικό σχετικό με συγκεκριμένη υπηρεσία, άλλο από τα στοιχεία μέσω των οποίων παρέχονται αρχικά οι σχετικές πληροφορίες. Τούτο περιλαμβάνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες χωρίς να απαιτείται η χρήση εφαρμογής λογισμικού ή άλλων τεχνολογιών μετατροπής.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Ένας πάροχος βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας ορίζεται ως ρυθμιστής της πρόσβασης εάν:
1.  Μια επιχείρηση ορίζεται ως ρυθμιστής της πρόσβασης εάν:
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  εκμεταλλεύεται βασική υπηρεσία πλατφόρμας η οποία ενεργεί ως σημαντική πύλη για τη σύνδεση επιχειρηματικών χρηστών με τελικούς χρήστες· και
β)  εκμεταλλεύεται βασική υπηρεσία πλατφόρμας η οποία ενεργεί ως σημαντική πύλη για τη σύνδεση επιχειρηματικών χρηστών και τελικών χρηστών με άλλους τελικούς χρήστες· και
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Ένας πάροχος βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας θεωρείται ότι πληροί:
2.  Μια επιχείρηση θεωρείται ότι πληροί:
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  την απαίτηση της παραγράφου 1 στοιχείο α) όταν η επιχείρηση στην οποία ανήκει επιτυγχάνει ετήσιο κύκλο εργασιών στον ΕΟΧ ίσο ή μεγαλύτερο από 6,5 δισεκατομμύρια EUR τα τρία τελευταία οικονομικά έτη ή όταν η μέση χρηματιστηριακή αξία ή η ισοδύναμη πραγματική αγοραία αξία της επιχείρησης στην οποία ανήκει ανήλθε σε τουλάχιστον 65 δισεκατομμύρια EUR το τελευταίο οικονομικό έτος και παρέχει βασική υπηρεσία πλατφόρμας σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη·
α)  την απαίτηση της παραγράφου 1 στοιχείο α) όταν επιτυγχάνει ετήσιο κύκλο εργασιών στον ΕΟΧ ίσο ή μεγαλύτερο από 8 δισεκατομμύρια EUR τα τρία τελευταία οικονομικά έτη ή όταν η μέση χρηματιστηριακή αξία ή η ισοδύναμη πραγματική αγοραία αξία της επιχείρησης ανήλθε σε τουλάχιστον 80 δισεκατομμύρια EUR το τελευταίο οικονομικό έτος και παρέχει βασική υπηρεσία πλατφόρμας σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη·
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εδάφιο 1
την απαίτηση της παραγράφου 1 στοιχείο β) όταν παρέχει βασική υπηρεσία πλατφόρμας που έχει πάνω από 45 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς τελικούς χρήστες, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι ή βρίσκονται στην Ένωση, και πάνω από 10 000 ετήσιους ενεργούς επιχειρηματικούς χρήστες που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση το τελευταίο οικονομικό έτος·
την απαίτηση της παραγράφου 1 στοιχείο β) όταν παρέχει μία ή περισσότερες βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας καθεμιά από τις οποίες έχει πάνω από 45 εκατομμύρια μηνιαίους τελικούς χρήστες, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι ή βρίσκονται στον ΕΟΧ, ή πάνω από 10 000 ετήσιους επιχειρηματικούς χρήστες που είναι εγκατεστημένοι στον ΕΟΧ το τελευταίο οικονομικό έτος·
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εδάφιο 2
για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, ως μηνιαίοι ενεργοί τελικοί χρήστες αναφέρεται ο μέσος αριθμός μηνιαίων ενεργών τελικών χρηστών κατά το μεγαλύτερο μέρος του τελευταίου οικονομικού έτους·
διαγράφεται
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  την απαίτηση της παραγράφου 1 στοιχείο γ) όταν τα όρια που προβλέπονται στο στοιχείο β) πληρούνταν για καθένα από τα τρία τελευταία οικονομικά έτη.
γ)  την απαίτηση της παραγράφου 1 στοιχείο γ) όταν τα όρια που προβλέπονται στο στοιχείο β) πληρούνταν για καθένα από τα δύο τελευταία οικονομικά έτη.
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
Για τους σκοπούς του στοιχείου β):
i)  οι μηνιαίοι τελικοί χρήστες και οι ετήσιοι επιχειρηματικοί χρήστες μετρώνται με συνεκτίμηση των δεικτών που ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού· και
ii)  αριθμός μηνιαίων τελικών χρηστών είναι ο μέσος αριθμός των μηνιαίων τελικών χρηστών σε διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών κατά το τελευταίο οικονομικό έτος·
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
3.  Όταν ένας πάροχος βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας πληροί όλα τα όρια της παραγράφου 2, κοινοποιεί το γεγονός αυτό στην Επιτροπή εντός τριών μηνών από την επίτευξη αυτών των ορίων και της παρέχει τις σχετικές πληροφορίες που προσδιορίζονται στην παράγραφο 2. Η κοινοποίηση αυτή περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες που προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 για καθεμία από τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας του παρόχου που πληροί τα όρια της παραγράφου 2 στοιχείο β). Η κοινοποίηση επικαιροποιείται κάθε φορά που άλλες βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας πληρούν μεμονωμένα τα όρια της παραγράφου 2 στοιχείο β).
3.  Όταν μια επιχείρηση που παρέχει βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας πληροί όλα τα όρια της παραγράφου 2, κοινοποιεί το γεγονός αυτό στην Επιτροπή αμελλητί και το αργότερο δύο μήνες από την επίτευξη αυτών των ορίων και της παρέχει τις σχετικές πληροφορίες που προσδιορίζονται στην παράγραφο 2. Η κοινοποίηση αυτή περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες που προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 για καθεμία από τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας της πλατφόρμας που πληροί τα όρια της παραγράφου 2 στοιχείο β). Η κοινοποίηση επικαιροποιείται κάθε φορά που άλλες βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας πληρούν μεμονωμένα τα όρια της παραγράφου 2 στοιχείο β).
Η μη κοινοποίηση από τον οικείο πάροχο βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας των απαιτούμενων πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν εμποδίζει την Επιτροπή να ορίσει ανά πάσα στιγμή αυτούς τους παρόχους ως ρυθμιστές της πρόσβασης σύμφωνα με την παράγραφο 4.
Η μη κοινοποίηση από την επιχείρηση που παρέχει τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας των απαιτούμενων πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν εμποδίζει την Επιτροπή να ορίσει ανά πάσα στιγμή αυτές τις επιχειρήσεις ως ρυθμιστές της πρόσβασης σύμφωνα με την παράγραφο 4.
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή ορίζει τον πάροχο βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας που πληροί όλα τα όρια της παραγράφου 2 ως ρυθμιστή της πρόσβασης χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο 60 ημέρες μετά τη λήψη των πλήρων πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 3, εκτός εάν ο εν λόγω πάροχος, με την κοινοποίησή του, υποβάλει επαρκώς τεκμηριωμένα επιχειρήματα για να αποδείξει ότι, υπό τις περιστάσεις στις οποίες λειτουργεί η σχετική βασική υπηρεσία πλατφόρμας, και λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που απαριθμούνται στην παράγραφο 6, ο πάροχος δεν πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.
Η Επιτροπή ορίζει την επιχείρηση παροχής βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας που πληροί όλα τα όρια της παραγράφου 2 ως ρυθμιστή της πρόσβασης χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο 60 ημέρες μετά τη λήψη των πλήρων πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει, με την κοινοποίησή της, πειστικά επιχειρήματα για να αποδείξει ότι, υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί η σχετική βασική υπηρεσία πλατφόρμας, η επιχείρηση δεν πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Εάν ο ρυθμιστής της πρόσβασης υποβάλει τα ανωτέρω επαρκώς τεκμηριωμένα επιχειρήματα για να αποδείξει ότι δεν πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, η Επιτροπή εφαρμόζει την παράγραφο 6 για να αξιολογήσει αν πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1.
διαγράφεται
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Εάν η επιχείρηση που παρέχει τη βασική υπηρεσία πλατφόρμας δεν ενημερώσει την Επιτροπή, δεν παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται στην παράγραφο 3 ή δεν παράσχει εντός της προθεσμίας που έχει ορίσει η Επιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση του ορισμού της ως ρυθμιστή της πρόσβασης σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 6, η Επιτροπή δικαιούται να ορίσει την εν λόγω επιχείρηση ρυθμιστή της πρόσβασης ανά πάσα στιγμή βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4.
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
5.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 37 για να προσδιορίσει τη μεθοδολογία για τον καθορισμό του κατά πόσον πληρούνται τα ποσοτικά όρια που ορίζονται στην παράγραφο 2 και να την προσαρμόζει τακτικά στις εξελίξεις της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις, εάν είναι αναγκαίο, ιδίως όσον αφορά το όριο που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α).
5.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 37 για να προσδιορίσει τη μεθοδολογία για τον καθορισμό του κατά πόσον πληρούνται τα ποσοτικά όρια που ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και να προσαρμόζει τακτικά τη μεθοδολογία στις εξελίξεις της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις, εάν είναι αναγκαίο. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 37 όσον αφορά τροποποιήσεις του καταλόγου των δεικτών που ορίζονται στο παράρτημα.
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει ως ρυθμιστή της πρόσβασης, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15, οποιονδήποτε πάροχο βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας που πληροί καθεμία από τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, αλλά δεν πληροί όλα τα όρια της παραγράφου 2 ή έχει υποβάλει επαρκώς τεκμηριωμένα επιχειρήματα σύμφωνα με την παράγραφο 4.
Η Επιτροπή ορίζει ρυθμιστή της πρόσβασης, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15, οποιαδήποτε επιχείρηση παρέχει βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας, εξαιρουμένων των μεσαίων, μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, που πληροί καθεμία από τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αλλά δεν πληροί όλα τα όρια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
α)  το μέγεθος, συμπεριλαμβανομένων του κύκλου εργασιών και της χρηματιστηριακής αξίας, των δραστηριοτήτων και της θέσης του παρόχου βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας·
α)  το μέγεθος, συμπεριλαμβανομένων του κύκλου εργασιών και της χρηματιστηριακής αξίας, των δραστηριοτήτων και της θέσης της επιχείρησης που παρέχει βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας·
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ
γ)  τους φραγμούς εισόδου στην αγορά που οφείλονται σε αποτελέσματα δικτύου και πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τα δεδομένα, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση και τη συλλογή δεδομένων προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα ή τις δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων του παρόχου·
γ)  τους φραγμούς εισόδου στην αγορά που οφείλονται σε αποτελέσματα δικτύου και πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τα δεδομένα, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση και τη συλλογή δεδομένων προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα ή τις δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων της επιχείρησης·
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ
δ)  τα αποτελέσματα κλίμακας και φάσματος που επιτυγχάνει ο πάροχος, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα δεδομένα·
δ)  τα αποτελέσματα κλίμακας και φάσματος που επιτυγχάνει η επιχείρηση, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα δεδομένα·
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  τον βαθμό χρήσης συστημάτων πολλαπλών συνδέσεων («multi-homing») μεταξύ επιχειρήσεων·
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε β (νέο)
εβ)  τη δυνατότητα της επιχείρησης να εφαρμόζει στρατηγικές σε επίπεδο ομίλου, ιδίως μέσω της οικείας κάθετης ενσωμάτωσης ή της σημαντικής αξιοποίησης σε συναφείς αγορές·
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3
Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησής της, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αναμενόμενες εξελίξεις αυτών των στοιχείων.
Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησής της, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις προβλέψιμες εξελίξεις των στοιχείων αυτών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προγραμματισμένων συγκεντρώσεων στις οποίες εμπλέκεται άλλος πάροχος βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας ή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών που παρέχονται στον ψηφιακό τομέα.
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 4
Όταν ένας πάροχος βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας που πληροί τα ποσοτικά όρια της παραγράφου 2 δεν συμμορφώνεται σε σημαντικό βαθμό με τα ερευνητικά μέτρα που έχει διατάξει η Επιτροπή και εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται αφού του ζητηθεί να συμμορφωθεί εντός εύλογης προθεσμίας και να υποβάλει παρατηρήσεις, η Επιτροπή δικαιούται να ορίσει τον εν λόγω πάροχο ως ρυθμιστή της πρόσβασης.
διαγράφεται
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 5
Όταν ένας πάροχος βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας που δεν πληροί τα ποσοτικά όρια της παραγράφου 2 δεν συμμορφώνεται σε σημαντικό βαθμό με τα ερευνητικά μέτρα που έχει διατάξει η Επιτροπή και εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται αφού του ζητηθεί να συμμορφωθεί εντός εύλογης προθεσμίας και να υποβάλει παρατηρήσεις, η Επιτροπή δικαιούται να ορίσει τον εν λόγω πάροχο ως ρυθμιστή της πρόσβασης με βάση τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία.
διαγράφεται
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 7
7.  Για κάθε ρυθμιστή της πρόσβασης που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 ή την παράγραφο 6, η Επιτροπή προσδιορίζει τη σχετική επιχείρηση στην οποία ανήκει και απαριθμεί τις σχετικές βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας που παρέχονται εντός της ίδιας επιχείρησης και οι οποίες λειτουργούν μεμονωμένα ως σημαντική πύλη για τη σύνδεση επιχειρηματικών χρηστών με τελικούς χρήστες, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).
7.  Για κάθε επιχείρηση που ορίζεται ρυθμιστής της πρόσβασης σύμφωνα με την παράγραφο 4 ή την παράγραφο 6, η Επιτροπή προσδιορίζει εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 4 τις σχετικές βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας που παρέχονται εντός της ίδιας επιχείρησης και οι οποίες λειτουργούν μεμονωμένα ως σημαντική πύλη για τη σύνδεση επιχειρηματικών χρηστών με τελικούς χρήστες, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 8
8.  Ο ρυθμιστής της πρόσβασης συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 εντός έξι μηνών από τη συμπερίληψη βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας στον κατάλογο σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
8.  Ο ρυθμιστής της πρόσβασης συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 όσο το δυνατόν συντομότερα και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τέσσερις μήνες από τη συμπερίληψη βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας στον κατάλογο σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά, και τουλάχιστον κάθε 2 έτη, κατά πόσον οι ορισμένοι ρυθμιστές της πρόσβασης εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 ή αν νέοι πάροχοι βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας πληρούν αυτές τις απαιτήσεις. Στο πλαίσιο της τακτικής επανεξέτασης εξετάζεται επίσης η ανάγκη προσαρμογής του καταλόγου επηρεαζόμενων βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας του ρυθμιστή της πρόσβασης.
Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά, και τουλάχιστον κάθε τρία έτη, κατά πόσον οι ορισμένοι ρυθμιστές της πρόσβασης εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, και τουλάχιστον ανά έτος αν νέες βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας πληρούν αυτές τις απαιτήσεις. Στο πλαίσιο της τακτικής επανεξέτασης εξετάζεται επίσης η ανάγκη προσαρμογής του καταλόγου επηρεαζόμενων βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας του ρυθμιστή της πρόσβασης. Η επανεξέταση δεν λειτουργεί ανασταλτικά όσον αφορά τις υποχρεώσεις του ρυθμιστή της πρόσβασης.
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Σε περίπτωση που η Επιτροπή, βάσει αυτής της επανεξέτασης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, διαπιστώσει ότι έχουν μεταβληθεί τα πραγματικά στοιχεία στα οποία βασίστηκε ο ορισμός των παρόχων βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας ως ρυθμιστών της πρόσβασης, εκδίδει αντίστοιχη απόφαση.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή, βάσει αυτής της επανεξέτασης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, διαπιστώσει ότι έχουν μεταβληθεί τα πραγματικά στοιχεία στα οποία βασίστηκε ο ορισμός των επιχειρήσεων που παρέχουν βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας ως ρυθμιστών της πρόσβασης, εκδίδει αντίστοιχη απόφαση.
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή δημοσιεύει και επικαιροποιεί τον κατάλογο των ρυθμιστών της πρόσβασης και τον κατάλογο των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας για τις οποίες οι ρυθμιστές της πρόσβασης πρέπει να συμμορφώνονται σε μόνιμη βάση με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6.
3.  Η Επιτροπή δημοσιεύει και επικαιροποιεί τον κατάλογο των επιχειρήσεων που έχουν οριστεί ρυθμιστές της πρόσβασης και τον κατάλογο των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας για τις οποίες οι ρυθμιστές της πρόσβασης πρέπει να συμμορφώνονται σε μόνιμη βάση με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6. Η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση στην οποία παρουσιάζονται τα πορίσματα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου στους επιχειρηματικούς χρήστες, ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στους τελικούς χρήστες, και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  δεν συνδυάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προέρχονται από αυτές τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται από τον ρυθμιστή της πρόσβασης ή με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από υπηρεσίες τρίτων και δεν συνδέει τους τελικούς χρήστες σε άλλες υπηρεσίες του ρυθμιστή της πρόσβασης προκειμένου να συνδυάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν έχει δοθεί στον τελικό χρήστη η συγκεκριμένη επιλογή και έχει ληφθεί η συγκατάθεσή του κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·
α)  δεν συνδυάζει ή δεν διασταυρώνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προέρχονται από αυτές τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται από τον ρυθμιστή της πρόσβασης ή με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από υπηρεσίες τρίτων και δεν συνδέει τους τελικούς χρήστες σε άλλες υπηρεσίες του ρυθμιστή της πρόσβασης προκειμένου να συνδυάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν έχει δοθεί ρητά και με σαφήνεια στον τελικό χρήστη η συγκεκριμένη επιλογή και έχει ληφθεί η συγκατάθεσή του κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  επιτρέπει στους επιχειρηματικούς χρήστες να προσφέρουν τα ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης τρίτων σε τιμές ή υπό όρους διαφορετικούς από εκείνους με τους οποίους προσφέρονται αυτά μέσω των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης του ρυθμιστή της πρόσβασης·
β)  απέχει από την εφαρμογή συμβατικών υποχρεώσεων που εμποδίζουν τους επιχειρηματικούς χρήστες να προσφέρουν τα ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης τρίτων ή μέσω δικού τους διαύλου άμεσων πωλήσεων σε τιμές ή υπό όρους διαφορετικούς από εκείνους με τους οποίους προσφέρονται αυτά μέσω των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης του ρυθμιστή της πρόσβασης·
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  επιτρέπει στους επιχειρηματικούς χρήστες να προωθούν προσφορές σε τελικούς χρήστες τους οποίους έχουν αποκτήσει μέσω της βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας και να συνάπτουν συμβάσεις με αυτούς τους τελικούς χρήστες ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούν τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας του ρυθμιστή της πρόσβασης για τον σκοπό αυτό, και επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν, μέσω των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας του ρυθμιστή της πρόσβασης, περιεχόμενο, συνδρομές, χαρακτηριστικά ή άλλα στοιχεία χρησιμοποιώντας την εφαρμογή λογισμικού επιχειρηματικού χρήστη, όταν οι τελικοί χρήστες έχουν αποκτήσει τα στοιχεία αυτά από τον σχετικό επιχειρηματικό χρήστη χωρίς να χρησιμοποιήσουν τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας του ρυθμιστή της πρόσβασης·
γ)  επιτρέπει στους επιχειρηματικούς χρήστες να γνωστοποιούν και να προωθούν προσφορές, μεταξύ άλλων υπό διαφορετικούς όρους αγοράς, σε τελικούς χρήστες που αποκτώνται μέσω της βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας ή μέσω άλλων διαύλων, και να συνάπτουν συμβάσεις με αυτούς τους τελικούς χρήστες ή να λαμβάνουν πληρωμές για παρεχόμενες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούν για τον σκοπό αυτό τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας του ρυθμιστή της πρόσβασης·
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν, μέσω των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας του ρυθμιστή της πρόσβασης, περιεχόμενο, συνδρομές, χαρακτηριστικά ή άλλα στοιχεία χρησιμοποιώντας την εφαρμογή λογισμικού επιχειρηματικού χρήστη, μεταξύ άλλων όταν τα εν λόγω στοιχεία έχουν αγοραστεί από τους τελικούς χρήστες από τον σχετικό επιχειρηματικό χρήστη χωρίς να χρησιμοποιούν τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας του ρυθμιστή της πρόσβασης, εκτός εάν ο ρυθμιστής της πρόσβασης μπορεί να αποδείξει ότι η εν λόγω πρόσβαση υπονομεύει την προστασία των δεδομένων των τελικών χρηστών ή την κυβερνοασφάλεια·
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  δεν εμποδίζει ούτε περιορίζει τη δυνατότητα των επιχειρηματικών χρηστών να απευθύνονται σε οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή σχετικά με οποιαδήποτε πρακτική ρυθμιστών της πρόσβασης·
δ)  δεν εμποδίζει ούτε περιορίζει άμεσα ή έμμεσα τη δυνατότητα των επιχειρηματικών ή των τελικών χρηστών να απευθύνονται σε οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών δικαστηρίων, σχετικά με οποιαδήποτε πρακτική ρυθμιστών της πρόσβασης·
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
ε)  δεν απαιτεί από τους επιχειρηματικούς χρήστες να χρησιμοποιούν, να προσφέρουν ή να εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα με υπηρεσία ταυτοποίησης του ρυθμιστή της πρόσβασης στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρονται από τους επιχειρηματικούς χρήστες μέσω των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας του εν λόγω ρυθμιστή της πρόσβασης·
ε)  δεν απαιτεί από τους επιχειρηματικούς χρήστες να χρησιμοποιούν, να προσφέρουν ή να εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα με υπηρεσία ταυτοποίησης ή οποιαδήποτε άλλη βοηθητική υπηρεσία του ρυθμιστή της πρόσβασης στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρονται από τους επιχειρηματικούς χρήστες μέσω των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας του εν λόγω ρυθμιστή της πρόσβασης·
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ
στ)  δεν απαιτεί από τους επιχειρηματικούς χρήστες ή τους τελικούς χρήστες να γίνουν συνδρομητές ή να εγγραφούν σε οποιαδήποτε άλλη βασική υπηρεσία πλατφόρμας που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 ή που πληροί τα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) ως προϋπόθεση για την πρόσβαση, τη σύνδεση ή την εγγραφή σε οποιοδήποτε από τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας που προσδιορίζονται σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο·
στ)  δεν απαιτεί από τους επιχειρηματικούς χρήστες ή τους τελικούς χρήστες να γίνουν συνδρομητές ή να εγγραφούν σε οποιαδήποτε άλλη βασική υπηρεσία πλατφόρμας ως προϋπόθεση για τη δυνατότητα χρήσης, πρόσβασης, εγγραφής ή εγγραφής σε οποιαδήποτε από τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας τους που προσδιορίζονται σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο·
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ
ζ)  παρέχει στους διαφημιζόμενους και στους εκδότες στους οποίους παρέχει υπηρεσίες διαφήμισης, κατόπιν αιτήματός τους, πληροφορίες σχετικά με την τιμή που καταβάλλει ο διαφημιζόμενος και ο εκδότης, καθώς και το ποσό ή την αμοιβή που καταβάλλεται στον εκδότη, για τη δημοσίευση συγκεκριμένης διαφήμισης και για καθεμία από τις σχετικές υπηρεσίες διαφήμισης που παρέχει ο ρυθμιστής της πρόσβασης.
ζ)  παρέχει στους διαφημιζόμενους και στους εκδότες ή σε τρίτους εξουσιοδοτημένους από τους διαφημιζόμενους ή τους εκδότες, στους οποίους παρέχει υπηρεσίες ψηφιακής διαφήμισης, δωρεάν, υψηλής ποιότητας, αποτελεσματική, συνεχή και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση σε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την προβολή και τη διαθεσιμότητα του διαφημιστικού χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένων:
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ – σημείο i (νέο)
i)  τους όρους τιμολόγησης των προσφορών που υποβάλλουν οι διαφημιζόμενοι και οι διαφημιστικοί μεσάζοντες·
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ – σημείο ii (νέο)
ii)  τους μηχανισμούς και τα συστήματα καθορισμού τιμών για τον υπολογισμό των τελών, συμπεριλαμβανομένων των μη τιμολογιακών κριτηρίων στη διαδικασία πλειστηριασμού·
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ – σημείο iii (νέο)
iii)  την τιμή και τα τέλη που καταβάλλονται από τον διαφημιζόμενο και τον εκδότη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν κρατήσεων και προσαυξήσεων·
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ – σημείο iv (νέο)
iv)  το ποσό και την αμοιβή που καταβάλλεται στον εκδότη για τη δημοσίευση συγκεκριμένης διαφήμισης· και
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ – σημείο v (νέο)
v)  το ποσό και την αμοιβή που καταβάλλεται στον εκδότη για καθεμία από τις σχετικές διαφημιστικές υπηρεσίες που παρέχει ο ρυθμιστής της πρόσβασης.
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)
ζα)  απέχει από τη χρήση, σε ανταγωνισμό με επιχειρηματικούς χρήστες, δεδομένων που δεν είναι δημοσίως διαθέσιμα και τα οποία παράγονται στο πλαίσιο της χρήσης των σχετικών βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας ή των βοηθητικών υπηρεσιών από τους εν λόγω επιχειρηματικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των τελικών χρηστών των εν λόγω επιχειρηματικών χρηστών, των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας του ή των βοηθητικών υπηρεσιών του ή τα οποία παρέχονται από τους εν λόγω επιχειρηματικούς χρήστες των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας του ή των βοηθητικών υπηρεσιών του ή από τους τελικούς χρήστες των εν λόγω επιχειρηματικών χρηστών·
Τροπολογία 235
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ β (νέο)
ζβ)  από τη στιγμή που οι τελικοί χρήστες χρησιμοποιούν για πρώτη φορά οποιαδήποτε προεγκατεστημένη βασική υπηρεσία πλατφόρμας σε λειτουργικό σύστημα, παρακινεί τους τελικούς χρήστες να αλλάξουν τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την εν λόγω βασική υπηρεσία πλατφόρμας επιλέγοντας άλλη επιλογή από έναν κατάλογο με τις κύριες διαθέσιμες υπηρεσίες τρίτων, και επιτρέπει στους τελικούς χρήστες, και τους παρέχει την τεχνική δυνατότητα, να απεγκαθιστούν προεγκατεστημένες εφαρμογές λογισμικού σε μια βασική υπηρεσία πλατφόρμας, ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη της δυνατότητας ενός ρυθμιστή της πρόσβασης να περιορίσει την εν λόγω απεγκατάσταση σε σχέση με εφαρμογές λογισμικού που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος ή της συσκευής και οι οποίες δεν μπορούν για τεχνικούς λόγους να προσφερθούν σε αυτόνομη βάση από τρίτους·
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  δεν χρησιμοποιεί, σε ανταγωνισμό με επιχειρηματικούς χρήστες, δεδομένα που δεν είναι δημοσίως διαθέσιμα και τα οποία παράγονται μέσω δραστηριοτήτων των εν λόγω επιχειρηματικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των τελικών χρηστών των εν λόγω επιχειρηματικών χρηστών, των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας του ή τα οποία παρέχονται από τους εν λόγω επιχειρηματικούς χρήστες των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας του ή από τους τελικούς χρήστες των εν λόγω επιχειρηματικών χρηστών·
διαγράφεται
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  για τους δικούς του εμπορικούς σκοπούς και την τοποθέτηση διαφήμισης από τρίτους στις δικές του υπηρεσίες, δεν συνδυάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την παροχή στοχευμένης ή μικροστοχοθετημένης διαφήμισης, εκτός εάν έχει δοθεί σαφής, ρητή, ανανεωμένη και εν επιγνώσει συναίνεση στον ρυθμιστή της πρόσβασης, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, από τελικό χρήστη που δεν είναι ανήλικος.
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να απεγκαθιστούν τυχόν προεγκατεστημένες εφαρμογές λογισμικού στην βασική υπηρεσία πλατφόρμας του, με την επιφύλαξη της δυνατότητας του ρυθμιστή της πρόσβασης να περιορίσει την απεγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος ή της συσκευής και οι οποίες δεν μπορούν για τεχνικούς λόγους να προσφερθούν σε αυτόνομη βάση από τρίτους·
διαγράφεται
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  επιτρέπει την εγκατάσταση και την αποτελεσματική χρήση εφαρμογών λογισμικού ή καταστημάτων εφαρμογών λογισμικού τρίτων που χρησιμοποιούν ή διαλειτουργούν με λειτουργικά συστήματα του εν λόγω ρυθμιστή της πρόσβασης και επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτές τις εφαρμογές λογισμικού ή τα καταστήματα εφαρμογών λογισμικού με άλλα μέσα πέραν των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας του εν λόγω ρυθμιστή της πρόσβασης. Ο ρυθμιστής της πρόσβασης είναι ελεύθερος να λαμβάνει αναλογικά μέτρα για να διασφαλίζει ότι οι εφαρμογές λογισμικού ή τα καταστήματα εφαρμογών λογισμικού τρίτων δεν θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του υλισμικού ή του λειτουργικού συστήματος που παρέχει ο ρυθμιστής της πρόσβασης·
γ)  επιτρέπει και δίνει την τεχνική δυνατότητα για την εγκατάσταση και την αποτελεσματική χρήση εφαρμογών λογισμικού ή καταστημάτων εφαρμογών λογισμικού τρίτων που χρησιμοποιούν ή διαλειτουργούν με λειτουργικά συστήματα του εν λόγω ρυθμιστή της πρόσβασης και επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτές τις εφαρμογές λογισμικού ή τα καταστήματα εφαρμογών λογισμικού με άλλα μέσα πέραν των σχετικών βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας του εν λόγω ρυθμιστή της πρόσβασης. Ο ρυθμιστής της πρόσβασης, κατά περίπτωση, ζητεί από τους τελικούς χρήστες να αποφασίσουν αν επιθυμούν να έχουν την τηλεφορτωμένη εφαρμογή ή το κατάστημα εφαρμογών ως προεπιλεγμένη ρύθμιση. Ο ρυθμιστής της πρόσβασης δεν εμποδίζεται να λαμβάνει μέτρα που είναι τόσο αναγκαία όσο και αναλογικά για να διασφαλίζεται ότι οι εφαρμογές λογισμικού ή τα καταστήματα εφαρμογών λογισμικού τρίτων δεν θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του υλισμικού ή του λειτουργικού συστήματος που παρέχει ο ρυθμιστής της πρόσβασης ούτε υπονομεύουν την προστασία των δεδομένων του τελικού χρήστη ή την κυβερνοασφάλεια, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αναγκαία και αναλογικά μέτρα δικαιολογούνται δεόντως από τον ρυθμιστή της πρόσβασης·
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  δεν εφαρμόζει πιο ευνοϊκή μεταχείριση στην κατάταξη των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρει ο ίδιος ο ρυθμιστής της πρόσβασης ή οποιοσδήποτε τρίτος που ανήκει στην ίδια επιχείρηση σε σύγκριση με παρόμοιες υπηρεσίες ή προϊόντα τρίτων και εφαρμόζει δίκαιους και αμερόληπτους όρους σε αυτήν την κατάταξη·
δ)  δεν εφαρμόζει πιο ευνοϊκή μεταχείριση στην κατάταξη ή σε άλλες ρυθμίσεις, των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρει ο ίδιος ο ρυθμιστής της πρόσβασης ή οποιοσδήποτε τρίτος που ανήκει στην ίδια επιχείρηση σε σύγκριση με παρόμοιες υπηρεσίες ή προϊόντα τρίτων και εφαρμόζει διαφανείς, δίκαιους και αμερόληπτους όρους στα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων·
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  δεν περιορίζει με τεχνικά μέσα τη δυνατότητα των τελικών χρηστών να αλλάζουν εφαρμογές λογισμικού και υπηρεσίες στις οποίες έχουν πρόσβαση μέσω του λειτουργικού συστήματος του ρυθμιστή της πρόσβασης και να εγγράφονται ως συνδρομητές σε αυτές, μεταξύ άλλων όσον αφορά την επιλογή του παρόχου υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους τελικούς χρήστες·
ε)  δεν περιορίζει με τεχνικά ή άλλα μέσα τη δυνατότητα των τελικών χρηστών να αλλάζουν εφαρμογές λογισμικού και υπηρεσίες και να εγγράφονται ως συνδρομητές σε αυτές, μεταξύ άλλων όσον αφορά την επιλογή του παρόχου υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους τελικούς χρήστες·
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  απέχει από πρακτικές που εμποδίζουν τη δυνατότητα του τελικού χρήστη να διακόψει την εγγραφή του σε βασική υπηρεσία πλατφόρμας·
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
στ)  παρέχει στους επιχειρηματικούς χρήστες και στους παρόχους βοηθητικών υπηρεσιών πρόσβαση και διαλειτουργικότητα με τα ίδια χαρακτηριστικά λειτουργικού συστήματος, υλισμικού ή λογισμικού που είναι διαθέσιμα ή χρησιμοποιούνται κατά την παροχή από τον ρυθμιστή της πρόσβασης οποιωνδήποτε βοηθητικών υπηρεσιών·
στ)  παρέχει στους επιχειρηματικούς χρήστες, στους παρόχους υπηρεσιών και στους παρόχους υλισμικού δωρεάν πρόσβαση και διαλειτουργικότητα με τα ίδια χαρακτηριστικά υλισμικού και λογισμικού που είναι προσβάσιμα ή ελέγχονται μέσω λειτουργικού συστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι το λειτουργικό σύστημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7, τα οποία είναι διαθέσιμα σε υπηρεσίες ή υλισμικό που παρέχει ο ρυθμιστής της πρόσβασης. Στους παρόχους βοηθητικών υπηρεσιών επιτρέπεται περαιτέρω η πρόσβαση και η διαλειτουργικότητα με τα ίδια χαρακτηριστικά λειτουργικού συστήματος, υλισμικού ή λογισμικού, ανεξάρτητα από το αν τα εν λόγω χαρακτηριστικά λογισμικού αποτελούν μέρος λειτουργικού συστήματος, τα οποία είναι διαθέσιμα σε βοηθητικές υπηρεσίες που παρέχονται από ρυθμιστή της πρόσβασης. Ο ρυθμιστής της πρόσβασης δεν εμποδίζεται να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η διαλειτουργικότητα δεν θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα του λειτουργικού συστήματος, του υλισμικού ή των χαρακτηριστικών λογισμικού που παρέχει ο ρυθμιστής της πρόσβασης ούτε υπονομεύει την προστασία των δεδομένων του τελικού χρήστη ή την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω απαραίτητα μέτρα δικαιολογούνται δεόντως από τον ρυθμιστή της πρόσβασης.
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  επιτρέπει σε κάθε πάροχο υπηρεσιών διαπροσωπικής επικοινωνίας ανεξαρτήτως αριθμού να συνδέεται, κατόπιν αιτήματός του και δωρεάν, με τον αριθμό των ανεξάρτητων υπηρεσιών διαπροσωπικής επικοινωνίας του ρυθμιστή πρόσβασης που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7. Η διασύνδεση παρέχεται υπό τους ίδιους αντικειμενικά όρους και με την ίδια ποιότητα που διατίθενται ή χρησιμοποιούνται από τον ρυθμιστή της πρόσβασης, τις θυγατρικές του ή τους εταίρους του, επιτρέποντας έτσι τη λειτουργική αλληλεπίδραση με τις εν λόγω υπηρεσίες και διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)
στβ)  επιτρέπει σε κάθε πάροχο υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης να συνδέεται, κατόπιν αιτήματός του και δωρεάν, με τον αριθμό των ανεξάρτητων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης του ρυθμιστή πρόσβασης που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7. Η διασύνδεση παρέχεται υπό τους ίδιους αντικειμενικά όρους και με την ίδια ποιότητα που διατίθενται ή χρησιμοποιούνται από τον ρυθμιστή της πρόσβασης, τις θυγατρικές του ή τους εταίρους του, επιτρέποντας έτσι τη λειτουργική αλληλεπίδραση με τις εν λόγω υπηρεσίες και διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· Η εφαρμογή της υποχρέωσης αυτής υπόκειται στις προδιαγραφές της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2α·
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ)  παρέχει στους διαφημιζόμενους και στους εκδότες, κατόπιν αιτήματός τους και χωρίς χρέωση, πρόσβαση στα εργαλεία μέτρησης επιδόσεων του ρυθμιστή της πρόσβασης, καθώς και στις πληροφορίες που χρειάζονται οι διαφημιζόμενοι και οι εκδότες για να διενεργήσουν τον δικό τους ανεξάρτητο έλεγχο του αποθέματος διαφημίσεών τους·
ζ)  παρέχει στους διαφημιζόμενους και στους εκδότες, καθώς και σε τρίτους εξουσιοδοτημένους από τους διαφημιζόμενους και τους εκδότες, κατόπιν αιτήματός τους και χωρίς χρέωση, πρόσβαση στα εργαλεία μέτρησης επιδόσεων του ρυθμιστή της πρόσβασης, καθώς και στις πληροφορίες που χρειάζονται οι διαφημιζόμενοι και οι εκδότες για να διενεργήσουν τον δικό τους ανεξάρτητο έλεγχο του αποθέματος διαφημίσεών τους, συμπεριλαμβανομένων συγκεντρωτικών δεδομένων και δεδομένων επιδόσεων κατά τρόπο που να επιτρέπει στους διαφημιζόμενους και τους εκδότες να εφαρμόζουν τα δικά τους εργαλεία επαλήθευσης και μέτρησης για την αξιολόγηση των επιδόσεων των βασικών υπηρεσιών που παρέχονται από τους ρυθμιστές πρόσβασης·
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο η
η)  παρέχει αποτελεσματική φορητότητα των δεδομένων που παράγονται μέσω της δραστηριότητας επιχειρηματικού χρήστη ή τελικού χρήστη και, πιο συγκεκριμένα, παρέχει εργαλεία στους τελικούς χρήστες για τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος φορητότητας δεδομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συνεχούς πρόσβασης σε πραγματικό χρόνο·
η)  παρέχει στους τελικούς χρήστες ή σε τρίτους εξουσιοδοτημένους από τελικό χρήστη, κατόπιν αιτήματός τους και δωρεάν, αποτελεσματική φορητότητα των δεδομένων που παρέχονται από τον τελικό χρήστη ή παράγονται μέσω της δραστηριότητάς τους στο πλαίσιο της χρήσης στη σχετική βασική υπηρεσία πλατφόρμας, μεταξύ άλλων με την παροχή δωρεάν εργαλείων για τη διευκόλυνση της ουσιαστικής άσκησης της εν λόγω φορητότητας των δεδομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, συμπεριλαμβανομένης επίσης της παροχής συνεχούς πρόσβασης σε πραγματικό χρόνο·
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ
θ)  παρέχει, χωρίς χρέωση, σε επιχειρηματικούς χρήστες ή σε τρίτους που έχουν εξουσιοδοτηθεί από επιχειρηματικό χρήστη αποτελεσματική, υψηλής ποιότητας, συνεχή και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση και χρήση συγκεντρωτικών ή μη συγκεντρωτικών δεδομένων, τα οποία παρέχονται για τη χρήση των σχετικών βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας, ή δημιουργούνται στο πλαίσιο αυτής της χρήσης από τους επιχειρηματικούς χρήστες και τους τελικούς χρήστες που αλληλεπιδρούν με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς τους επιχειρηματικούς χρήστες· όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει πρόσβαση και χρήση μόνον όταν αυτά συνδέονται άμεσα με τη χρήση από τον τελικό χρήστη των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρει ο σχετικός επιχειρηματικός χρήστης μέσω της σχετικής βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας και όταν ο τελικός χρήστης έχει συγκατατεθεί στην κοινοχρησία των δεδομένων του κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·
θ)  παρέχει, χωρίς χρέωση, κατόπιν αιτήματός τους, σε επιχειρηματικούς χρήστες ή σε τρίτους που έχουν εξουσιοδοτηθεί από επιχειρηματικό χρήστη αποτελεσματική, υψηλής ποιότητας, συνεχή και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση και χρήση συγκεντρωτικών και μη συγκεντρωτικών δεδομένων, τα οποία παρέχονται για τη χρήση των σχετικών βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας ή βοηθητικών υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ρυθμιστή της πρόσβασης, ή δημιουργούνται στο πλαίσιο αυτής της χρήσης από τους επιχειρηματικούς χρήστες και τους τελικούς χρήστες που αλληλεπιδρούν με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς τους επιχειρηματικούς χρήστες· αυτό περιλαμβάνει, κατόπιν αιτήματος του επιχειρηματικού χρήστη, τη δυνατότητα και τα απαραίτητα εργαλεία για πρόσβαση και ανάλυση δεδομένων επιτόπου χωρίς διαβίβαση από τον ρυθμιστή της πρόσβασης· όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει πρόσβαση και χρήση μόνον όταν αυτά συνδέονται άμεσα με τη χρήση από τον τελικό χρήστη των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρει ο σχετικός επιχειρηματικός χρήστης μέσω της σχετικής βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας και όταν ο τελικός χρήστης έχει συγκατατεθεί στην κοινοχρησία των δεδομένων του κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια
ια)  εφαρμόζει δίκαιους και αμερόληπτους γενικούς όρους πρόσβασης για τους επιχειρηματικούς χρήστες στο κατάστημα εφαρμογών λογισμικού του που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.
ια)  εφαρμόζει διαφανείς, δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους γενικούς όρους πρόσβασης και όρους που δεν είναι λιγότερο ευνοϊκοί από τους όρους που ισχύουν για τις δικές του υπηρεσίες για επιχειρηματικούς χρήστες στις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας του που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο α), στα δεδομένα που δεν είναι δημοσίως διαθέσιμα περιλαμβάνονται οποιαδήποτε συγκεντρωτικά και μη συγκεντρωτικά δεδομένα που παράγονται από τους επιχειρηματικούς χρήστες και τα οποία μπορεί να προκύπτουν ή να συλλέγονται μέσω των εμπορικών δραστηριοτήτων των επιχειρηματικών χρηστών ή των πελατών τους στην βασική υπηρεσία πλατφόρμας του ρυθμιστή της πρόσβασης.
2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο ζα), στα δεδομένα που δεν είναι δημοσίως διαθέσιμα περιλαμβάνονται οποιαδήποτε συγκεντρωτικά και μη συγκεντρωτικά δεδομένα που παράγονται από τους επιχειρηματικούς χρήστες και τα οποία μπορεί να προκύπτουν ή να συλλέγονται μέσω των εμπορικών δραστηριοτήτων των επιχειρηματικών χρηστών ή των πελατών τους στην βασική υπηρεσία πλατφόρμας ή στις βοηθητικές υπηρεσίες του ρυθμιστή της πρόσβασης.
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
1.  Τα μέτρα που εφαρμόζει ο ρυθμιστής της πρόσβασης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 είναι αποτελεσματικά για την επίτευξη του στόχου της σχετικής υποχρέωσης. Ο ρυθμιστής της πρόσβασης μεριμνά για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ, καθώς και με τη νομοθεσία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την προστασία των καταναλωτών και την ασφάλεια των προϊόντων.
1.  Ο ρυθμιστής της πρόσβασης εφαρμόζει αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 και αποδεικνύει την εν λόγω συμμόρφωση, όταν του ζητηθεί. Ο ρυθμιστής της πρόσβασης διασφαλίζει ότι τα μέτρα που εφαρμόζει συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ, καθώς και με τη νομοθεσία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την προστασία των καταναλωτών και την ασφάλεια των προϊόντων, καθώς και με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/882.
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Εντός έξι μηνών από τον ορισμό του και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 8, ο ρυθμιστής πρόσβασης υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς και με διαφάνεια τα μέτρα που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6. Η έκθεση αυτή επικαιροποιείται τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Παράλληλα με την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1α και εντός του ίδιου χρονοδιαγράμματος, ο ρυθμιστής της πρόσβασης παρέχει στην Επιτροπή μη εμπιστευτική σύνοψη της έκθεσής του η οποία δημοσιοποιείται από την Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. Η μη εμπιστευτική σύνοψη επικαιροποιείται τουλάχιστον σε ετήσια βάση σύμφωνα με τη λεπτομερή έκθεση.
Προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 και όταν ο ρυθμιστής της πρόσβασης έχει εύλογες αμφιβολίες ως προς την κατάλληλη μέθοδο ή μεθόδους συμμόρφωσης, ο ρυθμιστής της πρόσβασης μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να συμμετάσχει σε διαδικασία για να λάβει και να απευθύνει αιτήματα για διευκρινίσεις και, στη συνέχεια, να προσδιορίσει περαιτέρω τα σχετικά μέτρα που πρέπει να λάβει ο ρυθμιστής της πρόσβασης προκειμένου να συμμορφωθεί με τις εν λόγω υποχρεώσεις με αποτελεσματικό και αναλογικό τρόπο. Ο περαιτέρω προσδιορισμός των υποχρεώσεων που ορίζονται στο άρθρο 6 περιορίζεται σε θέματα που αφορούν τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και αναλογικής συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να διαβουλευθεί με τρίτους των οποίων τις απόψεις κρίνει απαραίτητες σε σχέση με τα μέτρα τα οποία αναμένεται να εφαρμόσει ο ρυθμιστής της πρόσβασης. Η διάρκεια της διαδικασίας δεν υπερβαίνει την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 8, με δυνατότητα παράτασης κατά δύο μήνες, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής, εάν η διαδικασία διαλόγου δεν έχει ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου.
Η Επιτροπή διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει εάν θα συμμετάσχει σε μια τέτοια διαδικασία, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αναλογικότητας και της δέουσας διαδικασίας. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να μην συμμετάσχει σε μια τέτοια διαδικασία, παρέχει γραπτή αιτιολόγηση στον οικείο ρυθμιστή της πρόσβασης. Στο τέλος της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή μπορεί επίσης, με απόφασή της, να προσδιορίσει τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόσει ο οικείος ρυθμιστής της πρόσβασης τα οποία προκύπτουν από την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας που ορίζεται στην παράγραφο 1β.
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
2.  Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι τα μέτρα που σκοπεύει να εφαρμόσει ή έχει εφαρμόσει ο ρυθμιστής της πρόσβασης σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν διασφαλίζουν την αποτελεσματική συμμόρφωση με τις σχετικές υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 6, μπορεί να προσδιορίσει με απόφασή της τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόσει ο οικείος ρυθμιστής της πρόσβασης. Η Επιτροπή εκδίδει αυτήν την απόφαση εντός έξι μηνών από την κίνηση της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 18.
2.  Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι τα μέτρα που σκοπεύει να εφαρμόσει ή έχει εφαρμόσει ο ρυθμιστής της πρόσβασης σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν διασφαλίζουν την αποτελεσματική συμμόρφωση με τις σχετικές υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 6, μπορεί να προσδιορίσει με απόφασή της τα μέτρα που οφείλει να εφαρμόσει ο οικείος ρυθμιστής της πρόσβασης. Η Επιτροπή εκδίδει αυτήν την απόφαση το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έξι μήνες μετά την κίνηση της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 18.
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4
4.  Ενόψει της έκδοσης της απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 2, η Επιτροπή κοινοποιεί τα προκαταρκτικά της πορίσματα εντός τριών μηνών από την κίνηση της διαδικασίας. Στα προκαταρκτικά πορίσματα, η Επιτροπή επεξηγεί τα μέτρα που εξετάζει να λάβει ή που θεωρεί ότι θα πρέπει να λάβει ο οικείος πάροχος των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα ζητήματα που επισημαίνονται στα προκαταρκτικά πορίσματα.
4.  Προκειμένου να εκδώσει την απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 2, η Επιτροπή κοινοποιεί τα προκαταρκτικά της πορίσματα και δημοσιεύει συνοπτική περίληψη το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δύο μηνών από την κίνηση της διαδικασίας. Στα προκαταρκτικά πορίσματα, η Επιτροπή επεξηγεί τα μέτρα που εξετάζει ή σκέφτεται να λάβει ή που θεωρεί ότι θα πρέπει να λάβει ο οικείος πάροχος των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα ζητήματα που επισημαίνονται στα προκαταρκτικά πορίσματα. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να καλέσει τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός προθεσμίας που καθορίζεται από την Επιτροπή στη δημοσίευσή της. Κατά τη δημοσίευση, η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη το έννομο συμφέρον των επιχειρήσεων για την προστασία του επιχειρηματικού τους απορρήτου.
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 7
7.  Ένας ρυθμιστής της πρόσβασης μπορεί να ζητήσει την κίνηση διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 προκειμένου η Επιτροπή να καθορίσει κατά πόσον τα μέτρα που σκοπεύει να εφαρμόσει ή έχει εφαρμόσει ο ρυθμιστής της πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 είναι αποτελεσματικά για την επίτευξη του στόχου της σχετικής υποχρέωσης υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις. O ρυθμιστής της πρόσβασης μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη γνώμη μαζί με το αίτημά του για να επεξηγήσει ιδίως τους λόγους για τους οποίους τα μέτρα που σκοπεύει να εφαρμόσει ή έχει εφαρμόσει είναι αποτελεσματικά για την επίτευξη του στόχου της σχετικής υποχρέωσης υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις.
7.  Ένας ρυθμιστής της πρόσβασης, εντός της προθεσμίας για την εφαρμογή που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 8, μπορεί να ζητήσει την κίνηση διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 προκειμένου η Επιτροπή να καθορίσει κατά πόσον τα μέτρα που σκοπεύει να εφαρμόσει ή έχει εφαρμόσει ο ρυθμιστής της πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 είναι αποτελεσματικά για την επίτευξη του στόχου της σχετικής υποχρέωσης υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις. Με το αίτημά του ο ρυθμιστής της πρόσβασης θα υποβάλει αιτιολογημένη γνώμη για να επεξηγήσει ιδίως τους λόγους για τους οποίους τα μέτρα που σκοπεύει να εφαρμόσει ή έχει εφαρμόσει είναι αποτελεσματικά για την επίτευξη του στόχου της σχετικής υποχρέωσης υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις. Η Επιτροπή εκδίδει την απόφασή της εντός έξι μηνών από την κίνηση της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 18.
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του ρυθμιστή της πρόσβασης, να αναστείλει κατ’ εξαίρεση, πλήρως ή εν μέρει, συγκεκριμένη υποχρέωση που ορίζεται στα άρθρα 5 και 6 για βασική υπηρεσία πλατφόρμας με απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 4, εάν ο ρυθμιστής της πρόσβασης αποδείξει ότι η συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη υποχρέωση θα έθετε σε κίνδυνο, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων που εκφεύγουν του ελέγχου του ρυθμιστή της πρόσβασης, την οικονομική βιωσιμότητα της λειτουργίας του ρυθμιστή της πρόσβασης στην Ένωση, και μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής για τη βιωσιμότητά του. Η Επιτροπή θέτει ως στόχο να εκδώσει την απόφαση αναστολής χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο 3 μήνες μετά την παραλαβή πλήρους αιτιολογημένου αιτήματος.
1.  Η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του ρυθμιστή της πρόσβασης, να αναστείλει κατ’ εξαίρεση, πλήρως ή εν μέρει, συγκεκριμένη υποχρέωση που ορίζεται στα άρθρα 5 και 6 για βασική υπηρεσία πλατφόρμας με απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 4, εάν ο ρυθμιστής της πρόσβασης αποδείξει ότι η συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη υποχρέωση θα έθετε σε κίνδυνο, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων που εκφεύγουν του ελέγχου του ρυθμιστή της πρόσβασης, την οικονομική βιωσιμότητα της λειτουργίας του ρυθμιστή της πρόσβασης στην Ένωση, και μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής για τη βιωσιμότητά του. Η Επιτροπή θέτει ως στόχο να εκδώσει την απόφαση αναστολής χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την παραλαβή πλήρους αιτιολογημένου αιτήματος. Η απόφαση αναστολής συνοδεύεται από αιτιολογημένη δήλωση στην οποία εξηγούνται οι λόγοι της αναστολής.
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Εάν χορηγηθεί αναστολή σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή επανεξετάζει την απόφαση αναστολής της σε ετήσια βάση. Σε συνέχεια αυτής της επανεξέτασης, η Επιτροπή είτε ανακαλεί την αναστολή είτε αποφασίζει ότι οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 εξακολουθούν να πληρούνται.
2.  Εάν χορηγηθεί αναστολή σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή επανεξετάζει την απόφαση αναστολής της σε ετήσια βάση. Σε συνέχεια αυτής της επανεξέτασης, η Επιτροπή είτε εξ ολοκλήρου ή μερικώς ανακαλεί την αναστολή είτε αποφασίζει ότι οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 εξακολουθούν να πληρούνται.
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του ρυθμιστή της πρόσβασης, να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή της σχετικής υποχρέωσης για μία ή περισσότερες μεμονωμένες βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας ήδη πριν από την έκδοση της απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Σε επείγουσες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του ρυθμιστή της πρόσβασης, να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή της σχετικής υποχρέωσης για μία ή περισσότερες μεμονωμένες βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας ήδη πριν από την έκδοση της απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Κατά την αξιολόγηση του αιτήματος, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη ιδίως τον αντίκτυπο της συμμόρφωσης με τη συγκεκριμένη υποχρέωση στην οικονομική βιωσιμότητα της λειτουργίας του ρυθμιστή της πρόσβασης στην Ένωση, καθώς και σε τρίτους. Η αναστολή μπορεί να υπόκειται σε όρους και υποχρεώσεις που καθορίζει η Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλίζεται η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ αυτών των συμφερόντων και των στόχων του παρόντος κανονισμού. Το αίτημα αυτό μπορεί να υποβληθεί και να γίνει δεκτό ανά πάσα στιγμή εν αναμονή της αξιολόγησης της Επιτροπής σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Κατά την αξιολόγηση του αιτήματος, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη ιδίως τον αντίκτυπο της συμμόρφωσης με τη συγκεκριμένη υποχρέωση στην οικονομική βιωσιμότητα της λειτουργίας του ρυθμιστή της πρόσβασης στην Ένωση, καθώς και σε τρίτους, ιδίως σε μικρότερους επιχειρηματικούς χρήστες και καταναλωτές. Η αναστολή μπορεί να υπόκειται σε όρους και υποχρεώσεις που καθορίζει η Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλίζεται η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ αυτών των συμφερόντων και των στόχων του παρόντος κανονισμού. Το αίτημα αυτό μπορεί να υποβληθεί και να γίνει δεκτό ανά πάσα στιγμή εν αναμονή της αξιολόγησης της Επιτροπής σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος
Απαλλαγή για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος
Απαλλαγή για λόγους χρηστών ηθών, δημόσιας υγείας ή δημόσιας ασφάλειας
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος ρυθμιστή της πρόσβασης ή με δική της πρωτοβουλία, βάσει απόφασης που εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 4, να του χορηγήσει απαλλαγή, πλήρως ή εν μέρει, από συγκεκριμένη υποχρέωση που ορίζεται στα άρθρα 5 και 6 σε σχέση με μεμονωμένη βασική υπηρεσία πλατφόρμας που έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7, όταν η απαλλαγή αυτή δικαιολογείται με βάση τους λόγους που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση απαλλαγής το αργότερο μήνες μετά τη λήψη πλήρους αιτιολογημένου αιτήματος.
1.  Η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος ρυθμιστή της πρόσβασης ή με δική της πρωτοβουλία, βάσει απόφασης που εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 4, να του χορηγήσει απαλλαγή, πλήρως ή εν μέρει, από συγκεκριμένη υποχρέωση που ορίζεται στα άρθρα 5 και 6 σε σχέση με μεμονωμένη βασική υπηρεσία πλατφόρμας που έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7, όταν η απαλλαγή αυτή δικαιολογείται με βάση τους λόγους που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση απαλλαγής το αργότερο τρεις μήνες μετά τη λήψη πλήρους αιτιολογημένου αιτήματος. Η απόφαση αυτή συνοδεύεται από αιτιολογημένη δήλωση στην οποία εξηγούνται οι λόγοι για την εξαίρεση.
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Εάν χορηγηθεί απαλλαγή σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή επανεξετάζει την απόφαση απαλλαγής της κάθε έτος. Σε συνέχεια αυτής της επανεξέτασης, η Επιτροπή είτε ανακαλεί πλήρως ή εν μέρει την απαλλαγή είτε αποφασίζει ότι οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 εξακολουθούν να πληρούνται.
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος ρυθμιστή της πρόσβασης ή με δική της πρωτοβουλία, να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή της σχετικής υποχρέωσης για μία ή περισσότερες μεμονωμένες βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας ήδη πριν από την έκδοση της απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Σε περιπτώσεις επείγοντος, η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος ρυθμιστή της πρόσβασης ή με δική της πρωτοβουλία, να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή της σχετικής υποχρέωσης για μία ή περισσότερες μεμονωμένες βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας ήδη πριν από την έκδοση της απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34 για την επικαιροποίηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6, σε περίπτωση που, βάσει έρευνας της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 17, διαπιστώσει την ανάγκη θέσπισης νέων υποχρεώσεων για την αντιμετώπιση πρακτικών οι οποίες περιορίζουν τη δυνατότητα διεκδίκησης βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας ή είναι αθέμιτες κατά τον ίδιο τρόπο με τις πρακτικές στις οποίες στοχεύουν οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6.
1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 37 για την τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 για την προσθήκη υποχρεώσεων, σε περίπτωση που, βάσει έρευνας της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 17, διαπιστώσει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την αντιμετώπιση πρακτικών οι οποίες περιορίζουν τη δυνατότητα διεκδίκησης βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας ή είναι αθέμιτες κατά τον ίδιο τρόπο με τις πρακτικές στις οποίες στοχεύουν οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μπορούν να προσθέτουν μόνο νέες υποχρεώσεις σε εκείνες που απαριθμούνται στα άρθρα 5 και 6.
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 37 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις προβλέπουν μόνο τα ακόλουθα:
α)  τον βαθμό στον οποίο η υποχρέωση εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας·
β)  τον βαθμό στον οποίο η υποχρέωση εφαρμόστηκε μόνο σε ένα υποσύνολο επιχειρηματικών χρηστών ή τελικών χρηστών· ή
γ)  τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των εν λόγω υποχρεώσεων.
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  υπάρχει ανισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τους επιχειρηματικούς χρήστες και ο ρυθμιστής της πρόσβασης αποκτά πλεονέκτημα από τους επιχειρηματικούς χρήστες το οποίο είναι δυσανάλογο προς την υπηρεσία που παρέχει ο ρυθμιστής της πρόσβασης στους επιχειρηματικούς χρήστες· ή
α)  υπάρχει ανισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τους επιχειρηματικούς χρήστες και ο ρυθμιστής της πρόσβασης αποκτά πλεονέκτημα από τους επιχειρηματικούς χρήστες το οποίο είναι δυσανάλογο προς την υπηρεσία που παρέχει ο ρυθμιστής της πρόσβασης στους επιχειρηματικούς χρήστες ή στους τελικούς χρήστες· ή
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Σε σχέση με την υποχρέωση που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στβ, η Επιτροπή εκδίδει έως τις ... [18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 37, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τις δυνατότητες που ενδείκνυνται για τη διασύνδεση των επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης των ρυθμιστών πρόσβασης καθώς και τα πρότυπα ή τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής της διασύνδεσης Τα εν λόγω πρότυπα ή τεχνικές προδιαγραφές διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά την κατάρτιση προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών, η Επιτροπή μπορεί να διαβουλεύεται με οργανισμούς τυποποίησης ή άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11
Άρθρο 11
Άρθρο
Διατάξεις κατά της καταστρατήγησης
Διατάξεις κατά της καταστρατήγησης
1.  Ο ρυθμιστής της πρόσβασης διασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 τηρούνται πλήρως και αποτελεσματικά. Παρότι οι υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 ισχύουν για τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3, η εφαρμογή τους δεν υπονομεύεται από οποιαδήποτε συμπεριφορά της επιχείρησης στην οποία ανήκει ο ρυθμιστής της πρόσβασης, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για συμβατική, εμπορική, τεχνική ή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά.
1.  Ο ρυθμιστής της πρόσβασης διασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 τηρούνται πλήρως και αποτελεσματικά.
1α.  Παρότι οι υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 ισχύουν για τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3, ο ρυθμιστής της πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε επιχείρησης στην οποία ανήκει ο ρυθμιστής της πρόσβασης, δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε συμπεριφορά, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για συμβατική, εμπορική, τεχνική ή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά η οποία, αν και είναι τυπικά, εννοιολογικά ή τεχνικά διακριτή από συμπεριφορά που απαγορεύεται σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, δύναται στην πράξη να έχει ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα.
1β.  Ο ρυθμιστής της πρόσβασης δεν προβαίνει σε καμία συμπεριφορά που αποθαρρύνει τη διαλειτουργικότητα με τη χρήση τεχνικών μέτρων προστασίας, μεροληπτικών όρων παροχής υπηρεσιών, με την υπαγωγή των διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή με την παροχή παραπλανητικών πληροφοριών.
2.  Εάν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό, ο ρυθμιστής της πρόσβασης λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε είτε οι επιχειρηματικοί χρήστες να μπορούν να λάβουν απευθείας την απαιτούμενη συγκατάθεση για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, στις περιπτώσεις που απαιτείται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, είτε να συμμορφώνεται με άλλους τρόπους με τους ενωσιακούς κανόνες και τις αρχές προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής στους επιχειρηματικούς χρήστες δεόντως ανωνυμοποιημένων δεδομένων, κατά περίπτωση. Ο ρυθμιστής της πρόσβασης δεν καθιστά τη λήψη αυτής της συγκατάθεσης από τον επιχειρηματικό χρήστη περισσότερο επαχθή απ’ ό,τι για τις δικές του υπηρεσίες.
2.  Εάν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη για τη συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό, ο ρυθμιστής της πρόσβασης λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε είτε οι επιχειρηματικοί χρήστες να μπορούν να λάβουν απευθείας την απαιτούμενη συγκατάθεση για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, είτε να συμμορφώνεται με άλλους τρόπους με τους ενωσιακούς κανόνες και τις αρχές προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής στους επιχειρηματικούς χρήστες δεόντως ανωνυμοποιημένων δεδομένων, κατά περίπτωση.
3.  Ο ρυθμιστής της πρόσβασης δεν υποβαθμίζει τους όρους ή την ποιότητα οποιασδήποτε από τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας που παρέχονται σε επιχειρηματικούς χρήστες ή τελικούς χρήστες που ασκούν τα δικαιώματα ή χρησιμοποιούν τις επιλογές που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 ούτε καθιστά την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων ή τη χρήση αυτών των επιλογών αδικαιολόγητα δύσκολη.
3.  Ο ρυθμιστής της πρόσβασης δεν υποβαθμίζει τους όρους ή την ποιότητα οποιασδήποτε από τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας που παρέχονται σε επιχειρηματικούς χρήστες ή τελικούς χρήστες που ασκούν τα δικαιώματα ή χρησιμοποιούν τις επιλογές που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 ούτε καθιστά την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων ή τη χρήση αυτών των επιλογών αδικαιολόγητα δύσκολη, μεταξύ άλλων προσφέροντας επιλογές στον τελικό χρήστη με μη ουδέτερο τρόπο ή υπονομεύοντας την αυτονομία, τη λήψη αποφάσεων ή την επιλογή του χρήστη μέσω της δομής, της λειτουργίας ή του τρόπου λειτουργίας μιας διεπαφής χρήστη ή μέρους αυτής.
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Ο ρυθμιστής της πρόσβασης ενημερώνει την Επιτροπή για κάθε σχεδιαζόμενη συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 στην οποία συμμετέχει άλλος πάροχος βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας ή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών που παρέχονται στον ψηφιακό τομέα, ανεξάρτητα από το αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις κοινοποίησής της σε αρχή ανταγωνισμού της Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 ή σε αρμόδια εθνική αρχή ανταγωνισμού σύμφωνα με εθνικούς κανόνες για τις συγκεντρώσεις.
Ο ρυθμιστής της πρόσβασης ενημερώνει την Επιτροπή για κάθε σχεδιαζόμενη συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004, ανεξάρτητα από το αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις κοινοποίησής της σε αρχή ανταγωνισμού της Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 ή σε αρμόδια εθνική αρχή ανταγωνισμού σύμφωνα με εθνικούς κανόνες για τις συγκεντρώσεις.
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η Επιτροπή ενημερώνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές για τις σχετικές κοινοποιήσεις.
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
3.  Εάν, έπειτα από οποιαδήποτε συγκέντρωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, πρόσθετες βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας πληρούν μεμονωμένα τα όρια του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), ο οικείος ρυθμιστής της πρόσβασης ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή εντός τριών μηνών από την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης και παρέχει στην Επιτροπή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.
3.  Εάν, έπειτα από οποιαδήποτε συγκέντρωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, διαπιστωθεί ότι πρόσθετες βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας πληρούν μεμονωμένα τα όρια του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), ο οικείος ρυθμιστής της πρόσβασης ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή εντός τριών μηνών από την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης και παρέχει στην Επιτροπή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν βάσει της παραγράφου 1 για να ζητήσουν από την Επιτροπή να εξετάσει τη συγκέντρωση σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004.
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 β (νέα)
3β.   Η Επιτροπή δημοσιεύει ετησίως κατάλογο με τις εξαγορές για τις οποίες έχει ενημερωθεί από τους ρυθμιστές της πρόσβασης.
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 1
Εντός έξι μηνών από τον ορισμό του σύμφωνα με το άρθρο 3, ο ρυθμιστής της πρόσβασης υποβάλλει στην Επιτροπή την περιγραφή οποιωνδήποτε τεχνικών κατάρτισης προφίλ των καταναλωτών που εφαρμόζει στις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας του που έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3, η οποία έχει υποβληθεί σε ανεξάρτητο έλεγχο. Η περιγραφή αυτή επικαιροποιείται τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
Εντός έξι μηνών από τον ορισμό του σύμφωνα με το άρθρο 3, ο ρυθμιστής της πρόσβασης υποβάλλει στην Επιτροπή και στην ομάδα υψηλού επιπέδου ψηφιακών ρυθμιστικών φορέων την περιγραφή οποιωνδήποτε τεχνικών κατάρτισης προφίλ των καταναλωτών που εφαρμόζει στις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας του που έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3, η οποία έχει υποβληθεί σε ανεξάρτητο έλεγχο. Η περιγραφή αυτή επικαιροποιείται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Η Επιτροπή, σε διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, την κοινωνία των πολιτών και εμπειρογνώμονες, καταρτίζει τα πρότυπα και τη διαδικασία του ελέγχου.
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 1 α (νέο)
Ο ρυθμιστής της πρόσβασης καθιστά διαθέσιμη στο κοινό επισκόπηση της περιγραφής που έχει υποβληθεί σε έλεγχο η οποία προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη τήρησης του επιχειρηματικού απορρήτου.
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  υπήρξε ουσιαστική μεταβολή σε οποιοδήποτε από τα πραγματικά στοιχεία στα οποία βασίστηκε η απόφαση·
α)  υπήρξε ουσιαστική μεταβολή σε οποιοδήποτε από τα πραγματικά στοιχεία στα οποία βασίστηκε η απόφαση· ή
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει από μία ή περισσότερες αρμόδιες εθνικές αρχές να υποστηρίξουν την έρευνα αγοράς της.
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή μπορεί να διεξαγάγει έρευνα αγοράς για να εξετάσει κατά πόσον ένας πάροχος βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας θα πρέπει να οριστεί ως ρυθμιστής της πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6 ή για να προσδιορίσει τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας ενός ρυθμιστή της πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7. Η Επιτροπή επιδιώκει να περατώσει την έρευνά της με την έκδοση απόφασης σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 4 εντός δώδεκα μηνών από την κίνηση της έρευνας αγοράς.
1.  Η Επιτροπή μπορεί να διεξαγάγει έρευνα αγοράς για να εξετάσει κατά πόσον ένας πάροχος βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας θα πρέπει να οριστεί ως ρυθμιστής της πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6 ή για να προσδιορίσει τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας ενός ρυθμιστή της πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7. Η Επιτροπή περατώνει την έρευνά της με την έκδοση απόφασης εντός δώδεκα μηνών.
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
2.  Κατά τη διάρκεια έρευνας αγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή επιδιώκει να κοινοποιεί τα προκαταρκτικά της πορίσματα στον οικείο πάροχο των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας εντός έξι μηνών από την κίνηση της έρευνας. Στα προκαταρκτικά της πορίσματα, η Επιτροπή εξηγεί κατά πόσον θεωρεί προσωρινά ότι ο πάροχος βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας θα πρέπει να οριστεί ως ρυθμιστής της πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6.
2.  Κατά τη διάρκεια έρευνας αγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή κοινοποιεί τα προκαταρκτικά της πορίσματα στον οικείο πάροχο των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός έξι μηνών από την κίνηση της έρευνας. Στα προκαταρκτικά της πορίσματα, η Επιτροπή εξηγεί κατά πόσον θεωρεί προσωρινά ότι ο πάροχος βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας θα πρέπει να οριστεί ως ρυθμιστής της πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6.
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3
3.  Όταν ο πάροχος βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας πληροί τα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, αλλά έχει υποβάλει επαρκώς τεκμηριωμένα επιχειρήματα σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4, η Επιτροπή επιδιώκει να περατώσει την έρευνα αγοράς εντός πέντε μηνών από την κίνησή της με απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 1. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή επιδιώκει να κοινοποιήσει τα προκαταρκτικά της πορίσματα σύμφωνα με την παράγραφο 2 στον πάροχο των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας εντός τριών μηνών από την κίνηση της έρευνας.
διαγράφεται
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4
4.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6, ορίσει ως ρυθμιστή της πρόσβασης πάροχο βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας που δεν κατέχει ακόμη παγιωμένη και σταθερή θέση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, αλλά αναμένεται ότι θα αποκτήσει τέτοια θέση στο εγγύς μέλλον, δηλώνει ότι για τον συγκεκριμένο ρυθμιστή της πρόσβασης ισχύουν μόνο οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 στοιχείο β) και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία ε), στ), η) και θ), όπως διευκρινίζονται στην απόφαση ορισμού. Η Επιτροπή δηλώνει ότι ισχύουν μόνον οι υποχρεώσεις που είναι κατάλληλες και αναγκαίες προκειμένου να αποφευχθεί η απόκτηση από τον οικείο ρυθμιστή της πρόσβασης παγιωμένης και σταθερής θέσης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του με αθέμιτα μέσα. Η Επιτροπή επανεξετάζει αυτόν τον ορισμό σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 4.
4.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6, ορίσει ως ρυθμιστή της πρόσβασης πάροχο βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας που δεν κατέχει ακόμη παγιωμένη και σταθερή θέση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, αλλά αναμένεται ότι θα αποκτήσει τέτοια θέση στο εγγύς μέλλον, δηλώνει ότι για τον συγκεκριμένο ρυθμιστή της πρόσβασης ισχύουν οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 και στο άρθρο 6. Η Επιτροπή επανεξετάζει αυτόν τον ορισμό σύμφωνα με το άρθρο 4.
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
1.  Σε περίπτωση που από την έρευνα αγοράς προκύπτει ότι ένας ρυθμιστής της πρόσβασης έχει παραβιάσει επανειλημμένα τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 και έχει ενισχύσει ή επεκτείνει περαιτέρω τη θέση του ως ρυθμιστή της πρόσβασης σε σχέση με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η Επιτροπή μπορεί, με απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 4, να επιβάλει στον εν λόγω ρυθμιστή της πρόσβασης οποιαδήποτε επανορθωτικά μέτρα συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα που είναι αναλογικά προς την παράβαση που διαπράχθηκε και αναγκαία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή περατώνει την έρευνά της με την έκδοση απόφασης εντός δώδεκα μηνών από την κίνηση της έρευνας αγοράς.
1.  Η Επιτροπή μπορεί να διεξαγάγει έρευνα αγοράς για να εξετάσει εάν διαπιστώνεται συστηματική μη συμμόρφωση του ρυθμιστή της πρόσβασης. Σε περίπτωση που από την έρευνα αγοράς προκύπτει ότι ένας ρυθμιστής της πρόσβασης έχει παραβιάσει επανειλημμένα τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει στον εν λόγω ρυθμιστή της πρόσβασης επανορθωτικά μέτρα συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα τα οποία να είναι αποτελεσματικά και αναγκαία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή έχει, κατά περίπτωση, το δικαίωμα να ζητήσει τον έλεγχο των επανορθωτικών μέτρων με στόχο τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους. Η Επιτροπή περατώνει την έρευνά της με την έκδοση απόφασης το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την κίνηση της έρευνας αγοράς.
Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, να περιστείλει τη δυνατότητα των ρυθμιστών της πρόσβασης να πραγματοποιούν εξαγορές σε τομείς συναφείς με τον παρόντα κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω περιορισμοί είναι αναλογικοί και αναγκαίοι για την αποκατάσταση της ζημίας που έχουν προκαλέσει επανειλημμένες παραβάσεις ή για την πρόληψη περαιτέρω ζημίας στη δυνατότητα διεκδίκησης και στη δικαιοσύνη της εσωτερικής αγοράς.
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει επανορθωτικά μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 μόνον εάν δεν υπάρχει εξίσου αποτελεσματικό μέτρο συμπεριφοράς ή εάν οποιοδήποτε εξίσου αποτελεσματικό μέτρο συμπεριφοράς θα ήταν πιο επαχθές για τον οικείο ρυθμιστή της πρόσβασης απ’ ό,τι το μέτρο διαρθρωτικού χαρακτήρα.
διαγράφεται
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3
3.  Ένας ρυθμιστής της πρόσβασης θεωρείται ότι δεν συμμορφώνεται συστηματικά με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 όταν η Επιτροπή έχει εκδώσει τουλάχιστον τρεις αποφάσεις περί μη συμμόρφωσης ή περί επιβολής προστίμου σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26, αντίστοιχα, κατά του ρυθμιστή της πρόσβασης σε σχέση με οποιαδήποτε από τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας του εντός διαστήματος πέντε ετών πριν από την έκδοση της απόφασης για την κίνηση έρευνας αγοράς ενόψει της πιθανής έκδοσης απόφασης σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
3.  Ένας ρυθμιστής της πρόσβασης θεωρείται ότι δεν συμμορφώνεται συστηματικά με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 όταν η Επιτροπή έχει εκδώσει τουλάχιστον δύο αποφάσεις περί μη συμμόρφωσης ή περί επιβολής προστίμου σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26, αντίστοιχα, κατά του ρυθμιστή της πρόσβασης σε σχέση με οποιαδήποτε από τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας του εντός διαστήματος δέκα ετών πριν από την έκδοση της απόφασης για την κίνηση έρευνας αγοράς ενόψει της πιθανής έκδοσης απόφασης σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4
4.  Ένας ρυθμιστής της πρόσβασης θεωρείται ότι έχει ενισχύσει ή επεκτείνει περαιτέρω τη θέση του ως ρυθμιστή της πρόσβασης σε σχέση με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 όταν ο αντίκτυπός του στην εσωτερική αγορά έχει αυξηθεί περαιτέρω, η σημασία του ως πύλης για τη σύνδεση των επιχειρηματικών χρηστών με τελικούς χρήστες έχει αυξηθεί περαιτέρω ή ο ρυθμιστής της πρόσβασης κατέχει ακόμη πιο παγιωμένη και σταθερή θέση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του.
διαγράφεται
Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5
5.  Η Επιτροπή κοινοποιεί τις αιτιάσεις της στον οικείο ρυθμιστή της πρόσβασης εντός έξι μηνών από την κίνηση της έρευνας. Στις αιτιάσεις της, η Επιτροπή εξηγεί εάν θεωρεί προκαταρκτικά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και ποιο ή ποια επανορθωτικά μέτρα θεωρεί προκαταρκτικά ότι είναι αναγκαία και αναλογικά.
5.  Η Επιτροπή κοινοποιεί τις αιτιάσεις της στον οικείο ρυθμιστή της πρόσβασης το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την κίνηση της έρευνας. Στις αιτιάσεις της, η Επιτροπή εξηγεί εάν θεωρεί προκαταρκτικά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και ποιο ή ποια επανορθωτικά μέτρα θεωρεί, σε προκαταρκτική βάση, ότι είναι αποτελεσματικά και αναγκαία.
Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6
6.  Η Επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της έρευνας αγοράς να παρατείνει τη διάρκειά της, όταν η εν λόγω παράταση δικαιολογείται με βάση αντικειμενικούς λόγους και είναι αναλογική. Η παράταση μπορεί να ισχύει για την προθεσμία έως την οποία η Επιτροπή πρέπει να διατυπώσει τις αιτιάσεις της ή για την προθεσμία έκδοσης της τελικής απόφασης. Η συνολική διάρκεια της ή των παρατάσεων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει τις δεσμεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 23 και να τις καταστήσει υποχρεωτικές στην απόφασή της.
6.  Κατά τη διάρκεια της έρευνας αγοράς, η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει τη διάρκειά της, όταν η εν λόγω παράταση δικαιολογείται με βάση αντικειμενικούς λόγους και είναι αναλογική. Η παράταση μπορεί να ισχύει για την προθεσμία έως την οποία η Επιτροπή πρέπει να διατυπώσει τις αιτιάσεις της ή για την προθεσμία έκδοσης της τελικής απόφασης. Η συνολική διάρκεια της ή των παρατάσεων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.
Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.  Προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματική συμμόρφωση του ρυθμιστή της πρόσβασης με τις υποχρεώσεις του που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6, η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά τα επανορθωτικά μέτρα που επιβάλλει σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα εν λόγω επανορθωτικά μέτρα εάν, κατόπιν έρευνας, διαπιστώσει ότι δεν είναι αποτελεσματικά.
Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή μπορεί να διεξαγάγει έρευνα αγοράς προκειμένου να εξετάσει αν μία ή περισσότερες υπηρεσίες στον ψηφιακό τομέα θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας ή να εντοπίσει είδη πρακτικών που ενδέχεται να περιορίζουν τη δυνατότητα διεκδίκησης των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας ή να είναι αθέμιτες και οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με τον παρόντα κανονισμό. Δημοσιεύει έκθεση το αργότερο εντός 24 μηνών από την κίνηση της έρευνας αγοράς.
Η Επιτροπή μπορεί να διεξαγάγει έρευνα αγοράς προκειμένου να εξετάσει αν μία ή περισσότερες υπηρεσίες στον ψηφιακό τομέα θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας ή να εντοπίσει είδη πρακτικών που ενδέχεται να περιορίζουν τη δυνατότητα διεκδίκησης των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας ή να είναι αθέμιτες και οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με τον παρόντα κανονισμό. Δημοσιεύει έκθεση το αργότερο εντός 18 μηνών από την κίνηση της έρευνας αγοράς.
Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να επιβάλλει προσωρινά μέτρα εάν συντρέχει κίνδυνος σοβαρής και άμεσης ζημίας για τους επιχειρηματικούς χρήστες ή τους τελικούς χρήστες των ρυθμιστών της πρόσβασης.
Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή μπορεί, με απλή αίτηση ή βάσει απόφασης, να ζητήσει από επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να παράσχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, μεταξύ άλλων για σκοπούς παρακολούθησης, εφαρμογής και επιβολής των κανόνων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και αλγορίθμους επιχειρήσεων και να ζητήσει σχετικές διευκρινίσεις με απλή αίτηση ή βάσει απόφασης.
1.  Η Επιτροπή μπορεί, με απλή αίτηση ή βάσει απόφασης, να ζητήσει από επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να παράσχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, μεταξύ άλλων για σκοπούς παρακολούθησης, εφαρμογής και επιβολής των κανόνων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, αλγορίθμους επιχειρήσεων και σε πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμές και να ζητήσει σχετικές διευκρινίσεις με απλή αίτηση ή βάσει απόφασης.
Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει πληροφορίες από επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 πριν από την κίνηση έρευνας αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 14 ή διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 18.
2.  Η Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει πληροφορίες από επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 πριν από την κίνηση έρευνας αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 14.
Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4
4.  Όταν η Επιτροπή ζητά με απόφαση την υποβολή πληροφοριών από επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, αναφέρει τον σκοπό του αιτήματός της, τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητά και ορίζει την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να παρασχεθούν. Όταν η Επιτροπή ζητά από επιχειρήσεις να παράσχουν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων και τους αλγορίθμους τους, αναφέρει τη νομική βάση και τον σκοπό της αίτησης και ορίζει την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να παρασχεθεί η πρόσβαση. Αναφέρει, επίσης, τις κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 26 και αναφέρει ή επιβάλλει τις περιοδικές χρηματικές ποινές που προβλέπει το άρθρο 27. Αναφέρει, επίσης, το δικαίωμα προσβολής της απόφασης ενώπιον του Δικαστηρίου.
4.  Όταν η Επιτροπή ζητά με απόφαση την υποβολή πληροφοριών από επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, αναφέρει τον σκοπό του αιτήματός της, τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητά και ορίζει την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να παρασχεθούν. Όταν η Επιτροπή ζητά από επιχειρήσεις να παράσχουν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων και τους αλγορίθμους τους, αναφέρει τον σκοπό της αίτησης, διευκρινίζει ποιες πληροφορίες απαιτούνται και ορίζει την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να παρασχεθεί η πρόσβαση. Αναφέρει, επίσης, τις κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 26 και αναφέρει ή επιβάλλει τις περιοδικές χρηματικές ποινές που προβλέπει το άρθρο 27. Αναφέρει, επίσης, το δικαίωμα προσβολής της απόφασης ενώπιον του Δικαστηρίου.
Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή μπορεί να διεξάγει συνεντεύξεις με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει τη συγκατάθεσή του με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το αντικείμενο έρευνας, μεταξύ άλλων σε σχέση με την παρακολούθηση, την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
Η Επιτροπή, και οι αρμόδιες εθνικές αρχές ανταγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 31γ, μπορούν να διεξάγουν συνεντεύξεις με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει τη συγκατάθεσή του με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το αντικείμενο έρευνας, μεταξύ άλλων σε σχέση με την παρακολούθηση, την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2
2.  Επιτόπιες επιθεωρήσεις μπορούν επίσης να διενεργούνται με τη συνδρομή ελεγκτών ή εμπειρογνωμόνων που διορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2.
2.  Επιτόπιες επιθεωρήσεις μπορούν επίσης να διενεργούνται με τη συνδρομή ελεγκτών ή εμπειρογνωμόνων εκ περιτροπής που διορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2.
Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1
1.  Σε επείγουσες περιπτώσεις, λόγω κινδύνου σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης για τους επιχειρηματικούς χρήστες ή τους τελικούς χρήστες των ρυθμιστών της πρόσβασης, η Επιτροπή μπορεί, με απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 4, να διατάξει προσωρινά μέτρα κατά ρυθμιστή της πρόσβασης με βάση εκ πρώτης όψεως διαπίστωση παράβασης του άρθρου 5 ή 6.
1.  Σε επείγουσες περιπτώσεις, λόγω κινδύνου σοβαρής και άμεσης βλάβης για τους επιχειρηματικούς χρήστες ή τους τελικούς χρήστες των ρυθμιστών της πρόσβασης, η Επιτροπή μπορεί, με απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 4, να διατάξει προσωρινά μέτρα έναντι ρυθμιστή της πρόσβασης με βάση εκ πρώτης όψεως διαπίστωση παράβασης του άρθρου 5 ή 6.
Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2
2.  Η απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να εκδοθεί μόνο στο πλαίσιο διαδικασίας που κινείται ενόψει της πιθανής έκδοσης απόφασης μη συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1. Η εν λόγω απόφαση εφαρμόζεται για καθορισμένο χρονικό διάστημα και είναι δυνατόν να παραταθεί εφόσον είναι απαραίτητο και ενδεδειγμένο.
2.  Η απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 1 εκδίδεται μόνο στο πλαίσιο διαδικασίας που κινείται για την πιθανή έκδοση απόφασης μη συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1. Η εν λόγω απόφαση εφαρμόζεται για καθορισμένο χρονικό διάστημα και είναι δυνατόν να παραταθεί εφόσον είναι απαραίτητο και ενδεδειγμένο.
Τροπολογία 183
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Σε επείγουσες περιπτώσεις, λόγω κινδύνου σοβαρής και άμεσης βλάβης για τους επιχειρηματικούς χρήστες ή τους τελικούς χρήστες των ρυθμιστών της πρόσβασης, ως αποτέλεσμα νέων πρακτικών που εφαρμόζονται από έναν ή περισσότερους ρυθμιστές της πρόσβασης και που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη δυνατότητα διεκδίκησης βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας ή να είναι αθέμιτες σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει προσωρινά μέτρα στους οικείους ρυθμιστές της πρόσβασης προκειμένου να αποφευχθεί η επέλευση του εν λόγω κινδύνου.
Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2α του παρόντος άρθρου εκδίδεται μόνο στο πλαίσιο έρευνας αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 17 και εντός 6 μηνών από την κίνηση της εν λόγω έρευνας. Τα προσωρινά μέτρα εφαρμόζονται για ορισμένο χρονικό διάστημα και, σε κάθε περίπτωση, ανανεώνονται ή ανακαλούνται προκειμένου να ληφθεί υπόψη η τελική απόφαση η οποία απορρέει από την έρευνα αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 17.
Τροπολογία 185
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23
Άρθρο 23
διαγράφεται
Αναλήψεις υποχρεώσεων
1.  Εάν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 16 ή 25, ο οικείος ρυθμιστής της πρόσβασης προσφερθεί να αναλάβει δεσμεύσεις για τις σχετικές βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας ώστε να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6, η Επιτροπή μπορεί, βάσει απόφασης που εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 4, να καταστήσει αυτές τις δεσμεύσεις υποχρεωτικές για τον συγκεκριμένο ρυθμιστή της πρόσβασης και να δηλώσει ότι δεν συντρέχουν περαιτέρω λόγοι για ανάληψη δράσης.
2.  Η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτήματος ή με δική της πρωτοβουλία, να κινήσει εκ νέου τη σχετική διαδικασία σε περίπτωση που:
α)  υπήρξε ουσιαστική μεταβολή σε οποιοδήποτε από τα πραγματικά στοιχεία στα οποία βασίστηκε η απόφαση·
β)  ο οικείος ρυθμιστής της πρόσβασης αθετήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει·
γ)  η απόφαση βασίστηκε σε ελλιπείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες των μερών.
3.  Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις που πρότεινε ο οικείος ρυθμιστής της πρόσβασης δεν μπορούν να διασφαλίσουν την αποτελεσματική συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6, επεξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν καθιστά αυτές τις δεσμεύσεις υποχρεωτικές στην απόφαση για την περάτωση της σχετικής διαδικασίας.
Τροπολογία 186
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή μπορεί να αναλαμβάνει τις αναγκαίες ενέργειες για την παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής και συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 7, 16, 22 και 23.
1.  Η Επιτροπή αναλαμβάνει τις αναγκαίες ενέργειες για την παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής και συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 7, 16, 22 και 23.
Τροπολογία 187
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 α (νέο)
Άρθρο 24α
Μηχανισμός υποβολής καταγγελιών
1.   Οι επιχειρηματικοί χρήστες, οι ανταγωνιστές, οι τελικοί χρήστες βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας, καθώς και οι εκπρόσωποί τους ή άλλο πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στις αρμόδιες εθνικές αρχές ανταγωνισμού σχετικά με οποιαδήποτε πρακτική ή συμπεριφορά ρυθμιστών της πρόσβασης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της μη συμμόρφωσης.
Οι αρμόδιες εθνικές αρχές αξιολογούν τις καταγγελίες αυτές και τις αναφέρουν στην Επιτροπή.
Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να κινηθεί η διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 18 ή έρευνα αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 14.
2.   Η οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 εφαρμόζεται στις καταγγελίες και στην αναφορά παραβάσεων του παρόντος κανονισμού και στην προστασία των προσώπων που αναφέρουν τις παραβάσεις.
Τροπολογία 188
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 β (νέο)
Άρθρο 24β
Υπηρεσία συμμόρφωσης
1.   Οι ρυθμιστές της πρόσβασης συστήνουν υπηρεσία συμμόρφωσης η οποία είναι ανεξάρτητη από τις επιχειρησιακές υπηρεσίες του ρυθμιστή της πρόσβασης και διορίζουν έναν ή περισσότερους υπεύθυνους συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένου του προϊσταμένου της υπηρεσίας συμμόρφωσης.
2.   Ο ρυθμιστής της πρόσβασης διασφαλίζει ότι η υπηρεσία συμμόρφωσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 διαθέτει επαρκή εξουσία, κύρος και πόρους, καθώς και πρόσβαση στο διοικητικό όργανο του ρυθμιστή της πρόσβασης προκειμένου να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του ρυθμιστή της πρόσβασης με τον παρόντα κανονισμό.
3.   Οι ρυθμιστές της πρόσβασης διασφαλίζουν ότι οι υπεύθυνοι συμμόρφωσης που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 διαθέτουν τα επαγγελματικά προσόντα, τις γνώσεις, την πείρα και την ικανότητα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 4.
Ο ρυθμιστής της πρόσβασης διασφαλίζει επίσης ότι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας συμμόρφωσης που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι ανώτερο διοικητικό στέλεχος με διακριτή ευθύνη για την υπηρεσία συμμόρφωσης και είναι ανεξάρτητος από τις επιχειρησιακές υπηρεσίες του ρυθμιστή της πρόσβασης και το διοικητικό όργανο του ρυθμιστή της πρόσβασης.
4.   Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας συμμόρφωσης λογοδοτεί απευθείας στο διοικητικό όργανο του ρυθμιστή της πρόσβασης και έχει την εξουσία να εκφράζει ανησυχίες και να προειδοποιεί το εν λόγω όργανο σε περίπτωση που προκύπτουν κίνδυνοι μη συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του διοικητικού οργάνου κατά την άσκηση των εποπτικών και διαχειριστικών του καθηκόντων.
Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας συμμόρφωσης δεν απομακρύνεται από τα καθήκοντά του χωρίς προηγούμενη έγκριση του διοικητικού οργάνου του ρυθμιστή της πρόσβασης.
5.   Οι υπεύθυνοι συμμόρφωσης που διορίζονται από τον ρυθμιστή της πρόσβασης σύμφωνα με την παράγραφο 1 επιβλέπουν τη συμμόρφωση του ρυθμιστή της πρόσβασης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των ακόλουθων καθηκόντων:
α)   οργάνωση, παρακολούθηση και εποπτεία των μέτρων και των δραστηριοτήτων των ρυθμιστών της πρόσβασης που αποσκοπούν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό·
β)   ενημέρωση και παροχή συμβουλών στη διοίκηση και τους υπαλλήλους του ρυθμιστή της πρόσβασης σχετικά με τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό·
γ)   κατά περίπτωση, παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις που καθίστανται υποχρεωτικές δυνάμει του άρθρου 23, με την επιφύλαξη της δυνατότητας της Επιτροπής να διορίζει ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2.
δ)   συνεργασία με την Επιτροπή για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.
6.   Οι ρυθμιστές της πρόσβασης κοινοποιούν στην Επιτροπή το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του προϊσταμένου της υπηρεσίας συμμόρφωσης.
7.   Το διοικητικό όργανο του ρυθμιστή της πρόσβασης καθορίζει, επιβλέπει και λογοδοτεί όσον αφορά την εφαρμογή των ρυθμίσεων διακυβέρνησης του ρυθμιστή της πρόσβασης που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία της υπηρεσίας συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων του διαχωρισμού των καθηκόντων στην οργάνωση του ρυθμιστή της πρόσβασης και της πρόληψης των συγκρούσεων συμφερόντων.
Τροπολογία 189
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  δεσμεύσεις που κατέστησαν νομικά δεσμευτικές σύμφωνα με το άρθρο 23.
διαγράφεται
Τροπολογία 190
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Η Επιτροπή εκδίδει την απόφασή της εντός 12 μηνών από την κίνηση της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 18.
Τροπολογία 191
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2
2.  Πριν από την έκδοση της απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή κοινοποιεί στον οικείο ρυθμιστή της πρόσβασης τα προκαταρκτικά της πορίσματα. Στα προκαταρκτικά πορίσματα, η Επιτροπή επεξηγεί τα μέτρα που εξετάζει να λάβει ή θεωρεί ότι θα πρέπει να λάβει ο ρυθμιστής της πρόσβασης προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα ζητήματα που επισημαίνονται στα προκαταρκτικά πορίσματα.
2.  Πριν από την έκδοση της απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή κοινοποιεί στον οικείο ρυθμιστή της πρόσβασης τα προκαταρκτικά της πορίσματα. Στα εν λόγω προκαταρκτικά πορίσματα, η Επιτροπή επεξηγεί τα μέτρα που εξετάζει να λάβει ή που θεωρεί ότι θα πρέπει να λάβει ο ρυθμιστής της πρόσβασης προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα ζητήματα που επισημαίνονται στα προκαταρκτικά πορίσματα.
Τροπολογία 192
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4
4.  Ο ρυθμιστής της πρόσβασης παρέχει στην Επιτροπή την περιγραφή των μέτρων που έλαβε προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την απόφαση που εκδόθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1.
4.  Ο ρυθμιστής της πρόσβασης παρέχει στην Επιτροπή την περιγραφή των μέτρων που έχει λάβει προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την απόφαση που εκδόθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Τροπολογία 193
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Στην απόφαση που εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 25, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει στον ρυθμιστή της πρόσβασης πρόστιμα που δεν υπερβαίνουν το 10 % του συνολικού κύκλου εργασιών του κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι ο ρυθμιστής της πρόσβασης, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, δεν συμμορφώνεται με:
1.  Στην απόφαση που εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 25, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει στον ρυθμιστή της πρόσβασης πρόστιμα που δεν είναι χαμηλότερα από το 4 % και δεν υπερβαίνουν το 20 % του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών του κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι ο ρυθμιστής της πρόσβασης, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, δεν συμμορφώνεται με:
Τροπολογία 194
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  την υποχρέωση κοινοποίησης των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 12·
Τροπολογία 195
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)
αβ)  την υποχρέωση κοινοποίησης των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 ή παράσχουν ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες·
Τροπολογία 196
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  δέσμευση η οποία έχει καταστεί υποχρεωτική με απόφαση δυνάμει του άρθρου 23·
διαγράφεται
Τροπολογία 197
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  δεν κοινοποιήσουν τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 12 ή παράσχουν ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες·
διαγράφεται
Τροπολογία 198
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  δεν υποβάλουν την περιγραφή που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 13·
διαγράφεται
Τροπολογία 199
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2
2.  Αφ’ ης στιγμής οι επιχειρήσεις ή οι ενώσεις επιχειρήσεων εκπληρώσουν την υποχρέωση για την τήρηση της οποίας επιβλήθηκε περιοδική χρηματική ποινή, η Επιτροπή δύναται, με απόφασή της που εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 4, να καθορίσει το οριστικό ύψος της ποινής αυτής σε επίπεδο κατώτερο από εκείνο που προκύπτει από την αρχική απόφαση.
2.  Αφ’ ης στιγμής οι επιχειρήσεις ή οι ενώσεις επιχειρήσεων εκπληρώσουν την υποχρέωση για την τήρηση της οποίας επιβλήθηκε περιοδική χρηματική ποινή, η Επιτροπή δύναται, με απόφασή της που εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 4, να καθορίσει το οριστικό ύψος της ποινής αυτής.
Τροπολογία 200
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1
1.  Οι εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή δυνάμει των άρθρων 26 και 27 υπόκεινται σε τριετή προθεσμία παραγραφής.
1.  Οι εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή δυνάμει των άρθρων 26 και 27 υπόκεινται σε πενταετή προθεσμία παραγραφής.
Τροπολογία 201
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Πριν από την έκδοση απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 7, το άρθρο 8 παράγραφος 1, το άρθρο 9 παράγραφος 1, τα άρθρα 15, 16, 22, 23, 25 και 26 και το άρθρο 27 παράγραφος 2, η Επιτροπή παρέχει στον οικείο ρυθμιστή της πρόσβασης ή στην οικεία επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων τη δυνατότητα ακρόασης σχετικά με:
1.  Πριν από την έκδοση απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 7, το άρθρο 8 παράγραφος 1, το άρθρο 9 παράγραφος 1, τα άρθρα 15, 16, 22, 23, 25 και 26 και το άρθρο 27 παράγραφος 2, η Επιτροπή παρέχει στον οικείο ρυθμιστή της πρόσβασης ή στην οικεία επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων των τρίτων μερών που έχουν έννομο συμφέρον τη δυνατότητα ακρόασης σχετικά με:
Τροπολογία 202
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2
2.  Οι οικείοι ρυθμιστές της πρόσβασης και οι οικείες επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα προκαταρκτικά πορίσματα της Επιτροπής εντός προθεσμίας που ορίζει η Επιτροπή στα προκαταρκτικά της πορίσματα και η οποία δεν πρέπει να είναι βραχύτερη των 14 ημερών.
2.  Οι οικείοι ρυθμιστές της πρόσβασης και οι οικείες επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων των τρίτων μερών που έχουν έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα προκαταρκτικά πορίσματα της Επιτροπής εντός προθεσμίας που ορίζει η Επιτροπή στα προκαταρκτικά της πορίσματα και η οποία δεν πρέπει να είναι βραχύτερη των 14 ημερών.
Τροπολογία 203
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή θεμελιώνει τις αποφάσεις της μόνο στις αιτιάσεις για τις οποίες δόθηκε στους ρυθμιστές της πρόσβασης, στις επιχειρήσεις και στις ενώσεις επιχειρήσεων η δυνατότητα να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.
3.  Η Επιτροπή θεμελιώνει τις αποφάσεις της μόνο στις αιτιάσεις για τις οποίες δόθηκε στους ρυθμιστές της πρόσβασης, στις επιχειρήσεις, τις ενώσεις επιχειρήσεων και στα τρίτα μέρη που έχουν έννομο συμφέρον η δυνατότητα να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.
Τροπολογία 233
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 α (νέο)
Άρθρο 30α
Λογοδοσία
1.   Η Επιτροπή εκδίδει ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ψηφιακής οικονομίας. Η έκθεση αυτή παρέχει ανάλυση της θέσης στην αγορά, της επιρροής και των επιχειρηματικών μοντέλων των ρυθμιστών της πρόσβασης στην κοινή αγορά. Η έκθεση περιλαμβάνει σύνοψη των δραστηριοτήτων της, ιδίως των εποπτικών μέτρων που ελήφθησαν δυνάμει των κεφαλαίων II και IV του παρόντος κανονισμού, καθώς και αξιολόγηση σχετικά με το κατά πόσον οι κανόνες ανταγωνισμού, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού (και του κανονισμού XX/2021 για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και τα τρέχοντα επίπεδα επιβολής αρκούν για να αντιμετωπιστεί η αντιανταγωνιστική συμπεριφορά και να διασφαλιστούν η δυνατότητα διεκδίκησης και ο δίκαιος χαρακτήρας των ψηφιακών αγορών. Η ετήσια αυτή έκθεση περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση των εκθέσεων ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 13 και εκτίμηση του κοινωνικού αντικτύπου, με την οποία αξιολογούνται νέα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες και ο δυνητικός αντίκτυπός τους στην ψυχική υγεία, τη συμπεριφορά των χρηστών, την παραπληροφόρηση, την πόλωση και τη δημοκρατία. Για να εκτελέσει την εντολή αυτή, η Επιτροπή συντονίζει τις προσπάθειες εποπτείας και παρακολούθησης που καταβάλλει με εκείνες που προβλέπονται στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, προκειμένου να επιτευχθούν οι καλύτερες δυνατές συνέργειες.
2.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, μέσω των αρμόδιων επιτροπών του, να γνωμοδοτεί σε ετήσια βάση όσον αφορά την έκθεση της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για έρευνες αγοράς σχετικά με νέες υπηρεσίες και νέες πρακτικές σύμφωνα με το άρθρο 17.
3.   Η Επιτροπή απαντά γραπτώς στη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και σε κάθε πρόσκληση για ανάληψη δράσης στο πλαίσιο του άρθρου 17, συμπεριλαμβανομένης της αιτιολόγησης προβλεπόμενης αδράνειας, και σε κάθε ερώτηση που της απευθύνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός πέντε εβδομάδων από τη λήψη της.
4.   Κατ’ αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή συμμετέχει σε ακρόαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πραγματοποιείται ακρόαση τουλάχιστον ανά διετία. Ο αντίστοιχος Επίτροπος, όποτε του ζητείται, προβαίνει σε δήλωση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απαντά σε τυχόν ερωτήσεις των μελών του. Επιπλέον, διασφαλίζεται συνεχής, υψηλού επιπέδου διάλογος μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, μέσω ανταλλαγών που πραγματοποιούνται τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως.
Τροπολογία 204
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1
1.  Οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 3, 12, 13, 19, 20 και 21 χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.
1.  Οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 3, 19, 20, 21 και 31δ χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 205
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 12 χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004.
Τροπολογία 206
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 13 χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
Τροπολογία 207
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2
2.  Με την επιφύλαξη της ανταλλαγής και της χρησιμοποίησης πληροφοριών που παρέχονται για χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33, η Επιτροπή, οι αρχές των κρατών μελών, οι υπάλληλοί τους, το λοιπό προσωπικό τους και τα άλλα πρόσωπα που εργάζονται υπό την εποπτεία των εν λόγω αρχών, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών και των εμπειρογνωμόνων που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2, δεν δημοσιοποιούν τα στοιχεία που συγκεντρώνουν ή ανταλλάσσουν κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και τα οποία, ως εκ της φύσεώς τους, καλύπτονται από την υποχρέωση του επαγγελματικού απόρρητου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει επίσης για όλους τους εκπροσώπους και εμπειρογνώμονες των κρατών μελών που συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες της συμβουλευτικής επιτροπής για τις ψηφιακές αγορές σύμφωνα με το άρθρο 32.
2.  Με την επιφύλαξη της ανταλλαγής και της χρησιμοποίησης πληροφοριών που παρέχονται για χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13, 31δ, 32 και 33, η Επιτροπή, οι αρχές των κρατών μελών, οι υπάλληλοί τους, το λοιπό προσωπικό τους και τα άλλα πρόσωπα που εργάζονται υπό την εποπτεία των εν λόγω αρχών, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών και των εμπειρογνωμόνων που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2, δεν δημοσιοποιούν τα στοιχεία που συγκεντρώνουν ή ανταλλάσσουν κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και τα οποία, ως εκ της φύσεώς τους, καλύπτονται από την υποχρέωση του επαγγελματικού απόρρητου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει επίσης για όλους τους εκπροσώπους και εμπειρογνώμονες των κρατών μελών που συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες της συμβουλευτικής επιτροπής για τις ψηφιακές αγορές σύμφωνα με το άρθρο 32.
Τροπολογία 208
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 α (νέο)
Άρθρο 31α
Ευρωπαϊκή ομάδα υψηλού επιπέδου ψηφιακών ρυθμιστικών φορέων
1.   Η Επιτροπή συγκροτεί ευρωπαϊκή ομάδα υψηλού επιπέδου ψηφιακών ρυθμιστικών φορέων («η ομάδα») με τη μορφή ομάδας εμπειρογνωμόνων, η οποία απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής, έναν εκπρόσωπο των αρμόδιων οργανισμών της Ένωσης, εκπροσώπους των εθνικών αρχών ανταγωνισμού και εκπροσώπους άλλων εθνικών αρμόδιων αρχών σε συγκεκριμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αρχών για την προστασία των δεδομένων, τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την προστασία των καταναλωτών.
2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι σχετικές εθνικές αρμόδιες αρχές εκπροσωπούνται στην ομάδα από τους αντίστοιχους επικεφαλής τους. Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της ομάδας, η Επιτροπή της παρέχει γραμματειακή υποστήριξη.
3.   Οι εργασίες της ομάδας μπορούν να οργανώνονται σε ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων για τη συγκρότηση ομάδων εμπειρογνωμόνων από διασταυρούμενους ρυθμιστικούς φορείς, οι οποίες παρέχουν στην Επιτροπή εμπειρογνωσία υψηλού επιπέδου.
Τροπολογία 209
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 β (νέο)
Άρθρο 31β
Καθήκοντα της ευρωπαϊκής ομάδας υψηλού επιπέδου ψηφιακών ρυθμιστικών φορέων
1.   Η ομάδα επικουρεί την Επιτροπή στη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και στην παρακολούθηση της συμμόρφωσής του μέσω της παροχής συμβουλών, εμπειρογνωσίας και συστάσεων. Για τον σκοπό αυτό, η ομάδα έχει ως αποστολή:
α)   να εξετάζει θέματα που αφορούν τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στις αντίστοιχες δράσεις επιβολής τους, με την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με το έργο τους και τις αρχές και πρακτικές λήψης αποφάσεων, με στόχο την ανάπτυξη συνεπούς ρυθμιστικής προσέγγισης·
β)   να διατυπώνει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ανάγκη διεξαγωγής ερευνών αγοράς σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15, 16 και 17·
γ)   να απευθύνει συστάσεις στην Επιτροπή σχετικά με την ανάγκη επικαιροποίησης των υποχρεώσεων του κανονισμού δυνάμει των άρθρων 5 και 6·
δ)   να παρέχει συμβουλές και εμπειρογνωσία στην Επιτροπή κατά την προπαρασκευή νομοθετικών προτάσεων και πρωτοβουλιών πολιτικής, μεταξύ άλλων δυνάμει του άρθρου 38·
ε)   να παρέχει συμβουλές και εμπειρογνωσία στην Επιτροπή κατά την προπαρασκευή των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων·
στ)   όπου απαιτείται, να παρέχει συμβουλές και εμπειρογνωσία κατά την έγκαιρη προπαρασκευή των εκτελεστικών πράξεων, πριν από την υποβολή τους στην επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011· και
ζ)   κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, να παρέχει τεχνικές συμβουλές και εμπειρογνωσία πριν από την έκδοση απόφασης προσδιορισμού σύμφωνα με το άρθρο 7.
2.   Η ομάδα υποβάλλει ετησίως έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παρέχει συστάσεις και προτάσεις πολιτικής σχετικά με την επιβολή του παρόντος κανονισμού και άλλα θέματα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνεκτικής ρυθμιστικής προσέγγισης για την ψηφιακή ενιαία αγορά.
3.   Η ομάδα καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της σύμφωνα με τους κανόνες των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που συστάθηκαν με την απόφαση C(2016)3301 της Επιτροπής.
4.   Οι συνεδριάσεις της ομάδας με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους ρυθμιστές της πρόσβασης καταχωρίζονται και δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση σύμφωνα με το μητρώο διαφάνειας της ΕΕ.
Τροπολογία 210
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 γ (νέο)
Άρθρο 31γ
Ρόλος των εθνικών αρχών ανταγωνισμού και άλλων αρμόδιων αρχών
1.   Οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού καθώς και άλλες αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη στηρίζουν την Επιτροπή στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και την επιβολή και υποβάλλουν τακτικά έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.
2.   Οι εθνικές αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού καθώς και οι άλλες αρμόδιες αρχές μπορούν, υπό τον συντονισμό της Επιτροπής, να παρέχουν υποστήριξη σε μια έρευνα αγοράς ή στις διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 και τα άρθρα 15, 16, 17, 19, 20 και 21 συγκεντρώνοντας πληροφορίες και παρέχοντας εμπειρογνωσία.
3.   Οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού καθώς και άλλες αρμόδιες αρχές μπορούν να συγκεντρώνουν καταγγελίες σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24α.
Τροπολογία 211
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 δ (νέο)
Άρθρο 31δ
Συνεργασία και συντονισμός με τα κράτη μέλη
1.   Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται στενά και συντονίζουν τις αντίστοιχες δράσεις επιβολής τους προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτική, αποτελεσματική και συμπληρωματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
2.   Όταν μια εθνική αρχή προτίθεται να κινήσει διερεύνηση σε ρυθμιστές της πρόσβασης βάσει της εθνικής νομοθεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6, ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή για το πρώτο επίσημο διερευνητικό μέτρο, πριν ή αμέσως μετά την έναρξη του εν λόγω μέτρου. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να διαβιβαστούν επίσης στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού και στις άλλες αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.
3.   Όταν μια εθνική αρχή προτίθεται να επιβάλει υποχρεώσεις σε ρυθμιστές της πρόσβασης βάσει της εθνικής νομοθεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6, κοινοποιεί, το αργότερο 60 ημέρες πριν από την έγκριση, το σχέδιο μέτρου στην Επιτροπή αιτιολογώντας το μέτρο. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να διαβιβαστούν επίσης στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού και στις άλλες αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών. Εάν η Επιτροπή, εντός των εν λόγω 60 ημερών, δηλώσει στην οικεία εθνική αρχή ότι το σχέδιο μέτρου αντιβαίνει στον παρόντα κανονισμό ή σε απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή σε διαδικασία που έχει κινηθεί από την Επιτροπή, η εν λόγω εθνική αρχή δεν εγκρίνει το μέτρο.
4.   Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού καθώς και οι άλλες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που επιβάλλουν τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 έχουν την εξουσία να ανταλλάσσουν μεταξύ τους οιοδήποτε πραγματικό ή νομικό στοιχείο, περιλαμβανομένων πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα.
5.   Οι αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού καθώς και οι άλλες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που επιβάλλουν τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 μπορούν να πραγματοποιούν διαβουλεύσεις με την Επιτροπή σχετικά με οιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 212
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Για τις συνεδριάσεις κατά τις οποίες πρόκειται να συζητηθούν συγκεκριμένα ζητήματα, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να διορίζουν πρόσθετο εκπρόσωπο από μια αρχή με τη σχετική εμπειρογνωσία για τα εν λόγω ζητήματα. Αυτό δεν θίγει το δικαίωμα των μελών της επιτροπής να επικουρούνται από άλλους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών.
Τροπολογία 213
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Οι συνεδριάσεις της συμβουλευτικής επιτροπής και της Επιτροπής με εκπροσώπους των ρυθμιστών της πρόσβασης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη καταχωρίζονται και δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση σύμφωνα με το μητρώο διαφάνειας της ΕΕ.
Τροπολογία 214
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1
1.  Σε περίπτωση που τρία ή περισσότερα κράτη μέλη ζητήσουν από την Επιτροπή να κινήσει έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 15 διότι θεωρούν ότι υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι ένας πάροχος βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας θα πρέπει να οριστεί ως ρυθμιστής της πρόσβασης, η Επιτροπή εξετάζει, εντός τεσσάρων μηνών, εάν συντρέχουν εύλογοι λόγοι για την κίνηση έρευνας.
1.  Δύο ή περισσότερες εθνικές αρχές ανταγωνισμού ή άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να κινήσει έρευνα σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16, 17 ή 25. Η/Οι αρμόδια/ες αρχή/ές υποβάλλει/ουν αποδεικτικά στοιχεία προς υποστήριξη του αιτήματός τους· Η Επιτροπή εξετάζει, εντός τεσσάρων μηνών, εάν συντρέχουν εύλογοι λόγοι για την κίνηση έρευνας. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για την κίνηση διαδικασίας, μπορεί να απορρίψει το εν λόγω αίτημα και να ενημερώσει την αντίστοιχη αρμόδια αρχή (τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές) για τους λόγους. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της εκτίμησής της.
Τροπολογία 215
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν αποδεικτικά στοιχεία προς υποστήριξη του αιτήματός τους.
διαγράφεται
Τροπολογία 216
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – τίτλος
Εκτελεστικές διατάξεις
Λεπτομερείς ρυθμίσεις
Τροπολογία 217
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τα άρθρα 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 και 30:
1.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν λεπτομερείς ρυθμίσεις για την εφαρμογή των ακολούθων:
Τροπολογία 218
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  τη μορφή, το περιεχόμενο και άλλες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται επιλογή και συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 5 στοιχείο α)·
Τροπολογία 219
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)
αβ)  τη μορφή, το περιεχόμενο και τον τρόπο με τον οποίο δίνεται η πληροφορία για το ποσό και την αμοιβή που καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 5 στοιχείο ζ)·
Τροπολογία 220
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)
ζα)  τις πρακτικές ρυθμίσεις για τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών που προβλέπονται στο άρθρο 31δ.
Τροπολογία 221
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2
2.  τις πρακτικές ρυθμίσεις για τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 7.Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 4. Η Επιτροπή, πριν λάβει οποιοδήποτε μέτρο σύμφωνα με την παράγραφο 1, δημοσιεύει σχέδιο του εν λόγω μέτρου και καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν παρατηρήσεις εντός προθεσμίας την οποία καθορίζει και η οποία δεν πρέπει να είναι βραχύτερη του ενός μηνός.
2.  Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 4. Η Επιτροπή, πριν λάβει οποιοδήποτε μέτρο σύμφωνα με την παράγραφο 1, δημοσιεύει σχέδιο του εν λόγω μέτρου και καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν παρατηρήσεις εντός προθεσμίας την οποία καθορίζει και η οποία δεν πρέπει να είναι βραχύτερη του ενός μηνός.
Τροπολογία 222
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 α (νέο)
Άρθρο 36α
Κατευθυντήριες γραμμές
Για να διευκολυνθεί η συμμόρφωση των ρυθμιστών της πρόσβασης και η επιβολή των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6, 12 και 13, η Επιτροπή μπορεί να συνοδεύει, κατά περίπτωση, τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα εν λόγω άρθρα με κατευθυντήριες γραμμές, όταν η Επιτροπή το κρίνει ενδεδειγμένο. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο, η Επιτροπή μπορεί να αναθέσει σε οργανισμούς τυποποίησης να διευκολύνουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων καταρτίζοντας κατάλληλα πρότυπα.
Τροπολογία 223
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2
2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφος 6 και στο άρθρο 9 παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφος 6 και στο άρθρο 10 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 224
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 3
3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 6 και στο άρθρο 9 παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 6 και στο άρθρο 10 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
Τροπολογία 225
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 α (νέο)
Άρθρο 37α
Τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937
Στο μέρος XX του παραρτήματος της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«Κανονισμός (ΕΕ) … /… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της XX (ΕΕ) 2021/XXX, σχετικά με ... και την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 (ΕΕ L …)».
Τροπολογία 226
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 β (νέο)
Άρθρο 37β
Τροποποιήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών
Στο παράρτημα I προστίθενται τα ακόλουθα:
«(X) Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με διεκδικήσιμες και δίκαιες αγορές στον ψηφιακό τομέα (πράξη για τις ψηφιακές αγορές)».
Τροπολογία 227
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται έξι μήνες μετά την έναρξη της ισχύος του.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται δύο μήνες μετά την έναρξη της ισχύος του.
Τροπολογία 228
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 (νέο)
α.  «Γενικά»
1.  Το παρόν παράρτημα αποσκοπεί στον καθορισμό της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό και τον υπολογισμό των «τελικών χρηστών» και των «επιχειρηματικών χρηστών» για κάθε βασική υπηρεσία πλατφόρμας που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β). Παρέχει ένα σημείο αναφοράς ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε μια επιχείρηση να αξιολογεί εάν οι βασικές υπηρεσίες πλατφορμών της πληρούν τα ποσοτικά όρια που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) και, ως εκ τούτου, θεωρείται ότι πληρούν την απαίτηση του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β). Ως εκ τούτου, θα έχει εξίσου σημασία για οποιαδήποτε ευρύτερη αξιολόγηση βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 6. Αποτελεί ευθύνη της επιχείρησης να επιτύχει την καλύτερη δυνατή προσέγγιση σύμφωνα με τις κοινές αρχές και την ειδική μεθοδολογία που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα. Καμία διάταξη του παρόντος παραρτήματος δεν εμποδίζει την Επιτροπή να απαιτεί από την επιχείρηση που παρέχει βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας να παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία για τον προσδιορισμό και τον υπολογισμό των «τελικών χρηστών» και των «επιχειρηματικών χρηστών». Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δεσμεύεται από τα χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Καμία διάταξη του παρόντος παραρτήματος δεν συνιστά νομική βάση για την παρακολούθηση των χρηστών. Η μεθοδολογία που περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα δεν θίγει επίσης καμία από τις υποχρεώσεις του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων ιδίως εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 6 και στο άρθρο 11 παράγραφος 1. Ειδικότερα, η απαιτούμενη συμμόρφωση με το άρθρο 11 παράγραφος 1 σημαίνει επίσης τον προσδιορισμό και τον υπολογισμό των τελικών χρηστών και των επιχειρηματικών χρηστών βάσει είτε ακριβούς μέτρησης είτε της βέλτιστης διαθέσιμης προσέγγισης – σύμφωνα με τις πραγματικές ικανότητες ταυτοποίησης και υπολογισμού που διαθέτει η επιχείρηση που παρέχει βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας κατά τη σχετική χρονική στιγμή. Αυτές οι μετρήσεις, ή η βέλτιστη διαθέσιμη προσέγγιση, είναι σύμφωνες με εκείνες που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 13 και τις περιλαμβάνουν.
2.  Στο άρθρο 2 παράγραφοι 16 και 17 παρατίθενται οι ορισμοί του «τελικού χρήστη» και του «επιχειρηματικού χρήστη», οι οποίοι είναι κοινοί για όλες τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας.
3.  Για τον προσδιορισμό και τον υπολογισμό του αριθμού των «τελικών χρηστών» και των «επιχειρηματικών χρηστών», το παρόν παράρτημα αναφέρεται στην έννοια των «μοναδικών χρηστών». Η έννοια των «μοναδικών χρηστών» περιλαμβάνει τους «τελικούς χρήστες» και τους «επιχειρηματικούς χρήστες» που μετρώνται μόνο μία φορά, για τη σχετική «βασική υπηρεσία πλατφόρμας», κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (δηλαδή τον μήνα στην περίπτωση των «τελικών χρηστών» και το έτος στην περίπτωση «επιχειρηματικών χρηστών»), ανεξάρτητα από το πόσες φορές ασχολήθηκαν με τη σχετική βασική υπηρεσία πλατφόρμας κατά την εν λόγω περίοδο. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη του γεγονότος ότι το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί ταυτόχρονα να αποτελεί τελικό χρήστη ή επιχειρηματικό χρήστη για διαφορετικές βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας.
β.  «τελικοί χρήστες»:
4.  Αριθμός «μοναδικών χρηστών» όσον αφορά τους «τελικούς χρήστες»: οι μοναδικοί χρήστες προσδιορίζονται σύμφωνα με τον ακριβέστερο δείκτη μέτρησης που αναφέρει η επιχείρηση η οποία παρέχει οποιαδήποτε βασική υπηρεσία πλατφόρμας, και ειδικά:
α.  H συλλογή δεδομένων σχετικά με τη χρήση των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας από περιβάλλοντα στα οποία έχουν εισέλθει ή συνδεθεί θεωρείται ότι θα παρουσίαζε εκ πρώτης όψεως τον χαμηλότερο κίνδυνο αλληλεπικάλυψης, για παράδειγμα όσον αφορά τη συμπεριφορά των χρηστών μεταξύ συσκευών ή πλατφορμών. Ως εκ τούτου, η επιχείρηση υποβάλλει συγκεντρωτικά ανωνυμοποιημένα δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των μοναδικών χρηστών ανά αντίστοιχη βασική υπηρεσία πλατφόρμας με βάση περιβάλλοντα εισόδου ή σύνδεσης, εφόσον υπάρχουν τέτοια δεδομένα.
β.  Στην περίπτωση των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας στις οποίες έχουν (επίσης) πρόσβαση τελικοί χρήστες εκτός των περιβαλλόντων εισόδου ή σύνδεσης, η επιχείρηση υποβάλλει επιπλέον συγκεντρωτικά ανωνυμοποιημένα δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των μοναδικών τελικών χρηστών της αντίστοιχης βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας με βάση εναλλακτικό δείκτη που καταγράφει επίσης τους τελικούς χρήστες εκτός των περιβαλλόντων εισόδου ή σύνδεσης, όπως διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου, αναγνωριστικά cookies ή άλλα αναγνωριστικά, όπως ετικέτες αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω διευθύνσεις ή αναγνωριστικοί κωδικοί είναι (αντικειμενικά) απαραίτητοι για την παροχή των βασικών υπηρεσιών της πλατφόρμας.
5.  Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 απαιτείται επίσης ο αριθμός των «μηνιαίων τελικών χρηστών» να βασίζεται στον μέσο αριθμό των μηνιαίων τελικών χρηστών σε διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών κατά το τελευταίο οικονομικό έτος. Μια επιχείρηση που παρέχει βασική(-ές) υπηρεσία(-ες) πλατφόρμας μπορεί να εξαιρεί ακραίες τιμές σε ένα δεδομένο έτος. Οι ακραίες τιμές συνιστούν εγγενώς αριθμητικά στοιχεία που βρίσκονται εκτός των κανονικών τιμών, όπως μια αιχμή πωλήσεων που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός μόνο μηνός σε ένα δεδομένο έτος, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις ετήσιες τακτικές και προβλέψιμες πωλήσεις.
γ.  «επιχειρηματικοί χρήστες»:
6.  Αριθμός «μοναδικών χρηστών» όσον αφορά τους «επιχειρηματικούς χρήστες»: οι «μοναδικοί χρήστες» πρέπει να προσδιορίζονται, κατά περίπτωση, στο επίπεδο λογαριασμού, με κάθε χωριστό επιχειρηματικό λογαριασμό που συνδέεται με τη χρήση μιας βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας που παρέχεται από την επιχείρηση να αποτελεί έναν μοναδικό επιχειρηματικό χρήστη της εν λόγω αντίστοιχης βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας. Εάν η έννοια του «επιχειρηματικού λογαριασμού» δεν ισχύει για μια δεδομένη βασική υπηρεσία πλατφόρμας, η σχετική επιχείρηση που παρέχει βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας προσδιορίζει τον αριθμό των μοναδικών επιχειρηματικών χρηστών με αναφορά στη σχετική επιχείρηση.
δ.  «Υποβολή πληροφοριών»
7.  Η επιχείρηση που υποβάλλει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των τελικών χρηστών και των επιχειρηματικών χρηστών ανά βασική υπηρεσία πλατφόρμας είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της πληρότητας και της ακρίβειας των εν λόγω πληροφοριών. Υπό αυτή την έννοια:
α.  Η επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την υποβολή δεδομένων για μια αντίστοιχη βασική υπηρεσία πλατφόρμας που αποφεύγει την υπομέτρηση και την υπερμέτρηση του αριθμού των τελικών χρηστών και των επιχειρηματικών χρηστών (για παράδειγμα όταν οι χρήστες έχουν πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας σε διαφορετικές πλατφόρμες ή συσκευές), στις πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή.
β.  Η επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την παροχή ακριβών και συνοπτικών εξηγήσεων σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή των πληροφοριών που παρέχονται στην Επιτροπή και σχετικά με κάθε κίνδυνο υπομέτρησης ή υπερμέτρησης του αριθμού των τελικών χρηστών και των επιχειρηματικών χρηστών για την αντίστοιχη βασική υπηρεσία πλατφόρμας, και σχετικά με τις λύσεις που έχουν επιλεγεί για την αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου.
γ.  Η επιχείρηση παρέχει στην Επιτροπή δεδομένα που βασίζονται σε εναλλακτικό δείκτη μέτρησης όταν η Επιτροπή έχει αμφιβολίες σχετικά με την ακρίβεια των δεδομένων που παρέχονται από την επιχείρηση που παρέχει βασική υπηρεσία ή βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας.
8.  Για τον υπολογισμό του αριθμού των «τελικών χρηστών» και των «επιχειρηματικών χρηστών»:
α.  Η επιχείρηση που παρέχει βασική υπηρεσία ή βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας δεν προσδιορίζει τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας που ανήκουν στην ίδια κατηγορία βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 ως διακριτές κυρίως με βάση το γεγονός ότι παρέχονται με τη χρήση διαφορετικών ονομάτων τομέα – είτε πρόκειται για τομείς ανωτάτου επιπέδου με κωδικό χώρας (ccTLD) είτε για τομείς ανωτάτου επιπέδου γενικού χαρακτήρα (gTLD) – ή για οποιαδήποτε γεωγραφικά χαρακτηριστικά.
β.  Η επιχείρηση που παρέχει βασική υπηρεσία ή βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας θεωρεί ως διακριτές βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας εκείνες τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας οι οποίες, παρότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2, χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς είτε από τους τελικούς χρήστες τους είτε από τους επιχειρηματικούς χρήστες τους, ή και από τους δύο, ακόμη και αν οι τελικοί και οι επιχειρηματικοί χρήστες τους είναι οι ίδιοι.
γ.  Η επιχείρηση που παρέχει βασική υπηρεσία ή βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας θεωρεί ως διακριτές βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας τις υπηρεσίες που προσφέρει η σχετική επιχείρηση με ολοκληρωμένο τρόπο, αλλά οι οποίες i) δεν ανήκουν στην ίδια κατηγορία βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 ή ii), παρότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2, χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς είτε από τους τελικούς χρήστες είτε από τους επιχειρηματικούς χρήστες τους, ή και από τους δύο, ακόμη και αν οι τελικοί και οι επιχειρηματικοί χρήστες τους είναι οι ίδιοι.
ε.  «Ειδικοί ορισμοί»
9.  Ειδικοί ορισμοί ανά βασική υπηρεσία πλατφόρμας: Ο παρακάτω κατάλογος περιλαμβάνει ειδικούς ορισμούς των «τελικών χρηστών» και των «επιχειρηματικών χρηστών» για κάθε βασική υπηρεσία πλατφόρμας.
Τροπολογία 229
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – πίνακας (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Βασική υπηρεσία πλατφόρμας

τελικοί χρήστες

επιχειρηματικοί χρήστες

Επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης

Αριθμός μοναδικών τελικών χρηστών που χρησιμοποίησαν την επιγραμμική υπηρεσία διαμεσολάβησης τουλάχιστον μία φορά εντός του μηνός, για παράδειγμα με ενεργή σύνδεση, αναζήτηση, επιλογή (κλικ) ή κύλιση ή πραγματοποίησαν συναλλαγή μέσω της επιγραμμικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης τουλάχιστον μία φορά εντός του μηνός.

Αριθμός μοναδικών επιχειρηματικών χρηστών που είχαν τουλάχιστον ένα στοιχείο καταχωρισμένο στην επιγραμμική υπηρεσία διαμεσολάβησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ή πραγματοποίησαν συναλλαγή που κατέστη δυνατή από την επιγραμμική υπηρεσία διαμεσολάβησης κατά τη διάρκεια του έτους.

Επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης

Αριθμός μοναδικών τελικών χρηστών που χρησιμοποίησαν την επιγραμμική μηχανή αναζήτησης τουλάχιστον μία φορά εντός του μηνός, για παράδειγμα μέσω αναζήτησης.

Αριθμός μοναδικών επιχειρηματικών χρηστών με επιχειρηματικούς δικτυακούς τόπους (π.χ. δικτυακός τόπος που χρησιμοποιείται με εμπορική ή επαγγελματική ιδιότητα), ο οποίος ευρετηριάστηκε από τον δείκτη της επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης ή μέρος αυτού κατά τη διάρκεια του έτους.

Επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης

Αριθμός μοναδικών τελικών χρηστών που χρησιμοποίησαν την επιγραμμική υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης τουλάχιστον μία φορά εντός του μηνός, για παράδειγμα με ενεργή σύνδεση, άνοιγμα σελίδας, κύλιση, επιλογή, like, αναζήτηση, ανάρτηση ή σχολιασμό.

Αριθμός μοναδικών επιχειρηματικών χρηστών που διαθέτουν επιχειρηματικό κατάλογο ή επιχειρηματικό λογαριασμό στην επιγραμμική υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης και χρησιμοποίησαν με οποιονδήποτε τρόπο την υπηρεσία τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια του έτους, για παράδειγμα με ενεργή σύνδεση, άνοιγμα σελίδας, κύλιση, επιλογή, like, αναζήτηση, ανάρτηση ή σχολιασμό ή χρήση των εργαλείων της για τις επιχειρήσεις.

Υπηρεσίες πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο

Αριθμός μοναδικών τελικών χρηστών που χρησιμοποίησαν την υπηρεσία πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, για παράδειγμα με παρακολούθηση τμήματος οπτικοακουστικού περιεχομένου, αναζήτηση ή αναφόρτωση τμήματος οπτικοακουστικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων βίντεο παραγόμενων από χρήστες.

Αριθμός μοναδικών επιχειρηματικών χρηστών που παρείχαν τουλάχιστον ένα μέρος οπτικοακουστικού περιεχομένου που αναφορτώθηκε ή παρακολουθήθηκε στην υπηρεσία πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο κατά τη διάρκεια του έτους.

Υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών

Αριθμός μοναδικών τελικών χρηστών που ξεκίνησαν ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο σε επικοινωνία μέσω της υπηρεσίας διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών τουλάχιστον μία φορά εντός του μηνός.

Αριθμός μοναδικών επιχειρηματικών χρηστών που χρησιμοποίησαν επιχειρηματικό λογαριασμό ή δημιούργησαν ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο σε επικοινωνία μέσω της υπηρεσίας διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για να επικοινωνούν απευθείας με έναν τελικό χρήστη τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια του έτους.

Λειτουργικά συστήματα

Αριθμός μοναδικών τελικών χρηστών που χρησιμοποίησαν μια συσκευή με το λειτουργικό σύστημα, η οποία ενεργοποιήθηκε, επικαιροποιήθηκε ή χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον μία φορά εντός του μηνός.

Αριθμός μοναδικών προγραμματιστών που δημοσίευσαν, επικαιροποίησαν ή προσέφεραν τουλάχιστον μία εφαρμογή λογισμικού ή πρόγραμμα λογισμικού χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού ή οποιοδήποτε εργαλείο ανάπτυξης λογισμικού του λειτουργικού συστήματος ή λειτουργώντας με οποιονδήποτε τρόπο στο εν λόγω σύστημα κατά τη διάρκεια του έτους.

Υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους

Αριθμός μοναδικών τελικών χρηστών που χρησιμοποίησαν υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής του σχετικού παρόχου υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής τουλάχιστον μία φορά εντός του μηνός, έναντι οποιουδήποτε είδους αμοιβής, ανεξάρτητα από το αν η αμοιβή αυτή καταβλήθηκε τον ίδιο μήνα.

Αριθμός μοναδικών επιχειρηματικών χρηστών που παρείχαν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους που φιλοξενήθηκαν στην υποδομή υπολογιστικού νέφους του σχετικού παρόχου υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους κατά τη διάρκεια του έτους.

Διαφημιστικές υπηρεσίες

Πωλήσεις διαφημιστικού χώρου

Αριθμός μοναδικών τελικών χρηστών, που εκτέθηκαν σε διαφήμιση τουλάχιστον μία φορά εντός του μηνός.

Διαμεσολάβηση για διαφημίσεις (συμπεριλαμβανομένων δικτύων διαφημίσεων, αγοραπωλησίας διαφημίσεων και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών διαμεσολάβησης για διαφημίσεις)

Αριθμός μοναδικών τελικών χρηστών, που εκτέθηκαν σε διαφήμιση που ενεργοποίησε την υπηρεσία διαφημιστικής διαμεσολάβησης τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Πωλήσεις διαφημιστικού χώρου

Αριθμός μεμονωμένων διαφημιστών που παρουσίασαν τουλάχιστον μία διαφήμιση κατά τη διάρκεια του έτους.

Διαμεσολάβηση για διαφημίσεις (συμπεριλαμβανομένων δικτύων διαφημίσεων, αγοραπωλησίας διαφημίσεων και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών διαμεσολάβησης για διαφημίσεις)

Αριθμός μοναδικών επιχειρηματικών χρηστών (συμπεριλαμβανομένων διαφημιστών, εκδοτών ή άλλων διαμεσολαβητών) που αλληλεπίδρασαν μέσω της διαφημιστικής υπηρεσίας διαμεσολάβησης ή εξυπηρετήθηκαν από αυτήν κατά τη διάρκεια του έτους.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α9-0332/2021).

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαρτίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου