Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0374(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0332/2021

Teksty złożone :

A9-0332/2021

Debaty :

PV 14/12/2021 - 3
CRE 14/12/2021 - 3

Głosowanie :

PV 14/12/2021 - 15
PV 15/12/2021 - 17

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0499

Teksty przyjęte
PDF 503kWORD 138k
Środa, 15 grudnia 2021 r. - Strasburg
Akt o rynkach cyfrowych ***I
P9_TA(2021)0499A9-0332/2021

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 15 grudnia 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym (akt o rynkach cyfrowych) (COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  Usługi cyfrowe ogółem, a w szczególności platformy internetowe, odgrywają coraz większą rolę w gospodarce, zwłaszcza na rynku wewnętrznym, ponieważ stwarzają nowe możliwości rynkowe w Unii i ułatwiają handel transgraniczny.
(1)  Usługi cyfrowe ogółem, a w szczególności platformy internetowe, odgrywają coraz większą rolę w gospodarce, zwłaszcza na rynku wewnętrznym, ponieważ otwierają użytkownikom biznesowym dostęp do użytkowników końcowychcałej Unii i poza nią, ułatwiają handel transgraniczny, otwierając przed wieloma europejskimi przedsiębiorcami zupełnie nowe możliwości biznesowe w Unii z korzyścią dla unijnych konsumentów.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  Podstawowe usługi platformowe charakteryzują się jednocześnie wieloma cechami, które mogą być wykorzystywane przez ich dostawców. Do takich cech podstawowych usług platformowych należą m.in. ekstremalne korzyści skali, które często wynikają z niemal zerowych kosztów krańcowych pozyskiwania użytkowników biznesowych lub użytkowników końcowych. Inne cechy podstawowych usług platformowych to bardzo silne efekty sieciowe, zdolność łączenia wielu użytkowników biznesowych z wieloma użytkownikami końcowymi dzięki wielostronności tych usług, znaczny stopień zależności zarówno użytkowników biznesowych, jak i użytkowników końcowych, efekty uzależnienia od jednego dostawcy, brak stosowania przez użytkowników końcowych multihomingu do tego samego celu, integracja pionowa oraz zalety oparte na danych. Wszystkie te cechy w połączeniu z nieuczciwymi praktykami dostawców tych usług mogą w znacznym stopniu osłabić kontestowalność podstawowych usług platformowych, jak również wpłynąć na uczciwość stosunków handlowych między dostawcami takich usług a ich użytkownikami biznesowymi i użytkownikami końcowymi, co może doprowadzić do szybkiego zmniejszenia wyboru dla użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych, które może mieć poważne konsekwencje w praktyce, a w rezultacie może sprawić, że dostawca tych usług uzyska status tzw. strażnika dostępu.
(2)  Podstawowe usługi platformowe charakteryzują się jednocześnie wieloma cechami, które mogą być wykorzystywane przez ich dostawców. Do takich cech podstawowych usług platformowych należą m.in. ekstremalne korzyści skali, które często wynikają z niemal zerowych kosztów krańcowych pozyskiwania użytkowników biznesowych lub użytkowników końcowych. Inne cechy podstawowych usług platformowych to bardzo silne efekty sieciowe, zdolność łączenia wielu użytkowników biznesowych z wieloma użytkownikami końcowymi dzięki wielostronności tych usług, znaczny stopień zależności zarówno użytkowników biznesowych, jak i użytkowników końcowych, efekty uzależnienia od jednego dostawcy, brak stosowania przez użytkowników końcowych multihomingu do tego samego celu, integracja pionowa oraz zalety oparte na danych. Wszystkie te cechy w połączeniu z nieuczciwymi praktykami dostawców tych usług mogą w znacznym stopniu osłabić kontestowalność podstawowych usług platformowych, jak również wpłynąć na uczciwość stosunków handlowych między dostawcami takich usług a ich użytkownikami biznesowymi i użytkownikami końcowymi, co może doprowadzić do szybkiego zmniejszenia wyboru dla użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych, które może mieć poważne konsekwencje w praktyce, a w rezultacie może sprawić, że dostawca tych usług uzyska status tzw. strażnika dostępu. Jednocześnie należy uznać, że usług świadczonych w celach niekomercyjnych, takich jak projekty oparte na współpracy, nie należy uznawać za usługi podstawowe do celów niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  Połączenie tych cech strażników dostępu może prowadzić w wielu przypadkach do poważnego zachwiania równowagi w zakresie siły przetargowej, a w konsekwencji do nieuczciwych praktyk i warunków dla użytkowników biznesowych oraz użytkowników końcowych podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażników dostępu, ze szkodą dla cen, jakości, wyboru i innowacyjności w ramach tych usług.
(4)  Połączenie tych cech strażników dostępu może prowadzić w wielu przypadkach do poważnego zachwiania równowagi w zakresie siły przetargowej, a w konsekwencji do nieuczciwych praktyk i warunków dla użytkowników biznesowych oraz użytkowników końcowych podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażników dostępu, ze szkodą dla cen, jakości, norm dotyczących prywatności i bezpieczeństwa, uczciwej konkurencji, wyboru i innowacyjności w ramach tych usług.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)  Strażnicy dostępu wywierają znaczący wpływ na rynek wewnętrzny, gdyż zapewniają dużej liczbie użytkowników biznesowych punkty dostępu umożliwiające im dotarcie do użytkowników końcowych w dowolnym miejscu w Unii i na różnych rynkach. Negatywny wpływ nieuczciwych praktyk na rynek wewnętrzny oraz szczególnie słaba kontestowalność podstawowych usług platformowych, w tym ich negatywne skutki społeczne i gospodarcze, skłoniły ustawodawców krajowych i sektorowe organy regulacyjne do podjęcia działań. Przyjęto już lub zaproponowano szereg krajowych rozwiązań regulacyjnych w celu rozwiązania problemu nieuczciwych praktyk i kontestowalności usług cyfrowych lub przynajmniej w odniesieniu do niektórych z nich. Stwarza to ryzyko rozbieżnych rozwiązań regulacyjnych, a tym samym rozdrobnienia rynku wewnętrznego, co zwiększa ryzyko wzrostu kosztów przestrzegania przepisów ze względu na różne zbiory krajowych wymogów regulacyjnych.
(6)  Strażnicy dostępu wywierają znaczący wpływ na rynek wewnętrzny, gdyż zapewniają dużej liczbie użytkowników biznesowych punkty dostępu umożliwiające im dotarcie do użytkowników końcowych w dowolnym miejscu w Unii i na różnych rynkach. Negatywny wpływ nieuczciwych praktyk na rynek wewnętrzny oraz szczególnie słaba kontestowalność podstawowych usług platformowych, w tym ich negatywne skutki społeczne i gospodarcze, skłoniły ustawodawców krajowych i sektorowe organy regulacyjne do podjęcia działań. Przyjęto już na szczeblu krajowym lub zaproponowano szereg rozwiązań regulacyjnych w celu rozwiązania problemu nieuczciwych praktyk i kontestowalności usług cyfrowych lub przynajmniej w odniesieniu do niektórych z nich. Stwarza to ryzyko rozbieżnych rozwiązań regulacyjnych, a tym samym rozdrobnienia rynku wewnętrznego, co zwiększa ryzyko wzrostu kosztów przestrzegania przepisów ze względu na różne zbiory krajowych wymogów regulacyjnych.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  Zbliżenie rozbieżnych przepisów krajowych powinno wyeliminować ograniczenia swobody świadczenia i odbioru usług, w tym usług detalicznych, na rynku wewnętrznym. Należy zatem ustanowić ukierunkowany zbiór zharmonizowanych przepisów bezwzględnie obowiązujących na poziomie Unii, aby zapewnić kontestowalne i uczciwe rynki cyfrowe, na których działają strażnicy dostępu, w ramach rynku wewnętrznego.
(8)  Zbliżenie rozbieżnych przepisów krajowych powinno wyeliminować ograniczenia swobody świadczenia i odbioru usług, w tym usług detalicznych, na rynku wewnętrznym. Należy zatem ustanowić ukierunkowany zbiór zharmonizowanych zobowiązań prawnych na poziomie Unii, aby zapewnić kontestowalne i uczciwe rynki cyfrowe, na których działają strażnicy dostępu, w ramach rynku wewnętrznego, z korzyścią dla całej gospodarki Unii, a zwłaszcza unijnych konsumentów.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)  Fragmentacji rynku wewnętrznego można skutecznie zapobiec jedynie wówczas, gdy państwa członkowskie nie będą mogły stosować przepisów krajowych, które odnoszą się do rodzajów przedsiębiorstw i usług objętych niniejszym rozporządzeniem. Jednocześnie, ponieważ niniejsze rozporządzenie ma na celu uzupełnienie egzekwowania prawa konkurencji, należy doprecyzować, że niniejsze rozporządzenie nie narusza art. 101 i 102 TFUE, odpowiadających im krajowych reguł konkurencji i innych krajowych reguł konkurencji dotyczących jednostronnego postępowania, które opierają się na zindywidualizowanej ocenie pozycji rynkowych i postępowania, w tym jego prawdopodobnych skutków i dokładnego zakresu zabronionego postępowania, i które przewidują możliwość przedstawiania przez przedsiębiorstwa argumentów dotyczących wydajności i obiektywnego uzasadnienia danego postępowania. Stosowanie tych ostatnich zasad nie powinno jednak mieć wpływu na obowiązki nałożone na strażników dostępu na mocy niniejszego rozporządzenia oraz na ich jednolite i skuteczne stosowanie na rynku wewnętrznym.
(9)  Fragmentacji rynku wewnętrznego można skutecznie zapobiec jedynie wówczas, gdy państwa członkowskie nie będą mogły ograniczać swobody strażników dostępu dodatkowymi przepisami lub obowiązkami w celu zapewnienia kontestowalnych i uczciwych rynków. Nie uniemożliwia to państwom członkowskim nakładania takich samych, surowszych lub innych obowiązków na strażników dostępu, aby realizować uzasadniony interes publiczny, zgodnie z prawem Unii. Do uzasadnionych interesów publicznych mogą między innymi należeć ochrona konsumentów, walka z nieuczciwą konkurencją oraz wspieranie wolności i pluralizmu mediów, wolności wypowiedzi, a także różnorodności kulturowej lub językowej. Jednocześnie, ponieważ niniejsze rozporządzenie ma na celu uzupełnienie egzekwowania prawa konkurencji, należy doprecyzować, że niniejsze rozporządzenie nie narusza art. 101 i 102 TFUE, odpowiadających im krajowych reguł konkurencji i innych krajowych reguł konkurencji dotyczących jednostronnego postępowania, które opierają się na zindywidualizowanej ocenie pozycji rynkowych i postępowania, w tym jego prawdopodobnych skutków i dokładnego zakresu zabronionego postępowania, i które przewidują możliwość przedstawiania przez przedsiębiorstwa argumentów dotyczących wydajności i obiektywnego uzasadnienia danego postępowania. Stosowanie tych ostatnich zasad nie powinno jednak mieć wpływu na obowiązki i zakazy nałożone na strażników dostępu na mocy niniejszego rozporządzenia oraz na ich jednolite i skuteczne stosowanie na rynku wewnętrznym.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)  Art. 101 i 102 TFUE oraz odpowiadające im krajowe reguły konkurencji dotyczące antykonkurencyjnych praktyk wielostronnych i jednostronnych, jak również kontroli połączeń przedsiębiorstw, mają na celu ochronę niezakłóconej konkurencji na rynku. Niniejsze rozporządzenie służy osiągnięciu celu, który ma charakter uzupełniający, lecz różny od celu polegającego na ochronie niezakłóconej konkurencji na danym rynku, określonego w prawie konkurencji, czyli służy zapewnieniu, aby rynki, na których działają strażnicy dostępu, były i pozostały kontestowalne i uczciwe, niezależnie od faktycznych, prawdopodobnych lub domniemanych skutków zachowania danego strażnika dostępu objętego niniejszym rozporządzeniem dla konkurencji na danym rynku. Niniejsze rozporządzenie ma zatem na celu ochronę innego interesu prawnego niż te przepisy i powinno pozostawać bez uszczerbku dla ich stosowania.
(10)  Art. 101 i 102 TFUE oraz odpowiadające im krajowe reguły konkurencji dotyczące antykonkurencyjnych praktyk wielostronnych i jednostronnych, jak również kontroli połączeń przedsiębiorstw, mają na celu ochronę niezakłóconej konkurencji na rynku. Niniejsze rozporządzenie służy osiągnięciu celu, który ma charakter uzupełniający, lecz różny od celu polegającego na ochronie niezakłóconej konkurencji na danym rynku, określonego w prawie konkurencji, czyli służy zapewnieniu, aby rynki, na których działają strażnicy dostępu, były i pozostały kontestowalne i uczciwe, oraz by chronić odnośne prawa użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych, niezależnie od faktycznych, prawdopodobnych lub domniemanych skutków zachowania danego strażnika dostępu objętego niniejszym rozporządzeniem dla konkurencji na danym rynku. Niniejsze rozporządzenie ma zatem na celu ochronę innego interesu prawnego niż te przepisy i powinno pozostawać bez uszczerbku dla ich stosowania.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)  Niniejsze rozporządzenie powinno również uzupełniać, bez uszczerbku dla ich stosowania, przepisy wynikające z innych aktów prawa Unii regulujących określone aspekty świadczenia usług objętych niniejszym rozporządzeniem, w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/115026, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) xx/xx/UE27 (akt o usługach cyfrowych), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67928, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/79029, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/236630 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE31, jak również przepisy krajowe mające na celu egzekwowanie lub, w stosownych przypadkach, wdrożenie tych przepisów unijnych.
(11)  Niniejsze rozporządzenie powinno również uzupełniać, bez uszczerbku dla ich stosowania, przepisy wynikające z innych aktów prawa Unii regulujących określone aspekty świadczenia usług objętych niniejszym rozporządzeniem, w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/115026. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) xx/xx/UE (akt o usługach cyfrowych)27, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67928, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/79029, dyrektywa 2002/58/WE, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/236630, dyrektywa (UE) 2019/882, dyrektywa (UE) 2018/1808 i dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2010/1331, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE i dyrektywa Rady 93/13/EWG, jak również przepisy na szczeblu krajowym przyjęte zgodnie z przepisami unijnymi. Jeżeli chodzi w szczególności o przepisy dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych określone w rozporządzeniu (UE) 2016/679 i dyrektywie 2002/58/WE, niniejsze rozporządzenie stosuje się do nich i nie wywiera na nie wpływu.
__________________
__________________
26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 57).
26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 57).
27 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../... w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE.
27 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../... w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE.
28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 92).
29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 92).
30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 35).
30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 35).
31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1).
31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1).
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)  Słaba kontestowalność i nieuczciwe praktyki w sektorze cyfrowym to problem, który w przypadku niektórych usług cyfrowych występuje częściej i jest wyraźniejszy niż w przypadku innych usług. Dotyczy to w szczególności szeroko rozpowszechnionych i powszechnie wykorzystywanych usług cyfrowych, które przeważnie bezpośrednio pośredniczą między użytkownikami biznesowymi a użytkownikami końcowymi i które najczęściej charakteryzują się takimi cechami jak ekstremalne korzyści skali, bardzo silne efekty sieciowe, zdolność łączenia wielu użytkowników biznesowych z wieloma użytkownikami końcowymi dzięki wielostronności tych usług, efekty uzależnienia od jednego dostawcy, brak multihomingu czy integracja pionowa. Często na danym rynku funkcjonuje tylko jeden duży dostawca tych usług cyfrowych lub bardzo ograniczona liczba takich dostawców. Wspomniani dostawcy podstawowych usług platformowych najczęściej występują w roli strażników dostępu dla użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych, co ma poważne konsekwencje, ponieważ dostawcy ci zyskują zdolność łatwego ustalania warunków handlowych w sposób jednostronny i ze szkodą dla swoich użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych. W związku z tym należy skoncentrować się wyłącznie na tych usługach cyfrowych, z których najpowszechniej korzystają użytkownicy biznesowi i użytkownicy końcowi, oraz na tych, w przypadku których obecne warunki rynkowe świadczą o tym, iż obawy dotyczące słabej kontestowalności i nieuczciwych praktyk ze strony strażników dostępu są wyraźniejsze i bardziej naglące z punktu widzenia rynku wewnętrznego.
(12)  Słaba kontestowalność i nieuczciwe praktyki w sektorze cyfrowym to problem, który w przypadku niektórych usług cyfrowych występuje częściej i jest wyraźniejszy niż w przypadku innych usług. Dotyczy to w szczególności szeroko rozpowszechnionych i powszechnie wykorzystywanych usług cyfrowych, które przeważnie bezpośrednio pośredniczą między użytkownikami biznesowymi a użytkownikami końcowymi i które najczęściej charakteryzują się takimi cechami jak ekstremalne korzyści skali, bardzo silne efekty sieciowe, zdolność łączenia wielu użytkowników biznesowych z wieloma użytkownikami końcowymi dzięki wielostronności tych usług, efekty uzależnienia od jednego dostawcy, brak multihomingu czy integracja pionowa. Często na danym rynku funkcjonuje tylko jeden duży dostawca tych usług cyfrowych lub bardzo ograniczona liczba takich dostawców. Wspomniani dostawcy podstawowych usług platformowych najczęściej występują w roli strażników dostępu dla użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych, co ma poważne konsekwencje, ponieważ dostawcy ci zyskują zdolność łatwego ustalania warunków handlowych w sposób jednostronny i ze szkodą dla swoich użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych. W związku z tym należy skoncentrować się wyłącznie na tych usługach cyfrowych, z których najpowszechniej korzystają użytkownicy biznesowi i użytkownicy końcowi, oraz na tych, w przypadku których obawy dotyczące słabej kontestowalności i nieuczciwych praktyk ze strony strażników dostępu są wyraźniejsze i bardziej naglące z punktu widzenia rynku wewnętrznego.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
(13)  W szczególności usługi pośrednictwa internetowego, wyszukiwarki internetowe, systemy operacyjne, internetowe serwisy społecznościowe, usługi platformy udostępniania wideo, usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów, usługi w chmurze i internetowe usługi reklamowe mogą mieć wpływ zarówno na dużą liczbę użytkowników końcowych, jak i na przedsiębiorstwa, co pociąga za sobą ryzyko nieuczciwych praktyk biznesowych. W związku z tym należy je uwzględnić w definicji podstawowych usług platformowych i objąć zakresem niniejszego rozporządzenia. Usługi pośrednictwa internetowego mogą również występować w dziedzinie usług finansowych i mogą pośredniczyć w świadczeniu takich usług lub być wykorzystywane do świadczenia takich usług, których niewyczerpujący wykaz zawiera załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/153532. W pewnych okolicznościach pojęcie użytkowników końcowych powinno obejmować użytkowników, których tradycyjnie uznaje się za użytkowników biznesowych, ale którzy w danej sytuacji nie korzystają z podstawowych usług platformowych w celu dostarczania towarów lub usług innym użytkownikom końcowym, takich jak na przykład przedsiębiorstwa korzystające z usług w chmurze do własnych celów.
(13)  W szczególności usługi pośrednictwa internetowego, wyszukiwarki internetowe, systemy operacyjne takie jak inteligentne urządzenia, internet rzeczy lub usługi cyfrowe wbudowane w pojazdy, internetowe serwisy społecznościowe, usługi platformy udostępniania wideo, usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów, usługi w chmurze, usługi asystenta wirtualnego, przeglądarki internetowe, telewizja hybrydowa i internetowe usługi reklamowe mogą mieć wpływ zarówno na dużą liczbę użytkowników końcowych, jak i na przedsiębiorstwa, co pociąga za sobą ryzyko nieuczciwych praktyk biznesowych. W związku z tym należy je uwzględnić w definicji podstawowych usług platformowych i objąć zakresem niniejszego rozporządzenia. Usługi pośrednictwa internetowego mogą również występować w dziedzinie usług finansowych i mogą pośredniczyć w świadczeniu takich usług lub być wykorzystywane do świadczenia takich usług, których niewyczerpujący wykaz zawiera załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/153532. W pewnych okolicznościach pojęcie użytkowników końcowych powinno obejmować użytkowników, których tradycyjnie uznaje się za użytkowników biznesowych, ale którzy w danej sytuacji nie korzystają z podstawowych usług platformowych w celu dostarczania towarów lub usług innym użytkownikom końcowym, takich jak na przykład przedsiębiorstwa korzystające z usług w chmurze do własnych celów.
__________________
__________________
32 Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego, Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1.
32 Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego, Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)  Szereg innych usług pomocniczych, takich jak usługi identyfikacji lub usługi płatnicze oraz usługi techniczne, które wspierają świadczenie usług płatniczych, może być świadczonych przez strażników dostępu wraz z podstawowymi usługami platformowymi. Ponieważ strażnicy dostępu często udostępniają portfel swoich usług jako część zintegrowanego ekosystemu, do którego nie mają dostępu, a przynajmniej nie na równych warunkach, zewnętrzni dostawcy takich usług pomocniczych, i mogą powiązać dostęp do podstawowej usługi platformowej ze świadczeniem co najmniej jednej usługi pomocniczej, strażnicy dostępu prawdopodobnie będą mieli większe możliwości i motywację do rozszerzenia swojej siły rynkowej z podstawowych usług platformowych na te usługi pomocnicze, ze szkodą dla możliwości wyboru i dla kontestowalności tych usług.
(14)  Szereg innych usług pomocniczych, takich jak usługi identyfikacji, usługi płatnicze, usługi techniczne, które wspierają świadczenie usług płatniczych, lub usługi płatnicze wewnątrz aplikacji, może być świadczonych przez strażników dostępu wraz z podstawowymi usługami platformowymi. Ponieważ strażnicy dostępu często udostępniają portfel swoich usług jako część zintegrowanego ekosystemu, do którego nie mają dostępu, a przynajmniej nie na równych warunkach, zewnętrzni dostawcy takich usług pomocniczych, i mogą powiązać dostęp do podstawowej usługi platformowej ze świadczeniem co najmniej jednej usługi pomocniczej, strażnicy dostępu prawdopodobnie będą mieli większe możliwości i motywację do rozszerzenia swojej siły rynkowej z podstawowych usług platformowych na te usługi pomocnicze, ze szkodą dla możliwości wyboru i dla kontestowalności tych usług.
Poprawka 244
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)
(14a)   Strażnicy dostępu mogą również świadczyć inne usługi pomocnicze, na przykład sprzedaż detaliczną lub dystrybucję, które są przeznaczone dla użytkowników końcowych obok podstawowych usług platformowych. Takie usługi pomocnicze mogą stanowić konkurencję dla użytkowników biznesowych podstawowej usługi platformowej oraz znacząco przyczynić się do zachwiania równowagi na danym rynku i ostatecznie niesprawiedliwie zwiększyć siłę rynkową strażnika dostępu, w tym w stosunku do partnerów biznesowych strażnika dostępu, takich jak dostawcy towarów lub usług, uzależnionych od takiej usługi pomocniczej. Aby uniemożliwić strażnikom dostępu nieuczciwe wykorzystywanie pozycji rynkowej zapewnianej przez świadczenie usług równoległych, takie usługi pomocnicze powinny również podlegać obowiązkom mającym zastosowanie do podstawowych usług platformowych.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
(20)  Bardzo wysoka liczba użytkowników biznesowych, którzy są zależni od podstawowej usługi platformowej, aby dotrzeć do bardzo wysokiej liczby aktywnych miesięcznie użytkowników końcowych, umożliwia dostawcy tej usługi wpływanie na działalność znacznej części użytkowników biznesowych na swoją korzyść oraz zasadniczo wskazuje, że dostawca pełni funkcję ważnego punktu dostępu. Należy ustalić odpowiednie poziomy tych wartości stanowiące znaczny odsetek całej ludności Unii, jeśli chodzi o użytkowników końcowych, oraz całej populacji przedsiębiorstw korzystających z platform, aby określić próg dla użytkowników biznesowych.
(20)  Bardzo wysoka liczba użytkowników biznesowych, którzy są zależni od podstawowej usługi platformowej, aby dotrzeć do bardzo wysokiej liczby miesięcznych użytkowników końcowych, umożliwia dostawcy tej usługi wpływanie na działalność znacznej części użytkowników biznesowych na swoją korzyść oraz zasadniczo wskazuje, że dostawca pełni funkcję ważnego punktu dostępu. Należy ustalić odpowiednie poziomy tych wartości stanowiące znaczny odsetek całej ludności Unii, jeśli chodzi o użytkowników końcowych, oraz całej populacji przedsiębiorstw korzystających z platform, aby określić próg dla użytkowników biznesowych.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
(21)  Ugruntowana i trwała pozycja w zakresie prowadzonej działalności lub przewidywalne osiągnięcie takiej pozycji w przyszłości występuje zwłaszcza wtedy, gdy kontestowalność pozycji dostawcy podstawowej usługi platformowej jest ograniczona. Może się tak zdarzyć wówczas, gdy dostawca świadczy podstawową usługę platformową w co najmniej trzech państwach członkowskich na rzecz bardzo wysokiej liczby użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych przez co najmniej trzy lata.
(21)  Ugruntowana i trwała pozycja w zakresie prowadzonej działalności lub przewidywalne osiągnięcie takiej pozycji w przyszłości występuje zwłaszcza wtedy, gdy kontestowalność pozycji dostawcy podstawowej usługi platformowej jest ograniczona. Może się tak zdarzyć wówczas, gdy dostawca świadczy podstawową usługę platformową w co najmniej trzech państwach członkowskich na rzecz bardzo wysokiej liczby użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych przez co najmniej trzy lata. W załączniku do niniejszego rozporządzenia należy przedstawić wykaz wskaźników stosowanych przez dostawców podstawowych usług platformowych przy pomiarze miesięcznym użytkowników końcowych i rocznym użytkowników biznesowych.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
(22)  Na takie progi mogą mieć wpływ zmiany na rynku i rozwój techniczny. Komisja powinna być zatem uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych w celu określenia metody ustalania, czy osiągnięto progi ilościowe, oraz – w razie potrzeby – w celu regularnego dostosowywania tej metody do zmian na rynku i rozwoju technologicznego. Jest to szczególnie istotne w przypadku progu odnoszącego się do kapitalizacji rynkowej, który powinien być indeksowany w odpowiednich odstępach czasowych.
(22)  Na takie progi mogą mieć wpływ zmiany na rynku i rozwój techniczny. Komisja powinna być zatem uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych w celu określenia metody ustalania, czy osiągnięto progi ilościowe, aktualizacji wykazu wskaźników określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, oraz – w razie potrzeby – w celu regularnego dostosowywania tej metody do zmian na rynku i rozwoju technologicznego. Jest to szczególnie istotne w przypadku progu odnoszącego się do kapitalizacji rynkowej, który powinien być indeksowany w odpowiednich odstępach czasowych.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23
(23)  Dostawcy podstawowych usług platformowych, którzy spełniają progi ilościowe, ale są w stanie przedstawić dostatecznie uzasadnione argumenty świadczące o tym, że w okolicznościach, w których dana podstawowa usługa platformowa funkcjonuje, nie spełniają oni obiektywnych wymogów dotyczących wyznaczenia jako strażnik dostępu, nie powinni być wyznaczani bezpośrednio, lecz wyłącznie pod warunkiem przeprowadzenia dalszego badania. Ciężar przedstawienia dowodu na to, że domniemanie wynikające ze spełnienia progów ilościowych nie powinno mieć zastosowania do konkretnego dostawcy, powinien spoczywać na tym dostawcy. W swojej ocenie Komisja powinna uwzględniać jedynie te elementy, które są bezpośrednio związane z wymogami dotyczącymi wyznaczenia jako strażnik dostępu, mianowicie czy jest to ważny punkt dostępu obsługiwany przez dostawcę wywierającego znaczący wpływ na rynek wewnętrzny oraz o ugruntowanej i trwałej pozycji – faktycznej albo przewidywalnej. Każde uzasadnienie ze względów gospodarczych mające na celu wykazanie przyrostów wydajności wynikających z konkretnego rodzaju postępowania dostawcy podstawowych usług platformowych należy odrzucać, ponieważ nie jest ono istotne w kontekście wyznaczenia jako strażnik dostępu. Komisja powinna być w stanie podjąć decyzję na podstawie progów ilościowych, gdy dostawca znacznie utrudnia badanie, nie stosując się do środków wdrożonych przez Komisję w ramach badania.
(23)  Dostawcy podstawowych usług platformowych powinni być w stanie wykazać, że pomimo spełnienia progów ilościowych, ze względu na wyjątkowe okoliczności, w których dana podstawowa usługa platformowa funkcjonuje, nie spełniają oni obiektywnych wymogów, aby zostać strażnikami dostępu. W tym celu powinni być w stanie przedstawić wystarczająco przekonujące argumenty. Ciężar przedstawienia przekonującego dowodu na to, że domniemanie wynikające ze spełnienia progów ilościowych nie powinno mieć zastosowania do konkretnego dostawcy, powinien spoczywać na tym dostawcy. Komisja powinna być w stanie podjąć decyzję na podstawie progów ilościowych i dostępnych faktów, gdy dostawca znacznie utrudnia badanie, nie stosując się do środków wdrożonych przez Komisję w ramach badania. Ze względu na zwiększenie przejrzystości rynku Komisja może wymagać, aby informacje dotyczące użytkowników biznesowych i końcowych były weryfikowane przez dostawców usług pomiaru liczby odbiorców będących podmiotami trzecimi, uprawnionych do świadczenia takich usług zgodnie z normami rynkowymi i kodeksami postępowania obowiązującymi w Unii Europejskiej.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29
(29)  Wyznaczeni strażnicy dostępu powinni spełniać obowiązki określone w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do każdej z podstawowych usług platformowych wymienionych w odpowiedniej decyzji o wyznaczeniu. Przepisy bezwzględnie obowiązujące powinny mieć zastosowanie z uwzględnieniem w stosownych przypadkach konglomeratowego charakteru pozycji strażników dostępu. Ponadto środki wdrażające, które Komisja może w drodze decyzji nałożyć na strażnika dostępu w następstwie dialogu regulacyjnego, powinny zostać zaprojektowane w efektywny sposób, z uwzględnieniem cech podstawowych usług platformowych, a także możliwego ryzyka obchodzenia przepisów oraz zgodnie z zasadą proporcjonalności i z poszanowaniem praw podstawowych odnośnych przedsiębiorstw oraz osób trzecich.
(29)  Wyznaczeni strażnicy dostępu powinni spełniać obowiązki określone w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do każdej z podstawowych usług platformowych wymienionych w odpowiedniej decyzji o wyznaczeniu. Przepisy bezwzględnie obowiązujące powinny mieć zastosowanie z uwzględnieniem w stosownych przypadkach konglomeratowego charakteru pozycji strażników dostępu. Ponadto środki wdrażające, które Komisja może w drodze decyzji nałożyć na strażnika dostępu, powinny zostać zaprojektowane w efektywny sposób, z uwzględnieniem cech podstawowych usług platformowych, a także możliwego ryzyka obchodzenia przepisów oraz zgodnie z zasadą proporcjonalności i z poszanowaniem praw podstawowych odnośnych przedsiębiorstw oraz osób trzecich.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30
(30)  Bardzo szybko zmieniający się i złożony pod względem technologicznym charakter podstawowych usług platformowych wymaga dokonywania regularnego przeglądu statusu strażników dostępu, w tym tych, w przypadku których przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości osiągną ugruntowaną i trwałą pozycję w zakresie prowadzonej działalności. Aby zapewnić wszystkim uczestnikom rynku, w tym strażnikom dostępu, wymaganą pewność odnośnie do mających zastosowanie zobowiązań prawnych, konieczne jest wyznaczenie terminu na przeprowadzenie takich regularnych przeglądów. Ważne jest również przeprowadzanie takich przeglądów regularnie, nie rzadziej niż co dwa lata.
(30)  Bardzo szybko zmieniający się i złożony pod względem technologicznym charakter podstawowych usług platformowych wymaga dokonywania regularnego przeglądu statusu strażników dostępu, w tym tych, w przypadku których przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości osiągną ugruntowaną i trwałą pozycję w zakresie prowadzonej działalności. Aby zapewnić wszystkim uczestnikom rynku, w tym strażnikom dostępu, wymaganą pewność odnośnie do mających zastosowanie zobowiązań prawnych, konieczne jest wyznaczenie terminu na przeprowadzenie takich regularnych przeglądów. Ważne jest również przeprowadzanie takich przeglądów regularnie, nie rzadziej niż co rok.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31
(31)  Aby zapewnić skuteczność przeglądu statusu strażnika dostępu, jak również możliwość dostosowywania wykazu podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu, strażnicy dostępu powinni informować Komisję o wszystkich swoich planowanych i zakończonych przejęciach innych dostawców podstawowych usług platformowych lub jakichkolwiek innych usług świadczonych w sektorze cyfrowym. Takie informacje powinny nie tylko być przydatne we wspomnianym powyżej procesie przeglądu dotyczącym statusu poszczególnych strażników dostępu, ale zapewnią również informacje o kluczowym znaczeniu dla monitorowania ogólniejszych tendencji w zakresie kontestowalności w sektorze cyfrowym, w związku z czym mogą być użytecznym elementem do rozważenia w kontekście badań rynku przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.
(31)  Aby zapewnić skuteczność przeglądu statusu strażnika dostępu, jak również możliwość dostosowywania wykazu podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu, strażnicy dostępu powinni informować Komisję o wszystkich swoich planowanych i zakończonych przejęciach innych dostawców podstawowych usług platformowych lub jakichkolwiek innych usług świadczonych w sektorze cyfrowym. Takie informacje powinny nie tylko być przydatne we wspomnianym powyżej procesie przeglądu dotyczącym statusu poszczególnych strażników dostępu, ale zapewnią również informacje o kluczowym znaczeniu dla monitorowania ogólniejszych tendencji w zakresie kontestowalności w sektorze cyfrowym, w związku z czym mogą być użytecznym elementem do rozważenia w kontekście badań rynku przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. Komisja powinna poinformować właściwe organy krajowe o takich zgłoszeniach. Informacja może zostać wykorzystana, aby uruchomić system odsyłania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia (WE) nr 139/2004.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32
(32)  Aby zabezpieczyć uczciwość i kontestowalność podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażników dostępu, konieczne jest ustanowienie w sposób jasny i jednoznaczny zbioru zharmonizowanych obowiązków w odniesieniu do tych usług. Takie przepisy są potrzebne, aby zniwelować ryzyko dotyczące szkodliwych skutków nieuczciwych praktyk stosowanych przez strażników dostępu, z korzyścią dla środowiska biznesowego, w którym świadczone są przedmiotowe usługi, z korzyścią dla użytkowników i wreszcie z korzyścią dla całego społeczeństwa. Biorąc pod uwagę szybko zmieniający się i dynamiczny charakter rynków cyfrowych oraz znaczącą siłę gospodarczą strażników dostępu, ważne jest, aby obowiązki te były skutecznie stosowane i nie były obchodzone. Aby to osiągnąć, przedmiotowe obowiązki powinny mieć zastosowanie do wszelkich praktyk strażnika dostępu, niezależnie od ich formy i niezależnie od tego, czy mają one charakter umowny, komercyjny, techniczny czy jakikolwiek inny, o ile dana praktyka odpowiada rodzajowi praktyki, którego dotyczy jeden z obowiązków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.
(32)  Aby zabezpieczyć uczciwość i kontestowalność podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażników dostępu, konieczne jest ustanowienie w sposób jasny i jednoznaczny zbioru zharmonizowanych obowiązków w odniesieniu do tych usług. Takie przepisy są potrzebne, aby zniwelować ryzyko dotyczące szkodliwych skutków nieuczciwych praktyk stosowanych przez strażników dostępu, z korzyścią dla środowiska biznesowego, w którym świadczone są przedmiotowe usługi, z korzyścią dla użytkowników i wreszcie z korzyścią dla całego społeczeństwa. Biorąc pod uwagę szybko zmieniający się i dynamiczny charakter rynków cyfrowych oraz znaczącą siłę gospodarczą strażników dostępu, ważne jest, aby obowiązki te były skutecznie stosowane i nie były obchodzone. Aby to osiągnąć, przedmiotowe obowiązki powinny mieć zastosowanie do wszelkich postępowań strażnika dostępu, niezależnie od ich formy i niezależnie od tego, czy mają one charakter umowny, komercyjny, techniczny czy jakikolwiek inny, o ile może ono w praktyce mieć cel lub skutek równoważny z praktykami, które są zakazane na mocy niniejszego rozporządzenia. Takim postepowaniem może być projekt technologiczny stosowany przez strażnika dostępu, przedstawianie użytkownikom końcowym opcji wyboru w sposób, który nie jest neutralny, lub wykorzystywanie struktury, funkcji lub sposobu obsługi interfejsu użytkownika lub jego części w celu podważenia lub ograniczenia autonomii użytkownika, możliwości podejmowania decyzji lub wyboru.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33
(33)  Obowiązki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu są ograniczone do tego, co jest niezbędne i uzasadnione, aby rozwiązać kwestię nieuczciwości zidentyfikowanych praktyk strażników dostępu oraz aby zapewnić kontestowalność podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażników dostępu. W związku z tym nałożone obowiązki powinny odpowiadać tym praktykom, które uznaje się za nieuczciwe, biorąc pod uwagę cechy sektora cyfrowego oraz gdy z doświadczenia zdobytego na przykład w zakresie egzekwowania unijnych reguł konkurencji wynika, że mają one szczególnie negatywny bezpośredni wpływ na użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych. Ponadto konieczne jest przewidzenie możliwości dialogu regulacyjnego ze strażnikami dostępu w celu dostosowania tych obowiązków, które prawdopodobnie będą wymagały szczególnych środków wdrażających w celu zapewnienia ich skuteczności i proporcjonalności. Wspomniane obowiązki powinny być aktualizowane wyłącznie po dokładnym zbadaniu charakteru i wpływu konkretnych praktyk, które to praktyki mogły zostać niedawno zidentyfikowane – w następstwie dogłębnego badania – jako nieuczciwe lub ograniczające kontestowalność w ten sam sposób, co nieuczciwe praktyki określone w niniejszym rozporządzeniu, podczas gdy potencjalnie nie są one objęte zakresem obecnego zbioru obowiązków.
(33)  Obowiązki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu są ograniczone do tego, co jest niezbędne i uzasadnione, aby rozwiązać kwestię nieuczciwości zidentyfikowanych praktyk strażników dostępu oraz aby zapewnić kontestowalność podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażników dostępu. W związku z tym nałożone obowiązki powinny odpowiadać tym praktykom, które uznaje się za nieuczciwe, biorąc pod uwagę cechy sektora cyfrowego oraz gdy z doświadczenia zdobytego na przykład w zakresie egzekwowania unijnych reguł konkurencji wynika, że mają one szczególnie negatywny bezpośredni wpływ na użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych. Obowiązki określone w rozporządzeniu powinny uwzględniać charakter świadczonych podstawowych usług platformowych oraz różne istniejące modele biznesowe. Ponadto konieczne jest przewidzenie możliwości dialogu regulacyjnego ze strażnikami dostępu w celu dostosowania tych obowiązków, które prawdopodobnie będą wymagały szczególnych środków wdrażających w celu zapewnienia ich skuteczności i proporcjonalności. Wspomniane obowiązki powinny być aktualizowane wyłącznie po dokładnym zbadaniu charakteru i wpływu konkretnych praktyk, które to praktyki mogły zostać niedawno zidentyfikowane jako nieuczciwe lub ograniczające kontestowalność w ten sam sposób, co nieuczciwe praktyki określone w niniejszym rozporządzeniu, podczas gdy potencjalnie nie są one objęte zakresem obecnego zbioru obowiązków.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36
(36)  Postępowanie polegające na łączeniu danych użytkowników końcowych z różnych źródeł lub na logowaniu użytkowników do różnych usług oferowanych przez strażników dostępu daje strażnikom dostępu potencjalne korzyści wynikające z nagromadzenia danych, tym samym podnosząc bariery wejścia. W celu zapewnienia, aby strażnicy dostępu nie osłabiali nieuczciwie kontestowalności podstawowych usług platformowych, powinni oni umożliwiać swoim użytkownikom końcowym możliwość swobodnego wybrania takich praktyk biznesowych, oferując mniej spersonalizowane rozwiązanie alternatywne. Możliwość ta powinna obejmować wszystkie możliwe źródła danych osobowych, w tym usługi własne strażnika dostępu, jak również strony internetowe osób trzecich, oraz powinna być z wyprzedzeniem przedstawiana użytkownikowi końcowemu w sposób wyraźny, jasny i bezpośredni.
(36)  Postępowanie polegające na łączeniu danych użytkowników końcowych z różnych źródeł lub na logowaniu użytkowników do różnych usług oferowanych przez strażników dostępu daje strażnikom dostępu potencjalne korzyści wynikające z nagromadzenia danych, tym samym podnosząc bariery wejścia. W celu zapewnienia, aby strażnicy dostępu nie osłabiali nieuczciwie kontestowalności podstawowych usług platformowych, powinni oni umożliwiać swoim użytkownikom końcowym możliwość swobodnego wybrania takich praktyk biznesowych, oferując mniej spersonalizowane, ale równoważne, rozwiązanie alternatywne. Mniej spersonalizowana alternatywa nie powinna być różna lub pogorszona w porównaniu z usługą oferowaną użytkownikom końcowym, którzy wyrażają zgodę na łączenie ich danych osobowych. Możliwość ta powinna obejmować wszystkie możliwe źródła danych osobowych, w tym usługi własne strażnika dostępu, jak również strony internetowe osób trzecich, oraz powinna być z wyprzedzeniem przedstawiana użytkownikowi końcowemu w sposób wyraźny, jasny i bezpośredni.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36 a (nowy)
(36a)  Małoletni zasługują na szczególną ochronę ich danych osobowych, w szczególności jeśli chodzi o ich wykorzystywanie do celów marketingowych lub tworzenia profili osobowości lub użytkowników oraz gromadzenia danych osobowych. Dlatego dane osobowe małoletnich zebrane lub w inny sposób wygenerowane przez strażników dostępu nie mogą być przetwarzane do celów handlowych, takich jak marketing bezpośredni, profilowanie czy reklama ukierunkowana behawioralnie.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36 b (nowy)
(36b)  Aby zagwarantować użytkownikom końcowym sprawiedliwy wybór, odmowa zgody nie powinna być trudniejsza niż udzielenie zgody. Ponadto, aby chronić prawa i swobody użytkowników końcowych, przetwarzanie danych osobowych do celów reklamowych powinno odbywać się zgodnie z wymogami minimalizacji danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2016/679. Także przetwarzanie danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopogląd bądź przynależność do związków zawodowych, a także dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego albo orientacji seksualnej powinno być ściśle ograniczone i podlegać odpowiednim zabezpieczeniom określonym w art. 9 rozporządzenia (UE) 2016/679.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37
(37)  Ze względu na swoją pozycję strażnicy dostępu mogą w określonych przypadkach ograniczać użytkownikom biznesowym swoich usług pośrednictwa internetowego możliwość oferowania ich towarów lub usług użytkownikom końcowym na korzystniejszych warunkach, w tym cenowych, za pośrednictwem innych usług pośrednictwa internetowego. Takie ograniczenia w znacznym stopniu zniechęcają użytkowników biznesowych danych strażników dostępu do korzystania z alternatywnych usług pośrednictwa internetowego, co zmniejsza kontestowalność między platformami, a w konsekwencji ogranicza wybór alternatywnych internetowych kanałów pośrednictwa dla użytkowników końcowych. W celu zapewnienia, aby użytkownicy biznesowi usług pośrednictwa internetowego świadczonych przez strażników dostępu mogli swobodnie wybierać alternatywne usługi pośrednictwa internetowego i różnicować warunki, na jakich oferują swoje produkty lub usługi użytkownikom końcowym, nie należy akceptować stosowania przez strażników dostępu praktyki polegającej na ograniczaniu użytkownikom biznesowym możliwości różnicowania warunków handlowych, w tym cenowych. Takie ograniczenie powinno mieć zastosowanie do każdego środka o równoważnym skutku, takiego jak na przykład zwiększone stawki prowizji lub skreślenie z listy ofert użytkowników biznesowych.
(37)  Ze względu na swoją pozycję strażnicy dostępu mogą, w określonych przypadkach, poprzez narzucanie warunków umownych, ograniczać użytkownikom biznesowym swoich usług pośrednictwa internetowego możliwość oferowania ich towarów lub usług użytkownikom końcowym na korzystniejszych warunkach, w tym cenowych, za pośrednictwem innych usług pośrednictwa internetowego lub bezpośrednich kanałów biznesowych. Takie ograniczenia w znacznym stopniu zniechęcają użytkowników biznesowych danych strażników dostępu do korzystania z alternatywnych usług pośrednictwa internetowego lub bezpośrednich kanałów dystrybucji, co zmniejsza kontestowalność między platformami, a w konsekwencji ogranicza wybór alternatywnych internetowych kanałów pośrednictwa dla użytkowników końcowych. W celu zapewnienia, aby użytkownicy biznesowi usług pośrednictwa internetowego świadczonych przez strażników dostępu mogli swobodnie wybierać alternatywne usługi pośrednictwa internetowego lub inne bezpośrednie kanały dystrybucji i różnicować warunki, na jakich oferują swoje produkty lub usługi użytkownikom końcowym, nie należy akceptować stosowania przez strażników dostępu praktyki polegającej na ograniczaniu użytkownikom biznesowym możliwości różnicowania warunków handlowych, w tym cenowych. Takie ograniczenie powinno mieć zastosowanie do każdego środka o równoważnym skutku, takiego jak na przykład zwiększone stawki prowizji lub skreślenie z listy ofert użytkowników biznesowych.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38
(38)  Aby zapobiec dalszemu zwiększeniu swojej zależności od podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażników dostępu, użytkownicy biznesowi tych strażników dostępu powinni mieć swobodę promowania i wybierania kanału dystrybucji, który uważają za najbardziej odpowiedni w kontaktach z dowolnymi użytkownikami końcowymi, których ci użytkownicy biznesowi już pozyskali za pośrednictwem podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu. Z kolei użytkownicy końcowi również powinni mieć swobodę wyboru ofert takich użytkowników biznesowych oraz zawierania z nimi umów albo za pośrednictwem podstawowych usług platformowych strażnika dostępu, w stosownych przypadkach, albo korzystając z bezpośredniego kanału dystrybucji użytkownika biznesowego lub innej pośredniego kanału dystrybucji, z którego taki użytkownik biznesowy może korzystać. Powinno to mieć zastosowanie do promowania ofert i zawierania umów pomiędzy użytkownikami biznesowymi a użytkownikami końcowymi. Ponadto nie należy podważać ani ograniczać możliwości swobodnego nabywania przez użytkowników końcowych treści, abonamentów, funkcji lub innych pozycji poza podstawowymi usługami platformowymi strażnika dostępu. W szczególności należy unikać sytuacji, w której strażnicy dostępu ograniczają użytkownikom końcowym dostęp do takich usług i możliwość korzystania z nich za pośrednictwem aplikacji działającej na ich podstawowej usłudze platformowej. Na przykład abonentom treści internetowych zakupionych poza aplikacją do pobrania lub zakupionych w sklepie z aplikacjami nie należy uniemożliwiać dostępu do takich treści internetowych w aplikacji w ramach podstawowej usługi platformowej strażnika dostępu tylko dlatego, że zostały zakupione poza taką aplikacją lub sklepem z aplikacjami.
(38)  Aby zapobiec dalszemu zwiększeniu swojej zależności od podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażników dostępu, użytkownicy biznesowi tych strażników dostępu powinni mieć swobodę promowania i wybierania kanału dystrybucji, który uważają za najbardziej odpowiedni w kontaktach z dowolnymi użytkownikami końcowymi, których ci użytkownicy biznesowi już pozyskali za pośrednictwem podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu lub za pośrednictwem innych kanałów. Pozyskany użytkownik końcowy to użytkownik końcowy, który nawiązał już stosunek umowny z użytkownikiem biznesowym. Takie stosunki umowne mogą mieć charakter płatny lub bezpłatny (np. bezpłatne testy, limitowane usługi bezpłatne) i mogły zostać zawarte albo w ramach podstawowej usługi platformowej strażnika dostępu, albo za pośrednictwem innego kanału. Z kolei użytkownicy końcowi również powinni mieć swobodę wyboru ofert takich użytkowników biznesowych oraz zawierania z nimi umów albo za pośrednictwem podstawowych usług platformowych strażnika dostępu, w stosownych przypadkach, albo korzystając z bezpośredniego kanału dystrybucji użytkownika biznesowego lub innej pośredniego kanału dystrybucji, z którego taki użytkownik biznesowy może korzystać. Powinno to mieć zastosowanie do promowania ofert, komunikacji i zawierania umów pomiędzy użytkownikami biznesowymi a użytkownikami końcowymi. Ponadto nie należy podważać ani ograniczać możliwości swobodnego nabywania przez użytkowników końcowych treści, abonamentów, funkcji lub innych pozycji poza podstawowymi usługami platformowymi strażnika dostępu. W szczególności należy unikać sytuacji, w której strażnicy dostępu ograniczają użytkownikom końcowym dostęp do takich usług i możliwość korzystania z nich za pośrednictwem aplikacji działającej na ich podstawowej usłudze platformowej. Na przykład abonentom treści internetowych zakupionych poza aplikacją do pobrania lub zakupionych w sklepie z aplikacjami nie należy uniemożliwiać dostępu do takich treści internetowych w aplikacji w ramach podstawowej usługi platformowej strażnika dostępu tylko dlatego, że zostały zakupione poza taką aplikacją lub sklepem z aplikacjami.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39
(39)  W celu zabezpieczenia uczciwego środowiska handlowego i ochrony kontestowalności sektora cyfrowego ważne jest, aby zabezpieczyć prawo użytkowników biznesowych do zgłaszania obaw dotyczących nieuczciwego postępowania strażników dostępu wszelkim właściwym organom administracyjnym lub innym organom publicznym. Użytkownicy biznesowi mogą być na przykład zainteresowani złożeniem skargi na różnego rodzaju nieuczciwe praktyki, takie jak dyskryminujące warunki dostępu, nieuzasadnione zamykanie kont użytkowników biznesowych lub niejasne podstawy skreślenia produktu z listy ofert. Należy w związku z tym zakazać wszelkich praktyk, które w jakikolwiek sposób ograniczałyby taką możliwość zgłaszania obaw lub dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez klauzule poufności zawarte w umowach lub innych pisemnych warunkach. Zakaz taki powinien pozostawać bez uszczerbku dla prawa użytkowników biznesowych i strażników dostępu do określania w swoich umowach warunków korzystania, w tym korzystania z prawnych mechanizmów rozpatrywania skarg, w tym jakiegokolwiek korzystania z alternatywnych mechanizmów rozstrzygania sporów lub z jurysdykcji konkretnych sądów zgodnie z odpowiednim prawem unijnym i krajowym. Ponadto zakaz taki powinien pozostawać bez uszczerbku dla roli odgrywanej przez strażników dostępu w zwalczaniu nielegalnych treści w internecie.
(39)  W celu zabezpieczenia uczciwego środowiska handlowego i ochrony kontestowalności sektora cyfrowego ważne jest, aby zabezpieczyć prawo użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych, a także sygnalistów do zgłaszania obaw dotyczących nieuczciwego postępowania strażników dostępu wszelkim właściwym organom administracyjnym lub innym organom publicznym. Użytkownicy biznesowi lub użytkownicy końcowi mogą być na przykład zainteresowani złożeniem skargi na różnego rodzaju nieuczciwe praktyki, takie jak dyskryminujące warunki dostępu, nieuzasadnione zamykanie kont użytkowników biznesowych lub niejasne podstawy skreślenia produktu z listy ofert. Należy w związku z tym zakazać wszelkich praktyk, które w jakikolwiek sposób ograniczałyby lub utrudniały taką możliwość zgłaszania obaw lub dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez klauzule poufności zawarte w umowach lub innych pisemnych warunkach. Zakaz taki powinien pozostawać bez uszczerbku dla prawa użytkowników biznesowych i strażników dostępu do określania w swoich umowach warunków korzystania, w tym korzystania z prawnych mechanizmów rozpatrywania skarg, w tym jakiegokolwiek korzystania z alternatywnych mechanizmów rozstrzygania sporów lub z jurysdykcji konkretnych sądów zgodnie z odpowiednim prawem unijnym i krajowym. Ponadto zakaz taki powinien pozostawać bez uszczerbku dla roli odgrywanej przez strażników dostępu w zwalczaniu nielegalnych treści w internecie.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40
(40)  Usługi identyfikacyjne mają zasadnicze znaczenie dla prowadzenia działalności przez użytkowników biznesowych, ponieważ mogą one umożliwić im nie tylko optymalizację usług w zakresie dozwolonym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i dyrektywą 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady33, ale również zwiększenie zaufania do transakcji internetowych, zgodnie z prawem unijnym lub krajowym. Strażnicy dostępu nie powinni zatem wykorzystywać swojej pozycji dostawcy podstawowych usług platformowych i wymagać od zależnych od nich użytkowników biznesowych, aby uwzględniali jakiekolwiek usługi identyfikacyjne świadczone przez samego strażnika dostępu w ramach usług lub produktów oferowanych ich użytkownikom końcowym, gdy tacy użytkownicy biznesowi mają dostęp do innych usług identyfikacyjnych.
(40)  Strażnicy dostępu oferują szereg usług pomocniczych. Aby zapewnić kontestowalność niezwykle ważne jest, aby użytkownicy biznesowi mieli swobodę wyboru takich usług pomocniczych i nie musieli obawiać się żadnych szkodliwych skutków podczas świadczenia podstawowej usługi platformowej i prowadzenia działalności, ponieważ mogą one umożliwić im nie tylko optymalizację usług w zakresie dozwolonym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i dyrektywą 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady33, ale również zwiększenie zaufania do transakcji internetowych, zgodnie z prawem unijnym lub krajowym. Strażnicy dostępu nie powinni zatem wykorzystywać swojej pozycji dostawcy podstawowych usług platformowych i wymagać od zależnych od nich użytkowników biznesowych, aby korzystali z jakiejkolwiek usługi pomocniczej świadczonej przez strażnika dostępu lub konkretną stronę trzecią, oferowali taką usługę lub uwzględniali ją, jeżeli ci użytkownicy biznesowi mają dostęp do innych usług pomocniczych. Strażnicy dostępu nie powinni wykorzystywać swojej pozycji dostawcy podstawowych usług platformowych i wymagać od zależnych od nich użytkowników biznesowych, aby uwzględniali jakiekolwiek usługi identyfikacyjne świadczone przez samego strażnika dostępu w ramach usług lub produktów oferowanych ich użytkownikom końcowym, gdy tacy użytkownicy biznesowi mają dostęp do innych usług identyfikacyjnych.
__________________
__________________
33 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).
33 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41
(41)  Strażnicy dostępu nie powinni ograniczać swobody wyboru użytkowników końcowych przez techniczne uniemożliwianie im korzystania z różnych aplikacji i usług lub wykupowania abonamentów różnych aplikacji i usług. Strażnicy dostępu powinni w związku z tym zapewniać swobodę wyboru niezależnie od tego, czy są producentami jakiegokolwiek sprzętu zapewniającego dostęp do takich aplikacji lub usług, oraz nie powinni stwarzać sztucznych barier technicznych sprawiających, że zmiana aplikacji lub usługi staje się niemożliwa lub nieskuteczna. Samo zaoferowanie danego produktu lub danej usługi użytkownikom końcowym, w tym poprzez preinstalację, a także ulepszenie oferty dla użytkowników końcowych, obejmujące m.in. niższą cenę lub wyższą jakość, nie stanowiłoby samo w sobie bariery dla zmiany.
(41)  Strażnicy dostępu nie powinni ograniczać swobody wyboru użytkowników końcowych przez techniczne uniemożliwianie im korzystania z różnych aplikacji i usług lub wykupowania abonamentów różnych aplikacji i usług. Strażnicy dostępu powinni w związku z tym zapewniać swobodę wyboru niezależnie od tego, czy są producentami jakiegokolwiek sprzętu zapewniającego dostęp do takich aplikacji lub usług, oraz nie powinni stwarzać sztucznych barier technicznych sprawiających, że zmiana aplikacji lub usługi staje się trudniejsza lub nieskuteczna. Samo zaoferowanie danego produktu lub danej usługi użytkownikom końcowym, w tym poprzez preinstalację, a także ulepszenie oferty dla użytkowników końcowych, obejmujące m.in. niższą cenę lub wyższą jakość, nie stanowiłoby samo w sobie bariery dla zmiany.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42
(42)  Warunki, na jakich strażnicy dostępu świadczą internetowe usługi reklamowe na rzecz użytkowników biznesowych, w tym zarówno reklamodawców, jak i wydawców, są często nieprzejrzyste i niejasne. Taka niejasność jest częściowo powiązana z praktykami kilku platform, ale wynika również z ogromnej złożoności współczesnej reklamy programatycznej. Uznaje się, że sektor ten stał się mniej przejrzysty po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących prywatności, i oczekuje się, że stanie się on jeszcze bardziej nieprzejrzysty wraz z zapowiadanym usunięciem plików cookie osób trzecich. W rezultacie reklamodawcy i wydawcy często nie mają informacji lub wiedzy na temat warunków usług reklamowych, które zakupili, i mają mniejszą zdolność zmiany dostawców internetowych usług reklamowych na alternatywnych dostawców. Ponadto koszty reklam internetowych mogą być wyższe niż w bardziej uczciwym, przejrzystym i kontestowalnym środowisku platform. Te wyższe koszty zostaną prawdopodobnie odzwierciedlone w cenach, które użytkownicy końcowi płacą za wiele codziennych produktów i usług opartych na wykorzystaniu reklam internetowych. Obowiązki w zakresie przejrzystości powinny zatem obejmować wymóg, aby strażnicy dostępu udzielali reklamodawcom i wydawcom, na rzecz których świadczą internetowe usługi reklamowe, na ich żądanie i w możliwym zakresie informacji, które umożliwiają obu stronom zrozumienie ceny płaconej za każdą z poszczególnych usług reklamowych świadczonych w ramach odpowiedniego łańcucha wartości reklam.
(42)  Warunki, na jakich strażnicy dostępu świadczą internetowe usługi reklamowe na rzecz użytkowników biznesowych, w tym zarówno reklamodawców, jak i wydawców, są często nieprzejrzyste i niejasne. Taka niejasność jest częściowo powiązana z praktykami kilku platform, ale wynika również z ogromnej złożoności współczesnej reklamy programatycznej. Uznaje się, że sektor ten stał się mniej przejrzysty po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących prywatności, i oczekuje się, że stanie się on jeszcze bardziej nieprzejrzysty wraz z zapowiadanym usunięciem plików cookie osób trzecich. W rezultacie reklamodawcy i wydawcy często nie mają informacji lub wiedzy na temat warunków usług reklamowych, które zakupili, i mają mniejszą zdolność zmiany dostawców internetowych usług reklamowych na alternatywnych dostawców. Ponadto koszty reklam internetowych mogą być wyższe niż w bardziej uczciwym, przejrzystym i kontestowalnym środowisku platform. Te wyższe koszty zostaną prawdopodobnie odzwierciedlone w cenach, które użytkownicy końcowi płacą za wiele codziennych produktów i usług opartych na wykorzystaniu reklam internetowych. Obowiązki w zakresie przejrzystości powinny zatem obejmować wymóg, aby strażnicy dostępu udzielali reklamodawcom i wydawcom, na rzecz których świadczą internetowe usługi reklamowe, bezpłatnych, skutecznych, wysokiej jakości, ciągłych informacji w czasie rzeczywistym, na ich żądanie i w możliwym zakresie informacji, które umożliwiają obu stronom zrozumienie ceny płaconej za każdą z poszczególnych usług reklamowych świadczonych w ramach odpowiedniego łańcucha wartości reklam oraz dostępność i widoczność reklamy.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44
(44)  Użytkownicy biznesowi mogą również dokonywać zakupu usług reklamowych od dostawcy podstawowych usług platformowych w celu dostarczania towarów i świadczenia usług na rzecz użytkowników końcowych. W tym przypadku może okazać się, że dane nie są generowane w ramach podstawowej usługi platformowej, lecz dostarczane na potrzeby takiej usługi przez użytkownika biznesowego lub generowane na podstawie jego działań podejmowanych za pośrednictwem odnośnej podstawowej usługi platformowej. W niektórych przypadkach ta podstawowa usługa platformowa zapewniająca reklamę może pełnić podwójną rolę – pośrednika i dostawcy usług reklamowych. Wówczas obowiązek, w ramach którego zabrania się strażnikowi dostępu pełniącemu podwójną rolę wykorzystywania danych użytkowników biznesowych, powinien mieć zastosowanie również w odniesieniu do danych, które podmiot świadczący podstawową usługę platformową otrzymał od przedsiębiorstw w celu świadczenia usług reklamowych związanych z tą podstawową usługą platformową.
(44)  Użytkownicy biznesowi mogą również dokonywać zakupu usług reklamowych od dostawcy podstawowych usług platformowych w celu dostarczania towarów i świadczenia usług na rzecz użytkowników końcowych. W tym przypadku może okazać się, że dane nie są generowane w ramach podstawowej usługi platformowej, lecz dostarczane na potrzeby takiej usługi przez użytkownika biznesowego lub generowane na podstawie jego działań podejmowanych za pośrednictwem odnośnej podstawowej usługi platformowej. W niektórych przypadkach ta podstawowa usługa platformowa zapewniająca reklamę może pełnić podwójną rolę – pośrednika i dostawcy usług reklamowych. Wówczas obowiązek, w ramach którego zabrania się strażnikowi dostępu pełniącemu podwójną rolę wykorzystywania danych użytkowników biznesowych, powinien mieć zastosowanie również w odniesieniu do danych, które podmiot świadczący podstawową usługę platformową otrzymał od przedsiębiorstw w celu świadczenia usług reklamowych związanych z tą podstawową usługą platformową. Ponadto strażnik dostępu powinien powstrzymać się od ujawniania jakichkolwiek szczególnie chronionych informacji handlowych uzyskanych w związku z jedną z jego usług reklamowych jakiejkolwiek osobie trzeciej należącej do tego samego przedsiębiorstwa oraz od wykorzystywania takich informacji do celów innych niż świadczenie konkretnej usługi reklamowej, chyba że jest to konieczne do przeprowadzenia transakcji handlowej.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46
(46)  Strażnik dostępu może stosować różne środki w celu faworyzowania własnych usług lub produktów w ramach swojej podstawowej usługi platformowej, ze szkodą dla takich samych lub podobnych usług, które użytkownicy końcowi mogliby otrzymać za pośrednictwem osób trzecich. Może tak być na przykład wtedy, gdy pewne aplikacje lub usługi są preinstalowane przez strażnika dostępu. Aby umożliwić użytkownikom końcowym wybór, strażnicy dostępu nie powinni uniemożliwiać im odinstalowania aplikacji preinstalowanych w swojej podstawowej usłudze platformowej i w ten sposób faworyzować własnych aplikacji.
(46)  Strażnik dostępu może stosować różne środki w celu faworyzowania własnych usług lub produktów w ramach swojej podstawowej usługi platformowej, ze szkodą dla takich samych lub podobnych usług, które użytkownicy końcowi mogliby otrzymać za pośrednictwem osób trzecich. Może tak być na przykład wtedy, gdy pewne aplikacje lub usługi są preinstalowane przez strażnika dostępu. Aby umożliwić użytkownikom końcowym wybór, strażnicy dostępu nie powinni uniemożliwiać im odinstalowania aplikacji preinstalowanych w swojej podstawowej usłudze platformowej i w ten sposób faworyzować własnych aplikacji. Strażnik dostępu może ograniczyć takie odinstalowanie, jeżeli takie aplikacje są niezbędne do funkcjonowania systemu operacyjnego lub urządzenia.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47
(47)  Zasady, które strażnicy dostępu ustalają w odniesieniu do dystrybucji aplikacji, mogą w niektórych okolicznościach ograniczać użytkownikom końcowym możliwość instalowania aplikacji lub sklepów z aplikacjami osób trzecich na systemach operacyjnych lub sprzęcie odpowiedniego strażnika dostępu i efektywnego korzystania z takich aplikacji lub sklepów oraz ograniczać użytkownikom końcowym możliwość dostępu do tych aplikacji lub sklepów z aplikacjami poza podstawową usługą platformową danego strażnika dostępu. Takie ograniczenia mogą utrudniać deweloperom aplikacji korzystanie z alternatywnych kanałów dystrybucji oraz ograniczać użytkownikom końcowym swobodę wyboru spośród różnych aplikacji z różnych kanałów dystrybucji i powinny być zakazane jako nieuczciwe i mogące osłabiać kontestowalność podstawowych usług platformowych. W celu zapewnienia, aby aplikacje lub sklepy z aplikacjami osób trzecich nie zagrażały integralności sprzętu lub systemu operacyjnego dostarczanego przez strażnika dostępu, dany strażnik dostępu może wdrożyć proporcjonalne środki techniczne lub umowne służące osiągnięciu tego celu, jeśli wykaże, że takie środki są niezbędne i uzasadnione oraz że nie ma mniej restrykcyjnych sposobów na zabezpieczenie integralności tego sprzętu lub systemu operacyjnego.
(47)  Zasady, które strażnicy dostępu ustalają w odniesieniu do dystrybucji aplikacji, mogą w niektórych okolicznościach ograniczać użytkownikom końcowym możliwość instalowania aplikacji lub sklepów z aplikacjami osób trzecich na systemach operacyjnych lub sprzęcie odpowiedniego strażnika dostępu i efektywnego korzystania z takich aplikacji lub sklepów oraz ograniczać użytkownikom końcowym możliwość dostępu do tych aplikacji lub sklepów z aplikacjami poza podstawową usługą platformową danego strażnika dostępu. Takie ograniczenia mogą utrudniać deweloperom aplikacji korzystanie z alternatywnych kanałów dystrybucji oraz ograniczać użytkownikom końcowym swobodę wyboru spośród różnych aplikacji z różnych kanałów dystrybucji i powinny być zakazane jako nieuczciwe i mogące osłabiać kontestowalność podstawowych usług platformowych. Aby zagwarantować kontestowalność, strażnik dostępu powinien, jeśli jest to właściwe, skłonić użytkownika końcowego do podjęcia decyzji, czy pobrana aplikacja lub sklep z aplikacjami mają stać się domyślne. W celu zapewnienia, aby aplikacje lub sklepy z aplikacjami osób trzecich nie zagrażały integralności sprzętu lub systemu operacyjnego dostarczanego przez strażnika dostępu, dany strażnik dostępu może wdrożyć proporcjonalne środki techniczne lub umowne służące osiągnięciu tego celu, jeśli wykaże, że takie środki są niezbędne i uzasadnione oraz że nie ma mniej restrykcyjnych sposobów na zabezpieczenie integralności tego sprzętu lub systemu operacyjnego.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48
(48)  Strażnicy dostępu są często zintegrowani wertykalnie i oferują użytkownikom końcowym produkty lub usługi za pośrednictwem własnych podstawowych usług platformowych lub za pośrednictwem użytkownika biznesowego, nad którym sprawują kontrolę, co często prowadzi do konfliktu interesów. Przykładem jest sytuacja, w której strażnik dostępu oferuje własne usługi pośrednictwa internetowego za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej. Gdy strażnicy dostępu oferują te produkty lub usługi w ramach podstawowej usługi platformowej, mogą zarezerwować lepszą pozycję pod względem plasowania dla własnej oferty ze szkodą dla produktów osób trzecich również działających w ramach tej podstawowej usługi platformowej. Może się tak wydarzyć na przykład w przypadku produktów lub usług, w tym innych podstawowych usług platformowych, które są plasowane w wynikach prezentowanych przez wyszukiwarki internetowe lub które są częściowo lub w całości osadzone w wynikach wyszukiwarek internetowych, tj. grupach wyników dotyczących konkretnych tematów, wyświetlanych wraz z wynikami wyszukiwarek internetowych, które są traktowane lub wykorzystywane przez niektórych użytkowników końcowych jako usługa odrębna lub dodatkowa w stosunku do wyszukiwarki internetowej. Inne przypadki dotyczą aplikacji, których dystrybucja odbywa się za pośrednictwem sklepów z aplikacjami, lub produktów lub usług, które są widoczne i wyświetlane w kanale informacyjnym serwisu społecznościowego, lub też produktów lub usług plasowanych w wynikach wyszukiwania lub wyświetlanych na internetowej platformie handlowej. W tych okolicznościach strażnik dostępu pełni podwójną rolę – pośrednika dla dostawców będących osobami trzecimi oraz bezpośredniego dostawcy własnych produktów lub usług. W konsekwencji ci strażnicy dostępu mają zdolność bezpośredniego osłabiania kontestowalności tych produktów lub usług w ramach tych podstawowych usług platformowych, ze szkodą dla użytkowników biznesowych, którzy nie są kontrolowani przez danego strażnika dostępu.
(48)  Strażnicy dostępu są często zintegrowani wertykalnie i oferują użytkownikom końcowym produkty lub usługi za pośrednictwem własnych podstawowych usług platformowych lub za pośrednictwem użytkownika biznesowego, nad którym sprawują kontrolę, co często prowadzi do konfliktu interesów. Przykładem jest sytuacja, w której strażnik dostępu oferuje własne usługi pośrednictwa internetowego za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej. Gdy strażnicy dostępu oferują te produkty lub usługi w ramach podstawowej usługi platformowej, mogą zarezerwować lepszą pozycję pod względem plasowania dla własnej oferty ze szkodą dla produktów osób trzecich również działających w ramach tej podstawowej usługi platformowej. Może się tak wydarzyć na przykład w przypadku produktów lub usług, w tym innych podstawowych usług platformowych, które są plasowane w wynikach prezentowanych przez wyszukiwarki internetowe lub które są częściowo lub w całości osadzone w wynikach wyszukiwarek internetowych, tj. grupach wyników dotyczących konkretnych tematów, wyświetlanych wraz z wynikami wyszukiwarek internetowych, które są traktowane lub wykorzystywane przez niektórych użytkowników końcowych jako usługa odrębna lub dodatkowa w stosunku do wyszukiwarki internetowej. Takie preferencyjne lub osadzone wyświetlanie odrębnej usługi pośrednictwa internetowego powinno stanowić faworyzowanie, niezależnie od tego, czy informacje lub wyniki w uprzywilejowanych grupach określonych wyników mogą być również dostarczane w ramach konkurencyjnych usług i niezależnie od tego, czy są plasowane w sposób niedyskryminacyjny. Inne przypadki dotyczą aplikacji, których dystrybucja odbywa się za pośrednictwem sklepów z aplikacjami, lub produktów lub usług, które są widoczne i wyświetlane w kanale informacyjnym serwisu społecznościowego, lub też produktów lub usług plasowanych w wynikach wyszukiwania lub wyświetlanych na internetowej platformie handlowej. W tych okolicznościach strażnik dostępu pełni podwójną rolę – pośrednika dla dostawców będących osobami trzecimi oraz bezpośredniego dostawcy własnych produktów lub usług, co prowadzi do konfliktu interesów. W konsekwencji ci strażnicy dostępu mają zdolność bezpośredniego osłabiania kontestowalności tych produktów lub usług w ramach tych podstawowych usług platformowych, ze szkodą dla użytkowników biznesowych, którzy nie są kontrolowani przez danego strażnika dostępu.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49
(49)  W takich sytuacjach strażnik dostępu nie powinien angażować się w żadną formę zróżnicowanego lub preferencyjnego traktowania w plasowaniu w ramach podstawowej usługi platformowej, czy to za pomocą środków prawnych, handlowych lub technicznych, na korzyść produktów lub usług, które oferuje sam lub za pośrednictwem kontrolowanego przez siebie użytkownika biznesowego. W celu zagwarantowania efektywności tego obowiązku należy również zapewnić, aby warunki, które mają zastosowanie do takiego plasowania, również były ogólnie uczciwe. Plasowanie powinno w tym kontekście obejmować wszystkie formy względnej widoczności, w tym wyświetlanie, oceny, linkowanie lub wyniki głosowe. W celu zapewnienia, aby obowiązek ten był efektywny i nie mógł być obchodzony, powinien on mieć zastosowanie również do każdego środka, który może mieć skutek równoważny ze zróżnicowanym lub preferencyjnym traktowaniem w plasowaniu. Wytyczne przyjęte zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) 2019/1150 powinny również ułatwiać wdrażanie i egzekwowanie tego obowiązku.34
(49)  W takich sytuacjach strażnik dostępu nie powinien angażować się w żadną formę zróżnicowanego lub preferencyjnego traktowania w plasowaniu w ramach podstawowej usługi platformowej, czy to za pomocą środków prawnych, handlowych lub technicznych, na korzyść produktów lub usług, które oferuje sam lub za pośrednictwem kontrolowanego przez siebie użytkownika biznesowego. W celu zagwarantowania efektywności tego obowiązku należy również zapewnić, aby warunki, które mają zastosowanie do takiego plasowania, również były ogólnie uczciwe. Plasowanie powinno w tym kontekście obejmować wszystkie formy względnej widoczności, w tym wyświetlanie, oceny, linkowanie lub wyniki głosowe. W celu zapewnienia, aby obowiązek ten był efektywny i nie mógł być obchodzony, powinien on mieć zastosowanie również do każdego środka, który może mieć skutek równoważny ze zróżnicowanym lub preferencyjnym traktowaniem w plasowaniu. Ponadto w celu uniknięcia konfliktu interesów należy wymagać od strażników dostępu, aby traktowali swój własny produkt lub usługi jako odrębny podmiot gospodarczy, który jest ekonomicznie opłacalny jako samodzielna usługa. Wytyczne przyjęte zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) 2019/1150 powinny również ułatwiać wdrażanie i egzekwowanie tego obowiązku.34
__________________
__________________
34 Zawiadomienie Komisji: Wytyczne dotyczące przejrzystości plasowania na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 (Dz.U. C 424 z 8.12.2020, s. 1).
34 Zawiadomienie Komisji: Wytyczne dotyczące przejrzystości plasowania na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 (Dz.U. C 424 z 8.12.2020, s. 1).
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52 a (nowy)
(52a)  Brak wzajemnych połączeń między usługami oferowanymi przez strażników dostępu może znacząco wpłynąć na opcje wyboru i możliwość zmiany dostawcy przez użytkowników ze względu na niezdolność użytkownika końcowego do odtworzenia połączeń i sieci społecznych zapewnianych przez strażnika dostępu, nawet jeżeli możliwe jest korzystanie z multihomingu. W związku z tym należy umożliwić wszystkim dostawcom równoważnych podstawowych usług platformowych wzajemne połączenie z usługami łączności interpersonalnej niewykorzystującymi numerów oferowanymi przez strażników dostępu lub usługami sieci społecznościowych na ich wniosek i bezpłatnie. Wzajemne połączenie należy zapewniać z zachowaniem takich samych warunków i jakości, jakie są dostępne strażnikowi dostępu lub wykorzystywane przez niego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. W szczególnym przypadku usług łączności interpersonalnej wykorzystujących numery wymogi dotyczące wzajemnych połączeń powinny umożliwiać dostawcom będącym osobami trzecimi ubieganie się o dostęp i wzajemne połączenia w odniesieniu do takich funkcji jak tekst, wideo, głos i obraz, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu i wzajemnych połączeń w odniesieniu do podstawowych funkcji, takich jak posty, polubienia i komentarze w serwisach społecznościowych. Środki wzajemnego połączenia usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów powinny być nakładane zgodnie z przepisami kodeksu łączności elektronicznej, a w szczególności z warunkami i procedurami określonymi w jego art. 61. Należy jednak założyć, że dostawcy usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, którzy zostali wyznaczeni na strażników dostępu, spełniają warunki wymagane do uruchomienia procedur, a mianowicie osiągają znaczny poziom zasięgu i upowszechnienia wśród użytkowników, a zatem powinni spełniać minimalne mające zastosowanie wymogi w zakresie interoperacyjności.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53
(53)  Warunki, na jakich strażnicy dostępu świadczą internetowe usługi reklamowe na rzecz użytkowników biznesowych, w tym zarówno reklamodawców, jak i wydawców, są często nieprzejrzyste i niejasne. W rezultacie reklamodawcy i wydawcy często nie mają informacji na temat skutku wywoływanego przez daną reklamę. Aby jeszcze bardziej zwiększyć uczciwość, przejrzystość i kontestowalność internetowych usług reklamowych wyznaczonych na podstawie niniejszego rozporządzenia, jak również usług, które są w pełni zintegrowane z innymi podstawowymi usługami platformowymi tego samego dostawcy, wyznaczeni strażnicy dostępu powinni zatem zapewniać reklamodawcom i wydawcom na ich żądanie nieodpłatny dostęp do stosowanych przez strażnika dostępu narzędzi pomiaru wyników oraz informacji potrzebnych reklamodawcom, agencjom reklamowym działającym w imieniu przedsiębiorstwa plasującego reklamę, a także wydawcom do przeprowadzenia samodzielnie niezależnej weryfikacji świadczenia odnośnych internetowych usług reklamowych.
(53)  Warunki, na jakich strażnicy dostępu świadczą internetowe usługi reklamowe na rzecz użytkowników biznesowych, w tym zarówno reklamodawców, jak i wydawców, są często nieprzejrzyste i niejasne. W rezultacie reklamodawcy i wydawcy często nie mają informacji na temat skutku wywoływanego przez daną reklamę. Aby jeszcze bardziej zwiększyć uczciwość, przejrzystość i kontestowalność internetowych usług reklamowych wyznaczonych na podstawie niniejszego rozporządzenia, jak również usług, które są w pełni zintegrowane z innymi podstawowymi usługami platformowymi tego samego dostawcy, wyznaczeni strażnicy dostępu powinni zatem zapewniać reklamodawcom i wydawcom pełną jawność i przejrzystość parametrów i danych wykorzystywanych do podejmowania decyzji, wykonywania i pomiaru usług pośrednictwa. Na ich żądanie strażnik dostępu zapewnia nieodpłatny dostęp do stosowanych przez strażnika dostępu narzędzi pomiaru wyników oraz informacji potrzebnych reklamodawcom, agencjom reklamowym działającym w imieniu przedsiębiorstwa plasującego reklamę, a także wydawcom do przeprowadzenia samodzielnie niezależnej weryfikacji świadczenia odnośnych internetowych usług reklamowych.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 57
(57)  W szczególności strażnicy dostępu, którzy udzielają dostępu do sklepów z aplikacjami, pełnią funkcję ważnego punktu dostępu dla użytkowników biznesowych, którzy chcą dotrzeć do użytkowników końcowych. W świetle braku równowagi w zakresie siły przetargowej pomiędzy tymi strażnikami dostępu a użytkownikami biznesowymi ich sklepów z aplikacjami należy zabronić tym strażnikom dostępu stosowania warunków ogólnych, w tym warunków ustalania cen, które byłyby nieuczciwe lub prowadziłyby do nieuzasadnionego różnicowania. Ustalanie cen lub inne ogólne warunki dostępu powinny być uznawane za nieuczciwe, jeśli prowadzą do braku równowagi między prawami i obowiązkami nakładanymi na użytkowników biznesowych lub przynoszą strażnikowi dostępu korzyść, która jest nieproporcjonalna do usługi świadczonej przez niego na rzecz użytkowników biznesowych, lub prowadzą do niekorzystnej sytuacji dla użytkowników biznesowych, którzy świadczą podobne lub takie same usługi jak strażnik dostępu. Poniższe wartości odniesienia mogą służyć jako kryteria określania uczciwości ogólnych warunków dostępu: ceny lub warunki stosowane przez innych dostawców sklepów z aplikacjami w odniesieniu do tych samych lub podobnych usług; ceny lub warunki stosowane przez dostawcę sklepu z aplikacjami w odniesieniu do innych powiązanych lub podobnych usług lub w stosunku do innych rodzajów użytkowników końcowych; ceny lub warunki stosowane przez dostawcę sklepu z aplikacjami w odniesieniu do tej samej usługi w innych regionach geograficznych; ceny lub warunki stosowane przez dostawcę sklepu z aplikacjami w odniesieniu do tej samej usługi, którą strażnik dostępu sam oferuje. W ramach tego obowiązku nie należy ustanawiać prawa dostępu i obowiązek ten powinien pozostawać bez uszczerbku dla możliwości przyjmowania przez dostawców sklepów z aplikacjami wymaganej odpowiedzialności w ramach zwalczania nielegalnych i niechcianych treści, jak określono w rozporządzeniu [akt o usługach cyfrowych].
(57)  W szczególności strażnicy dostępu, którzy udzielają dostępu do podstawowych usług platformowych, pełnią funkcję ważnego punktu dostępu dla użytkowników biznesowych, którzy chcą dotrzeć do użytkowników końcowych. W świetle braku równowagi w zakresie siły przetargowej pomiędzy tymi strażnikami dostępu a użytkownikami biznesowymi ich podstawowych usług platformowych należy zabronić tym strażnikom dostępu stosowania warunków ogólnych, w tym warunków ustalania cen, które byłyby nieuczciwe lub prowadziłyby do nieuzasadnionego różnicowania. Ustalanie cen lub inne ogólne warunki dostępu powinny być uznawane za nieuczciwe, jeśli prowadzą do braku równowagi między prawami i obowiązkami nakładanymi na użytkowników biznesowych lub przynoszą strażnikowi dostępu korzyść, która jest nieproporcjonalna do usługi świadczonej przez niego na rzecz użytkowników biznesowych, lub prowadzą do niekorzystnej sytuacji dla użytkowników biznesowych, którzy świadczą podobne lub takie same usługi jak strażnik dostępu. Poniższe wartości odniesienia mogą służyć jako kryteria określania uczciwości ogólnych warunków dostępu: ceny lub warunki stosowane przez innych dostawców podstawowych usług platformowych w odniesieniu do tych samych lub podobnych usług; ceny lub warunki stosowane przez dostawcę sklepu z aplikacjami w odniesieniu do innych powiązanych lub podobnych usług lub w stosunku do innych rodzajów użytkowników końcowych; ceny lub warunki stosowane przez dostawcę sklepu z aplikacjami w odniesieniu do tej samej usługi w innych regionach geograficznych; ceny lub warunki stosowane przez dostawcę sklepu z aplikacjami w odniesieniu do tej samej usługi, którą strażnik dostępu sam oferuje. W ramach tego obowiązku nie należy ustanawiać prawa dostępu i obowiązek ten powinien pozostawać bez uszczerbku dla możliwości przyjmowania przez dostawców podstawowych usług platformowych wymaganej odpowiedzialności w ramach zwalczania nielegalnych i niechcianych treści, jak określono w rozporządzeniu [akt o usługach cyfrowych].
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 57 a (nowy)
(57a)  Wdrożenie obowiązków strażników dostępu związanych z dostępem, instalacją, możliwością przenoszenia lub interoperacyjnością można ułatwić dzięki stosowaniu norm technicznych. W tym względzie Komisja powinna określić odpowiednie, powszechnie stosowane normy techniczne ICT opracowane przez organizacje normalizacyjne, jak przewidziano w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012, lub, w stosownych przypadkach, zwrócić się do europejskich organów normalizacyjnych o ich opracowanie.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58
(58)  W celu zapewnienia efektywności obowiązków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, a jednocześnie dopilnowania, aby były one ograniczone do tego, co jest niezbędne do zapewnienia kontestowalności i zwalczania szkodliwych skutków nieuczciwego postępowania strażników dostępu, ważne jest jasne sformułowanie i określenie tych obowiązków, tak aby strażnik dostępu mógł je natychmiast wypełnić, z pełnym poszanowaniem rozporządzenia (UE) 2016/679 i dyrektywy 2002/58/WE, ochrony konsumentów, cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa produktów. Strażnicy dostępu powinni zapewniać zgodność z niniejszym rozporządzeniem już na etapie projektowania. Niezbędne środki powinny zatem zostać w jak największym stopniu i w miarę możliwości włączone do projektu technologicznego stosowanego przez strażników dostępu. W niektórych przypadkach może okazać się jednak właściwe, aby Komisja, po przeprowadzeniu dialogu z danym strażnikiem dostępu, doprecyzowała niektóre środki, które dany strażnik dostępu powinien zastosować w celu skutecznego wypełnienia tych obowiązków, które mogą podlegać doprecyzowaniu. Wspomniana możliwość prowadzenia dialogu regulacyjnego powinna ułatwić strażnikom dostępu zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami i usprawnić proces prawidłowego wdrażania rozporządzenia.
(58)  Celem niniejszego rozporządzenia jest stworzenie kontestowalnych i uczciwych warunków działania sektora cyfrowego, aby promować innowacyjność, wysoką jakość produktów i usług cyfrowych, uczciwe i konkurencyjne ceny, a także zaoferowac wysoką jakość i swobodę wyboru użytkownikom końcowym w sektorze cyfrowym. W celu zapewnienia efektywności obowiązków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, a jednocześnie dopilnowania, aby były one ograniczone do tego, co jest niezbędne do zapewnienia kontestowalności i zwalczania szkodliwych skutków nieuczciwego postępowania strażników dostępu, ważne jest jasne sformułowanie i określenie tych obowiązków, tak aby strażnik dostępu mógł je natychmiast wypełnić, z pełnym poszanowaniem rozporządzenia (UE) 2016/679 i dyrektywy 2002/58/WE, ochrony konsumentów, cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa produktów, a także wymogów dotyczących dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z dyrektywą (UE) 2019/882. Strażnicy dostępu powinni zapewniać zgodność z niniejszym rozporządzeniem już na etapie projektowania. Niezbędne środki powinny zatem zostać w jak największym stopniu i w miarę możliwości włączone do projektu technologicznego stosowanego przez strażników dostępu. W niektórych przypadkach może okazać się jednak właściwe, aby Komisja, po przeprowadzeniu dialogu z danym strażnikiem dostępu i, w stosownych przypadkach, po konsultacji z zainteresowanymi stronami trzecimi, doprecyzowała w decyzji niektóre środki, które dany strażnik dostępu powinien zastosować w celu skutecznego wypełnienia tych obowiązków, które mogą podlegać doprecyzowaniu. Wspomniana możliwość prowadzenia dialogu regulacyjnego powinna ułatwić strażnikom dostępu zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami i usprawnić proces prawidłowego wdrażania rozporządzenia.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59
(59)  Strażnikom dostępu należy również zapewnić, jako dodatkowy element służący zapewnieniu proporcjonalności, możliwość wystąpienia o zawieszenie – w zakresie, w jakim będzie to konieczne – określonego obowiązku z uwagi na wystąpienie wyjątkowych okoliczności pozostających poza kontrolą strażnika dostępu, takich jak np. niemożliwy od przewidzenia wstrząs wywołany czynnikami zewnętrznymi, który tymczasowo wyeliminował znaczną część popytu użytkowników końcowych na określoną podstawową usługę platformową, jeżeli strażnik dostępu będzie w stanie wykazać, że spełnienie określonego obowiązku zagraża rentowności działalności prowadzonej przez niego w Unii.
(59)  Strażnikom dostępu należy również zapewnić, jako dodatkowy element służący zapewnieniu proporcjonalności, możliwość wystąpienia o zawieszenie – w zakresie, w jakim będzie to konieczne – określonego obowiązku z uwagi na wystąpienie wyjątkowych okoliczności pozostających poza kontrolą strażnika dostępu, takich jak np. niemożliwy od przewidzenia wstrząs wywołany czynnikami zewnętrznymi, który tymczasowo wyeliminował znaczną część popytu użytkowników końcowych na określoną podstawową usługę platformową, jeżeli strażnik dostępu będzie w stanie wykazać, że spełnienie określonego obowiązku zagraża rentowności działalności prowadzonej przez niego w Unii. W decyzji Komisja powinna podać powody przyznania zawieszenia i regularnie dokonywać jej przeglądu, aby ocenić, czy warunki przyznania zawieszenia nadal zachodzą.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 60
(60)  W wyjątkowych okolicznościach uzasadnionych względami związanymi z moralnością publiczną, zdrowiem publicznym lub bezpieczeństwem publicznym Komisja powinna mieć możliwość uznania, że dany obowiązek nie ma zastosowania do określonej podstawowej usługi platformowej. Jeżeli dany obowiązek wywiera wpływ na wskazane powyżej kwestie leżące w interesie publicznym, może to świadczyć o tym, że koszt wdrożenia tego obowiązku dla całego społeczeństwa byłby w określonym wyjątkowym przypadku zbyt wysoki, a zatem nieproporcjonalny. Dialog regulacyjny mający na celu ułatwienie zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi możliwości zastosowania – w ograniczonym stopniu – zawieszenia i zwolnienia powinien gwarantować proporcjonalność obowiązków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu bez uszczerbku dla oczekiwanego wpływu ex ante na uczciwość i kontestowalność.
(60)  W wyjątkowych okolicznościach uzasadnionych względami związanymi z moralnością publiczną, zdrowiem publicznym lub bezpieczeństwem publicznym Komisja powinna mieć możliwość uznania, że dany obowiązek nie ma zastosowania do określonej podstawowej usługi platformowej. Jeżeli dany obowiązek wywiera wpływ na wskazane powyżej kwestie leżące w interesie publicznym, może to świadczyć o tym, że koszt wdrożenia tego obowiązku dla całego społeczeństwa byłby w określonym wyjątkowym przypadku zbyt wysoki, a zatem nieproporcjonalny. Dialog regulacyjny mający na celu ułatwienie zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi możliwości zastosowania – w ograniczonym i należycie uzasadnionym stopniu – zawieszenia i zwolnienia powinien gwarantować proporcjonalność obowiązków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu bez uszczerbku dla oczekiwanego wpływu ex ante na uczciwość i kontestowalność. W przypadku przyznania takiego zwolnienia Komisja powinna dokonywać przeglądu swojej decyzji co rok.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 61
(61)  Ochrona danych użytkowników końcowych oraz ich prywatności ma istotne znaczenie przy przeprowadzaniu jakiejkolwiek oceny potencjalnie negatywnych skutków zaobserwowanych praktyk stosowanych przez strażników dostępu w zakresie gromadzenia i przechowywania dużych ilości danych pochodzących od użytkowników końcowych. Zapewnienie odpowiedniego poziomu przejrzystości stosowanych przez strażników dostępu praktyk w zakresie profilowania ułatwi kontestowalność podstawowych usług platformowych, ponieważ strażnicy dostępu znajdą się pod zewnętrzną presją mającą na celu zapobieżenie sytuacji, w której głębokie profilowanie konsumentów stałoby się normą w branży, biorąc pod uwagę fakt, że potencjalne nowe podmioty wchodzące na rynek lub dostawcy będący przedsiębiorstwami typu start-up nie są w stanie uzyskać dostępu do danych w takim samym zakresie, na takim samym poziomie szczegółowości i na zbliżoną skalę. Dzięki większej przejrzystości inni dostawcy podstawowych usług platformowych powinni móc łatwiej odróżnić się od pozostałych podmiotów za sprawą stosowania lepszych gwarancji ochrony prywatności. Aby zapewnić minimalny poziom skuteczności tego obowiązku w zakresie przejrzystości, strażnicy dostępu powinni przedstawić przynajmniej uzasadnienie decyzji o prowadzeniu profilowania, w tym informacje na temat tego, czy dane osobowe i dane uzyskane na podstawie analizy aktywności użytkownika są wykorzystywane i przetwarzane, a także informacje na temat celu, w jakim sporządza się i ewentualnie wykorzystuje profil, wpływu tego rodzaju profilowania na usługi świadczone przez strażnika dostępu oraz kroków podejmowanych w celu zapewnienia użytkownikom końcowym wiedzy na temat potencjalnych zastosowań danych uzyskanych w rezultacie takiego profilowania, jak również w celu zwrócenia się do nich o wyrażenie zgody na takie profilowanie.
(61)  Ochrona danych użytkowników końcowych oraz ich prywatności ma istotne znaczenie przy przeprowadzaniu jakiejkolwiek oceny potencjalnie negatywnych skutków zaobserwowanych praktyk stosowanych przez strażników dostępu w zakresie gromadzenia i przechowywania dużych ilości danych pochodzących od użytkowników końcowych. Zapewnienie odpowiedniego poziomu przejrzystości stosowanych przez strażników dostępu praktyk w zakresie profilowania ułatwi kontestowalność podstawowych usług platformowych, ponieważ strażnicy dostępu znajdą się pod zewnętrzną presją mającą na celu zapobieżenie sytuacji, w której głębokie profilowanie konsumentów stałoby się normą w branży, biorąc pod uwagę fakt, że potencjalne nowe podmioty wchodzące na rynek lub dostawcy będący przedsiębiorstwami typu start-up nie są w stanie uzyskać dostępu do danych w takim samym zakresie, na takim samym poziomie szczegółowości i na zbliżoną skalę. Dzięki większej przejrzystości inni dostawcy podstawowych usług platformowych powinni móc łatwiej odróżnić się od pozostałych podmiotów za sprawą stosowania lepszych gwarancji ochrony prywatności. Aby zapewnić minimalny poziom skuteczności tego obowiązku w zakresie przejrzystości, strażnicy dostępu powinni przedstawić przynajmniej uzasadnienie decyzji o prowadzeniu profilowania, w tym informacje na temat tego, czy dane osobowe i dane uzyskane na podstawie analizy aktywności użytkownika są wykorzystywane i przetwarzane, a także informacje na temat celu, w jakim sporządza się i ewentualnie wykorzystuje profil, wpływu tego rodzaju profilowania na usługi świadczone przez strażnika dostępu oraz kroków podejmowanych w celu zapewnienia użytkownikom końcowym wiedzy na temat potencjalnych zastosowań danych uzyskanych w rezultacie takiego profilowania, jak również w celu zwrócenia się do nich o wyrażenie zgody na takie profilowanie. Wiedza fachowa organów ochrony konsumentów, jako członków Grupy Wysokiego Szczebla Organów Regulacji Cyfrowej, powinna być szczególnie brana pod uwagę przy ocenie technik profilowania konsumentów. Komisja powinna opracować standardy i proces audytu w porozumieniu z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, Europejską Radą Ochrony Danych, społeczeństwem obywatelskim i ekspertami.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 62
(62)  Aby zapewnić pełne i trwałe osiągnięcie celów niniejszego rozporządzenia, Komisja powinna mieć możliwość oceny, czy dostawca podstawowych usług platformowych powinien zostać wyznaczony jako strażnik dostępu bez konieczności spełnienia progów ilościowych ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, czy systematyczne niewypełnianie przez strażnika dostępu nałożonych na niego obowiązków daje podstawy do zastosowania dodatkowych środków zaradczych, oraz czy wykaz obowiązków służących przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom, jakich dopuszczają się strażnicy dostępu, powinien zostać poddany przeglądowiczy należy zidentyfikować inne, równie nieuczciwe praktyki ograniczające kontestowalność rynków cyfrowych. Taka ocena powinna opierać się na badaniach rynku przeprowadzanych w odpowiednich ramach czasowych, z zastosowaniem przejrzystych procedur i jasno określonych terminów, aby wzmocnić wpływ ex ante niniejszego rozporządzenia na kontestowalność i uczciwość w sektorze cyfrowym oraz zapewnić wymagany poziom pewności prawa.
(62)  Aby zapewnić pełne i trwałe osiągnięcie celów niniejszego rozporządzenia, Komisja powinna mieć możliwość oceny, czy dostawca podstawowych usług platformowych powinien zostać wyznaczony jako strażnik dostępu bez konieczności spełnienia progów ilościowych ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, czy systematyczne niewypełnianie przez strażnika dostępu nałożonych na niego obowiązków daje podstawy do zastosowania dodatkowych środków zaradczych, czy wykaz obowiązków służących przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom, jakich dopuszczają się strażnicy dostępu, powinien zostać poddany przeglądowi, a także czy należy zbadać inne, równie nieuczciwe praktyki ograniczające kontestowalność rynków cyfrowych. Taka ocena powinna opierać się na badaniach rynku przeprowadzanych w odpowiednich ramach czasowych, z zastosowaniem przejrzystych procedur i wiążących terminów, aby wzmocnić wpływ ex ante niniejszego rozporządzenia na kontestowalność i uczciwość w sektorze cyfrowym oraz zapewnić wymagany poziom pewności prawa.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64
(64)  Komisja powinna zbadać i ocenić, czy w danym przypadku zastosowanie dodatkowych behawioralnych lub – w stosownych przypadkach – strukturalnych środków zaradczych jest uzasadnione, aby uniemożliwić strażnikowi dostępu utrudnianie osiągnięcia celów niniejszego rozporządzeniaprzez systematyczne niewypełnianie co najmniej jednego obowiązku przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu skutkujące umocnieniem jego pozycji strażnika dostępu. Taka sytuacja miałaby miejsce w przypadku dalszego wzrostu wielkości strażnika dostępu na rynku wewnętrznym, dalszego zwiększania ekonomicznej zależności użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych od podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu w miarę wzrostu liczby tych użytkowników oraz czerpania przez strażnika dostępu korzyści z tytułu dalszego ugruntowania swojej pozycji. W takich przypadkach Komisja powinna mieć zatem możliwość zastosowania dowolnego środka zaradczego niezależnie od tego, czy ma on charakter behawioralny czy strukturalny, z należytym uwzględnieniem zasady proporcjonalności. Strukturalne środki zaradcze, takie jak rozdział prawny, funkcjonalny lub strukturalny, w tym zbycie działalności gospodarczej lub jej części, powinno stosować się jedynie wtedy, gdy nie istnieją równie skuteczne behawioralne środki zaradcze albo gdy równie skutecznie behawioralne środki zaradcze byłyby bardziej uciążliwe dla odnośnego przedsiębiorstwa niż strukturalne środki zaradcze. Wprowadzenie zmian w strukturze przedsiębiorstwa, które istniało przed stwierdzeniem systematycznego niewypełniania nałożonych na niego obowiązków, można byłoby uznać za proporcjonalne wyłącznie w przypadku wystąpienia poważnego ryzyka, że tego rodzaju systematycznie niewypełnianie obowiązków wynika z samej struktury odnośnego przedsiębiorstwa.
(64)  Komisja powinna zbadać i ocenić, czy w danym przypadku zastosowanie dodatkowych behawioralnych lub – w stosownych przypadkach – strukturalnych środków zaradczych jest uzasadnione, aby uniemożliwić strażnikowi dostępu utrudnianie osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia przez systematyczne niewypełnianie co najmniej jednego obowiązku przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu. W takich przypadkach systematycznego niewypełniania obowiązków Komisja powinna mieć zatem możliwość zastosowania dowolnego środka zaradczego – niezależnie od tego, czy ma on charakter behawioralny czy strukturalny – jaki będzie niezbędny, aby skutecznie zapewnić zgodność z niniejszym rozporządzeniem. Komisja może zakazać strażnikom dostępu dokonywania przejęć (w tym „killer-acquisitions”) w obszarach istotnych z punktu widzenia niniejszego rozporządzenia, takich jak sektory cyfrowe lub związane z danymi, np. gry hazardowe, instytuty badawcze, towary konsumpcyjne, urządzenia fitness, monitorowanie stanu zdrowia i usługi finansowe oraz przez ograniczony okres, jeżeli jest to konieczne i proporcjonalne, aby uniknąć szkód spowodowanych powtarzającymi się naruszeniami lub zapobiec dalszym szkodom dla kontestowalności i uczciwości rynku wewnętrznego. W takiej sytuacji Komisja może wziąć pod uwagę różne elementy, takie jak prawdopodobne efekty sieciowe, konsolidację danych i możliwe skutki długoterminowe lub czy i kiedy nabycie podmiotów posiadających określone zasoby danych może znacząco zagrozić kontestowalności i konkurencyjności rynków z powodu skutków horyzontalnych, wertykalnych lub konglomeratowych.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 65 a (nowy)
(65a)  Środki tymczasowe mogą być ważnym narzędziem zapewniającym, aby w trakcie badania naruszenie będące jego przedmiotem nie spowodowało poważnych i natychmiastowych szkód dla użytkowników biznesowych lub końcowych strażników dostępu. W przypadku konieczności podjęcia pilnych działań, gdy ryzyko wyrządzenia poważnych i bezpośrednich szkód użytkownikom biznesowym lub użytkownikom końcowym strażników dostępu może wynikać z nowych praktyk, które mogą osłabiać kontestowalność podstawowych usług platformowych, Komisja powinna być uprawniona do wprowadzenia środków tymczasowych poprzez tymczasowe nałożenie obowiązków na danego strażnika dostępu. Te środki tymczasowe powinny być ograniczone do tego, co jest konieczne i uzasadnione. Powinny one mieć zastosowanie do czasu zakończenia badania rynku i wydania przez Komisję odpowiedniej ostatecznej decyzji zgodnie z art. 17.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 67
(67)  Jeżeli w toku postępowania w przedmiocie niewypełniania obowiązków lub w toku badania dotyczącego systemowego niewypełniania obowiązków strażnik dostępu poweźmie określone zobowiązania wobec Komisji, Komisja powinna mieć możliwość przyjęcia decyzji, na mocy której zobowiązania te stałyby się wiążące dla danego strażnika dostępu, jeżeli Komisja uzna, że wspomniane zobowiązania zapewniają skuteczne wypełnianie obowiązków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. Na mocy takiej decyzji Komisja powinna również mieć możliwość stwierdzenia, że w danym przypadku nie ma już podstaw do podjęcia przez nią działań.
skreśla się
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 70
(70)  Komisja powinna mieć możliwość bezpośredniego zwracania się do przedsiębiorstw lub związków przedsiębiorstw o przekazanie wszelkich istotnych dowodów, danych i informacji. Ponadto na potrzeby niniejszego rozporządzenia Komisja powinna mieć możliwość zwrócenia się o wszelkie istotne informacje do dowolnego publicznego organu, podmiotu lub agencji w państwie członkowskim lub do dowolnej osoby fizycznej lub prawnej. Wykonując decyzję Komisji, przedsiębiorstwa są zobowiązane do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące okoliczności faktycznych oraz do przedstawienia dokumentów.
(70)  Komisja powinna mieć możliwość bezpośredniego zwracania się do przedsiębiorstw lub związków przedsiębiorstw o przekazanie wszelkich istotnych dowodów, danych i informacji. Wyznaczone przez Komisję terminy dostarczenia informacji powinny uwzględniać wielkość i możliwości przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw. Ponadto na potrzeby niniejszego rozporządzenia Komisja powinna mieć możliwość zwrócenia się o wszelkie istotne informacje do dowolnego publicznego organu, podmiotu lub agencji w państwie członkowskim lub do dowolnej osoby fizycznej lub prawnej. Wykonując decyzję Komisji, przedsiębiorstwa są zobowiązane do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące okoliczności faktycznych oraz do przedstawienia dokumentów.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75
(75)  W kontekście postępowań prowadzonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem odnośnym przedsiębiorstwom powinno przysługiwać prawo do bycia wysłuchanym przez Komisję, a podejmowane decyzje powinny być podawane do wiadomości publicznej. Przy dążeniu do zapewnienia poszanowania prawa do dobrej administracji i prawa do obrony odnośnych przedsiębiorstw, a w szczególności prawa dostępu do akt i prawa do bycia wysłuchanym, należy pamiętać o zagwarantowaniu ochrony informacji poufnych. Ponadto, zachowując poufność informacji, Komisja powinna zapewnić, aby wszelkie informacje, na których opiera się jej decyzja, ujawniano w zakresie, który umożliwia adresatowi decyzji zrozumienie faktów i względów, które doprowadziły do jej podjęcia. W określonych okolicznościach niektóre dokumenty dotyczące działalności przedsiębiorstwa, np. rejestry zawierające informacje wymieniane między prawnikami a ich klientami, mogą zostać uznane za poufne, jeżeli spełniono stosowne warunki.
(75)  W kontekście postępowań prowadzonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem odnośnym przedsiębiorstwom powinno przysługiwać prawo do bycia wysłuchanym przez Komisję, a podejmowane decyzje powinny być podawane do wiadomości publicznej. Przy dążeniu do zapewnienia poszanowania prawa do dobrej administracji i prawa do obrony odnośnych przedsiębiorstw, a w szczególności prawa dostępu do akt i prawa do bycia wysłuchanym, należy pamiętać o zagwarantowaniu ochrony informacji poufnych i szczególnie chronionych informacji handlowych, które mogą zagrozić poufności tajemnicy przedsiębiorstwa. Ponadto, zachowując poufność informacji, Komisja powinna zapewnić, aby wszelkie informacje, na których opiera się jej decyzja, ujawniano w zakresie, który umożliwia adresatowi decyzji zrozumienie faktów i względów, które doprowadziły do jej podjęcia. W określonych okolicznościach niektóre dokumenty dotyczące działalności przedsiębiorstwa, np. rejestry zawierające informacje wymieniane między prawnikami a ich klientami, mogą zostać uznane za poufne, jeżeli spełniono stosowne warunki.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75 a (nowy)
(75a)  Aby ułatwić współpracę i koordynację działań Komisji i państw członkowskich w zakresie egzekwowania przepisów, należy ustanowić grupę wysokiego szczebla zrzeszającą organy regulacyjne odpowiedzialne za sektor cyfrowy, uprawnioną do doradzania Komisji. Powołanie grupy powinno umożliwić wymianę informacji i najlepszych praktyk między państwami członkowskimi oraz poprawić monitorowanie, a tym samym wzmocnić wdrażanie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75 b (nowy)
(75b)  Komisja powinna stosować przepisy niniejszego rozporządzenia w ścisłej współpracy z właściwymi krajowymi organami, aby zapewnić skuteczną egzekwowalność i spójne wdrażanie rozporządzenia oraz ułatwić współpracę z organami krajowymi.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 76
(76)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania przepisów art. 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 i 30 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201135.
(76)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania przepisów art. 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 i 30 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201135.
__________________
__________________
35 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
35 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 77
(77)  Komitet doradczy powołany zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 182/2011 powinien również opiniować określone indywidualne decyzje Komisji wydawane na podstawie niniejszego rozporządzenia. Aby zapewnić kontestowalne i uczciwe rynki w sektorze cyfrowym w całej Unii, na których działają strażnicy dostępu, Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia. Akty delegowane powinny być w szczególności przyjmowane w kwestiach dotyczących metodyki określania progów ilościowych wykorzystywanych do wyznaczania strażników dostępu na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz w kwestiach związanych z aktualizacją obowiązków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, jeżeli Komisja zidentyfikowała – na podstawie badania rynku – konieczność zaktualizowania tych obowiązków w celu przeciwdziałania praktykom ograniczającym kontestowalność podstawowych usług platformowych lub praktykom, które są nieuczciwe. Szczególnie ważne jest, aby Komisja prowadziła stosowne konsultacje oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa36. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
(77)  Komitet doradczy powołany zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 182/2011 powinien również opiniować określone indywidualne decyzje Komisji wydawane na podstawie niniejszego rozporządzenia. Aby zapewnić kontestowalne i uczciwe rynki w sektorze cyfrowym w całej Unii, na których działają strażnicy dostępu, Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia. Akty delegowane powinny być w szczególności przyjmowane w kwestiach dotyczących metodyki określania progów ilościowych wykorzystywanych do wyznaczania strażników dostępu na podstawie niniejszego rozporządzenia Szczególnie ważne jest, aby Komisja prowadziła stosowne konsultacje oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa36. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
__________________
__________________
36 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).
36 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 77 a (nowy)
(77a)  Sądy krajowe będą odgrywały istotną rolę w stosowaniu niniejszego rozporządzenia i powinny mieć możliwość zwrócenia się do Komisji o przesłanie im informacji lub opinii w kwestiach dotyczących stosowania rozporządzenia. Jednocześnie Komisja powinna mieć możliwość przedstawienia sądom państw członkowskich uwag ustnych lub pisemnych.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 77 b (nowy)
(77b)  Sygnaliści mogą zwracać uwagę właściwych organów na nowe informacje, co pomaga tym organom w wykrywaniu przypadków naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz w nakładaniu kar. Niniejsze rozporządzenie powinno więc zapewnić ustanowienie odpowiednich warunków umożliwiających sygnalistom ostrzeganie właściwych organów o faktycznych lub potencjalnych naruszeniach niniejszego rozporządzenia oraz chroniących te osoby przed środkami odwetowymi.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 77 c (nowy)
(77c)  Użytkownicy końcowi powinni być uprawnieni do egzekwowania swoich praw w odniesieniu do obowiązków nałożonych na strażników dostępu na mocy niniejszego rozporządzenia w drodze powództw przedstawicielskich zgodnie z dyrektywą (UE) 2020/1828.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 78
(78)  Komisja powinna dokonywać okresowo oceny niniejszego rozporządzenia oraz ściśle monitorować jego skutki dla kontestowalności i uczciwości stosunków handlowych w ramach gospodarki platform internetowych, w szczególności w celu ustalenia, czy istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w świetle istotnych zmian w dziedzinie technologii lub działalności gospodarczej. Wspomniana ocena powinna obejmować dokonywanie regularnego przeglądu wykazu podstawowych usług platformowych oraz obowiązków spoczywających na strażnikach dostępu, a także działań służących egzekwowaniu wypełniania tych obowiązków, aby zapewnić kontestowalne i uczciwe rynki cyfrowe w całej Unii. W celu uzyskania szerokiego obrazu rozwoju sytuacji w sektorze, ocena powinna uwzględniać doświadczenia państw członkowskich i odpowiednich zainteresowanych stron. W tym względzie Komisja może również wziąć pod uwagę opinie i sprawozdania przekazane jej przez Obserwatorium Gospodarki Platform Internetowych, które ustanowiono pierwotnie na mocy decyzji Komisji C(2018)2393 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Po dokonaniu oceny Komisja powinna podjąć stosowne działania. Przy przeprowadzaniu ocen i dokonywaniu przeglądów praktyk i obowiązków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu Komisja powinna dążyć do utrzymania wysokiego poziomu ochrony i poszanowania wspólnych praw i wartości unijnych, w szczególności równouprawnienia i niedyskryminacji.
(78)  Komisja powinna dokonywać okresowo oceny niniejszego rozporządzenia oraz ściśle monitorować jego skutki dla kontestowalności i uczciwości stosunków handlowych w ramach gospodarki platform internetowych, w szczególności w celu ustalenia, czy istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w świetle istotnych zmian w dziedzinie technologii lub działalności gospodarczej. Wspomniana ocena powinna obejmować dokonywanie regularnego przeglądu wykazu podstawowych usług platformowych, a także działań służących ich egzekwowaniu, aby zapewnić kontestowalne i uczciwe rynki cyfrowe w całej Unii. W celu uzyskania szerokiego obrazu rozwoju sytuacji w sektorze, ocena powinna uwzględniać doświadczenia państw członkowskich i odpowiednich zainteresowanych stron. W tym względzie Komisja może również wziąć pod uwagę opinie i sprawozdania przekazane jej przez Obserwatorium Gospodarki Platform Internetowych, które ustanowiono pierwotnie na mocy decyzji Komisji C(2018)2393 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Po dokonaniu oceny Komisja powinna podjąć stosowne działania. Podczas oceny i przeglądu praktyk i obowiązków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu Komisja powinna dążyć do utrzymania wysokiego poziomu ochrony i poszanowania wspólnych praw i wartości unijnych, w szczególności równouprawnienia i niedyskryminacji.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 78 a (nowy)
(78a)  Z zastrzeżeniem procedury budżetowej i za pośrednictwem istniejących instrumentów finansowych Komisji należy przydzielić odpowiednie zasoby ludzkie, finansowe i techniczne, aby mogła skutecznie wypełniać obowiązki i wykonywać uprawnienia do egzekwowania niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 79
Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w jej art. 16, 47 i 50. W związku z tym niniejsze rozporządzenie powinno być interpretowane i stosowane z uwzględnieniem tych praw i zasad.
(79)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w jej art. 16, 47 i 50. W związku z tym niniejsze rozporządzenie powinno być interpretowane i stosowane z uwzględnieniem tych praw i zasad.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1
1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się zharmonizowane przepisy służące zapewnieniu w całej Unii kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym, na których działają strażnicy dostępu.
1.  Celem niniejszego rozporządzenia jest przyczynienie się do prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego dzięki ustanowieniu zharmonizowanych przepisów służących zapewnieniu w całej Unii kontestowalnych i uczciwych rynków dla wszystkich przedsiębiorstw z korzyścią dla użytkowników biznesowych i końcowych w sektorze cyfrowym, na których działają strażnicy dostępu, aby sprzyjać innowacjom i poprawić sytuację konsumentów.
Poprawka 231
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2
2.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do podstawowych usług platformowych świadczonych lub oferowanych przez strażników dostępu użytkownikom biznesowym mającym siedzibę w Unii lub użytkownikom końcowym mającym siedzibę lub miejsce pobytu w Unii, niezależnie od siedziby lub miejsca pobytu strażników dostępu i niezależnie od innych mających zastosowanie przepisów regulujących kwestie związane ze świadczeniem usług.
2.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do podstawowych usług platformowych świadczonych lub oferowanych przez strażników dostępu użytkownikom końcowym mającym siedzibę lub miejsce pobytu w Unii i użytkownikom biznesowym, niezależnie od siedziby lub miejsca pobytu strażników dostępu lub użytkowników biznesowych i niezależnie od innych mających zastosowanie przepisów regulujących kwestie związane ze świadczeniem usług. Niniejsze rozporządzenie stosuje się i interpretuje z pełnym poszanowaniem praw podstawowych i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w jej art. 11, 16, 47 i 50.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b
b)  związanych z usługami łączności elektronicznej zdefiniowanymi w art. 2 pkt 4 dyrektywy (UE) 2018/1972 innych niż rynki związane z usługami łączności interpersonalnej zdefiniowanymi w art. 2 pkt 4 lit. b) tej dyrektywy.
b)  związanych z usługami łączności elektronicznej zdefiniowanymi w art. 2 pkt 4 dyrektywy (UE) 2018/1972 innych niż rynki związane z usługą łączności interpersonalnej niewykorzystującą numerów zdefiniowaną w art. 2 pkt 7 tej dyrektywy.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
5.  W celu zapewnienia kontestowalnych i uczciwych rynków państwa członkowskie nie mogą nakładać na strażników dostępu dodatkowych obowiązków w drodze ustaw, rozporządzeń ani działań administracyjnych. Powyższy zakaz nie narusza przepisów regulujących kwestie związane z dochodzeniem innych uzasadnionych interesów publicznych zgodnie z prawem Unii. W szczególności żaden z przepisów niniejszego rozporządzenia nie uniemożliwia państwom członkowskim nałożenia na przedsiębiorstwa – w tym dostawców podstawowych usług platformowych – obowiązków zgodnych z prawem Unii, jeżeli obowiązki te nie są powiązane z faktem, że odpowiednim przedsiębiorstwom nadano status strażnika dostępu w rozumieniu niniejszego rozporządzenia w celu ochrony konsumentów lub przeciwdziałania przypadkom nieuczciwej konkurencji.
5.  W celu zapobieżenia fragmentacji rynku wewnętrznego oraz zapewnienia kontestowalnych i uczciwych rynków państwa członkowskie nie mogą nakładać na strażników dostępu w rozumieniu niniejszego rozporządzenia dodatkowych obowiązków w drodze ustaw, rozporządzeń ani działań administracyjnych. Powyższy zakaz nie narusza przepisów regulujących kwestie związane z dochodzeniem innych uzasadnionych interesów publicznych zgodnie z prawem Unii. W szczególności żaden z przepisów niniejszego rozporządzenia nie uniemożliwia państwom członkowskim nałożenia na przedsiębiorstwa – w tym dostawców podstawowych usług platformowych – obowiązków zgodnych z prawem Unii, jeżeli obowiązki te nie są powiązane z faktem, że odpowiednim przedsiębiorstwom nadano status strażnika dostępu w rozumieniu niniejszego rozporządzenia w celu ochrony konsumentów lub przeciwdziałania przypadkom nieuczciwej konkurencji albo aby realizować uzasadniony interes publiczny.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 6
6.  Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania art. 101 i 102 TFUE. Pozostaje ono również bez uszczerbku dla stosowania: przepisów krajowych zakazujących antykonkurencyjnych porozumień i decyzji związków przedsiębiorstw oraz przepisów krajowych zakazujących stosowania praktyk uzgodnionych i nadużywania pozycji dominującej; krajowych reguł konkurencji zakazujących innych form praktyk jednostronnych w zakresie, w jakim mają one również zastosowanie do przedsiębiorstw innych niż strażnicy dostępu lub w jakim wiążą się z nałożeniem dodatkowych obowiązków na strażników dostępu; rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 i przepisów krajowych dotyczących kontroli połączeń; rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../...39.
6.  Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania art. 101 i 102 TFUE. Pozostaje ono również bez uszczerbku dla stosowania: przepisów krajowych zakazujących antykonkurencyjnych porozumień i decyzji związków przedsiębiorstw oraz przepisów krajowych zakazujących stosowania praktyk uzgodnionych i nadużywania pozycji dominującej; krajowych reguł konkurencji zakazujących innych form praktyk jednostronnych w zakresie, w jakim reguły mają zastosowanie do przedsiębiorstw innych niż strażnicy dostępu w rozumieniu niniejszego rozporządzenia lub w jakim wiążą się z nałożeniem dodatkowych obowiązków na strażników dostępu; rozporządzenia Rady (WE) nr 139/200438 i przepisów krajowych dotyczących kontroli połączeń oraz rozporządzenia (UE) 2019/1150.
__________________
__________________
38 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1).
38 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1).
39 Rozporządzenie (UE) …/.. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../... w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 7
7.  Organy krajowe nie mogą podejmować decyzji, które byłyby sprzeczne z decyzją przyjętą przez Komisję na podstawie niniejszego rozporządzenia. Komisja i państwa członkowskie ściśle ze sobą współpracują i ściśle koordynują swoje działania w zakresie egzekwowania.
7.  Organy krajowe nie mogą podejmować decyzji, które byłyby sprzeczne z decyzją przyjętą przez Komisję na podstawie niniejszego rozporządzenia. Komisja i państwa członkowskie ściśle ze sobą współpracują i ściśle koordynują działania w zakresie egzekwowania przepisów w oparciu o zasady zapisane w art. 31d.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera f a (nowa)
fa)  przeglądarki internetowe;
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera f b (nowa)
fb)  wirtualni asystenci;
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera f c (nowa)
fc)  telewizja hybrydowa;
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera h
h)  usługi reklamowe, w tym wszelkie sieci reklamowe, giełdy reklamowe i wszelkie inne usługi pośrednictwa w zakresie reklam świadczone przez dostawcę dowolnych podstawowych usług platformowych wymienionych w lit. a)–g);
h)  usługi reklamowe online, w tym wszelkie sieci reklamowe, giełdy reklamowe i wszelkie inne usługi pośrednictwa w zakresie reklam świadczone przez dostawcę, jeżeli przedsiębiorstwo, do którego należy, jest również dostawcą dowolnych podstawowych usług platformowych wymienionych w lit. a)–g);
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6
6)  „wyszukiwarka internetowa” oznacza usługę cyfrową zdefiniowaną w art. 2 pkt 5 rozporządzenia (UE) 2019/1150;
6)  „wyszukiwarka internetowa” oznacza usługę cyfrową zdefiniowaną w art. 2 pkt 5 rozporządzenia (UE) 2019/1150, co wyklucza funkcje wyszukiwania w ramach innych usług pośrednictwa internetowego;
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)
10a)  „przeglądarka internetowa” oznacza oprogramowanie, które pozwala na połączenie i interakcję z treściami internetowymi dostępnymi na serwerach, które są podłączone do sieci takich jak internet, w tym z samodzielnymi przeglądarkami internetowymi, a także z przeglądarkami internetowymi zintegrowanymi lub wbudowanymi w oprogramowanie lub podobnymi
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 b (nowy)
10b)  „wirtualni asystenci” oznaczają oprogramowanie, które jest wbudowane lub połączone z towarem w rozumieniu dyrektywy (UE) 2019/771, i które może przetwarzać polecenia, zadania lub pytania w oparciu o technologie głosowe, obrazowe lub inne technologie obliczeń kognitywnych, w tym usługi w zakresie rzeczywistości rozszerzonej, i które na podstawie otrzymanych poleceń, zadań lub pytań korzysta z własnych usług i usług osób trzecich lub kontroluje własne urządzenia i urządzenia osób trzecich.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 c (nowy)
10c)  „telewizja hybrydowa” oznacza oprogramowanie systemowe lub w aplikacji, które steruje odbiornikiem telewizyjnym podłączonym do internetu i umożliwia uruchamianie na nim oprogramowania, w tym muzyki i treści wizualnych lub zdjęć;
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 14
14)  „usługa pomocnicza” oznacza usługi świadczone w związku z podstawowymi usługami platformowymi lub w połączeniu z tymi usługami, w tym usługi płatnicze zdefiniowane w art. 4 pkt 3 dyrektywy (UE) 2015/2366 oraz usługi techniczne wspierające świadczenie usług płatniczych zdefiniowane w art. 3 lit. j)tej dyrektywy, usługi realizacji, usługi identyfikacyjne lub usługi reklamowe;
14)  „usługa pomocnicza” oznacza usługi świadczone w związku z podstawowymi usługami platformowymi lub w połączeniu z tymi usługami, w tym usługi płatnicze zdefiniowane w art. 4 pkt 3 dyrektywy (UE) 2015/2366 oraz usługi techniczne wspierające świadczenie usług płatniczych zdefiniowane w art. 3 lit. j) tej dyrektywy, systemy płatności wewnątrz aplikacji, usługi realizacji, w tym usługi doręczania paczek zdefiniowane w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/644, transport towarów, usługi identyfikacyjne lub usługi reklamowe;
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 14 a (nowy)
14a)  „system płatności wewnątrz aplikacji” oznacza aplikację, usługę lub interfejs użytkownika do przetwarzania płatności od użytkowników aplikacji.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 18
18)  „plasowanie” oznacza przyznawanie określonej widoczności towarom lub usługom oferowanym w ramach usług pośrednictwa internetowego lub internetowych serwisów społecznościowych lub nadawanie wagi wynikom wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe, w formie, w jakiej plasowanie to zostało przedstawione, zorganizowane lub przekazane przez, odpowiednio, dostawców usług pośrednictwa internetowego, dostawców internetowych serwisów społecznościowych lub dostawców wyszukiwarek internetowych, niezależnie od środków technologicznych wykorzystanych do takiego przedstawienia, zorganizowania lub przekazania;
18)  „plasowanie” oznacza przyznawanie określonej widoczności towarom lub usługom za pośrednictwem podstawowych usług platformowych lub nadawanie wagi wynikom wyszukiwania w wyszukiwarce internetowej w formie, w jakiej plasowanie to zostało przedstawione, zorganizowane lub przekazane przez dostawców podstawowej usługi platformowej bez względu na środki technologiczne wykorzystane do takiego przedstawienia, zorganizowania lub przekazania;
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 18 a (nowy)
18a)  „wyniki wyszukiwania” oznaczają wszelkie informacje w dowolnym formacie, w tym teksty, grafikę, głos lub inny wynik, zwrócone w odpowiedzi na zapytanie pisemne lub ustne i związane z tym zapytaniem, niezależnie od tego, czy informacje są wynikiem organicznym, wynikiem odpłatnym, bezpośrednią odpowiedzią lub jakimkolwiek produktem, usługą lub informacjami oferowanymi w związku z wynikami organicznymi lub wyświetlanymi wraz z nimi lub częściowo lub całkowicie w nich zawartymi;
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 23 a (nowy)
23a)  „interoperacyjność” oznacza zdolność do wymiany informacji i wzajemnego wykorzystywania wymienionej informacji, tak aby wszystkie elementy sprzętu lub oprogramowania istotne dla danej usługi i wykorzystywane przez jego dostawcę skutecznie współpracowały ze sprzętem lub oprogramowaniem istotnym z punktu widzenia danych usług świadczonych przez dostawców będących osobami trzecimi, inne niż elementy, za pośrednictwem których dane informacje są pierwotnie dostarczane. Obejmuje to możliwość dostępu do takich informacji bez konieczności używania oprogramowania lub innych technologii do celów konwersji.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowdzenie
1.  Dostawcę podstawowych usług platformowych wyznacza się jako strażnika dostępu, jeżeli taki dostawca:
1.  Przedsiębiorstwo wskazuje się jako strażnika dostępu, jeśli przedsiębiorstwo takie:
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b
b)  świadczy podstawową usługę platformową pełniącą funkcję ważnego punktu dostępu, za pośrednictwem którego użytkownicy biznesowi mogą dotrzeć do użytkowników końcowych; oraz
b)  świadczy podstawową usługę platformową pełniącą funkcję ważnego punktu dostępu, za pośrednictwem którego użytkownicy biznesowi i użytkownicy końcowi mogą dotrzeć do innych użytkowników końcowych; oraz
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowdzenie
2.  Przyjmuje się, że dostawca podstawowych usług platformowych spełnia:
2.  Przyjmuje się, że przedsiębiorstwo spełnia:
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a
a)  wymóg określony w ust. 1 lit. a), jeżeli przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzi dostawca, uzyskało na przestrzeni ostatnich trzech lat obrotowych roczny obrót na terytorium EOG wynoszący co najmniej 6,5 mld EUR lub jeżeli średnia kapitalizacja rynkowa lub równoważna godziwa wartość rynkowa przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi dostawca, wynosiła co najmniej 65 mld EUR w ostatnim roku obrotowym i jeżeli świadczy on podstawową usługę platformową w co najmniej trzech państwach członkowskich;
a)  wymóg określony w ust. 1 lit. a), jeżeli uzyskało na przestrzeni ostatnich trzech lat obrotowych roczny obrót na terytorium EOG wynoszący co najmniej 8 mld EUR lub jeżeli średnia kapitalizacja rynkowa lub równoważna godziwa wartość rynkowa przedsiębiorstwa wynosiła co najmniej 80 mld EUR w ostatnim roku obrotowym i jeżeli świadczy on podstawową usługę platformową w co najmniej trzech państwach członkowskich;
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b – akapit 1
wymóg określony w ust. 1 lit. b), jeżeli świadczy podstawową usługę platformową, z której w ostatnim roku obrotowym korzystało miesięcznie ponad 45 mln aktywnych użytkowników końcowych mających siedzibę lub miejsce pobytu w Unii oraz rocznie ponad 10 000 aktywnych użytkowników biznesowych z siedzibą w Unii;
wymóg określony w ust. 1 lit. b), jeżeli świadczy co najmniej jedną podstawową usługę platformową, a każdej z nich w ostatnim roku obrotowym korzystało miesięcznie ponad 45 mln użytkowników końcowych mających siedzibę lub miejsce pobytu w EOG i rocznie ponad 10 000 użytkowników biznesowych z siedzibą w EOG;
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b – akapit 2
do celów akapitu pierwszego aktywni użytkownicy końcowi miesięcznie oznaczają średnią liczbę aktywnych użytkowników końcowych miesięcznie w okresie obejmującym większą część ostatniego roku obrotowego;
skreśla się
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c
c)  wymóg określony w ust. 1 lit. c), jeżeli progi ustanowione w lit. b) zostały osiągnięte w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych.
c)  wymóg określony w ust. 1 lit. c), jeżeli progi ustanowione w lit. b) zostały osiągnięte w każdym z ostatnich dwóch lat obrotowych.
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)
Do celów lit. b)
(i)  liczbę użytkowników końcowych miesięcznie i liczbę użytkowników biznesowych rocznie mierzy się z uwzględnieniem wskaźników określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia; oraz
(ii)  liczba użytkowników końcowych miesięcznie odnosi się do średniej liczby użytkowników końcowych miesięcznie w okresie co najmniej sześciu miesięcy w ciągu ostatniego roku obrotowego;
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3
3.  Jeżeli dostawca podstawowych usług platformowych osiąga wszystkie progi, o których mowa w ust. 2, powiadamia Komisję o tym fakcie w terminie trzech miesięcy od dnia osiągnięcia tych progów i przedstawia jej stosowne informacje wskazane w ust. 2. Takie powiadomienie zawiera stosowne informacje wskazane w ust. 2 odnoszące się do każdej z podstawowych usług platformowych świadczonych przez dostawcę, która osiąga progi ustanowione w ust. 2 lit. b). Powiadomienie to aktualizuje się za każdym razem, gdy inne podstawowe usługi platformowe indywidualnie osiągną progi ustanowione w ust. 2 lit. b).
3.  Jeżeli przedsiębiorstwo dostarczające podstawowe usługi platformowe osiąga wszystkie progi, o których mowa w ust. 2, powiadamia Komisję o tym fakcie bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej ciągu dwóch miesięcy od dnia osiągnięcia tych progów i przedstawia jej stosowne informacje wskazane w ust. 2. Takie powiadomienie zawiera stosowne informacje wskazane w ust. 2 odnoszące się do każdej z podstawowych usług platformowych świadczonych przez przedsiębiorstwo, która osiąga progi ustanowione w ust. 2 lit. b). Powiadomienie to aktualizuje się za każdym razem, gdy inne podstawowe usługi platformowe indywidualnie osiągną progi ustanowione w ust. 2 lit. b).
Niewypełnienie przez odpowiedniego dostawcę podstawowych usług platformowych obowiązku zgłoszenia wymaganych informacji zgodnie z niniejszym ustępem nie uniemożliwia Komisji wyznaczenia tego dostawcy jako strażnika dostępu w dowolnym momencie zgodnie z ust. 4.
Niedopełnienie przez odpowiednie przedsiębiorstwo dostarczające podstawowe usługi platformowe obowiązku zgłoszenia wymaganych informacji zgodnie z niniejszym ustępem nie uniemożliwia Komisji wyznaczenia tego przedsiębiorstwa jako strażnika dostępu w dowolnym momencie zgodnie z ust. 4.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit 1
Komisja – bez zbędnej zwłoki i najpóźniej w ciągu 60 dni od dnia otrzymania kompletnych informacji, o których mowa w ust. 3 – wyznacza dostawcę podstawowych usług platformowych, który osiągnął wszystkie progi ustanowione w ust. 2, jako strażnika dostępu, chyba że wspomniany dostawca przedstawi w powiadomieniu należycie uzasadnione argumenty świadczące o tym, że biorąc pod uwagę okoliczności, w których świadczy stosowną podstawową usługę platformową, i zważywszy na elementy wymienione w ust. 6, dostawca nie spełnia wymogów ustanowionych w ust. 1.
Komisja – bez zbędnej zwłoki i najpóźniej w ciągu 60 dni od dnia otrzymania kompletnych informacji, o których mowa w ust. 3 – wyznacza przedsiębiorstwo dostarczające podstawowe usługi platformowe, które osiągnęło wszystkie progi ustanowione w ust. 1 i 2, jako strażnika dostępu. Przedsiębiorstwo może przedstawić w powiadomieniu przekonujące argumenty świadczące o tym, że biorąc pod uwagę okoliczności, w których świadczy stosowną podstawową usługę platformową, przedsiębiorstwo nie spełnia wymogów ustanowionych w ust. 1.
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit 2
Jeżeli strażnik dostępu przedstawi tego rodzaju należycie uzasadnione argumenty świadczące o tym, że nie spełnia wymogów ustanowionych w ust. 1, Komisja stosuje przepisy ust. 6, aby ocenić, czy kryteria przewidziane w ust. 1 zostały spełnione.
skreśla się
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Jeżeli przedsiębiorstwo dostarczające podstawowe usługi platformowe nie powiadomi Komisji, nie dostarczy informacji wymaganych na podstawie ust. 3 lub w terminie wyznaczonym przez Komisję nie dostarczy wszystkich istotnych informacji, które są wymagane do oceny zasadności wyznaczenia go na strażnika dostępu zgodnie z ust. 2 i ust. 6, Komisja ma prawo wyznaczyć to przedsiębiorstwo na strażnika dostępu w dowolnym momencie na podstawie dostępnych jej zgodnie z ust. 4 informacji.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5
5.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 37 w celu określenia metody ustalania, czy osiągnięto progi ilościowe ustanowione w ust. 2, oraz – w razie potrzeby – w celu regularnego dostosowywania tej metody do zmian na rynku i rozwoju technologicznego, w szczególności jeżeli chodzi o próg ustanowiony w ust2 lit. a).
5.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 37 w celu określenia metody ustalania, czy osiągnięto progi ilościowe ustanowione w ust. 2 niniejszego artykułu, oraz – w razie potrzeby – w celu regularnego dostosowywania tej metody do zmian na rynku i rozwoju technologicznego. Komisja jest upoważniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art37, aby uaktualnić wykaz wskaźników określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 1
Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 15 Komisja może zidentyfikować jako strażnika dostępu dowolnego dostawcę podstawowych usług platformowych, który spełnia wszystkie wymogi przewidziane w ust. 1, ale który nie osiągnął wszystkich progów ustanowionych w ust. 2 lub który przedstawił należycie uzasadnione argumenty zgodnie z ust. 4.
Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 15 Komisja identyfikuje jako strażnika dostępu dowolne przedsiębiorstwo dostarczające podstawowe usługi platformowe, z wyłączeniem średnich i małych lub mikroprzedsiębiorstw zdefiniowanych w zaleceniu Komisji 2003/361/WE, które spełnia wszystkie wymogi przewidziane w ust. 1 niniejszego artykułu, ale które nie osiągnęło wszystkich progów ustanowionych w ust. 2 niniejszego artykułu.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 2 – litera a
a)  wielkość, w tym obroty i kapitalizację rynkową, działalności prowadzonej przez dostawcę podstawowych usług platformowych oraz jego pozycję;
a)  wielkość, w tym obrót i kapitalizację rynkową, działalność prowadzoną przez przedsiębiorstwo świadczące podstawowe usługi platformowe oraz jego pozycję;
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 2 – litera c
c)  bariery wejścia wynikające z efektów sieciowych i korzyści opartych na danych, w szczególności jeżeli chodzi o możliwość uzyskania przez dostawcę dostępu do danych osobowych i nieosobowych oraz gromadzenia przez niego tych danych lub o jego zdolności analityczne;
c)  bariery wejścia wynikające z efektów sieciowych i korzyści opartych na danych, w szczególności jeżeli chodzi o możliwość uzyskania przez przedsiębiorstwo dostępu do danych osobowych i nieosobowych oraz gromadzenia przez nie tych danych lub o jego zdolności analityczne;
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 2 – litera d
d)  skutki związane ze skalą i zakresem korzystne dla dostawcy, w tym tego rodzaju skutki w odniesieniu do danych;
d)  skutki związane ze skalą i zakresem, z których korzysta przedsiębiorstwo, w tym tego rodzaju skutki w odniesieniu do danych;
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 2 – litera e a (nowa)
ea)  stopień wykorzystania multihomingu wśród użytkowników biznesowych;
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 2 – litera e b (nowa)
eb)  zdolność przedsiębiorstwa do wdrażania strategii konglomeratu, w szczególności poprzez jego integrację pionową lub znaczące wpływy na powiązanych rynkach;
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 3
Przeprowadzając ocenę, Komisja bierze pod uwagę możliwe do przewidzenia zmiany tych elementów.
Przeprowadzając ocenę, Komisja bierze pod uwagę możliwe do przewidzenia zmiany tych elementów, w tym wszelkie planowane koncentracje z udziałem innego dostawcy podstawowych usług platformowych lub wszelkich innych usług świadczonych w sektorze cyfrowym.
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 4
Jeżeli dostawca podstawowej usługi platformowej, który osiągnął progi ilościowe ustanowione w ust. 2, nie zastosuje się w znacznym stopniu do środków zarządzonych przez Komisję w ramach badania i taki brak zgodności będzie się utrzymywał po skierowaniu do dostawcy wniosku o zastosowanie się do tych środków w rozsądnym terminie i o przedstawienie uwag, Komisja jest uprawniona do wyznaczenia tego dostawcy jako strażnika dostępu.
skreśla się
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 5
Jeżeli dostawca podstawowej usługi platformowej, który nie osiągnął progów ilościowych ustanowionych w ust. 2, nie zastosuje się w znacznym stopniu do środków zarządzonych przez Komisję w ramach badania i taki brak zgodności będzie się utrzymywał po skierowaniu do dostawcy wniosku o zastosowanie się do tych środków w rozsądnym terminie i o przedstawienie uwag, Komisja jest uprawniona do wyznaczenia tego dostawcy jako strażnika dostępu na podstawie dostępnych faktów.
skreśla się
Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 7
7.  W odniesieniu do każdego strażnika dostępu zidentyfikowanego zgodnie z ust. 4 lub ust. 6 Komisja identyfikuje odpowiednie przedsiębiorstwo, do którego należy ten dostawca, i sporządza wykaz odpowiednich podstawowych usług platformowych świadczonych w ramach tego samego przedsiębiorstwa, z których każda pełni funkcję ważnego punktu dostępu dla użytkowników biznesowych, za pośrednictwem którego docierają oni do użytkowników końcowych zgodnie z ust. 1 lit. b).
7.  W odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa wskazanego jako strażnik dostępu zgodnie z ust. 4 lub ust. 6 Komisja identyfikuje w terminie określonym w ust. 4 odpowiednie podstawowe usługi platformowe świadczone w ramach tego samego przedsiębiorstwa, z których każda pełni funkcję ważnego punktu dostępu dla użytkowników biznesowych, za pośrednictwem którego docierają oni do użytkowników końcowych, o których to usługach mowa w ust. 1 lit. b).
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 8
8.  Strażnik dostępu jest zobowiązany wypełnić obowiązki ustanowione w art. 5 i 6 w terminie sześciu miesięcy od dnia zamieszczenia podstawowej usługi platformowej w wykazie zgodnie z ust. 7 niniejszego artykułu.
8.  Strażnik dostępu jest zobowiązany jak najszybciej wypełnić obowiązki ustanowione w art. 5 i 6 i każdym przypadku nie później niż cztery miesiące od dnia zamieszczenia podstawowej usługi platformowej w wykazie zgodnie z ust. 7 niniejszego artykułu.
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1
Komisja regularnie – przynajmniej raz na 2 lata – dokonuje przeglądu służącego ustaleniu, czy wyznaczeni strażnicy dostępu nadal spełniają wymogi ustanowione w art. 3 ust. 1 lub czy nowi dostawcy podstawowych usług platformowych spełniają te wymogi. W ramach przeprowadzanego regularnie przeglądu bada się również konieczność dostosowania wykazu podstawowych usług platformowych świadczonych przez danego strażnika dostępu.
Komisja regularnie – przynajmniej raz na trzy lata – dokonuje przeglądu służącego ustaleniu, czy wyznaczeni strażnicy dostępu nadal spełniają wymogi ustanowione w art. 3 ust. 1, oraz przynajmniej raz na rok w celu ustalenia, czy nowe podstawowe usługi platformowe spełniają te wymogi. W ramach przeprowadzanego regularnie przeglądu bada się również konieczność dostosowania wykazu podstawowych usług platformowych świadczonych przez danego strażnika dostępu. Przegląd nie ma skutku zawieszającego w odniesieniu do zobowiązań strażnika dostępu.
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2
Jeżeli po przeprowadzeniu przeglądu zgodnie z akapitem pierwszym Komisja stwierdzi, że zmieniły się okoliczności faktyczne, na podstawie których dostawców podstawowych usług platformowych wyznaczono jako strażników dostępu, przyjmuje odpowiednią decyzję w tym zakresie.
Jeżeli po przeprowadzeniu przeglądu zgodnie z akapitem pierwszym Komisja stwierdzi, że zmieniły się okoliczności faktyczne, na podstawie których przedsiębiorstwa dostarczające podstawowe usługi platformowe wyznaczono jako strażników dostępu, przyjmuje odpowiednią decyzję w tym zakresie.
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3
3.  Komisja publikuje i aktualizuje wykaz strażników dostępu oraz wykaz podstawowych usług platformowych, w odniesieniu do których muszą oni na bieżąco wypełniać obowiązki przewidziane w art. 5 i 6.
3.  Komisja publikuje i aktualizuje wykaz przedsiębiorstw wyznaczonych na strażników dostępu oraz wykaz podstawowych usług platformowych, w odniesieniu do których muszą oni na bieżąco wypełniać obowiązki przewidziane w art. 5 i 6. Komisja publikuje sprawozdanie roczne zawierające wnioski z monitorowania, w tym ocenę wpływu na użytkowników biznesowych, w szczególności na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz użytkowników końcowych i przedstawia je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a
a)  powstrzymuje się od łączenia danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem tych podstawowych usług platformowych z danymi osobowymi pozyskiwanymi za pośrednictwem dowolnych innych usług oferowanych przez strażnika dostępu lub z danymi osobowymi pozyskiwanymi za pośrednictwem usług świadczonych przez osoby trzecie, a także od rejestrowania użytkowników końcowych jako użytkowników innych usług świadczonych przez strażnika dostępu w celu łączenia danych osobowych, chyba że użytkownikowi końcowemu zapewniono możliwość dokonania wyboru i wyraził on zgodę w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679; ;
a)  powstrzymuje się od łączenia i krzyżowego wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem tych podstawowych usług platformowych z danymi osobowymi pozyskiwanymi za pośrednictwem dowolnych innych usług oferowanych przez strażnika dostępu lub z danymi osobowymi pozyskiwanymi za pośrednictwem usług świadczonych przez osoby trzecie, a także od rejestrowania użytkowników końcowych jako użytkowników innych usług świadczonych przez strażnika dostępu w celu łączenia danych osobowych, chyba że użytkownikowi końcowemu zapewniono możliwość dokonania wyboru w sposób wyraźny i jasny i wyraził on zgodę w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679;
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera b
b)  zapewnia użytkownikom biznesowym możliwość oferowania, przy wykorzystaniu usług pośrednictwa internetowego świadczonych przez osobę trzecią, tych samych produktów lub usług użytkownikom końcowym po cenach lub na warunkach innych niż w ramach usług pośrednictwa internetowego świadczonych przez strażnika dostępu;
b)  nie stosuje zobowiązań umownych, które uniemożliwiają użytkownikom biznesowym oferowanie, przy wykorzystaniu usług pośrednictwa internetowego świadczonych przez osobę trzecią lub za pomocą własnych kanałów bezpośredniej sprzedaży internetowej, tych samych produktów lub usług użytkownikom końcowym po cenach lub na warunkach innych niż w ramach usług pośrednictwa internetowego świadczonych przez strażnika dostępu;
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c
c)  zapewnia użytkownikom biznesowym możliwość promowania ofert wśród użytkowników końcowych pozyskanych za pośrednictwem podstawowej usługi platformowej oraz zawierania z tymi użytkownikami końcowymi umów niezależnie od tego, czy korzystają oni w tym celu z podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu, czy też nie, a także zapewnia użytkownikom końcowym – za pośrednictwem podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu – możliwość uzyskania dostępu do oraz korzystaniatreści, abonamentów, funkcji lub innych elementów przy użyciu aplikacji użytkownika biznesowego, jeżeli użytkownicy końcowi pozyskali te elementy od odpowiedniego użytkownika biznesowego bez korzystania z podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu;
c)  zapewnia użytkownikom biznesowym możliwość przedstawiania ofert użytkownikom końcowym pozyskanym za pośrednictwem podstawowej usługi platformowej lub za pośrednictwem innych kanałów, w tym ofert na innych warunkach zakupu, oraz promowania takich ofert wśród tych użytkowników końcowych oraz możliwość zawieraniatymi użytkownikami końcowymi umów lub pobierania opłat za świadczone usługi niezależnie od tego, czy korzystają oni w tym celu z podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu, czy też nie;
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c a (nowa)
ca)  umożliwia użytkownikom końcowym dostęp do treści, abonamentów, funkcji lub innych elementów za pośrednictwem podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu oraz korzystanie z nich przy użyciu aplikacji użytkownika biznesowego, także jeżeli elementy te zostały nabyte przez użytkowników końcowych od właściwego użytkownika biznesowego bez korzystania z podstawowych usług platformowych strażnika dostępu, chyba że strażnik dostępu może udowodnić, że taki dostęp zmniejszy ochronę danych użytkowników końcowych lub cyberbezpieczeństwo;
Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d
d)  powstrzymuje się od uniemożliwiania lub utrudniania użytkownikom biznesowym zgłaszania odpowiedniemu organowi publicznemu uwag dotyczących dowolnych praktyk, jakich dopuszczają się strażnicy dostępu;
d)  powstrzymuje się od bezpośredniego lub pośredniego uniemożliwiania lub utrudniania użytkownikom biznesowym lub użytkownikom końcowym zgłaszania odpowiedniemu organowi publicznemu, w tym sądom krajowym, uwag dotyczących dowolnych praktyk, jakich dopuszczają się strażnicy dostępu;
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e
e)  powstrzymuje się od nakładania na użytkowników biznesowych obowiązku korzystania z usługi identyfikacyjnej świadczonej przez strażnika dostępu w kontekście usług oferowanych przez użytkowników biznesowych za pośrednictwem podstawowych usług platformowych tego strażnika dostępu, jak również obowiązku oferowania takiej usługi identyfikacyjnej lub współdziałania z taką usługą;
e)  powstrzymuje się od nakładania na użytkowników biznesowych obowiązku korzystania z usługi identyfikacyjnej lub dowolnej innej usługi pomocniczej świadczonej przez strażnika dostępu w kontekście usług oferowanych przez użytkowników biznesowych za pośrednictwem podstawowych usług platformowych tego strażnika dostępu, jak również obowiązku oferowania takiej usługi identyfikacyjnej lub współdziałania z taką usługą;
Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera f
f)  powstrzymuje się od nakładania na użytkowników biznesowych lub użytkowników końcowych obowiązku zostania abonentem lub zarejestrowania się jako użytkownik dowolnej innej podstawowej usługi platformowej zidentyfikowanej zgodnie z art. 3 lub spełniającej progi ustanowione w art. 3 ust. 2 lit. b) jako wymogu, którego spełnienie umożliwia uzyskanie dostępu, zostanie abonentem lub zarejestrowanie się jako użytkownik dowolnej ze świadczonych przez siebie podstawowych usług platformowych zidentyfikowanych zgodnie z tym artykułem;
f)  nie wymaga od użytkowników biznesowych lub końcowych wykupienia abonamentu lub rejestracji, aby używać dowolnej innej podstawowej usługi platformowej, co warunkowałoby uzyskanie dostępu, zostanie abonentem lub zarejestrowanie się jako użytkownik dowolnej ze świadczonych przez siebie podstawowych usług platformowych zidentyfikowanych zgodnie z tym artykułem;
Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera g
g)  udziela reklamodawcom i wydawcom, na rzecz których świadczy usługi reklamowe, na ich żądanie informacji dotyczących ceny płaconej przez reklamodawcę i wydawcę, a także kwoty lub wysokości wynagrodzenia wypłacanego wydawcy z tytułu opublikowania danej reklamy oraz z tytułu każdej odpowiedniej usługi reklamowej świadczonej przez strażnika dostępu.
g)  udziela reklamodawcom i wydawcom lub osobom trzecim upoważnionym przez reklamodawców lub wydawców, na rzecz których świadczy usługi reklamy cyfrowej, bezpłatny, wysokiej jakości, skuteczny, ciągły i w czasie rzeczywistym dostęp do pełnych informacji na temat widoczności i dostępności portfela reklam, w tym:
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera g – podpunkt i (nowy)
(i)  warunki cenowe ofert składanych przez reklamodawców i pośredników reklamowych;
Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera g – podpunkt ii (nowy)
(ii)  mechanizmy ustalania cen i systemy obliczania opłat, w tym kryteria pozacenowe w procesie aukcyjnym;
Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera g – podpunkt iii (nowy)
(iii)  cena i opłaty uiszczane przez reklamodawcę i wydawcę, w tym wszelkie potrącenia i opłaty dodatkowe;
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera g – podpunkt iv (nowy)
(iv)  kwota i wynagrodzenie wypłacone wydawcy za publikację danej reklamy; oraz
Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera g – podpunkt v (nowy)
(v)  kwota i wynagrodzenie wypłacane wydawcom za każdą z usług reklamowych świadczonych przez strażnika dostępu.
Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera g a (nowa)
ga)  powstrzymuje się od wykorzystywania – w kontekście konkurencji z użytkownikami biznesowymi – jakichkolwiek niedostępnych publicznie danych wygenerowanych w toku korzystania z odpowiednich podstawowych usług platformowych lub usług pomocniczych przez tych użytkowników biznesowych, w tym przez użytkowników końcowych tych użytkowników biznesowych, którzy korzystają z oferowanych przez niego podstawowych usług platformowych lub usług pomocniczych, lub z niedostępnych publicznie danych dostarczonych przez tych użytkowników biznesowych korzystających z oferowanych przez niego podstawowych usług platformowych lub usług pomocniczych lub dostarczonych przez użytkowników końcowych tych użytkowników biznesowych;
Poprawka 235
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera g b (nowa)
gb)  od momentu pierwszego użycia przez użytkowników końcowych jakiejkolwiek preinstalowanej podstawowej usługi platformowej w systemie operacyjnym, nakłania użytkowników końcowych do zmiany ustawień domyślnych tej podstawowej usługi platformowej na inną opcję z wykazu głównych dostępnych usług osób trzecich, a także dopuszcza i technicznie umożliwia użytkownikom końcowym odinstalowanie preinstalowanych aplikacji oprogramowania w ramach podstawowej usługi platformowej na dowolnym etapie, bez uszczerbku dla możliwości ograniczenia przez strażnika dostępu takiej możliwości odinstalowania w odniesieniu do aplikacji oprogramowania, które są kluczowe dla funkcjonowania systemu operacyjnego lub urządzenia i które ze względów technicznych nie mogą być oferowane przez osoby trzecie jako autonomiczny produkt;
Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera a
a)  powstrzymuje się od wykorzystywania – w kontekście konkurencji z użytkownikami biznesowymi – jakichkolwiek niedostępnych publicznie danych wygenerowanych w toku działalności tych użytkowników biznesowych, w tym danych wygenerowanych przez użytkowników końcowych tych użytkowników biznesowych, którzy korzystają z oferowanych przez niego podstawowych usług platformowych, lub z niepublicznie dostępnych danych dostarczonych przez tych użytkowników biznesowych korzystających z oferowanych przez niego podstawowych usług platformowych lub dostarczonych przez użytkowników końcowych tych użytkowników biznesowych;
skreśla się
Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera a a (nowa)
aa)  powstrzymuje się od łączenia danych osobowych – do własnych celów handlowych oraz do celów umieszczania reklam osób trzecich w ramach własnych usług – aby dostarczać reklamy ukierunkowane lub mikrotargetowane, chyba że użytkownik końcowy, który nie jest małoletni, udzielił strażnikowi dostępu wyraźnej, jednoznacznej, odnowionej i świadomej zgody zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu (UE) 2016/679.
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera b
b)  zapewnia użytkownikom końcowym możliwość odinstalowania dowolnych aplikacji wstępnie zainstalowanych w ramach oferowanej przez niego podstawowej usługi platformowej bez uszczerbku dla możliwości ograniczenia przez strażnika dostępu zakresu takiej możliwości odinstalowania w taki sposób, by nie obejmowała ona aplikacji mających kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemu operacyjnego lub urządzenia i które ze względów technicznych nie mogą być oferowane przez osoby trzecie jako autonomiczny produkt;
skreśla się
Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera c
c)  pozwala na instalowanie i efektywne korzystanie z oferowanych przez osoby trzecie aplikacji lub sklepów z aplikacjami korzystających z systemów operacyjnych tego strażnika dostępu lub współpracujących z takimi systemami oraz zapewnia możliwość uzyskania dostępu do tych aplikacji lub sklepów z aplikacjami w inny sposób niż za pośrednictwem podstawowych usług platformowych świadczonych przez tego strażnika dostępu. Strażnik dostępu musi mieć możliwość podejmowania proporcjonalnych działań w celu zapewnienia, aby oferowane przez osoby trzecie aplikacje lub sklepy z aplikacjami nie zagrażały integralności dostarczanego przez niego sprzętu lub systemu operacyjnego;
c)  umożliwia użytkownikom końcowym instalowanie i efektywne korzystanie z oferowanych przez osoby trzecie aplikacji lub sklepów z aplikacjami korzystających z systemów operacyjnych tego strażnika dostępu lub współpracujących z takimi systemami, stwarza ku temu możliwości techniczne oraz zapewnia możliwość uzyskania dostępu do tych aplikacji lub sklepów z aplikacjami w inny sposób niż za pośrednictwem odpowiednich podstawowych usług platformowych świadczonych przez tego strażnika dostępu. Strażnik dostępu, jeśli jest to właściwe, wzywa użytkownika końcowego do podjęcia decyzji o tym, czy pobrana aplikacja lub sklep z aplikacjami mają stać się domyślne. Nie zabrania się strażnikowi dostępu podejmowania – w niezbędnym i proporcjonalnym zakresie – działań w celu zapewnienia, aby oferowane przez osoby trzecie aplikacje lub sklepy z aplikacjami nie zagrażały integralności dostarczanego przez niego sprzętu lub systemu operacyjnego ani nie zmniejszały ochrony danych użytkowników końcowych lub cyberbezpieczeństwa, pod warunkiem że te niezbędne i proporcjonalne środki są przez strażnika dostępu należycie uzasadnione;
Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera d
d)  powstrzymuje się od plasowania usług i produktów oferowanych przez samego strażnika dostępu lub przez dowolną osobę trzecią należącą do tego samego przedsiębiorstwa na korzystniejszych zasadach niż podobne usługi lub produkty oferowane przez inną osobę trzecią oraz dokonuje takiego plasowania na podstawie sprawiedliwych i niedyskryminujących warunków;
d)  nie traktuje na korzystniejszych zasadach w plasowaniu lub innych ustawieniach usług i produktów oferowanych przez samego strażnika dostępu lub przez dowolną osobę trzecią należącą do tego samego przedsiębiorstwa niż podobne usługi lub produkty oferowane przez inną osobę trzecią oraz stosuje przejrzyste, sprawiedliwe i niedyskryminujące warunki w odniesieniu do takich usług lub produktów stron trzecich;
Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e
e)  powstrzymuje się od technicznego ograniczania użytkownikom końcowym możliwości korzystania z różnych aplikacji i usług, do których można uzyskać dostęp przy użyciu systemu operacyjnego strażnika dostępu, oraz do wykupowania abonamentów takich aplikacji i usług, w tym również jeżeli chodzi o wybór dostawcy usługi dostępu do internetu dla użytkowników końcowych;
e)  nie ogranicza użytkownikom końcowym – pod względem technicznym ani w żaden inny sposób – możliwości korzystania z różnych aplikacji i usług oraz wykupowania abonamentów za dostęp do takich aplikacji i usług, w tym również jeżeli chodzi o wybór dostawcy usługi dostępu do internetu dla użytkowników końcowych;
Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e a (nowa)
ea)  powstrzymuje się od praktyk, które utrudniają użytkownikowi końcowemu możliwość rezygnacji z podstawowej usługi platformowej;
Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f
f)  zapewnia użytkownikom biznesowym i dostawcom usług pomocniczych możliwość uzyskania dostępu do tego samego systemu operacyjnego, sprzętu lub funkcji oprogramowania, które są dostępne dla strażnika dostępu lub wykorzystywane przez niego do świadczenia dowolnych usług pomocniczych, oraz gwarantuje interoperacyjność wspomnianych systemu operacyjnego, sprzętu lub funkcji oprogramowania;
f)  zapewnia użytkownikom biznesowym, dostawcom usług i dostawcom sprzętu bezpłatny dostęp do tych samych funkcji sprzętu i oprogramowania, jakie są dostępne dla sprzętu lub usług dostarczanych przez strażnika dostępu i do których uzyskuje się dostęp lub które są kontrolowane za pośrednictwem systemu operacyjnego, pod warunkiem że system operacyjny został zidentyfikowany zgodnie z art. 3 ust. 7, a także zapewnia interoperacyjność z tymi funkcjami. Dostawcom usług pomocniczych umożliwia się ponadto dostęp do tego samego systemu operacyjnego, sprzętu lub funkcji oprogramowania oraz interoperacyjność z tym systemem operacyjnym, sprzętem lub funkcjami oprogramowania (niezależnie od tego, czy te funkcje oprogramowania są częścią systemu operacyjnego), które są dostępne dla usług pomocniczych świadczonych przez strażnika dostępu. Strażnikowi dostępu nie uniemożliwia się podjęcia niezbędnych środków w celu zadbania o to, aby interoperacyjność nie zagrażała integralności systemu operacyjnego, sprzętu lub funkcji oprogramowania zapewnianych przez strażnika dostępu ani nie osłabiała ochrony danych użytkowników końcowych ani cyberbezpieczeństwa, pod warunkiem, że strażnik dostępu należycie uzasadni takie niezbędne środki;
Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f a (nowa)
fa)  umożliwia wszystkim dostawcom usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, na ich wniosek i nieodpłatnie, wzajemne połączenie ze świadczonymi przez strażników dostępu usługami łączności interpersonalnej niewykorzystującymi numerów zidentyfikowanymi na podstawie art. 3 ust. 7. Wzajemne połączenie zapewnia się z zachowaniem obiektywnie takich samych warunków i jakości, jakie są dostępne strażnikowi dostępu lub wykorzystywane przez niego, jego jednostki zależne lub jego partnerów, umożliwiając tym samym funkcjonalną interakcję z tymi usługami, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;
Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f b (nowa)
fb)  umożliwia wszystkim dostawcom usług sieci społecznościowych, na ich wniosek i nieodpłatnie, wzajemne połączenie z usługami sieci społecznościowych strażników dostępu zidentyfikowanymi na podstawie art. 3 ust. 7. Wzajemne połączenie zapewnia się z zachowaniem obiektywnie takich samych warunków i jakości, jakie są dostępne strażnikowi dostępu lub wykorzystywane przez niego, jego jednostki zależne lub jego partnerów, umożliwiając tym samym funkcjonalną interakcję z tymi usługami, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Realizacja tego obowiązku podlega specyfikacji Komisji zgodnie z art. 10 ust. 2a;
Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g
g)  zapewnia reklamodawcom i wydawcom – na ich żądanie i nieodpłatnie – dostęp do stosowanych przez strażnika dostępu narzędzi pomiaru wyników oraz informacji potrzebnych reklamodawcom i wydawcom do przeprowadzenia samodzielnie weryfikacji zasobów reklamowych;
g)  zapewnia reklamodawcom i wydawcom oraz osobom trzecim upoważnionym przez reklamodawców i wydawców – na ich żądanie i nieodpłatnie – dostęp do stosowanych przez strażnika dostępu narzędzi pomiaru wyników oraz informacji potrzebnych reklamodawcom i wydawcom do przeprowadzenia samodzielnie weryfikacji zasobów reklamowych, w tym zagregowanych i niezagregowanych danych oraz danych dotyczących wyników, w sposób umożliwiający reklamodawcom i wydawcom wykorzystanie własnych narzędzi weryfikacyjnych i pomiarowych do oceny podstawowych usług świadczonych przez strażników dostępu;
Poprawka 130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h
h)  zapewnia rzeczywistą możliwość przenoszenia danych wygenerowanych w toku działalności użytkownika biznesowego lub użytkownika końcowego i – w szczególności – dostarcza użytkownikom końcowym narzędzi ułatwiających im przenoszenie danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679, w tym poprzez zapewnianie im stałej możliwości uzyskania dostępu do danych w czasie rzeczywistym;
h)  zapewnia użytkownikom końcowym lub osobom trzecim upoważnionym przez użytkownika końcowego – na ich żądanie i nieodpłatnie – rzeczywistą możliwość przenoszenia danych dostarczonych przez użytkownika końcowego lub wygenerowanych w toku ich działalności w kontekście korzystania z odpowiedniej podstawowej usługi platformowej, m.in. poprzez zapewnienie nieodpłatnych narzędzi ułatwiających skuteczne korzystanie z takiej możliwości przenoszenia danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679, w tym poprzez zapewnianie stałej możliwości uzyskania dostępu do danych w czasie rzeczywistym;
Poprawka 131
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i
i)  zapewnia użytkownikom biznesowym lub osobom trzecim upoważnionym przez użytkownika biznesowego możliwość skorzystania z funkcji nieodpłatnego, rzeczywistego, stałego, wysokiej jakości dostępu i korzystania w czasie rzeczywistym danych zagregowanych lub niezagregowanych dostarczanych lub generowanych w kontekście korzystania z odpowiednich podstawowych usług platformowych przez tych użytkowników biznesowych oraz przez użytkowników końcowych mających styczność z produktami lub usługami oferowanymi przez tych użytkowników biznesowych; jeżeli chodzi o dane osobowe, zapewnia dostęp do takich danych i możliwość korzystania z tych danych wyłącznie wówczas, gdy są one bezpośrednio powiązane z faktem korzystania przez użytkownika końcowego z produktów lub usług oferowanych przez odpowiedniego użytkownika biznesowego za pośrednictwem stosownej podstawowej usługi platformowej oraz gdy użytkownik końcowy zdecyduje się udostępnić takie dane, wyrażając zgodę w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679;
i)  zapewnia użytkownikom biznesowym lub osobom trzecim upoważnionym przez użytkownika biznesowego – na ich żądanie i nieodpłatnie – stały dostęp w czasie rzeczywistym do danych zagregowanych i niezagregowanych dostarczanych lub generowanych w kontekście korzystania z odpowiednich podstawowych usług platformowych lub usług pomocniczych, które oferuje strażnik dostępu, przez tych użytkowników biznesowych oraz przez użytkowników końcowych mających styczność z produktami lub usługami oferowanymi przez tych użytkowników biznesowych, a także możliwość korzystania z tych danych; obejmuje to, na żądanie użytkownika biznesowego, możliwość i niezbędne narzędzia dostępu do danych i ich analizy „na miejscu” bez konieczności przekazywania ich przez strażnika dostępu; jeżeli chodzi o dane osobowe, zapewnia dostęp do takich danych i możliwość korzystania z tych danych wyłącznie wówczas, gdy są one bezpośrednio powiązane z faktem korzystania przez użytkownika końcowego z produktów lub usług oferowanych przez odpowiedniego użytkownika biznesowego za pośrednictwem stosownej podstawowej usługi platformowej oraz gdy użytkownik końcowy zdecyduje się udostępnić takie dane, wyrażając zgodę w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679;
Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera k
k)  stosuje sprawiedliwe i niedyskryminujące ogólne warunki dostępu użytkowników biznesowych do swojego sklepu z aplikacjami wyznaczonego zgodnie z art. 3 niniejszego rozporządzenia.
k)  stosuje przejrzyste, sprawiedliwe, rozsądne i niedyskryminujące ogólne warunki dostępu i warunki, które nie są mniej korzystne niż warunki stosowane do jego własnych usług dla użytkowników biznesowych, w odniesieniu do jego podstawowych usług platformowych wyznaczonych zgodnie z art. 3 niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 133
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
Artykuł 6 – ustęp 2
Artykuł 5 – ustęp 2
2.  Do celów ust. 1 lit. a) dane niedostępne publicznie obejmują wszelkie zagregowane i niezagregowane dane wygenerowane przez użytkowników biznesowych, które można wywnioskować z działalności komercyjnej prowadzonej przez użytkowników biznesowych lub ich klientów w ramach podstawowej usługi platformowej oferowanej przez strażnika dostępu lub które można zgromadzić w toku tej działalności.
2.  Do celów ust. 1 lit. ga) dane niedostępne publicznie obejmują wszelkie zagregowane i niezagregowane dane wygenerowane przez użytkowników biznesowych, które można wywnioskować z działalności komercyjnej prowadzonej przez użytkowników biznesowych lub ich klientów w ramach podstawowej usługi platformowej lub usług pomocniczych oferowanych przez strażnika dostępu lub które można zgromadzić w toku tej działalności.
Poprawka 134
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1
1.  Działania, jakie strażnik dostępu podejmuje, aby wypełnić obowiązki ustanowione w art. 5 i 6, muszą skutecznie przyczyniać się do osiągnięcia celu, w jakim ustanowiono odpowiedni obowiązek. Strażnik dostępu zapewnia podejmowanie tych działań zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 i dyrektywą 2002/58/WE, a także zgodnie z przepisami w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony konsumentów i bezpieczeństwa produktów.
1.  Strażnik dostępu musi podejmować skuteczne działania, aby wypełnić obowiązki ustanowione w art. 5 i 6, a na wezwanie musi to wykazać. Strażnik dostępu zapewnia zgodność podejmowanych przez siebie działań z rozporządzeniem (UE) 2016/679, dyrektywą 2002/58/WE, przepisami w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony konsumentów i bezpieczeństwa produktów, a także z wymogami dotyczącymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z dyrektywą 2019/882.
Poprawka 135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Strażnik dostępu – w ciągu sześciu miesięcy od jego wyznaczenia i zgodnie z art. 3 ust. 8 – przedkłada Komisji sprawozdanie opisujące w szczegółowy i przejrzysty sposób działania podjęte w celu wypełnienia obowiązków określonych w art. 5 i 6. Sprawozdanie to należy aktualizować co najmniej raz do roku.
Poprawka 136
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 b (nowy)
1b.  Wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 1a, i w tych samych ramach czasowych, strażnik dostępu dostarcza Komisji niepoufne streszczenie sprawozdania, które zostanie niezwłocznie opublikowane przez Komisję. Niepoufne streszczenie jest aktualizowane co najmniej raz w roku zgodnie ze szczegółowym sprawozdaniem.
W celu wypełnienia obowiązków określonych w art. 6 i w przypadku, gdy strażnik dostępu ma uzasadnione wątpliwości co do odpowiedniej metody lub metod wypełnienia obowiązków, strażnik dostępu może zwrócić się do Komisji o zaangażowanie się w proces obejmujący przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wyjaśnienia, a następnie doprecyzowanie odpowiednich środków, które strażnik dostępu musi podjąć w celu skutecznego i proporcjonalnego wypełnienia tych obowiązków. Doprecyzowanie obowiązków określonych w art. 6 ogranicza się do kwestii związanych z zapewnieniem skutecznego i proporcjonalnego wypełniania obowiązków. W takim przypadku Komisja może podjąć decyzję o skonsultowaniu się z osobami trzecimi, których opinie uważa za konieczne w odniesieniu do środków, których wdrożenia oczekuje się od strażnika dostępu. Czas trwania tego procesu nie może wykraczać poza okres przewidziany w art. 3 ust. 8, z możliwością przedłużenia o dwa miesiące, według uznania Komisji, jeżeli dialogu nie zakończono przed upływem wspomnianego okresu.
Komisja zachowuje swobodę w podejmowaniu decyzji o zaangażowaniu się w taki proces, z należytym uwzględnieniem zasad równego traktowania, proporcjonalności i sprawiedliwości proceduralnej. W przypadku gdy Komisja postanowi nie angażować się w taki proces, przedstawia odpowiedniemu strażnikowi dostępu pisemne uzasadnienie. Na zakończenie tego procesu Komisja może również w drodze decyzji określić środki, które dany strażnik dostępu ma podjąć w wyniku zakończenia tego procesu określonego w ust. 1b.
Poprawka 137
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2
2.  Jeżeli Komisja stwierdzi, że działania, które strażnik dostępu zamierza podjąć zgodnie z ust. 1, lub działania, które strażnik dostępu już podjął, nie zapewniają skutecznego wypełnienia przez niego odpowiednich obowiązków ustanowionych w art. 6, może – w drodze decyzji – wskazać działanie, które dany strażnik dostępu ma obowiązek podjąć w tym zakresie. Komisja przyjmuje taką decyzję w terminie sześciu miesięcy od dnia wszczęcia postępowania na podstawie art. 18.
2.  Jeżeli Komisja stwierdzi, że działania, które strażnik dostępu zamierza podjąć zgodnie z ust. 1, lub działania, które strażnik dostępu już podjął, nie zapewniają skutecznego wypełnienia przez niego odpowiednich obowiązków ustanowionych w art. 6, może – w drodze decyzji – wskazać działanie, które dany strażnik dostępu ma podjąć w tym zakresie. Komisja przyjmuje taką decyzję jak najszybciej i w żadnym wypadku nie później niż w terminie czterech miesięcy od dnia wszczęcia postępowania na podstawie art. 18.
Poprawka 138
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4
4.  W celu przyjęcia decyzji na podstawie ust. 2 Komisja przekazuje swoje wstępne ustalenia w terminie trzech miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. We wstępnych ustaleniach Komisja wyjaśnia środki, których wprowadzenie rozważa lub które jej zdaniem odnośny dostawca podstawowych usług platformowych powinien wprowadzić w celu skutecznego zastosowania się do wstępnych ustaleń.
4.  W celu przyjęcia decyzji na podstawie ust. 2 Komisja przekazuje swoje wstępne ustalenia i publikuje zwięzłe streszczenie jak najszybciej, a w żadnym wypadku nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. We wstępnych ustaleniach Komisja wyjaśnia środki, których wprowadzenie rozważa lub które jej zdaniem odnośny dostawca podstawowych usług platformowych powinien wprowadzić w celu skutecznego zastosowania się do wstępnych ustaleń. Komisja może podjąć decyzję o wezwaniu zainteresowanych stron trzecich do przedstawienia uwag w terminie określonym przez Komisję w publikacji. Przy publikowaniu Komisja musi należycie uwzględniać uzasadniony interes przedsiębiorstw w zakresie ochrony ich tajemnicy handlowej.
Poprawka 139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 7
7.  Strażnik dostępu może zwrócić się do Komisji o wszczęcie postępowania na podstawie art. 18 w celu ustalenia, czy działania, jakie strażnik dostępu zamierza podjąć lub podjął zgodnie z art. 6, skutecznie przyczyniają się do osiągnięcia celu przyświecającego danemu obowiązkowi w określonych okolicznościach. Strażnik dostępu może przedstawić w składanym przez siebie wniosku uzasadnioną opinię zawierającą w szczególności wyjaśnienie powodu, dla którego uznaje planowane lub już podjęte działania za skutecznie przyczyniające się do osiągnięcia celu przyświecającego danemu obowiązkowi w określonych okolicznościach.
7.  Strażnik dostępu może, w terminie wypełnienia obowiązków, o którym mowa w art. 3 ust. 8, zwrócić się do Komisji o wszczęcie postępowania na podstawie art. 18 w celu ustalenia, czy działania, jakie strażnik dostępu zamierza podjąć lub podjął zgodnie z art. 6, skutecznie przyczyniają się do osiągnięcia celu przyświecającego danemu obowiązkowi w określonych okolicznościach. W składanym przez siebie wniosku strażnik dostępu przedstawia uzasadnioną opinię zawierającą w szczególności wyjaśnienie powodu, dla którego uznaje planowane lub już podjęte działania za skutecznie przyczyniające się do osiągnięcia celu przyświecającego danemu obowiązkowi w określonych okolicznościach. Komisja przyjmuje decyzję w terminie sześciu miesięcy od dnia wszczęcia postępowania na podstawie art. 18.
Poprawka 140
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
1.  Komisja może – na uzasadniony wniosek strażnika dostępu – w nadzwyczajnym przypadku zawiesić całość lub część określonego obowiązku ustanowionego w art. 5 i 6 w odniesieniu do podstawowej usługi platformowej w drodze decyzji przyjętej zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust. 4, jeżeli strażnik dostępu wykaże, że wypełnienie tego obowiązku mogłoby zagrozić – z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności pozostających poza kontrolą strażnika dostępu – rentowności działalności prowadzonej przez strażnika dostępu w Unii, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wyeliminowania takiego zagrożenia dla rentowności. Komisja dąży do przyjęcia decyzji o zawieszeniu niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania kompletnego uzasadnionego wniosku.
1.  Komisja może – na uzasadniony wniosek strażnika dostępu – w nadzwyczajnym przypadku zawiesić całość lub część określonego obowiązku ustanowionego w art. 5 i 6 w odniesieniu do podstawowej usługi platformowej w drodze decyzji przyjętej zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust. 4, jeżeli strażnik dostępu wykaże, że wypełnienie tego obowiązku mogłoby zagrozić – z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności pozostających poza kontrolą strażnika dostępu – rentowności działalności prowadzonej przez strażnika dostępu w Unii, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wyeliminowania takiego zagrożenia dla rentowności. Komisja dąży do przyjęcia decyzji o zawieszeniu niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania kompletnego uzasadnionego wniosku. Decyzji o zawieszeniu towarzyszy uzasadnienie wyjaśniające powody zawieszenia.
Poprawka 141
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2
2.  Jeżeli zawieszenia dokonano na podstawie ust. 1, Komisja corocznie dokonuje przeglądu decyzji o zawieszeniu. Po przeprowadzeniu takiego przeglądu Komisja uchyla zawieszenie albo stwierdza, że warunki ustanowione w ust. 1 pozostają spełnione.
2.  Jeżeli zawieszenia dokonano na podstawie ust. 1, Komisja corocznie dokonuje przeglądu decyzji o zawieszeniu. Po przeprowadzeniu takiego przeglądu Komisja uchyla zawieszenie w całości lub częściowo albo stwierdza, że warunki ustanowione w ust. 1 pozostają spełnione.
Poprawka 142
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 1
Komisja może – działając na uzasadniony wniosek strażnika dostępu – tymczasowo zawiesić konieczność wypełnienia określonego obowiązku w odniesieniu do jednej podstawowej usługi platformowej lub większej ich liczby jeszcze przed przyjęciem decyzji na podstawie ust. 1.
W pilnych przypadkach Komisja może – działając na uzasadniony wniosek strażnika dostępu – tymczasowo zawiesić konieczność wypełnienia określonego obowiązku w odniesieniu do jednej podstawowej usługi platformowej lub większej ich liczby jeszcze przed przyjęciem decyzji na podstawie ust. 1.
Poprawka 143
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 2
Oceniając ten wniosek, Komisja bierze pod uwagę w szczególności wpływ wypełnienia określonego obowiązku na rentowność działalności strażnika dostępu w Unii, a także na osoby trzecie. Zawieszenie może podlegać warunkom i obowiązkom określonym przez Komisję, aby zapewnić sprawiedliwą równowagę między powyższymi interesami a celami niniejszego rozporządzenia. Wspomniany wniosek może zostać złożony i rozpatrzony pozytywnie w dowolnym momencie w trakcie oceny prowadzonej przez Komisję na podstawie ust. 1.
Oceniając ten wniosek, Komisja bierze pod uwagę w szczególności wpływ wypełnienia określonego obowiązku na rentowność działalności strażnika dostępu w Unii, a także na osoby trzecie, w szczególności mniejszych użytkowników biznesowych i konsumentów. Zawieszenie może podlegać warunkom i obowiązkom określonym przez Komisję, aby zapewnić sprawiedliwą równowagę między powyższymi interesami a celami niniejszego rozporządzenia. Wspomniany wniosek może zostać złożony i rozpatrzony pozytywnie w dowolnym momencie w trakcie oceny prowadzonej przez Komisję na podstawie ust. 1.
Poprawka 144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – nagłówek
Zwolnienie ze względu na nadrzędny interes publiczny
Zwolnienie ze względu na moralność publiczną, zdrowie publiczne lub bezpieczeństwo publiczne
Poprawka 145
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1
1.  Komisja może – działając na uzasadniony wniosek strażnika dostępu lub z własnej inicjatywy – zwolnić strażnika dostępu z całości lub części określonego obowiązku ustanowionego w art. 5 i 6 w odniesieniu do pojedynczej podstawowej usługi platformowej zidentyfikowanej na podstawie art. 3 ust. 7, przyjmując decyzję zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust. 4, jeżeli takie zwolnienie jest uzasadnione, biorąc pod uwagę względy określone w ust. 2 niniejszego artykułu. Komisja przyjmuje decyzję o zwolnieniu najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania kompletnego uzasadnionego wniosku.
1.  Komisja może – działając na uzasadniony wniosek strażnika dostępu lub z własnej inicjatywy – zwolnić strażnika dostępu z całości lub części określonego obowiązku ustanowionego w art. 5 i 6 w odniesieniu do pojedynczej podstawowej usługi platformowej zidentyfikowanej na podstawie art. 3 ust. 7, przyjmując decyzję zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust. 4, jeżeli takie zwolnienie jest uzasadnione, biorąc pod uwagę względy określone w ust. 2 niniejszego artykułu. Komisja przyjmuje decyzję o zwolnieniu najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania kompletnego uzasadnionego wniosku. Decyzji takiej towarzyszy uzasadnienie wyjaśniające powody zwolnienia.
Poprawka 146
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Jeżeli zwolnienia udzielono na podstawie ust. 1, Komisja co roku dokonuje przeglądu decyzji o zwolnieniu. Po przeprowadzeniu takiego przeglądu Komisja uchyla zwolnienie w całości lub częściowo albo stwierdza, że warunki określone w ust. 1 są nadal spełniane.
Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 1
Komisja może – działając na uzasadniony wniosek strażnika dostępu lub z własnej inicjatywy – tymczasowo zawiesić konieczność wypełnienia określonego obowiązku w odniesieniu do jednej podstawowej usługi platformowej lub większej ich liczby jeszcze przed przyjęciem decyzji na podstawie ust. 1.
W pilnych przypadkach Komisja może – działając na uzasadniony wniosek strażnika dostępu lub z własnej inicjatywy – tymczasowo zawiesić konieczność wypełnienia określonego obowiązku w odniesieniu do jednej podstawowej usługi platformowej lub większej ich liczby jeszcze przed przyjęciem decyzji na podstawie ust. 1.
Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1
1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 34 w celu zaktualizowania obowiązków ustanowionych w art. 5 i 6, jeżeli wyniki badania rynku przeprowadzonego na podstawie art. 17 będą wskazywały na konieczność nałożenia nowych obowiązków odnoszących się do praktyk, które ograniczają kontestowalność podstawowych usług platformowych lub są nieuczciwe w taki sam sposób jak praktyki, do których odnoszą się obowiązki ustanowione w art. 5 i 6.
1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 37 w celu zmiany art. 5 i 6 poprzez dodanie obowiązków, jeżeli wyniki badania rynku przeprowadzonego na podstawie art. 17 będą wskazywały, że jest to konieczne, aby zaradzić praktykom, które ograniczają kontestowalność podstawowych usług platformowych lub są nieuczciwe w taki sam sposób jak praktyki, do których odnoszą się obowiązki ustanowione w art. 5 i 6. Te akty delegowane mogą jedynie dodawać nowe obowiązki do obowiązków wymienionych w art. 5 i 6.
Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 37 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do obowiązków określonych w art. 5 i 6. Te akty delegowane określają jedynie następujące elementy:
a)  zakres, w jakim obowiązek ma zastosowanie do niektórych podstawowych usług platformowych;
b)  zakres, w jakim obowiązek ma zastosowanie wyłącznie do podzbioru użytkowników biznesowych lub użytkowników końcowych; lub
c)  sposób, w jaki należy wypełniać obowiązki, aby zapewnić skuteczność tych obowiązków;
Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a
a)  można zaobserwować brak równowagi między prawami i obowiązkami użytkowników biznesowych, a strażnik dostępu uzyskuje korzyść od użytkowników biznesowych, która jest nieproporcjonalna względem usługi świadczonej przez niego na rzecz tych użytkowników, lub
a)  można zaobserwować brak równowagi między prawami i obowiązkami użytkowników biznesowych, a strażnik dostępu uzyskuje korzyść od użytkowników biznesowych, która jest nieproporcjonalna względem usługi świadczonej przez niego na rzecz tych użytkowników lub użytkowników końcowych, lub
Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  W odniesieniu do obowiązku określonego w art. 6 ust. 1 lit. fb) Komisja do ... [18 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 37 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez zdefiniowanie zakresu i cech wzajemnego powiązania internetowych serwisów społecznościowych strażników dostępu, a także standardów lub specyfikacji technicznych takiego wzajemnego powiązania. Takie standardy lub specyfikacje techniczne muszą zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Przy opracowywaniu standardów lub specyfikacji technicznych Komisja może konsultować się z organami normalizacyjnymi lub innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, jak przewidziano w rozporządzeniu (UE) 1025/2012.
Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11
Artykuł 11
Artykuł 6a
Przeciwdziałanie obchodzeniu obowiązków
Przeciwdziałanie obchodzeniu obowiązków
1.  Strażnik dostępu zapewnia pełne i skuteczne wypełnianie obowiązków ustanowionych w art. 5 i 6. Przez cały okres, w którym obowiązki ustanowione w art. 5 i 6 mają zastosowanie do podstawowych usług platformowych wyznaczonych na podstawie art. 3, żadne postępowanie przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi strażnik dostępu, nie może utrudniać wypełniania tych obowiązków, niezależnie od tego, czy takie postępowanie jest motywowane względami o charakterze umownym, komercyjnym, technicznym lub jakimkolwiek innym.
1.  Strażnik dostępu zapewnia pełne i skuteczne wypełnianie obowiązków ustanowionych w art. 5 i 6.
1a.  Przez cały okres, w którym obowiązki ustanowione w art. 5 i 6 mają zastosowanie do podstawowych usług platformowych wyznaczonych na podstawie art. 3, strażnik dostępu ani żadne przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzi strażnik dostępu, nie może angażować się w żadne działanie, które – mimo że formalnie, koncepcyjnie lub technicznie różni się od działań zakazanych na mocy art. 5 i 6 – może w praktyce mieć równoważny cel lub skutek, niezależnie od tego, czy takie działanie ma charakter umowny, komercyjny, techniczny czy jakikolwiek inny.
1b.  Strażnik dostępu nie może angażować się w żadne działania zniechęcające do interoperacyjności poprzez stosowanie technicznych środków ochrony, dyskryminujących warunków świadczenia usług, obejmowanie interfejsów programowania aplikacji prawem autorskim lub dostarczanie informacji wprowadzających w błąd.
2.  Jeżeli zapewnienie zgodności z niniejszym rozporządzeniem wiąże się z koniecznością uzyskania zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, strażnik dostępu podejmuje konieczne działania, aby zapewnić użytkownikom biznesowym możliwość bezpośredniego uzyskania zgody na przetwarzanie tych danych w przypadkach, w których jest to wymagane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 i dyrektywą 2002/58/WE, albo aby zapewnić zgodność z unijnymi przepisami i zasadami w zakresie ochrony danych i prywatności w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – poprzez dostarczanie użytkownikom biznesowym należycie zanonimizowanych danych. Strażnik dostępu nie może doprowadzić do sytuacji, w której uzyskanie takiej zgody przez użytkownika biznesowego będzie bardziej uciążliwe niż uzyskanie zgody na potrzeby usług własnych świadczonych przez strażnika dostępu.
2.  Jeżeli zapewnienie zgodności z niniejszym rozporządzeniem wiąże się z koniecznością uzyskania zgody na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, strażnik dostępu podejmuje konieczne działania, aby zapewnić użytkownikom biznesowym możliwość bezpośredniego uzyskania zgody na przetwarzanie tych danych w przypadkach, w których jest to wymagane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 i dyrektywą 2002/58/WE, albo aby zapewnić zgodność z unijnymi przepisami i zasadami w zakresie ochrony danych i prywatności w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – poprzez dostarczanie użytkownikom biznesowym należycie zanonimizowanych danych.
3.  Strażnik dostępu nie może pogorszyć warunków ani obniżyć jakości żadnej z podstawowych usług platformowych świadczonych na rzecz użytkowników biznesowych lub użytkowników końcowych, którzy zdecydowali się skorzystać z praw lub możliwości przewidzianych w art. 5 i 6, ani sprawić, że korzystanie z tych praw lub możliwości będzie nadmiernie utrudnione.
3.  Strażnik dostępu nie może pogorszyć warunków ani obniżyć jakości żadnej z podstawowych usług platformowych świadczonych na rzecz użytkowników biznesowych lub użytkowników końcowych, którzy zdecydowali się skorzystać z praw lub możliwości przewidzianych w art. 5 i 6, ani sprawić, że korzystanie z tych praw lub możliwości będzie nadmiernie utrudnione, np. poprzez oferowanie użytkownikom końcowym możliwości wyboru w sposób nieobiektywny, bądź też naruszając autonomię użytkownika lub zakłócając proces podejmowania decyzji lub dokonywania wyboru za pomocą struktury, designu, funkcji lub sposobu działania interfejsu użytkownika lub jego części.
Poprawka 153
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 –akapit 1
Strażnik dostępu informuje Komisję o każdej planowanej koncentracji w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 z udziałem dowolnego innego dostawcy podstawowych usług platformowych lub jakichkolwiek innych usług świadczonych w sektorze cyfrowym, niezależnie od tego, czy taka koncentracja podlega zgłoszeniu unijnemu organowi ochrony konkurencji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 139/2004, czy też właściwemu krajowemu organowi ochrony konkurencji zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi połączeń.
Strażnik dostępu informuje Komisję o każdej planowanej koncentracji w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 niezależnie od tego, czy taka koncentracja podlega zgłoszeniu unijnemu organowi ochrony konkurencji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 139/2004, czy też właściwemu krajowemu organowi ochrony konkurencji zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi połączeń.
Poprawka 154
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)
Komisja informuje właściwe organy krajowe o takich zgłoszeniach.
Poprawka 155
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3
3.  Jeżeli po przeprowadzeniu jakiejkolwiek koncentracji, o której mowa w ust. 1, dodatkowe podstawowe usługi platformowe indywidualnie osiągają progi ustanowione w art. 3 ust. 2 lit. b), dany strażnik dostępu informuje Komisję o tym fakcie w terminie trzech miesięcy od dnia przeprowadzenia koncentracji i przekazuje Komisji informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2.
3.  Jeżeli po przeprowadzeniu jakiejkolwiek koncentracji, o której mowa w ust.1, zostanie wykazane, że dodatkowe podstawowe usługi platformowe indywidualnie osiągają progi ustanowione w art. 3 ust. 2 lit. b), dany strażnik dostępu informuje Komisję o tym fakcie w terminie trzech miesięcy od dnia przeprowadzenia koncentracji i przekazuje Komisji informacje, o których mowa w art.3 ust.2.
Poprawka 156
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Właściwe organy krajowe mogą wykorzystać informacje otrzymane zgodnie z ust. 1 w celu zwrócenia się do Komisji o zbadanie koncentracji zgodnie z art. 22 rozporządzenia (WE) nr 139/2004.
Poprawka 157
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 b (nowy)
3b.   Komisja publikuje co roku wykaz transakcji nabycia, o których została poinformowana przez strażników dostępu.
Poprawka 158
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1
W terminie sześciu miesięcy od dnia jego wyznaczenia na podstawie art. 3 strażnik dostępu jest zobowiązany przedłożyć Komisji poddany niezależnemu audytowi opis wszelkich technik profilowania konsumentów, z których korzysta w odniesieniu do świadczonych przez siebie podstawowych usług platformowych zidentyfikowanych na podstawie art. 3 lub w ramach tych usług. Opis ten należy aktualizować co najmniej raz do roku.
W terminie sześciu miesięcy od dnia jego wyznaczenia na podstawie art. 3 strażnik dostępu jest zobowiązany przedłożyć Komisji i Grupie Wysokiego Szczebla Organów Regulacji Cyfrowej poddany niezależnemu audytowi opis wszelkich technik profilowania konsumentów, z których korzysta w odniesieniu do świadczonych przez siebie podstawowych usług platformowych zidentyfikowanych na podstawie art. 3 lub w ramach tych usług. Opis ten należy aktualizować co najmniej raz do roku. Komisja opracowuje standardy i procedurę audytu w porozumieniu z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, Europejską Radą Ochrony Danych, społeczeństwem obywatelskim i ekspertami.
Poprawka 159
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)
Strażnik dostępu udostępnia publicznie streszczenie opisu poddanego audytowi, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zachowania tajemnicy handlowej.
Poprawka 160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera a
a)  nastąpiła istotna zmiana odnośnie do jakiegokolwiek faktu, który był podstawą do podjęcia decyzji;
a)  nastąpiła istotna zmiana odnośnie do jakiegokolwiek faktu, który był podstawą do podjęcia decyzji; lub
Poprawka 161
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Komisja może również zwrócić się do jednego lub kilku właściwych organów krajowych o wsparcie przy badaniu rynku.
Poprawka 162
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1
1.  Komisja może przeprowadzić badanie rynku w celu ustalenia, czy dostawca podstawowych usług platformowych powinien zostać wyznaczony jako strażnik dostępu na podstawie art. 3 ust. 6, lub w celu zidentyfikowania podstawowych usług platformowych dla strażnika dostępu na podstawie art. 3 ust. 7. Komisja dąży do zakończenia badania rynku poprzez przyjęcie decyzji zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust. 4, w terminie dwunastu miesięcy od dnia rozpoczęcia tego badania.
1.  Komisja może przeprowadzić badanie rynku w celu ustalenia, czy dostawca podstawowych usług platformowych powinien zostać wyznaczony jako strażnik dostępu na podstawie art. 3 ust. 6, lub w celu zidentyfikowania podstawowych usług platformowych dla strażnika dostępu na podstawie art. 3 ust. 7. Komisja jest zobowiązana zakończyć prowadzone badanie rynku poprzez przyjęcie decyzji w terminie dwunastu miesięcy.
Poprawka 163
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2
2.  W toku badania rynku przeprowadzanego na podstawie ust. 1 Komisja dąży do przekazania swoich wstępnych ustaleń odnośnemu dostawcy podstawowych usług platformowych w terminie sześciu miesięcy od daty rozpoczęcia tego badania. We wstępnych ustaleniach Komisja wyjaśnia, czy w jej opinii dostawca podstawowych usług platformowych powinien tymczasowo zostać wyznaczony jako strażnik dostępu na podstawie art. 3 ust. 6.
2.  W toku badania rynku przeprowadzanego na podstawie ust. 1 Komisja przekazuje swoje wstępne ustalenia odnośnemu dostawcy podstawowych usług platformowych tak szybko jak to możliwe i w żadnym razie nie później niż sześć miesięcy od daty rozpoczęcia tego badania. We wstępnych ustaleniach Komisja wyjaśnia, czy w jej opinii dostawca podstawowych usług platformowych powinien tymczasowo zostać wyznaczony jako strażnik dostępu na podstawie art. 3 ust. 6.
Poprawka 164
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3
3.  Jeżeli dostawca podstawowych usług platformowych osiąga progi ustanowione w art. 3 ust. 2, ale przedstawił należycie uzasadnione argumenty zgodnie z art. 3 ust. 4, Komisja dąży do zakończenia badania rynku w terminie pięciu miesięcy od daty jego rozpoczęcia poprzez przyjęcie decyzji na podstawie ust. 1. W takim przypadku Komisja dąży do przekazania dostawcy podstawowych usług platformowych wstępnych ustaleń, o których mowa w ust. 2, w terminie trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia badania.
skreśla się
Poprawka 165
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4
4.  Jeżeli Komisja, działając na podstawie art. 3 ust. 6, wyznaczy jako strażnika dostępu dostawcę podstawowych usług platformowych, który nie osiągnął jeszcze ugruntowanej i trwałej pozycji w zakresie prowadzonej działalności, ale można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, że osiągnie taką pozycję w niedalekiej przyszłości, nakłada na tego strażnika dostępu wyłącznie obowiązki ustanowione w art. 5 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. e), f), h) oraz i), określone w decyzji o wyznaczeniu. Komisja nakłada jednak wspomniane obowiązki wyłącznie w stopniu, w jakim jest to konieczne i stosowne do zapobieżenia osiągnięciu przez danego strażnika dostępu ugruntowanej i trwałej pozycji w zakresie prowadzonej przez niego działalności w nieuczciwy sposób. Komisja dokonuje przeglądu takiego wyznaczenia zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 4.
4.  Jeżeli Komisja, działając na podstawie art. 3 ust. 6, wyznaczy jako strażnika dostępu dostawcę podstawowych usług platformowych, który nie osiągnął jeszcze ugruntowanej i trwałej pozycji w zakresie prowadzonej działalności, ale można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, że osiągnie taką pozycję w niedalekiej przyszłości, nakłada na tego strażnika dostępu obowiązki ustanowione w art. 5 i 6. Komisja dokonuje przeglądu takiego wyznaczenia zgodnie z art. 4.
Poprawka 166
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1
1.  Jeżeli w toku badania rynku okaże się, że strażnik dostępu systematycznie nie wypełnia obowiązków ustanowionych w art. 5 i 6 i dodatkowo umocnił lub rozszerzył swoją pozycję strażnika dostępu, biorąc pod uwagę elementy wymienione w art. 3 ust. 1, Komisja może – w drodze decyzji przyjmowanej zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust. 4 – zastosować wobec takiego strażnika dostępu dowolne behawioralne lub strukturalne środki zaradcze, które są proporcjonalne do wagi popełnionego naruszenia i konieczne do zapewnienia zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia. Komisja jest zobowiązana zakończyć prowadzone badanie rynku poprzez przyjęcie decyzji w terminie dwunastu miesięcy od dnia jego rozpoczęcia.
1.  Komisja może przeprowadzić badanie rynku w celu sprawdzenia, czy dany strażnik dostępu systematycznie nie wypełniał nałożonych na niego obowiązków. Jeżeli w toku badania rynku okaże się, że strażnik dostępu systematycznie nie wypełnia obowiązków ustanowionych w art. 5 i 6, Komisja może zastosować wobec tego strażnika dostępu takie behawioralne lub strukturalne środki zaradcze, które są skuteczne i konieczne do zapewnienia zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia. W stosownych przypadkach Komisja jest uprawniona do żądania zbadania środków zaradczych w celu optymalizacji ich skuteczności. Komisja jest zobowiązana zakończyć prowadzone badanie rynku poprzez przyjęcie decyzji jak najszybciej i w żadnym wypadku nie później niż dwanaście miesięcy od dnia jego rozpoczęcia.
Poprawka 167
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Zgodnie z ust. 1 Komisja może przez wyznaczony okres ograniczać strażnikom dostępu możliwość dokonywania przejęć w obszarach istotnych dla niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem, że takie ograniczenia są proporcjonalne i konieczne do naprawienia szkody spowodowanej powtarzającymi się naruszeniami lub do zapobieżenia dalszym szkodom dla kontestowalności i uczciwości rynku wewnętrznego.
Poprawka 168
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2
2.  Komisja może zastosować strukturalne środki zaradcze na podstawie ust. 1 wyłącznie wówczas, gdy nie istnieją równie skuteczne behawioralne środki zaradcze albo gdy równie skutecznie behawioralne środki zaradcze byłyby bardziej uciążliwe dla danego strażnika dostępu niż strukturalne środki zaradcze.
skreśla się
Poprawka 169
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3
3.  Przyjmuje się, że strażnik dostępu systematycznie nie wypełnia obowiązków ustanowionych w art. 5 i 6, jeżeli Komisja wydała przeciwko strażnikowi dostępu co najmniej trzy decyzje w sprawie niewypełniania obowiązków lub w sprawie nałożenia grzywny na podstawie, odpowiednio, art. 25 i 26 w odniesieniu do dowolnej spośród świadczonych przez niego podstawowych usług platformowych w okresie pięciu lat poprzedzających przyjęcie decyzji o rozpoczęciu badania rynku z uwagi na możliwość przyjęcia decyzji na podstawie niniejszego artykułu.
3.  Przyjmuje się, że strażnik dostępu systematycznie nie wypełnia obowiązków ustanowionych w art. 5 i 6, jeżeli Komisja wydała przeciwko strażnikowi dostępu co najmniej dwie decyzje w sprawie niewypełniania obowiązków lub w sprawie nałożenia grzywny na podstawie, odpowiednio, art. 25 i 26 w odniesieniu do dowolnej spośród świadczonych przez niego podstawowych usług platformowych w okresie dziesięciu lat poprzedzających przyjęcie decyzji o rozpoczęciu badania rynku z uwagi na możliwość przyjęcia decyzji na podstawie niniejszego artykułu.
Poprawka 170
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4
4.  Przyjmuje się, że strażnik dostępu dodatkowo umocnił lub rozszerzył swoją pozycję strażnika dostępu, biorąc pod uwagę elementy wymienione w art. 3 ust. 1, jeżeli doszło do zwiększenia jego wpływu na rynek wewnętrzny, wzrostu jego znaczenia jako punktu dostępu, za pośrednictwem którego użytkownicy biznesowi mogą dotrzeć do użytkowników końcowych, lub umocnienia jego ugruntowanej i trwałej pozycji w zakresie prowadzonej działalności.
skreśla się
Poprawka 171
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5
5.  Komisja przekazuje swoje zastrzeżenia danemu strażnikowi dostępu w terminie sześciu miesięcy od dnia rozpoczęcia badania. W swoich zastrzeżeniach Komisja wyjaśnia, czy wstępnie uznaje warunki określone w ust. 1 za spełnione, oraz wskazuje, które środki zaradcze wstępnie uznaje za konieczne i proporcjonalne.
5.  Komisja przekazuje swoje zastrzeżenia danemu strażnikowi dostępu jak najszybciej i w żadnym razie nie później niż cztery miesiące od dnia rozpoczęcia badania. W swoich zastrzeżeniach Komisja wyjaśnia, czy wstępnie uznaje warunki określone w ust. 1 za spełnione, oraz wskazuje, które środki zaradcze wstępnie uznaje za skuteczne i konieczne.
Poprawka 172
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6
6.  Na dowolnym etapie badania rynku Komisja może przedłużyć okres prowadzenia tego badania, jeżeli takie przedłużenie jest uzasadnione ze względów obiektywnych i jeżeli jest proporcjonalne. Takie przedłużenie może również dotyczyć terminu na zgłoszenie zastrzeżeń przez Komisję lub terminu na przyjęcie przez nią ostatecznej decyzji. Łączny okres przedłużenia lub przedłużeń dokonanych na podstawie niniejszego ustępu nie może przekraczać sześciu miesięcy. Komisja może przeprowadzić analizę zobowiązań podjętych na podstawie art. 23 i nadać im wiążący charakter na mocy swojej decyzji.
6.  W toku badania rynku Komisja może przedłużyć okres prowadzenia tego badania, jeżeli takie przedłużenie jest uzasadnione ze względów obiektywnych i jeżeli jest proporcjonalne. Takie przedłużenie może również dotyczyć terminu na zgłoszenie zastrzeżeń przez Komisję lub terminu na przyjęcie przez nią ostatecznej decyzji. Łączny okres przedłużenia lub przedłużeń dokonanych na podstawie niniejszego ustępu nie może przekraczać sześciu miesięcy.
Poprawka 173
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6 a (nowy)
6a.  Aby zapewnić skuteczne wypełnianie przez strażnika dostępu obowiązków ustanowionych w art. 5 lub 6, Komisja regularnie dokonuje przeglądu środków zaradczych, które wprowadza zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu. Komisja jest uprawniona do zmiany tych środków zaradczych, jeżeli w wyniku badania stwierdzi, że nie są skuteczne.
Poprawka 174
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1
Komisja może przeprowadzić badanie rynku, aby ocenić, czy do wykazu podstawowych usług platformowych należy dodać jedną usługę lub większą liczbę usług świadczonych w sektorze cyfrowym, lub aby wykryć rodzaje praktyk, które mogą ograniczać kontestowalność podstawowych usług platformowych lub być nieuczciwe i do których nie odniesiono się w skuteczny sposób w niniejszym rozporządzeniu. Komisja jest zobowiązana opublikować dostępne publicznie sprawozdanie najpóźniej w terminie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia badania rynku.
Komisja może przeprowadzić badanie rynku, aby ocenić, czy do wykazu podstawowych usług platformowych należy dodać jedną usługę lub większą liczbę usług świadczonych w sektorze cyfrowym, lub aby wykryć rodzaje praktyk, które mogą ograniczać kontestowalność podstawowych usług platformowych lub być nieuczciwe i do których nie odniesiono się w skuteczny sposób w niniejszym rozporządzeniu. Komisja jest zobowiązana opublikować dostępne publicznie sprawozdanie najpóźniej w terminie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia badania rynku.
Poprawka 175
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera b a (nowa)
ba)  Komisja jest uprawniona do wprowadzenia środków tymczasowych, jeżeli istnieje ryzyko poważnych i natychmiastowych szkód dla użytkowników biznesowych lub użytkowników końcowych strażników dostępu.
Poprawka 176
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1
1.  Komisja może zwrócić się w drodze zwykłego wniosku lub decyzji do przedsiębiorstw i związków przedsiębiorstw o udzielenie jej wszystkich niezbędnych informacji, w tym informacji na potrzeby monitorowania zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia, wdrażania tych przepisów oraz ich egzekwowania. Komisja może również w drodze zwykłego wniosku lub decyzji zwrócić się o udzielenie jej dostępu do baz danych algorytmów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa oraz zwrócić się o udzielenie jej wyjaśnień w tym zakresie.
1.  Komisja może zwrócić się w drodze zwykłego wniosku lub decyzji do przedsiębiorstw i związków przedsiębiorstw o udzielenie jej wszystkich niezbędnych informacji, w tym informacji na potrzeby monitorowania zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia, wdrażania tych przepisów oraz ich egzekwowania. Komisja może również w drodze zwykłego wniosku lub decyzji zwrócić się o udzielenie jej dostępu do baz danych, algorytmów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa oraz informacji o testach, a także zwrócić się o udzielenie jej wyjaśnień w tym zakresie.
Poprawka 177
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2
2.  Komisja może zwrócić się do przedsiębiorstw i związków przedsiębiorstw o udzielenie jej informacji na podstawie ust. 1 również przed rozpoczęciem badania rynku na podstawie art. 14 lub przed wszczęciem postępowania na podstawie art. 18.
2.  Komisja może zwrócić się do przedsiębiorstw i związków przedsiębiorstw o udzielenie jej informacji na podstawie ust. 1 również przed rozpoczęciem badania rynku na podstawie art. 14.
Poprawka 178
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4
4.  Jeżeli Komisja w drodze decyzji zwraca się do przedsiębiorstw i związków przedsiębiorstw o udzielenie informacji, podaje cel takiego żądania, określa zakres żądanych informacji i ustala termin, w którym należy je dostarczyć. Jeżeli Komisja zwraca się do przedsiębiorstw o zapewnienie jej dostępu do ich baz danych i algorytmów, podaje podstawę prawną i cel takiego żądania oraz ustala termin, w którym należy zapewnić ten dostęp. Komisja poucza o karach przewidzianych w art. 26 oraz poucza o okresowych karach pieniężnych przewidzianych w art. 27 lub nakłada takie kary. Poucza ona również o prawie do kontroli tej decyzji przez Trybunał Sprawiedliwości.
4.  Jeżeli Komisja w drodze decyzji zwraca się do przedsiębiorstw i związków przedsiębiorstw o udzielenie informacji, podaje cel takiego żądania, określa zakres żądanych informacji i ustala termin, w którym należy je dostarczyć. Jeżeli Komisja zwraca się do przedsiębiorstw o zapewnienie jej dostępu do ich baz danych i algorytmów, podaje cel takiego żądania, określa zakres żądanych informacji oraz ustala termin, w którym należy zapewnić ten dostęp. Komisja poucza o karach przewidzianych w art. 26 oraz poucza o okresowych karach pieniężnych przewidzianych w art. 27 lub nakłada takie kary. Poucza ona również o prawie do kontroli tej decyzji przez Trybunał Sprawiedliwości.
Poprawka 179
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1
Komisja może przesłuchać każdą osobę fizyczną lub prawną, która wyrazi zgodę na takie przesłuchanie, na potrzeby zgromadzenia informacji dotyczących przedmiotu dochodzenia, w tym informacji dotyczących monitorowania zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia, wdrażania tych przepisów i ich egzekwowania.
Komisja i właściwe organy krajowe, zgodnie z art. 31c, mogą przesłuchać każdą osobę fizyczną lub prawną, która wyrazi zgodę na takie przesłuchanie na potrzeby zgromadzenia informacji dotyczących przedmiotu dochodzenia, w tym informacji dotyczących monitorowania zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia, wdrażania tych przepisów i ich egzekwowania.
Poprawka 180
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2
2.  Kontrole na miejscu można również przeprowadzać przy wsparciu audytorów lub ekspertów powołanych przez Komisję na podstawie art. 24 ust. 2.
2.  Kontrole na miejscu można również przeprowadzać przy wsparciu audytorów lub ekspertów powołanych rotacyjnie przez Komisję na podstawie art. 24 ust. 2.
Poprawka 181
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1
1.  W przypadku konieczności podjęcia pilnych działań z uwagi na ryzyko wyrządzenia poważnych i nieodwracalnych szkód użytkownikom biznesowym lub użytkownikom końcowym strażnika dostępu, Komisja może – w drodze decyzji przyjętej zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust. 4 – zarządzić środki tymczasowe przeciwko strażnikowi dostępu na podstawie stwierdzenia prima facie, że doszło do naruszenia przepisów art. 5 lub 6.
1.  W przypadku konieczności podjęcia pilnych działań z uwagi na ryzyko wyrządzenia poważnych i natychmiastowych szkód użytkownikom biznesowym lub użytkownikom końcowym strażnika dostępu, Komisja może – w drodze decyzji przyjętej zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust. 4 – zarządzić środki tymczasowe wobec strażnika dostępu na podstawie stwierdzenia prima facie, że doszło do naruszenia przepisów art. 5 lub 6.
Poprawka 182
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2
2.  Decyzję, o której mowa w ust. 1, można przyjąć wyłącznie w kontekście postępowania wszczętego z uwagi na możliwość przyjęcia decyzji stwierdzającej niewypełnianie obowiązków na podstawie art. 25 ust. 1. Decyzja ta obowiązuje przez czas oznaczony, który może zostać przedłużony, jeżeli okaże się to konieczne i stosowne.
2.  Decyzję, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się wyłącznie w kontekście postępowania wszczętego z myślą o ewentualnym przyjęciu decyzji stwierdzającej niewypełnianie obowiązków na podstawie art. 25 ust. 1. Decyzja ta obowiązuje przez czas oznaczony, który może zostać przedłużony, jeżeli okaże się to konieczne i stosowne.
Poprawka 183
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  W razie konieczności podjęcia pilnych działań z uwagi na ryzyko wyrządzenia użytkownikom biznesowym lub użytkownikom końcowym strażnika dostępu poważnych i bezpośrednich szkód wynikających z nowych praktyk wdrożonych przez co najmniej jednego strażnika dostępu, które mogłyby osłabić kontestowalność podstawowych usług platformowych lub mogłyby być nieuczciwe na podstawie art. 10 ust. 2, Komisja może nałożyć na danych strażników dostępu środki tymczasowe, aby zapobiec materializacji takiego ryzyka.
Poprawka 184
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 b (nowy)
2b.  Decyzję, o której mowa w ust. 2a niniejszego artykułu, przyjmuje się wyłącznie w kontekście badania rynku przeprowadzonego na podstawie art. 17 i w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia takiego badania. Środki tymczasowe obowiązują przez określony czas i w każdym przypadku odnawia się je lub wycofuje w celu uwzględnienia ostatecznej decyzji wydanej w oparciu o badanie rynku przeprowadzone na podstawie art. 17.
Poprawka 185
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23
Artykuł 23
skreśla się
Środki na zobowiązania
1.  Jeżeli w toku postępowania, o którym mowa w art. 16 lub 25, dany strażnik dostępu zaproponuje podjęcie zobowiązań odnoszących się do stosownych podstawowych usług platformowych i mających na celu wypełnienie obowiązków ustanowionych w art. 5 i 6, Komisja może – w drodze decyzji przyjmowanej zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust. 4 – nadać tym zobowiązaniom moc wiążącą względem danego strażnika dostępu oraz oświadczyć, że nie ma dalszych podstaw do prowadzenia postępowania.
2.  Komisja może, działając z własnej inicjatywy lub na wniosek, wznowić stosowne postępowanie w drodze decyzji, jeżeli:
a)  nastąpiła istotna zmiana odnośnie do jakiegokolwiek faktu, który był podstawą do podjęcia decyzji;
b)  dany strażnik dostępu działa w sposób sprzeczny ze swoimi zobowiązaniami;
c)  decyzja została podjęta na podstawie niekompletnych, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji dostarczonych przez strony.
3.  Jeżeli Komisja uzna, że zobowiązania zaproponowane przez danego strażnika dostępu nie zapewniają w skuteczny sposób wypełnienia obowiązków ustanowionych w art. 5 i 6, uzasadnia w decyzji kończącej dane postępowanie, dlaczego nie nadała tym zobowiązaniom mocy wiążącej.
Poprawka 186
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1
1.  Komisja może podejmować działania konieczne w celu monitorowania skutecznego wdrażania i wypełniania obowiązków ustanowionych w art. 5 i 6 oraz skutecznego wdrażania i stosowania decyzji przyjętych na podstawie art. 7, 16, 22 i 23.
1.  Komisja podejmuje działania konieczne w celu monitorowania skutecznego wdrażania i wypełniania obowiązków ustanowionych w art. 5 i 6 oraz skutecznego wdrażania i stosowania decyzji przyjętych na podstawie art. 7, 16, 22 i 23.
Poprawka 187
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 a (nowy)
Artykuł 24a
Mechanizm składania skarg
1.   Użytkownicy biznesowi, konkurenci, użytkownicy końcowi podstawowych usług platformowych oraz ich przedstawiciele lub inne osoby mające uzasadniony interes mogą składać do właściwych organów krajowych skargi na wszelkie praktyki lub zachowania strażników dostępu wchodzące w zakres niniejszego rozporządzenia, w tym przypadki niewypełniania obowiązków.
Właściwe organy krajowe oceniają takie skargi i zgłaszają je Komisji.
Komisja bada, czy istnieją uzasadnione powody do wszczęcia postępowania zgodnie z art. 18 bądź rozpoczęcia badania rynku zgodnie z art. 14.
2.   W odniesieniu do składania skarg i zgłaszania naruszeń niniejszego rozporządzenia oraz w kwestiach ochrony osób zgłaszających takie naruszenia zastosowanie mają przepisy dyrektywy (UE) 2019/1937.
Poprawka 188
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 b (nowy)
Artykuł 24b
Komórka ds. zgodności z prawem
1.   Strażnicy dostępu ustanawiają komórkę ds. zgodności z prawem, która jest niezależna od komórek operacyjnych strażnika dostępu, i powołują co najmniej jednego urzędnika ds. zgodności z prawem, w tym kierownika komórki ds. zgodności z prawem.
2.   Strażnik dostępu dba o to, by komórka ds. zgodności z prawem, o której mowa w ust. 1, dysponowała wystarczającymi uprawnieniami i zasobami, posiadała odpowiednią rangę, a także miała dostęp do organu zarządzającego strażnika dostępu w celu monitorowania przestrzegania przez strażnika dostępu przepisów niniejszego rozporządzenia.
3.   Strażnik dostępu dba o to, by urzędnicy ds. zgodności z prawem powołani zgodnie z ust. 1 mieli kwalifikacje zawodowe, wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 4.
Strażnik dostępu dba również o to, aby kierownik komórki ds. zgodności z prawem powołany zgodnie z ust. 1 był menedżerem wyższego szczebla odpowiadającym, w ramach odrębnej funkcji, za komórkę ds. zgodności z prawem oraz był niezależny od komórek operacyjnych i organu zarządzającego strażnika dostępu.
4.   Kierownik komórki ds. zgodności z prawem podlega bezpośrednio organowi zarządzającemu strażnika dostępu i jest uprawniony do zgłaszania zastrzeżeń i ostrzegania tego organu w przypadku wystąpienia ryzyka nieprzestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia, bez uszczerbku dla obowiązków organu zarządzającego w ramach jego funkcji nadzorczych i zarządczych.
Kierownik komórki ds. zgodności z prawem nie może zostać odwołany bez uprzedniej zgody organu zarządzającego strażnika dostępu.
5.   Urzędnicy ds. zgodności z prawem powołani przez strażnika dostępu zgodnie z ust. 1 nadzorują wypełnianie przez strażnika dostępu obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu, w tym co najmniej następujące zadania:
a)   organizowanie, monitorowanie i nadzorowanie środków i działań strażników dostępu mających na celu zapewnienie wypełniania obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu;
b)   przekazywanie informacji i doradzanie kierownictwu i pracownikom strażnika dostępu na temat odpowiednich obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia;
c)   w stosownych przypadkach – monitorowanie przestrzegania zobowiązań uznanych za wiążące zgodnie z art. 23, bez uszczerbku dla możliwości powoływania przez Komisję niezależnych ekspertów zewnętrznych zgodnie z art. 24 ust. 2;
d)   współpraca z Komisją do celów niniejszego rozporządzenia.
6.   Strażnicy dostępu przekazują Komisji imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kierownika komórki ds. zgodności z prawem.
7.   Organ zarządzający strażnika dostępu określa i nadzoruje działania strażnika dostępu wdrażające rozwiązania w zakresie zarządzania, które zapewniają niezależność komórki ds. zgodności z prawem, w tym podział obowiązków w organizacji strażnika dostępu i zapobieganie konfliktom interesów, oraz odpowiada za ich wdrażanie.
Poprawka 189
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera e
e)  zobowiązaniami, które uznano za prawnie wiążące na podstawie art. 23.
skreśla się
Poprawka 190
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Komisja przyjmuje decyzję w terminie 12 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania na podstawie art. 18.
Poprawka 191
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2
2.  Przed przyjęciem decyzji na podstawie ust. 1 Komisja przedstawia swoje wstępne ustalenia danemu strażnikowi dostępu. We wstępnych ustaleniach Komisja wyjaśnia środki, których wprowadzenie rozważa lub które jej zdaniem dany strażnik dostępu powinien wprowadzić w celu skutecznego zastosowania się do wstępnych ustaleń.
2.  Przed przyjęciem decyzji na podstawie ust. 1 Komisja przedstawia swoje wstępne ustalenia danemu strażnikowi dostępu. W tych wstępnych ustaleniach Komisja wyjaśnia środki, których wprowadzenie rozważa lub które jej zdaniem dany strażnik dostępu powinien wprowadzić w celu skutecznego zastosowania się do wstępnych ustaleń.
Poprawka 192
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4
4.  Strażnik dostępu przedstawia Komisji opis środków, które wprowadził w celu zastosowania się do decyzji przyjętej na podstawie ust. 1.
4.  Strażnik dostępu przedstawia Komisji opis środków, które podjął w celu zastosowania się do decyzji przyjętej na podstawie ust. 1.
Poprawka 193
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  W drodze decyzji na podstawie art. 25 Komisja może nałożyć na strażnika dostępu grzywny, których wysokość nie przekracza 10 % jego łącznego obrotu w poprzednim roku obrotowym, jeżeli Komisja ustali, że strażnik dostępu umyślnie lub w wyniku zaniedbania nie przestrzega:
1.  W drodze decyzji na podstawie art. 25 Komisja może nałożyć na strażnika dostępu grzywny nie mniejsze niż 4 % i nie większe niż 20 % jego łącznego światowego obrotu w poprzednim roku obrotowym, jeżeli Komisja ustali, że strażnik dostępu umyślnie lub w wyniku zaniedbania nie przestrzega:
Poprawka 194
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
aa)  obowiązku przekazywania informacji, które są wymagane na podstawie art. 12;
Poprawka 195
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a b (nowa)
ab)  obowiązku przekazywania informacji, które są wymagane na podstawie art. 13, lub w razie przekazania informacji nieprawidłowych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd;
Poprawka 196
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera e
e)  zobowiązań uznanych za wiążące w drodze decyzji przyjętej na podstawie art. 23.
skreśla się
Poprawka 197
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera b
b)  nie przekażą informacji wymaganych zgodnie z art. 12 lub przekażą informacje nieprawidłowe, niekompletne lub wprowadzające w błąd;
skreśla się
Poprawka 198
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera c
c)  nie przedstawią opisu wymaganego zgodnie z art. 13;
skreśla się
Poprawka 199
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2
2.  W przypadku gdy przedsiębiorstwa wypełniły obowiązek, w odniesieniu do którego nałożono okresową karę pieniężną w celu jego wyegzekwowania, Komisja może w drodze decyzji przyjętej zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust. 4, ustalić ostateczną wysokość okresowej kary pieniężnej na poziomie niższym niż ten, który wynikałby z pierwotnej decyzji.
2.  W przypadku gdy przedsiębiorstwa wypełniły obowiązek, w odniesieniu do którego nałożono okresową karę pieniężną w celu jego wyegzekwowania, Komisja może w drodze decyzji przyjętej zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust. 4, ustalić ostateczną wysokość okresowej kary pieniężnej.
Poprawka 200
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1
1.  Uprawnienia przyznane Komisji na podstawie art. 26 i 27 podlegają terminowi przedawnienia wynoszącemu trzy lata.
1.  Uprawnienia przyznane Komisji na podstawie art. 26 i 27 podlegają terminowi przedawnienia wynoszącemu pięć lat.
Poprawka 201
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Przed przyjęciem decyzji na podstawie art. 7, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 15, 16, 22, 23, 25 i 26 oraz art. 27 ust. 2 Komisja zapewnia odnośnemu strażnikowi dostępu lub odnośnemu przedsiębiorstwu lub odnośnemu związkowi przedsiębiorstw możliwość bycia wysłuchanym w kwestii:
1.  Przed przyjęciem decyzji na podstawie art. 7, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 15, 16, 22, 23, 25 i 26 oraz art. 27 ust. 2 Komisja zapewnia odnośnemu strażnikowi dostępu lub odnośnemu przedsiębiorstwu lub odnośnemu związkowi przedsiębiorstw, w tym osobom trzecim mającym uzasadniony interes, możliwość bycia wysłuchanym w kwestii:
Poprawka 202
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2
2.  Odnośni strażnicy dostępu, odnośne przedsiębiorstwa i odnośne związki przedsiębiorstw mogą przedstawić swoje uwagi do wstępnych ustaleń Komisji w terminie wyznaczonym przez Komisję we wstępnych ustaleniach, który nie może być krótszy niż 14 dni.
2.  Odnośni strażnicy dostępu, odnośne przedsiębiorstwa i odnośne związki przedsiębiorstw, w tym osoby trzecie mające uzasadniony interes, mogą przedstawić swoje uwagi do wstępnych ustaleń Komisji w terminie wyznaczonym przez Komisję we wstępnych ustaleniach, który nie może być krótszy niż 14 dni.
Poprawka 203
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3
3.  Podstawą decyzji przyjętych przez Komisję mogą być wyłącznie zastrzeżenia, co do których odnośni strażnicy dostępu, odnośne przedsiębiorstwa odnośne związki przedsiębiorstw mogli przedstawić swoje uwagi.
3.  Podstawą decyzji przyjętych przez Komisję mogą być wyłącznie zastrzeżenia, co do których odnośni strażnicy dostępu, odnośne przedsiębiorstwa, odnośne związki przedsiębiorstw i osoby trzecie mające uzasadniony interes mogli przedstawić swoje uwagi.
Poprawka 233
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 a (nowy)
Artykuł 30a
Odpowiedzialność
1.   Komisja przyjmuje roczne sprawozdanie na temat stanu gospodarki cyfrowej. Zawiera ono analizę pozycji rynkowej, wpływu i modeli biznesowych strażników dostępu na wspólnym rynku. Ponadto podsumowuje działania Komisji, w szczególności środki nadzorcze przyjęte na podstawie rozdziałów II i IV niniejszego rozporządzenia, a także zawiera ocenę tego, czy reguły konkurencji, przepisy niniejszego rozporządzenia (i rozporządzenia XX/2021 [akt o usługach cyfrowych]) oraz obecne poziomy egzekwowania są odpowiednie, aby rozwiązać problem zachowań antykonkurencyjnych oraz zapewnić kontestowalność i uczciwe warunki na rynkach cyfrowych. Sprawozdanie roczne zawiera również ocenę sprawozdań z kontroli przewidzianych w art. 13 i ocenę skutków społecznych, w której analizuje się nowe produkty i usługi cyfrowe oraz ich potencjalny wpływ na zdrowie psychiczne, zachowania użytkowników, dezinformację, polaryzację i demokrację. W ramach swego mandatu Komisja koordynuje działania w zakresie nadzoru i monitorowania z działaniami przewidzianymi w akcie o usługach cyfrowych, aby osiągnąć jak najlepszą synergię.
2.   Parlament Europejski za pośrednictwem właściwych komisji może co roku wydawać opinie o sprawozdaniu Komisji, w tym proponować badania rynku w odniesieniu do nowych usług i nowych praktyk na podstawie art. 17.
3.   Komisja odnosi się na piśmie do opinii przyjętej przez Parlament Europejski oraz odpowiada na wszelkie wezwania do działania dotyczące art. 17 niniejszego rozporządzenia, w tym uzasadniając brak zamiaru podjęcia działań, a także na wszelkie pytania Parlamentu Europejskiego lub Rady w terminie pięciu tygodni od ich otrzymania.
4.   Na wniosek Parlamentu Europejskiego Komisja uczestniczy w wysłuchaniu przed Parlamentem Europejskim. Wysłuchania odbywają się co najmniej dwa razy do roku. Właściwy komisarz składa oświadczenie przed Parlamentem Europejskim i udziela odpowiedzi na pytania posłów, gdy tylko zostanie o to poproszony. Ponadto stały dialog na wysokim szczeblu między Parlamentem Europejskim a Komisją toczy się w formie wymiany poglądów, która odbywa się nie rzadziej niż cztery razy do roku.
Poprawka 204
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1
1.  Informacje zgromadzone zgodnie z art. 3, 12, 13, 19, 20 i 21 wykorzystuje się wyłącznie do celów niniejszego rozporządzenia.
1.  Informacje zgromadzone zgodnie z art. 3, 19, 20, 21 i 31d wykorzystuje się wyłącznie do celów niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 205
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Informacje zgromadzone na podstawie art. 12 wykorzystuje się wyłącznie do celów niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (WE) nr 139/2004.
Poprawka 206
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 b (nowy)
1b.  Informacje zgromadzone na podstawie art. 13 wykorzystuje się wyłącznie do celów niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (UE) 2016/679.
Poprawka 207
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2
2.  Bez uszczerbku dla wymiany i wykorzystania informacji przekazywanych w celu wykorzystania ich na podstawie art. 32 i 33 Komisja, organy państw członkowskich, ich urzędnicy, funkcjonariusze i inne osoby pracujące pod nadzorem tych organów oraz wszelkie osoby fizyczne lub prawne, w tym audytorzy i eksperci powołani na podstawie art. 24 ust. 2, nie ujawniają informacji uzyskanych lub wymienionych przez nich zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej. Obowiązek ten ma również zastosowanie do wszystkich przedstawicieli i ekspertów państw członkowskich uczestniczących w działaniach Komitetu Doradczego ds. Rynków Cyfrowych zgodnie z art. 32.
2.  Bez uszczerbku dla wymiany i wykorzystania informacji przekazywanych w celu wykorzystania ich na podstawie art. 12, 13, 31d, 32 i 33 Komisja, organy państw członkowskich, ich urzędnicy, funkcjonariusze i inne osoby pracujące pod nadzorem tych organów oraz wszelkie osoby fizyczne lub prawne, w tym audytorzy i eksperci powołani na podstawie art. 24 ust. 2, nie ujawniają informacji uzyskanych lub wymienionych przez nich zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej. Obowiązek ten ma również zastosowanie do wszystkich przedstawicieli i ekspertów państw członkowskich uczestniczących w działaniach Komitetu Doradczego ds. Rynków Cyfrowych zgodnie z art. 32.
Poprawka 208
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 a (nowy)
Artykuł 31a
Europejska Grupa Wysokiego Szczebla Organów Regulacji Cyfrowej
1.   Komisja ustanawia Europejską Grupę Wysokiego Szczebla Organów Regulacji Cyfrowej (zwaną dalej „grupą”) w formie grupy ekspertów, w skład której wchodzą: przedstawiciel Komisji, przedstawiciel właściwych organów Unii, przedstawiciele krajowych organów ochrony konkurencji oraz przedstawiciele innych właściwych organów krajowych w konkretnych sektorach, w tym w sektorze ochrony danych, łączności elektronicznej i ochrony konsumentów.
2.   Do celów ust. 1 odpowiednie właściwe organy krajowe są reprezentowane w grupie przez swoich szefów. W celu ułatwienia prac grupie Komisja zapewnia jej sekretariat.
3.   Prace grupy mogą być organizowane w eksperckich grupach roboczych tworzących zespoły specjalistów z różnych organów regulacyjnych, które służą Komisji wiedzą specjalistyczną na wysokim poziomie.
Poprawka 209
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 b (nowy)
Artykuł 31b
Zadania Europejskiej Grupy Wysokiego Szczebla Organów Regulacji Cyfrowej
1.   Grupa wspiera Komisję w zapewnianiu spójnego stosowania niniejszego rozporządzenia i monitorowaniu jego przestrzegania poprzez doradztwo, wiedzę fachową i zalecenia. W tym celu grupa realizuje następujące zadania:
a)   podejmowanie kwestii związanych ze współpracą i koordynacją między Komisją a państwami członkowskimi w zakresie działań związanych z egzekwowaniem prawa poprzez wspieranie wymiany informacji i najlepszych praktyk dotyczących ich pracy oraz zasad i praktyk podejmowania decyzji w celu wypracowania spójnego podejścia regulacyjnego;
b)   wydawanie Komisji zaleceń dotyczących konieczności przeprowadzenia dochodzeń na rynku zgodnie z art. 14, 15, 16 i 17;
c)   wydawanie zaleceń dla Komisji w sprawie potrzeby aktualizacji zobowiązań wynikających z rozporządzenia na mocy art. 5 i 6;
d)   doradzanie Komisji i służenie jej wiedzą fachową w przygotowywaniu wniosków ustawodawczych i inicjatyw politycznych, w tym na mocy art. 38;
e)   doradzanie Komisji i służenie jej wiedzą fachową w przygotowywaniu aktów delegowanych;
f)   w razie potrzeby, służenie radą i wiedzą fachową na wczesnym etapie przygotowywania aktów wykonawczych, przed przedłożeniem ich komitetowi zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011; and
g)   na wniosek Komisji – zapewnianie doradztwa technicznego i wiedzy fachowej przed przyjęciem decyzji w sprawie specyfikacji na mocy art. 7.
2.   Grupa co roku składa Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie ze swojej działalności oraz przedstawia zalecenia i sugestie polityczne dotyczące egzekwowania niniejszego rozporządzenia i innych kwestii przyczyniających się do rozwoju spójnego podejścia regulacyjnego do jednolitego rynku cyfrowego.
3.   Grupa ustanawia swój regulamin wewnętrzny zgodnie z przepisami Komisji dotyczącymi grup ekspertów, ustanowionymi decyzją Komisji C(2016)3301.
4.   Spotkania grupy z zainteresowanymi stronami i strażnikami dostępu są rejestrowane i upubliczniane co miesiąc zgodnie z unijnym rejestrem służącym przejrzystości.
Poprawka 210
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 c (nowy)
Artykuł 31c
Rola krajowych organów ochrony konkurencji i innych właściwych organów
1.   Krajowe organy ochrony konkurencji oraz inne właściwe organy wyznaczone przez państwa członkowskie wspierają Komisję w monitorowaniu wypełniania i egzekwowania obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz regularnie składają Komisji sprawozdanie z przestrzegania niniejszego rozporządzenia.
2.   Krajowe organy ochrony konkurencji oraz inne właściwe organy, koordynowane przez Komisję, mogą wspierać badania rynku lub postępowania na podstawie art. 7 ust. 2 oraz art. 15, 16, 17, 19, 20 i 21, gromadząc informacje i służąc wiedzą fachową.
3.   Krajowe organy ochrony konkurencji oraz inne właściwe organy mogą przyjmować skargi zgodnie z procedurą określoną w art. 24a.
Poprawka 211
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 d (nowy)
Artykuł 31d
Współpraca i koordynacja działań z państwami członkowskimi
1.   Komisja i państwa członkowskie ściśle współpracują ze sobą i koordynują swoje działania w zakresie egzekwowania prawa w celu zapewnienia spójnego, skutecznego i komplementarnego egzekwowania niniejszego rozporządzenia.
2.   W przypadku gdy organ krajowy zamierza wszcząć w sprawie strażnika dostępu dochodzenie na podstawie przepisów krajowych, o których mowa w art. 1 ust. 6, informuje Komisję na piśmie o pierwszym formalnym środku dochodzeniowym – przed zastosowaniem takiego środka lub niezwłocznie po jego zainicjowaniu. Informację tę można również udostępnić krajowym organom ochrony konkurencji oraz innym właściwym organom innych państw członkowskich.
3.   W przypadku gdy organ krajowy zamierza nałożyć obowiązki na strażników dostępu na podstawie przepisów krajowych, o których mowa w art. 1 ust. 6, informuje Komisję o projekcie odnośnych przepisów nie później niż 60 dni przed ich przyjęciem, podając powody. Informację tę można również udostępnić krajowym organom ochrony konkurencji oraz innym właściwym organom innych państw członkowskich. Jeżeli w ciągu tych 60 dni Komisja poinformuje dany organ krajowy, że projekt przepisów jest sprzeczny z niniejszym rozporządzeniem lub z decyzją przyjętą przez Komisję na mocy niniejszego rozporządzenia lub rozważaną w ramach postępowania wszczętego przez Komisję, organ krajowy nie przyjmuje tych przepisów.
4.   Komisja i krajowe organy ochrony konkurencji oraz właściwe organy państw członkowskich egzekwujące przepisy, o których mowa w art. 1 ust. 6, są uprawnione do wzajemnego przekazywania wszelkich kwestii faktycznych lub prawnych, w tym informacji poufnych.
5.   Krajowe organy ochrony konkurencji oraz inne właściwe organy państw członkowskich egzekwujące przepisy, o których mowa w art. 1 ust. 6, mogą konsultować się z Komisją we wszelkich sprawach związanych ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 212
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Na posiedzenia, na których mają być omawiane szczególne kwestie, państwa członkowskie mają prawo wyznaczyć dodatkowego przedstawiciela organu posiadającego odpowiednią wiedzę fachową w zakresie tych kwestii. Nie ogranicza to prawa powoływania przez członków komitetu innych ekspertów z państw członkowskich.
Poprawka 213
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Spotkania Komitetu Doradczego ds. Rynków Cyfrowych i Komisji z przedstawicielami strażników dostępu i innych zainteresowanych stron są rejestrowane i upubliczniane co miesiąc zgodnie z unijnym rejestrem służącym przejrzystości.
Poprawka 214
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1
1.  Jeżeli co najmniej trzy państwa członkowskie zwrócą się do Komisji o rozpoczęcie badania na podstawie art. 15, ponieważ uważają, że istnieją uzasadnione powody, aby podejrzewać, że dostawca podstawowych usług platformowych powinien zostać wyznaczony jako strażnik dostępu, Komisja w ciągu czterech miesięcy bada, czy istnieją uzasadnione powody, aby rozpocząć takie badanie.
1.  Co najmniej dwa krajowe organy ochrony konkurencji lub inne właściwe organy krajowe mogą zwrócić się do Komisji o rozpoczęcie badania na podstawie art. 15, 16, 17 lub 25. Właściwe organy przedkładają dowody na poparcie swojego wniosku. Komisja w ciągu czterech miesięcy bada, czy istnieją uzasadnione powody, aby rozpocząć takie badanie. Jeżeli Komisja uzna, że nie ma wystarczających podstaw do rozpoczęcia postępowania, może odrzucić taki wniosek i poinformować odpowiednie właściwe organy o powodach tego odrzucenia. Komisja publikuje wyniki swojej oceny.
Poprawka 215
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie przedkładają dowody na poparcie swojego wniosku.
skreśla się
Poprawka 216
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – nagłówek
Przepisy wykonawcze
Ustalenia szczegółowe
Poprawka 217
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Przepisy wykonawcze Komisja może przyjmować akty wykonawcze dotyczące art. 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 i 30 w odniesieniu do:
1.  Komisja może przyjmować akty wykonawcze określające szczegółowe zasady w odniesieniu do:
Poprawka 218
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
aa)  formy, treści i innych szczegółów dotyczących sposobu dokonywania wyboru i wyrażania zgody, zgodnie z art. 5 lit. a);
Poprawka 219
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera a b (nowa)
ab)  formy, treści i innych szczegółów dotyczących sposobu przekazywania informacji na temat ceny i wynagrodzenia, zgodnie z art. 5 lit. g);
Poprawka 220
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera g a (nowa)
ga)  praktycznych ustaleń dotyczących współpracy i koordynacji między Komisją a państwami członkowskimi, o których mowa w art. 31d.
Poprawka 221
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2
2.  praktycznych ustaleń dotyczących współpracy i koordynacji między Komisją a państwami członkowskimi, o których mowa w art. 1 ust. 7. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust. 4. Przed przyjęciem jakichkolwiek środków na podstawie ust. 1 Komisja publikuje ich projekt i zaprasza wszystkie zainteresowane strony do przedłożenia uwag w wyznaczonym przez nią terminie, który nie może być krótszy niż jeden miesiąc.
2.  Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 32 ust.4. Przed przyjęciem jakichkolwiek środków na podstawie ust. 1 Komisja publikuje ich projekt i zaprasza wszystkie zainteresowane strony do przedłożenia uwag w wyznaczonym przez nią terminie, który nie może być krótszy niż jeden miesiąc.
Poprawka 222
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 a (nowy)
Artykuł 36a
Wytyczne
Aby ułatwić strażnikom dostępu wypełnianie i egzekwowanie obowiązków ustanowionych w art. 5, 6, 12 i 13, Komisja może, jeżeli uzna to za stosowne, dołączyć wytyczne do obowiązków określonych w tych artykułach. W stosownych i koniecznych przypadkach Komisja może upoważnić organy normalizacyjne do opracowania odpowiednich norm ułatwiających wykonywanie tych obowiązków.
Poprawka 223
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 6 i art. 9 ust. 1, powierza się Komisji na okres 5 lat od dnia DD/MM/RRRR r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu 5 lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 6 i art. 10, powierza się Komisji na okres 5 lat od dnia DD/MM/RRRR r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu 5 lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 224
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 3
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 6 i art. 9 ust. 1, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 6 i art. 10, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
Poprawka 225
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 a (nowy)
Artykuł 37a
Zmiana w dyrektywie (UE) 2019/1937
W części XX załącznika do dyrektywy (UE) 2019/1937 dodaje się punkt w brzmieniu:
„Rozporządzenie (UE) … /… Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia … w sprawie XX (UE) 2021/XXX i zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz.U. L …).”.
Poprawka 226
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 b (nowy)
Artykuł 37b
Zmiana dyrektywy (UE) 2020/1828 w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów
W załączniku I dodaje się następujący punkt:
„(X) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym (akt o rynkach cyfrowych)”
Poprawka 227
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit 1
Niniejsze rozporządzenie stosuje się po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się po upływie dwóch miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
Poprawka 228
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 (nowy)
a)  Uwagi ogólne:
1.  Niniejszy załącznik ma na celu określenie metodyki identyfikacji i obliczania „użytkowników końcowych” i „użytkowników biznesowych” w odniesieniu do każdej podstawowej usługi platformowej zdefiniowanej w art. 2 ust. 2 do celów art. 3 ust. 2 lit. b). Zapewnia odniesienie umożliwiające przedsiębiorstwu ocenę, czy jego podstawowe usługi platformowe spełniają progi ilościowe określone w art. 3 ust. 2 lit. b), w związku z czym uznane zostaną za spełniające warunek określony w art. 3 ust. 1 lit. b). Załącznik ten będzie zatem również istotny dla każdej szerszej oceny prowadzonej na podstawie art. 3 ust. 6. Obowiązkiem przedsiębiorstwa jest zapewnienie jak najdokładniejszego przybliżenia liczby wspomnianych użytkowników zgodnie ze wspólnymi zasadami i szczegółową metodyką przedstawioną w niniejszym załączniku. Żaden z elementów niniejszego załącznika nie pozbawia Komisji możliwości wymagania od przedsiębiorstwa świadczącego podstawowe usługi platformowe dostarczenia wszelkich informacji niezbędnych do identyfikacji i obliczenia „użytkowników końcowych” i „użytkowników biznesowych”. Komisja jest przy tym związana terminami określonymi w odpowiednich przepisach niniejszego rozporządzenia. Żaden z elementów niniejszego załącznika nie powinien stanowić podstawy prawnej do śledzenia użytkowników. Metodyka zawarta w niniejszym załączniku pozostaje bez uszczerbku dla jakichkolwiek obowiązków określonych w rozporządzeniu, w tym obowiązków określonych w art. 3 ust. 3 i 6 i w art. 11 ust. 1. W szczególności wymagana zgodność z art. 11 ust. 1 oznacza również identyfikowanie i obliczanie użytkowników końcowych i użytkowników biznesowych w oparciu o dokładny pomiar lub najdokładniejsze dostępne przybliżenie – zgodnie z faktycznymi zdolnościami w zakresie identyfikacji i obliczania, którymi w odnośnym momencie dysponuje przedsiębiorstwo świadczące podstawowe usługi platformowe. Pomiary te lub najdokładniejsze dostępne przybliżenie są spójne z danymi przekazywanymi w sprawozdaniu na podstawie art. 13 i obejmują te dane.
2.  W art. 2 pkt 16 i 17 przedstawiono definicje „użytkownika końcowego” i „użytkownika biznesowego”, wspólne dla wszystkich podstawowych usług platformowych.
3.  W celu identyfikacji i obliczenia liczby „użytkowników końcowych” i „użytkowników biznesowych” w niniejszym załączniku stosuje się pojęcie „unikalnego użytkownika”. Pojęcie „unikalnego użytkownika” obejmuje „użytkowników końcowych” i „użytkowników biznesowych” ujętych tylko raz w odniesieniu do odnośnej podstawowej usługi platformowej w określonym okresie (tzn. w okresie miesiąca w przypadku „użytkowników końcowych” i w okresie roku w przypadku „użytkowników biznesowych”), niezależnie od tego, ile razy użytkownicy ci korzystali w tym okresie z odpowiedniej podstawowej usługi platformowej. Pozostaje to bez uszczerbku dla faktu, że ta sama osoba fizyczna lub prawna może jednocześnie być użytkownikiem końcowym i użytkownikiem biznesowym różnych podstawowych usług platformowych.
b)  Użytkownicy końcowi
4.  Liczba „unikalnych użytkowników” w odniesieniu do „użytkowników końcowych”: unikalnych użytkowników identyfikuje się zgodnie z najdokładniejszym miernikiem podanym przez przedsiębiorstwo świadczące którąkolwiek z podstawowych usług platformowych, w szczególności:
a)  Uznaje się, że gromadzenie danych – na temat korzystania z podstawowych usług platformowych – w oparciu o środowiska wymagające jednorazowego logowania (signed-in) lub wymagające trwałego zalogowania (logged-in) stwarza, bez zagłębiania się w sprawę, najmniejsze ryzyko wielokrotnego liczenia tego samego użytkownika, na przykład w odniesieniu do zachowania użytkowników korzystających z różnych urządzeń lub platform. Zatem przedsiębiorstwo przedkłada zagregowane zanonimizowane dane dotyczące liczby unikalnych użytkowników dla każdej odnośnej podstawowej usługi platformowej w oparciu o środowiska wymagające jednorazowego logowania lub trwałego zalogowania, jeśli takie dane istnieją.
b)  W przypadku podstawowych usług platformowych, do których użytkownicy końcowi mają (również) dostęp poza środowiskami wymagającymi jednorazowego logowania lub trwałego zalogowania, przedsiębiorstwo dodatkowo przedkłada zagregowane zanonimizowane dane na temat liczby unikalnych użytkowników końcowych odnośnej podstawowej usługi platformowej w oparciu o alternatywny miernik ujmujący również użytkowników końcowych korzystających z danej usługi poza środowiskami wymagającymi logowania; miernikami takimi mogą być na przykład adresy IP, identyfikatory plików cookie lub inne identyfikatory takie jak identyfikatory RFID (identyfikacja za pomocą fal radiowych), pod warunkiem że te adresy lub identyfikatory są (obiektywnie) niezbędne do świadczenia podstawowych usług platformowych.
5.  W art. 3 ust. 2 również wymaga się, by liczba „miesięcznych użytkowników końcowych” oparta była na średniej liczbie miesięcznych użytkowników końcowych w okresie co najmniej sześciu miesięcy w ciągu ostatniego roku obrotowego. Przedsiębiorstwo świadczące podstawową(-e) usługę(-y) platformową(-e) może pominąć wartości odstające w danym roku. Wartości odstające oznaczają wartości, które wykraczają poza normalny zakres, takie jak szczyt sprzedaży, który miał miejsce w ciągu jednego miesiąca w danym roku, ale nie obejmują rocznej regularnej i przewidywalnej sprzedaży.
c)  Użytkownicy biznesowi
6.  Liczba „unikalnych użytkowników” w odniesieniu do „użytkowników biznesowych”: liczbę „unikalnych użytkowników” należy ustalać, w stosownych przypadkach, z wykorzystaniem poziomu konta użytkownika, gdzie każde odrębne konto biznesowe powiązane z korzystaniem z danej podstawowej usługi platformowej świadczonej przez przedsiębiorstwo oznacza unikalnego użytkownika biznesowego tej podstawowej usługi platformowej. Jeśli pojęcie „konta biznesowego” nie ma zastosowania do danej podstawowej usługi platformowej, odnośne przedsiębiorstwo świadczące podstawowe usługi platformowe ustala liczbę unikalnych użytkowników biznesowych poprzez odniesienie do odpowiednich przedsiębiorstw.
d)  Przekazywanie informacji
7.  Przedsiębiorstwo przekazujące informacje dotyczące liczby użytkowników końcowych i użytkowników biznesowych danej podstawowej usługi platformowej jest odpowiedzialne za zapewnienie kompletności i dokładności tych informacji. W związku z tym:
a)  Przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za przekazywanie danych dotyczących danej podstawowej usługi platformowej w sposób niepowodujący zaniżenia lub zawyżenia liczby użytkowników końcowych i użytkowników biznesowych w informacjach przekazywanych Komisji (na przykład gdy użytkownicy uzyskują dostęp do podstawowych usług platformowych za pośrednictwem różnych platform lub urządzeń).
b)  Przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za przedstawienie dokładnych i zwięzłych wyjaśnień dotyczących metodyki stosowanej w celu ustalenia informacji przekazywanych Komisji oraz za wszelkie ryzyko zaniżenia lub zawyżenia liczby użytkowników końcowych i użytkowników biznesowych danej podstawowej usługi platformowej i za wszelkie rozwiązania przyjęte w celu wyeliminowania tego ryzyka.
c)  Przedsiębiorstwo dostarcza Komisji danych opartych na alternatywnym mierniku w przypadku gdy Komisja ma wątpliwości co do dokładności danych przedłożonych przez przedsiębiorstwo świadczące podstawowe usługi platformowe.
8.  Do celów obliczania liczby „użytkowników końcowych” i „użytkowników biznesowych”:
a)  Przedsiębiorstwo świadczące podstawowe usługi platformowe nie identyfikuje podstawowych usług platformowych należących do tej samej kategorii podstawowych usług platformowych na podstawie art. 2 pkt 2 jako odrębnych usług głównie w oparciu o fakt, że świadczone są z wykorzystaniem różnych nazw domen – czy to krajowych domen najwyższego poziomu (ccTLD) czy funkcjonalnych domen najwyższego poziomu (gTLD) – czy jakichkolwiek atrybutów geograficznych.
b)  Przedsiębiorstwo świadczące podstawowe usługi platformowe uznaje za odrębne te podstawowe usługi platformowe, które pomimo przynależności do tej samej kategorii podstawowych usług platformowych na podstawie art. 2 pkt 2 wykorzystywane są do różnych celów przez ich użytkowników końcowych lub ich użytkowników biznesowych, lub przez obie te grupy, nawet w przypadku gdy ich użytkownicy końcowi są jednocześnie użytkownikami biznesowymi.
c)  Przedsiębiorstwo świadczące podstawowe usługi platformowe uznaje za odrębne te podstawowe usługi platformowe, które są przez nie oferowane w sposób zintegrowany, ale które (i) nie należą do tej samej kategorii podstawowych usług platformowych na podstawie art. 2 pkt 2 lub (ii) pomimo przynależności do tej samej kategorii podstawowych usług platformowych na podstawie art. 2 pkt 2 wykorzystywane są do różnych celów przez ich użytkowników końcowych lub ich użytkowników biznesowych, lub przez obie te grupy, nawet w przypadku gdy ich użytkownicy końcowi są jednocześnie użytkownikami biznesowymi.
e)  Szczegółowe definicje
9.  Szczegółowe definicje na potrzeby poszczególnych podstawowych usług platformowych Poniższy wykaz zawiera szczegółowe definicje „użytkowników końcowych” i „użytkowników biznesowych” dla każdej podstawowej usługi platformowej.
Poprawka 229
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – tabela (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podstawowa usługa platformowa

Użytkownicy końcowi

Użytkownicy biznesowi

Usługi pośrednictwa internetowego

Liczba unikalnych użytkowników końcowych, którzy weszli w interakcję z usługą pośrednictwa internetowego przynajmniej raz w miesiącu, na przykład poprzez aktywne zalogowanie się, dokonanie zapytania, kliknięcie lub przewijanie, lub którzy co najmniej raz w miesiącu dokonali transakcji, korzystając z usługi pośrednictwa internetowego.

Liczba unikalnych użytkowników biznesowych, którzy w ciągu całego roku dysponowali co najmniej jedną pozycją w ramach usługi pośrednictwa internetowego lub którzy co najmniej raz w miesiącu dokonali transakcji, korzystając z usługi pośrednictwa internetowego.

Wyszukiwarki internetowe

Liczba unikalnych użytkowników końcowych, którzy weszli w interakcję z wyszukiwarką internetową co najmniej raz w miesiącu, na przykład poprzez dokonanie zapytania.

Liczba unikalnych użytkowników biznesowych posiadających firmową witrynę internetową (tj. stronę internetową wykorzystywaną w celach komercyjnych lub zawodowych), która w ciągu roku została zaindeksowana lub znajdowała się w indeksie.

Internetowe serwisy społecznościowe

Liczba unikalnych użytkowników końcowych, którzy weszli w interakcję z internetowym serwisem społecznościowym co najmniej raz w miesiącu, na przykład poprzez aktywne zalogowanie się, otwarcie strony, przewijanie, klikanie, polubienie, dokonanie zapytania, zamieszczenie wpisu lub przesłanie komentarza.

Liczba unikalnych użytkowników biznesowych, którzy w ramach internetowego serwisu społecznościowego mają profil firmowy lub konto biznesowe i którzy weszli w interakcję z internetowym serwisem społecznościowym co najmniej raz w roku, na przykład poprzez aktywne zalogowanie się, otwarcie strony, przewijanie, klikanie, polubienie, dokonanie zapytania, zamieszczenie wpisu lub przesłanie komentarza, lub korzystanie z narzędzi dla firm oferowanych przez serwis.

Usługi platformy udostępniania wideo

Liczba unikalnych użytkowników końcowych, którzy weszli w interakcję z usługą platformy udostępniania wideo co najmniej raz w miesiącu, na przykład poprzez odtworzenie fragmentu treści audiowizualnych, dokonanie zapytania lub zamieszczenie materiału z treściami audiowizualnymi, w tym w szczególności wideo stworzonych przez użytkowników.

Liczba unikalnych użytkowników biznesowych, którzy w ciągu roku dostarczyli co najmniej jeden materiał z treściami audiowizualnymi w celu zamieszczenia lub odtworzenia w ramach usługi platformy udostępniania wideo.

Usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów

Liczba unikalnych użytkowników końcowych, którzy co najmniej raz w miesiącu zainicjowali komunikację za pośrednictwem usługi łączności interpersonalnej niewykorzystującej numerów lub w jakikolwiek sposób uczestniczyli w takiej komunikacji.

Liczba unikalnych użytkowników biznesowych, którzy co najmniej raz w roku skorzystali z konta biznesowego lub w inny sposób zainicjowali komunikację za pośrednictwem usługi łączności interpersonalnej niewykorzystującej numerów lub w jakikolwiek sposób uczestniczyli w takiej komunikacji, by w sposób bezpośredni komunikować się z użytkownikiem końcowym.

Systemy operacyjne

Liczba unikalnych użytkowników końcowych korzystających z urządzenia z systemem operacyjnym, który uruchomiono, zaktualizowano lub wykorzystano co najmniej raz w miesiącu.

Liczba unikalnych programistów, którzy w ciągu roku opublikowali, zaktualizowali lub oferowali co najmniej jedną aplikację lub program wykorzystujące język programowania lub jakiekolwiek narzędzia programistyczne systemu operacyjnego lub w jakikolwiek sposób działające w tym systemie operacyjnym.

Usługi chmur obliczeniowych

Liczba unikalnych użytkowników końcowych, którzy co najmniej raz w miesiącu weszli w interakcję z jakąkolwiek usługą w chmurze pochodzącą od odnośnego dostawcy usług w chmurze w zamian za jakikolwiek rodzaj wynagrodzenia, niezależnie od tego, czy wynagrodzenie to ma miejsce w tym samym miesiącu.

Liczba unikalnych użytkowników biznesowych, którzy w ciągu roku świadczyli jakąkolwiek usługę w chmurze opartą na infrastrukturze chmury odpowiedniego dostawcy usług w chmurze.

Usługi reklamowe

Sprzedaż na własny rachunek przestrzeni reklamowych

Liczba unikalnych użytkowników końcowych, którym co najmniej raz w miesiącu zaprezentowano reklamę.

Pośrednictwo reklamowe (w tym sieci reklamowe, giełdy reklamowe i wszelkie inne usługi pośrednictwa w zakresie reklamy)

Liczba unikalnych użytkowników końcowych, którym co najmniej raz w miesiącu zaprezentowano reklamę, co doprowadziło do aktywacji usługi pośrednictwa reklamowego.

Sprzedaż na własny rachunek przestrzeni reklamowych

Liczba unikalnych reklamodawców, których reklama została wyświetlona co najmniej raz w roku.

Pośrednictwo reklamowe (w tym sieci reklamowe, giełdy reklamowe i wszelkie inne usługi pośrednictwa w zakresie reklamy)

Liczba unikalnych użytkowników biznesowych (w tym reklamodawców, wydawców lub innych pośredników), którzy w ciągu roku weszli w interakcję z usługą pośrednictwa reklamowego lub byli w ramach takiej usługi obsługiwani.

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A9-0332/2021).

Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności