Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0374(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0332/2021

Predkladané texty :

A9-0332/2021

Rozpravy :

PV 14/12/2021 - 3
CRE 14/12/2021 - 3
OJ 04/07/2022 - 35

Hlasovanie :

PV 14/12/2021 - 15
PV 15/12/2021 - 17

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0499

Prijaté texty
PDF 460kWORD 126k
Streda, 15. decembra 2021 - Štrasburg
Akt o digitálnych trhoch ***I
P9_TA(2021)0499A9-0332/2021

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 15. decembra 2021 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o súťažeschopných a spravodlivých trhoch digitálneho sektora (akt o digitálnych trhoch) (COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Digitálne služby vo všeobecnosti, a najmä online platformy zohrávajú v hospodárstve – predovšetkým na vnútornom trhu – čoraz dôležitejšiu rolu, keďže otvárajú v Únii nové podnikateľské príležitosti a uľahčujú cezhraničné obchodovanie.
(1)  Digitálne služby vo všeobecnosti, a najmä online platformy zohrávajú v hospodárstve – predovšetkým na vnútornom trhu – čoraz dôležitejšiu rolu, keďže otvárajú používateľom brány, aby sa dostali ku koncovým používateľom v Únii i mimo Únie tak, že vysokému počtu podnikov v Únii umožňujú cezhraničný obchod a otvárajú úplné nové možnosti podnikania v prospech spotrebiteľov v Únii.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Základné platformové služby majú pritom viacero charakteristík, ktoré ich poskytovatelia môžu využiť. Medzi tieto charakteristiky základných platformových služieb patria okrem iného extrémne úspory z rozsahu, ktoré často pramenia z takmer nulových hraničných nákladov na pridávanie komerčných alebo koncových používateľov. Ďalšími charakteristikami základných platformových služieb sú veľmi silné sieťové účinky, schopnosť spájať mnohých komerčných používateľov s mnohými koncovými používateľmi vďaka mnohostrannosti týchto služieb, veľká miera závislosti komerčných aj koncových používateľov, účinky odkázanosti na poskytovateľa, chýbajúci multihoming koncových používateľov na rovnaký účel, vertikálna integrácia a výhody založené na údajoch. Všetky tieto charakteristiky môžu v spojení s nečestným konaním poskytovateľov týchto služieb podstatne narušiť súťažeschopnosť trhu základných platformových služieb a ovplyvniť spravodlivosť obchodného vzťahu medzi poskytovateľmi takýchto služieb a ich komerčnými a koncovými používateľmi, viesť k rýchlemu a potenciálne ďalekosiahlemu obmedzeniu možností praktickej voľby komerčných a koncových používateľov, a v konečnom dôsledku poskytovateľa týchto služieb dostať do pozície tzv. strážcu prístupu (gatekeeper).
(2)  Základné platformové služby majú pritom viacero charakteristík, ktoré ich poskytovatelia môžu využiť. Medzi tieto charakteristiky základných platformových služieb patria okrem iného extrémne úspory z rozsahu, ktoré často pramenia z takmer nulových hraničných nákladov na pridávanie komerčných alebo koncových používateľov. Ďalšími charakteristikami základných platformových služieb sú veľmi silné sieťové účinky, schopnosť spájať mnohých komerčných používateľov s mnohými koncovými používateľmi vďaka mnohostrannosti týchto služieb, veľká miera závislosti komerčných aj koncových používateľov, účinky odkázanosti na poskytovateľa, chýbajúci multihoming koncových používateľov na rovnaký účel, vertikálna integrácia a výhody založené na údajoch. Všetky tieto charakteristiky môžu v spojení s nečestným konaním poskytovateľov týchto služieb podstatne narušiť súťažeschopnosť trhu základných platformových služieb a ovplyvniť spravodlivosť obchodného vzťahu medzi poskytovateľmi takýchto služieb a ich komerčnými a koncovými používateľmi, viesť k rýchlemu a potenciálne ďalekosiahlemu obmedzeniu možností praktickej voľby komerčných a koncových používateľov, a v konečnom dôsledku poskytovateľa týchto služieb dostať do pozície tzv. strážcu prístupu (gatekeeper). Zároveň by sa malo uznať, že služby na nekomerčné účely, ako sú projekty spolupráce, by sa na účely tohto nariadenia nemali považovať za základné služby.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Kombinácia týchto charakteristík strážcov prístupu v mnohých prípadoch pravdepodobne povedie k závažnej nerovnováhe vo vyjednávacej sile a následne k nekalým praktikám a podmienkam pre komerčných, ako aj koncových používateľov základných platformových služieb poskytovaných strážcami prístupu, a to na úkor cien, kvality, možností výberu aj inovácie.
(4)  Kombinácia týchto charakteristík strážcov prístupu v mnohých prípadoch pravdepodobne povedie k závažnej nerovnováhe vo vyjednávacej sile a následne k nekalým praktikám a podmienkam pre komerčných, ako aj koncových používateľov základných platformových služieb poskytovaných strážcami prístupu, a to na úkor cien, kvality, noriem v oblasti ochrany súkromia a bezpečnosti, spravodlivej súťaže, možností výberu aj inovácie.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Strážcovia prístupu majú významný vplyv na vnútorný trh, keďže poskytujú komerčným používateľom vstupnú bránu na oslovenie koncových používateľov kdekoľvek v Únii a na rôznych trhoch. Nepriaznivý vplyv nekalých praktík na vnútorný trh, a najmä slabá súťažeschopnosť trhu základných platformových služieb vrátane negatívnych spoločenských a hospodárskych dôsledkov viedli vnútroštátnych zákonodarcov a odvetvové regulačné orgány k tomu, aby konali. Na riešenie nekalých praktík a súťažeschopnosti trhu digitálnych služieb (alebo aspoň ich časti) už bolo prijatých alebo navrhnutých niekoľko vnútroštátnych regulačných riešení. Vzniklo tak riziko rozdielnych regulačných riešení, ktoré by fragmentovali vnútorný trh, v dôsledku čoho by hrozil nárast nákladov na dodržiavanie rôznych súborov vnútroštátnych regulačných požiadaviek.
(6)  Strážcovia prístupu majú významný vplyv na vnútorný trh, keďže poskytujú komerčným používateľom vstupnú bránu na oslovenie koncových používateľov kdekoľvek v Únii a na rôznych trhoch. Nepriaznivý vplyv nekalých praktík na vnútorný trh, a najmä slabá súťažeschopnosť trhu základných platformových služieb vrátane negatívnych spoločenských a hospodárskych dôsledkov viedli vnútroštátnych zákonodarcov a odvetvové regulačné orgány k tomu, aby konali. Na riešenie nekalých praktík a súťažeschopnosti trhu digitálnych služieb (alebo aspoň ich časti) už bolo prijatých alebo navrhnutých niekoľko regulačných riešení na vnútroštátnej úrovni. Vzniklo tak riziko rozdielnych regulačných riešení, ktoré by fragmentovali vnútorný trh, v dôsledku čoho by hrozil nárast nákladov na dodržiavanie rôznych súborov vnútroštátnych regulačných požiadaviek.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Aproximáciou rozdielnych vnútroštátnych právnych predpisov by sa mali odstrániť prekážky slobodného poskytovania a prijímania služieb vrátane maloobchodných služieb na vnútornom trhu. Na zabezpečenie súťažeschopných a spravodlivých digitálnych trhov s prítomnosťou strážcov prístupu by sa preto mal na úrovni vnútorného trhu Únie zaviesť cielený a zosúladený súbor povinných pravidiel.
(8)  Aproximáciou rozdielnych vnútroštátnych právnych predpisov by sa mali odstrániť prekážky slobodného poskytovania a prijímania služieb vrátane maloobchodných služieb na vnútornom trhu. Na zabezpečenie súťažeschopných a spravodlivých digitálnych trhov s prítomnosťou strážcov prístupu by sa preto mal na úrovni vnútorného trhu Únie zaviesť cielený a zosúladený súbor právnych povinností v prospech hospodárstva Únie ako celku a najmä spotrebiteľov v Únii.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  Fragmentácii vnútorného trhu možno účinne predísť, len ak sa členským štátom zabráni uplatňovať vnútroštátne pravidlá špecifické pre typy podnikov a služieb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Zároveň, keďže cieľom tohto nariadenia je doplniť presadzovanie súťažného práva, malo by sa spresniť, že týmto nariadením nie sú dotknuté články 101 a 102 ZFEÚ, zodpovedajúce vnútroštátne pravidlá hospodárskej súťaže ani iné vnútroštátne pravidlá hospodárskej súťaže týkajúce sa jednostranného správania, ktoré sú založené na individuálnom posudzovaní postavenia a správania na trhu vrátane pravdepodobných účinkov a presného rozsahu zakázaného správania a ktoré podnikom umožňujú argumentovať efektívnosťou a objektívnym odôvodnením predmetného správania. Uplatňovanie takýchto pravidiel by však nemalo mať vplyv na povinnosti uložené strážcom prístupu podľa tohto nariadenia a na ich jednotné a účinné uplatňovanie na vnútornom trhu.
(9)  Fragmentácii vnútorného trhu možno účinne predísť, len ak sa členským štátom zabráni uplatňovať ďalšie pravidlá o strážcoch prístupu alebo povinností s cieľom zabezpečiť súťažeschopné a spravodlivé trhy. Žiadne z týchto ustanovení nebráni členským štátom v tom, aby v súlade s právom Únie ukladali strážcom prístupu rovnaké, prísnejšie alebo odlišné povinnosti s cieľom presadzovať ďalšie oprávnené verejné záujmy. K týmto legitímnym verejným záujmom môže okrem iného patriť ochrana spotrebiteľa, boj proti prejavom nekalej hospodárskej súťaže a podpora slobody a plurality médií, slobody prejavu, ako aj rozmanitosti kultúr alebo jazykov. Zároveň, keďže cieľom tohto nariadenia je doplniť presadzovanie súťažného práva, malo by sa spresniť, že týmto nariadením nie sú dotknuté články 101 a 102 ZFEÚ, zodpovedajúce vnútroštátne pravidlá hospodárskej súťaže ani iné vnútroštátne pravidlá hospodárskej súťaže týkajúce sa jednostranného správania, ktoré sú založené na individuálnom posudzovaní postavenia a správania na trhu vrátane pravdepodobných účinkov a presného rozsahu zakázaného správania a ktoré podnikom umožňujú argumentovať efektívnosťou a objektívnym odôvodnením predmetného správania. Uplatňovanie takýchto pravidiel by však nemalo mať vplyv na povinnosti a zákazy uložené strážcom prístupu podľa tohto nariadenia a na ich jednotné a účinné uplatňovanie na vnútornom trhu.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Cieľom článkov 101 a 102 ZFEÚ, ako aj zodpovedajúcich vnútroštátnych súťažných pravidiel týkajúcich sa protikonkurenčného viacstranného a jednostranného správania a kontroly koncentrácií je ochrana nenarušenej hospodárskej súťaže na trhu. Cieľ tohto nariadenia je doplnkový, ale odlišný od cieľa ochrany nenarušenej hospodárskej súťaže na ktoromkoľvek trhu vymedzeného z pohľadu súťažného práva – je ním zabezpečiť, aby trhy, na ktorých pôsobia strážcovia prístupu, boli a zostali súťažeschopné a spravodlivé, nezávisle od skutočných, pravdepodobných alebo predpokladaných účinkov správania určitého strážcu prístupu, na ktorého sa vzťahuje toto nariadenie, na hospodársku súťaž na danom trhu. Toto nariadenie sa teda zameriava na ochranu iného právneho záujmu než uvedené pravidlá a ich uplatňovanie by ním nemalo byť dotknuté.
(10)  Cieľom článkov 101 a 102 ZFEÚ, ako aj zodpovedajúcich vnútroštátnych súťažných pravidiel týkajúcich sa protikonkurenčného viacstranného a jednostranného správania a kontroly koncentrácií je ochrana nenarušenej hospodárskej súťaže na trhu. Cieľ tohto nariadenia je doplnkový, ale odlišný od cieľa ochrany nenarušenej hospodárskej súťaže na ktoromkoľvek trhu vymedzeného z pohľadu súťažného práva – je ním zabezpečiť, aby trhy, na ktorých pôsobia strážcovia prístupu, boli a zostali súťažeschopné a spravodlivé a chránili príslušné práva komerčných a koncových používateľov, nezávisle od skutočných, pravdepodobných alebo predpokladaných účinkov správania určitého strážcu prístupu, na ktorého sa vzťahuje toto nariadenie, na hospodársku súťaž na danom trhu. Toto nariadenie sa teda zameriava na ochranu iného právneho záujmu než uvedené pravidlá a ich uplatňovanie by ním nemalo byť dotknuté.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Toto nariadenie by zároveň malo dopĺňať pravidlá (bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie týchto pravidiel) vyplývajúce z iných právnych predpisov Únie upravujúcich niektoré aspekty poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, predovšetkým z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/115026, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) xx/xx/EÚ [DSA]27, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67928, zo smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/79029, smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/236630 a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2010/1331, ako aj z vnútroštátnych pravidiel zameraných na presadzovanie, resp. (podľa okolností) vykonávanie uvedenej legislatívy Únie.
(11)  Týmto nariadením by sa bez toho, aby bolo dotknuté ich uplatňovanie, mali doplniť aj pravidlá vyplývajúce z iných aktov práva Únie upravujúcich určité aspekty poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, najmä z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/115026. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) xx/xx/EÚ [DSA]27, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67928, smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/79029, smernica 2002/58/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/236630, smernica (EÚ) 2019/882, smernica (EÚ) 2018/1808 a smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2010/1331, 2005/29/ES, smernice Rady 93/13/EHS, ako aj z pravidiel na vnútroštátnej úrovni prijatých v súlade s legislatívou Únie. Pokiaľ ide konkrétne o pravidlá súhlasu so spracúvaním osobných údajov stanovené v nariadení (EÚ) 2016/679 a smernici 2002/58/ES, týmto nariadením sa uplatňujú tieto pravidlá bez toho, aby ním boli dotknuté.
__________________
__________________
26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 57).
26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 57).
27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/.. návrh jednotného trhu s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a zmeny smernice 2000/31/ES.
27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/.. návrh jednotného trhu s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a zmeny smernice 2000/31/ES.
28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
29 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES (Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019, s. 92).
29 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES (Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019, s. 92).
30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).
30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).
31 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).
31 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Slabá súťažeschopnosť a nekalé praktiky v digitálnom sektore sú pri niektorých digitálnych službách častejšie a výraznejšie než pri iných. Platí to najmä pre rozšírené a bežne používané digitálne služby, ktoré väčšinou priamo spájajú komerčných a koncových používateľov a ktoré vykazujú najvýraznejšie charakteristiky ako extrémne úspory z rozsahu, veľmi silné sieťové účinky, schopnosť vďaka mnohostrannosti týchto služieb prepojiť mnohých komerčných používateľov s mnohými koncovými používateľmi, odkázanosť na poskytovateľa, nedostatok multihomingu alebo vertikálna integrácia. Tieto digitálne služby často poskytuje len jeden alebo veľmi málo veľkých aktérov. Títo poskytovatelia základných platformových služieb sa najčastejšie vyprofilovali ako strážcovia prístupu komerčných aj koncových používateľov s ďalekosiahlymi dôsledkami – získali schopnosť ľahko jednostranne určovať obchodné podmienky, ktoré poškodzujú ich komerčných aj koncových používateľov. Preto sa treba zamerať len na tie digitálne služby, ktoré komerční a koncoví používatelia využívajú najčastejšie a pri ktorých sú za súčasných trhových podmienok z hľadiska vnútorného trhu jasnejšie a naliehavejšie obavy zo slabej súťažeschopnosti a nekalých praktík strážcov prístupu.
(12)  Slabá súťažeschopnosť a nekalé praktiky v digitálnom sektore sú pri niektorých digitálnych službách častejšie a výraznejšie než pri iných. Platí to najmä pre rozšírené a bežne používané digitálne služby, ktoré väčšinou priamo spájajú komerčných a koncových používateľov a ktoré vykazujú najvýraznejšie charakteristiky ako extrémne úspory z rozsahu, veľmi silné sieťové účinky, schopnosť vďaka mnohostrannosti týchto služieb prepojiť mnohých komerčných používateľov s mnohými koncovými používateľmi, odkázanosť na poskytovateľa, nedostatok multihomingu alebo vertikálna integrácia. Tieto digitálne služby často poskytuje len jeden alebo veľmi málo veľkých aktérov. Títo poskytovatelia základných platformových služieb sa najčastejšie vyprofilovali ako strážcovia prístupu komerčných aj koncových používateľov s ďalekosiahlymi dôsledkami – získali schopnosť ľahko jednostranne určovať obchodné podmienky, ktoré poškodzujú ich komerčných aj koncových používateľov. Preto sa treba zamerať len na tie digitálne služby, ktoré komerční a koncoví používatelia využívajú najčastejšie a pri ktorých sú z hľadiska vnútorného trhu jasnejšie a naliehavejšie obavy zo slabej súťažeschopnosti a nekalých praktík strážcov prístupu.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Najmä online sprostredkovateľské služby, internetové vyhľadávače, operačné systémy, online sociálne siete, služby platforiem na zdieľanie videí, interpersonálne komunikačné služby nezávislé od číslovania, služby cloud computingu a online reklamné služby dokážu ovplyvniť veľký počet koncových používateľov aj podnikov, z čoho vyplýva riziko nekalých obchodných praktík. Mali by preto byť zahrnuté do vymedzenia základných platformových služieb a spadať do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Online sprostredkovateľské služby môžu figurovať aj v oblasti finančných služieb a môžu sprostredkúvať alebo sa používať na poskytovanie takýchto služieb, ktorých neúplný zoznam je uvedený v prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/153532. Za určitých okolností by pojem „koncoví používatelia“ mal zahŕňať používateľov, ktorí sa tradične považujú za komerčných používateľov, ale v danej situácii nevyužívajú základné platformové služby na poskytovanie tovaru alebo služieb iným koncovým používateľom – napríklad podniky využívajúce služby cloud computingu na vlastné účely.
(13)  Najmä online sprostredkovateľské služby, internetové vyhľadávače, operačné systémy, ako sú inteligentné zariadenia, internet vecí alebo digitálne služby zabudované vo vozidlách, online sociálne siete, služby platforiem na zdieľanie videí, interpersonálne komunikačné služby nezávislé od číslovania, služby cloud computingu, služby virtuálneho asistenta, webové prehliadače, hybridná televízia a reklamné služby online dokážu ovplyvniť veľký počet koncových používateľov aj podnikov, z čoho vyplýva riziko nekalých obchodných praktík. Mali by preto byť zahrnuté do vymedzenia základných platformových služieb a spadať do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Online sprostredkovateľské služby môžu figurovať aj v oblasti finančných služieb a môžu sprostredkúvať alebo sa používať na poskytovanie takýchto služieb, ktorých neúplný zoznam je uvedený v prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/153532. Za určitých okolností by pojem „koncoví používatelia“ mal zahŕňať používateľov, ktorí sa tradične považujú za komerčných používateľov, ale v danej situácii nevyužívajú základné platformové služby na poskytovanie tovaru alebo služieb iným koncovým používateľom – napríklad podniky využívajúce služby cloud computingu na vlastné účely.
__________________
__________________
32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 1).
32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Strážcovia prístupu môžu popri základných platformových službách poskytovať aj niekoľko ďalších doplnkových služieb, ako sú identifikačné alebo platobné služby a technické služby na podporu poskytovania platobných služieb. Keďže strážcovia prístupu často poskytujú portfólio svojich služieb ako súčasť integrovaného ekosystému, do ktorého nemajú prístup tretie strany poskytujúce takéto doplnkové služby (alebo aspoň nie za rovnakých podmienok), a môžu spojiť prístup k základnej platformovej službe s využitím jednej alebo viacerých doplnkových služieb, strážcovia prístupu budú mať pravdepodobne lepšie možnosti a motiváciu využiť svoju pozíciu strážcu vyplývajúcu zo základných platformových služieb pri týchto doplnkových službách, čo ide na úkor možnosti voľby a súťažeschopnosti trhu s týmito službami.
(14)  Strážcovia prístupu môžu popri základných platformových službách poskytovať aj niekoľko ďalších doplnkových služieb, ako sú identifikačné služby, platobné služby a technické služby na podporu poskytovania platobných služieb alebo platobné systémy v rámci aplikácie. Keďže strážcovia prístupu často poskytujú portfólio svojich služieb ako súčasť integrovaného ekosystému, do ktorého nemajú prístup tretie strany poskytujúce takéto doplnkové služby (alebo aspoň nie za rovnakých podmienok), a môžu spojiť prístup k základnej platformovej službe s využitím jednej alebo viacerých doplnkových služieb, strážcovia prístupu budú mať pravdepodobne lepšie možnosti a motiváciu využiť svoju pozíciu strážcu vyplývajúcu zo základných platformových služieb pri týchto doplnkových službách, čo ide na úkor možnosti voľby a súťažeschopnosti trhu s týmito službami.
Pozmeňujúci návrh 244
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)   Strážcovia prístupu môžu poskytovať aj iné doplnkové služby, napríklad maloobchodné alebo distribučné činnosti, ktoré sú zamerané na koncových používateľov popri ich základných platformových službách. Takéto doplnkové služby môžu súťažiť s komerčnými používateľmi základnej platformovej služby a významne prispieť k nerovnováhe na danom trhu a v konečnom dôsledku nespravodlivo zvýšiť moc strážcu prístupu, a to aj vo vzťahu k obchodným partnerom strážcu prístupu, ako sú dodávatelia tovaru alebo služieb, ktorí sa spoliehajú na takéto doplnkové služby. S cieľom zabrániť strážcom prístupu v nespravodlivom využívaní pákového efektu, ktorý umožňuje poskytovanie paralelných služieb, by sa aj na takéto doplnkové služby mali vzťahovať povinnosti vzťahujúce sa na základné platformové služby.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  Ak základnú platformovú službu potrebuje veľmi veľa komerčných používateľov na oslovenie veľmi veľkého počtu mesačne aktívnych koncových používateľov, poskytovateľ takejto služby môže ovplyvňovať činnosti podstatnej časti komerčných používateľov vo svoj prospech, čo v zásade naznačuje, že poskytovateľ zabezpečuje dôležitú prístupovú bránu. Tieto príslušné prahové hodnoty by sa mali stanoviť tak, aby predstavovali podstatné percento z celkového počtu obyvateľov Únie, pokiaľ ide o koncových používateľov, a celej populácie podnikov využívajúcich platformy, pokiaľ ide o komerčných používateľov.
(20)  Ak základnú platformovú službu potrebuje veľmi veľa komerčných používateľov na oslovenie veľmi veľkého počtu koncových používateľov mesačne, poskytovateľ takejto služby môže ovplyvňovať činnosti podstatnej časti komerčných používateľov vo svoj prospech, čo v zásade naznačuje, že poskytovateľ zabezpečuje dôležitú prístupovú bránu. Tieto príslušné prahové hodnoty by sa mali stanoviť tak, aby predstavovali podstatné percento z celkového počtu obyvateľov Únie, pokiaľ ide o koncových používateľov, a celej populácie podnikov využívajúcich platformy, pokiaľ ide o komerčných používateľov.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
(21)  Zakorenené a trvalé postavenie v danej sfére alebo predpoklad, že sa takéto postavenie dosiahne v budúcnosti, možno konštatovať najmä vtedy, keď je obmedzená možnosť súťažne napadnúť postavenie poskytovateľa základnej platformovej služby. Je to pravdepodobné v prípadoch, keď daný poskytovateľ poskytoval základnú platformovú službu aspoň v troch členských štátoch veľmi veľkému počtu komerčných a koncových používateľov počas najmenej troch rokov.
(21)  Zakorenené a trvalé postavenie v danej sfére alebo predpoklad, že sa takéto postavenie dosiahne v budúcnosti, možno konštatovať najmä vtedy, keď je obmedzená možnosť súťažne napadnúť postavenie poskytovateľa základnej platformovej služby. Je to pravdepodobné v prípadoch, keď daný poskytovateľ poskytoval základnú platformovú službu aspoň v troch členských štátoch veľmi veľkému počtu komerčných a koncových používateľov počas najmenej troch rokov. Zoznam ukazovateľov, ktoré majú poskytovatelia základných platformových služieb používať pri meraní aktívnych koncových používateľov za mesiac a aktívnych komerčných používateľov za rok, by sa mal uviesť v prílohe k tomuto nariadeniu.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  Na takéto prahové hodnoty môže mať vplyv trhový a technický vývoj. Komisia by preto mala byť splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom stanoviť metodiku určovania toho, či sú dosiahnuté kvantitatívne prahové hodnoty, a podľa potreby ju pravidelne prispôsobovať trhovému a technologickému vývoju. Je to obzvlášť relevantné pri prahovej hodnote trhovej kapitalizácie, ktorá by sa mala vo vhodných intervaloch indexovať.
(22)  Na takéto prahové hodnoty môže mať vplyv trhový a technický vývoj. Komisia by preto mala byť splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom stanoviť metodiku určovania toho, či sú dosiahnuté kvantitatívne prahové hodnoty, aktualizovať zoznam ukazovateľov stanovených v prílohe k tomuto nariadeniu a podľa potreby ju pravidelne prispôsobovať trhovému a technologickému vývoju. Je to obzvlášť relevantné pri prahovej hodnote trhovej kapitalizácie, ktorá by sa mala vo vhodných intervaloch indexovať.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  Poskytovatelia základných platformových služieb, ktoré síce zodpovedajú kvantitatívnym prahovým hodnotám, ale dokážu predložiť dostatočne odôvodnené argumenty, aby preukázali, že za okolností fungovania príslušnej základnej platformovej služby nespĺňajú objektívne kritériá pre strážcu prístupu, by nemali byť označení priamo, ale len na základe ďalšieho zisťovania. Dôkazné bremeno, že domnienka vyplývajúca z dosiahnutia kvantitatívnych prahových hodnôt by nemala pre konkrétneho poskytovateľa platiť, by mal znášať daný poskytovateľ. Komisia by vo svojom posúdení mala zohľadniť len tie aspekty, ktoré priamo súvisia s požiadavkami na označenie strážcu prístupu, teda či ide o dôležitú prístupovú bránu prevádzkovanú poskytovateľom s významným vplyvom na vnútorný trh, ktorý má zakorenené a trvalé postavenie, či už je aktuálne alebo sa dá predpokladať. Všetky ekonomické odôvodnenia zamerané na preukázanie efektívnosti vyplývajúce z konkrétneho druhu správania poskytovateľa základných platformových služieb by sa mali zamietnuť, pretože nie sú pri označovaní strážcu prístupu relevantné. Komisia by mala mať možnosť prijať rozhodnutie na základe kvantitatívnych prahových hodnôt, ak poskytovateľ výrazne sťažuje vyšetrovanie tým, že nedodržiava vyšetrovacie opatrenia prijaté Komisiou.
(23)  Poskytovatelia základných platformových služieb by mali byť schopní preukázať, že napriek dosiahnutiu kvantitatívnych prahových hodnôt z dôvodu výnimočných okolností fungovania príslušnej základnej platformovej služby nespĺňajú objektívne kritériá na to, aby sa mohli kvalifikovať na strážcu prístupu, iba ak sú schopní poskytnúť dostatočne presvedčivé argumenty na preukázanie tejto skutočnosti. Bremeno súvisiace s predložením presvedčivých dôkazov, že domnienka vyplývajúca z dosiahnutia kvantitatívnych prahových hodnôt by nemala pre konkrétneho poskytovateľa platiť, by mal znášať daný poskytovateľ. Komisia by mala mať možnosť prijať rozhodnutie na základe kvantitatívnych prahových hodnôt a dostupných skutočností, ak poskytovateľ výrazne sťažuje vyšetrovanie tým, že nedodržiava vyšetrovacie opatrenia prijaté Komisiou. Vzhľadom na zvyšovanie transparentnosti trhu môže Komisia požadovať, aby informácie, ktoré sa poskytujú o podnikoch a koncových používateľoch, overovali ako tretia strana poskytovatelia merania sledovanosti oprávnení poskytovať takéto služby v súlade s trhovými normami a kódexmi správania platnými v Únii.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
(29)  Označení strážcovia prístupu by mali dodržiavať povinnosti stanovené v tomto nariadení vo vzťahu ku každej zo základných platformových služieb uvedených v príslušnom rozhodnutí o ich označení. Povinné pravidlá by sa mali podľa potreby uplatňovať s prihliadnutím na konglomerátne postavenie strážcov prístupu. Okrem toho vykonávacie opatrenia, ktoré môže Komisia strážcovi prístupu uložiť rozhodnutím na základe regulačného dialógu, by mali byť navrhnuté účinne vzhľadom na charakteristiky základných platformových služieb, ako aj na možné riziká obchádzania, a mali by byť v súlade so zásadou proporcionality a so základnými právami dotknutých podnikov aj tretích strán.
(29)  Označení strážcovia prístupu by mali dodržiavať povinnosti stanovené v tomto nariadení vo vzťahu ku každej zo základných platformových služieb uvedených v príslušnom rozhodnutí o ich označení. Povinné pravidlá by sa mali podľa potreby uplatňovať s prihliadnutím na konglomerátne postavenie strážcov prístupu. Okrem toho vykonávacie opatrenia, ktoré môže Komisia strážcovi prístupu uložiť rozhodnutím, by mali byť navrhnuté účinne vzhľadom na charakteristiky základných platformových služieb, ako aj na možné riziká obchádzania, a mali by byť v súlade so zásadou proporcionality a so základnými právami dotknutých podnikov aj tretích strán.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
(30)  Technologická povaha základných platformových služieb sa rýchlo mení a je zložitá, takže treba pravidelne skúmať postavenie strážcov prístupu vrátane tých, ktorých činnosti majú predpoklad získať v blízkej budúcnosti trvalé a zakorenené postavenie. Aby mali všetci účastníci trhu vrátane strážcov prístupu požadovanú istotu, pokiaľ ide o platné právne povinnosti, je potrebná lehota tohto pravidelného preskúmania. Takisto je dôležité vykonávať takéto preskúmania pravidelne, aspoň každé dva roky.
(30)  Technologická povaha základných platformových služieb sa rýchlo mení a je zložitá, takže treba pravidelne skúmať postavenie strážcov prístupu vrátane tých, ktorých činnosti majú predpoklad získať v blízkej budúcnosti trvalé a zakorenené postavenie. Aby mali všetci účastníci trhu vrátane strážcov prístupu požadovanú istotu, pokiaľ ide o platné právne povinnosti, je potrebná lehota tohto pravidelného preskúmania. Takisto je dôležité vykonávať takéto preskúmania pravidelne, aspoň každý rok.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
(31)  V záujme účinnosti skúmania postavenia strážcov prístupu, ako aj možnosti upraviť zoznam základných platformových služieb, ktoré strážca prístupu poskytuje, by strážcovia prístupu mali informovať Komisiu o všetkých svojich zamýšľaných a uzavretých akvizíciách iných poskytovateľov základných platformových služieb alebo akýchkoľvek iných služieb poskytovaných v digitálnom sektore. Takéto informácie by nemali slúžiť len v uvedenom procese skúmania postavenia jednotlivých strážcov prístupu, ale sú aj kľúčovým vstupom pre monitorovanie širších trendov súťažeschopnosti v digitálnom sektore, a preto môžu byť užitočným faktorom na zváženie v kontexte prieskumov trhu, ktoré sa predpokladajú v tomto nariadení.
(31)  V záujme účinnosti skúmania postavenia strážcov prístupu, ako aj možnosti upraviť zoznam základných platformových služieb, ktoré strážca prístupu poskytuje, by strážcovia prístupu mali informovať Komisiu o všetkých svojich zamýšľaných a uzavretých akvizíciách iných poskytovateľov základných platformových služieb alebo akýchkoľvek iných služieb poskytovaných v digitálnom sektore. Takéto informácie by nemali slúžiť len v uvedenom procese skúmania postavenia jednotlivých strážcov prístupu, ale sú aj kľúčovým vstupom pre monitorovanie širších trendov súťažeschopnosti v digitálnom sektore, a preto môžu byť užitočným faktorom na zváženie v kontexte prieskumov trhu, ktoré sa predpokladajú v tomto nariadení. Komisia by mala o takýchto oznámeniach informovať príslušné vnútroštátne orgány. Zhromaždené informácie sa môžu použiť na spustenie referenčného systému stanoveného v článku 22 nariadenia (ES) č. 139/2004.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32
(32)  V záujme spravodlivosti a súťažeschopnosti trhov so základnými platformovými službami, ktoré poskytujú strážcovia prístupu, treba jasne a jednoznačne stanoviť súbor harmonizovaných povinností, ktoré sa s týmito službami spájajú. Takéto pravidlá sú potrebné na riešenie rizika škodlivých účinkov nekalých praktík strážcov prístupu v prospech podnikateľského prostredia dotknutých služieb, v prospech používateľov a v konečnom dôsledku aj v prospech spoločnosti ako celku. Keďže digitálne trhy sa hýbu rýchlo a dynamicky a strážcovia prístupu majú veľkú ekonomickú silu, je dôležité, aby sa tieto povinnosti účinne uplatňovali a aby sa neobchádzali. Na to by sa príslušné povinnosti mali vzťahovať na všetky praktiky strážcu prístupu bez ohľadu na ich formu a na to, či ide o zmluvné, komerčné, technické alebo akékoľvek iné praktiky, pokiaľ zodpovedajú typu praktík, na ktoré sa vzťahuje niektorá z povinností podľa tohto nariadenia.
(32)  V záujme spravodlivosti a súťažeschopnosti trhov so základnými platformovými službami, ktoré poskytujú strážcovia prístupu, treba jasne a jednoznačne stanoviť súbor harmonizovaných povinností, ktoré sa s týmito službami spájajú. Takéto pravidlá sú potrebné na riešenie rizika škodlivých účinkov nekalých praktík strážcov prístupu v prospech podnikateľského prostredia dotknutých služieb, v prospech používateľov a v konečnom dôsledku aj v prospech spoločnosti ako celku. Keďže digitálne trhy sa hýbu rýchlo a dynamicky a strážcovia prístupu majú veľkú ekonomickú silu, je dôležité, aby sa tieto povinnosti účinne uplatňovali a aby sa neobchádzali. Na to by sa príslušné povinnosti mali vzťahovať na akékoľvek správanie strážcu prístupu bez ohľadu na jeho formu a na to, či ide o zmluvné, komerčné, technické alebo akékoľvek iné správanie, pokiaľ môže mať takéto správanie v praxi rovnaký cieľ alebo účinok na praktiky, ktoré sú zakázané podľa tohto nariadenia. K takémuto správaniu patrí riešenie, ktoré používa strážca prístupu, prezentácia rozhodnutí koncového používateľa inak ako neutrálnym spôsobom alebo využívanie štruktúry, funkcie alebo spôsobu fungovania používateľského rozhrania alebo jeho časti na narušovanie alebo obmedzovanie autonómie, rozhodovania alebo výberu používateľa.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33
(33)  Povinnosti stanovené v tomto nariadení sú obmedzené na to, čo je nevyhnutné a odôvodnené na riešenie nekalej povahy identifikovaných praktík strážcov prístupu a na zabezpečenie súťažeschopnosti trhu základných platformových služieb, ktoré strážcovia prístupu poskytujú. Povinnosti by sa preto mali zamerať na tie praktiky, ktoré sa považujú za nekalé vzhľadom na charakteristiky digitálneho sektora a prípadné skúsenosti (napríklad s presadzovaním súťažného práva EÚ), ktoré ukazujú, že majú obzvlášť negatívny priamy vplyv na komerčných a koncových používateľov. Navyše treba stanoviť možnosť regulačného dialógu so strážcami prístupu na prispôsobenie tých povinností, ktoré si pravdepodobne budú vyžadovať osobitné vykonávacie opatrenia na zabezpečenie ich účinnosti a primeranosti. Povinnosti by sa mali aktualizovať až po dôkladnom preskúmaní povahy a vplyvu prípadných nových konkrétnych praktík, ktoré sa hĺbkovým preskúmaním identifikujú ako nekalé alebo obmedzujúce súťažeschopnosť rovnako, ako nekalé praktiky stanovené v tomto nariadení, ale potenciálne by sa mohli ocitnúť mimo rozsahu pôsobnosti aktuálneho súboru povinností.
(33)  Povinnosti stanovené v tomto nariadení sú obmedzené na to, čo je nevyhnutné a odôvodnené na riešenie nekalej povahy identifikovaných praktík strážcov prístupu a na zabezpečenie súťažeschopnosti trhu základných platformových služieb, ktoré strážcovia prístupu poskytujú. Povinnosti by sa preto mali zamerať na tie praktiky, ktoré sa považujú za nekalé vzhľadom na charakteristiky digitálneho sektora a prípadné skúsenosti (napríklad s presadzovaním súťažného práva EÚ), ktoré ukazujú, že majú obzvlášť negatívny priamy vplyv na komerčných a koncových používateľov. V povinnostiach stanovených v nariadení by sa mala zohľadniť povaha poskytovaných základných platformových služieb a existencia rôznych obchodných modelov. Navyše treba stanoviť možnosť regulačného dialógu so strážcami prístupu na prispôsobenie tých povinností, ktoré si pravdepodobne budú vyžadovať osobitné vykonávacie opatrenia na zabezpečenie ich účinnosti a primeranosti. Povinnosti by sa mali aktualizovať až po dôkladnom preskúmaní povahy a vplyvu prípadných nových konkrétnych praktík, ktoré sa identifikujú ako nekalé alebo obmedzujúce súťažeschopnosť rovnako, ako nekalé praktiky stanovené v tomto nariadení, ale potenciálne by sa mohli ocitnúť mimo rozsahu pôsobnosti aktuálneho súboru povinností.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36
(36)  Zlučovanie údajov o koncových používateľoch z rôznych zdrojov alebo prihlasovanie používateľov k rôznym službám strážcov prístupu poskytuje strážcom prístupu potenciálne výhody z hľadiska akumulácie údajov, čím sa vytvárajú prekážky vstupu na trh. S cieľom zabezpečiť, aby strážcovia prístupu nespravodlivo neoslabovali súťažeschopnosť trhov so základnými platformovými službami, mali by svojim koncovým používateľom umožniť, aby sa slobodne rozhodli využiť takéto obchodné praktiky tým, že ponúknu menej personalizovanú alternatívu. Táto možnosť by sa mala vzťahovať na všetky možné zdroje osobných údajov vrátane vlastných služieb strážcu prístupu, ako aj webových stránok tretích strán a mala by sa koncovému používateľovi prezentovať proaktívne, explicitne, jasne a jednoznačne.
(36)  Zlučovanie údajov o koncových používateľoch z rôznych zdrojov alebo prihlasovanie používateľov k rôznym službám strážcov prístupu poskytuje strážcom prístupu potenciálne výhody z hľadiska akumulácie údajov, čím sa vytvárajú prekážky vstupu na trh. S cieľom zabezpečiť, aby strážcovia prístupu nespravodlivo neoslabovali súťažeschopnosť trhov so základnými platformovými službami, mali by svojim koncovým používateľom umožniť, aby sa slobodne rozhodli využiť takéto obchodné praktiky tým, že ponúknu menej personalizovanú, ale rovnocennú alternatívu. Menej individualizovaná alternatíva by nemala byť odlišná ani nižšej kvality ako služba poskytovaná pre koncových používateľov, ktorí poskytli súhlas s kombinovaním svojich osobných údajov. Táto možnosť by sa mala vzťahovať na všetky možné zdroje osobných údajov vrátane vlastných služieb strážcu prístupu, ako aj webových stránok tretích strán a mala by sa koncovému používateľovi prezentovať proaktívne, explicitne, jasne a jednoznačne.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36 a (nové)
(36a)  Maloleté osoby si zasluhujú osobitnú ochranu osobných údajov, najmä pokiaľ ide o ich využívanie na účely marketingu alebo vytvárania osobnostných alebo používateľských profilov a zhromažďovanie osobných údajov. Preto sa osobné údaje maloletých, ktoré poskytovatelia zhromaždili alebo inak získali, sa nesmú spracúvať na obchodné účely, ako je priamy marketing, profilovanie a reklama cielená podľa správania.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36 b (nové)
(36b)  S cieľom zabezpečiť spravodlivú voľbu koncového používateľa by odmietnutie súhlasu nemalo byť náročnejšie ako poskytnutie súhlasu. Okrem toho by v záujme ochrany práv a slobôd koncových používateľov spracovanie osobných údajov na reklamné účely malo byť v súlade s požiadavkami na minimalizáciu údajov podľa článku 5 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679. Okrem toho by spracovanie osobných údajov, ktoré odhaľuje rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, ako aj údaje o zdraví alebo sexuálnom živote či sexuálnej orientácii fyzickej osoby malo byť prísne obmedzené a malo by podliehať primeraným zárukám, ako sa uvádza v článku 9 nariadenia (EÚ) 2016/679.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37
(37)  Vzhľadom na svoje postavenie by strážcovia prístupu mohli v určitých prípadoch obmedziť schopnosť komerčných používateľov ich online sprostredkovateľských služieb ponúkať svoj tovar alebo služby koncovým používateľom za výhodnejších podmienok (vrátane ceny) prostredníctvom iných online sprostredkovateľských služieb. Takéto obmedzenia výrazne odrádzajú komerčných používateľov služieb strážcov prístupu od používania alternatívnych online sprostredkovateľských služieb, čím sa obmedzuje súťažeschopnosť medzi platformami, čo zase obmedzuje možnosti voľby alternatívnych online sprostredkovateľských kanálov pre koncových používateľov. S cieľom zabezpečiť, aby si komerční používatelia online sprostredkovateľských služieb strážcov prístupu mohli slobodne vybrať alternatívne online sprostredkovateľské služby a diferencovať podmienky, za ktorých ponúkajú svoje produkty alebo služby svojim koncovým používateľom, by sa nemalo akceptovať, ak strážcovia prístupu obmedzujú rozhodnutie komerčných používateľov diferencovať obchodné podmienky vrátane ceny. Táto podmienka by sa mala vzťahovať na všetky opatrenia s rovnocenným účinkom, ako napríklad zvýšené provízie alebo vyradenie ponúk komerčných používateľov zo zoznamu.
(37)  Vzhľadom na svoje postavenie by strážcovia prístupu mohli prostredníctvom nastolenia zmluvných podmienok v určitých prípadoch obmedziť schopnosť komerčných používateľov ich online sprostredkovateľských služieb ponúkať svoj tovar alebo služby koncovým používateľom za výhodnejších podmienok (vrátane ceny) prostredníctvom iných online sprostredkovateľských služieb alebo priamych online predajných kanálov. Takéto obmedzenia výrazne odrádzajú komerčných používateľov služieb strážcov prístupu od používania alternatívnych online sprostredkovateľských služieb alebo priamych distribučných kanálov, čím sa obmedzuje súťažeschopnosť medzi platformami, čo zase obmedzuje možnosti voľby alternatívnych online sprostredkovateľských kanálov pre koncových používateľov. S cieľom zabezpečiť, aby si komerční používatelia online sprostredkovateľských služieb strážcov prístupu mohli slobodne vybrať alternatívne online sprostredkovateľské služby alebo iné priame distribučné kanály a diferencovať podmienky, za ktorých ponúkajú svoje produkty alebo služby svojim koncovým používateľom, by sa nemalo akceptovať, ak strážcovia prístupu obmedzujú rozhodnutie komerčných používateľov diferencovať obchodné podmienky vrátane ceny. Táto podmienka by sa mala vzťahovať na všetky opatrenia s rovnocenným účinkom, ako napríklad zvýšené provízie alebo vyradenie ponúk komerčných používateľov zo zoznamu.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38
(38)  Aby sa zabránilo ďalšiemu posilňovaniu ich závislosti od základných platformových služieb strážcov prístupu, komerční používatelia služieb týchto strážcov prístupu by mali mať možnosť slobodne propagovať a vybrať si distribučný kanál, ktorý považujú za najvhodnejší na interakciu s akýmikoľvek koncovými používateľmi, ktorých už títo komerční používatelia získali prostredníctvom základných platformových služieb daného strážcu prístupu. A naopak, koncoví používatelia by tiež mali mať možnosť slobodne si vybrať ponuky takýchto komerčných používateľov a uzatvárať s nimi zmluvy buď prostredníctvom základných platformových služieb prípadného strážcu prístupu, alebo prostredníctvom priameho distribučného kanála komerčného používateľa alebo iného nepriameho distribučného kanála, ktorý takýto komerčný používateľ použije. Malo by sa to vzťahovať na propagáciu ponúk a uzatváranie zmlúv medzi komerčnými a koncovými používateľmi. Okrem toho by sa nemala oslabovať ani obmedzovať možnosť koncových používateľov slobodne nadobúdať obsah, predplatené produkty, funkcie alebo iné položky mimo základných platformových služieb strážcu prístupu. Predovšetkým by sa malo zabrániť tomu, aby strážcovia prístupu obmedzovali koncových používateľov v prístupe k takýmto službám a v ich využívaní prostredníctvom softvérovej aplikácie v rámci ich základnej platformovej služby. Napríklad predplatiteľom online obsahu zakúpeného mimo softvérovej aplikácie sťahovania alebo obchodu so softvérovými aplikáciami by sa nemalo brániť v prístupe k takémuto online obsahu v softvérovej aplikácii základnej platformovej služby strážcu prístupu iba preto, že bol zakúpený mimo takejto softvérovej aplikácie alebo obchodu so softvérovými aplikáciami.
(38)  Aby sa zabránilo ďalšiemu posilňovaniu ich závislosti od základných platformových služieb strážcov prístupu, komerční používatelia služieb týchto strážcov prístupu by mali mať možnosť slobodne propagovať a vybrať si distribučný kanál, ktorý považujú za najvhodnejší na interakciu s akýmikoľvek koncovými používateľmi, ktorých už títo komerční používatelia získali prostredníctvom základných platformových služieb daného strážcu prístupu alebo prostredníctvom iných kanálov. Získaný koncový používateľ je koncový používateľ, ktorý už uzavrel zmluvný vzťah s komerčným používateľom. Takéto zmluvné vzťahy môžu byť buď platené alebo bezplatné (napr. bezplatné skúšobné obdobie, bezplatné súbory služieb) a mohli byť uzavreté buď prostredníctvom základnej platformovej služby strážcu prístupu alebo akéhokoľvek iného kanála. A naopak, koncoví používatelia by tiež mali mať možnosť slobodne si vybrať ponuky takýchto komerčných používateľov a uzatvárať s nimi zmluvy buď prostredníctvom základných platformových služieb prípadného strážcu prístupu, alebo prostredníctvom priameho distribučného kanála komerčného používateľa alebo iného nepriameho distribučného kanála, ktorý takýto komerčný používateľ použije. Malo by sa to vzťahovať na propagáciu ponúk, komunikáciu a uzatváranie zmlúv medzi komerčnými a koncovými používateľmi. Okrem toho by sa nemala oslabovať ani obmedzovať možnosť koncových používateľov slobodne nadobúdať obsah, predplatené produkty, funkcie alebo iné položky mimo základných platformových služieb strážcu prístupu. Predovšetkým by sa malo zabrániť tomu, aby strážcovia prístupu obmedzovali koncových používateľov v prístupe k takýmto službám a v ich využívaní prostredníctvom softvérovej aplikácie v rámci ich základnej platformovej služby. Napríklad predplatiteľom online obsahu zakúpeného mimo softvérovej aplikácie sťahovania alebo obchodu so softvérovými aplikáciami by sa nemalo brániť v prístupe k takémuto online obsahu v softvérovej aplikácii základnej platformovej služby strážcu prístupu iba preto, že bol zakúpený mimo takejto softvérovej aplikácie alebo obchodu so softvérovými aplikáciami.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39
(39)  V záujme zachovania spravodlivého komerčného prostredia a súťažeschopnosti digitálneho sektora je dôležité chrániť právo komerčných používateľov postúpiť svoje obavy z hľadiska nekalého správania strážcov prístupu akýmkoľvek príslušným správnym alebo iným verejným orgánom. Komerční používatelia sa napríklad môžu chcieť sťažovať na rôzne druhy nekalých praktík, ako sú diskriminačné podmienky prístupu, neodôvodnené zrušenie účtov komerčných používateľov alebo nejasné dôvody na vyradenie produktov zo zoznamu ponúk. Preto by sa mala zakázať všetka prax, ktorá by akýmkoľvek spôsobom bránila takejto možnosti vyjadriť obavy alebo žiadať o dostupnú nápravu, napríklad prostredníctvom doložiek o dôvernosti v dohodách alebo iných písomných podmienkach. Tým by nemalo byť dotknuté právo komerčných používateľov a strážcov prístupu stanovovať vo svojich dohodách podmienky používania vrátane využitia zákonných mechanizmov riešenia sťažností, vrátane akýchkoľvek mechanizmov alternatívneho riešenia sporov alebo jurisdikcie konkrétnych súdov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnym právom. Nemali by tým byť teda dotknuté ani úlohy strážcov prístupu v boji proti nezákonnému obsahu online.
(39)  V záujme zachovania spravodlivého komerčného prostredia a súťažeschopnosti digitálneho sektora je dôležité chrániť právo komerčných používateľov a koncových používateľov vrátane oznamovateľov postúpiť svoje obavy z hľadiska nekalého správania strážcov prístupu akýmkoľvek príslušným správnym alebo iným verejným orgánom. Komerční používatelia alebo koncoví používatelia sa napríklad môžu chcieť sťažovať na rôzne druhy nekalých praktík, ako sú diskriminačné podmienky prístupu, neodôvodnené zrušenie účtov komerčných používateľov alebo nejasné dôvody na vyradenie produktov zo zoznamu ponúk. Preto by sa mala zakázať alebo zamedziť všetka prax, ktorá by akýmkoľvek spôsobom bránila takejto možnosti vyjadriť obavy alebo žiadať o dostupnú nápravu, napríklad prostredníctvom doložiek o dôvernosti v dohodách alebo iných písomných podmienkach. Tým by nemalo byť dotknuté právo komerčných používateľov a strážcov prístupu stanovovať vo svojich dohodách podmienky používania vrátane využitia zákonných mechanizmov riešenia sťažností, vrátane akýchkoľvek mechanizmov alternatívneho riešenia sporov alebo jurisdikcie konkrétnych súdov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnym právom. Nemali by tým byť teda dotknuté ani úlohy strážcov prístupu v boji proti nezákonnému obsahu online.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40
(40)  Identifikačné služby kľúčové pre podnikateľskú činnosť komerčných používateľov, pretože im umožňujú nielen optimalizovať služby v rozsahu povolenom nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES33, ale aj vzbudzovať dôveru v online transakcie v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom. Strážcovia prístupu by preto nemali využívať svoje postavenie poskytovateľa základných platformových služieb na to, aby od svojich závislých komerčných používateľov vyžadovali zahrnutie akýchkoľvek identifikačných služieb poskytovaných samotným strážcom prístupu do služieb alebo produktov, ktoré takíto komerční používatelia poskytujú koncovým používateľom, ak majú takíto komerční používatelia k dispozícii iné identifikačné služby.
(40)  Strážcovia prístupu ponúkajú množstvo doplnkových služieb. Na zabezpečenie súťažeschopnosti je nevyhnutné, aby si komerční používatelia mohli takéto doplnkové služby slobodne vybrať bez obáv z akýchkoľvek negatívnych vplyvov na poskytovanie základných platformových služieb a vykonávať podnikateľskú činnosť, pretože im umožňujú nielen optimalizovať služby v rozsahu povolenom nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES33, ale aj vzbudzovať dôveru v online transakcie v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom. Strážcovia prístupu by preto nemali využívať svoje postavenie poskytovateľa základných platformových služieb na to, aby od komerčných používateľov závislých od seba požadovali využívanie, poskytovanie alebo zaradenie akýchkoľvek doplnkových služieb strážcu prístupu alebo konkrétnej tretej strany, ak sú týmto komerčným používateľom k dispozícii iné doplnkové služby. Strážcovia prístupu by napokon nemali využívať svoje postavenie poskytovateľa základných platformových služieb na to, aby od svojich závislých komerčných používateľov vyžadovali zahrnutie akýchkoľvek identifikačných služieb poskytovaných samotným strážcom prístupu do služieb alebo produktov, ktoré takíto komerční používatelia poskytujú koncovým používateľom, ak majú takíto komerční používatelia k dispozícii iné identifikačné služby.
__________________
__________________
33 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).
33 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41
(41)  Strážcovia prístupu by nemali obmedzovať slobodnú voľbu koncových používateľov tým, že technicky zabránia prechodu medzi rôznymi softvérovými aplikáciami a službami alebo ich predplateniu. Strážcovia prístupu by preto mali zabezpečiť slobodnú voľbu bez ohľadu na to, či sú výrobcom akéhokoľvek hardvéru na prístup k takýmto softvérovým aplikáciám alebo službám, a nemali by vytvárať umelé technické prekážky, ktoré by znemožňovali alebo sťažovali takýto prechod. Samotná ponuka daného produktu alebo služby koncovým používateľom vrátane predinštalácie, ako aj zdokonaľovanie ponuky pre koncových používateľov v podobe lepších cien alebo vyššej kvality samé osebe nepredstavujú prekážku pri prechode.
(41)  Strážcovia prístupu by nemali obmedzovať slobodnú voľbu koncových používateľov tým, že technicky zabránia prechodu medzi rôznymi softvérovými aplikáciami a službami alebo ich predplateniu. Strážcovia prístupu by preto mali zabezpečiť slobodnú voľbu bez ohľadu na to, či sú výrobcom akéhokoľvek hardvéru na prístup k takýmto softvérovým aplikáciám alebo službám, a nemali by vytvárať umelé technické prekážky, ktoré by komplikovali alebo sťažovali takýto prechod. Samotná ponuka daného produktu alebo služby koncovým používateľom vrátane predinštalácie, ako aj zdokonaľovanie ponuky pre koncových používateľov v podobe lepších cien alebo vyššej kvality samé osebe nepredstavujú prekážku pri prechode.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42
(42)  Podmienky, za ktorých strážcovia prístupu poskytujú online reklamné služby komerčným používateľom vrátane inzerentov a vydavateľov, sú často netransparentné a neprehľadné. Táto neprehľadnosť je čiastočne spojená s praktikami niekoľkých platforiem, ale je aj dôsledkom samotnej zložitosti modernej programovej reklamy. Odvetvie sa považuje za menej transparentné od zavedenia nových právnych predpisov o ochrane súkromia a očakáva sa, že po ohlásenom odstránení súborov cookie tretích strán sa stane ešte neprehľadnejším. Dôsledkom často je, že inzerenti a vydavatelia nemajú dosť informácií a vedomostí o podmienkach reklamných služieb, ktoré si kúpili, a oslabuje sa ich schopnosť prejsť k alternatívnym poskytovateľom online reklamných služieb. Okrem toho náklady na online reklamu budú pravdepodobne vyššie, než by boli v spravodlivejšom, transparentnejšom a súťažeschopnejšom platformovom prostredí. Tieto vyššie náklady sa pravdepodobne odrazia v cenách, ktoré koncoví používatelia zaplatia za mnoho produktov a služieb každodennej spotreby, pri ktorých sa používa online reklama. Povinnosti v oblasti transparentnosti by preto mali od strážcov prístupu vyžadovať, aby inzerentom a vydavateľom, ktorým poskytujú online reklamné služby, na požiadanie a v maximálnej možnej miere poskytovali informácie, ktoré obom stranám umožnia pochopiť cenu zaplatenú za každú z rôznych reklamných služieb poskytovaných v rámci príslušného reklamného hodnotového reťazca.
(42)  Podmienky, za ktorých strážcovia prístupu poskytujú online reklamné služby komerčným používateľom vrátane inzerentov a vydavateľov, sú často netransparentné a neprehľadné. Táto neprehľadnosť je čiastočne spojená s praktikami niekoľkých platforiem, ale je aj dôsledkom samotnej zložitosti modernej programovej reklamy. Odvetvie sa považuje za menej transparentné od zavedenia nových právnych predpisov o ochrane súkromia a očakáva sa, že po ohlásenom odstránení súborov cookie tretích strán sa stane ešte neprehľadnejším. Dôsledkom často je, že inzerenti a vydavatelia nemajú dosť informácií a vedomostí o podmienkach reklamných služieb, ktoré si kúpili, a oslabuje sa ich schopnosť prejsť k alternatívnym poskytovateľom online reklamných služieb. Okrem toho náklady na online reklamu budú pravdepodobne vyššie, než by boli v spravodlivejšom, transparentnejšom a súťažeschopnejšom platformovom prostredí. Tieto vyššie náklady sa pravdepodobne odrazia v cenách, ktoré koncoví používatelia zaplatia za mnoho produktov a služieb každodennej spotreby, pri ktorých sa používa online reklama. Povinnosti v oblasti transparentnosti by preto mali od strážcov prístupu vyžadovať, aby inzerentom a vydavateľom, ktorým poskytujú online reklamné služby, poskytovali bezplatné, účinné, kvalitné a nepretržité informácie v reálnom čase v požadovanom čase a prijateľnom rozsahu, ktoré obom stranám umožnia pochopiť cenu zaplatenú za každú z rôznych reklamných služieb poskytovaných v rámci príslušného reklamného hodnotového reťazca a dostupnosť a viditeľnosť reklamy.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44
(44)  Komerční používatelia môžu takisto nakupovať reklamné služby od poskytovateľa základných platformových služieb na účely poskytovania tovaru a služieb koncovým používateľom. V tomto prípade sa môže stať, že údaje nie sú generované v rámci základnej platformovej služby, ale komerčný používateľ ich základnej platformovej službe poskytne alebo sa vygenerujú na základe jeho činnosti v rámci príslušnej základnej platformovej služby. V určitých prípadoch môže mať táto základná platformová služba, ktorá poskytuje reklamu, dvojitú rolu ako sprostredkovateľ a poskytovateľ reklamných služieb. Povinnosť, ktorá strážcovi prístupu s dvojitou rolou zakazuje využívať údaje komerčných používateľov, by sa preto mala vzťahovať aj na údaje, ktoré základná platformová služba získala od podnikov na účely poskytovania reklamných služieb súvisiacich s danou základnou platformovou službou.
(44)  Komerční používatelia môžu takisto nakupovať reklamné služby od poskytovateľa základných platformových služieb na účely poskytovania tovaru a služieb koncovým používateľom. V tomto prípade sa môže stať, že údaje nie sú generované v rámci základnej platformovej služby, ale komerčný používateľ ich základnej platformovej službe poskytne alebo sa vygenerujú na základe jeho činnosti v rámci príslušnej základnej platformovej služby. V určitých prípadoch môže mať táto základná platformová služba, ktorá poskytuje reklamu, dvojitú rolu ako sprostredkovateľ a poskytovateľ reklamných služieb. Povinnosť, ktorá strážcovi prístupu s dvojitou rolou zakazuje využívať údaje komerčných používateľov, by sa preto mala vzťahovať aj na údaje, ktoré základná platformová služba získala od podnikov na účely poskytovania reklamných služieb súvisiacich s danou základnou platformovou službou. Okrem toho by sa mal strážca prístupu zdržať poskytovania akýchkoľvek citlivých obchodných informácií získaných v súvislosti s niektorou zo svojich reklamných služieb akejkoľvek tretej strane patriacej do toho istého podniku a použitia takýchto komerčne citlivých informácií na akékoľvek iné účely, než je poskytovanie konkrétnej reklamnej služby, pokiaľ to nie je potrebné na vykonanie obchodnej transakcie.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46
(46)  Strážca prístupu môže na uprednostnenie svojich vlastných služieb alebo produktov v rámci základnej platformovej služby použiť aj iné prostriedky, a to na úkor rovnakých alebo podobných služieb, ktoré by koncoví používatelia mohli získať od tretích strán. Môže ísť napríklad o prípad, keď strážca prístupu predinštaluje určité softvérové aplikácie alebo služby. V záujme možností voľby koncového používateľa by strážcovia prístupu nemali koncovým používateľom brániť v odinštalovaní akýchkoľvek predinštalovaných softvérových aplikácií v rámci základnej platformovej služby, a tým zvýhodňovať svoje vlastné softvérové aplikácie.
(46)  Strážca prístupu môže na uprednostnenie svojich vlastných služieb alebo produktov v rámci základnej platformovej služby použiť aj iné prostriedky, a to na úkor rovnakých alebo podobných služieb, ktoré by koncoví používatelia mohli získať od tretích strán. Môže ísť napríklad o prípad, keď strážca prístupu predinštaluje určité softvérové aplikácie alebo služby. V záujme možností voľby koncového používateľa by strážcovia prístupu nemali koncovým používateľom brániť v odinštalovaní akýchkoľvek predinštalovaných softvérových aplikácií v rámci základnej platformovej služby, a tým zvýhodňovať svoje vlastné softvérové aplikácie. Strážca prístupu môže takéto odinštalovanie obmedziť, ak sú takéto aplikácie nevyhnutné pre fungovanie operačného systému alebo zariadenia.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47
(47)  Pravidlá, ktoré strážcovia prístupu stanovujú pre distribúciu softvérových aplikácií, môžu za určitých okolností obmedziť možnosť koncových používateľov inštalovať a účinne využívať softvérové aplikácie alebo obchody so softvérovými aplikáciami tretích strán na operačných systémoch alebo hardvéri príslušného strážcu prístupu a obmedziť možnosti prístupu koncových používateľov k týmto softvérovým aplikáciám alebo obchodom so softvérovými aplikáciami mimo základných platformových služieb daného strážcu prístupu. To môže obmedziť schopnosť vývojárov softvérových aplikácií používať alternatívne distribučné kanály a možnosť koncových používateľov vybrať si medzi rôznymi softvérovými aplikáciami z rôznych distribučných kanálov, takže by sa takéto obmedzenia mali zakázať ako nespravodlivé a schopné oslabiť súťažeschopnosť trhu základných platformových služieb. Aby softvérové aplikácie alebo obchody so softvérovými aplikáciami tretích strán neohrozovali integritu hardvéru alebo operačného systému poskytnutého strážcom prístupu, môže dotknutý strážca prístupu prijať primerané technické alebo zmluvné opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa, ak daný strážca prístupu preukáže, že takéto opatrenia sú potrebné a opodstatnené a že neexistujú menej obmedzujúce prostriedky na zabezpečenie integrity daného hardvéru alebo operačného systému.
(47)  Pravidlá, ktoré strážcovia prístupu stanovujú pre distribúciu softvérových aplikácií, môžu za určitých okolností obmedziť možnosť koncových používateľov inštalovať a účinne využívať softvérové aplikácie alebo obchody so softvérovými aplikáciami tretích strán na operačných systémoch alebo hardvéri príslušného strážcu prístupu a obmedziť možnosti prístupu koncových používateľov k týmto softvérovým aplikáciám alebo obchodom so softvérovými aplikáciami mimo základných platformových služieb daného strážcu prístupu. To môže obmedziť schopnosť vývojárov softvérových aplikácií používať alternatívne distribučné kanály a možnosť koncových používateľov vybrať si medzi rôznymi softvérovými aplikáciami z rôznych distribučných kanálov, takže by sa takéto obmedzenia mali zakázať ako nespravodlivé a schopné oslabiť súťažeschopnosť trhu základných platformových služieb. V záujme zabezpečenia súťažeschopnosti by mal strážca prístupu v relevantných prípadoch vyzvať koncového používateľa, aby rozhodol, či by sťahovaná aplikácia alebo obchod s aplikáciami mali byť štandardné. Aby softvérové aplikácie alebo obchody so softvérovými aplikáciami tretích strán neohrozovali integritu hardvéru alebo operačného systému poskytnutého strážcom prístupu, môže dotknutý strážca prístupu prijať primerané technické alebo zmluvné opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa, ak daný strážca prístupu preukáže, že takéto opatrenia sú potrebné a opodstatnené a že neexistujú menej obmedzujúce prostriedky na zabezpečenie integrity daného hardvéru alebo operačného systému.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48
(48)  Strážcovia prístupu sú často vertikálne integrovaní a koncovým používateľom ponúkajú určité produkty alebo služby prostredníctvom svojich vlastných základných platformových služieb alebo prostredníctvom komerčného používateľa, nad ktorým majú kontrolu, čo často vedie ku konfliktu záujmov. Môže to zahŕňať situáciu, keď strážca prístupu ponúka svoje vlastné online sprostredkovateľské služby prostredníctvom internetového vyhľadávača. Pri ponúkaní týchto produktov alebo služieb v rámci základnej platformovej služby môžu strážcovia prístupu vyhradiť z hľadiska poradia lepšie postavenie svojej vlastnej ponuke než produktom tretích strán, ktoré tiež pôsobia na tejto základnej platformovej službe. Môže k tomu dôjsť napríklad v prípade produktov alebo služieb vrátane iných základných platformových služieb, ktoré sú zoradené vo výsledkoch ponúkaných internetovými vyhľadávačmi, alebo ktoré sú čiastočne alebo úplne začlenené do výsledkov internetových vyhľadávačov a skupín výsledkov z určitej tematickej oblasti zobrazených popri výsledkoch internetového vyhľadávača, ktoré niektorí koncoví používatelia zohľadňujú alebo používajú ako službu odlišnú od internetového vyhľadávača alebo dodatočnú službu. Ďalšími príkladmi sú softvérové aplikácie distribuované prostredníctvom obchodov so softvérovými aplikáciami, alebo produkty či služby, ktoré majú prednosť a zobrazujú sa medzi novinkami na sociálnej sieti, alebo výrobky či služby zoradené vo výsledkoch vyhľadávania alebo zobrazené na online trhu. Za týchto okolností má strážca prístupu dvojitú rolu sprostredkovateľa pre poskytujúce tretie strany a zároveň priameho poskytovateľa produktov alebo služieb strážcu prístupu. Takíto strážcovia prístupu majú teda možnosť priamo narušiť súťažeschopnosť trhu s týmito produktmi alebo službami v rámci týchto základných platformových služieb na úkor komerčných používateľov, ktorí nie sú pod kontrolou strážcu prístupu.
(48)  Strážcovia prístupu sú často vertikálne integrovaní a koncovým používateľom ponúkajú určité produkty alebo služby prostredníctvom svojich vlastných základných platformových služieb alebo prostredníctvom komerčného používateľa, nad ktorým majú kontrolu, čo často vedie ku konfliktu záujmov. Môže to zahŕňať situáciu, keď strážca prístupu ponúka svoje vlastné online sprostredkovateľské služby prostredníctvom internetového vyhľadávača. Pri ponúkaní týchto produktov alebo služieb v rámci základnej platformovej služby môžu strážcovia prístupu vyhradiť z hľadiska poradia lepšie postavenie svojej vlastnej ponuke než produktom tretích strán, ktoré tiež pôsobia na tejto základnej platformovej službe. Môže k tomu dôjsť napríklad v prípade produktov alebo služieb vrátane iných základných platformových služieb, ktoré sú zoradené vo výsledkoch ponúkaných internetovými vyhľadávačmi, alebo ktoré sú čiastočne alebo úplne začlenené do výsledkov internetových vyhľadávačov a skupín výsledkov z určitej tematickej oblasti zobrazených popri výsledkoch internetového vyhľadávača, ktoré niektorí koncoví používatelia zohľadňujú alebo používajú ako službu odlišnú od internetového vyhľadávača alebo dodatočnú službu. Takéto preferenčné alebo vložené zobrazenie samostatnej online sprostredkovateľskej služby by sa malo považovať za uprednostňovanie bez ohľadu na to, či informácie alebo výsledky v rámci uprednostňovaných skupín špecializovaných výsledkov môžu poskytovať aj konkurenčné služby a ako také sú zoradené nediskriminačným spôsobom. Ďalšími príkladmi sú softvérové aplikácie distribuované prostredníctvom obchodov so softvérovými aplikáciami, alebo produkty či služby, ktoré majú prednosť a zobrazujú sa medzi novinkami na sociálnej sieti, alebo výrobky či služby zoradené vo výsledkoch vyhľadávania alebo zobrazené na online trhu. Za týchto okolností má strážca prístupu dvojitú rolu sprostredkovateľa pre poskytujúce tretie strany a zároveň priameho poskytovateľa produktov alebo služieb strážcu prístupu, čo vedie ku konfliktu záujmov. Takíto strážcovia prístupu majú teda možnosť priamo narušiť súťažeschopnosť trhu s týmito produktmi alebo službami v rámci týchto základných platformových služieb na úkor komerčných používateľov, ktorí nie sú pod kontrolou strážcu prístupu.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49
(49)  V takýchto situáciách by strážca prístupu pri určovaní poradia v rámci základnej platformovej služby nemal nijako diferencovať ani uprednostňovať (či už právnymi, komerčnými alebo technickými prostriedkami) produkty alebo služby, ktoré ponúka sám alebo prostredníctvom komerčného používateľa pod jeho kontrolou. Na zaistenie účinnosti tejto povinnosti by sa malo zabezpečiť, aby aj podmienky takéhoto poradia boli všeobecne spravodlivé. Poradie by v tejto súvislosti malo zahŕňať všetky formy relatívnej prednosti vrátane zobrazenia, hodnotenia, prepájania alebo hlasových výsledkov. Aby táto povinnosť bola účinná a aby ju nebolo možné obísť, mala by sa vzťahovať aj na akékoľvek opatrenie, ktoré môže mať rovnocenný účinok ako diferencované alebo preferenčné zaobchádzanie v poradí. Vykonávanie a presadzovanie tejto povinnosti by mali uľahčiť aj usmernenia prijaté podľa článku 5 nariadenia (EÚ) 2019/115034.
(49)  V takýchto situáciách by strážca prístupu pri určovaní poradia v rámci základnej platformovej služby nemal nijako diferencovať ani uprednostňovať (či už právnymi, komerčnými alebo technickými prostriedkami) produkty alebo služby, ktoré ponúka sám alebo prostredníctvom komerčného používateľa pod jeho kontrolou. Na zaistenie účinnosti tejto povinnosti by sa malo zabezpečiť, aby aj podmienky takéhoto poradia boli všeobecne spravodlivé. Poradie by v tejto súvislosti malo zahŕňať všetky formy relatívnej prednosti vrátane zobrazenia, hodnotenia, prepájania alebo hlasových výsledkov. Aby táto povinnosť bola účinná a aby ju nebolo možné obísť, mala by sa vzťahovať aj na akékoľvek opatrenie, ktoré môže mať rovnocenný účinok ako diferencované alebo preferenčné zaobchádzanie v poradí. Navyše by sa na zamedzenie akýchkoľvek konfliktov malo od strážcov vyžadovať, aby so svojimi vlastnými výrobkami alebo službami nakladali ako so samostatným komerčným subjektom, ktorý je ako samostatná služba komerčne životaschopný. Vykonávanie a presadzovanie tejto povinnosti by mali uľahčiť aj usmernenia prijaté podľa článku 5 nariadenia (EÚ) 2019/115034.
__________________
__________________
34 Oznámenie Komisie: Usmernenia k transparentnosti určovania poradia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 (Ú. v. EÚ C 424, 8.12.2020, s. 1).
34 Oznámenie Komisie: Usmernenia k transparentnosti určovania poradia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 (Ú. v. EÚ C 424, 8.12.2020, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52 a (nové)
(52a)  Nedostatok prvkov prepojenia medzi službami strážcu prístupu môže podstatne ovplyvniť výber používateľov a ich schopnosť zmeniť poskytovateľa pre neschopnosť koncového používateľa obnoviť sociálne spojenia a siete poskytované strážcom prístupu, a to aj vtedy, ak je multihoming možný. Všetkým poskytovateľom rovnocenných základných platformových služieb by sa preto malo na požiadanie bezplatne umožniť prepojenie s interpersonálnymi komunikačnými službami alebo službami sociálnych sietí nezávislými od strážcov prístupu. Prepojenie by sa malo poskytovať za podmienok a v kvalite, ktoré sú k dispozícii alebo ktoré používa strážca prístupu pri zabezpečení vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany osobných údajov. V konkrétnom prípade interkomunikačných služieb závislých od číslovania by sa pod požiadavkou na prepojenie malo rozumieť poskytnúť možnosť poskytovateľom, ktorí sú tretími stranami, požiadať o prístup a prepojenie k funkciám, ako je text, video, hlas a fotografia, a zároveň by sa im mal poskytnúť prístup k základným funkciám, ako sú príspevky, páčiky a komentáre k službám sociálnych sietí, a prepojenie s nimi. Predpísať by sa mali kritériá prepojenia interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania v súlade s ustanoveniami kódexu elektronickej komunikácie, a najmä s podmienkami a postupmi stanovenými v jeho článku 61. Malo by sa však vychádzať z toho, že poskytovatelia interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania, ktorí boli určení za strážcov prístupu, vyhovujú podmienkam potrebným na spustenie postupov, konkrétne že dosiahli významnú úroveň pokrytia a využívania zo strany používateľov, a preto by mali zaistiť minimálne príslušné požiadavky na interoperabilitu.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53
(53)  Podmienky, za ktorých strážcovia prístupu poskytujú online reklamné služby komerčným používateľom vrátane inzerentov a vydavateľov, sú často netransparentné a neprehľadné. Inzerenti a vydavatelia preto často nemajú dostatok informácií o účinku konkrétnej reklamy. Na ďalšie posilnenie spravodlivosti, transparentnosti a súťažeschopnosti trhu online reklamných služieb určených podľa tohto nariadenia, ako aj tých, ktoré sú plne integrované s inými základnými platformovými službami toho istého poskytovateľa, by označení strážcovia prístupu mali inzerentom a vydavateľom na požiadanie poskytnúť bezplatný prístup k nástrojom strážcu prístupu na meranie výkonnosti a k informáciám, ktoré inzerenti, reklamné agentúry konajúce v mene objednávateľa reklamy, ako aj vydavatelia potrebujú na vlastné nezávislé preverenie poskytovania príslušných online reklamných služieb.
(53)  Podmienky, za ktorých strážcovia prístupu poskytujú online reklamné služby komerčným používateľom vrátane inzerentov a vydavateľov, sú často netransparentné a neprehľadné. Inzerenti a vydavatelia preto často nemajú dostatok informácií o účinku konkrétnej reklamy. V záujme ďalšieho posilnenia spravodlivosti, transparentnosti a súťažeschopnosti reklamných služieb online určených podľa tohto nariadenia, ako aj tých, ktoré sú plne integrované s inými základnými platformovými službami toho istého poskytovateľa, by určení strážcovia prístupu mali inzerentom a vydavateľom poskytovať parametre a údaje používané na rozhodovanie, vykonávanie a meranie sprostredkovateľských služieb na úplné zverejnenie a transparentnosť. Strážca prístupu by mal ďalej na požiadanie poskytnúť inzerentom a vydavateľom bezplatný prístup k nástrojom strážcu prístupu na meranie výkonnosti a k informáciám, ktoré inzerenti, reklamné agentúry konajúce v mene objednávateľa reklamy, ako aj vydavatelia potrebujú na vlastné nezávislé preverenie poskytovania príslušných online reklamných služieb.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57
(57)  Predovšetkým strážcovia prístupu, ktorí poskytujú prístup k obchodom so softvérovými aplikáciami, pôsobia ako dôležitá brána pre komerčných používateľov, ktorí sa snažia osloviť koncových používateľov. Vzhľadom na nerovnováhu vo vyjednávacej sile medzi týmito strážcami prístupu a komerčnými používateľmi ich obchodov so softvérovými aplikáciami by títo strážcovia prístupu nemali mať možnosť stanovovať všeobecné podmienky vrátane cenových podmienok, ktoré by boli nespravodlivé alebo by viedli k neodôvodnenej diferenciácii. Cenotvorba alebo iné všeobecné podmienky prístupu by sa mali považovať za nespravodlivé, ak vedú k nerovnováhe práv a povinností uložených komerčným používateľom, ak poskytujú strážcovi prístupu výhodu neúmernú službe, ktorú strážca prístupu poskytuje komerčným používateľom, alebo ak znevýhodňujú komerčných používateľov pri poskytovaní rovnakých alebo podobných služieb ako strážca prístupu. Ako mierka spravodlivosti všeobecných podmienok prístupu môžu slúžiť tieto referenčné hodnoty: účtované ceny alebo podmienky pri rovnakých alebo podobných službách iných poskytovateľov obchodov so softvérovými aplikáciami; ceny alebo podmienky, ktoré daný poskytovateľ obchodu so softvérovými aplikáciami uplatňuje pri iných súvisiacich alebo podobných službách alebo pri iných typoch koncových používateľov; ceny alebo podmienky, ktoré daný poskytovateľ obchodu so softvérovými aplikáciami uplatňuje na rovnakú službu v iných zemepisných regiónoch; ceny alebo podmienky, ktoré daný poskytovateľ obchodu so softvérovými aplikáciami uplatňuje na rovnakú službu, ktorú strážca prístupu poskytuje sám sebe. Táto povinnosť by nemala stanovovať právo na prístup a nemala by ňou byť dotknutá schopnosť poskytovateľov obchodov so softvérovými aplikáciami prevziať požadovanú zodpovednosť v boji proti nezákonnému a nežiaducemu obsahu podľa nariadenia [akt o digitálnych službách].
(57)  Strážcovia prístupu, ktorí poskytujú prístup k základným platformovým službám, pôsobia ako dôležitá brána pre komerčných používateľov, ktorí sa snažia osloviť koncových používateľov. Vzhľadom na nerovnováhu vo vyjednávacej sile medzi týmito strážcami prístupu a komerčnými používateľmi ich základných platformových služieb by títo strážcovia prístupu nemali mať možnosť stanovovať všeobecné podmienky vrátane cenových podmienok, ktoré by boli nespravodlivé alebo by viedli k neodôvodnenej diferenciácii. Cenotvorba alebo iné všeobecné podmienky prístupu by sa mali považovať za nespravodlivé, ak vedú k nerovnováhe práv a povinností uložených komerčným používateľom, ak poskytujú strážcovi prístupu výhodu neúmernú službe, ktorú strážca prístupu poskytuje komerčným používateľom, alebo ak znevýhodňujú komerčných používateľov pri poskytovaní rovnakých alebo podobných služieb ako strážca prístupu. Ako mierka spravodlivosti všeobecných podmienok prístupu môžu slúžiť tieto referenčné hodnoty: účtované ceny alebo podmienky pri rovnakých alebo podobných službách iných poskytovateľov základných platformových služieb; ceny alebo podmienky, ktoré daný poskytovateľ obchodu so softvérovými aplikáciami uplatňuje pri iných súvisiacich alebo podobných službách alebo pri iných typoch koncových používateľov; ceny alebo podmienky, ktoré daný poskytovateľ obchodu so softvérovými aplikáciami uplatňuje na rovnakú službu v iných zemepisných regiónoch; ceny alebo podmienky, ktoré daný poskytovateľ obchodu so softvérovými aplikáciami uplatňuje na rovnakú službu, ktorú strážca prístupu poskytuje sám sebe. Táto povinnosť by nemala stanovovať právo na prístup a nemala by ňou byť dotknutá schopnosť poskytovateľov základných platformových služieb prevziať požadovanú zodpovednosť v boji proti nezákonnému a nežiaducemu obsahu podľa nariadenia [akt o digitálnych službách].
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57 a (nové)
(57a)  Výkon povinností strážcov prístupu v súvislosti s prístupom, inštaláciou, prenosnosťou alebo interoperabilitou by sa mohol podporiť použitím technických noriem. V tejto súvislosti by Komisia mala určiť vhodné, všeobecne používané technické normy IKT od normalizačných organizácií, ako sa stanovuje v článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012, alebo v prípade potreby požiadať o ich vypracovanie európske normalizačné organizácie.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58
(58)  Na to, aby boli povinnosti stanovené v tomto nariadení účinné a zároveň aby sa obmedzili na rozsah nevyhnutný na zaistenie súťažeschopnosti a riešenie škodlivých účinkov nekalého správania strážcov prístupu, je dôležité jasne ich vymedziť a ohraničiť tak, aby ich strážca prístupu mohol okamžite splniť, a to v plnom súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a so smernicou 2002/58/ES, s pravidlami ochrany spotrebiteľa, kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti produktov. Strážcovia prístupu by mali zapracovať súlad s týmto nariadením do samotných produktov. Potrebné opatrenia by sa preto v relevantných prípadoch mali čo najviac začleniť do technologických riešení, ktoré strážcovia prístupu používajú. V určitých prípadoch však môže byť vhodné, aby Komisia po dialógu s dotknutým strážcom prístupu bližšie špecifikovala niektoré opatrenia, ktoré by mal daný strážca prístupu prijať na účinné splnenie povinností, pri ktorých je pravdepodobné ďalšie spresnenie. Táto možnosť regulačného dialógu by mala uľahčiť dodržiavanie predpisov zo strany strážcov prístupu a urýchliť správne vykonávanie nariadenia.
(58)  Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť, aby digitálne hospodárstvo ostalo súťažeschopné a spravodlivé, aby sa podporila inovácia, vysoká kvalita digitálnych produktov a služieb, spravodlivé konkurencieschopné ceny, ako aj vysoká kvalita a možnosť výberu pre koncových používateľov v digitálnom sektore. Na to, aby boli povinnosti stanovené v tomto nariadení účinné a zároveň aby sa obmedzili na rozsah nevyhnutný na zaistenie súťažeschopnosti a riešenie škodlivých účinkov nekalého správania strážcov prístupu, je dôležité jasne ich vymedziť a ohraničiť tak, aby ich strážca prístupu mohol okamžite splniť, a to v plnom súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a so smernicou 2002/58/ES, s pravidlami ochrany spotrebiteľa, kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti produktov, ako aj s požiadavkami na dostupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím podľa smernice (EÚ) 2019/882. Strážcovia prístupu by mali zapracovať súlad s týmto nariadením do samotných produktov. Potrebné opatrenia by sa preto v relevantných prípadoch mali čo najviac začleniť do technologických riešení, ktoré strážcovia prístupu používajú. V určitých prípadoch však môže byť vhodné, aby Komisia po dialógu s dotknutým strážcom prístupu a v prípade potreby po konzultácii so zainteresovanými tretími stranami bližšie v rozhodnutí špecifikovala niektoré opatrenia, ktoré by mal daný strážca prístupu prijať na účinné splnenie povinností, pri ktorých je pravdepodobné ďalšie spresnenie. Táto možnosť regulačného dialógu by mala uľahčiť dodržiavanie predpisov zo strany strážcov prístupu a urýchliť správne vykonávanie nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59
(59)  Ako dodatočný prvok na zabezpečenie proporcionality by sa strážcom prístupu mala poskytnúť možnosť požiadať o pozastavenie určitej osobitnej povinnosti v nevyhnutnom rozsahu za výnimočných okolností, ktoré sú mimo jeho kontroly – napríklad nepredvídaný vonkajší otras, ktorý dočasne eliminoval veľkú časť dopytu koncových používateľov po príslušnej základnej platformovej službe – ak strážca prístupu preukáže, že plnenie konkrétnej povinnosti ohrozuje hospodársku životaschopnosť jeho činností v Únii.
(59)  Ako dodatočný prvok na zabezpečenie proporcionality by sa strážcom prístupu mala poskytnúť možnosť požiadať o pozastavenie určitej osobitnej povinnosti v nevyhnutnom rozsahu za výnimočných okolností, ktoré sú mimo jeho kontroly – napríklad nepredvídaný vonkajší otras, ktorý dočasne eliminoval veľkú časť dopytu koncových používateľov po príslušnej základnej platformovej službe – ak strážca prístupu preukáže, že plnenie konkrétnej povinnosti ohrozuje hospodársku životaschopnosť jeho činností v Únii. Komisia by vo svojom rozhodnutí mala uviesť dôvody pozastavenia a na posúdenie, či okolnosti na jeho trvanie naďalej trvajú alebo nie, by ho mala pravidelne preskúmavať.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 60
(60)  Za výnimočných okolností odôvodnených obmedzene verejnou morálkou, verejným zdravím alebo verejnou bezpečnosťou by Komisia mala mať možnosť rozhodnúť, že príslušná povinnosť sa na určitú základnú platformovú službu nevzťahuje. Vplyv na tieto verejné záujmy môže naznačovať, že náklady presadzovania určitej povinnosti pre spoločnosť ako celok by boli v určitom výnimočnom prípade privysoké, a teda neprimerané. Regulačný dialóg na uľahčenie dodržiavania obmedzených možností pozastavenia a výnimiek by mal zabezpečiť proporcionalitu povinností stanovených v tomto nariadení bez toho, aby sa oslabili zamýšľané ex ante účinky v oblasti spravodlivosti a súťažeschopnosti.
(60)  Za výnimočných okolností odôvodnených obmedzene verejnou morálkou, verejným zdravím alebo verejnou bezpečnosťou by Komisia mala mať možnosť rozhodnúť, že príslušná povinnosť sa na určitú základnú platformovú službu nevzťahuje. Vplyv na tieto verejné záujmy môže naznačovať, že náklady presadzovania určitej povinnosti pre spoločnosť ako celok by boli v určitom výnimočnom prípade privysoké, a teda neprimerané. Regulačný dialóg na uľahčenie dodržiavania obmedzených a riadne opodstatnených možností pozastavenia a výnimiek by mal zabezpečiť proporcionalitu povinností stanovených v tomto nariadení bez toho, aby sa oslabili zamýšľané ex ante účinky v oblasti spravodlivosti a súťažeschopnosti. V prípade udelenia takejto výnimky by Komisia mala každý rok svoje rozhodnutie preskúmať.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61
(61)  Záujmy koncových používateľov z hľadiska ochrany údajov a súkromia sú relevantné pri každom posudzovaní potenciálnych negatívnych účinkov pozorovanej praxe strážcov prístupu, keď zbierajú a zhromažďujú veľké množstvo údajov od koncových používateľov. Zaručenie primeranej úrovne transparentnosti postupov profilovania, ktoré používajú strážcovia prístupu, podporí súťažeschopnosť trhu základných platformových služieb tým, že vyvíja na strážcov prístupu externý tlak, aby sa zabránilo tomu, že by sa hĺbkové profilovanie spotrebiteľa stalo odvetvovou normou, keďže potenciálni noví hráči alebo poskytovateľské startupy nemajú prístup k údajom v takom rozsahu, hĺbke a meradle. Zvýšená transparentnosť by mala umožniť iným poskytovateľom základných platformových služieb lepšiu diferenciáciu vďaka využitiu kvalitnejších prostriedkov záruky ochrany súkromia. S cieľom zabezpečiť minimálnu úroveň účinnosti tejto povinnosti transparentnosti by strážcovia prístupu mali poskytnúť aspoň opis základu, z ktorého profilovanie vychádza, vrátane toho, či sa využívajú osobné údaje a údaje odvodené z činnosti používateľov, použitého spracovania, účelu zostavovania a prípadného následného použitia profilu, vplyvu takéhoto profilovania na služby strážcu prístupu a podniknutých krokov na informovanie koncových používateľov o relevantných použitiach takéhoto profilovania, ako aj na získavanie ich súhlasu.
(61)  Záujmy koncových používateľov z hľadiska ochrany údajov a súkromia sú relevantné pri každom posudzovaní potenciálnych negatívnych účinkov pozorovanej praxe strážcov prístupu, keď zbierajú a zhromažďujú veľké množstvo údajov od koncových používateľov. Zaručenie primeranej úrovne transparentnosti postupov profilovania, ktoré používajú strážcovia prístupu, podporí súťažeschopnosť trhu základných platformových služieb tým, že vyvíja na strážcov prístupu externý tlak, aby sa zabránilo tomu, že by sa hĺbkové profilovanie spotrebiteľa stalo odvetvovou normou, keďže potenciálni noví hráči alebo poskytovateľské startupy nemajú prístup k údajom v takom rozsahu, hĺbke a meradle. Zvýšená transparentnosť by mala umožniť iným poskytovateľom základných platformových služieb lepšiu diferenciáciu vďaka využitiu kvalitnejších prostriedkov záruky ochrany súkromia. S cieľom zabezpečiť minimálnu úroveň účinnosti tejto povinnosti transparentnosti by strážcovia prístupu mali poskytnúť aspoň opis základu, z ktorého profilovanie vychádza, vrátane toho, či sa využívajú osobné údaje a údaje odvodené z činnosti používateľov, použitého spracovania, účelu zostavovania a prípadného následného použitia profilu, vplyvu takéhoto profilovania na služby strážcu prístupu a podniknutých krokov na informovanie koncových používateľov o relevantných použitiach takéhoto profilovania, ako aj na získavanie ich súhlasu. Pri posudzovaní techník profilovania spotrebiteľov by sa mali zohľadniť najmä odborné znalosti orgánov na ochranu spotrebiteľa ako členov skupiny digitálnych regulačných orgánov na vysokej úrovni. Komisia by po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, Európskym výborom pre ochranu údajov, občianskou spoločnosťou a odborníkmi mala vypracovať normy a postup auditu.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62
(62)  Aby sa ciele tohto nariadenia dosiahli plne a trvalo, Komisia by mala mať možnosť posúdiť, či by sa mal poskytovateľ základných platformových služieb označiť za strážcu prístupu, aj keď nespĺňa kvantitatívne prahové hodnoty stanovené v tomto nariadení, či si systematické nedodržiavanie pravidiel zo strany strážcu prístupu vyžaduje uloženie ďalších nápravných opatrení; a či by sa mal preskúmať zoznam povinností na riešenie nekalých praktík strážcov prístupu a či by sa mali identifikovať ďalšie praktiky, ktoré sú podobne nekalé a obmedzujú súťažeschopnosť digitálnych trhov. Takéto posudzovanie by malo vychádzať z prieskumov trhu vykonaných v primeranom časovom rámci s jasnými postupmi a lehotami, aby sa podporil ex ante účinok tohto nariadenia na súťažeschopnosť a spravodlivosť digitálneho sektora a aby sa poskytla potrebná miera právnej istoty.
(62)  Aby sa ciele tohto nariadenia dosiahli plne a trvalo, Komisia by mala mať možnosť posúdiť, či by sa mal poskytovateľ základných platformových služieb označiť za strážcu prístupu, aj keď nespĺňa kvantitatívne prahové hodnoty stanovené v tomto nariadení, či si systematické nedodržiavanie pravidiel zo strany strážcu prístupu vyžaduje uloženie ďalších nápravných opatrení; či by sa mal preskúmať zoznam povinností na riešenie nekalých praktík strážcov prístupu; a či je potrebné preskúmať ďalšie praktiky, ktoré sú podobne nekalé a obmedzujú súťažeschopnosť digitálnych trhov. Takéto posudzovanie by malo vychádzať z prieskumov trhu vykonaných v primeranom časovom rámci s jasnými postupmi a záväznými lehotami, aby sa podporil ex ante účinok tohto nariadenia na súťažeschopnosť a spravodlivosť digitálneho sektora a aby sa poskytla potrebná miera právnej istoty.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64
(64)  Komisia by mala preskúmať a posúdiť, či sú opodstatnené dodatočné behaviorálne alebo prípadne štrukturálne nápravné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že strážca prístupu nemôže mariť ciele tohto nariadenia systematickým nedodržiavaním jednej alebo viacerých povinností stanovených v tomto nariadení, ktoré ešte viac posilnilo jeho postavenie strážcu prístupu. Išlo by o prípad, ak by strážca prístupu na vnútornom trhu ďalej rástol, s ďalším nárastom počtu komerčných a koncových používateľov by sa posilňovala ich hospodárska závislosť od základných platformových služieb daného strážcu prístupu a jeho postavenie by sa ešte viac zakoreňovalo. Komisia by preto mala mať v takýchto prípadoch právomoc nariadiť akékoľvek nápravné opatrenia, či už behaviorálne alebo štrukturálne, s náležitým zohľadnením zásady proporcionality. Štrukturálne opatrenia, ako napríklad právne, funkčné alebo štrukturálne oddelenie vrátane odčlenenia podniku alebo jeho častí, by sa mali ukladať iba vtedy, keď buď neexistuje žiadne rovnako účinné behaviorálne opatrenie alebo keď by akékoľvek rovnako účinné behaviorálne opatrenie mohlo znamenať pre dotknutý podnik väčšie zaťaženie než dané štrukturálne opatrenie. Zmeny štruktúry podniku, ktorá existovala pred zistením systematického nesúladu, by boli primerané len vtedy, ak existuje významné riziko, že tento systematický nesúlad vyplýva zo samotnej štruktúry dotknutého podniku.
(64)  Komisia by mala preskúmať a posúdiť, či sú opodstatnené dodatočné behaviorálne alebo prípadne štrukturálne nápravné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že strážca prístupu nemôže mariť ciele tohto nariadenia systematickým nedodržiavaním jednej alebo viacerých povinností stanovených v tomto nariadení. Komisia by preto mala mať v takýchto prípadoch systematického nedodržiavania právomoc nariadiť akékoľvek nápravné opatrenia, či už behaviorálne alebo štrukturálne, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účinného súladu s týmto nariadením. Komisia môže strážcom prístupu zakázať, aby sa zapájali do akvizícií (vrátane tzv. vražedných akvizícií) v oblastiach relevantných pre toto nariadenie, ako sú digitálne odvetvia alebo oblasti súvisiace s údajmi, ako sú hazardné hry, výskumné ústavy, spotrebný tovar, fitnes zariadenia, finančné služby na sledovanie zdravia, a to na obmedzený čas, ak je to potrebné a primerané ujme spôsobenej opakovaným porušovaním alebo aby sa zamedzilo ďalšiemu poškodeniu súťažeschopnosti a spravodlivosti vnútorného trhu. Komisia by pritom mohla zohľadniť rôzne prvky, ako sú pravdepodobné sieťové účinky, konsolidácia údajov a možné dlhodobé účinky, alebo to, či a kedy môže akvizícia cieľov s osobitnými zdrojmi údajov svojimi horizontálnymi, vertikálnymi alebo konglomerátnymi účinkami výrazne ohroziť súťažeschopnosť a konkurencieschopnosť trhov.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65 a (nové)
(65a)  Predbežné opatrenia môžu byť dôležitým nástrojom na zabezpečenie toho, aby porušenie, ktorého sa zisťovanie týka, počas zisťovania neviedlo k vážnej a bezprostrednej ujme pre komerčných alebo koncových používateľov strážcov prístupu. V naliehavom prípade, keď by riziko vážnej a okamžitej ujmy pre komerčných alebo koncových používateľov strážcov prístupu mohlo vyplývať z nových postupov, ktoré by mohli narušiť súťažeschopnosť základných platformových služieb, by Komisia mala mať právomoc uložiť predbežné opatrenia dočasným uložením povinností dotknutému strážcovi prístupu. Tieto predbežné opatrenia by sa mali obmedziť na to, čo je nevyhnutné a odôvodnené. Mali by sa uplatňovať až do ukončenia prieskumu trhu a zodpovedajúceho konečného rozhodnutia Komisie podľa článku 17.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 67
(67)  Ak v priebehu konania o nesúlade alebo vyšetrovania systematického nesúladu strážca prístupu ponúkne Komisii záväzky, Komisia by mala mať možnosť prijať rozhodnutie, na základe ktorého sa tieto záväzky stanú pre dotknutého strážcu prístupu záväznými, ak zistí, že zabezpečujú účinné dodržiavanie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia. V takomto rozhodnutí by sa malo tiež konštatovať, že už neexistujú dôvody na zásah Komisie.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70
(70)  Komisia by mala mať možnosť priamo požiadať podniky alebo združenia podnikov o poskytnutie všetkých relevantných dôkazov, údajov a informácií. Komisia by okrem toho mala mať možnosť vyžiadať si akékoľvek relevantné informácie od akéhokoľvek verejného orgánu, subjektu alebo agentúry v členskom štáte alebo od akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby na účely tohto nariadenia. Pri plnení rozhodnutia Komisie sú podniky povinné odpovedať na faktické otázky a poskytnúť dokumenty.
(70)  Komisia by mala mať možnosť priamo požiadať podniky alebo združenia podnikov o poskytnutie všetkých relevantných dôkazov, údajov a informácií. Lehoty na vyžiadanie informácií stanovené Komisiou by mali rešpektovať veľkosť a možnosti podniku alebo združenia podnikov. Komisia by okrem toho mala mať možnosť vyžiadať si akékoľvek relevantné informácie od akéhokoľvek verejného orgánu, subjektu alebo agentúry v členskom štáte alebo od akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby na účely tohto nariadenia. Pri plnení rozhodnutia Komisie sú podniky povinné odpovedať na faktické otázky a poskytnúť dokumenty.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75
(75)  V kontexte konaní vedených podľa tohto nariadenia by sa malo dotknutým podnikom udeliť právo na vypočutie Komisiou a prijaté rozhodnutia by sa mali poskytnúť širokej verejnosti. Pri zabezpečovaní práv dotknutých podnikov na dobrú správu vecí verejných a na obhajobu, najmä práva na prístup k spisu a práva na vypočutie, je nevyhnutné chrániť dôverné informácie. Okrem toho by Komisia mala pri rešpektovaní dôvernosti týchto informácií zabezpečiť, aby sa všetky informácie, o ktoré sa rozhodnutie opiera, zverejnili v rozsahu, ktorý adresátovi rozhodnutia umožní pochopiť skutočnosti a argumenty, ktoré k prijatiu rozhodnutia viedli. A napokon, pri splnení určitých relevantných podmienok možno za dôverné považovať aj niektoré obchodné záznamy, ako napríklad komunikácia medzi advokátmi a ich klientmi.
(75)  V kontexte konaní vedených podľa tohto nariadenia by sa malo dotknutým podnikom udeliť právo na vypočutie Komisiou a prijaté rozhodnutia by sa mali poskytnúť širokej verejnosti. Pri zabezpečovaní práv dotknutých podnikov na dobrú správu vecí verejných a na obhajobu, najmä práva na prístup k spisu a práva na vypočutie, je nevyhnutné chrániť dôverné a citlivé obchodné informácie, ktoré by mohli ovplyvniť utajenie obchodných tajomstiev. Okrem toho by Komisia mala pri rešpektovaní dôvernosti týchto informácií zabezpečiť, aby sa všetky informácie, o ktoré sa rozhodnutie opiera, zverejnili v rozsahu, ktorý adresátovi rozhodnutia umožní pochopiť skutočnosti a argumenty, ktoré k prijatiu rozhodnutia viedli. A napokon, pri splnení určitých relevantných podmienok možno za dôverné považovať aj niektoré obchodné záznamy, ako napríklad komunikácia medzi advokátmi a ich klientmi.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75 a (nové)
(75a)  S cieľom uľahčiť spoluprácu a koordináciu medzi Komisiou a členskými štátmi pri ich opatreniach na presadzovanie práva by sa mala zriadiť skupina na vysokej úrovni regulačných orgánov so zodpovednosťou v digitálnom sektore, ktorá by mala právomoc radiť Komisii. Zriadením uvedenej skupiny regulačných orgánov by sa mala umožniť výmena informácií a odporúčaných postupov medzi členskými štátmi, ako aj lepšie monitorovanie, a tak posilniť vykonávanie tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75 b (nové)
(75b)  Komisia by mala uplatňovať ustanovenia tohto nariadenia v úzkej spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže s cieľom zabezpečiť účinnú vykonateľnosť, ako aj jednotné vykonávanie tohto nariadenia a uľahčiť spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 76
(76)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania článkov 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 a 30 by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201135.
(76)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania článkov 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 a 30 by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201135.
__________________
__________________
35 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
35 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77
(77)  Poradný výbor zriadený v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011 by mal takisto poskytovať stanoviská k určitým individuálnym rozhodnutiam Komisie vydaným podľa tohto nariadenia. S cieľom zabezpečiť v digitálnom sektore celej Únie súťažeschopnosť a spravodlivosť trhov, na ktorých figurujú strážcovia prístupu, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom doplniť toto nariadenie. Delegované akty by sa mali prijať najmä v záujme stanovenia kvantitatívnych prahových hodnôt na označovanie strážcov prístupu podľa tohto nariadenia a v záujme aktualizácie povinností stanovených v tomto nariadení, ak Komisia na základe prieskumu trhu zistí potrebu aktualizovať povinnosti týkajúce sa praktík, ktoré obmedzujú súťažeschopnosť trhu základných platformových služieb alebo sú nespravodlivé. Je osobitne dôležité, aby Komisia uskutočnila príslušné konzultácie a aby tieto konzultácie vykonala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201636. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov, a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia skupín expertov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
(77)  Poradný výbor zriadený v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011 by mal takisto poskytovať stanoviská k určitým individuálnym rozhodnutiam Komisie vydaným podľa tohto nariadenia. S cieľom zabezpečiť v digitálnom sektore celej Únie súťažeschopnosť a spravodlivosť trhov, na ktorých figurujú strážcovia prístupu, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom doplniť toto nariadenie. Delegované akty by sa mali prijať najmä v záujme metodiky stanovenia kvantitatívnych prahových hodnôt na označovanie strážcov prístupu podľa tohto nariadenia. Je osobitne dôležité, aby Komisia uskutočnila príslušné konzultácie a aby tieto konzultácie vykonala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201636. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov, a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia skupín expertov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
__________________
__________________
36 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).
36 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77 a (nové)
(77a)  Dôležitú úlohu pri uplatňovaní tohto nariadenia budú zohrávať vnútroštátne súdy, ktoré by mali mať možnosť požiadať Komisiu o zaslanie informácií alebo stanovísk k otázkam týkajúcim sa uplatňovania tohto nariadenia. Komisia by zároveň mala mať možnosť predkladať ústne alebo písomné pripomienky súdom členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77 b (nové)
(77b)  Oznamovatelia môžu upozorniť príslušné orgány na nové informácie, ktoré im pomôžu pri odhaľovaní a ukladaní sankcií v prípade porušenia tohto nariadenia. Týmto nariadením by sa preto malo zabezpečiť zavedenie primeraných opatrení, ktoré oznamovateľom umožnia upozorniť príslušné orgány na skutočné alebo potenciálne porušenie tohto nariadenia a ochránia ich pred protiopatreniami.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77 c (nové)
(77c)  Koncoví používatelia by mali mať právo presadzovať svoje práva v súvislosti s povinnosťami uloženými strážcom prístupu podľa tohto nariadenia prostredníctvom žalôb v zastúpení v súlade so smernicou (EÚ) 2020/1828.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 78
(78)  Komisia by mala toto nariadenie pravidelne hodnotiť a dôsledne monitorovať jeho účinky na súťažeschopnosť a spravodlivosť v obchodných vzťahoch ekonomiky online platforiem, najmä vzhľadom na určenie potreby zmien v prípade relevantného vývoja v technologickej alebo obchodnej oblasti. Toto hodnotenie by malo zahŕňať pravidelné preskúmavanie zoznamu základných platformových služieb a povinností strážcov prístupu, ako aj ich presadzovanie s cieľom zabezpečiť, aby boli digitálne trhy v celej Únii súťažeschopné a spravodlivé. S cieľom získať široký prehľad o vývoji v tomto odvetví by toto hodnotenie malo zohľadňovať skúsenosti členských štátov a príslušných zainteresovaných strán. Komisia môže v tejto súvislosti zohľadniť aj stanoviská a správy predložené strediskom pre monitorovanie ekonomiky online platforiem, ktoré bolo prvýkrát zriadené rozhodnutím Komisie C(2018)2393 z 26. apríla 2018. Komisia by mala v nadväznosti na toto hodnotenie prijať vhodné opatrenia. Komisia by mala pri posudzovaní a preskúmavaní praktík a povinností stanovených v tomto nariadení mať za cieľ zachovanie vysokej úrovne ochrany a dodržiavania spoločných práv a hodnôt EÚ, najmä rovnosti a nediskriminácie.
(78)  Komisia by mala toto nariadenie pravidelne hodnotiť a dôsledne monitorovať jeho účinky na súťažeschopnosť a spravodlivosť v obchodných vzťahoch ekonomiky online platforiem, najmä vzhľadom na určenie potreby zmien v prípade relevantného vývoja v technologickej alebo obchodnej oblasti. Toto hodnotenie by malo zahŕňať pravidelné preskúmavanie zoznamu základných platformových služieb, ako aj ich presadzovanie s cieľom zabezpečiť, aby boli digitálne trhy v celej Únii súťažeschopné a spravodlivé. S cieľom získať široký prehľad o vývoji v tomto odvetví by toto hodnotenie malo zohľadňovať skúsenosti členských štátov a príslušných zainteresovaných strán. Komisia môže v tejto súvislosti zohľadniť aj stanoviská a správy predložené strediskom pre monitorovanie ekonomiky online platforiem, ktoré bolo prvýkrát zriadené rozhodnutím Komisie C(2018)2393 z 26. apríla 2018. Komisia by mala v nadväznosti na toto hodnotenie prijať vhodné opatrenia. Komisia by mala pri posudzovaní a preskúmavaní praktík a povinností stanovených v tomto nariadení mať za cieľ zachovanie vysokej úrovne ochrany a dodržiavania spoločných práv a hodnôt EÚ, najmä rovnosti a nediskriminácie.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 78 a (nové)
(78a)  Bez toho, aby bol dotknutý rozpočtový postup, a prostredníctvom existujúcich finančných nástrojov by sa mali Komisii prideliť primerané ľudské, finančné a technické zdroje s cieľom zabezpečiť, aby mohla účinne plniť svoje úlohy a vykonávať svoje právomoci na presadzovanie tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 79
Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, a to najmä v jej článkoch 16, 47 a 50. Toto nariadenie by sa preto malo vykladať a uplatňovať s ohľadom na tieto práva a zásady.
(79)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, a to najmä v jej článkoch 16, 47 a 50. Toto nariadenie by sa preto malo vykladať a uplatňovať s ohľadom na tieto práva a zásady.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
1.  Týmto nariadením sa stanovujú harmonizované pravidlá na zabezpečenie súťažeschopnosti a spravodlivosti trhov digitálneho sektora v celej Únii, na ktorých pôsobia strážcovia prístupu.
1.  Účelom tohto nariadenia je prispievať k správnemu fungovaniu vnútorného trhu, a to stanovením harmonizovaných pravidiel na zabezpečenie súťažeschopnosti a spravodlivosti trhov pre všetky podniky v prospech tak komerčných používateľov, ako aj koncových používateľov v digitálnom sektore v celej Únii, na ktorých pôsobia strážcovia prístupu na podporu inovácií a zvýšenie životnej úrovne spotrebiteľov.
Pozmeňujúci návrh 231
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2
2.  Toto nariadenie sa vzťahuje na základné platformové služby, ktoré strážcovia prístupu poskytujú alebo ponúkajú komerčným používateľom so sídlom v Únii alebo koncovým používateľom, ktorí majú sídlo alebo sa nachádzajú v Únii, bez ohľadu na sídlo alebo bydlisko strážcov prístupu a bez ohľadu na právo, ktoré sa inak na poskytovanie služieb vzťahuje.
2.  Toto nariadenie sa vzťahuje na základné platformové služby, ktoré strážcovia prístupu poskytujú alebo ponúkajú koncovým používateľom, ktorí majú sídlo alebo sa nachádzajú v Únii a komerčným používateľom, bez ohľadu na sídlo alebo bydlisko strážcov prístupu alebo komerčných používateľov a bez ohľadu na právo, ktoré sa inak na poskytovanie služieb vzťahuje. Toto nariadenie sa uplatňuje a vykladá pri plnom dodržiavaní základných práv a zásad uznaných v Charte základných práv Európskej únie, a to najmä v jej článkoch 11, 16, 47 a 50.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno b
b)  súvisiace s elektronickými komunikačnými službami vymedzenými v článku 2 bode 4 smernice (EÚ) 2018/1972 okrem služieb súvisiacich s interpersonálnymi komunikačnými službami vymedzenými v článku 2 bode 4 písm. b) uvedenej smernice.
b)  súvisiace s elektronickými komunikačnými službami vymedzenými v článku 2 bode 4 smernice (EÚ) 2018/1972 okrem služieb súvisiacich s interpersonálnymi komunikačnými službami nezávislými od číslovania vymedzenými v článku 2 bode 7 uvedenej smernice.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5
5.  Členské štáty nesmú ukladať strážcom prístupu ďalšie povinnosti formou zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych úkonov na účely zabezpečenia súťažeschopnosti a spravodlivosti trhov. Tým nie sú dotknuté pravidlá, ktoré sledujú iné legitímne verejné záujmy v súlade s právom Únie. Predovšetkým žiadne z ustanovení tohto nariadenia nebráni členským štátom ukladať podnikom vrátane poskytovateľov základných platformových služieb povinnosti, ktoré sú v súlade s právom Únie, ak tieto povinnosti nesúvisia s príslušnými podnikmi v postavení strážcov prístupu v zmysle tohto nariadenia, s cieľom chrániť spotrebiteľov alebo bojovať proti prejavom nekalej hospodárskej súťaže.
5.  S cieľom predísť fragmentácii vnútorného trhu členské štáty v zmysle tohto nariadenia nesmú ukladať strážcom prístupu ďalšie povinnosti formou zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych úkonov na účely zabezpečenia súťažeschopnosti a spravodlivosti trhov. Tým nie sú dotknuté pravidlá, ktoré sledujú iné legitímne verejné záujmy v súlade s právom Únie. Predovšetkým žiadne z ustanovení tohto nariadenia nebráni členským štátom ukladať podnikom vrátane poskytovateľov základných platformových služieb povinnosti, ktoré sú v súlade s právom Únie, ak tieto povinnosti nesúvisia s príslušnými podnikmi v postavení strážcov prístupu v zmysle tohto nariadenia, s cieľom chrániť spotrebiteľov, bojovať proti prejavom nekalej hospodárskej súťaže alebo sledovať iné legitímne verejné záujmy.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6
6.  Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ. Nie je ním dotknuté ani uplatňovanie: vnútroštátnych pravidiel zakazujúcich protisúťažné dohody, rozhodnutia združení podnikov, zosúladené postupy a zneužívanie dominantného postavenia; vnútroštátnych pravidiel hospodárskej súťaže zakazujúcich iné formy jednostranného správania, pokiaľ sa uplatňujú na iné podniky než strážcov prístupu alebo sú ich výsledkom dodatočné povinnosti strážcov prístupu; nariadenia Rady (ES) č. 139/200438 a vnútroštátnych pravidiel kontroly koncentrácií; nariadenia (EÚ) 2019/1150 a nariadenia (EÚ) ..../.. Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../….39.
6.  Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ. Nie je ním dotknuté ani uplatňovanie: vnútroštátnych pravidiel zakazujúcich protisúťažné dohody, rozhodnutia združení podnikov, zosúladené postupy a zneužívanie dominantného postavenia; vnútroštátnych pravidiel hospodárskej súťaže zakazujúcich iné formy jednostranného správania, pokiaľ sa tieto pravidlá uplatňujú na podniky, ktoré nie sú strážcami prístupu v zmysle tohto nariadenia alebo sú ich výsledkom dodatočné povinnosti strážcov prístupu; nariadenia Rady (ES) č. 139/200438 a vnútroštátnych pravidiel kontroly koncentrácií a nariadenie (EÚ) 2019/1150.
__________________
__________________
38 Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1).
38 Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1).
39 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/.. – návrh jednotného trhu s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a zmeny smernice 2000/31/ES.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 7
7.  Vnútroštátne orgány nesmú prijímať rozhodnutia, ktoré by boli v rozpore s rozhodnutím prijatým Komisiou podľa tohto nariadenia. Komisia a členské štáty úzko spolupracujú a koordinujú svoje opatrenia na presadzovanie práva.
7.  Vnútroštátne orgány nesmú prijímať rozhodnutia, ktoré by boli v rozpore s rozhodnutím prijatým Komisiou podľa tohto nariadenia. Komisia a členské štáty úzko spolupracujú a koordinujú svoje opatrenia na presadzovanie práva na základe zásad stanovených v článku 31d.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno f a (nové)
fa)  webové prehliadače;
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno f b (nové)
fb)  virtuálni asistenti;
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno f c (nové)
fc)  hybridná televízia (tzv. connected TV);
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno h
h)  reklamné služby vrátane akýchkoľvek reklamných sietí, reklamných búrz a akýchkoľvek iných sprostredkovateľských služieb v oblasti reklamy, ktoré poskytuje poskytovateľ ktorejkoľvek zo základných platformových služieb uvedených v písmenách a) až g);
h)  reklamné služby online vrátane akýchkoľvek reklamných sietí, reklamných búrz a akýchkoľvek iných sprostredkovateľských služieb v oblasti reklamy, ktoré poskytuje poskytovateľ, pričom podnik, ku ktorému patrí, je tiež poskytovateľom ktorejkoľvek zo základných platformových služieb uvedených v písmenách a) až g);
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6
6)  „internetový vyhľadávač“ je digitálna služba vymedzená v článku 2 bode 5 nariadenia (EÚ) 2019/1150;
6)  „internetový vyhľadávač“ je digitálna služba vymedzená v článku 2 bode 5 nariadenia (EÚ) 2019/1150, čím sa vylučujú funkcie vyhľadávania v iných online sprostredkovateľských službách;
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10 a (nový)
10a)  „webový prehliadač“ je softvér na prístup k obsahu webových stránok hosťovanému na serveroch, ktoré sú pripojené k sieťam, ako je internet, a na interakciu s ním vrátane samostatných webových prehliadačov, ako aj webových prehliadačov, ktoré sú integrované do softvéru, doň vložené alebo podobne;
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10 b (nový)
10b)  „virtuálny asistent“ je softvér, ktorý je zabudovaný alebo prepojený s tovarom v zmysle smernice (EÚ) 2019/771 a ktorý môže spracúvať požiadavky, úlohy alebo otázky založené na zvukových, zobrazovacích alebo iných kognitívnych výpočtových technológiách vrátane služieb rozšírenej reality a na základe týchto požiadaviek, úloh alebo otázok má prístup k vlastným službám a službám tretích strán alebo kontroluje vlastné zariadenia alebo zariadenia tretích strán.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10 c (nový)
10c)  „hybridná televízia“ je systémový softvér alebo softvérová aplikácia, ktorá riadi televízny prijímač pripojený na internet a umožňuje chod softvérových aplikácií vrátane poskytovania streamingu hudby a videa alebo prezerania obrázkov;
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 14
14)  „doplnková služba“ je služba poskytovaná v kontexte základných platformových služieb alebo spolu s nimi vrátane platobných služieb vymedzených v článku 4 bode 3 smernice (EÚ) 2015/2366 a technických služieb na podporu poskytovania platobných služieb v zmysle článku 3 písm. j) smernice (EÚ) 2015/2366, logistických, identifikačných alebo reklamných služieb;
14)  „doplnková služba“ je služba poskytovaná v kontexte základných platformových služieb alebo spolu s nimi vrátane platobných služieb vymedzených v článku 4 bode 3, technických služieb na podporu poskytovania platobných služieb v zmysle článku 3 písm. j) smernice (EÚ) 2015/2366, platobných služieb v rámci aplikácie, logistických služieb, služieb doručovania balíkov podľa vymedzenia v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/644, služieb nákladnej dopravy, identifikačných alebo reklamných služieb;
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 14 a (nový)
14a)  „platobný systém v rámci aplikácie“ je aplikácia, služba alebo používateľské rozhranie na spracovanie platieb jej používateľov.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 18
18)  „poradie“ je relatívna dôležitosť pripisovaná tovaru alebo službám poskytovaným prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb alebo online služieb sociálnych sietí, alebo relevantnosť pripisovaná výsledkom vyhľadávania internetovými vyhľadávačmi, ako ich poskytovatelia online sprostredkovateľských služieb, online služieb sociálnych sietí alebo poskytovateľov internetových vyhľadávačov prezentujú, usporadúvajú alebo oznamujú, bez ohľadu na technické prostriedky použité na takúto prezentáciu, usporiadanie alebo oznamovanie;
18)  „poradie“ je relatívna dôležitosť pripisovaná tovaru alebo službám poskytovaným prostredníctvom základných služieb platforiem alebo relevantnosť pripisovaná výsledkom vyhľadávania internetovými vyhľadávačmi, ako ich poskytovatelia základných služieb platforiem bez ohľadu na technické prostriedky použité na takúto prezentáciu, usporiadanie alebo oznamovanie;
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 18 a (nový)
18a)  „výsledky vyhľadávania“ sú akékoľvek informácie v akomkoľvek formáte vrátane textov, grafiky, hlasových alebo iných výstupov, ktoré sa vrátia ako reakcia na písomný alebo hlasový príkaz na vyhľadávanie a v súvislosti s ním, bez ohľadu na to, či sú tieto informácie organickým výsledkom vyhľadávania, plateným výsledkom vyhľadávania, priamou odpoveďou alebo akýmkoľvek produktom, službou alebo informáciou, ktoré sa poskytujú v súvislosti s organickými výsledkami vyhľadávania, sú zobrazené popri organických výsledkoch vyhľadávania alebo sú čiastočne či úplne začlenené do výsledkov organického vyhľadávania;
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 23 a (nový)
23a)  „interoperabilita“ je schopnosť vymieňať si informácie a vzájomne využívať informácie vymenené tak, aby všetky prvky hardvéru alebo softvéru relevantné pre danú službu, ktoré jej poskytovateľ používa, účinne pracovali s hardvérom alebo softvérom relevantným pre dané služby poskytovateľov, ktorí sú tretími stranami, a sú odlišné od prvkov, prostredníctvom ktorých boli príslušné informácie poskytnuté. Sem patrí možnosť prístupu k takýmto informáciám bez nutnosti použiť na konverziu aplikačný softvér alebo iné technológie.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Poskytovateľ základných platformových služieb sa označí za strážcu prístupu, ak:
1.  Podnik sa označí za strážcu prístupu, ak:
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b
b)  prevádzkuje základnú platformovú službu, ktorá slúži ako dôležitá brána prístupu komerčných používateľov ku koncovým používateľom; ako aj
b)  prevádzkuje základnú platformovú službu, ktorá slúži ako dôležitá brána prístupu komerčných používateľov a koncových používateľov k iným koncovým používateľom; ako aj
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť
Predpokladá sa, že poskytovateľ základných platformových služieb spĺňa:
2.  Predpokladá sa, že podnik spĺňa:
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a
a)  ak podnik, ku ktorému patrí, dosiahol ročný obrat v EHP v posledných troch účtovných obdobiach najmenej 6,5 miliardy EUR, alebo ak priemerná trhová kapitalizácia alebo zodpovedajúca objektívna trhová hodnota podniku, ku ktorému patrí, v poslednom účtovnom období dosiahla aspoň 65 miliárd EUR a poskytuje základnú platformovú službu najmenej v troch členských štátoch;
a)  požiadavku uvedenú v odseku 1 písm. a), ak dosiahol ročný obrat v EHP v posledných troch účtovných obdobiach najmenej 8 miliardy EUR, alebo ak priemerná trhová kapitalizácia alebo zodpovedajúca objektívna trhová hodnota podniku, v poslednom účtovnom období dosiahla aspoň 80 miliárd EUR a poskytuje základnú platformovú službu najmenej v troch členských štátoch;
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b – pododsek 1
požiadavku uvedenú v odseku 1 písm. b), ak poskytuje základnú platformovú službu, ktorá mala v poslednom účtovnom období viac ako 45 miliónov aktívnych mesačných koncových používateľov usadených alebo nachádzajúcich sa v Únii a viac ako 10 000 aktívnych ročných komerčných používateľov usadených v Únii;
požiadavku uvedenú v odseku 1 písm. b), ak poskytuje jednu alebo viaceré základné platformové služby, ktoré spájajú viac ako 45 miliónov mesačných koncových používateľov so sídlom alebo nachádzajúcich sa v EHS alebo viac ako 10 000 ročných komerčných používateľov so sídlom v EHS v poslednom účtovnom období;
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b – pododsek 2
na účely prvého pododseku sa za počet aktívnych mesačných koncových používateľov považuje priemerný mesačný počet aktívnych koncových používateľov v priebehu najdlhšej časti posledného účtovného obdobia;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c
(c)  požiadavku uvedenú v odseku 1 písm. c), ak boli prahové hodnoty uvedené v písmene b) dosiahnuté v každom z posledných troch účtovných období.
c)  požiadavku uvedenú v odseku 1 písm. c), ak boli prahové hodnoty uvedené v písmene b) dosiahnuté v každom z posledných dvoch účtovných období.
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
Na účel písmena b)
i)   počet mesačných koncových používateľov a ročných komerčných používateľov sa meria s prihliadnutím na ukazovatele stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu; ako aj
ii)   počet mesačných koncových používateľov je priemerný počet mesačných koncových používateľov za obdobie najmenej šiestich mesiacov počas posledného účtovného roku;
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3
3.  Ak poskytovateľ základných platformových služieb dosiahol všetky prahové hodnoty uvedené v odseku 2, oznámi to Komisii do troch mesiacov od dosiahnutia týchto prahových hodnôt a poskytne jej príslušné informácie uvedené v odseku 2. Uvedené oznámenie musí obsahovať príslušné informácie podľa odseku 2 za každú zo základných platformových služieb poskytovateľa, ktorá dosiahla prahové hodnoty uvedené v odseku 2 písm. b). Oznámenie sa aktualizuje vždy, keď iné základné platformové služby samostatne dosiahnu prahové hodnoty uvedené v odseku 2 písm. b).
3.  Ak podnik, ktorý poskytuje základné platformové služby dosiahol všetky prahové hodnoty uvedené v odseku 2, oznámi to Komisii bez zbytočného odkladu a najneskôr do dvoch mesiacov od dosiahnutia týchto prahových hodnôt a poskytne jej príslušné informácie uvedené v odseku 2. Uvedené oznámenie musí obsahovať príslušné informácie podľa odseku 2 za každú zo základných platformových služieb podniku, ktorá dosiahla prahové hodnoty uvedené v odseku 2 písm. b). Oznámenie sa aktualizuje vždy, keď iné základné platformové služby samostatne dosiahnu prahové hodnoty uvedené v odseku 2 písm. b).
Ak príslušný poskytovateľ základných platformových služieb neoznámi informácie požadované podľa tohto odseku, nebráni to Komisii v tom, aby týchto poskytovateľov kedykoľvek označila za strážcov prístupu podľa odseku 4.
Ak príslušný podnik, ktorý poskytuje základné platformové služby, neoznámi informácie požadované podľa tohto odseku, nebráni to Komisii v tom, aby týchto podnikov kedykoľvek označila za strážcov prístupu podľa odseku 4.
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 1
Komisia bez zbytočného odkladu a najneskôr 60 dní po doručení úplných informácií uvedených v odseku 3 označí poskytovateľa základných platformových služieb, ktorý dosiahol všetky prahové hodnoty uvedené v odseku 2, za strážcu prístupu, pokiaľ daný poskytovateľ vo svojom oznámením nepredloží dostatočne podložené argumenty na preukázanie toho, že za okolností, za ktorých príslušná základná platformová služba funguje, a s ohľadom na prvky uvedené v odseku 6 nespĺňa požiadavky uvedené odseku 1.
Komisia bez zbytočného odkladu a najneskôr 60 dní po doručení úplných informácií uvedených v odseku 3 označí podnik, ktorý poskytuje základné platformové služby, ktorý dosiahol všetky prahové hodnoty uvedené v odsekoch 1 a 2, za strážcu prístupu. Podnik môže spolu so svojím oznámením predložiť presvedčivé argumenty na preukázanie toho, že za okolností, za ktorých príslušná základná platformová služba funguje, podnik nespĺňa požiadavky odseku 1.
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2
Ak strážca prístupu predloží takéto dostatočne podložené argumenty na preukázanie toho, že nespĺňa požiadavky odseku 1, Komisia uplatní odsek 6 s cieľom posúdiť, či sú splnené kritériá uvedené v odseku 1.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 a (nový)
4a.  Ak podnik, ktorý poskytuje základnú platformovú službu, neinformuje Komisiu, neposkytne informácie požadované v odseku 3 alebo v lehote stanovenej Komisiou neposkytne všetky relevantné informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie jeho označenia za strážcu prístupu podľa odsekov 2 a 3, je Komisia oprávnená označiť tento podnik za strážcu prístupu na základe informácií, ktoré má Komisia k dispozícii podľa článku 4.
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5
5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 37 s cieľom spresniť metodiku na určenie toho, či sú kvantitatívne prahové hodnoty stanovené v odseku 2 dosiahnuté, a v prípade potreby ju pravidelne prispôsobovať trhovému a technologickému vývoju, najmä pokiaľ ide o prahovú hodnotu uvedenú v odseku 2 písm. a).
5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 37 s cieľom spresniť metodiku na určenie toho, či sú kvantitatívne prahové hodnoty stanovené v odseku 2 tohto článku dosiahnuté, a v prípade potreby metodiku pravidelne prispôsobovať trhovému a technologickému vývoju. Komisia je na aktualizáciu zoznamu ukazovateľov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 37.
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 1
Komisia môže v súlade s postupom stanoveným v článku 15 označiť za strážcu prístupu ktoréhokoľvek poskytovateľa základných platformových služieb, ktorý spĺňa všetky požiadavky uvedené v odseku 1, ale nedosiahol všetky prahové hodnoty uvedené v odseku 2, alebo predložil dostatočne podložené argumenty v súlade s odsekom 4.
Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 15 označí za strážcu prístupu ktorýkoľvek podnik, ktorý poskytuje základné platformové služby – s výnimkou stredných a malých podnikov a mikropodnikov vymedzených v odporúčaní Komisie 2003/361/ES – ktorý spĺňa všetky požiadavky uvedené v odseku 1 tohto článku, ale nedosiahol všetky prahové hodnoty uvedené v odseku 2 tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 2 – písmeno a
a)  veľkosť, vrátane obratu a trhovej kapitalizácie, činnosti a postavenie poskytovateľa základných platformových služieb;
a)  veľkosť, vrátane obratu a trhovej kapitalizácie, činnosti a postavenie podniku poskytujúceho základné platformové služby;
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 2 – písmeno c
(c)  prekážky vstupu na trh vyplývajúce zo sieťových účinkov a výhod založených na údajoch, najmä vo vzťahu k prístupu poskytovateľa k osobným a iným údajom alebo analytickým možnostiam a k ich zhromažďovaniu;
(c)  prekážky vstupu na trh vyplývajúce zo sieťových účinkov a výhod založených na údajoch, najmä vo vzťahu k prístupu podniku k osobným a iným údajom alebo analytickým možnostiam a k ich zhromažďovaniu;
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 2 – písmeno d
d)  miera a rozsah účinkov, ktoré poskytovateľ využíva, a to aj pokiaľ ide o údaje;
d)  mieru a rozsah účinkov, ktoré podnik využíva, a to aj pokiaľ ide o údaje;
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 2 – písmeno e a (nové)
ea)  stupeň multihomingu medzi podnikmi;
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 2 – písmeno e b (nové)
eb)  schopnosť podniku realizovať konglomerátne stratégie, najmä prostredníctvom svojej vertikálnej integrácie alebo významného pákového efektu na súvisiacich trhoch;
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 3
Pri vykonávaní svojho posúdenia Komisia zohľadní predvídateľný vývoj týchto prvkov.
Komisia pri vykonávaní svojho posúdenia zohľadní predvídateľný vývoj týchto prvkov vrátane akýchkoľvek plánovaných koncentrácií, ktorých súčasťou je ďalší poskytovateľ základných platformových služieb alebo akýchkoľvek iných služieb poskytovaných v digitálnom sektore.
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 4
Ak poskytovateľ základnej platformovej služby, ktorý dosiahol kvantitatívne prahové hodnoty uvedené v odseku 2, výrazne nedodržiava vyšetrovacie opatrenia nariadené Komisiou a toto nesplnenie povinnosti pretrváva po tom, ako bol poskytovateľ vyzvaný, aby splnil požiadavky v primeranej lehote a predložil pripomienky, Komisia je oprávnená označiť tohto poskytovateľa za strážcu prístupu.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 5
Ak poskytovateľ základnej platformovej služby, ktorý nedosiahol kvantitatívne prahové hodnoty uvedené v odseku 2, výrazne nedodržiava vyšetrovacie opatrenia nariadené Komisiou a toto nesplnenie povinnosti pretrváva po tom, ako bol poskytovateľ vyzvaný, aby splnil požiadavky v primeranej lehote a predložil pripomienky, Komisia je oprávnená označiť tohto poskytovateľa za strážcu prístupu na základe dostupných faktov.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 7
7.  V prípade každého strážcu prístupu označeného podľa odseku 4 alebo 6 Komisia identifikuje príslušný podnik, ku ktorému patrí, a uvedie zoznam príslušných základných platformových služieb, ktoré sa poskytujú v rámci toho istého podniku a ktoré samostatne slúžia ako dôležitá brána prístupu komerčných používateľov ku koncovým používateľom, ako sa uvádza v odseku 1 písm. b).
7.  V prípade každého podniku označeného za strážcu prístupu podľa odseku 4 alebo 6 Komisia v lehote stanovenej v odseku 4 označí príslušné základné platformové služby, ktoré sa poskytujú v rámci toho istého podniku a ktoré samostatne slúžia ako dôležitá brána prístupu komerčných používateľov ku koncovým používateľom, ako sa uvádza v odseku 1 písm. b).
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 8
8.  Strážca prístupu musí splniť povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6 do šiestich mesiacov od zaradenia základnej platformovej služby do zoznamu podľa odseku 7 tohto článku.
8.  Strážca prístupu musí splniť povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6 čo najskôr, v každom prípade najneskôr do štyroch mesiacov od zaradenia základnej platformovej služby do zoznamu podľa odseku 7 tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1
Komisia pravidelne a aspoň raz za dva roky preskúma, či označení strážcovia prístupu naďalej spĺňajú požiadavky stanovené v článku 3 ods. 1, alebo či dané požiadavky spĺňajú noví poskytovatelia základných platformových služieb. Pravidelným preskúmaním sa tiež zistí, či treba upraviť zoznam dotknutých základných platformových služieb strážcu prístupu.
Komisia pravidelne a aspoň raz za tri roky preskúma, či označení strážcovia prístupu naďalej spĺňajú požiadavky stanovené v článku 3 ods. 1, a aspoň každý rok, či nové základné platformové služby vyhovujú uvedeným požiadavkám. Pravidelným preskúmaním sa tiež zistí, či treba upraviť zoznam dotknutých základných platformových služieb strážcu prístupu. Na povinnosti strážcu prístupu nemá preskúmanie žiadny odkladný účinok.
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2
Ak Komisia na základe tohto preskúmania podľa prvého pododseku zistí, že skutočnosti, na ktorých sa zakladalo označenie poskytovateľov základných platformových služieb za strážcov prístupu, sa zmenili, prijme zodpovedajúce rozhodnutie.
Ak Komisia na základe tohto preskúmania podľa prvého pododseku zistí, že skutočnosti, na ktorých sa zakladalo označenie podnikov, ktoré poskytujú základné platformové služby, za strážcov prístupu, sa zmenili, prijme zodpovedajúce rozhodnutie.
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3
3.  Komisia priebežne uverejňuje a aktualizuje zoznam strážcov prístupu a zoznam základných platformových služieb, v súvislosti s ktorými musia dodržiavať povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6.
3.  Komisia priebežne uverejňuje a aktualizuje zoznam podnikov, označených za strážcov prístupu a zoznam základných platformových služieb, v súvislosti s ktorými musia dodržiavať povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6. Komisia zverejňuje výročnú správu, v ktorej uvedie zistenia zo svojej činnosti monitorovania, ako aj o vplyve na komerčných používateľov, najmä na malé a stredné podniky, a koncových používateľov, a predkladá ju Európskemu parlamentu a Rade.
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a
a)  sa zdrží prepájania osobných údajov získaných z týchto základných platformových služieb s osobnými údajmi z akýchkoľvek iných služieb ponúkaných strážcom prístupu alebo s osobnými údajmi zo služieb tretích strán, ako aj prihlasovania koncových používateľov do iných služieb strážcu prístupu na účely prepájania osobných údajov, pokiaľ koncový používateľ nebol oboznámený s konkrétnou voľbou a neposkytol svoj súhlas v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679. ;
a)  sa zdrží prepájania a krížového využívania osobných údajov získaných z týchto základných platformových služieb s osobnými údajmi z akýchkoľvek iných služieb ponúkaných strážcom prístupu alebo s osobnými údajmi zo služieb tretích strán, ako aj prihlasovania koncových používateľov do iných služieb strážcu prístupu na účely prepájania osobných údajov, pokiaľ koncový používateľ nebol oboznámený s konkrétnou voľbou výslovne a jasne a neposkytol svoj súhlas v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679;
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b
b)  umožní komerčným používateľom ponúkať rovnaké produkty alebo služby koncovým používateľom prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb tretích strán za ceny alebo za podmienok, ktoré sa líšia od cien alebo podmienok ponúkaných prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb strážcu prístupu;
b)  zdrží sa uplatňovania zmluvných záväzkov, ktoré komerčným používateľom bránia ponúkať rovnaké produkty alebo služby koncovým používateľom prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb tretích strán alebo prostredníctvom ich vlastných predajných kanálov online za ceny alebo za podmienok, ktoré sa líšia od cien alebo podmienok ponúkaných prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb strážcu prístupu;
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c
c)  umožní komerčným používateľom propagovať ponuky pre koncových používateľov získaných prostredníctvom základnej platformovej služby a uzatvárať zmluvy s týmito koncovými používateľmi bez ohľadu na to, či na tento účel využívajú základné platformové služby strážcu prístupu alebo nie, a prostredníctvom základných platformových služieb strážcu prístupu umožní koncovým používateľom prístup k obsahu, predplateným produktom, funkciám alebo iným položkám a ich používanie prostredníctvom softvérovej aplikácie komerčného používateľa, ak koncoví používatelia získali tieto položky od príslušného komerčného používateľa bez toho, aby využívali základné platformové služby strážcu prístupu;
c)  umožní komerčným používateľom komunikovať a propagovať ponuky pre koncových používateľov, a to aj za rôznych podmienok, získaných prostredníctvom základnej platformovej služby alebo iných kanálov alebo prijímať platby za poskytnuté služby bez ohľadu na to, či na tento účel využívajú základné platformové služby strážcu prístupu alebo nie;
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  prostredníctvom základných platformových služieb strážcu prístupu umožní koncovým používateľom prístup k obsahu, predplateným produktom, funkciám alebo iným položkám a ich používanie prostredníctvom softvérovej aplikácie komerčného používateľa aj vtedy, ak koncoví používatelia získali tieto položky od príslušného komerčného používateľa bez toho, aby využívali základné platformové služby strážcu prístupu, kým strážca prístupu nevie preukázať, že takýto prístup oslabuje ochranu údajov koncových používateľov alebo kybernetickú bezpečnosť;
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d
d)  nesmie brániť komerčným používateľom, aby akémukoľvek príslušnému orgánu verejnej moci nahlasovali problémy v súvislosti s akoukoľvek praktikou strážcov prístupu, alebo ich v tejto veci obmedzovať;
d)  nesmie priamo ani nepriamo brániť komerčným používateľom alebo koncovým používateľom, priamo alebo nepriamo, aby akémukoľvek príslušnému orgánu verejnej moci vrátane vnútroštátneho súdu nahlasovali problémy v súvislosti s akoukoľvek praktikou strážcov prístupu, alebo ich v tejto veci obmedzovať;
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e
e)  nesmie žiadať, aby komerční používatelia používali a ponúkali identifikačnú službu strážcu prístupu alebo s ňou spolupracovali v kontexte služieb, ktoré ponúkajú komerční používatelia využívajúci základné platformové služby tohto strážcu prístupu;
e)  nesmie žiadať, aby komerční používatelia používali a ponúkali identifikačnú službu alebo akúkoľvek inú doplnkovú službu strážcu prístupu alebo s ňou spolupracovali v kontexte služieb, ktoré ponúkajú komerční používatelia využívajúci základné platformové služby tohto strážcu prístupu;
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno f
f)  nesmie žiadať, aby si komerční alebo koncoví používatelia predplatili akékoľvek iné základné platformové služby, ktoré boli identifikované na základe článku 3 alebo dosiahli prahové hodnoty uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b), alebo aby sa do takýchto služieb zaregistrovali na to, aby získali prístup alebo možnosť prihlásenia alebo registrácie do ktorejkoľvek z jeho základných platformových služieb identifikovaných na základe uvedeného článku;
f)  nebude žiadať, aby si komerční alebo koncoví používatelia predplatili akékoľvek iné základné platformové služby ako podmienku toho, že budú môcť používať, získať prístup, možnosť prihlásenia alebo registrácie do ktorejkoľvek z jeho základných platformových služieb identifikovaných na základe uvedeného článku;
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g
g)  poskytne inzerentom a vydavateľom, ktorým dodáva reklamné služby, na ich žiadosť informácie o cene, ktorú inzerent a vydavateľ platí, ako aj o sume alebo odmene vyplatenej vydavateľovi za uverejnenie danej reklamy a za každú príslušnú reklamnú službu, ktorú poskytuje strážca prístupu.
g)  poskytne inzerentom a vydavateľom alebo tretím stranám, ktoré na to oprávnili inzerenti alebo vydavatelia, ktorým poskytuje digitálne reklamné služby, bezplatný, kvalitný, účinný a nepretržitý prístup v reálnom čase k úplným informáciám o viditeľnosti a dostupnosti reklamného portfólia vrátane:
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g – bod i (nový)
i)  cenových podmienok týkajúcich sa ponúk inzerentov a sprostredkovateľov reklamy;
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g – bod ii (nový)
ii)  mechanizmov a systémov oceňovania na výpočet poplatkov vrátane iných ako cenových kritérií v aukčnom procese;
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g – bod iii (nový)
iii)  cien a poplatkov, ktoré platí inzerent a vydavateľ, vrátane všetkých zrážok a príplatkov;
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g – bod iv (nový)
iv)  súm a odmien platených vydavateľovi za zverejňovanie danej reklamy; ako aj
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g – bod v (nový)
v)  súm a odmien platených vydavateľovi za každú relevantnú reklamnú služby, ktorú poskytne strážca prístupu;
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g a (nové)
ga)  v rámci hospodárskej súťaže s komerčnými používateľmi nesmie používať žiadne údaje, ktoré nie sú verejne dostupné alebo ktoré v súvislosti s používaním príslušných základných platformových služieb alebo doplnkových služieb generujú títo komerční používatelia, ako aj koncoví používatelia základných platformových služieb alebo doplnkových služieb týchto komerčných používateľov, ktoré poskytujú uvedení komerční používatelia jeho základných platformových služieb alebo doplnkových služieb alebo koncoví používatelia týchto komerčných používateľov;
Pozmeňujúci návrh 235
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g b (nové)
gb)  od chvíle, keď koncoví používatelia prvýkrát použijú akúkoľvek základnú platformovú službu predinštalovanú v operačnom systéme, vyzvú ich, aby si predvolené nastavenia pre túto základnú platformovú službu zmenili na inú možnosť zo zoznamu dostupných hlavných služieb tretích strán, a koncovým používateľom dovolia a technicky umožnia kedykoľvek odinštalovať softvérové aplikácie predinštalované na základnej platformovej službe bez toho, aby bola dotknutá možnosť strážcu prístupu obmedziť takéto odinštalovanie softvérových aplikácií, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie operačného systému alebo zariadenia a ktoré z technických dôvodov nemôžu samostatne poskytovať tretie strany;
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a
a)  v rámci hospodárskej súťaže s komerčnými používateľmi nesmie používať žiadne údaje, ktoré nie sú verejne dostupné a ktoré generujú aktivity týchto komerčných používateľov aj koncových používateľov týchto komerčných používateľov jeho základných platformových služieb, alebo ktoré poskytujú títo komerční používatelia jeho základných platformových služieb alebo koncoví používatelia týchto komerčných používateľov;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  na vlastné komerčné účely a účely umiestňovania reklamy tretích strán do vlastných služieb sa zdrží kombinovania osobných údajov na účely cielenej alebo mikrocielenej reklamy okrem prípadov, keď koncový používateľ, ktorý nie je maloletý, poskytol strážcovi prístupu jasný, výslovný, nový informovaný súhlas postupom stanoveným v nariadení (EÚ) 2016/679.
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b
b)  umožní koncovým používateľom odinštalovať akékoľvek predinštalované softvérové aplikácie v rámci jeho základnej platformovej služby bez toho, aby bola dotknutá možnosť strážcu prístupu obmedziť takéto odinštalovanie softvérových aplikácií, pokiaľ sú nevyhnutné z hľadiska fungovania operačného systému alebo zariadenia a tretie strany ich z technických dôvodov nemôžu poskytovať samostatne;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c
c)  dovolí inštaláciu a účinné využívanie softvérových aplikácií alebo obchodov so softvérovými aplikáciami tretích strán, ktoré používajú operačné systémy daného strážcu prístupu alebo s nimi spolupracujú, a umožní prístup k týmto softvérovým aplikáciám alebo obchodom so softvérovými aplikáciami aj inými prostriedkami, než sú základné platformové služby daného strážcu prístupu. Strážcovi prístupu nemožno brániť v prijímaní primeraných opatrení na zabezpečenie toho, aby softvérové aplikácie alebo obchody so softvérovými aplikáciami tretích strán neohrozovali integritu hardvéru alebo operačného systému poskytovaného strážcom prístupu;
c)  dovolí a technicky umožní inštaláciu a účinné využívanie softvérových aplikácií alebo obchodov so softvérovými aplikáciami tretích strán, ktoré používajú operačné systémy daného strážcu prístupu alebo s nimi spolupracujú, a umožní prístup k týmto softvérovým aplikáciám alebo obchodom so softvérovými aplikáciami aj inými prostriedkami, než sú príslušné základné platformové služby daného strážcu prístupu. Strážca prístupu v relevantných prípadoch vyzve koncových používateľov, aby rozhodli, či si želajú, aby boli sťahovaná aplikácia alebo obchod s aplikáciami nastavené ako predvolené. Strážcovi prístupu nemožno brániť v tom, aby prijímal opatrenia, ktoré sú potrebné i primerané na zabezpečenie toho, aby softvérové aplikácie alebo obchody so softvérovými aplikáciami tretích strán neohrozovali integritu hardvéru alebo operačného systému, ktorý poskytuje strážca prístupu, alebo oslabovali ochranu údajov alebo kybernetickú bezpečnosť koncového používateľa za predpokladu, že strážca prístupu takéto potrebné a primerané opatrenia náležite odôvodní;
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d
d)  pri určovaní poradia nesmie zvýhodňovať služby a produkty, ktoré poskytuje samotný strážca prístupu alebo akákoľvek tretia strana patriaca k tomu istému podniku, v porovnaní s podobnými službami alebo produktmi tretej strany, a na takéto poradie musí uplatňovať spravodlivé a nediskriminačné podmienky;
d)  pri určovaní poradia a v iných nastaveniach nezvýhodňuje služby a produkty, ktoré poskytuje samotný strážca prístupu alebo akákoľvek tretia strana patriaca k tomu istému podniku, v porovnaní s podobnými službami alebo produktmi tretej strany, a na takéto služby alebo produkty tretích strán uplatňuje transparentné, spravodlivé a nediskriminačné podmienky;
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e
e)  nesmie technicky obmedzovať schopnosť koncových používateľov zmeniť a predplatiť si iné softvérové aplikácie a služby, ku ktorým sa má pristupovať prostredníctvom operačného systému strážcu prístupu, a to aj pokiaľ ide o výber poskytovateľa služby pripojenia k internetu pre koncových používateľov;
e)  technicky ani inak neobmedzuje schopnosť koncových používateľov zmeniť a predplatiť si iné softvérové aplikácie a služby, a to aj pokiaľ ide o výber poskytovateľa služby pripojenia k internetu pre koncových používateľov;
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e a (nové)
ea)  zdrží sa praktík, ktoré koncovému používateľovi prekážajú v možnosti odhlásiť sa zo základnej platformovej služby;
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f
f)  umožní komerčným používateľom i poskytovateľom doplnkových služieb prístup k tým istým operačným systémom, hardvérom alebo softvérovým prvkom, ktoré sú dostupné alebo používané pri poskytovaní akýchkoľvek doplnkových služieb zo strany strážcu prístupu, a interoperabilitu s nimi;
f)  umožní komerčným používateľom, poskytovateľom služieb a poskytovateľom hardvéru bezplatný prístup k tým istým prvkom hardvéru a softvéru, ku ktorým prístup alebo ktorých kontrolu umožňuje operačný systém, a interoperabilitu s nimi v prípade operačného systému určeného podľa článku 3 ods. 7, ktoré sú dostupné pre služby alebo hardvér poskytované strážcom prístupu. Poskytovateľom doplnkových služieb sa ďalej umožní prístup k tým istým operačným systémom, hardvérovým alebo softvérovým prvkom a interoperabilita s nimi, a to bez ohľadu na to, či sú tieto softvérové prvky súčasťou operačného systému, ktoré sú dostupné pre doplnkové služby poskytované strážcom prístupu. Strážcovi prístupu nemožno brániť v prijímaní nevyhnutných opatrení na zabezpečenie toho, aby interoperabilita neoslabovala integritu operačného systému, hardvérových alebo softvérových funkcií poskytovaných strážcom prístupu ani nenarušovala ochranu údajov alebo kybernetickú bezpečnosť koncového používateľa za predpokladu, že strážca prístupu takéto nevyhnutné opatrenia riadne odôvodní.
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f a (nové)
fa)  na požiadanie umožní všetkým poskytovateľom interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania bezplatne sa pripojiť na interpersonálne komunikačné služby strážcov prístupu nezávislé od číslovania určené podľa článku 3 ods. 7. Prepojenie by sa malo poskytovať za objektívne rovnakých podmienok a v kvalite, ktoré má k dispozícii alebo ktoré využíva strážca prístupu, jeho dcérske spoločnosti alebo jeho partneri, čím sa umožní funkčná interakcia s týmito službami pri súčasnom zaistení vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany osobných údajov;
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f b (nové)
fb)  na požiadanie umožní všetkým poskytovateľom služieb sociálnych sietí bezplatné prepojenie so službami sociálnych sietí strážcov prístupu identifikovanými podľa článku 3 ods. 7. Prepojenie by sa malo poskytovať za objektívne rovnakých podmienok a v kvalite, ktoré sú dostupné alebo ktoré používa strážca prístupu, jeho dcérske spoločnosti alebo jeho partneri, čím sa umožní funkčná interakcia s týmito službami pri súčasnom zaistení vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Plnenie tejto povinnosti podlieha špecifikáciám Komisie podľa článku 10 ods. 2a.;
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno g
g)  poskytne inzerentom a vydavateľom na ich žiadosť a bezodplatne prístup k svojim nástrojom na meranie výkonnosti a k informáciám, ktoré inzerenti a vydavatelia potrebujú, aby mohli uskutočniť vlastné nezávislé preverenie súboru reklám;
g)  na požiadanie poskytne inzerentom, vydavateľom a tretím stranám oprávneným od inzerentov a vydavateľov bezplatný prístup k svojim nástrojom na meranie výkonnosti a k informáciám, ktoré inzerenti a vydavatelia potrebujú na vlastné nezávislé preverovanie súboru reklám vrátane agregovaných a neagregovaných údajov a údajov o výkonnosti tak, aby inzerenti a vydavatelia mohli používať vlastné nástroje na overovanie a meranie a mohli posúdiť výkonnosť základných služieb poskytovaných strážcami prístupu;
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno h
h)  poskytne účinnú prenosnosť údajov, ktoré generujú aktivity komerčného používateľa alebo koncového používateľa, a predovšetkým koncovým používateľom poskytne nástroje na uľahčenie uplatňovania prenosnosti údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, a to aj poskytovaním nepretržitého prístupu v reálnom čase;
h)  poskytne koncovým používateľom alebo tretím stranám, ktoré oprávnil koncový používateľ, na ich žiadosť a bezodplatne účinnú prenosnosť údajov, ktoré poskytol koncový používateľ alebo ktoré generujú ich aktivity v súvislosti s ich využívaním na príslušnej základnej platformovej službe, a to aj tým, že poskytne bezodplatné nástroje na uľahčenie účinného uplatňovania takejto prenosnosti údajov, v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, a to aj poskytovaním nepretržitého prístupu v reálnom čase;
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno i
i)  bezodplatne poskytne komerčným používateľom alebo tretím stranám, ktoré oprávnil komerčný používateľ, účinný, kvalitný a nepretržitý prístup v reálnom čase k agregovaným alebo neagregovaným údajom, ktoré títo komerční používatelia a koncoví používatelia zapojení do produktov alebo služieb poskytovaných týmito komerčnými používateľmi poskytujú alebo generujú v kontexte používania príslušných základných platformových služieb, a umožní im tieto údaje používať; v prípade osobných údajov poskytne prístup a umožní používanie len vtedy, ak priamo súvisia s použitím, ktoré vykonal koncový používateľ vo vzťahu k produktom alebo službám, ktoré príslušný komerčný používateľ ponúkal prostredníctvom príslušnej základnej platformovej služby, a keď sa koncový používateľ rozhodne pre takéto zdieľanie so súhlasom v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679;
i)  bezodplatne poskytne komerčným používateľom alebo tretím stranám, ktoré oprávnil komerčný používateľ, na ich žiadosť nepretržitý prístup v reálnom čase k agregovaným a neagregovaným údajom, ktoré títo komerční používatelia a koncoví používatelia zapojení do produktov alebo služieb poskytovaných týmito komerčnými používateľmi poskytujú alebo generujú v kontexte používania príslušných základných platformových služieb alebo doplnkových služieb ponúkaných strážcom prístupu, a umožní im tieto údaje používať; na žiadosť komerčného používateľa to zahŕňa možnosť a potrebné nástroje na prístup k údajom a ich analýzu in-situ bez prenosu od strážcu prístupu; v prípade osobných údajov poskytne prístup a umožní používanie len vtedy, ak priamo súvisia s použitím, ktoré vykonal koncový používateľ vo vzťahu k produktom alebo službám, ktoré príslušný komerčný používateľ ponúkal prostredníctvom príslušnej základnej platformovej služby, a keď sa koncový používateľ rozhodne pre takéto zdieľanie so súhlasom v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679;
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k
k)  musí uplatňovať spravodlivé a nediskriminačné všeobecné podmienky prístupu komerčných používateľov k svojmu obchodu so softvérovými aplikáciami označenému podľa článku 3 tohto nariadenia.
k)  musí uplatňovať transparentné, spravodlivé, primerané a nediskriminačné všeobecné podmienky prístupu a podmienky, ktoré nie sú menej priaznivé než podmienky, ktoré sa uplatňujú na jeho vlastnú službu, v prípade komerčných používateľov k svojim základným platformovým službám označeným podľa článku 3 tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2
Článok 6 – odsek 2
Článok 5 – odsek 2
2.  Na účely odseku 1 písm. a) údaje, ktoré nie sú verejne dostupné, zahŕňajú všetky agregované a neagregované údaje generované komerčnými používateľmi, ktoré možno v rámci základnej platformovej služby strážcu prístupu odvodiť z komerčných aktivít komerčných používateľov alebo ich zákazníkov alebo zozbierať prostredníctvom týchto aktivít.
2.  Na účely odseku 1 písm. ga) údaje, ktoré nie sú verejne dostupné, zahŕňajú všetky agregované a neagregované údaje generované komerčnými používateľmi, ktoré možno v rámci základnej platformovej služby alebo doplnkových služieb strážcu prístupu odvodiť z komerčných aktivít komerčných používateľov alebo ich zákazníkov alebo zozbierať prostredníctvom týchto aktivít.
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
1.  Opatrenia, ktoré vykonáva strážca prístupu na zabezpečenie dodržiavania povinností stanovených v článkoch 5 a 6, musia byť účinné pri dosahovaní cieľa príslušnej povinnosti. Strážca prístupu musí zabezpečiť, aby sa tieto opatrenia vykonávali v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a so smernicou 2002/58/ES a s právnymi predpismi o kybernetickej bezpečnosti, ochrane spotrebiteľa a bezpečnosti výrobkov.
1.  Strážca prístupu vykoná účinné opatrenia na zabezpečenie svojho dodržiavania povinností stanovených v článkoch 5 a 6 a na požiadanie preukáže toto dodržiavanie. Strážca prístupu musí zabezpečiť, aby opatrenia, ktoré vykonáva, boli v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, so smernicou 2002/58/ES a s právnymi predpismi o kybernetickej bezpečnosti, ochrane spotrebiteľa a bezpečnosti výrobkov, ako aj s požiadavkami na prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím podľa smernice 2019/882.
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)
1a.  Strážca prístupu predloží Komisii do šiestich mesiacov od svojho označenia a na základe článku 3 ods. 8 správu, v ktorej podrobne a transparentne opíše opatrenia prijaté na zabezpečenie dodržiavania povinností stanovených v článkoch 5 a 6. Táto správa sa aktualizuje aspoň raz ročne.
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 b (nový)
1b.  Strážca prístupu poskytne Komisii spolu so správou uvedenou v odseku 1a a v tom istom časovom rámci súhrn svojej správy, ktorý nemá dôverný charakter a ktorý Komisia bezodkladne uverejní. Súhrn, ktorý nemá dôverný charakter, sa aktualizuje aspoň raz ročne podľa podrobnej správy.
S cieľom dodržiavať povinnosti stanovené v článku 6 a ak má strážca prístupu odôvodnené pochybnosti, pokiaľ ide o vhodnú metódu alebo metódy dodržiavania, môže strážca prístupu požiadať Komisiu, aby sa zapojila do postupu prijímania a vybavovania žiadostí o objasnenie, a následne bližšie spresnila relevantné opatrenia, ktoré strážca prístupu prijme s cieľom účinne a primerane dodržiavať uvedené povinnosti. Ďalšie spresnenie povinností stanovených v článku 6 sa obmedzí na otázky týkajúce sa zabezpečenia účinného a primeraného dodržiavania povinností. Komisia sa pritom môže rozhodnúť konzultovať s tretími stranami, ktorých názory považuje za potrebné, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré má vykonať strážca prístupu. Trvanie postupu nepresiahne obdobie stanovené v článku 3 ods. 8, pričom je možnosť predĺženia o dva mesiace podľa uváženia Komisie, ak by sa proces dialógu neukončil pred uplynutím uvedenej lehoty.
Komisia si ponechá priestor na vlastné uváženie pri rozhodovaní o tom, či sa do takéhoto postupu zapojí, pričom náležite zohľadní zásady rovnakého zaobchádzania, proporcionality a riadneho postupu. Ak sa Komisia rozhodne nezapojiť sa do takéhoto postupu, príslušnému strážcovi prístupu poskytne písomné odôvodnenie. Na konci tohto postupu môže Komisia rozhodnutím spresniť aj opatrenia, ktoré má dotknutý strážca prístupu vykonať a ktoré vyplývajú z ukončenia tohto postupu uvedeného v odseku 1b.
Pozmeňujúci návrh 137
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2
2.  Ak Komisia zistí, že opatrenia, ktoré má strážca prístupu v úmysle vykonať podľa odseku 1 alebo ktoré vykonal, nezabezpečujú účinné dodržiavanie príslušných povinností stanovených v článku 6, môže rozhodnutím určiť opatrenia, ktoré musí dotknutý strážca prístupu vykonať. Komisia prijme takéto rozhodnutie do šiestich mesiacov od začatia konania podľa článku 18.
2.  Ak Komisia zistí, že opatrenia, ktoré má strážca prístupu v úmysle vykonať podľa odseku 1 alebo ktoré vykonal, nezabezpečujú účinné dodržiavanie príslušných povinností stanovených v článku 6, môže rozhodnutím určiť opatrenia, ktoré dotknutý strážca prístupu vykonať. Komisia prijme takéto rozhodnutie čo najskôr a v každom prípade najneskôr do štyroch mesiacov po začatí konania podľa článku 18.
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4
4.  S cieľom prijať rozhodnutie podľa odseku 2 Komisia oznámi svoje predbežné zistenia do troch mesiacov od začatia konania. V predbežných zisteniach Komisia vysvetlí opatrenia, ktoré zvažuje prijať alebo o ktorých sa domnieva, že by ich mal prijať dotknutý poskytovateľ základných platformových služieb s cieľom účinne riešiť predbežné zistenia.
4.  S cieľom prijať rozhodnutie podľa odseku 2 Komisia oznámi svoje predbežné zistenia a zverejní stručný súhrn čo najskôr a v každom prípade najneskôr do dvoch mesiacov od začatia konania. V predbežných zisteniach Komisia vysvetlí opatrenia, ktoré zvažuje prijať alebo o ktorých sa domnieva, že by ich mal prijať dotknutý poskytovateľ základných platformových služieb s cieľom účinne riešiť predbežné zistenia. Komisia môže vyzvať zainteresované tretie strany, aby predložili pripomienky v lehote, ktorú Komisia stanoví v tomto súhrne. Komisia pri zverejnení riadne zohľadňuje oprávnený záujem podnikov na ochrane ich obchodného tajomstva.
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 7
7.  Strážca prístupu môže požiadať Komisiu o začatie konania podľa článku 18, aby určila, či sú opatrenia, ktoré strážca prístupu plánuje vykonať alebo vykonal podľa článku 6, účinné na dosiahnutie cieľa príslušnej povinnosti za daných okolností. Strážca prístupu môže k žiadosti priložiť odôvodnené stanovisko, v ktorom vysvetlí najmä to, prečo sú opatrenia, ktoré plánuje vykonať alebo vykonal, za daných okolností účinné na dosiahnutie cieľa príslušnej povinnosti.
7.  Strážca prístupu môže v lehote na vykonanie podľa článku 3 ods. 8 požiadať Komisiu o začatie konania podľa článku 18, aby určila, či sú opatrenia, ktoré strážca prístupu plánuje vykonať alebo vykonal podľa článku 6, účinné na dosiahnutie cieľa príslušnej povinnosti za daných okolností. Strážca prístupu vo svojej žiadosti priloží odôvodnené stanovisko, v ktorom vysvetlí najmä to, prečo sú opatrenia, ktoré plánuje vykonať alebo vykonal, za daných okolností účinné na dosiahnutie cieľa príslušnej povinnosti. Komisia svoje rozhodnutie prijme do šiestich mesiacov od začatia konania podľa článku 18.
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
1.  Komisia môže výnimočne na základe odôvodnenej žiadosti strážcu prístupu úplne alebo čiastočne pozastaviť osobitnú povinnosť stanovenú v článkoch 5 a 6 pre základnú platformovú službu rozhodnutím prijatým v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 32 ods. 4, ak strážca prístupu dokáže, že dodržiavanie tejto osobitnej povinnosti by vzhľadom na výnimočné okolnosti, ktoré sú mimo kontroly strážcu prístupu, ohrozilo hospodársku životaschopnosť činnosti strážcu prístupu v Únii, a to len v rozsahu potrebnom na riešenie takéhoto ohrozenia jeho životaschopnosti. Komisia sa vynasnaží prijať rozhodnutie o pozastavení bezodkladne a najneskôr do 3 mesiacov od prijatia úplnej odôvodnenej žiadosti.
1.  Komisia môže výnimočne na základe odôvodnenej žiadosti strážcu prístupu úplne alebo čiastočne pozastaviť osobitnú povinnosť stanovenú v článkoch 5 a 6 pre základnú platformovú službu rozhodnutím prijatým v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 32 ods. 4, ak strážca prístupu dokáže, že dodržiavanie tejto osobitnej povinnosti by vzhľadom na výnimočné okolnosti, ktoré sú mimo kontroly strážcu prístupu, ohrozilo hospodársku životaschopnosť činnosti strážcu prístupu v Únii, a to len v rozsahu potrebnom na riešenie takéhoto ohrozenia jeho životaschopnosti. Komisia sa vynasnaží prijať rozhodnutie o pozastavení bezodkladne a najneskôr do troch mesiacov po prijatí úplnej odôvodnenej žiadosti. K rozhodnutiu o pozastavení sa pripojí odôvodnené vyhlásenie s vysvetlením dôvodov pozastavenia.
Pozmeňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
2.  Ak sa pozastavenie odsúhlasí podľa odseku 1, Komisia každoročne preskúma svoje rozhodnutie o pozastavení. Po takomto preskúmaní Komisia buď zruší pozastavenie, alebo rozhodne, že podmienky odseku 1 sú naďalej splnené.
2.  Ak sa pozastavenie odsúhlasí podľa odseku 1, Komisia každoročne preskúma svoje rozhodnutie o pozastavení. Po takomto preskúmaní Komisia buď úplne alebo čiastočne zruší pozastavenie, alebo rozhodne, že podmienky odseku 1 sú naďalej splnené.
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1
Komisia môže na základe odôvodnenej žiadosti strážcu prístupu dočasne pozastaviť uplatňovanie príslušnej povinnosti na jednu alebo viaceré jednotlivé základné platformové služby ešte pred prijatím rozhodnutia podľa odseku 1.
V naliehavých prípadoch Komisia môže na základe odôvodnenej žiadosti strážcu prístupu dočasne pozastaviť uplatňovanie príslušnej povinnosti na jednu alebo viaceré jednotlivé základné platformové služby ešte pred prijatím rozhodnutia podľa odseku 1.
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2
Pri posudzovaní žiadosti Komisia zohľadní najmä vplyv plnenia osobitnej povinnosti na hospodársku životaschopnosť činnosti strážcu prístupu v Únii, ako aj na tretie strany. Pozastavenie môže podliehať podmienkam a povinnostiam, ktoré stanoví Komisia, aby zabezpečila spravodlivú rovnováhu medzi týmito záujmami a cieľmi tohto nariadenia. Takúto žiadosť možno predložiť a vyhovieť jej kedykoľvek pred ukončením posúdenia Komisiou podľa odseku 1.
Pri posudzovaní žiadosti Komisia zohľadní najmä vplyv plnenia osobitnej povinnosti na hospodársku životaschopnosť činnosti strážcu prístupu v Únii, ako aj na tretie strany, najmä na menších komerčných používateľov a spotrebiteľov. Pozastavenie môže podliehať podmienkam a povinnostiam, ktoré stanoví Komisia, aby zabezpečila spravodlivú rovnováhu medzi týmito záujmami a cieľmi tohto nariadenia. Takúto žiadosť možno predložiť a vyhovieť jej kedykoľvek pred ukončením posúdenia Komisiou podľa odseku 1.
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Článok 9 – nadpis
Výnimka z dôvodu nadradeného verejného záujmu
Výnimka z dôvodu verejnej morálky, verejného zdravia alebo verejnej bezpečnosti
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
1.  Komisia môže, na základe odôvodnenej žiadosti strážcu prístupu alebo z vlastnej iniciatívy, rozhodnutím prijatým v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 32 ods. 4 strážcovi prístupu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku z vykonávania osobitnej povinnosti stanovenej v článkoch 5 a 6 v súvislosti s jednotlivou základnou platformovou službou identifikovanou podľa článku 3 ods. 7, ak je takáto výnimka podložená dôvodmi uvedenými v odseku 2 tohto článku. Komisia prijme rozhodnutie o výnimke najneskôr do 3 mesiacov od prijatia úplnej odôvodnenej žiadosti.
1.  Komisia môže, na základe odôvodnenej žiadosti strážcu prístupu alebo z vlastnej iniciatívy, rozhodnutím prijatým v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 32 ods. 4 strážcovi prístupu udeliť úplnú alebo čiastočnú výnimku z vykonávania osobitnej povinnosti stanovenej v článkoch 5 a 6 v súvislosti s jednotlivou základnou platformovou službou identifikovanou podľa článku 3 ods. 7, ak je takáto výnimka podložená dôvodmi uvedenými v odseku 2 tohto článku. Komisia prijme rozhodnutie o výnimke najneskôr do troch mesiacov od prijatia úplnej odôvodnenej žiadosti. K tomuto rozhodnutiu sa pripojí odôvodnené vyhlásenie s vysvetlením dôvodov výnimky.
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 a (nový)
1a.  Ak sa udelí výnimka podľa odseku 1, Komisia preskúma svoje rozhodnutie o výnimke každý rok. Po takomto preskúmaní Komisia buď úplne alebo čiastočne zruší výnimku, alebo rozhodne, že podmienky odseku 1 sa naďalej plnia.
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1
Komisia môže na základe odôvodnenej žiadosti strážcu prístupu alebo z vlastnej iniciatívy dočasne pozastaviť uplatňovanie príslušnej povinnosti na jednu alebo viaceré jednotlivé základné platformové služby ešte pred prijatím rozhodnutia podľa odseku 1.
Komisia môže v naliehavých prípadoch na základe odôvodnenej žiadosti strážcu prístupu alebo z vlastnej iniciatívy dočasne pozastaviť uplatňovanie príslušnej povinnosti na jednu alebo viaceré jednotlivé základné platformové služby ešte pred prijatím rozhodnutia podľa odseku 1.
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1
1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 34 s cieľom aktualizovať povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6, ak na základe prieskumu trhu podľa článku 17 zistí potrebu nových povinností týkajúcich sa praktík, ktoré obmedzujú súťažeschopnosť trhu základných platformových služieb alebo sú nekalé rovnako ako postupy, na ktoré sa vzťahujú povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6.
1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 37, ktorými sa zmenia články 5 a 6 pridaním povinností, ak na základe prieskumu trhu podľa článku 17 zistí, že je to nutné na riešenie praktík, ktoré obmedzujú súťažeschopnosť trhu základných platformových služieb alebo sú nekalé rovnako ako postupy, na ktoré sa vzťahujú povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6. Týmito delegovanými aktmi sa iba môžu pridať nové povinnosti k povinnostiam, ktoré sú uvedené v článkoch 5 a 6.
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 a (nový)
1a.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 37, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, pokiaľ ide o povinnosti uvedené v článkoch 5 a 6. V týchto delegovaných aktoch sa stanovuje iba:
a)  rozsah, v akom sa povinnosť vzťahuje na určité základné platformové služby;
b)  rozsah, v akom sa povinnosť vzťahuje len na podskupinu komerčných používateľov alebo koncových používateľov; alebo
c)  spôsob plnenia povinností s cieľom zabezpečiť ich účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a
a)  existuje nerovnováha medzi právami a povinnosťami komerčných používateľov a strážca prístupu získava od komerčných používateľov výhodu, ktorá je neúmerná službe, ktorú on sám poskytuje komerčným používateľom alebo
a)  existuje nerovnováha medzi právami a povinnosťami komerčných používateľov a strážca prístupu získava od komerčných používateľov výhodu, ktorá je neúmerná službe, ktorú on sám poskytuje komerčným používateľom alebo koncovým používateľom; alebo
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 a (nový)
2a.  V súvislosti s povinnosťou ustanovenou v článku 6 ods. 1 písm. fb) Komisia prijme do ... [18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] delegovaný akt v súlade s článkom 37, ktorým sa dopĺňa toto nariadenie vymedzením primeraného rozsahu a funkcií prepojenia online služieb sociálnych sietí strážcov prístupu, ako aj noriem alebo technických špecifikácií takéhoto prepojenia. Takýmito normami alebo technickými špecifikáciami sa zabezpečí vysoká úroveň bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Pri vypracúvaní noriem alebo technických špecifikácií môže Komisia konzultovať s normalizačnými orgánmi alebo inými príslušnými zainteresovanými stranami, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 1025/2012.
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Článok 11
Článok 11
Článok 6a
Prevencia obchádzania povinností
Prevencia obchádzania povinností
1.  Strážca prístupu musí zabezpečiť úplné a účinné plnenie povinností vyplývajúcich z článkov 5 a 6. Zatiaľ čo povinnosti uvedené v článkoch 5 a 6 sa vzťahujú na základné platformové služby určené podľa článku 3, ich vykonávanie nesmie byť ohrozené žiadnym správaním podniku, ktorého je strážca prístupu súčasťou, bez ohľadu na to, či má toto správanie zmluvnú, obchodnú, technickú alebo akúkoľvek inú povahu.
1.  Strážca prístupu musí zabezpečiť úplné a účinné plnenie povinností vyplývajúcich z článkov 5 a 6.
1a.  Zatiaľ čo povinnosti uvedené v článkoch 5 a 6 sa vzťahujú na základné platformové služby určené podľa článku 3, strážca prístupu vrátane akéhokoľvek podniku, ktorého je strážca prístupu súčasťou, sa nesmie zapojiť do žiadneho správania – bez ohľadu na to, či má toto správanie zmluvnú, obchodnú, technickú alebo akúkoľvek inú povahu –, ktoré hoci by sa aj formálne, koncepčne alebo technicky odlišovalo od správania zakázaného podľa článkov 5 a 6, môže mať v praxi rovnaký cieľ alebo účinok.
1b.  Strážca prístupu sa nesmie zapájať do žiadneho správania, ktoré odrádza od interoperability, a to používaním technických ochranných opatrení, diskriminačných podmienok služby, podriaďovaním aplikačných programovacích rozhraní autorským právam alebo poskytovaním zavádzajúcich informácií.
2.  Ak sa na zabezpečenie súladu s týmto nariadením vyžaduje súhlas so zberom a spracúvaním osobných údajov, strážca prístupu prijme potrebné opatrenia, aby komerčným používateľom buď umožnil priamo získať potrebný súhlas so spracovaním, ak sa vyžaduje podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 a smernice 2002/58/ES, alebo aby súlad s pravidlami a zásadami Únie v oblasti ochrany údajov a súkromia zabezpečil inak, a to aj tak, že komerčným používateľom poskytne v prípade potreby riadne anonymizované údaje. Strážca prístupu nesmie komerčnému používateľovi sťažovať získanie tohto súhlasu v porovnaní so získavaním súhlasu pre jeho vlastné služby.
2.  Ak sa na zabezpečenie súladu s týmto nariadením vyžaduje súhlas so zberom, spracúvaním a zdieľaním osobných údajov, strážca prístupu prijme potrebné opatrenia, aby komerčným používateľom buď umožnil priamo získať potrebný súhlas so spracovaním, ak sa to vyžaduje podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 a smernice 2002/58/ES, alebo aby súlad s pravidlami a zásadami Únie v oblasti ochrany údajov a súkromia zabezpečil inak, a to aj tak, že komerčným používateľom poskytne v prípade potreby riadne anonymizované údaje.
3.  Strážca prístupu nesmie zhoršovať podmienky ani kvalitu žiadnej zo základných platformových služieb poskytovaných komerčným alebo koncovým používateľom, ktorí využívajú práva alebo možnosti stanovené v článkoch 5 a 6, ani neprimerane sťažovať využívanie týchto práv alebo možností.
3.  Strážca prístupu nesmie zhoršovať podmienky ani kvalitu žiadnej zo základných platformových služieb poskytovaných komerčným alebo koncovým používateľom, ktorí využívajú práva alebo možnosti stanovené v článkoch 5 a 6, ani neprimerane sťažovať využívanie týchto práv alebo možností, a to ani tým, že by koncovým používateľom ponúkal možnosti voľby iným než neutrálnym spôsobom, alebo že by prostredníctvom štruktúry, návrhu, funkcie alebo spôsobu fungovania používateľského rozhrania alebo jeho časti oslaboval autonómiu používateľov, ich rozhodovanie alebo výber.
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1
Strážca prístupu informuje Komisiu o akejkoľvek zamýšľanej koncentrácii v zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 139/2004 zahŕňajúcej iného poskytovateľa základných platformových služieb alebo akýchkoľvek iných služieb poskytovaných v digitálnom sektore bez ohľadu na to, či podlieha povinnosti oznámenia orgánu Únie na ochranu hospodárskej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 139/2004 alebo príslušnému vnútroštátnemu orgánu na ochranu hospodárskej súťaže podľa vnútroštátnych pravidiel o fúziách.
Strážca prístupu informuje Komisiu o akejkoľvek zamýšľanej koncentrácii v zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 139/2004 bez ohľadu na to, či podlieha povinnosti oznámenia orgánu Únie na ochranu hospodárskej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 139/2004 alebo príslušnému vnútroštátnemu orgánu na ochranu hospodárskej súťaže podľa vnútroštátnych pravidiel o fúziách.
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1– pododsek 1 a (nový)
Komisia o takýchto oznámeniach informuje príslušné vnútroštátne orgány.
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3
3.  Ak po akejkoľvek koncentrácii uvedenej v odseku 1 dodatočné základné platformové služby samostatne dosiahli prahové hodnoty uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b), dotknutý strážca prístupu o tom informuje Komisiu do troch mesiacov od vykonania koncentrácie a poskytne Komisii informácie uvedené v článku 3 ods. 2.
3.  Ak sa po akejkoľvek koncentrácii uvedenej v odseku 1 preukáže, že dodatočné základné platformové služby samostatne dosiahli prahové hodnoty uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b), dotknutý strážca prístupu o tom informuje Komisiu do troch mesiacov od vykonania koncentrácie a poskytne Komisii informácie uvedené v článku 3 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 a (nový)
3a.  Príslušné vnútroštátne orgány môžu použiť informácie získané podľa odseku 1 na požiadanie Komisie o preskúmanie koncentrácie podľa článku 22 nariadenia (ES) č. 139/2004.
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 b (nový)
3b.   Komisia každoročne zverejňuje zoznam akvizícií, o ktorých ju strážcovia prístupu informovali.
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1
Do šiestich mesiacov od svojho označenia podľa článku 3 predloží strážca prístupu Komisii opis všetkých techník profilovania spotrebiteľov, ktoré uplatňuje na svoje základné platformové služby identifikované podľa článku 3 alebo naprieč nimi, ktorý bol podrobený nezávislému auditu. Tento opis sa aktualizuje aspoň raz ročne.
Do šiestich mesiacov od svojho označenia podľa článku 3 predloží strážca prístupu Komisii a skupine digitálnych regulačných orgánov na vysokej úrovni opis všetkých techník profilovania spotrebiteľov, ktoré uplatňuje na svoje základné platformové služby identifikované podľa článku 3 alebo naprieč nimi, ktorý bol podrobený nezávislému auditu. Tento opis sa aktualizuje aspoň raz ročne. Komisia po konzultácii s dozorným úradníkom EÚ pre ochranu údajov, Európskym výborom pre ochranu údajov, občianskou spoločnosťou a odborníkmi vypracuje normy a postup auditu.
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 a (nový)
Strážca prístupu zverejní prehľad opisu podrobeného auditu uvedeného v prvom odseku, pričom zohľadní nutnosť zachovať obchodné tajomstvo.
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 – písmeno a
a)  nastala podstatná zmena ktorejkoľvek zo skutočností, na ktorých bolo rozhodnutie založené;
a)  nastala podstatná zmena ktorejkoľvek zo skutočností, na ktorých bolo rozhodnutie založené; alebo
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 a (nový)
3a.  Komisia môže o podporu svojho prieskumu trhu taktiež požiadať jeden alebo viacero príslušných vnútroštátnych orgánov.
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1
1.  Komisia môže uskutočniť prieskum trhu na účely preskúmania toho, či by poskytovateľ základných platformových služieb mal byť označený za strážcu prístupu podľa článku 3 ods. 6, alebo s cieľom identifikovať základné platformové služby pre strážcu prístupu podľa článku 3 ods. 7. Vynasnaží sa ukončiť prieskum prijatím rozhodnutia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 32 ods. 4 do dvanástich mesiacov od začatia prieskumu trhu.
1.  Komisia môže uskutočniť prieskum trhu na účely preskúmania toho, či by poskytovateľ základných platformových služieb mal byť označený za strážcu prístupu podľa článku 3 ods. 6, alebo s cieľom identifikovať základné platformové služby pre strážcu prístupu podľa článku 3 ods. 7. Komisia ukončí svoj prieskum prijatím rozhodnutia do dvanástich mesiacov.
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2
2.  V priebehu prieskumu trhu podľa odseku 1 sa Komisia vynasnaží oznámiť svoje predbežné zistenia dotknutému poskytovateľovi základných platformových služieb do šiestich mesiacov od začatia prieskumu. V predbežných zisteniach Komisia vysvetlí, či sa predbežne domnieva, že by poskytovateľ základných platformových služieb mal byť označený za strážcu prístupu podľa článku 3 ods. 6.
2.  V priebehu prieskumu trhu podľa odseku 1 Komisia oznámi svoje predbežné zistenia dotknutému poskytovateľovi základných platformových služieb čo najskôr, v každom prípade najneskôr do šiestich mesiacov od začatia prieskumu. V predbežných zisteniach Komisia vysvetlí, či sa predbežne domnieva, že by poskytovateľ základných platformových služieb mal byť označený za strážcu prístupu podľa článku 3 ods. 6.
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3
3.  Ak poskytovateľ základných platformových služieb dosiahol prahové hodnoty stanovené v článku 3 ods. 2, ale predložil dostatočne podložené argumenty v súlade s článkom 3 ods. 4, Komisia sa vynasnaží ukončiť prieskum trhu do piatich mesiacov od začatia prieskumu trhu rozhodnutím podľa odseku 1. V takom prípade sa Komisia vynasnaží oznámiť svoje predbežné zistenia podľa odseku 2 poskytovateľovi základných platformových služieb do troch mesiacov od začatia prieskumu.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4
4.  Ak Komisia v súlade s článkom 3 ods. 6 označí za strážcu prístupu poskytovateľa základných platformových služieb, ktorý ešte nemá zakorenené a trvalé postavenie vo svojich činnostiach, ale predpokladá sa, že takéto postavenie dosiahne v blízkej budúcnosti, vyhlási za uplatniteľné na daného strážcu prístupu len povinnosti stanovené v článku 5 písm. b) a v článku 6 ods. 1 písm. e), f), h) a i), ako sa uvádzajú v rozhodnutí o označení. Komisia vyhlási za uplatniteľné len tie povinnosti, ktoré sú primerané a potrebné, aby sa zabránilo tomu, že dotknutý strážca prístupu dosiahne nekalými prostriedkami zakorenené a trvalé postavenie svojich činností. Komisia preskúma takéto označenie v súlade s postupom stanoveným v článku 4.
4.  Ak Komisia v súlade s článkom 3 ods. 6 označí za strážcu prístupu poskytovateľa základných platformových služieb, ktorý ešte nemá zakorenené a trvalé postavenie vo svojich činnostiach, ale predpokladá sa, že takéto postavenie dosiahne v blízkej budúcnosti, vyhlási za uplatniteľné na daného strážcu prístupu povinnosti stanovené v článku 5 a v článku 6. Komisia preskúma takéto označenie v súlade s článkom 4.
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1
1.  Ak z prieskumu trhu vyplynie, že strážca prístupu systematicky porušoval povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6 a ďalej posilňoval alebo rozširoval svoje postavenie strážcu prístupusúvislosti s charakteristikami podľa článku 3 ods. 1, Komisia môže rozhodnutím prijatým v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 32 ods. 4 uložiť takémuto strážcovi prístupu akékoľvek behaviorálne alebo štrukturálne nápravné opatrenia, ktoré sú úmerné spáchanému porušeniu a potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením. Komisia ukončí svoj prieskum prijatím rozhodnutia do dvanástich mesiacov od začatia prieskumu trhu.
1.  Komisia môže vykonať prieskum trhu s cieľom preskúmať, či sa strážca prístupu dopúšťa systematického neplnia povinností. Ak z prieskumu trhu vyplynie, že strážca prístupu systematicky porušoval povinnosti stanovené v článkoch 5 a 6, Komisia môže uložiť tomuto strážcovi prístupu také behaviorálne alebo štrukturálne nápravné opatrenia, ktoré sú účinné a potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením. Komisia je v prípadoch, keď je to vhodné, oprávnená požadovať testovanie nápravných opatrení s cieľom optimalizovať ich účinnosť. Komisia ukončí svoj prieskum prijatím rozhodnutia čo najskôr, v každom prípade najneskôr do dvanástich mesiacov od začatia prieskumu trhu.
Pozmeňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 a (nový)
1a.  Podľa odseku 1 môže Komisia na ohraničené obdobie obmedziť strážcov prístupu v uskutočňovaní akvizícií v oblastiach relevantných pre toto nariadenie, a to za predpokladu, že takéto obmedzenia sú primerané a potrebné na nápravu škody spôsobenej opakovanými porušeniami alebo na zabránenie ďalším škodám na súťažeschopnosti a spravodlivosti vnútorného trhu.
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2
2.  Komisia môže uložiť štrukturálne nápravné opatrenia podľa odseku 1 len vtedy, ak buď neexistuje žiadne rovnako účinné behaviorálne nápravné opatrenie alebo ak by akékoľvek rovnako účinné behaviorálne nápravné opatrenie znamenalo pre dotknutého strážcu prístupu väčšie zaťaženie ako štrukturálne nápravné opatrenie.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3
3.  Má sa za to, že strážca prístupu sa dopustil systematického nedodržiavania povinností stanovených v článku 5 a 6, ak Komisia v období piatich rokov pred prijatím rozhodnutia o začatí prieskumu trhu na účely možného prijatia rozhodnutia podľa tohto článku vydala najmenej tri rozhodnutia o neplnení povinností podľa článku 25 alebo uložení pokút podľa článku 26 proti strážcovi prístupu v súvislosti s ktoroukoľvek z jeho základných platformových služieb.
3.  Má sa za to, že strážca prístupu sa dopustil systematického nedodržiavania povinností stanovených v článku 5 a 6, ak Komisia v období desiatich rokov pred prijatím rozhodnutia o začatí prieskumu trhu na účely možného prijatia rozhodnutia podľa tohto článku vydala najmenej dve rozhodnutia o neplnení povinností podľa článku 25 alebo uložení pokút podľa článku 26 proti strážcovi prístupu v súvislosti s ktoroukoľvek z jeho základných platformových služieb.
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4
4.  Má sa za to, že strážca prístupu ďalej posilňoval alebo rozširoval svoje postavenie strážcu prístupu v súvislosti s charakteristikami podľa článku 3 ods. 1, ak vplyv strážcu prístupu na vnútorný trh ďalej rástol, jeho význam ako brány prístupu komerčných používateľov ku koncovým používateľom sa ďalej zvyšoval alebo má strážca prístupu ešte zakorenenejšie a trvalejšie postavenie činností.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 171
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 5
5.  Komisia oznámi svoje námietky dotknutému strážcovi prístupu do šiestich mesiacov od začatia prieskumu. Komisia vo svojich námietkach vysvetlí, či sa predbežne domnieva, že sú podmienky odseku 1 splnené, a aké nápravné opatrenie alebo opatrenia predbežne považuje za nevyhnutné a primerané.
5.  Komisia oznámi svoje námietky dotknutému strážcovi prístupu čo najskôr, v každom prípade najneskôr do štyroch mesiacov od začatia prieskumu. Komisia vo svojich námietkach vysvetlí, či sa predbežne domnieva, že sú podmienky odseku 1 splnené, a aké nápravné opatrenie alebo opatrenia predbežne považuje za účinné a nevyhnutné.
Pozmeňujúci návrh 172
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6
6.  Komisia môže kedykoľvek počas prieskumu trhu predĺžiť jeho trvanie, ak je predĺženie objektívne odôvodnené a primerané. Predĺženie sa môže vzťahovať na lehotu, v rámci ktorej musí Komisia vzniesť námietky, alebo na lehotu na prijatie konečného rozhodnutia. Celkové trvanie akéhokoľvek predĺženia alebo predĺžení podľa tohto odseku nesme presiahnuť šesť mesiacov. Komisia môže zvážiť záväzky podľa článku 23 a vo svojom rozhodnutí môže vyhlásiť ich záväznosť.
6.  Komisia môže počas prieskumu trhu predĺžiť jeho trvanie, ak je takéto predĺženie objektívne odôvodnené a primerané. Predĺženie sa môže vzťahovať na lehotu, v rámci ktorej musí Komisia vzniesť námietky, alebo na lehotu na prijatie konečného rozhodnutia. Celkové trvanie akéhokoľvek predĺženia alebo predĺžení podľa tohto odseku nesme presiahnuť šesť mesiacov.
Pozmeňujúci návrh 173
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6 a (nový)
6a.  S cieľom zabezpečiť účinné dodržiavanie povinností strážcu prístupu stanovených v článkoch 5 alebo 6 Komisia pravidelne preskúmava nápravné opatrenia, ktoré ukladá v súlade s týmto článkom ods. 1. Komisia je oprávnená upravovať tieto nápravné opatrenia, ak po vyšetrovaní zistí, že nie sú účinné.
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1
Komisia môže uskutočniť prieskum trhu s cieľom preskúmať, či by sa do zoznamu základných platformových služieb mala doplniť jedna alebo viaceré služby v rámci digitálneho sektora, alebo zistiť druhy praktík, ktoré môžu obmedzovať súťažeschopnosť trhu základných platformových služieb alebo byť nekalé a ktorými sa toto nariadenie účinne nezaoberá. Najneskôr do 24 mesiacov od začatia prieskumu trhu vydá verejnú správu.
Komisia môže uskutočniť prieskum trhu s cieľom preskúmať, či by sa do zoznamu základných platformových služieb mala doplniť jedna alebo viaceré služby v rámci digitálneho sektora, alebo zistiť druhy praktík, ktoré môžu obmedzovať súťažeschopnosť trhu základných platformových služieb alebo byť nekalé a ktorými sa toto nariadenie účinne nezaoberá. Najneskôr do 18 mesiacov od začatia prieskumu trhu vydá verejnú správu.
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – písmeno b a (nové)
ba)  Komisia je oprávnená uložiť predbežné opatrenia, ak existuje riziko vážneho a okamžitého poškodenia komerčných používateľov alebo koncových používateľov služieb strážcov prístupu.
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1
1.  Komisia môže formou jednoduchej žiadosti alebo rozhodnutím požiadať podniky a združenia podnikov o poskytnutie všetkých potrebných informácií, a to aj na účely monitorovania, vykonávania a presadzovania pravidiel stanovených v tomto nariadení. Komisia môže tiež požiadať o prístup k databázam a algoritmom podnikov a o ich vysvetlenie formou jednoduchej žiadosti alebo rozhodnutím.
1.  Komisia môže formou jednoduchej žiadosti alebo rozhodnutím požiadať podniky a združenia podnikov o poskytnutie všetkých potrebných informácií, a to aj na účely monitorovania, vykonávania a presadzovania pravidiel stanovených v tomto nariadení. Komisia môže tiež požiadať o prístup k databázam, algoritmom podnikov a informáciám o testovaniach a o ich vysvetlenie formou jednoduchej žiadosti alebo rozhodnutím.
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2
2.  Komisia môže požiadať podniky a združenia podnikov o informácie podľa odseku 1 aj pred začatím prieskumu trhu podľa článku 14 alebo konania podľa článku 18.
2.  Komisia môže požiadať podniky a združenia podnikov o informácie podľa odseku 1 aj pred začatím prieskumu trhu podľa článku 14.
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4
4.  Keď Komisia žiada podniky alebo združenia podnikov o poskytnutie informácií formou rozhodnutia, uvedie účel žiadosti, upresní, aké informácie sa požadujú, a stanoví lehotu na poskytnutie informácií. Keď Komisia žiada podniky o poskytnutie prístupu k databázam a algoritmom, uvedie právny základ a účel žiadosti a stanoví lehotu na poskytnutie tohto prístupu. Uvedie tiež sankcie podľa článku 26 a uvedie alebo uloží penále podľa článku 27. Ďalej uvedie právo na preskúmanie rozhodnutia Súdnym dvorom.
4.  Keď Komisia žiada podniky alebo združenia podnikov o poskytnutie informácií formou rozhodnutia, uvedie účel žiadosti, upresní, aké informácie sa požadujú, a stanoví lehotu na poskytnutie informácií. Keď Komisia žiada podniky o poskytnutie prístupu k databázam a algoritmom, uvedie účel žiadosti, špecifikuje, aké informácie sa požadujú, a stanoví lehotu na poskytnutie tohto prístupu. Uvedie tiež sankcie podľa článku 26 a uvedie alebo uloží penále podľa článku 27. Ďalej uvedie právo na preskúmanie rozhodnutia Súdnym dvorom.
Pozmeňujúci návrh 179
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1
Komisia môže vypočuť akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá súhlasí s tým, aby bola vypočutá, na účely zhromažďovania informácií týkajúcich sa predmetu vyšetrovania, a to aj v súvislosti s monitorovaním, vykonávaním a presadzovaním pravidiel stanovených v tomto nariadení.
Komisia a príslušné vnútroštátne orgány podľa článku 31c môžu vypočuť akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá súhlasí s tým, aby bola vypočutá, na účely zhromažďovania informácií týkajúcich sa predmetu vyšetrovania, a to aj v súvislosti s monitorovaním, vykonávaním a presadzovaním pravidiel stanovených v tomto nariadení.
Pozmeňujúci návrh 180
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2
2.  Kontroly na mieste sa môžu vykonávať aj s pomocou audítorov alebo znalcov vymenovaných Komisiou podľa článku 24 ods. 2.
2.  Kontroly na mieste sa môžu vykonávať aj s pomocou rotujúcich audítorov alebo znalcov vymenovaných Komisiou podľa článku 24 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1
1.  V naliehavých prípadoch z dôvodu rizika vážnej a nenapraviteľnej ujmy pre komerčných používateľov alebo koncových používateľov strážcov prístupu môže Komisia na základe prima facie zistenia porušenia článku 5 alebo 6 nariadiť rozhodnutím prijatým v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 32 ods. 4 predbežné opatrenia voči strážcovi prístupu.
1.  V naliehavých prípadoch z dôvodu rizika vážnej a bezprostrednej ujmy pre komerčných používateľov alebo koncových používateľov strážcov prístupu môže Komisia na základe prima facie zistenia porušenia článku 5 alebo 6 nariadiť rozhodnutím prijatým v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 32 ods. 4 predbežné opatrenia voči strážcovi prístupu.
Pozmeňujúci návrh 182
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2
2.  Rozhodnutie podľa odseku 1 sa môže prijať len v súvislosti s konaním začatým na účely možného prijatia rozhodnutia o neplnení povinnosti podľa článku 25 ods. 1. Rozhodnutie sa uplatňuje na vymedzené obdobie a toto obdobie sa môže podľa potreby predĺžiť.
2.  Rozhodnutie podľa odseku 1 sa prijme len v súvislosti s konaním začatým na účely možného prijatia rozhodnutia o neplnení povinnosti podľa článku 25 ods. 1. Toto rozhodnutie sa uplatňuje na vymedzené obdobie, ktoré sa môže predĺžiť, ak je to potrebné a primerané.
Pozmeňujúci návrh 183
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 a (nový)
2a.  V naliehavých prípadoch z dôvodu rizika vážnej a nenapraviteľnej ujmy pre komerčných používateľov alebo koncových používateľov služieb strážcov prístupu vyplývajúcej z nových postupov zavedených jedným alebo viacerými strážcami prístupu, ktoré by mohli narušiť súťažeschopnosť základných platformových služieb alebo ktoré by mohli byť nespravodlivé podľa článku 10 ods. 2, môže Komisia uložiť príslušným strážcom prístupu predbežné opatrenia s cieľom zabrániť naplneniu takéhoto rizika.
Pozmeňujúci návrh 184
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 b (nový)
2b.  Rozhodnutie uvedené v tomto článku ods. 2a možno prijať len v rámci prieskumu trhu podľa článku 17 a do šiestich mesiacov od začatia takéhoto prieskumu. Dočasné opatrenia sa uplatňujú počas určeného časového obdobia a v každom prípade sa obnovia alebo zrušia s cieľom zohľadniť konečné rozhodnutie vyplývajúce z prieskumu trhu podľa článku 17.
Pozmeňujúci návrh 185
Návrh nariadenia
Článok 23
Článok 23
vypúšťa sa
Záväzky
1.  Ak dotknutý strážca prístupu ponúkne počas konania podľa článkov 16 alebo 25 záväzky v prípade príslušných základných platformových služieb s cieľom zabezpečiť plnenie povinností stanovených v článkoch 5 a 6, Komisia môže rozhodnutím prijatým v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 32 ods. 4 vyhlásiť tieto záväzky za záväzné pre daného strážcu prístupu a vyhlásiť, že neexistujú žiadne ďalšie dôvody na prijatie opatrení.
2.  Komisia môže na požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy obnoviť rozhodnutím príslušné konanie, ak:
a)  nastala podstatná zmena ktorejkoľvek zo skutočností, na ktorých bolo rozhodnutie založené;
b)  dotknutý strážca prístupu koná v rozpore so svojimi záväzkami;
(c)  rozhodnutie bolo založené na neúplných, nesprávnych alebo zavádzajúcich informáciách poskytnutých stranami.
3.  Ak sa Komisia domnieva, že záväzkami, ktoré predložil dotknutý strážca prístupu, sa nemôže zabezpečiť účinné dodržiavanie povinností stanovených v článkoch 5 a 6, vysvetlí dôvody, prečo v rozhodnutí o ukončení príslušného konania nevyhlásila tieto záväzky za záväzné.
Pozmeňujúci návrh 186
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1
1.  Komisia môže prijať potrebné opatrenia na monitorovanie účinného vykonávania a dodržiavania povinností stanovených v článkoch 5 a 6 a rozhodnutí prijatých podľa článkov 7, 16, 22 a 23.
1.  Komisia prijme potrebné opatrenia na monitorovanie účinného vykonávania a dodržiavania povinností stanovených v článkoch 5 a 6 a rozhodnutí prijatých podľa článkov 7, 16, 22 a 23.
Pozmeňujúci návrh 187
Návrh nariadenia
Článok 24 a (nový)
Článok 24a
Mechanizmus podávania sťažností
1.   Komerční používatelia, konkurenti, koncoví používatelia základných platformových služieb, ako aj ich zástupcovia alebo iná osoba s oprávneným záujmom môžu príslušným vnútroštátnym orgánom podať sťažnosť na každý postup alebo správanie strážcov prístupu, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, vrátane nedodržiavania povinností.
Príslušné vnútroštátne orgány posúdia takéto sťažnosti a oznámia ich Komisii.
Komisia posúdi, či sú opodstatnené dôvody začať konanie podľa článku 18 alebo prieskum trhu podľa článku 14.
2.   Na sťažnosti a pri nahlasovaní porušení tohto nariadenia a na ochranu osôb nahlasujúcich takéto porušenia sa uplatňuje smernica (EÚ) 2019/1937.
Pozmeňujúci návrh 188
Návrh nariadenia
Článok 24 b (nový)
Článok 24b
Funkcia dodržiavania súladu s predpismi
1.   Strážcovia prístupu zriadia funkciu dodržiavania súladu s predpismi, ktorá je nezávislá od prevádzkových funkcií strážcu prístupu, a vymenujú jedného alebo viacerých pracovníkov zodpovedných za dodržiavanie súladu s predpismi vrátane vedúceho tejto funkcie.
2.   Strážca prístupu zabezpečí, aby funkcia dodržiavania súladu s predpismi podľa odseku 1 mala dostatočnú právomoc, postavenie a zdroje, ako aj prístup k riadiacemu orgánu strážcu prístupu s cieľom monitorovať dodržiavanie súladu s týmto nariadením zo strany strážcu prístupu.
3.   Strážca prístupu zabezpečí, aby pracovníci zodpovední za dodržiavanie súladu s predpismi vymenovaní podľa odseku 1 mali odbornú kvalifikáciu, znalosti, skúsenosti a schopnosti potrebné na plnenie úloh uvedených v odseku 4.
Strážca prístupu takisto zabezpečí, aby vedúcim funkcie dodržiavania súladu s predpismi vymenovaný podľa odseku 1 bol vrcholový manažér s osobitnou zodpovednosťou za funkciu dodržiavania súladu s predpismi a bol nezávislý od prevádzkových funkcií a riadiaceho orgánu strážcu prístupu.
4.   Vedúci funkcie dodržiavania súladu s predpismi podlieha priamo riadiacemu orgánu strážcu prístupu a má právomoc vyjadrovať obavy a varovať tento orgán v prípade rizika nedodržiavania súladu s týmto nariadením bez toho, aby boli dotknuté povinnosti riadiaceho orgánu v jeho dozorných a riadiacich funkciách.
Vedúci funkcie dodržiavania súladu s predpismi nemôže byť odvolaný bez predchádzajúceho súhlasu riadiaceho orgánu strážcu prístupu.
5.   Pracovníci zodpovední za dodržiavanie súladu s predpismi vymenovaní strážcom prístupu podľa odseku 1 dohliadajú na dodržiavanie povinností stanovených v tomto nariadení zo strany strážcu prístupu, a to prinajmenšom vrátane týchto úloh:
a)   organizovanie a monitorovanie opatrení a činností strážcov prístupu, ktorých cieľom je zabezpečiť dodržiavanie povinností stanovených v tomto nariadení, a dohľad nad nimi;
b)   informovanie a poradenstvo manažmentu a zamestnancom strážcu prístupu v súvislosti s príslušnými povinnosťami podľa tohto nariadenia;
c)   v prípade potreby monitorovanie dodržiavania záväzkov, ktoré sa stali záväznými podľa článku 23, bez toho, aby bola dotknutá možnosť Komisie vymenovať nezávislých externých znalcov podľa článku 24 ods. 2.
d)   spolupracovanie s Komisiou na účely tohto nariadenia.
6.   Strážcovia prístupu oznámia Komisii meno a kontaktné údaje vedúceho funkcie dodržiavania súladu s predpismi.
7.   Riadiaci orgán strážcu prístupu vymedzí mechanizmy správy a riadenia strážcu prístupu, ktoré zabezpečujú nezávislosť funkcie dodržiavania súladu s predpismi vrátane oddelenia povinností v organizácii strážcu prístupu a predchádzania konfliktom záujmov, a vykonáva dohľad nad týmito mechanizmami a zodpovedá za ich vykonávanie.
Pozmeňujúci návrh 189
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 – písmeno e
e)  záväzky vyhlásené za právne záväzné podľa článku 23.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 190
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 a (nový)
1a.  Komisia prijme svoje rozhodnutie do 12 mesiacov od začatia konania podľa článku 18.
Pozmeňujúci návrh 191
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2
2.  Pred prijatím rozhodnutia podľa odseku 1 Komisia svoje predbežné zistenia oznámi dotknutému strážcovi prístupu. V predbežných zisteniach Komisia vysvetlí opatrenia, ktoré zvažuje prijať alebo o ktorých sa domnieva, že by ich mal prijať strážca prístupu s cieľom účinne riešiť predbežné zistenia.
2.  Pred prijatím rozhodnutia podľa odseku 1 Komisia svoje predbežné zistenia oznámi dotknutému strážcovi prístupu. V týchto predbežných zisteniach Komisia vysvetlí opatrenia, ktoré zvažuje prijať alebo o ktorých sa domnieva, že by ich mal prijať strážca prístupu s cieľom účinne riešiť predbežné zistenia.
Pozmeňujúci návrh 192
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 4
4.  Strážca prístupu poskytne Komisii opis opatrení, ktoré prijal na zabezpečenie súladu s rozhodnutím prijatým podľa odseku 1.
4.  (Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 193
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – úvodná časť
1.  V rozhodnutí podľa článku 25 môže Komisia uložiť strážcovi prístupu pokuty, ktoré nepresahujú 10 % jeho celkového obratu v predchádzajúcom účtovnom období, ak zistí, že strážca prístupu úmyselne alebo z nedbanlivosti nedodržiaval:
1.  V rozhodnutí podľa článku 25 môže Komisia uložiť strážcovi prístupu pokuty, ktoré nie sú nižšie ako 4 % a nepresahujú 20 % jeho celkového celosvetového obratu v predchádzajúcom účtovnom období, ak zistí, že strážca prístupu úmyselne alebo z nedbanlivosti nedodržiaval:
Pozmeňujúci návrh 194
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  povinnosť oznamovať informácie, ktoré sa vyžadujú podľa článku 12;
Pozmeňujúci návrh 195
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno a b (nové)
ab)  povinnosť oznamovať informácie, ktoré sa vyžadujú podľa článku 13, alebo poskytol nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce informácie;
Pozmeňujúci návrh 196
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno e
e)  záväzok vyhlásený za záväzný na základe rozhodnutia podľa článku 23.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 197
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 – písmeno b
b)  neoznámia informácie, ktoré sa vyžadujú podľa článku 12, alebo poskytnú nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce informácie;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 198
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 – písmeno c
c)  nepredložia opis, ktorý sa vyžaduje podľa článku 13;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 199
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2
2.  Ak si podniky splnili povinnosť, ktorú malo penále vynútiť, Komisia môže rozhodnutím prijatým v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 32 ods. 4 určiť konečnú sumu penále vo výške, ktorá je nižšia ako suma určená podľa pôvodného rozhodnutia.
2.  Ak si podniky splnili povinnosť, ktorú malo penále vynútiť, Komisia môže rozhodnutím prijatým v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 32 ods. 4 určiť konečnú sumu penále.
Pozmeňujúci návrh 200
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1
1.  Právomoci zverené Komisii článkami 26 a 27 podliehajú trojročnej premlčacej lehote.
1.  Právomoci zverené Komisii článkami 26 a 27 podliehajú päťročnej premlčacej lehote.
Pozmeňujúci návrh 201
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Komisia pred prijatím rozhodnutia podľa článku 7, článku 8 ods. 1, článku 9 ods. 1, článkov 15, 16, 22, 23, 25 a 26 a článku 27 ods. 2 poskytne dotknutému strážcovi prístupu alebo podniku alebo združeniu podnikov príležitosť vypočutia v súvislosti s:
1.  Komisia pred prijatím rozhodnutia podľa článku 7, článku 8 ods. 1, článku 9 ods. 1, článkov 15, 16, 22, 23, 25 a 26 a článku 27 ods. 2 poskytne dotknutému strážcovi prístupu alebo podniku alebo združeniu podnikov vrátane tretích strán s oprávneným záujmom príležitosť vypočutia v súvislosti s:
Pozmeňujúci návrh 202
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2
2.  Dotknutí strážcovia prístupu, podniky a združenia podnikov môžu predložiť svoje pripomienky k predbežným zisteniam Komisie v lehote, ktorú stanoví Komisia vo svojich predbežných zisteniach a ktorá nesmie byť kratšia ako 14 dní.
2.  Dotknutí strážcovia prístupu, podniky a združenia podnikov vrátane tretích strán s oprávneným záujmom môžu predložiť svoje pripomienky k predbežným zisteniam Komisie v lehote, ktorú stanoví Komisia vo svojich predbežných zisteniach a ktorá nesmie byť kratšia ako 14 dní.
Pozmeňujúci návrh 203
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 3
3.  Komisia svoje rozhodnutia založí len na námietkach, ku ktorým sa dotknutí strážcovia prístupu, podniky a združenia podnikov mohli vyjadriť.
3.  Komisia svoje rozhodnutia založí len na námietkach, ku ktorým sa dotknutí strážcovia prístupu, podniky, združenia podnikov a tretie strany s oprávneným záujmom mohli vyjadriť.
Pozmeňujúci návrh 233
Návrh nariadenia
Článok 30 a (nový)
Článok 30a
Zodpovednosť
1.   Komisia prijme výročnú správu o stave digitálneho hospodárstva. Táto správa obsahuje analýzu postavenia na trhu, vplyvu a obchodných modelov strážcov prístupu na spoločnom trhu. Správa obsahuje zhrnutie ich činností, najmä opatrení v oblasti dohľadu prijatých podľa kapitol II a IV tohto nariadenia, ako aj posúdenie toho, či sú pravidlá hospodárskej súťaže, ustanovenia tohto nariadenia (a nariadenia XX/2021 o akte o digitálnych službách) a súčasná úroveň presadzovania primerané na riešenie protisúťažného konania a zabezpečenie súťažeschopnosti a spravodlivosti digitálnych trhov. Táto výročná správa zahŕňa aj posúdenie správ o audite predpokladaných v článku 13 a posúdenie vplyvu nových digitálnych produktov a služieb na spoločnosť a ich potenciálneho vplyvu na duševné zdravie, správanie používateľov, dezinformácie, polarizáciu a demokraciu. Pri plnení tohto mandátu Komisia koordinuje svoje úsilie v oblasti dohľadu a monitorovania s úsilím plánovaným v akte o digitálnych službách, aby sa dosiahli čo najlepšie synergie.
2.   Európsky parlament môže prostredníctvom svojich príslušných výborov každoročne poskytovať stanovisko k správe Komisie vrátane návrhov na prieskum trhu nových služieb a nových postupov podľa článku 17.
3.   Komisia písomne odpovie na stanovisko prijaté Európskym parlamentom, ako aj na každú výzvu na činnosť týkajúcu sa článku 17 vrátane zdôvodnenia predpokladanej nečinnosti a na každú otázku, ktorú jej adresuje Európsky parlament alebo Rada, a to do piatich týždňov od jeho doručenia.
4.   Na žiadosť Európskeho parlamentu sa Komisia zúčastní na vypočutí v Európskom parlamente. Vypočutie sa uskutočňuje aspoň dvakrát ročne. Príslušný komisár vystúpi s vyhlásením v Európskom parlamente a zodpovie na všetky otázky jeho poslancov vždy, keď je o to požiadaný. Okrem toho sa prostredníctvom výmeny názorov, ktorá sa uskutoční najmenej štyrikrát ročne, zabezpečí nepretržitý dialóg na vysokej úrovni medzi Európskym parlamentom a Komisiou.
Pozmeňujúci návrh 204
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1
1.  Informácie zhromaždené podľa článkov 3, 12, 13, 19, 20 a 21 sa použijú len na účely tohto nariadenia.
1.  Informácie zhromaždené podľa článkov 3, 19, 20, 21 a 31d sa použijú len na účely tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 205
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 a (nový)
1a.  Informácie zhromaždené podľa článku 12 sa použijú len na účely tohto nariadenia a nariadenia (ES) č. 139/2004.
Pozmeňujúci návrh 206
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 b (nový)
1b.  Informácie zhromaždené podľa článku 13 sa použijú len na účely tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) 2016/679.
Pozmeňujúci návrh 207
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2
2.  Bez toho, aby bola dotknutá výmena a využívanie informácií poskytnutých na účely použitia podľa článkov 32 a 33, Komisia, orgány členských štátov a ich úradníci, zamestnanci a iné osoby pracujúce pod ich dohľadom, ani žiadna fyzická ani právnická osoba vrátane audítorov a znalcov vymenovaných podľa článku 24 ods. 2 nezverejnia informácie, ktoré získali alebo si vymenili podľa tohto nariadenia a na ktoré sa vzťahuje povinnosť služobného tajomstva. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na všetkých zástupcov a znalcov členských štátov, ktorí sa zúčastňujú na akejkoľvek z činností Poradného výboru pre digitálne trhy podľa článku 32.
2.  Bez toho, aby bola dotknutá výmena a využívanie informácií poskytnutých na účely použitia podľa článkov 12, 13, 31d, 32 a 33, Komisia, orgány členských štátov a ich úradníci, zamestnanci a iné osoby pracujúce pod ich dohľadom, ani žiadna fyzická ani právnická osoba vrátane audítorov a znalcov vymenovaných podľa článku 24 ods. 2 nezverejnia informácie, ktoré získali alebo si vymenili podľa tohto nariadenia a na ktoré sa vzťahuje povinnosť služobného tajomstva. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na všetkých zástupcov a znalcov členských štátov, ktorí sa zúčastňujú na akejkoľvek z činností Poradného výboru pre digitálne trhy podľa článku 32.
Pozmeňujúci návrh 208
Návrh nariadenia
Článok 31 a (nový)
Článok 31a
Európska skupina digitálnych regulačných orgánov na vysokej úrovni
1.   Komisia zriadi európsku skupinu digitálnych regulačných orgánov na vysokej úrovni (ďalej len „skupina“) vo forme skupiny expertov, ktorá pozostáva zo zástupcu Komisie, zástupcu príslušných orgánov Únie, zástupcov vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a zástupcov ďalších príslušných vnútroštátnych orgánov v špecifických odvetviach vrátane orgánov pre ochranu osobných údajov, orgánov v oblasti elektronických komunikácií a ochrany spotrebiteľa.
2.   Na účely odseku 1 príslušné vnútroštátne orgány v skupine zastupujú ich príslušní vedúci. S cieľom uľahčiť prácu skupiny jej Komisia poskytne sekretariát.
3.   Práca skupiny môže byť organizovaná v rámci expertných pracovných skupín, ktoré vytvárajú tímy odborníkov naprieč regulačnými orgánmi poskytujúce Komisii vysokú úroveň odborných znalostí.
Pozmeňujúci návrh 209
Návrh nariadenia
Článok 31 b (nový)
Článok 31b
Úlohy európskej skupiny digitálnych regulačných orgánov na vysokej úrovni
1.   Skupina pomáha Komisii pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania tohto nariadenia a monitorovaní jeho dodržiavania, a to prostredníctvom poradenstva, odborných znalostí a odporúčaní. Na tento účel má skupina tieto úlohy:
a)   skúmať otázky súvisiace so spoluprácou a koordináciou medzi Komisiou a členskými štátmi pri ich opatreniach na presadzovanie práva, a to podporou výmeny informácií a najlepších postupov týkajúcich sa ich práce a zásad a postupov rozhodovania s cieľom vytvoriť jednotný regulačný prístup;
b)   predkladať Komisii odporúčania týkajúce sa potreby vykonať prieskumy trhu podľa článkov 14, 15, 16 a 17;
c)   predkladať Komisii odporúčania týkajúce sa potreby aktualizovať povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia podľa článkov 5 a 6;
d)   poskytovať Komisii poradenstvo a odborné znalosti pri príprave legislatívnych návrhov a politických iniciatív, a to aj podľa článku 38;
e)   poskytovať Komisii poradenstvo a odborné znalosti pri príprave delegovaných aktov;
f)   v prípade potreby poskytovať poradenstvo a odborné znalosti pri včasnej príprave vykonávacích aktov pred predložením výboru v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011; ako aj
g)   na žiadosť Komisie poskytovať technické poradenstvo a odborné znalosti pred prijatím rozhodnutia o špecifikácii podľa článku 7.
2.   Skupina každý rok podáva Európskemu parlamentu správu o svojej činnosti a predkladá odporúčania a politické návrhy týkajúce sa presadzovania tohto nariadenia a iných záležitostí, ktoré prispievajú k rozvoju jednotného regulačného prístupu k digitálnemu jednotnému trhu.
3.   Skupina stanoví svoj rokovací poriadok v súlade s pravidlami Komisie týkajúcimi sa expertných skupín stanovenými rozhodnutím Komisie C(2016)3301.
4.   Stretnutia skupiny so zainteresovanými stranami a strážcami prístupu sa každý mesiac registrujú a uverejňujú v súlade s registrom transparentnosti EÚ.
Pozmeňujúci návrh 210
Návrh nariadenia
Článok 31 c (nový)
Článok 31c
Úloha vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a iných príslušných orgánov
1.   Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže, ako aj ďalšie príslušné orgány, ktoré určil členský štát, pomáhajú Komisii pri monitorovaní plnenia povinností stanovených v tomto nariadení a pri monitorovaní ich presadzovania a pravidelne podávajú Komisii správy o dodržiavaní tohto nariadenia.
2.   Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže, ako aj ďalšie príslušné orgány môžu za koordinácie Komisie poskytovať podporu pri prieskume trhu alebo konaniach podľa článku 7 ods. 2 a článkov 15, 16, 17, 19, 20 a 21 zhromažďovaním informácií a poskytovaním odborných znalostí.
3.   Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže, ako aj ďalšie príslušné orgány môžu zhromažďovať sťažnosti v súlade s postupom stanoveným v článku 24a.
Pozmeňujúci návrh 211
Návrh nariadenia
Článok 31 d (nový)
Článok 31d
Spolupráca a koordinácia s členskými štátmi
1.   Komisia a členské štáty úzko spolupracujú a koordinujú svoje opatrenia na presadzovanie práva s cieľom zabezpečiť súdržné, účinné a dopĺňajúce presadzovanie tohto nariadenia.
2.   Ak má vnútroštátny orgán v úmysle začať vyšetrovanie týkajúce sa strážcov prístupu na základe vnútroštátnych právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 6, písomne informuje Komisiu o prvom formálnom vyšetrovacom opatrení, a to pred začatím jeho vykonávania alebo bezprostredne po ňom. Tieto informácie môžu byť sprístupnené aj vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže, ako aj iným príslušným orgánom ďalších členských štátov.
3.   Ak má vnútroštátny orgán v úmysle uložiť strážcom prístupu povinnosti na základe vnútroštátnych právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 6, oznámi Komisii návrh opatrenia a jeho odôvodnenie, a to najneskôr 60 dní pred jeho prijatím. Tieto informácie môžu byť sprístupnené aj vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže, ako aj iným príslušným orgánom ďalších členských štátov. Ak Komisia do 60 dní oznámi dotknutému vnútroštátnemu orgánu, že navrhované opatrenie je v rozpore s týmto nariadením alebo s rozhodnutím prijatým Komisiou podľa tohto nariadenia alebo s rozhodnutím, ktoré Komisia plánuje v konaniach, ktoré začala, tento vnútroštátny orgán opatrenie neprijme.
4.   Komisia a vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže, ako aj ďalšie príslušné orgány členských štátov presadzujúce pravidlá uvedené v článku 1 ods. 6 majú právomoc poskytovať si navzájom akékoľvek skutkové alebo právne záležitosti vrátane dôverných informácií.
5.   Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže, ako aj ďalšie príslušné orgány členských štátov, ktoré presadzujú pravidlá uvedené v článku 1 ods. 6, môžu uskutočniť konzultáciu s Komisiou o každej záležitosti týkajúcej sa uplatňovania tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 212
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1 a (nový)
1a.  Na zasadnutia, na ktorých sa majú prediskutovať konkrétne otázky, sú členské štáty oprávnené vymenovať ďalšieho zástupcu z orgánu s príslušnými odbornými znalosťami v týchto otázkach. To nemá vplyv na právo členov výboru na pomoc iných odborníkov z členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 213
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 4 a (nový)
4a.  Stretnutia Poradného výboru pre digitálne trhy a Komisie so strážcami prístupu a ďalšími zainteresovanými stranami sa každý mesiac registrujú a uverejňujú v súlade s registrom transparentnosti EÚ.
Pozmeňujúci návrh 214
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1
1.  Ak tri alebo viaceré členské štáty požiadajú Komisiu o začatie prieskumu podľa článku 15, pretože dospeli k záveru, že existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že niektorý poskytovateľ základných platformových služieb by mal byť označený za strážcu prístupu, Komisia do štyroch mesiacov preskúma, či existujú opodstatnené dôvody na začatie takéhoto prieskumu.
1.  Dva alebo viaceré vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže alebo iné príslušné vnútroštátne orgány môžu požiadať Komisiu o začatie prieskumu podľa článkov 15, 16, 17 alebo 25. Príslušný(-é) orgán(-y) predložia dôkazy na podporu svojej žiadosti. Komisia do štyroch mesiacov preskúma, či existujú opodstatnené dôvody na začatie takéhoto prieskumu. Ak sa Komisia domnieva, že neexistujú dostatočné dôvody na začatie konania, môže takúto žiadosť zamietnuť a informovať dotknutý(-é) príslušný(-é) orgán(-y) o svojich dôvodoch. Komisia zverejní výsledky svojho posúdenia.
Pozmeňujúci návrh 215
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2
2.  Členské štáty predložia dôkazy na podporu svojej žiadosti.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 216
Návrh nariadenia
Článok 36 – nadpis
Vykonávacie ustanovenia
Podrobnosti uplatňovania
Pozmeňujúci návrh 217
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Komisia môže prijať vykonávacie akty týkajúce sa článkov: 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 a 30
1.  Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce podrobnosti uplatňovania:
Pozmeňujúci návrh 218
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  formy, obsahu a iných podrobností o spôsobe poskytovania možnosti výberu a udelení súhlasu podľa článku 5 písm. a);
Pozmeňujúci návrh 219
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno a b (nové)
ab)  formy, obsahu a iných podrobností oznamovania informácií o cene a odmeňovaní podľa článku 5 písm. g);
Pozmeňujúci návrh 220
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno g a (nové)
ga)  praktických opatrení, pokiaľ ide o spoluprácu a koordináciu medzi Komisiou a členskými štátmi podľa článku 32d.
Pozmeňujúci návrh 221
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 2
2.  praktických opatrení, pokiaľ ide o spoluprácu a koordináciu medzi Komisiou a členskými štátmi podľa článku 1 ods. 7.Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 32 ods. 4. Pred prijatím akéhokoľvek opatrenia podľa odseku 1 Komisia uverejní jeho návrh a vyzve všetky zúčastnené strany, aby predložili svoje pripomienky v rámci lehoty, ktorú stanoví a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac.
2.  Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 32 ods. 4. Pred prijatím akéhokoľvek opatrenia podľa odseku 1 Komisia uverejní jeho návrh a vyzve všetky zúčastnené strany, aby predložili svoje pripomienky v rámci lehoty, ktorú stanoví a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac.
Pozmeňujúci návrh 222
Návrh nariadenia
Článok 36 a (nový)
Článok 36a
Usmernenia
S cieľom uľahčiť dodržiavanie povinností uvedených v článkoch 5, 6, 12 a 13 zo strany strážcov prístupu a ich presadzovanie Komisia môže doplniť povinnosti stanovené v uvedených článkoch o usmernenia, ak to považuje za vhodné. Komisia môže v prípade, že je to vhodné a potrebné, poveriť normalizačné orgány, aby uľahčili vykonávanie povinností vypracovaním vhodných noriem.
Pozmeňujúci návrh 223
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 6 a článku 9 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od DD/MM/RRRR. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 6 a článku 10 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od DD/MM/RRRR. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 224
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 3
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 6 a článku 9 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 6 a článku 10 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 225
Návrh nariadenia
Článok 37 a (nový)
Článok 37a
Zmena smernice (EÚ) 2019/1937
V časti XX prílohy k smernici (EÚ) 2019/1937 sa dopĺňa tento bod:
„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/… z … o XX (EÚ) 2021/XXX a o zmene smernice (EÚ) 2019/1937 (Ú. v. EÚ L ...).“
Pozmeňujúci návrh 226
Návrh nariadenia
Článok 37 b (nový)
Článok 37b
Zmeny smernice (EÚ) 2020/1828 o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov
Príloha I sa dopĺňa takto:
„(X) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o súťažeschopných a spravodlivých trhoch digitálneho sektora (akt o digitálnych trhoch)“
Pozmeňujúci návrh 227
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2 – pododsek 1
Toto nariadenie sa uplatňuje po uplynutí šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti.
Toto nariadenie sa uplatňuje po uplynutí dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti.
Pozmeňujúci návrh 228
Návrh nariadenia
Príloha 1 (nová)
a)   Všeobecné úvahy
1.   Cieľom tejto prílohy je špecifikovať metodiku identifikácie a určenie počtu „koncových používateľov“ a „komerčných používateľov“ pre každú základnú platformovú službu vymedzenú v článku 2 ods. 2 na účely článku 3 ods. 2 písm. b). Poskytuje referenčný rámec, ktorým sa podniku umožňuje posúdiť, či jeho základné platformové služby spĺňajú kvantitatívne prahové hodnoty stanovené v článku 3 ods. 2 písm. b), a preto sa predpokladá, že spĺňajú požiadavku uvedenú v článku 3 ods. 1 písm. b). Bude preto rovnako relevantná pre každé širšie posúdenie podľa článku 3 ods. 6. Povinnosťou podniku je dosiahnuť čo najlepší odhad v súlade so spoločnými zásadami a osobitnou metodikou, ktoré sú stanovené v tejto prílohe. Nič v tejto prílohe nebráni Komisii v tom, aby od podniku poskytujúceho základné platformové služby požadovala, aby poskytol všetky informácie potrebné na identifikáciu a určenie počtu „koncových používateľov“ a „komerčných používateľov“. Komisia je pritom viazaná lehotami stanovenými v príslušných ustanoveniach tohto nariadenia. Žiadne ustanovenie tejto prílohy by nemalo predstavovať právny základ pre sledovanie používateľov. Metodikou uvedenou v tejto prílohe nie sú dotknuté ani žiadne povinnosti uvedené v tomto nariadení, a to najmä nie tie, ktoré sú stanovené v článku 3 ods. 3 a ods. 6 a článku 11 ods. 1. Požadovaný súlad s článkom 11 ods. 1 konkrétne tiež znamená identifikáciu a určenie počtu koncových používateľov a komerčných používateľov na základe presného merania alebo najlepšieho dostupného odhadu – v súlade so skutočnými kapacitami na identifikáciu a určenie počtu, ktoré má podnik poskytujúci základné platformové služby v príslušnom čase k dispozícii. Tieto merania alebo najlepšie dostupné odhady musia byť v súlade s meraniami a odhadmi oznámenými podľa článku 13 a musia ich zahŕňať.
2.  V článku 2 ods. 16 a ods. 17 sa stanovujú vymedzenia pojmov „koncový používateľ“ a „komerčný používateľ“, ktoré sú spoločné pre všetky základné platformové služby.
3.   S cieľom identifikovať a určiť počet „koncových používateľov“ a „komerčných používateľov“ sa v tejto prílohe odkazuje na pojem „jedineční používatelia“. Pojem „jedineční používatelia“ zahŕňa „koncových používateľov“ a „komerčných používateľov“, ktorí sa pre príslušnú základnú platformovú službu započítajú len raz počas stanoveného časového obdobia (t. j. mesiac v prípade „koncových používateľov“ a rok v prípade „komerčných používateľov“), a to bez ohľadu na to, koľkokrát počas tohto obdobia využili príslušnú základnú platformovú službu. Tým nie je dotknutá skutočnosť, že tá istá fyzická alebo právnická osoba môže súčasne byť koncovým používateľom alebo komerčným používateľom pre rôzne základné platformové služby.
b)   „koneční používatelia“
4.   Počet „jedinečných používateľov“, pokiaľ ide o „koncových používateľov“: jedineční používatelia sa identifikujú podľa najpresnejšieho výpočtu, ktorý oznámil podnik poskytujúci ktorúkoľvek zo základných platformových služieb, konkrétne:
a)   Usudzuje sa, že zber údajov o využívaní základných platformových služieb z prostredí, ktoré si vyžadujú prihlásenie alebo registráciu, by prima facie predstavoval najnižšie riziko duplicity, napríklad vo vzťahu k správaniu používateľov v rámci zariadení alebo platforiem. Podnik preto predloží súhrnné anonymizované údaje o počte jedinečných používateľov na príslušnú základnú platformovú službu vychádzajúc z prostredí, ktoré si vyžadujú prihlásenie alebo registráciu, ak takéto údaje existujú.
b)   V prípade základných platformových služieb, ku ktorým majú prístup (aj) koncoví používatelia mimo prostredí, ktoré si vyžadujú prihlásenie alebo registráciu, podnik dodatočne predloží súhrnné anonymizované údaje o počte jedinečných koncových používateľov príslušnej základnej platformovej služby na základe alternatívneho výpočtu zahŕňajúceho aj koncových používateľov mimo prostredí, ktoré si vyžadujú prihlásenie alebo registráciu, ako sú adresy internetového protokolu, identifikátory cookie alebo iné identifikátory, napríklad štítky pre rádiofrekvenčnú identifikáciu, za predpokladu, že tieto adresy alebo identifikátory sú (objektívne) potrebné na poskytovanie základných platformových služieb.
5.   V článku 3 ods. 2 sa tiež vyžaduje, aby sa počet „mesačných koncových používateľov“ zakladal na priemernom počte mesačných koncových používateľov v období aspoň šiestich mesiacov v rámci posledného účtovného obdobia. Podnik poskytujúci základnú(-é) platformovú(-é) službu(-y) môže v danom roku nezohľadňovať mimoriadne hodnoty. Mimoriadne hodnoty sú vo svojej podstate číselné údaje, ktoré sa vymykajú bežným hodnotám – napríklad vrchol predaja, ku ktorému došlo počas jediného mesiaca v danom roku –, ale nezahŕňajú ročný pravidelný a predvídateľný predaj.
c)   „komerční používatelia“
6.   Počet „jedinečných používateľov“, pokiaľ ide o „komerčných používateľov“: „jedineční používatelia“ sa v prípade potreby určia na úrovni konta, pričom každé samostatné komerčné konto, ktoré je spojené s používaním základnej platformovej služby poskytovanej podnikom, predstavuje jedného jedinečného komerčného používateľa tejto príslušnej základnej platformovej služby. Ak sa pojem „komerčné konto“ nevzťahuje na danú základnú platformovú službu, príslušný podnik poskytujúci základné platformové služby určí počet jedinečných komerčných používateľov odkazom na príslušný podnik.
d)   „Predkladanie informácií“
7.   Podnik predkladajúci informácie týkajúce sa počtu koncových používateľov a komerčných používateľov na jednu základnú platformovú službu je zodpovedný za zabezpečenie úplnosti a presnosti týchto informácií. V tejto súvislosti:
a)   Podnik je zodpovedný za predkladanie údajov za príslušnú základnú platformovú službu, pričom je potrebné zabezpečiť, aby v informáciách poskytovaných Komisii neboli koncoví používatelia a komerční používatelia sčítaní v nedostatočnom ani v nadmernom počte (napríklad ak používatelia majú prístup k základným platformovým službám prostredníctvom rôznych platforiem alebo zariadení).
b)   Podnik je zodpovedný za poskytovanie presných a stručných vysvetlení, pokiaľ ide o metodiku použitú na získanie informácií poskytnutých Komisii, o každé riziko sčítania koncových používateľov a komerčných používateľov v nedostatočnom alebo nadmernom počte pre príslušnú základnú platformovú službu, ako aj o opatrenia prijaté na riešenie tohto rizika.
c)   Podnik poskytne Komisii údaje založené na alternatívnom výpočte, ak má Komisia obavy v súvislosti s presnosťou údajov, ktoré predložil podnik poskytujúci základnú(-é) platformovú(-é) službu(-y).
8.   Na účely určenia počtu „koncových používateľov“ a „komerčných používateľov“:
a)   Podnik poskytujúci základnú(-é) platformovú(-é) službu(-y) neidentifikuje základné platformové služby, ktoré patria do rovnakej kategórie základných platformových služieb podľa článku 2 ods. 2, ako samostatné, a to najmä na základe skutočnosti, že sa poskytujú s použitím rôznych mien domén – či už domén najvyššej úrovne s kódom krajiny (ccTLD) alebo generických domén najvyššej úrovne (gTLD) – alebo akýchkoľvek geografických atribútov.
b)   Podnik poskytujúci základnú(-é) platformovú(-é) službu(-y) považuje za samostatné základné platformové služby tie základné platformové služby, ktoré napriek tomu, že patria do rovnakej kategórie základných platformových služieb podľa článku 2 bodu 2, sú používané na rôzne účely buď ich koncovými používateľmi, alebo ich komerčnými používateľmi, alebo oboma typmi používateľov, a to aj v prípade, ak ich koncoví používatelia a komerční používatelia môžu byť tí istí.
c)   Podnik poskytujúci základnú(-é) platformovú(-é) službu(-y) považuje za samostatné základné platformové služby tie služby, ktoré príslušný podnik ponúka integrovaným spôsobom, ale ktoré i) nepatria do rovnakej kategórie základných platformových služieb podľa článku 2 ods. 2 alebo ii) napriek tomu, že patria do rovnakej kategórie základných platformových služieb podľa článku 2 ods. 2, sú používané na rôzne účely buď ich koncovými používateľmi, alebo ich komerčnými používateľmi, alebo oboma typmi používateľov, a to aj v prípade, ak ich koncoví používatelia a komerční používatelia môžu byť tí istí.
e)   „Osobitné vymedzenia pojmov“
9.   Osobitné vymedzenia pojmov podľa základnej platformovej služby: V nasledujúcom zozname sa uvádzajú osobitné vymedzenia pojmov „koncoví používatelia“ a „komerční používatelia“ pre každú základnú platformovú službu.
Pozmeňujúci návrh 229
Návrh nariadenia
Príloha 1 – tabuľka (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Základná platformová služba

koneční používatelia

komerční používatelia

Online sprostredkovateľské služby

Počet jedinečných koncových používateľov, ktorí aspoň raz za mesiac využili online sprostredkovateľskú službu, napríklad aktívnym prihlásením sa, vyhľadávaním, kliknutím alebo posúvaním, alebo prostredníctvom online sprostredkovateľskej služby aspoň raz za mesiac uzavreli transakciu.

Počet jedinečných komerčných používateľov, ktorí mali v online sprostredkovateľskej službe počas celého roka uvedenú aspoň jednu položku alebo ktorí počas roka cez sprostredkovateľskú službu uzavreli transakciu.

Internetové vyhľadávače

Počet jedinečných koncových používateľov, ktorí aspoň raz za mesiac využili internetový vyhľadávač, napríklad zadaním vyhľadávania.

Počet jedinečných komerčných používateľov s komerčnými webovými sídlami (t. j. webové sídlo používané na komerčné alebo profesionálne účely), ktoré sú počas roka indexované internetovým vyhľadávačom alebo sú súčasťou indexu internetového vyhľadávača.

Online služby sociálnej siete

Počet jedinečných koncových používateľov, ktorí aspoň raz za mesiac využili online služby sociálnej siete, napríklad aktívnym prihlásením sa, otvorením stránky, posúvaním, kliknutím, označením „páči sa mi“, vyhľadávaním, vložením príspevku alebo komentovaním.

Počet jedinečných komerčných používateľov, ktorí majú komerčnú ponuku alebo komerčný účet v rámci online služby sociálnej siete a ktorí túto službu akýmkoľvek spôsobom aspoň raz ročne využili, napríklad aktívnym prihlásením sa, otvorením stránky, posúvaním, kliknutím, označením „páči sa mi“, vyhľadávaním, vložením príspevku, komentovaním alebo použitím jej nástrojov pre podniky.

Služby platformy na zdieľanie videí

Počet jedinečných koncových používateľov, ktorí aspoň raz za mesiac využili službu platformy na zdieľanie videí, napríklad prehrávaním časti audiovizuálneho obsahu, vyhľadávaním alebo nahraním prvku audiovizuálneho obsahu, okrem iného najmä videí vytvorených používateľmi.

Počet jedinečných komerčných používateľov, ktorí počas roka poskytli aspoň jeden prvok audiovizuálneho obsahu, ktorý bol v rámci služby platformy na zdieľanie videí nahratý alebo prehratý.

Interpersonálne komunikačné služby nezávislé od číslovania

Počet jedinečných koncových používateľov, ktorí aspoň raz za mesiac iniciovali komunikáciu prostredníctvom interpersonálnej komunikačnej služby nezávislej od číslovania alebo sa na nej akýmkoľvek spôsobom zúčastnili.

Počet jedinečných komerčných používateľov, ktorí aspoň raz za rok využili komerčný účet alebo akýmkoľvek iným spôsobom iniciovali komunikáciu prostredníctvom interpersonálnej komunikačnej služby nezávislej od číslovania alebo sa na nej zúčastnili s cieľom komunikovať priamo s koncovým používateľom.

Operačné systémy

Počet jedinečných koncových používateľov, ktorí používali zariadenie s operačným systémom, ktorý bol aspoň raz za mesiac aktivovaný, aktualizovaný alebo použitý.

Počet jedinečných vývojárov, ktorí počas roka uverejnili, aktualizovali alebo ponúkli aspoň jednu softvérovú aplikáciu alebo softvérový program, ktoré využívajú programovací jazyk alebo akýkoľvek nástroj na vývoj softvéru daného operačného systému alebo ktoré nejakým spôsobom fungujú v danom operačnom systéme.

Služby cloud computingu

Počet jedinečných koncových používateľov, ktorí aspoň raz za mesiac využili akékoľvek služby cloud computingu od príslušného poskytovateľa služieb cloud computingu za akýkoľvek druh odmeny, bez ohľadu na to, či sa odmena zrealizuje v tom istom mesiaci.

Počet jedinečných komerčných používateľov, ktorí počas roka poskytovali akékoľvek služby cloud computingu v rámci cloudovej infraštruktúry príslušného poskytovateľa služieb cloud computingu.

Reklamné služby

Vlastný predaj reklamného priestoru

Počet jedinečných koncových používateľov, ktorí boli aspoň raz v mesiaci vystavení pôsobeniu reklamy.

Sprostredkovanie reklamy (vrátane reklamných sietí, reklamných búrz a iných služieb sprostredkovania reklamy)

Počet jedinečných koncových používateľov, ktorí boli aspoň raz v mesiaci vystavení pôsobeniu reklamy, ktoré aktivovalo službu sprostredkovania reklamy.

Vlastný predaj reklamného priestoru

Počet jedinečných inzerentov, ktorí mali počas roka zobrazenú aspoň jednu reklamu.

Sprostredkovanie reklamy (vrátane reklamných sietí, reklamných búrz a iných služieb sprostredkovania reklamy)

Počet jedinečných komerčných používateľov (vrátane inzerentov, vydavateľov alebo iných sprostredkovateľov), ktorí počas roka prostredníctvom služby sprostredkovania reklamy komunikovali alebo túto službu využili.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A9-0332/2021).

Posledná úprava: 22. marca 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia