Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 18. toukokuuta 2021 - Bryssel
 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajan nimitys – ehdokas Natasha Cazenave
 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen puheenjohtajan nimittäminen – hakija: Petra Hielkema
 Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ***I
 Euroopan unionin solidaarisuusrahaston uudelleentarkastelu
 Tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustaminen euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma): soveltamisen ulottaminen muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin***
 EU:n ja Kuuban välinen sopimus: kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista ***
 EU:n ja Tunisian Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen) ***
 EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen) ***
 EU:n, USA:n, Islannin ja Norjan välinen sopimus: ilma-alusten ja miehistön tarjoamiseksi tehtäviä järjestelyjä koskevat aikarajoitukset ***
 Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmä *
 Yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan asetuksen 15 artiklan mukaisen purkamisvelvoitteen tavoitteiden varmistaminen
 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: tuontia ja tiettyjä luovutuksia ja suorituksia koskevat vapautukset yleisen edun mukaisten unionin toimenpiteiden yhteydessä *
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism
 Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Kreikalle ja Ranskalle luonnonkatastrofien johdosta sekä Albanialle, Belgialle, Espanjalle, Irlannille, Italialle, Itävallalle, Kreikalle, Kroatialle, Latvialle, Liettualle, Luxemburgille, Montenegrolle, Portugalille, Ranskalle, Romanialle, Saksalle, Serbialle, Tšekille, Unkarille ja Virolle vakavan kansanterveysuhan johdosta
 Lisätalousarvioesitys nro 2/2021: covid-19-pandemian johdosta toteutettavien toimien rahoittaminen ja monivuotisen rahoituskehyksen lopulliseen hyväksymiseen liittyvien tarkennusten ja päivitysten ottaminen talousarvioon
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kauppatietorekistereiltä vuodelta 2021 perimät vuotuiset valvontamaksut
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: direktiivin 2013/36/EU täydentäminen sellaisten henkilöstön jäsenten tai henkilöstöryhmien yksilöimiseksi, joiden ammattitoiminnalla on olennainen vaikutus laitoksen riskiprofiiliin
 Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva ohjelma ***II
 Erasmus+: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma ***II
Tekstit (160 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö