Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 18 maj 2021 - Bryssel
 Utnämning av verkställande direktör för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten – kandidat: Natasha Cazenave
 Utnämning av ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten – kandidat: Petra Hielkema
 Fonden för en rättvis omställning ***I
 Översyn av Europeiska unionens solidaritetsfond
 Program för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning för perioden 2021–2027 (”Perikles IV-programmet”): utvidgning till att även omfatta icke deltagande medlemsstater ***
 Avtal mellan EU och Kuba: ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***
 Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om associering mellan EU och Tunisien (Kroatiens anslutning) ***
 Protokoll till associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika (Kroatiens anslutning) ***
 Avtal EU/Förenta staterna/Island/Norge: tidsbegränsningar för avtal om tillhandahållande av luftfartyg med besättning ***
 Sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena *
 Säkerställande av målen för landningsskyldigheten enligt artikel 15 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken
 Gemensamt system för mervärdesskatt: undantag från mervärdesskatteplikt för import och vissa leveranser, med avseende på unionsåtgärder som vidtas av hänsyn till allmänintresset *
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2020/002 EE/Turism – Estland
 Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland och Frankrike i samband med naturkatastrofer och till Albanien, Belgien, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike i samband med ett hot mot folkhälsan
 Förslag till ändringsbudget nr 2/2021: finansiering av insatser mot covid-19 och med justeringar och uppdateringar i fråga om det slutliga antagandet av den fleråriga budgetramen
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: Årliga tillsynsavgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av transaktionsregister för 2021
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: Komplettering av direktiv 2013/36/EU vad gäller identifiering av anställda vars yrkesutövning har en inverkan på institutets riskprofil
 Programmet för Europeiska solidaritetskåren ***II
 Erasmus+: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott ***II
Texter (160 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy