Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2002(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0298/2021

Predkladané texty :

A9-0298/2021

Rozpravy :

PV 14/12/2021 - 14
PV 14/12/2021 - 16
CRE 14/12/2021 - 14
CRE 14/12/2021 - 16

Hlasovanie :

PV 15/12/2021 - 17

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0506

Prijaté texty
PDF 182kWORD 58k
Streda, 15. decembra 2021 - Štrasburg
Spolupráca v boji proti organizovanej trestnej činnosti na západnom Balkáne
P9_TA(2021)0506A9-0298/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2021 o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti na západnom Balkáne (2021/2002(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na príslušné dohovory OSN, najmä na Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu a jeho protokoly (Palermský protokol z roku 2000) a Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii,

–  so zreteľom na Trestnoprávny dohovor a Občianskoprávny dohovor Rady Európy o korupcii, ktoré boli otvorené na podpis 27. januára 1999 a 4. novembra 1999 v Štrasburgu, a na rezolúcie (98) č. 7 a (99) č. 5, ktoré prijal Výbor ministrov Rady Európy 5. mája 1998 a 1. mája 1999, ktorými sa zakladá Skupina štátov proti korupcii (GRECO),

–  so zreteľom na Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o odovzdávaní trestného konania,

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu,

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite (Budapeštiansky dohovor),

–  so zreteľom na činnosť výboru expertov pre vyhodnocovanie opatrení proti praniu špinavých peňazí (MONEYVAL) a na odporúčania Finančnej akčnej skupiny,

–  so zreteľom na závery Rady z 26. júna 2018, 18. júna 2019 a 25. marca 2020 o rozširovaní a procese stabilizácie a pridruženia,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1788 z 19. novembra 2018 na podporu Strediska na kontrolu ručných a ľahkých zbraní v juhovýchodnej a východnej Európe pri vykonávaní regionálneho plánu boja proti nedovolenému obchodovaniu so zbraňami na západnom Balkáne(1),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. februára 2018 s názvom Dôveryhodná perspektíva rozšírenia pre krajiny západného Balkánu a väčšia angažovanosť EÚ v tejto oblasti (COM(2018)0065),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. júla 2020 o stratégii EÚ pre bezpečnostnú úniu (COM(2020)0605),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. júla 2020 s názvom Akčný plán EÚ na boj proti nedovolenému obchodovaniu so strelnými zbraňami na roky 2020 – 2025 (COM(2020)0608),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. apríla 2021 o stratégii EÚ na boj proti organizovanej trestnej činnosti na roky 2021 – 2025 (COM(2021)0170) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom EMPACT, hlavný nástroj EÚ pre spoluprácu v boji proti organizovanej a závažnej medzinárodnej trestnej činnosti) (SWD(2021)0074),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. apríla 2021 o stratégii EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2021 – 2025 (COM(2021)0171),

–  so zreteľom na dohody o operačnej a strategickej spolupráci medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Čiernou Horou, Severným Macedónskom a Srbskom a na pracovnú dohodu o nadviazaní spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva Kosova a Europolom,

–  so zreteľom na dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom, Čiernou Horou, Severným Macedónskom a Srbskom,

–  so zreteľom na dohody o spolupráci v oblasti riadenia hraníc medzi Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Čiernou Horou, Severným Macedónskom a Srbskom,

–  so zreteľom na berlínsky proces a protikorupčné záväzky krajín západného Balkánu z roku 2018,

–  so zreteľom na hodnotenie hrozieb závažnej a organizovanej trestnej činnosti z 12. apríla 2021 a hodnotenie hrozieb internetovej organizovanej trestnej činnosti z 5. októbra 2020, ktoré vypracoval Europol,

–  so zreteľom na správu Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) s názvom Measuring Organized Crime in the Western Balkans (Meranie organizovanej trestnej činnosti na západnom Balkáne),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2016 o boji proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ(2),

–  so zreteľom na svoje odporúčanie z 19. júna 2020 Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k západnému Balkánu po samite v roku 2020(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenia z rokov 2019 – 2020 o správach Komisie o Albánsku, Bosne a Hercegovine, Kosove, Čiernej Hore, Severnom Macedónsku a Srbsku,

–  so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A9-0298/2021),

A.  keďže organizovaná trestná činnosť sa stala ústrednou témou v medzinárodných otázkach a ohrozuje mier a rozvoj, čo si vyžaduje spoločnú a koordinovanú reakciu zo strany EÚ, jej členských štátov a medzinárodných partnerov;

B.   keďže účinný boj proti organizovanej trestnej činnosti je súčasťou procesu pristúpenia k EÚ, najmä v rámci tematického okruhu základných zásad a rokovacej kapitoly 24 o spravodlivosti, slobode a bezpečnosti;

C.  keďže korupcia a organizovaná trestná činnosť naďalej zostávajú vážnym problémom v celom regióne západného Balkánu, čo môže mať negatívny vplyv aj na členské štáty EÚ; keďže siete organizovanej trestnej činnosti sú úzko prepojené a zakorenené v členských štátoch EÚ i v krajinách mimo EÚ;

D.  keďže proces európskej integrácie krajín západného Balkánu priamo závisí od normalizácie vzťahov medzi nimi, ako aj s členskými štátmi EÚ;

E.  keďže organizovaná trestná činnosť na západnom Balkáne je štrukturálnym problémom s hlboko zakorenenými väzbami na podniky a štátne inštitúcie a je jedným z príznakov ovládnutia štátu, ktorý majú pomôcť prekonať reformy súvisiace s integračným procesom EÚ;

F.  keďže organizovaná trestná činnosť a korupcia idú ruka v ruke s praním špinavých peňazí, daňovými únikmi, klientelizmom a beztrestnosťou;

G.  keďže spolupráca zločineckých skupín prekračuje hranice a etnické línie, na rozdiel od spolupráce policajných a justičných orgánov krajín západného Balkánu, ktoré naliehavo potrebujú zlepšiť svoju koordináciu;

H.  keďže organizované zločinecké skupiny spolupracujú so skupinami z krajín v rozšírenom európskom susedstve na činnostiach, ako sú obchodovanie s ľuďmi, prevádzačstvo, pašovanie artefaktov a pranie špinavých peňazí;

I.  keďže harmonizované právne rámce a ich účinné uplatňovanie, nezávislé orgány na boj proti korupcii a trestnej činnosti a skutočná politická vôľa sú kľúčom k odstráneniu organizovanej trestnej činnosti;

J.  keďže podľa správy UNODC s názvom Measuring Organized Crime in the Western Balkans (Meranie organizovanej trestnej činnosti na západnom Balkáne) existuje v rámci trestného stíhania a odsúdenia na západnom Balkáne tendencia zameriavať sa na nižšie postavených členov zločineckých organizácií, pričom vodcovia skupín si na západnom Balkáne častejšie užívajú beztrestnosť;

K.  keďže organizácie občianskej spoločnosti sa stali dôležitými zainteresovanými stranami v boji proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii v celom regióne a zohrávajú kľúčovú úlohu najmä pri monitorovaní a hodnotení protikorupčných politík;

L.  keďže na lepšie navrhovanie účinných politických reakcií na organizovanú trestnú činnosť a korupciu v regióne treba ďalší výskum a spoľahlivejšie údaje o organizovanej trestnej činnosti;

M.  keďže vzdelávanie zohráva kľúčovú úlohu pri predchádzaní trestnej činnosti a podpore kultúry zákonnosti;

N.  keďže hrozba, ktorú predstavujú organizované zločinecké skupiny pochádzajúce zo západného Balkánu, sa v niektorých krajinách neprávom použila ako argument proti pristúpeniu k EÚ, a preto by sa mala náležite riešiť s cieľom ďalej pokročiť v procese pristúpenia krajín západného Balkánu k EÚ;

O.  keďže na splnenie kritérií členstva v EÚ musia krajiny západného Balkánu vykonať komplexné reformy v kľúčových oblastiach a dosiahnuť konkrétne výsledky v reformách súdnictva a v boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti;

P.  keďže posilnenie právneho štátu a boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti sú základnými kameňmi stratégie EÚ pre západný Balkán z roku 2018;

Q.  keďže z nástroja predvstupovej pomoci (IPA II) bolo vyčlenených približne 64 miliónov EUR na projekty týkajúce sa boja proti organizovanej trestnej činnosti na západnom Balkáne a z IPA II sa financovali viaceré vnútroštátne projekty a projekty zahŕňajúce viac krajín na podporu účinnejšieho výkonu spravodlivosti vo veciach organizovanej trestnej činnosti a korupcie na západnom Balkáne, a to aj prostredníctvom monitorovania súdnych konaní; keďže nástroj IPA III zahŕňa aj osobitné ciele v oblasti vytvárania účinných nástrojov na predchádzanie organizovanej trestnej činnosti, obchodovaniu s ľuďmi a s nedovolenými strelnými zbraňami, obchodovaniu s drogami a praniu špinavých peňazí a na boj proti týmto činnostiam;

Všeobecná situácia

1.  zdôrazňuje, že organizovaná trestná činnosť a korupcia poškodzujú v prvom rade občanov krajín západného Balkánu, pretože narúšajú ich právo na bezpečnosť a sociálnu súdržnosť, ako aj ich dôveru v demokratický systém, vytvárajú prekážky pri demokratických reformách a brzdia prístupový proces, no súčasne majú aj potenciálne a skutočné nepriaznivé vplyvy na bezpečnosť a stabilitu členských štátov EÚ;

2.  zdôrazňuje, že odopieranie európskej perspektívy krajinám západného Balkánu situáciu v oblasti organizovanej trestnej činnosti zhoršuje, a zdôrazňuje, že túto situáciu možno zlepšiť podporovaním procesu integrácie do EÚ a spoluprácou s členskými štátmi; zdôrazňuje, že boj proti organizovanej trestnej činnosti a pokrok v integrácii do EÚ sú procesmi, ktoré sa navzájom posilňujú, a preto je potrebné urýchliť proces integrácie do EÚ;

3.  vyslovuje svoj názor, že prepojenie liberalizácie vízového režimu pre Kosovo s bojom proti organizovanej trestnej činnosti je kontraproduktívne, pretože izolácia podporuje trestnú činnosť; opätovne zdôrazňuje, že Kosovo splnilo všetky kritériá liberalizácie vízového režimu, a vyzýva Radu, aby bez ďalšieho odkladu zaviedla liberalizáciu vízového režimu;

4.  konštatuje, že právny štát a boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti sú kľúčovými oblasťami, v ktorých musia krajiny západného Balkánu preukázať hmatateľné výsledky, aby dosiahli väčší pokrok na ceste do EÚ; naliehavo ich vyzýva, aby výrazne zintenzívnili svoje úsilie o dosiahnutie pokroku v potrebných reformách, a vyzýva EÚ, aby ako prioritu politiky rozširovania presadzovala správnu transpozíciu a vykonávanie príslušných medzinárodných nástrojov, ktoré prostredníctvom finančnej pomoci a praktickej spolupráce podporujú právny štát a zameriavajú sa na korupciu a organizovanú trestnú činnosť;

5.  víta, že 14. apríla 2021 bola uverejnená stratégia EÚ v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti na roky 2021 – 2025, a naliehavo vyzýva EÚ, aby zintenzívnila medzinárodnú spoluprácu v boji proti organizovanej trestnej činnosti, a to najmä s krajinami západného Balkánu, s cieľom účinne riešiť túto nadnárodnú hrozbu;

6.  konštatuje, že nedostatok pracovných príležitostí, korupcia, dezinformácie, prvky ovládnutia štátu, nerovnosť, zahraničné zasahovanie nedemokratických režimov, ako sú Rusko a Čína, a pomalý proces pristúpenia k EÚ patria medzi faktory, ktoré spôsobujú, že spoločnosti západného Balkánu sú zraniteľné voči organizovanej trestnej činnosti; naliehavo vyzýva orgány krajín západného Balkánu, ako aj ich medzinárodných partnerov, najmä EÚ, aby zintenzívnili svoje úsilie pri riešení týchto výziev, ktoré podnecujú nestabilitu, podkopávajú integráciu a odďaľujú demokratický a hospodársky rozvoj;

7.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom skutočnej politickej vôle skupín miestnych politických elít bojovať proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii a za odstránenie všetkých prvkov ovládnutia štátu;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v mnohých prípadoch súdnictvo v krajinách západného Balkánu nie je dostatočne nezávislé a riadne nefunguje, a naliehavo žiada, aby sa pri riešení výziev, ktoré predstavuje organizovaná trestná činnosť, prijal strategickejší prístup; vyzýva EÚ, aby poskytla ďalšiu pomoc s cieľom stimulovať kultúru profesionality a výkonnosti trestnej justície a zlepšiť integritu súdnictva; konštatuje, že hoci došlo k určitému pokroku, pokiaľ ide o reformy súdnictva, na dosiahnutie hmatateľných výsledkov je stále potrebné značné úsilie;

9.  naliehavo vyzýva krajiny západného Balkánu, aby v plnej miere riešili nedostatky svojich systémov trestnej justície vrátane dĺžky konaní; vyzýva EÚ a ďalších medzinárodných partnerov, aby poskytli ďalšie usmernenia pre orgány presadzovania práva a súdnictvo s cieľom posilniť profesionalitu a výkonnosť trestnej justície;

10.  víta transpozíciu noriem EÚ a medzinárodných noriem v oblasti vymáhania majetku do vnútroštátnych právnych predpisov krajinami západného Balkánu, ako aj ďalšie úsilie v boji proti organizovanej trestnej činnosti v regióne, ako je rozvoj vládnych koordinačných mechanizmov a osobitných súdov a jednotiek presadzovania práva; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že vykonávanie je naďalej slabé, a naliehavo vyzýva orgány západného Balkánu, aby dosiahli preukázateľné výsledky v oblasti vymáhania takéhoto majetku v prospech všetkých svojich občanov a aby konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti a prostriedkov na jej páchanie stanovili ako prioritu v boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti; požaduje pomoc EÚ pri podpore primeraných kapacít pre orgány presadzovania práva, ako aj náležitých podmienok a zdrojov, pričom zdôrazňuje najmä potrebu zlepšiť odborné znalosti v oblasti forenznej finančnej analýzy na prokuratúrach;

11.  vyzýva krajiny západného Balkánu, aby sa popri jednotlivých prípadoch zamerali na zločinecké skupiny ako celok, a tak dosahovali prijateľné výsledky pri stíhaní a odsudzovaní veľmi dôležitých páchateľov trestnej činnosti; konštatuje, že správne určenie a presné vyšetrovanie trestnej činnosti ako „organizovanej“ je nevyhnutné na reakciu trestnej justície; naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby vyplnili legislatívne medzery, ktoré vystavujú informátorov a nahlasujúce osoby riziku, a ochránili ich, ako aj a ich blízkych pred obťažovaním, žalobami či hrozbami, s cieľom zvýšiť kapacitu rozkladať zločinecké skupiny a úspešne bojovať proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti; podporuje výmenu najlepších postupov s členskými štátmi, ktoré dosiahli mimoriadne úspechy v boji proti organizovanej trestnej činnosti; vyzýva členské štáty, aby podporovali programy na ochranu svedkov, a to aj prostredníctvom ich premiestnenia;

12.  vyzýva krajiny západného Balkánu, aby zabezpečovali trvalé výsledky v boji proti organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praniu špinavých peňazí a aby v tejto veci vypracúvali pravidelné vnútroštátne správy, ako aj posilňovali medziinštitucionálnu spoluprácu, a to aj pri zhromažďovaní a výmene spravodajských informácií, s cieľom lepšie pochopiť a bojovať proti organizovanej trestnej činnosti;

13.  opakuje, že je potrebné odstrániť politické a administratívne väzby na organizovanú trestnú činnosť prostredníctvom jasných protikorupčných záruk a účinného stíhania prípadov korupcie vysokopostavených osôb; žiada EÚ, aby zvýšila podporu na konsolidáciu verejnej správy založenej na zásluhách; je veľmi znepokojený správami a obvineniami z prepojení medzi vysokopostavenými politickými predstaviteľmi a organizovanými zločineckými skupinami, zatiaľ čo súdny systém je pri objasňovaní týchto tvrdení neúčinný; zdôrazňuje, že stavebníctvo na západnom Balkáne patrí k sektorom, ktoré sú najzraniteľnejšie voči organizovanej trestnej činnosti a korupcii;

14.  so znepokojením konštatuje, že zločinecké skupiny využívajú krízu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19, a to aj zneužívaním priameho verejného obstarávania základného zdravotníckeho vybavenia a služieb pre infraštruktúru zdravotnej starostlivosti, prostredníctvom predaja falšovaných COVID preukazov a zvýšenej miery úžerníckych praktík; vyzýva orgány západného Balkánu, aby prijali opatrenia proti falšovaným vakcínam a očkovacím preukazom; vyzýva Komisiu, aby prepojila rozpočtovú podporu s jasnými cieľmi v oblasti boja proti korupcii; zdôrazňuje, že na tento účel treba vytvoriť spoľahlivé mechanizmy na monitorovanie vykonávania rozpočtovej podpory;

15.  pripomína, že v nástroji IPA III sa stanovuje silná podmienenosť a že v prípade výraznej regresie alebo pretrvávajúceho nedostatočného pokroku v oblasti tzv. základných zásad, najmä v oblasti právneho štátu a základných práv vrátane boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, sa financovanie musí upraviť alebo dokonca pozastaviť; zdôrazňuje, že je vo vlastnom bezpečnostnom záujme EÚ a je to jej zodpovednosť zaručiť, aby sa finančné prostriedky EÚ nepoužívali kontraproduktívne a neposilňovali klientelistické siete skorumpovaných politikov a privilegovaných podnikov;

16.  konštatuje, že väzby medzi organizovanou trestnou činnosťou, politikou a podnikmi existovali ešte pred rozpadom Juhoslávie a pretrvávajú od 90. rokov minulého storočia; odsudzuje zjavný nedostatok vôle zodpovedných orgánov otvoriť archívy bývalých Juhoslávie; opakovane preto požaduje otvorenie archívov bývalej Juhoslávie a najmä udelenie prístupu k spisom bývalej juhoslovanskej tajnej služby (UDBA) a tajnej služby Juhoslovanskej ľudovej armády (KOS) a žiada, aby sa spisy vrátili príslušným vládam, ak o ne požiadajú;

17.  zdôrazňuje význam spolupráce a výmeny spravodajských informácií s členskými štátmi, s medzinárodnými partnermi, ako sú Spojené štáty americké, Kanada a Spojené kráľovstvo, ako aj s medzinárodnými organizáciami, ako je NATO, GRECO, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a UNODC;

18.  víta obnovené konštruktívne zapojenie USA na západnom Balkáne vrátane ich zamerania na boj proti korupcii; v tejto súvislosti zdôrazňuje vykonávací dekrét Spojených štátov, ktorým sa trestajú osoby prispievajúce k destabilizačnej situácii na západnom Balkáne, ako aj opatrenia USA zamerané na jednotlivcov a subjekty za ich významné korupčné činy; vyzýva EÚ, aby dôkladne posúdila možné pripojenie sa k takýmto opatreniam;

Konkrétne druhy organizovanej trestnej činnosti

19.  konštatuje, že krajiny západného Balkánu sú v prípade obchodovania s ľuďmi, v ktorom sú obeťami väčšinou ženy a dievčatá obchodované na účely sexuálneho vykorisťovania, krajinami pôvodu, cieľovými krajinami a tranzitnými krajinami; konštatuje, že obchodovanie s ľuďmi je trestná činnosť s najvyšším pomerným podielom prepojení na organizovanú trestnú činnosť; vyzýva príslušné orgány, aby kládli väčší dôraz na prevenciu a posilnenie odolnosti skupín, ktoré sú zraniteľné voči rizikám obchodovania s ľuďmi, a zdôrazňuje potrebu prierezového prístupu zohľadňujúceho rodové hľadisko; víta spoločné opatrenia vykonané v spolupráci s medzinárodnými partnermi vrátane Interpolu a Europolu, ktoré viedli k zatknutiu podozrivých obchodníkov s ľuďmi a prevádzačov;

20.  konštatuje, že krajiny západného Balkánu slúžia ako tranzitný koridor pre migrantov a utečencov a že veľké pohyby obyvateľstva v posledných rokoch predstavujú pre región a členské štáty obrovskú výzvu; požaduje zvýšené úsilie v boji proti prevádzačstvu a pri ochrane základných práv prevádzaných osôb, najmä maloletých bez sprievodu, a požaduje väčšiu výmenu informácií a lepšiu koordináciu medzi krajinami západného Balkánu a s členskými štátmi; nabáda EÚ a jej členské štáty, aby poskytovali väčšiu pomoc pri riešení týchto otázok, napríklad finančnú a technickú podporu, uzatvárajúc neformálne dohody a dohody o štatúte a podporujúc spoluprácu prostredníctvom úradu pre spoločné operácie a operačnej platformy – východné Stredozemie, a to pri zohľadnení špecifík a potrieb trasy cez západný Balkán, ako aj prostredníctvom pomoci pri vytváraní dôstojných podmienok prijímania; žiada posilnenie ochrany vonkajších hraníc EÚ v spolupráci so štátmi západného Balkánu;

21.  zdôrazňuje, že boj proti finančnej kriminalite má zásadný význam pre odhaľovanie trestnej činnosti a predchádzanie infiltrácii do legálneho hospodárstva; zdôrazňuje, že transparentnosť skutočného vlastníctva je dôležitý politický nástroj v boji proti korupcii, v zastavení nezákonných finančných tokov a v boji proti daňovým únikom; víta úsilie vlád krajín západného Balkánu riešiť pranie špinavých peňazí, a to aj prijatím revidovaných rámcov na boj proti praniu špinavých peňazí; vyjadruje však znepokojenie nad ich nedostatočným vykonávaním; opakuje, že je potrebné výrazne zlepšiť presadzovanie ustanovení o náležitej starostlivosti a transparentnosť skutočného vlastníctva, a to aj v bankovom sektore;

22.  so znepokojením konštatuje veľký podiel tieňovej ekonomiky (odhaduje sa na viac ako 30 % HDP regiónu) a obrovské toky nezákonných platieb v hotovosti na celom západnom Balkáne; vyzýva vlády v regióne, aby podľa možnosti zaviedli opatrenia na zníženie miery neformálnosti; zdôrazňuje, že nedostatočnou reguláciou elektronického bankovníctva sa zvyšuje riziko prania špinavých peňazí, a vyzýva štáty západného Balkánu a Komisiu, aby sa zaoberali otázkou medzinárodnej a regionálnej harmonizácie v rámci procesu rozširovania EÚ;

23.  víta záväzok krajín západného Balkánu bojovať proti nezákonnému obchodovaniu s ručnými a ľahkými zbraňami, najmä prijatím regionálneho plánu na samite EÚ – západný Balkán v Londýne, ktorého cieľom je bojovať proti nezákonnému držaniu a používaniu ručných a ľahkých zbraní, ich výrobe a obchodovaniu s nimi; zdôrazňuje však, že podľa akčného plánu EÚ na boj proti nedovolenému obchodovaniu so strelnými zbraňami na roky 2020 – 2025 zostáva nezákonné držanie strelných zbraní a obchodovanie s nimi vážnym problémom, pretože mnoho zbraní, ktoré sa nachádzajú a používajú v rámci organizovanej trestnej činnosti v celej EÚ, pochádza z tohto regiónu; vyzýva šesť štátov západného Balkánu, aby investovali do programov na podporu odzbrojenia;

24.  zdôrazňuje dôležitú prácu Strediska na kontrolu ručných a ľahkých zbraní v juhovýchodnej a východnej Európe (SEESAC) pri posilňovaní kapacít vnútroštátnych a regionálnych zainteresovaných strán na kontrolu a obmedzovanie šírenia a zneužívania ručných a ľahkých zbraní a naliehavo vyzýva na užšiu spoluprácu s koordináciu s SEESAC;

25.  konštatuje, že šesť krajín západného Balkánu zostáva hlavným tranzitným regiónom pre obchodovanie s drogami a že výroba drog a obchodovanie s nimi sú najčastejšie odsúdené zločiny v regióne; víta rastúci počet spoločných protidrogových operácií; v tejto súvislosti požaduje zintenzívnenie spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva EÚ, ako je Europol, a orgánmi presadzovania práva členských štátov EÚ a krajín západného Balkánu; zdôrazňuje, že orgány presadzovania práva musia rozvíjať svoje kapacity na lepšie monitorovanie obchodovania s drogami a boj proti nemu;

26.  konštatuje nárast organizovanej počítačovej kriminality; víta úsilie krajín západného Balkánu o rozšírenie ich kapacít na boj proti počítačovej kriminalite a víta zvýšenú mieru stíhania počítačovej kriminality; nabáda EÚ, aby pomáhala krajinám západného Balkánu vhodnými nástrojmi a prostriedkami v boji proti počítačovej kriminalite a iným online hrozbám, a to aj prostredníctvom novozriadeného Európskeho centra priemyselných, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti; zdôrazňuje význam boja proti manipulatívnym dezinformáciám v úzkej spolupráci s európskymi partnermi;

27.  vyzýva EÚ a krajiny západného Balkánu, aby spoločne riešili pretrvávajúce a narastajúce hrozby pre ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a zakročili proti pašovaniu kultúrnych artefaktov, najmä v oblastiach konfliktu; naliehavo žiada väčšiu spoluprácu medzi rôznymi orgánmi presadzovania práva vrátane okamžitej výmeny informácií medzi vnútroštátnymi spravodajskými agentúrami a intenzívnejšiu spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva a umeleckými a archeologickými komunitami;

28.  konštatuje, že krajiny západného Balkánu musia zvýšiť svoje úsilie v boji proti ďalším nezákonným činnostiam organizovaných zločineckých skupín, ktoré zahŕňajú okrem iného pracovné vykorisťovanie, trestné činy proti životnému prostrediu, ako je nezákonná ťažba dreva a pytliactvo a vydieranie;

Spolupráca s EÚ (jej členskými štátmi a agentúrami) a medziregionálna spolupráca

29.  víta intenzívnejšiu spoluprácu medzi EÚ a krajinami západného Balkánu v boji proti organizovanej trestnej činnosti a nabáda EÚ, aby ďalej podporovala budovanie kapacít na západnom Balkáne a uľahčovanie policajnej a justičnej spolupráce v boji proti organizovanej trestnej činnosti; zdôrazňuje, že každá dohoda o spolupráci so štruktúrami EÚ musí v plnej miere rešpektovať základné práva a zabezpečiť primeranú úroveň ochrany údajov; vyzýva krajiny západného Balkánu, aby pokračovali v harmonizovaní právnych predpisov s acquis EÚ v oblasti verejného obstarávania, boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu, prania špinavých peňazí a počítačovej kriminality;

30.  odporúča, aby sa posilnili existujúce štruktúry sponzorované z prostriedkov EÚ, ako je Rada pre regionálnu spoluprácu s cieľom zabezpečiť, aby mohli zohrávať konzistentnú úlohu pri podpore ďalšej spolupráce medzi EÚ, jej členskými štátmi a krajinami západného Balkánu;

31.  víta uzavretie dohôd o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom, Severným Macedónskom, Čiernou Horou a Srbskom, ako aj schválenie začatia rokovania s Bosnou a Hercegovinou; naliehavo vyzýva Radu, aby čo najskôr schválila začatie rokovaní o podobnej dohode s Kosovom, keďže justičná spolupráca v trestných veciach so všetkými krajinami západného Balkánu má zásadný význam pre boj proti organizovanej trestnej činnosti, najmä obchodovaniu s ľuďmi a pašovaniu drog, ktoré predstavujú väčšinu trestných činností v regióne; konštatuje, že Eurojust uľahčil približne 200 spoločných vyšetrovaní trestných činov medzi členskými štátmi EÚ a krajinami západného Balkánu;

32.  oceňuje úspešnú spoluprácu so styčnými prokurátormi z Albánska, Čiernej Hory, Severného Macedónska a Srbska pri Eurojuste, ktorých úlohou je poskytovať podporu pri cezhraničných vyšetrovaniach, do ktorých sú zapojené ich krajiny, a zdôrazňuje výrazný nárast objemu práce na prípadoch po vymenovaní styčných prokurátorov; v tejto súvislosti podporuje podobnú spoluprácu s ostatnými krajinami západného Balkánu; víta zvyšujúci sa počet prípadov justičnej spolupráce od roku 2019 napriek náročným okolnostiam spôsobeným pandémiou ochorenia COVID-19;

33.  zdôrazňuje, že západný Balkán je pre Europol regiónom mimoriadneho významu; víta dohody o operačnej spolupráci medzi Europolom a piatimi krajinami západného Balkánu, ako aj pracovnú dohodu s orgánmi presadzovania práva Kosova; vyzýva na vykonávanie týchto dohôd v plnom rozsahu a oceňuje úspešné operácie vedené v rámci tejto spolupráce; víta otvorenie styčného úradu Europolu v Albánsku v roku 2019 a rozhodnutie o otvorení podobných styčných úradov v Bosne a Hercegovine a v Srbsku; podporuje podobnú spoluprácu s ostatnými krajinami západného Balkánu; zdôrazňuje aj význam spolupráce s Európskou prokuratúrou (EPPO) a s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF); v tejto súvislosti vyzýva EÚ a krajiny západného Balkánu, aby vytvorili rámec na úspešnú spoluprácu medzi EPPO a krajinami západného Balkánu s cieľom zabezpečiť, aby EPPO mohla účinne vykonávať svoje právomoci v oblasti finančných prostriedkov EÚ, najmä finančných prostriedkov z nástroja IPA III v krajinách západného Balkánu;

34.  víta pracovné dohody, ktoré s krajinami západného Balkánu uzavrela Agentúra EÚ pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL), o konkrétnych témach súvisiacich s bojom proti organizovanej trestnej činnosti; zdôrazňuje, že je dôležité ďalej posilňovať zavedené mechanizmy medzi agentúrou CEPOL a regiónom západného Balkánu; berie na vedomie špecializované správy o jednotlivých krajinách, ktoré vydala skupina GRECO, a zdôrazňuje, že je dôležité, aby krajiny pristupujúce k EÚ posilnili spoluprácu so skupinou GRECO a dôsledne vykonávali jej konkrétne odporúčania;

35.  zdôrazňuje, že Interpol je dôležitým nástrojom v boji proti organizovanej trestnej činnosti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Kosovo stále ešte nie je členom Interpolu, a to napriek viacerým jeho pokusom; vyzýva členské štáty, aby aktívne podporovali snahu Kosova o pristúpenie k tejto organizácii; domnieva sa, že členstvo všetkých šiestich krajín západného Balkánu v Interpole by ďalej zlepšilo účinnosť opatrení zameraných proti nadnárodnej trestnej činnosti;

36.  víta nadobudnutie platnosti dohôd o spolupráci v oblasti riadenia hraníc medzi Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a Albánskom, Čiernou Horou a Srbskom, ktoré agentúre Frontex umožňujú vykonávať spoločné operácie v týchto krajinách s cieľom zlepšiť riadenie ich hraníc, bojovať proti cezhraničnej trestnej činnosti a kontrolovať neregulárnu migráciu v súlade s medzinárodnými normami a pri plnom dodržiavaní ľudských práv; víta podobné dohody o štatúte začaté so Severným Macedónskom a Bosnou a Hercegovinou a žiada všetky strany, aby čo najskôr pokročili v ratifikácii týchto dohôd a aby pracovali na podobnej dohode s Kosovom; zdôrazňuje, že je potrebné ďalej rozvíjať spoluprácu medzi agentúrou Frontex a krajinami západného Balkánu v otázkach týkajúcich sa boja proti organizovanej trestnej činnosti;

37.  opakuje, že je potrebné viac sa zamerať na preventívne činnosti a vzdelávanie, najmä na negatívny spoločenský vplyv organizovanej trestnej činnosti a obchodovania s ľuďmi, drogami a zbraňami, ako aj na správne chápanie občianstva, a zvýšiť odolnosť, pričom treba venovať väčšiu pozornosť sociálno-ekonomickým podmienkam, najmä v prímestských a vidieckych oblastiach, a poskytovať podporu miestnym iniciatívam na zníženie zraniteľnosti voči trestnej činnosti a korupcii a súčasne zdôrazňovať potrebu prierezového prístupu zohľadňujúceho rodové hľadisko; zdôrazňuje význam budovania demokratických kapacít v regióne západného Balkánu, aj prostredníctvom špecializovaných programov a pilotných projektov zameraných na posilnenie zastupiteľskej demokracie a na diskusie o otázkach súvisiacich s bojom proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii;

38.  zdôrazňuje význam monitorovania prepojení medzi organizovanými zločineckými skupinami a radikalizovanými jednotlivcami a teroristickými organizáciami; opakovane zdôrazňuje význam úlohy EÚ v boji proti financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí; v tejto súvislosti nabáda na ďalšiu spoluprácu najmä prostredníctvom podpory EÚ v oblasti odbornej prípravy finančných expertov v regióne, výmeny informácií a výmeny najlepších postupov a praktických alebo odborných znalostí; víta skutočnosť, že účastníci samitu o západnom Balkáne, ktorý sa konal 5. júla 2021 v Berlíne, uznali potrebu spolupráce viacerých orgánov vrátane spolupráce so súkromným sektorom a s organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom zvýšiť účinnosť spoločnej práce v boji proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti, nezákonnému financovaniu, korupcii a terorizmu;

39.  zdôrazňuje, že regionálna spolupráca je kľúčom k účinnému boju proti organizovanej trestnej činnosti; oceňuje prácu existujúcich regionálnych iniciatív zameranú na posilnenie medziinštitucionálnych vzťahov medzi krajinami západného Balkánu v boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, ako je Centrum pre presadzovanie práva v juhovýchodnej Európe, a nabáda na ďalšiu regionálnu spoluprácu v účinnejšom boji proti cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti;

40.  oceňuje úlohu, ktorú zohrávajú regionálne iniciatívy zahŕňajúce členské štáty EÚ a krajiny západného Balkánu, ako je stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (EUSAIR), jadransko-iónska iniciatíva, stredoeurópska iniciatíva a berlínsky proces; nabáda členské štáty EÚ, ako aj krajiny západného Balkánu, aby sa zapojili do týchto iniciatív a plne využili ich potenciál;

41.  víta financovanie projektov, ktoré zahŕňajú celý región a sú zamerané na zlepšenie kapacít krajín západného Balkánu v boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, v rámci nástroja IPA; oceňuje najmä program nástroja IPA II na ochranu svedkov, ktorý vedie k vytvoreniu „balkánskej siete“; žiada, aby sa pokračovalo v tejto spolupráci a aby partneri zo západného Balkánu prevzali zodpovednosť s cieľom udržať sieť nažive;

42.  vyjadruje podporu programu pre viaceré krajiny financovanému z nástroja IPA „podpora účinnejšieho výkonu spravodlivosti vo veciach korupcie a organizovanej trestnej činnosti na západnom Balkáne prostredníctvom monitorovania súdnych konaní“ ako kroku smerom k účinnejšej reakcii justičných orgánov v oblasti korupcie a organizovanej trestnej činnosti na západnom Balkáne; vyzýva vlády krajín západného Balkánu, aby v plnej miere vykonávali odporúčania, ktoré vypracovali odborníci členských štátov v rámci partnerských preskúmaní;

43.  domnieva sa, že partnerské krajiny západného Balkánu by sa mali aktívne zapájať do Konferencie o budúcnosti Európy a mali by byť zapojené do širšej európskej diskusie o boji proti organizovanej trestnej činnosti;

44.  vyzýva medzinárodných darcov, aby zabezpečili lepšiu koordináciu rôznych programov na boj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii na západnom Balkáne, aby sa zabránilo duplicite a zvýšila sa účinnosť medzinárodnej spolupráce v týchto oblastiach;

45.  so znepokojením berie na vedomie nedostatok dôveryhodných údajov o organizovanej trestnej činnosti v regióne a vyzýva krajiny západného Balkánu, aby zlepšili chápanie organizovanej trestnej činnosti posilnením svojich kapacít na získavanie a spracúvanie spoľahlivých údajov o organizovanej trestnej činnosti; zdôrazňuje potrebu dôkladnejšieho interdisciplinárneho výskumu a prierezového prístupu zohľadňujúceho rodové hľadisko a nabáda krajiny západného Balkánu, aby spolupracovali s medzinárodnými partnermi na vytvorení vnútroštátnych štatistických systémov, ktoré zaznamenávajú a analyzujú organizovanú trestnú činnosť, s cieľom lepšie navrhnúť účinné politiky založené na dôkazoch na predchádzanie organizovanej trestnej činnosti a korupcii a na boj proti nim;

Úloha občianskej spoločnosti a médií

46.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu organizácií občianskej spoločnosti, akademickej obce a žurnalistov pri monitorovaní práce vlád, justičných orgánov a orgánov presadzovania práva a pri posudzovaní výsledkov v boji proti organizovanej trestnej činnosti; konštatuje, že právne a inštitucionálne rámce pre účasť organizácií občianskej spoločnosti sú v krajinách západného Balkánu vo veľkej miere zavedené, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že ich potenciál sa nevyužíva naplno a že v niektorých prípadoch organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na korupciu a organizovanú trestnú činnosť, čelia nevraživosti zo strany príslušných vlád; žiada, aby boli organizácie občianskej spoločnosti viac zapojené do legislatívneho procesu a aby mohli zmysluplne prispievať ku kľúčovým právnym predpisom; vyzýva orgány západného Balkánu, aby v tejto súvislosti urýchlene vypracovali, prijali a vykonávali lepšie právne predpisy o slobodnom prístupe k informáciám prostredníctvom inkluzívnych procesov;

47.  oceňuje dôležitú úlohu, ktorú organizácie občianskej spoločnosti často zohrávajú v oblasti prevencie, pri podpore zraniteľných skupín, pri tvorbe politík a pri preberaní úlohy dohľadu v prípade chýbajúcich nezávislých verejných subjektov; je znepokojený očierňujúcimi kampaňami, nátlakom a zastrašovaním, ktoré urýchľujú zmenšovanie priestoru na činnosť organizácií občianskej spoločnosti;

48.  nabáda organizácie občianskej spoločnosti na západnom Balkáne, aby vytvorili silnejšie siete medzi aktérmi občianskej spoločnosti, identifikovali miestnych partnerov, ktorí sa zaoberajú podobnými otázkami, a aby si vymieňali ďalšie skúsenosti a najlepšie postupy s cieľom pochopiť povahu a príčiny organizovanej trestnej činnosti a podporovať predchádzanie radikalizácii v regióne; víta prínos zainteresovaných strán, ako je sieť na zvyšovanie povedomia o radikalizácii a Európska sieť pre strategickú komunikáciu, k strategickým komunikačným kampaniam;

49.  konštatuje, že mnohé organizácie občianskej spoločnosti sú závislé od súkromného financovania a čelia problémom pri získavaní dostatočných finančných prostriedkov na udržanie chodu svojich činností; uznáva, že granty sa často udeľujú krátkodobým projektom a že aktivity v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti nemajú dostatočnú podporu; uznáva, že krátkodobé financovanie vedie k tomu, že pracovníci sa zamestnávajú len na účely konkrétneho projektu, čo vedie k nedostatočným normám v oblasti stabilných podmienok zamestnania a poskytuje zamestnancom len malý priestor na rozvoj základných zručností, čím trpí dlhodobé strategické plánovanie;

50.  oceňuje záslužnú prácu investigatívnych novinárov, ktorí informujú o významných prípadoch a zverejňujú väzby medzi zločineckými skupinami, politikmi a podnikmi; dôrazne odsudzuje akty agresie vrátane cieleného zabíjania, zastrašovanie, nenávistné prejavy a osočujúce kampane proti investigatívnym novinárom a občianskej spoločnosti; s osobitným znepokojením berie na vedomie prípady nenávistných prejavov a ohováračských kampaní zo strany štátnych úradníkov, poslancov parlamentu a zástupcov vlád, vládnucich strán a médií, ktoré vlastní alebo čiastočne financuje štát; vyzýva orgány a orgány presadzovania práva, aby zabezpečili, aby boli investigatívni novinári a občianska spoločnosť chránení a aby mohli pracovať bez prekážok, a naliehavo žiada, aby sa potrestali všetky formy nenávistných prejavov zameraných proti menšinám a zraniteľným skupinám, najmä národnostným alebo etnickým skupinám; opakovane vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby posilnili svoju spoluprácu s občianskou spoločnosťou, MVO, reformne orientovanými tvorcami politík, akademickou obcou a nezávislými médiami na mieste a aby im poskytovali väčšiu podporu; nabáda Komisiu a miestne delegácie EÚ, aby spolupracovali s miestnymi zainteresovanými stranami na posilňovaní postupov pravidelného monitorovania súdnych konaní vo veciach korupcie a organizovanej trestnej činnosti;

51.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad rastúcim počtom prípadov strategických žalôb proti účasti verejnosti, ktoré sa často používajú na vyhrážanie sa novinárom a jednotlivcom s cieľom zabrániť im v odhaľovaní protiprávneho konania tých, ktorí sú pri moci; vyzýva orgány v krajinách západného Balkánu, aby výrazne zintenzívnili svoju prácu na zabezpečení transparentnosti vlastníctva médií, nezávislosti spravodajstva a ochrany slobody médií pred politickým zasahovaním, pretože ide o kľúčové prvky slobodnej a demokratickej spoločnosti, ktoré sú nevyhnutné na úspech v boji proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii;

o
o   o

52.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a vládam a parlamentom členských štátov a krajín západného Balkánu.

(1) Ú. v. EÚ L 293, 20.11.2018, s. 11.
(2) Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 47.
(3) Ú. v. EÚ C 362, 8.9.2021, s. 129.

Posledná úprava: 22. marca 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia