Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 - Στρασβούργο
 Επακόλουθες τροποποιήσεις του ETIAS: αστυνομική και δικαστική συνεργασία ***I
 Επακόλουθες τροποποιήσεις του ETIAS: σύνορα και θεωρήσεις ***I
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2020/003 DE/GMH Guss - Γερμανία
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2020/005 BE/Swissport - Βέλγιο
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – EGF/2020/004 NL/KLM - Κάτω Χώρες
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2020/007 FI/Finnair - Φινλανδία
 Επακόλουθες τροποποιήσεις του ETIAS: ECRIS-TCN ***I
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: παράταση της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 89 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (EE) αριθ. 648/2012
 Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων ***II
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) 2021-2027 ***II
Κείμενα (147 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου