Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 10 czerwca 2021 r. - Strasburg
 Przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich
 Przepisy przejściowe w celu zaradzenia skutkom kryzysu związanego z COVID-19 (zmiana rozporządzenia (UE) 2016/1628) ***I
 Konflikt interesów dotyczący premiera Republiki Czeskiej
 Podjęcie światowego wyzwania, jakim jest COVID-19: skutki odstępstwa od porozumienia WTO TRIPS w odniesieniu do szczepionek, leczenia oraz sprzętu i zwiększania zdolności produkcyjnych w związku z COVID-19 w krajach rozwijających się
 Maksymalny limit pozostałości dla imidakloprydu
 Substancje czynne, w tym flumioksazyna
 Strategia UE w zakresie cyberbezpieczeństwa na cyfrową dekadę
 Sytuacja w zakresie praworządności w Unii Europejskiej oraz stosowanie rozporządzenia (UE, Euratom) 2020/2092 w sprawie warunkowości
 Opinia Parlamentu w sprawie prowadzonej obecnie przez Komisję i Radę oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności
 Naruszenie Konwencji ONZ o prawach dziecka i wykorzystywanie nieletnich przez marokańskie władze w czasie kryzysu migracyjnego w Ceucie
 Sytuacja na Sri Lance, w szczególności aresztowania na mocy ustawy o zapobieganiu terroryzmowi
 Uznanie przez Rosję niemieckich organizacji pozarządowych za organizacje niepożądane i zatrzymanie Andrieja Piwowarowa
 Sytuacja w zakresie praw człowieka i sytuacja polityczna na Kubie
 Systematyczne represje na Białorusi i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa europejskiego po uprowadzeniu kilku osób z unijnego samolotu cywilnego przechwyconego przez władze białoruskie
 Sytuacja w Afganistanie
 Europejska inicjatywa obywatelska „Zakończmy epokę klatek”
 Wspieranie równouprawnienia płci w kształceniu i pracy zawodowej w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM)
 Przyszłe finansowanie przez UE sieci radiowej Euranet Plus
Teksty (516 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności