Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 10 юни 2021 г. - Страсбург
Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана
 Преходни разпоредби с цел да се преодолее въздействието на кризата с COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) 2016/1628) ***I
 Конфликтът на интереси на министър-председателя на Чешката република
 Справяне с глобалното предизвикателство COVID-19: последици от освобождаването от задълженията по Споразумението ТРИПС на СТО във връзка с ваксините, лечението, оборудването и производствения капацитет за борба с COVID-19 в развиващите се страни
 Максимално допустима стойност на остатъчни количества от имидаклоприд
 Активни вещества, включително флумиоксазин
 Стратегия на ЕС за киберсигурност за цифровото десетилетие
 Ситуацията в областта на върховенството на закона в Европейския съюз и прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 относно обвързаността с условия
 Контрол от страна на Европейския парламент върху текущата оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост, извършвана от Комисията и Съвета
 Нарушаване на Конвенцията на ООН за правата на детето и използване на непълнолетни лица от мароканските органи в миграционната криза в Сеута
 Положението в Шри Ланка, по-специално арестите по реда на Закона за предотвратяване на тероризма
 Включването, от страна на Русия, на германски НПО в списъка на „нежеланите организации“ и задържането на Андрей Пивоваров
 Правата на човека и политическото положение в Куба
 Системни репресии в Беларус и последиците от тях за европейската сигурност вследствие на отвличането на граждански самолет на ЕС, прихванат от беларуските органи
 Положението в Афганистан
 Европейска гражданска инициатива „Да сложим край на отглеждането на животни в клетки“
 Насърчаване на равенството между половете в рамките на образованието и професионалното развитие в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ)
 Бъдещо финансиране от ЕС за радиомрежата „Euranet Plus“

Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана
PDF 186kWORD 65k
Решение на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно проект на регламент на Европейския парламент за установяване на правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) и за отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом (2021/2053(INL)2019/0900(APP))(1)

Проект на регламент на Европейския парламент за установяване на правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) и за отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом (2021/2053(INL)2019/0900(APP))
P9_TA(2021)0280A9-0174/2021

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 228, параграф 4 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а, параграф 1 от него,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид одобрението от Съвета на Европейския Съюз(2),

като взе предвид становището на Европейската комисия(3),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид следното:

(1)  Правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана следва да бъдат определени в съответствие с разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 20, параграф 2, буква г) и член 228 от него, Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия и Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“).

(2)  Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент(4) беше изменено за последен път през 2008 г. След влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом следва да бъде отменено и заменено с регламент, приет въз основа на член 228, параграф 4 от ДФЕС.

(3)  В член 41 от Хартата се признава правото на добра администрация като основно право на гражданите на Съюза. В член 43 от Хартата се признава правото на сезиране на Европейския омбудсман за случаи на лоша администрация в действията на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза. За да се гарантира, че тези права са ефективни и за да се подобри способността на омбудсмана да извършва задълбочени и безпристрастни разследвания, като по този начин се подкрепя неговата независимост, от която зависят и двете, той следва да разполага с всички инструменти, необходими за успешното изпълнение на функциите на омбудсмана, посочени в Договорите и в настоящия регламент.

(4)  Определянето на условията, при които дадена жалба може да бъде подадена до омбудсмана, следва да е в съответствие с принципа за пълен, безплатен и лесен достъп, като се отчитат специфичните ограничения, произтичащи от съдебни и административни производства.

(5)  Омбудсманът следва да зачита надлежно правомощията на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, които са обект на неговите разследвания.

(6)  Необходимо е да се определят процедурите, които следва да се прилагат, в случай че в резултат на извършваните от омбудсмана разследвания се разкрият случаи на лошо администриране. Омбудсманът следва да представи подробен доклад пред Европейския парламент в края на всяка годишна сесия. Омбудсманът следва също така да има право да включи в този годишен доклад оценка на спазването на отправените препоръки.

(7)  За да се засили ролята на омбудсмана и да се насърчат най-добрите административни практики в рамките на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, е желателно да се позволи на омбудсмана, без да се засяга основното му задължение, а именно разглеждането на жалби, да провежда разследвания по собствена инициатива, когато прецени, че има основание, и по‑специално когато установи повтарящи се, системни или особено сериозни случаи на лошо администриране.

(8)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета(5), допълнен от Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета(6) следва да се прилага за искания за публичен достъп до документи на омбудсмана, с изключение на получените в хода на разследване, като в този случай исканията следва да се разглеждат от институцията, органа, службата или агенцията на Съюза, от която произхождат.

(9)  Омбудсманът следва да има достъп до всички елементи, необходими за изпълнението на неговите функции. За тази цел институциите, органите, службите и агенциите на Съюза следва да предоставят на омбудсмана всякаква поискана от него информация за целите на дадено разследване. Когато упражняването на функциите на омбудсмана би изисквало предоставянето на омбудсмана на класифицирана информация, съхранявана от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза или от органите на държавите членки, омбудсманът следва да има достъп до тази информация, при условие, че гарантира спазването на правилата за защита на тази информация.

(10)  Омбудсманът и служителите на службата на омбудсмана следва да са длъжни да опазват поверителния характер на информацията, която са получили при упражняване на функциите си, независимо от задължението на омбудсмана да информира властите на държавите членки за факти, които счита, че са свързани с престъпление и които са му станали известни в хода на извършеното разследване. Омбудсманът следва да може да информира съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза за факти, които засягат поведението на техен служител. Задължението на омбудсмана да опазва поверителния характер на всяка информация, която получава при изпълнение на своите функции, следва да не засяга задължението на омбудсмана съгласно член 15, параграф 1 от ДФЕС да работи при възможно най‑голямо зачитане на принципа на откритост. По-специално, за да изпълнява надлежно своите задължения и да подкрепя своите констатации, омбудсманът следва да може да се позовава в своите доклади на всяка информация, достъпна за обществеността.

(11)  Когато е необходимо за ефективното изпълнение на функциите му, на омбудсмана следва да се предостави възможност да си сътрудничи и да обменя информация с органите на държавите членки в съответствие с приложимото национално право и правото на Съюза, както и с други институции, органи, служби или агенции на Съюза в съответствие с приложимото право на Съюза.

(12)  Европейският парламент следва да избира омбудсмана в началото на парламентарния мандат и за срока на този мандат, като избира омбудсмана измежду лица, които са граждани на Съюза и които предоставят всички необходими гаранции за независимост и компетентност. Следва също така да бъдат определени, inter alia, общите условия относно прекратяването на функциите на омбудсмана, замяната на омбудсмана, несъвместимостта, възнаграждението на омбудсмана, привилегиите и имунитетите на омбудсмана.

(13)  Следва да се уточни, че седалището на омбудсмана е това на Европейския парламент, определено в буква а) от единствения член на Протокол № 6 за местоположението на седалищата на институциите и на някои органи, служби и агенции на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функциониране на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (наричан по-нататък „Протокол № 6“).

(14)  В състава на своя секретариат омбудсманът следва да постигне равна представеност на жените и мъжете при надлежно спазване на член 1г, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза, определени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета(7) (наричан по-нататък „Правилника за длъжностните лица“).

(15)  Омбудсманът трябва да приеме разпоредбите за изпълнение на настоящия регламент след консултация с Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия. При липса на становище от тези институции в рамките на разумни срокове, определени предварително от омбудсмана, омбудсманът има право да приеме съответните разпоредби за изпълнение. За да се гарантират правната сигурност и най-високите стандарти при изпълнението на функциите на омбудсмана, минималното съдържание на разпоредбите за изпълнение, които трябва да бъдат приети, следва да бъде определено в настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и принципи

1.  С настоящия регламент се установяват правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана („Устав на Европейския омбудсман“).

2.  Омбудсманът е напълно независим при изпълнението на своите функции и действията на омбудсмана не се нуждаят от предварително разрешение.

3.  Омбудсманът съдейства за разкриването на случаи на лошо администриране в действията на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, с изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнение на неговите съдебни функции, като той надлежно спазва член 20, параграф 2, буква г) и член 228 от ДФЕС и член 41 от Хартата относно правото на добра администрация.

Действията на други органи или лица не могат да бъдат предмет на жалба пред омбудсмана.

4.  Когато е целесъобразно, омбудсманът отправя препоръки, предложения за решения и предложения за подобрения с цел разрешаване на проблема.

5.  При изпълнението на своите функции омбудсманът не може да поставя под въпрос обосноваността на съдебно решение или компетентността на съда да постанови решение.

Член 2

Жалби

1.  Всеки гражданин на Съюза или всяко физическо или юридическо лице с пребиваване или седалище в държава членка, може да подаде до омбудсмана, пряко или с посредничеството на член на Европейския парламент, жалба във връзка със случай на лошо администриране.

2.  В жалбата се посочват ясно предметът ѝ и самоличността на жалбоподателя. Жалбоподателят може да поиска жалбата или части от нея да останат поверителни.

3.  Жалбата трябва да бъде подадена в срок от две години от датата, на която жалбоподателят е узнал фактите, на които тя се основава. Преди жалбата да бъде подадена, жалбоподателят предприема подходящите административни постъпки пред съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза.

4.  Омбудсманът отхвърля жалбата като недопустима, ако тя е извън обхвата на правомощията на омбудсмана или ако не са изпълнени процесуалните изисквания, предвидени в параграфи 2 и 3. Когато жалбата е извън обхвата на правомощията на омбудсмана, той може да посъветва жалбоподателя да се обърне към друг орган.

5.  Ако омбудсманът установи, че жалбата е явно неоснователна, той затваря досието и информира жалбоподателя за тази констатация. В случай че жалбоподателят е информирал съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза за жалбата, омбудсманът също информира съответния орган.

6.  Жалбите, отнасящи се до трудови правоотношения между институциите, органите, службите или агенциите на Съюза и техните служители, са допустими само ако съответното лице е изчерпало всички вътрешни административни процедури, по-специално посочените в член 90 от Правилника за длъжностните лица, и когато компетентният орган на съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза е взел решение или сроковете за отговор са изтекли. Омбудсманът също така има право да проверява мерките, приети от компетентния орган на съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза, за да се гарантира защитата на предполагаеми жертви на тормоз и да се възстанови здравословна и безопасна работна среда, зачитаща достойнството на засегнатите лица, докато тече административно разследване, при условие че засегнатите лица са изчерпали вътрешните административни процедури във връзка с тези мерки.

7.  Омбудсманът информира съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза за регистрирана жалба веднага след като тази жалба бъде обявена за допустима и е взето решение да се започне разследване.

8.  Подадените до омбудсмана жалби не засягат сроковете за обжалване при административни или съдебни производства.

9.  Когато омбудсманът, поради висящо или приключило съдебно производство, отнасящо се до представените пред него факти, обяви дадена жалба за недопустима или реши да прекрати разглеждането ѝ, резултатите от всички разследвания, които са извършени преди това от омбудсмана, се вписват в досие и това досие се затваря.

10.  Омбудсманът информира във възможно най-кратък срок жалбоподателя за предприетите действия по жалбата и доколкото е възможно, се стреми съвместно със съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза да намери решение, с което да се преустановят случаите на лошо администриране. Омбудсманът информира жалбоподателя за предложеното решение, както и за коментарите, ако има такива, на съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза. Жалбоподателят може да изпрати коментари или да предостави на всеки един етап допълнителна информация, която не е била известна към момента на подаване на жалбата.

Когато бъде намерено решение, прието от жалбоподателя и съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза, омбудсманът може да затвори досието, без да следва процедурата, предвидена в член 4.

Член 3

Разследвания

1.  В съответствие със своите функции омбудсманът извършва разследвания, които счита за обосновани, или по своя собствена инициатива или въз основа на жалба.

2.  Омбудсманът информира съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза за тези разследвания без ненужно забавяне. Без да се засяга член 5, съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза може, по своя инициатива или по искане на омбудсмана, да представи всякакви полезни коментари или доказателства.

3.  Омбудсманът може да извършва разследвания по собствена инициатива, когато прецени, че има основание, и по-специално когато установи повтарящи се, системни или особено сериозни случаи на лошо администриране, за да разгледа тези случаи като въпрос от обществен интерес. В контекста на такива разследвания омбудсманът може също така да прави предложения и да предлага инициативи за насърчаване на най-добрите административни практики в рамките на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза.

Член 4

Взаимодействие между омбудсмана и институциите

1.  Когато вследствие на разследване се установят случаи на лошо администриране, омбудсманът информира без ненужно забавяне съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза за констатациите от разследването и когато е целесъобразно, отправя препоръки.

2.  В срок от три месеца съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза изпраща на омбудсмана подробно становище. По обосновано искане на съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза омбудсманът може да удължи този срок. Това удължаване не може да надвишава два месеца. Когато съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза не е издала становище в рамките на първоначалния тримесечен срок или в рамките на удължения срок, омбудсманът може да приключи разследването без такова становище.

3.  След приключването на разследването омбудсманът предава доклад до съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза и когато естеството или мащабът на установеното лошо администриране го налагат – до Европейския парламент. В доклада омбудсманът може да отправи препоръки. Омбудсманът информира жалбоподателя за резултатите от разследването, за издаденото от съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза становище и за евентуално отправени в доклада препоръки.

4.  Когато е целесъобразно във връзка с разследване на действията на институция, орган, служба или агенция на Съюза, омбудсманът може да се бъде изслушан на най-подходящото равнище пред Европейския парламент, по своя инициатива или по искане на Европейския парламент.

5.  В края на всяка годишна сесия омбудсманът представя пред Европейския парламент доклад относно резултатите от разследванията. Докладът включва оценка на спазването на отправените от омбудсмана препоръки, предложения за решения и предложения за подобрения. Докладът включва също така, когато е приложимо, резултата от разследванията на омбудсмана във връзка с тормоз, подаване на сигнали за нередности и конфликти на интереси в рамките на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза.

Член 5

Предоставяне на информация на омбудсмана

1.  За целите на настоящия член „предоставяне на информация“ включва всички физически и електронни средства, чрез които омбудсманът и секретариатът на омбудсмана получават достъп до информация, включително документи, независимо от формата на информацията.

2.  „Класифицирана информация на ЕС“ означава всяка информация или материал, носещи гриф за сигурност на ЕС, неразрешеното разкриване на които би могло да увреди в различна степен интересите на Съюза или на една или повече от държавите членки.

3.  При условията, предвидени в настоящия член, институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и компетентните органи на държавите членки предоставят на омбудсмана по негово искане или по своя инициатива и без ненужно забавяне всякаква информация, поискана от омбудсмана за целите на разследване.

4.  На омбудсмана се предоставя класифицирана информация на ЕС при спазване на следните принципи и условия:

а)  институцията, органът, службата или агенцията на Съюза, предоставяща класифицираната информация на ЕС, трябва да е приключила своите съответни вътрешни процедури и когато създателят е трето лице, последният трябва да е дал предварителното си писмено съгласие;

б)  трябва да е установено, че за омбудсмана е налице „необходимост да се знае“;

в)  трябва да се гарантира, че достъп до информация с ниво на класификация за сигурност CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL или с по-високо ниво се предоставя само на лица, които притежават разрешение за достъп до съответното ниво на сигурност в съответствие с националното право и са оправомощени от компетентния орган по сигурността.

5.  За предоставянето на класифицирана информация на ЕС съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза преценява дали омбудсманът е въвел ефективно вътрешни правила за сигурност, както и физически и процесуални мерки за да защити класифицираната информация на ЕС. За тази цел омбудсманът и институция, орган, служба или агенция на Съюза могат също да сключат договореност за създаване на обща рамка, уреждаща предоставянето на класифицирана информация на ЕС.

6.  В съответствие с параграфи 4 и 5 достъп до класифицирана информация на ЕС се предоставя в помещенията на съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза, освен ако с омбудсмана е договорено друго.

7.  Без да се засяга параграф 3, компетентните органи на държавите членки могат да откажат да предоставят на омбудсмана информация, попадаща в обхвата на националното право относно защитата на класифицирана информация или на разпоредби, възпрепятстващи нейното съобщаване.

Въпреки това съответната държава членка може да предостави тази информация на омбудсмана при условия, определени от нейния компетентен орган.

8.  Когато институциите, органите, службите или агенциите на Съюза и органи на държавите членки, смятат да предоставят на омбудсмана класифицирана информация на ЕС или друга информация, която не е обществено достъпна, те предупреждават омбудсмана предварително за това обстоятелство.

Омбудсманът гарантира, че тази информация е адекватно защитена и по-конкретно не я разкрива на жалбоподателя или на обществеността без предварителното съгласие на съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза или на компетентния орган на съответната държава членка. По отношение на класифицираната информация на ЕС съгласието се дава в писмена форма.

9.  Институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, които отказват достъп до класифицирана информация на ЕС, представят на омбудсмана писмена обосновка, посочваща най-малко основанията за отказ.

10.  Омбудсманът разполага с информацията, посочена в параграф 8, само до окончателното приключване на разследването.

Омбудсманът може да поиска от институция, орган, служба или агенция на Съюза или от държава членка да съхранява тази информация за срок от най-малко пет години.

11.  Ако не получи поисканото съдействие, омбудсманът уведомява за това Европейския парламент, който предприема съответните мерки.

Член 6

Публичен достъп до документите, намиращи се при омбудсмана

Омбудсманът разглежда искания за публичен достъп до документи, с изключение на исканията, получени в хода на разследване и съхранявани от омбудсмана за срока на това разследване или след приключването му, в съответствие с условията и ограниченията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1049/2001, допълнен от Регламент (ЕО) № 1367/2006.

Член 7

Изслушване на длъжностни лица и други служители

1.  По искане на омбудсмана длъжностните лица и другите служители на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза се изслушват по отношение на факти, които се отнасят до текущо разследване, провеждано от омбудсмана.

2.  Тези длъжностни лица и други служители се изказват от името на своята институция, орган, служба или агенция. Те остават обвързани със задълженията, произтичащи от съответните норми, на които са подчинени.

Член 8

Разследвания в контекста на подаването на сигнали за нередности

1.  Омбудсманът може да извърши разследване, за да установи случаи на лошо администриране при обработването на информация по смисъла на член 22а от Правилника за длъжностните лица, които са били разкрити на омбудсмана от длъжностно лице или друг служител в съответствие с приложимите правила, установени в Правилника за длъжностните лица.

2.  В тези случаи длъжностното лице или служителят се ползва от защитата, предвидена в Правилника за длъжностните лица, срещу всякакви неблагоприятни последици, причинени от институцията, органа, службата или агенцията на Съюза в резултат на съобщаването на информацията.

3.  Омбудсманът може също така да разследва дали е налице случай на лошо администриране при разглеждането на такъв случай от страна на съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза, включително по отношение на защитата на съответното длъжностно лице или друг служител.

Член 9

Професионална тайна

1.  Омбудсманът и служителите на службата на омбудсмана не разпространяват информация или документи, които са получили в хода на разследване. Без да се засяга параграф 2, те по-специално не разпространяват класифицирана информация на ЕС или вътрешни документи на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, предоставени на омбудсмана, или документи, попадащи в обхвата на правото на Съюза относно защитата на личните данни, нито информация, която би могла да навреди на правата на жалбоподателя или на всяко друго заинтересовано лице.

2.  Без да се засяга общото задължение на всички институции, органи, служби и агенции на Съюза за докладване пред Европейската служба за борба с измамите (OLAF) в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(8), ако факти, станали известни в хода на провеждано от омбудсмана разследване, биха могли да съставляват или да са свързани с престъпление, омбудсманът докладва на компетентните органи на държавите членки и доколкото случаят попада в съответните им правомощия, на Европейската прокуратура, в съответствие с член 24 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(9) и на OLAF.

3.  Ако е целесъобразно, и след съгласуване с Европейската прокуратура или с OLAF, омбудсманът уведомява също така институцията, органа, службата или агенцията на Съюза с дисциплинарна власт над съответното длъжностно лице или друг служител, като тя може да започне съответните процедури.

Член 10

Сътрудничество с органите на държавите членки и с институциите, органите, службите и агенциите на Съюза

1.  Когато е необходимо за изпълнението на функциите на омбудсмана, омбудсманът може да си сътрудничи с органите на държавите членки в съответствие с приложимото национално право и правото на Съюза.

2.  В рамките на своите функции омбудсманът може също така да си сътрудничи с други институции, органи, служби и агенции на Съюза, по-специално с тези, които отговарят за насърчаването и защитата на основните права. Омбудсманът избягва всякакво припокриване или дублиране с дейностите на тези институции, органи, служби или агенции на Съюза.

3.  Съобщението, адресирано до органите на държавите членки за целите на прилагането на настоящия регламент, се изпраща чрез техните постоянни представителства към Съюза, освен когато съответното постоянно представителство даде своето съгласие, че секретариатът на омбудсмана може да се обърне пряко към органите на съответната държава членка.

Член 11

Избиране на омбудсмана

1.  Омбудсманът се избира и отговаря на условията за подновяване на мандата в съответствие с член 228, параграф 2 от ДФЕС измежду кандидатите, избрани съгласно прозрачна процедура.

2.  След публикуването на поканата за издигане на кандидатури в Официален вестник на Европейския съюз омбудсманът се избира измежду лица, които:

–  са граждани на Съюза,

–  се ползват с пълни граждански и политически права,

–  предоставят гаранции за независимост,

–  отговарят на условията за заемане на най-висша съдебна длъжност в своята страна или притежават призната компетентност и квалификация, за да изпълняват функциите на омбудсман, и

–  не са били членове на национални правителства или членове на Европейския парламент, Европейския съвет или Европейската комисия през последните две години, предхождащи датата на поканата за издигане на кандидатури.

Член 12

Прекратяване на функциите на омбудсмана

1.  Омбудсманът прекратява изпълнението на функции си с изтичането на неговия мандат, при подаване на оставка или при освобождаване от длъжност.

2.  Освен в случаите на освобождаване от длъжност, омбудсманът продължава да изпълнява функциите си до избирането на нов омбудсман.

3.  В случай на предсрочно прекратяване на функциите на омбудсмана, новият омбудсман се избира в срок от три месеца от момента на освобождаването на длъжността за срок, равен на остатъка от мандата на Европейския парламент. До избирането на нов омбудсман ръководителят на секретариата, посочен в член 16, параграф 2, отговаря за неотложните въпроси, попадащи в обхвата на функциите на омбудсмана.

Член 13

Освобождаване от длъжност

В случай че Европейският парламент възнамерява да поиска освобождаване на омбудсмана от длъжност в съответствие с член 228, параграф 2 от ДФЕС, той изслушва омбудсмана, преди да отправи такова искане.

Член 14

Изпълнение на функциите на омбудсмана

1.  При изпълнението на своите функции омбудсманът действа в съответствие с член 228, параграф 3 от ДФЕС. Омбудсманът се въздържа от всякакви действия, които са несъвместими с характера на тези функции.

2.  При встъпването си в длъжност омбудсманът полага тържествена клетва пред Съда на Европейския съюз, че ще изпълнява функциите, посочени в Договорите и в настоящия регламент, при пълна независимост и безпристрастност и ще спазва произтичащите от тях задължения както по време на мандата си, така и след неговото изтичане. Тържествената клетва включва по-специално задължението да действа почтено и предпазливо по отношение на приемането на определени назначения или придобивки след приключването на мандата.

3.  По време на мандата си омбудсманът не може да изпълнява друга политическа или административна функция, нито да осъществява друга професионална дейност, независимо дали срещу възнаграждение или безвъзмездно.

Член 15

Възнаграждение, привилегии и имунитети

1.  По отношение на правата за възнаграждение, надбавки и пенсия омбудсманът се ползва с ранга на съдия в Съда на Европейския съюз.

2.  Спрямо омбудсмана, спрямо длъжностните лица и спрямо служителите в секретариата на омбудсмана се прилагат членове 11 — 14 и член 17 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

Член 16

Секретариат на омбудсмана

1.  На омбудсмана се предоставя подходящ бюджет, който да е достатъчен да гарантира неговата независимост и изпълнението на неговите функции.

2.  Омбудсманът се подпомага от секретариат. Омбудсманът назначава ръководителя на секретариата.

3.  За длъжностните лица и другите служители в секретариата на омбудсмана се прилагат разпоредбите на Правилника за длъжностните лица. Щатната бройка на служителите в секретариата се определя ежегодно в рамките на бюджетната процедура.

4.  Когато длъжностни лица на Съюза са командировани в секретариата на омбудсмана, това командироване се счита за командироване в интерес на службата в съответствие с член 37, първа алинея, буква а) и с член 38 от Правилника за длъжностните лица.

Член 17

Седалище на омбудсмана

Седалището на омбудсмана съвпада със седалището на Европейския парламент, определено в член единствен, буква а) от Протокол № 6 .

Член 18

Разпоредби за изпълнение

Омбудсманът приема разпоредби за изпълнение на настоящия регламент след консултация с Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия. Те са в съответствие с настоящия регламент и най-малко включват разпоредби относно:

a)  процесуалните права на жалбоподателя и на съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза;

б)  постъпване, разглеждане и приключване на жалбата;

в)  разследвания по собствена инициатива; и

г)  последващи разследвания.

Член 19

Заключителни разпоредби

1.  Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом се отменя.

2.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

3.  Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

(1) Съгласно член 46, параграф 3 от Правилника за дейността Парламентът реши да отложи гласуването на предложението за резолюция, докато Съвета и Комисията не изразят позициите си относно проекта за регламент, посочен по-долу в съответствие с член 228, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз (A9-0174/2021).
(2) Одобрение от ... (все още непубликувано в Официален вестник).
(3) Становище от ... (все още непубликувано в Официален вестник).
(4) Решение 94/262/EОВС, EО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15).
(5) Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
(6) Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13).
(7) OВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.
(8) Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(9) Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).


Преходни разпоредби с цел да се преодолее въздействието на кризата с COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) 2016/1628) ***I
PDF 133kWORD 44k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1628 по отношение на преходните разпоредби за някои видове техника, оборудвана с двигатели с мощност в диапазона между 56 kW и 130 kW, както и над 300 kW, с цел да се преодолее въздействието на кризата с COVID-19 (COM(2021)0254 – C9-0185/2021 – 2021/0129(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2021)0254),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0185/2021),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 9 юни 2021 г.(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 2 юни 2021 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 59 и 163 от своя Правилник за дейността,

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 юни 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1628 по отношение на неговите преходни разпоредби за някои видове техника, оборудвана с двигатели с мощност в диапазон, по-голям или равен на 56 kW и по-малък от 130 kW, както и по-голям или равен на 300 kW, с цел справяне с въздействието на кризата с COVID-19

P9_TC1-COD(2021)0129


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2021/1068.)

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Конфликтът на интереси на министър-председателя на Чешката република
PDF 185kWORD 56k
Резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно конфликта на интереси на министър-председателя на Чешката република (2021/2671(RSP))
P9_TA(2021)0282B9-0303/2021

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 310, параграф 6 и член 325, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза(1) (Финансовия регламент),

–  като взе предвид известието на Комисията, озаглавено „Насоки относно избягването и управлението на конфликти на интереси съгласно Финансовия регламент“(2),

–  като взе предвид своите предишни решения и резолюции относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2018 г. относно конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република(3) и своята резолюция от 19 юни 2020 г. относно възобновяването на разследването срещу министър-председателя на Чешката република за злоупотреба със средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси(4),

–  като взе предвид констативните командировки в Чешката република, предприети от комисията по бюджетен контрол от 26 до 27 март 2014 г. и от 26 до 28 февруари 2020 г.,

–  като взе предвид окончателния доклад от ноември 2019 г. относно одита на функционирането на въведените системи за управление и контрол с цел избягване на конфликт на интереси в Чехия, изготвен от генералните дирекции на Комисията „Регионална и селищна политика“ (REGIO) и „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ (EMPL) и публикуван на 23 април 2021 г.,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза(5),

–  като взе предвид доклада на Комисията относно върховенството на закона за 2020 г., и по-специално главата относно положението с принципите на правовата държава в Чехия (SWD(2020)0302),

–  като взе предвид междинния доклад за съответствието от четвъртия кръг за оценка относно Чешката република на Групата държави срещу корупцията (GRECO), приет от GRECO на 84-тото ѝ пленарно заседание през декември 2019 г.,

–  като взе предвид доклада за Чехия за 2020 г. от 26 февруари 2020 г. (SWD(2020)0502), придружаващ съобщението на Комисията относно европейския семестър за 2020 г.: оценка на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011 (COM(2020)0150),

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по бюджетен контрол,

A.  като има предвид, че членове 61 и 63 от Финансовия регламент, член 24 от Директива 2014/24/ЕС за правилата за обществените поръчки с цел избягване на конфликти на интереси, членове 144 и 145 от Регламента за общоприложимите разпоредби за фондовете със споделено управление, Регламент (ЕС) № 1303/2013, съдебната практика на Съда на ЕС и чешкият Закон № 159/2006 за конфликтите на интереси, изменен на 29 ноември 2016 г., определят конкретни задължения и предоставят инструменти за ефективно справяне със ситуации на конфликт на интереси;

Б.  като има предвид, че Agrofert е конгломерат, основан и създаден от чешкия министър-председател Андрей Бабиш и състоящ се от над 230 дружества; като има предвид, че беше разкрито, че министър-председателят Бабиш е един от действителните собственици на Agrofert, управляващото дружество на групата Agrofert, включваща, наред с други дружества, и ред значими чешки медии, чрез доверителните фондове AB Private Trust I и AB Private Trust II, на които също той е действителният собственик;

В.  като има предвид, че през януари и февруари 2019 г. беше проведен координиран и цялостен одит от няколко служби на Комисията (ГД REGIO/ГД EMPL, ГД AGRI (асоциирана ГД)) относно прилагането на правото на ЕС и националното право; като има предвид, че текущ одит на AGRI разглежда предполагаеми конфликти на интереси при прилагането на общата селскостопанска политика в Чехия;

Г.  като има предвид, че през април 2021 г. Комисията публикува надлежно редактирана версия на окончателния одитен доклад относно правното изпълнение на европейските структурни и инвестиционни фондове, проверено от ГД EMPL и ГД REGIO; като има предвид, че вторият одитен доклад на ГД AGRI все още не е публикуван;

Д.  като има предвид, че публикуваният одитен доклад подчертава сериозни недостатъци в системата за управление и контрол(6) в Чешката република и недостатъци, които трябва да бъдат отстранени чрез финансови корекции;

Е.  като има предвид, че одитният доклад на ГД REGIO установи три случая на предоставени безвъзмездни средства по линия на Европейския фонд за регионално развитие, които са в нарушение на чешкото законодателство и Регламента на ЕС за общоприложимите разпоредби;

Ж.  като има предвид, че наказателното разследване срещу министър-председателя Бабиш, инициирано от доклада на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) относно неправомерното използване на субсидии от ЕС, предназначени за малки предприятия, което първоначално беше приключено и впоследствие възобновено и което беше предмет на резолюцията на Парламента от 19 юни 2020 г., все още продължава;

З.  като има предвид, че след една година Комисията все още не е предоставила изчерпателен отговор на искането на Парламента за количествено определяне на общия размер на субсидиите, получени от субектите от групата Agrofert;

И.  като има предвид, че след резолюциите на Парламента от декември 2018 г. и юни 2020 г. относно конфликта на интереси на министър-председателя Бабиш и повече от две години след началото на одитите на Комисията положението около конфликта на интереси на министър-председателя Бабиш остава нерешено;

Й.  като има предвид, че доброто финансово управление може да бъде осигурено от държавите членки само ако публичните органи действат в съответствие със законодателството както на национално равнище, така и на равнището на ЕС, и ако разследващите и прокурорските служби ефективно преследват престъпно поведение, произтичащо от неправилно третирани случаи на конфликт на интереси;

К.  като има предвид, че съгласно член 3, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 неосигуряването на липса на конфликт на интереси може да бъде показателно за нарушения на принципите на правовата държава;

Л.  като има предвид, че наличието на подробни политики и правила за избягване и управление на конфликти и предполагаеми конфликти на интереси е съществена част от доброто управление и доброто финансово управление;

М.  като има предвид, че командировката на комисията по бюджетен контрол през февруари 2020 г. разкри будещи безпокойство ограничения в правната рамка, които възпрепятстват ефикасното и ефективно функциониране на националната Върховна сметна палата, като ѝ пречат да проверява редовността и изпълнението на публичните разходи на регионално и местно равнище или да извършва проверки на място на крайните бенефициери;

1.  приветства публикуването на окончателния одитен доклад от ГД REGIO и ГД EMPL относно функционирането на съществуващите системи за управление и контрол с цел избягване на конфликти на интереси в Чехия след многократните призиви на Парламента, в който доклад се потвърждава настоящият и продължаващ конфликт на интереси на министър-председателя Бабиш по отношение на конгломерата Agrofert, като по този начин се потвърждава позицията на Парламента, изразена в предишни резолюции и доклади за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

2.  приветства факта, че ГД REGIO и ГД EMPL признават важния обществен интерес от прозрачност и информация относно тази извънредна ситуация за разумни основания за публикуване; изразява съжаление обаче, че констатациите бяха публикувани едва през април 2021 г., въпреки че окончателният одитен доклад беше изпратен на чешките органи през ноември 2019 г. и Комисията получи отговори през май 2020 г.; настоятелно призовава ГД AGRI да ускори своята одитна процедура и последващи действия и да публикува своя окончателен одитен доклад без ненужно забавяне; изисква да се обърне специално внимание на плащанията към дружества, които са пряка и непряка собственост на министър-председателя Бабиш или други членове на чешкото правителство;

3.  счита, че е жалко, че понастоящем одитът и състезателните процедури, както и процедурите за прилагане на финансови корекции, се простират в продължение на няколко години; настоятелно призовава Комисията да преразгледа правилата за одит и процедури за финансови корекции, за да се даде възможност за по-навременни заключения и възстановяване на неправомерно изплатени средства на ЕС; отново призовава Комисията да публикува всички документи, свързани със случая на конфликта на интереси на чешкия министър-председател;

4.  изразява дълбока загриженост във връзка с констатациите в одитния доклад, които показват, че:

   ЕСИ фондове са неправомерно предоставени на субекти от групата Agrofert,
   Министър-председателят е действителният собственик на Agrofert Holding, а от февруари 2017 г. – на доверителните фондове AB Private Trust I и AB Private Trust II, които той контролира, като запазва пряк икономически интерес от успеха на Agrofert,
   Министър-председателят Бабиш е участвал активно в изпълнението на бюджета на ЕС в Чешката република и е бил в състояние да упражнява влияние върху органи като Съвета на ЕСИФ и националния координационен орган, като същевременно е участвал във вземането на решения, засягащи групата Agrofert,
   Определените проекти са възложени в нарушение на член 4в от преразгледания чешки Закон за конфликтите на интереси, както и на Финансовия регламент на ЕС,
   През одитирания период безпристрастното и обективно упражняване на функциите на г-н Бабиш като министър-председател, председател на Съвета на ЕСИФ, министър на финансите и заместник министър-председател на икономиката е било компрометирано;

5.  отбелязва, че считано от 1 юни 2021 г. чешкият Закон № 37/2021 SB. относно регистрацията на крайните действителни собственици най-накрая транспонира в националното законодателство Петата директива относно борбата с изпирането на пари, която изисква създаването на публично достъпни регистри за дружествата, тръстовете и други правни форми; припомня, че крайният срок за транспониране на тази директива беше изтекъл на 10 януари 2020 г.; отправя остра критика във връзка с факта, че Чехия е транспонирала Петата директива относно борбата с изпирането на пари с толкова голямо забавяне; отбелязва, че министър-председателят Бабиш е вписан в чешкия регистър на собствениците като „непряк действителен собственик“ на Agrofert от 1 юни 2021 г.; остро критикува изявлението, публикувано от чешкото Министерство на правосъдието, в което се посочва, че субсидиите могат да продължат да се изплащат на Agrofert въпреки факта, че Андрей Бабиш е посочен като действителен собственик на Agrofert в Чехия;

6.  настоява, че конфликт на интереси на най-високото равнище на управление в дадена държава членка, понастоящем потвърден с публикуването на 23 април 2021 г. на окончателния доклад на Комисията относно одита на функционирането на системите за управление и контрол, въведени с цел избягване на конфликт на интереси в Чешката република, не може да бъде толериран и трябва да бъде преодолян изцяло чрез:

   a) предприемане на мерки, които ще гарантират, че министър-председателят Бабиш вече няма икономически или други интереси, попадащи в обхвата на член 61 от Финансовия регламент на ЕС или чешкия Закон за конфликтите на интереси по отношение на групата Agrofert; или
   б) гарантиране, че стопанските субекти под контрола на министър-председателя Бабиш ще престанат да получават финансиране от фондове на ЕС, публични субсидии или финансиране, разпределяно от всички равнища на публичните органи в целия ЕС; или
   в) въздържане изцяло от участие в който и да е процес на вземане на решения в ЕС, който може пряко или косвено да засяга интересите на групата Agrofert; подчертава обаче, че с оглед на функциите и правомощията на министър-председателя и на членовете на неговото правителство изглежда съмнително, че подобна мярка би могла да отговори адекватно на конфликта на интереси на практика, ако въпросните лица продължават да упражняват своите обществени функции, и че поради това подаването на оставка представлява по-подходящ начин за пълно справяне с конфликта на интереси;

7.  приветства съобщението, че Европейската прокуратура ще проведе безпристрастно и основано на факти разследване на конфликта на интереси; отбелязва изявлението, публикувано от компетентната прокуратура, съгласно което случаят „отговаря на условията за задължителна юрисдикция на новосъздадената Европейска прокуратура съгласно съответния регламент на Европейския съюз и делото трябва да ѝ бъде предадено незабавно“;

8.  изразява съжаление, че констатациите от одита потвърждават наличието на сериозни системни недостатъци във функционирането на системата за управление и контрол, и по-специално при откриването на конфликти на интереси; изразява съжаление, че неефективността на кръстосаните проверки и непрозрачните процеси и структури пречат на надеждността на всяко предотвратяване и разкриване на конфликти на интереси в Чешката република;

9.  изразява дълбока загриженост, че дори и след влизането в сила на членове 61 и 63 от Финансовия регламент през 2018 г. продължава да съществува слабост в системите за управление и контрол – що се отнася до избягването на конфликт на интереси – и че чешките органи предприемат малко и недостатъчни действия за гарантиране на спазване;

10.  изразява съжаление относно докладваните опити на чешкото правителство да узакони конфликта на интереси на министър-председателя Бабиш чрез закон, предложен в началото на кризата с COVID през март 2020 г., вместо да реши конфликта на интереси;

11.  очаква националните органи да изпълнят всички поискани препоръки, насочени, наред с другото, към подобряване на системата за управление и контрол и проверка на всички безвъзмездни средства, отпуснати след 9 февруари 2017 г., които могат да нарушават Закона за конфликтите на интереси;

12.  призовава Комисията да информира Парламента относно изпълнението на препоръките от одита от страна на чешкото правителство, по-специално по отношение на контрола на всички средства, отпуснати на групата Agrofert, които не са били част от одитната извадка;

13.  изразява дълбока загриженост във връзка със слабостите на цялостната регулаторна рамка, които затрудняват систематичното установяване на действителните собственици на субектите, които получават средства от ЕС; припомня, че Комисията потвърди, че е извършила плащания по линия на ОСП на дружества, принадлежащи към групата Agrofert, както и на други дружества, чийто действителен собственик е министър-председателят Бабиш в няколко други държави членки, но не е в състояние да идентифицира изчерпателно всички икономически оператори, които са се възползвали; настоява, че от Комисията се очаква да предостави на органа по освобождаване от отговорност пълен и надежден преглед на всички плащания, извършени за дружества от групата Agrofert и дружества със същия действителен собственик във всички държави членки за финансовите 2018 и 2019 г.; призовава Комисията да включи също така информация за 2020 г.; счита, че това показва неотложната необходимост Комисията, в сътрудничество с националните агенции, да предложи стандартизиран и обществено достъпен формат за оповестяване на крайните бенефициери на средствата по линия на ОСП;

14.  отбелязва неотдавнашната поправка в регистъра на действителните собственици на дружествата (Transparenzregister), в който понастоящем министър-председателят Бабиш е посочен като бенефициер и акционер на дъщерно дружество на Agrofert в Германия; отново заявява, че министър-председателят Бабиш е включен в списъка като едно от шестте активни лица със значително влияние или контрол върху доверителните собственици на тръст, свързан с дъщерното дружество на Agrofert, наречено GreenChem Solutions Ltd. в Обединеното кралство; призовава всички държави членки, в които развиват дейност дъщерни дружества на Agrofert, да преразгледат регистъра на действителните собственици в това отношение;

15.  изразява съжаление, че субекти от групата Agrofert продължават да получават плащания по първия стълб на ОСП; припомня, че чешкият Закон за конфликтите на интереси забранява предоставянето на субсидии, включително директни плащания по линия на ОСП, на дружество, в което държавен служител или субект, контролиран от държавен служител, притежава дял от 25% или повече; подчертава сериозните съмнения относно независимостта на чешките органи, които вземат решения относно допустимостта и контрола на директните селскостопански плащания; идентифицира рискови показатели във факта, че дружествата, които са част от групата Agrofert, продължават да получават тези средства в нарушение на чешкия Закон за конфликтите на интереси;

16.  отбелязва, че действащото от 2006 г. насам чешко законодателство относно конфликтите на интереси имаше сериозни непълноти и значителни пропуски в прилагането, което позволи създаването и разрастването на дълбоки олигархични структури; изразява съжаление, че командировката на комисията по бюджетен контрол на Парламента през февруари 2020 г. разкри сериозни недостатъци в системите за избягване, разкриване и решаване на конфликти на интереси в Чехия;

17.  изразява учудване от явно различните подходи към подобни нарушения на чешкия Закон за конфликтите на интереси и член 61 от Финансовия регламент от страна на ГД REGIO и ГД EMPL, от една страна, и ГД AGRI, от друга страна; докато ГД REGIO и ГД EMPL считат, че нарушението на чешкия Закон за конфликтите на интереси представлява нарушение на член 61, параграф 2 от Финансовия регламент, ГД AGRI явно не прилага същата логика; посочва освен това, че проверките за допустимост на плащанията, свързани с права за получаване на плащане (директни плащания), също включват елемент от процеса на вземане на решения при проверката; подчертава, че това решение за проверка може да бъде повлияно от конфликт на интереси; призовава Комисията да предостави на Парламента подробно правно обяснение на различното въздействие на нарушенията на националното законодателство относно конфликтите на интереси и член 61 от Финансовия регламент и да включи подробно обяснение за начина, по който Комисията гарантира, че решенията за проверка на плащанията, свързани с права за получаване на плащане, не са засегнати от конфликт на интереси;

18.  изразява учудване от оценката на Комисията, че чешкият министър на земеделието не се намира в положение на конфликт на интереси, въпреки че членове на неговото семейство получават значителни по размер селскостопански субсидии, докато той отговаря за програмирането и изпълнението на селскостопанските програми в рамките на ОСП; призовава Комисията да сподели тази оценка с Парламента; призовава Комисията да гарантира еднообразно тълкуване и прилагане на член 61 от Финансовия регламент;

19.  изисква от Комисията да оцени ефективността на член 61 от Финансовия регламент за успешното предотвратяване или разкриване и решаване на случаи на конфликт на интереси, когато такива възникнат, и по целесъобразност да направи предложения в контекста на следващото преразглеждане на Финансовия регламент за по-нататъшно укрепване на правилата, уреждащи конфликтите на интереси, като обърне специално внимание на определенията, приложното поле (кой е в обхвата), определянето на чувствителните функции или дейности, изложени на риск, „ситуациите, които обективно могат да бъдат възприети като конфликт на интереси“ и задълженията в случай на конфликт на интереси; припомня, че член 61 от Финансовия регламент не прави разграничение между различните видове плащания от бюджета на ЕС и че самата възможност за използване на позиция, произтичаща от конфликт на интереси, е достатъчен показател;

20.  изразява загриженост относно тясното тълкуване на член 61 от Финансовия регламент от страна на чешката разплащателна агенция за селското стопанство (Държавния фонд за подпомагане на селското стопанство), която счита, че въпросната разпоредба не е приложима по отношение на членовете на правителството; отново изразява загрижеността на Парламента относно редица недостатъци, установени в управлението на чешката разплащателна агенция за селското стопанство, особено липсата на независимост на Надзорния съвет, както се подчертава в доклада на Парламента относно неговата командировка в Чешката република през февруари 2020 г.(7); изисква от Комисията да започне процедура за одит, за да се гарантира доброто управление на агенцията;

21.  счита, че насоките на Комисията относно избягването и управлението на конфликти на интереси съгласно Финансовия регламент представлява важен инструмент за по-нататъшно укрепване на мерките за защита на бюджета на ЕС срещу измами и нередности; изисква от Комисията да повишава осведомеността и да насърчава еднообразно тълкуване и прилагане на правилата за избягване на конфликти на интереси, включително преките плащания по първия стълб на ОСП, както и да наблюдава независимото функциониране на разплащателните агенции и одитните структури в това отношение; призовава Комисията да предостави на съответните органи на държавите членки допълнителни практически примери, предложения и препоръки, за да ги подпомогне при избягването на конфликти на интереси;

22.  отново заявява, че чешките граждани и данъкоплатци не следва да плащат или да понасят последиците, произтичащи от конфликта на интереси на министър-председателя Бабиш, и че дружествата, принадлежащи към групата Agrofert, следва да възстановят всички субсидии, получени неправомерно от бюджета на ЕС или от чешкия национален бюджет; настоятелно призовава чешките органи да възстановят всички субсидии, които са били неправомерно изплатени на което и да е образувание от групата Agrofert;

23.  настоятелно заявява, че по-нататъшното отпускане на средства от бюджета на ЕС или от чешкия национален бюджет на дружествата, които в крайна сметка се контролират от министър-председателя Бабиш или от членове на чешкото правителство, трябва да бъде спряно до пълното решаване на случаите на конфликт на интереси;

24.  настоятелно призовава чешкото правителство да подобри цялостната справедливост на разпределението на субсидиите от ЕС и да създаде система, която ще гарантира пълна и цялостна прозрачност при разпределението на средствата на ЕС; отбелязва със загриженост, че според информацията, с която разполага Комисията, не е имало решения за промяна на чешката система за директни плащания от създаването ѝ през 2014 г. и за създаване на ефективен механизъм срещу конфликти на интереси;

25.  припомня, че в рамките на проекта „Щъркелово гнездо“ Agrofert изкуствено създаде средно предприятие, което оставаше под контрола на Agrofert, с цел да придобие средства, предназначени за малки и средни предприятия, възлизащи общо на около 2 милиона EUR; счита за неприемливо, че след като при разследванията на „Щъркелово гнездо“ бяха направени заключения за сериозни нередности, чешките органи оттеглиха проекта от финансиране от ЕС с цел да го финансират от националния бюджет, като прехвърлят финансовата тежест върху чешките данъкоплатци; счита това за потвърждение, че чешките органи не са успели да убедят Комисията в законосъобразността и редовността на тези плащания; изразява съжаление, че това означава, че OLAF няма право да разследва по-нататък и само националният прокурор може да отправя обвинения; изразява сериозна загриженост, че чешкият прокурор временно е закрил производството и по-късно е възобновил делото; призовава чешките органи да информират институциите на ЕС за резултата от разследването „Щъркелово гнездо“ във възможно най-кратък срок;

26.  отбелязва , че чешката полиция препоръча за втори път министър-председателят Бабиш да бъде подведен под отговорност за предполагаема измама в размер на около 2 милиона евро във връзка с разследванията „Щъркелово гнездо“; отбелязва, че наблюдаващият прокурор Ярослав Шарох, който през септември 2019 г. първоначално беше решил да прекрати делото, е отговорен за вземането на решение по искането за повдигане на обвинение; припомня, че вече подалият оставка главен прокурор Павел Земан на 4 декември 2019 г. беше разпоредил делото да бъде възобновено, като беше посочил недостатъци в правната оценка на прокурора Шарох;

27.  изразява дълбока загриженост във връзка с политическия натиск върху независимите медии и независимите институции в Чешката република, подчертан неотдавна с оставката на главния прокурор, който посочи като причина за оставката си натиск от страна на министъра на правосъдието;

28.  призовава Комисията да разгледа уязвимостта на чешката съдебна система и да предприеме необходимите действия; изисква от Комисията внимателно да проучи и анализира дали има други дела, засягащи членове на чешкото правителство, които да са били оттеглени или преждевременно приключени вследствие на възможен натиск; призовава Комисията да информира Парламента без ненужно забавяне относно своите констатации и заключения;

29.  изразява загриженост във връзка със съобщенията, че чешкото правителство вече е платило над 150 милиона чешки крони на Agrofert от чешкия национален бюджет през одитирания период(8); тъй като това може да представлява незаконна държавна помощ и да изложи на риск лоялната конкуренция на единния пазар на ЕС, както и целостта му, изисква от Комисията да разследва изцяло тези случаи на финансиране от националния бюджет и да информира Парламента относно заключенията от разследването и предприетите мерки;

30.  осъжда практиката на оттегляне на проекти от финансиране от ЕС с цел финансирането им от националния бюджет след установяване на нередности от страна на Комисията или Европейската сметна палата; изисква от Комисията да следи отблизо и да извършва внимателен правен анализ в тези случаи, като обръща специално внимание на потенциалните нарушения на правилата за държавна помощ;

31.  изразява съжаление относно публичните коментари, направени от министър-председателя Бабиш в отговор на публикуването на окончателния одитен доклад на ГД REGIO и ГД EMPL(9); счита за неприемливо, че одиторите на Комисията биват наречени „мафия“ от член на Европейския съвет;

32.  осъжда клеветническите забележки на министър-председателя Бабиш срещу новинарските организации, които съобщават за конфликта на интереси и за дейността на неговите предприятия; във връзка с това посочва неговите отрицателни коментари относно „Denik Referendum“ в чешкия парламент през ноември 2020 г.;

33.  изразява дълбока загриженост във връзка с ниското равнище на спазване на препоръките на GRECO, съдържащи се в доклада за оценка от четвъртия кръг – само една от четиринадесетте препоръки е изпълнена задоволително, седем препоръки са частично изпълнени, а останалите шест препоръки изобщо не са изпълнени;

34.  настоятелно призовава всички държави членки да забранят случаите на плащания на субсидии в размер на стотици милиони евро към отделни физически лица съгласно новата многогодишна финансова рамка (МФР) и да преминат към позицията на Парламента за гарантиране на пълна прозрачност и възможност за агрегиране на плащанията, както и за цифрови процедури за мониторинг и одит отвъд границите на държавите членки в програмите със споделено управление;

35.  призовава Съвета да обърне дължимото внимание в текущите преговори относно Регламента за ОСП на бюджетната ефективност и по-справедливото и по-прозрачно разпределение на директните плащания, да премине към позицията на Парламента за установяване на специфични тавани за отделни физически лица и по двата стълба на ОСП, както и за прогресивно намаляване, задължително определяне на горна граница и преразпределителни плащания, за да се гарантира положително възприемане на ОСП като цяло от страна на гражданите на ЕС; подчертава, че преговорите в Съвета не трябва да бъдат повлияни от конфликти на интереси и че нито един министър, член или представител на национално правителство не трябва да участва в преговорите, докато е засегнат от конфликт на интереси; счита за неприемливо, че министър-председателят Бабиш, въпреки че е действителният собственик на групата Agrofert, взе участие в преговорите по ОСП и се бори срещу определянето на горна граница на субсидиите; категорично подчертава, че таваните за отделни физически лица по първия и втория стълб на ОСП трябва да бъдат еднакво приложими, включително за членовете на националните правителства, за да не се допусне те да преговарят в Съвета в своя собствена полза;

36.  изразява категорично неодобрение за олигархичните структури, които се възползват от земеделския и кохезионния фондове на ЕС, като по този начин малко на брой бенефициери получават огромна част от средствата на ЕС, и призовава Комисията, Съвета и Европейския съвет да предотвратят насърчаването на такива структури, намаляващи конкурентоспособността на малките и средните земеделски стопанства и семейните земеделски стопанства, които следва да бъдат основните бенефициери на ОСП;

37.  подчертава дълбоката си загриженост във връзка с факта, че министър-председателят Бабиш е в конфликт на интереси, като същевременно участва в процеса на вземане на решения относно привеждането на ОСП в съответствие с общите цели на европейската политика в областта на климата, тъй като бизнес интересите на групата Agrofert могат да надделеят над обществения интерес от подкрепа за по-устойчиво селско стопанство и ограничаване на отрицателните последици от изменението на климата;

38.  счита, че липсата на действия от страна на чешкото правителство за справяне с конфликтите на интереси на министър-председателя Бабиш има отрицателно въздействие върху функционирането на чешките държавни органи, включително правоприлагащите органи и системите за управление и контрол, както и върху спазването на законодателството на ЕС;

39.  призовава Комисията да направи оценка на гореизложеното положение, както и на влиянието на министър-председателя Бабиш върху чешките медии и съдебната система, с оглед на установяването на нарушения на принципите на правовата държава и в случай че такива бъдат потвърдени и въз основа на нейните констатации, своевременно да задейства механизма за обвързване с условия за защита на бюджета на Съюза;

40.  продължава да изпитва загриженост поради нарастващата концентрация на собствеността върху медиите в ръцете на неколцина олигарси(10);

41.  отбелязва, че понастоящем се провеждат разследвания и одити както на национално, така и на европейско равнище, на потенциалните конфликти на интереси и използването на средства на ЕС; изразява загриженост във връзка с опасенията, изразени в доклада на Комисията относно върховенството на закона за 2020 г., че случаите на корупция по високите етажи не се разглеждат в достатъчна степен и че са установени някои пропуски в рамките за почтеност, приложими за депутати;

42.  призовава Съвета и Европейския съвет да предприемат всички необходими и подходящи мерки за предотвратяване на конфликти на интереси в съответствие с член 61, параграф 1 от Финансовия регламент; изразява загриженост, че чешкият министър-председател участваше и продължава да участва активно в преговорите относно бюджета на ЕС и програмите на ЕС, бидейки в конфликт на интереси; изисква от Съвета и Европейския съвет да обяснят на Парламента как възнамеряват да вземат предвид и да предприемат действия по отношение на участието на министър-председателя Бабиш в процеса на вземане на решения, свързани с ОСП и бюджета на ЕС, след заключението в одитните доклади на Комисията;

43.  счита, че случаят с конфликта на интереси на министър-председателя Бабиш потвърждава също така спешната необходимост от създаване на оперативно съвместима цифрова система за докладване и наблюдение на финансите на ЕС; изразява дълбоко съжаление, че съзаконодателите не постигнаха задоволително споразумение относно разпоредбите, установяващи оперативната съвместимост на информационните системи, което би позволило стандартизирано и еднообразно докладване и би насърчило сътрудничеството; призовава за полагане на усилия от страна на всички съответни участници да се стремят към еднакво ефективни решения с цел подобряване на отчетността;

44.  призовава Комисията да гарантира, че разпоредбите на Финансовия регламент относно конфликтите на интереси, включително в случая на конфликта на интереси на министър-председателя Бабиш, се прилагат изцяло при изпълнението на МФР за периода 2021 – 2027 г. и Next Generation EU, така че да не се извършват плащания към дружества, притежавани пряко или непряко от министър-председателя Бабиш(11); призовава за допълнителен контрол на всеки потенциален конфликт на интереси, както и на други елементи на принципите на правовата държава, в националните планове за възстановяване;

45.  подчертава категорично, че членовете на Европейския парламент трябва да могат да извършват работата си без заплахи и че националните правителства носят отговорност за осигуряването на защитата им в техните страни;

46.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета и на правителството и двете камари на Парламента на Чешката република.

(1) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(2) ОВ C 121, 9.4.2021 г., стр. 1.
(3) ОВ C 388, 13.11.2020 г., стр. 157.
(4) Приети текстове, P9_TA(2020)0164.
(5) OВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 1.
(6) Окончателният одитен доклад установи сериозни недостатъци в проектирането на системата за контрол с цел избягване на конфликт на интереси, както е видно от седемте нарушения на член 4в от чешкия Закон за конфликтите на интереси и високия процент грешки от 96,7% в одитираната извадка.
(7) Доклад относно командировка за установяване на факти на комисията по бюджетен контрол (CONT) в Чешката република, 26 – 28 февруари 2020 г.
(8) iROZHLAS, Penam, Lovochemie, Cerea. Česko vyplatilo Agrofertu podle Bruselu na dotacích neoprávněně 155 milionů, 27 април 2021.
(9) Euractiv, „Czech PM slams EU Commission auditors as ‘mafia’ (Чешкият министър-председател обижда одиторите на Европейската комисия, наричайки ги „мафия“)“, 26 април 2021 г.
(10) Репортери без граници, Чешка република, https://rsf.org/en/czech-republic [сайт, посетен на 2.6.2021 г.].
(11) Списъкът на дружествата и проектите, одобрени от чешкото правителство да бъдат предложени за финансиране от Фонда за справедлив преход, включва над 6 милиарда чешки крони за Lovochemie – дружество, което е част от групата Agrofert, управлявано преди това от настоящия чешки министър на околната среда Рихард Брабец.


Справяне с глобалното предизвикателство COVID-19: последици от освобождаването от задълженията по Споразумението ТРИПС на СТО във връзка с ваксините, лечението, оборудването и производствения капацитет за борба с COVID-19 в развиващите се страни
PDF 154kWORD 50k
Резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно справяне с глобалното предизвикателство COVID-19: последици от освобождаването от задълженията по Споразумението ТРИПС на СТО във връзка с ваксините, лечението, оборудването и производствения капацитет за борба с COVID-19 в развиващите се страни (2021/2692(RSP))
P9_TA(2021)0283RC-B9-0306/2021

Европейският парламент,

–  като взе предвид Споразумението на Световната търговска организация (СТО) за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС), по-специално член 31а от него,

–  като взе предвид Декларацията от Доха от 14 ноември 2001 г. относно Споразумението ТРИПС и общественото здраве,

–  като взе предвид решението на Съвета на СТО по свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост от 6 ноември 2015 г. за разширяване на обхвата на освобождаването на най-слаборазвитите държави (НСРД), които са членки на СТО, от задължението да прилагат разпоредбите на Споразумението ТРИПС, свързани с фармацевтичните продукти,

–  като взе предвид съобщението на Индия и Южна Африка от 2 октомври 2020 г., с което се иска освобождаване от задължения по някои разпоредби на Споразумението ТРИПС за предотвратяване, ограничаване и лечение на COVID-19, съвносители по което са Есватини, Кения, Мозамбик и Пакистан и то е подкрепено от 100 други държави,

–  като взе предвид преразгледаното предложение за освобождаване от задълженията по разпоредбите на ТРИПС, представено на 21 май 2021 г. от 62 членове на СТО,

–  като взе предвид отвореното писмо от 243 организации на гражданското общество до генералния директор на СТО от 13 април 2021 г. относно справянето с глобалните предизвикателства, свързани с неадекватното предлагане и несправедливия достъп до медицински продукти за борба с COVID-19, и по-специално ваксини,

–  като взе предвид изявлението от 5 май 2021 г. на търговския представител на САЩ, с което се изразява подкрепа за временно освобождаване от задълженията по ТРИПС,

–  като взе предвид отвореното писмо на президента на Република Коста Рика и генералния директор на Световната здравна организация (СЗО) от 27 май 2021 г., с което отново се призовават всички държави – членки на СЗО, да подкрепят активно Платформата за достъп до технологии във връзка с COVID-19 (C-TAP),

–  като взе предвид Декларацията от Рим, приета на световната среща на високо равнище по въпросите на здравето на 21 май 2021 г.,

–  като взе предвид писмото от 31 май 2021 г. на генералния директор на СЗО, генералния директор на СТО, управляващия директор на Международния валутен фонд (МВФ) и председателя на групата на Световната банка, в което се призовава за нов ангажимент за равнопоставеност по отношение на ваксините и за победа над пандемията,

–  като взе предвид съвместното изявление от 20 април 2020 г. на генералните директори на Световната търговска организация (СТО) и Световната здравна организация в подкрепа на усилията за гарантиране на нормалния трансграничен поток от жизненоважни медицински материали и други стоки и услуги,

–  като взе предвид Програмата на ООН за устойчиво развитие за периода до 2030 г. и Целите за устойчиво развитие (ЦУР),

–  като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че броят на случаите на COVID-19 беше приблизително 172 000 000, които доведоха до смъртта на повече от 3 700 000 човека по света и причиниха безпрецедентни страдания, бедствия и разрушаването на поминъка на милиони хора; като има предвид, че последиците от продължителния COVID засягат 10% от пациентите в световен мащаб, което води до загуба на работни места, бедност и силна социално-икономическа уязвимост;

Б.  като има предвид, че настоящата световна пандемия от COVID-19 изисква глобална стратегия за ваксини, диагностика, лечение и производство и разпространение на оборудване; като има предвид, че е необходим цялостен, научен и основан на факти подход за справяне със предизвикателствата пред здравето, свързани с пандемията; като има предвид, че един съобразен с пола и междусекторен подход е от решаващо значение за постигането на равенство на всеки етап от процеса на ваксинация – от разработването до ваксинацията;

В.  като има предвид, че ваксините представляват типичен пример за необходимостта да се третират като глобални обществени блага и да се предоставят безплатно поради предоставяните от тях огромни ползи; като има предвид, че в развитите държави всички граждани получават ваксините безплатно; като има предвид, че би било неприемливо от етична гледна точка, ако този принцип не се прилага за много по-бедните хора в развиващите се страни;

Г.  като има предвид, че съгласно Декларацията относно Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) и общественото здраве, приета на 14 ноември 2001 г. в Доха, Споразумението ТРИПС следва да бъде изпълнявано и тълкувано по благоприятен за общественото здраве начин – като се насърчава достъпът до съществуващи медикаменти и разработването на нови лекарства; като има предвид, че на 6 ноември 2015 г. Съветът на СТО за ТРИПС реши да удължи до януари 2033 г. периода на освобождаване от патенти на лекарствата за най-слабо развитите държави;

Д.  като има предвид, че е от основно значение да се гарантира ваксинация на достъпна цена за най-уязвимите групи от населението в държавите с ниски и средни доходи; като има предвид, че ваксините, базирани на mRNA, се оказаха най-ефективните, но и най-скъпите ваксини на пазара;

Е.  като има предвид, че към юни 2021 г. в световен мащаб са били поставени приблизително 1,6 милиарда дози ваксини, по-голямата част от които в индустриализирани държави и в държави, произвеждащи ваксини; като има предвид, че само 0,3% от дозите ваксини, поставени в световен мащаб, са дадени в 29-те най-бедни държави, в които живеят около 9% от населението на света; като има предвид, че според изчисленията на МВФ, ако разпространението на ваксини се ускори, над 7 трилиона евро биха могли да бъдат добавени към световния БВП, ако вирусът бъде овладян; като има предвид, че ЕС е разпределил над 260 милиона ваксини на своите държави членки и е изнесъл повече от 226 милиона ваксини за трети държави, от които само 10% са предназначени за най-слабо развитите държави;

Ж.  като има предвид, че се появяват будещи тревога нови варианти на COVID-19, които се предават по-лесно и са по-смъртоносни и срещу които ваксините не са толкова ефикасни; като има предвид, че поради тази причина може да са необходими допълнителни ваксинации и търсенето далеч да надхвърли първоначалните прогнози за 11 милиарда необходими дози; като има предвид, че увеличаването на производството е от съществено значение за постигане на ваксинация в световен мащаб; като има предвид, че увеличаването на производството на ваксини е световен приоритет; като има предвид, че световните вериги за доставка на суровини не трябва да бъдат възпрепятствани от протекционистки мерки или нетарифни бариери пред търговията; като има предвид, че за съжаление повечето държави, в които се произвеждат ваксини, наложиха забрани за износ на ваксини и техните съставки, което не позволи увеличаването на световното производство и създаде затруднения във веригите на доставки;

З.  като има предвид, че огромни по размер частни и публични средства и ресурси бяха инвестирани в научноизследователска и развойна дейност, клинични изпитвания и обществени поръчки с цел разработване на ваксини и лечения за COVID-19 по открит и достъпен начин; като има предвид, че от научните изследвания в частния и публичния сектор, здравните институции, работниците на първа линия, учените, изследователите и пациентите беше събрана информация за вируса, която фармацевтичните дружества използваха;

И.  като има предвид, че доброволните лицензи следва да бъдат най-ефективното средство за улесняване на разширяването на производството и споделянето на ноу-хау; като има предвид, че нито едно частно дружество не участва в инициативата за Платформа за достъп до технологии на СЗО във връзка с COVID-19 (C-TAP), която призова фармацевтичните дружества да поемат ангажимент за прозрачно, глобално доброволно лицензиране, при което лицензите не са изключителни; като има предвид, че според СЗО 19 производители от повече от дузина държави в Африка, Азия и Латинска Америка са изразили интерес към увеличаване на производството на ваксини, базирани на mRNA; като има предвид, че до момента само 40% от световния производствен капацитет се използва за производството на ваксини срещу COVID-19;

Й.  като има предвид, че много развиващи се страни с недостатъчен или липсващ производствен капацитет все още са подложени на значителен политически натиск и срещат правни затруднения, които ги възпрепятстват да използват възможностите за гъвкавост на ТРИПС, по-специално на член 31а, и те се сблъскват с тромавата и продължителна процедура за внос и износ на фармацевтични продукти;

К.  като има предвид, че патентите и другите форми на защита на интелектуалната собственост осигуряват гаранции за поемане на предприемачески риск, а многостранната правна уредба в областта на правата върху интелектуалната собственост (ПИС) предоставя стимули, които са от решаващо значение за подготвеността за бъдещи пандемии; като има предвид, че справедливият достъп в световен мащаб до ваксини, диагностика и лечения на достъпни цени е единственият начин за смекчаване на глобалното въздействие на пандемията върху общественото здраве и икономиката, както и че временното освобождаване от международни задължения за защита на интелектуалната собственост за лекарствени продукти, медицински изделия и други здравни технологии, свързани с COVID-19, е важен принос за постигането на тази цел;

Л.  като има предвид, че поради безпрецедентната и тревожна епидемиологична обстановка в Индия индийското правителство наложи забрана за износ на ваксини, което доведе до нарушения в доставките в световен мащаб и в механизма COVAX; като има предвид, че ЕС има водещ принос в механизма COVAX; като има предвид, че в рамките на „Екип Европа“ ЕС пое ангажимент да дари допълнителни 100 милиона дози за употреба в държавите с по-ниски и средни доходи до края на 2021 г.;

М.  като има предвид, че ваксината срещу полиомиелита беше пусната на пазарите без патент и че болестта вече е ликвидирана в множество региони на света; като има предвид, че южноафриканското правителство, ръководено от Нелсън Мандела, беше принудено да използва възможността за задължително лицензиране, за да настоява за достъпни и качествени генерични еквиваленти, за да се избегне плащането на астрономически суми на мултинационални фармацевтични компании, използващи патенти за лечението на ХИВ;

Н.  като има предвид, че веригите на доставки в развиващите се държави трябва да бъдат подобрени; като има предвид, че увеличаването на местното производство, осведомеността сред населението и помощта за разпространение в развиващите се държави биха могли да увеличат броя на ваксинираните лица в световен мащаб; като има предвид, че все още е налице обезпокоителен недостиг на финансиране в размер на 18,5 милиарда щатски долара за ускорителя за достъп до инструменти за борба с COVID-19 (ACT-ускорител);

О.  като има предвид, че приоритетите на ЕС следва да бъдат гарантирането на справедлив световен достъп до ваксини, диагностика, лечение и други решения за медицински доставки, като веригите за доставки останат отворени при използване на всички налични инструменти;

П.  като има предвид, че най-слабо развитите държави вече се ползват от предоставеното до 1 януари 2033 г. освобождаване от задълженията във връзка с прилагането на разпоредбите на Споразумението ТРИПС относно фармацевтичните продукти, както и от предоставеното до 1 юли 2021 г. освобождаване от задълженията, чието удължаване понастоящем се обсъжда, позволяващо освобождаване на най-слабо развитите държави от всички задължения по Споразумението ТРИПС, с изключение на членове 3, 4 и 5;

1.  изразява силната си загриженост относно развитието на пандемията, по-специално в държавите с ниски и средни доходи; припомня, че пандемията от COVID-19 все още не е приключила и че ще трябва да бъдат разработени нови ваксини за борба с мутациите; подчертава, че международната общност трябва да направи всичко необходимо за овладяване на пандемията от COVID-19 и че извънредните обстоятелства изискват извънредни решения; поради това подчертава, че е необходим цялостен подход, като се отдава приоритет на наличието и достъпността на свързаните с COVID-19 здравни продукти, увеличаването на производството на ваксини срещу COVID-19 и глобалното географско разпределение на производствения капацитет; подчертава, че международната търговска политика трябва да играе проактивна роля в това начинание, като улеснява търговията със суровини и здравни и медицински продукти, облекчава недостига на квалифициран и опитен персонал, решава проблеми, свързани с веригата на доставките, и преразглежда глобалната рамка за правата върху интелектуалната собственост с оглед на бъдещи пандемии; призовава за подкрепа за проактивни, конструктивни и основани на текста преговори за временно освобождаване от Споразумението ТРИПС на СТО, с цел да се подобри глобалният достъп до достъпни лекарствени продукти, свързани с COVID-19, и да се преодолеят световните производствени ограничения и недостигът на доставки;

2.  припомня , че в Декларацията от Доха относно Споразумението ТРИПС и общественото здраве се потвърждава, че Споразумението ТРИПС не възпрепятства и не следва да възпрепятства страните членки да предприемат мерки за защита на общественото здраве;

3.  посочва, че за ваксиниране на 70% от световното население са необходими 11 милиарда дози и че е произведена само малка част от това количество; посочва, че подходът, основан на обещания за даряване на излишни дози, е недостатъчен; припомня, че COVAX е изправен пред недостиг от 190 милиона дози поради настоящата ситуация с COVID-19 в Индия и няма да постигне целите си по отношение на доставките в обозримо бъдеще; отбелязва, че ЕС е основен донор по механизма COVAX по отношение на финансирането и споделянето на ваксини както чрез COVAX, така и на двустранна основа; призовава обаче ЕС и неговите партньори значително да увеличат финансовите и нефинансовите вноски за COVAX; във връзка с това приветства ангажимента на някои производители да доставят 1,3 милиарда дози ваксини на производствени или на ниски цени, както и ангажимента на „Екип Европа“ да дари 100 милиона дози на държави с ниски и средни доходи до края на годината, като припомня, че се очаква държавите – членки на ЕС, да получат излишък от най-малко 400 милиона дози ваксини през 2021 г.; приветства също така подкрепата от Механизма за гражданска защита на Съюза, предоставена за доставката на ваксини и помощни материали; подчертава, че е необходимо да се отдаде приоритет на доставките на COVAX; изразява съжаление относно действията, предприети от Обединеното кралство и САЩ с оглед развиване на вторичен пазар за препродажба на излишъци от ваксини на други индустриализирани държави;

4.  подчертава, че глобалният отговор на извънредни ситуации в областта на общественото здраве следва да включва, от една страна, ориентиран към потребностите подход от гледна точка на търсенето, осигуряващ съвместно финансиране и координирани в световен мащаб авансови покупки, и, от друга страна, интегрирана стратегия от гледна точка на предлагането за увеличаване на производствения капацитет по цялата верига за създаване на стойност; счита, че са необходими по-голямо световно производство на ваксини, по-добра координация на доставките и утвърдени, диверсифицирани и устойчиви вериги за създаване на стойност за ваксините, за да може ваксините да бъдат разпространявани в световен мащаб; настоятелно призовава Комисията да работи с държавите производителки на ваксини за бързото премахване на пречките пред износа и да замени нейния собствен разрешителен механизъм за износ с изисквания за прозрачност на износа, и настоява за получаването на своевременен и всеобхватен достъп до такива данни; призовава САЩ и Обединеното кралство незабавно да премахнат забраната за износ на ваксини и суровини, които са необходими за производството на ваксини; призовава за спешно увеличаване на международните инвестиции и координация за увеличаване на производството на елементите от ключово значение за ваксините, например продукти за еднократна употреба и активни фармацевтични съставки, с цел преодоляване на затрудненията във веригите за създаване на стойност в областта на ваксините;

5.  подчертава, че в дългосрочен план световното производство на ваксини трябва спешно да се разшири, за да се задоволи световното търсене, и че следователно са необходими инвестиции в производствените възможности на развиващите се страни, за да станат те по-самостоятелни; подчертава необходимостта от ефективен трансфер на технологии и ноу-хау, за да се постигне това; признава, че стимулирането на доброволни лицензионни споразумения и доброволен трансфер на технологии и ноу-хау към държави с вече съществуваща промишленост за производство на ваксини следва да бъде най - важният начин за постигане на тази цел; изразява готовност за обсъждане на всички ефективни и прагматични решения за допълнително стимулиране на световното производство на ваксини и призовава по-специално Комисията да работи съвместно със САЩ и други държави със сходни възгледи в това отношение;

6.  подчертава, че защитата на интелектуалната собственост е ключов стимул за иновации и научни изследвания в целия свят; отбелязва, че тази защита е основата за доброволни лицензионни споразумения и трансфер на ноу-хау и следователно е по-скоро способстващ фактор, отколкото пречка пред наличието на ваксини; предупреждава, че съгласно парадигмата за неприложимост на патентите дружествата ще трябва да прибягват до секретност или изключителност, за да защитят своите иновации; подчертава заплахата, която би представлявало едно освобождаване за неопределено време от Споразумението ТРИПС за финансирането на научни изследвания, по-специално за изследователите, инвеститорите, разработчиците и клиничните изпитвания; подчертава, че защитата на правата на собственост, включително правата върху интелектуалната собственост, е конституционно задължение на Европейския съюз и неговите държави членки;

7.  отбелязва съобщението на Комисията, че е отворена за възможността по необходимост да се улесни използването на принудително лицензиране, за да се гарантира бърз достъп в световен мащаб до производството на ваксини; призовава Комисията да предостави обективни критерии за това дали, кога и в какви случаи ще прибегне до принудително лицензиране; подчертава, че Споразумението ТРИПС не уточнява причините, които биха могли да се използват, за да оправдаят принудителното лицензиране; подчертава, че Декларацията от Доха относно ТРИПС и общественото здраве потвърждава, че държавите са свободни да определят основанията за предоставяне на задължителни лицензи и да определят какво представлява извънредна ситуация на национално равнище; подчертава, че принудителното лицензиране изисква ефективна правна рамка и би могло да доведе до правни затруднения в развиващите се държави; призовава Комисията да проучи дали и как ще предостави правна подкрепа за принудителното лицензиране в най-слабо развитите държави; приветства оценката на Комисията, че сътрудничеството и доброволното лицензиране са най-ефективните инструменти за улесняване на разширяването на производството и споделянето на ноу-хау;

8.  подчертава, че стълбът на ускорителя за достъп до инструменти за борба с COVID-19 (ускорителя на ACT), имащ за цел свързване на здравните системи, трябва да бъде укрепен, за да се увеличи капацитетът за обработка, съхранение, разпространение и доставка в световен мащаб, особено в уязвимите държави; призовава ЕС и неговите държави членки да засилят своя ангажимент в рамките на СЗО, като дадат приоритет на ускорителя на ACT като част от всички стълбове на глобалната реакция на ЕС, отнасящи се до диагностика, лечение, ваксини и укрепване на здравните системи; подчертава, че е необходима подкрепа за производствения капацитет на африканския континент, и горещо приветства съобщението на „Екип Европа“ за инициатива на стойност 1 милиард евро, насочена към подобряване на производството и достъпа до ваксини, лекарства и здравни технологии; подчертава също така значението на подходящата регулаторна уредба за фармацевтичните продукти; подчертава, че понастоящем ЕС носи отговорност да инвестира в регионални разпределителни центрове, по-специално в Африка, и да подкрепи създаването на Африканска агенция по лекарствата; във връзка с това призовава за оказване на подкрепа за местните органи, издаващи одобрения, за обучение на квалифициран медицински и технически персонал, който да извършва ваксинациите, и да бъдат подкрепени веригите за разпространение на ваксини, както и да се спомогне за преодоляването на ограничения като охладителната инфраструктура, географския и социално-икономическия обхват и колебанията относно ваксинирането;

9.  потвърждава своята подкрепа за инициативата C-TAP на СЗО и центъра за трансфер на технологии за ваксини, базирани на mRNA; изразява съжаление, че за момента фармацевтичните дружества са решили да не участват в инициативата C-TAP; настоятелно призовава Комисията да стимулира фармацевтичните дружества да споделят своите технологии и ноу-хау чрез C-TAP и да включи ангажименти за партньорства за трансфер на технологии с трети страни, по-специално развиващи се държави, в бъдещите предварителни споразумения на ЕС за закупуване на ваксини; настоятелно призовава Комисията да използва пълноценно своето влияние по време на преговорите за договорите за следващото поколение ваксини срещу COVID, за да гарантира, че разработчиците прехвърлят своите технологии на ниска цена към държавите с ниски и средни доходи; призовава за активно картографиране на дружествата, включително подизпълнителите, притежаващи необходимото ноу-хау за трансфер на технологии, както и за това тези дружества да бъдат свързвани с дружества с неизползвани производствени съоръжения;

10.  призовава ЕС да гарантира, че бъдещите предварителни споразумения за закупуване на ваксини се оповестяват в пълен размер, особено за ваксините от следващо поколение; призовава ЕС да интегрира ангажименти по отношение на глобалното лицензиране, при което лицензите не са изключителни, както и по отношение на търговските тайни, собственическите данни и трансфера на технологии, и да включи изисквания към доставчиците за осигуряване на прозрачност, включително анализ на разходите и ползите за всеки продукт; подчертава, че тези изисквания за прозрачност не следва да възпрепятстват Комисията да действа като оферент, ако това е необходимо; отново заявява необходимостта от максимална прозрачност в преговорите по договори за ваксини срещу COVID-19, включително чрез пряко включване на членове на Европейския парламент чрез контактната група относно ваксините в процесите на вземане на решения по договорите; очаква Европейският парламент редовно да получава изчерпателен и подробен анализ на производството, вноса, износа и прогнозите за ваксините, включително информация за държавата на местоназначение на износа от ЕС, както и за произхода на внесените ваксини и съставки на ваксини;

11.  отчита, че улесняването на търговията и правилата относно ограниченията на износа, разширяването на производството, включително чрез обещания от страна на производителите и разработчиците на ваксини, и улесняването на възможностите за гъвкавост на Споразумението ТРИПС, свързани с принудителните лицензии, играят роля за увеличаване на ваксинацията в световен мащаб; приветства усилията на генералния директор на СТО за убеди членовете на СТО да постигнат основано на диалог решение; отбелязва съобщенията на Европейския съюз до Общия съвет на СТО и Съвета по ТРИПС относно спешните мерки на търговската политика в отговор на кризата, предизвикана от COVID-19, които представляват три допълващи се стълба, включително улесняване на търговията и правила относно ограниченията на износа, както и разширяването на производството; очаква Комисията да се ангажира в по-голяма степен за приключване на инициативата на СТО в областта на търговията и здравеопазването до 12-ата Министерска конференция на СТО през ноември 2021 г.; освен това призовава за създаването на комитет по търговия и здравеопазване на 12-ата Министерска конференция на СТО, за да се извлекат поуки от пандемията, да се направят предложения за повишаване на ефективността на реакцията на СТО по време на международни здравни кризи и да се подготви търговски стълб за международен договор относно пандемиите, за да се преодолеят смущенията във веригата на доставки, да се увеличи производственият капацитет, да се предприемат действия срещу спекулациите с цените и да се преразгледа правната уредба на СТО в светлината на извлечените поуки;

12.  подчертава, че ЕС следва да демонстрира лидерство и да продължи да участва в многостранните и глобалните усилия за разпространение, координация и многогодишно планиране по отношение на ваксините на предстоящите заседания на Съвета по ТРИПС на 8 юни и 14 октомври 2021 г., на срещата на върха на Г-7 от 11до 13 юни 2021 г., на срещата на върха на Г-20 през 2021 г., на срещата на върха ЕС-САЩ през 2021 г., на Общото събрание на ООН през 2021 г., на Световната здравна асамблея през 2021 г. и на 12-ата министерска конференция на СТО, както и след това;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки, Европейската служба за външна дейност, генералния директор на Световната здравна организация, генералния директор на Световната търговска организация, правителствата на държавите от Г-20, Международния валутен фонд, Световната банка, генералния секретар на ООН и членовете на Общото събрание на ООН.


Максимално допустима стойност на остатъчни количества от имидаклоприд
PDF 206kWORD 59k
Резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/621 на Комисията от 15 април 2021 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 37/2010 с цел класифициране на субстанцията имидаклоприд по отношение на максимално допустимата стойност на остатъчните количества в храни от животински произход (2021/2705(RSP))
P9_TA(2021)0284B9-0313/2021

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/621 на Комисията от 15 април 2021 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 37/2010 с цел класифициране на субстанцията имидаклоприд по отношение на максимално допустимата стойност на остатъчните количества в храни от животински произход(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета(2), и по-специално членове 14 и 17 от него,

–  като взе предвид становището на Постоянния комитет по ветеринарните лекарствени продукти, представено на 20 април 2021 г.,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 13 и 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(3),

–  като взе предвид член 112, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

А.  като има предвид, че Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета(4) предвижда, че не следва да се позволява пускането на пазара в Съюза на ветеринарен лекарствен продукт, освен ако е разрешен и качеството, безопасността и ефикасността му са доказани, и признава, че подобреният достъп до информация дава възможност на обществеността да изрази своите забележки, а на органите – надлежно да вземат предвид тези забележки;

Б.  като има предвид, че Регламент (ЕС) 2019/1381 на Европейския парламент и на Съвета(5) предвижда, че следва да се предоставя информация как са били взети решенията относно управлението на риска и относно факторите, различни от резултатите на оценката на риска, както и как тези фактори са били претеглени един спрямо друг, и че този обмен на информация за риска следва също така да допринесе за един приобщаващ и открит диалог между всички заинтересовани страни, за да се гарантира, че в процеса на анализ на риска са взети предвид превесът на обществения интерес, както и точността, всеобхватността, прозрачността, последователността и отчетността;

В.  като има предвид, че докладът за оценка от 18 февруари 2011 г. на Европейската агенция по химикали (ECHA), озаглавен „Имидаклоприд, продуктов тип 18 (инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други членестоноги)“(6), категоризира данни за значителна токсичност за водни и неприцелни видове;

Г.  като има предвид, че Директива 2013/39/ЕС на Европейския парламент и на Съвета предвижда(7), че „замърсяването на водите и почвите с остатъци от фармацевтични продукти е назряващ проблем за околната среда. При настоящата оценка и контрол на риска от замърсяване с лекарствени продукти за водната среда или посредством нея следва да се обърне необходимото внимание на целите на Съюза в областта на околната среда. За да се преодолее този проблем, Комисията следва да проучи риска от въздействието на лекарствените продукти върху околната среда и да представи анализ на целесъобразността и ефективността на настоящата законодателна рамка за опазването на водната среда и чрез нея – на човешкото здраве.“;

Д.  като има предвид, че с Регламент (ЕС) № 283/2013 на Комисията(8) се определят минималните изисквания, включително информация за потенциално вредното въздействие на активното вещество, неговите метаболити и съдържащите се в него онечиствания върху здравето на хората и животните или върху подпочвените води, околната среда и неприцелните видове (флора и фауна);

Е.  като има предвид, че Регламент (ЕС) № 284/2013 на Комисията(9)предвижда, че се „[в]ключва [...] всякаква информация за потенциално неприемливо въздействие на продукта за растителна защита върху околната среда, растенията и растителните продукти, както и познатото и очакваното кумулативно и синергично въздействие.“;

Ж.  като има предвид, че в Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(10) се отбелязва, че „[п]одробностите и документите, които трябва да придружават заявлението за разрешително за пускане на пазара, трябва да докажат, че благодарение на ефикасността ползите надделяват над потенциалните рискове. Ако не успее да докаже това, заявлението трябва да бъде отхвърлено.“;

З.  като има предвид, че в Европейската агенция по лекарствата („Агенцията“) беше подадено заявление за установяване на максимално допустимата стойност на остатъчните количества (МДСОК) за имидаклоприд при риби от семейство пъстървови.

И.  като има предвид, че въз основа на становището от 9 септември 2020 г. на Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба(11) Агенцията препоръча установяването на МДСОК за имидаклоприд от 0,6 mg/kg (600 µg/kg) във всички риби, според случая;

Й.  като има предвид, че МДСОК за употреба във водна среда не е установена от Кодекс алиментариус(12); като има предвид, че съвместната среща на Организацията по прехрана и земеделие и на Световната здравна организация през 2008 г. относно пестицидните остатъци препоръча максимален допустим дневен прием от 0,06 mg/kg от остатъци от селскостопански култури(13);

К.  като има предвид, че становището на Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба, на което се основава препоръката на Агенцията, е предоставено само в резюме и че според Комисията ще бъде предоставено изцяло едва след приемането на МДСОК;

Л.  като има предвид, че становищата относно установяването на МДСОК съгласно правото на Съюза следва да бъдат публично и лесно достъпни;

М.  като има предвид, че гарантирането на прозрачност на процеса на оценка на риска насърчава общественото разбиране, допринася за предоставянето на по-голяма легитимност на Агенцията в очите на потребителите и широката общественост и осигурява по-голяма отчетност пред гражданите на Съюза в една демократична система(14);

Н.  като има предвид, че имидаклопридът е неоникотиноидно (NN) биоцидно активно вещество, което е пуснато на пазара за широко приложение за третиране на култури и селскостопански животни поради токсичността му за широк кръг вредители; като има предвид, че начинът на действие на имидаклоприда е, че той действа като антагонист на никотиновите ацетилхолинови рецептори (nAChR) в централната нервна система, като по този начин нарушава предаването на синаптичните сигнали и води до смъртоносна хиперактивност на нервната система и на мускулите на животните, независимо дали са гръбначни или безгръбначни, блокира необратимо nAChR и води до парализа и смърт(15);

О.  като има предвид, че Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/783 на Комисията(16) забранява употребата на имидаклоприд върху всички култури, отглеждани на открито, поради неблагоприятното му въздействие върху опрашителите;

П.  като има предвид, че опасните химични вещества, които се прилагат с рецепта от ветеринарен лекар и се използват за лечение на инфекции на морски въшки, в крайна сметка се изпускат във водната среда; тяхното действие не само има потенциал да окаже отрицателно въздействие върху чувствителните неприцелни организми, но и освобождаването на тези съединения е определено като сериозен източник на опасение във връзка с околната среда(17) поради високата мобилност на имидаклоприда в почвата и произтичащото от това замърсяване на подпочвените и повърхностните води(18);

Р.  като има предвид, че съществуват все повече доказателства, че употребата на имидаклоприд има опустошително въздействие върху биологичното разнообразие, по-специално това на реките и водните пътища(19), като засяга не само ракообразните(20), мекотелите(21) и неприцелните видове (насекоми), но и почвените организми(22), както и намалява популациите от птици(23); като има предвид, че съществува нарастваща загриженост относно наличието и натрупването на остатъци от пестициди и техните метаболити в почвите и техния потенциал да доведат до повишаване на киселинното съдържание на почвата; отбелязва със загриженост, че употребата на имидаклоприд в Япония доведе до драматичен срив на рибните запаси, които не са се възстановили(24);

С.  като има предвид, че хармонизираното класифициране и етикетиране, посочено в Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета(25), категоризира имидаклоприд като „вреден при поглъщане“, „опасен за околната среда“ и „силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект“(26);

Т.  като има предвид, че проучване на експозицията на имидаклоприд в обикновения шаран (Cyprinua carpio L.) установява дегенерация в мозъка, хрилете и очите(27) в допълнение към хистопатологичните промени (лезии), активирането на биомаркерите и редуването на нивата на генна експресия; в това проучване се стига до заключението, че възпалението и оксидативният стрес се предизвикват от експозицията на имидаклоприд;

У.  като има предвид, че биоакумулация на метаболит NN може да възникне при хората чрез многократното приемане на заразена храна, с оглед на това, че в изследване върху животни е наблюдавана биоакумулация на имидаклоприд чрез експозиция на ниска доза(28);

Ф.  като има предвид, че различни научни изследвания при изпитвания върху животни са стигнали до заключението, че имидаклопридът действа като токсично за репродукцията и нарушаващо функциите на ендокринната система вещество, което e възможно да окаже неблагоприятно въздействие върху сърцето, бъбреците, щитовидната жлеза и мозъка и може да причини неврологични симптоми, включително дихателна недостатъчност и смърт(29);

Х.  като има предвид, че експерименталните доказателства показват, че токсичността на имидаклоприда нараства с времето на експозиция толкова, колкото нараства и с дозата (явление, описано като „кумулативна токсичност във времето“), и че поради това токсичността на имидаклоприда следва да се разбира не само като остра летална токсичност, но също така следва да се разглежда във времева рамка(30);

Ц.  като има предвид, че Регламент (ЕС) № 283/2013 изисква провеждането на изследвания относно дългосрочната токсичност;

Ч.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 396/2005 е предвидено, че „известните кумулативни и синергични ефекти“ трябва да се вземат предвид, „ако съществуват методи за оценяването на подобни ефекти“;

Ш.  като има предвид, че Регламент (ЕС) № 284/2013 понастоящем изисква токсикологични изследвания за експозицията на оператори, случайни лица, жители и работници, редица изследвания върху дългосрочната и хроничната токсичност при животните, както и изследвания относно съществуването и поведението в почвата, водата и въздуха;

Щ.  като има предвид, че липсват познания за замърсяващите ефекти в околната среда на множество отделни химически вещества и химически смеси; не е направена оценка на всички химически вещества, а оценките на екотоксичността са съсредоточени върху много малко видове и екосистеми;

АА.  като има предвид, че в Регламент (ЕС) 2019/6 се признава, че решението за управление на риска следва да взема под внимание: „други съществени фактори, включително социално-икономически, етични и екологични съображения, съображения, свързани с благосъстоянието на населението, както и съображения относно осъществимостта на контрола“;

АБ.  като има предвид, че за разлика от изследванията, представяни на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), изследванията, представяни на Агенцията, не е необходимо да се публикуват; изразява съжаление относно липсата на достъп до пълните научни изследвания, научните становища и необработените данни, както и липсата на информация относно осъществимостта на контрола на заустването на отпадъчни води във водната среда и управлението на риска от такова заустване;

АВ.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 470/2009 се посочва, че максимално допустимите стойности на остатъчни количества трябва да се определят в съответствие с общоприетите принципи за оценка на безопасността, като се вземат предвид евентуални други научни оценки на безопасността на въпросните субстанции, които може да са извършени от международни организации, по-специално Кодекс алиментариус, или когато такива субстанции се използват за други цели, от научни комитети, създадени в рамките на Общността;

АГ.  като има предвид, че Кодекс алиментариус не препоръчва имидаклоприд за употреба във водна среда, а Европейската агенция по химикали (ECHA) предлага възможно обяснение за това: „Съгласно  хармонизираното класифициране и етикетиране (ATP01), одобрено от Европейския съюз, тази субстанция е силно токсична за водните организми, като има дълготрайни ефекти, и е вредна при поглъщане“(31);

АД.  като има предвид, че в член 37 от Регламент (ЕС) 2019/6 се предвижда, че разрешение за търговия се отказва, ако рисковете за общественото здраве или за здравето на животните, или за околната среда не са взети достатъчно под внимание; счита, че това е основание да не се определя максимално допустима стойност на остатъчни количества (МДСОК);

АЕ.  като има предвид, че четирите основни държави – производители на сьомга, Норвегия, Чили, Обединеното кралство и Канада, не са държави членки и поради това Комисията няма да може да извършва подходящи одити на компетентните органи в тези държави или да оценява адекватността на контрола;

1.  счита, че Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/621 превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 470/2009;

2.  счита, че Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/621 не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като нарушава свободата на информация и основните принципи на прозрачност, демократичен контрол и отчетност, доколкото служещото за основа становище на Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба, е предоставено само в резюме;

3.  призовава Комисията да отмени Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/621 и да представи на Комитета нов проект, включващ имидаклоприда в списъка в приложение IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на фармакологичноактивните субстанции, за които не могат да бъдат определени максимални количества за употреба във водна среда;

4.  счита, че всички ветеринарни лекарствени продукти, пестициди и фармакологични и химически остатъчни количества следва да преминават през стандартни тестове и оценки, подложени на партньорски проверки, поради риска от причиняване на допълнителни и трайни вреди;

5.  счита, че Агенцията следва да направи публично достояние пълното становище на Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба, включващо научна оценка на риска и препоръки за управление на риска, както и научните доказателства, на които те се основават; счита, че оценката на риска от имидаклоприда е недостатъчна по отношение на отчитането на стойностите на крайните точки за остра токсичност и че пренебрегва забавените, кумулативните и хроничните ефекти; припомня, че научно изследване в областта на водните безгръбначни разкри забавено въздействие върху смъртността, по-специално сред видове водни насекоми, което не е могло да бъде открито при стандартните тестове за остра токсичност, и че това показва, че оценките на риска за неоникотиноидите са били недостатъчни по отношение на опазването на околната среда(32);

6.  счита, че е от съществено значение фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на МДСОК в храните от животински произход да бъдат оценени във връзка с правилата, установени с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета(33), Регламент (ЕО) № 396/2005, Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета(34) и регламенти (ЕС) 2019/6 и (ЕС) 2019/1381;

7.  счита, че трябва спешно да се преразгледа Директива 2001/82/ЕО по отношение на опазването на биологичното разнообразие, водната и сухоземната среда и отчитането на хуманното отношение към животните и на неприцелните организми и микроорганизми;

8.  счита, че Регламент (ЕО) № 470/2009 не отчита в достатъчна степен необходимостта от участието на Европейския парламент и на гражданите, така че те да могат да упражняват изцяло своето демократично право на контрол;

9.  потвърждава необходимостта от засилване на научното сътрудничество, координацията и съгласуваността между агенциите на Съюза, компетентни в тази област, а именно Агенцията, ЕОБХ и ECHA, заедно с националните и международните агенции, чрез разработване на обща рамка за оценка на риска за биоцидните продукти и продуктите за растителна защита, използвани в хранителните вериги, така че да се избегнат несъответствия и да се ограничи потенциалът за екологични щети и екоцид;

10.  призовава Комисията, в ролята си на орган, отговарящ за управлението на риска, да прилага надлежно принципа на предпазните мерки, когато следва оценката на наличната информация, така че да се определи количествено рискът от вредни въздействия върху околната среда, биологичното разнообразие, хуманното отношение към животните и човешкото здраве;

11.  настоятелно призовава Комисията систематично да предоставя информация как са взети предвид принципът на предпазните мерки и принципът на информирано съгласие и как са получени заключенията от становището на Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба;

12.  призовава Комисията да спазва демократичния принцип на информирано съгласие и да предприеме проверка за пригодност на процеса на оценка на риска с цел определяне на МДСОК за ветеринарните лекарствени продукти в храните от животински произход; счита, че е от съществено значение това да бъде в пълно съответствие с целите, посочени в съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г., озаглавено „Европейският зелен пакт“, съобщението на Комисията от 20 май 2020 г., озаглавено „ Стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система“, и стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.;

13.  призовава Комисията да гарантира, че в оценката на риска са включени кумулативни във времето, актуални, подложени на партньорска проверка екотоксикологични тестове за неприцелни видове в почвата и във водната среда, както и че се обхващат и остатъчните вещества в околната среда – във въздуха, почвата и водата, включително дългосрочните кумулативни токсични ефекти, и че конкретно се посочват разгледаните независими, подложени на партньорска проверка научни изследвания и научни становища; подчертава, че тази информация следва да бъде публично достояние;

14.  призовава Комисията да представи, а държавите членки да подкрепят законодателно предложение, за да се гарантира съгласуваност и последователност по отношение на регламенти (ЕС) 2019/6 и (ЕС) 2019/1381 и цялото законодателство, свързано с храните, в случай че оценката на риска за определяне на МДСОК бъде извършена от агенции, различни от ЕОБХ; призовава Комисията също така да гарантира, че тази оценка е прозрачна и служи за по-добра защита на биологичното разнообразие и водните екосистеми, насекомите, земните червеи и почвените микроорганизми;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 131, 16.4.2021 г., стр. 120.
(2) OВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11.
(3) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(4) Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно ветеринарните лекарствени продукти и за отмяна на Директива 2001/82/ЕО (ОВ L 4, 7.1.2019 г., стр. 43).
(5) Регламент (ЕС) 2019/1381 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига и за изменение на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 1829/2003, (ЕО) № 1831/2003, (ЕО) № 2065/2003, (ЕО) № 1935/2004, (ЕО) № 1331/2008, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) 2015/2283 и Директива 2001/18/ЕО (ОВ L 231, 6.9.2019 г., стр. 1).
(6) https://echa.europa.eu/documents/10162/225b9c58-e24c-6491-cc8d-7d85564f3912
(7) Директива 2013/39/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за водите (ОВ L 226, 24.8.2013 г., стр. 1).
(8) Регламент (ЕС) № 283/2013 на Комисията от 1 март 2013 г. за установяване на изискванията за данни за активни вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 93, 3.4.2013 г., стр. 1).
(9) Регламент (ЕС) № 284/2013 на Комисията от 1 март 2013 г. за установяване на изискванията за данни за продукти за растителна защита в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 93, 3.4.2013 г., стр. 85).
(10) Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1).
(11) https://www.ema.europa.eu/en/documents/mrl-summary/imidacloprid-fin-fish-summary-opinion-cvmp-establishment-maximum-residue-limits_en.pdf
(12) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=206
(13) http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/JMPRReport08.pdf
(14) Вж. решения на Общия съд по дело T-235/15, Pari Pharma GmbH с/у Европейска агенция по лекарствата, ECLI:EU:T:2018:65; вж. също дело T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd с/у Европейска агенция по лекарствата, ECLI:EU:T:2018:66 и T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH и Intervet International BV с/у Европейска агенция по лекарствата, ECLI:EU:T:2018:67.
(15) Sánchez-Bayo, F., Tennekes, H.A., „Time-Cumulative Toxicity of Neonicotinoids: Experimental Evidence and Implications for Environmental Risk Assessments“, International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020 г.,17(5),1629, https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1629
(16) Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/783 на Комисията от 29 май 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество имидаклоприд (ОВ L 132, 30.5.2018 г., стр. 31).
(17) Burridge, L., Weis, J.S., Cabello, F., Pizarro, J., Bostick, K., „Chemical use in salmon aquaculture: A review of current practices and possible environmental effects“, Aquaculture, 2010 г., том 306, 1-4, стр. 7-23, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848610003297.
(18) Sánchez-Bayo, F., Tennekes, H.A., „Time-Cumulative Toxicity of Neonicotinoids: Experimental Evidence and Implications for Environmental Risk Assessments“, International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020 г.,17(5), 1629, https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1629
(19) Butcherine, P., Kelaher, B.P., Taylor, M.D., Barkla, B.J., Benkendorff, K, „Impact of imidacloprid on the nutritional quality of adult black tiger shrimp (Penaeus monodon)“, Ecotoxicology and Environmental Safety, 2020 г., том 198, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0147651320305212?via%3Dihub
(20) Butcherine, P., Kelaher, B.P., Taylor, M.D., Barkla, B.J., Benkendorff, K, „Impact of imidacloprid on the nutritional quality of adult black tiger shrimp (Penaeus monodon)“, Ecotoxicology and Environmental Safety, 2020 г., том 198, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0147651320305212?via%3Dihub
(21) Ewere, E.E., Reichelt-Brushett, A., Benkendorff, K., „The neonicotinoid insecticide imidacloprid, but not salinity, impacts the immune system of Sydney rock oyster, Saccostrea glomerata“, Science of the total Environment, 2020 г., том 742, The neonicotinoid insecticide imidacloprid, but not salinity, impacts the immune system of Sydney rock oyster, Saccostrea glomerata - ScienceDirect
(22) de Lima e Silva, C., Brennan, N., Brouwer, J.M., Commandeur, D., Verweij, R.A., van Gestel, C.A.M., „Comparative toxicity of imidacloprid and thiacloprid to different species of soil invertebrates“ Ecotoxicology, 2017 г., 26, стр. 555–564, https://doi.org/10.1007/s10646-017-1790-7
(23) https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020
(24) https://www.nationalgeographic.com/animals/article/neonicotinoid-insecticides-cause-fish-declines-japan
(25) Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).
(26) Доклад за оценка на ECHA, „Imidacloprid, Product-type 18 (Insecticides, Acaracides and Products to control other Arthropods), https://echa.europa.eu/documents/10162/225b9c58-e24c-6491-cc8d-7d85564f3912
(27) Tyor, A.K., Harkrishan, Bhardwaj, J.K., Saraf, P., „Effect of Imidacloprid on Histopathological Alterations of Brain, Gills and Eyes in hatchling carp (Cyprinus carpio L.)“, Toxicology International, 2020 г., 27, стр.  70- 78.
(28) Kavvalakis, M.P., Tzatzarakis, M.N.,Theodoropoulou, E.P., Barbounis, E.G., Tsakalof, A.K., Tsatsakis, A.M., „Development and application of LC-APCI-MS method for biomonitoring of animal and human exposure to imidacloprid,“ Chemosphere 2013 г., том 93, 10, стp. 2612-2620, Development and application of LC–APCI–MS method for biomonitoring of animal and human exposure to imidacloprid - ScienceDirect
(29) Katić, A., Karačonji, I.B., „Imidacloprid as reproductive toxicant and endocrine disruptor: Investigations in laboratory animals“, Архиви на Industrial Hygiene and Toxicology, 2018 г., 69(2), https://www.researchgate.net/publication/326247351_Imidacloprid_as_reproductive_toxicant_and_endocrine_disruptor_Investigations_in_laboratory_animals
(30) Sánchez-Bayo, F., Tennekes, H.A., „Time-Cumulative Toxicity of Neonicotinoids: Experimental Evidence and Implications for Environmental Risk Assessments“, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020 г., 17(5),1629. https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1629
(31) https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.102.643
(32) Sánchez-Bayo, F., Tennekes, H.A., „Time-Cumulative Toxicity of Neonicotinoids: Experimental Evidence and Implications for Environmental Risk Assessments“, International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020 г.,17(5),1629, https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1629
(33) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (OВ L 31, 1.2.2002 г., стp. 1).
(34) Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (OВ L 264, 25.9.2006 г., стp. 13).


Активни вещества, включително флумиоксазин
PDF 191kWORD 57k
Резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/745 на Комисията от 6 май 2021 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срокoвете на одобренията на активните вещества алуминиев амониев сулфат, алуминиев силикат, бефлубутамид, бентиаваликарб, бифеназат, боскалид, калциев карбонат, каптан, въглероден диоксид, цимоксанил, диметоморф, етефон, екстракт от чаено дърво, фамоксадон, остатъчни вещества от дестилация на мазнини, мастни киселини C7 – C20, флумиоксазин, флуоксастробин, флурохлоридон, фолпет, форметанат, гиберелинова киселина, гиберелини, хептамалоксилоглюкан, хидролизирани протеини, железен сулфат, метазахлор, метрибузин, милбемектин, Paecilomyces lilacinus щам 251, фенмедифам, фосмет, пиримифос-метил, растителни масла/масло от рапично семе, калиев хидрогенкарбонат, пропамокарб, протиоконазол, кварцов пясък, рибено масло, обонятелни репеленти от животински или растителен произход/овча мас, S-метолахлор, феромони на люспокрили с права верига, тебуконазол и уреa (2021/2706(RSP))
P9_TA(2021)0285B9-0312/2021

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/745 на Комисията от 6 май 2021 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срокoвете на одобренията на активните вещества алуминиев амониев сулфат, алуминиев силикат, бефлубутамид, бентиаваликарб, бифеназат, боскалид, калциев карбонат, каптан, въглероден диоксид, цимоксанил, диметоморф, етефон, екстракт от чаено дърво, фамоксадон, остатъчни вещества от дестилация на мазнини, мастни киселини C7 – C20, флумиоксазин, флуоксастробин, флурохлоридон, фолпет, форметанат, гиберелинова киселина, гиберелини, хептамалоксилоглюкан, хидролизирани протеини, железен сулфат, метазахлор, метрибузин, милбемектин, Paecilomyces lilacinus щам 251, фенмедифам, фосмет, пиримифос-метил, растителни масла/масло от рапично семе, калиев хидрогенкарбонат, пропамокарб, протиоконазол, кварцов пясък, рибено масло, обонятелни репеленти от животински или растителен произход/овча мас, S-метолахлор, феромони на люспокрили с права верига, тебуконазол и уреa(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета(2), и по-специално член 17, първа алинея и член 21 от него,

–  като взе предвид становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите, представено на 30 март 2021 г.,

–  като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/408 на Комисията от 11 март 2015 г. за прилагането на член 80, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за установяване на списък на кандидати за замяна(3),

–  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2018 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за растителна защита(5),

–  като взе предвид член 112, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

А.  като има предвид, че флумиоксазинът беше включен в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета(6) на 1 януари 2003 г. с Директива 2002/81/ЕО на Комисията(7) и се счита за одобрен съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009;

Б.  като има предвид, че от 2010 г. насам е в ход процедура за подновяване на одобрението на флумиоксазина съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията(8)(9) и съответното заявление беше подадено съгласно член 4 от Регламент (ЕС) № 1141/2010 на Комисията(10) на 29 февруари 2012 г.;

В.  като има предвид, че срокът на одобрението на активното вещество флумиоксазин вече беше удължен с пет години с Директива 2010/77/ЕС на Комисията(11), впоследствие, от 2015 г. насам, всяка година – с по една година с Регламенти за изпълнение (ЕС) 2015/1885(12), (ЕС) 2016/549(13), (ЕС) 2017/841(14), (ЕС) 2018/917(15), (ЕС) 2019/707(16) и (ЕС) 2020/869(17) на Комисията, а сега – отново с една година с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/745, с който се удължава срокът на одобрението до 30 юни 2022 г.;

Г.  като има предвид, че в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/745 Комисията не е обяснила причините за удължаването, като се изключи следното изречение: „Поради факта, че оценката на тези активни вещества е била забавена по независещи от заявителите причини, е възможно срокът на одобренията на посочените активни вещества да изтече, преди да бъде взето решение за тяхното подновяване“;

Д.  като има предвид, че целта на Регламент (ЕО) № 1107/2009 е да гарантира високо равнище на защита на здравето на хората и на животните и на опазване на околната среда и същевременно да запази конкурентоспособността на земеделското производство в Съюза; като има предвид, че следва да се обърне особено внимание на закрилата на уязвими групи от населението, включително на бременните жени, кърмачетата и децата;

Е.  като има предвид, че следва да се прилага принципът на предпазните мерки, а в Регламент (ЕО) № 1107/2009 се посочва, че в състава на продуктите за растителна защита следва да се включват само вещества, за които е доказано, че определено са от полза за растениевъдството, и които не се очаква да окажат вредно въздействие върху здравето на хората или на животните, нито пък неприемливо въздействие върху околната среда;

Ж.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1107/2009 е предвидено, че от съображения за безопасност срокът на одобрението за активни вещества следва да бъде ограничен във времето; като има предвид, че срокът на одобрението следва да бъде пропорционален на възможните рискове, присъщи на употребата на тези вещества, но в случая на флумиоксазин такава пропорционалност очевидно не съществува;

З.  като има предвид, че през последните 18 години от одобрението на флумиоксазина като активно вещество той беше установен и класифициран като токсичен за репродукцията от категория 1B и като вероятно вещество, нарушаващо функциите на ендокринната система;

И.  като има предвид, че Комисията и държавите членки имат възможността и отговорността да действат в съответствие с принципа на предпазливост в случаите, когато е установен риск от вредно въздействие върху здравето, но все още няма сигурност по отношение на научните резултати, като приемат временни мерки за управление на риска, необходими, за да се гарантира високо равнище на защита на човешкото здраве;

Й.  като има предвид по-специално, че член 21 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 предвижда, че Комисията може да преразгледа одобрението на дадено активно вещество по всяко време, особено когато предвид нови научно-технически познания счита, че са налице признаци, че веществото вече не отговаря на критериите за одобрение, предвидени в член 4 от този регламент, и като има предвид, че това преразглеждане може да доведе до оттегляне или изменение на одобрението на веществото;

Токсично за репродукцията от категория 1B и нарушаващо функциите на ендокринната система

К.  като има предвид, че съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета(18) флумиоксазинът е включен в хармонизираната класификация на токсичните за репродукцията вещества от категория 1B, силно токсични за водните организми и силно токсични за водните организми с дълготраен ефект;

Л.  като има предвид, че Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) заключи още през 2014 г. и впоследствие през 2017 и 2018 г., че има ключови области на загриженост, тъй като флумиоксазинът е класифициран в категорията вещества, токсични за репродукцията от категория 1B, и че потенциалното действие на флумиоксазина, водещо до нарушаване на функциите на ендокринната система, е въпрос, който не може да бъде финализиран и представлява ключова област на загриженост;

М.  като има предвид, че с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/408 флумиоксазинът беше включен през 2015 г. в списъка с „кандидати за замяна“, тъй като той е или трябва да бъде класифициран в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 като токсичен за репродукцията от категория 1A или 1B;

Н.  като има предвид, че съгласно точка 3.6.4 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 активните вещества не могат да бъдат одобрени, когато са класифицирани като токсични за репродукцията от категория 1B, освен в случаите, когато въз основа на документирано доказателство, включено в заявлението, дадено активно вещество е необходимо за контролирането на сериозна опасност за здравето на растенията, която не може да бъде овладяна с други налични средства, включително нехимични методи, в който случай трябва да се предприемат мерки за намаляване на риска, за да се гарантира, че експозицията на хората и околната среда на веществото е сведена до минимум;

О.  като има предвид, че на 1 февруари 2018 г. въз основа на нови научни данни докладващата държава членка представи на Европейската агенция по химикали (ECHA) предложение за хармонизирано класифициране и етикетиране на флумиоксазин съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008; като има предвид, че на 15 март 2019 г. Комитетът за оценка на риска (КОР) на ECHA прие становище за изменение на класификацията на флумиоксазин от токсично за репродукцията от категория 1B на токсично за репродукцията от категория 2; като има предвид, че това вероятно ще доведе до прекласифициране на флумиоксазин в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1272/2008, но това все още не се е случило; като има предвид, че дотогава флумиоксазин продължава да бъде класифициран като токсичен за репродукцията от категория 1B;

П.  като има предвид, че съгласно точка 3.6.5 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 активно вещество не може да бъде одобрено, ако се счита, че има свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху човека, освен ако експозицията на хора на това активно вещество в състава на продукт за растителна защита е пренебрежимо ниска при реалистични условия на употреба, тоест продуктът се употребява в затворени системи или при други условия, при които контактът с хора е изключен, и когато остатъчните вещества от съответното активно вещество в храните и фуражите не надхвърлят стойността по подразбиране, определена в съответствие с член 18, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета(19);

Р.  като има предвид, че от 2014 г. насам се подозира, че флумиоксазинът има свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система(20); като има предвид, че критериите за определяне на това дали дадено вещество нарушава функциите на ендокринната система в контекста на Регламент (ЕО) № 1107/2009, както е посочено в Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията(21), са приложими от 20 октомври 2018 г.(22); като има предвид, че съответното ръководство беше прието на 5 юни 2018 г.(23); като има предвид обаче, че едва на 4 декември 2019 г. Комисията възложи на ЕОБХ да оцени потенциала на флумиоксазина за нарушаване на функциите на ендокринната система в съответствие с новите критерии;

С.  като има предвид, че през септември 2020 г. ЕОБХ публикува своята актуализирана партньорска проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество флумиоксазин като пестицид(24), в която не беше в състояние да изключи свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, тъй като бяха установени няколко непълноти в данните, включително по отношение на други аспекти на безопасността, което доведе до ключови области на безпокойство;

Т.  като има предвид, че по-конкретно в областта на токсикологията на бозайници ЕОБХ установи няколко непълноти в данните, проблеми, които не можаха да бъдат финализирани, и ключова област на безпокойство; като има предвид, че ЕОБХ също така установи непълноти в данните в областта на остатъчните вещества и безопасността на потребителите, ЕОБХ не беше в състояние да финализира оценката на експозицията на подпочвените води поради непълноти в данните, а оценката на свойствата на флумиоксазин, нарушаващи функциите на ендокринната система при хората и нецелевите организми, не можа да бъде финализирана поради непълните набори от данни, което означава, че ЕОБХ не е в състояние да стигне до заключение дали са изпълнени критериите за нарушаване на функциите на ендокринната система както при хората, така и при нецелеви организми, чрез естрогенни, андрогенни, тиреостатични и стероидогенни (EATS) модалности, както е определено в точка 3.6.5 и точка 3.8 от Приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009, изменен с Регламент (ЕС) 2018/605;

У.  като има предвид, че флумиоксазинът се отличава с висок риск за биоконцентрация, силно токсичен е за водорасли и водни растения и е умерено токсичен за земни червеи, медоносни пчели, риби и водни безгръбначни животни;

Ф.  като има предвид, че е неприемливо дадено вещество, което понастоящем отговаря на определените с цел защита на здравето на човека и околната среда критерии за изключване на активни вещества, които са мутагенни, канцерогенни и/или токсични за репродукцията и за което не може да се изключи, че отговаря на критериите за изключване поради притежаваните от него свойства, водещи до нарушения на функциите на ендокринната система, да продължава да бъде разрешено за употреба в Съюза, като по този начин се излагат на риск общественото здраве и околната среда;

Х.  като има предвид, че заявителите могат да се възползват от автоматичната система, която е част от работните методи на Комисията и която незабавно удължава срока на одобрението на активните вещества, в случай че повторната оценка на риска не е финализирана, като преднамерено удължават процеса на повторна оценка чрез предоставянето на непълни данни и предявяването на искания за допълнителни дерогации и специални условия, което води до неприемливи рискове за човешкото здраве и за околната среда, тъй като през това време излагането на опасните вещества продължава;

Ц.  като има предвид, че след първоначалното предложение за неподновяване на одобрението от Комисията през 2014 г., основано на факта, че флумиоксазинът отговаряше на критериите за изключване за токсични за репродукцията от категория 1B вещества, заявителят поиска дерогация от прилагането на тези критерии за изключване; такава дерогация обаче изискваше разработването на съответните методики за оценка, които все още не съществуваха, въпреки факта, че Регламент (ЕО) № 1107/2009 се прилагаше от три години, което доведе до спиране на процеса на неподновяване в продължение на няколко години;

Ч.  като има предвид, че в своята резолюция от 13 септември 2018 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за растителна защита Парламентът призова Комисията и държавите членки „да гарантират, че процедурното удължаване на срока за одобрение, докато продължава процедурата, в съответствие с член 17 от Регламента няма да бъде използвано за активни вещества, които са мутагенни, канцерогенни и токсични за репродукцията и които по тази причина попадат в категория 1A или 1B, или за активни вещества, които имат свойства, нарушаващи функцията на ендокринната система, и вредят на хората или животните, какъвто понастоящем е случаят с вещества като флумиоксазин, тиаклоприд, хлоротолурон и димоксистробин“;

Ш.  като има предвид, че Парламентът вече възрази срещу двете предишни удължавания на срока на одобрението на флумиоксазин в резолюциите си от 10 октомври 2019 г.(25) и 10 юли 2020 г.(26) и че Комисията не даде убедителен отговор на тези резолюции и също така не доказа надлежно, че едно ново удължаване няма да надхвърли изпълнителните ѝ правомощия;

Щ.  като има предвид, че след предишното удължаване през 2020 г. на срока на одобренията на 26 активни вещества, включително флумиоксазин, одобрението само на четири от веществата, обхванати от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/869, или беше подновено, или не беше подновено съгласно този регламент, а срокът на одобренията на 44 вещества беше удължен отново съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/745, за много от тях за трети или четвърти път;

1.  счита, че Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/745 превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1107/2009;

2.  счита, че Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/745 на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като не зачита принципа на предпазливост;

3.  категорично осъжда сериозните закъснения в процеса на подновяване на разрешенията и в установяването на вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система;

4.  счита, че решението за удължаване на срока на одобрение на веществото флумиоксазин не е в съответствие с критериите за безопасност, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009, и не се основава нито на доказателства, че това вещество може да се използва безопасно, нито на доказана спешна нужда от това вещество при производството на храни в Съюза;

5.  призовава Комисията да отмени Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/745 и да представи на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните нов проект, който да отчита научните доказателства за вредните свойства на всички засегнати вещества, особено тези на флумиоксазин;

6.  призовава Комисията да представи предложение за неподновяване на одобрението на флумиоксазин по време на следващото заседание на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите;

7.  призовава Комисията да съобщи на Парламента конкретните причини, поради които оценката на веществата е била забавена поради причини извън контрола на заявителите, кои конкретни крайни точки все още са в процес на оценка и защо за приключването на тази оценка е необходимо толкова много време;

8.  отново призовава Комисията да представя проекти на регламенти за изпълнение с цел удължаване на срока на одобрение единствено на вещества, за които въз основа на актуалните научни познания не се очаква, че Комисията ще представи предложение за неподновяване на одобрението на съответното активно вещество;

9.  отново призовава Комисията да оттегля одобренията за вещества, ако съществуват доказателства или основателно съмнение за това, че те не отговарят на критериите за безопасност, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009;

10.  отново призовава държавите членки да гарантират правилната и навременна преоценка на одобренията за активните вещества, за които те са докладващи държави членки, и да гарантират, че се намира ефективно решение на текущите забавяния във възможно най-кратък срок;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 160, 7.5.2021 г., стр. 89.
(2) ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.
(3) ОВ L 67, 12.3.2015 г., стр. 18.
(4) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(5) OВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 183.
(6) Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).
(7) Директива 2002/81/ЕО на комисията от 10 октомври 2002 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включването на флумиоксазин като активно вещество (ОВ L 276, 12.10.2002 г., стр. 28).
(8) Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).
(9) Директива 2010/77/ЕС на Комисията от 10 ноември 2010 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на датите, на които изтича включването в приложение I на някои активни вещества (ОВ L 293, 11.11.2010 г., стр. 48).
(10) Регламент (ЕС) № 1141/2010 на Комисията от 7 декември 2010 г. за установяване на процедурата за подновяване на включването на втора група активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за съставяне на списък на тези вещества (ОВ L 322, 8.12.2010 г., стр. 10).
(11) Директива 2010/77/ЕС на Комисията от 10 ноември 2010 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на датите, на които изтича включването в приложение I на някои активни вещества (ОВ L 293, 11.11.2010 г., стр. 48).
(12) Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1885 на Комисията от 20 октомври 2015 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества 2,4-D, ацибензолар-S-метил, амитрол, бентазон, цихалофоп бутил, дикват, есфенвалерат, фамоксадон, флумиоксазин, DPX KE 459 (флупирсулфурон-метил), глифозат, ипроваликарб, изопротурон, ламбда-цихалотрин, металаксил-М,метсулфурон-метил, пиколинафен, просулфурон, пиметрозин, пирафлуфен-етил, тиабендазол, тифенсулфурон-метил и триасулфурон (ОВ L 276, 21.10.2015 г., стр. 48).
(13) Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/549 на Комисията от 8 април 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества бентазон, цихалофоп бутил, дикват, фамоксадон, флумиоксазин, DPX KE 459 (флупирсулфурон-метил), металаксил-М, пиколинафен, просулфурон, пиметрозин, тиабендазол и тифенсулфурон-метил (ОВ L 95, 9.4.2016 г., стр. 4).
(14) Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/841 на Комисията от 17 май 2017 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества алфа-циперметрин, Ampelomyces quisqualis, щам: AQ 10, беналаксил, бентазон, бифеназат, бромоксинил, карфентразон-етил, хлорпрофам, циазофамид, десмедифам, дикват, DPX KE 459 (флупирсулфурон-метил), етоксазол, фамоксадон, фенамидон, флумиоксазин, форамсулфурон, Gliocladium catenulatum, щам: J1446, имазамокс, имазосулфурон, изоксафлутол, ламинарин, металаксил-М, метоксифенозид, милбемектин, оксасулфурон, пендиметалин, фенмедифам, пиметрозин, S-метолахлор и трифлоксистробин (ОВ L 125, 18.5.2017 г., стр. 12).
(15) Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/917 на Комисията от 27 юни 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества алфа-циперметрин, бефлубутамид, беналаксил, бентиаваликарб, бифеназат, боскалид, бромоксинил, каптан, карвон, хлорпрофам, циазофамид, десмедифам, диметоат, диметоморф, дикват, етефон, етопрофос, етоксазол, фамоксадон, фенамидон, фенамифос, флумиоксазин, флуоксастробин, фолпет, форамсулфурон, форметанат, Gliocladium catenulatum, щам: J1446, изоксафлутол, металаксил-m, мeтиокарб, метоксифенозид, метрибузин, милбемектин, оксасулфурон, Paecilomyces lilacinus, щам 251, фенмедифам, фосмет, пиримифос-метил, пропамокарб, протиоконазол, пиметрозин и s-метолахлор (ОВ L 163, 28.6.2018 г., стр. 13).
(16) Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/707 на Комисията от 07 май 2019 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества алфа-циперметрин, бефлубутамид, беналаксил, бентиаваликарб, бифеназат, боскалид, бромоксинил, каптан, циазофамид, десмедифам, диметоат, диметоморф, диурон, етефон, етоксазол, фамоксадон, фенамифос, флумиоксазин, флуоксастробин, фолпет, форамсулфурон, форметанат, металаксил-m, метиокарб, метрибузин, милбемектин, Paecilomyces lilacinus, щам 251, фенмедифам, фосмет, пиримифос-метил, пропамокарб, протиоконазол, s-метолахлор и тебуконазол (ОВ L 120, 8.5.2019 г., стр. 16).
(17) Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/869 на Комисията от 24 юни 2020 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества бефлубутамид, беналаксил, бентиаваликарб, бифеназат, боскалид, бромоксинил, каптан, циазофамид, диметоморф, етефон, етоксазол, фамоксадон, фенамифос, флумиоксазин, флуоксастробин, фолпет, форметанат, метрибузин, милбемектин, Paecilomyces lilacinus, щам 251, фенмедифам, фосмет, пиримифос-метил, пропамокарб, протиоконазол и S-метолахлор (ОВ L 201, 25.6.2020 г., стр. 7).
(18) Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).
(19) Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).
(20) ЕОБХ, Заключение от партньорска проверка на оценката на риска от пестициди, „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flumioxazin (Заключение от партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество флумиоксазин като пестицид)“, EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014;12(6):3736, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3736
(21) Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията от 19 април 2018 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система (ОВ L 101, 20.4.2018 г., стр. 33).
(22) Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията от 19 април 2018 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система (ОВ L 101, 20.4.2018 г., стр. 33).
(23) Европейска агенция по химикали (ECHA) и Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) с подкрепата наСъвместния изследователски център (JRC), „Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009“ (Ръководство за определянето на ендокринни нарушители в контекста на регламенти (ЕС) № 528/2012 и (ЕО) № 1107/2009), EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2018;16(6):5311, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5311
(24) ЕОБХ, Заключение от партньорска проверка на оценката на риска от пестициди, „Updated peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flumioxazin (Актуализирана партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество флумиоксазин като пестицид)“, EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2020;18(9):6246, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6246
(25) Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/707 на Комисиятаот 7 май 2019 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока за одобренията на активните вещества алфа-циперметрин, бефлубутамид, беналаксил, бентиаваликарб, бифеназат,боскалид, бромоксинил, каптан, циазофамид, десмедифам, диметоат, диметоморф, диурон, етефон, етоксазол, фамоксадон, фенамифос, флумиоксазин, флуоксастробин, фолпет, форамсулфурон, форметанат, металаксил -m, метиокарб, метрибузин, милбемектин, Paecilomyces lilacinus, щам 251, фенмедифам, фосмет, пиримифос-метил, пропамокарб, протиоконазол, s-метолахлор и тебуконазол (Приети текстове, P9_TA(2019)0026).
(26) Резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2020 г. относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества бефлубутамид, беналаксил, бентиаваликарб, бифеназат, боскалид, бромоксинил, каптан, циазофамид, диметоморф, етефон, етоксазол, фамоксадон, фенамифос, флумиоксазин, флуоксастробин, фолпет, форметанат, метрибузин, милбемектин, Paecilomyces lilacinus, щам 251, фенмедифам, фосмет, пиримифос-метил, пропамокарб, протиоконазол и S-метолахлор (Приети текстове, P9_TA(2020)0197).


Стратегия на ЕС за киберсигурност за цифровото десетилетие
PDF 155kWORD 53k
Резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно стратегията на ЕС за киберсигурност за цифровото десетилетие (2021/2568(RSP))
P9_TA(2021)0286B9-0305/2021

Европейският парламент,

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 16 декември 2020 г., озаглавено „Стратегия на ЕС за киберсигурност за цифровото десетилетие“ (JOIN(2020)0018),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 16 декември 2020 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза и за отмяна на Директива (ЕС) 2016/1148 (COM(2020)0823),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 24 септември 2020 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета оперативната устойчивост на цифровите технологии във финансовия сектор и за изменение на регламенти (ЕО) № 1060/2009, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 909/2014 (COM(2020)0595),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 12 септември 2018 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове (COM(2018)0630),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 февруари 2020 г., озаглавено „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“ (COM(2020)0067),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/881 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно ENISA (Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност) и сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии, както и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013 (Акт за киберсигурността)(1),

–  като взе предвид Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО(2),

–  като взе предвид Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения(3),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ – рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014 – 2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ – рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014–2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/EO(5),

–  Регламент (ЕС) 2021/694 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 г. за създаване на програмата „Цифрова Европа“ и за отмяна на Решение (ЕС) 2015/2240(6),

–  като взе предвид Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт(7),

–  като взе предвид Конвенцията от Будапеща за престъпления в кибернетичното пространство от 23 ноември 2001 г. (ETS № 185),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2020 г. относно нова стратегия за европейските МСП(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 март 2021 г. относно Европейска стратегия за данните(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 20 май 2021 г. относно изграждането на цифровото бъдеще на Европа: премахване на пречките пред функционирането на цифровия единен пазар и подобряване на използването на изкуствения интелект за европейските потребители(10),

–  като взе предвид своята резолюция от 21 януари 2021 г. относно преодоляването на неравенството между половете в областта на цифровите технологии: участие на жените в цифровата икономика(11),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2019 г. относно заплахите за сигурността във връзка със засилващото се технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за ограничаването им(12),

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно стратегията на ЕС за киберсигурност за цифровото десетилетие (O-000037/2021 – B9‑0024/2021),

–  като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че цифровата трансформация е ключов стратегически приоритет на Съюза, който неизбежно е свързан с по-голямо излагане на киберзаплахи;

Б.  като има предвид, че броят на свързаните устройства, включително машини, сензори, промишлени компоненти и мрежи, които съставляват интернета на нещата (ИН), продължава да нараства, като се очаква 22,3 милиарда устройства да бъдат свързани с ИН в световен мащаб до 2024 г., като по този начин се увеличава излагането на кибератаки;

В.  като има предвид, че технологичният напредък, като например квантовите изчислителни технологии, и асиметриите в достъпа до него биха могли да представляват предизвикателство в областта на киберсигурността;

Г.  като има предвид, че кризата с COVID-19 разкри също уязвими места в киберсигурността в някои критични сектори, по-специално в здравеопазването, и че свързаните с кризата мерки за дистанционна работа и социално дистанциране увеличиха зависимостта ни от цифровите технологии и свързаността, а кибератаките и киберпрестъпността, включително шпионажът и саботажът, както и влизането в ИКТ системи, структури и мрежи и манипулирането им посредством злонамерено и незаконно инсталиране, се увеличават по честота и сложност в цяла Европа;

Д.  като има предвид, че броят на кибератаките се увеличава значително, както се вижда например от неотдавнашната поредица злонамерени и организирани кибератаки срещу системите на здравеопазване в Ирландия, Финландия и Франция; като има предвид, че тези кибератаки причиняват значителни вреди на здравните системи и грижите за пациентите, както и на други чувствителни публични и частни институции;

Е.  като има предвид, че хибридните заплахи се увеличават, включително използването на кампании за дезинформация и кибератаки срещу инфраструктура, икономически процеси и демократични институции, и се превръщат в сериозен проблем както в кибернетичния, така и във физическия свят, и рискуват да засегнат демократичните процеси като избори, законодателни процедури, правоприлагане и правосъдие;

Ж.  като има предвид, че все повече се разчита на функцията на ядро на интернет и на основните интернет услуги за комуникация и хостинг, приложения и данни, чиито пазарен дял постепенно се концентрира във все по-малко дружества;

З.  като има предвид, че капацитетът за разпределени атаки тип „отказ от обслужване“ нараства и следователно устойчивостта на ядрото на интернет следва да се повишава успоредно с това;

И.  като има предвид, че подготвеността и осведомеността в областта на киберсигурността сред предприятията, по-специално МСП и отделните лица, остават ниски и има недостиг на квалифицирани работници (различията в работна сила са се увеличили с 20% от 2015 г. насам), като традиционните канали за набиране на персонал не отговарят на търсенето, включително за управленски и интердисциплинарни длъжности; като има предвид, че „мъжете представляват почти 90% от работната сила в областта на киберсигурността в световен мащаб“ и че „постоянната липса на разнообразие на половете допълнително ограничава ресурса от таланти“(13);

Й.  като има предвид, че сред държавите членки има разнородни способности в областта на киберсигурността и че докладването на инциденти и споделянето на информация между тях не са нито систематични, нито всеобхватни, докато използването на Центровете за споделяне и анализ на информация (ISAC) за обмен на информация между публичния и частния сектор не реализира своя потенциал;

К.  като има предвид, че липсва споразумение на равнище ЕС относно сътрудничеството в областта на киберразузнаването и колективния отговор на кибератаки и хибридни атаки; като има предвид, че мерките за противодействие срещу киберзаплахите и кибератаките, особено такива от хибриден характер, са много трудни от техническа и геополитическа гледна точка, за да могат държавите членки да ги предприемат сами;

Л.  като има предвид, че трансграничният обмен на данни и глобалният обмен на данни са важни за създаването на стойност, при условие че се гарантират неприкосновеността на личния живот и правата върху собствеността и интелектуалната собственост; като има предвид, че прилагането на чуждестранни закони в областта на данните би могло да представлява риск за киберсигурността на европейските данни, като се има предвид, че дружествата, извършващи дейност в различни региони, подлежат на припокриващи се задължения, независимо от местоположението на данните или техния произход;

М.  като има предвид, че киберсигурността представлява световен пазар от 600 милиарда евро, като се очаква тази сума да нарасне бързо, а Съюзът е нетен вносител на продукти и решения;

Н.  като има предвид, че съществува риск от фрагментиране на единния пазар поради националните разпоредби относно киберсигурността и липсата на хоризонтално законодателство по отношение на основните изисквания за киберсигурност на хардуера и софтуера, включително на свързани продукти и приложения;

1.  приветства инициативите, очертани от Комисията в съвместното съобщение, озаглавено „Стратегия на ЕС за киберсигурност за цифровото десетилетие“;

2.  призовава за насърчаване на разработването на сигурни и надеждни мрежови и информационни системи, инфраструктура и свързаност в целия Съюз;

3.  призовава да се постави целта всички свързани с интернет продукти в Съюза, включително за употреба от потребителите и промишлеността, наред с всички вериги на доставки, които ги предоставят, да бъдат сигурни още при проектирането, устойчиви на киберинциденти и бързо коригирани при откриване на уязвими места; приветства плановете на Комисията да предложи хоризонтално законодателство относно изискванията за киберсигурност за свързани продукти и свързаните с тях услуги и изисква това законодателство да предложи хармонизиране на националните законодателства, за да се избегне фрагментирането на единния пазар; изисква съществуващото законодателство (Актът за киберсигурността, Новата законодателна рамка, Регламентът относно стандартизацията) да бъде взето предвид, за да се избегне неяснота и разпокъсаност;

4.  призовава Комисията да направи оценка на необходимостта от предложение за хоризонтален регламент за въвеждане на изисквания за киберсигурност за приложения, софтуер, вграден софтуер и операционни системи до 2023 г., въз основа на достиженията на правото на ЕС относно изискванията за управление на риска; подчертава, че остарелите приложения, софтуер, вграден софтуер и операционни системи (т.е. тези, които вече не получават редовни корекции и актуализации на сигурността) представляват значителен дял от всички свързани устройства и риск за киберсигурността; призовава Комисията да включи този аспект в своето предложение; предлага предложението да включва задължения за производителите да съобщават предварително минималния период, през който ще поддържат корекции и актуализации в областта на сигурността, за да се даде възможност на купувачите да направят информиран избор; счита, че производителите трябва да бъдат част от програмата за координирано оповестяване на уязвими елементи (CVD), както е посочено в предложението за директива за мрежовата и информационна сигурност (МИС2);

5.  подчертава, че киберсигурността следва да бъде включена в цифровизацията; поради това призовава финансираните от Съюза проекти за цифровизация да включват изисквания за киберсигурност; приветства подкрепата за научните изследвания и иновациите в областта на киберсигурността, особено по отношение на революционните технологии (като квантовите изчислителни технологии и квантовата криптография), чието възникване би могло да дестабилизира международния баланс; освен това призовава за по-нататъшно проучване на постквантовите алгоритми като стандарт за киберсигурност;

6.  счита, че цифровизацията на нашето общество означава, че всички сектори са взаимосвързани и че слабостите в един сектор могат да попречат на други сектори; поради това настоява политиките в областта на киберсигурността да бъдат включени в цифровата стратегия на ЕС и финансирането от ЕС, както и да бъдат съгласувани и оперативно съвместими в различните сектори;

7.  призовава за съгласувано използване на средствата на ЕС по отношение на киберсигурността и свързаното с нея разгръщане на инфраструктура; призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че се използват свързаните с киберсигурността полезни взаимодействия между различните програми, по-специално програмата „Хоризонт Европа“, програмата „Цифрова Европа“, космическата програма на ЕС, Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост, InvestEU и Механизма за свързване на Европа (МСЕ), и да използват пълноценно експертния център и мрежата в сферата на киберсигурността;

8.  припомня, че комуникационната инфраструктура е крайъгълният камък на цялата цифрова дейност и че гарантирането на нейната сигурност е стратегически приоритет за Съюза; подкрепя настоящото разработване на схемата на ЕС за сертифициране на киберсигурността за мрежите 5G; приветства инструментариума на ЕС относно киберсигурността на 5G и приканва Комисията, държавите членки и промишлеността да продължат усилията си към постигане на сигурни комуникационни мрежи, включително за мерки, които засягат цялата верига на доставки; призовава Комисията да избягва зависимостта от един-единствен доставчик и да повишава мрежовата сигурност чрез насърчаване на инициативи, които подобряват виртуализацията и преминаването към информационен облак на различните компоненти на мрежите; призовава за бързо разработване на следващите поколения комуникационни технологии, при които киберсигурността е основен принцип още при проектирането и се гарантира защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

9.  отново заявява, че е важно да се създаде нова, стабилна рамка за сигурност за критичните инфраструктури на ЕС, за да се защитят интересите на ЕС в областта на сигурността и да се използват съществуващите способности, за да се реагира по подходящ начин на рисковете, заплахите и технологичните промени;

10.  призовава Комисията да изготви разпоредби за гарантиране на достъпността, наличността и целостта на общественото ядро на интернет и следователно на стабилността на киберпространството, особено по отношение на достъпа на ЕС до глобалната базова системата за имена на домейни (DNS); счита, че тези разпоредби следва да включват мерки за диверсификация на доставчиците с цел намаляване на настоящия риск от зависимост от малкото дружества, които доминират пазара; приветства предложението за Европейска система за имена на домейни (DNS4EU) като средство за по-устойчиво ядро на интернет; изисква от Комисията да направи оценка на начина, по който DNS4EU би могла да използва най-новите технологии, протоколи за сигурност и експертен опит в областта на киберзаплахите, за да предложи бърза, сигурна и устойчива DNS за всички европейци; припомня необходимостта от по-добра защита на Протокола за граничен портал (ПГП) с цел предотвратяване на придобиванията на контрол върху ПГП; припомня подкрепата си за модел за управление на интернет с участието на множество заинтересовани страни, в който киберсигурността следва да представлява една от основните теми; подчертава, че ЕС следва да ускори прилагането на IPv6.; признава модела с отворен код, който се доказа като ефикасен и ефективен като основа за функционирането на интернет; поради това насърчава неговото използване;

11.  признава необходимостта от засилване на криминалистиката в областта на киберсигурността с цел борба с престъпността, киберпрестъпността и кибератаките, включително спонсорираните от държавата атаки, но предупреждава срещу непропорционални мерки, които застрашават неприкосновеността на личния живот и свободата на словото на гражданите на ЕС при използване на интернет; припомня необходимостта от приключване на преразглеждането на втория допълнителен протокол към Конвенцията от Будапеща за престъпления в кибернетичното пространство, който има потенциала да повиши готовността за справяне с киберпрестъпността;

12.  призовава Комисията и държавите членки да обединят ресурсите си с цел повишаване на стратегическата устойчивост на ЕС, намаляване на зависимостта му от чужди технологии и стимулиране на водещата му роля и конкурентоспособността му по отношение на киберсигурността по цялата цифрова верига на доставки (включително съхранение и обработка на данни в информационни облаци, технологии за обработка на данни, интегрални схеми (чипове), свръхсигурна свързаност, квантови изчислителни технологии и следващото поколение мрежи);

13.  счита, че планът за инфраструктура за свръхсигурна свързаност е важен инструмент за сигурността на чувствителните цифрови комуникации; приветства обявяването на разработването на базирана в космоса глобална система на ЕС за сигурни комуникации, която да интегрира квантови технологии за криптиране; припомня, че следва да се полагат непрекъснати усилия, в сътрудничество с Агенция на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA) и Европейската космическа агенция (ЕКА), за да се гарантират европейските космически дейности;

14.  изразява съжаление, че практиките за споделяне на информация, свързана с киберзаплахите и киберинцидентите, не са добре възприети от частния и публичния сектор; призовава Комисията и държавите членки да повишат доверието и да намалят пречките пред споделянето на информация относно киберзаплахи и кибератаки на всички равнища; приветства усилията, полагани от някои сектори, и призовава за междусекторно сътрудничество, тъй като уязвимостта рядко е специфична за само един сектор; подчертава, че държавите членки трябва да обединят силите си на европейско равнище, за да споделят ефективно най-новите знания относно рисковете за киберсигурността; насърчава създаването на работна група на държавите членки относно киберразузнаването, за да се насърчи споделянето на информация в ЕС и в европейското икономическо пространство по-специално, за да се предотвратят широкомащабни кибератаки;

15.  приветства планираното създаване на съвместно киберзвено за укрепване на сътрудничеството между органите на ЕС и органите на държавите членки, отговарящи за предотвратяването, възпирането и реагирането на кибератаки; призовава държавите членки и Комисията допълнително да подобрят сътрудничеството в областта на киберотбраната и да развиват изследвания в областта на най-модерните способности за киберотбрана;

16.  припомня значението на човешкия фактор в стратегията за киберсигурност; призовава за продължаване на усилията за разпространяване на осведомеността по въпросите на киберсигурността, включително киберхигиената и киберграмотността;

17.  подчертава значението на една стабилна и последователна рамка за сигурност за защита от киберзаплахи на целия персонал, данни, комуникационни мрежи и информационни системи на ЕС, както и на процесите на вземане на решения, въз основа на всеобхватни, последователни и еднородни правила и подобаващо управление; призовава за предоставяне на достатъчно ресурси и способности, включително в контекста на укрепването на мандата на екипа за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите на ЕС (CERT-EU) и с оглед на текущите дискусии относно определянето на общи задължителни правила относно киберсигурността за всички институции, органи и агенции на ЕС;

18.  призовава за по-широко използване на доброволни стандарти за сертифициране и киберсигурност, тъй като те представляват важни инструменти за подобряване на общото равнище на киберсигурност; приветства създаването на Европейската рамка за сертифициране и работата на Европейската група за сертифициране на киберсигурността; призовава Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) и Комисията да обмислят, при подготовката на Схемата на ЕС за сертифициране на киберсигурността за услугите в облак, да направят задължително прилагането на правото на ЕС по отношение на „високо“ ниво на обезпеченост;

19.  подчертава необходимостта от съчетаване на търсенето на работна ръка в областта на киберсигурността с преодоляване на недостига на умения чрез продължаване на усилията в областта на образованието и обучението; призовава да се обърне специално внимание на премахването на разликата между половете, която се наблюдава и в този сектор;

20.  признава необходимостта от по-добра подкрепа за микропредприятията и малките и средните предприятия, за да се подобри разбирането им за всички рискове за информационната сигурност и относно възможностите за подобряване на тяхната киберсигурност; призовава ENISA и националните органи да разработят портали за самотестуване и ръководства за най-добри практики за микропредприятията и малките и средните предприятия; припомня значението на обучението и достъпа до специално финансиране за сигурността на тези субекти;

21.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 151, 7.6.2019 г., стр. 15.
(2) OВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 62.
(3) ОВ L 321, 17.12.2018 г., стр. 36.
(4) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81.
(5) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104.
(6) ОВ L 166, 11.5.2021 г., стр. 1.
(7) OВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1.
(8) Приети текстове, P9_TA(2020)0359.
(9) Приети текстове, P9_TA(2021)0098.
(10) Приети текстове, P9_TA(2021)0261.
(11) Приети текстове, P9_TA(2021)0026.
(12) ОВ C 23, 21.1.2021 г., стр. 2.
(13) Европейска сметна палата Challenges to effective EU cybersecurity policy [Предизвикателства пред ефективната политика на ЕС в областта на киберсигурността], информационно-аналитичен документ, март 2019 г.


Ситуацията в областта на върховенството на закона в Европейския съюз и прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 относно обвързаността с условия
PDF 140kWORD 49k
Резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно ситуацията в областта на върховенството на закона в Европейския съюз и прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 относно обвързаността с условия (2021/2711(RSP))
P9_TA(2021)0287B9-0319/2021

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 2, член 3, параграф 1, член 4, параграф 3, член 6, член 7, член 13, член 14, параграф 1, член 16, параграф 1, член 17, параграф 1, член 17, параграф 3, член 17, параграф 8, член 19, параграф 1, втора алинея и член 49 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и членове 265, 310, 317 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза(1) („Регламент за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава“),

–  Като взе предвид своята резолюция от 25 март 2021 г. относно Прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 – механизма за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава(2) и своята резолюция от 17 декември 2020 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г., Междуинституционалното споразумение, Инструмента на ЕС за възстановяване и Регламента относно принципите на правовата държава(3),

–  като взе предвид доклада на Комисията относно върховенството на закона за 2020 г. от 30 септември 2020 г. (COM(2020)0580),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет, приети на 21 юли 2020 г. и на 11 декември 2020 г.,

–  като взе предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз,

–  като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2018 г. относно предложение, с което Съветът се призовава да констатира, в съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, наличието на очевиден риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се основава Съюзът(4),

–  като взе предвид решението на Съда на ЕС от 3 юни 2021 г. по дело C-650/18, с което се отхвърля жалбата на Унгария срещу резолюцията на Парламента от 12 септември 2018 г., с която се задейства процедурата за установяване на наличието на очевиден риск от тежко нарушение от страна на държава членка на ценностите, на които се основава Европейският съюз(5),

–  като взе предвид мотивираното предложение на Комисията от 20 декември 2017 г. в съответствие с член 7, параграф 1 от ДЕС относно принципите на правовата държава в Полша: предложение за решение на Съвета относно констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша (COM(2017)0835),

–  като взе предвид своята резолюция от 1 март 2018 г. относно решението на Комисията за прилагане на член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша(6),

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Европейският съюз се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, залегнали в член 2 от ДЕС,

Б.  като има предвид, че нито един очевиден риск от тежко нарушение от страна на държава членка на ценностите, заложени в член 2 от ДЕС, не се отнася единствено до отделната държава, в която рискът е налице, а оказва въздействие и върху останалите държави членки, върху взаимното доверие между тях и върху самата същност на Съюза и основните права на неговите граждани съгласно правото на Съюза;

В.  като има предвид, че член 7, параграф 1 от ДЕС беше задействан от Комисията и Парламента съответно по отношение на Полша и Унгария след констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на ценностите, на които се основава Съюзът; като има предвид, че досега Съветът организира три изслушвания в Полша и две изслушвания в Унгария в рамките на Съвета по общи въпроси;

Г.  като има предвид, че Регламентът за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава влезе в сила на 1 януари 2021 г. и оттогава се прилага;

Д.  като има предвид, че приложимостта, целта и обхватът на Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава са ясно определени в него и че в съответствие с член 17, параграф 1 от ДЕС Комисията „осигурява прилагането на Договорите и на мерките, приети от институциите по силата на тези договори“;

Е.  подчертава, че прилагането на Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава не може да бъде предмет на приемането на насоки, и припомня, че насоките не накърняват намерението на съзаконодателите;

Ж.  като има предвид, че в съответствие с член 234 от ДФЕС Европейският парламент има право да гласува вот на недоверие на Комисията;

З.  като има предвид, че Комисията „е напълно независима“ и нейните членове „не могат да искат, нито да приемат инструкции от никое правителство, институция, орган, служба или агенция“ (член 17, параграф 3 от ДЕС, член 245 от ДФЕС) и освен това „Комисията е отговорна пред Европейския парламент“ (член 17, параграф 8 от ДЕС) и „тя следи за прилагането на Договорите и на мерките, приети от институциите по силата на тези Договори“ (член 17, параграф 1 от ДЕС);

И.  като има предвид, че единствено Съдът на ЕС има правомощието да отменя Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава или която и да било част от него, и като има предвид, че подадените пред Съда на ЕС искове нямат суспензивно действие съгласно член 278 от ДФЕС;

Й.   като има предвид, че финансовите интереси на Съюза трябва да бъдат защитавани в съответствие с общите принципи, заложени в Договорите на Съюза, по-специално ценностите, посочени в член 2 от ДЕС, и с принципа на добро финансово управление, залегнал в член 317 от ДФЕС и в Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза(7) (Финансовия регламент);

1.  потвърждава отново своята позиция относно Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава, който влезе в сила на 1 януари 2021 г. и се прилага пряко в своята цялост в Европейския съюз и всички негови държави членки за всички средства от бюджета на ЕС, включително средствата, отпускани по линия на Инструмента на ЕС за възстановяване оттогава;

2.  призовава Комисията и Съвета най-накрая да признаят спешната необходимост от действия за защита на ценностите, залегнали в член 2 от ДЕС, и да признаят, че дадена държава членка не може да изменя своето законодателство, включително конституционните разпоредби, по начин, който да води до намаляване на защитата на тези ценности; счита, че взаимното лоялно сътрудничество между институциите се накърнява, ако опасенията на Парламента не се споделят напълно и не се вземат предвид; припомня, че Парламентът има право да гласува вот на недоверие на Комисията и разполага с възможността да реагира на липсата на сътрудничество от страна на Съвета; приканва другите институции да работят заедно, вместо да възпрепятстват усилията за разрешаване на настоящата криза;

3.  припомня, че съгласно член 5 от Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава „Комисията проверява дали приложимото право е спазено и при необходимост предприема всички подходящи мерки за защита на бюджета на Съюза“; счита, че положението, що се отнася до зачитането на принципите на правовата държава в някои държави членки, изисква незабавното използване на Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава;

4.  призовава Комисията да реагира бързо на продължаващите тежки нарушения на принципите на правовата държава в някои държави членки, които създават сериозна опасност във връзка със справедливото, законосъобразно и безпристрастно разпределение на средствата на ЕС, особено при споделено управление, и да извърши задълбочен анализ на необходимостта от незабавно задействане на процедурата, предвидена в Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава; отново призовава Комисията да изпълни незабавно своите задължения по настоящия регламент, за да информира надлежно Парламента за всички писмени уведомления до заинтересованите държави членки, в които се посочват фактическите елементи и конкретните основания за нарушенията на принципите на правовата държава, или за всякакви текущи разследвания; отбелязва, че до момента Парламентът не е получил такава информация относно уведомление;

5.  подчертава своята загриженост относно непрестанно нарастващите ясни признаци и относно нарастващия риск от злоупотреба с бюджета на Съюза, използван като средство за влошаване на положението във връзка с принципите на правовата държава в някои държави членки; изразява съжаление относно неспособността на Съвета да постигне значителен напредък в гарантирането на прилагането на ценностите на Съюза в текущите процедури по член 7 в отговор на заплахите за общите европейски ценности в Полша и Унгария; посочва, че неефективното използване от страна на Съвета на член 7 от ДЕС продължава да накърнява целостта на общите европейски ценности, взаимното доверие и доверието в Съюза като цяло; настоятелно призовава следващите председателства да организират редовно изслушвания; препоръчва на Съвета да отправи конкретни препоръки към въпросните държави членки, както е заложено в член 7, параграф 1 от ДЕС, като последващо действие във връзка с изслушванията, и да посочи срокове за съблюдаването на тези препоръки;

6.  подчертава, че въпреки многобройните резолюции и доклади на Европейския парламент, както и няколко производства за установяване на неизпълнение на задължения и решения на Съда на ЕС, положението с принципите на правовата държава в Европейския съюз продължава да се влошава;

7.  призовава Комисията да използва всички инструменти, с които разполага, включително регламента, за справяне с продължаващите нарушения на демокрацията и основните права навсякъде в Съюза, включително атаките срещу свободата на медиите и журналистите, мигрантите, правата на жените, правата на ЛГБТИК лицата, свободата на сдружаване и свободата на събранията; приветства решението на големия състав на Съда на ЕС да отхвърли иска на Унгария срещу резолюцията на Парламента от 12 септември 2018 г., с която беше задействана процедурата по член 7; изразява съжаление, че Комисията не е в състояние да отговори правилно на многобройните опасения, изразени от Парламента, относно демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в няколко държави членки; призовава Комисията да използва всички инструменти, с които разполага, включително член 7 от ДЕС, рамката за принципите на правовата държава и производствата за установяване на неизпълнение на задължения съгласно член 19, параграф 1 от ДЕС, както и допълнителни инструменти, като например ускорени процедури, заявления за временни мерки пред Съда на ЕС и действия във връзка с неизпълнение на решенията на Съда на ЕС; изисква от Комисията да посочва изрично причините, когато решава да не използва инструментите, препоръчани от Парламента;

8.  подчертава значението на подкрепата и засилването на сътрудничеството между институциите на ЕС, държавите членки, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Европейската прокуратура; приветства факта, че Европейската прокуратура започна да функционира на 1 юни 2021 г.;

9.  подчертава, че годишният доклад относно принципите на правовата държава е отделен инструмент, допълващ Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава; призовава Комисията да използва констатациите от годишния доклад в своята оценка за целите на регламента; изисква от Комисията да включи в годишния си доклад относно принципите на правовата държава специален раздел с анализ на случаите, в които нарушенията на принципите на правовата държава в дадена държава членка биха могли да засегнат или да заплашат да засегнат сериозно доброто финансово управление на бюджета на Съюза по достатъчно пряк начин;

10.  изразява съжаление от факта, че Комисията не е изпратила каквото и да било писмено уведомление до държавите членки след влизането в сила на регламента, въпреки множеството опасения относно нарушенията на принципите на правовата държава, установени в Доклада на Комисията относно върховенството на закона за 2020 г., както и съществуването на две процедури по член 7, които оказват въздействие върху доброто финансово управление на бюджета на Съюза и остават неразрешени от държавите членки; отбелязва, че отсъствието на действия по член 5, параграф 1 и по член 6 от Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава представлява отказ от страна на Комисията да изпълнява задълженията си по него;

11.  припомня, че в своята резолюция от 25 март 2021 г. относно прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 – механизма за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава Парламентът даде конкретен срок на Комисията, и отбелязва с разочарование, че Комисията не е изпълнила задълженията си в рамките на този срок; подчертава, че това представлява достатъчно основание за предприемане на правни действия срещу Комисията съгласно член 265 от ДФЕС;

12.  изразява съжаление, че Комисията не е отговорила на исканията на Парламента до 1 юни 2021 г. и не е задействала процедурата, предвидена в Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава, в най-очевидните случаи на нарушения на принципите на правовата държава в ЕС; възлага на своя председател да призове Комисията най-късно в срок от две седмици от датата на приемане на настоящата резолюция, въз основа на член 265 от ДФЕС, да изпълни задълженията си по горепосочения регламент; заявява, че за да бъде подготвен, междувременно Парламентът незабавно започва необходимата подготовка за евентуални съдебни производства срещу Комисията съгласно член 265 от ДФЕС;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията, на Съвета и на държавите членки.

(1) ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P9_TA(2021)0103.
(3) Приети текстове, P9_TA(2020)0360.
(4) ОВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 66.
(5) Решение от 3 юни 2021 г., Унгария/Парламент, C-650/18, ECLI:EU:C:2021:426.
(6) ОВ C 129, 5.4.2019 г., стр. 13.
(7) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.


Контрол от страна на Европейския парламент върху текущата оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост, извършвана от Комисията и Съвета
PDF 193kWORD 59k
Резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно възгледите на Парламента за текущата оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост, извършвана от Комисията и Съвета (2021/2738(RSP))
P9_TA(2021)0288RC-B9-0331/2021

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 174 и 175 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост(1) (наричан по-нататък „Регламентът за МВУ“),

–  като взе предвид своята резолюция от 20 май 2021 г. относно правото на информиране на Парламента във връзка с текущата оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост(2),

–  като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Регламентът за МВУ беше приет съгласно обикновената законодателна процедура;

Б.  като има предвид, че МВУ представлява безпрецедентен инструмент по отношение на обема и средствата за финансиране; като има предвид, че Комисията се подготвя да емитира общ за ЕС дълг, тъй като всички държави – членки на ЕС, вече успешно са ратифицирали Решението за собствените ресурси(3);

В.  като има предвид, че екологосъобразните инвестиции по МВУ ще бъдат финансирани чрез емитиране на „зелени“ облигации;

Г.  като има предвид, че демократичният и парламентарният контрол върху изпълнението на МВУ са възможни единствено чрез пълноценно участие на Парламента и чрез отчитане на всички негови препоръки на всички етапи от процеса;

Д.  като има предвид, че с член 26 от Регламента за МВУ се въвежда диалог за възстановяване и устойчивост, за да се гарантира по-голяма степен на прозрачност и отчетност и за да може Комисията да предоставя информация на Парламента, наред с другото, относно плановете за възстановяване и устойчивост на държавите членки и тяхната оценка;

Е.  като има предвид, че Парламентът изразява своите възгледи по въпросите, свързани с диалога за възстановяване и устойчивост, включително чрез резолюции и размяна на мнения с Комисията; като има предвид, че Комисията трябва да вземе предвид тези възгледи;

Ж.  като има предвид, че в Регламента за МВУ са определени шест области от европейски интерес, като всички те представляват приложното поле и целта на инструмента;

З.  като има предвид, че Регламентът за МВУ се основава на член 175 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и посочва като своя обща цел постигането на заложените в член 174 цели за насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване на Съюза чрез подобряване на устойчивостта, готовността за действия при кризи, капацитета за приспособяване и потенциала за растеж на държавите членки чрез смекчаване на социалното и икономическото въздействие на кризата, по-специално върху жените, децата и младежите, и посредством принос за изпълнението на Европейския стълб на социалните права чрез подкрепа за екологичния преход – като се допринася за постигането на актуализираните цели на Съюза в областта на климата за 2030 г., заложени в новия европейски законодателен акт за климата, и като се спазва целта за постигане на неутралност на ЕС по отношение на климата до 2050 г., по-специално чрез националните планове в областта на енергетиката и климата, приети в рамките на управлението на Енергийния съюз и действията в областта на климата, създаден с Регламент (ЕС) 2018/1999(4), както и на цифровия преход, като по този начин се допринася за възходящо икономическо и социално сближаване, възстановяване и насърчаване на устойчивия растеж, интегриране на икономиките на Съюза, стимулиране на създаването на качествена заетост и принос за стратегическата автономност на Съюза, наред с отворена икономика и създаване на европейска добавена стойност;

И.  като има предвид, че по време на социалната среща на върха в Порто, проведена на 7 и 8 май 2021 г., лидерите на ЕС признаха Европейския стълб на социалните права за основен елемент на възстановяването, и като има предвид, че в декларацията от Порто те подчертаха решимостта си да продължат да задълбочават прилагането ѝ на равнището на ЕС и на национално равнище;

Й.  като има предвид, че конкретната цел на МВУ е да предостави финансова подкрепа на държавите членки, с цел приключване на реформата и постигане на ключовите инвестиционни етапи и цели, определени в техните планове за възстановяване и устойчивост; като има предвид, че това означава, че плановете (включително цифровите и екологосъобразните мерки) трябва да допринасят за прилагането на принципите на Европейския стълб на социалните права, за създаването на качествени работни места и за възходящото социално сближаване;

К.  като има предвид, че европейската добавена стойност не може да се разглежда като сигурна само поради факта, че Механизмът за възстановяване и устойчивост е европейска инициатива;

Л.  като има предвид, че по правило държавите членки би трябвало да са представили на Комисията своите национални планове за възстановяване и устойчивост до 30 април 2021 г.; като има предвид, че към днешна дата 23 държави членки са представили на Комисията своите планове за възстановяване и устойчивост;

М.  като има предвид, че Парламентът проведе пленарен дебат, последван от приемането на резолюция на 18 май 2021 г. относно правото на информиране на Парламента във връзка с текущата оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост;

Н.  като има предвид, че за да се гарантира подходящ демократичен надзор и парламентарен контрол върху изпълнението на МВУ, както и по-голяма прозрачност и демократична отчетност, Комисията трябва редовно да информира Парламента, в устна и писмена форма, за състоянието на оценката на националните планове за възстановяване и устойчивост, включително за реформите и инвестициите, свързани с основаното на шестте стълба приложно поле (в това число общите и специфичните цели и хоризонталните принципи) и 11-те критерия за оценка, определени в Регламента за МВУ;

1.  счита, че МВУ представлява исторически инструмент на ЕС за насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване, като той допринася за конвергенцията, повишаването на конкурентоспособността и подпомагането на държавите членки да смекчат икономическото и социалното въздействие на пандемията от COVID-19 и да насочат икономиките си към стабилни и устойчиви пътища на растеж, за подготовка на ЕС за справяне с дългосрочните предизвикателства, като например справедливия и екологичен преход и цифровата трансформация, както и за генерирането на европейска добавена стойност;

2.  очаква от Комисията да одобрява само планове, които отговарят напълно на разпоредбите и целите на Регламента за МВУ, и да не прави политически отстъпки, които противоречат на регламента и на неговия дух, като същевременно се дистанцира от факта, че е участвала активно при разработването на плановете преди тяхното представяне; отправя искане Комисията да прилага стриктно буквата и духа на Регламента за МВУ в процеса на оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост и да предоставя задълбочени и всеобхватни оценки преди приемането на съответния проект на решение за изпълнение на Съвета; при все това приветства усилията, които Комисията полага за бързото приемане преди лятото на съответните решения за изпълнение на Съвета, както и постоянното сътрудничество на Комисията с държавите членки, с цел да ги подпомогне при изготвянето на висококачествени планове, които да допринасят в значителна степен за изпълнението на нашите споделени европейски цели;

3.  изразява убеждението си, че средствата трябва да бъдат справедливо разпределени между секторите, обществата и бъдещите поколения, за да се гарантира възможно най-голямо въздействие върху икономическото и социалното възходящо и териториално сближаване, просперитета за всички хора и икономическата стабилност; призовава Комисията да настоява за амбициозни мерки за реформа, като част от националните планове във всички държави членки, и подчертава, че амбициозните планове и доброто изпълнение са от съществено значение за пълноценното използване на тази възможност; призовава за пълна прозрачност и отчетност при разпределянето и използването на средствата; припомня, че МВУ не трябва да се възприема като продължаване на обичайната практика;

4.  призовава Комисията внимателно да прецени дали ресурсите на МВУ обслужват целта на Регламента за МВУ за постигане на напредък по отношение на икономическото, социалното и териториалното сближаване в държавите членки; призовава Комисията да не насърчава практиката да се представят отново, под друга форма, проекти, лишени от реална добавена стойност, най-вече когато става въпрос за изоставащите региони, и особено когато това води до риск от задълбочаване на различията в социалното, икономическото и териториалното сближаване на ЕС;

5.  потвърждава призива на Парламента да се гарантира правото на информиране на Парламента по отношение на текущата оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост, за да се даде възможност за упражняване на демократичен контрол от страна на Парламента при оценката и прилагането на МВУ от страна на Комисията;

6.  призовава Комисията внимателно да прецени и да гарантира, че всеки национален план за възстановяване и устойчивост допринася ефективно за всичките шест стълба, посочени в член 3 от Регламента за МВУ, по всеобхватен и балансиран начин; припомня, че всяка мярка следва да допринася за една или повече области на политиката от европейско значение, структурирани в шестте стълба;

7.  подчертава, че плановете трябва да отговарят на регулаторните изисквания, включително на изискването за дял от 37% и 20% съответно за екологичния и цифровия преход, през целия етап на изпълнение; призовава Комисията да направи оценка на качествената и количествената страна на предложените мерки, за да се гарантира, че те наистина отговарят на количествените и качествените цели, включително по време на етапа на изпълнение;

8.  припомня, че в съответствие с Регламента за МВУ механизмът не трябва да финансира периодично повтарящи се национални разходи, като например постоянни данъчни облекчения, освен в надлежно обосновани случаи, и призовава Комисията да оцени този критерий по всеобхватен начин;

9.  отбелязва, че трансграничните проекти, обхващащи повече от една държава членка, генерират висока европейска добавена стойност и странични ефекти, и изразява съжаление за това, че малко на брой национални планове съдържат трансгранични проекти; призовава Комисията настоятелно да насърчава държавите членки да улесняват трансграничните проекти, финансирани чрез МВУ;

10.  отбелязва, че малко държави членки са избрали да поискат заеми във вече представените национални планове за възстановяване и устойчивост; призовава държавите членки да обмислят най-добрите начини за използване на наличните заеми, за да се избегне загубата на възможности; изразява загриженост, че значителна част от заемите може да остане неизползвана при приключването на МВУ и призовава държавите членки да оценят внимателно своите потребности и да използват по най-добрия начин тази възможност при представянето на своите планове за възстановяване и устойчивост или при промяната на тези планове;

11.  призовава Комисията да вземе предвид евентуалната бъдеща необходимост от изменение на националните планове, за да се гарантира спазването на изискванията на Регламента за МВУ при подготовката на проекта на решение за изпълнение на Съвета;

12.  припомня, че плановете за възстановяване и устойчивост не следва да засягат правото на сключване или прилагане на колективни споразумения или предприемане на колективни действия, в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и правото и практиките на Съюза и на държавите членки;

13.  подчертава, че инвестициите трябва да имат дълготрайно въздействие; призовава Комисията да оцени до каква степен реформите и инвестициите, осъществявани в рамките на МВУ, ще позволят по-нататъшното преодоляване на недостига на инвестиции във всички области в Европа, изчислен от Комисията, за да се постигнат целите за цифров преход и устойчивост в областта на климата, околната среда и социалната сфера, включително Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР);

Екологичен преход

14.  подчертава, че в съответствие с методиката, определена в приложение VI към Регламента за МВУ, всички планове следва да отделят поне 37% от общия размер на отпуснатите средства (безвъзмездни средства и заеми) в отделните планове за мерки в областта на климата; призовава Комисията да бъде внимателна при оценката на целта за 37% разходи в областта на климата, за да се гарантира, че няма да има дублиране или погрешно обозначаване на мерките, и за да се избегнат заблуждаващи твърдения за екологосъобразност; изразява загриженост за това, че някои инвестиции са обозначени като екологосъобразни, въпреки че не са обхванати от методиката за проследяване, посочена в приложение VI; предлага да се приложи допълнителен контрол върху всяко разширяване на обхвата на методиката за проследяване на разходите в областта на климата в приложение VI от Регламента за МВУ; настоява, че необходимите предпазни мерки за постигане на целта на етапа на изпълнение са изцяло включени в целите и ключовите етапи в проекта на решение за изпълнение на Съвета; призовава Комисията да насърчава държавите членки да предприемат реформи, които ще улеснят успешното прилагане на инвестициите;

15.  припомня, че разпоредбите за „ненанасяне на значителни вреди“ са ключов инструмент за подкрепа на екологичния преход, наред с изискването най-малко 37% от разходите (безвъзмездни средства и заеми) за инвестиции и реформи, включени във всеки национален план за възстановяване и устойчивост, да подкрепят целите в областта на климата и да се избягва финансирането на мерки, които противоречат на целите на Съюза в областта на климата; припомня, че при всички мерки трябва да се зачита принципът за „ненанасяне на значителни вреди“ по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852(5), съгласно изискването на Регламента за МВУ; в този контекст изразява загриженост относно неспазването на този принцип при оценката на плановете и призовава Комисията да гарантира пълно зачитане на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, включително по време на етапа на изпълнение, и да публикува всички свързани с това оценки; настоява, че прилагането на МВУ не може да води до занижаване на екологичните стандарти или да бъде в противоречие със законовите и подзаконовите актове в областта на околната среда; подчертава в тази връзка опасенията за потенциално неблагоприятно въздействие на някои операции, разположени в уязвими по отношение на биологичното разнообразие зони или в близост до тях (включително мрежата от защитени зони по „Натура 2000“, обектите на световното наследство на ЮНЕСКО и ключовите зони на биологично разнообразие, както и други защитени зони);

16.  припомня, че МВУ, който отразява значението на борбата срещу значителната загуба на биологично разнообразие, следва да допринесе за интегрирането на действията в областта на биологичното разнообразие в политиките на Съюза; призовава Комисията да публикува преглед на мерките, които допринасят ефективно за екологосъобразния преход, включително изброените мерки, свързани с биологичното разнообразие, които допринасят ефективно за биологичното разнообразие в плановете за възстановяване и устойчивост; изразява загриженост, че повечето национални планове за възстановяване и устойчивост съдържат много ограничени или не съдържат изобщо никакви мерки в полза на биологичното разнообразие; очаква Комисията да прилага стриктно принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ също и в това отношение, и по-специално да отхвърли реформите или инвестициите, които биха могли да навредят на биологичното разнообразие или които не са придружени от подходящи съпътстващи мерки;

17.  изразява загриженост във връзка с факта, че много национални планове за възстановяване и устойчивост са насочени към краткосрочни инвестиции; подкрепя екологосъобразните инвестиции, които водят до икономическа трансформация в Европа, и по-специално инвестициите, които не субсидират прекомерно закупуването на дълготрайни потребителски стоки;

Цифрова трансформация

18.  подчертава, че в съответствие с Регламента за МВУ всички планове следва да съдържат мерки, които да допринасят ефективно за цифровия преход или за предприемане на мерки за справяне с предизвикателствата, свързани с този преход, и които да представляват най-малко 20% от общия размер на разпределените средства по плана за възстановяване и устойчивост, въз основа на методиката и разпоредбите на Регламента за МВУ;

19.  припомня, че по отношение на инвестициите в цифров капацитет и свързаност държавите членки следва да предоставят в своите планове самооценка по отношение на сигурността въз основа на общи обективни критерии, като идентифицират всички свързани със сигурността въпроси и предоставят подробно описание на мерките, които ще бъдат предприети с цел решаване на тези въпроси, за да се спази приложимото право на Съюза и националното законодателство; призовава Комисията да гарантира, че всички национални планове, съдържащи такива инвестиции, предоставят такава оценка и че съответните мерки не противоречат на стратегическите интереси на Съюза;

20.  счита, че цифровите действия имат голям потенциал за засилване на конкурентоспособността на ЕС в международен план и за създаването на висококачествени работни места, и изразява загриженост, че съществуват национални планове, които не постигат подходящ баланс по отношение на инвестициите за цифрова трансформация, и по-специално за цифрова инфраструктура;

21.  призовава Комисията да насърчава държавите членки да се придържат изцяло към принципите на оперативна съвместимост, енергийна ефективност и защита на личните данни, както и да популяризира използването на решения с отворен код в областта на цифровите инвестиции;

Стимулиране на растежа, икономическото, социалното и териториалното сближаване и просперитета за всички

22.  приветства в представените планове за възстановяване и устойчивост по-специално мерките за подкрепа на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, икономическо сближаване, производителност, конкурентоспособност, научни изследвания и иновации, здравеопазване и добре функциониращ единен пазар със силни малки и средни предприятия (МСП), за засилване на създаването на висококачествена заетост, за борба с бедността и неравенството, насърчаване на културата и образованието, развиване на компетентности и умения, подкрепа за децата и младежта, повишаване на готовността за действие при кризи и капацитета за реагиране при кризи и смекчаване на последиците от кризата с COVID-19 върху икономиката;

23.  призовава Комисията да оцени и да гарантира, че в националните планове за възстановяване и устойчивост се обръща необходимото внимание на мерките за децата и младежта, особено в държави, в които са установени структурни проблеми в области като преждевременното напускане на училище, младежката безработица, детската бедност и образованието в ранна детска възраст; настоява, че реформите и инвестициите в младежта, по-специално свързаните с повишаването на квалификацията, преквалификацията, образованието, професионалното обучение и дуалното образование, цифровите умения, ученето през целия живот, активните политики за пазара на труда, политиките за инвестиране в достъп и възможности за децата и младите хора и политиките за преодоляване на различията между поколенията, следва да насърчават развитието на компетентности в допълнение към закупуването на оборудване и следва да бъдат приведени в съответствие с гаранцията за младежта и други национални мерки; подчертава, че реформите и инвестициите за децата следва да бъдат приведени в съответствие с принципите на гаранцията за децата и да се съсредоточат върху правото на достъп до висококачествени обществени услуги, безплатно здравеопазване, безплатно образование, безплатни грижи за деца, достойно жилищно настаняване и подходящо хранене за всяко живеещо в бедност дете;

24.  приветства включените в плановете мерки, допринасящи за изпълнението на Европейския стълб на социалните права и инициативите на ЕС в областта на заетостта, образованието, здравеопазването и социалните грижи, с цел подобряване на социалното сближаване, укрепване на системите за социална закрила и намаляване на уязвимостта; припомня на Комисията, че националните планове за възстановяване и устойчивост трябва да отговарят задоволително на критериите за оценка, и призовава Комисията внимателно да оцени социалните последици и въздействие на всяка мярка, за да се гарантира спазването на Регламента за МВУ; поради това настоява Комисията да гарантира, че всеки план отразява адекватно тези критерии;

25.  счита, че зелените и цифровите инвестиции имат голям потенциал за създаване на качествени работни места, намаляване на неравенствата и намаляване на цифровото разделение; призовава Комисията да гарантира, че най-уязвимите общности и региони, като например намиращите се в преход региони с лигнитни въглища и въглища, както и най-засегнатите от изменението на климата, се възползват от зелени и цифрови инвестиции; подчертава, че очакваната социална и икономическа възвръщаемост на зелените и цифровите инвестиции следва да бъде определена в националните планове за възстановяване и устойчивост, за да се гарантира максимално въздействие;

26.  отправя искане към Комисията и Съвета да гарантират, че равенството между половете и равните възможности за всички, както и интегрирането на тези цели, се вземат под внимание и се насърчават по време на подготовката и изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост; изразява очакване Комисията систематично да събира, анализира и докладва относно съществуващите групирани по пол данни за изпълнението на МВУ в съответствие със Специален доклад 10/2021 на Европейската сметна палата (ЕСП); изразява дълбока загриженост, че повечето национални планове за възстановяване и устойчивост не успяват значително да допринесат за тези цели и да ги интегрират и не включват изрични и конкретни мерки за справяне с проблема с неравенството между половете, като по този начин рискуват да изложат на опасност способността на тези планове да смекчат социалните и икономическите последици от кризата за жените и да отговорят на съответните специфични за всяка държава препоръки (СВДП);

27.  изисква от Комисията да направи оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост по отношение на адресирането на национални мерки за борба с агресивното данъчно планиране, отклонението от данъчно облагане или избягването на данъци, или неефективните мерки за борба с изпирането на пари;

28.  припомня, че плановете за възстановяване и устойчивост следва да включват мерки за осъществяването на реформи и проекти за публични инвестиции посредством съгласуван пакет; припомня на Комисията, че националните планове за възстановяване и устойчивост трябва да адресират устойчиви и засилващи растежа реформи и инвестиции, които да преодоляват структурните слабости в икономиките на държавите членки и че за тази цел от всички планове се очаква да допринасят за ефективното преодоляване на всички или значителна част от предизвикателствата, посочени в съответните СВДП, включително техните фискални аспекти; подчертава, че плановете за възстановяване и устойчивост трябва да са съгласувани със съответните специфични за всяка държава предизвикателства и приоритетите, установени в контекста на европейския семестър, и да бъдат в съответствие с Регламента за МВУ; подчертава, че всички мерки, и по-специално свързаните с цифровата и екологичната трансформация, следва също така да бъдат оценявани от икономическа и социална гледна точка; настоява Комисията да отдели особено внимание на това да гарантира, че предложените реформи са истински, нови и по-амбициозни и започват възможно най-скоро;

29.  призовава Комисията да гарантира баланс между реформите и инвестициите и съгласуваност на националните планове, включително новите реформи, със съществуващите постижения и предизвикателства, посочени в съответните специфични за държавата препоръки;

30.  подчертава, че създаването и насърчаването на висококачествена заетост е една от целите, включени в Регламента за МВУ, и че това трябва да се осъществи чрез всеобхватен пакет от реформи и инвестиции, за да се насърчат стабилни договори, достойно заплащане, минимални равнища на обхвата на колективното договаряне и на социалната закрила, включително достойни пенсии над прага на бедността;

31.  изразява съжаление по повод факта, че националните планове за възстановяване и устойчивост не са координирани в достатъчна степен със споразуменията за партньорство и програмите на ЕС, като например InvestEU; призовава за създаването на полезни взаимодействия и допълняемост между МВУ, споразуменията за партньорство, програмата InvestEU и други действия на ЕС; приканва Комисията и държавите членки да улеснят използването на националния компонент на програмата InvestEU, което би могло да благоприятства по-специално създаването на инструменти за подкрепа на платежоспособността на МСП;

32.  припомня на Комисията, че значителното участие на МСП и на стартиращите предприятия, включително в процесите на възлагане на обществени поръчки, е изрична цел на Регламента за МВУ; призовава Комисията да гарантира, че средствата от МВУ няма да облагодетелстват предимно големи корпорации и да възпрепятстват лоялната конкуренция; призовава Комисията да обърне възможно най-голямо внимание на предоставянето на гаранции за това, че МСП и стартиращите предприятия се възползват от финансиране по МВУ, включително чрез формулирането на ключови етапи и чрез постоянни насоки относно изпълнението на програмите в държавите членки; предлага делът на средствата от МВУ, чиито крайни получатели са МСП, да бъде включен в текущия мониторинг, наред с другото, чрез общи показатели;

Участие на заинтересованите страни

33.  припомня член 18, параграф 4, буква р) от Регламента за МВУ, който гласи, че националните планове за възстановяване и устойчивост следва да съдържат „резюме на процеса на консултации, проведен в съответствие с националната правна рамка, с местните и регионалните органи, социалните партньори, организациите на гражданското общество, младежките организации и други заинтересовани страни, и как приносът на заинтересованите страни е отразен в плана за възстановяване и устойчивост“; призовава Комисията да насърчи държавите членки да се консултират с всички национални заинтересовани страни и да осигурят участието им, включително участието на гражданското общество и на местните и регионалните органи в изпълнението, и по-специално при мониторинга на плановете, с цел да се гарантира провеждането на консултации за бъдещи изменения или нови планове, ако има такива;

34.  припомня, че в член 152 от ДФЕС се предвижда, че Съюзът признава и насърчава ролята на социалните партньори на равнището на Съюза и трябва да зачита тяхната автономност; подчертава, че адекватното участие на националните заинтересовани страни, като например националните парламенти, местните и регионалните органи, социалните партньори, неправителствените организации и организациите на гражданското общество в подготовката и изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост е от решаващо значение за успеха на националните планове и на МВУ като цяло, така че да се засили националната ангажираност с плановете, да се гарантира бързото, прозрачно, ефективно и качествено усвояване на средствата, да се увеличи прозрачността и да се предотвратят припокриването, пропуските и двойното финансиране; споделя загрижеността, изразена от Комитета на регионите и от други заинтересовани страни, и изразява съжаление във връзка с факта, че много държави членки не са включили или са включили в недостатъчна степен регионалните и местните органи в процеса на изготвяне на плановете, както и липсата на прозрачност на тези процеси въпреки разчитането на тях да канализират голяма част от средствата от МВУ; освен това изразява съжаление във връзка с факта, че в някои случаи дори и националните парламенти не са участвали или не са били информирани по подходящ начин; насърчава Комисията да установи структуриран диалог с регионалните и местните органи и да води специален диалог с европейските социални партньори;

Договорености, ключови етапи и цели

35.  настоява, че всички реформи и инвестиции трябва да бъдат обвързани с ключови етапи и цели и с оценка на разходите, които да бъдат подходящо, ясно, подробно и адекватно наблюдавани, и по-специално да гарантират пълно съответствие с Регламента за МВУ и с достиженията на правото на ЕС, с което да покажат ясен ангажимент от страна на държавите членки;

36.  призовава Комисията да гарантира, че преди оценката за изпълнението на ключовите етапи и цели, договорени в решението за изпълнение на Съвета и националните планове за възстановяване и устойчивост, на Парламента ще бъдат предоставени предварителните констатации относно изпълнението на ключовите етапи и цели, в съответствие с изискването, посочено в член 25, параграф 4 от Регламента за МВУ;

37.  припомня на Комисията, че инвестициите следва да бъдат придружени от реформи, и я призовава да се увери, че всички одобрени мерки със задна дата са ясно придружени от съответни ключови етапи и цели и отговарят на всички изисквания на законодателството, и приканва държавите членки да използват разумно тази разпоредба; отново заявява, че МВУ е предназначен да подкрепя проекти, при които се зачита принципът на допълняемост на финансирането от Съюза; отбелязва, че липсата на действително допълващи проекти, финансирани от МВУ, би могла да ограничи неговото макроикономическо въздействие;

38.  изтъква, че структурите, създадени на национално равнище за канализиране, прилагане или наблюдение на МВУ, следва да бъдат подходящи за подкрепа за трайно въздействие на мерките в плановете за възстановяване и устойчивост;

Институционална устойчивост, управление, административен капацитет и принципи на правовата държава

39.  припомня, че МВУ и всеки един от националните планове за възстановяване и устойчивост следва да спазват изцяло Регламента относно принципите на правовата държава(6), както и че мерките, определени в тези планове, не следва да противоречат на ценностите на ЕС, залегнали в член 2 от ДЕС; настоява, че за тази цел Комисията трябва да гарантира, че няма проекти или мерки, които да противоречат на тези ценности, както на етапа на оценяването, така и на този на изпълнението, и изисква тя да предприеме подходящи действия за преглед;

40.  подчертава, че за успеха на МВУ и на националните планове за възстановяване и устойчивост са необходими стабилна прозрачност и отчетност от страна на Комисията, държавите членки и всички партньори по изпълнението; призовава Комисията да увеличи ресурсите на ЕСП, Европейската служба за борба с измамите и Европейската прокуратура, за да се гарантира, че те разполагат с достатъчно финансови и човешки ресурси за контрола на тези безпрецедентни по своя размер разходи на ЕС; за тази цел призовава Комисията да представи тази година проект на коригиращ бюджет или искане за трансфер с цел смекчаване на тези бюджетни нужди;

41.  припомня, че прилагането на МВУ следва да се извършва в съответствие с принципа на доброто финансово управление, включително ефективното предотвратяване и наказателното преследване на измамите, включително данъчните измами, отклонението от данъчно облагане, корупцията и конфликтите на интереси, и следва да цели да се избягва двойното финансиране от МВУ и други програми на Съюза, по-специално в управленските структури, свързани с националните планове;

42.  изисква от Комисията да направи задълбочена оценка на договореностите, предложени от държавите членки за предотвратяване, разкриване и коригиране на корупцията, измамите и конфликтите на интереси при използването на средствата, предоставени по линия на МВУ, и в този контекст да обърне специално внимание националните планове да включват всички необходими реформи, заедно със съответните ключови етапи и цели, по-конкретно свързани със съответните СВДП по целесъобразност; настоятелно призовава Комисията да наблюдава много внимателно рисковете за финансовите интереси на ЕС при прилагането на МВУ от всякакво нарушение или потенциално нарушение на принципите на правовата държава, като обръща обстойно и специално внимание на обществените поръчки; очаква Комисията да не извършва никакви плащания по линия на МВУ, ако не бъдат изпълнени ключовите етапи, свързани с мерките за предотвратяване, разкриване и коригиране на корупцията, измамите и конфликтите на интереси при използването на средствата, предоставени по линия на МВУ;

43.  настоятелно призовава Комисията да настоява държавите членки да прилагат мерки за реформи и инвестиции, специално в области, които повишават административната и институционалната устойчивост и готовността за действие при кризи;

44.  призовава държавите членки да събират и регистрират данни за крайните получатели и бенефициерите, както и за целите, стойността и местоположението на проектите, финансирани от МВУ, в електронен стандартизиран и оперативно съвместим формат, както и да използват единния инструмент за извличане на данни, който ще бъде осигурен от Комисията; освен това призовава Комисията да финализира възможно най-скоро единния инструмент за извличане на данни; припомня, че член 22, параграф 2 от Регламента за МВУ предвижда задължения за държавите членки да събират и да гарантират достъп до стандартизирани категории данни; припомня на Комисията да гарантира изпълнението на тези задължения за целите на одита и контрола и да предоставя съпоставима информация относно използването на средствата във връзка с мерките за прилагането на реформи и инвестиционни проекти по линия на плановете за възстановяване и устойчивост; освен това припомня на Комисията необходимостта да се осигури прозрачността на крайните бенефициери и да се гарантира наличието на подходящи договорености с цел избягване на двойно финансиране;

Оценка от страна на Парламента на делегираните актове

45.  подчертава, че проектите на последващите делегирани актове, свързани с Регламента за МВУ, не отговарят на очакванията на Парламента, и по-специално делегираният акт относно набора от показатели за възстановяване и устойчивост и делегираният акт за определяне на общи показатели за докладване относно напредъка на механизма и методологията за докладване на социалните разходи, и трябва да отчитат изцяло съответните елементи на диалога за възстановяване и устойчивост; призовава Комисията да гарантира пълна прозрачност по отношение на графика за одобряване на делегираните актове след Регламента за МВУ;

46.  изтъква, че е важно да се постигне съгласие по методология за социално проследяване с цел оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост, за да се гарантира, че действията, предвидени в плановете, допринасят за социалните цели, установени в Регламента за МВУ; счита, че методологията за социално проследяване трябва да следва структурата на Европейския стълб на социалните права и да анализира приноса за него;

47.  заявява, че наборът от показатели и общите показатели, необходими за оценка на напредъка в изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост във всеки от шестте стълба към постигането на общите и специфичните цели, трябва да бъдат ефективни; настоява, че най-добрият механизъм за оценка, който да следи напредъка към социално сближаване във възходяща посока, е наборът от социални показатели; призовава Комисията да включи социалните показатели, които са част от набора от социални показатели, по-специално свързаните с достойния труд, социалната справедливост, равните възможности, стабилните социални системи и справедливата мобилност, в общите показатели, които ще се използват в МВУ за докладване относно социалния напредък и мониторинга и оценката на плановете, както и в методологията за социално проследяване, включително за гаранцията за децата и гаранцията за младежта; подчертава, че Парламентът ще анализира обстойно делегираните актове, които Комисията ще представи по този въпрос, за да установи дали социалните показатели, наборът от показатели и социалната методология са в съответствие с целите и да потвърди, че няма възражения;

Заключения

48.  призовава Комисията да оцени представените планове по подходящ начин и в съответствие с Регламента за МВУ; изразява сериозна загриженост относно съответствието на няколко мерки в националните планове за възстановяване и устойчивост с изискванията на Регламента за МВУ като основен акт и изисква от Комисията да гарантира, че всички елементи във всички планове са в пълно съответствие с Регламента за МВУ;

49.  припомня своето искане към Комисията тя да изпълни задълженията си съгласно Регламента за МВУ, като предостави на Парламента цялата необходима информация относно актуалното състояние във връзка с прилагането на Регламента за МВУ, и да вземе предвид всички аспекти, които възникват въз основа на становищата, изразени в рамките на диалога за възстановяване и устойчивост, включително и становищата, споделени от съответните комисии и в пленарните резолюции; приветства по-големите усилия на Комисията за предоставяне на подходяща информация по време на редовните срещи с Парламента;

50.  настоява Комисията да гарантира, че националните планове за възстановяване и устойчивост ще съдържат разпоредби, с които да се гарантира, че получателите на финансиране от Съюза ще посочват неговия произход и ще гарантират видимостта на финансирането от Съюза, включително, когато е приложимо, като поставят емблемата на Съюза и подходящ надпис за финансирането, който да гласи „Финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“;

51.  приветства писмените отговори на Комисията на въпросите с искане за писмен отговор на Парламента, както и машинния превод на националните планове, и очаква да получи отговори на всички бъдещи искания за информация, като например матрицата за оценка на националните планове; отново изразява очакването на Парламента информацията да се предоставя своевременно в ясен и съпоставим формат;

52.  припомня на Съвета, че по-специално на етапа на приемане на решението за изпълнение „съответните резултати от дискусиите, проведени в рамките на подготвителните органи на Съвета, се споделят с компетентната комисия на Европейския парламент“;

53.  приканва Комисията да продължи да следва открит, прозрачен и конструктивен подход по време на диалозите за възстановяване и устойчивост;

54.  припомня позицията на Парламента от 2020 г. за по-силен план за възстановяване и приканва Комисията и Съвета да преценят дали ще са необходими допълнителни мерки или средства за справяне с тази криза;

o
o   o

55.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Европейския съвет и на Комисията.

(1) ОВ L 57, 18.2.2021 г., стр. 17.
(2) Приети текстове, P9_TA(2021)0257.
(3) Решение 2020/2053 (ЕС, Евратом) на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 424, 15.12.2020 г., стр. 1).
(4) Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1).
(5) Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции (OВ L 198, 22.6.2020 г., стр. 13).
(6) Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза (ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 1).


Нарушаване на Конвенцията на ООН за правата на детето и използване на непълнолетни лица от мароканските органи в миграционната криза в Сеута
PDF 140kWORD 50k
Резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно нарушаването на Конвенцията на ООН за правата на детето и използването на малолетни и непълнолетни лица от мароканските органи по време на миграционната криза в Сеута (2021/2747(RSP))
P9_TA(2021)0289RC-B9-0349/2021

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Мароко, по-специално резолюцията от 16 януари 2019 г. относно споразумението между ЕС и Мароко(1), и своята резолюция от 26 ноември 2019 г. относно правата на децата по повод на 30-ата годишнина от Конвенцията на ООН за правата на детето(2),

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 20 ноември 1989 г., по-специално принципа на висшите интереси на детето (членове 3 и 18),

–  като взе предвид общите коментари на Комитета по правата на детето на ООН, по-специално коментар № 14,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид изявлението на Мароко от 1 юни 2021 г. по въпроса за непридружените малолетни и непълнолетни мароканци в положение на незаконно пребиваване в някои европейски държави,

–  като взе предвид двете изявления на Министерството на Мароко по въпросите на външните работи, африканското сътрудничество и живеещите в чужбина мароканци от 31 май 2021 г. относно кризата между Испания и Мароко,

–  като взе предвид Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна(3), влязло в сила през 2000 г., и Партньорството за мобилност от 2013 г.,

–  като взе предвид изявлението за медиите на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност след Съвета по външни работи на 18 май 2021 г.,

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 9 февруари 2021 г., озаглавено „Обновено партньорство с държавите от Южното съседство: Нова програма за Средиземноморието“, по-специално глава четвърта относно миграцията и мобилността (JOIN(2021)0002),

–  като взе предвид Споразумението между Кралство Испания и Кралство Мароко за сътрудничество в областта на предотвратяването на незаконната емиграция на непридружени малолетни и непълнолетни лица, тяхната закрила и съгласуваното им връщане, подписано в Рабат на 6 март 2007 г. и влязло в сила на 2 октомври 2012 г.,

–  като взе предвид изявлението на Международната организация по миграция от 27 март 2021 г. относно наскоро пристигналите в Сеута, Испания,

–  като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че отношенията между Европейския съюз и Кралство Мароко се основават от правна гледна точка на Споразумението за асоцииране от 2000 г.; като има предвид, че като близък съсед Мароко е привилегирован партньор на ЕС в областта на политическото и икономическото сътрудничество и в областта на търговията, техническото сътрудничество и сътрудничеството за развитие, както е отразено в инструментите за тази цел, които включват годишните програми за действие, Извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка, Европейския инструмент за съседство и програмата „Глобална Европа“, както и участието на Мароко в „Еразъм+“ и „напреднал статут“ в рамките на европейската политика за съседство, предоставен през 2008 г.; като има предвид, че Мароко е третият най-голям получател на средства от ЕС в рамките на европейската политика за съседство;

Б.  като има предвид, че настоящата криза доведе до безпрецедентно дипломатическо напрежение между Мароко, от една страна, и Испания и ЕС, от друга страна; като има предвид, че независимо от това какви са целите, породили ситуацията в Сеута, този неоправдан инцидент не е в съответствие с отдавна установеното сътрудничество и основаните на доверие отношения между двете страни, по-специално в областта на миграцията; като има предвид, че отношенията, такива, каквито бяха преди кризата, трябва да бъдат запазени и възстановени чрез добросъседски отношения и следва да послужат за постигане на напредък във взаимноизгодните отношения чрез прилагане на новата, наскоро публикувана програма на ЕС за Средиземноморието в контекста на подновеното партньорство с държавите от южното съседство, в рамките на което Мароко се приканва да засили партньорството си с ЕС в различни области;

В.  като има предвид, че от 17 май 2021 г. насам се наблюдава безпрецедентно увеличаване на преминаванията в испанска територия, като около 9 000 души влизат, с плуване или пеша, в испанския автономен град Сеута, след като мароканската полиция временно облекчи граничния контрол, отвори вратите на своята гранична ограда и не предприе действия за спиране на незаконното влизане; като има предвид, че хуманитарната реакция на испанските сили за сигурност и въоръжени сили, НПО и гражданите на Сеута предотврати появата на истинска трагедия; като има предвид, че по-голямата част от незаконно преминалите мигранти са марокански граждани; като има предвид, че подобен голям поток от хора едва ли може да се разглежда като спонтанен; като има предвид, че сред преминалите има най-малко 1200 непридружени малолетни и непълнолетни лица, както и много цели семейства; като има предвид, че някои от децата преди това са били в училище и поради това са били без документи към момента на преминаването им;

Г.  като има предвид, че на 1 юни 2021 г. мароканските органи решиха да улеснят повторното влизане на всички непридружени, но идентифицирани марокански деца, които пребивават незаконно в Европейския съюз; като има предвид, че според Международната организация по миграция много от тях вече са върнати чрез събиране на семействата и помощ за издирване; като има предвид, че испанските органи създадоха гореща линия в Сеута за събиране на деца и непридружени малолетни и непълнолетни лица със семействата им; като има предвид обаче, че много от децата все още се намират в испански съоръжения, като например в Тарахал и в приемните центрове за мигранти Пиниер и Санта Амелия под настойничеството на автономния град Сеута, за да преминат оценка на самоличността им, техните лични обстоятелства, уязвимост и риск от преследване и непоправими вреди; като има предвид, че семействата отчаяно търсят изчезналите си деца; като има предвид, че това може да доведе до допълнителни рискове за физическото, умственото, моралното, духовното и социалното развитие на децата, както е заложено в Декларацията на ООН за правата на детето;

Д.  като има предвид, че повечето деца са били накарани погрешно да вярват, че в град Сеута ще се проведе мач на футболни звезди със свободен вход и че са на училищна екскурзия;

Е.  като има предвид, че висшият интерес на детето трябва да бъде първостепенно съображение във всички действия и решения, които засягат непридружените малолетни и непълнолетни лица, както и тяхното физическо и психическо благосъстояние; като има предвид, че поради това е необходимо, с признаването и съдействието на всички заинтересовани органи, да се признае положението на тези деца и при подходящо и засилено сътрудничество да се открият родителите или близки членове на семействата им и те да бъдат върнати безопасно в своите семейства, както се изисква от международното право, тъй като те не са напуснали умишлено семействата си; като има предвид, че в Стратегията на ЕС за правата на детето Комисията препоръча на държавите членки да укрепят своите системи за настойничество на непридружени малолетни и непълнолетни лица, по-специално като участват в дейностите на Европейската мрежа за настойничество; като има предвид, че съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето приемащите държави трябва да гарантират всички права на децата мигранти, включително по отношение на граничния контрол и връщането;

Ж.  като има предвид, че кризата беше предизвикана от Мароко поради политическа и дипломатическа криза, след като лидерът на фронта Полисарио Брахим Гали беше приет в испанска болница по хуманитарни причини поради здравословното му състояние, причинено от вируса COVID-19; като има предвид, че на 2 юни 2021 г. лидерът на фронта Полисарио пристигна в Алжир;

З.  като има предвид, че в официалните изявления на Мароко от 31 май 2021 г. се подчертава, че двустранната криза не е свързана с въпроса за миграцията; като има предвид, че мароканският министър на външните работи първоначално призна, че причините за кризата с масовото влизане на хиляди хора, включително деца, се крият в това, че Испания е приела лидера на Фронта Полисарио; като има предвид, че в друго официално изявление, направено по-късно, мароканските органи признаха, че истинската причина е предполагаемо неясната позиция на Испания относно Западна Сахара;

И.  като има предвид, че на извънредното заседание на Европейския съвет от 24 и 25 май 2021 г. лидерите на ЕС потвърдиха пълната си подкрепа за Испания и подчертаха, че испанските граници са външни граници на ЕС; като има предвид, че положението в Сеута беше обсъдено и на заседанието на Съвета по външни работи на 18 май 2021 г., на което върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност изрази пълна солидарност и подкрепа за Испания от името на ЕС; като има предвид, че международното право и принципът на суверенитет, териториална цялост и ненарушимост на държавните граници трябва да бъдат зачитани;

Й.  като има предвид, че през 2000 г. Съветът предостави на Комисията мандат за преговори за сключване на споразумение за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица с Мароко; като има предвид, че към днешна дата такова споразумение не е финализирано и не е прието;

К.  като има предвид, че мароканските органи следва да улеснят връщането на почти 13 000 сезонни работници, блокирани в Южна Испания, които трябва да се завърнат през следващите седмици;

1.  отхвърля използването от страна на Мароко на граничния контрол и миграцията, и по-специално на непридружени малолетни и непълнолетни лица, като средство за политически натиск спрямо държава – членка на ЕС; изразява съжаление, по-специално, относно участието на деца, непридружени малолетни и непълнолетни деца и семейства в масовото преминаване на границата между Мароко и испанския град Сеута, с което техният живот и сигурността им са изложени на явен риск; изразява съжаление относно задълбочаването на политическата и дипломатическата криза, която не следва да подкопава нито стратегическите, многоаспектни и привилегировани съседски отношения между Кралство Мароко, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, нито дълготрайното, основано на доверие сътрудничество в областите на борба с тероризма и контрабандата на хора и наркотици, на миграцията и търговските политики; счита, че двустранните разногласия между близките партньори следва да бъдат разрешавани чрез дипломатически диалог; призовава за преодоляване на неотдавнашните напрежения и за връщане към конструктивно и надеждно партньорство между ЕС и Мароко; отново изразява своята подкрепа за по-нататъшното развитие на тези отношения, основани на взаимно доверие и уважение; във връзка с това настоятелно призовава Мароко да спазва дългосрочния си ангажимент за засилено сътрудничество в областта на управлението на границите и миграционната мобилност в дух на сътрудничество и диалог; подчертава значението на укрепването на партньорството между ЕС и Мароко, което следва да отчита потребностите на двамата партньори по балансиран начин и на равни начала;

2.  приветства стъпките, предприети от мароканските органи на 1 юни 2021 г., за улесняване на повторното влизане на всички идентифицирани непридружени, намиращи се незаконно на територията на Европейския съюз; призовава Испания и Мароко да сътрудничат тясно, за да предоставят възможност за връщането на децата в техните семейства, което трябва да бъде ръководено от висшия интерес на детето и да се извършва в съответствие с националното и международното право, по-специално Конвенцията на ООН за правата на детето, по която Мароко е страна от 1990 г. и която е ратифицирало два пъти (през юни и през юли 1993 г.), заедно със съответните споразумения между ЕС и неговите държави членки, от една страна, и Мароко, от друга страна, по-специално споразумението между Кралство Испания и Кралство Мароко относно сътрудничеството в областта на предотвратяването на незаконната миграция не непридружени малолетни и непълнолетни лица, тяхната закрила и съгласуваното им връщане; припомня, че принципът на целостта на семейството и правото на събиране на семейството следва винаги да бъдат гарантирани; подчертава, че тясното сътрудничество по предизвикателствата, свързани с миграцията, е във взаимен интерес на ЕС и Мароко; призовава Кралство Мароко да спазва ефективно ангажиментите си, тъй като е от решаващо значение да се гарантира безопасното завръщане на децата в техните семейства, като същевременно се гарантират правата им съгласно международното право;

3.  припомня, че Сеута е външна граница на ЕС, чиято защита и сигурност засяга целия Европейски съюз; приветства бързата реакция на Европейската агенция за гранична и брегова охрана да предложи ресурси в подкрепа на испанското правителство, за да му помогне да се справи с предизвикателствата, свързани с миграцията, възникнали в резултат на тази криза; призовава Комисията да предостави спешно финансиране за справяне с положението в Сеута, включително финансиране на допълнителен капацитет за подслон на непридружените малолетни и непълнолетни лица;

4.  изразява своята пълна подкрепа на гражданите на Сеута и приветства ефикасната и професионална реакция на испанските органи за сигурност и военни сили в автономния град, както и тази на НПО и гражданите на Сеута, в справянето с кризата и помощта за спасяване на човешки живот; приветства закрилата, предоставена на непридружените деца от испанските органи в съответствие с правото на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на детето;

5.  отново заявява консолидираната позиция на ЕС относно Западна Сахара, която се основава на пълно зачитане на международното право в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и ръководения от ООН политически процес за постигане на справедливо, трайно, мирно и взаимно приемливо решение, постигнато чрез преговори от двете страни;

6.  отново изтъква неприкосновеността на националните граници на държавите – членки на ЕС, и пълното и неподлежащо на преговори зачитане на териториалната цялост на държавите – членки на ЕС, като основен принцип на международното право и като принцип на европейската солидарност; припомня, че подкопаването на териториалния суверенитет на държавите членки не може да бъде толерирано;

7.  настоятелно призовава Комисията и Кралство Мароко да си сътрудничат и официално да сключат споразумение за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица между ЕС и Мароко с необходимите правни гаранции във възможно най-кратък срок; изразява убеждение, че бъдещото сътрудничество на ЕС с държавите от южния бряг на Средиземно море следва да се основава на дългосрочната цел за справяне с първопричините за незаконната миграция чрез укрепване на икономическото развитие, инвестициите и създаването на нови възможности за работа и насърчаване на качествено образование за всички деца в региона;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Мароко.

(1) ОВ C 411, 27.11.2020 г., стр. 292.
(2) Приети текстове, P9_TA(2019)0066.
(3) ОВ L 70, 18.3.2000 г., стр. 2.


Положението в Шри Ланка, по-специално арестите по реда на Закона за предотвратяване на тероризма
PDF 144kWORD 50k
Резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно положението в Шри Ланка, по-специално арестите по реда на Закона за предотвратяване на тероризма (2021/2748(RSP))
P9_TA(2021)0290RC-B9-0355/2021

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Шри Ланка;

–  като взе предвид доклада на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН от 9 февруари 2021 г., озаглавен „Насърчаване на помирението, отчетността и правата на човека в Шри Ланка“,

–  като взе предвид резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от 23 март 2021 г., озаглавен „Насърчаване на помирението, отчетността и правата на човека в Шри Ланка“,

–  като взе предвид Наредба № 1 от 2021 г., публикувана на 12 март 2021 г. съгласно Закона на Шри Ланка за предотвратяване на тероризма,

–  като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН относно насърчаването и защитата на правата на човека и основните свободи в рамките на борбата с тероризма от 14 декември 2018 г., озаглавен „Посещение в Шри Ланка“,

–  като взе предвид изявлението на Мишел Башле, Върховен комисар по правата на човека на ООН, от 24 февруари 2021 г. относно Шри Ланка,

–  като взе предвид окончателния доклад от януари 2020 г. на мисията на Европейския съюз за наблюдение на президентските избори в Шри Ланка, проведени на 16 ноември 2019 г.,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид Общата схема от преференции плюс (ОСП+) на ЕС – специална програма за предоставяне на стимули, по която Шри Ланка е бенефициер,

–  като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че Шри Ланка е белязана от продължилата десетилетия гражданска война, която приключи през 2009 г. и по време на която и двете страни извършиха тежки нарушения на правата на човека;

Б.  като има предвид, че положението с правата на човека в Шри Ланка постоянно се влошава, като новото правителство бързо уронва ограничения напредък, постигнат от предишните правителства; като има предвид, че пространството, в което гражданското общество и независимите медии могат да функционират в страната, бързо се стеснява;

В.  като има предвид, че спорният Закон за предотвратяване на тероризма е в сила в Шри Ланка от 1979 г. насам и предоставя на полицията широки правомощия за обиск, арестуване и задържане на цивилни заподозрени лица; като има предвид, че широките правомощия, предвидени в Закона за предотвратяване на тероризма, доведоха до последователни и добре обосновани твърдения за наличието на изтезания и сексуално насилие, принудителни признания и системни откази за провеждане на справедлив съдебен процес;

Г.  като има предвид, че в последния си доклад относно Шри Ланка Върховният комисар по правата на човека на ООН отново призова за налагането на мораториум върху използването на Закона за предотвратяване на тероризма за нови задържания, докато той не бъде заменен от законодателен акт, който се придържа към най-добрите международни практики;

Д.  като има предвид, че на 9 март 2021 г. правителството на Шри Ланка издаде Наредба № 1 от 2021 г., чрез която разшири обхвата на Закона за предотвратяване на тероризма, като наред с другото предвиди две години задържане без съдебен процес поради причиняване на „религиозна, расова или обществена дисхармония“;

Е.  като има предвид, че Законът за предотвратяване на тероризма се използва систематично за извършване на произволни арести и задържане на мюсюлмани и малцинствени групи в Шри Ланка, включително на Ахнаф Джазем, 26-годишен мюсюлмански учител и поет, и Хеджаз Хизбула, известен адвокат, работещ по случаи, свързани с правата на малцинствата и принципите на правовата държава;

Ж.  като има предвид, че на 19 май 2017 г. беше възобновен достъпът на Шри Ланка до щедри тарифни преференции по ОСП+, при условие че страната замени своя Закон за предотвратяване на тероризма и ефективно приложи 27 международни конвенции, включително конвенции за правата на човека; като има предвид, че Европейският съюз многократно е изразявал загриженост във връзка със Закона за предотвратяване на тероризма и е изтъквал, че Шри Ланка не е отменила този закон, въпреки че е поела ангажимент да го направи;

З.  като има предвид, че на 20 октомври 2020 г. парламентът на Шри Ланка прие 20-ото изменение на Конституцията, с което се укрепи изпълнителната власт;

И.  като има предвид, че почти 12 години след края на войната националните инициативи за отчетност и помирение така и не доведоха до резултати, като това затвърди безнаказаността и изостри недоверието на жертвите към системата;

Й.  като има предвид, че съществуват ясни признаци за ускоряване на милитаризирането на гражданските правителствени функции в Шри Ланка; като има предвид, че от 2020 г. насам най-малко 28 настоящи или бивши военнослужещи и служители на разузнавателните служби бяха назначени на ключови административни длъжности; като има предвид, че тези назначения включват най-малко двама висши военни служители, които според доклади на ООН са били замесени в предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството през последните години на конфликта; като има предвид, че много заподозрени лица, задържани от полицията, както и затворници в затворите в Шри Ланка, са били убити; като има предвид, че най-скорошните случаи включват смъртни случаи на лица по време на задържането им от полицията през май 2021 г.; като има предвид, че 11 затворници в затвора Махара бяха убити, а 117 други бяха ранени, когато през ноември 2020 г. охраната откри огън, за да овладее безредици, свързани с условията по време на пандемията от COVID-19;

К.  като има предвид, че през 2019 г. властите в Шри Ланка издадоха смъртни присъди за престъпления, свързани с наркотици, въпреки че от 1976 г. насам в страната е наложен мораториум върху смъртното наказание;

1.  изразява дълбока загриженост във връзка с обезпокоителната тенденция в Шри Ланка, която се изразява в подновяване на тежките нарушения на правата на човека, както се описва в последния доклад на ООН за страната, в който се изброяват будещи тревога ранни признаци като ускоряване на милитаризацията на гражданските правителствени функции, отмяна на важни конституционни гаранции, политическо възпрепятстване на отчетността, послания, в които се пренебрегват определени части от населението, сплашване на гражданското общество и злоупотреба със законите за борба с тероризма;

2.  посочва, че се противопоставя категорично на продължаващото прилагане на настоящия Закон за предотвратяване на тероризма; призовава властите в Шри Ланка да изпълнят ангажимента си да преразгледат и отменят закона и да го заменят със законодателство за борба с тероризма, което се придържа към международните най-добри практики; освен това призовава за незабавно спиране на действието на наредбата за дерадикализирането;

3.  изтъква, че Наредба № 1 от 2021 г. не предвижда процесуални гаранции за лицата, лишени от свобода, както се предвижда в член 9 от Международния пакт за граждански и политически права, както и че тя нарушава конституционните гаранции, предвидени в член 13 от Конституцията на Шри Ланка; припомня, че в миналото в центровете за дерадикализиране, реабилитация и реинтеграция, които се регулират от подобно законодателство, е имало многобройни случаи на тежки нарушения на правата на човека като изтезания и други видове малтретиране, включително сексуално насилие и основано на пола насилие;

4.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с произволните задържания и задържанията в рамките на Закона за предотвратяване на тероризма, без съответните лица – включително активисти от гражданското общество, адвокати, писатели и поети като Хеджаз Хизбула и Ахнаф Джазем – да имат право на справедлив процес и достъп до правосъдие; отбелязва със загриженост задържането на Шани Абейсекара, бивш директор на Отдела за наказателни разследвания; настоятелно призовава правителството на Шри Ланка незабавно да осигури провеждането на справедлив процес за задържаните лица въз основа на валидни обвинения, а при липсата на такива обвинения да ги освободи безусловно;

5.  изразява съжаление във връзка с продължаващата дискриминация и насилието срещу религиозните и етническите малцинства и общности в Шри Ланка, включително мюсюлмани, хиндуисти, тамили и християни; призовава правителството на Шри Ланка категорично да осъди словото на омразата и подбуждането към насилие и дискриминация срещу религиозни и етнически групи в страната и да потърси отговорност от лицата, които поощряват това разединение, включително членове на правителството и на военните сили;

6.  отбелязва приемането на 20-ото изменение на Конституцията и изразява дълбоката си загриженост във връзка с това, че то води до уронване на независимостта на съдебната власт, ограничаване на парламентарния контрол и прекомерна концентрация на властта в ръцете на президента;

7.  отбелязва със загриженост, че правителството на Шри Ланка неотдавна предложи да гласува нов закон за дезинформацията въпреки опасенията, изразени от организации на гражданското общество, че този закон може да застраши свободата на изразяване на мнение; настоятелно призовава платформите да предприемат активни действия за смекчаване на разпространението на слово на омразата и дезинформация онлайн на синхалски и тамилски език;

8.  изразява опасения, че разпоредбите на Наказателния кодекс на Шри Ланка, а именно параграфи 365, 365A и 399, са изтълкувани по начин, който инкриминира лицата, които имат различна сексуална ориентация и полова идентичност;

9.  призовава Комисията спешно да извърши оценка на финансирането на проекта на Службата на ООН по наркотиците и престъпността и Интерпол, озаглавен „Support to Sri Lanka on Counter-Terrorism“ („Подкрепа за Шри Ланка с оглед на борбата с тероризма“), при условие че борбата с тероризма в Шри Ланка в някои случаи се използва като претекст за преследване на членове на етнически и религиозни групи и представители на гражданското общество, включително защитници на правата на човека; призовава делегацията на ЕС в Шри Ланка и представителствата на държавите членки да увеличат подкрепата си за гражданското общество, включително за защитниците на правата на човека, защитниците на околната среда и журналистите;

10.  подчертава, че е от решаващо значение да се обърне необходимото внимание на националния процес на помирение и той да доведе до конкретни действия, включително търсенето на отговорност за принудителните изчезвания и престъпленията в миналото; изразява съжаление във връзка с оттеглянето от Шри Ланка на нейните ангажименти, поети пред Съвета на ООН по правата на човека в контекста на неговата подкрепа за резолюцията от 14 октомври 2015 г., озаглавена „Насърчаване на помирението, отчетността и правата на човека в Шри Ланка“, и я насърчава да възобнови сътрудничеството си със Съвета на ООН по правата на човека, което би било от ключово значение за възстановяването на отношенията с международната общност и създаването на процес на национално помирение между различните синхалски, тамилски, мюсюлмански, хиндуистки и християнски общности;

11.  призовава правителството на Шри Ланка да предотврати всички пречки пред разследването и евентуалното преследване по съдебен път на членове на силите за сигурност, срещу които са повдигнати обвинения в тежки нарушения на правата на човека; настоява, че е необходимо да се проведе разследване на твърденията за тежки нарушения на правата на човека и военни престъпления, извършени по време на гражданската война от високопоставени лица от всички страни по конфликта; призовава правителството на Шри Ланка да прекрати практиката, която се изразява в назначаване на настоящи и бивши висши военнослужещи, замесени в тежки нарушения, на високи правителствени длъжности;

12.  призовава за щателно, безпристрастно и пълно разследване в съответствие с международните правни стандарти на бомбените атентати, извършени на Великден през 2019 г.; съответно призовава лицата, за чиято вина има доказателства, да бъдат своевременно изправени пред съда, а лицата, за които няма достатъчно доказателства, да бъдат освободени;

13.  припомня, че ОСП+ предлага като стимул получаването на по-добър достъп до пазара на ЕС за износителите от страната в замяна на осъществяването на допълнителен напредък по отношение на пълното прилагане на разпоредбите на тази схема; припомня, че един от ангажиментите, поети от Шри Ланка, беше да приведе законодателството си относно тероризма в пълно съответствие с международните конвенции в областта на правата на човека, с цел да се осигурят благоприятни търговски отношения в рамките на ОСП+; припомня последиците, предвидени в Регламента за ОСП(1), в случай на трайно неприемане и непровеждане на необходимите реформи в областта на правата на човека и при липсата на отмяна на неправомерното законодателство, както и в случай че настоящата тенденция на все по-чести нарушения продължи;

14.  подчертава, че включването на Шри Ланка в ОСП+ оказа значителен принос към икономиката на страната, чийто износ към ЕС се увеличи на 2,3 милиарда евро, благодарение на което ЕС се превърна във втория най-голям пазар за износа на Шри Ланка; изтъква, че правото на Шри Ланка на участие в ОСП+ продължава да бъде обект на мониторинг, и подчертава, че продължаването на търговските преференции по ОСП+ не е автоматично; призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да вземат надлежно предвид настоящите събития, когато извършват оценка на правото на участие на Шри Ланка в ОСП+; освен това призовава Комисията и ЕСВД да използват ОСП+, за да окажат натиск с цел постигане на напредък по отношение на изпълнението от Шри Ланка на нейните задължения в областта на правата на човека и да настоят за отмяна или замяна на Закона за предотвратяване на тероризма, да преценят внимателно дали има достатъчно основания като крайно средство да се открие процедура за временното оттегляне на правото на участие на Шри Ланка в ОСП+ и на свързаните с него ползи, както и да докладват на Парламента относно това възможно най-скоро;

15.  отбелязва със загриженост въздействието на пандемията от COVID-19, довело до влошаване на положението с трудовите права в страната; настоятелно призовава Шри Ланка да сътрудничи изцяло на Международната организация на труда (МОТ) с цел да се укрепят трудовите права на работниците в заводите, включително по отношение на здравословните и безопасни условия на труд за работниците в сектора на облеклото в специалните търговски зони; призовава правителството на Шри Ланка ефективно да приложи и да укрепи националната политика за премахване на детския труд; призовава властите в Шри Ланка да адаптират Съвета за инвестиции в наръчника на Шри Ланка за трудовите стандарти и трудовите правоотношения, с цел да го приведат в съответствие с международните стандарти, а именно с Конвенции 87 и 98 на МОТ;

16.  отново заявява, че Европейският съюз категорично се противопоставя на смъртното наказание във всички случаи и без изключения; посреща със задоволство факта, че в Шри Ланка продължава да има мораториум върху смъртното наказание; настоятелно призовава правителството да премахне използването на смъртното наказание в страната;

17.  изтъква подкрепата, оказвана в миналото от ЕС за усилията за помирение, и подчертава готовността на ЕС да подкрепи Шри Ланка в това отношение;

18.  изразява загриженост във връзка с все по-голямата роля и намеса на Китай в Шри Ланка;

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на генералния секретар на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека и на правителството и парламента на Шри Ланка.

(1) Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции (OВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1).


Включването, от страна на Русия, на германски НПО в списъка на „нежеланите организации“ и задържането на Андрей Пивоваров
PDF 161kWORD 54k
Резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно включването от страна на Русия на германски НПО в списъка на „нежеланите организации“ и задържането на Андрей Пивоваров (2021/2749(RSP))
P9_TA(2021)0291RC-B9-0347/2021

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Русия, наред с другото резолюцията си от 29 април 2021 г. относно Русия, случая с Алексей Навални, увеличаването на военното присъствие по границата на Украйна и руското нападение в Чешката република(1), както и своята резолюция от 12 май 2016 г. относно кримските татари(2),

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека и протоколите към нея, и по-специално член 10 от нея относно правото на свобода на изразяване на мнение и член 11 от нея относно правото на свобода на събрания и на сдружаване,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Конституцията на Руската федерация, както и международните задължения в областта на правата на човека, с които Русия се е ангажирала като член на Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Организацията на обединените нации (ООН),

–  като взе предвид Становище № 814/2015 на Венецианската комисия на Съвета на Европа от 13 юни 2016 г. относно Федерален закон № 129-FZ за изменение на някои законодателни актове (Федерален закон за нежеланите дейности на чуждестранни и международни неправителствени организации),

–  като взе предвид декларацията на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от името на ЕС от 1 май 2021 г. относно налагането на ограничителни мерки срещу осем граждани на ЕС,

–  като взе предвид декларацията на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от името на ЕС от 15 май 2021 г. във връзка с публикуването на списък на т.нар. „неприятелски държави“,

–  като взе предвид изявлението от 27 май 2021 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно включването на германски НПО в списъка на „нежеланите организации“,

–  като взе предвид изявлението от 1 юни 2021 г. на говорителя на ЕСВД относно задържането на Андрей Пивоваров,

–  като взе предвид изявлението от 4 юни 2021 г. на говорителя на ЕСВД относно закона за т.нар. „екстремистки организации“,

–  като взе предвид изявлението на председателя на делегацията в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Русия от 3 юни 2021 г. относно задържането на г-н Андрей Пивоваров, директор на разпуснатата НПО „Отворена Русия“, на борда на търговски самолет на ЕС преди излитане от летище Санкт Петербург,

–  като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че упражняването на свободата на мнение, на изразяване, на сдружаване и на мирни събрания е основно право, залегнало в Конституцията на Руската федерация, както и в редица международни правни инструменти, включително Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически права и Европейската конвенция за правата на човека, с всички които Русия се е ангажирала; като има предвид, че върховенството на международното право представлява задължение за Русия, което не може да бъде изменяно или дерогирано от неотдавнашните конституционни промени;

Б.  като има предвид, че Руската федерация наскоро прие репресивни закони, които драстично разшириха обхвата на лицата и групите, които могат да бъдат определени като „чуждестранни агенти“, и увеличиха наложените им ограничения и изисквания, както и санкциите за тяхното нарушаване;

В.  като има предвид, че неправителствените организации (НПО) играят решаваща роля в съвременните демократични общества, като позволяват сътрудничество на гражданите с цел насърчаване на различни легитимни цели, като форма на необходим обществен ангажимент, допълващ, подготвящ и наблюдаващ официалното вземане на политически решения; като има предвид, че поради това НПО играят важна политическа роля и при спазване на закона трябва да запазят своята независимост от всякаква неоснователна намеса от страна на публичните органи;

Г.  като има предвид, че Федералният закон за нежеланите дейности на чуждестранни и международни неправителствени организации позволява дейността на чуждестранни и международни неправителствени организации да се счита за нежелана на територията на Руската федерация; като има предвид, че организациите, обявени за нежелани от руските органи, са изправени пред ограничения на свободата си на сдружаване, тъй като се забранява дейността им и се въвеждат административни и наказателни санкции, свързани с тези дейности; като има предвид, че този закон е използван от руските органи за улесняване на репресиите срещу независими организации на гражданското общество, действащи в Русия;

Д.  като има предвид, че с приемането на тези закони Руската федерация е предоставила на органите почти пълен контрол над независимите организации на гражданското общество и е оправомощила руския федерален медиен надзор (Роскомнадзор) да блокира онлайн ресурси; като има предвид, че руските органи са забранявали митинги на обществени места, ограничили са правото на участие в единичните протести и са наложили допълнителни ограничения на журналистите, отразяващи тези протести;

Е.  като има предвид, че на 12 януари 2010 г. Руската федерална служба за надзор в сферата на съобщенията, информационните технологии и масовите комуникации (Роскомнадзор) изготви своите първи осем административни протокола – всички срещу Радио „Свободна Европа“/Радио „Свобода“ – поради нарушаване на закона за „чуждестранните агенти“; като има предвид, че законодателството е разширено, така че да включва отделни репортери; като има предвид, че до момента Роскомнадзор е предявил на Радио „Свободна Европа“/Радио „Свобода“ обвинение за 520 нарушения на ограниченията за етикетиране, които се очаква да доведат – след като по всички тях се произнесат руските съдилища – до глоби в размер на 2,4 милиона щатски долара; като има предвид, че през май 2021 g. руските органи започнаха да отнемат собственост от московското бюрото на Радио „Свободна Европа“/Радио „Свобода“;

Ж.  като има предвид, че най-новият закон, приет от Държавната дума и Съвета на федерацията през май 2021 г., ограничи драстично правата и свободите в Русия, като наложи строги ограничения на лицата, които критикуват правителството, като им забрани да участват в обществения живот и да се кандидатират за избори на каквото и да е равнище, включително парламентарните избори през 2021 г., ако са основали, ръководили, работили за или по друг начин са участвали в дейностите на организация, определена занапред като „екстремистка“ или „терористична“ по този закон;

З.  като има предвид, че в този закон се предвижда също така прилагането му със задна дата и е насочен срещу фондацията на Алексей Навални за борба с корупцията, която вече е обявена за „чуждестранен агент“ и понастоящем е в процес на определяне като „екстремистка организация“;

И.  като има предвид, че Руската федерация също така разшири приложното поле на закона за „нежеланите организации“, като въведе забрана за участие в техните дейности в чужбина и даде статут на „нежелани“ на организации, за които се счита, че са посредници във финансови сделки с вече забранените организации;

Й.  като има предвид, че Руската федерация е определила множество международни и чуждестранни НПО за „нежелани“, включително базирания в САЩ Международен републикански институт, Националния демократичен институт, Националния фонд за демокрация, Атлантическия съвет, както и финансирания от ЕС Европейски фонд за демокрация, Асоциацията на училищата за политически изследвания на Съвета на Европа, Украинския световен конгрес, медии, ръководени от Радио „Свободна Европа“/Радио „Свобода“, а също така и с решението на руския главен прокурор от 26 май 2021 г. да включи в списъка на „нежеланите“ три германски НПО, а именно Forum Russischsprachiger Europäer e.V., Zentrum für die Liberale Moderne GmbH и Deutsch-Russischer Austausch e.V.;

К.  като има предвид, че активната сфера на гражданското общество е ключов компонент на демократичното и отворено общество, както и на защитата на правата на човека и принципите на правовата държава;

Л.  като има предвид, че с приемането на тези законопроекти, които включват незабавно прилагане на наказателна отговорност, Държавната дума се е насочила срещу гражданското движение „Отворена Русия“ – свързана в мрежа структура за защита на демокрацията и правата на човека, която по този начин беше принудена да се разпусне, за да защити своите активисти и поддръжници от по-нататъшни наказателни преследвания;

М.  като има предвид, че на 27 май 2021 г. „Отворена Русия“ обяви, че ще прекрати дейността си, за да защити своите служители и членове от наказателно преследване съгласно руското законодателство относно „нежеланите организации“;

Н.  като има предвид, че на 31 май 2021 г. бившият лидер на движението „Отворена Русия“ Андрей Пивоваров беше свален от рулиращ самолет на полската авиокомпания LOT в Санкт Петербург, беше произволно задържан и два дни по-късно поставен под предварително задържане за два месеца по обвинения в „извършване на дейности на нежелана организация““, за което го грози лишаване от свобода за срок до шест години; като има предвид, че активистът от Нижни Новгород Михаил Йосилевич е също сред онези, които понастоящем са наказателно преследвани и задържани по същите обвинения;

О.  като има предвид, че тези действия допринасят за множеството политически мотивирани наказателни преследвания, започнати от Руската федерация срещу лица, които изразяват несъгласие или са обявили своите амбиции да се кандидатират за парламентарните избори, насрочени за септември 2021 г. в Русия, като например лишаването от свобода на организатора на антикорупционни кампании и опозиционен политик Алексей Навални или условната петгодишна присъда, произнесена на левия опозиционен блогър и политик Николай Платошкин; обръща еднакво внимание на неотдавнашните дела срещу опозиционния политик Дмитрий Гудков, срещу медии като Радио „Свободна Европа“/Радио „Свобода“, Meduza и VTimes, както и срещу редица журналисти, обвинени като „чуждестранни агенти“; като има предвид, че обект на репресивни мерки са дори студентски списания; като има предвид, че според Центъра за правата на човека „Мемориал“ понастоящем руските органи държат близо 400 политически затворници в нарушение на задълженията на Руската федерация;

П.  като има предвид, че руските органи строго ограничиха мирните демонстранти, излезли по улиците в цялата страна, за да подкрепят Алексей Навални и да протестират срещу корупцията и несправедливостта; като има предвид, че според руската организация за мониторинг ОВД-Инфо над 11 000 протестиращи са били арестувани за три дни протести през януари и февруари, включително десетки независими журналисти и защитници на правата на човека, които са отразявали или наблюдавали протестите; като има предвид, че хиляди административни преследвания и над 100 наказателни дела са образувани в цялата страна и че продължават да се извършват допълнителни арести и задържания по фалшиви обвинения;

Р.  като има предвид, че според редица съобщения мирни демонстранти, осъдени на „административно задържане“, са били подложени на малтретиране, включително, наред с другото, са били настанени в тежко пренаселени места за задържане, лишавани са от храна и вода за няколко часа и са били принудени да прекарват дълги периоди от време (по няколко поредни часа, често през нощта) в полицейски лекотоварни автомобили по време на трансфер; като има предвид, че участвалите в протестите също така съобщаваха, че са били заплашвани с експулсиране или са били изключени от университети или колежи или са загубили работата си; като има предвид, че мирни демонстранти, включително по-възрастни хора и деца, също са подлагани на прекомерна употреба на сила от полицията за борба с безредиците;

С.  като има предвид, че е от решаващо значение да се гарантира във всеобхватна стратегия на ЕС по отношение на Русия, че ангажиментът с Русия не компрометира ценностите на демокрацията и защитата на правата на човека;

Т.  като има предвид, че кремълският режим прави всичко по силите си, за да изолира руския народ от международната общност и да го лиши от надеждата му за демократично бъдеще, включително чрез прибягване до различни начини за забрана на кандидати от опозицията да участват в парламентарните избори в Русия през 2021 г.;

У.  като има предвид, че проучване, проведено от центъра „Левада“, показва, че позицията на управляващата партия „Единна Русия“ в проучванията на общественото мнение е на исторически ниски равнища, след като подкрепи непопулярна пенсионна реформа и прокара приемането на проектоизменения на конституцията, включително проект, който би могъл да позволи на президента Владимир Путин да остане на длъжност до 2036 г.; като има предвид, че нарастващите репресии срещу гражданското общество и политическата опозиция от страна на руските органи разкриват страха на органите от народното недоволство от лошите социално-икономически резултати на страната и корупцията на управляващата класа;

1.  призовава руските органи:

   а) да освободят Андрей Пивоваров незабавно и безусловно и да оттеглят всички обвинения срещу него и всички други лица, които са преследвани съгласно закона за „нежеланите организации“ или които са били иначе произволно задържани;
   б) да сложат край на репресиите срещу политически опоненти и други критични гласове в страната; да гарантират на всички политически партии равен достъп и равни възможности по време на изборите;
   в) да прекратят наказателното преследване на защитници на правата на човека и активисти съгласно закона за „чуждестранните агенти“ и закона за „нежеланите организации“, да отменят това дискриминационно законодателство и решението на руския главен прокурор да включи в списъка три германски НПО като „нежелани“, както и други чуждестранни НПО, общо 34 на брой;
   г) да отменят наскоро приетото законодателство и да спрат да създават ново специално законодателство или да злоупотребяват с други конвенционални наказателни или административни закони, които въвеждат строги нови ограничения за независимото гражданско общество, правото на свобода на мирни събрания и сдружаване и достъпа до онлайн информация, както и да преразгледат и приведат законодателството си в съответствие с международните си задължения, международното право в областта на правата на човека и собствената си конституция;
   д) да се въздържат от приемане на допълнителното законодателство, което понастоящем е в процес на изготвяне и би забранило на персонала или поддръжниците на организации, произволно определени като „нежелани“, да участват в избори;
   е) да признаят положителния принос на жизнено и активно гражданско общество за състоянието на демокрацията и обществото и да гарантират благоприятна среда, в която организациите и активистите на гражданското общество могат свободно да допринасят за насърчаването и защитата на правата на човека, основните свободи и благосъстоянието на обществото;
   ж) да преразгледат и приведат в съответствие с международното право в областта на правата на човека друго законодателство, което се използва за ограничаване на свободата на изразяване, включително руското законодателство относно кампаниите за дезинформация, борбата с екстремизма и борбата с тероризма;
   з) да освободят незабавно и безусловно всички мирни демонстранти и други активисти на гражданското общество и политици, включително Алексей Навални и онези, които са арестувани и задържани поради фалшиви административни „престъпления“ или преследвани по фалшиви наказателни обвинения единствено заради мирното упражняване на правото им на свобода на изразяване и мирни събрания, наред с другото, журналисти, адвокати, опозиционни активисти, защитници на правата на човека и други участници от гражданското общество, включително членовете на персонала и сътрудниците на Алексей Навални и неговата фондация за борба с корупцията;
   и) да допринасят за насърчаването на контактите между хората в полза както на Руската федерация, така и на Европейския съюз;

2.  призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Съвета, делегациите на ЕС, държавите членки и Комисията при подготовката на всеобхватната стратегия на ЕС спрямо Русия и в отговор на уронването на принципите на правовата държава, основните свободи и правата на човека в Русия да се съсредоточат върху:

   а) въвеждане на нова обвързаност с условия в отношенията между ЕС и Русия, насочена към прекратяване на вътрешните репресии в Русия срещу политически активисти и активисти на гражданското общество, защитници на правата на човека и адвокати, политици от опозицията, журналисти, независими медии, профсъюзи и НПО, и ако това не се реши, въвеждане на нови санкции на ЕС, като например отрязване на достъпа на руските олигарси и длъжностни лица, отговорни за нарушения на правата на човека, до покупки на недвижими имоти, визи, финансови продукти и др. в ЕС;
   б) предприемане на действия в отношенията между ЕС и Русия и във всеки диалог с Русия за разглеждане на въпросите, свързани с правата на човека, за да се отрази точно тежестта на репресиите срещу правата на човека в Русия, по-специално през периода от януари 2021 г. насам; продължаване на демонстрирането на солидарност и единство на действията с оглед координиране на позициите им относно Русия, за да се ограничи отрицателното въздействие на наскоро приетите ограничителни закони в Русия, и обмисляне на идеята за споделяне на тежестта на икономическите санкции срещу руския режим между държавите членки в дух на справедливост, спиране на продължаването на стратегически проекти като „Северен поток 2“ и допълване на настоящия глобален режим на санкции на ЕС в областта на правата на човека с подобен режим за борба с корупцията;
   в) предприемане на координирани действия за отпор и ограничаване на отрицателното въздействие на наскоро приетите ограничителни закони в Русия и за даване на приоритет на стратегическата ангажираност с активистите за демокрация и права на човека в Русия, по-специално чрез интегриране на правата на човека, включително равенството между половете, и консултации с гражданското общество във всички диалози и области на сътрудничество между ЕС и Русия, включително чрез сътрудничество в областта на цифровизацията и изменението на климата, както и чрез програми за образователно и културно сътрудничество, като същевременно редовно се извършват оценки на въздействието върху правата на човека с цел преглед на това сътрудничество;
   г) оценка на това кои институции, организации и медии, тясно свързани с руското правителство, следва да бъдат наблюдавани във връзка с техните дейности в ЕС;
   д) увеличаване на подкрепата за защитниците на правата на човека, независимите НПО и медиите, гражданското общество и онези, които защитават политическите и гражданските свободи в Русия, например чрез демонстриране на по-постоянна ангажираност на високо равнище по ключови отделни случаи, предизвикващи загриженост, включително отравянето на Владимир Кара-Мурза, чрез пълноценно възползване от посещенията на посланици и други длъжностни лица в регионите, за да се повдигат въпроси, свързани с правата на човека, и да се срещат със защитници на правата на човека и гражданското общество, както и чрез стратегическо използване на социални медии, коментарни статии и изказвания в пресата в подкрепа на защитниците на правата на човека, включително в Русия и чрез независими руски канали, както и оказване на подкрепа на независими журналисти в Русия с дипломатически/консулски действия, когато те са изложени на риск, включително гъвкава визова политика; въпреки че Парламентът подчертава, че това сътрудничество с гражданското общество трябва да бъде един от стълбовете на предстоящия нов стратегически подход на ЕС към Русия, и настоятелно призовава държавите членки да разгледат възможността да приемат заплашвани или забранени НПО от Русия и да им позволят да извършват дейност от територията на ЕС, ако е необходимо, както и да увеличат подкрепата си за работата на защитниците на правата на човека и когато е целесъобразно, да улеснят издаването на спешни визи и да предоставят временен подслон в държавите – членки на ЕС;
   е) необходимостта от продължаване на сътрудничеството с Русия в областта на гражданското общество и следователно от преодоляване на нарастващите пречки, които руските органи поставят по пътя на междуличностните контакти, сътрудничеството с гражданското общество и подкрепата за руските организации на гражданското общество;
   ж) осъждане на новите форми на неявни репресии, насочени към санкциониране, както в столицата, така и другаде, на участието на служители, лекари в болници, учители и социални работници в демонстрации или тяхната подкрепа за противниците на настоящия режим;
   з) необходимостта ЕС и неговите държави членки спешно да повдигнат в Съвета на Европа въпросите, свързани с приемането на неотдавнашните авторитарни законодателни актове от Руската федерация с оглед на изпълнението на международните ѝ задължения към Съвета на Европа;
   и) предприемане на координирани действия с единомислещи международни партньори, включително държави от Г-7, за настоятелно призоваване на руските органи да прекратят вътрешните репресии срещу демокрацията и активистите на гражданското общество и защитниците на правата на човека, които действия следва да включват също така намеса на високо равнище и публична намеса, координирани инициативи и постоянен контрол на международни и регионални форуми по правата на човека, като Съвета на Европа, ОССЕ и Съвета на ООН по правата на човека;
   й) предприемане на редовни оценки на въздействието върху правата на човека, за да се гарантира, че ангажираността с руските органи не уронва целите в областта на правата на човека и не допринася пряко или косвено за нарушения на правата на човека;
   к) насърчаване на градовете в ЕС, които имат активни проекти за побратимяване с партньорите си в Русия, да преразгледат и актуализират тези споразумения, за да се вземе предвид измерението, свързано с правата на човека, а сътрудничеството да се съсредоточи главно върху гражданското общество и междуличностните контакти;
   л) зачитане на призива на Парламента към делегацията на ЕС и националните дипломатически представителства в Русия да следят отблизо положението и съдебните процеси на отделни политически затворници на място и да им предоставят всякаква подкрепа, от която те може да се нуждаят, и да работят заедно, за да гарантират бързото им освобождаване;
   м) избягване на предоставянето на легитимност на длъжностни лица, отговорни за нарушения на правата на човека и репресии, като например се гарантира, че посланиците и посетителите на високо равнище избягват срещи по собствена преценка с длъжностни лица, участвали в репресиите, например с членове на Държавната дума, участвали в изготвянето на закона за „чуждестранните агенти“, като Андрей Климов; наблюдение във връзка с това на двустранни форуми, като например Трианонския диалог и Диалога от Сочи; оценка на възможността за тяхното прекъсване по примера на Диалога от Петербург, който реши да спре да се свиква, докато някои от неговите членове са дискриминирани като „нежелани чуждестранни организации“;

3.  изразява подкрепата си за всички лица и организации, които са обект на репресии, и настоятелно призовава руските органи да прекратят своите актове на тормоз и сплашване и нападенията си срещу гражданското общество, медиите, организациите за защита на правата на човека и активистите; осъжда факта, че руските органи не защитават тези лица и организации от атаките и актовете на тормоз и сплашване от страна на трети лица и не разследват безпристрастно подобни атаки срещу тях;

4.  припомня на всички предприятия от ЕС, извършващи дейност в Русия, да полагат особена грижа и да спазват своята отговорност за зачитане на правата на човека в съответствие с Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека; изразява загриженост във връзка с факта, че високопоставени европейски политици приемат доходоносни договори с притежавани от или свързани с Кремъл дружества като Газпром или Роснефт;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и на президента, правителството и Държавната дума на Руската федерация.

(1) Приети текстове, P9_TA(2021)0159.
(2) ОВ C 76, 28.2.2018 г., стр. 27.


Правата на човека и политическото положение в Куба
PDF 167kWORD 54k
Резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно положението с правата на човека и политическата ситуация в Куба (2021/2745(RSP))
P9_TA(2021)0292RC-B9-0341/2021

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Куба, и по-специално резолюцията от 15 ноември 2018 г.(1) относно положението с правата на човека в Куба, резолюцията от 3 декември 2019 г.(2) относно случая на Хосе Даниел Ферер и резолюцията от 5 юли 2017 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна(3),

–  като взе предвид Споразумението за политически диалог и сътрудничество (СПДС) между Европейския съюз и Куба, подписано през декември 2016 г. и прилагано на временна основа от 1 ноември 2017 г. насам(4),

–  като взе предвид изслушването на делегацията за връзки с държавите от Централна Америка относно Куба, проведено на 11 декември 2020 г.,

–  като взе предвид неформалната видеоконференция на членовете на Съвместния съвет ЕС – Куба от 20 януари 2021 г.(5),

–  като взе предвид третия официален диалог по правата на човека в рамките на Споразумението за политически диалог и сътрудничество (СПДС), проведен на 26 февруари 2021 г.(6),

–  като взе предвид универсалния периодичен преглед на Съвета на Организацията на обединените нации (ООН) по правата на човека по отношение на Куба от май 2018 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права и други международни договори и инструменти в областта на правата на човека,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW) и общите препоръки на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените,

–  като взе предвид докладите на организации за защита на правата на човека като Хюмън райтс уоч, Фондацията за правата на човека и Организацията на защитниците на правата на затворниците, глава IV.Б относно Куба от годишния доклад за 2020 г. на Междуамериканската комисия по правата на човека, съобщението от 6 ноември 2019 г. до Върховния комисар по правата на човека на ООН от специалния докладчик относно съвременните форми на робството, включително причините за робството и последиците от него, и специалния докладчик относно трафика на хора, особено на жени и деца, относно кубинските медицински бригади, както и последните заключения на универсалния периодичен преглед по отношение на Куба от 2018 г. относно кубинските медицински бригади,

–  като взе предвид докладите на Обсерваторията за правата на човека в Куба от 12-месечния период до май 2021 г. относно репресивните действия и произволните задържания,

–  като взе предвид публичните изслушвания, организирани в рамките на 179-ата сесия на Междуамериканската комисия по правата на човека,

–  като взе предвид резолюции 7/2021, 14/2021 и 24/2021 на Междуамериканската комисия по правата на човека,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1984 г., по която Куба е страна,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, по която Куба е страна,

–  като взе предвид Насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека,

–  като взе предвид Конституцията на Куба и Кубинския наказателен кодекс,

–  като взе предвид Резолюция 168 на Министерството на външната търговия и инвестициите на Република Куба от 29 март 2010 г., Закон № 1312 от 12 септември 1976 г. (т.нар. „Закон за миграцията“) и укази № 26 от 18 декември 2015 г. и № 306 от 12 октомври 2012 г., Американската конвенция за правата на човека и годишния доклад за 2020 г. на Междуамериканската комисия по правата на човека от април 2021 г.,

–  като взе предвид конвенциите на Международната организация на труда (МОТ), ратифицирани от Куба,

–  като взе предвид определението за „организация на гражданското общество“ в Официален вестник на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че посредством подписаното през 2016 г. СПДС и двете страни отново потвърдиха, че зачитат универсалните права на човека, установени във Всеобщата декларация за правата на човека и в други приложими международни инструменти в областта на правата на човека; като има предвид, че на 5 юли 2017 г. Парламентът даде своето одобрение за Споразумението за политически диалог и сътрудничество ЕС – Куба;

Б.  като има предвид, че през 2017 г. Парламентът прие резолюция, в която отново потвърди възгледите си за демокрацията, универсалните права на човека и основните свободи, като свободата на изразяване на мнение, на събрания и на политическо сдружаване, както и свободата на информация във всичките ѝ форми;

В.  като има предвид, че правата на човека, свободата, достойнството и благосъстоянието на хората се представляват и защитават най-успешно в условията на демокрация, което означава, наред с другото, смяна на управлението, свободни и честни избори и зачитане на политическия плурализъм; като има предвид, че в член 5 от наскоро одобрената Конституция на Куба комунистическата партия на страната се утвърждава като върховен държавен орган, като в подкрепа на това членове 4 и 229 гласят, че социализмът е система, която не подлежи на промяна; като има предвид, че новата Конституция от 2019 г. послужи не само за защита на системата и замразяване на всеки процес на реформи в областта на свободите и правата, но и за удължаване на тяхното ограничаване; като има предвид, че режимът сериозно ограничава възможностите на хората с различни политически убеждения да участват в обществения политически живот и да заемат политическа длъжност; като има предвид, че все още не са налице условия, които да предоставят гаранции за независимостта на съдебната власт, особено във връзка със случаи, в които участват активисти и дисиденти;

Г.  като има предвид, че Указ № 349 ограничава свободата на изразяване на творците, като изисква предварително разрешение за публични и частни представления и изложби; като има предвид, че Указ № 370 относно онлайн съдържанието установява неясна рамка, която позволява преследването на активисти и независими журналисти, особено в контекста на пандемията от COVID-19; като има предвид, че кубинският Наказателен кодекс включва разпоредби като „състояние на заплаха“ и „принудителни мерки предхождащи наказателното производство“, въз основа на които над 8 000 души са задържани в затвор, без да им е повдигнато обвинение, а други 2500 са осъдени на принудителен труд;

Д.  като има предвид, че от влизането в сила на СПДС преди почти четири години в Куба не е постигнат конкретен напредък по отношение на общите принципи и цели, преследвани от споразумението, по посока на подобряване на положението с правата на човека, основните свободи и икономическите и социалните условия за кубинските граждани; като има предвид, че напротив, кубинският режим засили репресиите си и нарушенията на правата на човека и положението продължи да се влошава в цялото кубинско общество, като предизвика нови вълни на съпротива и мирни демонстрации от страна на значими сектори, които бяха репресирани и брутално премазани от репресивните структури на кубинския режим;

Е.  като има предвид, че в Становище 50/2020 на работната група на Съвета на ООН по правата на човека относно произволното задържане, разпространено на 14 октомври 2020 г., се предупреждава, че системното нарушаване на правата на човека от кубинските органи е обичайна практика; като има предвид, че през последните дванадесет месеца до 1 юни 2021 г. в Куба са регистрирани 199 случая на политически затворници, като новите случаи на лишаване от свобода по политически причини са 65; като има предвид, че април е месецът, белязан от най-тежки репресии, от началото на 2021 г. досега, като кубинската обсерватория за правата на човека (Observatorio Cubano de Derechos Humanos) е документирала над 1018 случая на репресивни действия срещу защитници на правата на човека и независими журналисти, сред които има 206 случая на произволни задържания и 13 случая на сериозно насилие; като има предвид, че според организацията за защита на затворниците понастоящем в Куба има 150 политически затворници;

Ж.  като има предвид, че в светлината на анализа, извършен от Междуамериканската комисия по правата на човека на 11 февруари 2021 г., бяха приети охранителни мерки в защита на 20 идентифицирани членове на движението „Сан Исидро“ и са налице достатъчно доказателства, че правото на живот и правото на неприкосновеност на личния живот на идентифицираните лица са изложени на сериозен риск; като има предвид, че представители на кубинските власти са влезли незаконно в къщата на независимия художник и координатор на движението „Сан Исидро“ Луис Мануел Отеро Алкантара и произволно са го задържали в продължение на няколко часа, без да са му били повдигнати каквито и да е обвинения; като има предвид, че Денис Солис Гонсалес, член на движението „Сан Исидро“, е задържан произволно в затвора, обвинен в оскърбление, а Луис Роблес Елисастеги се намира в затвора само защото е носил плакат, призоваващ мирно за освобождаването на Денис Солис Гонсалес; като има предвид, че Майкел Кастильо Перес, член на МСИ и съавтор на песента Patria y Vida, е произволно лишен от свобода и е обявен за изчезнал в продължение на 14 дни от Комитета на ООН по насилствено изчезване;

З.  като има предвид, че противно на исканията на Парламента, не е имало посещения на политически затворници в затвора или наблюдение от страна на ЕС на процеси срещу опоненти, дисиденти, активисти в областта на правата на човека или независимото гражданско общество; като има предвид, че международни организации за защита на правата на човека, като Хюмън райтс уоч, Амнести интернешънъл и Организацията на защитниците на правата на затворниците, наред с много други независими наблюдатели на положението с правата на човека, включително специалните докладчици на ООН, нямат право да влизат в Куба, въпреки че от години настояват на необходимостта от посещение на острова;

И.  като има предвид, че Резолюция 168 от 2010 г. на Министерството на международната търговия и чуждестранните инвестиции на Куба налага на всички цивилни служители в чужбина, които работят за национални или държавни предприятия, включително на медицинския персонал, необосновани задължения и задължения, които нарушават човешкото достойнство и най-елементарните и основни права на човека; като има предвид, че всички цивилни служители, които не извършват медицински мисии или решават да не се завърнат в Куба, се наказват съгласно Наказателния кодекс на Куба с осем години лишаване от свобода; като има предвид, че посочените медицински мисии са класифицирани като модерна форма на робство според Междуамериканската комисия по правата на човека (IACHR) и изявлението на върховния комисар на ООН по правата на човека (CUB6/2019) относно кубинските медицински мисии, подчертавайки несигурните и нечовешки условия на труд на медицинския персонал, твърденията, подкрепени от Хюман райтс уоч и 622 свидетелски показания;

Й.  като има предвид, че Куба е ратифицирала осемте основни конвенции на МОТ; като има предвид, че Куба нарушава Конвенции № 29 и № 105 на МОТ относно принудителния труд;

К.  като има предвид, че Парламентът присъди своята награда „Сахаров“ за свобода на мисълта на кубински активисти трикратно: на Освалдо Пая през 2002 г., на „Дамите в бяло“ през 2005 г. (Берта Солер) и на Гийермо Фариняс през 2010 г.; като има предвид, че кубинските органи систематично възпрепятстват лауреатите на наградата „Сахаров“ и техните роднини да напускат страната и да участват в международни събития, включително организираните от Европейския парламент, въпреки многобройните покани, последната от тях отправена на 11 декември 2020 г.; като има предвид, че техните тактики включват тормоз, сплашване и произволен арест на Берта Солер и Райналдо Ескобар, както и ограничаване на интернет връзките на другите участници; като има предвид, че председателят на делегацията за връзки с държавите от Централна Америка, председателят на комисията по външни работи и заместник-председателят на Парламента подписаха съвместна декларация, осъждаща тормоза на активистите; като има предвид, че съществуват опасения във връзка с тяхната защита и подкрепа от страна на делегацията на ЕС в Хавана; като има предвид, че нито Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), нито делегацията на ЕС в Куба са се изказвали в тяхна защита, нито са предоставяли какъвто и да е вид публична или частна подкрепа;

Л.  като има предвид, че настоящият посланик на ЕС в Хавана подписа писмо, адресирано до президента на САЩ, с искане, наред с другото, за отмяна на ембаргото на САЩ срещу Куба, както и за ненамеса по кубинските въпроси; като има предвид, че този факт представлява явно превишаване на дипломатическите правомощия и илюстрира силно политизираната роля на посолството на ЕС в Хавана; като има предвид, че настоящият посланик на ЕС в Хавана направи публично изявления, в които заяви, че „Куба не е диктатура“;

М.  като има предвид, че кубинското правителство отказа на независими организации на гражданското общество да участват в „Семинарите на гражданското общество ЕС – Куба“, които се проведоха преди третия официален диалог по правата на човека; като има предвид, че на 26 февруари 2021 г. ЕС и Куба проведоха третия си официален диалог по правата на човека в съответствие с СПДС; като има предвид, че двете страни обсъдиха въпроса за свободата на мирни събрания и на сдружаване; като има предвид, че ЕС припомни необходимостта от спазване на задълженията съгласно международното право в областта на правата на човека; като има предвид, че предназначението на диалога е да доведе до осезаеми резултати и че провеждането на диалог само по себе си не може да се счита за цел; като има предвид, че всеки един политически диалог трябва да включва пряко активно участие на независимото гражданско общество и всички политически представители на опозицията без ограничения, както се подчертава в член 36 от Споразумението за политически диалог и сътрудничество;

Н.  като има предвид, че Парламентът неколкократно покани дипломатическите представители на кубинското правителство да участват в изслушвания и дейности във връзка с Куба; като има предвид, че тези покани бяха не само отхвърлени, но че и в отговор на тях бяха изпратени писма, изпълнени с обиди и неоснователни обвинения срещу Парламента и неговите членове; като има предвид, че Парламентът най-вероятно е единствената институция на ЕС, която не е получила разрешение да посети страната след временното влизане в сила на Споразумението за политически диалог и сътрудничество – отношение, което очевидно е в разрез с основния елемент, на който следва да се базира всяко едно споразумение за политически диалог;

О.  като има предвид, че Споразумението за политически диалог и сътрудничество включва т.нар. „клауза за правата на човека“, която е стандартен съществен елемент от международните споразумения на ЕС и която предвижда възможността изпълнението на СПДС да бъде спряно в случай на нарушения на разпоредбите относно правата на човека;

1.  категорично осъжда наличието на политически затворници, продължаващото и постоянно политическо преследване, актовете на тормоз и произволните задържания на дисиденти в Куба; също така осъжда настоящите нападения срещу творци от движението „Сан Исидро“, срещу мирни дисиденти, независими журналисти, защитници на правата на човека и членове на политическата опозиция; призовава за незабавното прекратяване на тези действия и настоятелно призовава кубинските органи да освободят незабавно всички политически затворници, както и на лицата, произволно задържани единствено заради това, че са упражнили свободата си на изразяване на мнение и на събрания; строго осъжда произволното задържане на Аймара Нието Муньос, Митсаел Диас Пасейро, Иван Амаро Идалго, Едилберто Ронал Арсуага Алкала, Яндиер Гарсия Лабрада, Денис Солис Гонсалес, Луис Роблес Елисастеги и още 77 лица, лишени от свобода заради убежденията си; изразява солидарност с членовете на движението „Сан Исидро“ и с всички активисти и защитници на правата на човека в усилията им за утвърждаване на свободата на изразяване на мнение в Куба;

2.  призовава за предоставяне на по-добри гаранции на правото на справедлив съдебен процес и на независимостта на съдебната система и за гарантиране, че лицата, лишени от свобода, имат достъп до независим адвокат; изразява съжаление във връзка с извършените общо 1 941 актове на репресия – 1018 през април и 923 през май 2021 г.; изисква на задържаните да бъде разрешен независим медицински преглед, достъп до телефонна комуникация и редовни посещения от роднини, приятели, журналисти и дипломати;

3.  изразява дълбоко съжаление във връзка с липсата на ангажираност и готовност от страна на кубинския режим да се опита да постигне дори минимален напредък към осъществяването на промени или да отвори канали, чрез които да се създадат възможности за реформиране на режима, което би подобрило социалното и политическото участие, както и условията на живот на гражданите; изразява съжаление във връзка с факта, че въпреки че СПДС влезе в сила преди почти четири години, положението по отношение на правата на човека и демокрацията не се е подобрило и не е довело до съществени и осезаеми положителни резултати за кубинския народ; призовава за спазване на обвързващите задължения, посочени в споразумението, и призовава за приемане на ясни критерии в това отношение;

4.  признава правото на кубинския народ да изиска демократизация на страната въз основа на диалог с гражданското общество и с политическата опозиция, чрез който да се изготви пътна карта за провеждане на демократични многопартийни избори;

5.  изисква кубинското правителство да проведе законодателни реформи, за да гарантира свободата на печата, сдружаването и демонстрациите, и да постави началото на политически реформи, създаващи условията за провеждане на свободни, честни и демократични избори, при които да вземе предвид суверенната и свободно изразената воля на кубинския народ; настоятелно призовава кубинското правителство да приведе политиката си в областта на правата на човека в съответствие с международните стандарти, определени в уставите, декларациите и международните инструменти, по които Куба е страна, и да даде възможност на гражданското общество и на политическата опозиция да участват активно в политическия и социалния живот, без да им бъдат налагани ограничения; призовава кубинското правителство да признае независимата журналистика като законна практика и да зачита правата на независимите журналисти в Куба;

6.  призовава за незабавната отмяна на постановления 349 и 370 и на други кубински закони, които нарушават свободата на изразяване на мнение;

7.  призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да признае, че съществува политическа опозиция срещу кубинското правителство, и съответно да я включи в институционализирания, официален, отворен и публичен политически диалог между ЕС и Куба, като подкрепя стълбовете на СПДС;

8.  изразява съжаление, че ЕСВД и делегацията на ЕС в Хавана изключиха кубинската демократична опозиция и европейските и кубинските независими организации на гражданското общество от политическия диалог поради липсата на одобрение от кубинските органи; подчертава, че това решение противоречи на СПДС, и изтъква, че и двете страни са задължени да спазват изцяло споразумението; призовава ЗП/ВП и ЕСВД да откажат участието си в бъдещи диалози с Куба, посветени на правата на човека, освен ако гражданското общество е подходящо представено;

9.  припомня на ЕСВД, че участието на гражданското общество в политическия диалог и в проектите за сътрудничество в рамките на споразумението е съществена част от СПДС и че изключването на гражданското общество от фондове за сътрудничество и/или участие в споразумението, като за сметка на това, се разрешава участие и достъп до фондове за сътрудничество изключително на дружества, в които държавата участва или които тя контролира, както се случва от подписването на споразумението досега, следва да бъде незабавно коригирано;

10.  осъжда системните нарушения на трудовите права и правата на човека, извършвани от кубинската държава срещу нейния здравен персонал, назначен на работа в чужбина в рамките на медицински мисии, и подчертава, че тези нарушения са в разрез с основните конвенции на МОТ, ратифицирани от Куба; призовава Куба ефективно да прилага и да спазва Американската конвенция за правата на човека и Конвенции 29 и 105 на МОТ; призовава кубинското правителство да гарантира правото на кубинските граждани да напускат и да се завръщат в страната си, включително за лекарите, участващи в медицински мисии в чужбина, в съответствие с международните стандарти в областта на правата на човека; призовава кубинското правителство да ратифицира Международния пакт за икономически, социални и културни права и да гарантира правото на свобода на сдружаване, включително регистрацията на организации, и на колективно договаряне, в съответствие с нормите на МОТ;

11.  призовава ЕСВД да настоява кубинските власти да изпълнят обвързващите задължения, установени в СПДС между ЕС и Куба, по-специално по отношение на зачитането на основните права на човека и основните свободи, както се подчертава в член 1, параграф 5 от споразумението, съответно в членове 1.5, 2 буква в), 5, 22, 43.2 от него; поради това настоява Европейският съюз да следи отблизо и да наблюдава зачитането на правата на човека и основните свободи в Куба при прилагането на Споразумението за политически диалог и сътрудничество и да докладва редовно на Парламента за това;

12.  счита, че лишаването от свобода на Денис Солис Гонсалес, Луис Роблес Елисастеги, Майкел Кастильо Перес („Осорбо“), член на движението „Сан Исидро“ и съавтор на песента „Patria y Vida“ и произволно лишен от свобода и обявен за изчезнал за период от 14 дни от Комитетът на ООН по случаите на принудително изчезване, и още над 120 други политически затворници и лица, осъдени заради убежденията си, както и всички произволни и репресивни действия, за които бяха получени сигнали през април и юни 2021 г., съставляват нарушение на споразумението и особено неотложен случай, съгласно член 85, параграф 3, буква б) от СПДС; призовава съответно ЕС да свика спешно заседание по този въпрос;

13.  изразява дълбоко съжаление във връзка с отказа на кубинските органи да разрешат на делегации на Европейския парламент да посетят Куба; призовава органите да разрешат влизането в страната, веднага щом санитарните условия позволят това; призовава всички представители на държавите членки да обсъждат въпросите, свързани с нарушенията на правата на човека в Куба, по време на посещенията си на кубинските органи и да се срещат с лауреатите на наградата „Сахаров“, за да гарантират последователно вътрешно и външно изпълнение на политиката на Европейския съюз в областта на правата на човека;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителството и на Националното събрание на народната власт на Република Куба, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Комисията, на специалния представител на ЕС по правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки и на Върховния комисар на ООН по правата на човека.

(1) ОВ C 363, 28.10.2020 г., стp. 70.
(2) Приети текстове, P9_TA(2019)0073.
(3) OВ C 334, 19.9.2018 г., стp. 99.
(4) ОВ L 337 I, 13.12.2016 г., стр. 3.
(5) https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/international-ministerial-meetings/2021/01/20/
(6) https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/eeas-statement-of-28-february-2021-on-th/product-details/20210409DPU29364


Системни репресии в Беларус и последиците от тях за европейската сигурност вследствие на отвличането на граждански самолет на ЕС, прихванат от беларуските органи
PDF 174kWORD 60k
Резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно системните репресии в Беларус и последиците от тях за европейската сигурност вследствие на отвличанията от борда на граждански самолет на ЕС, прихванат от беларуските органи (2021/2741(RSP))
P9_TA(2021)0293RC-B9-0328/2021

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Беларус,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет относно Беларус от 12 октомври 2020 г. и от 24 май 2021 г.,

–  като взе предвид декларациите на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от името на ЕС, по-специално тази от 24 май 2021 г. относно принудителното отклоняване на полет FR4978 на Ryanair към Минск на 23 май 2021 г.,

–  като взе предвид съвместното изявление на външните министри на Г-7 и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 27 май 2021 г. относно Беларус,

–  като взе предвид Решение (ОВППС) 2021/908 на Съвета от 4 юни 2021 г. за изменение на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус(1), с което се въвежда забрана за прелитане над въздушното пространство на ЕС и за достъп до летищата на ЕС за всички беларуски въздушни превозвачи,

–  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) от 26 март 2021 г. относно подкрепата на ЕС за Международната платформа за отчетност за Беларус,

–  като взе предвид доклада в рамките на Московския механизъм на докладчика на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) от 5 ноември 2020 г. относно предполагаемите нарушения на правата на човека във връзка с президентските избори от 9 август 2020 г. в Беларус,

–  като взе предвид Конвенцията от Чикаго за международно гражданско въздухоплаване и Конвенцията от Монреал за преследване на незаконните актове, насочени против безопасността на гражданската авиация,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и всички конвенции за правата на човека, по които Беларус е страна,

–  като взе предвид присъждането на наградата „Сахаров“ на Европейския парламент за свобода на мисълта на демократичната опозиция в Беларус,

–  като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че на 23 май 2021 г. докато се е намирал във въздушното пространство на Беларус, регистриран в Полша самолет, обслужващ полет FR4978 на Ryanair – международен пътнически полет между две столици на държави от ЕС (от Атина до Вилнюс) – беше принудително отклонен от траекторията си по заповед на Александър Лукашенко и ескортиран от беларуски изтребител до националното летище в Минск въз основа на фалшив претекст за бомбена заплаха, като това застраши безопасността на над 170 пътници и на екипажа на борда на самолета, много от които граждани на ЕС;

Б.  като има предвид, че беларуските органи не откриха никакви взривни устройства, но задържаха двама пътници – Роман Протасевич, беларуски гражданин, и неговата приятелка София Сапега – руска гражданка и студентка в Европейския хуманитарен университет във Вилнюс;

В.  като има предвид, че Роман Протасевич е беларуски журналист, активист и бивш главен редактор на влиятелния канал Nexta в мрежата Telegram, който изигра ключова роля за информирането на населението относно извършените от органите нарушения и за мобилизирането на протестите в Беларус след фалшифицираните президентски избори на 9 август 2020 г., като по този начин допринесе за разкриването на систематичните репресии и тежките нарушения на правата на човека от страна на режима; като има предвид, че Роман Протасевич живее в изгнание в ЕС от 2019 г. насам, за да избегне изфабрикувани наказателни обвинения, и че му е предоставено политическо убежище в ЕС;

Г.  като има предвид, че незаконното задържане на Роман Протасевич и нечовешкото отношение към него от страна на беларуския режим, включително насилствените признания в инсценирани интервюта, излъчени по беларуската държавна телевизия, пораждат най-голяма загриженост на международната общност и подчертават спешната необходимост от координирани международни действия, по-специално като се има предвид, че Беларус остава единствената европейска държава, която все още прилага смъртно наказание, и във връзка с това не е член на Съвета на Европа; като има предвид, че Роман Протасевич не изглеждаше като човек, който прави признания по собствена воля и като има предвид, че всякакви принудителни признания са забранени по силата на Конвенцията против изтезанията; като има предвид, че на неговите адвокати все още се отказва достъп до него и че Александър Лукашенко заплаши да покани следователи от окупирания от Русия регион Донбас, за да го разпитат; като има предвид, че Роман Протасевич беше включен в списъка за наблюдение на терористи и че поради това го грози смъртно наказание;

Д.  като има предвид, че прихващането на граждански самолет представлява сериозно нарушение на международните конвенции в областта на авиационната безопасност и изтъква международните последици от продължаващите и непрестанни репресии в Беларус за сигурността в Европа и безпогрешно показва, че режимът се е превърнал в заплаха за международния мир и сигурност; като има предвид, че принудителното приземяване на самолета като акт на спонсориран от държавата тероризъм и задържането на т.нар. „враг на беларуския режим“ има за цел да се изпрати вледеняващо предупреждение до всички опоненти на този режим, по-специално на живеещите в чужбина, че режимът е решен да ги преследва и че те не са в безопасност в чужбина;

Е.  като има предвид, че тече разследване от страна на Международната организация за гражданско въздухоплаване; като има предвид, че освен Роман Протасевич и София Сапега няколко неидентифицирани лица също са слезли от самолета в Минск; като има предвид, че Руската федерация е задържала няколко беларуски опозиционни активисти, които са избягали в Москва, и продължава да подкрепя, включително финансово, режима в Беларус;

Ж.  като има предвид, че беларуските органи продължават репресиите срещу мирния беларуски народ, като много граждани са подложени на тормоз, арестувани и осъдени за изразяване на опозиция срещу режима или за противопоставянето си на широко разпространените нарушения на правата на човека, извършвани в Беларус; като има предвид, че се оценява, че над 34 000 беларуски граждани са били задържани в даден момент за протестиране срещу режима преди и след изборите от 9 август 2020 г.; като има предвид, че в Беларус има над 470 политически затворници, включително 7 непълнолетни лица; като има предвид, че срещу протестиращите са образувани около 3 000 политически мотивирани наказателни дела и че има над 4 600 твърдения за изтезания, насилие и малтретиране;

З.  като има предвид, че положението с правата на човека в Беларус продължава да се влошава, а броят на политическите затворници нараства; като има предвид, че защитници на правата на човека са документирали стотици случаи на изтезания и малтретиране, докато няколко души са изчезнали или са намерени мъртви; като има предвид, че нечовешкото отношение, изтезанията и преднамереният отказ за предоставяне на медицински грижи продължават в беларуските центрове за задържане и затвори, където няколко протестиращи, като например Витолд Ашурак, починаха при съмнителни обстоятелства, докато други, като например 17-годишният Дмитрий Стакуски и Степан Латипов, бяха тормозени и заплашвани до степен да направят опит за самоубийство;

И.  като има предвид, че на 25 май 2021 г. активистите на „Европейска Беларус“ Евгений Афнахел, Павел Юхневич, Максим Винярски и Андрей Войнич, лидерът на опозицията Павел Северинец, блогърът Дмитрий Козлов и общественият активист Ирина Счасная бяха осъдени на от четири до седем години затвор по изфабрикувани обвинения за „екстремизъм“; като има предвид, че на 2 юни 2021 г. политическият затворник Дмитрий Фурманов, заедно с Евгений Разниченко и Владимир Книха, бяха осъдени на до четири години лишаване от свобода по случая, известен като „делото „Тихановски“; като има предвид, че на 3 юни 2021 г. съдът осъди пета група обвиняеми, състояща се от политическите затворници Александър Храпко, Родион Медушевски, Игор Винокуров, Андрей Анискевич, Олга Лойко, Галина Чугунова, Андрей Немирски, Дмитрий Курганов, Катарина Смирнова, Микита Уваров, София Ништ, Сергей Ксенжук и Иля Полховски, в т. нар. „дело за протестните танци“, като издаде присъди от 18 месеца под домашен арест до 1 година лишаване от свобода; като има предвид, че на 3 юни 2021 г. политическият затворник Сергей Перфилиев беше осъден на две години лишаване от свобода, а синът му Станислав Перфилиев – на две години ограничена свобода (домашен арест);

Й.  като има предвид, че органите на Беларус продължават репресиите и тормоза срещу независими беларуски журналисти и предприемат целенасочени опити да възпрепятстват предоставянето на обективна информация; като има предвид, че стотици журналисти бяха арестувани, включително двама журналисти от Белсат, които впоследствие бяха осъдени; като има предвид, че десетки бяха задържани административно и подложени на насилие, а някои бяха глобени; като има предвид, че журналисти бяха задържани в досъдебното производство и срещу тях бяха повдигнати наказателни обвинения; като има предвид, че има многобройни съобщения за случаи, в които органите са отнели акредитацията на журналисти, включително на чуждестранни медийни кореспонденти, някои от които са били арестувани и експулсирани от Беларус; като има предвид, че на 18 май 2021 г. беларуските органи нахлуха в офисите на Tut.by – най-големият независим беларуски новинарски сайт, арестуваха много от неговите служители и блокираха уебсайта му;

К.  като има предвид, че защитници на правата на човека, политици от опозицията, представители на гражданското общество, представители на профсъюзите и други активисти систематично биват подлагани на сплашване, тормоз и ограничения на техните основни свободи; като има предвид, че няма признаци беларуските органи да разследват хилядите съобщения за полицейско насилие, подадени от средата на август 2020 г. насам, нито убийствата на протестиращи; като има предвид, че ширещата се безнаказаност за нарушения на правата на човека затвърждава отчаяното положение на беларуския народ; като има предвид, че отсъствието на принципи на правовата държава възпрепятства правото на беларуските граждани на справедлив съдебен процес;

Л.  като има предвид, че според независимия студентски съюз „Асоциация на беларуските студенти“ повече от 460 студенти са били задържани, почти една трета от които са жени, а повече от 150 студенти са били произволно изключени от университетите, като много от тях бягат в съседните държави, тъй като се страхуват за безопасността си;

М.  като има предвид, че на 31 май 2021 г. беларуските органи допълнително затегнаха вече строгите правила за пътуване, което направи почти невъзможно за беларуските граждани да напускат страната, включително за онези от тях, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в чужбина;

Н.  като има предвид, че се наблюдават нарастващи репресии срещу представители на полското малцинство в Беларус, включително арестуването и осъждането на председателя на Съюза на поляците в Беларус – Анджелика Борис, както и задържането на журналиста, блогър и член на Съюза на поляците в Беларус Анджей Почобут; като има предвид, че полската училищна система в Беларус е подложена на нарастващ натиск от страна на режима; като има предвид, че тези действия са придружени от антиполска пропаганда по държавната телевизия; като има предвид, че Лукашенко създаде нов официален празник в Беларус, който ще бъде честван на 17 септември за отбелязване на годишнината от съветското нахлуване в Полша през 1939 г.;

О.  като има предвид, че Беларус започна търговската експлоатация на атомната електроцентрала „Островец“ без да изпълни всички препоръки за безопасност, съдържащи се в доклада на ЕС от 2018 г. за стрес тестовете, като в резултат на това електроцентралата „Островец“ не е безопасна и представлява сериозна заплаха за ядрената безопасност в цяла Европа;

П.  като има предвид, че досега Европейският съюз е наложил санкции на 88 беларуски физически лица и 7 юридически субекти, включително на Александър Лукашенко;

1.  категорично осъжда отвличането и принудителното приземяване на полет FR4978 на Ryanair в Минск на 23 май и задържането от беларуските органи на журналиста Роман Протасевич и София Сапега; счита този ужасен акт за нарушение на международното право и за акт на държавен тероризъм;

2.  призовава за незабавното и безусловно освобождаване на Роман Протасевич и София Сапега, както и на всички други журналисти и политически затворници, задържани в Беларус;

3.  припомня решението на Съвета за засилване на съществуващите ограничителни мерки чрез въвеждане на забрана за всякакъв вид беларуски превозвачи да влизат във въздушното пространство на ЕС и да имат достъп до летищата на ЕС и препоръчва на Съвета да изготви план за улесняване на опитите на беларуските граждани да напуснат страната; призовава Международната организация за гражданско въздухоплаване и Европейската агенция за авиационна безопасност да проучат и предприемат подходящи мерки по отношение на този неприемлив инцидент, който поставя под въпрос международните норми и стандарти; подчертава, че този тежък инцидент значително наруши доверието и че всяка държава ще действа отговорно при изпълнението на задълженията си по Конвенцията от Чикаго, така че въздухоплавателните средства да могат да оперират безопасно и сигурно; призовава Ryanair да окаже сътрудничество и да сподели с органите цялата необходима информация във връзка с този инцидент;

4.  призовава за задълбочена и внимателна оценка на последиците от отвличанията от борда на прихванат граждански самолет не само за международния въздушен транспорт и авиационната безопасност, но и за цялостната сигурност в Европа и преди всичко за безопасността на беларуските и други граждани, които са в изгнание или търсят подслон или убежище в държави – членки на ЕС;

5.  подчертава, че подобно разследване следва да проучи евентуалната роля на Русия в терористичните актове, извършвани от режима в Беларус; подчертава, че ако се счете, че случаят е такъв, всеки руски гражданин, участвал пряко или косвено в операцията, следва да бъде санкциониран съгласно глобалния режим на ЕС на санкции за нарушения на правата на човека (т.нар. закон „Магнитски“ на ЕС); подчертава значението на приноса на ЕС към разследването, включително посредством участието на органи на ЕС като Европол, Евроюст или Европейската прокуратура в работата на съвместните разследващи екипи и операции;

6.  отново заявява, че не признава избирането на Александър Лукашенко на поста президент на Беларус; счита настоящия режим в Беларус за нелегитимен, незаконен и престъпен; продължава да подкрепя народа на Беларус в неговите законни искания и стремежи за свободни и честни избори, основни свободи и права на човека, демократично представителство, политическо участие и достойнство; осъжда репресиите срещу хиляди беларуски граждани, които мирно протестираха в защита на правото си на свобода, демокрация и достойнство;

7.  решително осъжда и изисква незабавно прекратяване на насилието и репресиите от страна на държавните органи в Беларус, и по-специално незаконното задържане, изтезанията и малтретирането на задържаните и наказателното преследване на мирни граждани, и изразява своята подкрепа и солидарност с беларуското общество; осъжда систематичните репресии на режима срещу цивилни лица, които след откраднатите избори през 2020 г. заставиха чрез насилие, сплашване и други форми на принуда 14 000 беларуски граждани да избягат от страната; отново заявява, че настоящата кампания на репресии и насилствено разселване на цивилни лица представлява тежко нарушение на правата на човека; изразява съжаление поради факта, че понастоящем Беларус е единствената държава в Европа, в която смъртното наказание все още се прилага, и настоява, че е необходимо незабавното му и окончателно премахване; осъжда неотдавнашните мерки, предприети от беларуските органи, с които на повечето беларуски граждани се забранява да напускат страната, включително на много притежатели на разрешения за пребиваване в чужбина;

8.  осъжда тежките и несправедливи съдебни присъди, постановени неотдавна на множество политически затворници и задържани лица, включително лидера на опозицията Павел Северинец, и съдебните процеси срещу демократични беларуски опозиционни фигури като Виктор Бабарика, Микола Статкевич и Сергей Тихановски; изразява съжаление по повод на осъждането на Павел Северинец, Евгений Афнахел, Андрей Войнич, Павел Юхневич, Дмитрий Козлов, Максим Винярски и

9.  отново подчертава значението на независимите беларуски медии и журналисти и важната роля, която те играят в беларуското общество; осъжда репресиите срещу медиите и възпрепятстването на достъпа до интернет, както и побоя, арестуването и сплашването на журналисти и блогъри; подчертава правото на народа на Беларус да има безпрепятствен достъп до информация;

10.  осъжда репресиите и враждебните действия, извършвани от органите срещу представители на полското малцинство и срещу полската училищна система в Беларус; във връзка с това призовава за безусловното освобождаване на Анжелика Борис, Анджей Почобут и други политически затворници;

11.  призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), Комисията и националните дипломатически представителства на държавите членки в Беларус да следят отблизо положението на отделните политически затворници в Беларус и съдебните процеси срещу тях, включително Роман Протасевич и София Сапега, да им предоставят подкрепа и да работят за осигуряване на тяхното освобождаване; във връзка с това призовава режима на Лукашенко да сложи незабавно край на всякакви действия, насочени към сплашване или тормоз на членовете на национални и европейски дипломатически служби, в съответствие с международните задължения на Беларус съгласно Виенските конвенции за дипломатическите и консулските отношения;

12.  подчертава спешната необходимост от поддържане и разширяване на контактите и сътрудничеството с представители на беларуските демократични сили в Минск и в изгнание, и по-специално със Светлана Тихановская и членове на Координационния съвет и Националното управление за борба с кризи; поради това се присъединява към призивите за покана на техни представители по повод на срещата на високо равнище на групата Г-7 в периода 11–13 юни 2021 г. и на срещата на високо равнище на Източното партньорство през 2021 г. и препоръчва те да продължат да бъдат канени на двустранни срещи на високо равнище на правителствено равнище, както и на парламентарни сесии и междупарламентарни срещи, както и да се създадат групи за Беларус във всички национални парламенти на държавите – членки на ЕС;

13.  призовава Съвета да разшири възможно най-скоро списъците на физическите и юридическите лица, обект на санкции от страна на ЕС, като включи в тях физическите и юридически лица, участвали в прихващането и принудителното приземяване на полет FR4978 на Ryanair и задържането на Роман Протасевич и София Сапега; припомня, че журналистът Роман Протасевич е изложен на риск да бъде осъден на смърт;

14.  настоятелно призовава Съвета да пристъпи незабавно към изготвянето на четвъртия пакет от санкции срещу физически и юридически лица, които са били участници или съучастници в изборните измами, репресиите, изтезанията или малтретирането и нарушенията на правата на човека в Беларус, включително преследването на независими журналисти и блогъри, и да започне работа по следващия пакет; призовава към налагането на санкции на значително по-голям брой беларуски държавни служители, като например прокурори, съдии и служители на правоохранителните органи, които са играли роля в репресирането и неправомерните осъдителни присъди на критици на режима, както и на полицаи, служители на затворите, членове на парламента и правителството, и агенти, работещи за режима в областите на пропагандата, медиите, дезинформацията и речта на омразата, на физически и юридически лица, подкрепящи Лукашенко и неговия режим, като например Марат Марков, който взе интервю от Роман Протасевич по държавния канал ONT на 2 юни, и също така на лицата, взели участие в инцидента от 23 май, сред които служители на разузнаването и на авиационната администрация; във връзка с това припомня необходимостта от пълноценно използване на възможностите за ограничителни мерки в рамките на глобалния режим на ЕС на санкции за нарушения на правата на човека (т.нар. закон „Магнитски“ на ЕС );

15.  призовава Комисията и държавите членки строго да откажат всякаква финансова подкрепа за режима в Беларус и следователно да откажат нови кредитни линии на беларуските банки и да спрат всякакви инвестиции в инфраструктурни проекти или икономически предприятия в Беларус; призовава Комисията да приеме мерки за предотвратяване на придобиването от страна на европейските финансови институции на облигации или други финансови инструменти, емитирани от правителството на Беларус и свързаните с него публични институции; приветства факта, че Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие са преустановили финансирането на проекти в беларуския публичен сектор, и призовава за разследване на начина, по който неизползваните средства могат да бъдат пренасочени към гражданското общество и частния сектор в случаите, когато той не е свързан с режима; призовава Международния валутен фонд и държавите – членки на ЕС да не предоставят пряка бюджетна подкрепа на режима при никакви обстоятелства и да се въздържат от използването на специалния процес на теглене, обявен за 2021 г.;

16.  припомня на всички предприятия от ЕС, извършващи дейност в Беларус, предишния си призив да полагат особена грижа и да спазват своята отговорност за зачитане на правата на човека в съответствие с Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека: освен това изисква от тях да се въздържат от нови инвестиции и също така публично да протестират срещу продължаващите репресии от страна на беларуските органи в страната;

17.  призовава Съвета бързо да постигне съгласие и да приложи икономически санкции, които трябва да бъдат съществени и да имат, доколкото е възможно, незабавно въздействие върху режима в Беларус, неговите поддръжници и икономическите субекти, подкрепящи режима; призовава тези икономически санкции да бъдат насочени срещу публични и държавни предприятия, които са контролирани от режима или са тясно свързани с бизнес интересите на режима или за които е известно, че уволняват своите служители поради участие в стачки или протести; призовава за санкции по сектори, насочени особено срещу секторите на петрола и петролните продукти, торовете, стоманата и обработката на дървесина; освен това призовава за прекратяване на сътрудничеството и финансирането за беларуските държавни банки и за ограничаване на кредитните линии от страна на международни банки за дъщерни банки в Беларус, както и да бъде обмислено временно изключване на Беларус от системата SWIFT; изисква от регистрираните в ЕС дружества, и особено Siemens AG, да преустановят сътрудничеството с беларуските органи чрез споделяне на технологии и ноу-хау; призовава държавите членки и институциите на ЕС да увеличат усилията си за справяне със значителната контрабанда на цигари от Беларус към ЕС, която предоставя средства на режима на Лукашенко; насърчава координирани действия на солидарност от страна на ЕС за компенсиране на икономическите затруднения за държавите членки, които са най-силно засегнати от икономическите санкции срещу Беларус;

18.  приветства решението на Европейския съюз за радиоразпръскване (EBU) да преустанови членството на беларуския радио-телевизионен оператор BTRC в Европейския съюз за радиоразпръскване; призовава за временното отстраняване на Беларус от международните спортни организации и международни спортни събития, включително европейски и световни първенства и Олимпийските игри в Токио; настоятелно призовава Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА) да отнеме правата на беларуската държавна телевизия TVR за излъчване на европейското първенство по футбол „Евро 2020“ и да ги предостави безплатно на независимата телевизия Белсат TV;

19.  призовава държавите членки да подобрят сътрудничеството си по въпросите на разузнаването във връзка с кризата в Беларус и да експулсират известни и заподозрени беларуски служители на разузнаването, действащи в целия Съюз; насърчава своя председател да ограничи достъпа до Европейския парламент за служителите на посолството на Беларус в Брюксел, включително физическия и дистанционния достъп до заседанията, организирани от Европейския парламент, и да преразгледа комуникацията на Парламента с посолството на Беларус;

20.  изразява дълбока загриженост относно ангажираността на Русия към режима на Лукашенко, включително финансова подкрепа и тясно сътрудничество между разузнавателните служби;

21.  подчертава необходимостта от международна ангажираност, включително дискусии в ООН и НАТО; призовава ЕС да координира тясно своите мерки със Съединените щати, партньорите от Г-7 и други държави съмишленици и да се стреми към широко съгласуване от страна на партньорите на ЕС, по-специално от страна на европейските съседи като Украйна, за да се постигне възможно най-голямо въздействие на санкциите; припомня решението на украинското правителство да се присъедини към държавите – членки на ЕС при налагането на транспортни санкции на беларуските авиокомпании и призовава Комисията и Съвета да наложат наказателни мерки на Белавия и нейните пътници, летящи до анексирания от Русия Крим; приветства предстоящите срещи на високо равнище между ЕС и САЩ и САЩ и Русия и счита, че те са важни възможности за координиране на позициите между ЕС и неговите партньори;

22.  подчертава, че макар механизмите за санкции да предоставят най-добри шансове на ЕС да се справи по подходящ начин с държавите, които не спазват правните норми, в допълнение към санкциите срещу държавни предприятия в Беларус, ЕС следва да използва съществуващия вътрешен натиск в Беларус, като подкрепя беларуското гражданско общество;

23.  призовава Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да станат инициатори заедно с международните партньори на организирането на международна конференция на високо равнище относно „Бъдещето на демократична Беларус“ за намиране на решение за кризата в Беларус, за разследване и наказателно преследване на престъпления от страна на беларуските органи срещу народа на Беларус и за демократична трансформация на Беларус; счита, че такава конференция, ръководена от ЕС и с участието на представители на международни финансови институции, държави от групата Г-7, държави – членки и институции на ЕС и други, желаещи да поемат ангажимент за финансов пакет от няколко милиарда евро, ще послужи в подкрепа на усилията за бъдещи реформи и за преструктуриране на икономика и ще изпрати силен сигнал за подкрепа до беларуския народ;

24.  припомня предишната си инициатива за мисия на високо равнище, включваща бивши високопоставени европейски длъжностни лица, за проучване на всички възможни начини за спиране на насилието и за освобождаване на политическите затворници и която би могла да спомогне за създаването на благоприятна среда за приобщаващ вътрешен политически диалог в Беларус;

25.  настоятелно призовава Комисията, Европейската служба за външна дейност и държавите членки да увеличат пряката си подкрепа и ангажимент за беларуската опозиция, гражданското общество, защитниците на правата на човека и независимите медии в Беларус и в чужбина, включително чрез изграждане на капацитет и финансова подкрепа, както и да увеличат подкрепата за Европейския фонд за демокрация в своята дейност на място; във връзка с това призовава ЕС и другите международни организации да предоставят финансова и техническа подкрепа на всички медии и независими журналисти, за да им се даде възможност да изпълняват задълженията си за информиране на обществото относно текущите събития в Беларус; отново призовава в тази връзка за увеличаване на помощта за телевизионния канал Белсат TV;

26.  поема ангажимент за подпомагане на укрепването на капацитета на демократичните сили, засилване на ролята на гражданското общество, подкрепа за пълния политически диалог, водещ до мирно предаване на властта в Беларус, както и на млади политически лидери и защитници на правата на човека, чрез механизмите на Парламента за подкрепа на демокрацията;

27.  приветства представения от Комисията всеобхватен план за икономическа подкрепа в размер на 3 милиарда евро за бъдеща демократична Беларус; призовава Комисията и Съвета да продължат да развиват и насърчават този план и да изразят ясно посланието, че след настъпването на демократична промяна в Беларус, ЕС ще бъде готов да предостави осезаема помощ, за да насочи страната по пътя на реформите и модернизацията; отбелязва, че ЕС трябва да предложи всеобхватен набор от действия за подготвяне на демократичните сили на Беларус за прилагането на този пакет;

28.  призовава ЕС да координира усилията си със САЩ, партньорите от Г-7 и други държави съмишленици, за да замрази сътрудничеството с публичния сектор на Лукашенко и да преориентира своето сътрудничество към беларуското гражданско общество и беларуски частни дружества извън обхвата на режима;

29.  отхвърля неприемливите заплахи на Александър Лукашенко, че беларуските органи няма да спират нередовните мигранти и трафика на наркотици, и изразява своята загриженост относно увеличаването на нередовната миграция от Беларус към ЕС и относно потенциалното участие на беларуските органи в този процес; призовава държавите членки и институциите на ЕС да следят развитието в тези области и да предприемат подходящи мерки;

30.  осъжда злоупотребата от страна на беларуското ръководство при използването на правоприлагащите органи за политически цели; призовава Интерпол да разгледа незабавно и задълбочено текущите и бъдещите искания, отправени от Беларус, и да предприеме всички подходящи мерки, за да предотврати злоупотребата от страна на Беларус с Интерпол за политически цели;

31.  подчертава необходимостта от всеобхватно разследване на престъпленията, извършени от режима на Лукашенко срещу народа на Беларус, което следва да приключи със създаването на международен трибунал за наказателно преследване на тези престъпления; изтъква, че при липсата на готовност от страна на беларуските органи за установяване на върховенство на закона и отчетност, международната общност трябва да предприеме действия, за да подпомогне събирането на доказателства за престъпления и да осигури разследване и наказателно преследване на отговорните лица по цялата командна верига; приветства инициативите на няколко държави – членки на ЕС за прилагане на принципа на универсална юрисдикция и за подготовка на съдебни процеси срещу беларуски извършители на репресии, и насърчава всички останали държави членки да последват техния пример; призовава за активна подкрепа за всички международни инициативи, насочени към справяне с безнаказаността в Беларус, като например Международната платформа срещу безнаказаността и Центъра за правосъдие във Вилнюс;

32.  призовава ЗП/ВП, Комисията, Съвета и държавите членки да продължат да повдигат въпроса за положението в Беларус във всички релевантни европейски и международни организации като ОССЕ, Съвета на Европа, Съвета на ООН по правата на човека и други специализирани органи на ООН, с цел осигуряване на спешни международни действия във връзка с положението в Беларус и преодоляване на възпрепятстването от страна на Русия и други държави на такива действия;

33.  насърчава държавите членки да улеснят в още по-голяма степен процедурите за получаване на визи и разрешения за пребиваване за лицата, които напускат Беларус по политически причини, или за тези, които се нуждаят от медицинско лечение вследствие на употребено срещу тях насилие, и да предоставят необходимата подкрепа и подпомагане на тях и на семействата им; призовава държавите членки да изпълняват препоръките на докладчика на ОССЕ в рамките на Московския механизъм във връзка с предоставянето на убежище в случаи на преследване, обхванато от Женевската конвенция за бежанците, и допълнително да улеснят процедурата за издаване на спешни визи и предоставяне на временен подслон в държавите от ЕС; призовава държавите членки и Комисията да предложат стипендии на беларуски студенти и учени, изключени от университетите и лишени от свобода заради своите продемократични позиции; призовава държавите членки да предоставят финансова подкрепа на тези институции в изгнание, като Европейския хуманитарен университет във Вилнюс, които насърчават ново поколение беларуски граждани, оспорващи корумпираната и нелегитимна система на страната;

34.  призовава Комисията, държавите членки и ЕСВД да сътрудничат с международните партньори, като Московския механизъм на ОССЕ и Съвета на ООН по правата на човека, както и със защитниците на правата на човека и гражданското общество на място, за да се осигури наблюдението, документирането и докладването на нарушенията на правата на човека и последващото подвеждане на извършителите под отговорност и осигуряването на справедливост за жертвите; приветства създаването на Международна платформа за отчетност за Беларус и призовава институциите на ЕС и държавите членки да подкрепят нейното функциониране; поема ангажимент за ефективното функциониране на Платформата на Европейския парламент за борба срещу безнаказаността в Беларус и за координирането на своевременна международна реакция на събитията в Беларус;

35.  отново заявява необходимостта всички държави членки да заемат единна позиция в отговор на държавния тероризъм, организиран от режима на Александър Лукашенко и подкрепен от Кремъл; подчертава, че е важно ЕС да противодейства на дезинформацията в рамките на ЕС относно положението в Беларус, както и на други форми на хибридни заплахи, създавани от трети страни в тази връзка; изразява солидарност с Латвия вследствие на неоснователното експулсиране на латвийски дипломати от Беларус; осъжда започването на наказателно разследване от страна на главния прокурор на Беларус срещу министъра на външните работи на Латвия, както и срещу кмета на столицата Рига; осъжда всички опити от страна на беларуските органи да упражнят натиск върху държавите – членки на ЕС, включително искането на беларуската прокуратура да зададе въпроси на бившия президент на Литва Валдас Адамкус въз основа на негови предполагаеми връзки със спомагателен полицейски батальон, подчинен на СС, който е провел наказателни операции в Беларус по време на Втората световна война;

36.  отново изразява загриженост относно търговската експлоатация на атомната електроцентрала „Островец“, намираща се само на 50 км от Вилнюс, и подчертава рисковете, които тя носи за държави от ЕС; подчертава значението на справянето с рисковете за ядрената безопасност, породени от АЕЦ „Островец“, изразява съжаление, че Беларус не поема ангажимент по отношение на ядрената безопасност на АЕЦ „Островец“ при пълна прозрачност и не е поела задължение да приложи изцяло препоръките на партньорската проверка на атомната електроцентрала от Групата на европейските регулатори в областта на ядрената безопасност (ENSREG), и призовава за въвеждането на защитни мерки срещу пряката и непряката продажба на беларуска електроенергия от АЕЦ „Островец“ на пазарите на ЕС;

37.  подчертава, че настоящото положение е проверка за доверието в Европейския съюз и за ефективността на неговата външна политика; припомня, че положението в Беларус, съседна държава и член на Източното партньорство, оказва пряко въздействие върху ЕС и че ЕС следва да покаже достатъчна решимост и да предложи осезаема и дългосрочна подкрепа на демократичните сили, които се стремят към свобода и демокрация в Беларус; призовава ЕС да не проявява колебание, а да действа бързо и проактивно;

38.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Международната организация за гражданско въздухоплаване и на органите на Република Беларус.

(1) OВ L 197 I, 4.6.2021 г., стр. 3.


Положението в Афганистан
PDF 147kWORD 54k
Резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно положението в Афганистан (2021/2712(RSP))
P9_TA(2021)0294RC-B9-0324/2021

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Афганистан,

–  като взе предвид договореността за „Съвместни бъдещи действия на ЕС и Афганистан по миграционните въпроси“ от 2 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна, подписано на 18 февруари 2017 г.,

–  като взе предвид изявлението от 9 декември 2020 г. на Северноатлантическия съвет относно преговорите за мир в Афганистан,

–  като взе предвид забележките на президента Байдън от 14 април 2021 г. относно бъдещите действия в Афганистан,

–  като взе предвид Рамката за самостоятелност чрез взаимна отчетност, договорена на конференцията за Афганистан, проведена в Брюксел на 4 – 5 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид международната министерска конференция на донорите (конференцията за Афганистан), която се състоя на 23 и 24 ноември 2020 г.,

–  като взе предвид съвместното изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) и на министъра на външните работи на Индия от 4 май 2021 г. относно Афганистан,

–  като взе предвид комюникето на специалните пратеници и специалните представители на Европейския съюз, Франция, Германия, Италия, НАТО, Норвегия, Обединеното кралство и Съединените щати от 7 май 2021 г. относно мирния процес в Афганистан,

–  като взе предвид проучването за опиума в Афганистан за 2020 г., публикувано съвместно от Националния статистически и информационен орган на Афганистан и Службата на ООН по наркотиците и престъпността през април 2021 г.,

–  като взе предвид Насоките на ЕС за утвърждаването и защитата на правата на детето, насоките относно децата във въоръжени конфликти и относно защитниците на правата на човека,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Афганистан,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета на ООН по правата на човека относно Афганистан,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че през февруари 2020 г. САЩ и талибаните подписаха споразумение, което проправи пътя за първите преки разговори между талибаните и представителите на Ислямска република Афганистан от 2001 г. насам;

Б.  като има предвид, че на 14 април 2021 г. държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън обяви едностранното оттегляне на войските на САЩ до 11 септември 2021 г.; като има предвид, че съюзниците от НАТО следват принципа „заедно вътре, заедно вън“ и ще се оттеглят едновременно;

В.  като има предвид, че преговори за мир в Афганистан между афганистанското правителство и талибаните започнаха през 2020 г. в Доха; като има предвид, че споразумението за прекратяване на огъня не се спазва и понастоящем мирните преговори са в застой, като талибаните очакват изтеглянето на войските на съюзниците;

Г.  като има предвид, че от 2001 г. ЕС има активно присъствие в Афганистан с цел подпомагане на социалното и икономическото развитие и координиране на международната помощ; като има предвид, че много държави – членки на ЕС, партньори от НАТО и съюзнически държави допринесоха с военни и цивилни ресурси за стабилизирането и развитието на Афганистан, като понесоха тежки жертви и загуби; като има предвид, че стабилен и независим Афганистан, който може да се грижи сам за себе си и да отказва сигурно убежище на терористични групи, все още е от жизненоважен интерес от гледна точка на сигурността за ЕС, НАТО и техните държави членки;

Д.  като има предвид, че е от първостепенно значение да се запази напредъкът от последните две десетилетия в Афганистан, по-специално по отношение на правата на човека и основните свободи;

Е.  като има предвид, че представителството на жените и техните права в мирните преговори в Афганистан не е пропорционално и че е необходимо преговарящите страни да имат по-ангажиран подход към това;

Ж.  като има предвид, че жените, децата и етническите малцинства ще бъдат най-засегнати от неуспеха на мирните преговори в Афганистан и от опити да се търси военно решение на конфликта; като има предвид, че афганистанските жени вече са започнали да ограничават движенията си с цел намаляване на риска, а достъпът на децата до образование и игри е възпрепятстван от заплахата от насилие;

З.  като има предвид, че положението със сигурността в Афганистан постепенно се влошава и броят на нападенията срещу афганистанските сили нараства, а също и този на целенасочените убийства на афганистански активисти, работещи в медиите лица, преподаватели, лекари, съдии и правителствени служители; като има предвид, че от началото на мирните преговори в Афганистан броят на нападенията на талибаните се е увеличил значително, като целта е да се поеме контрол над контролираните от правителството територии; като има предвид, че Афганистан беше определен като най-засегнатата държава в глобалния индекс за тероризма за 2020 г.; като има предвид, че 4 милиона от 36-милионното население на държавата са разселени лица; като има предвид, че 3 милиона души са вътрешно разселени в резултат на насилие, а други 1 милион души – поради природни бедствия; като има предвид, че 2,5 милиона афганистанци вече са избягали от държавата в търсене на сигурност, като мнозинството се установяват в Иран и Пакистан;

И.  като има предвид, че Афганистан е най-големият получател на помощ за развитие от ЕС в света; като има предвид, че през последните 20 години помощта от ЕС за Афганистан донесе значителни ползи в увеличаването на продължителността на живота, грамотността, в областта на майчината и детската смъртност и на правата на жените; като има предвид, че между 2002 г. и 2020 г. ЕС е предоставил над 4 милиарда евро и вече е поел ангажимент за 1,2 милиарда евро за дългосрочна и спешна помощ за периода 2021 – 2025 г.; като има предвид, че този ангажимент беше придружен от съобщението на ЕС и държавите, които заедно представляват около 80% от общата официална помощ за развитие за Афганистан, в което се подчертават ключовите елементи, за да продължи държавата да получава помощ, включително постоянен ангажимент към демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека;

Й.  като има предвид, че в Афганистан се наблюдава широко разпространена безнаказаност за нападения и убийства; като има предвид, че на 12 март 2021 г. членовете на Съвета за сигурност на ООН осъдиха обезпокоителния брой нападения, умишлено насочени срещу цивилни лица в Афганистан;

К.  като има предвид, че неотдавнашното нарастване на насилието се случи на фона на дългосрочни широко разпространени нарушения на правата на човека в страната, извършвани от терористи, въоръжени групировки и сили за сигурност, включително извънсъдебни екзекуции, изтезания и сексуално насилие; като има предвид, че се счита, че около 150 000 души са загинали по време на 20-годишната война, включително 35 000 цивилни лица;

Л.  като има предвид, че от 2001 г. насам в Афганистан е постигнат осезаем напредък по отношение на правата на жените и момичетата, включително достъп до образование, здравеопазване и участие в гражданския и политическия живот; като има предвид, че тези подобрения вероятно са най-успешните постижения в най-новото развитие на страната; като има предвид, че този частичен напредък понастоящем е застрашен и трябва спешно да бъде запазен и укрепен;

М.  като има предвид, че въпреки тези подобрения жените и момичетата продължават да се сблъскват ежедневно с ужасяващи заплахи, включително пречки пред достъпа до основни услуги и нападения, включително домашно, сексуално и основано на пола насилие; като има предвид, че индексът за жените, мира и сигурността за 2019 – 2020 г. класира Афганистан като втората държава с най-лоши условия за жените; като има предвид, че най-малко 85 души бяха убити и 147 ранени, повечето от тях ученички, когато училището за момичета „Сайед ал-Шухада“ в Кабул беше бомбардирано на 8 май 2021 г.; като има предвид, че на 2 март 2021 г. три жени журналисти бяха убити в Джалабад;

Н.  като има предвид, че пандемията от COVID-19 увеличи драстично равнището на бедност в Афганистан; като има предвид, че свързаните с COVID-19 мерки и влошаващото се положение със сигурността доведоха до ограничения в достъпа на афганистанския народ до хуманитарна помощ;

О.  като има предвид, че през 2021 г. се очаква Афганистан да бъде изправен пред суша, което ще увеличи настоящия брой от 5,5 милиона души в положение на извънредна продоволствена несигурност, като се очаква още 17,6 милиона души да се сблъскат с остра продоволствена несигурност;

П.  като има предвид, че икономическата цена на тероризма в Афганистан се равнява на почти 20% от БВП на Афганистан през 2018 г. и лишава афганистанските деца от тяхното бъдеще, от възможността да получат образование, от перспективи за стабилна заетост и от предоставяни от държавата услуги като здравни грижи;

Р.  като има предвид, че афганистанските предприятия са подложени на изнудване от страна на талибаните, които принуждават земеделските стопани да отглеждат опиум и да работят в незаконни мини;

1.  счита, че Афганистан се намира в критичен момент, който съчетава нестабилната вътрешна ситуация, влошаващото се положение по отношение на сигурността, мирните преговори между различните афганистански участници, които са на практика в застой, и решението за изтегляне на войските на САЩ и на НАТО до 11 септември 2021 г., което може да доведе до нова несигурност, намаляване на стабилността, опасност от засилване на вътрешните конфликти и вакуум, който в най-лошия случай ще бъде запълнен от талибаните; изразява загриженост, че това е много обезпокоителна перспектива за страната и за устойчивостта на социално-политическите постижения и напредък през последните 20 години;

2.  изразява дълбоката си загриженост и осъжда възможно най-категорично тревожното увеличаване на насилието в Афганистан, включително целенасочените убийства на деца, работещи жени, журналисти и работещи в медиите лица, преподаватели, защитници на правата на човека, активисти от гражданското общество, лекари, правителствени служители и членове на съдебната власт; настоятелно призовава всички страни незабавно да постигнат съгласие относно постоянно и всеобхватно прекратяване на огъня;

3.  изразява загриженост относно уязвимостта и нестабилността на правителството на Афганистан и липсата на контрол от негова страна в голяма част от страната, което задълбочава още повече последиците от конфликта за цивилното население; призовава талибаните да прекратят незабавно нападенията срещу цивилни лица и националните сили и да спазват изцяло международното хуманитарно право; изразява най-дълбоките си съболезнования и подкрепа за жертвите на терористични нападения и техните семейства;

4.  подчертава, че е необходимо да се избегне сценарий на „нефункционираща държава“, и потвърждава своя ангажимент за мирен процес и възстановяване след конфликта, които да протичат под отговорността и ръководството на Афганистан, като единствен надежден път към приобщаващ, дългосрочен мир, сигурност и развитие; подчертава, че това е по-важно от всякога, тъй като датата на изтеглянето на войските на САЩ и на НАТО бързо наближава; настоятелно призовава Съвета, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Комисията да изготвят и да представят на Парламента възможно най-скоро изчерпателна стратегия за бъдещо сътрудничество с Афганистан след изтеглянето на войските на съюзниците от НАТО, и призовава настоятелно ЕС и неговите държави членки, НАТО и САЩ да продължат да бъдат ангажирани с тази цел;

5.  в този контекст подкрепя незабавното възобновяване на мирните преговори в Доха с цел постигане на политическо решение на конфликта и трайно, договорено на национално равнище прекратяване на огъня; подчертава, че единствено едно политическо решение може да предложи надежда за траен мир, и препоръчва страните да потърсят помощ от посредник от трета страна, например Организацията на обединените нации, който да помогне за договарянето на политическа пътна карта за проспериращ Афганистан; насърчава ЕСВД и Комисията да поемат по-силна роля, като привлекат настоятелно двете страни на масата за преговори, и да предложат улесняване или посредничество, ако афганистанците желаят това;

6.  потвърждава отново, че постигнатото чрез преговори политическо споразумение следва да се основава на икономическите, социалните и политическите постижения от последните 20 години; подчертава, че дългосрочното развитие на Афганистан ще зависи от отчетността, доброто управление, устойчивото осигуряване на сигурност за хората, включително намаляването на бедността и създаването на възможности за работа, достъпа до социални и здравни услуги, образованието и защитата на основните свободи и на правата на човека;

7.  настоятелно призовава афганистанското правителство да включи активно парламента на Афганистан във всички съответни процеси, да прекрати всички мерки, които възпрепятстват ефективното сътрудничество между правителството и парламента, и да подобри правата на парламентарен контрол, като парламентът следва да представлява разнообразното афганистанско население; подчертава необходимостта от продължаваща подкрепа за провеждането на свободни и честни избори в съответствие с международните стандарти, подкрепа за мисиите за наблюдение на изборите в страната и за подобряване на прозрачността на държавните разходи, за да може правителството на Афганистан да носи пълна отговорност пред своите граждани;

8.  припомня, че за да се използват постиженията от последните 20 години като основа за развитие, афганистанската държава следва действително да се ангажира с борбата и предотвратяването на тероризма и въоръжените групировки, производството и трафика на наркотици, отстраняването на първопричините за незаконната и принудителната миграция и управлението им, преодоляването на регионалната нестабилност, полагането на усилия за изкореняване на бедността, предотвратяването на радикализацията, водеща до насилнически екстремизъм, борбата срещу безнаказаността на нарушенията на правата на човека и на международното хуманитарно право;

9.  изразява съжаление, че преди подписването на Съвместната декларация относно сътрудничеството в областта на миграцията Комисията не я представи пред Парламента и той нямаше възможност да изрази становището си по нея; призовава Комисията да извърши оценка на въздействието на Съвместната декларация относно сътрудничеството в областта на миграцията върху правата на човека;

10.  изразява загриженост относно заплахата, която представлява тероризмът за Афганистан и за региона, и по-специално относно продължаващото присъствие на „Ислямска държава в Ирак и Леванта“ (ИДИЛ – Даиш) и свързаните организации, по-специално ИДИЛ – „Хорасан“ и Ал-Кайда; припомня, че терористичните актове в Афганистан се извършват от множество действащи лица, включително талибаните, Ал-Кайда и т.нар. Ислямска държава; подчертава реалния риск от по-голяма нестабилност и насилие след оттеглянето на войските на САЩ и НАТО; поради това отново заявява спешната необходимост ЕС да координира действията си със заинтересованите страни, включително афганистанското правителство и силите за сигурност, САЩ, НАТО и ООН, за да се гарантира, че преходът е възможно най-гладък;

11.  осъжда всяка терористична дейност и всички терористични нападения в Афганистан; подчертава значението на ефективната борба срещу финансирането на тероризма и на разбиването на финансовите мрежи, които подкрепят тероризма; изразява дълбока загриженост във връзка с констатациите в доклада на наблюдаващия екип на ООН, в който се посочва, че отношенията между талибаните и Ал-Кайда са се задълбочили, както и във връзка с предупреждението от доклада, че талибаните ще се противопоставят на мирните преговори и ще предпочетат военен преврат; отбелязва освен това съобщенията, съгласно които талибаните активно подготвят военни операции през 2021 г.;

12.  припомня, че не може да има устойчиво развитие без сигурност и обратно; отбелязва във връзка с това, че международната подкрепа за Афганистан след изтеглянето на войските трябва да гарантира цялостен подход за продължаване на финансовата и техническата подкрепа за реформите в областта на сигурността, включително афганистанските национални сили за сигурност и отбрана, и икономическите реформи и реформите в областта на развитието, с особен акцент върху укрепването на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека, по-специално за жените, младите хора и малцинствата;

13.  признава работата на местните и международните неправителствени организации, които въпреки рисковете за сигурността предоставят услуги, помощ и съдействие на афганистанския народ; продължава да бъде загрижен относно опасния климат, в който функционират организациите на гражданското общество, включително журналистите и защитниците на правата на човека; настоятелно призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), Комисията и държавите членки да продължат да предоставят съществена подкрепа на гражданското общество и да продължат диалога си с афганистанското правителство за спешно намаляване на пречките пред дейностите на неправителствените организации; настоятелно призовава афганистанските органи, талибаните и всички други заинтересовани участници да гарантират безопасността на местните и международните организации на гражданското общество, НПО и хуманитарните организации;

14.  призовава за надеждно и прозрачно разследване под егидата на ООН на неотдавнашното нападение срещу училище за момичета, при което бяха убити 85 души, най-вече момичета на възраст между 11 и 17 години, и нападението на 12 май 2020 г. срещу родилното отделение на болницата „Дащ-е Барчи“ в Кабул, която е подкрепяна от „Лекари без граници“; призовава ЕСВД, Комисията и държавите членки да обмислят възможността настоятелно да призоват Съвета на ООН по правата на човека да създаде анкетна комисия, която да проучи сериозните нарушения на международното хуманитарно право в Афганистан;

15.  подчертава, че безнаказаността и корупцията продължават да бъдат сериозни пречки пред подобряването на координацията в областта на сигурността, предоставянето на обществени услуги и икономическата реформа; приветства създаването на Комисията за борба с корупцията в Афганистан през ноември 2020 г. с цел прилагане на новоприетата стратегия за борба с корупцията и настоятелно призовава ЕСВД и Комисията да поддържат високо равнище на подкрепа от ЕС за борба с корупцията в страната;

16.  подчертава, че европейската подкрепа ще остане обвързана с условието за запазване и надграждане на постиженията от последните 20 години, ефективно подобряване на приобщаващото и отговорно управление, укрепването на институциите, демократичния плурализъм, принципите на правовата държава, борбата с корупцията, укрепването на независимите медии, правата на човека и основните свободи за всички афганистанци, и особено жените, децата, всички лица, принадлежащи към малцинства, и изложени на риск групи; припомня, че правото на момичетата на образование, което е голямо постижение от последните 20 години, следва да бъде безспорно; подчертава необходимостта от ясни критерии и механизми за мониторинг, за да се измерва постигнатият напредък и ефикасното и прозрачно използване на европейските средства;

17.  подчертава абсолютната необходимост от запазване на напредъка, постигнат по отношение на правата на жените в Афганистан през последните 20 години; припомня участието на жените в мирните преговори от страна на афганистанското правителство и настоява, че не трябва да има компромис с правата на жените в мирния процес; подчертава, че напредъкът по отношение на правата на жените в области в страната, които не са под правителствен контрол, също трябва да бъде разгледан по време на преговорите; настоятелно призовава за по-голямо представителство и пълно консултиране с организациите на жените по време на преговорите; подчертава, че пълноценното участие на жените във фазата след възстановяването и в политическия и гражданския живот в Афганистан е основна предпоставка за установяване на устойчив мир, сигурност и развитие; призовава ЕСВД, Комисията и държавите членки да продължат да подкрепят овластяването на жените като ключово условие за непрекъсната финансова подкрепа за страната;

18.  изразява дълбоко съжаление поради факта, че жените и момичетата продължават да са изправени пред значителни предизвикателства, включително домашно, сексуално и основано на пола насилие, принудителни бракове и ограничен достъп до здравни грижи; настоява, че напредъкът в тези области трябва да остане основен приоритет за ЕС; приветства финансираните от ЕС проекти в подкрепа на овластяването и участието на жените в процеса на вземане на решения;

19.  отново заявява необходимостта от непрекъсната подкрепа от страна на ЕС за подпомагане на Афганистан в борбата с пандемията от COVID-19, за осигуряване на ваксини за афганистанците и за помощ при организирането на усилията за ваксиниране;

20.  подчертава значението на справянето с неотложните заплахи за продоволствената сигурност в резултат на изменението на климата, сушите и пандемията от COVID-19; призовава ЕС да спази своя ангажимент, поет на конференцията на донорите за Афганистан през 2020 г., и настоятелно призовава ЕСВД и Генерална дирекция „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ на Комисията да поемат водеща роля и да преодолеят недостига на финансиране, така че да се гарантира, че продоволствената помощ е мобилизирана и координирана своевременно, за да се преодолее очертаващата се продоволствена несигурност; настоятелно призовава всички донори да поддържат или увеличат хуманитарната си помощ, особено подкрепата си за афганистанската здравна система и насърчаването на достъпа до здравеопазване за афганистанските жени и момичета;

21.  припомня, че въздействието на отглеждането на мак за производство на опиум се простира отвъд границите на Афганистан, като засяга съседните държави и Европа, която е основната дестинация за хероина, произвеждан в Афганистан; подчертава необходимостта правителството на Афганистан да увеличи усилията си за противодействие на тази заплаха и отново изтъква необходимостта от по-дългосрочно развитие на селското стопанство и подпомагане за създаване на надеждни работни места и доходи от алтернативи на отглеждането на опиум; отбелязва, че това е необходима стъпка за справяне с незаконната търговия с наркотици, изпирането на пари и финансирането на тероризма;

22.  посочва потенциала за икономически растеж в Афганистан от разработването на неговите природни ресурси по устойчив начин; подчертава, че европейската помощ за развитие на инфраструктура би могла да бъде от полза за афганистанския народ, като осигурява заетост и ресурси за обществени услуги от първостепенно значение и гарантира опазване на околната среда;

23.  подчертава необходимостта от използване на европейски средства за инвестиране в подобряването на регионалната свързаност с цел улесняване на търговията и транзита, което ще предостави на Афганистан средства за икономически растеж;

24.  припомня, че Афганистан е страна без излаз на море, със стратегическо местоположение между Азия и Близкия изток, и признава, че подкрепата и положителното сътрудничество от страна на съседни централноазиатски държави и регионални сили, и по-специално Китай, Иран, Индия, Русия и Пакистан, са от съществено значение за стабилизирането, развитието и икономическата жизнеспособност на Афганистан; призовава ЕСВД и държавите членки да засилят своя диалог със съседните на Афганистан държави; подчертава решаващата роля на тези държави за стабилизирането на Афганистан и за това да не се допусне страната да потъне в хаос след оттеглянето на чуждестранните войски; подчертава необходимостта от засилена координация между ЕС и САЩ по отношение на Афганистан, за да се запази, доколкото е възможно, тяхната важна роля в Афганистан;

25.  припомня отговорността на правителствата на държавите, които изтеглят войските си от Афганистан, да защитават и при необходимост да предоставят визи и да репатрират местни служители, и по-специално преводачите, които подкрепяха усилията им и чийто живот може сега да се окаже сериозно застрашен; призовава това да бъде предшествано от задълбочена оценка на всеки случай, като се вземат изцяло предвид всички аспекти, свързани с допустимостта и сигурността;

26.  призовава ЕСВД, Комисията и държавите членки да гарантират сигурността на европейските сили и персонал в Афганистан, както и на местния персонал, работещ или работил за представителствата на държавите членки или за делегацията на ЕС в страната; изисква от ЕСВД и Комисията да предоставят финансиране за засилена зона на сигурност, за да се гарантира дипломатическо присъствие след изтеглянето на войските;

27.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния пратеник на ЕС за Афганистан, правителствата и парламентите на държавите членки и правителството и парламента на Ислямска република Афганистан.


Европейска гражданска инициатива „Да сложим край на отглеждането на животни в клетки“
PDF 167kWORD 54k
Резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно европейската гражданска инициатива „End the Cage Age“ (Да сложим край на отглеждането на животни в клетки) (2021/2633(RSP))
P9_TA(2021)0295B9-0296/2021

Европейският парламент,

–  като взе предвид европейската гражданска инициатива „End the Cage Age“ (Да сложим край на отглеждането на животни в клетки) (ECI(2018)000004), която получи 1,4 милиона валидирани подписа от всички държави членки на тогавашния ЕС-28 и е първата валидна европейска гражданска инициатива (ЕГИ) за селскостопански животни,

–  като взе предвид публичното изслушване относно европейската гражданска инициатива „End the Cage Age“ (Да сложим край на отглеждането на животни в клетки) от 15 април 2021 г.,

–  като взе предвид специалното проучване 442 на Евробарометър, озаглавено „Отношението на европейците към хуманното отношение към животните“, в което се заключава, че 82% от гражданите на ЕС считат, че хуманното отношение към селскостопанските животни следва да бъде защитено по-добре, отколкото е в момента;

–  като взе предвид член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели(1),

–  като взе предвид Директива 1999/74/ЕО на Съвета от 19 юли 1999 г. за установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки(2),

–  като взе предвид Директива 2008/119/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 г. за определяне на минимални стандарти за защита на телетата(3),

–  като взе предвид Директива 2008/120/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 г. относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете(4),

–  като взе предвид становището на Европейския комитет на регионите относно реформата на Общата селскостопанска политика, прието на 5 декември 2018 г. (CDR 3637/2018),

–  като взе предвид становището на Европейския комитет на регионите относно агроекологията, прието на 5 февруари 2021 г. (CDR 3137/2020),

–  като взе предвид научното становище на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) от 21 ноември 2019 г., озаглавено „Health and welfare of rabbits farmed in different production systems“ (Здраве и хуманно отношение към зайците, отглеждани в различни производствени системи),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2017 г. относно минималните стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2018 г. относно хуманното отношение към животните, употребата на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери(6),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 31 март 2021 г., озаглавен „Evaluation of the European Union Strategy for the Protection and Welfare of Animals 2012 – 2015“ (Оценка на стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012 – 2015 г.) (SWD(2021)0077),

–  като взе предвид Специален доклад № 31/2018 на Европейската сметна палата относно хуманното отношение към животните в ЕС,

–  като взе предвид проучването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания от ноември 2020 г., озаглавено „End the Cage Age: Looking for Alternatives“ (End the Cage Age: в търсене на алтернативи),

–  като взе предвид член 222, параграф 8 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция, внесено от комисията по земеделие и развитие на селските райони,

А.  като има предвид, че с ДЕС се създава гражданство на Съюза и се засилва допълнително демократичното функциониране на Съюза, като се предвижда, наред с другото, че всеки гражданин има правото да участва в демократичния живот на Съюза чрез ЕГИ;

Б.  като има предвид, че значението на ЕГИ за оформянето на политическите инициативи и развития на ЕС следва да бъде признато, както и липсата на действия за последващи действия във връзка с предишни успешни граждански инициативи;

В.  като има предвид, че член 13 от ДФЕС ясно признава животните като същества с усещания; като има предвид, че в този член се посочва също, че Съюзът и неговите държави членки трябва да държат изцяло сметка за изискванията за хуманно отношение към животните при изработването и осъществяването на селскостопанските политики на Съюза;

Г.  като има предвид, че следва да бъдат признати високите стандарти за хуманно отношение към животните, които вече са въведени в ЕС и които са сред най-високите в света;

Д.  като има предвид, че в стратегията „От фермата до трапезата“ се признава спешната необходимост от подобряване на хуманното отношение към животните и разширяване на неговия обхват, като се подчертават ползите, които то носи за животните, качеството на храните, намаляването на необходимостта от лекарствени средства и опазването на биологичното разнообразие, и се следват най-новите научни становища;

Е.  като има предвид, че проучване на Службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания, възложено от комисията по петиции, озаглавено „End the Cage Age: Looking for Alternatives“ (End the Cage Age: в търсене на алтернативи), установи, че в Европа могат да бъдат изградени системи за отглеждане на животни без клетки, като в него се препоръчват финансови и политически мерки в краткосрочен план и законодателство в дългосрочен план; като има предвид, че това проучване потвърждава, че ЕС може да гарантира, че животински продукти, които не отговарят на стандартите на ЕС, не могат да бъдат внасяни в ЕС;

Ж.  като има предвид, че предложената ЕГИ се отнася до „[с]тотици милиони селскостопански животни в ЕС[,] държани в клетки през по-голямата част от живота си“;

З.  като има предвид, че зайците са животните, които най-често се отглеждат в клетки, като приблизително 85% от тях са в конвенционални клетки, а 9% – в уголемени клетки, докато приблизително 50% от кокошките носачки в ЕС са отглеждани в уголемени клетки през 2019 г., като процентите са значително по-високи в повечето източни, централни и южни държави – членки на ЕС; като има предвид, че в сектора на свиневъдството повечето свине се отглеждат в клетки по време на определени етапи от репродуктивния им цикъл;

И.  като има предвид, че предложената ЕГИ има за цел подобряване на хуманното отношение към животните;

Й.  като има предвид, че отглеждането на животни в клетки като животновъдна система се е зародило в резултат на сливането на няколко фактора, а именно: необходимостта от идентифициране на най-добрите животни за генетична селекция, подобряване на хигиенните условия и по-добро управление, което е дало възможност за автоматизация и по този начин по-ефективно използване на все по-оскъдната работна сила, за да се компенсира увеличението на цената на земята или разходите за съоръжения;

К.  като има предвид, че следва да се признае сложността на здравето на животните и хуманното отношение към тях; като има предвид, че характеристиките на различните животни следва да бъдат взети предвид при проектирането на системите за отглеждане, които отговарят на техните нужди;

Л.  като има предвид, че всяка година над 300 милиона селскостопански животни биват затворени в клетки за част от живота си или за цял живот и че в целия ЕС съществуват сериозни опасения по отношение на хуманното отношение към отглежданите в клетки животни, тъй като животните дори не са в състояние да се изправят, да се протягат или да се обръщат, а отглежданите в клетки животни не могат да проявяват естественото си поведение;

М.  като има предвид, че земеделските стопани са направили големи инвестиции за подобряване на хуманното отношение към животните и все още не са възстановили напълно своите инвестиции; като има предвид, че тези системи са разработени съвместно от земеделски стопани, ветеринарни лекари, учени и неправителствени организации, за да се гарантира, че са обхванати изискванията за хуманно отношение към всеки вид;

Н.  като има предвид, че следва да се признаят обусловените от пазара усилия, които земеделските стопани полагат, както и че е необходимо да се получи възвръщаемост от пазара, за да продължат инвестициите в устойчивост;

О.  като има предвид, че следва да се признае рискът от преместване на животновъдството, а оттам и от прехвърляне на основните въпроси, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, към трети държави;

П.  като има предвид, че за преминаването на системите за отглеждане към системи за отглеждане, които са изцяло без клетки, ще са необходими допълнителни инвестиции и че то ще доведе до увеличаване на производствените разходи, особено в началото на този преход поради инвестиционните разходи, които земеделските стопани ще трябва да поемат; като има предвид, че при отглеждането на селскостопански животни трябва винаги да се имат предвид санитарните въпроси;

Р.  като има предвид, че кумулативните разходи по Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2014 – 2020 г., декларирани от държавите членки в края на 2019 г. за мерки за хуманно отношение към животните, представляват едва 1,15% от разпределените средства по ОСП(7);

С.  като има предвид, че всяка промяна в системите за отглеждане следва да постигне баланс между няколко аспекта на устойчивостта, т.е. хуманното отношение към животните, здравето на животните, опазването на околната среда и конкурентоспособността на земеделските стопани;

Т.  като има предвид, че системите за отглеждане изцяло без клетки трябва да осигуряват адекватни микроклиматични условия и да бъдат подходящи за всеки географски регион в ЕС и при всякакви климатични условия, включително екстремни метеорологични условия;

У.  като има предвид, че няколко държави членки вече са надхвърлили минималните стандарти на ЕС и са забранили използването на уголемени клетки за кокошки носачки, конвенционални и уголемени клетки за зайци или боксове и родилни боксове за свине майки, като законодателството за тяхното постепенно премахване в други държави членки трябва да влезе в сила най-късно през 2030 г.;

Ф.  като има предвид, че преди да се въведат каквито и да било промени в системите на отглеждане, трябва да бъдат оценени разходите за необходимото преобразуване както в краткосрочен, така и в дългосрочен план; като има предвид, че оценката на въздействието трябва да вземе предвид нуждите на секторите съобразно животинските видове, включително икономическите и санитарните въпроси;

Х.  като има предвид, че преходът в системите за отглеждане ще увеличи риска животните да разпространяват заразни болести и да развият социален стрес поради доминантност и конкуренция, което засяга здравния им статус и би могло да увеличи необходимостта от лекарства;

Ц.  като има предвид, че за да се улесни подобен съществен преход, трябва да се осигурят подходяща финансова подкрепа за инвестициите и компенсации за по-високите производствени разходи на земеделските стопани и да се компенсират загубите на доходи на земеделските стопани;

Ч.  като има предвид, че хуманното отношение към животните е включено като специфична цел в общата селскостопанска политика и следователно държавите членки могат да предоставят такова финансиране за прехода от отглеждане в клетки, например чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;

Ш.  като има предвид, че следва да се признае, че в някои случаи някои форми на клетки за отглеждане носят повече ползи, свързани с хуманното отношение към животните, отколкото отрицателни последици за съответното животно; като има предвид, че във всички случаи клетките трябва да бъдат пропорционални на размера на настаненото животно и на целта, която трябва да бъде постигната;

Щ.  като има предвид, че в Специалния доклад на Европейската сметна палата относно хуманното отношение към животните в ЕС се отбелязва, че държавите членки са използвали само в ограничена степен средствата по общата селскостопанска политика за постигане на целите за хуманно отношение към животните;

АА.  като има предвид, че правилата за хуманно отношение към животните и подобренията в размера на клетките са били програмирани в няколко програми за развитие на селските райони през годините; като има предвид, че целта на мярката беше включена в редица програми по подразбиране чрез мерки за увеличаване на размера на клетка или касетка;

АБ.  като има предвид, че ако е предвидена промяна на правните задължения във връзка с помещенията за отглеждане на животни, трябва да се вземе предвид степента на прилагане на правилата за хуманно отношение към животните в държавите – членки на ЕС, и трябва да се възприеме специфичен подход за всеки вид;

АВ.  като има предвид, че Европейският съюз внася продукти от животни, отглеждани при условия, които обикновено не могат да бъдат проверени;

АГ.  като има предвид, че съществуват алтернативни системи, които са реализируеми от търговска гледна точка и вече се използват, например системи за подово отглеждане, свободно отглеждане и биологично отглеждане за кокошки, кошари с подово покритие и системи за свободно отглеждане на открито или биологично отглеждане за зайци, системи за свободно отглеждане на закрито и открито и системи за групово отглеждане за свине майки, системи за подово отглеждане и многоредови системи (волиери) за пъдпъдъци и системи за групово отглеждане на телета;

1.  изисква от Комисията да предостави информация до 2022 г. относно извършваната от нея понастоящем проверка за пригодност на действащото законодателство на ЕС в областта на хуманното отношение към животните;

2.  призовава Комисията да разработи по-всеобхватна политика в областта на храните в подкрепа на прехода към по-устойчива продоволствена система, като се отчита нейното икономическо, екологично и социално измерение, с подходяща подкрепа за земеделските стопани, за да се предотврати в частност по-нататъшното оттегляне на малките и средните стопанства от животновъдството и да се предотврати по-нататъшната концентрация на сектора;

3.  потвърждава, че алтернативи на отглеждането в клетки се прилагат успешно в редица държави членки; счита, че следва да се разработят, да се подобряват и насърчават алтернативни системи;

4.  призовава Комисията да базира стриктно новите инициативи за хуманно отношение към животните на независими научни изследвания, като също така взема предвид всички възможни отрицателни въздействия, като например риска от заболявания, счупване на гръдната кост или канибализъм в птицевъдния сектор;

5.  призовава Комисията да гарантира надлежното транспониране на исканията на ЕГИ „End the Cage Age“ (Да сложим край на отглеждането на животни в клетки) в контекста на настоящото преразглеждане на Директива 98/58/ЕО и в съответствие със Зеления пакт на ЕС и със стратегията „От фермата до трапезата“;

6.  настоятелно призовава Комисията да премахне бюрокрацията и регулаторните ограничения, за да позволи на животновъдите да направят необходимите структурни промени в своите съоръжения, за да приложат новите разпоредби за хуманно отношение към животните;

7.  подчертава , че пазарът на животински продукти от системи без клетки, свободно отглеждане и биологично отглеждане, както и пазарът на растителни алтернативи, се разрастват в ЕС;

8.  отбелязва, че ЕС е пионер в налагането на някои забрани по отношение на клетките за селскостопански животни, а именно частична забрана на дървените каси за телета през 2007 г., забрана на конвенционалните батерийни клетки за кокошките носачки през 2012 г., частична забрана на родилните боксове за свинете майки през 2013 г., както и пълна забрана на клетки при всички форми на биологично земеделие в целия ЕС;

9.  припомня, че някои държави – членки на ЕС, вече са приели национално законодателство за забрана на определени форми на отглеждане в клетки, което надхвърля минималните стандарти на ЕС, като по този начин се увеличава неотложната необходимост от законодателни действия на равнището на ЕС за прекратяване на практиката на отглеждане в клетки и се гарантират еднакви условия на конкуренция за земеделските стопани в целия ЕС;

10.  призовава Комисията да предложи законодателни инструменти за справедливо и устойчиво земеделие, и по-специално да предложи преразглеждане на Директива 98/58/ЕО с цел постепенно прекратяване на използването на клетки в животновъдството в ЕС, като се направи оценка на евентуалното постепенно прекратяване до 2027 г.;

11.  подчертава, че е необходимо това постепенно прекратяване да се основава на научно обоснована оценка на въздействието и да се гарантира подходящ преходен период;

12.  призовава Комисията да възприеме подход за всеки отделен вид, при който се отчитат и оценяват характеристиките на различните животни, които следва да разполагат със системи за отглеждане, подходящи за специфичните им нужди;

13.  призовава Комисията да преоцени търговските споразумения с трети държави, за да се гарантира, че те спазват същите стандарти за хуманно отношение към животните и качество на продуктите;

14.  подчертава, че зайците са вторият най-често отглеждан вид в ЕС от гледна точка на броя на животните, като по-голямата част от тях са отглеждани в клетки с неподходящи стандарти за хуманно отношение; във връзка с това призовава Комисията да предложи специфично законодателство на ЕС относно минималните стандарти за защита на отглежданите във ферми зайци;

15.  призовава за по-къси вериги на доставки в областта на храненето на животните и хората, като се разчита на местни или регионални протеинови култури за фураж за животните и консумация от човека; отбелязва, че стратегията „От фермата до трапезата“ подкрепя преминаването към устойчиво животновъдство, създаването на по-къси вериги на доставки на хранителните продукти и по-справедлива търговска политика, в която европейските стандарти заемат по-важно място;

16.  признава положителните стъпки, предприети от ЕС през последните години, свързани с цялостното подобряване на условията за хуманно отношение към животните, въвеждането на забрани за отглеждане в клетки за някои селскостопански животни и забраната за използване на клетки във всички видове биологично земеделие;

17.  приветства най-добрите практики, които вече се прилагат от няколко държави членки с приемането на национално законодателство, което надхвърля минималните стандарти на ЕС в областта на хуманното отношение към животните, а именно забраната на определени форми на отглеждане в клетки; настоятелно призовава всички държави членки бързо да приемат мерки, насърчаващи замяната на отглеждането в клетки с алтернативни системи, при които не се използват клетки;

18.  призовава Комисията да оказва подкрепа на земеделските стопани в усилията им за подобряване на хуманното отношение към животните, по-специално в рамките на Зеления пакт на ЕС, Стратегическите планове по ОСП и на стратегията „От фермата до трапезата“, за да се избегне загубата на конкурентоспособност и следващото от това изместване на производството на ЕС в държави, които не са членки на ЕС и имат по-ниски амбиции в областта на хуманното отношение към животните; счита, че на всички производствени системи в ЕС следва да се даде възможност да инвестират в устойчивост и хуманно отношение към животните;

19.  призовава Комисията да представи предложения за забрана на жестокото и ненужно насилствено хранене на патици и гъски за производството на „foie gras“ (гъши или патешки черен дроб);

20.  призовава държавите членки да подпомагат земеделските стопани и животновъдите чрез предоставяне на консултации и обучение, ако е необходимо, за да се улесни преходът към системи без клетки;

21.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че се осъществяват ефективен контрол и митнически проверки, за да се осигури реципрочност на изискванията за качество и безопасност и на стандартите на ЕС за хуманно отношение към животните за всички продукти на хранително-вкусовата промишленост, внесени в ЕС, така че да се увеличи конкурентоспособността на европейското селско стопанство на световния пазар;

22.  подчертава значението на приложимите глави за търговията и устойчивото развитие във всички търговски споразумения на ЕС като средство да се гарантира, че по-големите регулаторни амбиции на ЕС са в съответствие с търговската политика на ЕС, и че те се спазват от държавите, които не са членки на ЕС, които са подписали търговски споразумения с ЕС;

23.  подчертава, че в главите относно търговията и устойчивото развитие следва да бъдат вземани предвид и еквивалентните стандарти на производство, в частност хуманното отношение към животните;

24.  счита, че воденето на справедлива търговска политика, която гарантира еднакви условия на конкуренция, е предпоставка за по-високи европейски стандарти; поради това настоятелно призовава Комисията да увеличи усилията си по отношение на контрола на внасяните хранителни продукти;

25.  настоява всички животински продукти, внасяни в ЕС, да се произвеждат при пълно спазване на съответното законодателство на ЕС, включително относно използването на системи за отглеждане без клетки;

26.  настоятелно призовава Комисията да осигури достатъчна подкрепа и преходен период за постепенното адаптиране на земеделските стопани и животновъдите, при което се взема предвид инвестиционният цикъл на земеделските стопани, както и механизми за финансиране с оглед на улесняването на прехода, като същевременно се запазят конкурентоспособността и социалната устойчивост на хранително-вкусовия сектор на ЕС;

27.  счита, че тази подкрепа и преходен период следва да бъдат гарантирани, преди да бъдат предложени законодателни промени по отношение на санитарните гаранции за животните и хората и защитата на работниците, за да се предотврати изоставянето на земя и по-нататъшното оттегляне от животновъдството (особено от малки и средни стопанства без ресурси за съответно адаптиране);

28.  отново заявява, че Комисията трябва да подкрепя земеделските стопани при образоването и информирането на потребителите относно съществуващите високи стандарти за хуманно отношение към животните; призовава следователно Комисията и държавите членки да предвидят подходяща финансова подкрепа и насоки, за да се гарантира плавен преход за засегнатите европейски земеделски стопани;

29.  подчертава, че животновъдният сектор е много динамичен и способен да се адаптира към промените както в законодателството, така и в предпочитанията на потребителите; подчертава обаче, че за тази цел той трябва да бъде възнаграден за усилията си с преки помощи, така че да не бъде застрашена устойчивостта на производството и жизнеспособността на стопанствата;

30.  подчертава цялостното значение на справедливото разпределение на разходите и ползите в хранителната верига и ролята на пазара, за да се даде възможност на земеделските стопани да станат по-устойчиви; във връзка с това счита, че доброволният етикет за хуманно отношение към животните би бил подходящ, за да се посочва ангажиментът на веригата от фермата до трапезата да допринася за целите на ЕГИ „End the Cage Age“ (Да сложим край на отглеждането на животни в клетки) и същевременно се гарантира подходящо ценообразуване;

31.  подчертава, че е от значение да се подкрепят земеделските стопани и да им се помогне да преминат към по-устойчиво селско стопанство, чрез предоставянето на подходящи услуги за консултации и обучение, стимули и финансови програми за подкрепа на техния стандарт на живот и тяхната конкурентоспособност в селските райони, насърчаване на инвестициите и организацията на хранителната верига, укрепване на малките местни преработватели и подкрепа за късите вериги на доставки;

32.  изисква от Комисията да поощрява хуманното отношение към животните в международен план и да провежда инициативи за повишаване на осведомеността сред държавите, които не са членки на ЕС, включително чрез мерки като допълнителна взаимопомощ и ускорен обмен на информация между компетентните органи във всички държави членки и в държави, които не са членки на ЕС;

33.  припомня, че животновъдните стопанства са иновативни обекти, които непрекъснато инвестират в подобряването на своите инфраструктури и практики, за да бъдат в крак с последните научни доказателства и очакванията на потребителите;

34.  призовава за развитието на подходящ пазар на търсенето, на който е възможно да се предлагат всички продукти, произведени с по-високи стандарти за качество, на по-високи цени;

35.  призовава Комисията да представи евентуални програми за преструктуриране с цел по-бързо прекратяване на отглеждането в клетки, включително оценка на последващите разходи;

36.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 221, 8.8.1998 г., стр. 23.
(2) OВ L 203, 3.8.1999 г., стр. 53.
(3) ОВ L 10, 15.1.2009 г., стр. 7.
(4) ОВ L 47, 18.2.2009 г., стр. 5.
(5) ОВ C 263, 25.7.2018 г., стр. 90.
(6) ОВ C 345, 16.10.2020 г., стр. 28.
(7) Тринайсети финансов доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕЗФРФСР) – финансова 2019 година, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0387&qid=1622812355568&from=BG


Насърчаване на равенството между половете в рамките на образованието и професионалното развитие в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ)
PDF 236kWORD 71k
Резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно насърчаване на равенството между половете в рамките на образованието и професионалното развитие в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) (2019/2164(INI))
P9_TA(2021)0296A9-0163/2021

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 юни 2016 г., озаглавено „Нова европейска програма за умения: съвместни усилия за укрепване на човешкия капитал, пригодността за заетост и конкурентоспособността“ (COM(2016)0381),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2020 г., озаглавено: „Съюз на равенство: Стратегия за равенство между половете (2020 – 2025 г.)“ (COM(2020)0152),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 1 юли 2020 г., озаглавено „Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост“ (COM(2020)0274),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 септември 2020 г., озаглавено „План за действие в областта на цифровото образование за 2021 – 2027 г. – Приспособяване на образованието и обучението към цифровата ера“ (COM(2020)0624),

—  като взе предвид проучването на Европейския институт за равенство между половете от 10 август 2017 г., озаглавено „Economic benefits of gender equality in the EU: How gender equality in STEM education leads to economic growth“ (Икономически ползи от равенството между половете в ЕС: как равенството между половете в образованието в областта на НТИМ води до икономически растеж),

–  като взе предвид своята резолюция от 9 септември 2015 г. относно професионалните кариери на жените в рамките на науката и висшето образование и наличието на т.нар. стъклени тавани(1),

—  като взе предвид стратегическата рамка за сътрудничество в областта на европейската политика за образованието и обучението за 2020 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2015 г. относно прилагането на Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 28 април 2016 г. относно равенството между половете и предоставянето на възможности за заемане на ръководни длъжности на жените в ерата на цифровите технологии(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2018 г. относно овластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 21 януари 2021 г. относно преодоляването на неравенството между половете в областта на цифровите технологии: участие на жените в цифровата икономика(5),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 6 декември 2018 г. относно равенството между половете, младежта и цифровизацията,

–  като взе предвид проучването, озаглавено „Образование и заетост на жените в областта на науката, технологиите и цифровата икономика, включително ИИ и неговото влияние върху равенството между половете“, публикувано от неговата Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС на 15 април 2020 г.(6),

–  като взе предвид проучването, озаглавено „Жените в ерата на цифровите технологии“(7),

—  като взе предвид Международния ден на ООН за жените и момичетата в науката, който се отбелязва всяка година на 11 февруари и чиято цел е да се постигне пълен и равен достъп до и участие в науката за жените и момичетата, както и да се постигне по-нататъшно равенство между половете и овластяване на жените и момичетата,

—  като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, която влезе в сила на през 2016 г., и по-специално цел за устойчиво развитие 5 относно равенството между половете,

—  като взе предвид Информационното табло на Комисията относно жените в областта на цифровите технологии от 2020 г.,

—  като взе предвид доклада на Европейския институт за равенство между половете относно индекса за равенство между половете за 2020 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН от 1979 г. за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, по-специално член 11 от нея,

–  като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете (A9-0163/2021),

А.  като има предвид, че равенството между половете е основна ценност и ключова цел на ЕС, както и основно предварително условие за пълноценното упражняване на правата на човека от страна на жените и момичетата, което е от съществено значение за тяхното овластяване, за развитието на техния пълен потенциал и за постигането на устойчиво и приобщаващо общество; като има предвид, че дискриминацията, пред която са изправени жените, свързана с пола, стереотипите и неравенствата, в съчетание с комбинираната дискриминация, има множество вредни социални и икономически последици, включително намаляване на потенциалните предимства за публичния сектор и предприятията в областта на научните изследвания и иновациите и за цялостното икономическо развитие; като има предвид, че подобряването на имиджа на жените в науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) и на техния професионален принос може да установи модели на успех, които да бъдат следвани, и в крайна сметка да доведе до по-голямо приобщаване, както и до засилване на прехода на и иновациите в нашите общества в полза на широката общественост; като има предвид, че премахването на старите модели ще насърчи равенството между половете; като има предвид, че жените биха могли да играят жизненоважна роля за преодоляване на недостига на работна ръка на пазара на труда в ЕС;

Б.  като има предвид, че ЕС е изправен пред безпрецедентен недостиг на жени с професионално развитие и образование в областта на НТИМ, не на последно място като се има предвид, че жените представляват 52% от европейското население и 57,7% от завършилите висше образование в ЕС(8), но въпреки това едва двама от всеки петима учени и инженери са жени(9); като има предвид, че жените са недостатъчно представени на всички равнища в цифровия сектор в Европа – от студентите (32% на бакалавърска, магистърска или еквивалентна степен) до висшите академични длъжности (15%) в повечето научни, инженерни и управленски области и на по-високо йерархично равнище, дори в сектори, в които те съставляват мнозинството, например образованието; като има предвид, че свързаните с пола стереотипи представляват сериозна пречка пред равенството между мъжете и жените студенти още от самото образование и допълнително увеличават неравенството между половете в сектора на заетостта в областта на НТИМ, което представлява сериозна пречка пред равенството между жените и мъжете; като има предвид, че разликата е най-голяма по отношение на специализираните умения и заетостта в областта на ИКТ в ЕС, където едва 18% са жени(10), сред завършилите висше образование в областта на НТИМ, от които едва 36% са жени, както и в цифровия сектор, където има повече от три пъти повече мъже, отколкото жени; като има предвид, че значителните равнища на полова сегрегация сред студентите и дипломираните в областта на НТИМ полагат основите за бъдеща полова сегрегация в професионалното развитие в областта на НТИМ; като има предвид, че много малко момичета в юношеска възраст в държавите членки, (по-малко от 3%) проявяват интерес да работят като специалисти в областта на ИКТ на 30-годишна възраст(11); като има предвид, че за жените в неравностойно социално-икономическо положение е особено трудно да навлязат в сектора на НТИМ; като има предвид, че макар и да се наблюдава положителна тенденция в участието и интереса на момичетата към образованието в областта на НТИМ, процентите продължават да са недостатъчни; като има предвид, че между момчетата и момичетата няма разлики в отношението към НТИМ по време на началното образование, а в много случаи момичетата често постигат по-добри резултати от момчетата по задачи, свързани с НТИМ и ИКТ(12); като има предвид, че разликите между половете в областта на НТИМ във висшето образование не са оправдани от академичните постижения, тъй като момичетата и момчетата показват сходни равнища на постижения в областта на науките и математиката в средното образование; като има предвид обаче, че момичетата се опасяват, че ще бъдат по-малко успешни от момчетата в професионалното развитие в областта на НТИМ, и че в резултат на това жените са по-малко уверени в собствените си цифрови умения; като има предвид, че социалните норми и свързаните с пола очаквания относно избора на професионална кариера, които често се подсилват чрез образователно съдържание и учебни програми, са две от движещите сили на половата сегрегация във висшето образование;

В.  като има предвид, че жените, които изучават специалности в областта на НТИМ, могат трудно да намерят своето място в сектора на труда в областта на НТИМ и в сравнение с колегите си мъже е по-малко вероятно да заемат работни места в областта на НТИМ или да ги запазят в резултат на различните съществуващи пречки, например свързаните с пола стереотипи, доминираните от мъжете работни места, дискриминацията и предразсъдъците, съзнателните и несъзнателните предубеждения, сексуалния тормоз, неблагоприятната работна среда и липсата на женски ролеви модели и ментори; като има предвид, че намаляването на неравенството между половете в образованието в областта на НТИМ би могло да намали недостига на умения, да увеличи заетостта и производителността на жените и да намали професионалната сегрегация, което в крайна сметка би насърчило икономическия растеж чрез по-висока производителност и увеличена работна сила; като има предвид, че премахването на неравенството между половете по отношение на професиите в областта на НТИМ би допринесло за увеличаването на БВП на ЕС на глава от населението с 2,2 до 3,0% до 2050 г.(13); като има предвид, че премахването на неравенството между половете в професионалното развитие в областта на НТИМ би представлявало стъпка към равенството между половете и спазването на човешките права на жените и момичетата, а също така би имало положително въздействие за намаляване на разликите в заплащането и пенсиите на жените и мъжете;

Г.  като има предвид, че според проучване на Агенцията на ЕС за основните права(14) около 55% от жените в ЕС са били подложени на сексуален тормоз от 15-годишна възраст, а 14% от жените са били подложени на кибертормоз от 15-годишна възраст; като има предвид, че по време на пандемията от COVID-19 много жени са били жертва на нови форми на кибернасилие, например сексуален и психически тормоз онлайн; като има предвид, че спешно са необходими мерки за справяне с тези нови форми на сексуален и психически тормоз; като има предвид, че се съобщава за голям брой случаи на сексуален тормоз в образователните структури в областта на НТИМ, включително в училищата и университетите и на работните места, което допълнително изключва жените от сектора;

Д.  като има предвид, че недостатъчното представителство на жени, които работят в областта на иновативните технологии, например изкуствения интелект (ИИ), е повод за загриженост, тъй като може да засегне отрицателно проектирането, разработването и прилагането на тези технологии, причинявайки възпроизвеждане на съществуващите дискриминационни практики и стереотипи и разработване на алгоритми, основани на предубеждения по отношение на пола; като има предвид, че усилията за преодоляване на полово обусловените предубеждения, стереотипи и неравенство в цифровия сектор са недостатъчни; като има предвид, че във всички сфери на цифровите технологии, по-специално свързаните с ИИ и киберсигурността, продължава да съществува неравенство между половете, което утвърждава тенденцията цифровият сектор да остане доминиран от мъже в обозримо бъдеще; като има предвид, че справянето с тези предубеждения изисква разработването на ясни изисквания за етика и прозрачност; като има предвид, че непълните и неточни набори от данни и липсата на данни, разбити по полов признак, могат да изкривят обработването и логиката на системите с ИИ и допълнително да застрашат постигането на равенство между половете в обществото; като има предвид, че следва да се обърне дължимото внимание и на уникалните обстоятелства на малките и средните предприятия (МСП) в Европа, по-специално по отношение на техния размер, способността им да изпълняват нови изисквания и потенциала им като ценен източник и принос за това да се позволи на момичетата, жените и жените лидери да насърчават равенството между половете в образованието и професионалното развитие в областта на НТИМ;

Е.  като има предвид, че новите технологии, които са предубедени от гледна точка на пол, етническа принадлежност, раса, цвят на кожата, език, религия или национален или социален произход, се дължат главно на необобщени данни, липса на съобразени с контекста знания и неприлагане на перспективата за равенство между половете в научните изследвания, като това може да има вредни последици за здравето и благосъстоянието на жените, особено тези, които са изправени пред комбинирана дискриминация, както и за безопасността на продуктите, а също така може да окаже отрицателно въздействие върху личностното и професионалното развитие на жените(15);

Ж.  като има предвид, че учителите и родителите могат да задълбочат свързаните с пола стереотипи, като обезсърчават момичетата да избират и да се стремят към образование и професионално развитие в областта на НТИМ; като има предвид, че стереотипите по отношение на пола влияят силно върху избора на учебни предмети; като има предвид, че културното обезсърчаване и липсата на осведоменост и насърчаване на женски ролеви модели възпрепятстват и оказват отрицателно въздействие върху възможностите на момичетата и жените за висше образование в областта на НТИМ, за свързаните професии и цифровото предприемачество и водят до дискриминация и по-малко възможности за жените на пазара на труда; като има предвид, че следва да се акцентира върху факторите, които мотивират момичетата и насърчават интереса им към висше образование в областта на НТИМ, свързаните професии и цифровото предприемачество, например популяризирането на женски ролеви модели, менторството от учителите, получаването на одобрение от групата на връстниците и развитието на креативността и практическия опит;

З.  като има предвид, че кризата с COVID-19 вероятно ще доведе до трайни промени в живота в Европа и ще засегне повечето аспекти от живота на хората, начина, по който вършим работата си, както и начина, по който учим и научаваме, при което цифровизацията ще играе важна роля; като има предвид, че COVID-19 също така задълбочава неравенството между половете в областта на цифровите технологии(16) в момент, когато повече от всякога са необходими цифрови умения с цел работа, учене или свързаност; като има предвид, че бързата цифрова трансформация предлага много възможности за промяна на моделите на заетост, основани на пола, но също така може непропорционално да засегне заетостта на жените в редица области; като има предвид, че жените са принудени да поемат по-голям дял от родителските или семейните задължения в сравнение с колегите си мъже и че следователно всички предложени мерки следва да отчитат възможността за успешно съвместяване на професионалния и семейния живот за жените, с цел мъжете да бъдат включени в тези области; като има предвид, че в резултат на дистанционната работа границите между професионалния и семейния живот ще се забелязват все по-малко и че е вероятно жените да поемат най-голямата тежест, свързана с равновесието между професионалния живот и задълженията за полагане на грижи в семейството;

И.  като има предвид, че е необходимо допълнително да се насърчават политики, насочени към увеличаване на участието на жените в области, свързани с НТИМ и ИИ, както и да се възприеме многостепенен подход за преодоляване на неравенството между половете на всички равнища на образование и заетост в цифровия сектор; като има предвид, че малко държави членки са включили разпоредби относно равенството между половете в областта на научните изследвания и иновациите и че напредъкът в интегрирането на принципа на равенство между половете в националните научноизследователски програми е бавен;

Й.  като има предвид, че е необходимо да се поощрява и подкрепя по-активната роля на жените в предприемачество и да се развива благоприятна среда, в която жените предприемачи могат да преуспяват, а предприемачеството се насърчава; като има предвид, че според данните за предприемачеството в сектора на НТИМ и ИКТ жените са още по-маргинализирани; като има предвид, че неравенството между половете в стартиращите предприятия и инвестициите в рисков капитал също е поразително; като има предвид, че тъй като момичетата са склонни да учат по-малко предмети в областта на ИКТ и НТИМ в средното и университетското образование, в крайна сметка много по-малко жени работят в тези области и основават и притежават частни дружества и стартиращи предприятия; като има предвид, че едва 17% от основателите на стартиращи предприятия са жени; като има предвид, че стартиращите предприятия, притежавани от жени, получават средно 23% по-малко финансиране от управляваните от мъже; като има предвид, че макар и жените да представляват 30% от всички предприемачи в Европа, те получават едва 2% от наличното небанково финансиране(17); като има предвид, че в контекста на пандемията тази цифра изглежда е спаднала до 1%;

Общи бележки

1.  счита, че с оглед на значителната разлика в заплащането на жените и мъжете в ЕС, на факта, че е по-вероятно жените да получават ниска заплата, да работят на непълно работно време или на несигурни работни места, на нарастващото търсене на специалисти в областта на НТИМ и значението на свързаните с НТИМ професии за бъдещето на европейската икономика увеличаването на дела на жените в сектора на НТИМ е от решаващо значение за зачитането на правата на жените и за изграждането на по-устойчиви и приобщаващи икономика и общество чрез научни, цифрови и технологични иновации; подчертава, че високото равнище на умения в областта на НТИМ е от решаващо значение за процеса на иновации в авангардни области на ИКТ като ИИ и киберсигурността и ще придобива все по-голямо значение за конкурентоспособността на ЕС на световните пазари; поради това подчертава, че пълният потенциал на уменията, знанията и квалификациите на жените в тези области може да спомогне за стимулиране на европейската икономика и да подкрепи целите, определени в различни политики на ЕС, преди всичко в Европейския зелен пакт и Програмата в областта на цифровите технологии;

2.  отново заявява, че основната цел следва да бъде премахването на всички пречки, по-специално социално-културните, психологическите и педагогическите бариери, които ограничават интересите, предпочитанията и избора на жените и момичетата, включително свързаните с пола стереотипи, дискриминацията въз основа на пола и комбинацията от биологични и социални фактори, по-специално припокриването на майчинството с най-решаващите периоди в професионалното развитие на жените, без да се излага на риск свободата на жените да вземат решения; насърчава държавите членки да поощряват участието на жените и момичетата в образованието и професионалното развитие в областта на НТИМ в съответните национални или регионални планове за действие или стратегии в областта на равенството между половете, като предоставят подходящи стимули; счита, че тези планове за действие или стратегии следва, наред с други инициативи, да целят увеличаване на равенството между половете, като се съсредоточат върху премахването на свързаните с пола стереотипи, улесняването на достъпа до образование и квалификации, по-доброто равновесие между професионалния и личния живот, равните възможности, осигуряването на здравословна и безопасна работна и учебна среда за жените, недискриминацията на пазара на труда, повишаването на осведомеността относно предубежденията и стереотипите относно пола във всички сектори, свързани с НТИМ, установяването на задължителни политики за прозрачност на заплащането, прилагането на нулева толерантност към сексуалния тормоз и повишаването на видимостта на женските ролеви модели;

3.  признава, че свързаните с пола стереотипи, културното обезсърчаване и липсата на осведоменост и насърчаване на женски ролеви модели възпрепятстват и оказват отрицателно въздействие върху възможностите на момичетата и жените за висше образование в областта на НТИМ, свързаните с тях професии и цифровото предприемачество и могат да доведат до дискриминация и по-малко възможности за жените на пазара на труда;

4.  потвърждава отново значението на интегрирането на осведомеността относно полово обусловените предубеждения във всички съответни сектори, включително в първоначалното и продължаващото обучение на учителите; подчертава необходимостта да се преодолеят структурните пречки, например социално-икономическото неизгодно положение и враждебната работна среда и условия на труд за жените, които възпрепятстват момичетата и жените да навлязат в една преобладаващо доминирана от мъже област, както и необходимостта да се увеличи видимостта на подценяваните до момента ролеви модели, за да се вдъхновяват жените и момичетата; призовава Комисията да въведе и подкрепя кампании за повишаване на осведомеността и други програми и инициативи за намаляване на тези пречки в академичните среди; подчертава, че мерките за равенство между половете, например премахването на свързаните с пола стереотипи в образованието, повишаването на осведомеността, насърчаването на предмети в областта на НТИМ сред момичетата и жените, както и професионалното ориентиране за насърчаване на момичетата да обмислят обучение в доминирани от мъже области, биха довели до по-голям брой жени, завършващи специалности в областта на НТИМ;

5.  призовава държавите членки да се борят срещу полово обусловеното сегментиране на пазара на труда при професиите в областта на НТИМ, като инвестират във формално, неформално и самостоятелно образование, учене през целия живот и професионално обучение за жени, за да се гарантира достъпът им до висококачествена заетост и възможности, с цел да се преквалифицират и подобрят уменията си за бъдещото търсене на пазара на труда и да се прекъсне порочният кръг на половата сегрегация в заетостта; призовава Комисията и държавите членки да разработят мерки на политиката, които изцяло включват свързаното с пола измерение, чрез кампании за повишаване на осведомеността, обучение, учебни програми и, по-специално, професионално ориентиране, за да се насърчат от ранна възраст предприемачеството, предметите в областта на НТИМ и цифровото образование за момичетата с цел борба срещу съществуващите стереотипи в образованието и с цел да се гарантира, че повече жени навлизат в развиващите се и добре платени сектори; подчертава необходимостта от включване на медиите, включително социалните медии, за да се насърчи използването на приобщаващ език и да се избегнат стереотипите, които водят до създаването на мнения срещу участието и интереса на момичетата към образованието в областта на НТИМ; призовава да се подобрят структурите в областта на НТИМ и да се гарантира равен достъп до тях; призовава за специални стипендии за момичета и жени, които желаят да се развиват професионално в сектора на НТИМ;

6.  призовава Комисията и държавите членки да обърнат специално внимание на положението на жените и момичетата в неравностойно социално-икономическо положение, например тези с увреждания или живеещите в най-отдалечените региони или селските райони, жените в бедност, самотните майки, студентите в несигурно положение, жените мигранти и жените от ромски произход, както и да гарантират техния пълен достъп и приобщаване в цифровото образование и професионалното развитие в областта на НТИМ, за да се предотврати задълбочаването на цифровото разделение; призовава Комисията и държавите членки при изготвянето на своите планове за действие да обърнат специално внимание на комбинираната дискриминация и предубеждения, дължащи се на етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация, възраст или увреждане; призовава Комисията и държавите членки да събират съпоставими и хармонизирани данни, за да проследяват напредъка на жените от различен социално-икономически произход или расов и етнически произход през всички образователни равнища, включително по отношение на техния избор на професионална кариера и развитие, като се съсредоточат върху неравенствата в секторите на НТИМ и цифровите технологии, което ще спомогне за наблюдението на въздействието на политиките и ще даде възможност на заинтересованите страни да идентифицират недостатъците и първопричините за тях; призовава Комисията да си сътрудничи с държавите членки за разширяване на показателите, използвани за Информационното табло относно жените в областта на цифровите технологии, така че тези показатели да включват информация и данни за жените в образованието и професионалното развитие в областта на НТИМ, както и да разработи набор от инструменти, който да включва методологии, показатели и рамки за получаване на по-точни данни и подобряване на използването на съществуващата информация;

7.  призовава държавите членки решително да подкрепят инициативите на Комисията за повишаване на осведомеността относно цифровите възможности, например подхода „отказ от публични участия, в които не са включени други жени“ на Европейската седмица на програмирането, Коалициите за умения и работни места в областта на цифровите технологии, наградата на ЕС за жени новатори, инициативите #SaferInternet4EU в цяла Европа и Европейската програма за умения;

Образование

8.  приветства Плана за действие в областта на цифровото образование за 2021 – 2027 г. и неговото действие за „Насърчаване на участието на жените в НТИМ“ и изразява надежда, че той ще спомогне за разработването на по-привлекателни и творчески начини за насърчаване на момичетата да продължат образованието си в областта на НТИМ, както и за повишаване на увереността на жените в техните цифрови умения; подчертава, че момичетата продължават да представляват едва 36% от завършилите висше образование в областта на НТИМ(18), въпреки че са с по-добра цифрова грамотност от момчетата(19); подчертава, че момичетата, които асимилират свързаните с пола стереотипи, имат по-ниски равнища на лична ефективност и по-малко увереност в своите способности в сравнение с момчетата и че личната ефективност оказва значително въздействие както върху резултатите от образованието в областта на НТИМ, така и върху стремежите за професионално развитие в областта на НТИМ; подчертава, че с възрастта момичетата изглежда губят интерес към предмети в областта на НТИМ, което предполага, че е необходима намеса още преди училище и в началното училище, за да се поддържа интересът на момичетата в тези области и да се води борба с вредните стереотипи относно ролите на половете както за момичетата, така и за момчетата; призовава Комисията и държавите членки да създадат нови канали за връзка с момичетата и да гарантират, че цифровото образование достига до всички тях, както и да признаят и инвестират в учителите като двигатели на културната промяна, като се има предвид потенциалът им да насърчават продължаващото участие на момичетата в свързаните с науката предмети в училище; предлага тези усилия да бъдат засилени с разработването на общи насоки за държавите членки, с цел да се подобрят знанията и уменията на лицата, които започват средно образование; призовава за ефективно използване на фондовете, програмите и стратегиите на ЕС, включително „Еразъм+“, Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и програмата „Цифрова Европа“, за да се насърчават активно момичетата да следват висше образование в областта на ИКТ и НТИМ и да се предоставя ефективна подкрепа за ученето през целия живот и обучението в секторите на НТИМ; призовава равенството между половете да бъде надлежно включено в бъдещата стратегия и политики на ЕС за младежта;

9.  подчертава, че висококачественото, приобщаващо и недискриминационно цифрово образование трябва да играе съществена роля за увеличаване на участието на момичетата и жените в областите, свързани с ИКТ и НТИМ, и за премахване на неравенството между половете в областта на цифровите технологии; подчертава, че цифровото образование трябва да създаде по-добро цифрово приобщаване и цифрова грамотност и да гарантира равното участие на момичетата и жените в ерата на цифровите технологии; подчертава значението на гарантирането на интегрирането на принципа на равенство между половете в образованието в областта на НТИМ на всички равнища, включително в извънучилищното, неформалното и самостоятелното образование, както и за преподавателския състав; поради това призовава за специфични, съобразени с възрастта стратегии; насърчава държавите членки да популяризират образованието в областта на компютърните науки в националните учебни програми и призовава образователните институции да интегрират предметите роботика, кодиране, ИКТ и програмиране на по-ранен етап от предучилищното и началното образование, за да се насърчат момичетата и жените да избират математика, кодиране, курсове по ИКТ и научни дисциплини в училище;

10.  признава ролята на училищата и учителите за премахването на неравенството между половете в образованието в областта на НТИМ и подчертава ролята на образованието за насърчаването на присъствието на момичета в курсове, свързани с НТИМ, и за установяването на референтни критерии за наблюдение на набирането и задържането на жени на работа; призовава държавите членки да инвестират в развитието на уменията на учителите в областта на НТИМ в началните и средните училища, за да им помогнат да разбират и да се справят с несъзнателните предубеждения в своите преподавателски практики и оценки и да ангажират еднакво всички учащи се; подчертава необходимостта държавите членки да включат цялата преподавателска професия в движенията в областта на НТИМ и да ангажират учителите като носители на промяната; предлага образователните институции да изготвят планове за равенство с цел насърчаване на баланса между половете сред учителите; призовава за укрепване на учебните програми и образователните материали в областта на НТИМ с цел по-добро насърчаване на равното участие в НТИМ; призовава за по-добро професионално ориентиране и за нови и творчески начини за насърчаване на учащите се жени да обмислят кариера в областта на НТИМ; във връзка с това подчертава необходимостта от укрепване на капацитета на учителите и консултантите в областта на професионалното развитие с цел насърчаване на момичетата, които проявяват интерес към НТИМ, да се стремят към кариера в тази област, тъй като по-доброто познаване на стереотипите и неравенството между половете в областта на НТИМ дава възможност на преподавателите и консултантите в областта на професионалното развитие да разберат пречките, пред които са изправени техните ученици, да гарантират равно участие в учебните занятия в областта на НТИМ и да популяризират кариерите в областта на НТИМ сред учащите се жени;

11.  подчертава факта, че учителите и другите служители от мъжки пол доминират в сферата на образованието в областта на НТИМ в училищата и в университетите и на работните места, което води до липса на женски ролеви модели и ограничени възможности за ориентиране и наставничество; насърчава интегрирането на принципа на равенство между половете в началното, средното и висшето образование чрез съобразени с аспектите на пола учебно съдържание, обучение на преподавателите и учебни програми и настоятелно призовава комисиите и институциите, участващи в набирането на персонал, да насърчават баланса между половете, за да се избегне „ефектът на изключване“ (outsider effect); подчертава необходимостта от инвестиции в образованието и обучението със съобразени с аспектите на пола процедури за набиране и подбор на персонал в образователните сектори, особено в областта на НТИМ и нововъзникващите цифрови сектори, където жените са недостатъчно представени; призовава Комисията и държавите членки да намерят по-привлекателни и творчески начини за представяне на женски ролеви модели с успешна кариера в областта на ИКТ и НТИМ, за да се повиши доверието на момичетата в цифровите умения и да бъдат насърчени да продължат образованието си в областта на ИКТ и НТИМ;

12.  подчертава необходимостта да се обърне внимание на финансовото образование, включително симулациите на финансови практики, и връзката му с разликата в пенсиите на мъжете и жените; подчертава, че това по-младите жени да се обучават по теми като разликата в заплащането на жените и мъжете ще проправи пътя за бъдеще, изпълнено с финансово уверени жени;

13.  отбелязва, че всички момичета следва да могат да се възползват от по-голям достъп до цифрови решения за учене на световно равнище и да разполагат с инструменти и мотивация да се ангажират с цифровите технологии като потребители и творци; призовава държавите членки да вземат предвид продължаващите опасения относно риска от по-нататъшно разпространение на COVID-19 и да се справят с липсата на ИКТ оборудване и свързаност за уязвимите учащи се от неравностоен в социално-икономическо отношение произход, като например момичетата в селските райони или райони, трудни за достигане, както и да разработят инструменти за гарантиране на пълен достъп до цифровото образование и гладкото му функциониране; подчертава необходимостта от специални програми за финансиране на училищата в селските райони, които все повече се оказват без финансиране за авангардни технологии, което много градски училищни райони приемат за даденост; освен това призовава за по-добра подкрепа за преподавателите в училищните системи в селските райони, за да им се помогне да преподават учебните програми в областта на НТИМ, по-специално по отношение на обучението, инструментите и инфраструктурата;

14.  подчертава значението на развитието на мрежи за жени – специалисти в областта на НТИМ, за широкомащабни комуникационни кампании, които да спомогнат за трансформирането на възприятията на жените за НТИМ и за да могат жените в НТИМ да се свързват с момичетата чрез подкрепа за професионално развитие, обучение за придобиване на умения и изграждане на мрежи; приветства различните образователни инициативи, предназначени да подкрепят момичетата и да насърчават жените в цифровата икономика, включително използването на вирусни истории в социалните медии, професионални мрежи, организирани от жени за жени, както и инициативи на технологични дружества; призовава Комисията и държавите членки да създадат схеми за обучение с женски ролеви модели в областта на НТИМ на всички образователни равнища; призовава Комисията да възприеме целенасочен подход, основан на пола, при въвеждането на стажове за цифрови възможности, за да се даде възможност на младите жени от различен произход да придобият практически опит в цифровите технологии, ИКТ и НТИМ в области, които се търсят на пазара на труда, и силно насърчава популяризирането на стажове в предприятия в областта на НТИМ по време на образованието; насърчава държавите членки да създадат инициативи в подкрепа на прехода на момичетата от училище към работа, като например професионално ориентиране в училище, чиракуване и програми за професионален опит, с цел да се подкрепят стремежите на момичетата за бъдещето и да се създадат пътища за прехода им към работната сила в областта на НТИМ;

15.  отбелязва, че в заключенията си от май 2015 г. относно пътната карта за европейското научноизследователско пространство за периода 2015 – 2020 г. Съветът безрезултатно призова Комисията и държавите членки да започнат да превръщат националното законодателство в областта на равенството в ефективни действия с цел борба с дисбаланса между половете в научноизследователските институции и органите за вземане на решения и с цел по-добро интегриране на измерението на пола в политиките, програмите и проектите за научноизследователска и развойна дейност; признава целта на Комисията да насърчава участието на жените в НТИМ с Европейския институт за иновации и технологии и да подкрепя Коалицията на ЕС в областта на НТИМ за разработване на учебни програми за висше образование, които привличат жените към инженерството и ИКТ; изразява съжаление относно факта, че все още се наблюдава неравностоен достъп на жените до длъжности в областта на изследванията, до финансиране и до възможности за публикуване на трудове, като все още не е коригирана разликата в заплащането на мъжете и жените в сферата на научните изследвания и висшето образование, въпреки че в ЕС и държавите членки са налице правни разпоредби относно равното третиране и недискриминацията на пазара на труда, в т.ч. относно равното заплащане;

16.  подчертава броя на случаите на сексуален тормоз, на който са подложени жените, които следват висше образование в областта на НТИМ, и призовава държавите членки и образователните институции да приведат в действие политики на нулева толерантност по отношение на сексуалния тормоз, да постигнат споразумение относно строги кодекси за поведение и протоколи, да създадат безопасни и частни канали за подаване на сигнали от страна на момичетата и жените и да докладват на съответните органи всички случаи на сексуален тормоз; призовава Комисията, държавите членки и образователните институции да приемат превантивни мерки и подходящи санкции за извършителите на сексуален тормоз с цел справяне със сексуалния тормоз в училищата и образователните институции в областта на НТИМ;

17.  подчертава необходимостта от включване на съобразени с пола възможности за учене и професионално развитие в областта на НТИМ в националните планове и политики за развитие в сектора на образованието, ИКТ и науката;

Професионално развитие

18.  изразява съжаление във връзка с факта, че жените са изправени пред непропорционално повече пречки в професионалното си развитие, отколкото мъжете, поради липсата на подходящ баланс между професионалния и личния живот и увеличаването на неплатения труд за полагане на грижи в повечето домакинства; отбелязва, че пандемията от COVID-19 допълнително влоши положението на жените, които трябваше да балансират извънреден труд от разстояние, докато се грижат за деца и извършват неплатен труд по полагане на грижи; изразява съжаление относно особено отрицателното въздействие на културата „винаги на линия“ върху равновесието между професионалния и личния живот на работниците с отговорности за полагане на грижи, които обикновено са жени; настоятелно призовава публичните и частните институции да гарантират, че дистанционната работа взема предвид пречките пред поддържането на по-добър баланс между професионалния и личния живот и зачита правото на откъсване от работната среда, както и да приемат благоприятни за семейството политики; настоятелно призовава държавите членки да установят подходящи мерки за гарантиране на политики на нулева толерантност към сексуалния тормоз, по-добър отпуск по майчинство, значително повече и по-дълъг отпуск по бащинство и платен и непрехвърляем родителски отпуск, който ще позволи на жените и мъжете да вземат отпуск, за да се грижат за децата си, и да се борят срещу правилото жената да бъде родителят, който прекъсва кариерата си, за да се преодолее сериозна пречка пред жените да напредват в кариерата си, както и да се гарантират гъвкаво работно време, детски заведения на място и дистанционна работа; настоятелно призовава държавите членки да транспонират изцяло и да прилагат Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот(20) и призовава Комисията да я наблюдава ефективно; призовава Комисията и държавите членки да направят пълна оценка на причините и факторите, които водят до висок процент на жените, които се отказват от кариера в областта на НТИМ, да формулират препоръки за действия за предотвратяване на това явление, ако е необходимо, и да разработят механизми и програми за включване на жените и момичетата в инициативи в областта на образованието, обучението и заетостта, както и да приемат подходящи политики и мерки за тази цел; подчертава, че COVID-19 отваря нова глава в сферата на труда, образованието, управлението и всекидневието и подчерта особеното значение на цифровата грамотност и умения и необходимостта от смяна на условията за дистанционната работа, които показаха значително разделение между половете по време на пандемията и последвалите ограничителни мерки; подчертава неотложната необходимост от насърчаване на баланса между половете в цифровия сектор, като се има предвид начинът, по който хората и дружествата използват ИКТ и други цифрови технологии, за да работят и да си взаимодействат в новото цифрово общество;

19.  счита, че е от първостепенно значение да има повече женски ролеви модели и да се увеличи броят на жените на ръководни позиции в сектора на НТИМ; подчертава, че намаляващият процент жени на по-високи длъжности оказва неблагоприятно въздействие върху назначаването на жени, което допълнително намалява шансовете жени да бъдат назначавани на по-високи длъжности; изразява съжаление във връзка с факта, че жените са недостатъчно представени на ръководни позиции в кариери в областта на НТИМ, и подчертава спешната необходимост от насърчаване на равенството между половете на всички равнища на вземане на решения в бизнеса и управлението; подчертава, че представеността на двата пола в управителните съвети и на длъжностите за вземане на решения подобрява резултатите на бизнеса в резултат на по-широкия спектър от знания, нагласи и опит; изразява съжаление относно съществуването както на хоризонтална, така и на вертикална полова сегрегация в йерархията на университетите и училищата в Европа; обръща внимание на факта, че жените са особено слабо представени на висши академични позиции и позиции, свързани с вземането на решения, в академичните институции и университетите, което показва наличието на „стъклен таван“ – невидими пречки, дължащи се на предразсъдъци, които пречат на жените да достигнат отговорни длъжности; настоятелно призовава Съвета и държавите членки да приемат предложението за Директива относно жените в управителните съвети и да определят цели за баланс между половете в органите за вземане на решения;

20.  изразява съжаление във връзка с факта, че разликата в заплащането на жените и мъжете продължава да бъде реалност и е още по-изразена в доминираните от мъжете сектори като ИКТ и технологичните дружества(21); призовава всички участници да осигуряват прозрачност на заплащането; настоятелно призовава Съвета да сложи край на блокирането на предложението за Директива относно прилагането на принципа на равно третиране между лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, която има за цел да разшири защитата срещу дискриминацията чрез хоризонтален подход;

21.  призовава всички съответни заинтересовани страни да се справят с дискриминацията в своите практики за наемане на работа и да въведат квоти за насърчаване на приобщаването на жените, особено жените от различен расов и етнически произход, жените с увреждания и ЛГБТИ+ лицата;

22.  насърчава установяването на приобщаващ диалог със съответните заинтересовани страни, като например частни дружества, неправителствени организации, професионални сдружения и институти, държавни институции, регионални и местни органи, създатели на политики и представители на гражданското общество, с цел координиране и преодоляване на липсващите връзки за насърчаването на жените в НТИМ; подчертава, че с оглед на първостепенното значение на борбата с културните и социалните стереотипи за способностите и ролите на жените в сектора на НТИМ следва да се приемат целенасочени мерки за насърчаване на равенството между половете, като например законодателство за интегриране на принципа на равенство между половете или политики, като например финансови стимули или други мерки, за да се увеличи участието на момичетата в образованието и професионалното развитие в областта на НТИМ; призовава за предоставяне на стимули на предприятията, които подкрепят женски ролеви модели, програми за наставничество и възможности за професионално развитие, както и за повишаване на видимостта на жените; признава съществената роля на някои изпълнителни директори и висши ръководни кадри за преодоляване на неравенството между половете в областта на цифровите технологии чрез разработване на корпоративни политики, насочени към борба със свързаните с пола цифрови стереотипи, насърчаване на модели за подражание, мотивиране на жените да се обучават в областта на НТИМ, стимулиране на преквалификацията или повишаването на квалификацията на жените, насърчаване на схеми за наставничество и подобряване на имиджа на работните места в областта на ИКТ; призовава Комисията и държавите членки да продължат да се ангажират с всички бизнес партньори в областта на ИКТ, цифровите технологии, телекомуникациите, медиите, аудио-визията и технологиите с цел насърчаване на приобщаваща и балансирана от гледна точка на пола работна култура и среда, включително чрез въвеждане на мерки, като кампании за повишаване на осведомеността за насърчаване на равенството между половете в частния сектор и публично-частните партньорства в областта на НТИМ, за да се улесни достъпът на неотдавна дипломирали се студенти до пазара на труда в областта на НТИМ, с насърчаването на схеми за чиракуване и стажове за момичета и млади жени, за да се подкрепи техният преход към пазара на труда посредством инициативи като наставничество и стипендии за момичета в неравностойно положение и с публично-частни партньорства между образователни системи, правителства и дружества, развиващи дейност в областите на нововъзникващите технологии, като например 3D технологиите, ИИ, нанотехнологиите, роботиката и генната терапия, както и за тази цел да обменят информация и добри практики между държавите членки;

23.  изтъква взаимовръзката между неравнопоставеността между половете и разликата в пенсиите; поради това призовава държавите членки да се справят с тях и да ги намалят и да предприемат по-нататъшни стъпки, за да гарантират, че жените могат да получат подходящ достъп до образование, възможност за постигане на икономическа независимост и възможности за професионално развитие;

Цифров сектор

24.  изразява съжаление във връзка с факта, че неравенството между половете съществува във всички области на цифровите технологии, но изразява особена загриженост във връзка с неравенството между половете в областта на иновативните технологии, като например областта на ИИ и киберсигурността, където средното присъствие на жените в световен мащаб достига съответно 12% и 20%(22); предлага да се обърне повече внимание и подкрепа на слабо населените и особено на селските райони, където това положение се влошава;

25.  подчертава, че качеството на използваните набори от данни е от първостепенно значение за ефективността на технологиите в областта на ИИ, че ИИ не трябва да засилва неравенството между половете и стереотипите чрез преобразуване на предубежденията и предразсъдъците от аналоговата в цифровата сфера въз основа на алгоритми, както и че ИИ може да допринесе значително за насърчаване на равенството между половете, при условие че бъде разработена подходяща правна рамка и са премахнати съзнателни и несъзнателни предубеждения; подчертава, че една от най-критичните слабости на ИИ е свързана с определени видове предубеждения като пол, възраст, увреждане, религия, расов или етнически произход, социална принадлежност или сексуална ориентация в резултат на хомогенна работна сила; отбелязва, че междусекторните видове дискриминация оставят жените маргинализирани от нововъзникващите технологии, като например цветнокожите жени, поради грешки в технологиите за разпознаване на лица; подчертава, че са необходими различни екипи от разработчици и инженери, които работят заедно с ключови обществени участници, за да се предотврати непреднамереното включване на основани на пола и културни предубеждения в алгоритмите, системите и приложенията с ИИ; подкрепя създаването на образователни програми и дейности за повишаване на обществената осведоменост относно общественото, правното и етичното въздействие на ИИ; призовава Комисията и държавите членки да вземат всички възможни мерки, за да се предотвратят подобни предубеждения и да се гарантира пълна защита на основните права; подчертава, че инфраструктурата за надзор от човека трябва да бъде разработена преди внедряването на технологии с ИИ във високорискови сектори, по-специално в областта на здравеопазването, и трябва да включва експерти в областта на равенството между половете;

26.  признава, че ако не съдържа основни предубеждения, ИИ може да бъде мощен инструмент за преодоляване на неравенството между половете и стереотипите чрез разработването на безпристрастни, етични от етапа на проектирането алгоритми, които допринасят за общата справедливост и благополучие; подчертава важността на общия европейски подход по отношение на етичните аспекти на ИИ; подчертава освен това, че политиката и законодателството на ЕС в областта на ИИ трябва да зачитат европейските ценности, Договорите и законите на ЕС, както и принципите на Европейския стълб на социалните права;

27.  призовава всеки ИИ и всяка автоматизация да бъдат социално отговорни и проектирани по такъв начин, че да ни позволят да преодолеем неравенството, включително дискриминацията въз основа на пола, и да се справим с предизвикателствата, пред които са изправени жените, като например неплатения труд за полагане на грижи, разликата в заплащането на жените и мъжете, кибертормоза, основаното на пола насилие и сексуалния тормоз, трафика, нарушенията на сексуалните и репродуктивните права и недостатъчното представителство на ръководни длъжности; призовава ИИ и автоматизацията да допринасят за подобряването на здравето и икономическия просперитет на жените, равенството на възможностите, правата на работниците и социалните права, качественото образование, закрилата на децата, културното и езиковото многообразие, равенството между половете, цифровата грамотност, иновациите и творчеството, включително достъпа до финансиране, висше образование и гъвкави възможности за работа; призовава Комисията да помогне на компетентните органи на държавите членки да отделят особено внимание на новите форми на насилие, основано на пола, като кибертормоз и киберпреследване(23), и да извършват текущи оценки и да разглеждат тези въпроси по-ефективно;

Предприемачество и достъп до финансиране

28.  изразява съжаление във връзка с факта, че жените са недостатъчно представени в новосъздадените предприятия с иновационна насоченост, и подчертава предразсъдъците по отношение на пола и системните недостатъци, които съществуват в социалните структури, по-конкретно в тези на пресечната точка между НТИМ и предприемачеството; счита, че е от първостепенно значение да има повече женски ролеви модели и да се увеличи броят на жените на ръководни позиции в сектора на НТИМ; призовава Комисията и държавите членки да въведат политики за подкрепа и разгръщане на предприемаческия потенциал на жените, които продължават да бъдат неоползотворен източник на икономически растеж, иновации и създаване на работни места, да предоставят повече и по-добра информация относно предприемачеството като привлекателна възможност за професионално развитие, особено за младите жени в училище, и да прилагат публични политики, които насърчават предприемачеството сред жените; счита, че възстановяването от COVID-19 представлява значителна възможност за постигане на напредък по отношение на жените предприемачи, за да им се даде възможност да изградят отново нашите икономики и общества; подчертава, че истинското възстановяване от COVID-19 ще бъде успешно само ако се постигне по-екологосъобразна, по-справедлива Европа с повече равенство между половете и се гарантира адекватно интегриране на принципа на равенство между половете във фондовете на ЕС за възстановяване, като същевременно се гарантира, че жените се възползват в пълна степен от гледна точка на заетостта и предприемачеството в сектори, в които традиционно те са били и продължават да бъдат значително по-слабо представени, включително цифровите технологии, ИИ, ИКТ и НТИМ;

29.  счита, че недостатъчното представителство на жените, които отговарят за инвестиционните решения във дружествата за рисков капитал, представлява основен източник на постоянен недостиг на финансиране за ръководените от жени новосъздадени предприятия и дружества;

30.  призовава Комисията и държавите членки да увеличат възможностите за финансиране чрез заеми и капитал посредством средства и програми на ЕС за жените предприемачи с новосъздадени предприятия и жените новатори, да улеснят достъпа им до съществуващите фондове, да създадат специални фондове и да търсят нови и иновативни начини да ги подкрепят финансово и да им помогнат да преодолеят пречките, пред които са изправени; призовава за това и Европейската инвестиционна банка да бъде включена по отношение на достъпа до микрофинансиране; признава необходимостта от кампании за повишаване на осведомеността и информиране относно възможностите за финансиране от ЕС с цел предоставяне на съобразена с потребностите подкрепа на жените собственици на предприятия и жените предприемачи; призовава за допълнително разширяване на Европейската мрежа на бизнес ангелите и Европейската мрежа от ментори за жени предприемачи, включително чрез насърчаване на събирания на жени новатори, специалисти в областта на технологиите и инвеститори, за да се насърчават и стимулират иновациите и финансирането за ръководени от жени предприятия;

31.  приветства инициативата на Комисията за създаване на наградата на ЕС за жени новатори, която се присъжда всяка година на европейски жени, които са основали успешно дружество и са въвели иновации на пазара; призовава Комисията и държавите членки да намерят допълнителни начини за насърчаване на повече жени да създават свои собствени дружества и да честват вдъхновяващите жени лидери в сферата на иновациите;

32.  призовава Комисията и държавите членки да изпълнят Декларацията за ангажираност относно жените в областта на цифровите технологии, приета през април 2019 г., и да разработят конкретни действия за насърчаване на равенството между половете в сектора на НТИМ, включително създаването на Ден на европейските момичета в ИКТ и НТИМ; призовава Комисията да наблюдава и докладва относно усилията и действията на държавите членки и да гарантира обмена на информация и добри практики;

o
o   o

33.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ C 316, 22.9.2017 г., стр. 173.
(2) OВ C 349, 17.10.2017 г., стр. 56.
(3) ОВ C 66, 21.2.2018 г., стр. 44.
(4) ОВ C 390, 18.11.2019 г., стр. 28.
(5) Приети текстове, P9_TA(2021)0026.
(6) Проучване „Образование и заетост на жените в областта на науката, технологиите и цифровата икономика, включително ИИ и неговото влияние върху равенството между половете“, Европейски парламент, Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС, Тематичен отдел В – Граждански права и конституционни въпроси, 15 април 2020 г.
(7) Проучване, изготвено от iclaves за Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, Европейска комисия.
(8) Евростат, Статистически данни за висшето образование; данни, извлечени през септември 2020 г.
(9) Евростат, Човешки ресурси в областта на науката и технологиите, средни годишни данни за периода 2016 – 2020 г.
(10) Европейска комисия, Информационно табло относно жените в областта на цифровите технологии от 2020 г.
(11) Международна асоциация за оценка на образователните постижения (IEA), International Computer and Information Literacy Study 2018 (ICILS) (Международно изследване на компютърната и информационната грамотност, 2018 г.).
(12) O’Dea, R.E., Lagisz, M., Jennions, M.D. et al., Gender differences in individual variation in academic grades fail to fit expected patterns for STEM (Разликите между половете по отношение на индивидуалното вариране в академичните резултати не отговарят на очакваните модели за НТИМ), Nature Communications 9, 3777, 2018 г.
(13) Европейски институт за равенство между половете, Economic benefits of gender equality in the EU: How gender equality in STEM education leads to economic growth (Икономически ползи от равенството между половете в ЕС: как равенството между половете в образованието в областта на НТИМ води до икономически растеж), 2017 г.
(14) Агенция на ЕС за основните права, Насилието срещу жените: проучване в целия ЕС, 2014 г.
(15) Доклад на експертната група „Иновации чрез пол“ – Gendered Innovations: How Gender Analysis Contributes to Research (Обусловени от половата принадлежност иновации: Как анализът от гледна точка на равенството между половете допринася за научните изследвания), Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“, Европейска комисия, 2013 г.
(16) Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Bridging the digital gender divide: include, upskill, innovate (Преодоляване на цифровото разделение между половете: приобщаване, повишаване на уменията, иновации), 2018 г.
(17) Европейска комисия и Европейска инвестиционна банка, Funding women entrepreneurs: how to empower growth (Финансиране на жените предприемачи: как да се даде тласък на растежа), 2018 г.
(18) Европейска комисия, She Figures 2018 (Тя участва (За жената в цифри) – 2018 г.)
(19) International Computer and Information Literacy Study 2018 (ICILS) (Международно изследване на компютърната и информационната грамотност, 2018 г.).
(20) Директива (ЕС) 2019/1158 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета (OВ L 188, 12.7.2019 г., стр. 79).
(21) Lambrecht, A. and Tucker, C. E., Algorithmic bias? An empirical study into apparent gender-based discrimination in the display of STEM career ads (Предубеденост на алгоритмите? Емпирично проучване на явна дискриминация въз основа на пола при показването на реклами за кариера в областта на НТИМ), Management Science, том 65, бр. 7, 2019 г., стр. 2970.
(22) Sax, L.J., Kanny, M. A., Jacobs, J. A. et al., Understanding the Changing Dynamics of the Gender Gap in Undergraduate Engineering Majors: 1971-2011 (Разбиране на променящата се динамика на неравенството между половете сред завършилите инженерна специалност: 1971 – 2011 г.), Research in Higher Education, том 57, бр. 5, 2016 г.; Shade, L. R., Missing in action: Gender in Canada’s digital economy agenda (Изчезнал по време на акция: полът в програмата на Канада за цифровата икономика), Signs: Journal of Women in Culture and Society, том 39, бр. 4, 2014 г., стр. 887 – 896.
(23) Агенция на ЕС за основните права, Насилието срещу жените: проучване в целия ЕС, 2014 г., стр.87.


Бъдещо финансиране от ЕС за радиомрежата „Euranet Plus“
PDF 136kWORD 47k
Резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно бъдещото финансиране от ЕС за радиомрежата „Euranet Plus“ (2021/2708(RSP))
P9_TA(2021)0297B9-0316/2021

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз и Протокол № 2 към Договорите относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

–  като взе предвид член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид решението на Комисията от 18 март 2021 г. относно финансирането на мултимедийни дейности и приемането на работната програма за 2021 г., включително приложението към него,

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно бъдещото финансиране от ЕС за радиомрежата „Euranet Plus“ (O-000036/2021 – B9-0023/2021),

–  като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по култура и образование,

А.  като има предвид, че е доказано, че радиото е ключово средство за комуникация с гражданите по въпросите, свързани с ЕС;

Б.  като има предвид, че в по-големите държави членки с по-многобройно население регионалните и местните радиостанции благодарение на силното си присъствие на пазара в много случаи предлагат на голяма аудитория привилегирован достъп до свързано с ЕС съдържание и допринасят по ефективен начин за опазването на малцинствените езици;

В.  като има предвид, че въпреки че радиото може да се утвърди като ключово средство в една до голяма степен цифровизирана медийна среда, цифровизацията на звуковото радиоразпръскване в ЕС е дългосрочен процес, който изисква радиостанциите и радиомрежите да изготвят планове за преход, да разпределят по подходящ начин необходимите инвестиции и да смекчат икономическите последици от този преход;

Г.  като има предвид, че „Euranet Plus“, създадена през 2007 г., е уникална мрежа от радиостанции в ЕС, която отразява събитията в Европа от транснационална гледна точка; като има предвид, че от самото създаване на мрежата нейните дейности се финансират предимно със средства на ЕС; като има предвид, че понастоящем „Euranet Plus“ се състои от 13 водещи публични и частни радиооператори в 13 държави членки, които заедно достигат общо до над 15 милиона слушатели всеки ден(1), и предлага уникален набор от висококачествени продукции, радиоуслуги и редакционни услуги на своите членове, като по този начин отговаря на изискванията на член 195 от Финансовия регламент(2) по отношение на дейностите със специфични характеристики, за които е необходим определен вид орган;

Д.  като има предвид, че срокът на действие на настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства с „Euranet Plus“ – на стойност 2,16 милиона евро годишно – изтича на 31 декември 2021 г.;

Е.  като има предвид, че Европейският парламент беше уведомен за решението на Комисията относно бъдещия модел на финансиране на мултимедийните действия чрез писмо от члена на Комисията г-н Бретон от 18 януари 2021 г., в което се посочва, че споразумението за отпускане на безвъзмездни средства с „Euranet Plus“ няма да бъде подновено и ще бъде заменено с годишна покана за представяне на предложения на състезателна основа, която ще бъде публикувана през 2021 г.;

Ж.  като има предвид, че Комисията не проведе стратегически диалог с „Euranet Plus“, както изрично се препоръчва в неотдавнашен одит, преди да вземе решението си относно бъдещото финансиране на радиоразпръскването;

З.  като има предвид, че комисията по култура и образование многократно е отправяла искане към Комисията да бъде включена в процеса на вземане на решения за мултимедийните действия, че тя изрази пред Комисията твърдото си убеждение, че планираният подход е несправедлив по отношение на „Euranet Plus“, която в качеството си на паневропейска радиомрежа с мисия за обществена услуга заслужава да бъде третирана като уникален партньор за насърчаване на интеграцията и медийното многообразие в ЕС; като има предвид, че комисията по култура и образование изрази както устно, така и в писмена форма своето принципно несъгласие с бързите промени, които Комисията планира да въведе по отношение на финансирането от ЕС за радиоразпръскването и които биха могли да нарушат непрекъснатостта на услугата;

И.  като има предвид, че на 18 март 2021 г. Комисията прие, както беше планирала, решението относно финансирането на мултимедийни действия и приемането на работната програма за 2021 г. ; като има предвид, че Комисията ясно заяви при многобройните размени на мнения със служители и членове на Комисията, че възнамерява да се придържа към решението си относно бъдещото финансиране от ЕС за „Euranet Plus“, като по този начин тя изцяло пренебрегва политическата воля на Парламента по този въпрос;

Й.  като има предвид, че този модел на финансиране, основан на годишни покани за представяне на предложения, с много ограничени срокове не е финансово устойчив; като има предвид, че фактът, че тази година ще бъде отправена покана за представяне на предложения, без да са предвидени преходни мерки, е несправедлив по отношение на „Euranet Plus“, който е дългогодишен и доверен партньор, и че това не дава възможност на „Euranet“ да изготви дългосрочен план за развитие за преминаване към цифрова технология и за инвестиране в допълнителни подобрения на своите продукти и услуги и вероятно ще доведе до ликвидацията на организацията и съкращаване на нейния персонал в началото на 2022 г.;

1.  настоятелно призовава Комисията да отчете уникалния характер на „Euranet Plus“ като независима радиомрежа, която успешно запълва липсата на информация, с която се характеризират отношенията между ЕС и неговите граждани, като задълбочава познанията на гражданите и насърчава дебатите относно всички области на политиката на ЕС; подчертава, че „Euranet Plus“ съчетава капацитет за изготвяне на програми и за радиоразпръскване, като предоставя висококачествени редакторски услуги за участващите радиостанции и за самата агенция, която планира съвместни продукции, насърчава обмена и изготвя общоевропейски, специално разработени формати и формати по заявка за своите членове; стига до заключението, че съответно „Euranet Plus“ представлява уникален портал за значителния брой обществени и частни радиооператори, които са членове на мрежата и които предлагат съдържание на 12 официални езика на ЕС и достигат всеки ден до над 15 милиона слушатели, които иначе може би не биха се заинтересували от въпроси, свързани с ЕС;

2.  призовава настоящото основно финансиране на радиомрежата „Euranet Plus“ да бъде подновено под формата на временно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за период от най-малко две години, за да ѝ се даде възможност да разработи дългосрочен стратегически план за допълнително развитие на мрежата до края на 2027 г. с цел разширяване на членството и географското и езиковото покритие, подготвяне на преминаването към цифрова технология и инвестиране в допълнителни подобрения на нейните продукти и услуги; отправя искане ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ и ГД „Бюджет“ на Комисията да сформират междуинституционална работна група с участието на „Euranet Plus“ и комисията по култура и образование с цел намиране на подходящи технически решения за прилагането на многогодишна оперативна рамка; подчертава, че подобни преходни мерки ще позволят на организацията да се подготви за състезателен многогодишен процес, който би могъл да започне през 2024 г.; подчертава, че този подход ще създаде най-голяма добавена стойност по отношение на устойчивостта, ефикасността и надеждното използване на публичното финансиране от ЕС за разлика от краткосрочните процедури, които не само принуждават бенефициентите да живеят „от ден за ден“, но и са по-скъпи от административна гледна точка;

3.  отправя искане към Комисията спешно да преразгледа решението си от 18 март 2021 г., за да гарантира, че сумата от 2,2 милиона евро, предназначена за финансиране на дейности в областта на радиоразпръскването през 2022 г., в точка 2 от приложението към решението не се разпределя чрез открита тръжна процедура, а се предоставя пряко на „Euranet Plus“ въз основа на факта, че организацията продължава да отговаря на изискванията на член 195 от Финансовия регламент;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) Официален уебсайт на мрежата „Euranet Plus“, „Our Network“.
(2) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност