Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 - Στρασβούργο
 Μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του ΔΕΔ-Μ ***II
 Χρήση τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο (προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2002/58/ΕΚ) ***I
 Αναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χωρών στην εσωτερική ναυσιπλοΐα ***I
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2021: πλεόνασμα του οικονομικού έτους 2020
 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***
 Συμφωνία Interbus: Πρωτόκολλο σχετικά με τις διεθνείς τακτικές και ειδικές τακτικές μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία ***
 Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ***II
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας ***II
 Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027 ***II
Κείμενα (62 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου