Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 - Στρασβούργο
Μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του ΔΕΔ-Μ ***II
 Χρήση τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο (προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2002/58/ΕΚ) ***I
 Αναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χωρών στην εσωτερική ναυσιπλοΐα ***I
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2021: πλεόνασμα του οικονομικού έτους 2020
 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***
 Συμφωνία Interbus: Πρωτόκολλο σχετικά με τις διεθνείς τακτικές και ειδικές τακτικές μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία ***
 Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ***II
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας ***II
 Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027 ***II

Μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του ΔΕΔ-Μ ***II
PDF 117kWORD 44k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2021 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μέτρων εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) (10537/1/2020 – C9-0215/2021 – 2018/0138(COD))
P9_TA(2021)0318A9-0223/2021

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (10537/1/2020 – C9-0215/2021),

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από τη Γερουσία της Τσεχίας, τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 7ης Φεβρουαρίου 2019(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0277),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0223/2021),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 269.
(2) ΕΕ C 168 της 16.5.2019, σ. 91.
(3) ΕΕ C 449 της 23.12.2020, σ. 576.


Χρήση τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο (προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2002/58/ΕΚ) ***I
PDF 123kWORD 51k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2021 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση τεχνολογιών από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων, με σκοπό την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))
P9_TA(2021)0319A9-0258/2020

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2020)0568),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 16 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0288/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2020(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 21ης Μαΐου 2021, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0258/2020),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2021 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2021/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προσωρινής παρεκκλίσεως από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση τεχνολογιών από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για την επεξεργασία προσωπικών και άλλων δεδομένων, προς καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο

P9_TC1-COD(2020)0259


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2021/1232.)

(1) ΕΕ C 10 της 11.1.2021, σ. 63.


Αναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χωρών στην εσωτερική ναυσιπλοΐα ***I
PDF 120kWORD 44k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2021 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2397 σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα για την αναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χώρων (COM(2021)0071 – C9-0026/2021 – 2021/0039(COD))
P9_TA(2021)0320A9-0210/2021

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2021)0071),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9‑0026/2021),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2021(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 30ής Ιουνίου 2021, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0210/2021),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2021 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2021/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2397 σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα για την αναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χωρών

P9_TC1-COD(2021)0039


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2021/1233.)

(1) ΕΕ C 220 της 9.6.2021, σ. 87.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2021: πλεόνασμα του οικονομικού έτους 2020
PDF 122kWORD 45k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2021 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2021 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 – εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2020 (09904/2021 – C9-0232/2021 – 2021/0102(BUD))
P9_TA(2021)0321A9-0218/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(1), και ιδίως το άρθρο 44,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021, που εκδόθηκε οριστικά στις 18 Δεκεμβρίου 2020(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 έως 2027(3) (κανονισμός για το ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2020, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2021, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 15 Απριλίου 2021 (COM(2021)0270),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2021, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 21 Ιουνίου 2021 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (09904/2021 – C9‑0232/2021),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 94 και 96 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0218/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2021 αποσκοπεί να εγγράψει στον προϋπολογισμό του 2021 το πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2020, που ανέρχεται σε 1 768 617 610 EUR·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες συνιστώσες του εν λόγω πλεονάσματος είναι ένα θετικό αποτέλεσμα στα έσοδα ύψους 1 647,3 εκατομμυρίων EUR και ένα μη δαπανηθέν ποσό στα έξοδα ύψους 121,3 εκατομμυρίων EUR·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο σκέλος των εσόδων, το πλεόνασμα οφείλεται κυρίως στην υψηλότερη από την αναμενόμενη είσπραξη τελωνειακών δασμών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο σκέλος των δαπανών, η υστέρηση στην εκτέλεση των πληρωμών από την Επιτροπή ανέρχεται σε 100,98 εκατομμύρια EUR για το 2020 (εκ των οποίων 61,7 εκατομμύρια EUR στο πλαίσιο του τομέα 5 – Διοίκηση, που οφείλεται στον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στις αποστολές, τις συνεδριάσεις, τις περιόδους πρακτικής άσκησης και τις προσλήψεις), ενώ η υστέρηση στην εκτέλεση από τα άλλα θεσμικά όργανα ανέρχεται σε 120,38 εκατομμύρια EUR·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2021, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, το οποίο αφορά αποκλειστικά την ενσωμάτωση, στον προϋπολογισμό, του πλεονάσματος που προέκυψε το 2020, δηλαδή ποσού 1 768 617 610 EUR, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, και τη θέση που διατύπωσε σχετικά το Συμβούλιο·

2.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα και οι μη χρησιμοποιηθέντες πόροι στον προϋπολογισμό της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του πλεονάσματος, για να παρασχεθεί ταχέως οικονομική βοήθεια σε όσους έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία COVID-19· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα κράτη μέλη να αφιερώσουν τις αναμενόμενες μειώσεις των συνεισφορών τους βάσει του ΑΕΕ, που απορρέουν από το πλεόνασμα του 2020, αποκλειστικά στην εγγραφή δράσεων στον προϋπολογισμό οι οποίες σχετίζονται με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και την ανάκαμψη και ανθεκτικότητα της Ένωσης, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη κατανομή των κονδυλίων·

3.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2021·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2021 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(2) ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 23.
(3) ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 11.
(4) ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 28.
(5) ΕΕ L 424 της 15.12.2020, σ. 1.


Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***
PDF 114kWORD 43k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2021 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (09827/2021 – C9-0243/2021 – 2020/0112(APP))
P9_TA(2021)0322A9-0227/2021

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου (09827/2021),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 352 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0243/2021),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2021 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4 καθώς και το άρθρο 52 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0227/2021),

1.  εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0258.


Συμφωνία Interbus: Πρωτόκολλο σχετικά με τις διεθνείς τακτικές και ειδικές τακτικές μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία ***
PDF 118kWORD 43k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2021 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτοκόλλου της συμφωνίας σχετικά με τις διεθνείς έκτακτες μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία (συμφωνία Interbus) όσον αφορά τις διεθνείς τακτικές και ειδικές τακτικές μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία (11441/2020 – C9-0027/2021 – 2020/0258(NLE))
P9_TA(2021)0323A9-0176/2021

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11441/2020),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου της συμφωνίας σχετικά με τις διεθνείς έκτακτες μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία (συμφωνία Interbus) όσον αφορά τις διεθνείς τακτικές και ειδικές τακτικές μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία (11442/2020),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9‑0027/2021),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0176/2021),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ***II
PDF 114kWORD 43k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2021 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (06488/1/2021 – C9-0227/2021 – 2018/0250(COD))
P9_TA(2021)0324A9-0221/2021

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (06488/1/2021 – C9-0227/2021),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0472),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0221/2021),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 189.
(2) ΕΕ C 23 της 21.1.2021, σ. 451.


Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας ***II
PDF 128kWORD 47k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2021 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1004 (06975/3/2021 – C9-0224/2021 – 2018/0210(COD))
P9_TA(2021)0325A9-0222/2021

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (06975/3/2021 – C9-0224/2021),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 16ης Μαΐου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0390),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 και το άρθρο 42, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 91 παράγραφος 1, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 173 παράγραφος 3, το άρθρο 175, το άρθρο 188, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το άρθρο 194 παράγραφος 2, το άρθρο 195 παράγραφος 2 και το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0222/2021),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής, καθώς και τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

4.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή αναγνωρίζουν την ανάγκη να προωθηθεί επειγόντως η δράση για την προστασία και τη διατήρηση των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας. Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι, για την αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας, την προστασία και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και/ή τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, θα απαιτηθούν σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι σημαντικό μέρος των δαπανών του ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να επενδυθεί στη βιοποικιλότητα. Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της διαδικασίας προγραμματισμού για το ΕΤΘΑΥ της περιόδου 2021-2027, για την επίτευξη του συνολικού επιπέδου φιλοδοξίας όσον αφορά τις δαπάνες για τη βιοποικιλότητα που επισημαίνεται στην αιτιολογική σκέψη 15.

Κοινή δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή παραμένουν προσηλωμένοι στην προσπάθεια να αποφευχθεί η διακοπή αλιευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, επιδιώκοντας την έγκαιρη ανανέωση των συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας και των πρωτοκόλλων εφαρμογής τους.

Δήλωση της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει αποδεχθεί την επιλεξιμότητα επενδύσεων επί του σκάφους που σχετίζονται με τον έλεγχο της αλιείας και την επιβολή της νομοθεσίας, είτε είναι υποχρεωτικές είτε όχι, και για όλα τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι επενδύσεις αυτές θα δώσουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους του ΕΤΘΑΥ για τον έλεγχο και την επιβολή της νομοθεσίας, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον κανονισμό ελέγχου και άλλους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής και να βελτιώσουν ουσιαστικά την νοοτροπία συμμόρφωσης στον τομέα της αλιείας. Επίσης, η Επιτροπή αναμένει ότι –στο πλαίσιο της εν εξελίξει επανεξέτασης του κανονισμού ελέγχου– το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα στηρίξουν τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εργαλείων ελέγχου και τη χρήση νέων τεχνολογιών που προτείνει η Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ειδικότερα την εισαγωγή έξυπνων λύσεων για την παρακολούθηση και την αναφορά αλιευμάτων από σκάφη μικρής κλίμακας, την εγκατάσταση συστημάτων για τη συνεχή παρακολούθηση της ισχύος του κινητήρα, τη μετάβαση σε πλήρως ψηφιοποιημένα συστήματα ιχνηλασιμότητας που καλύπτουν όλα τα αλιευτικά προϊόντα (νωπά, κατεψυγμένα και μεταποιημένα) και την καθιέρωση υποχρεωτικών ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης εξ αποστάσεως επί των αλιευτικών σκαφών, με βάση την εκτίμηση κινδύνων, ως το μόνο αποτελεσματικό μέσο για τον έλεγχο της εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης, καθώς και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και των απορρίψεων ευαίσθητων ειδών.

Δήλωση της Επιτροπής

Η Επιτροπή σημειώνει τις δυσκολίες που προέκυπταν μέχρι σήμερα όσον αφορά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για την ανανέωση των στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών, η Επιτροπή θα προσπαθήσει να βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συλλογή των επιστημονικών δεδομένων που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με τον όρο επιλεξιμότητας που ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Δήλωση της Επιτροπής

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαδικασίας προγραμματισμού για το ΕΤΘΑΥ της περιόδου 2021-2027, θα ενθαρρύνει ενεργά τα κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν τη χρήση των μέτρων που περιλαμβάνονται στα προγράμματά τους, ειδικότερα δυνάμει του άρθρου 25 (προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων), ώστε να επιτύχουν το συνολικό επίπεδο φιλοδοξίας όσον αφορά τις ετήσιες δαπάνες στο πλαίσιο του ΠΔΠ για την αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας, την προστασία και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και τη διατήρηση των οικοσυστημάτων σε καλή κατάσταση, ως εξής: 7,5 % των ετήσιων δαπανών στο πλαίσιο του ΠΔΠ για τους στόχους βιοποικιλότητας το 2024 και 10 % των ετήσιων δαπανών στο πλαίσιο του ΠΔΠ για τους στόχους βιοποικιλότητας το 2026 και το 2027. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τακτικά το επίπεδο των εν λόγω δαπανών βάσει των συνολικών επιλέξιμων δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή και των στοιχείων που υποβάλλει το κράτος μέλος. Όταν από την παρακολούθηση προκύπτει ανεπαρκής πρόοδος προς την επίτευξη του συνολικού επιπέδου φιλοδοξίας, η Επιτροπή θα συνεργάζεται ενεργά με τα κράτη μέλη κατά την ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης με σκοπό τη λήψη διορθωτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης τροποποίησης του προγράμματος.

(1) ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 104.
(2) ΕΕ C 361 της 5.10.2018, σ. 9.
(3) ΕΕ C 116 της 31.3.2021, σ. 81.


Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027 ***II
PDF 118kWORD 43k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2021 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (06486/2/2021 – C9-0225/2021 – 2018/0248(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (06486/2/2021 – C9-0225/2021),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0471),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0224/2021),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 184.
(2) ΕΕ C 23 της 21.1.2021, σ. 356.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου