Märksõnaregister 
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 6. juuli 2021 - Strasbourg
TEN‑T rajamiseks võetavate meetmete tõhustamine ***II
 Andmetöötlustehnoloogia laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemiseks internetis (ajutine erand direktiivist 2002/58/EÜ) ***I
 Kolmandate riikide tunnistuste tunnustamine siseveelaevanduse valdkonnas ***I
 Paranduseelarve projekt nr 3/2021: 2020. aasta ülejääk
 Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet ***
 Interbusi kokkulepe: protokoll bussidega toimuva rahvusvahelise sõitjate liiniveo ja eriotstarbelise liiniveo kohta ***
 Sisejulgeolekufond ***II
 Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond ***II
 Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond 2021–2027 ***II

TEN‑T rajamiseks võetavate meetmete tõhustamine ***II
PDF 114kWORD 44k
Euroopa Parlamendi 6. juuli 2021. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tõhustatakse üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN‑T) väljaarendamise edendamiseks võetavaid meetmeid (10537/1/2020 – C9-0215/2021 – 2018/0138(COD))
P9_TA(2021)0318A9-0223/2021

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (10537/1/2020 – C9‑0215/2021),

–  võttes arvesse Tšehhi Senati, Saksamaa Liidupäeva, Iirimaa parlamendi ja Rootsi Riksdagi poolt protokolli nr 2 (subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 7. veebruari 2019. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(3) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2018)0277) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A9‑0223/2021),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 62, 15.2.2019, lk 269.
(2) ELT C 168, 16.5.2019, lk 91.
(3) ELT C 449, 23.12.2020, lk 576.


Andmetöötlustehnoloogia laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemiseks internetis (ajutine erand direktiivist 2002/58/EÜ) ***I
PDF 117kWORD 50k
Resolutsioon
Tekst
Euroopa Parlamendi 6. juuli 2021. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ajutise erandi kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ teatavatest sätetest seoses tehnoloogiaga, mida numbrivaba isikutevahelise side teenuse osutajad kasutavad isikuandmete ja muude andmete töötlemiseks, et võidelda internetis laste seksuaalse kuritarvitamise vastu (COM(2020)0568 – C9‑0288/2020 – 2020/0259(COD))
P9_TA(2021)0319A9-0258/2020

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2020)0568),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 16 lõiget 2 ja artikli 114 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9‑0288/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 29. oktoobri 2020. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 21. mai 2021. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A9‑0258/2020),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2021. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/… ajutise erandi kohta direktiivi 2002/58/EÜ teatavatest sätetest seoses tehnoloogiaga, mida numbrivaba isikutevahelise side teenuste osutajad kasutavad isikuandmete ja muude andmete töötlemiseks, et võidelda veebis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise vastu

P9_TC1-COD(2020)0259


(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2021/1232) lõplikule kujule).

(1) ELT C 10, 11.1.2021, lk 63.


Kolmandate riikide tunnistuste tunnustamine siseveelaevanduse valdkonnas ***I
PDF 117kWORD 43k
Resolutsioon
Tekst
Euroopa Parlamendi 6. juuli 2021. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/2397 kolmandate riikide tunnistuste tunnustamisega seotud üleminekumeetmete osas (COM(2021)0071 – C9-0026/2021 – 2021/0039(COD))
P9_TA(2021)0320A9-0210/2021

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2021)0071),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 91 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C9-0026/2021),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 24. märtsi 2021. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 30. juuni 2021. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A9-0210/2021),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2021. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2021/…, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/2397 kolmandate riikide tunnistuste tunnustamisega seotud üleminekumeetmete osas

P9_TC1-COD(2021)0039


(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv (EL) 2021/1233) lõplikule kujule).

(1) ELT C 220, 9.6.2021, lk 87.


Paranduseelarve projekt nr 3/2021: 2020. aasta ülejääk
PDF 116kWORD 44k
Euroopa Parlamendi 6. juuli 2021. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2021. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2021 kohta – 2020. aasta ülejäägi kandmine eelarvesse (09904/2021 – C9-0232/2021 – 2021/0102(BUD))
P9_TA(2021)0321A9-0218/2021

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(1), eriti selle artiklit 44,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 18. detsembril 2020. aastal(2),

–  võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 2020. aasta määrust (EL, Euratom) 2020/2093, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027(3) (edaspidi „mitmeaastase finantsraamistiku määrus“),

–  võttes arvesse 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel, mis käsitleb eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist, samuti uusi omavahendeid, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise suunas liikumise tegevuskava(4),

–  võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 2020. aasta otsust (EL, Euratom) 2020/2053, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi(5),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 3/2021, mille komisjon võttis vastu 15. aprillil 2021. aastal (COM(2021)0270),

–  võttes arvesse 21. juunil 2021. aastal vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 3/2021 kohta (09904/2021 – C9-0232/2021),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 94 ja 96,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9-0218/2021),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekti nr 3/2021 eesmärk on kanda 2021. aasta eelarvesse 2020. aasta eelarve ülejääk summas 1 768 617 610 eurot;

B.  arvestades, et selle ülejäägi põhielemendid on tulude positiivne saldo (1 647,3 miljonit eurot) ja kavandatust väiksemad kulud (121,3 miljonit eurot);

C.  arvestades, et tulude poolel on ülejääk tingitud peamiselt tollimaksude oodatust suuremast laekumisest;

D.  arvestades, et kulude poolel küündis komisjoni maksete assigneeringute alakasutamine 2020. aastal 100,98 miljoni euroni (sellest 61,7 miljonit eurot rubriigis 5 „Haldus“, mis tuleneb COVID-19 pandeemia mõjust lähetustele, kohtumistele, praktikale ja värbamisele) ning teiste institutsioonide maksete alakasutamine oli 120,38 miljonit eurot;

1.  võtab teadmiseks komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 3/2021, milles käsitletakse üksnes 2020. aasta ülejäägi eelarvesse kandmist 1 768 617 610 euro suuruses summas vastavalt finantsmääruse artikli 18 lõikele 3, ning nõukogu seisukoha selle kohta;

2.  kordab oma seisukohta, et kõiki liidu eelarves olevaid vahendeid ja kasutamata raha, sealhulgas eelarveülejääki, tuleks kasutada selleks, et suunata finantsabi kiiresti COVID-19 pandeemia poolt kõige enam mõjutatutele; kutsub sellega seoses liikmesriike üles eraldama 2020. aasta eelarveülejäägist tulenev kogurahvatulul põhinevate osamaksete eeldatav kärbe täielikult COVID-19 pandeemia mõjuga toimetuleku ning liidu taastumise ja vastupanuvõimega seotud meetmete eelarvesse, et tagada rahaliste vahendite optimaalne jaotamine;

3.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 3/2021 kohta heaks;

4.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 2/2021 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, teistele asjaomastele institutsioonidele ja asutustele ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(2) ELT L 433 I, 22.12.2020, lk 23.
(3) ELT L 433 I, 22.12.2020, lk 11.
(4) ELT L 433 I, 22.12.2020, lk 28.
(5) ELT L 424, 15.12.2020, lk 1.


Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet ***
PDF 107kWORD 42k
Euroopa Parlamendi 6. juuli 2021. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (09827/2021 – C9‑0243/2021 – 2020/0112(APP))
P9_TA(2021)0322A9-0227/2021

(Seadusandlik erimenetlus – nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu määruse eelnõu (09827/2021),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 352 (C9‑0243/2021),

–  võttes arvesse oma 20. mai 2021. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet(1),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 52 lõiget 1,

–  võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A9‑0227/2021),

1.  annab nõusoleku nõukogu määruse eelnõule;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0258.


Interbusi kokkulepe: protokoll bussidega toimuva rahvusvahelise sõitjate liiniveo ja eriotstarbelise liiniveo kohta ***
PDF 107kWORD 42k
Euroopa Parlamendi 6. juuli 2021. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu bussidega toimuvat rahvusvahelist reisijate juhuvedu käsitleva kokkuleppe (Interbusi kokkulepe) protokolli (mis käsitleb bussidega toimuvat rahvusvahelist sõitjate liinivedu ja eriotstarbelist liinivedu) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (11441/2020 – C9‑0027/2021 – 2020/0258(NLE))
P9_TA(2021)0323A9-0176/2021

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (11441/2020),

–  võttes arvesse bussidega toimuvat rahvusvahelist reisijate juhuvedu käsitleva kokkuleppe (Interbusi kokkulepe) protokolli eelnõu, mis käsitleb bussidega toimuvat rahvusvahelist sõitjate liinivedu ja eriotstarbelist liinivedu (11442/2020),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 91 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C9‑0027/2021),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust (A9‑0176/2021),

1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


Sisejulgeolekufond ***II
PDF 112kWORD 43k
Euroopa Parlamendi 6. juuli 2021. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Sisejulgeolekufond (06488/1/2021 – C9‑0227/2021 – 2018/0250(COD))
P9_TA(2021)0324A9-0221/2021

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (06488/1/2021 – C9‑0227/2021),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. oktoobri 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2018)0472) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust teisele lugemisele (A9‑0221/2021),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 62, 15.2.2019, lk 189.
(2) ELT C 23, 21.1.2021, lk 451.


Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond ***II
PDF 122kWORD 46k
Resolutsioon
Lisa
Euroopa Parlamendi 6. juuli 2021. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond ja muudetakse määrust (EL) 2017/1004 (06975/3/2021 – C9‑0224/2021 – 2018/0210(COD))
P9_TA(2021)0325A9-0222/2021

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (06975/3/2021 – C9‑0224/2021),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. detsembri 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 16. mai 2018. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(3) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2018)0390) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7 ja artiklit 42, artikli 43 lõiget 2, artikli 91 lõiget 1, artikli 100 lõiget 2, artikli 173 lõiget 3, artikleid 175 ja 188, artikli 192 lõiget 1, artikli 194 lõiget 2, artikli 195 lõiget 2 ning artiklit 349,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust teisele lugemisele (A9‑0222/2021),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse;

3.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud nõukogu ja komisjoni ühisavalduse ja komisjoni avaldused;

4.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

5.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

6.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon tunnistavad vajadust võtta kiiresti uusi meetmeid mere- ja rannikuökosüsteemide ning bioloogilise mitmekesisuse kaitseks ja säilitamiseks. Kolm institutsiooni on seisukohal, et bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamine, ökosüsteemide kaitsmine ja taastamine ja/või nende hea seisundi säilitamine nõuab märkimisväärseid avaliku ja erasektori investeeringuid riiklikul ja Euroopa tasandil ning et märkimisväärne osa EMKVFi kulutustest tuleks investeerida bioloogilisesse mitmekesisusse. Kolm institutsiooni lepivad kokku, et komisjon teeb 2021.–2027. aasta EMKVFi programmitöö raames liikmesriikidega koostööd, et saavutada põhjenduses 15 rõhutatud bioloogilise mitmekesisusega seotud kulutuste üldine eesmärk.

Nõukogu ja komisjoni ühisavaldus

Nõukogu ja komisjon püüavad säästva kalapüügi partnerluslepingute raames jätkuvalt vältida püügitegevuse katkemist, püüdes õigeaegselt uuendada säästva kalapüügi partnerluslepinguid ja nende rakendusprotokolle.

Komisjoni avaldus

Komisjon on nõustunud, et laeval tehtavad investeeringud, mis on seotud kalanduskontrolli ja nõuete täitmise tagamisega, on rahastamiskõlblikud, olenemata sellest, kas need on kohustuslikud või mitte, ning seda kõigi liidu kalalaevade puhul. Komisjon leiab, et need investeeringud võimaldavad liikmesriikidel täielikult ära kasutada EMKVFis kontrolliks ja jõustamiseks kättesaadavaid rahalisi vahendeid, täita oma kontrollimäärusest ja ühise kalanduspoliitika muudest eeskirjadest tulenevaid kohustusi ning oluliselt edendada nõuete järgimise kultuuri kalandussektoris. Lisaks eeldab komisjon, et kontrollimääruse käimasoleva läbivaatamise kontekstis toetavad Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni olemasolevate kontrollivahendite kavandatud ajakohastamist ja uute tehnoloogiate kasutamist. See tähendab eelkõige arukate lahenduste kasutuselevõtmist väikesemahulise kalapüügiga tegelevate laevade seireks ja nende püügiaruannete esitamiseks, mootorivõimsuse pideva seire süsteemide paigaldamist, üleminekut täielikult digiteeritud jälgitavussüsteemidele, mis hõlmavad kõiki (värskeid, külmutatud ja töödeldud) kalandustooteid, ning riskianalüüside põhjal kohustuslike elektrooniliste kaugseiresüsteemide kasutuselevõtmist kalalaevade pardal, kuna üksnes need võimaldavad tulemuslikult kontrollida lossimiskohustuse täimist ning tundlike liikide kaaspüüki ja vette tagasi heitmist.

Komisjoni avaldus

Komisjon võtab teadmiseks raskused, mis on seni tekkinud riigiabi andmisel äärepoolseimate piirkondade laevastike uuendamiseks. Kõnealuste piirkondade säästvat arengut silmas pidades püüab komisjon aidata liikmesriikidel parandada teadusandmete kogumist, mis on vajalikud riigiabi suunistes sätestatud abikõlblikkuse tingimuste täitmiseks, et hõlbustada äärepoolseimate piirkondade kalandus- ja vesiviljelussektorile antava riigiabi kontrollimise suuniste kohaldamist.

Komisjoni avaldus

Komisjon julgustab EMKVFi (2021–2027) programmitöö raames liikmesriike kasutama võimalikult palju oma programmides, eelkõige artiklis 25 (bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse) sisalduvaid meetmeid, et saavutada üldine eesmärk teha mitmeaastase finantsraamistiku raames iga-aastaseid kulutusi bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamiseks, ökosüsteemide kaitsmiseks ja taastamiseks ning ökosüsteemide hea seisundi säilitamiseks järgmiselt: 7,5 % mitmeaastase finantsraamistiku iga-aastastest kulutustest bioloogilise mitmekesisuse eesmärkidele 2024. aastal ja 10 % mitmeaastase finantsraamistiku iga-aastastest kulutustest bioloogilise mitmekesisuse eesmärkidele 2026. ja 2027. aastal. Komisjon jälgib korrapäraselt nende kulutuste taset, võttes aluseks toetusesaajate poolt korraldusasutusele deklareeritud rahastamiskõlblikud kogukulud ja liikmesriigi esitatud andmed. Kui järelevalve käigus selgub, et üldise eesmärgi saavutamiseks ei ole tehtud piisavalt edusamme, teeb komisjon liikmesriikidega iga-aastasel läbivaatamiskoosolekul aktiivselt koostööd, et võtta parandusmeetmeid, sealhulgas muuta programmi.

(1) ELT C 110, 22.3.2019, lk 104.
(2) ELT C 361, 5.10.2018, lk 9.
(3) ELT C 116, 31.3.2021, lk 81.


Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond 2021–2027 ***II
PDF 113kWORD 43k
Euroopa Parlamendi 6. juuli 2021. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (06486/2/2021 – C9‑0225/2021 – 2018/0248(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (06486/2/2021 – C9‑0225/2021),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2018)0471) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust teisele lugemisele (A9‑0224/2021),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 62, 15.2.2019, lk 184.
(2) ELT C 23, 21.1.2021, lk 356.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika