Zoznam 
Prijaté texty
Utorok, 6. júla 2021 - Štrasburg
Zefektívnenie opatrení na realizáciu TEN-T ***II
 Používanie technológií na spracúvanie údajov na účely boja proti online sexuálnemu zneužívaniu detí (dočasná výnimka zo smernice 2002/58/ES) ***I
 Uznávanie preukazov tretích krajín vo vnútrozemskej plavbe ***I
 Návrh opravného rozpočtu č. 3/2021: prebytok z rozpočtového roku 2020
 Agentúra Európskej únie pre základné práva ***
 Dohoda Interbus: protokol o medzinárodnej pravidelnej a osobitnej pravidelnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi ***
 Fond pre vnútornú bezpečnosť ***II
 Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond ***II
 Fond pre azyl, migráciu a integráciu 2021 – 2027 ***II

Zefektívnenie opatrení na realizáciu TEN-T ***II
PDF 124kWORD 44k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2021 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o zefektívňujúcich opatreniach na dosiahnutie pokroku pri realizácii transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) (10537/1/2020 – C9-0215/2021 – 2018/0138(COD))
P9_TA(2021)0318A9-0223/2021

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10537/1/2020 – C9-0215/2021),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality českým Senátom, nemeckým Spolkovým snemom, írskym parlamentom a švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. februára 2019(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0277),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A9-0223/2021),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď po tom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 269.
(2) Ú. v. EÚ C 168, 16.5.2019, s. 91.
(3) Ú. v. EÚ C 449, 23.12.2020, s. 576.


Používanie technológií na spracúvanie údajov na účely boja proti online sexuálnemu zneužívaniu detí (dočasná výnimka zo smernice 2002/58/ES) ***I
PDF 131kWORD 48k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2021 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej výnimke z niektorých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania na spracúvanie osobných a iných údajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))
P9_TA(2021)0319A9-0258/2020

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0568),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 16 ods. 2 a článok 114 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0288/2020),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 29. októbra 2020(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 21. mája 2021, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0258/2020),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/... o dočasnej výnimke z určitých ustanovení smernice 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania na spracúvanie osobných a iných údajov na účely boja proti online sexuálnemu zneužívaniu detí

P9_TC1-COD(2020)0259


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2021/1232.)

(1) Ú. v. EÚ C 10, 11.1.2021, s. 63.


Uznávanie preukazov tretích krajín vo vnútrozemskej plavbe ***I
PDF 129kWORD 42k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2021 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o prechodné opatrenia týkajúce sa uznávania preukazov tretích krajín (COM(2021)0071 – C9-0026/2021 – 2021/0039(COD))
P9_TA(2021)0320A9-0210/2021

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2021)0071),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9‑0026/2021),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 24. marca 2021(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 30. júna 2021, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A9-0210/2021),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2021 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o prechodné opatrenia týkajúce sa uznávania preukazov tretích krajín

P9_TC1-COD(2021)0039


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2021/1233.)

(1) Ú. v. EÚ C 220, 9.6.2021, s. 87.


Návrh opravného rozpočtu č. 3/2021: prebytok z rozpočtového roku 2020
PDF 127kWORD 45k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2021 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2021 na rozpočtový rok 2021 – zahrnutie prebytku z rozpočtového roku 2020 (09904/2021 – C9-0232/2021 – 2021/0102(BUD))
P9_TA(2021)0321A9-0218/2021

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(1), a najmä na jeho článok 44,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 prijatý s konečnou platnosťou 18. decembra 2020(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027(3) (nariadenie o VFR),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2020/2053/EÚ, Euratom zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 3/2021, ktorý Komisia prijala 15. apríla 2021 (COM(2021)0270),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2021, ktorú Rada prijala 21. júna 2021 a v ten istý deň postúpila Európskemu parlamentu (09904/2021 – C9-0232/2021),

–  so zreteľom na články 94 a 96 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0218/2021),

A.  keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 3/2021 je zahrnúť do rozpočtu na rok 2021 prebytok z rozpočtového roka 2020 vo výške 1 768 617 610 EUR;

B.  keďže hlavnými zložkami tohto prebytku sú kladný výsledok plnenia rozpočtu na strane príjmov vo výške 1 647,3 milióna EUR a nevyčerpané výdavky vo výške 121,3 milióna EUR;

C.  keďže na strane príjmov je tento prebytok spôsobený najmä vyšším výberom ciel, než sa očakávalo;

D.  keďže na strane výdavkov dosahuje nedostatočné plnenie platieb Komisiou 100,98 milióna EUR za rok 2020 (z toho 61,7 milióna EUR v rámci okruhu 5 – Administratíva, čo možno pripísať dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na služobné cesty, stretnutia, stáže a prijímanie zamestnancov) a nedostatočné plnenie ostatnými inštitúciami 120,38 milióna EUR;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 3/2021 predložený Komisiou, ktorého výhradným cieľom je zahrnúť do rozpočtu prebytok z roku 2020 vo výške 1 768 617 610 EUR v súlade s článkom 18 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, a pozíciu Rady k tomuto návrhu;

2.  opakuje svoju pozíciu, že všetky dostupné prostriedky a nevyužité finančné prostriedky v rozpočte Únie vrátane prebytku by sa mali použiť na rýchle poskytnutie finančnej pomoci tým, ktorí sú najviac postihnutí pandémiou ochorenia COVID-19; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby očakávané zníženia svojich príspevkov založených na HND vyplývajúce z prebytku z roku 2020 v plnej miere zahrnuli do rozpočtu na opatrenia súvisiace s riešením dopadu pandémie ochorenia COVID-19 a s obnovou a odolnosťou Únie s cieľom zabezpečiť optimálne pridelenie finančných prostriedkov;

3.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2021;

4.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 2/2021 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 23.
(3) Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 11.
(4) Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 28.
(5) Ú. v. EÚ L 424, 15.12.2020, s. 1.


Agentúra Európskej únie pre základné práva ***
PDF 120kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2021 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 168/2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva (09827/2021 – C9-0243/2021 – 2020/0112(APP))
P9_TA(2021)0322A9-0227/2021

(Mimoriadny legislatívny postup – súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Rady (09827/2021),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 352 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9‑0243/2021),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2021 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 168/2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(1),

–  so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 52 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0227/2021),

1.  udeľuje súhlas s návrhom nariadenia Rady;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Prijaté texty, P9_TA(2021)0258.


Dohoda Interbus: protokol o medzinárodnej pravidelnej a osobitnej pravidelnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi ***
PDF 117kWORD 43k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2021 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) týkajúceho sa medzinárodnej pravidelnej a osobitnej pravidelnej prepravy cestujúcich autokarmi a autobusmi v mene Európskej únie (11441/2020 – C9-0027/2021 – 2020/0258(NLE))
P9_TA(2021)0323A9-0176/2021

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11441/2020),

–  so zreteľom na návrh Protokolu k Dohode o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) týkajúceho sa medzinárodnej pravidelnej a osobitnej pravidelnej prepravy cestujúcich autokarmi a autobusmi (11442/2020),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 91 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9‑0027/2021),

–  so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A9-0176/2021),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.


Fond pre vnútornú bezpečnosť ***II
PDF 123kWORD 43k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2021 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť (06488/1/2021 – C9-0227/2021 – 2018/0250(COD))
P9_TA(2021)0324A9-0221/2021

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (06488/1/2021 – C9‑0227/2021),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0472),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0221/2021),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 189.
(2) Ú. v. EÚ C 23, 21.1.2021, s. 451.


Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond ***II
PDF 135kWORD 46k
Uznesenie
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2021 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004 (06975/3/2021 – C9-0224/2021 – 2018/0210(COD))
P9_TA(2021)0325A9-0222/2021

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (06975/3/2021 – C9-0224/2021),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. decembra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 16. mája 2018(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0390),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 a článok 42, článok 43 ods. 2, článok 91 ods. 1, článok 100 ods. 2, článok 173 ods. 3, článok 175, článok 188, článok 192 ods. 1, článok 194 ods. 2, článok 195 ods. 2 a článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre rybárstvo (A9-0222/2021),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  berie na vedomie spoločné vyhlásenie Rady a Komisie, ako aj vyhlásenia Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

5.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

6.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Európsky parlament, Rada a Komisia uznávajú, že je potrebné urýchlene pokročiť v opatreniach na ochranu a zachovanie morských a pobrežných ekosystémov a biodiverzity. Všetky tri inštitúcie súhlasia s tým, že boj proti strate biodiverzity, ochrana a obnova ekosystémov a/alebo ich udržiavanie v dobrom stave si bude vyžadovať značné verejné a súkromné investície na vnútroštátnej i európskej úrovni, a že do biodiverzity by sa mal investovať zásadný podiel výdavkov fondu ENRAF. Všetky tri inštitúcie súhlasia s tým, že Komisia bude v súvislosti s programovaním fondu ENRAF na obdobie 2021 – 2027 spolupracovať s členskými štátmi, aby sa dosiahol celkový cieľ výdavkov v oblasti biodiverzity zdôraznený v odôvodnení 15.

Spoločné vyhlásenie Rady a Komisie

Rada a Komisia sú naďalej odhodlané snažiť sa predchádzať prerušeniu rybolovných činností podľa dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva tým, že sa budú usilovať o včasné obnovenie dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a ich vykonávacích protokolov.

Vyhlásenie Komisie

Komisia súhlasí s oprávnenosťou investícií na palubách rybárskych plavidiel súvisiacich s kontrolou a presadzovaním pravidiel rybolovu, či už povinných alebo nepovinných, a to pre všetky rybárske plavidlá Únie. Komisia sa domnieva, že tieto investície umožnia členským štátom plne využívať finančné zdroje dostupné z fondu ENRAF na účely kontroly a presadzovania práva, plniť si povinnosti, ktoré im vyplývajú z nariadenia o kontrole a z ďalších predpisov týkajúcich sa spoločnej rybárskej politiky, ako aj zásadne zlepšiť kultúru dodržiavania pravidiel v odvetví rybolovu. Komisia okrem toho očakáva, že – v súvislosti s prebiehajúcim preskúmaním nariadenia o kontrole – Európsky parlament a Rada podporia modernizáciu existujúcich nástrojov kontroly a používanie nových technológií, ktoré Komisia navrhla. Znamená to najmä zavádzanie inteligentných riešení na sledovanie a oznamovanie úlovkov maloobjemových plavidiel, inštaláciu systémov nepretržitého monitorovania výkonu motora, prechod na plne digitalizované systémy vysledovateľnosti v rámci všetkých produktov rybolovu (čerstvých, zmrazených alebo spracovaných), ako aj zavádzanie povinných systémov diaľkového elektronického monitorovania na palubách rybárskych plavidiel, ktoré sú založené na posúdení rizika, ako jediného účinného spôsobu kontroly uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky a kontroly vedľajších úlovkov citlivých druhov a ich odhadzovania.

Vyhlásenie Komisie

Komisia berie na vedomie doteraz zaznamenané ťažkosti pri poskytovaní štátnej pomoci na obnovu flotíl v najvzdialenejších regiónoch. V záujme udržateľného rozvoja týchto regiónov sa Komisia usiluje pomáhať členským štátom zlepšovať zber vedeckých údajov potrebných na dosiahnutie súladu s podmienkami účasti stanovenými v usmerneniach o štátnej pomoci, a to s cieľom uľahčiť uplatňovanie usmernení týkajúcich sa preskúmania štátnej pomoci v sektore rybolovu a akvakultúry v najvzdialenejších regiónoch.

Vyhlásenie Komisie

Komisia v kontexte programovania fondu ENRAF na obdobie 2021 – 2027 aktívne podporí členské štáty, aby maximalizovali použitie opatrení zahrnutých v ich programoch, najmä podľa článku 25 (ochrana biodiverzity a ekosystémov) s cieľom dosiahnuť celkový cieľ poskytovania ročných výdavkov v rámci VFR na boj proti strate biodiverzity, ochranu a obnovu ekosystémov, ako aj na ich udržiavanie ekosystémov v dobrom stave, a to takto: 7,5 % ročných výdavkov v rámci VFR na ciele v oblasti biodiverzity v roku 2024 a 10 % ročných výdavkov v rámci VFR na ciele v oblasti biodiverzity v rokoch 2026 a 2027. Komisia bude pravidelne monitorovať úroveň týchto výdavkov na základe celkových oprávnených výdavkov oznámených prijímateľmi riadiacemu orgánu, ako aj na základe údajov predložených členským štátom. Keď z monitorovania vyplynie, že sa pri plnení celkového cieľa nedosiahol dostatočný pokrok, Komisia bude v rámci výročného hodnotiaceho zasadnutia aktívne spolupracovať s členskými štátmi s cieľom prijať nápravné opatrenia vrátane zmeny programu.

(1) Ú. v. EÚ C 110, 22.3.2019, s. 104.
(2) Ú. v. EÚ C 361, 5.10.2018, s. 9.
(3) Ú. v. EÚ C 116, 31.3.2021, s. 81.


Fond pre azyl, migráciu a integráciu 2021 – 2027 ***II
PDF 123kWORD 43k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2021 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu (06486/2/2021 – C9-0225/2021 – 2018/0248(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (06486/2/2021 – C9-0225/2021),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0471),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0224/2021),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 184.
(2) Ú. v. EÚ C 23, 21.1.2021, s. 356.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia