Kazalo 
Sprejeta besedila
Torek, 6. julij 2021 - Strasbourg
Racionalizacija ukrepov za realizacijo TEN-T ***II
 Uporaba tehnologij za obdelavo podatkov za namene boja proti spolni zlorabi otrok na spletu (začasno odstopanje od Direktive 2002/58/ES) ***I
 Priznavanje potrdil tretjih držav na področju plovbe po celinskih plovnih poteh ***I
 Predlog spremembe proračuna št. 3/2021: presežek iz proračunskega leta 2020
 Agencija Evropske unije za temeljne pravice ***
 Sporazum Interbus: Protokol o mednarodnih linijskih in posebnih linijskih avtobusnih prevozih potnikov ***
 Sklad za notranjo varnost ***II
 Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ***II
 Sklad za azil, migracije in vključevanje 2021–2027 ***II

Racionalizacija ukrepov za realizacijo TEN-T ***II
PDF 118kWORD 44k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2021 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o racionalizaciji ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) (10537/1/2020 – C9-0215/2021 – 2018/0138(COD))
P9_TA(2021)0318A9-0223/2021

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (10537/1/2020 – C9‑0215/2021),

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj češkega senata, nemškega zveznega parlamenta, irskega parlamenta in švedskega parlamenta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. oktobra 2018(1)

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 7. februarja 2019(2),

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi(3) o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0277),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 74(4) Poslovnika,

–  ob upoštevanju člena 67 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za promet in turizem (A9‑0223/2021),

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 62, 15.2.2019, str. 269.
(2) UL C 168, 16.5.2019, str. 91.
(3) UL C 449, 23.12.2020, str. 576.


Uporaba tehnologij za obdelavo podatkov za namene boja proti spolni zlorabi otrok na spletu (začasno odstopanje od Direktive 2002/58/ES) ***I
PDF 125kWORD 51k
Resolucija
Besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2021 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o začasnem odstopanju od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe tehnologij s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za obdelavo osebnih in drugih podatkov za namen boja proti spolni zlorabi otrok na spletu (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))
P9_TA(2021)0319A9-0258/2020

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0568),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 16(2) in 114(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0288/2020),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 29. oktobra 2020(1),

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor na podlagi člena 74(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 21. maja 2021, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A9-0258/2020),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 6. julija 2021 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2021/... Evropskega parlamenta in Sveta o začasnem odstopanju od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES glede uporabe tehnologij s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za obdelavo osebnih in drugih podatkov za namene boja proti spolni zlorabi otrok na spletu

P9_TC1-COD(2020)0259


(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2021/1232.)

(1) UL C 10, 11.1.2021, str. 63.


Priznavanje potrdil tretjih držav na področju plovbe po celinskih plovnih poteh ***I
PDF 124kWORD 44k
Resolucija
Besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2021 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/2397 glede prehodnih ukrepov za priznavanje potrdil tretjih držav (COM(2021)0071 – C9-0026/2021 – 2021/0039(COD))
P9_TA(2021)0320A9-0210/2021

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2021)0071),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0026/2021),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 24. marca 2021(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 30. junija 2021, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A9-0210/2021),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 6. julija 2021 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2021/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/2397 glede prehodnih ukrepov za priznavanje potrdil tretjih držav

P9_TC1-COD(2021)0039


(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi (EU) 2021/1233.)

(1) UL C 220, 9.6.2021, str. 87.


Predlog spremembe proračuna št. 3/2021: presežek iz proračunskega leta 2020
PDF 121kWORD 44k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2021 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 3 k splošnemu proračunu za leto 2021: vključitev presežka iz proračunskega leta 2020 (09904/2021 – C9-0232/2021 – 2021/0102(BUD))
P9_TA(2021)0321A9-0218/2021

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(1) in zlasti člena 44 Uredbe,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021, ki je bil dokončno sprejet dne 18. decembra 2020(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2020/2093 z dne 17. decembra 2020 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027(3) (v nadaljnjem besedilu: uredba o večletnem finančnem okviru),

–  ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 16. decembra 2020 med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju ter novih virih lastnih sredstev, vključno s časovnim načrtom za uvedbo novih virov lastnih sredstev(4),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2020/2053 z dne 14. decembra 2020 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije(5),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 3/2021, ki ga je Komisija sprejela dne 15. aprila 2021 (COM(2021)0270),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 3/2021, ki ga je Svet sprejel 21. junija 2021 in ga istega dne posredoval Parlamentu (09904/2021 – C9-0232/2021),

–  ob upoštevanju člena 94 in 96 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0218/2021),

A.  ker je cilj predloga spremembe proračuna št. 3/2021, da se v proračun za leto 2021 vključi presežek iz proračunskega leta 2020, ki znaša 1 768 617 610 EUR;

B.  ker sta glavna elementa tega presežka pozitivna realizacija (prihodki) v višini 1 647,3 milijona EUR in neporabljena sredstva (odhodki) v višini 121,3 milijona EUR;

C.  ker je na prihodkovni strani presežek predvsem posledica pobranih carin, katerih znesek je bil višji od pričakovanega;

D.  ker je nezadostno izvrševanje plačil Komisije pri odhodkih znašalo 100,98 milijona EUR za leto 2020 (od tega 61,7 milijona EUR v okviru razdelka 5 – Uprava, kar je mogoče pripisati izjemnim okoliščinam v zvezi s pandemijo COVID-19, ki so neposredno vplivale na število službenih potovanj, sej, pripravništev in zaposlitev), nezadostno izvrševanje plačil drugih institucij pa je znašalo 120,38 milijona EUR;

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 3/2021, kot ga je predložila Komisija in ki je namenjen zgolj temu, da se presežek iz leta 2020 v višini 1 768 617 610  EUR vključi v proračun v skladu s členom 18(3) finančne uredbe in stališčem Sveta o tem predlogu;

2.  ponavlja svoje stališče, da bi bilo treba vsa razpoložljiva sredstva in neporabljen denar v proračunu Unije, vključno s presežkom, uporabiti za hitro finančno pomoč tistim, ki jih je pandemija COVID-19 najbolj prizadela; v zvezi s tem poziva države članice, naj pričakovano zmanjšanje prispevkov iz naslova BND, ki izhaja iz presežka iz leta 2020, v celoti namenijo vključitvi ukrepov, povezanih z obvladovanjem posledic pandemije COVID-19, v proračun, ter za okrevanje in odpornost Unije, da bi zagotovili optimalno dodelitev sredstev;

3.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 3/2021;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 2/2021 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, drugim zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(2) UL L 433 I, 22.12.2020, str. 23.
(3) UL L 433 I, 22.12.2020, str. 11.
(4) UL L 433 I, 22.12.2020, str. 28.
(5) UL L 424, 15.12.2020, str. 1.


Agencija Evropske unije za temeljne pravice ***
PDF 112kWORD 42k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2021 o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 168/2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice (09827/2021 – C9-0243/2021 – 2020/0112(APP))
P9_TA(2021)0322A9-0227/2021

(Posebni zakonodajni postopek – odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka uredbe Sveta (09827/2021),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 352 Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0243/2021),

–  ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 20. maja 2021 o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 168/2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice(1),

–  ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 52(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A9-0227/2021),

1.  odobri osnutek uredbe Sveta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) Sprejeta besedila, P9_TA(2021)0258.


Sporazum Interbus: Protokol o mednarodnih linijskih in posebnih linijskih avtobusnih prevozih potnikov ***
PDF 114kWORD 43k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2021 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola k Sporazumu o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) glede mednarodnih linijskih in posebnih linijskih avtobusnih prevozov potnikov (11441/2020 – C9-0027/2021 – 2020/0258(NLE))
P9_TA(2021)0323A9-0176/2021

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (11441/2020),

–  ob upoštevanju osnutka Protokola k Sporazumu o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) glede mednarodnih linijskih in posebnih linijskih avtobusnih prevozov potnikov (11442/2020),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 91 in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0027/2021),

–  ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za promet in turizem (A9-0176/2021),

1.  odobri sklenitev Protokola;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.


Sklad za notranjo varnost ***II
PDF 117kWORD 43k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2021 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost (06488/1/2021 – C9-0227/2021 – 2018/0250(COD))
P9_TA(2021)0324A9-0221/2021

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (06488/1/2021 – C9-0227/2021),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. oktobra 2018(1),

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi(2) o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0472),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 74(4) Poslovnika,

–  ob upoštevanju člena 67 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A9-0221/2021),

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 62, 15.2.2019, str. 189.
(2) UL C 23, 21.1.2021, str. 451.


Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ***II
PDF 126kWORD 46k
Resolucija
Priloga
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2021 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004 (06975/3/2021 – C9-0224/2021 – 2018/0210(COD))
P9_TA(2021)0325A9-0222/2021

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (06975/3/2021 – C9-0224/2021),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 12. decembra 2018(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 16. maja 2018(2),

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi(3) o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2018)0390),

–  ob upoštevanju člena 294(7) in člena 42, člena 43(2), člena 91(1), člena 100(2), člena 173(3), člena 175, člena 188, člena 192(1), člena 194(2), člena 195(2) ter člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 74(4) Poslovnika,

–  ob upoštevanju člena 67 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za ribištvo (A9-0222/2021),

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  odobri skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej resoluciji;

3.  se seznanja s skupno izjavo Sveta in Komisije ter z izjavami Komisije, priloženimi tej resoluciji;

4.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

6.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCJI

Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije

Evropski parlament, Svet in komisija priznavajo, da je treba nujno pospešiti ukrepe za varstvo in ohranjanje morskih in obalnih ekosistemov ter biotske raznovrstnosti. Tri institucije se strinjajo, da bodo za boj proti izgubi biotske raznovrstnosti, zaščito in obnovo ekosistemov in/ali njihovo ohranjanje v dobrem stanju potrebne znatne javne in zasebne naložbe na nacionalni in evropski ravni ter da bi bilo treba znatni delež odhodkov ESPRA vložiti v biotsko raznovrstnost. Strinjajo se tudi, da bo komisija v okviru načrtovanja programov ESPRA za obdobje 2021–2027 sodelovala z državami članicami, da bi dosegla splošni cilj porabe na področju biotske raznovrstnosti, kot je poudarjeno v uvodni izjavi 15.

Skupna izjava Sveta in Komisije

Svet in Komisija sta še naprej zavezana, da se skušata izogniti prekinitvi ribolovnih dejavnosti v okviru sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, saj si prizadevata za pravočasno obnovitev sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njihovih protokolov o izvajanju.

Izjava Komisije

Komisija je sprejela upravičenost naložb v ribiška plovila v zvezi z nadzorom in izvrševanjem ribištva, ne glede na to, ali so obvezne ali ne, in to za vsa ribiška plovila Unije. Meni, da bodo te naložbe državam članicam omogočile, da v celoti izkoristijo finančna sredstva, ki so na voljo v okviru ESPRA za nadzor in izvrševanje, izpolnijo svoje obveznosti v skladu z uredbo o nadzoru in drugimi pravili skupne ribiške politike ter znatno izboljšajo kulturo skladnosti v ribiškem sektorju. Poleg tega Komisija pričakuje, da bosta Evropski parlament in Svet v okviru sedanjega pregleda uredbe o nadzoru podprla posodobitev obstoječih orodij nadzora in uporabo novih tehnologij, kot jih je predlagala Komisija. To pomeni zlasti uvedbo pametnih rešitev za sledenje malim plovilom in poročanje o njihovem ulovu, namestitev sistemov za stalno spremljanje moči motorja, prehod na popolnoma digitalizirane sisteme sledljivosti, ki zajemajo vse ribiške proizvode (sveže, zamrznjene in predelane), ter uvedbo obveznih elektronskih sistemov za daljinsko spremljanje na krovu ribiških plovil, ki temeljijo na oceni tveganja, kot edinega učinkovitega sredstva za nadzor izvajanja obveznosti iztovarjanja ter prilova in zavržkov občutljivih vrst.

Izjava Komisije

Komisija je seznanjena s težavami, ki so se doslej pojavile pri dodeljevanju državne pomoči za obnovo ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah. Za trajnostni razvoj teh regij si bo Komisija prizadevala pomagati državam članicam pri izboljšanju zbiranja znanstvenih podatkov, potrebnih za izpolnjevanje pogoja za upravičenost iz smernic o državni pomoči, da se sektorju ribištva in akvakulture v najbolj oddaljenih regijah olajša uporaba smernic za pregled državne pomoči.

Izjava Komisije

Komisija bo v okviru načrtovanja programov ESPRA za obdobje 2021–2027 dejavno spodbujala države članice, naj čim bolj izkoristijo ukrepe, vključene v njihove programe, zlasti v skladu s členom 25 (varstvo biotske raznovrstnosti in ekosistemov), da bi dosegle splošni cilj zagotavljanja letne porabe v okviru večletnega finančnega okvira za spopadanje z izgubo biotske raznovrstnosti, zaščito in obnovo ekosistemov ter ohranjanje ekosistemov v dobrem stanju, kot sledi: 7,5 % letne porabe v večletnem finančnem okviru za cilje biotske raznovrstnosti v letu 2024 in 10 % letne porabe v večletnem finančnem okviru za cilje biotske raznovrstnosti v letih 2026 in 2027. Komisija bo redno spremljala raven te porabe na podlagi skupnih upravičenih odhodkov, ki jih upravičenci prijavijo organu upravljanja, in podatkov, ki jih predloži država članica. Kadar spremljanje pokaže nezadosten napredek pri doseganju splošnih ambicij, bo Komisija dejavno sodelovala z državami članicami na letnem pregledovalnem sestanku, da bi sprejela popravne ukrepe, tudi spremembo programa.

(1) UL C 110, 22.3.2019, str. 104.
(2) UL C 361, 5.10.2018, str. 9.
(3) UL C 116, 31.3.2021, str. 81.


Sklad za azil, migracije in vključevanje 2021–2027 ***II
PDF 117kWORD 43k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2021 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje (06486/2/2021 – C9-0225/2021 – 2018/0248(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (06486/2/2021 – C9-0225/2021),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. oktobra 2018(1),

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi(2) o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0471),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor na podlagi člena 74(4) Poslovnika,

–  ob upoštevanju člena 67 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A9-0224/2021),

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 62, 15.2.2019, str. 184.
(2) UL C 23, 21.1.2021, str. 356.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov