Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 - Στρασβούργο
Δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης
 Παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (πράξη Magnitsky της ΕΕ)
 Ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ***I
 Γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030 ***I
 Ένας νέος ΕΧΕ για την έρευνα και την καινοτομία
 Αριθμητική σύνθεση των ειδικών επιτροπών και της εξεταστικής επιτροπής
 Η περίπτωση του Ahmadreza Djalali στο Ιράν
 Χονγκ Κονγκ, ιδίως η περίπτωση της Apple Daily
 Η θανατική ποινή στη Σαουδική Αραβία, ιδίως οι περιπτώσεις των Mustafa Hashem al-Darwish και Abdullah al-Howaiti
 Επανεξέταση του μακροοικονομικού νομοθετικού πλαισίου
 Η κατάσταση στη Νικαράγουα
 Η καταστολή της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, ιδίως του HDP
 Δημιουργία προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών της Ανταρκτικής (ΠΘΠ) και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Νοτίου Ωκεανού
 Παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών ΛΟΑΤΚΙ στην Ουγγαρία ως απόρροια των νομοθετικών αλλαγών που εγκρίθηκαν από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο

Δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης
PDF 172kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2021 σχετικά με τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης (2021/2071(INI))
P9_TA(2021)0348A9-0226/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης(1) («ο κανονισμός»),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Ιουνίου 2021 σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 περί αιρεσιμότητος(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, τη διοργανική συμφωνία, το μέσο ανάκαμψης της ΕΕ και τον κανονισμό για το κράτος δικαίου(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092, μηχανισμός αιρεσιμότητας για το κράτος δικαίου(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο «Έκθεση του 2020 για το κράτος δικαίου – Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2020)0580),

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για τη διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ (COM(2017)0835),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(5) (δημοσιονομικός κανονισμός),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0226/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός αιρεσιμότητας που ορίζεται στον κανονισμό αποτελούσε μέρος της συνολικής πολιτικής συμφωνίας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027, το σχέδιο ανάκαμψης Next Generation EU και την απόφαση για τους ιδίους πόρους(6), και δεν θα πρέπει να καθυστερήσει στην εφαρμογή του, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των προαναφερθέντων μέσων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος του ΠΔΠ 2021-2027 και του Next Generation EU αντιπροσωπεύει έναν ιστορικά πρωτόγνωρο προϋπολογισμό για την ΕΕ, ο οποίος αποσκοπεί στη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης της ΕΕ μετά τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και απαιτεί, επομένως, περισσότερο από ποτέ, την έγκαιρη και ορθή εφαρμογή των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό, ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμόρφωση με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021 και είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και άμεσα εφαρμόσιμος σε όλα τα κράτη μέλη από την ημερομηνία αυτή για όλες τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μετά την έναρξη ισχύος του·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αποφάσισε να συμμορφωθεί με τα μη δεσμευτικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 2020 και δήλωσε ότι θα αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του κανονισμού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να εγκρίνει τις κατευθυντήριες γραμμές το αργότερο έως την 1η Ιουνίου 2021 και κατόπιν διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα «Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» θα συζητηθεί στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, επιτρέποντας έναν ενδελεχή προβληματισμό σχετικά με τα εργαλεία της Ένωσης για την παρακολούθηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των αξιών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κράτους δικαίου·

1.  εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η Επιτροπή αποφάσισε να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του κανονισμού· επαναλαμβάνει εκ νέου την άποψή του ότι το κείμενο του κανονισμού είναι σαφές και δεν απαιτεί καμία πρόσθετη ερμηνεία προκειμένου να εφαρμοστεί, και ότι οι συννομοθέτες δεν έχουν εκχωρήσει στην Επιτροπή καμία αρμοδιότητα για τον σκοπό αυτό· λαμβάνει υπόψη το σχέδιο κειμένου των κατευθυντήριων γραμμών που κοινοποίησε η Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη·

2.  επισημαίνει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι νομικά δεσμευτικές· εκφράζει απογοήτευση για το γεγονός ότι η Επιτροπή παρεκκλίνει από τη συνήθη πρακτική της να συντάσσει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή μιας νομικής πράξης μόνο σε περιπτώσεις όπου η ίδια η εφαρμογή της πράξης επί ορισμένο χρονικό διάστημα καταδεικνύει πως υπάρχει ανάγκη καθοδήγησης· υπογραμμίζει ότι η διαδικασία ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καθυστερεί περαιτέρω την εφαρμογή του κανονισμού·

3.  υπενθυμίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δεν μπορούν να τροποποιήσουν, να επεκτείνουν ή να περιορίσουν το κείμενο του κανονισμού· τονίζει ότι, προκειμένου να αποφέρουν προστιθέμενη αξία, οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόζονται στην πράξη οι νομοθετικές διατάξεις του κανονισμού και, συνεπώς, να περιγράφουν έγκαιρα τη διαδικασία, τους ορισμούς και τη μεθοδολογία που θα εφαρμόζει η Επιτροπή·

4.  εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν τήρησε την προθεσμία που είχε θέσει το Κοινοβούλιο για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του κανονισμού έως την 1η Ιουνίου 2021, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στις 23 Ιουνίου 2021 ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου κάλεσε την Επιτροπή να αναλάβει δράση, βάσει του άρθρου 265 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και να διασφαλίσει την πλήρη και άμεση εφαρμογή του κανονισμού·

5.  πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν έχει χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τον χρόνο από την έναρξη ισχύος του κανονισμού· καλεί την Επιτροπή να αποφύγει τυχόν περαιτέρω καθυστερήσεις στην εφαρμογή του κανονισμού και να ερευνήσει γρήγορα και διεξοδικά τυχόν παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη οι οποίες επηρεάζουν ή απειλούν να επηρεάσουν σοβαρά κατά επαρκώς άμεσο τρόπο τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· επαναλαμβάνει ότι η κατάσταση σε ορισμένα κράτη μέλη ήδη δικαιολογεί άμεση δράση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού, μέσω γραπτής κοινοποίησης προς τα εν λόγω κράτη μέλη και σχετικής ενημέρωσης του Κοινοβουλίου·

6.  υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την περίοδο 2019-2024 ανέφεραν πως «δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός όσον αφορά την υπεράσπιση των βασικών μας αξιών» και ότι θα είναι εγγυημένη η χρήση ολόκληρης της εργαλειοθήκης της Ένωσης σε επίπεδο ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή «ασκεί τα καθήκοντά της με πλήρη ανεξαρτησία» και τα μέλη της «δεν επιζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από κυβερνήσεις» σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 ΣΕΕ και το άρθρο 245 ΣΛΕΕ· υπενθυμίζει περαιτέρω ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 8 ΣΕΕ, η Επιτροπή «ευθύνεται έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο τακτικά και προορατικά τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο σχετικά με νέες και εν εξελίξει υποθέσεις υπό διερεύνηση, αρχής γενομένης από τις πρώτες υποθέσεις το συντομότερο δυνατόν·

8.  δεσμεύεται να ελέγχει εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του κανονισμού όποτε προκύπτουν ανησυχίες σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου σε κράτη μέλη, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του· επιδιώκει τη διοργάνωση τακτικών συνεδριάσεων για την παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονισμού στις αρμόδιες επιτροπές υπό την καθοδήγηση των εισηγητών· καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί εγκαίρως στον έλεγχο των αρμόδιων επί της ουσίας επιτροπών, παρέχοντας διεξοδικά στοιχεία·

Παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου

9.  υπογραμμίζει ότι ο κανονισμός εφαρμόζεται τόσο σε μεμονωμένες παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου όσο και σε «συστημικές» παραβιάσεις που είναι ευρέως διαδεδομένες ή είναι αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων πρακτικών ή παραλείψεων από δημόσιες αρχές, ή γενικών μέτρων που λαμβάνονται από τις εν λόγω αρχές·

10.  καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει στις κατευθυντήριες γραμμές ότι παραβιάσεις του κράτους δικαίου σε κράτος μέλος, οι οποίες προκύπτουν από αποφάσεις ή γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021, εξακολουθούν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού εφόσον τα αποτελέσματά τους εξακολουθούν να ισχύουν·

11.  εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στον κατάλογο των ενδεικτικών παραβιάσεων των αρχών του κράτους δικαίου που καθορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει πιθανά περιστατικά παραβιάσεων στα κράτη μέλη, οι οποίες περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι άλλες πρακτικές ή παραλείψεις από τις δημόσιες αρχές μπορεί να είναι επίσης σημαντικές· επισημαίνει ότι η έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου περιέχει ήδη ενδείξεις παραβιάσεων σε διάφορα κράτη μέλη, που μπορεί να είναι αρκετά σημαντικές ώστε να δικαιολογούν την ενεργοποίηση του κανονισμού·

12.  επισημαίνει ότι οι τύποι συμπεριφοράς των οντοτήτων των κρατών μελών οι οποίοι σχετίζονται με την εφαρμογή του καθεστώτος αιρεσιμότητας που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού δεν αποκλείουν τη δυνητική συνάφεια άλλων καταστάσεων ή συμπεριφορών από αρχές, που σχετίζονται με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

13.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας· υπενθυμίζει ότι η αναποτελεσματική ή μη έγκαιρη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την OLAF μπορεί να αποτελέσει λόγο για ανάληψη δράσης δυνάμει του κανονισμού· τονίζει ότι, στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η αποτελεσματική και έγκαιρη συνεργασία συνεπάγεται όχι μόνο την υποχρέωση των εθνικών αρχών να συνδράμουν και να στηρίξουν ενεργά τις ποινικές έρευνες και διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά και την υποχρέωση της εθνικής κυβέρνησης να διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι και οι εντεταλμένοι εισαγγελείς της διορίζονται εγκαίρως και αμερόληπτα· θεωρεί επίσης ότι η συστηματική έλλειψη παρακολούθησης των συστάσεων της OLAF μπορεί να συνιστά παράλειψη σύμφωνα με τον κανονισμό·

14.  υπενθυμίζει ότι ο εντοπισμός παραβιάσεων των αρχών του κράτους δικαίου απαιτεί αντικειμενική, αμερόληπτη, δίκαιη και ενδελεχή ποιοτική αξιολόγηση από την Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις σχετικές πληροφορίες από διαθέσιμες πηγές και αναγνωρισμένα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχετικών εθνικών και διεθνών δικαστηρίων όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής για το κράτος δικαίου και του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης, των σχετικών εκθέσεων της OLAF και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς και τα συμπεράσματα και τις συστάσεις σχετικών διεθνών οργανισμών και δικτύων, συμπεριλαμβανομένων οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης όπως η ομάδα κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς (GRECO) και η Επιτροπή της Βενετίας, ιδίως δε ο νομικός κατάλογος ελέγχου της, και των ευρωπαϊκών δικτύων ανώτατων δικαστηρίων και δικαστικών συμβουλίων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα συλλέγει, θα αναλύει και θα αξιολογεί τις εν λόγω πληροφορίες κατά τη στοιχειοθέτηση υποθέσεων·

15.  θεωρεί, ειδικότερα, ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου, ως αντικειμενική, αμερόληπτη, δίκαιη και ποιοτική αξιολόγηση των παραβιάσεων των αρχών του κράτους δικαίου, αποτελεί καίρια πηγή πληροφοριών για την αξιολόγηση εκ μέρους της Επιτροπής δυνάμει του κανονισμού· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεσή της για το κράτος δικαίου ένα τμήμα αφιερωμένο στις υποθέσεις στις οποίες οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου σε ένα κράτος μέλος θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με επαρκώς άμεσο τρόπο, και να αποσαφηνίσει στις κατευθυντήριες γραμμές τον τρόπο με τον οποίο η ετήσια έκθεση θα χρησιμοποιείται συστηματικά για την αξιολόγηση εκ μέρους της Επιτροπής δυνάμει του κανονισμού·

16.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει ένα σαφές, ακριβές και φιλικό προς τον χρήστη σύστημα υποβολής καταγγελιών και να θέσει προθεσμίες για τις απαντήσεις της Επιτροπής στις καταγγελίες· επισημαίνει ότι η κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων ΜΚΟ και των πολιτών, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του κράτους δικαίου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και θα πρέπει επομένως να συμμετέχει στην καταγγελία τους· υπενθυμίζει την ανάγκη εφαρμογής του κανονισμού κατά τρόπο που να διασφαλίζει την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2019/1937(7)·

17.  υπενθυμίζει ότι τα μέτρα δυνάμει του κανονισμού λαμβάνονται στις περιπτώσεις όπου οι παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου σε ένα κράτος μέλος επηρεάζουν ή απειλούν σοβαρά να επηρεάσουν κατά επαρκώς άμεσο τρόπο τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι αυτό προϋποθέτει μια ολοκληρωμένη, προορατική προσέγγιση της Επιτροπής βάσει επικινδυνότητας, για την προστασία των δαπανών της Ένωσης ακόμη και πριν από την πραγματοποίηση των πληρωμών·

18.  υπενθυμίζει ότι το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού καλύπτει τις δραστηριότητες όλων των κρατικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών των κρατών μελών που έχουν συσταθεί ως φορείς δημοσίου δικαίου ή ως φορείς ιδιωτικού δικαίου στους οποίους έχει ανατεθεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, όπως ορίζεται στον δημοσιονομικό κανονισμό· επισημαίνει ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στο είδος διακυβέρνησης μιας οντότητας στην οποία έχει ανατεθεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας σε κράτος μέλος δεν μπορεί να την απαλλάξει από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τον κανονισμό·

Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης

19.  τονίζει τη σαφή σύνδεση μεταξύ του σεβασμού στο κράτος δικαίου και της αποτελεσματικής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης: οικονομία, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, όπως ορίζεται στον δημοσιονομικό κανονισμό· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού, «η Επιτροπή επαληθεύει αν έχει τηρηθεί το εφαρμοστέο δίκαιο και, εφόσον απαιτείται, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης»·

20.  υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός παρέχει σαφή ορισμό του κράτους δικαίου, ο οποίος πρέπει να νοείται σε συνάρτηση με τις άλλες αξίες και αρχές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της απαγόρευσης των διακρίσεων· θεωρεί ότι οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτούμενων από το κράτος διακρίσεων εις βάρος μειονοτήτων και των επιθέσεων κατά της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, έχουν αντίκτυπο στα έργα που αποφασίζουν τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν με κονδύλια της Ένωσης και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να έχουν επαρκώς άμεσο αντίκτυπο στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη το γεγονός αυτό στις κατευθυντήριες γραμμές της·

21.  υπενθυμίζει ότι τα μέτρα δυνάμει του κανονισμού είναι αναγκαία ιδίως, αλλά όχι μόνο, σε περιπτώσεις στις οποίες άλλες διαδικασίες που ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων και σε άλλες τομεακές νομοθετικές πράξεις δεν θα επέτρεπαν την αποτελεσματικότερη προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης· τονίζει ότι αυτό δεν σημαίνει πως ο κανονισμός πρέπει να θεωρείται «έσχατη λύση», αλλά ότι η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού, οι οποίες επιλέγονται κατά περίπτωση και χρησιμοποιούνται παράλληλα αν χρειαστεί, ανάλογα με την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει τον τρόπο λειτουργίας και τα διαδικαστικά και τεχνικά πρότυπα που θα χρησιμοποιήσει για την επιλογή των μέσων που θα εφαρμόσει·

22.  επισημαίνει ότι ο κανονισμός καλύπτει όλα τα ταμεία της Ένωσης και εφαρμόζεται σε «συστημικές» παραβιάσεις, καθώς και σε περιπτώσεις σοβαρού κινδύνου για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, οι οποίες μπορεί να είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν με άλλες ενωσιακές διαδικασίες που εφαρμόζονται μόνο σε ειδικά προγράμματα δαπανών και σχετίζονται με επιπτώσεις που έχουν ήδη προκύψει για τον προϋπολογισμό· υπογραμμίζει ότι ο κανονισμός είναι η μόνη νομοθετική πράξη της ΕΕ που συνδέει τον σεβασμό του κράτους δικαίου με τον προϋπολογισμό της ΕΕ· θεωρεί, επομένως, ότι οι μοναδικές διατάξεις του θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως ώστε να διασφαλίζεται επίσης συμπληρωματική προστασία του κράτους δικαίου πέραν των οικονομικών της ΕΕ·

23.  υπογραμμίζει ότι οι «συστημικές» παραβιάσεις, για παράδειγμα εκείνες που επηρεάζουν τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος, την ανεξαρτησία των δικαστών και του δικαστικού σώματος ή την ουδετερότητα των δημόσιων αρχών, ή την ορθή λειτουργία οντοτήτων εντεταλμένων να προλαμβάνουν και να καταπολεμούν τη διαφθορά, την απάτη, τη φοροδιαφυγή και τις συγκρούσεις συμφερόντων, ή παραβιάζουν την αρχή της μη οπισθοδρόμησης(8), έχουν γενικά επαρκώς άμεσο αντίκτυπο στην ορθή διαχείριση, δαπάνη και παρακολούθηση των κονδυλίων της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τα κριτήρια για τον καθορισμό μέτρων σε περίπτωση συστημικών παραβιάσεων·

Έγκριση μέτρων

24.  υπενθυμίζει ότι τα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού καθορίζουν όλα τα στάδια και ακριβές χρονοδιάγραμμα για την έγκριση και την άρση μέτρων στο πλαίσιο του κανονισμού· υπογραμμίζει ότι η διαδικασία για τη θέσπιση και την άρση μέτρων τηρεί τις αρχές της αντικειμενικότητας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών, και πρέπει να διεξάγεται με χρήση αμερόληπτης και τεκμηριωμένης προσέγγισης·

25.  επισημαίνει ότι το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού προβλέπει τη δυνατότητα της Επιτροπής να ζητεί πρόσθετες πληροφορίες για την αξιολόγησή της τόσο πριν όσο και μετά την αποστολή της γραπτής κοινοποίησης· τονίζει ότι τα εν λόγω αιτήματα πριν από τη γραπτή κοινοποίηση θα πρέπει να παραμείνουν έκτακτα και εφάπαξ, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την έγκριση των μέτρων που προβλέπονται στον κανονισμό·

26.  υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο δεσμεύεται να αποφασίζει βάσει οποιασδήποτε πρότασης της Επιτροπής για τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων δυνάμει του κανονισμού εντός προθεσμίας ενός μηνός η οποία μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες κατ’ ανώτατο όριο σε εξαιρετικές περιστάσεις· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει πως οι προθεσμίες αυτές τηρούνται πλήρως για την έγκαιρη λήψη απόφασης· καλεί την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλίσει μια εναρμονισμένη προσέγγιση και συνεπή εφαρμογή της δημοσιονομικής αιρεσιμότητας σε όλες τις Γενικές Διευθύνσεις της·

27.  πιστεύει ότι η διαφάνεια είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των κρατών μελών και των πολιτών στον μηχανισμό αιρεσιμότητας· υπογραμμίζει ότι η αξιολόγηση μεμονωμένων ή συστημικών παραβιάσεων των αρχών του κράτους δικαίου απαιτεί αμερόληπτη, δίκαιη και αντικειμενική μεταχείριση των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων αμερόληπτων και τεκμηριωμένων ερευνών· επισημαίνει ότι κάθε στάδιο της διαδικασίας που καθορίζεται στον κανονισμό θα πρέπει, επομένως, να λαμβάνει χώρα με πλήρη διαφάνεια· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει τους κανόνες και τις αρχές διαφάνειας που θα εφαρμόζει κατά την ενεργοποίηση του μηχανισμού αιρεσιμότητας·

28.  υπενθυμίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του κανονισμού θα πρέπει να είναι αναλογικά, μέσα από το πρίσμα των πραγματικών ή δυνητικών επιπτώσεων στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης ή στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με συνεκτίμηση της φύσης, της διάρκειας, της σοβαρότητας και της έκτασης των παραβιάσεων των αρχών του κράτους δικαίου· θεωρεί ότι, σε γενικές γραμμές, η σοβαρότητα αυτού του αντικτύπου θα αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα των παραβιάσεων·

Προστασία των τελικών αποδεκτών και των δικαιούχων

29.  υπενθυμίζει ότι, δυνάμει του κανονισμού, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται δεόντως το έννομο συμφέρον των τελικών αποδεκτών και δικαιούχων·

30.  υπενθυμίζει ότι, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση έγκρισης των μέτρων, η επιβολή κατάλληλων μέτρων δυνάμει του κανονισμού δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών έναντι των νόμιμων τελικών αποδεκτών ή δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης για πραγματοποίηση πληρωμών·

31.  τονίζει ότι σε περιπτώσεις όπως η σοβαρή διαφθορά, ο νεποτισμός, η συστημική απάτη, οι αθέμιτοι δεσμοί με πολιτικά κόμματα και οι συγκρούσεις συμφερόντων, και ιδίως σε υποθέσεις που εντοπίζονται από το σύστημα έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού (EDES) το οποίο προβλέπεται στον δημοσιονομικό κανονισμό ή που ερευνώνται από την OLAF ή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί προσεκτικά, κατά περίπτωση, κατά πόσον οι πληρωμές προς τους τελικούς αποδέκτες και δικαιούχους θα πρέπει να συνεχιστούν ή όχι·

32.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει το άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού και να δημιουργήσει γρήγορα ιστότοπο ή διαδικτυακή πύλη με πληροφορίες και καθοδήγηση προς όφελος των τελικών αποδεκτών ή των δικαιούχων, και με κατάλληλα εργαλεία, ώστε αυτοί να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση της νομικής υποχρέωσης συνέχισης καταβολής πληρωμών μετά την έγκριση μέτρων δυνάμει του παρόντος κανονισμού, όπως ένα απλό, εύχρηστο και δομημένο έντυπο καταγγελίας· καλεί την Επιτροπή να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσει έναν αποδοτικό και αποτελεσματικό συμμορφούμενο μηχανισμό για τους αιτούντες, τους αποδέκτες και τους δικαιούχους·

33.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τα μέτρα στο πλαίσιο του κανονισμού επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για πληρωμές νόμιμων απαιτήσεων προς τους δικαιούχους· υπενθυμίζει επίσης ότι τα κράτη μέλη στα οποία απευθύνονται τα εν λόγω μέτρα πρέπει να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις τους έναντι των τελικών αποδεκτών ή των δικαιούχων·

34.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει όλες τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, μεταξύ άλλων με τη χρήση εργαλείων ψηφιακής ιχνηλάτησης, και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι κάθε νόμιμα οφειλόμενο ποσό από κυβερνητικούς φορείς ή κράτη μέλη καταβάλλεται πράγματι στους τελικούς αποδέκτες ή δικαιούχους, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται την πραγματοποίηση δημοσιονομικών διορθώσεων μέσω της μείωσης της στήριξης της Ένωσης σε προγράμματα σύμφωνα με τους εφαρμοστέους τομεακούς και δημοσιονομικούς κανόνες·

35.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις προτάσεις του Κοινοβουλίου στην τελική εκδοχή των κατευθυντήριων γραμμών·

o
o   o

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0287.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0360.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0103.
(5) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(6) Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2020, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ (ΕΕ L 424 της 15.12.2020, σ. 1).
(7) Οδηγία (EE) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17).
(8) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 20ής Απριλίου 2021, Repubblika v Il-Prim Ministru, C-896/19, ECLI:EU:C:2021:311, σκέψεις 59-64.


Παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (πράξη Magnitsky της ΕΕ)
PDF 160kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2021 σχετικά με το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (πράξη Magnitsky της ΕΕ) (2021/2563(RSP))
P9_TA(2021)0349B9-0371/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με μια συνεπή πολιτική έναντι καθεστώτων, κατά των οποίων η ΕΕ εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα, όταν οι ηγέτες αυτών προωθούν τα προσωπικά και εμπορικά τους συμφέροντα εντός των συνόρων της ΕΕ(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων(2),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του με ζητούμενο έναν μηχανισμό σε επίπεδο ΕΕ για την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων σε άτομα που εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματός του της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την αξιολόγηση των κυρώσεων της ΕΕ στο πλαίσιο των δράσεων και των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(3), του ψηφίσματός του της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την εξάλειψη των βασανιστηρίων στον κόσμο(4) και του ψηφίσματός του της 20ής Ιανουαρίου 2021 σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας – ετήσια έκθεση 2020(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2019(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες(7) και το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ(8),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (γνωστά ως κατεπείγοντα ψηφίσματα), σύμφωνα με το άρθρο 144 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το κεφάλαιο 2 του τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) σχετικά με την έγκριση κυρώσεων στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 ΣΕΕ σχετικά με τις αρχές της διεθνούς δράσης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 31 παράγραφος 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ΚΕΠΠΑ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 215 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την επιβολή κυρώσεων εις βάρος τόσο τρίτων χωρών όσο και φυσικών ή νομικών προσώπων, ομάδων και μη κρατικών οντοτήτων,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση 25 της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με την ανάγκη διασφάλισης των δικαιωμάτων των ατόμων ή οντοτήτων που θίγονται από περιοριστικά μέτρα της ΕΕ ή από μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της Επιτροπής και της ΑΠ/ΥΕ, της 19ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά των σοβαρών παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (JOIN(2020)0020),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/1999 του Συμβουλίου(9) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1998 του Συμβουλίου(10), της 7ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά σοβαρών παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/371 του Συμβουλίου της 2ας Μαρτίου 2021(11) και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/478 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021(12), για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1998 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά σοβαρών παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης(13),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας(14),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 18ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-2024,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, του 2012,

–  έχοντας υπόψη το καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1998 του Συμβουλίου (C(2020)9432),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και άλλες Συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς και την πολιτική διακήρυξη της ειδικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τις προκλήσεις και τα μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στις 2-4 Ιουνίου 2021,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα πρωτόκολλα αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της 26ης Απριλίου 2018 με τίτλο «Στοχευμένες κυρώσεις σε βάρος ατόμων λόγω σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – αντίκτυπος, τάσεις και προοπτικές σε επίπεδο ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του ποινικού τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας, της 26ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα(15),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (πράξη Magnitsky της ΕΕ) (O‑000047/2021 – B9‑0028/2021 και O‑000048/2021 – B9‑0029/2021),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 ΣΕΕ ορίζει ότι η δράση της Ένωσης έχει ως γνώμονα τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 215 ΣΛΕΕ, η ΕΕ εγκρίνει κυρώσεις, είτε ως μέτρα της ίδιας της ΕΕ (δηλαδή αυτόνομες κυρώσεις) και/ή για την εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σε περιπτώσεις όπου χώρες εκτός ΕΕ, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ομάδες ή μη κρατικές οντότητες δεν σέβονται το διεθνές δίκαιο ή τα ανθρώπινα δικαιώματα, ή ασκούν πολιτικές ή δράσεις που δεν συμμορφώνονται με το κράτος δικαίου ή τις δημοκρατικές αρχές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Ιανουαρίου 2021, με τίτλο «Ευρωπαϊκό οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα: ενίσχυση του ανοικτού χαρακτήρα, της ισχύος και της ανθεκτικότητας» (COM(2021)0032) αποτυπώνονται μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κυρώσεων της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι αυτές δεν καταστρατηγούνται ή υπονομεύονται και δημιουργώντας αποθετήριο ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις κυρώσεις, καθώς και χάρτη πορείας για τη μετάβαση από τον εντοπισμό συστημικής μη συμμόρφωσης με τις κυρώσεις της ΕΕ σε διαδικασίες επί παραβάσει ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολλανδική κυβέρνηση ξεκίνησε συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στα τέλη Νοεμβρίου 2018 σχετικά με ένα στοχευμένο καθεστώς κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ενέκρινε τελικά τη σχετική απόφαση και έναν κανονισμό για τη θέσπιση ενός παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις 7 Δεκεμβρίου 2020·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει συστηματικά τις περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ συχνά τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να θεσπίσουν κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων ατομικών κυρώσεων, κατά προσώπων που είναι ύποπτα για διάπραξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας ή σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά μπορεί να επιφέρει καταστροφικές επιπτώσεις στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συχνά υπονομεύει τη λειτουργία και τη νομιμότητα των θεσμών και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι καταχρήσεις και οι πράξεις συστημικής διαφθοράς που σχετίζονται με σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν θεσπίσει παρόμοια καθεστώτα κυρώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ χωρών που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις και συμμερίζονται τις αξίες των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου θα συνεισφέρει στον περαιτέρω συντονισμό της εφαρμογής στοχευμένων κυρώσεων και, ως εκ τούτου, στην πιο αποτελεσματική εφαρμογή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δρομολόγησε ένα παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων κατά της διαφθοράς στις 26 Απριλίου 2021·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (EU GHRSR) ως ουσιαστική προσθήκη στην εργαλειοθήκη της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εξωτερική πολιτική, η οποία ενισχύει τον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιτρέποντάς της να λαμβάνει περιοριστικά μέτρα κατά νομικών και φυσικών προσώπων που εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παντού στον κόσμο· τονίζει ότι το νέο καθεστώς πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης, συνεκτικής και σαφώς καθορισμένης στρατηγικής που θα λαμβάνει υπόψη τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι με τη στρατηγική θα πρέπει επίσης να επιδιώκεται ο προσδιορισμός συγκεκριμένων σημείων αναφοράς που συνδέονται με τους στόχους, και να περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο οι κυρώσεις μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξή τους· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο αποφάσισε να εφαρμόσει την ψηφοφορία με ομοφωνία αντί της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία κατά την έγκριση του νέου καθεστώτος, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την καθιέρωση ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία για την έγκριση κυρώσεων στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

2.  επικροτεί τον ορισμό του πεδίου εφαρμογής του καθεστώτος με κατάλογο συγκεκριμένων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη σεξουαλική και έμφυλη βία, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της, ώστε να συμπεριλάβει πράξεις διαφθοράς· παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την ευελιξία για την προσαρμογή της στις αναδυόμενες προκλήσεις και απειλές κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στην κατάχρηση κρατικών ή έκτακτων εξουσιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τους περιορισμούς της νόσου COVID-19 ή τη βία κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι κυρώσεις της ΕΕ στοχεύουν σε πρόσωπα που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν έχουν ως στόχο να επηρεάσουν την απόλαυση και άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον πληθυσμό·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση ότι η Επιτροπή θα προβεί το 2021 σε επανεξέταση των πρακτικών που παρακάμπτουν και υπονομεύουν τις κυρώσεις, καθώς και σε επανεξέταση των υφιστάμενων υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων για τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή των κυρώσεων· καλεί την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) να λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα της εν λόγω επανεξέτασης, προκειμένου να προτείνουν αντίστοιχες πρόσθετες νομοθετικές αλλαγές και κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής·

4.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το καθεστώς στοχεύει επίσης σε οικονομικούς και χρηματοδοτικούς παράγοντες διευκόλυνσης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στον ίδιο βαθμό· σε περίπτωση που οι πράξεις διαφθοράς δεν περιλαμβάνονται στην αναθεώρηση του υφιστάμενου καθεστώτος, καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να βασιστούν στη νομοθετική πρόταση του Ηνωμένου Βασιλείου για τους παγκόσμιους κανονισμούς για την επιβολή κυρώσεων κατά της διαφθοράς ή στον αμερικανικό νόμο Global Magnitsky Act ή στον καναδικό νόμο περί δικαιοσύνης για τα θύματα διεφθαρμένων αλλοδαπών υπαλλήλων, ή σε άλλα παρόμοια καθεστώτα, και να εγκρίνουν ενωσιακό καθεστώς κυρώσεων κατά της διαφθοράς προκειμένου να συμπληρωθεί η οδηγία της ΕΕ για το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

5.  χαιρετίζει την με παγκόσμιο πεδίο εφαρμογής πράξη Magnitsky των Ηνωμένων Πολιτειών του 2016 και τον ηγετικό ρόλο που διαδραμάτισε το νομοθέτημα αυτό στην έμπνευση άλλων διεθνών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, στις προσπάθειές της να διαφυλάξει τα ανθρώπινα δικαιώματα·

6.  χαιρετίζει τις πρώτες εκτελεστικές αποφάσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος, οι οποίες αποδεικνύουν τη δέσμευση της ΕΕ να αξιοποιήσει σωστά το νέο φιλόδοξο μέσο· ενθαρρύνει το Συμβούλιο να αξιοποιήσει πλήρως το μέσο αυτό προκειμένου να ενισχύσει τον αντίκτυπό του·

7.  είναι πεπεισμένο για την αποτελεσματικότητα του νέου καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων των αποτρεπτικών αποτελεσμάτων του· πιστεύει ακράδαντα ότι τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα όσον αφορά τον δικαστικό έλεγχο και τον κατάλληλο έλεγχο της εφαρμογής του αποτελούν αναπόσπαστο μέρος για τη διασφάλιση της νομιμότητας του καθεστώτος· τονίζει την ανάγκη τακτικής επανεξέτασης των καταχωρίσεων, σαφώς καθορισμένων και διαφανών κριτηρίων και μεθοδολογίας για την καταχώριση και διαγραφή από τον κατάλογο προσώπων ή οντοτήτων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, καθώς και κατάλληλων νομικών διαδικασιών μέσω των οποίων μπορεί να αμφισβητηθεί μια καταχώριση, προκειμένου να διασφαλιστούν ο ενδελεχής δικαστικός έλεγχος και τα δικαιώματα προσφυγής·

8.  καταδικάζει κάθε αντίμετρο που επιβάλλεται στην ΕΕ, στα θεσμικά της όργανα ή στα μέλη του κοινοβουλίου, των οργάνων ή των πολιτών της αποκλειστικά για την προώθηση και την προστασία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου μέσω του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι τα αντίποινα έχουν ως στόχο να αποτρέψουν την ΕΕ από το να συνεχίσει τις παγκόσμιες δράσεις της για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Συνθήκη: υπογραμμίζει την ανάγκη για ταχεία, ισχυρή και συντονισμένη αντίδραση της ΕΕ στις κυρώσεις αντιποίνων από τρίτες χώρες και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι διμερείς συμφωνίες με τις χώρες αυτές δεν υπονομεύουν του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ή την αξιοπιστία της ΕΕ στην εξωτερική πολιτική εν γένει·

9.  τονίζει ότι πρέπει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να ερμηνεύουν, να εξηγούν και να επιβάλλουν την εφαρμογή κυρώσεων με τον ίδιο συνεπή και ταχύ τρόπο· παροτρύνει την Επιτροπή, στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να διασφαλίσει ότι οι εθνικές κυρώσεις για την παραβίαση των κυρώσεων της ΕΕ είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές· θεωρεί ότι οποιαδήποτε αδυναμία λήψης κατάλληλων μέτρων σε καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από διαρκείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα υπονόμευε τη στρατηγική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολιτική κυρώσεων και την αξιοπιστία της· πιστεύει ότι ένας κεντρικός εποπτικός μηχανισμός για την εφαρμογή και τη συμμόρφωση είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση αυστηρότερης επιβολής κυρώσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση ότι η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός αποθετηρίου πληροφοριών σχετικά με τις κυρώσεις και την κατάρτιση χάρτη πορείας (που θα περιλαμβάνει κριτήρια και χρονοδιάγραμμα) για τη μετάβαση από τον εντοπισμό συστηματικής μη συμμόρφωσης με τις κυρώσεις της ΕΕ έως τις διαδικασίες επί παραβάσει ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

10.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι αρχές, οι εταιρείες και άλλοι παράγοντες που είναι καταχωρισμένοι στην επικράτειά τους συμμορφώνονται πλήρως με τις αποφάσεις του Συμβουλίου για περιοριστικά μέτρα· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αυξήσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών και ζητεί έναν ενισχυμένο ευρωπαϊκό μηχανισμό εποπτείας και επιβολής· καλεί το Συμβούλιο να ενημερώνει τακτικά τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στους καταλόγους κυρώσεων, καθώς οι εισηγμένες εταιρείες τείνουν να χρησιμοποιούν νομικά κενά και να βρίσκουν άλλες δημιουργικές λύσεις προκειμένου να αποφύγουν την επιβολή κυρώσεων·

11.  είναι πεπεισμένο ότι οι παραβιάσεις των περιοριστικών μέτρων και, ειδικότερα, της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων συνιστούν παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης· ζητεί να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα της αναθεώρησης της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, προκειμένου να ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ευθύνη για την έρευνα, τη δίωξη και την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης των δραστών αξιόποινων πράξεων, καθώς και των συνεργών τους, κατά παράβαση των περιοριστικών μέτρων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

12.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαδραματίζει θεσμικό ρόλο στη διαδικασία· ζητεί κοινοβουλευτική εποπτεία του καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ενισχυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρόταση για περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να αυξηθεί η νομιμότητα του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής ομάδας εργασίας για τον έλεγχο της εφαρμογής του καθεστώτος κυρώσεων· ζητεί συστηματική και θεσμοθετημένη ανταλλαγή πληροφοριών και υποβολή εκθέσεων στο Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή·

13.  επιμένει σε μια διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία για τη διευκόλυνση της συμβολής των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης συμβουλευτικής επιτροπής σε επίπεδο ΕΕ και τακτικών συναντήσεων με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ερευνητές δημοσιογράφους, με σκοπό την παρακολούθηση της κατάστασης του καθεστώτος και τη βελτίωση της εφαρμογής του· καλεί την ΕΥΕΔ να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής στη διαδικασία και υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης μηχανισμού εμπιστευτικότητας και προστασίας μαρτύρων για όσους παρέχουν πληροφορίες, όπως οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι οργανώσεις·

14.  τονίζει ότι οι στοχευμένες κυρώσεις πρέπει να αποσκοπούν στην επίτευξη ουσιαστικών και διαρκών αποτελεσμάτων· καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκείς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη για την επιβολή και την τακτική παρακολούθηση του αντικτύπου του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και να παρακολουθούν στενά τις καταχωρίσεις και τις διαγραφές καταχωρίσεων από τους καταλόγους· εμμένει στην ανάγκη να αφιερωθεί μεγαλύτερη προσοχή και πόροι στη δημόσια επικοινωνία σχετικά με τις καταχωρίσεις, τόσο στην ΕΕ όσο και στις ενδιαφερόμενες χώρες, μεταξύ άλλων μέσω της μετάφρασης των σχετικών εγγράφων στην τοπική γλώσσα των ατόμων ή οντοτήτων που βρίσκονται στο στόχαστρο·

15.  υπενθυμίζει την ανάγκη για μια ενοποιημένη και συνεκτική στρατηγική για την εφαρμογή των καθεστώτων κυρώσεων της ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να διασφαλίσουν τη συνοχή μεταξύ του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, ιδίως με τις πολιτικές της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη στήριξη της δημοκρατίας, καθώς και την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ)· ζητεί, επιπλέον, συνέπεια μεταξύ των καθεστώτων κυρώσεων της ΕΕ και του διεθνούς ποινικού δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των πολιτικών της ΕΕ που σχετίζονται με το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

16.  επαναλαμβάνει τη σημασία του να είναι το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα συνεπές και συμπληρωματικό με τα ειδικά ανά χώρα και οριζόντια περιοριστικά μέτρα, τα τομεακά μέτρα και τα εμπάργκο όπλων, καθώς και με τα υφιστάμενα διεθνή πλαίσια κυρώσεων, ιδίως σε σχέση με το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

17.  καλεί την ΕΕ να δημιουργήσει με τις ΗΠΑ μια διατλαντική συμμαχία για την υπεράσπιση της δημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο και να προτείνει μια εργαλειοθήκη για την προάσπιση της δημοκρατίας, η οποία θα περιλαμβάνει κοινές δράσεις σχετικά με τις κυρώσεις και τις πολιτικές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και να διασφαλίσει ότι η πολιτική της για τις κυρώσεις συνδέεται με την ΕΕ και τις διεθνείς έρευνες και πολλά άλλα διεθνή μέσα δικαιοσύνης, όπως τα διεθνή δικαστήρια και η πρωτοβουλία για έναν κόμβο δικαιοσύνης της ΕΕ·

18.  είναι πεπεισμένο για τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας και του συντονισμού με εταίρους και χώρες που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις για την εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντλήσουν διδάγματα από τη στενή συνεργασία και τη στρατηγική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, με βάση την κοινή ιστορία και ένα κοινό σύνολο δημοκρατικών αξιών, κατά τη θέσπιση κυρώσεων, και ζητεί τη διεξαγωγή τακτικών συζητήσεων σχετικά με στοχευμένες κυρώσεις, ιδίως στο πλαίσιο του Διατλαντικού Νομοθετικού Διαλόγου· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεργαστούν με εξωτερικά δικαστικά όργανα, όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Διαμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Αφρικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλα ad hoc δικαστήρια, δικαστήρια που επικουρούνται από τον ΟΗΕ και άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και των Διεθνών Φορέων Εποπτείας και Παρακολούθησης, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, του ΝΑΤΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, με στόχο την απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων προκειμένου να επιβληθούν κυρώσεις δυνάμει του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αποτραπούν οι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ να προωθήσει την κύρωση του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από κάθε χώρα στον κόσμο·

19.  υπενθυμίζει ότι η ποινική δίωξη όσων διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδεχθή εγκλήματα μέσω εθνικών ή διεθνών δικαιοδοσιών θα πρέπει να παραμείνει ο πρωταρχικός στόχος όλων των προσπαθειών της ΕΕ και των κρατών μελών της για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας· επαναλαμβάνει τη σημασία της αρχής της οικουμενικής δικαιοδοσίας στο πλαίσιο αυτό και χαιρετίζει τις πρόσφατες δικαστικές διαδικασίες στο πλαίσιο της εν λόγω αρχής σε ορισμένα κράτη μέλη·

20.  υπογραμμίζει τη σημασία της ευθυγράμμισης των υποψήφιων προς ένταξη στην ΕΕ και των δυνάμει υποψήφιων χωρών με το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα της ΕΕ, σύμφωνα με την ευρύτερη ευθυγράμμισή τους με την ΚΕΠΠΑ της ΕΕ·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

(1) ΕΕ C 239 E της 20.8.2013, σ. 11.
(2) ΕΕ C 23 της 21.1.2021, σ. 108.
(3) ΕΕ C 295 E της 4.12.2009, σ. 49.
(4) ΕΕ C 378 της 9.11.2017, σ. 52.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0012.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0014.
(7) ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 82.
(8) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 47.
(9) ΕΕ L 410 I της 7.12.2020, σ. 13.
(10) ΕΕ L 410 I της 7.12.2020, σ. 1.
(11) ΕΕ L 71 I της 2.3.2021, σ. 1.
(12) ΕΕ L 99 I της 22.3.2021, σ. 1.
(13) ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29.
(14) ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1.
(15) ΕΕ L 295 της 14.11.2017, σ. 60.


Ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν
PDF 202kWORD 65k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2021 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν (2019/2196(INI))
P9_TA(2021)0350A9-0183/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 77 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο ορίζει ότι η Ένωση συγκροτεί χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ο οποίος «εξασφαλίζει την απουσία ελέγχων των προσώπων στα εσωτερικά σύνορα»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21, παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, και το άρθρο 45 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων («Χάρτης»), το οποίο ορίζει το δικαίωμα κάθε πολίτη της Ένωσης να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 18 ΣΛΕΕ και το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Χάρτη, που απαγορεύουν κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 18 και 19 του Χάρτη σχετικά με το δικαίωμα ασύλου, και προστασίας σε περίπτωση απομάκρυνσης, απέλασης ή έκδοσης,

–  έχοντας υπόψη το συνεχώς εξελισσόμενο κεκτημένο του Σένγκεν που αναπτύχθηκε μετά την υπογραφή της συμφωνίας του Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 1985, το οποίο επί του παρόντος περιλαμβάνει πολυάριθμες νομικές πράξεις της ΕΕ στους τομείς της διαχείρισης των εσωτερικών και εξωτερικών συνόρων, της πολιτικής θεωρήσεων, της πολιτικής επιστροφής, της αστυνομικής συνεργασίας και της προστασίας των δεδομένων, καθώς και νομικές πράξεις που ιδρύουν και διέπουν δύο οργανισμούς της Ένωσης (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) και Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)), ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα (το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων) και τέσσερα προγράμματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας (το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) και το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)), και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ τους,

–  έχοντας υπόψη τη νομοθεσία που εγκρίθηκε από την τελευταία ετήσια έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν με στόχο την ενίσχυσή του ενόψει των επίμονων προκλήσεων, ειδικότερα τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1860 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών(1), τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1861 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων, την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας Σένγκεν και την τροποποίηση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006(2) και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την τροποποίηση και κατάργηση της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης 2010/261/ΕΕ της Επιτροπής(3), τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα των συνόρων και θεωρήσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2017/2226, (ΕΕ) 2018/1240, (ΕΕ) 2018/1726 και (ΕΕ) 2018/1861 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και των αποφάσεων 2004/512/ΕΚ και 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου(4), τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/818 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019 για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, του ασύλου και της μετανάστευσης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1726, (ΕΕ) 2018/1862 και (ΕΕ) 2019/816(5), τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226(6), τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 προκειμένου να θεσπιστεί Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS)(7), τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/493 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 2020, σχετικά με το σύστημα του επιγραμμικού μητρώου γνήσιων και πλαστών εγγράφων («FADO») και την κατάργηση της κοινής δράσης 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου(8), τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1896 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2019 για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και (ΕΕ) 2016/1624(9) (κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή), και τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1155 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (Κώδικας θεωρήσεων)(10),

–  έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει νομοθετικές εργασίες για την αναθεώρηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν όσον αφορά τους κανόνες που εφαρμόζονται για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, τη μεταρρύθμιση του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις, την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου ETIAS, την αναδιατύπωση της οδηγίας για την επιστροφή, το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και τις θεωρήσεις 2021-2027, και τη νέα πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση ελέγχου των υπηκόων τρίτων χωρών στα εξωτερικά σύνορα (COM(2020)0612),

–  έχοντας υπόψη τα διάφορα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τις συστάσεις του Συμβουλίου και τις ανακοινώσεις, τις κατευθυντήριες γραμμές και τους χάρτες πορείας της Επιτροπής που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της κατάστασης στα εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα Σένγκεν, προς αντιμετώπιση της νόσου COVID-19, όπως η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «COVID-19: Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και βασικών υπηρεσιών»)(11), και η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2020 με τίτλο «COVID-19: Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του προσωρινού περιορισμού των μη ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ, με τη διευκόλυνση των ρυθμίσεων διέλευσης για τον επαναπατρισμό των πολιτών της ΕΕ και με τις συνέπειες στην πολιτική θεωρήσεων» (C(2020)2050) και οι ακόλουθες παρατάσεις της, όπως αυτή της 8ης Απριλίου 2020 (COM(2020)0148), ο κοινός ευρωπαϊκός χάρτης πορείας για την άρση των μέτρων ανάσχεσης της νόσου COVID-19, τον οποίο παρουσίασαν η Πρόεδρος της Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και η σύσταση (ΕΕ) 2020/1475 του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19(12),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την επαλήθευση της πλήρους εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν από την Κροατία (COM(2019)0497),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με ένα νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο (COM(2020)0609),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν(13),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 25ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με τη λειτουργία του μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης Σένγκεν σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου (COM(2020)0779),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την κατάσταση στον χώρο Σένγκεν μετά την πανδημία COVID-19(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία: κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα(15),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), της 8ης Δεκεμβρίου 2020, με τίτλο «Migration: fundamental rights issues at land borders» («Μετανάστευση: ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων στα χερσαία σύνορα»),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων κατά της COVID-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου(17),

–  έχοντας υπόψη τη δημιουργία και τις συνεχιζόμενες εργασίες της ομάδας εργασίας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τον έλεγχο του Σένγκεν,

–  έχοντας υπόψη το προπαρασκευαστικό έργο που ανέλαβε η ομάδα εργασίας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τον έλεγχο του Σένγκεν για το παρόν ψήφισμα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0183/2021),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χώρος Σένγκεν συνιστά μοναδικό δημιούργημα και ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός του χώρου Σένγκεν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό κατέστη εφικτό μέσω διαφόρων αντισταθμιστικών μέτρων, όπως η ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών μέσω της θέσπισης του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και της δημιουργίας ενός μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν από τα κράτη μέλη και για την προώθηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο πλαίσιο της λειτουργίας του χώρου Σένγκεν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη απαιτεί επίσης αλληλεγγύη, ασφάλεια, δικαστική και αστυνομική συνεργασία σε ποινικά ζητήματα, από κοινού προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, καθώς και κοινή αντίληψη και κοινή πολιτική όσον αφορά τις θεωρήσεις και την προστασία δεδομένων·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας πλήρως λειτουργικός χώρος Σένγκεν και η μελλοντική διεύρυνσή του προκειμένου να συμπεριληφθούν οι υποψήφιες προς ένταξη στον χώρο Σένγκεν χώρες εξακολουθούν να έχουν καίρια σημασία για την περαιτέρω πολιτική, οικονομική και κοινωνική ολοκλήρωση, την ενίσχυση της συνοχής και τη γεφύρωση των χασμάτων μεταξύ χωρών και περιφερειών, και προϋπόθεση για τη διασφάλιση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον του χώρου Σένγκεν πρέπει να είναι χωρίς κατακερματισμό·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα αποτελεί ένα ουσιώδες, πρακτικό στοιχείο αυτού που οι πολίτες ταυτίζουν με την ευρωπαϊκή ιδέα και είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χώρος Σένγκεν απειλείται, δεδομένης της ολοένα και αυξανόμενης διενέργειας ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα από τα κράτη μέλη, ιδίως τα τελευταία χρόνια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως απάντηση στην πανδημία COVID-19, τα περισσότερα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων με τον χώρο Σένγκεν κρατών, έχουν επαναφέρει ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα ή έχουν κλείσει τα σύνορά τους, εν μέρει ή εν όλω, ή τα έχουν κλείσει για ορισμένες κατηγορίες ταξιδιωτών, συμπεριλαμβανομένων πολιτών της ΕΕ και μελών των οικογενειών τους και υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στην επικράτειά τους ή στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδίως στην αρχή της πανδημίας, η απουσία οποιουδήποτε αποτελεσματικού συντονισμού για την επαναφορά και την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μεταξύ των κρατών μελών και με την Επιτροπή έθεσε υπό αμφισβήτηση την ίδια την έννοια της συνεργασίας στο πλαίσιο του Σένγκεν·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν επαναφέρει ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα 268 φορές συνολικά από το 2015, γεγονός που αντιπροσωπεύει σημαντική αύξηση σε σύγκριση με την περίοδο από το 2006 έως το 2014, κατά την οποία σημειώθηκε επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μόνο 35 φορές(18)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα πολλών εξ αυτών των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών συνιστούν βασικά στοιχεία των θεμελίων πάνω στα οποία βασίζεται ο χώρος Σένγκεν·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εγκριθεί σημαντικές νομοθετικές πράξεις σε επίπεδο ΕΕ τα τελευταία χρόνια, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των συνοριακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα και την επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας εντός του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω πράξεις συμπεριλαμβάνουν μιας νέα αρχιτεκτονική των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ και τη διαλειτουργικότητά τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να καταγράφονται ισχυρισμοί σχετικά με τη χρήση βίας κατά μεταναστών, μεταξύ άλλων και εκείνων που ζητούν διεθνή προστασία, και σχετικά με επαναπροωθήσεις σε εξωτερικά σύνορα της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η OLAF, ο Frontex και η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έχουν δρομολογήσει έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς αυτούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση δεν διαθέτει προς το παρόν αποτελεσματικό μηχανισμό παρακολούθησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα εξωτερικά σύνορά της·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την αξιολόγηση Σένγκεν του Ηνωμένου Βασιλείου το 2017, εντοπίστηκαν σοβαρές ελλείψεις σχετικά με την εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος κύκλος αξιολόγησης του μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν κατέδειξε την ανάγκη για καλύτερη και ταχύτερη εφαρμογή των συστάσεων που προκύπτουν από τις αξιολογήσεις και την ανάγκη για κατάλληλη μεταρρύθμιση, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο κατά τον οποίο ο μηχανισμός αξιολογεί τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ετήσιες αξιολογήσεις τρωτότητας του Frontex εξετάζουν τις ικανότητες των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν απειλές και προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα και προτείνουν ειδικά διορθωτικά μέτρα, για τον μετριασμό των τρωτών σημείων και, συνεπώς, συμπληρώνουν τις αξιολογήσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ακόμα επιτευχθεί η πλήρης εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν σχετικά με την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, παρά το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε την εν λόγω πλήρη εφαρμογή στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δήλωσε στην ανακοίνωσή της σχετικά με την επαλήθευση της πλήρους εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν, της 22 Οκτωβρίου 2019, ότι η Κροατία είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την πλήρη εφαρμογή των κανόνων του Σένγκεν·

Λειτουργία του χώρου Σένγκεν

1.  θεωρεί ότι η ίδια η έννοια της συνεργασίας στο πλαίσιο του Σένγκεν, δηλαδή η εξασφάλιση της απουσίας ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας, έχει αμφισβητηθεί περαιτέρω λόγω της πανδημίας COVID-19· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανησυχία του για την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα σε ορισμένα κράτη μέλη και, για τον σκοπό αυτό, υπενθυμίζει, ενώ υποστηρίζει πλήρως τα μέτρα δημόσιας υγείας που έχουν θεσπιστεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης της COVID-19, ότι οποιαδήποτε τέτοια μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας και τον περιορισμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών θα πρέπει πάντα να σέβονται τόσο το πνεύμα όσο και το γράμμα του νόμου·

2.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα μπορούν να επαναφέρονται υπό την προϋπόθεση ότι είναι αναγκαίοι, αναλογικοί, προσωρινοί και αποτελούν μέτρο έσχατης λύσης· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την άποψή του ότι πολλές από τις παρατάσεις των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα από το 2015 δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και δεν συνάδουν με τους κανόνες που αφορούν την επέκταση, την αναγκαιότητα ή την αναλογικότητά τους και, ως εκ τούτου, είναι παράνομες·

3.  αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή προσπάθησε να συντονίσει μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση· εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να εισάγουν ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, συχνά με μη συντονισμένο τρόπο, προτού λάβουν δεόντως υπόψη το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον να διατηρηθεί ο χώρος Σένγκεν ένας χώρος χωρίς εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους· επαναλαμβάνει ότι οι έλεγχοι που θεσπίστηκαν είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των κεφαλαίων, των υπηρεσιών και των προσώπων στην Ένωση· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι·

4.  υπενθυμίζει ότι, παρά το γεγονός ότι εντόπισε σημαντικές ελλείψεις στην εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν, η Επιτροπή ήταν αργή ή απρόθυμη να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να ασκήσει τον κατάλληλο έλεγχο της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν, να αξιολογήσει κατά πόσον έχουν τηρηθεί οι αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και να χρησιμοποιήσει διαδικασίες επί παραβάσει όπου είναι αναγκαίο· υπογραμμίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ των κρατών του Σένγκεν και να εξασφαλιστεί η κατάλληλη διακυβέρνηση για τον χώρο Σένγκεν·

5.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να σέβονται το δίκαιο όπως κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και στον Χάρτη, και να εφαρμόζουν τα συνοριακά μέτρα νόμιμα και χωρίς διακρίσεις· θεωρεί υψίστης σημασίας τον τακτικό πολιτικό και δημόσιο διάλογο σχετικά με τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν·

6.  σημειώνει με ανησυχία ότι, μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος όσον αφορά την αναθεώρηση του κώδικα συνόρων Σένγκεν (SBC), της οποίας οι διοργανικές διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να παρεμποδίζονται από το Συμβούλιο· χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής ότι θα υποβάλει νέες προτάσεις για τη διακυβέρνηση του Σένγκεν· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να αμελεί την υποχρέωσή της να υποβάλλει εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς δεν υποβάλλει την ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα (άρθρο 33 του SBC) και την ετήσια συνολική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 20 του μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν (SEMM), με αποτέλεσμα να παρεμποδίζει τον έλεγχο και τον εποικοδομητικό πολιτικό διάλογο·

7.  ζητεί από το Συμβούλιο, σε συνέχεια των πολυάριθμων αιτημάτων του για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, να τηρήσει τη δέσμευσή τους και να λάβει άμεση απόφαση σχετικά με την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα και με αυτόν τον τρόπο να δώσει σε αυτά τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ενταχθούν δικαίως στον χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα· είναι διατεθειμένο, όταν ζητηθεί η γνώμη του από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 4 της Πράξης Προσχώρησης, να εκφράσει τη γνώμη του σχετικά με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στην Κροατία· θεωρεί ότι η αλληλεγγύη και η ευθύνη είναι για όλους και ότι το μέλλον του χώρου Σένγκεν πρέπει να είναι χωρίς κατακερματισμό·

8.  θεωρεί απαραίτητο η πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ να είναι αποτελεσματική, φιλική προς τον χρήστη και ασφαλής, και επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση της Επιτροπής να ψηφιοποιήσει τη διαδικασία θεωρήσεων έως το 2025· θεωρεί ότι η ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες στα κράτη μέλη αποτελεί βασικό στοιχείο για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και, ως εκ τούτου, ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο εναρμόνισης των ελάχιστων κανόνων για τη χορήγηση θεωρήσεων και αδειών διαμονής μακράς διαρκείας·

9.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή(19) σε όλες τις πτυχές της και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή της·

10.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και να αναπτύξουν περαιτέρω την αμοιβαία διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία, για παράδειγμα μέσω της αυξημένης χρήσης κοινών ομάδων έρευνας·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι μια σειρά δράσεων οι οποίες ζητήθηκαν στην προηγούμενη ετήσια έκθεση(20) έχουν, εν τω μεταξύ, εφαρμοστεί (η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν και η μεταρρύθμιση του Eurosur)· σημειώνει, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περισσότερες συστάσεις που διατυπώθηκαν·

12.  επισημαίνει ότι η αποτελεσματική λειτουργία των εξωτερικών συνόρων είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα του χώρου Σένγκεν· σημειώνει με ανησυχία ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης Σένγκεν και οι αξιολογήσεις τρωτότητας εξακολουθούν να επισημαίνουν ελλείψεις και τρωτά σημεία στην προστασία και τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις συστάσεις που τους απευθύνουν το Συμβούλιο και ο Frontex, με στόχο την αποκατάσταση ελλείψεων και τρωτών σημείων, και ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διαχείρισης των συνόρων· τονίζει τη σημασία των νομοθετικών μέτρων που εγκρίθηκαν πρόσφατα·

13.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αντίκτυπο που έχουν οι υφιστάμενοι περιορισμοί στις μετακινήσεις στα δικαιώματα των προσφύγων και των προσώπων που ζητούν διεθνή προστασία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η θέσπιση τέτοιων μέτρων συνάδει πλήρως με τις απαιτήσεις που κατοχυρώνονται στα άρθρα 3 και 4 του SBC και στον Χάρτη·

14.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τους επαναλαμβανόμενους ισχυρισμούς σχετικά με τη συμμετοχή του Frontex σε επαναπροωθήσεις και με την καταγγελθείσες δυνητικές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού και θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθούν και να εφαρμοστούν αποτελεσματικά οι εσωτερικοί μηχανισμοί υποβολής εκθέσεων, καθώς και ο κοινοβουλευτικός και δημόσιος έλεγχος των δραστηριοτήτων του Frontex· επισημαίνει ότι το άρθρο 46 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή αναθέτει στον εκτελεστικό διευθυντή του Frontex την αναστολή, τον τερματισμό ή τη μη δρομολόγηση δραστηριοτήτων εάν έχουν παραβιαστεί οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των εν λόγω δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τα θεμελιώδη δικαιώματα·

15.  εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την πλήρη υποστήριξή του στη σύσταση και τις τρέχουσες εργασίες της ομάδας εργασίας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για τον έλεγχο του Frontex, στόχος της οποίας είναι η αξιολόγηση όλων των πτυχών της λειτουργίας των δραστηριοτήτων και της οργάνωσης του Frontex, του ενισχυμένου ρόλου και των πόρων του Frontex για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, καθώς και της ορθής εφαρμογής του κεκτημένου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

16.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό θανάτων στη Μεσόγειο· υπενθυμίζει ότι η παροχή βοήθειας σε οποιοδήποτε άτομο βρίσκεται σε κίνδυνο στη θάλασσα συνιστά νομική υποχρέωση που υπαγορεύεται τόσο από το ενωσιακό όσο και από το διεθνές δίκαιο και ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης αποτελούν αναπόσπαστη συνιστώσα της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων δυνάμει του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή· καλεί τον Frontex να ενισχύσει σημαντικά τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες στη θάλασσα, μεταξύ άλλων μέσω της τακτικής και επαρκούς υποβολής εκθέσεων στο Κοινοβούλιο, όπως σε σχέση με τη συνεργασία του με το Κέντρο Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης στην Τρίπολη και την Λιβυκή Ακτοφυλακή·

17.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις επίμονες και σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τη βία και τις επαναπροωθήσεις στα εξωτερικά σύνορα, μεταξύ άλλων από ένα κράτος μέλος σε άλλο και στη συνέχεια προς χώρα εκτός ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να εμποδίζουν τις παράνομες διελεύσεις συνόρων και υπενθυμίζει ότι η εν λόγω υποχρέωση ισχύει με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των προσώπων που ζητούν διεθνή προστασία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να διενεργήσουν αποτελεσματικές, ανεξάρτητες και έγκαιρες έρευνες σχετικά με τους ισχυρισμούς περί επαναπροωθήσεων και κακομεταχείρισης στα σύνορα, καθώς και να διασφαλίσουν την άμεση αποκατάσταση των ελλείψεων·

18.  επισημαίνει την έλλειψη κατάλληλων μηχανισμών παρακολούθησης για τη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου κατά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, και θεωρεί ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) πρέπει να αποκτήσει ενισχυμένο επιχειρησιακό ρόλο στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης Σένγκεν· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εθνικοί φορείς παρακολούθησής τους έχουν θεσπιστεί αποτελεσματικά και είναι σε θέση να εκπληρώσουν τον ρόλο τους, με επαρκείς πόρους, κατάλληλη εντολή και υψηλού επιπέδου ανεξαρτησία· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν συνεχώς στην επαγγελματική συμπεριφορά των συνοριακών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης στον τομέα της νομοθεσίας για το άσυλο και τους πρόσφυγες, σε συντονισμό με τον Frontex, τον FRA, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τις σχετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις·

19.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην εφαρμογή των διατάξεων περί θεμελιωδών δικαιωμάτων του νέου κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, όπως η πρόσληψη 40 παρατηρητών θεμελιωδών δικαιωμάτων έως τις 5 Δεκεμβρίου 2020, όπως ορίζεται στον κανονισμό· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση των προκηρύξεων κενών θέσεων και ζητεί να ολοκληρωθούν επειγόντως οι τρέχουσες διαδικασίες πρόσληψης· τονίζει ότι όλοι οι παρατηρητές που προσλαμβάνονται πρέπει να μπορούν να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 110 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, και συνεπώς πρέπει να προσλαμβάνονται σε διοικητικό επίπεδο κατάλληλο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους· ζητεί, επιπλέον, να ενισχυθεί η ανεξαρτησία του μηχανισμού καταγγελιών του Οργανισμού μέσω της συμμετοχής εμπειρογνωμόνων από τον FRA και τους εθνικούς φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Μηχανισμός αξιολόγησης και παρακολούθησης Σένγκεν (SEMM)

20.  εκφράζει την άποψή του ότι ο SEMM επέφερε σημαντικές βελτιώσεις στη διακυβέρνηση του χώρου Σένγκεν και συνέβαλε στη διασφάλιση της λειτουργίας του, ενισχύοντας την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη συλλογική ευθύνη· επισημαίνει, ωστόσο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μηχανισμού αξιολόγησης στο πλαίσιο του δικαίου της ΕΕ και υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να φέρει την τελική ευθύνη για τη διασφάλισης της εφαρμογής των Συνθηκών και των μέτρων που εγκρίνονται από τα θεσμικά όργανα βάσει αυτών·

21.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αναθεωρήσει τον SEMM· υπενθυμίζει τις συζητήσεις σχετικά με τη νομική του βάση κατά τις διαπραγματεύσεις για τη δέσμη μέτρων για τη διακυβέρνηση του Σένγκεν το 2012 και επιμένει ότι πρέπει να συμμετέχει στη μεταρρύθμιση του μηχανισμού επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο, κατά προτίμηση μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας ή χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1053/2013(21) του Συμβουλίου για τη θέσπιση του SEMM·

22.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να θεσπιστούν σαφείς προθεσμίες για όλα τα στάδια της διαδικασίας σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, συμπεριλαμβανομένης εφαρμογής των συστάσεων των κρατών μελών, της εκτίμησης των προτάσεων της Επιτροπής από εμπειρογνώμονες της ομάδας «Αξιολόγηση Σένγκεν» και της παρουσίασης των σχεδίων δράσης· επαναλαμβάνει επίσης ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η ευελιξία στο πλαίσιο του πολυετούς και ετήσιου σχεδιασμού και να ενισχυθεί ο ρόλος της Επιτροπής, ιδίως σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν εκδίδουν γνωμοδότηση, και την ανάγκη για πραγματικά αιφνιδιαστικές επισκέψεις· είναι της άποψης ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να αξιολογούνται με συνέπεια κατά τη διάρκεια των αξιολογήσεων Σένγκεν· θεωρεί, τέλος, ότι ο ελεγκτικός ρόλος του Κοινοβουλίου και η βελτίωση της διαφάνειας της διαδικασίας θα πρέπει να αποτελούν βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης·

23.  καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκείς πόρους ώστε να διασφαλίσει τη διενέργεια ολοκληρωμένης αξιολόγησης του συστήματος Σένγκεν, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης του αριθμού των επιτόπιων επισκέψεων στα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι, μολονότι η Επιτροπή εξέδωσε 198 εκθέσεις αξιολόγησης την περίοδο 2015-2019, μόνο 45 αξιολογήσεις Σένγκεν ολοκληρώθηκαν· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν την υλοποίηση των πορισμάτων των αξιολογήσεων και των συστάσεων του Συμβουλίου· σημειώνει ότι ο πρώτος κύκλος αξιολόγησης Σένγκεν διήρκεσε πέντε έτη· είναι της άποψης ότι η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των συστάσεων, η οποία διαρκεί κατά μέσο όρο 32 εβδομάδες, θα πρέπει να επιταχυνθεί και ζητεί, ειδικότερα, από το Συμβούλιο να επιταχύνει την έγκριση των συστάσεων που εκδίδει η Επιτροπή·

24.  καλεί το Συμβούλιο να διεξάγει τακτικές συζητήσεις σε υπουργικό επίπεδο σχετικά με την ορθή λειτουργία του χώρου Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων σε περιπτώσεις όπου οι εκθέσεις αξιολόγησης έχουν παρουσιάσει σοβαρές ελλείψεις, αναλαμβάνοντας έτσι τον πολιτικό ρόλο που του αποδίδεται από τη διαδικασία αξιολόγησης Σένγκεν· καλεί, περαιτέρω, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αποτρέψουν οτιδήποτε θέτει σε κίνδυνο τον σκοπό αυτού του μηχανισμού, δηλαδή να καθορίσουν εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις όσον αφορά την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα με υποψήφια χώρα, και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το κεκτημένο του Σένγκεν εκ μέρους των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται πλήρως·

25.  θεωρεί ότι πρέπει ο μελλοντικός μηχανισμός αξιολόγησης του Σένγκεν να περιλαμβάνει την αξιολόγηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, δεδομένου του ολοένα μεγαλύτερου ρόλου που διαδραματίζει στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και τις επιχειρήσεις επιστροφής· θεωρεί επιπλέον ότι θα πρέπει ο μηχανισμός να ενισχύσει περαιτέρω τις συνέργειές του με τις αξιολογήσεις τρωτότητας της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής· επαναλαμβάνει ότι πρέπει να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις και ότι οι αξιολογητές Σένγκεν θα πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων τρωτότητας·

26.  υπενθυμίζει ότι, μεταξύ άλλων, τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν πρωταρχική συνιστώσα της εφαρμογής της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι το κεκτημένο του Σένγκεν πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τον Χάρτη· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι οι αξιολογήσεις Σένγκεν πρέπει επίσης να εξετάζουν κατά πόσον γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα στα εξωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της επαναπροώθησης, του δικαιώματος στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων και του δικαιώματος αναζήτησης διεθνούς προστασίας· θεωρεί ότι ο μελλοντικός μηχανισμός θα πρέπει να μεριμνά ώστε οι εμπειρογνώμονες του FRA να αποτελούν επίσημα μέλη της αρμόδιας ομάδας για τις επιτόπιες επισκέψεις για οποιεσδήποτε αξιολογήσεις σε θέματα διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και επιστροφής· θεωρεί ότι όλοι οι σχετικοί οργανισμοί ΔΕΥ θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν·

27.  θεωρεί ότι, όταν διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις, αυτές απαιτούν πολύ ταχύτερη επακολούθηση προκειμένου να αποκατασταθούν χωρίς καθυστέρηση· πιστεύει ότι στον αναθεωρημένο μηχανισμό θα πρέπει να συμπεριληφθεί ένας ορισμός της «σοβαρής έλλειψης» και μια ταχεία διαδικασία αντιμετώπισης τέτοιων ελλείψεων· θεωρεί ότι ο τρέχων μη δεσμευτικός κατάλογος βέλτιστων πρακτικών θα πρέπει να αποκτήσει επίσημο καθεστώς δυνάμει του δικαίου της ΕΕ με τη μορφή εγχειριδίου προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και να καταστεί δυνατή η σύγκριση των αξιολογήσεων έναντι αντικειμενικών κριτηρίων·

28.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμα υποβάλλει την ετήσια έκθεσή της όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1053/2013, παρά τις πολυάριθμες σχετικές εκκλήσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να το πράξει·

29.  τονίζει ότι, προκειμένου να προωθηθεί η χρηστή διακυβέρνηση και η διαφάνεια, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να διεξάγουν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης σε κάθε κράτος μέλος και σχετικά με την εκπλήρωση των συστάσεων του Συμβουλίου από τα κράτη μέλη· θεωρεί, επιπλέον, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει κατάλληλη πλατφόρμα για ασφαλή και κρυπτογραφημένη πρόσβαση στις διαβαθμισμένες πληροφορίες των εγγράφων αξιολόγησης Σένγκεν για τους φορείς με δικαιώματα πρόσβασης, ιδίως για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να διευκολυνθεί η άσκηση δημοκρατικού ελέγχου και εποπτείας από αυτούς·

30.  σημειώνει ότι η Επιτροπή επισκέφθηκε εκ νέου την Κροατία τον Νοέμβριο του 2020 στο πλαίσιο του ζητήματος των εξωτερικών συνόρων και επιβεβαίωσε εκ νέου ότι οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του κεκτημένου Σένγκεν είχαν εκπληρωθεί· καλεί την Κροατία να συνεχίσει να υλοποιεί τις εν εξελίξει δράσεις και να αποκαθιστά τυχόν ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί, ιδίως όσον αφορά την κατάρτιση του προσωπικού, τα επίπεδα στελέχωσης και την ικανότητα επιτήρησης των χερσαίων συνόρων· επιμένει σε μια ενδελεχή εκτίμηση της συμμόρφωσης με τα θεμελιώδη δικαιώματα κατόπιν των επαναλαμβανόμενων καταγγελιών από ΜΚΟ και από τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με κακοποίηση, βία και επαναπροωθήσεις από συνοριοφύλακες· επιδοκιμάζει τη θέσπιση ανεξάρτητου μηχανισμού για την παρακολούθηση των ενεργειών των αστυνομικών έναντι των παράτυπων μεταναστών και των αιτούντων διεθνή προστασία· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να αξιολογεί σε όλα τα κράτη μέλη τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων διαχείρισης των συνόρων με τις απαιτήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

31.  επισημαίνει τις επαναλαμβανόμενες ελλείψεις και τους τομείς που χρήζουν βελτίωσης στο σύστημα Σένγκεν, τους οποίους εντόπισε η Επιτροπή: ελλιπής ή μη συμμορφούμενη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, υλοποίηση και εφαρμογή του σχετικού κεκτημένου του Σένγκεν· ανεπαρκής αριθμός υπαλλήλων και ανεπαρκή προσόντα ή/και κατάρτιση· αποκλίνουσες και ασυνεπείς εθνικές πρακτικές λόγω μη συνεκτικής εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν· κατακερματισμένες διοικητικές δομές με ανεπαρκή συντονισμό και ενσωμάτωση των διαφορετικών αρχών· και πρακτικοί, τεχνολογικοί και κανονιστικοί φραγμοί στη συνεργασία εντός του χώρου Σένγκεν· υπενθυμίζει ότι τα εν λόγω προβλήματα αποτελούν θεμελιώδη εμπόδια για την ορθή λειτουργία του Σένγκεν και ζητεί από τα κράτη μέλη να τους δώσουν επιτέλους τη δέουσα προσοχή·

Χρήση συστημάτων πληροφοριών μεγάλης κλίμακας στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων

32.  σημειώνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την ανάπτυξη των νέων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ τους· καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τους εμπλεκόμενους οργανισμούς να τηρήσουν το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, το οποίο προβλέπει την εφαρμογή των νέων συστημάτων ΤΠ, την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων των υφιστάμενων συστημάτων και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων αυτών έως το τέλος του 2023· επισημαίνει, επιπλέον, την ανάγκη για ένα σταθερό νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή των εν λόγω συστημάτων· υπενθυμίζει ότι η χρήση των εν λόγω συστημάτων θα επηρεάσει επίσης το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων των προσώπων των οποίων οι πληροφορίες θα αποθηκευτούν σε αυτά τα συστήματα, και τονίζει την ανάγκη παρακολούθησης των διασφαλίσεων που προβλέπονται στις νομικές πράξεις που θεσπίζουν τα συστήματα αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής τους·

33.  υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο του eu-LISA στην δημιουργία των νέων συστημάτων ΤΠ· επισημαίνει, επιπλέον, τη σημασία των εθνικών στοιχείων στη συνολική αρχιτεκτονική των εν λόγω νέων συστημάτων και ζητεί από τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την έγκαιρη εφαρμογή·

34.  χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε για τη μεταρρύθμιση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), και ιδίως τον καθορισμό σαφούς και νομικά δεσμευτικής προθεσμίας για την έναρξη της λειτουργίας·

35.  επισημαίνει τη σημαντική αύξηση της δραστηριότητας του γραφείου αίτησης συμπληρωματικών πληροφοριών για εθνικές καταχωρίσεις (SIRENE) και καλεί εκ νέου τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα μέσα που έχει στη διάθεσή του το SIRENE διασφαλίζοντας ότι έχει επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του·

36.  αναγνωρίζει τις μελέτες που εκπονήθηκαν από το Κοινό Κέντρο Ερευνών σχετικά με τη χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων, των αποτυπωμάτων παλάμης, των εικόνων προσώπου και του DNA στο πλαίσιο του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν·

37.  θεωρεί ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν αμελήσει σοβαρά τις υποχρεώσεις τους μετά τον εντοπισμό σοβαρών ελλείψεων στη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγηση του 2017· υπενθυμίζει το αίτημά της ομάδας εργασίας σχετικά με τον έλεγχο του Σένγκεν για την άμεση αποσύνδεση του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εκφράζεται στις επιστολές προς την Επιτροπή και την Προεδρία του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 2020· σημειώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, ως τρίτη χώρα, δεν έχει πια πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν· ζητεί τη στενή παρακολούθηση της συνεχιζόμενης συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την εξάμηνη περίοδο για μεταφορές δεδομένων που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου·

Κύκλος πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

38.  χαιρετίζει την παρουσίαση της στρατηγικής ανάλυσης κινδύνου για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων που παρουσίασε ο Frontex ως το πρώτο βήμα του νέου κύκλου πολιτικής·

Το μέλλον του χώρου Σένγκεν

39.  σημειώνει ότι οι διάφορες κρίσεις των τελευταίων ετών, όπως η τρέχουσα πανδημία, και οι σε μεγάλο βαθμό ασυντόνιστες και ενίοτε μονομερείς ενέργειες των κρατών μελών έχουν διαβρώσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και έχουν θέσει σε κίνδυνο τον χώρο Σένγκεν· είναι πεπεισμένο ότι οι προσπάθειες για την εξεύρεση ολιστικών λύσεων πρέπει να ενταθούν αναλόγως και ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εναρμονιστούν δεόντως· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση της Επιτροπής να εγκρίνει στρατηγική για το μέλλον του Σένγκεν, και χαιρετίζει περαιτέρω τη δημιουργία ενός φόρουμ Σένγκεν, που θα πρέπει επίσης να καθιστά δυνατή τη διεξαγωγή πολιτικών συζητήσεων υψηλού επιπέδου σχετικά με την κατάσταση και το μέλλον του Σένγκεν με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

40.  θεωρεί ότι ο κώδικας συνόρων του Σένγκεν, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες για τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, δεν είναι πλέον κατάλληλος για τον επιδιωκόμενο σκοπό και απαιτεί επείγουσα και ουσιαστική μεταρρύθμιση προκειμένου να ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη και αλληλεγγύη και να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα και η πλήρης αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι απαιτούνται σαφέστεροι κανόνες για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας· τονίζει ότι, παρόλο που η επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα παραμένει απόφαση των κρατών μελών, θα πρέπει πάντα να αποτελεί μέτρο έσχατης λύσης, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, και στον βαθμό που οι έλεγχοι είναι αναγκαίοι και αναλογικοί προς την προσδιορισθείσα σοβαρή απειλή, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο όσον αφορά το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και την αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων, και στις επιδράσεις που ενδέχεται να έχουν τέτοιοι έλεγχοι στις συνοριακές περιοχές, διατηρώντας παράλληλα τη διάκριση μεταξύ των διαφορετικών νομικών βάσεων· θεωρεί ότι σε κάθε περίπτωση που οι συνοριακοί έλεγχοι παρατείνονται από ένα κράτος μέλος, θα πρέπει να εφαρμόζονται πρόσθετες διασφαλίσεις και μέτρα εποπτείας και ότι πάντα τα μέτρα αυτά θα πρέπει να καταργούνται μόλις παύσουν να υφίστανται οι λόγοι στους οποίους βασίζονται·

41.  θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ένας δομημένος και διαφανής μηχανισμός διαβούλευσης σε περίπτωση καταστάσεων κρίσης, με σκοπό να θεσπίζονται μέτρα μετριασμού ή εναλλακτικά μέτρα αντί των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και ενιαίοι κανόνες οι οποίοι θα είναι δεσμευτικοί και εφαρμοστέοι στα εξωτερικά σύνορα·

42.  καλεί τη διοίκηση του Κοινοβουλίου να συστήσει ειδική μονάδα στήριξης της διακυβέρνησης του Σένγκεν, προκειμένου το Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να ασκεί ορθά τα καθήκοντά του δημοκρατικού ελέγχου και της επιτήρησης σε σχέση με το κεκτημένο του Σένγκεν·

o
o   o

43.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

(1) ΕΕ L 312 της 7.12.2018, σ. 1.
(2) ΕΕ L 312 της 7.12.2018, σ. 14.
(3) ΕΕ L 312 της 7.12.2018, σ. 56.
(4) ΕΕ L 135 της 22.5.2019, σ. 27.
(5) ΕΕ L 135 της 22.5.2019, σ. 85.
(6) ΕΕ L 236 της 19.9.2018, σ. 1.
(7) ΕΕ L 236 της 19.9.2018, σ. 72.
(8) ΕΕ L 107 της 6.4.2020, σ. 1.
(9) ΕΕ L 295 της 14.11.2019, σ. 1.
(10) ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 25.
(11) ΕΕ C 86 I της 16.3.2020, σ. 1.
(12) ΕΕ L 337 της 14.10.2020, σ. 3.
(13) ΕΕ C 76 της 9.3.2020, σ. 106.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0175.
(15) ΕΕ C 388 της 13.11.2020, σ. 18.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0362.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0307.
(18) Κατάσταση στις 19 Μαΐου 2021, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control/docs/ms_notifications_-_reintroduction_of_border_control.pdf
(19) Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).
(20) ΕΕ C 76 της 9.3.2020, σ. 106.
(21) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν και την κατάργηση της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1998 σχετικά με τη σύσταση της μόνιμης επιτροπής για την αξιολόγηση και την εφαρμογή της σύμβασης Σένγκεν (ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 27).


Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ***I
PDF 389kWORD 109k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2021 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όσον αφορά την ετοιμότητα έναντι κρίσεων και τη διαχείριση κρίσεων για τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (COM(2020)0725 – C9-0365/2020 – 2020/0321(COD))(1)
P9_TA(2021)0351A9-0216/2021

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία που ενέχουν η υπερεκμετάλλευση άγριων ειδών και άλλων φυσικών πόρων και η επιταχυμένη απώλεια της βιοποικιλότητας στη Γη. Περίπου το 70 % των αναδυόμενων νόσων και σχεδόν όλες οι γνωστές πανδημίες (γρίπη, HIV/AIDS και COVID-19) είναι ζωονόσοι. Οι νόσοι αυτές έχουν αυξηθεί παγκοσμίως τα τελευταία 60 έτη, κυκλοφορούν δε όλο και περισσότερα ζωονοσογόνα παθογόνα ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και του οικολογικού της αποτυπώματος. Οι αλλαγές στη χρήση της γης, η αποψίλωση των δασών, η αστικοποίηση, η επέκταση και εντατικοποίηση της γεωργίας, η παράνομη εμπορία άγριων ειδών, και τα καταναλωτικά πρότυπα συμβάλλουν δραματικά στην εν λόγω αύξηση. Τα ζωονοσογόνα παθογόνα μπορεί να είναι βακτηριακά, ιογενή ή παρασιτικά, ή μπορεί να εμπλέκουν μη συμβατικούς παράγοντες, με δυνατότητα μετάδοσης στον άνθρωπο μέσω άμεσης επαφής ή μέσω τροφίμων, υδάτων ή του περιβάλλοντος. Κάποιες νόσοι, όπως το HIV/AIDS, ξεκινούν ως ζωονόσοι, αλλά αργότερα μεταλλάσσονται σε στελέχη που προσβάλλουν αποκλειστικά τον άνθρωπο. Άλλες ζωονόσοι, όπως η νόσος του ιού Έμπολα και η σαλμονέλλωση, μπορούν να προκαλέσουν επαναλαμβανόμενες επιδημικές εκρήξεις. Ενώ άλλες, όπως ο κορονοϊός που προκαλεί την COVID-19, έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν παγκόσμιες πανδημίες. Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική πλατφόρμα επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES), εκτιμάται ότι 1,7 εκατ. ιών που δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμα θεωρείται ότι υπάρχουν σε θηλαστικά και πτηνά που λειτουργούν ως ξενιστές. Από τους εν λόγω ιούς, 631 000 έως 827 000 ενδέχεται να έχουν την ικανότητα να προσβάλουν τον άνθρωπο.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)
(1β)  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνωρίζει ότι πολλά από τα ίδια μικρόβια προσβάλλουν τα ζώα και τον άνθρωπο και, επομένως, οι προσπάθειες που καταβάλλονται σε έναν μόνο τομέα αδυνατούν να αποτρέψουν ή να εξαλείψουν το πρόβλημα. Δεδομένου ότι οι νόσοι μπορούν να μεταδοθούν από τον άνθρωπο στα ζώα ή αντιστρόφως, πρέπει να αντιμετωπιστούν σε αμφότερους τους τομείς, καθώς και να αξιοποιηθούν οι δυνητικές συνέργειες όσον αφορά την έρευνα και τις θεραπευτικές αγωγές. Η πανδημία COVID-19 αποτελεί σαφές παράδειγμα της ανάγκης να ενισχυθεί η εφαρμογή της προσέγγισης «Μία υγεία» στην Ένωση ώστε να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα της δημόσιας υγείας, καθώς, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα EU4Health που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/522 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η ανθρώπινη υγεία συνδέεται με την υγεία των ζώων και με το περιβάλλον και οι δράσεις για την αντιμετώπιση των απειλών κατά της υγείας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις τρεις διαστάσεις.
__________________
Κανονισμός (ΕΕ) 2021/522 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Μαρτίου 2021, για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας [Πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)] για την περίοδο 2021--2027 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2014 ( ΕΕ L 107 της 26.3.2021, σ. 1).
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η πρωτόγνωρη εμπειρία της πανδημίας COVID-19 έχει καταδείξει ότι η Ένωση θα πρέπει να ενεργεί πιο αποτελεσματικά όσον αφορά τη διαχείριση της διαθεσιμότητας φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την ανάπτυξη ιατρικών αντιμέτρων για την αντιμετώπιση των απειλών για τη δημόσια υγεία. Η ικανότητα της Ένωσης να πράττει τα παραπάνω εμποδίζεται σημαντικά από την απουσία ενός σαφώς καθορισμένου νομικού πλαισίου για τη διαχείριση της αντίδρασής της στην πανδημία, καθώς και από τον περιορισμένο βαθμό ετοιμότητας της Ένωσης σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας που έχει αντίκτυπο στην πλειονότητα των κρατών μελών.
(2)  Η πρωτόγνωρη εμπειρία της πανδημίας COVID-19 ανέδειξε επίσης τις δυσκολίες της Ένωσης και των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας και έχει καταδείξει την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος της Ένωσης προκειμένου να ενεργεί πιο αποτελεσματικά όσον αφορά τη διαχείριση της διαθεσιμότητας φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την ανάπτυξη ιατρικών αντιμέτρων για την αντιμετώπιση των απειλών για τη δημόσια υγεία από πρώιμο στάδιο με εναρμονισμένο τρόπο, διασφαλίζοντας τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ ενωσιακών, εθνικών και περιφερειακών αρμόδιων αρχών, της βιομηχανίας και άλλων φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας. Είναι απαραίτητο η Ένωση να αποδώσει υψηλότερη προτεραιότητα στην υγεία, να εξασφαλίσει τη συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών περίθαλψης υψηλής ποιότητας και να είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει επιδημίες και άλλες απειλές κατά της υγείας. Η ικανότητα της Ένωσης να πράττει τα παραπάνω εμποδίζεται σημαντικά από την απουσία ενός σαφώς καθορισμένου νομικού πλαισίου για τη διαχείριση της αντίδρασής της στην πανδημία, από τις ανεπαρκείς εντολές και τους πόρους των οικείων υπηρεσιών υγείας, καθώς και από τον περιορισμένο βαθμό ετοιμότητας της Ένωσης και των κρατών μελών σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας που έχει αντίκτυπο στην πλειονότητα των κρατών μελών.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Οι ελλείψεις οφείλονται σε διαφορετικά και πολύπλοκα βαθύτερα αίτια τα οποία πρέπει να χαρτογραφήσουμε περαιτέρω, να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε από κοινού με όλα τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε συνολικά. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ελλείψεις, θα πρέπει να εντοπίσουμε τα σημεία συμφόρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού. Στην ειδική περίπτωση της πανδημίας COVID-19, η έλλειψη ανοσοενισχυτικών αγωγών κατά της νόσου οφειλόταν σε ποικιλία αιτίων, από δυσκολίες στην παραγωγή σε τρίτες χώρες έως υλικοτεχνικές δυσκολίες ή δυσκολίες στην παραγωγή εντός της Ένωσης, η δε έλλειψη εμβολίων οφειλόταν σε σπανιότερο αίτιο, ήτοι στην απροσδόκητα υψηλή και αυξανόμενη ζήτηση.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Οι συχνά σύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, οι εθνικοί περιορισμοί και απαγορεύσεις εξαγωγών, το κλείσιμο συνόρων που εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των εμπορευμάτων, καθώς και η αβεβαιότητα που σχετίζεται με την προσφορά και τη ζήτησή τους στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, έχουν δημιουργήσει σημαντικά προσκόμματα στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και την αντιμετώπιση των σοβαρών απειλών για δημόσια υγεία σε ολόκληρη την Ένωση.
(3)   Οι διαταραχές στις συχνά σύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, οι εθνικοί περιορισμοί και απαγορεύσεις εξαγωγών, το κλείσιμο συνόρων που εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των εμπορευμάτων, η αβεβαιότητα που σχετίζεται με την προσφορά και τη ζήτησή τους στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και η έλλειψη παραγωγής σε ενωσιακό επίπεδο ορισμένων βασικών φαρμάκων ή δραστικών χημικών ουσιών, έχουν δημιουργήσει σημαντικά προσκόμματα στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και την αντιμετώπιση των σοβαρών απειλών για δημόσια υγεία σε ολόκληρη την Ένωση, με σοβαρές συνέπειες για τους πολίτες της.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η διαχείριση του ζητήματος των ελλείψεων φαρμάκων αποτελεί πάγια προτεραιότητα για τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως καταδεικνύεται από διάφορες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου11, καθώς και από συζητήσεις στο πλαίσιο των πρόσφατων προεδριών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(4)  Η αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων αποτελεί πάγια, αλλά ακόμη ανεπίλυτη, προτεραιότητα για τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως καταδεικνύεται από διάφορες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου11, καθώς και από συζητήσεις στο πλαίσιο των πρόσφατων προεδριών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
__________________
__________________
11 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με την έλλειψη φαρμάκων – τρόποι αντιμετώπισης ενός αναδυόμενου προβλήματος [2020/2071(INI)].
11 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με την έλλειψη φαρμάκων – τρόποι αντιμετώπισης ενός αναδυόμενου προβλήματος (2020/2071(INI)).
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Οι ελλείψεις φαρμάκων συνιστούν αυξανόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία, με σοβαρό αντίκτυπο στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και στο δικαίωμα των ασθενών να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Η αυξημένη παγκόσμια ζήτηση που οξύνθηκε από την πανδημία COVID-19 έχει οδηγήσει σε περαιτέρω ελλείψεις φαρμάκων, αποδυναμώνοντας τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη μέλη και προκαλώντας σημαντικούς κινδύνους για την υγεία και την περίθαλψη των ασθενών, ιδίως όσον αφορά την εξέλιξη της νόσου και την επιδείνωση των συμπτωμάτων, μεγαλύτερες καθυστερήσεις ή διακοπές της περίθαλψης ή της θεραπευτικής αγωγής, μακρύτερες νοσηλείες, αυξημένη έκθεση σε παραποιημένα φάρμακα, λανθασμένες φαρμακευτικές αγωγές, ανεπιθύμητες επιπτώσεις ως αποτέλεσμα της υποκατάστασης μη διαθέσιμων φαρμάκων με εναλλακτικά φάρμακα, σημαντική ψυχολογική δυσφορία για τους ασθενείς και αυξημένο κόστος για τα συστήματα περίθαλψης.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η πανδημία COVID-19 έχει επιδεινώσει το πρόβλημα των ελλείψεων για ορισμένα φάρμακα που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας και έχει καταδείξει τους διαρθρωτικούς περιορισμούς όσον αφορά την ικανότητα της Ένωσης να αντιδρά τάχιστα και αποτελεσματικά σε τέτοιες προκλήσεις κατά τη διάρκεια κρίσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας.
(5)  Η πανδημία COVID-19 έχει επιδεινώσει το πρόβλημα των ήδη υφιστάμενων ελλείψεων για ορισμένα φάρμακα που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας και έχει καταδείξει την εξωτερική εξάρτηση της Ένωσης από πλευράς εγχώριας παραγωγής φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, την έλλειψη συντονισμού και τους διαρθρωτικούς περιορισμούς όσον αφορά την ικανότητα της Ένωσης και των κρατών μελών να αντιδρούν τάχιστα και αποτελεσματικά σε τέτοιες προκλήσεις κατά τη διάρκεια κρίσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας, την ανάγκη για στήριξη και ενίσχυση του βιομηχανικού ιστού μέσω των κατάλληλων πολιτικών, καθώς και την ανάγκη για περισσότερο ενεργή και εκτεταμένη συμμετοχή των οργάνων, οργανισμών, φορέων και υπηρεσιών της Ένωσης που ασχολούνται με την υγεία των πολιτών της Ένωσης.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η ταχεία εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 και η εξάπλωση του ιού οδήγησαν σε απότομη αύξηση της ζήτησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπως αναπνευστήρων, χειρουργικών μασκών και διαγνωστικών συνόλων (kit) για τη νόσο COVID-19, ενώ η διατάραξη της παραγωγής ή η περιορισμένη ικανότητα ταχείας αύξησης της παραγωγής και η σύνθετη και παγκόσμια φύση της αλυσίδας εφοδιασμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είχαν αρνητικό αντίκτυπο στον εφοδιασμό. Αυτά τα ζητήματα είχαν ως αποτέλεσμα την εμπλοκή νέων οντοτήτων στην παραγωγή των εν λόγω προϊόντων, γεγονός που δημιούργησε εν συνεχεία σημεία συμφόρησης στην εκτίμηση της συμμόρφωσης, ενώ παράλληλα είχε ως αποτέλεσμα την επικράτηση μη συμμορφούμενων και μη ασφαλών προϊόντων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία μακροπρόθεσμων δομών στο πλαίσιο ενός κατάλληλου οργανισμού της Ένωσης με στόχο την εξασφάλιση της παρακολούθησης των ελλείψεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων που οφείλονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας.
(6)  Η ταχεία εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 και η εξάπλωση του ιού οδήγησαν σε απότομη αύξηση της ζήτησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπως αναπνευστήρων, χειρουργικών μασκών και διαγνωστικών συνόλων (kit) για τη νόσο COVID-19, ενώ η διατάραξη της παραγωγής ή η περιορισμένη ικανότητα ταχείας αύξησης της παραγωγής και η σύνθετη και παγκόσμια φύση της αλυσίδας εφοδιασμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα οδήγησαν σε σοβαρές δυσκολίες στον εφοδιασμό και, σε ορισμένες φορές, σε σοβαρή εξάντληση των αποθεμάτων, και έφεραν τα κράτη μέλη σε ανταγωνισμό μεταξύ τους για να ανταποκριθούν στις θεμιτές ανάγκες των πολιτών τους, συμβάλλοντας σε μη συντονισμένες ενέργειες σε εθνικό επίπεδο, όπως η εθνική συσσώρευση και δημιουργία αποθεμάτων. Αυτά τα ζητήματα είχαν περαιτέρω ως αποτέλεσμα την εμπλοκή νέων οντοτήτων στη βεβιασμένη παραγωγή των εν λόγω προϊόντων, γεγονός που δημιούργησε εν συνεχεία σημεία συμφόρησης στην εκτίμηση της συμμόρφωσης, ενώ παράλληλα είχε ως αποτέλεσμα την επικράτηση υπερτιμολογημένων, μη συμμορφούμενων και μη ασφαλών προϊόντων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμη και επείγουσα η δημιουργία μακροπρόθεσμων δομών στο πλαίσιο ενός κατάλληλου οργανισμού της Ένωσης με στόχο την εξασφάλιση του στιβαρότερου και αποτελεσματικότερου συντονισμού και της παρακολούθησης των ελλείψεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων που μπορούν να συμβούν σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, καθώς και ο αυξημένος και έγκαιρος διάλογος με τη βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τους επαγγελματίες της περίθαλψης για την πρόληψη και τη μείωση αυτών των ελλείψεων.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6a)  Η έξαρση της COVID-19 και η επακόλουθη υγειονομική κρίση κατέδειξαν την ανάγκη για μια πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση στη διαχείριση κρίσεων. Μολονότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξηγεί γιατί δεν διενεργήθηκε εκτίμηση επιπτώσεων, θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής κατανομή ανθρώπινων και χρηματοδοτικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα της υγείας στα διάφορα κράτη μέλη.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την προσφορά και τη ζήτηση και ο κίνδυνος ελλείψεων βασικών φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η πανδημία COVID-19, μπορούν να επιφέρουν περιορισμούς εξαγωγών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και την εφαρμογή άλλων εθνικών προστατευτικών μέτρων, τα οποία μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, οι ελλείψεις φαρμάκων μπορούν να επιφέρουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία ασθενών στην Ένωση λόγω της έλλειψης διαθεσιμότητάς τους, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες φαρμακευτικές αγωγές, αυξημένη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο και ανεπιθύμητες αντιδράσεις εξαιτίας της χορήγησης ακατάλληλων προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μη διαθέσιμων προϊόντων. Όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, οι ελλείψεις μπορούν να οδηγήσουν σε έλλειψη διαγνωστικών πόρων με αρνητικές συνέπειες για τα μέτρα για τη δημόσια υγεία, έλλειψη θεραπείας ή επιδείνωση της νόσου, ενώ ενδέχεται επίσης να μην επιτρέπουν στους επαγγελματίες υγείας να εκτελούν επαρκώς τα καθήκοντά τους. Αυτές οι ελλείψεις μπορεί επίσης να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον έλεγχο της εξάπλωσης ενός συγκεκριμένου παθογόνου εξαιτίας, για παράδειγμα, ανεπαρκούς προσφοράς διαγνωστικών συνόλων (kit) για τη νόσο COVID-19. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των ελλείψεων και να ενισχυθεί και να επισημοποιηθεί η παρακολούθηση φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας.
(7)  Η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την προσφορά και τη ζήτηση και ο κίνδυνος ελλείψεων βασικών φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η πανδημία COVID-19, μπορούν να επιφέρουν περιορισμούς εξαγωγών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και την εφαρμογή άλλων εθνικών προστατευτικών μέτρων, τα οποία μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, επιδεινώνοντας τις συνέπειες για τη δημόσια υγεία, καθώς και να δημιουργήσουν ανάγκη για προσωρινούς μηχανισμούς όσον αφορά τη διαφάνεια των εξαγωγών και την αδειοδότηση των εξαγωγών. Επιπλέον, οι ελλείψεις φαρμάκων μπορούν να επιφέρουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία ασθενών στην Ένωση λόγω της έλλειψης διαθεσιμότητάς τους, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες φαρμακευτικές αγωγές, αυξημένη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο, ανεπιθύμητες αντιδράσεις και θανάτους εξαιτίας της χορήγησης ακατάλληλων προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μη διαθέσιμων προϊόντων. Όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, οι ελλείψεις μπορούν να οδηγήσουν σε έλλειψη διαγνωστικών πόρων με αρνητικές συνέπειες για τα μέτρα για τη δημόσια υγεία, έλλειψη θεραπείας ή επιδείνωση της νόσου, ενώ ενδέχεται επίσης να μην επιτρέπουν στους επαγγελματίες υγείας να εκτελούν επαρκώς τα καθήκοντά τους, ή να προστατεύονται όταν τα εκτελούν, όπως καταδείχθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, με σοβαρές συνέπειες για την υγεία των επαγγελματιών του τομέα της υγείας. Αυτές οι ελλείψεις μπορεί επίσης να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον έλεγχο της εξάπλωσης ενός συγκεκριμένου παθογόνου εξαιτίας, για παράδειγμα, ανεπαρκούς προσφοράς διαγνωστικών συνόλων (kit) για τη νόσο COVID-19. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα κατάλληλο πλαίσιο σε ενωσιακό επίπεδο για τον συντονισμό της απάντησης των κρατών μελών ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των ελλείψεων και να ενισχυθεί και να επισημοποιηθεί η παρακολούθηση φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας κατά τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και έτσι να αποφευχθεί η δημιουργία περιττών βαρών για τους συμφεροντούχους, που μπορεί να ασκήσει πίεση στους πόρους και να προκαλέσει επιπρόσθετες καθυστερήσεις.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Θα πρέπει να αναπτύσσονται και να καθίστανται διαθέσιμα εντός της Ένωσης ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα για τη θεραπεία, την πρόληψη ή τη διάγνωση νόσων που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας το συντομότερο δυνατό κατά τη διάρκεια τέτοιων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η πανδημία COVID-19 έχει καταδείξει επίσης τον μη ικανοποιητικό συντονισμό και λήψη αποφάσεων όσον αφορά τις πολυεθνικές κλινικές δοκιμές, καθώς και την ανεπαρκή παροχή συμβουλών σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με τη χρήση φαρμάκων στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων παρηγορητικής χρήσης ή εκτός των εγκεκριμένων ενδείξεών τους στην Ένωση, με αποτέλεσμα να προκαλούνται καθυστερήσεις στην έγκριση ερευνητικών αποτελεσμάτων και στην ανάπτυξη και τη διαθεσιμότητα νέων φαρμάκων ή φαρμάκων επαναστόχευσης.
(8)  Θα πρέπει να εντοπίζονται, να αναπτύσσονται, ιδίως μέσω κοινών προσπαθειών των δημόσιων αρχών, του ιδιωτικού τομέα και του ακαδημαϊκού κόσμου, και να καθίστανται διαθέσιμα στους πολίτες της Ένωσης ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα για τη θεραπεία, την πρόληψη ή τη διάγνωση νόσων που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας το συντομότερο δυνατό κατά τη διάρκεια τέτοιων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η πανδημία COVID-19 έχει καταδείξει επίσης τον μη ικανοποιητικό συντονισμό και λήψη αποφάσεων όσον αφορά τις πολυεθνικές κλινικές δοκιμές, καθώς και την ανεπαρκή παροχή συμβουλών σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με τη χρήση φαρμάκων στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων παρηγορητικής χρήσης ή εκτός των εγκεκριμένων ενδείξεών τους στην Ένωση, με αποτέλεσμα να προκαλούνται καθυστερήσεις στην έγκριση ερευνητικών αποτελεσμάτων και στην ανάπτυξη και τη διαθεσιμότητα νέων φαρμάκων ή φαρμάκων επαναστόχευσης.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ήταν αναγκαίο να βρεθούν λύσεις ad hoc, συμπεριλαμβανομένων έκτακτων ρυθμίσεων μεταξύ της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (στο εξής: Οργανισμός), των κατόχων αδειών κυκλοφορίας, των κατασκευαστών και των κρατών μελών, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος να καταστούν διαθέσιμα ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα για τη θεραπεία της νόσου COVID-19 ή για την αποτροπή της εξάπλωσής της, καθώς και προκειμένου να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν η ανάπτυξη και η έγκριση της κυκλοφορίας θεραπειών και εμβολίων.
(9)  Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ήταν αναγκαίο να βρεθούν λύσεις ad hoc, συμπεριλαμβανομένων έκτακτων ρυθμίσεων μεταξύ της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων («ο Οργανισμός»), των κατόχων αδειών κυκλοφορίας, των κατασκευαστών ή άλλων παραγόντων στη φαρμακευτική αλυσίδα εφοδιασμού και των κρατών μελών, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος να καταστούν διαθέσιμα ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα για τη θεραπεία της νόσου COVID-19 ή για την αποτροπή της εξάπλωσής της, καθώς και προκειμένου να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν η ανάπτυξη και η έγκριση της κυκλοφορίας θεραπειών και εμβολίων.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Συνεπώς, για να εξασφαλιστεί η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς των εν λόγω προϊόντων και να παρέχεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, κρίνεται σκόπιμη η προσέγγιση των κανόνων για την παρακολούθηση των ελλείψεων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και η διευκόλυνση της έρευνας και της ανάπτυξης φαρμάκων που προσφέρονται, ενδεχομένως, για τη θεραπεία, την πρόληψη ή τη διάγνωση νόσων που προκαλούν κρίσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας.
(10)  Συνεπώς, για να εξασφαλιστεί η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς των εν λόγω προϊόντων και να παρέχεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, κρίνεται σκόπιμη η προσέγγιση και ενίσχυση των κανόνων για την παρακολούθηση των ελλείψεων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και η διευκόλυνση της έρευνας και της ανάπτυξης φαρμάκων που προσφέρονται, ενδεχομένως, για τη θεραπεία, την πρόληψη ή τη διάγνωση νόσων που προκαλούν κρίσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας με σκοπό να συμπληρωθούν στρατηγικά οι προσπάθειες της Επιτροπής και άλλων οργανισμών της Ένωσης για αυτό τον σκοπό, καθώς και αυτές μελλοντικών βασικών υπηρεσιών, όπως η προτεινόμενη ευρωπαϊκή αρχή ετοιμότητας και αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης (HERA).
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)   Προκειμένου να εξασφαλισθούν αποτελεσματικά συστήματα υγείας, είναι απαραίτητη η διενέργεια προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων (stress tests) για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας σε περίπτωση κρίσης, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική καταπολέμηση των ελλείψεων σε περίπτωση πανδημίας, αλλά και ο προσδιορισμός των παραγόντων διαρθρωτικών κινδύνων που προκαλούν ελλείψεις.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)
(10β)  Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των φαρμάκων και να παρέχεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, κρίνεται σκόπιμη η διευκόλυνση της έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων, τα οποία ενδεχομένως να προσφέρονται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση, την πρόληψη ή τη διάγνωση νόσων που προκαλούν κρίσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και, στο πλαίσιο αυτού του στόχου, έχει θεμελιώδη σημασία η παροχή ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Επιπλέον, στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να διασφαλιστούν η ποιότητα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα φαρμάκων τα οποία προσφέρονται για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Αμφότεροι οι στόχοι επιδιώκονται ταυτοχρόνως και συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους, ενώ κανένας από τους δύο δεν είναι υποδεέστερος του άλλου. Όσον αφορά το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα πλαίσιο για την παρακολούθηση και την αναφορά ελλείψεων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά τη διάρκεια κρίσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας. Όσον αφορά το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ, ο παρών κανονισμός προβλέπει ένα ενισχυμένο ενωσιακό πλαίσιο που διασφαλίζει την ποιότητα και την ασφάλεια των φαρμάκων και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
(11)  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να διασφαλιστεί η παροχή ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Επιπλέον, στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να διασφαλιστούν η ποιότητα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα φαρμάκων τα οποία προσφέρονται για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Αμφότεροι οι στόχοι επιδιώκονται ταυτοχρόνως και συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους, ενώ κανένας από τους δύο δεν είναι υποδεέστερος του άλλου. Όσον αφορά το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα πλαίσιο για την παρακολούθηση και την αναφορά ελλείψεων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά τη διάρκεια κρίσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας. Όσον αφορά το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ, ο παρών κανονισμός προβλέπει ένα ενισχυμένο ενωσιακό πλαίσιο που διασφαλίζει την ποιότητα και την ασφάλεια των φαρμάκων και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ελλείψεων κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας και σοβαρών συμβάντων. Ωστόσο, οι ελλείψεις φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων αποτελούν χρόνιο πρόβλημα που επηρεάζει ολοένα και περισσότερο την υγεία και τη ζωή των πολιτών της Ένωσης για δεκαετίες. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προς τη βελτίωση της αντίδρασης της Ένωσης σε αυτό το μακροχρόνιο ζήτημα. Η Επιτροπή θα πρέπει εν συνεχεία να προτείνει τη επέκταση αυτού του πλαισίου ώστε να διασφαλιστεί ότι το θέμα των ελλείψεων αντιμετωπίζεται ευρέως και μόνιμα στην επικείμενη αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
__________________
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1).
Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67).
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Για να βελτιωθούν η ετοιμότητα έναντι κρίσεων και η διαχείριση κρίσεων που αφορούν φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να αυξηθούν η ανθεκτικότητα και η αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ένωση, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι διαδικασίες και οι αντίστοιχοι ρόλοι και υποχρεώσεις των διάφορων σχετικών εμπλεκόμενων οντοτήτων. Το πλαίσιο θα πρέπει να βασιστεί στις λύσεις ad hoc που έχουν προσδιοριστεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.
(12)  Για να βελτιωθούν η ετοιμότητα έναντι κρίσεων και η διαχείριση κρίσεων που αφορούν φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να αυξηθούν η ανθεκτικότητα και η αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ένωση, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι διαδικασίες και οι αντίστοιχοι ρόλοι και υποχρεώσεις των διάφορων σχετικών εμπλεκόμενων οντοτήτων. Το πλαίσιο θα πρέπει να βασιστεί στις λύσεις ad hoc που έχουν προσδιοριστεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, οι οποίες έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές, καθώς και στην πείρα και σε παραδείγματα από άλλες χώρες, παραμένοντας ωστόσο αρκετά ευέλικτες για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε μελλοντική κρίση στον τομέα της υγείας με τον πλέον αποδοτικό τρόπο προς όφελος της δημόσιας υγείας και των ασθενών.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα εναρμονισμένο σύστημα παρακολούθησης των ελλείψεων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, το οποίο θα διευκολύνει την κατάλληλη πρόσβαση σε φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και σοβαρών συμβάντων στον τομέα της δημόσιας υγείας, τα οποία ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να συμπληρωθεί με βελτιωμένες δομές, ώστε να εξασφαλιστούν η κατάλληλη διαχείριση των κρίσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας και ο συντονισμός και η παροχή συμβουλών σχετικά με την έρευνα και την ανάπτυξη φαρμάκων που ενδεχομένως προσφέρονται για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Για να διευκολυνθούν η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων σχετικά με πιθανές ή πραγματικές ελλείψεις φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ο Οργανισμός θα πρέπει να μπορεί να ζητά και να λαμβάνει πληροφορίες και δεδομένα από τους σχετικούς κατόχους αδειών κυκλοφορίας, τους κατασκευαστές και τα κράτη μέλη μέσω καθορισμένων σημείων επαφής.
(13)  Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα εναρμονισμένο σύστημα παρακολούθησης των ελλείψεων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, το οποίο θα διευκολύνει την κατάλληλη πρόσβαση σε φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, σοβαρών συμβάντων στον τομέα της δημόσιας υγείας, τα οποία ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να συμπληρωθεί με βελτιωμένες δομές, ώστε να εξασφαλιστούν η κατάλληλη διαχείριση των κρίσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας και ο συντονισμός και η παροχή συμβουλών σχετικά με την έρευνα και την ανάπτυξη φαρμάκων που ενδεχομένως προσφέρονται για τον μετριασμό καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Για να διευκολυνθούν η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων σχετικά με πιθανές ή πραγματικές ελλείψεις φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ο Οργανισμός θα πρέπει να μπορεί να ζητά και να λαμβάνει πληροφορίες και δεδομένα από τους σχετικούς κατόχους αδειών κυκλοφορίας, τους κατασκευαστές και τα κράτη μέλη μέσω καθορισμένων σημείων επαφής, αποφεύγοντας οποιαδήποτε αλληλεπικάλυψη των ζητούμενων και των υποβαλλόμενων πληροφοριών.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Για να διευκολυνθεί η πρόληψη, η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τις ελλείψεις φαρμάκων, θα ήταν απαραίτητο η Ένωση και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ικανή να καθορίσει τον όγκο αποθεμάτων που υπάρχουν ανά πάσα δεδομένη στιγμή και να εξακριβώνει, να προβλέπει και να προλαμβάνει τις ελλείψεις φαρμάκων. Για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος, θα μπορούσαν να αντληθούν διδάγματα από έργα, όπως το CISMED, που χρηματοδοτούνται από την Ένωση μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Η πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει στις εθνικές αρμόδιες αρχές πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε πληροφορίες σχετικά με τις μη ικανοποιούμενες απαιτήσεις των διανομέων χονδρικής και των κοινοτικών και νοσοκομειακών φαρμακείων, παρέχοντας ακριβή δεδομένα, προκειμένου να γίνεται κατανοητή η λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού και να προλαμβάνονται δυνητικές ελλείψεις φαρμάκων. Η πλατφόρμα θα πρέπει επίσης να αποτελεί τη μοναδική πύλη για κατόχους αδειών κυκλοφορίας και διανομείς χονδρικής, ώστε να παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται κατά τη διάρκεια σοβαρών συμβάντων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας μόλις εφαρμοστούν πλήρως, με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας, της προβλεψιμότητας κατά τη διάρκεια κρίσεων και επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την αλληλεπικάλυψη προσπαθειών και την αδικαιολόγητη επιβάρυνση των ενδιαφερομένων, στο σύνολό τους. Προκειμένου να διευκολυνθεί ο συντονιστικός ρόλος του Οργανισμού, θα πρέπει οι πλατφόρμες των κρατών μελών για την παρακολούθηση της προσφοράς να είναι διαλειτουργικές και να αναπαράγουν τις πληροφορίες τους στην ενωσιακή τράπεζα δεδομένων την οποία διαχειρίζεται ο Οργανισμός. Για να επιταχυνθεί η υλοποίηση του συστήματος σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, θα πρέπει η ανάπτυξη και η υλοποίησή του να υποστηριχθούν με ενωσιακή χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων από το πρόγραμμα EU4Health ή τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
__________________
Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΕΕ L 57 της 18.2.2021, σ. 17).
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Όσον αφορά τα φάρμακα, θα πρέπει να συσταθεί μια εκτελεστική ομάδα καθοδήγησης εντός του Οργανισμού ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια αντιμετώπιση σοβαρών συμβάντων και να συντονίζονται οι επείγουσες δράσεις εντός της Ένωσης όσον αφορά τη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν την προσφορά φαρμάκων. Η ομάδα καθοδήγησης θα πρέπει να καταρτίζει καταλόγους με φάρμακα κρίσιμης σημασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η παρακολούθηση αυτών των φαρμάκων και θα πρέπει να μπορεί να παρέχει συμβουλές σχετικά με τις αναγκαίες δράσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας.
(15)  Όσον αφορά τα φάρμακα, θα πρέπει να συσταθεί μια εκτελεστική ομάδα καθοδήγησης εντός του Οργανισμού ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια αντιμετώπιση σοβαρών συμβάντων και να συντονίζονται οι επείγουσες δράσεις εντός της Ένωσης όσον αφορά τη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν την προσφορά φαρμάκων. Η ομάδα καθοδήγησης θα πρέπει να καταρτίζει καταλόγους με φάρμακα κρίσιμης σημασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η παρακολούθηση αυτών των φαρμάκων και θα πρέπει να μπορεί να παρέχει συμβουλές και συστάσεις σχετικά με τις αναγκαίες δράσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων, καθώς και της προμήθειάς τους, και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Οι εργασίες της ειδικής ομάδας έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να είναι διακριτές από τις εργασίες των επιστημονικών επιτροπών του Οργανισμού και θα πρέπει να διεξάγονται με την επιφύλαξη των επιστημονικών αξιολογήσεων αυτών των επιτροπών. Η ειδική ομάδα έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να διατυπώνει συστάσεις σχετικά με τη χρήση φαρμάκων για την αντιμετώπιση της νόσου που ευθύνεται για την κρίση δημόσιας υγείας. Η επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί αυτές τις συστάσεις κατά την κατάρτιση επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με την παρηγορητική ή άλλη πρόωρη χρήση ενός φαρμάκου πριν από τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας.
(18)  Οι εργασίες της ειδικής ομάδας έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να είναι διακριτές από τις εργασίες των επιστημονικών επιτροπών του Οργανισμού και θα πρέπει να διεξάγονται με την επιφύλαξη των επιστημονικών αξιολογήσεων αυτών των επιτροπών. Η ειδική ομάδα έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να διατυπώνει συστάσεις σχετικά με τη χρήση φαρμάκων για την υπέρβαση της κρίσης δημόσιας υγείας. Η επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί αυτές τις συστάσεις κατά την κατάρτιση επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με την παρηγορητική ή άλλη πρόωρη χρήση ενός φαρμάκου πριν από τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. Η εκτελεστική ομάδα καθοδήγησης για τις ελλείψεις και την ασφάλεια των φαρμάκων θα μπορούσε επίσης να βασιστεί στο έργο της ειδικής ομάδας έκτακτης ανάγκης κατά την κατάρτιση των καταλόγων φαρμάκων κρίσιμης σημασίας.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Η συγκρότηση της ειδικής ομάδας έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να βασιστεί στη στήριξη που έχει παράσχει ο Οργανισμός κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ιδίως όσον αφορά τις επιστημονικές συμβουλές σχετικά με κλινικές δοκιμές και την ανάπτυξη φαρμάκων, καθώς και την «κυλιόμενη» επανεξέταση, δηλ. σε συνεχή βάση, νέων στοιχείων που προκύπτουν, ώστε να καθίσταται δυνατή η πιο αποτελεσματική αξιολόγηση των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας.
(19)  Η συγκρότηση της ειδικής ομάδας έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να βασιστεί στη στήριξη που έχει παράσχει ο Οργανισμός κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ιδίως όσον αφορά τις επιστημονικές συμβουλές σχετικά με κλινικές δοκιμές και την ανάπτυξη φαρμάκων, καθώς και την «κυλιόμενη» επανεξέταση, δηλ. σε συνεχή βάση, νέων στοιχείων που προκύπτουν, ώστε να καθίσταται δυνατή η πιο αποτελεσματική αξιολόγηση των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
(19α)  Η εμπειρία με τις κλινικές δοκιμές κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 αποκάλυψε μια εξαιρετικά μεγάλη αλληλεπικάλυψη ερευνών στις ίδιες παρεμβάσεις, πληθώρα μικρών δοκιμών, υποεκπροσώπηση σημαντικών υποομάδων πληθυσμών βάσει φύλου, ηλικίας, εθνικής καταγωγής ή ιατρικών συννοσηροτήτων και έλλειψη συνεργασίας, ενέχοντας κίνδυνο μη αξιοποιήσιμων ερευνών. Για να βελτιωθεί το θεματολόγιο της κλινικής έρευνας, οι διεθνείς ρυθμιστικές αρχές επισήμαναν την ανάγκη για αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των φαρμάκων. Ο βασικός τρόπος λήψης αξιόπιστων αποδεικτικών στοιχείων είναι μέσω συντονισμένων, καλά σχεδιασμένων, επαρκώς τροφοδοτούμενων, μεγάλων τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών. Τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών και τα δεδομένα θα πρέπει να δημοσιοποιούνται.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)
(19β)  Η φάση των κλινικών δοκιμών, κατά την οποία μελετάται σε ανθρώπους η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα των υποψήφιων φαρμάκων, αποτελεί βασικό βήμα για την ανάπτυξη φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων. Είναι, επομένως, σημαντικό να εφαρμόζεται πλήρως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη δρομολόγηση ενός λειτουργικού συστήματος πληροφοριών για τις κλινικές δοκιμές.
__________________
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/20/ΕΚ (ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 1).
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Οι επιμέρους ερευνητικές οντότητες μπορούν να συμφωνούν από κοινού, ή με άλλο μέρος, ώστε να ενεργούν ως χορηγός με σκοπό την κατάρτιση ενός εναρμονισμένου ενωσιακού πρωτοκόλλου κλινικής δοκιμής, αν και η πείρα που αποκομίστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 κατέδειξε ότι οι πρωτοβουλίες για τη διεξαγωγή πολυεθνικών δοκιμών μεγάλης κλίμακας ευοδώνονται με μεγάλη δυσκολία, λόγω της απουσίας μιας ενιαίας οντότητας η οποία να μπορεί να αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες ενός χορηγού εντός της Ένωσης, συνεργαζόμενη παράλληλα με πολλά κράτη μέλη. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο ο Οργανισμός να εντοπίζει και να διευκολύνει τέτοιες πρωτοβουλίες παρέχοντας συμβουλές σχετικά με τις δυνατότητες ανάληψης του ρόλου του χορηγού ή, κατά περίπτωση, να καθορίζει τις επιμέρους ευθύνες των συγχορηγών σύμφωνα με το άρθρο 72 του κανονισμού (ΕΕ) 536/2014. Αυτή η προσέγγιση θα ενισχύσει το ερευνητικό περιβάλλον στην Ένωση, ενώ παράλληλα θα προαγάγει την εναρμόνιση και θα αποτρέψει τυχόν μεταγενέστερες καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μια άδεια κυκλοφορίας. Ένας χορηγός στην Ένωση θα μπορούσε να επωφεληθεί από την ενωσιακή χρηματοδότηση έρευνας που είναι διαθέσιμη κατά τον χρόνο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, καθώς και από υφιστάμενα δίκτυα κλινικών δοκιμών για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης, της αίτησης άδειας, της υποβολής και της διεξαγωγής της δοκιμής. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για δοκιμές που αναπτύσσονται από την Ένωση ή διεθνείς οργανισμούς δημόσιας υγείας ή ερευνητικούς οργανισμούς.
(20)  Οι επιμέρους ερευνητικές οντότητες μπορούν να συμφωνούν από κοινού, ή με άλλο μέρος, ώστε να ενεργούν ως χορηγός με σκοπό την κατάρτιση ενός εναρμονισμένου ενωσιακού πρωτοκόλλου κλινικής δοκιμής, αν και η πείρα που αποκομίστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 κατέδειξε ότι οι πρωτοβουλίες για τη διεξαγωγή πολυεθνικών δοκιμών μεγάλης κλίμακας ευοδώνονται με μεγάλη δυσκολία, λόγω της απουσίας μιας ενιαίας οντότητας η οποία να μπορεί να αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες ενός χορηγού εντός της Ένωσης, συνεργαζόμενη παράλληλα με πολλά κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογήθηκε ένα νέο πανενωσιακό δίκτυο δοκιμών εμβολίων, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, με την ονομασία VACCELERATE, υπό το φως της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 2021 με τίτλο «Εκκολαπτήριο HERA: Από κοινού πρόβλεψη της απειλής των παραλλαγών της νόσου COVID-19». Η ειδική ομάδα έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να βασιστεί στο εν λόγω δίκτυο δοκιμών και σε άλλα καθιερωμένα δίκτυα, όπως οι επικεφαλής των οργανισμών φαρμάκων, η ομάδα διευκόλυνσης και συντονισμού των κλινικών δοκιμών και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υποδομών Κλινικής Έρευνας, ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία παραγωγή επαρκών δεδομένων σχετικά με νέα φάρμακα υπό το φως πιθανής κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Συνεπώς, κρίνεται επιτακτικό ο Οργανισμός να εντοπίζει και να διευκολύνει τέτοιες πρωτοβουλίες παρέχοντας συμβουλές σχετικά με τις δυνατότητες ανάληψης του ρόλου του χορηγού ή, κατά περίπτωση, να καθορίζει τις επιμέρους ευθύνες των συγχορηγών σύμφωνα με το άρθρο 72 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 536/2014 και να συντονίζει την ανάπτυξη πρωτοκόλλων κλινικών δοκιμών. Η ειδική ομάδα έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να καθορίσει τους σημαντικότερους από κλινική άποψη στόχους επιδόσεων για τα εμβόλια και τις θεραπείες που θα υποβληθούν σε κλινικές δοκιμές, έτσι ώστε να μπορούν να πληρούν τα κριτήρια για αποτελεσματικές παρεμβάσεις στη δημόσια υγεία. Αυτή η προσέγγιση θα ενισχύσει το ερευνητικό περιβάλλον στην Ένωση, ενώ παράλληλα θα προαγάγει την εναρμόνιση και θα αποτρέψει τυχόν μεταγενέστερες καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μια άδεια κυκλοφορίας. Ένας χορηγός στην Ένωση θα μπορούσε να επωφεληθεί από την ενωσιακή χρηματοδότηση έρευνας που είναι διαθέσιμη κατά τον χρόνο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, καθώς και από υφιστάμενα δίκτυα κλινικών δοκιμών για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης, της αίτησης άδειας, της υποβολής και της διεξαγωγής της δοκιμής. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για δοκιμές που αναπτύσσονται από την Ένωση ή διεθνείς οργανισμούς δημόσιας υγείας ή ερευνητικούς οργανισμούς.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Ο παρών κανονισμός αναθέτει επίσης στον Οργανισμό τον ρόλο να παρέχει στήριξη στις ομάδες εμπειρογνωμόνων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που ορίζονται δυνάμει της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/1396 της Επιτροπής12, ώστε οι τελευταίες να παρέχουν ανεξάρτητη επιστημονική και τεχνική συνδρομή στα κράτη μέλη, την Επιτροπή, την ομάδα συντονισμού, το Συντονιστικό Όργανο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΟΙΠ), τους κοινοποιημένους οργανισμούς και τους κατασκευαστές.
(22)  Ο παρών κανονισμός αναθέτει επίσης στον Οργανισμό τον ρόλο να παρέχει στήριξη στις ομάδες εμπειρογνωμόνων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που ορίζονται δυνάμει της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/1396 της Επιτροπής12, ώστε οι τελευταίες να παρέχουν ανεξάρτητη επιστημονική και τεχνική συνδρομή στα κράτη μέλη, την Επιτροπή, την ομάδα συντονισμού, το Συντονιστικό Όργανο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΟΙΠ), τους κοινοποιημένους οργανισμούς και τους κατασκευαστές, τηρώντας παράλληλα τη μέγιστη διαφάνεια ως προϋπόθεση για την προώθηση της εμπιστοσύνης και της πίστης στο ρυθμιστικό σύστημα της ΕΕ.
__________________
__________________
12 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1396 της Επιτροπής, της 10ης Σεπτεμβρίου 2019, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό ομάδων εμπειρογνωμόνων στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕ L 234 της 11.9.2019, σ. 23).
12 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1396 της Επιτροπής, της 10ης Σεπτεμβρίου 2019, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό ομάδων εμπειρογνωμόνων στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕ L 234 της 11.9.2019, σ. 23).
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
(22α)  Η ειδική ομάδα έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να επανεξετάζει τα πρωτόκολλα κλινικών δοκιμών και τους φορείς ανάπτυξης συμβουλών σχετικά με κλινικές δοκιμές που διεξάγονται στην Ένωση, και να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με κλινικά συναφή καταληκτικά σημεία και στόχους για τα εμβόλια και τις θεραπευτικές αγωγές, προκειμένου να καθοδηγεί τον σχεδιασμό των κλινικών δοκιμών προς την εκπλήρωση των κριτηρίων για αποτελεσματικές παρεμβάσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Δεδομένης της μακροχρόνιας και αποδεδειγμένης εμπειρογνωσίας του Οργανισμού στον τομέα των φαρμάκων και λαμβανομένης υπόψη της πείρας του Οργανισμού από τη συνεργασία με πληθώρα ομάδων εμπειρογνωμόνων, κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία των κατάλληλων δομών εντός του Οργανισμού για την παρακολούθηση πιθανών ελλείψεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων στο πλαίσιο κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, καθώς και η ανάθεση στον Οργανισμό εντολής για οργάνωση των ομάδων εμπειρογνωμόνων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί μακροχρόνια βιωσιμότητα για τη λειτουργία των ομάδων και θα διαμορφωθούν σαφείς συνέργειες με τις σχετικές εργασίες για την ετοιμότητα έναντι κρίσεων στον τομέα των φαρμάκων. Αυτές οι δομές δεν θα μεταβάλουν σε καμία περίπτωση το ρυθμιστικό σύστημα ή τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που εφαρμόζονται ήδη στην Ένωση, τα οποία θα πρέπει να παραμείνουν σαφώς διακριτά από εκείνο για τα φάρμακα.
(24)  Δεδομένης της μακροχρόνιας και αποδεδειγμένης εμπειρογνωσίας του Οργανισμού στον τομέα των φαρμάκων και λαμβανομένης υπόψη της πείρας του Οργανισμού από τη συνεργασία με πληθώρα ομάδων εμπειρογνωμόνων, κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία των κατάλληλων δομών εντός του Οργανισμού για την παρακολούθηση πιθανών ελλείψεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων στο πλαίσιο κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, καθώς και η ανάθεση στον Οργανισμό εντολής για οργάνωση των ομάδων εμπειρογνωμόνων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι εθνικές και, τελικά, οι ενωσιακές οντότητες που συμμετέχουν στη δημιουργία αποθεμάτων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, θα πρέπει να υποβάλουν εκθέσεις όσον αφορά τα αποθέματά τους στον Οργανισμό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί μακροχρόνια βιωσιμότητα για τη λειτουργία των ομάδων και θα διαμορφωθούν σαφείς συνέργειες με τις σχετικές εργασίες για την ετοιμότητα έναντι κρίσεων στον τομέα των φαρμάκων. Αυτές οι δομές δεν θα μεταβάλουν σε καμία περίπτωση το ρυθμιστικό σύστημα ή τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που εφαρμόζονται ήδη στην Ένωση, τα οποία θα πρέπει να παραμείνουν σαφώς διακριτά από εκείνο για τα φάρμακα.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Για να διευκολυνθούν οι εργασίες και η ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να προβλεφθούν η δημιουργία και η διαχείριση υποδομών ΤΠ και συνεργειών με άλλα υφιστάμενα ή υπό ανάπτυξη συστήματα ΤΠ, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας ΤΠ EUDAMED για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Οι εν λόγω εργασίες θα πρέπει επίσης να διευκολύνονται, όπου κρίνεται σκόπιμο, από αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως υπολογιστικά μοντέλα και προσομοιώσεις για κλινικές δοκιμές, καθώς και από τα δεδομένα που προκύπτουν από το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ, όπως οι υπηρεσίες γεωεντοπισμού του προγράμματος Galileo και τα δεδομένα γεωσκόπησης του προγράμματος Copernicus.
(25)  Για να διευκολυνθούν οι εργασίες και η ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να προβλεφθούν η δημιουργία και η διαχείριση υποδομών ΤΠ και συνεργειών με άλλα υφιστάμενα ή υπό ανάπτυξη συστήματα ΤΠ, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας ΤΠ EUDAMED για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, παράλληλα με την ενισχυμένη προστασία της υποδομής δεδομένων και της αποτροπής πιθανών κυβερνοεπιθέσεων. Οι εν λόγω εργασίες θα πρέπει επίσης να διευκολύνονται, όπου κρίνεται σκόπιμο, από αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως υπολογιστικά μοντέλα και προσομοιώσεις για κλινικές δοκιμές, καθώς και από τα δεδομένα που προκύπτουν από το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ, όπως οι υπηρεσίες γεωεντοπισμού του προγράμματος Galileo και τα δεδομένα γεωσκόπησης του προγράμματος Copernicus.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Η ταχεία πρόσβαση σε δεδομένα για την υγεία και η ανταλλαγή των δεδομένων αυτών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από πραγματικές καταστάσεις, δηλ. δεδομένων για την υγεία που παράγονται εκτός κλινικών μελετών, είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας και άλλων σοβαρών συμβάντων. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει στον Οργανισμό τη δυνατότητα να αξιοποιεί και να διευκολύνει αυτήν την ανταλλαγή, καθώς και να συμμετέχει στη δημιουργία και τη λειτουργία της υποδομής του ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την υγεία.
(26)  Η ταχεία πρόσβαση σε δεδομένα για την υγεία και η ανταλλαγή των δεδομένων αυτών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από πραγματικές καταστάσεις, δηλ. δεδομένων για την υγεία που παράγονται εκτός κλινικών μελετών, είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας και άλλων σοβαρών συμβάντων. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει στον Οργανισμό τη δυνατότητα να αξιοποιεί και να διευκολύνει αυτήν την ανταλλαγή, καθώς και να συμμετέχει στη δημιουργία και τη λειτουργία της διαλειτουργικής υποδομής του ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την υγεία, αξιοποιώντας το πλήρες δυναμικό της υπερυπολογιστικής, της τεχνητής νοημοσύνης και της επιστήμης των μεγάλων δεδομένων για την ανάπτυξη προγνωστικών μοντέλων και τη λήψη καλύτερων και πιο έγκαιρων αποφάσεων χωρίς να υπονομεύονται τα δικαιώματα ιδιωτικότητας.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)
(26α)   Προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιόπιστη ανταλλαγή πληροφοριών για τα φάρμακα με ισχυρό και συνεκτικό τρόπο, η ταυτοποίηση των ανθρώπινων φαρμάκων θα βασίζεται στα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) για την ταυτοποίηση των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση (IDMP).
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)
(26β)  Ο χειρισμός ευαίσθητων δεδομένων, τα οποία είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση δυνητικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, απαιτεί υψηλό επίπεδο προστασίας έναντι κυβερνοεπιθέσεων. Οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης βρίσκονται επίσης αντιμέτωποι με αυξημένες απειλές για την κυβερνοασφάλεια εν μέσω της πανδημίας COVID-19. Ο ίδιος ο Οργανισμός υπήρξε στόχος κυβερνοεπίθεσης, με αποτέλεσμα να διαρρεύσουν στο διαδίκτυο ορισμένα από τα έγγραφα που αποκτήθηκαν παράνομα και αφορούσαν φάρμακα και εμβόλια κατά της COVID-19 τα οποία ανήκουν σε τρίτους. Είναι, επομένως, αναγκαίο να εξοπλιστεί ο Οργανισμός με υψηλό επίπεδο ασφάλειας έναντι κυβερνοεπιθέσεων, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του Οργανισμού ανά πάσα στιγμή και δη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει ο Οργανισμός να καταρτίσει σχέδιο για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τον μετριασμό και την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του ανά πάσα στιγμή και παράλληλα να αποτρέπεται κάθε παράνομη πρόσβαση σε έγγραφα που έχει στην κατοχή του ο Οργανισμός.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 γ (νέα)
(26γ)  Λόγω της ευαίσθητης φύσης των δεδομένων υγείας, ο Οργανισμός θα πρέπει να διασφαλίζει και να εγγυάται ότι οι πράξεις επεξεργασίας του σέβονται τις αρχές προστασίας δεδομένων της νομιμότητας, της δικαιοσύνης και διαφάνειας, του περιορισμού του σκοπού, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας, του περιορισμού της αποθήκευσης, της ακεραιότητας και του απορρήτου. Αν, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, κριθεί αναγκαία η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον κανονισμό (ΕE) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
_______________
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 δ (νέα)
(26δ)   Είναι επιτακτική ανάγκη να καθιερωθούν ισχυρά μέτρα διαφάνειας και πρότυπα σχετικά με τις ρυθμιστικές δραστηριότητες του Οργανισμού για φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν την έγκαιρη δημοσίευση όλων των συναφών πληροφοριών για τα εγκεκριμένα προϊόντα και τα κλινικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των πλήρων πρωτοκόλλων για τις κλινικές δοκιμές. Ο Οργανισμός θα πρέπει να εφαρμόζει υψηλό βαθμό διαφάνειας στη συμμετοχή, τις συστάσεις, τις γνωμοδοτήσεις και τις αποφάσεις των νεοσυσταθεισών ομάδων καθοδήγησης και της ειδικής ομάδας έκτακτης ανάγκης. Τα μέλη της ομάδας καθοδήγησης και της ειδικής ομάδας έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να μην έχουν οικονομικά ή άλλα συμφέροντα στη βιομηχανία φαρμάκων ή ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα οποία ενδέχεται να θέτουν υπό αμφισβήτηση την αμεροληψία τους.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 ε (νέα)
(26ε)   Η αξιοπιστία του Οργανισμού και η δημόσια εμπιστοσύνη στις αποφάσεις του βασίζεται σε υψηλό βαθμό διαφάνειας. Ως εκ τούτου, η προδραστική εμπλοκή επαρκών επικοινωνιακών εργαλείων στο γενικό κοινό θα πρέπει να προβλεφθεί. Επιπλέον, τα ενισχυμένα και επιταχυμένα πρότυπα και μέτρα διαφάνειας σχετικά με τα όργανα εργασίας και τα κλινικά δεδομένα του Οργανισμού που αξιολογούνται για την αξιολόγηση και την επιτήρηση των φαρμάκων και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων είναι ύψιστης σημασίας προκειμένου να κερδίσουν και να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη του κοινού. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα πλαίσιο για αυτά τα ενισχυμένα πρότυπα και μέτρα διαφάνειας, βάσει των προσπαθειών, των προτύπων και των μέτρων του Οργανισμού που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Σε συγκυρία έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας ή σε σχέση με ένα σοβαρό συμβάν, ο Οργανισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, καθώς και με άλλους οργανισμούς της Ένωσης. Αυτή η συνεργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει την κοινοχρησία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σχετικά με επιδημιολογικές προβλέψεις, την τακτική επικοινωνία σε εκτελεστικό επίπεδο και προσκλήσεις σε εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και άλλων οργανισμών της Ένωσης να παραστούν σε συνεδριάσεις της ειδικής ομάδας έκτακτης ανάγκης, της ομάδας καθοδήγησης για τα φάρμακα και της ομάδας καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ανάλογα με την περίπτωση.
(27)  Σε συγκυρία έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας ή σε σχέση με ένα σοβαρό συμβάν, ο Οργανισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, καθώς και με άλλους οργανισμούς της Ένωσης. Αυτή η συνεργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει την κοινοχρησία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σχετικά με επιδημιολογικές προβλέψεις, την τακτική επικοινωνία σε εκτελεστικό επίπεδο και προσκλήσεις σε εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και άλλων οργανισμών της Ένωσης να παραστούν σε συνεδριάσεις της ειδικής ομάδας έκτακτης ανάγκης, της ομάδας καθοδήγησης για τα φάρμακα και της ομάδας καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ανάλογα με την περίπτωση. Αυτή η συνεργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης στρατηγικές συζητήσεις με συναφείς οντότητες της Ένωσης που είναι σε θέση να τονώσουν την έρευνα και ανάπτυξη κατάλληλων λύσεων και τεχνολογιών για τον μετριασμό των αποτελεσμάτων της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας ή σοβαρού συμβάντος, ή για την πρόληψη μελλοντικών συναφών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή σοβαρών συμβάντων στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προτεινόμενη HERA.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)
(27α)   Κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας ή σε σχέση με σοβαρό συμβάν, ο Οργανισμός θα πρέπει να επιτρέπει τις τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών με τη βιομηχανία, τους συναφείς παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού φαρμάκων, εκπροσώπους των επαγγελματιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, τους ασθενείς και τους καταναλωτές, ώστε να διασφαλιστούν οι έγκαιρες συζητήσεις για πιθανές ελλείψεις φαρμάκων στην αγορά και περιορισμούς στον εφοδιασμό, ώστε να καταστεί δυνατός ο καλύτερος συντονισμός και οι συνέργειες για τη μείωση και την αντίδραση στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας ή σε σοβαρό συμβάν.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)
(27β)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει λάβει τέλος η πανδημία COVID-19 και ότι είναι αβέβαιες η διάρκεια και η εξέλιξη των κρίσεων στον τομέα της υγείας, όπως είναι οι πανδημίες, θα πρέπει να προβλεφθεί η επανεξέταση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των δομών και των μηχανισμών που θεσπίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Υπό το πρίσμα της εν λόγω επανεξέτασης, οι δομές και οι μηχανισμοί θα πρέπει να τροποποιηθούν, εφόσον αρμόζει.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα επαρκών πόρων για τις εργασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, οι δαπάνες του Οργανισμού θα πρέπει να καλύπτονται από τη συνεισφορά της Ένωσης στα έσοδα του Οργανισμού.
(29)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα επαρκών πόρων για τις εργασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων της στελέχωσης και της επαρκούς εμπειρογνωσίας, οι δαπάνες του Οργανισμού θα πρέπει να καλύπτονται από τη συνεισφορά της Ένωσης στα έσοδα του Οργανισμού.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  την προετοιμασία και τη διαχείριση των επιπτώσεων σοβαρών συμβάντων που αφορούν φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας που αφορούν φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και ιατροτεχνολογικά προϊόντα·
α)  την πρόληψη, την προετοιμασία, τον συντονισμό και τη διαχείριση σε επίπεδο Ένωσης των επιπτώσεων σοβαρών συμβάντων που αφορούν φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας που αφορούν φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και ιατροτεχνολογικά προϊόντα·
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  την παρακολούθηση και την αναφορά ελλείψεων φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και ιατροτεχνολογικών προϊόντων·
β)  την πρόληψη, την παρακολούθηση και την αναφορά ελλείψεων φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και κρίσιμης σημασίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων·
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  τη δημιουργία διαλειτουργικής και ψηφιακής τράπεζας δεδομένων σε επίπεδο Ένωσης για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις ελλείψεις φαρμάκων·
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  «κτηνιατρικό φάρμακο»: το κτηνιατρικό φάρμακο όπως ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
_______________
Κανονισμός (EE) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τα κτηνιατρικά φάρμακα και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ (ΕΕ L 4 της 7.1.2019, σ. 43).
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  «προμήθεια»: ο συνολικός όγκος του αποθέματος μεμονωμένου φαρμάκου ή ιατροτεχνολογικού προϊόντος που διατίθεται στην εθνική αγορά από κάτοχο άδειας κυκλοφορίας ή κατασκευαστή·
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)  Η «ζήτηση» συνδέεται με το αίτημα για φάρμακο ή ιατροτεχνολογικό προϊόν από επαγγελματία στον τομέα της υγείας ή από ασθενή για την κάλυψη κλινικής ανάγκης. Προκειμένου να εκπληρωθεί η ζήτηση σε ικανοποιητικό βαθμό, το φάρμακο ή το ιατροτεχνολογικό προϊόν πρέπει να αποκτάται εγκαίρως και σε επαρκή ποσότητα ώστε να καθίσταται δυνατή η συνέχεια της βέλτιστης φροντίδας των ασθενών. Οι χονδρέμποροι αποτελούν συνήθως βασικό σύνδεσμο εφοδιασμού μεταξύ των κατόχων άδειας κυκλοφορίας ή των παρασκευαστών και των χρηστών φαρμάκων ή ιατροτεχνολογικών προϊόντων, αντίστοιχα, και, στις περιπτώσεις αυτές, για την εκτίμηση της ζήτησης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα που ζητείται σε παραγγελίες χονδρικής·
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  «έλλειψη»: η κατάσταση κατά την οποία η προσφορά ενός φαρμάκου που προορίζεται για ανθρώπινη χρήση ή ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος δεν καλύπτει τη ζήτηση για το συγκεκριμένο φάρμακο ή ιατροτεχνολογικό προϊόν·
δ)  η κατάσταση κατά την οποία η προσφορά ενός φαρμάκου που προορίζεται για ανθρώπινη χρήση ή ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος δεν καλύπτει τη ζήτηση για το συγκεκριμένο φάρμακο ή ιατροτεχνολογικό προϊόν σε εθνικό επίπεδο, ανεξαρτήτως αιτίας·
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ
στ)  «σοβαρό συμβάν»: συμβάν το οποίο είναι πιθανόν να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία σε σχέση με φάρμακα σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Ένα τέτοιο συμβάν αφορά θανάσιμη απειλή ή άλλη σοβαρή απειλή βιολογικής, χημικής, περιβαλλοντικής ή άλλης προέλευσης για την υγεία ή περιστατικό που μπορεί να επηρεάσει την προσφορά ή την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα φαρμάκων. Ένα τέτοιο συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε ελλείψεις φαρμάκων σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη και επιβάλλει επειγόντως συντονισμό σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας.
στ)  «σοβαρό συμβάν»: συμβάν το οποίο είναι πιθανόν να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία σε σχέση με φάρμακα σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Ένα τέτοιο συμβάν αφορά θανάσιμη απειλή ή άλλη σοβαρή απειλή βιολογικής, χημικής, περιβαλλοντικής ή άλλης προέλευσης για την υγεία ή περιστατικό που μπορεί να επηρεάσει την παρασκευή, την προσφορά, τη ζήτηση ή την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα φαρμάκων. Ένα τέτοιο συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε ελλείψεις φαρμάκων σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη και επιβάλλει επειγόντως συντονισμό σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα όσον αφορά την προμήθεια φαρμάκων εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος ορισμού.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Με το παρόν άρθρο συγκροτείται η εκτελεστική ομάδα καθοδήγησης για τις ελλείψεις και την ασφάλεια των φαρμάκων (στο εξής: ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα) εντός του Οργανισμού. Συνεδριάζει είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως ενόψει ή κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας ή κατόπιν αιτήματος συνδρομής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3. Ο Οργανισμός παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξη.
1.  Με το παρόν άρθρο συγκροτείται η εκτελεστική ομάδα καθοδήγησης για τις ελλείψεις και την ασφάλεια των φαρμάκων («η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα») εντός του Οργανισμού. Συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως, και οποτεδήποτε το απαιτεί η κατάσταση, ενόψει ή κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας ή κατόπιν αιτήματος συνδρομής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3. Ο Οργανισμός παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξη.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
2.  Η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού, έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής και έναν ανώτερο εκπρόσωπο ανά κράτος μέλος. Κάθε κράτος μέλος ορίζει τον εκπρόσωπό του. Τα μέλη μπορούν να συνοδεύονται από εμπειρογνώμονες σε συγκεκριμένα επιστημονικά ή τεχνικά πεδία.
2.  Η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού, έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής και έναν εξουσιοδοτημένο ανώτερο εκπρόσωπο ανά κράτος μέλος. Κάθε κράτος μέλος ορίζει τον εκπρόσωπό του. Τα μέλη μπορούν να συνοδεύονται από εμπειρογνώμονες σε συγκεκριμένα επιστημονικά ή τεχνικά πεδία. Η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα περιλαμβάνει επίσης έναν εκπρόσωπο της Ομάδας Εργασίας «Ασθενών και Καταναλωτών» (PCWP) του Οργανισμού, καθώς και εκπρόσωπο της Ομάδας Εργασίας με οργανώσεις επαγγελματιών του τομέα της υγείας (HCPWP) του Οργανισμού, ως παρατηρητές. Ο κατάλογος των μελών της ομάδας καθοδήγησης για τα φάρμακα είναι διαφανής και δημοσιοποιείται στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
3.  Η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα προεδρεύεται από τον Οργανισμό. Ο πρόεδρος μπορεί να προσκαλεί τρίτους, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στον τομέα των φαρμάκων και κατόχων αδειών κυκλοφορίας, να παραστούν στις συνεδριάσεις της.
3.  Η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα προεδρεύεται από τον Οργανισμό. Οποιοδήποτε μέλος της ομάδας καθοδήγησης για τα φάρμακα μπορεί να προτείνει στον πρόεδρο να προσκαλεί τρίτους, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στον τομέα των φαρμάκων, κατόχων αδειών κυκλοφορίας, διανομέων χονδρικής, ή οποιουδήποτε άλλου παράγοντα της αλυσίδας εφοδιασμού φαρμάκων, εκπροσώπων των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, ασθενών και καταναλωτών, να παραστούν στις συνεδριάσεις της, όταν η συμβολή τους μπορεί να εμπλουτίσει τις συζητήσεις της ομάδας καθοδήγησης για τα φάρμακα.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα διασφαλίζει ανοικτή επικοινωνία και στενή συνεργασία με κατόχους αδειών κυκλοφορίας, τη βιομηχανία, συναφείς παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού φαρμάκων, και εκπροσώπους των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, ασθενών και καταναλωτών, με σκοπό να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη κοινοποίηση ή ο εντοπισμός πιθανών ή πραγματικών ελλείψεων φαρμάκων που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας, κατά τη διάρκεια σοβαρού συμβάντος ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6
6.  Η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα είναι υπεύθυνη για την εκπλήρωση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 και στα άρθρα 5 έως 8.
6.  Η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα είναι υπεύθυνη για την εκπλήρωση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 4 και στα άρθρα 5 έως 8.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.  Η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα δύναται να διαβουλεύεται με την Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση όποτε το κρίνει απαραίτητο για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και σοβαρών συμβάντων στον τομέα της δημόσιας υγείας οι οποίες συνδέονται με ζωονόσους ή με νόσους που προσβάλλουν μόνο ζώα, οι οποίες έχουν ή ενδέχεται να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 β (νέα)
6β.  Τα μέλη της ομάδας καθοδήγησης για τα φάρμακα δεν έχουν οικονομικά ή άλλα συμφέροντα στη φαρμακευτική βιομηχανία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αμεροληψία τους. Ενεργούν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και με πνεύμα ανεξαρτησίας, δηλώνουν δε κατ’ έτος τα οικονομικά τους συμφέροντα και επικαιροποιούν τη δήλωση οποτεδήποτε συμβαίνει σχετική αλλαγή. Έμμεσα συμφέροντα κάθε είδους που ενδέχεται να σχετίζονται με τη φαρμακευτική βιομηχανία καταχωρίζονται σε μητρώο που τηρείται από τον Οργανισμό και είναι προσβάσιμα στο κοινό, κατόπιν αιτήματος. Η δήλωση συμφερόντων καθίσταται διαθέσιμη στο κοινό στη δικτυακή πύλη του Οργανισμού.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Ο Οργανισμός παρακολουθεί σε συνεχή βάση κάθε συμβάν που είναι πιθανόν να εξελιχθεί σε σοβαρό συμβάν ή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας.
1.  Ο Οργανισμός παρακολουθεί σε συνεχή βάση κάθε συμβάν που είναι πιθανόν να εξελιχθεί σε σοβαρό συμβάν ή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας σε συντονισμό με τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και άλλους οργανισμούς της Ένωσης, όπου αρμόζει.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των καθηκόντων παρακολούθησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι εθνικές αρμόδιες αρχές, μέσω των ενιαίων σημείων επαφής που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, υποβάλλουν έκθεση στον Οργανισμό, με βάση τα κριτήρια υποβολής εκθέσεων που προσδιορίζει ο Οργανισμός δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο β), σχετικά με οποιοδήποτε συμβάν, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης φαρμάκου σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, η οποία ενδέχεται να εξελιχθεί σε σοβαρό συμβάν ή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Σε περίπτωση που μια εθνική αρμόδια αρχή ενημερώσει τον Οργανισμό σχετικά με έλλειψη φαρμάκου σε συγκεκριμένο κράτος μέλος, παρέχει στον Οργανισμό οποιεσδήποτε πληροφορίες που έχει λάβει από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 23α της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Βάσει αναφοράς συμβάντος από εθνική αρμόδια αρχή και προκειμένου να κατανοήσει τις επιπτώσεις του συμβάντος σε άλλα κράτη μέλη, ο Οργανισμός μπορεί να ζητά πληροφορίες από τις εθνικές αρμόδιες αρχές μέσω της ομάδας εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5.
2.  Για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των καθηκόντων παρακολούθησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι εθνικές αρμόδιες αρχές, μέσω των ενιαίων σημείων επαφής που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 ή της τράπεζας δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 12α, μόλις είναι πλήρως λειτουργική, υποβάλλουν χωρίς καθυστέρηση έκθεση στον Οργανισμό, με βάση τα κριτήρια υποβολής εκθέσεων που προσδιορίζει ο Οργανισμός δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο β), σχετικά με οποιοδήποτε συμβάν, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης φαρμάκου σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, η οποία ενδέχεται να εξελιχθεί σε σοβαρό συμβάν ή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Σε περίπτωση που μια εθνική αρμόδια αρχή ενημερώσει τον Οργανισμό σχετικά με έλλειψη φαρμάκου σε συγκεκριμένο κράτος μέλος, παρέχει στον Οργανισμό οποιεσδήποτε πληροφορίες που έχει λάβει από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 23α της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Βάσει αναφοράς συμβάντος από εθνική αρμόδια αρχή και προκειμένου να κατανοήσει τις επιπτώσεις του συμβάντος σε άλλα κράτη μέλη, ο Οργανισμός μπορεί να ζητά πληροφορίες από τις εθνικές αρμόδιες αρχές μέσω της ομάδας εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
3.  Όταν ο Οργανισμός θεωρεί ότι ένα πραγματικό ή επικείμενο σοβαρό συμβάν πρέπει να αντιμετωπιστεί, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων κρατών μελών, ή ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή της ομάδας καθοδήγησης για τα φάρμακα για την αντιμετώπιση του σοβαρού συμβάντος.
3.  Όταν ο Οργανισμός θεωρεί ότι ένα πραγματικό ή επικείμενο σοβαρό συμβάν πρέπει να αντιμετωπιστεί, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων κρατών μελών, ή ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού ζητεί τότε τη συνδρομή της ομάδας καθοδήγησης για τα φάρμακα για την ανάλυση των διαθέσιμων πληροφοριών. Με βάση την ανάλυση των πληροφοριών, η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα δύναται να προτείνει στην Επιτροπή να αναγνωρίσει επίσημα το σοβαρό συμβάν και, σύμφωνα με το άρθρο 5, διατυπώνει συστάσεις για την αντιμετώπισή του εν λόγω συμβάντος.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 2
Η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη σχετικά με οποιαδήποτε ενδεδειγμένη δράση που, κατά την κρίση της, θα πρέπει να αναληφθεί σε επίπεδο Ένωσης για τα σχετικά φάρμακα σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/83/ΕΚ ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/200418.
Η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα παρέχει συμβουλές και συστάσεις στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη σχετικά με οποιαδήποτε ενδεδειγμένη δράση που, κατά την κρίση της, θα πρέπει να αναληφθεί σε επίπεδο Ένωσης για τα σχετικά φάρμακα σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/83/ΕΚ ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/200418.
__________________
__________________
18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004.
18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 2 α (νέο)
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη παρέχουν τεκμηριωμένη αιτιολόγηση σε περίπτωση που δεν ληφθούν υπόψη οι συστάσεις της ομάδας καθοδήγησης για τα φάρμακα. Οι συστάσεις που παρέχονται από την ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα, καθώς και τυχόν τεκμηριωμένες αιτιολογήσεις που παρέχονται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, δημοσιοποιούνται μέσω της διαδικτυακής πύλης όπως αναφέρεται στο άρθρο 13.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 2 β (νέο)
Όταν διαπιστώνεται σύνδεση με ζωονόσους ή νόσους που προσβάλλουν μόνο ζώα οι οποίες έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία, ή όταν η χρήση δραστικών συστατικών κτηνιατρικών φαρμάκων ενδέχεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία ή του σοβαρού συμβάντος, ή αλλιώς όποτε κρίνεται απαραίτητο, η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα δύναται να έρθει σε επαφή με την Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
1.  Κατόπιν αιτήματος συνδρομής που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και κατόπιν διαβούλευσης με την ομάδα εργασίας της, η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα εγκρίνει κατάλογο φαρμάκων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ ή με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 και τα οποία θεωρεί κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια του σοβαρού συμβάντος (στο εξής: κατάλογος φαρμάκων κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια σοβαρού συμβάντος). Ο κατάλογος επικαιροποιείται όποτε είναι αναγκαίο έως ότου το σοβαρό συμβάν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς.
1.  Κατόπιν αιτήματος συνδρομής που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και κατόπιν διαβούλευσης με την ομάδα εργασίας της, η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα εγκρίνει κατάλογο φαρμάκων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ ή με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 και τα οποία θεωρεί κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια του σοβαρού συμβάντος («ο κατάλογος φαρμάκων κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια σοβαρού συμβάντος»). Ο κατάλογος επικαιροποιείται όποτε είναι αναγκαίο έως ότου το σοβαρό συμβάν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς και έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν απαιτείται πλέον η συνδρομή της ομάδας καθοδήγησης για τα φάρμακα όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
2.  Αμέσως μετά την αναγνώριση κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας και κατόπιν διαβούλευσης με την ομάδα εργασίας της, η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα εγκρίνει κατάλογο φαρμάκων, εγκεκριμένων σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ ή με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004, τα οποία θεωρεί κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας (στο εξής: κατάλογος φαρμάκων κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας). Ο κατάλογος επικαιροποιείται όποτε είναι αναγκαίο έως τη λήξης της αναγνώρισης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας.
2.  Αμέσως μετά την αναγνώριση κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας και κατόπιν διαβούλευσης με την ομάδα εργασίας της, η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα εγκρίνει κατάλογο φαρμάκων, εγκεκριμένων σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ ή με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004, τα οποία θεωρεί κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας («ο κατάλογος φαρμάκων κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας»). Ο κατάλογος επικαιροποιείται όποτε είναι αναγκαίο έως τη λήξης της αναγνώρισης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Ο κατάλογος δύναται να επικαιροποιείται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επανεξέτασης δυνάμει του άρθρου 16, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της οποίας η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα συνεργάζεται με την ειδική ομάδα έκτακτης ανάγκης.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
3.  Η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα εγκρίνει ένα σύνολο πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση της προσφοράς και της ζήτησης των φαρμάκων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 (στο εξής: κατάλογοι φαρμάκων κρίσιμης σημασίας) και ενημερώνει σχετικά την ομάδα εργασίας της.
3.  Η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα εγκρίνει ένα σύνολο πληροφοριών και δράσεων που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση της προσφοράς και της ζήτησης των φαρμάκων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 («οι κατάλογοι φαρμάκων κρίσιμης σημασίας») και ενημερώνει σχετικά την ομάδα εργασίας της. Οι ενωσιακές ή εθνικές οντότητες που ασχολούνται με τη δημιουργία αποθεμάτων φαρμάκων ενημερώνονται σχετικά. Η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα υποβάλλει έκθεση στον Οργανισμό και την Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος σχετικά με την παρακολούθηση και ενημερώνει αμέσως για οποιοδήποτε σοβαρό συμβάν ή έλλειψη στον εφοδιασμό.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Ο Οργανισμός θεσπίζει μια προσιτή στο κοινό ιστοσελίδα με πληροφορίες σχετικά με τις αναμενόμενες και τις πραγματικές ελλείψεις φαρμάκων κρίσιμης σημασίας. Περιλαμβάνεται επίσης αναφορά στα εθνικά μητρώα για τις ελλείψεις φαρμάκων. Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με τα εξής:
α)  εμπορική ονομασία και διεθνής κοινή ονομασία·
β)  ένδειξη·
γ)  αιτιολόγηση της έλλειψης·
δ)  ημερομηνίες έναρξης και λήξης·
ε)  πληττόμενα κράτη μέλη·
στ)  πληροφορίες για επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για εναλλακτικές θεραπείες.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1
Με βάση τους καταλόγους φαρμάκων κρίσιμης σημασίας και τις πληροφορίες και τα δεδομένα που παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11, η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα παρακολουθεί τη ζήτηση και την προσφορά των φαρμάκων που περιλαμβάνονται σε αυτούς τους καταλόγους, ώστε να εντοπίζει τυχόν πιθανές ή πραγματικές ελλείψεις των εν λόγω φαρμάκων. Στο πλαίσιο αυτής της παρακολούθησης, η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα έρχεται σε επαφή, όταν κρίνεται σκόπιμο, με την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας, η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/[…]19, και, εάν πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, με τη συμβουλευτική επιτροπή για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 24 του εν λόγω κανονισμού.
Με βάση τους καταλόγους φαρμάκων κρίσιμης σημασίας και τις πληροφορίες και τα δεδομένα που παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11, και την τράπεζα δεδομένων που θεσπίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 12α μόλις καταστεί πλήρως λειτουργική, η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα παρακολουθεί τη ζήτηση και την προσφορά των φαρμάκων που περιλαμβάνονται σε αυτούς τους καταλόγους, ώστε να εντοπίζει τυχόν πιθανές ή πραγματικές ελλείψεις των εν λόγω φαρμάκων. Στο πλαίσιο αυτής της παρακολούθησης, η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα έρχεται σε επαφή, όταν κρίνεται σκόπιμο, με την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας, η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/[…]19, και, εάν πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, με τη συμβουλευτική επιτροπή για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 24 του εν λόγω κανονισμού, καθώς και με το ECDC.
__________________
__________________
19 [να προστεθεί η παραπομπή στο εγκριθέν κείμενο που αναφέρεται στην υποσημείωση 4].
19 [να προστεθεί η παραπομπή στο εγκριθέν κείμενο που αναφέρεται στην υποσημείωση 4].
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.  Καθ’ όλη τη διάρκεια μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας ή κατόπιν αιτήματος συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 και μέχρι την ικανοποίησή του, η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα υποβάλλει τακτικά έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησής της στην Επιτροπή και στο υποδίκτυο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 και, πιο συγκεκριμένα, ενημερώνει σχετικά με τυχόν πιθανές ή πραγματικές ελλείψεις φαρμάκων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους φαρμάκων κρίσιμης σημασίας.
1.  Καθ’ όλη τη διάρκεια μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας ή κατόπιν αιτήματος συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 και μέχρι την ικανοποίησή του, η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα υποβάλλει τακτικά έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησής της στην Επιτροπή και στο υποδίκτυο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 και, πιο συγκεκριμένα, ενημερώνει σχετικά με τυχόν πιθανές ή πραγματικές ελλείψεις φαρμάκων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους φαρμάκων κρίσιμης σημασίας. Οι εν λόγω εκθέσεις μπορούν επίσης να διατίθενται και σε άλλους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού φαρμάκων, όπου αρμόζει.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Όταν ζητείται από την Επιτροπή ή από το υποδίκτυο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2, η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα παρέχει συγκεντρωτικά δεδομένα και προβλέψεις της ζήτησης για την τεκμηρίωση των πορισμάτων της. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα έρχεται σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για την απόκτηση επιδημιολογικών δεδομένων ώστε να συμβάλει στην πρόβλεψη των αναγκών σε φάρμακα, καθώς και με την εκτελεστική ομάδα καθοδήγησης για τις ελλείψεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων που αναφέρεται στο άρθρο 19, σε περίπτωση που φάρμακα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο φαρμάκων κρίσιμης σημασίας χορηγούνται με ιατροτεχνολογικό προϊόν.
2.  Όταν ζητείται από την Επιτροπή, από τουλάχιστον μία εθνική αρχή δημόσιας υγείας ή από το υποδίκτυο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2, η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα παρέχει συγκεντρωτικά δεδομένα και προβλέψεις της ζήτησης για την τεκμηρίωση των πορισμάτων της. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα χρησιμοποιεί δεδομένα από την τράπεζα δεδομένων που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 12α, μόλις αυτή καταστεί πλήρως λειτουργική, και έρχεται σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για την απόκτηση επιδημιολογικών δεδομένων, μοντέλων και αναπτυξιακών σεναρίων ώστε να συμβάλει στην πρόβλεψη των αναγκών σε φάρμακα, καθώς και με την εκτελεστική ομάδα καθοδήγησης για τις ελλείψεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων που αναφέρεται στο άρθρο 19, σε περίπτωση που φάρμακα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο φαρμάκων κρίσιμης σημασίας χορηγούνται με ιατροτεχνολογικό προϊόν. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα και οι προγνώσεις ζήτησης μπορεί να τίθενται επίσης στη διάθεση άλλων παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού φαρμάκων, κατά περίπτωση, με σκοπό την καλύτερη πρόληψη ή τη μείωση πιθανών ή πραγματικών ελλείψεων. Η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα κοινοποιεί επίσης τα ευρήματα και τα συμπεράσματά της σε ενωσιακούς και εθνικούς παράγοντες που ασχολούνται με τη δημιουργία αποθεμάτων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
3.  Στο πλαίσιο της εν λόγω υποβολής έκθεσης, η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα μπορεί επίσης να παρέχει συστάσεις για μέτρα, τα οποία μπορούν να λαμβάνονται από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, κατόχους αδειών κυκλοφορίας και άλλες οντότητες για την πρόληψη ή τη μείωση πιθανών ή πραγματικών ελλείψεων. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα έρχεται σε επαφή, κατά περίπτωση, με την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας και, σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, με τη συμβουλευτική επιτροπή για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας.
3.  Στο πλαίσιο της εν λόγω υποβολής έκθεσης, η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα μπορεί επίσης να παρέχει συστάσεις για μέτρα, τα οποία μπορούν να λαμβάνονται από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, κατόχους αδειών κυκλοφορίας και άλλες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματιών στον τομέα της υγείας και οργανώσεων ασθενών, για την πρόληψη ή τη μείωση πιθανών ή πραγματικών ελλείψεων. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα έρχεται σε επαφή, κατά περίπτωση, με την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας και, σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, με τη συμβουλευτική επιτροπή για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
4.  Η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, να παρέχει συστάσεις για μέτρα, τα οποία μπορούν να λαμβάνονται από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, κατόχους αδειών κυκλοφορίας και άλλες οντότητες για τη διασφάλιση της ετοιμότητας όσον αφορά την αντιμετώπιση πιθανών ή πραγματικών ελλείψεων φαρμάκων που προκαλούνται από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας ή από σοβαρά συμβάντα.
4.  Η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, να παρέχει συστάσεις για μέτρα, τα οποία μπορούν να λαμβάνονται από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, κατόχους αδειών κυκλοφορίας, εκπροσώπους των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας και άλλες οντότητες για τη διασφάλιση της ετοιμότητας όσον αφορά την αντιμετώπιση πιθανών ή πραγματικών ελλείψεων φαρμάκων που προκαλούνται από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας ή από σοβαρά συμβάντα.
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5
5.  Η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα μπορεί, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, να συντονίζει μέτρα, κατά περίπτωση, μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών, των κατόχων αδειών κυκλοφορίας και άλλων οντοτήτων για την πρόληψη ή τη μείωση πιθανών ή πραγματικών ελλείψεων στο πλαίσιο ενός σοβαρού συμβάντος ή μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας.
5.  Η ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα μπορεί, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, να συντονίζει μέτρα, κατά περίπτωση, μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών, των κατόχων αδειών κυκλοφορίας και άλλων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας και οργανώσεων ασθενών, για την πρόληψη ή τη μείωση πιθανών ή πραγματικών ελλείψεων στο πλαίσιο ενός σοβαρού συμβάντος ή μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας.
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Όταν οι συστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 δεν λαμβάνονται υπόψη ή δεν εφαρμόζονται, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας παρέχουν, κατά περίπτωση, τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  καθορίζει τις διαδικασίες για την κατάρτιση των καταλόγων φαρμάκων κρίσιμης σημασίας·
α)  καθορίζει τις διαδικασίες και τα κριτήρια για την κατάρτιση και την αναθεώρηση των καταλόγων φαρμάκων κρίσιμης σημασίας, διασφαλίζοντας την κατάλληλη διαβούλευση με τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας και άλλους σχετικούς παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων, καθώς και με τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, τους καταναλωτές και τους ασθενείς·
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  καθορίζει τις μεθόδους και τα κριτήρια για την παρακολούθηση, τη συλλογή δεδομένων και την υποβολή εκθέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4, 7 και 8·
β)  καθορίζει τις μεθόδους και τα κριτήρια για την παρακολούθηση, τη συλλογή δεδομένων και την υποβολή εκθέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4, 7 και 8 με βασικό σύνολο ελάχιστων δεδομένων·
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  αναπτύσσει εξορθολογισμένα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων·
γ)  αναπτύσσει εξορθολογισμένα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σε συντονισμό με τις εθνικές αρμόδιες αρχές ωσότου καταστεί πλήρως λειτουργική η τράπεζα δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 12α, με βάση πεδία δεδομένων εναρμονισμένα μεταξύ των κρατών μελών·
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο στοιχεία α), β) και στ) στη διαδικτυακή του πύλη.
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  ζητά πληροφορίες από τα σημεία επαφής που περιλαμβάνονται στο υποδίκτυο που αναφέρεται στο στοιχείο α) και ορίζει μια προθεσμία για την υποβολή τους·
β)  ζητά πληροφορίες, μεταξύ άλλων σχετικά με την προμήθεια των καταλόγων φαρμάκων κρίσιμης σημασίας, από τα σημεία επαφής που περιλαμβάνονται στο υποδίκτυο που αναφέρεται στο στοιχείο α) και ορίζει μια προθεσμία για την υποβολή τους εάν οι εν λόγω πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες στην τράπεζα δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 12α·
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ
γ)  ζητά πληροφορίες από τα ενιαία σημεία επαφής των εθνικών αρμόδιων αρχών των κρατών μελών με βάση το σύνολο πληροφοριών που έχει συμφωνηθεί από την ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα και ορίζει προθεσμία για την υποβολή τους·
γ)  ζητά πληροφορίες από τα ενιαία σημεία επαφής των εθνικών αρμόδιων αρχών των κρατών μελών με βάση το σύνολο πληροφοριών που έχει συμφωνηθεί από την ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα και ορίζει προθεσμία για την υποβολή τους εάν οι εν λόγω πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες στην τράπεζα δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 12α·
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
δ)  λεπτομέρειες της πιθανής ή πραγματικής έλλειψης, όπως οι πραγματικές ή εκτιμώμενες ημερομηνίες έναρξης και λήξης και η εικαζόμενη ή γνωστή αιτία·
δ)  λεπτομέρειες της πιθανής ή πραγματικής έλλειψης, όπως οι πραγματικές ή εκτιμώμενες ημερομηνίες έναρξης και λήξης και η εικαζόμενη ή γνωστή αιτία, καθώς και πληροφορίες για ενδεχόμενα σημεία συμφόρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού·
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  τα διαθέσιμα αποθέματα·
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε β (νέο)
εβ)  οι ποσότητες που έχουν ήδη παραδοθεί·
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε γ (νέο)
εγ)  οι προβλεπόμενες παραδόσεις·
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ
ζ)  σχέδια μείωσης των ελλείψεων, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας παραγωγής και προσφοράς·
ζ)  σχέδια πρόληψης και μετριασμού, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την ικανότητα παραγωγής και την ικανότητα εφοδιασμού, τις εγκαταστάσεις παραγωγής του τελικού φαρμακευτικού προϊόντος και των δραστικών φαρμακευτικών ουσιών, τις πιθανές εναλλακτικές εγκαταστάσεις παραγωγής ή τα ελάχιστα επίπεδα αποθεμάτων, με σκοπό να διασφαλιστεί ο συνεχής εφοδιασμός και να αποφευχθούν ελλείψεις φαρμάκων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους φαρμάκων κρίσιμης σημασίας ·
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο η
η)  πληροφορίες από τους διανομείς χονδρικής και το νομικό πρόσωπο που δικαιούται να προμηθεύει το φάρμακο στο κοινό.
διαγράφεται
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.  Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην Ένωση παρέχουν, εντός 6 μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε), σε ηλεκτρονική μορφή, στην τράπεζα δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο μ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004. Οι εν λόγω κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας επικαιροποιούν τις πληροφορίες που υπέβαλαν όποτε είναι αναγκαίο.
2.  Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην Ένωση παρέχουν, εντός 6 μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε), σε ηλεκτρονική μορφή, στην τράπεζα δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 και σε συμμόρφωση με τα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) για την ταυτοποίηση των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση (IDMP). Οι εν λόγω κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας επικαιροποιούν τις πληροφορίες που υπέβαλαν όποτε είναι αναγκαίο.
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4
4.  Σε περίπτωση που οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στους καταλόγους φαρμάκων κρίσιμης σημασίας δηλώνουν ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες εμπορικού χαρακτήρα, προσδιορίζουν τα σχετικά τμήματα και διευκρινίζουν τους λόγους για αυτήν τη δήλωση. Ο Οργανισμός αξιολογεί το βάσιμο κάθε αιτήματος και προστατεύει τις εμπιστευτικές πληροφορίες εμπορικού χαρακτήρα από αδικαιολόγητη γνωστοποίηση.
4.  Σε περίπτωση που οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στους καταλόγους φαρμάκων κρίσιμης σημασίας δηλώνουν ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες που ζητούνται από τον Οργανισμό ή τις εθνικές αρμόδιες αρχές περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες εμπορικού χαρακτήρα, προσδιορίζουν τα σχετικά τμήματα και διευκρινίζουν τους λόγους για αυτήν τη δήλωση. Ο Οργανισμός αξιολογεί το βάσιμο κάθε αιτήματος και προστατεύει τις εμπιστευτικές πληροφορίες εμπορικού χαρακτήρα από αδικαιολόγητη γνωστοποίηση.
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5
5.  Όταν οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας για φάρμακα που περιλαμβάνονται στους καταλόγους φαρμάκων κρίσιμης σημασίας έχουν στην κατοχή τους οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για πιθανή ή πραγματική έλλειψη, παρέχουν πάραυτα τις πληροφορίες αυτές στον Οργανισμό.
5.  Όταν οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας για φάρμακα που περιλαμβάνονται στους καταλόγους φαρμάκων κρίσιμης σημασίας και/ή άλλους σχετικούς παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού φαρμάκων έχουν στην κατοχή τους οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για πιθανή ή πραγματική έλλειψη, παρέχουν πάραυτα τις πληροφορίες αυτές στον Οργανισμό.
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ
γ)  ενημερώνουν την ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα σχετικά με τυχόν μέτρα που έχουν λάβει και υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την αποκατάσταση της πιθανής ή πραγματικής έλλειψης.
γ)  ενημερώνουν την ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα σχετικά με τυχόν μέτρα που έχουν λάβει και υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση και τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την αποκατάσταση της πιθανής ή πραγματικής έλλειψης.
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.  Προκειμένου να συμπληρωθούν τα σχέδια πρόληψης και μείωσης των ελλείψεων φαρμάκων κρίσιμης σημασίας, ο Οργανισμός και οι εθνικές αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητούν πρόσθετες πληροφορίες από τους διανομείς χονδρικής και άλλους συναφείς φορείς αναφορικά με τις εφοδιαστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αλυσίδα εφοδιασμού χονδρικής.
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 7 και κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού, τα κράτη μέλη, έως την προθεσμία που έχει ορίσει ο Οργανισμός:
1.  Για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 7 και κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού, τα κράτη μέλη υποβάλλουν, έως την προθεσμία που έχει ορίσει ο Οργανισμός, τις ακόλουθες πληροφορίες εφόσον αυτές δεν περιλαμβάνονται στην τράπεζα δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 12α:
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Όταν είναι αναγκαίο προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για την υποβολή εκθέσεων, υποχρεώσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη του Οργανισμού, συγκεντρώνουν πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα αποθεμάτων από τους διανομείς χονδρικής και άλλες νομικές οντότητες που δικαιούνται να προμηθεύουν στο κοινό τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στους καταλόγους φαρμάκων κρίσιμης σημασίας.
2.  Όταν είναι αναγκαίο προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για την υποβολή εκθέσεων, υποχρεώσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη του Οργανισμού, συγκεντρώνουν συναφείς πληροφορίες και δεδομένα, μεταξύ άλλων σχετικά με τα επίπεδα αποθεμάτων, από τους διανομείς χονδρικής και άλλες νομικές οντότητες και πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται ή δικαιούνται να προμηθεύουν στο κοινό τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στους καταλόγους φαρμάκων κρίσιμης σημασίας.
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές για τα φάρμακα διευκολύνουν την επιγραμμική συλλογή δεδομένων σχετικά με τον αντίκτυπο των ελλείψεων φαρμάκων στους ασθενείς και τους καταναλωτές. Τα συναφή συγκεντρωτικά δεδομένα από αυτές τις έρευνες κοινοποιούνται από το υποδίκτυο των ενιαίων σημείων επαφής των εθνικών αρμόδιων αρχών τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 στην ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα ώστε να ενημερώνονται οι συστάσεις για τη διαχείριση της έλλειψης φαρμάκων.
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  διευκολύνει τον συντονισμό μεταξύ κατασκευαστών και άλλων σχετικών συμφεροντούχων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων της ζήτησης·
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  εξετάζει την ανάγκη κατάρτισης κατευθυντήριων γραμμών προς τα κράτη μέλη, τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας και άλλες οντότητες·
β)  εξετάζει την ανάγκη κατάρτισης κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων προς τα κράτη μέλη, τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας και άλλες οντότητες, συμπεριλαμβανομένης της εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμάκων και των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, ώστε να στηρίξει το έργο και την επικοινωνία τους με τους ασθενείς·
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ
στ)  έρχεται σε επαφή με τρίτες χώρες και σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, κατά περίπτωση, για τη μείωση πιθανών ή πραγματικών ελλείψεων φαρμάκων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο φαρμάκων κρίσιμης σημασίας ή των δραστικών φαρμακευτικών συστατικών τους, όταν αυτά τα φάρμακα ή τα συστατικά εισάγονται στην Ένωση και όταν αυτές οι πιθανές ή πραγματικές ελλείψεις έχουν διεθνείς επιπτώσεις.
στ)  έρχεται σε επαφή με τρίτες χώρες και σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, κατά περίπτωση, για τη μείωση πιθανών ή πραγματικών ελλείψεων φαρμάκων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο φαρμάκων κρίσιμης σημασίας ή των δραστικών φαρμακευτικών συστατικών τους, όταν αυτά τα φάρμακα ή τα συστατικά εισάγονται στην Ένωση και όταν αυτές οι πιθανές ή πραγματικές ελλείψεις έχουν διεθνείς επιπτώσεις, και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εν λόγω ενέργειες, καθώς και σχετικά με τα αποτελέσματα που ελήφθησαν, στην ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα.
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)
Άρθρο 12α
Ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων για την προμήθεια φαρμάκων
1.   Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, δημιουργεί, συντηρεί και διαχειρίζεται την ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων για την προμήθεια φαρμάκων (EUMSD), για τους σκοπούς που ακολουθούν:
α)   να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της προσφοράς και της ζήτησης φαρμάκων σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών·
β)   να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση και η αναφορά των ελλείψεων φαρμάκων σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών·
γ)   να δοθεί στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας και στους διανομείς χονδρικής η δυνατότητα να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις πληροφόρησης που ορίζονται στο άρθρο 10·
δ)   να δοθεί στην Επιτροπή, στον Οργανισμό και στις εθνικές αρμόδιες αρχές η δυνατότητα να εκτελούν τα συνδεόμενα με τον παρόντα κανονισμό καθήκοντά τους, βάσει ορθής ενημέρωσης, και να ενισχύεται η μεταξύ τους συνεργασία.
Η EUMSD, η οποία λειτουργεί όχι μόνο κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας και σοβαρών συμβάντων, αλλά και υπό κανονικές συνθήκες, χρησιμεύει ως διαλειτουργική και εναρμονισμένη τράπεζα δεδομένων σε ενωσιακό επίπεδο, βασιζόμενη στα δεδομένα που υποβάλλονται μέσω των εθνικών ηλεκτρονικών πλατφορμών οι οποίες δημιουργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η τράπεζα δεδομένων επιτρέπει στον Οργανισμό και στις αρμόδιες εθνικές αρχές να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχονται στην τράπεζα δεδομένων και ταυτόχρονα να τις ανταλλάσσουν.
2.   Κάθε κράτος μέλος αναπτύσσει ηλεκτρονική πλατφόρμα με στόχο την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της προμήθειας φαρμάκων, ικανή να προσδιορίζει τον όγκο της υφιστάμενης προσφοράς κάθε φαρμάκου ανά πάσα στιγμή και να εντοπίζει, να προβλέπει και να προλαμβάνει τις ελλείψεις φαρμάκων. Οι εν λόγω πλατφόρμες, οι οποίες τελούν υπό τη διαχείριση των εθνικών αρμόδιων αρχών, καθίστανται πλήρως λειτουργικές σε επίπεδο κρατών μελών έως την ... [30 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
Τα δεδομένα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση υποβάλλονται σε επίπεδο κρατών μελών από τις ακόλουθες οντότητες:
α)   κατόχους αδειών κυκλοφορίας
β)   διανομείς χονδρικής
γ)   κοινοτικά και νοσοκομειακά φαρμακεία.
3.   Επιπλέον της παραγράφου 2, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες παρέχουν στις εθνικές αρμόδιες αρχές πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στις πληροφορίες για μη ικανοποιούμενες απαιτήσεις των διανομέων χονδρικής και των κοινοτικών και νοσοκομειακών φαρμακείων σε εθνικό επίπεδο. Οι εν λόγω πλατφόρμες δίνουν επίσης στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας τη δυνατότητα να αναφέρουν τυχόν προβλήματα προμήθειας φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων παρασκευής.
4.   Οι πλατφόρμες των κρατών μελών είναι διαλειτουργικές και αναπαράγουν τις πληροφορίες τους στην EUMSD, η οποία τελεί υπό τη διαχείριση του Οργανισμού, με αποτέλεσμα να προλαμβάνεται η επανάληψη της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων από τα ενιαία σημεία επαφής που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2.
5.   Τα δεδομένα που παράγονται από τις πλατφόρμες των κρατών μελών και, συνεπώς, από την EUMSD καθιστούν δυνατό τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων προμήθειας κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού και, μέσω της εφαρμογής τεχνικών που αφορούν μαζικά δεδομένα και, κατά περίπτωση, τεχνητής νοημοσύνης, είναι σε θέση να προβλέπουν τα προβλήματα εφοδιασμού εκ των προτέρων.
6.   Τα υποβαλλόμενα δεδομένα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα που έχει αναπτύξει το πρότυπο ISO για την IDMP και να βασίζονται στους τέσσερις τομείς των κύριων δεδομένων στις διαδικασίες ρύθμισης των φαρμακευτικών προϊόντων: ουσία, προϊόν, οργάνωση και στοιχεία αναφοράς.
7.   Ο Οργανισμός καταρτίζει, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, τις λειτουργικές προδιαγραφές της τράπεζας δεδομένων, μαζί με σχέδιο για την υλοποίηση της EUMSD και των πλατφορμών των κρατών μελών έως την ... [6 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Το εν λόγω σχέδιο έχει στόχο να διασφαλίσει ότι η EUMSD θα είναι πλήρως λειτουργική έως την ... [48 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
8.   Σε περίπτωση που μια εθνική αρμόδια αρχή δηλώσει ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες εμπορικού χαρακτήρα, προσδιορίζει τα σχετικά τμήματα και διευκρινίζει τους λόγους για αυτήν τη δήλωση. Ο Οργανισμός αξιολογεί το βάσιμο κάθε αιτήματος και προστατεύει τις εμπιστευτικές πληροφορίες εμπορικού χαρακτήρα από αδικαιολόγητη γνωστοποίηση.
9.   Λαμβανομένης υπόψη της εμπορικά ευαίσθητης φύσης των δεδομένων που παρέχονται στην EUMSD, η πρόσβαση στην τράπεζα δεδομένων περιορίζεται στην Επιτροπή, στον Οργανισμό, στις εθνικές αρμόδιες αρχές που υποβάλλουν τα δεδομένα στην τράπεζα δεδομένων, και στην ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα.
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 1
Ο Οργανισμός, μέσω της διαδικτυακής πύλης του και άλλων κατάλληλων μέσων, μαζί με τις εθνικές αρμόδιες αρχές, ενημερώνει το κοινό και τις ομάδες συμφερόντων σχετικά με τις εργασίες της ομάδας καθοδήγησης για τα φάρμακα.
Ο Οργανισμός, μέσω ειδικού χώρου στη διαδικτυακή του πύλη και άλλων κατάλληλων μέσων, μαζί με τις εθνικές αρμόδιες αρχές, ενημερώνει εγκαίρως το κοινό και τις ομάδες συμφερόντων σχετικά με τις εργασίες της ομάδας καθοδήγησης για τα φάρμακα και απαντά σε παραπληροφόρηση που έχει ως στόχο το έργο της ομάδας καθοδήγησης για τα φάρμακα, όπως αρμόζει.
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 1 α (νέο)
Οι εργασίες της ομάδας καθοδήγησης για τα φάρμακα είναι διαφανείς. Το θεματολόγιο και τα πρακτικά της ομάδας καθοδήγησης για τα φάρμακα, καθώς και ο εσωτερικός κανονισμός και οι συστάσεις και, όπου αρμόζει, οι ψηφοφορίες, τεκμηριώνονται και διατίθενται στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν διαφωνιών.
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
1.  Με το παρόν άρθρο συγκροτείται η ειδική ομάδα έκτακτης ανάγκης εντός του Οργανισμού. Συνέρχεται κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως. Ο Οργανισμός παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξη.
1.  Με το παρόν άρθρο συγκροτείται η ειδική ομάδα έκτακτης ανάγκης εντός του Οργανισμού. Συνέρχεται ενόψει και κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως. Ο Οργανισμός παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξη.
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ
στ)  συνεργασία με όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τρίτες χώρες και διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς σχετικά με επιστημονικά και τεχνικά ζητήματα που αφορούν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας και φάρμακα τα οποία ενδεχομένως προσφέρονται για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, εφόσον απαιτείται.
στ)  συνεργασία με εθνικές αρμόδιες αρχές, όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τρίτες χώρες και διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς σχετικά με επιστημονικά και τεχνικά ζητήματα που αφορούν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας και φάρμακα τα οποία ενδεχομένως προσφέρονται για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, εφόσον απαιτείται.
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3
3.  Η ειδική ομάδα έκτακτης ανάγκης απαρτίζεται από εκπροσώπους των επιστημονικών επιτροπών, ομάδες εργασίας και μέλη του προσωπικού του Οργανισμού, την ομάδα συντονισμού που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και τη συντονιστική και συμβουλευτική ομάδα για τις κλινικές δοκιμές που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 85 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 536/201421. Μπορούν να ορίζονται εξωτερικοί εμπειρογνώμονες και να προσκαλούνται εκπρόσωποι άλλων οργάνων και οργανισμών της Ένωσης σε βάση ad hoc, εφόσον απαιτείται. Προεδρεύεται από τον Οργανισμό.
3.  Η ειδική ομάδα έκτακτης ανάγκης απαρτίζεται από εκπροσώπους των επιστημονικών επιτροπών, ομάδες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των PCWP και HCPWP, και μέλη του προσωπικού του Οργανισμού, την ομάδα συντονισμού που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και τη συντονιστική και συμβουλευτική ομάδα για τις κλινικές δοκιμές που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 85 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 536/201421. Μπορούν να ορίζονται εξωτερικοί εμπειρογνώμονες και να προσκαλούνται εκπρόσωποι άλλων οργάνων και οργανισμών της Ένωσης σε βάση ad hoc, εφόσον απαιτείται. Προεδρεύεται από τον Οργανισμό.
__________________
__________________
21 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/20/ΕΚ (ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 1).
21 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/20/ΕΚ (ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 1).
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5
5.  Ο πρόεδρος μπορεί να προσκαλεί εκπροσώπους των κρατών μελών, μέλη επιστημονικών επιτροπών του Οργανισμού και ομάδες εργασίας, καθώς και τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων για φάρμακα, κατόχων αδειών κυκλοφορίας, υπευθύνων ανάπτυξης φαρμάκων, χορηγών κλινικών δοκιμών, εκπροσώπων δικτύων κλινικών δοκιμών και ομάδων συμφερόντων που εκπροσωπούν ασθενείς και επαγγελματίες υγείας, να παραστούν στις συνεδριάσεις της.
5.  Ο πρόεδρος μπορεί να προσκαλεί εκπροσώπους των κρατών μελών, μέλη επιστημονικών επιτροπών του Οργανισμού και ομάδες εργασίας, καθώς και τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων για φάρμακα, κατόχων αδειών κυκλοφορίας, υπευθύνων ανάπτυξης φαρμάκων, χορηγών κλινικών δοκιμών, εκπροσώπων δικτύων κλινικών δοκιμών, εμπειρογνωμόνων και ερευνητών ανεξάρτητων κλινικών δοκιμών, και ομάδων συμφερόντων που εκπροσωπούν ασθενείς και επαγγελματίες υγείας, να παραστούν στις συνεδριάσεις της.
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 8
8.  Το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 εφαρμόζεται στην ειδική ομάδα έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία των μελών της.
8.  Το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 εφαρμόζεται στην ειδική ομάδα έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία των μελών της. Τα μέλη της ειδικής ομάδας έκτακτης ανάγκης επικαιροποιούν την ετήσια δήλωση των οικονομικών συμφερόντων τους που προβλέπεται στο άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 οποτεδήποτε επέρχεται σχετική αλλαγή.
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3
3.  Η ειδική ομάδα έκτακτης ανάγκης καθορίζει διαδικασίες για το αίτημα συμβουλής και την υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων πληροφοριών και στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη όπου υποβάλλεται ή πρόκειται να υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας διεξαγωγής κλινικής δοκιμής.
3.  Η ειδική ομάδα έκτακτης ανάγκης καθορίζει διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές για το αίτημα συμβουλής και την υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων πληροφοριών και στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη όπου υποβάλλεται ή πρόκειται να υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας διεξαγωγής κλινικής δοκιμής.
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5
5.  Κατά την έγκριση μιας αίτησης διεξαγωγής κλινικής δοκιμής για την οποία έχει παρασχεθεί επιστημονική συμβουλή, τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη αυτήν τη συμβουλή.
5.  Κατά την έγκριση μιας αίτησης διεξαγωγής κλινικής δοκιμής για την οποία έχει παρασχεθεί επιστημονική συμβουλή, τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη αυτήν τη συμβουλή. Οι επιστημονικές συμβουλές που παρέχονται από την ειδική ομάδα έκτακτης ανάγκης δεν θίγουν τη δεοντολογική εξέταση που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 536/2014.
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)
Άρθρο 15α
Δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τις κλινικές δοκιμές και τις αποφάσεις έκδοσης αδειών κυκλοφορίας
1.   Κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, οι χορηγοί κλινικών δοκιμών που διενεργούνται στην Ένωση:
α)   δημοσιεύουν το πρωτόκολλο μελέτης στην αρχή της δοκιμής μέσω του μητρώου κλινικών δοκιμών της ΕΕ·
β)   δημοσιεύουν την περίληψη των αποτελεσμάτων της μέσω του μητρώου κλινικών δοκιμών της ΕΕ εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται από τον Οργανισμό, το οποίο είναι μικρότερο από το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στο άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 536/2014.
2.   Όταν ένα φάρμακο λαμβάνει άδεια κυκλοφορίας, ο Οργανισμός δημοσιεύει:
α)   πληροφορίες προϊόντων με στοιχεία για τις συνθήκες χρήσης κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας·
β)   τις ευρωπαϊκές δημόσιες εκθέσεις αξιολόγησης το συντομότερο δυνατόν και, όπου είναι δυνατόν, εντός επτά ημερών από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας·
γ)   τα κλινικά δεδομένα που υποβλήθηκαν στον Οργανισμό προς στήριξη της αίτησης, όπου είναι δυνατόν εντός δύο μηνών από την αδειοδότηση της Επιτροπής και αφού ανωνυμοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και αφαιρεθούν οι εμπορικά εμπιστευτικές πληροφορίες·
δ)   το πλήρες κείμενο του σχεδίου διαχείρισης κινδύνου και τυχόν επικαιροποιημένων εκδόσεων.
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
1.  Μετά την αναγνώριση κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, η ειδική ομάδα έκτακτης ανάγκης διενεργεί εξέταση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων σχετικά με φάρμακα τα οποία προσφέρονται, ενδεχομένως, για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η εξέταση επικαιροποιείται τακτικά κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας.
1.  Μετά την αναγνώριση κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, η ειδική ομάδα έκτακτης ανάγκης διενεργεί εξέταση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων σχετικά με φάρμακα τα οποία προσφέρονται, ενδεχομένως, για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η εξέταση επικαιροποιείται τακτικά κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, μεταξύ άλλων όταν συμφωνείται από την ειδική ομάδα έκτακτης ανάγκης και την επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της αξιολόγησης μιας αίτησης για άδεια κυκλοφορίας.
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2
2.  Κατά την προετοιμασία της εξέτασης, η ειδική ομάδα έκτακτης ανάγκης μπορεί να ζητά πληροφορίες και δεδομένα από κατόχους αδειών κυκλοφορίας και υπευθύνους ανάπτυξης και να διαβουλεύεται μ’ αυτούς στο πλαίσιο προκαταρκτικών συζητήσεων. Η ειδική ομάδα έκτακτης ανάγκης μπορεί επίσης να κάνει χρήση μελετών παρατήρησης δεδομένων υγείας, εφόσον υπάρχουν, που έχουν παραχθεί εκτός κλινικών μελετών, λαμβάνοντας υπόψη την αξιοπιστία τους.
2.  Κατά την προετοιμασία της εξέτασης, η ειδική ομάδα έκτακτης ανάγκης μπορεί να ζητά πληροφορίες και δεδομένα από κατόχους αδειών κυκλοφορίας και υπευθύνους ανάπτυξης και να διαβουλεύεται μ’ αυτούς στο πλαίσιο προκαταρκτικών συζητήσεων. Η ειδική ομάδα έκτακτης ανάγκης μπορεί επίσης να κάνει χρήση μελετών παρατήρησης δεδομένων υγείας, εφόσον υπάρχουν, που έχουν παραχθεί εκτός κλινικών μελετών, λαμβάνοντας υπόψη την αξιοπιστία τους. Η ειδική ομάδα έκτακτης ανάγκης μπορεί να συνεργάζεται με οργανισμούς φαρμάκων τρίτων χωρών για πρόσθετες πληροφορίες και ανταλλαγή δεδομένων.
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 7
7.  Ο Οργανισμός δημοσιεύει τις γνώμες που εκδίδει δυνάμει της παραγράφου 4, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε επικαιροποιήσεων, στη διαδικτυακή του πύλη.
διαγράφεται
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – εδάφιο 1
Ο Οργανισμός, μέσω της διαδικτυακής πύλης του και άλλων κατάλληλων μέσων, μαζί με τις εθνικές αρμόδιες αρχές, ενημερώνει το κοινό και τις σχετικές ομάδες συμφερόντων σχετικά με τις εργασίες της ειδικής ομάδας έκτακτης ανάγκης.
Ο Οργανισμός, μέσω ειδικού χώρου στη διαδικτυακή πύλη του και άλλων κατάλληλων μέσων και, μαζί με τις εθνικές αρμόδιες αρχές, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το κοινό και τις σχετικές ομάδες συμφερόντων σχετικά με τις εργασίες της ειδικής ομάδας έκτακτης ανάγκης και απαντά σε παραπληροφόρηση που έχει ως στόχο το έργο της ομάδας καθοδήγησης για τα φάρμακα, όπως αρμόζει.
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – εδάφιο 1 α (νέο)
Ο κατάλογος των μελών της ειδικής ομάδας έκτακτης ανάγκης, ο εσωτερικός κανονισμός, καθώς και οι συστάσεις που έχουν διατυπωθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 και οι γνωμοδοτήσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού.
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  αναπτύσσει και συντηρεί ηλεκτρονικά εργαλεία για την υποβολή πληροφοριών και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για την υγεία που παράγονται εκτός του πεδίου κλινικών μελετών·
α)  αναπτύσσει και συντηρεί ηλεκτρονικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης μιας διαλειτουργικής και ψηφιοποιημένης πλατφόρμας, για την υποβολή πληροφοριών και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για την υγεία που παράγονται εκτός του πεδίου κλινικών μελετών·
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  συντονίζει ανεξάρτητες μελέτες για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας εμβολίων χρησιμοποιώντας σχετικά δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους οι δημόσιες αρχές. Ο συντονισμός αυτός πραγματοποιείται από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και κυρίως μέσω μιας νέας πλατφόρμας παρακολούθησης εμβολίων·
β)  συντονίζει ανεξάρτητες μελέτες για τη χρήση, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας φαρμάκων που προορίζονται για τη θεραπεία, την πρόληψη ή τη διάγνωση νόσου χρησιμοποιώντας σχετικά δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους οι δημόσιες αρχές· όσον αφορά τα εμβόλια, ο συντονισμός αυτός πραγματοποιείται από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και κυρίως μέσω μιας νέας πλατφόρμας παρακολούθησης εμβολίων·
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  στο πλαίσιο των ρυθμιστικών του καθηκόντων, κάνει χρήση ψηφιακών υποδομών ή εργαλείων για τη διευκόλυνση της ταχείας προσπέλασης ή της ανάλυσης διαθέσιμων ηλεκτρονικών δεδομένων για την υγεία που παράγονται εκτός του πεδίου κλινικών μελετών και της ανταλλαγής αυτών των δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών, του Οργανισμού και άλλων οργάνων της Ένωσης·
γ)  στο πλαίσιο των ρυθμιστικών του καθηκόντων, κάνει χρήση ψηφιακών υποδομών ή εργαλείων για τη διευκόλυνση της ταχείας προσπέλασης ή της ανάλυσης διαθέσιμων ηλεκτρονικών δεδομένων για την υγεία που παράγονται εκτός του πεδίου παρεμβατικών κλινικών μελετών και της ανταλλαγής αυτών των δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών, του Οργανισμού και άλλων οργάνων της Ένωσης·
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
1.  Με το παρόν άρθρο συγκροτείται η εκτελεστική ομάδα καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (στο εξής: ομάδα καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα) εντός του Οργανισμού. Συνεδριάζει είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως, ενόψει ή κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Ο Οργανισμός παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξη.
1.  Με το παρόν άρθρο συγκροτείται η εκτελεστική ομάδα καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα («η ομάδα καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα») εντός του Οργανισμού. Συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως, και όποτε το απαιτεί η κατάσταση, ενόψει ή κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Ο Οργανισμός παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξη.
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2
2.  Η ομάδα καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού, έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής και έναν ανώτερο εκπρόσωπο ανά κράτος μέλος. Κάθε κράτος μέλος ορίζει τον εκπρόσωπό του. Τα μέλη μπορούν να συνοδεύονται από εμπειρογνώμονες σε συγκεκριμένα επιστημονικά ή τεχνικά πεδία.
2.  Η ομάδα καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού, έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής και έναν εξουσιοδοτημένο ανώτερο εκπρόσωπο ανά κράτος μέλος. Κάθε κράτος μέλος ορίζει τον εκπρόσωπό του. Τα μέλη μπορούν να συνοδεύονται από εμπειρογνώμονες σε συγκεκριμένα επιστημονικά ή τεχνικά πεδία. Η ομάδα καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα περιλαμβάνει επίσης έναν εκπρόσωπο της PCWP και έναν εκπρόσωπο της HCPWP ως παρατηρητές. Ο κατάλογος των μελών της ομάδας καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι διαφανής και δημοσιοποιείται στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού.
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3
3.  Η ομάδα καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα προεδρεύεται από τον Οργανισμό. Ο πρόεδρος μπορεί να προσκαλεί τρίτους, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, να παραστούν στις συνεδριάσεις της.
3.  Η ομάδα καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα προεδρεύεται από τον Οργανισμό. Οποιοδήποτε μέλος της ομάδας καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα μπορεί να προτείνει στον πρόεδρο να προσκαλεί τρίτους, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπως εκπροσώπων κατασκευαστών και κοινοποιημένων οργανισμών ή οποιουδήποτε άλλου παράγοντα της αλυσίδας εφοδιασμού ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και εκπροσώπων των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, ασθενών και καταναλωτών, να παραστούν στις συνεδριάσεις της, όταν η συμβολή τους μπορεί να εμπλουτίσει τις συζητήσεις της ομάδας καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.  Τα μέλη της ομάδας καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα δεν έχουν οικονομικά ή άλλα συμφέροντα στη βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αμεροληψία τους. Ενεργούν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και με πνεύμα ανεξαρτησίας, δηλώνουν δε κατ’ έτος τα οικονομικά τους συμφέροντα και επικαιροποιούν τη δήλωση οποτεδήποτε συμβαίνει σχετική αλλαγή. Έμμεσα συμφέροντα κάθε είδους που ενδέχεται να σχετίζονται με τη βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων καταχωρίζονται σε μητρώο που τηρείται από τον Οργανισμό και είναι προσβάσιμα στο κοινό, κατόπιν αιτήματος. Η δήλωση συμφερόντων καθίσταται διαθέσιμη στο κοινό στη δικτυακή πύλη του Οργανισμού.
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2
2.  Η ομάδα καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα εγκρίνει ένα σύνολο πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση της προσφοράς και της ζήτησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο τεχνολογικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας και ενημερώνει σχετικά την ομάδα εργασίας της.
2.  Η ομάδα καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα εγκρίνει ένα σύνολο πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση της προσφοράς και της ζήτησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο τεχνολογικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας και ενημερώνει σχετικά την ομάδα εργασίας της. Οι ενωσιακές ή εθνικές οντότητες που ασχολούνται με τη δημιουργία αποθεμάτων ιατροτεχνολογικών προϊόντων ενημερώνονται σχετικά.
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3
3.  Ο Οργανισμός δημοσιεύει τον κατάλογο τεχνολογικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, καθώς και οποιεσδήποτε επικαιροποιήσεις αυτού του καταλόγου στη διαδικτυακή του πύλη.
3.  Ο Οργανισμός δημοσιεύει τον κατάλογο τεχνολογικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, καθώς και οποιεσδήποτε επικαιροποιήσεις αυτού του καταλόγου σε ειδικό χώρο στη διαδικτυακή του πύλη.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Ο Οργανισμός υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη έλλειψη ιατροτεχνολογικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας που περιλαμβάνονται στον κατάλογο τεχνολογικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας μέσω της ιστοσελίδας που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4α.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1
1.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, η ομάδα καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα υποβάλλει τακτικά έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησής της στην Επιτροπή και στο υποδίκτυο που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β) και, πιο συγκεκριμένα, ενημερώνει σχετικά με τυχόν πιθανές ή πραγματικές ελλείψεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο τεχνολογικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας.
1.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, η ομάδα καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα υποβάλλει τακτικά έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησής της στην Επιτροπή και στο υποδίκτυο που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο α) και, πιο συγκεκριμένα, ενημερώνει σχετικά με τυχόν πιθανές ή πραγματικές ελλείψεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο τεχνολογικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας.
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2
2.  Όταν ζητείται από την Επιτροπή ή από το υποδίκτυο που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο β), η ομάδα καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα παρέχει συγκεντρωτικά δεδομένα και προβλέψεις της ζήτησης για την τεκμηρίωση των πορισμάτων της. Σε αυτό το πλαίσιο, η ομάδα καθοδήγησης έρχεται σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για την απόκτηση επιδημιολογικών δεδομένων, ώστε να συμβάλει στην πρόβλεψη των αναγκών σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καθώς και με την ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα που αναφέρεται στο άρθρο 3, σε περίπτωση που ιατροτεχνολογικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο τεχνολογικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ένα φάρμακο.
2.  Όταν ζητείται από την Επιτροπή, από μία ή περισσότερες αρμόδιες εθνικές αρχές ή από το υποδίκτυο που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο α), η ομάδα καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα παρέχει συγκεντρωτικά δεδομένα και προβλέψεις της ζήτησης για την τεκμηρίωση των πορισμάτων της. Σε αυτό το πλαίσιο, η ομάδα καθοδήγησης έρχεται σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για την απόκτηση επιδημιολογικών δεδομένων, ώστε να συμβάλει στην πρόβλεψη των αναγκών σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καθώς και με την ομάδα καθοδήγησης για τα φάρμακα που αναφέρεται στο άρθρο 3, σε περίπτωση που ιατροτεχνολογικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο τεχνολογικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ένα φάρμακο. Η ομάδα καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα κοινοποιεί επίσης τα ευρήματα και τα συμπεράσματά της σε ενωσιακούς και εθνικούς παράγοντες που ασχολούνται με τη δημιουργία αποθεμάτων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Όταν οι συστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 δεν λαμβάνονται υπόψη ή δεν εφαρμόζονται, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη, οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων και οι κοινοποιημένοι οργανισμοί παρέχουν, κατά περίπτωση, τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  καθορίζει τις διαδικασίες για την κατάρτιση του καταλόγου τεχνολογικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας·
α)  καθορίζει τις διαδικασίες και τα κριτήρια για την κατάρτιση και την αναθεώρηση του καταλόγου τεχνολογικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, διασφαλίζοντας την κατάλληλη διαβούλευση με τους κατασκευαστές και άλλους σχετικούς παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και με επαγγελματίες του τομέα της υγείας, καταναλωτές και ασθενείς·
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  αναπτύσσει εξορθολογισμένα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων·
β)  αναπτύσσει εξορθολογισμένα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σε συντονισμό με τις εθνικές αρμόδιες αρχές·
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  καταρτίζει και διατηρεί κατάλογο ενιαίων σημείων επαφής μεταξύ των κατασκευαστών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των κοινοποιημένων οργανισμών·
διαγράφεται
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  δημιουργεί και διατηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, ένα υποδίκτυο ενιαίων σημείων επαφής μεταξύ των κατασκευαστών ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των κοινοποιημένων οργανισμών με βάση τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας·
α)  δημιουργεί και διατηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, ένα υποδίκτυο ενιαίων σημείων επαφής μεταξύ των κατασκευαστών ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των κοινοποιημένων οργανισμών με βάση τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας με βάση τα ενιαία σημεία επαφής που θα συμπεριληφθούν για όλους τους κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων στη βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 και στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746·
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  τα διαθέσιμα αποθέματα·
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε β (νέο)
εβ)  οι ποσότητες που έχουν ήδη παραδοθεί·
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε γ (νέο)
εγ)  οι προβλεπόμενες παραδόσεις·
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ
στ)  σχέδια μείωσης των ελλείψεων, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας παραγωγής και προσφοράς·
στ)  σχέδια πρόληψης και μείωσης των ελλείψεων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την ικανότητα παραγωγής και προσφοράς, με σκοπό να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη παροχή και να προλαμβάνονται ελλείψεις στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στους καταλόγους φαρμάκων κρίσιμης σημασίας·
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2
2.  Όταν είναι αναγκαίο προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για την υποβολή των στοιχείων που καθορίζονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν πληροφορίες από κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς και κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας.
2.  Όταν είναι αναγκαίο προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για την υποβολή των στοιχείων που καθορίζονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν πληροφορίες από κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς, επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας.
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
β)  εξετάζουν την ανάγκη πρόβλεψης προσωρινών εξαιρέσεων σε επίπεδο κράτους μέλους δυνάμει του άρθρου 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 ή του άρθρου 54 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 με στόχο τη μείωση πιθανών ή πραγματικών ελλείψεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας·
α)  εξετάζουν την ανάγκη πρόβλεψης προσωρινών εξαιρέσεων σε επίπεδο κράτους μέλους δυνάμει του άρθρου 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 ή του άρθρου 54 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 με στόχο τη μείωση πιθανών ή πραγματικών ελλείψεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ιατροτεχνολογικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο ασφάλειας τόσο των ασθενών όσο και των προϊόντων·
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί ώστε να μειώνει πιθανές ή πραγματικές ελλείψεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο τεχνολογικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον είναι αναγκαίο, της χορήγησης προσωρινών εξαιρέσεων σε επίπεδο Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 ή του άρθρου 54 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746·
α)  λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί ώστε να μειώνει πιθανές ή πραγματικές ελλείψεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο τεχνολογικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον είναι αναγκαίο, της χορήγησης προσωρινών εξαιρέσεων σε επίπεδο Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 ή του άρθρου 54 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια τόσο των ασθενών όσο και των προϊόντων·
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  εξετάζει την ανάγκη κατάρτισης κατευθυντήριων γραμμών προς τα κράτη μέλη, τους κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τους κοινοποιημένους οργανισμούς και άλλες οντότητες·
β)  εξετάζει την ανάγκη κατάρτισης κατευθυντήριων γραμμών προς τα κράτη μέλη, τους κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τους κοινοποιημένους οργανισμούς, τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και άλλες οντότητες, εφόσον τούτο είναι αναλογικό, δικαιολογημένο και αναγκαίο·
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
ε)  έρχεται σε επαφή με τρίτες χώρες και σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, ανάλογα με την περίπτωση, για τη μείωση πιθανών ή πραγματικών ελλείψεων τεχνολογικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο τεχνολογικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας ή συστατικών μερών τους, όταν αυτά τα τεχνολογικά προϊόντα ή συστατικά μέρη εισάγονται στην Ένωση και όταν αυτές οι πιθανές ή πραγματικές ελλείψεις έχουν διεθνείς επιπτώσεις.
ε)  έρχεται σε επαφή με τρίτες χώρες και σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, ανάλογα με την περίπτωση, για τη μείωση πιθανών ή πραγματικών ελλείψεων τεχνολογικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο τεχνολογικών προϊόντων κρίσιμης σημασίας ή συστατικών μερών τους, όταν αυτά τα τεχνολογικά προϊόντα ή συστατικά μέρη εισάγονται στην Ένωση και όταν αυτές οι πιθανές ή πραγματικές ελλείψεις έχουν διεθνείς επιπτώσεις, και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις ενέργειες αυτές, καθώς και σχετικά με τα αποτελέσματα που ελήφθησαν, στην ομάδα καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – εδάφιο 1
Ο Οργανισμός, μέσω της διαδικτυακής πύλης του και άλλων κατάλληλων μέσων, μαζί με τις εθνικές αρμόδιες αρχές, ενημερώνει το κοινό και τις σχετικές ομάδες συμφερόντων σχετικά με τις εργασίες της ομάδας καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Ο Οργανισμός, μέσω ειδικού χώρου στη διαδικτυακή του πύλη και άλλων κατάλληλων μέσων, μαζί με τις εθνικές αρμόδιες αρχές, ενημερώνει εγκαίρως το κοινό και τις σχετικές ομάδες συμφερόντων σχετικά με τις εργασίες της ομάδας καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και απαντά σε παραπληροφόρηση που έχει ως στόχο το έργο της ομάδας καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως αρμόζει.
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – εδάφιο 1 α (νέο)
Οι εργασίες της ομάδας καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι διαφανείς. Το θεματολόγιο και τα πρακτικά της ομάδας καθοδήγησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καθώς και ο εσωτερικός κανονισμός και οι συστάσεις και, όπου αρμόζει, οι ψηφοφορίες, τεκμηριώνονται και διατίθενται στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν διαφωνιών.
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Ο Οργανισμός, εξ ονόματος της Επιτροπής, από την 1η Μαρτίου 2022 και μετά, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις ομάδες εμπειρογνωμόνων που ορίζονται σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1396 καθώς και την αναγκαία υποστήριξη ώστε να εξασφαλίζεται ότι αυτές οι ομάδες μπορούν να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους, όπως καθορίζονται στον άρθρο 106 παράγραφοι 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745. Ο Οργανισμός:
Ο Οργανισμός, εξ ονόματος της Επιτροπής, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις ομάδες εμπειρογνωμόνων που ορίζονται σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1396 καθώς και την αναγκαία υποστήριξη ώστε να εξασφαλίζεται ότι αυτές οι ομάδες μπορούν να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους, όπως καθορίζονται στον άρθρο 106 παράγραφοι 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745. Ο Οργανισμός:
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  παρέχει διοικητική και τεχνική υποστήριξη στις ομάδες εμπειρογνωμόνων για την παροχή επιστημονικών γνωμών, απόψεων και συμβουλών·
α)  παρέχει διοικητική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στις ομάδες εμπειρογνωμόνων για την παροχή επιστημονικών γνωμών, απόψεων και συμβουλών·
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 α (νέο)
Άρθρο 29α
Προστασία έναντι κυβερνοεπιθέσεων
Ο Οργανισμός εξοπλίζεται με υψηλό επίπεδο ελέγχων και διαδικασιών ασφάλειας έναντι κυβερνοεπιθέσεων, της κυβερνοκατασκοπείας και άλλων παραβιάσεων δεδομένων ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων υγείας και η ομαλή λειτουργία του Οργανισμού ανά πάσα στιγμή, και δη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας και σε σοβαρά συμβάντα σε επίπεδο Ένωσης. Προς τούτο, ο Οργανισμός επιδιώκει ενεργά και εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές κυβερνοασφάλειας εντός των οργάνων, των οργανισμών, των υπηρεσιών και των φορέων της Ένωσης για την πρόληψη, την εξακρίβωση, τη μείωση και την αντίδραση στις κυβερνοεπιθέσεις.
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 β (νέο)
Άρθρο 29β
Κυρώσεις
Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες που διέπουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που ορίζονται στα άρθρα 10 και 24 και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις – συμπεριλαμβανομένων οικονομικών κυρώσεων – είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους εν λόγω κανόνες και τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή έως την ... [6 μήνες από την ημερομηνία έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] και την ενημερώνουν σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό και με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/200124 και των ισχυουσών εθνικών διατάξεων και πρακτικών στα κράτη μέλη σχετικά με την εμπιστευτικότητα, όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και των δεδομένων που λαμβάνουν στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, προκειμένου να προστατεύονται τα ακόλουθα:
1.  Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό και με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/200124 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24α και των ισχυουσών εθνικών διατάξεων και πρακτικών στα κράτη μέλη σχετικά με την εμπιστευτικότητα, όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και των δεδομένων που λαμβάνουν στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, προκειμένου να προστατεύονται τα ακόλουθα:
__________________
__________________
24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (EE L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (EE L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
24α Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17).
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 32·
διαγράφεται
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  οι εμπιστευτικές πληροφορίες εμπορικού χαρακτήρα και τα εμπορικά απόρρητα φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·
β)  τα εμπορικά απόρρητα φυσικού ή νομικού προσώπου σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες εμπορικού χαρακτήρα και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας·
_______________
Οδηγία (EE) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕΕ L 157 της 15.6.2016, σ. 1).
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 5
5.  Η Επιτροπή, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη μπορούν να ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες εμπορικού χαρακτήρα και, εφόσον είναι αναγκαίο για την προστασία της δημόσιας υγείας, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με ρυθμιστικές αρχές τρίτων χωρών με τις οποίες έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας.
5.  Η Επιτροπή, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη μπορούν να ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες εμπορικού χαρακτήρα με ρυθμιστικές αρχές τρίτων χωρών με τις οποίες έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας.
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 α (νέο)
Άρθρο 30α
Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1.   Οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού υπόκεινται στους κανονισμούς (ΕΕ) 2016/679 και (ΕΕ) 2018/1725, ανάλογα με την περίπτωση.
2.   Για τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα, ελλείψει απόφασης περί επάρκειας ή κατάλληλων εγγυήσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και στο άρθρο 50 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, η Επιτροπή, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με ρυθμιστικές αρχές τρίτων χωρών με τις οποίες έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας, όταν αυτό είναι αναγκαίο για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως η προστασία της δημόσιας υγείας.
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 β (νέο)
Άρθρο 30β
Επανεξέταση
Έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση για την τροποποίησή του. Η έκθεση αυτή εξετάζει ειδικότερα την πιθανή επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε φάρμακα για κτηνιατρική χρήση.
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – τίτλος
Έναρξη ισχύος
Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – εδάφιο 1 α (νέο)
Το κεφάλαιο IV εφαρμόζεται από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος + 12 μήνες].

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α9-0216/2021).


Γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030 ***I
PDF 352kWORD 100k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2021 στην πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030 (COM(2020)0652 – C9-0329/2020 – 2020/0300(COD))(1)
P9_TA(2021)0352A9-0203/2021

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Η αξιολόγηση του 7ου ΠΔΠ24 από την Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το όραμά του για το 2050 και οι στόχοι προτεραιότητάς του εξακολουθούν να ισχύουν, ότι συνέβαλε στην παροχή περισσότερο προβλέψιμης, ταχύτερης και καλύτερα συντονισμένης δράσης στην περιβαλλοντική πολιτική και ότι η δομή και το ευνοϊκό πλαίσιο υλοποίησής του συνέβαλαν στη δημιουργία συνεργειών, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της περιβαλλοντικής πολιτικής. Επιπλέον, η αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 7ο ΠΔΠ προέβλεψε το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, επιμένοντας ότι η οικονομική και κοινωνική ευημερία εξαρτάται από μια υγιή βάση φυσικών πόρων, και διευκόλυνε την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Επιπλέον, έδωσε στην Ένωση τη δυνατότητα να εκφράζεται με ενιαία φωνή στην παγκόσμια σκηνή για ζητήματα που αφορούν το κλίμα και το περιβάλλον. Στην αξιολόγηση του 7ου ΠΔΠ, η Επιτροπή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά την προστασία της φύσης, την υγεία και την ενσωμάτωση των πολιτικών δεν ήταν επαρκής.
(3)  Η αξιολόγηση του 7ου ΠΔΠ24 από την Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το όραμά του για το 2050 και οι στόχοι προτεραιότητάς του εξακολουθούν να ισχύουν, ότι συνέβαλε στην παροχή περισσότερο προβλέψιμης, ταχύτερης και καλύτερα συντονισμένης δράσης στην περιβαλλοντική πολιτική και ότι η δομή και το ευνοϊκό πλαίσιο υλοποίησής του συνέβαλαν στη δημιουργία συνεργειών, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της περιβαλλοντικής πολιτικής. Επιπλέον, η αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 7ο ΠΔΠ προέβλεψε το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, επιμένοντας ότι η οικονομική και κοινωνική ευημερία εξαρτάται από μια υγιή βάση φυσικών πόρων, και διευκόλυνε την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Επιπλέον, έδωσε στην Ένωση τη δυνατότητα να εκφράζεται με ενιαία φωνή στην παγκόσμια σκηνή για ζητήματα που αφορούν το κλίμα και το περιβάλλον. Στην αξιολόγηση του 7ου ΠΔΠ, η Επιτροπή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά την προστασία της φύσης, την υγεία και την ενσωμάτωση των ανησυχιών για το περιβάλλον σε άλλες πολιτικές δεν ήταν επαρκής. Διαπίστωσε επίσης ότι στο 7ο ΠΔΠ θα μπορούσαν να εξεταστούν περισσότερο τα κοινωνικά ζητήματα, βασιζόμενοι στους υφιστάμενους δεσμούς μεταξύ περιβάλλοντος και κοινωνικής πολιτικής, όσον αφορά, για παράδειγμα, τον αντίκτυπο στις ευάλωτες ομάδες, τις θέσεις εργασίας, την κοινωνική ένταξη και την ανισότητα. Επιπλέον, η Επιτροπή επισήμανε στην αξιολόγησή της ότι, παρά τους ολοένα και πιο φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους σε πολλούς τομείς της πολιτικής, οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος παρέμειναν χαμηλές στην Ευρώπη επί σειρά ετών (περίπου 2 % του ΑΕγχΠ) και ότι η μη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κοστίζει στην οικονομία της Ένωσης περίπου 55 δισ. EUR ετησίως σε δαπάνες υγείας και άμεσες δαπάνες για το περιβάλλον. Η αξιολόγηση σημείωσε ότι η εφαρμογή του 7ου ΠΔΠ θα μπορούσε να ενισχυθεί με έναν ισχυρότερο μηχανισμό παρακολούθησης.
__________________
__________________
24 COM(2019)0233.
24 COM(2019)0233.
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΠ με τίτλο «The European environment – state and outlook 2020, Knowledge for transition to a sustainable Europe» (Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – κατάσταση και προοπτικές 2020, Γνώση για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη Ευρώπη)» (στο εξής: SOER 2020), το 2020 παρέχει στην Ένωση μοναδική ευκαιρία για να αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά τη βιωσιμότητα και να αντιμετωπίσει τις επιτακτικές προκλήσεις βιωσιμότητας που απαιτούν συστημικές λύσεις. Όπως αναφέρεται στην έκθεση SOER 2020, οι αλλαγές στο κλίμα και στα οικοσυστήματα του πλανήτη που παρατηρούνται από τη δεκαετία του 1950 είναι πρωτοφανείς σε κλίμακα δεκαετιών και χιλιετιών. Ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει τριπλασιαστεί από το 1950, ενώ ο πληθυσμός που ζει σε πόλεις έχει τετραπλασιαστεί. Με το τρέχον μοντέλο ανάπτυξης, οι περιβαλλοντικές πιέσεις αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω, προκαλώντας άμεσες και έμμεσες επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους τομείς με τον μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο – τρόφιμα, κινητικότητα, ενέργεια, καθώς και υποδομές και κτίρια.
(4)  Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΠ με τίτλο «The European environment – state and outlook 2020, Knowledge for transition to a sustainable Europe» (Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – κατάσταση και προοπτικές 2020, Γνώση για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη Ευρώπη)» (στο εξής: SOER 2020), υπάρχει μια μοναδική αλλά περιορισμένη ευκαιρία για την Ένωση να αναλάβει κατά την επόμενη δεκαετία ηγετικό ρόλο όσον αφορά τη βιωσιμότητα, αντιμετωπίζοντας τις επιτακτικές και πρωτοφανείς σημερινές προκλήσεις, πράγμα που είναι εφικτό μόνο με την διασφάλιση μιας συστημικής αλλαγής. Η συστημική αλλαγή συνεπάγεται μια θεμελιώδη, μετασχηματιστική και οριζόντια μορφή αλλαγής με αποτέλεσμα σημαντικές μεταβολές και επαναπροσανατολισμό στους στόχους, τα κίνητρα, τις τεχνολογίες, τις κοινωνικές πρακτικές και κανόνες, καθώς και σε συστήματα γνώσης και προσεγγίσεις διακυβέρνησης. Όπως αναφέρεται στην SOER 2020, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που διέπουν τις επίμονες προκλήσεις περιβαλλοντικής και βιωσιμότητας της Ευρώπης είναι ότι συνδέονται άρρηκτα με τις οικονομικές δραστηριότητες και τον τρόπο ζωής, ιδίως τα κοινωνικά συστήματα που παρέχουν στους Ευρωπαίους αγαθά, ενέργεια και κινητικότητα. Η διασφάλιση της συνοχής της πολιτικής με τις υφιστάμενες περιβαλλοντικές πολιτικές και η πλήρης εφαρμογή τους θα οδηγήσει την Ευρώπη στην επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων έως το 2030. Ωστόσο, απαιτείται επίσης η ανάπτυξη πιο συστημικών, μακροπρόθεσμων πλαισίων με δεσμευτικούς στόχους σε σχέση με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Η SOER 2020 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ευρώπη δεν θα επιτύχει το όραμα της ως προς την βιωσιμότητα για «ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» απλώς συνεχίζοντας την προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης με την παράλληλη διαχείριση των επιβλαβών παρενεργειών με εργαλεία περιβαλλοντικής και κοινωνικής πολιτικής. Αντίθετα, η βιωσιμότητα πρέπει να γίνει η κατευθυντήρια αρχή για την εφαρμογή φιλόδοξων και συνεκτικών πολιτικών και δράσεων σε ολόκληρη την κοινωνία.
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις που προσδιορίστηκαν στην έκθεση SOER 2020 με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας25: μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική για τη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση που αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της Ένωσης σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, που διαθέτει μια οικονομία ανταγωνιστική, κλιματικά ουδέτερη και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων. Ο κανονισμός (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 κατοχυρώνει στη νομοθεσία τον στόχο της Ένωσης για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.
(5)  Η απόκριση της Επιτροπής στις προκλήσεις που προσδιορίστηκαν στην έκθεση SOER 2020 παρουσιάζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία25 ως μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική για τη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση που αποσκοπεί αφενός στον μετασχηματισμό της Ένωσης σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, που θα διαθέτει μια οικονομία ανταγωνιστική, κλιματικά ουδέτερη και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, και αφετέρου στην προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Προτεραιότητα δίνεται στην ταχεία επίτευξη των στόχων για το κλίμα και το περιβάλλον, προστατεύοντας παράλληλα την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων από περιβαλλοντικούς κινδύνους και επιπτώσεις και εξασφαλίζοντας μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση. Ο κανονισμός (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 κατοχυρώνει στη νομοθεσία τον στόχο της Ένωσης για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 το αργότερο.
__________________
__________________
25 COM(2019)0640.
25 COM(2019)0640.
26 COM(2020)0080.
26 COM(2020)0080.
Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Στις 28 Νοεμβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για την κήρυξη έκτακτης ανάγκης για το κλίμα και το περιβάλλον στην Ευρώπη και παγκοσμίως, και κάλεσε τη νέα Επιτροπή να αναλάβει ταχεία και σημαντική δράση, μεταξύ άλλων αντιμετωπίζοντας τις ασυνέπειες στις τρέχουσες πολιτικές της Ένωσης με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα και το περιβάλλον, ιδίως μέσω μιας εκτεταμένης μεταρρύθμισης στις γεωργικές, εμπορικές, μεταφορικές και ενεργειακές επενδυτικές πολιτικές, καθώς και στις υποδομές, διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι όλες οι σχετικές μελλοντικές νομοθετικές και δημοσιονομικές προτάσεις θα είναι πλήρως εναρμονισμένες με τον στόχο του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε λιγότερο από 1,5 ° C και ότι δεν θα συμβάλλουν στην απώλεια βιοποικιλότητας.
Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
(5β)  Τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμίως, η γη και το έδαφος εξακολουθούν να υποβαθμίζονται λόγω ενός ευρέος φάσματος ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως η κακή διαχείριση και η αλλαγή χρήσης της γης, οι μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, η εγκατάλειψη της γης, η ρύπανση, οι μη βιώσιμες δασοκομικές πρακτικές και η σφράγιση του εδάφους, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η κλιματική αλλαγή, συχνά σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι δυνατότητες που έχει το έδαφος να παρέχει υπηρεσίες και λειτουργίες οικοσυστήματος. Παρόλα αυτά, η Ένωση και τα κράτη μέλη δεν βρίσκονται επί του παρόντος σε καλό δρόμο για την εκπλήρωση των διεθνών και ευρωπαϊκών δεσμεύσεών τους σχετικά με το έδαφος και τη γη, και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης, σε σχέση με την απερήμωση, την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων γαιών και εδαφών, ώστε να επιτύχουν ένα περιβάλλον ουδέτερο ως προς την υποβάθμιση της γης έως το 2030. Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2021 σχετικά με την προστασία του εδάφους, υπάρχει ανάγκη για ένα κοινό νομικό πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης για την προστασία και τη βιώσιμη χρήση του εδάφους, το οποίο θα σέβεται πλήρως την αρχή της επικουρικότητας και θα αντιμετωπίζει όλες τις μείζονες απειλές για το έδαφος. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κοινό ορισμό του εδάφους και των λειτουργιών του και κριτήρια για την επίτευξη καλής κατάστασης και βιώσιμης χρήσης, καθώς και ενδιάμεσους και τελικούς στόχους που θα συνοδεύονται από εναρμονισμένους δείκτες και μεθοδολογία παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων.
Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)
(5γ)  Η τρέχουσα πανδημία της COVID-19, που έχει οδηγήσει σε μια πρωτοφανή οικονομική και υγειονομική κρίση, έχει αποδείξει για μία ακόμα φορά τη σημασία της πολυτομεακής προσέγγισης «Μία υγεία» στη χάραξη μιας πολιτικής, που θα αναγνωρίζει ότι η ανθρώπινη υγεία συνδέεται με την υγεία των ζώων και με το περιβάλλον, και ότι οι δράσεις για την αντιμετώπιση των απειλών για την υγεία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις διαστάσεις. Προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εντοπιστούν αποτελεσματικά, να αντιμετωπιστούν και να προληφθούν οι ζωονόσοι και τα προβλήματα επισιτιστικής ασφάλειας, είναι απαραίτητη η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των διαφόρων τομέων, και η ενίσχυση της συνεργασίας σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο για τη διασφάλιση αποτελεσματικών κοινών αποκρίσεων. Το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει να συμβάλει στην πλήρη ενσωμάτωση της προσέγγισης «Μία υγεία» σε όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικής.
Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)
(5δ)  Σύμφωνα με την έκθεση του 2020 για τη Βιοποικιλότητα και τις Πανδημίες της διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES)1a, τα βαθύτερα αίτια των πανδημιών είναι οι ίδιες παγκόσμιες περιβαλλοντικές αλλαγές που οδηγούν στην απώλεια βιοποικιλότητας και την κλιματική αλλαγή, όπως η αλλαγή χρήσης γης, η επέκταση και εντατικοποίηση της γεωργίας, το εμπόριο και η κατανάλωση αγρίων ζώων και άλλοι παράγοντες. Η κλιματική αλλαγή έχει εμπλακεί στην εμφάνιση ασθενειών και είναι πιθανό να ενέχει και μελλοντικά κινδύνους εμφάνισης πανδημιών, ενώ η απώλεια βιοποικιλότητας συνδέεται επίσης με την τροποποίηση των τοπίων και μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών. Σύμφωνα με την έκθεση, το κόστος της αδράνειας είναι πολύ υψηλότερο από το κόστος της εφαρμογής παγκόσμιων στρατηγικών για την πρόληψη πανδημιών, με στόχο τη μείωση του εμπορίου άγριων ειδών και της αλλαγής χρήσης της γης και την ενίσχυση της επιτήρησης στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία».
__________________
1a IPBES Workshop on Diversity and Pandemics - Executive_Summary, 2020.
Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 ε (νέα)
(5ε)  Η περιβαλλοντική υποβάθμιση και οι δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να ενταθούν περαιτέρω τα προσεχή έτη, με δυσμενέστερες συνέπειες για τις αναπτυσσόμενες χώρες και τους ευάλωτους πληθυσμούς. Προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και να στηριχθούν οι τρίτες χώρες στις προσπάθειές τους να μετριάσουν την κλιματική αλλαγή και να προσαρμοστούν σε αυτήν, καθώς και να προστατεύσουν τη βιοποικιλότητα, η χρηματοδοτική βοήθεια από την Ένωση και τα κράτη μέλη προς τρίτες χώρες θα πρέπει να προωθεί το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, τη συμφωνία του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή1a(«συμφωνία του Παρισιού») και το παγκόσμιο πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα μετά το 2020 και να συνάδει με τους στόχους προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ. Επιπλέον, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία του Παρισιού και άλλες διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα και το περιβάλλον εφαρμόζονται κατά τρόπο που αντικατοπτρίζει τις αρχές της ισότητας και των κοινών αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών και των αντίστοιχων δυνατοτήτων, όπως προβλέπεται επίσης στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της συμφωνίας του Παρισιού.
_______________
ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4.
Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στηρίζει το σχέδιο ανάκαμψης «Next Generation EU», το οποίο προωθεί τις απαιτούμενες επενδύσεις σε βασικούς πράσινους τομείς με σκοπό την οικοδόμηση ανθεκτικότητας και τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας σε μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο οποίος θα τροφοδοτήσει την οικονομική ανάκαμψη της Ένωσης από την κρίση της νόσου COVID-19 μαζί με τον προϋπολογισμό της Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, βασίζεται επίσης στους στόχους προτεραιότητας που καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Επιπλέον, όλες οι πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης «Next Generation EU» θα πρέπει να τηρούν τον όρκο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας σχετικά με το «μη βλάπτειν».
(6)  Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στηρίζει το σχέδιο ανάκαμψης «Next Generation EU», το οποίο προωθεί τις απαιτούμενες επενδύσεις σε βασικούς πράσινους και ψηφιακούς τομείς με σκοπό την οικοδόμηση ανθεκτικότητας και τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας σε μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο οποίος θα τροφοδοτήσει την οικονομική ανάκαμψη της Ένωσης από την κρίση της νόσου COVID-19 μαζί με τον προϋπολογισμό της Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, βασίζεται επίσης στους στόχους προτεραιότητας που καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Επιπλέον, όλες οι πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης Next Generation EU πρέπει να σέβονται την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («κανονισμός για την ταξινόμηση»)1a. Το Σχέδιο Ανάκαμψης προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για την επιτάχυνση του ρυθμού μετάβασης προς την ουδετερότητα του κλίματος και την προστασία του περιβάλλοντος.
______________
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 13).
Τροπολογία 10
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Τα προγράμματα δράσης για το περιβάλλον κατευθύνουν τη χάραξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Το 7ο ΠΔΠ λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του εν λόγω προγράμματος η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει, εάν κριθεί σκόπιμο, πρόταση για το όγδοο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον (8ο ΠΔΠ) εγκαίρως ώστε να αποφευχθεί η ύπαρξη κενού μεταξύ του 7ου ΠΔΠ και του 8ου ΠΔΠ. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ανακοινώθηκε η θέσπιση νέου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον.
(7)  Τα προγράμματα δράσης για το περιβάλλον κατευθύνουν τη χάραξη και τον συντονισμό της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Το 7ο ΠΔΠ έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του εν λόγω προγράμματος η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει, εάν κριθεί σκόπιμο, πρόταση για το όγδοο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον (8ο ΠΔΠ) εγκαίρως ώστε να αποφευχθεί η ύπαρξη κενού μεταξύ του 7ου ΠΔΠ και του 8ου ΠΔΠ. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αναφέρεται ότι το 8ο ΠΔΠ θα περιλαμβάνει έναν νέο μηχανισμό παρακολούθησης που θα διασφαλίζει ότι η Ευρώπη παραμένει σε καλό δρόμο για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων της. Η Επιτροπή δεσμεύτηκε επίσης στην ανακοίνωσή της να εγκαινιάσει έναν πίνακα εργαλείων για την παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με όλους τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
Τροπολογία 11
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει να στηρίξει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, σύμφωνα με τον μακροπρόθεσμο στόχο της «ευημερίας εντός των ορίων του πλανήτη μας» έως το 2050, ο οποίος έχει ήδη τεθεί στο 7ο ΠΔΠ. Θα πρέπει να συμβάλει στην υλοποίηση του θεματολογίου των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και των συναφών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.
(8)  Το 8ο ΠΔΠ, ως το γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, θα πρέπει να προωθήσει και να στηρίξει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, σύμφωνα με τον μακροπρόθεσμο στόχο της «ευημερίας εντός των ορίων του πλανήτη μας» έως το 2050 το αργότερο, ο οποίος έχει ήδη τεθεί στο 7ο ΠΔΠ. Θα πρέπει επίσης να ευθυγραμμιστεί πλήρως με την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και τους στόχους της για την αειφόρο ανάπτυξη (SDG), οι οποίοι είναι ολοκληρωμένοι και αδιαίρετοι, και να προωθήσει την εφαρμογή και την επίτευξή τους, καθώς και να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα και άλλες σχετικές διεθνείς συμφωνίες. Το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει να επιτρέψει μια συστημική αλλαγή στην οικονομία της Ένωσης που θα εγγυάται την ευημερία εντός των πλανητικών ορίων, και όπου η ανάπτυξη θα είναι ανατροφοδοτική, διασφαλίζοντας ότι η περιβαλλοντική και κλιματική μετάβαση επιτυγχάνεται με δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο, και συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μείωση των ανισοτήτων.
Τροπολογία 12
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)  Οι στόχοι προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ έθεσαν μια κατεύθυνση για τη χάραξη πολιτικής της Ένωσης, βασιζόμενοι, αλλά όχι περιοριζόμενοι, στις δεσμεύσεις των στρατηγικών και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
Τροπολογία 13
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)
(8β)  Το 8ο ΠΔΠ αποτελεί τη βάση για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων που καθορίζονται στο θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 2030. Σύμφωνα με ένα μοντέλο για την ανθεκτικότητα που αναπτύχθηκε από το Stockholm Resilience Centre, η επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών ΣΒΑ στηρίζει τους κοινωνικούς και οικονομικούς ΣΒΑ, διότι οι κοινωνίες και οι οικονομίες μας εξαρτώνται από μια υγιή βιόσφαιρα και διότι η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εντός του ασφαλούς χώρου ενός σταθερού και ανθεκτικού πλανήτη. Η επίτευξη από την Ένωση των ΣΒΑ και η στήριξη σε τρίτες χώρες για την επίτευξή τους, θα είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου η Ένωση να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο για την επίτευξη βιώσιμων μεταβάσεων.
Τροπολογία 14
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια ανατροφοδοτική οικονομία που επιστρέφει στον πλανήτη περισσότερα από όσα του αφαιρεί. Ένα μοντέλο ανατροφοδοτικής ανάπτυξης αναγνωρίζει ότι η ευημερία και η ευμάρεια των κοινωνιών μας εξαρτώνται από ένα σταθερό κλίμα, ένα υγιές περιβάλλον και ακμάζοντα οικοσυστήματα, τα οποία παρέχουν ασφαλή χώρο λειτουργίας για τις οικονομίες μας. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός και η ζήτηση για φυσικούς πόρους εξακολουθούν να αυξάνονται, η οικονομική δραστηριότητα θα πρέπει να αναπτυχθεί κατά τρόπο που να μη βλάπτει αλλά, αντιθέτως, να αντιστρέφει την κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, να ελαχιστοποιεί τη ρύπανση και να έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση και τον εμπλουτισμό του φυσικού κεφαλαίου, εξασφαλίζοντας έτσι την αφθονία ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πόρων. Μέσω της συνεχούς καινοτομίας, της προσαρμογής σε νέες προκλήσεις και της συνδημιουργίας, η ανατροφοδοτική οικονομία ενισχύει την ανθεκτικότητα και προστατεύει την ευημερία της σημερινής και των μελλοντικών γενεών.
(9)  Το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει να επιταχύνει τη μετάβαση σε ένα ανατροφοδοτικό μοντέλο ανάπτυξης που θα επιστρέφει στον πλανήτη περισσότερα από όσα του αφαιρεί μέσω μιας βιώσιμης οικονομίας της ευημερίας στο πλαίσιο μιας συστημικής αλλαγής, αναγνωρίζοντας ότι η ευημερία και η ευμάρεια των κοινωνιών μας εξαρτώνται από ένα σταθερό κλίμα, ένα υγιές περιβάλλον και ακμάζοντα οικοσυστήματα, και παρέχοντας ασφαλή χώρο λειτουργίας για τις οικονομίες μας εντός των ορίων του πλανήτη. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός και η ζήτηση για φυσικούς πόρους εξακολουθούν να αυξάνονται, η οικονομική δραστηριότητα θα πρέπει να αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο που δεν βλάπτει, αλλά, αντίθετα, αντιστρέφει την κλιματική αλλαγή, προστατεύει και αποκαθιστά τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα ενώ σταματά και αναστρέφει την απώλεια τους, αποτρέπει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, προστατεύει την υγεία και την ευημερία από αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προλαμβάνει και ελαχιστοποιεί τη ρύπανση, και συμβάλλει στη διατήρηση και τον εμπλουτισμό των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, εξασφαλίζοντας έτσι την αφθονία ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πόρων. Μέσω της συνεχούς έρευνας και καινοτομίας, του μετασχηματισμού των μοτίβων παραγωγής και κατανάλωσης, της προσαρμογής σε νέες προκλήσεις και της συνδημιουργίας, η ανατροφοδοτική οικονομία και η βιώσιμη οικονομία ευημερίας ενισχύει την ανθεκτικότητα, βελτιώνει την κατάσταση της φύσης και προστατεύει την ευημερία των σημερινών και των μελλοντικών γενεών και το δικαίωμά τους σε ένα υγιές περιβάλλον.
Τροπολογία 15
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, τα επιχειρήματα για τη μέτρηση των οικονομικών επιδόσεων και της κοινωνικής προόδου «πέραν του ΑΕγχΠ» είναι ορθά, και η χρήση του ΑΕγχΠ ως μόνης πυξίδας δεν παρέχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής επαρκώς ακριβή εικόνα του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία για τους πολίτες ή των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της ανάπτυξης στη βιωσιμότητα1a Προκειμένου η Ένωση να αναπτύξει μια πιο ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τη χάραξη οικονομικής πολιτικής, σύμφωνα με τους ΣΒΑ, τη συμφωνία του Παρισιού και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα, το 8ο ΠΔΠ ορίζει την απαίτηση για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συνόλου δεικτών «πέραν του ΑΕγχΠ», όπως απαιτείται από το 7ο ΠΔΠ, προκειμένου να μετρηθεί η πρόοδος προς μια βιώσιμη οικονομία ευημερίας και να καθοδηγείται και να ενημερώνεται η μελλοντική χάραξη πολιτικής.
__________________
1a SDD Working Paper No. 102 of 18 September 2019 «The Economy of Well-being – Creating opportunities for people’s well-being and economic growth».
Τροπολογία 16
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)
(9β)  Η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020 θα εξαρτηθεί από τη μείωση των χρηματοδοτικών ροών που βλάπτουν τη βιοποικιλότητα, αλλά, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ, το ποσό των ετήσιων δαπανών των κυβερνήσεων που δυνητικά είναι επιβλαβείς για τη βιοποικιλότητα είναι πέντε έως έξι φορές μεγαλύτερο από τις ετήσιες συνολικές δαπάνες για τη βιοποικιλότητα1a. Οι στόχοι του Aichi για τη βιοποικιλότητα προβλέπουν την υποχρέωση, το αργότερο έως το 2020, οι επιβλαβείς για τη βιοποικιλότητα επιδοτήσεις είτε να καταργηθούν ολοκληρωτικά ή σταδιακά, είτε να μεταρρυθμιστούν, ενώ η σταδιακή κατάργηση των επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών είναι επίσης υποχρέωση βάσει του 7ου ΠΔΠ. Για να επιτύχει η Ένωση τους στόχους προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής ουδετερότητας το αργότερο έως το 2050, θα καταστεί απαραίτητο να καταργηθούν σταδιακά όλες οι περιβαλλοντικά επιβλαβείς επιδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων. Πρέπει, προς τούτο, να συμπεριληφθούν όλες οι άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων υπό μορφή φορολογικών απαλλαγών. Θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί ένας μηχανισμός για την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων πέραν των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων. Η σταδιακή κατάργηση όλων των επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων πρέπει να ακολουθεί την αρχή της δίκαιης μετάβασης και να συνοδεύεται από δράσεις για την πρόληψη ή την άμβλυνση τυχόν αρνητικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω.
__________________
1a OECD Final report, April 2020 «A Comprehensive Overview of Global Biodiversity Finance» (Έκθεση ΟΟΣΑ, Απρίλιος 2020 «Συνολική επισκόπηση της παγκόσμιας χρηματοδότησης της βιοποικιλότητας»).
Τροπολογία 17
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)
(9γ)  Μία από τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τους περιβαλλοντικούς λογαριασμούς 2019-2023 είναι η διεύρυνση του καταλόγου των τομέων που καλύπτονται από τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς λογαριασμούς, με έναν από τους υπό ανάπτυξη τομείς να είναι οι «επιδοτήσεις ή μέτρα στήριξης που ενδέχεται να βλάπτουν το περιβάλλον». Μέσω των εργασιών της για προπαρασκευαστική δράση, η Επιτροπή θα παράσχει στα ενδιαφερόμενα μέρη μια σειρά εργαλείων που θα βοηθήσουν στη χαρτογράφηση των επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων και, στη συνέχεια, στην τεκμηρίωση μεθόδων μεταρρύθμισης ή κατάργησής τους, προσδιορίζοντας τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της σταδιακής τους κατάργησης.
Τροπολογία 18
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 δ (νέα)
(9δ)  Τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα, όπως η μαγκρόβια βλάστηση, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, οι θαλάσσιοι λειμώνες και οι αλυκές, υποβαθμίζονται και επηρεάζονται αρνητικά μέσω διαδικασιών όπως ο ευτροφισμός και η οξίνιση, επηρεάζοντας τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες και λειτουργίες οικοσυστήματος, καθώς και την ικανότητά τους να ενεργούν ως καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα. απαιτείται επείγουσα δράση για την προστασία και την αποκατάσταση των εν λόγω θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου βυθού, και η αναγνώριση του ωκεανού ως παγκόσμιου κοινού αγαθού θα μπορέσει να διευκολύνει την αύξηση της ευαισθητοποίησης, τη βελτίωση του αλφαβητισμού για τους ωκεανούς και την ενθάρρυνση ανάληψης δράσης και θέσπισης αποτελεσματικών μέτρων από όλους τους παράγοντες της κοινωνίας και σε όλα τα επίπεδα.
Τροπολογία 19
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει να θέσει θεματικούς στόχους προτεραιότητας στους τομείς της κλιματικής ουδετερότητας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της προστασίας και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, της κυκλικής οικονομίας, της φιλοδοξίας για μηδενική ρύπανση και της μείωσης των περιβαλλοντικών πιέσεων από την παραγωγή και την κατανάλωση. Επιπλέον, θα πρέπει να προσδιορίσει τις ευνοϊκές συνθήκες για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων και των θεματικών στόχων προτεραιότητας για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
(10)  Το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει να θέσει θεματικούς στόχους προτεραιότητας στους τομείς του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της προστασίας και αποκατάστασης της εδαφικής και θαλάσσιας βιοποικιλότητας, μιας μη τοξικής κυκλικής οικονομίας, της φιλοδοξίας για μηδενική ρύπανση και της μείωσης των περιβαλλοντικών πιέσεων από την παραγωγή και την κατανάλωση, και αυτό σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Αυτοί οι θεματικοί στόχοι προτεραιότητας που αντιμετωπίζουν τόσο τις αιτίες όσο και τις συνέπειες της περιβαλλοντικής ζημίας συνδέονται εγγενώς και, συνεπώς, απαιτείται μια συστημική προσέγγιση για την επίτευξή τους. Το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει επίσης να προσδιορίσει τις ευνοϊκές συνθήκες για την επίτευξη, με συνεκτικό τρόπο, των μακροπρόθεσμων στόχων και των θεματικών στόχων προτεραιότητας για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και να συντονίσει τις απαραίτητες δράσεις για την επίτευξή τους.
Τροπολογία 20
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)  Ο όρος «προσέγγιση οικοσυστήματος» θεσπίζεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα ως μια στρατηγική για την ολοκληρωμένη διαχείριση των χερσαίων, υδάτινων και ζωντανών πόρων που προάγει με δίκαιο τρόπο τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ των τριών στόχων της Σύμβασης, δηλαδή της διατήρησης, της βιώσιμης χρήσης και του επιμερισμού των οφελών της βιολογικής βιοποικιλότητας.
Τροπολογία 21
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)
(10β)  Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, οι λύσεις που βασίζονται στη φύση (NBS) για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, είναι δράσεις που στηρίζουν και ενισχύουν τη φύση για την αποκατάσταση και προστασία των οικοσυστημάτων, και που βοηθούν την κοινωνία να προσαρμοστεί στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να επιβραδύνει την περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας παρέχοντας πολλαπλά πρόσθετα οφέλη. Μολονότι οι λύσεις που βασίζονται στη φύση μπορούν να προσφέρουν οικονομικά οφέλη, πρέπει να αναγνωριστεί ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο μακροπρόθεσμα. Οι λύσεις αυτές πρέπει να τηρούν ορισμένα κριτήρια προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η εφαρμογή τους είναι συνεπής και δεν υπονομεύει τους στόχους προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ. Επιπλέον, όταν χρηματοδοτούνται από μηχανισμούς αντιστάθμισης της βιοποικιλότητας, αυτοί οι μηχανισμοί πρέπει να τηρούν την ιεράρχηση των μέτρων μετριασμού, διασφαλίζοντας ότι, μεταξύ άλλων, τα αντισταθμίσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως έσχατη λύση.
__________________
Έκθεση του ΕΟΠ αριθ. 1/2021 με τίτλο «Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση στην Ευρώπη: πολιτική, γνώση και πρακτική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη μείωση του κινδύνου καταστροφών».
Τροπολογία 22
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Δεδομένου ότι η περιβαλλοντική πολιτική είναι άκρως αποκεντρωμένη, η δράση για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ θα πρέπει να αναληφθεί σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, δηλαδή σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο μιας συνεργατικής προσέγγισης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών θα πρέπει να ενισχυθεί με σκοπό τη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων, με ιδιαίτερη προσοχή στους δυνητικούς συμβιβασμούς και στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων. Επιπλέον, σημαντική για την εξασφάλιση της επιτυχίας του 8ου ΠΔΠ και την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας που καθορίζονται σε αυτό είναι η διαφανής συνεργασία με μη κυβερνητικούς παράγοντες.
(11)  Δεδομένου ότι η περιβαλλοντική πολιτική είναι άκρως αποκεντρωμένη, η δράση για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ θα πρέπει να αναληφθεί σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, δηλαδή σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο μιας συνεργατικής προσέγγισης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Η αποτελεσματική παρακολούθηση, εφαρμογή, επιβολή και υπευθυνότητα είναι ουσιαστικής σημασίας και απαιτείται αποτελεσματική διακυβέρνηση προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των πολιτικών. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών θα πρέπει να ενισχυθεί με σκοπό τη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ οικονομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών στόχων, με συστηματική αξιολόγηση των δυνητικών συμβιβασμών μεταξύ τους, καθώς και με συστηματική αξιολόγηση των αναγκών των ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση πρέπει να πληροί τις ειδικές ανάγκες όλων των περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων των αστικών και αγροτικών περιοχών, και των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Επιπλέον, η πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, η συμμετοχή του κοινού στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Aarhus, καθώς και η διαφανής συνεργασία με και μεταξύ των δημόσιων αρχών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, των μη κυβερνητικών φορέων και του ευρύτερου κοινού, είναι σημαντικά στοιχεία για τη διασφάλιση της επιτυχίας του 8ου ΠΔΠ και την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας.
Τροπολογία 23
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)  Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του 8ου ΠΔΠ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το πλήρες φάσμα των άμεσων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στο περιβάλλον και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών επιπτώσεών τους, καθώς και το κόστος της δράσης και της αδράνειας, αναπτύσσοντας εργαλεία για τον σκοπό αυτό. Οι εν λόγω εκτιμήσεις επιπτώσεων θα πρέπει να βασίζονται σε ευρεία και διαφανή διαβούλευση και, εντός οκτώ εβδομάδων από την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάζει συστηματικά λεπτομερή σχόλια σχετικά με τις απαντήσεις της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, κάνοντας διάκριση μεταξύ των απαντήσεων των διαφόρων τύπων ενδιαφερόμενων μερών. Επιπλέον, η εκτίμηση επιπτώσεων θα πρέπει να δημοσιεύεται αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος από τα ενδιαφερόμενα μέρη, υπό το πρίσμα της απόφασης του Δικαστηρίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2018 στην υπόθεση C-57/16 P1a, να είναι επαρκώς λεπτομερής και να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων.
__________________
Απόφαση του Δικαστηρίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2018, ClientEarth κατά Επιτροπής, C-57/16, ECLI:EU:C:2018:660.
Τροπολογία 24
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)
(11β)  Η δράση για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ένωσης πρέπει να πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και να είναι συμβατή με αυτήν.
Τροπολογία 25
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)
(11γ)  Το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και το παγκόσμιο φόρουμ του ΟΟΣΑ για το περιβάλλον υπογράμμισαν ότι οι περιβαλλοντικές αλλαγές έχουν επιπτώσεις ανάλογα με το φύλο. Οι διαφοροποιημένοι ανάλογα με το φύλο ρόλοι δημιουργούν επίσης διαφοροποιημένα τρωτά σημεία σε γυναίκες και άνδρες όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής οξύνουν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται η διάσταση του φύλου σε δράσεις και στόχους που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ, μεταξύ άλλων μέσω της εκτίμησης επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων δράσεων ως προς το φύλο και της εστίασης στη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου, καθώς και σε δράσεις που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν διαιωνίζονται οι ανισότητες μεταξύ των φύλων. Το 8ο ΠΔΠ αναγνωρίζει ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων κατά την αντιμετώπιση των προκλήσεων για το κλίμα και το περιβάλλον.
Τροπολογία 26
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Η ενισχυμένη συνεργασία με τις χώρες εταίρους, η χρηστή παγκόσμια περιβαλλοντική διακυβέρνηση, καθώς και οι συνέργειες μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης έχουν καίρια σημασία για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ένωσης.
(12)  Η ενισχυμένη συνεργασία και η πράσινη διπλωματία με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων χωρών, και η υποστήριξη χρηστής παγκόσμιας περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης σε πληροφορίες, της συμμετοχής του κοινού στη λήψη αποφάσεων και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των ΣΒΑ καθώς και των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ένωσης. Εξίσου απαραίτητη είναι και η διασφάλιση συνεργιών και συνοχής μεταξύ όλων των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών πολιτικών και των συμφωνιών, και η τήρηση της συνοχής των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη (PCSD).
Τροπολογία 27
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί την πρόοδο της Ένωσης και των κρατών μελών προς την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ στο πλαίσιο της μετάβασης προς μεγαλύτερη βιωσιμότητα, ευημερία και ανθεκτικότητα. Αυτό συνάδει με τις εκκλήσεις του Συμβουλίου27 και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής28 για τη μέτρηση των οικονομικών επιδόσεων και της κοινωνικής προόδου βάσει κριτηρίων «πέραν του ΑΕΠ» και τη στροφή προς τη χρήση της ευημερίας ως πυξίδας πολιτικής, κάτι που υποστηρίζεται επίσης από τον ΟΟΣΑ29.
(13)  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί την πρόοδο της Ένωσης και των κρατών μελών προς την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ στο πλαίσιο της δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς μετάβασης προς μεγαλύτερη βιωσιμότητα, ευημερία και ανθεκτικότητα εντός των ορίων του πλανήτη. Αυτό συνάδει με τις εκκλήσεις του Συμβουλίου27 και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής28 για τη μέτρηση των οικονομικών επιδόσεων και της κοινωνικής προόδου βάσει κριτηρίων «πέραν του ΑΕΠ» και τη στροφή προς τη χρήση της ευημερίας ως πυξίδας πολιτικής, κάτι που υποστηρίζεται επίσης από τον ΟΟΣΑ29.
__________________
__________________
27 Βλέπε π.χ. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10414-2019-INIT/el/pdf.
27 Βλέπε π.χ. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10414-2019-INIT/el/pdf.
28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030.
28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030.
29 Βλέπε π.χ. το πλαίσιο ευημερίας του ΟΟΣΑ, το πλαίσιο του ΟΟΣΑ για μέτρα πολιτικής όσον αφορά την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, την πρωτοβουλία για καλύτερες συνθήκες ζωής και την πρωτοβουλία «Νέες προσεγγίσεις οικονομικών προκλήσεων».
29 Βλέπε π.χ. το πλαίσιο ευημερίας του ΟΟΣΑ, το πλαίσιο του ΟΟΣΑ για μέτρα πολιτικής όσον αφορά την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, την πρωτοβουλία για καλύτερες συνθήκες ζωής και την πρωτοβουλία «Νέες προσεγγίσεις οικονομικών προκλήσεων».
Τροπολογία 28
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Η αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και τη συνάφεια των δεδομένων και των δεικτών. Θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με και χωρίς να θίγει τα εργαλεία παρακολούθησης ή διακυβέρνησης που καλύπτουν πιο συγκεκριμένες πτυχές της πολιτικής για το περιβάλλον και το κλίμα, όπως ειδικότερα ο κανονισμός 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30, η επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής ή τα εργαλεία παρακολούθησης που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, τη μηδενική ρύπανση, τη βιοποικιλότητα, τον αέρα, τα ύδατα, το έδαφος, τα απόβλητα ή οποιεσδήποτε άλλες περιβαλλοντικές πολιτικές. Μαζί με άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, την παρακολούθηση των ΣΒΑ της Eurostat και την έκθεση στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών της Επιτροπής31, η αξιολόγηση θα αποτελεί μέρος ενός συνεκτικού, διασυνδεδεμένου συνόλου εργαλείων παρακολούθησης και διακυβέρνησης.
(14)  Η αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και τη συνάφεια των δεδομένων και των δεικτών και να βασίζεται σε μια μεθοδολογία που θα μετρά την απόσταση που χωρίζει τα κράτη μέλη από τους στόχους, η οποία θα είναι αξιόπιστη, ολοκληρωμένη και διαφανής. Θα πρέπει να είναι συνεπής και συνεκτική με τα εργαλεία παρακολούθησης ή διακυβέρνησης που καλύπτουν πιο συγκεκριμένες πτυχές της πολιτικής για το περιβάλλον και το κλίμα, όπως ειδικότερα ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30, η επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής ή τα εργαλεία παρακολούθησης που σχετίζονται με μια μη τοξική κυκλική οικονομία, τη μηδενική ρύπανση, τη βιοποικιλότητα, τον αέρα, τα ύδατα, το έδαφος, τα απόβλητα ή οποιεσδήποτε άλλες περιβαλλοντικές και βιομηχανικές πολιτικές. Μαζί με άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, την παρακολούθηση των ΣΒΑ της Eurostat και την έκθεση στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών της Επιτροπής31, η αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ θα πρέπει να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου, συνεκτικού και διασυνδεδεμένου συνόλου εργαλείων παρακολούθησης και διακυβέρνησης, που θα καλύπτει όχι μόνο τους περιβαλλοντικούς αλλά και τους κοινωνικούς και οικονομικούς συντελεστές.
__________________
__________________
30 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 1).
30 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 1).
31 COM(2020)0493.
31 COM(2020)0493.
Τροπολογία 29
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)  Η περαιτέρω ανάπτυξη της βάσης επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τα όρια του πλανήτη και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τα σχετικά σύνολα δεικτών, είναι σημαντική ενόψει των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ, ιδίως του μακροπρόθεσμου στόχου προτεραιότητάς του.
Τροπολογία 30
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Η Επιτροπή και ο ΕΟΠ, καθώς και άλλοι σχετικοί οργανισμοί, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και τους δείκτες που παρέχονται από τα κράτη μέλη, και να προβαίνουν σε περαιτέρω χρήση τους, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομικές πράξεις της Ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να αξιοποιούνται και άλλες πηγές δεδομένων, όπως δορυφορικά δεδομένα και επεξεργασμένες πληροφορίες από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (Copernicus), το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές και το ευρωπαϊκό σύστημα προειδοποίησης για τις πλημμύρες, ή πλατφόρμες δεδομένων όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας ή η πλατφόρμα πληροφοριών για την παρακολούθηση των χημικών ουσιών. Η εφαρμογή σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει τη διαχείριση και την ανάλυση των δεδομένων με αποτελεσματικό τρόπο και, ως εκ τούτου, μειώνει τον διοικητικό φόρτο, αυξάνοντας παράλληλα την έγκαιρη υποβολή και την ποιότητα.
(15)  Απαιτούνται αξιόπιστα και ουσιαστικά δεδομένα και δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ. Η Επιτροπή και ο ΕΟΠ, καθώς και άλλοι σχετικοί οργανισμοί, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση, να επαναχρησιμοποιούν και να αξιοποιούν τα δεδομένα και τους δείκτες που παρέχονται από τα κράτη μέλη, και να προβαίνουν σε περαιτέρω χρήση τους, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομικές πράξεις της Ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να αξιοποιούνται και άλλες πηγές δεδομένων, όπως δορυφορικά δεδομένα και επεξεργασμένες πληροφορίες από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus), το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές, το σύστημα πληροφοριών για τη βιοποικιλότητα, το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων και το ευρωπαϊκό σύστημα προειδοποίησης για τις πλημμύρες, ή πλατφόρμες δεδομένων όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας ή η πλατφόρμα πληροφοριών για την παρακολούθηση των χημικών ουσιών. Η εφαρμογή σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει τη διαχείριση και την ανάλυση των δεδομένων με αποτελεσματικό τρόπο και, ως εκ τούτου, μειώνει τον διοικητικό φόρτο, αυξάνοντας παράλληλα την έγκαιρη υποβολή και την ποιότητα.
Τροπολογία 31
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ, ο ΕΟΠ και ο ECHA θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς ικανότητες και πόρους για τη διασφάλιση μιας αξιόπιστης, προσβάσιμης και διαφανούς βάσης γνώσεων και στοιχείων για την υποστήριξη της υλοποίησης των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της αξιολόγησης της προόδου στο πλαίσιο του προγράμματος.
(17)  Για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ, ο ΕΟΠ και ο ECHA θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς ικανότητες και πόρους για τη διασφάλιση μιας αξιόπιστης, προσβάσιμης και διαφανούς βάσης γνώσεων και στοιχείων για την υποστήριξη της υλοποίησης των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της αξιολόγησης της προόδου στο πλαίσιο του προγράμματος. Κατά περίπτωση, θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν και άλλα όργανα και οργανισμοί, και να συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτών των στρατηγικών προτεραιοτήτων και στην αξιολόγηση της προόδου στο πλαίσιο του 8ου ΠΔΠ.
Τροπολογία 32
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α)  Για την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά το 8ο ΠΔΠ και για την ενημέρωση σχετικά με τις προτεραιότητες της νέας Επιτροπής, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ενδιάμεση αξιολόγηση από την Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου 2024. Αναλόγως της προόδου βάσει της ενδιάμεσης αξιολόγησης, η Επιτροπή που θα προκύψει μετά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2024 θα πρέπει να υποβάλει, εντός των πρώτων 100 ημερών από την εντολή της, έκθεση στην οποία θα περιγράφει τις περιβαλλοντικές και κλιματικές προτεραιότητες τις οποίες προτίθεται να λάβει κατά τη διάρκεια της εντολής του, και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η δράση θα διασφαλίσει την πλήρη επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ.
Τροπολογία 33
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελισσόμενοι στόχοι πολιτικής και η πρόοδος που έχει σημειωθεί, το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει να αξιολογηθεί από την Επιτροπή το 2029.
(18)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελισσόμενοι στόχοι πολιτικής και η πρόοδος που έχει σημειωθεί, το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει να αξιολογηθεί από την Επιτροπή το 2029. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση με τα πορίσματα της εν λόγω αξιολόγησης, συνοδευόμενη, εφόσον το κρίνει σκόπιμο η Επιτροπή, από νομοθετική πρόταση για το επόμενο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Η εν λόγω νομοθετική πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί εγκαίρως, προκειμένου να αποφευχθεί το κενό μεταξύ του 8ου και του 9ου ΠΔΠ.
Τροπολογία 34
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)
(18α)  Σύμφωνα με το άρθρο 191 της ΣΛΕE, η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος πρέπει να αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας, λαμβανομένης υπόψη της ποικιλομορφίας των καταστάσεων στις διάφορες περιοχές της Ένωσης, και να στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Τροπολογία 35
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Η παρούσα απόφαση θεσπίζει γενικό πρόγραμμα δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030 (στο εξής: 8ο ΠΔΠ). Καθορίζει τους στόχους προτεραιότητας του εν λόγω προγράμματος, προσδιορίζει τις ευνοϊκές συνθήκες για την επίτευξή τους και ορίζει πλαίσιο για τη μέτρηση του κατά πόσον η Ένωση και τα κράτη μέλη της βρίσκονται σε σωστή πορεία για την επίτευξη των εν λόγω στόχων προτεραιότητας.
1.  Η παρούσα απόφαση θεσπίζει γενικό πρόγραμμα δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030 (8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον ή 8ο ΠΔΠ). Καθορίζει τους στόχους προτεραιότητας και προσδιορίζει τις ευνοϊκές συνθήκες, καθώς και τις απαραίτητες δράσεις για την επίτευξη ευνοϊκών συνθηκών. Ορίζει πλαίσιο παρακολούθησης για τη μέτρηση και αξιολόγηση της προόδου της Ένωσης και των κρατών μελών στην πορεία για την επίτευξη των εν λόγω στόχων προτεραιότητας. Καθιερώνει επίσης έναν μηχανισμό διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της πλήρους επίτευξης των στόχων προτεραιότητας.
Τροπολογία 36
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
2.  Το 8ο ΠΔΠ αποσκοπεί στην επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, καθαρή και κυκλική οικονομία με δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο, και υποστηρίζει τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τις πρωτοβουλίες της.
2.  Το 8ο ΠΔΠ αποσκοπεί στην επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη, βιώσιμη, απαλλαγμένη από τοξικές ουσίες, αποδοτική στη χρήση των πόρων, βασισμένη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανθεκτική και ανταγωνιστική κυκλική οικονομία με δίκαιο, ισότιμο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο, καθώς και στην προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του αέρα, του νερού και του εδάφους, και στην προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Αξιοποιεί και προωθεί την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τις πρωτοβουλίες της.
Τροπολογία 37
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 3
3.  Το 8ο ΠΔΠ αποτελεί τη βάση για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων που καθορίζονται στο θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και των συναφών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, και το πλαίσιο παρακολούθησής του αποτελεί την περιβαλλοντική και κλιματική πτυχή των προσπαθειών της ΕΕ για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη μεγαλύτερης βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής ουδετερότητας και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της ευημερίας και της ανθεκτικότητας.
3.  Το 8ο ΠΔΠ αποτελεί τη βάση για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων που καθορίζονται στο θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και των συναφών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και των στόχων που επιδιώκονται από σχετικές πολυμερείς περιβαλλοντικές και κλιματικές συμφωνίες, και το πλαίσιο παρακολούθησής της συμβάλλει στις προσπάθειες της Ένωσης για το περιβάλλον και το κλίμα και για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη βιωσιμότητας, ευημερίας και ανθεκτικότητας.
Τροπολογία 38
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
1.  Μακροπρόθεσμος στόχος προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ για το 2050 είναι η ευημερία των πολιτών, εντός των ορίων του πλανήτη μας, σε μια ανατροφοδοτική οικονομία όπου τίποτα δεν σπαταλάται, δεν παράγονται καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η οικονομική ανάπτυξη είναι αποσυνδεδεμένη από τη χρήση των πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Ένα υγιές περιβάλλον στηρίζει την ευημερία των πολιτών, η βιοποικιλότητα αυξάνεται σημαντικά και το φυσικό κεφάλαιο προστατεύεται, αποκαθίσταται και αποτιμάται με τρόπους που ενισχύουν την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και σε άλλους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Η Ένωση καθορίζει τον ρυθμό για τη διασφάλιση της ευημερίας της σημερινής και των μελλοντικών γενεών παγκοσμίως.
1.  Το 8ο ΠΔΠ έχει τον μακροπρόθεσμο στόχο προτεραιότητας το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2050, οι άνθρωποι να ζουν καλά, εντός των ορίων του πλανήτη σε μια βιώσιμη οικονομία ευημερίας όπου δεν σπαταλάται τίποτα, η ανάπτυξη θα είναι ανατροφοδοτική, η κλιματική ουδετερότητα θα έχει επιτευχθεί και οι ανισότητες θα έχουν ελαχιστοποιηθεί. Ένα υγιές περιβάλλον στηρίζει την ευημερία και την υγεία όλων, την αύξηση της βιοποικιλότητας και την προστασία και ανάπλαση του οικοσυστήματος και της φύσης, με αποτέλεσμα την ενισχυμένη ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, στις φυσικές καταστροφές και σε άλλους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Η Ένωση καθορίζει τον ρυθμό για τη διασφάλιση της ευημερίας της σημερινής και των μελλοντικών γενεών παγκοσμίως με βάση την αμοιβαία ευθύνη μεταξύ γενεών.
Τροπολογία 39
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Το 8ο ΠΔΠ έχει τους ακόλουθους έξι θεματικούς στόχους προτεραιότητας:
2.  Το 8ο ΠΔΠ θα έχει τους ακόλουθους έξι αλληλένδετους θεματικούς στόχους προτεραιότητας, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί έως το 2030 το αργότερο:
Τροπολογία 40
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  μη αναστρέψιμη και σταδιακή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ενίσχυση των απορροφήσεων από φυσικές και άλλες καταβόθρες στην Ένωση για την εκπλήρωση του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) .../...32·
α)  ταχεία και προβλέψιμη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και, παράλληλα, ενίσχυση των απορροφήσεων από φυσικές καταβόθρες στην Ένωση, για την εκπλήρωση του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/...32, σύμφωνα με τους στόχους του για το κλίμα και το περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα μια δίκαιη μετάβαση που δεν θα παραβλέπει κανένα·
__________________
__________________
32 COM(2020)0080.
32 COM(2020)0080.
Τροπολογία 41
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  συνεχής πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη μείωση της ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή·
β)  συνεχή πρόοδο στην ενίσχυση και την ενσωμάτωση της προσαρμοστικής ικανότητας, μεταξύ άλλων στη βάση της προσέγγισης των οικοσυστημάτων, της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής και της μείωσης της ευπάθειας του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, καθώς και όλων των τομέων της οικονομίας στην αλλαγή του κλίματος, βελτιώνοντας παράλληλα την πρόληψη και την ετοιμότητα στις φυσικές καταστροφές·
Τροπολογία 42
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  προώθηση ενός μοντέλου ανατροφοδοτικής ανάπτυξης που επιστρέφει στον πλανήτη περισσότερα από όσα του αφαιρεί, αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, και επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία·
γ)  πορεία προς μια βιώσιμη οικονομία ευημερίας που θα δίνει πίσω στον πλανήτη περισσότερα από όσα του αφαιρεί, διασφαλίζοντας τη μετάβαση σε μια μη τοξική κυκλική οικονομία όπου η ανάπτυξη θα είναι ανατροφοδοτική και οι πόροι θα χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων·
Τροπολογία 43
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  επιδίωξη μιας φιλοδοξίας μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες, μεταξύ άλλων για τον αέρα, τα ύδατα και το έδαφος, και προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από κινδύνους και επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον·
δ)  επιδίωξη μηδενικής ρύπανσης προκειμένου να επιτευχθεί ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες, τόσο στον αέρα, το νερό και το έδαφος, όσο και σε σχέση με τη ρύπανση από το φως και τον θόρυβο, και προστασία της υγείας και της ευημερίας των ανθρώπων, των ζώων και των οικοσυστημάτων από κινδύνους που σχετίζονται με το περιβάλλον και τις επιπτώσεις τους, και εφαρμογή και προώθηση της προσέγγισης «Μία υγεία»·
Τροπολογία 44
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)  προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου, ιδίως του αέρα, των υδάτων, του εδάφους και των δασών, των γλυκών υδάτων, των υγροτόπων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων·
ε)  προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής και αναστροφής της απώλειας τόσο εντός όσο και εκτός προστατευόμενων περιοχών, και βελτίωση της υγείας του περιβάλλοντος, ιδίως του αέρα, του νερού και του εδάφους, καθώς και αντιμετώπιση της υποβάθμισης των θαλάσσιων και χερσαίων οικοσυστημάτων, ιδίως με την υλοποίηση των στόχων που περιγράφονται στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030, καθώς και εκείνες που ορίζονται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία·
Τροπολογία 45
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ
στ)  προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και μείωση των κύριων περιβαλλοντικών και κλιματικών πιέσεων που συνδέονται με την παραγωγή και την κατανάλωση, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανικής ανάπτυξης, των κτιρίων και των υποδομών, της κινητικότητας και του συστήματος τροφίμων.
στ)  διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και σημαντική μείωση των βασικών περιβαλλοντικών και κλιματικών πιέσεων που σχετίζονται με το αποτύπωμα παραγωγής και κατανάλωσης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας αποψίλωσης των δασών για την οποία ευθύνεται η Ένωση, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανικής ανάπτυξης, των κτιρίων και των υποδομών, της κινητικότητας, του τουρισμού, του διεθνούς εμπορίου και των τροφικών αλυσίδων, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, παράλληλα με τον συνυπολογισμό κλιματικών και περιβαλλοντικών εξωτερικών παραγόντων·
Τροπολογία 46
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Οι θεματικοί στόχοι προτεραιότητας που ορίζονται στην παράγραφο 2 νοούνται ότι καλύπτουν επίσης τις επιδιώξεις, τους στόχους και τις δράσεις που καθορίζονται στις στρατηγικές και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και τις επιδιώξεις της ενωσιακής νομοθεσίας που συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Οι εν λόγω επιδιώξεις, στόχοι και δράσεις θα ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη του πλαισίου παρακολούθησης για την αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ.
Τροπολογία 47
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – τίτλος
Ευνοϊκές συνθήκες για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του παρόντος προγράμματος
Ευνοϊκές συνθήκες για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του παρόντος προγράμματος και των δράσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή των εν λόγω συνθηκών
Τροπολογία 48
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για το περιβάλλον και το κλίμα και καταβολή προσπαθειών για την επίτευξη άριστων περιβαλλοντικών επιδόσεων σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων με την παροχή επαρκούς ικανότητας όσον αφορά τη διοίκηση και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης, όπως προβλέπεται στην τακτική επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και ενίσχυση της δράσης κατά του περιβαλλοντικού εγκλήματος,
α)  διασφάλιση της αποτελεσματικής, ταχείας και πλήρους εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για το περιβάλλον και το κλίμα και καταβολή προσπαθειών για την επίτευξη άριστων περιβαλλοντικών επιδόσεων σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων με την παροχή πρόσθετης και επαρκούς ικανότητας όσον αφορά τη διοίκηση και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης, όπως προβλέπεται στην τακτική επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής·
Τροπολογία 49
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  βελτίωση της καθοδήγησης και των συστάσεων και διασφάλιση αποτελεσματικών, αποτρεπτικών και αναλογικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων, για τη μείωση των κινδύνων μη συμμόρφωσης με το περιβαλλοντικό δίκαιο, μεταξύ άλλων στον τομέα της εμπορίας άγριων ζώων, του εγκλήματος σχετικά με τα απόβλητα, και της παράνομης υλοτομίας, καθώς και ενίσχυση των δράσεων στην περιοχή της περιβαλλοντικής ευθύνης και των απαντήσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, και ενίσχυση της νομικής και δικαστικής συνεργασίας και επιβολής του νόμου στον τομέα του περιβαλλοντικού εγκλήματος, όπως ορίζεται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, όπως στην οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a, καθώς και τις διατάξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς·
__________________
Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28).
Τροπολογία 50
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)
αβ)  απόδοση προτεραιότητας στην επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης, όπου η εφαρμογή είναι ελλιπής, με ταχεία και συστηματική παρακολούθηση των διαδικασιών επί παραβάσει, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας ότι διατίθενται επαρκείς οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι τόσο σε ενωσιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών για τον σκοπό αυτό·
Τροπολογία 51
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 1
–  ενσωμάτωση των στόχων προτεραιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 2 σε όλες τις σχετικές στρατηγικές, νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες, προγράμματα, επενδύσεις και έργα σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε να μη θίγουν, ούτε τα ίδια ούτε η υλοποίησή τους, κανέναν από τους στόχους προτεραιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 2·
–  ενσωμάτωση των στόχων προτεραιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 2, καθώς και των ΣΒΑ σε όλες τις σχετικές στρατηγικές, νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες, προγράμματα, επενδύσεις και έργα σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και σε σχετικές διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται από την Ένωση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτές οι στρατηγικές, νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες, προγράμματα, επενδύσεις, σχέδια και συμφωνίες και η εφαρμογή τους συμβάλλουν, όπου απαιτείται, στους στόχους προτεραιότητας που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2, και δεν είναι επιβλαβείς, μεταξύ άλλων στο πνεύμα του άρθρου 17 του κανονισμού για την ταξινόμηση·
Τροπολογία 52
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 3
–  απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στις συνέργειες και στους δυνητικούς συμβιβασμούς μεταξύ οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ανάγκες των πολιτών για διατροφή, στέγαση και κινητικότητα ικανοποιούνται με βιώσιμο τρόπο που δεν αφήνει κανέναν στο περιθώριο·
–  συστηματική και περιεκτική αξιολόγηση των συνεργειών και πιθανών αντισταθμίσεων μεταξύ περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών στόχων για όλες τις πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η ευημερία, και, ιδίως, το δικαίωμα των ανθρώπων και η ανάγκη για ένα υγιές περιβάλλον και προσιτά υψηλής ποιότητας και προσβάσιμα αγαθά όπως νερό, τρόφιμα, στέγαση, ενέργεια, υγειονομική περίθαλψη και κινητικότητα, διασφαλίζονται με βιώσιμο τρόπο, που δεν αφήνει κανέναν στο περιθώριο·
Τροπολογία 53
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 3 α (νέα)
–  υιοθέτηση μιας προσέγγισης «προτεραιότητας στη βιωσιμότητα» στις κατευθυντήριες γραμμές και την εργαλειοθήκη για τη βελτίωση της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης και της λειτουργίας της αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού περί ταξινόμησης·
Τροπολογία 54
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 3 β (νέα)
–  διασφάλιση της συνοχής των μέτρων και των πολιτικών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της τομεακής νομοθεσίας, των εξωτερικών δράσεων της Ένωσης και του ενωσιακού προϋπολογισμού, καθώς και των εθνικών ή περιφερειακών σχεδίων σχετικά με την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας που υποβάλλουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή, με τους στόχους προτεραιότητας που τίθενται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2·
Τροπολογία 55
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 4
–  τακτική αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών και εκπόνηση εκτίμησης επιπτώσεων για νέες πρωτοβουλίες, οι οποίες βασίζονται σε ευρείες διαβουλεύσεις σύμφωνα με ελέγξιμες, συμμετοχικές, εμπεριστατωμένες και εύκολες στην εφαρμογή διαδικασίες, και οι οποίες λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις προβλεπόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον και το κλίμα·
–  τακτική αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών και εκπόνηση ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων για νέες πρωτοβουλίες, οι οποίες βασίζονται σε ευρείες και διαφανείς διαβουλεύσεις σύμφωνα με ελέγξιμες, συμμετοχικές, εμπεριστατωμένες και εύκολες στην εφαρμογή διαδικασίες, που συνυπολογίζουν το πλήρες φάσμα των άμεσων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στο περιβάλλον και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών τους επιπτώσεων, καθώς και το κόστος τόσο της δράσης όσο και της αδράνειας·
Τροπολογία 56
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  αποτελεσματική ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής βιωσιμότητας στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για την οικονομική διακυβέρνηση, μεταξύ άλλων στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·
γ)  αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΣΒΑ καθώς και του κλίματος, του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, και των κοινωνικών στόχων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο οικονομικής διακυβέρνησης, με την επιφύλαξη του αρχικού του σκοπού, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων ανά χώρα, των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας προκειμένου να παρέχουν στα κράτη μέλη ανάλυση και πρόσθετους δείκτες·
Τροπολογία 57
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  θέσπιση ενός γενικού πλαισίου της Ένωσης για τη μέτρηση και την επίτευξη προόδου προς μια βιώσιμη οικονομία ευημερίας, σύμφωνα με τους ΣΒΑ, τη συμφωνία του Παρισιού και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα, με την επιφύλαξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, που θα συμβάλλει στην καθοδήγηση της ανάπτυξης και του συντονισμού νέων και υφιστάμενων πολιτικών και πρωτοβουλιών, ενσωματώνοντας παράλληλα τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία ευημερίας, όπου η ανάπτυξη είναι ανατροφοδοτική στο πλαίσιο των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης και τον ετήσιο προγραμματισμό της, καθώς και στις κατευθυντήριες γραμμές και την εργαλειοθήκη για τη βελτίωση της νομοθεσίας·
Τροπολογία 58
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  κινητοποίηση βιώσιμων επενδύσεων από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων και μέσων που διατίθενται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και σε εθνικό επίπεδο·
δ)  κινητοποίηση και εξασφάλιση επαρκών βιώσιμων επενδύσεων από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων και μέσων που διατίθενται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και σε εθνικό επίπεδο, συνεπών με τη στρατηγική της Ένωσης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που ορίζονται στον κανονισμό για την ταξινόμηση και την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά έχουν τη δυνατότητα για δημιουργία θέσεων εργασίας, διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και αύξηση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και της κοινωνίας της Ένωσης·
Τροπολογία 59
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  σταδιακή κατάργηση των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, βέλτιστη χρήση βασιζόμενων στην αγορά μέσων και εργαλείων κατάρτισης πράσινου προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται για τη διασφάλιση κοινωνικά δίκαιης μετάβασης, και στήριξη των επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στην ανάπτυξη τυποποιημένων λογιστικών πρακτικών φυσικού κεφαλαίου·
ε)  σταδιακή κατάργηση όλων των άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο έως το 2025·
Τροπολογία 60
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  σταδιακή κατάργηση όλων των άμεσων και έμμεσων επιβλαβών επιδοτήσεων πέραν αυτών για ορυκτά καύσιμα σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο έως το 2027·
Τροπολογία 61
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)
εβ)  βέλτιστη χρήση των μέσων περιβαλλοντικής φορολογίας και των αγορακεντρικών μέσων, καθώς και των εργαλείων κατάρτισης και χρηματοδότησης του πράσινου προϋπολογισμού και των περιβαλλοντικά θετικών κινήτρων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται για την εξασφάλιση μιας κοινωνικά δίκαιης μετάβασης, και υποστήριξη των επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερομένων στην εφαρμογή τυποποιημένων πρακτικών λογιστικής καταγραφής του φυσικού κεφαλαίου, υπό τον όρο ότι αυτό δεν αντικαθιστά στόχους και μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή για την προστασία της βιοποικιλότητας·
Τροπολογία 62
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε γ (νέο)
εγ)  επένδυση στην προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας σύμφωνα με τους ελάχιστους ετήσιους στόχους δαπανών που συμφωνήθηκαν μέσω του ΠΔΠ 2021-2027 (7,5 % το 2024 και 10 % το 2026 και 2027), με σκοπό την προοδευτική αύξηση αυτών των στόχων στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, και σύμφωνα με τους στόχους χρηματοδότησης της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα του 2030, με παρακολούθηση από μια ισχυρή, διαφανή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια ταξινόμησης της Ένωσης·
Τροπολογία 63
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε δ (νέο)
εδ)  διασφάλιση αποτελεσματικής ενσωμάτωσης και προστασίας του κλίματος και της βιοποικιλότητας στον προϋπολογισμό της Ένωσης και τους εθνικούς προϋπολογισμούς καθώς και συνέπειας μεταξύ χρηματοδότησης για το κλίμα και για τη βιοποικιλότητα·
Τροπολογία 64
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε ε (νέο)
εε)  διασφάλιση ότι οι δράσεις που αναλαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ υλοποιούνται με κοινωνικά δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο, συμβάλλοντας στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, και αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και μειώνοντας τις κοινωνικές ανισότητες, συμπεριλαμβανομένης της ανισότητας των φύλων, που ενδέχεται να προκύψουν από τις επιπτώσεις των μέτρων και των πολιτικών που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον·
Τροπολογία 65
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε στ (νέο)
εστ)  ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο 8ο ΠΔΠ, μεταξύ άλλων, με τη διενέργεια αξιολογήσεων επιπτώσεων στα δύο φύλα και δράσεων με συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου·
Τροπολογία 66
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
στ)  μέριμνα ώστε οι περιβαλλοντικές πολιτικές και δράσεις να βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις και ενίσχυση της βάσης γνώσεων για το περιβάλλον και της χρήσης της, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της έρευνας, της καινοτομίας, της προώθησης των πράσινων δεξιοτήτων και της περαιτέρω ανάπτυξης της λογιστικής του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων·
στ)  μέριμνα ώστε οι περιβαλλοντικές πολιτικές και δράσεις σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, να βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις και τεχνολογίες, και να ενισχύουν τη βάση περιβαλλοντικών γνώσεων και τα συστήματα γνώσης και χρήσης των τοπικών κοινοτήτων και των αυτοχθόνων λαών, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της έρευνας, της καινοτομίας, της προώθησης πράσινων δεξιοτήτων, της κατάρτισης και επανεκπαίδευσης, και της περαιτέρω ανάπτυξης της λογιστικής του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων·
Τροπολογία 67
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  δημιουργία βάσης επιστημονικών γνώσεων σχετικά με την ικανότητα των διαφόρων οικοσυστημάτων να λειτουργούν ως καταβόθρες και αποθέματα αερίων θερμοκηπίου·
Τροπολογία 68
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)
στβ)  ανάπτυξη της βάσης γνώσεων σχετικά με τις απαιτήσεις για συστημικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου αναγνώρισης, μέτρησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων, μεταξύ άλλων, των σημείων καμπής, των βρόχων ανάδρασης, των φαινομένων εγκλωβισμού, των αλληλεξαρτήσεων και των φραγμών σε θεμελιώδεις αλλαγές στο περιβάλλον και στα κοινωνικοοικονομικά συστήματα, και πώς να επιτευχθεί η μετάβαση από μια πολιτική κατακερματισμένη σε τομείς σε μια συστημική προσέγγιση συνοχής, καθώς και τον τρόπο πρόληψης ή ανακούφισης τυχόν αρνητικών κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων·
Τροπολογία 69
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ γ (νέο)
στγ)  κάλυψη των κενών και βελτιστοποίηση των σχετικών συνόλων δεικτών που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη συστημική αλλαγή, τα πλανητικά όρια, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Ένωσης, επίσης και σε σχέση με τα συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης, τη διακυβέρνηση, τη βιώσιμη χρηματοδότηση και τις ανισότητες, διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι αυτά τα σύνολα δεικτών είναι συγκρίσιμα σε όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικής·
Τροπολογία 70
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ δ (νέο)
στδ)  διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής και συνεργασίας με τοπικές και περιφερειακές αρχές, σε όλες τις διαστάσεις της χάραξης περιβαλλοντικών πολιτικών μέσω μιας συνεργατικής και πολυεπίπεδης προσέγγισης, διασφαλίζοντας ότι οι τοπικές και περιφερειακές κοινότητες θα διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για την επί τόπου υλοποίηση·
Τροπολογία 71
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ ε (νέο)
στε)  ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στο πλαίσιο της πολιτικής για το κλίμα και το περιβάλλον, και μεταξύ της Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, στο πλαίσιο της τεχνικής πλατφόρμας συνεργασίας για το περιβάλλον, και διερεύνηση τρόπων βελτίωσης του διαλόγου και της άντλησης πληροφοριών·
Τροπολογία 72
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ στ (νέο)
στστ)  πλήρης σεβασμός και διασφάλιση της εφαρμογής των αρχών της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των περιβαλλοντικών καταστροφών, κατά προτεραιότητα, στην πηγή, καθώς και της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». σύμφωνα με το άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
Τροπολογία 73
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ ζ (νέο)
στζ)  αντιμετώπιση της υποβάθμισης της γης και θέσπιση ενός νομικού πλαισίου σε επίπεδο Ένωσης για την προστασία και τη βιώσιμη χρήση του εδάφους, το οποίο θα περιλαμβάνει εναρμονισμένους δείκτες και μια μεθοδολογία παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων·
Τροπολογία 74
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ η (νέο)
στη)  μετατροπή του συστήματος τροφίμων, μεταξύ άλλων μέσω της κοινής γεωργικής πολιτικής, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ, και να συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, εντός και εκτός της Ένωσης, να ελαχιστοποιήσει τις εισροές που βασίζονται σε χημικά, αντιβιοτικά ή ορυκτά καύσιμα, και να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο καλής διαβίωσης των ζώων, διασφαλίζοντας παράλληλα μια δίκαιη μετάβαση για τα ενδιαφερόμενα μέρη·
Τροπολογία 75
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ θ (νέο)
στθ)  προώθηση της παγκόσμιας κατάργησης των φυτοφαρμάκων που δεν έχουν εγκριθεί στην Ένωση και ανάληψη δέσμευσης ότι τα φυτοφάρμακα που δεν έχουν εγκριθεί για χρήση στην Ένωση δεν θα εξάγονται εκτός της Ένωσης προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και συνέπεια μεταξύ των εσωτερικών και των εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης·
Τροπολογία 76
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ ι (νέο)
στι)  ταχεία αντικατάσταση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και άλλων επικίνδυνων χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των ενδοκρινικών διαταρακτών, των ανθεκτικών χημικών ουσιών, των νευροτοξικών και των ανοσοτοξικών ουσιών, καθώς και αντιμετώπιση των συνδυασμένων επιδράσεων των χημικών ουσιών, των νανομορφών ουσιών και της έκθεσης σε επικίνδυνες χημικές ουσίες από προϊόντα, αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στην υγεία και το περιβάλλον, το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, προωθώντας παράλληλα τη μεγαλύτερη χρήση και οικονομική προσιτότητα ασφαλών εναλλακτικών λύσεων και εντατικοποιώντας και συντονίζοντας τις προσπάθειες για την προώθηση της ανάπτυξης και επικύρωσης εναλλακτικών λύσεων αντί των δοκιμών σε ζώα·
Τροπολογία 77
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ)  αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ψηφιακών τεχνολογιών και των τεχνολογιών δεδομένων για τη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής, με παράλληλη ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους·
ζ)  αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ψηφιακών τεχνολογιών και των τεχνολογιών δεδομένων για την υποστήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης δεδομένων και πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κατάσταση των οικοσυστημάτων, αυξάνοντας παράλληλα τις προσπάθειες για ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αυτών των τεχνολογιών, και διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την πρόσβαση του κοινού σε δεδομένα και πληροφορίες·
Τροπολογία 78
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)
ζα)  ολιστική αναγνώριση της διασύνδεσης μεταξύ της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος, μέσω της ενσωμάτωσης της αρχής «Μία υγεία» στη διαδικασία χάραξης πολιτικών·
Τροπολογία 79
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)
ζβ)  αναγνώριση του δικαιώματος για ένα υγιές περιβάλλον στον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προώθηση ενός παρόμοιου δικαιώματος σε διεθνές επίπεδο·
Τροπολογία 80
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η
η)  πλήρης αξιοποίηση των λύσεων που βασίζονται στη φύση και της κοινωνικής καινοτομίας·
η)  πλήρης αξιοποίηση της οικοσυστημικής προσέγγισης και των οικολογικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων λύσεων που βασίζονται στη φύση (NBS), παράλληλα με:
Τροπολογία 81
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η – περίπτωση 1 (νέα)
–  μεγιστοποίηση της συνδεσιμότητας μεταξύ οικοσυστημάτων, και αποκατάσταση των ωφελειών τους, βάσει συνεργειών μεταξύ της διατήρησης της βιοποικιλότητας και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτή·
Τροπολογία 82
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η – περίπτωση 2 (νέα)
–  διασφάλιση ότι η εφαρμογή τους ενισχύει τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και λειτουργίες, δεν θέτει σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα και την ακεραιότητα των οικοσυστημάτων, δεν αντικαθιστά ούτε υπονομεύει τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της βιοποικιλότητας ή την ταχεία μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εντός της Ένωσης, σέβεται την αρχή της προφύλαξης, έχει σαφή κοινωνικά κοινά οφέλη και διασφαλίζει την πλήρη συμμετοχή και τη συγκατάθεση των θιγόμενων αυτόχθονων πληθυσμών και τοπικών κοινοτήτων·
Τροπολογία 83
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η – περίπτωση 3 (νέα)
–  περαιτέρω ανάπτυξη μεθόδων παρακολούθησης, εργαλείων αξιολόγησης και μετρήσιμων δεικτών για τις λύσεις που βασίζονται στη φύση ( NBS), καθώς και κατάρτιση καταλόγου εξαιρούμενων δραστηριοτήτων·
Τροπολογία 84
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η – περίπτωση 4 (νέα)
–  διασφάλιση ότι, όπου οι λύσεις που βασίζονται στη φύση χρηματοδοτούνται από μηχανισμούς αντιστάθμισης της βιοποικιλότητας, οι μηχανισμοί αυτοί εφαρμόζονται, παρακολουθούνται, αξιολογούνται και επιβάλλονται δεόντως και λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις άμεσες, έμμεσες και σωρευτικές επιπτώσεις, γεωγραφικά και διαχρονικά, ενώ παράλληλα τηρούν αυστηρά μια ιεράρχηση μετριασμού, διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι αντισταθμίσεις βιοποικιλότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης·
Τροπολογία 85
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η – περίπτωση 5 (νέα)
–  διασφάλιση ότι, όταν χρησιμοποιούνται μηχανισμοί αντιστάθμισης της βιοποικιλότητας για τη χρηματοδότηση λύσεων που βασίζονται στη φύση, οι πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω μηχανισμούς δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο·
Τροπολογία 86
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η – περίπτωση 6 (νέα)
–  πλήρης αξιοποίηση της κοινωνικής καινοτομίας και της κοινοτικής δράσης για να δοθεί η δυνατότητα σε άτομα, κοινότητες και ΜΜΕ να αναλάβουν δράση για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ·
Τροπολογία 87
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ
θ)  αποτελεσματική εφαρμογή υψηλών προτύπων για τη διαφάνεια, τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σύμφωνα με τη σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (σύμβαση του Aarhus)35·
θ)  αποτελεσματική εφαρμογή υψηλών προτύπων για τη διαφάνεια, τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σύμφωνα με τη σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (σύμβαση του Aarhus)35 τόσο σε ενωσιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών·
__________________
__________________
35 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf.
35 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf.
Τροπολογία 88
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)
ι α)  προώθηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ και τη διευκόλυνση του διαλόγου σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και κοινωνίας·
Τροπολογία 89
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι β (νέο)
ι β)  σημαντική μείωση του αποτυπώματος υλικών και κατανάλωσης της Ένωσης με σκοπό τον περιορισμό τους εντός των ορίων του πλανήτη το συντομότερο δυνατόν, μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης δεσμευτικών ενωσιακών στόχων για τη σημαντική μείωση του αποτυπώματος υλικών και κατανάλωσης της Ένωσης, καθώς και δεσμευτικών μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων για τη μείωση της χρήσης πρωτογενών πρώτων υλών·
Τροπολογία 90
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια – περίπτωση 1
–  συνεργασία με τις χώρες εταίρους όσον αφορά τη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον, ενθάρρυνση και στήριξή τους ώστε να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν σε αυτούς τους τομείς κανόνες οι οποίοι είναι εξίσου φιλόδοξοι με εκείνους της Ένωσης, και διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης όλων των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης με τις οικείες απαιτήσεις της Ένωσης σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της·
–  συνεργασία με τρίτες χώρες όσον αφορά τη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον, ενθάρρυνση και στήριξή τους ώστε να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν σε αυτούς τους τομείς κανόνες οι οποίοι είναι τουλάχιστον εξίσου φιλόδοξοι με εκείνους της Ένωσης, και διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης όλων των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης ή εξάγονται από την Ένωση με τις οικείες απαιτήσεις της Ένωσης σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της·
Τροπολογία 91
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια – περίπτωση 1 α (νέα)
–  προώθηση της βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης και θέσπιση υποχρεωτικών απαιτήσεων δέουσας επιμέλειας σε επίπεδο Ένωσης, και συνεκτίμηση αυτών των απαιτήσεων κατά την άσκηση της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης, μεταξύ άλλων σε σχέση με την επικύρωση εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών·
Τροπολογία 92
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια – περίπτωση 2
–  ενίσχυση της συνεργασίας με τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών σε τρίτες χώρες και με διεθνείς οργανισμούς με σκοπό τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων και συμμαχιών για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της περιβαλλοντικής συνεργασίας στις ομάδες G7 και G20·
–  ενίσχυση της συνεργασίας με τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών σε τρίτες χώρες και με διεθνείς οργανισμούς με σκοπό τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων και συμμαχιών για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της περιβαλλοντικής συνεργασίας·
Τροπολογία 93
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια – περίπτωση 3
–  ενίσχυση της εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού, της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα και άλλων πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών από την Ένωση και τους εταίρους της, μεταξύ άλλων με την αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά την πρόοδο στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των εν λόγω συμφωνιών·
–  επίδειξη ηγετικής θέσης σε διεθνή φόρα, μεταξύ άλλων, με την επίτευξη από την Ένωση των ΣΒΑ, καθώς και των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα και άλλων πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών και παροχή στήριξης σε τρίτες χώρες να πράξουν ομοίως, μεταξύ άλλων με την αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά την πρόοδο στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των εν λόγω συμφωνιών·
Τροπολογία 94
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια – περίπτωση 5
–  μέριμνα ώστε η χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης και των κρατών μελών προς τρίτες χώρες να προωθεί το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 2030.
–  μέριμνα ώστε η χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης και των κρατών μελών προς τρίτες χώρες να προωθεί το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, τη Συμφωνία του Παρισιού και το παγκόσμιο πλαίσιο της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα μετά το 2020, και να συνάδει με τους στόχους προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ.
Τροπολογία 95
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Προκειμένου να επιτευχθούν οι ευνοϊκές συνθήκες που ορίζονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:
α)  βελτιώνει και επεκτείνει, έως τις 30 Ιουνίου 2022, και στη συνέχεια επικαιροποιεί την υφιστάμενη δημόσια βάση δεδομένων για τις αποφάσεις επί παραβάσει, ούτως ώστε τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή σε σχέση με όλες τις διαδικασίες επί παραβάσει στον τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος να μπορούν να παρακολουθούνται με σαφή, κατανοητό και προσβάσιμο τρόπο·
β)  αξιολογεί τακτικά τη συνοχή των μέτρων και των πολιτικών της Ένωσης με τους στόχους προτεραιότητας που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2, και διενεργεί τις εν λόγω αξιολογήσεις για τα σχέδια και τα υφιστάμενα μέτρα και πολιτικές της Ένωσης· όταν εντοπίζονται ασυνέπειες, το σχέδιο μέτρου ή πολιτικής ευθυγραμμίζεται με αυτούς τους στόχους προτεραιότητας πριν από τη δημοσίευση ή, στην περίπτωση υφιστάμενων μέτρων και πολιτικών της Ένωσης, με τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα που προτείνονται·
γ)  αναπτύσσει εργαλεία για την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στο περιβάλλον και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών επιπτώσεων των σχεδιαζομένων και των υφιστάμενων μέτρων και πολιτικών, καθώς και των πιθανών επιπτώσεών τους στις κοινωνικές ανισότητες, συμπεριλαμβανομένης της ανισότητας των φύλων, και του κόστους της αδράνειας·
δ)  εντός οκτώ εβδομάδων από την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, παρουσιάζει συστηματικά λεπτομερή σχόλια σχετικά με τις απαντήσεις της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, κάνοντας διάκριση μεταξύ των απαντήσεων των διαφόρων τύπων ενδιαφερόμενων μερών·
ε)  δημοσιεύει τις εκτιμήσεις επιπτώσεων αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων τους·
στ)  αναπτύσσει δείκτη για την αξιολόγηση της απόκλισης μεταξύ της δομής των προϋπολογισμών των κρατών μελών και του σεναρίου ευθυγράμμισης με τη συμφωνία του Παρισιού για καθέναν από τους εθνικούς προϋπολογισμούς τους, καθιστώντας έτσι δυνατή τη διατύπωση συστάσεων προς τα κράτη μέλη σχετικά με τις επενδύσεις για το κλίμα που απαιτούνται, προκειμένου να επιτύχουν και να διατηρήσουν την απαιτούμενη πορεία για την επίτευξη της συμφωνίας του Παρισιού και των σχετικών στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ·
ζ)  υποβάλλει, έως τις 30 Ιουνίου 2022, έκθεση στην οποία προσδιορίζονται οι διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων συνόλων δεικτών, πλαισίων παρακολούθησης και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται σε ενωσιακό επίπεδο για τη μέτρηση της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής προόδου, και στην οποία επισημαίνεται ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα στοιχεία μπορούν να ενσωματωθούν· σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή, σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αναπτύσσει, έως τις 30 Ιουνίου 2023, έναν ολοκληρωμένο σύνολο δεκτών «πέραν του ΑΕγχΠ» για την καθοδήγηση και την τεκμηρίωση της μελλοντικής χάραξης πολιτικής, με την επιφύλαξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·
Τροπολογία 96
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Προκειμένου να επιτευχθούν οι ευνοϊκές συνθήκες που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο εα), η Επιτροπή, έως το Δεκέμβριο του 2022, και βάσει των τρεχουσών εργασιών, αξιολογεί ποιες επιδοτήσεις είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και παράγει υλικό καθοδήγησης για τον εντοπισμό αυτών των επιδοτήσεων σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και πιθανές οδούς για τη σταδιακή κατάργησή τους. Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν ετησίως πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη επιδοτήσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για τη σταδιακή κατάργησή τους. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές ετησίως στην Επιτροπή. Η Επιτροπή συγκεντρώνει τις πληροφορίες σε έκθεση, κατανεμημένη ανά κράτος μέλος, η οποία δημοσιεύεται το αργότερο 6 μήνες μετά το τέλος του έτους αναφοράς, με πρώτο έτος αναφοράς το 2023. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση σε ετήσια βάση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 97
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
2.  Για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ θα απαιτηθεί η κινητοποίηση ευρείας στήριξης με την εξασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, και ενθάρρυνση της συνεργασίας για την ανάπτυξη και την εφαρμογή στρατηγικών, πολιτικών ή νομοθεσίας που σχετίζονται με το 8ο ΠΔΠ μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, σε αστικές και αγροτικές περιοχές.
2.  Οι δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, και τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών, μεμονωμένους πολίτες, κοινότητες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για την εφαρμογή του 8ου ΠΔΠ. Για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ θα απαιτηθεί η κινητοποίηση ευρείας στήριξης με την εξασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, και ενθάρρυνση της συνεργασίας για την ανάπτυξη και την εφαρμογή στρατηγικών, πολιτικών ή νομοθεσίας που σχετίζονται με το 8ο ΠΔΠ μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, σε αστικές και αγροτικές περιοχές και σε εξόχως απόκεντρες περιοχές.
Τροπολογία 98
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Υπεύθυνα για την ανάληψη κατάλληλης δράσης με σκοπό την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2, είναι τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη. Αναλαμβάνεται δράση με τη δέουσα συνεκτίμηση των αρχών της δοτής αρμοδιότητας, της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροπολογία 99
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – τίτλος
Πλαίσιο παρακολούθησης
Δείκτες, πλαίσιο παρακολούθησης και διακυβέρνηση
Τροπολογία 100
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή, υποστηριζόμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, αξιολογεί και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 2 σε τακτική βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις ευνοϊκές συνθήκες που προβλέπονται στο άρθρο 3.
1.  Η Επιτροπή, υποστηριζόμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, και υπό την επιφύλαξη της ανεξαρτησίας τους, παρακολουθεί, αξιολογεί και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 2 σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις ευνοϊκές συνθήκες και δράσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 και τον γενικό στόχο της επίτευξης συστημικής αλλαγής. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι πληροφορίες που προκύπτουν από την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την υποβολή εκθέσεων να είναι διαθέσιμες στο κοινό και εύκολα προσβάσιμες, εξασφαλίζοντας έτσι αποτελεσματική παρακολούθηση της προόδου που έχει σημειωθεί.
Τροπολογία 101
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Μετά από διαδικασία διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, ένα ενιαίο πλαίσιο, υπό μορφή ενιαίου πίνακα αποτελεσμάτων και συμπεριλαμβάνοντας πρωταρχικούς δείκτες, για την παρακολούθηση και εντοπισμό της προόδου προς την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 2, σύμφωνα με τα υπάρχοντα πλαίσια και διαδικασίες παρακολούθησης.
Τροπολογία 102
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει ενημέρωση για τα εξής:
–  την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη συστημική αλλαγή που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2, μόλις το επιτρέπει το πλαίσιο παρακολούθησης·
–  την απόσταση από τους στόχους που έχουν τεθεί για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2·
–  την χρηματοδότηση που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων προτεραιότητας που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2, η οποία παρακολουθείται μέσω άρτιας, διαφανούς και ολοκληρωμένης μεθοδολογίας·
–  τα μέσα που έχουν εφαρμοστεί, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων προτεραιότητας, και κατά πόσον αυτά είναι επαρκή· και
–  τις συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση πιθανών ασυνεπειών.
Τροπολογία 103
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αντικατοπτρίζει τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και τη συνάφεια των δεδομένων και των δεικτών, αξιοποιώντας τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στα κράτη μέλη και σε ενωσιακό επίπεδο, ιδίως αυτά που διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα. Η εν λόγω αξιολόγηση διενεργείται με την επιφύλαξη των υφιστάμενων πλαισίων και διαδικασιών παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και διακυβέρνησης που καλύπτουν την πολιτική για το περιβάλλον και το κλίμα.
2.  Η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αντικατοπτρίζει τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και τη συνάφεια των δεδομένων και των δεικτών, αξιοποιώντας τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στα κράτη μέλη, και σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, καθώς και σε ενωσιακό επίπεδο, ιδίως αυτά που διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα, με στόχο την ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου. Η εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται, είναι συνεπής και δεν θίγει τα υφιστάμενα πλαίσια και διαδικασίες παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και διακυβέρνησης που καλύπτουν την πολιτική για το περιβάλλον και το κλίμα, και διενεργείται στη βάση μιας αξιόπιστης μεθοδολογίας που επιτρέπει τη μέτρηση της προόδου.
Τροπολογία 104
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή ανταλλάσσουν απόψεις σε ετήσια βάση σχετικά με την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και προσδιορίζουν, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της Ένωσης, πρόσθετα νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα και δράσεις όταν η πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας θεωρείται ανεπαρκής ή για την υπέρβαση των εμποδίων που εντοπίζονται.
Τροπολογία 105
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων υποστηρίζουν την Επιτροπή στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της συνάφειας των δεδομένων και των γνώσεων, πραγματοποιώντας ειδικότερα τα εξής:
3.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων υποστηρίζουν την Επιτροπή στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της συνάφειας των δεδομένων, των δεικτών και των γνώσεων, πραγματοποιώντας ειδικότερα τα εξής:
Τροπολογία 106
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  συλλογή, επεξεργασία και υποβολή στοιχείων και δεδομένων με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία·
α)  συλλογή, επεξεργασία και υποβολή στοιχείων και δεδομένων με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις μεθοδολογίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και ανάπτυξης εναρμονισμένων δεικτών·
Τροπολογία 107
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  ενίσχυση και στήριξη της βασικής έρευνας, της χαρτογράφησης και της παρακολούθησης·
Τροπολογία 108
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  καταβολή προσπαθειών για την κάλυψη των σχετικών κενών στα δεδομένα παρακολούθησης·
β)  αξιολόγηση των απαιτούμενων πόρων και καταβολή προσπαθειών για την κάλυψη των σχετικών κενών στα δεδομένα παρακολούθησης, και όσον αφορά τη μέτρηση της συστημικής αλλαγής·
Τροπολογία 109
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
γ)  εκπόνηση αναλύσεων χρήσιμων για τη χάραξη πολιτικής και συστημικών αναλύσεων και συμβολή στην υλοποίηση των στόχων πολιτικής σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο·
γ)  εκπόνηση αναλύσεων χρήσιμων για τη χάραξη πολιτικής και συστημικών αναλύσεων και συμβολή στην υλοποίηση των στόχων πολιτικής σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων με την υποβολή συστάσεων για την ενίσχυση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων·
Τροπολογία 110
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  εργαλεία κατάρτισης, όπως εργαλεία ανάλυσης προοπτικών, τα οποία μπορούν επίσης να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την «απόσταση από τον στόχο»·
Τροπολογία 111
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
δ)  ενσωμάτωση δεδομένων σχετικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, και πλήρης αξιοποίηση άλλων διαθέσιμων δεδομένων, όπως αυτά που παρέχει το Copernicus·
δ)  ενσωμάτωση δεδομένων σχετικά με τις περιβαλλοντικές, υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, και πλήρης αξιοποίηση άλλων διαθέσιμων δεδομένων, όπως αυτά που παρέχει το Copernicus·
Τροπολογία 112
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  κάλυψη κρίσιμων κενών γνώσεων σε σχέση με σημεία ανατροπής της οικολογικής ισορροπίας·
Τροπολογία 113
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  ανάπτυξη μοντέλων για την πρόβλεψη και εκτίμηση των μελλοντικών επιπτώσεων των πολιτικών που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα στις επόμενες γενιές·
Τροπολογία 114
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε
ε)  περαιτέρω βελτίωση της πρόσβασης σε δεδομένα μέσω προγραμμάτων της Ένωσης·
ε)  περαιτέρω βελτίωση της διαθεσιμότητας, της διαλειτουργικότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα μέσω προγραμμάτων της Ένωσης·
Τροπολογία 115
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ
ζ)  παροχή βοήθειας στην κοινωνία των πολιτών, στις δημόσιες αρχές, στους πολίτες, στους κοινωνικούς εταίρους και στον ιδιωτικό τομέα για τον εντοπισμό κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων και την ανάληψη δράσης με σκοπό την πρόληψη, τον μετριασμό και την προσαρμογή στους εν λόγω κινδύνους, καθώς και προώθηση της συμμετοχής τους στην κάλυψη των κενών γνώσεων.
ζ)  παροχή βοήθειας στην κοινωνία των πολιτών, στις δημόσιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στους πολίτες και στις κοινότητες, στους κοινωνικούς εταίρους και στον ιδιωτικό τομέα για τον εντοπισμό κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων, την εκτίμηση των επιπτώσεών τους και την ανάληψη δράσης με σκοπό την πρόληψη, τον μετριασμό και την προσαρμογή σε παρόμοιους κινδύνους, καθώς και προώθηση της συμμετοχής τους στην κάλυψη των κενών όσον αφορά τις σχετικές γνώσεις·
Τροπολογία 116
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ α (νέο)
ζα)  ενθάρρυνση της παρακολούθησης και αναφοράς περιβαλλοντικών θεμάτων και κενών συμμόρφωσης, από πολίτες, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης διαδικτυακών μηχανισμών και εφαρμογών κινητού τηλεφώνου για τη διευκόλυνση της υποβολής αναφορών·
Τροπολογία 117
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή εξετάζει τακτικά τις ανάγκες σε δεδομένα και γνώσεις σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων να εκτελούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
4.  Η Επιτροπή εξετάζει τακτικά τις ανάγκες σε δεδομένα και γνώσεις σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, καθώς και άλλων ευρωπαϊκών οργάνων και οργανισμών, κατά περίπτωση, να εκτελούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και αναφέρει τα αποτελέσματα αυτής της επισκόπησης, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για την αντιμετώπιση οιωνδήποτε αναγκών σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους ή για την αντιμετώπιση τυχόν άλλων ελλείψεων.
Τροπολογία 118
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – εδάφιο -1 (νέο)
-1.  Έως τις 31 Μαρτίου 2024, η Επιτροπή πραγματοποιεί ενδιάμεση αξιολόγηση του 8ου ΠΔΠ και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η ενδιάμεση αξιολόγηση περιγράφει την πρόοδο που επιτεύχθηκε προς τους θεματικούς στόχους προτεραιότητας που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των στόχων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, το καθεστώς των όρων και δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 και την πρόοδο που σημειώθηκε στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της συστημικής αλλαγής, και βασίζεται στην πιο πρόσφατη αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, καθώς και στην έκβαση μιας δημόσιας διαβούλευσης. Η ενδιάμεση αξιολόγηση σκιαγραφεί τις συστάσεις και τις διορθώσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ έως την ολοκλήρωσή τους.
Τροπολογία 119
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – εδάφιο -1 α (νέο)
-1α.  Υπό το πρίσμα της προόδου που ορίζεται στην ενδιάμεση αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο -1, άλλων σχετικών εξελίξεων στις πολιτικές, και στην έκθεση «Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – κατάσταση και προοπτικές 2020» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η νέα Επιτροπή μετά τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2024, παρουσιάζει, εντός των πρώτων 100 ημερών της θητείας της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο κατάλογο και χρονοδιάγραμμα των νομοθετικών και μη νομοθετικών δράσεων που σχεδιάζει να αναλάβει κατά τη διάρκεια της θητείας της, προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη επίτευξη, έως το 2030 και το 2050 αντίστοιχα, των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ.
Τροπολογία 120
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – εδάφιο 1
Έως τις 31 Μαρτίου 2029 η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του 8ου ΠΔΠ. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση με τα κύρια πορίσματα της εν λόγω αξιολόγησης, συνοδευόμενη, εφόσον το κρίνει σκόπιμο η Επιτροπή, από νομοθετική πρόταση για το επόμενο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον.
Έως τις 31 Μαρτίου 2029 η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του 8ου ΠΔΠ. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση με τα κύρια πορίσματα της εν λόγω αξιολόγησης, συνοδευόμενη, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση για το επόμενο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον σε κατάλληλο χρόνο ώστε το 9ο ΠΔΠ να είναι διαθέσιμο έως την 1η Ιανουαρίου 2031 προκειμένου να αποφευχθεί το κενό μεταξύ του 8ου και του 9ου ΠΔΠ.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α9-0203/2021).


Ένας νέος ΕΧΕ για την έρευνα και την καινοτομία
PDF 190kWORD 62k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2021 σχετικά με έναν νέο ΕΧΕ για την έρευνα και την καινοτομία (2021/2524(RSP))
P9_TA(2021)0353B9-0370/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή, σχετικά με έναν νέο ΕΧΕ για την έρευνα και την καινοτομία (O-000031/2021 – B9-0026/2021),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με έναν νέο ΕΧΕ για την έρευνα και την καινοτομία (COM(2020)0628),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) για την περίοδο 2016-2018,

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της καινοτομίας, της 23ης Ιουνίου 2020,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), της 6ης Οκτωβρίου 2020, στην υπόθεση C-66/18(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2005, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και έναν κώδικα δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση του ΕΧΕ, με την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των ερευνητών και των επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογιών, αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΧΕ προέβλεπε τη μείωση των διαφορών μεταξύ ρυθμιστικών και διοικητικών πλαισίων, με σκοπό την υπέρβαση του κατακερματισμού των εθνικών προσπαθειών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας (Ε&Κ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΧΕ έχει παράσχει σημαντικούς μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζονται η ελεύθερη κυκλοφορία των ερευνητών και η ανταλλαγή τεχνολογιών γνώσης και καινοτομίας· λαμβάνοντας ακόμη υπόψη ότι ο ΕΧΕ συνιστά ένα καθιερωμένο, γνωστό πλαίσιο που τονώνει τις διασυνοριακές κοινές δράσεις Ε&Κ μεταξύ ερευνητών των κρατών μελών και «κόμβων ΕΧΕ»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της ακεραιότητας της έρευνας, και ότι ο ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας για την ακεραιότητα της έρευνας, τον οποίο εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ακαδημιών Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (ALLEA), θα πρέπει να θεωρείται σημείο αναφοράς για την ερευνητική κοινότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα αποτελούν βασικά στοιχεία για την οικοδόμηση και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στην επιστήμη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτάχυνση της Ε&Κ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας Ε&Κ στα κράτη μέλη, με γνώμονα την έγκαιρη εξάπλωση στην αγορά και την κοινωνιακή υιοθέτηση νέων τεχνολογικών λύσεων, καθώς και τη βελτίωση των υφιστάμενων λύσεων, είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των κλιματικών μας στόχων, την επίτευξη της ψηφιακής μετάβασης και την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες για την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι επένδυση στη βασική έρευνα σημαίνει επένδυση στο μέλλον, και ότι η χρηματοδότηση της εν λόγω έρευνας δεν θα πρέπει να συνδέεται αυτομάτως με την οικονομική αποδοτικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσίως χρηματοδοτούμενη έρευνα έχει οδηγήσει σε σημαντικά επιστημονικά επιτεύγματα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά γενικό κανόνα, η Ε&Κ θα πρέπει να τηρεί την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να τονιστεί, ωστόσο, ότι οι τεχνολογικές επιλογές πρέπει να σέβονται το ισχύον πλαίσιο πολιτικής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ε&Κ είναι απαραίτητη για να καταστεί δυνατή η ανάκαμψη της Ευρώπης, να στηριχθεί και να επιταχυνθεί η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, να βελτιωθούν η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά της·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 έπληξε πολλούς νέους ερευνητές, καθώς επιδεινώθηκαν οι συνθήκες εργασίας τους και μειώθηκε η πρόσβασή τους σε εργαστήρια και άλλες βασικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να έχουν λιγότερες ευκαιρίες να ολοκληρώσουν το έργο τους και να αποκτήσουν τα προσόντα που απαιτούνται για την επαγγελματική τους ανέλιξη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες καταλαμβάνουν μόνο το 24 % των πλέον υψηλών θέσεων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στο σύνολο των διδακτορικών φοιτητών σε διάφορους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ και της μηχανικής, αλλά και στους τομείς της μεταποίησης και των κατασκευών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια περισσότερο συνεργική προσέγγιση σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα και πολιτικές της ΕΕ θα μπορούσε να αξιοποιήσει, ειδικότερα, τις ικανότητες Ε&Κ που έχουν αναπτυχθεί την τελευταία δεκαετία σε χώρες με χαμηλότερες επιδόσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό απαιτεί τη συγκέντρωση πόρων για τη στήριξη δραστηριοτήτων που προωθούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς και για τη στήριξη της συντήρησης και της ανάπτυξης υποδομών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στοχευμένος συνδυασμός επενδύσεων των διαρθρωτικών ταμείων στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων έξυπνης εξειδίκευσης με εξαιρετικές πρωτοβουλίες Ε&Κ που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα-πλαίσιο θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τις επιδόσεις ορισμένων περιφερειών και να ενισχύσει τον ΕΧΕ στο σύνολό του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί η ανάγκη βελτιστοποίησης και καλύτερου συντονισμού της χρήσης των ερευνητικών υποδομών σε επίπεδο ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση της Επιτροπής για την ευθυγράμμιση του ΕΧΕ με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των αλληλεξαρτώμενων αυτών πολιτικών, θα πρέπει να οδηγήσει σε συνέργειες, και όχι στη μεγαλύτερη πολυπλοκότητα του ΕΧΕ, του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης ή της βιομηχανικής πολιτικής·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΧΕ θα πρέπει να συμβάλει στις πολλαπλές στρατηγικές και τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ, όπως η στρατηγική για τις ΜΜΕ και η ψηφιακή στρατηγική, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να επιτύχουν οι πολιτικές Ε&Κ της ΕΕ, είναι απαραίτητο να έχουν ανοικτό χαρακτήρα ενώπιον της παγκόσμιας κοινότητας και να προωθούν τη διεθνή συνεργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα-πλαίσιο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ΕΧΕ και συμβάλλουν ήδη στην επίτευξη των στόχων του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή γειτονία χρήζει ιδιαίτερης προσοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι χώρες της ανατολικής και νότιας Ευρώπης θα πρέπει να επωφεληθούν από τις επιστημονικές ανταλλαγές και τη συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΧΕ δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εάν δεν εξασφαλιστεί η ακαδημαϊκή ελευθερία εντός της Ένωσης και εάν δεν τηρούνται οι διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την ακαδημαϊκή ελευθερία, την ελευθερία ίδρυσης ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και την επιχειρηματική ελευθερία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ΔΕΕ, η ακαδημαϊκή ελευθερία ενέχει όχι μόνο μια ατομική διάσταση, στον βαθμό που συνδέεται με την ελευθερία έκφρασης, και δη στον τομέα της έρευνας, και με την ελευθερία της επικοινωνίας, της έρευνας, και της διάδοσης των αποτελεσμάτων, αλλά και μια θεσμική και οργανωτική διάσταση, η οποία αντικατοπτρίζεται στην αυτονομία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων·

Στόχοι

1.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με έναν νέο ΕΧΕ για την έρευνα και την καινοτομία, όπου καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Ε&Κ, να επιτευχθεί ο στόχος του 3 % του ΑΕγχΠ, να βελτιωθεί η πρόσβαση των ερευνητών στην αριστεία σε ολόκληρη την ΕΕ, και να μπορούν τα αποτελέσματα της έρευνας να παραδίδονται στην επιστημονική κοινότητα, την κοινωνία και την πραγματική οικονομία, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η δημοσίως χρηματοδοτούμενη Ε&Κ συμβάλλει πραγματικά στην κοινωνιακή ευημερία·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ένα σύμφωνο για την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη, το οποίο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δεσμεύσεις που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030: να αυξηθούν οι δημόσιες δαπάνες για την Ε&Κ από το τρέχον μέσο επίπεδο του 0,81 % του ΑΕγχΠ σε 1,25 %, με συντονισμένο τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ· να αυξηθεί η εθνική δημόσια χρηματοδότηση της Ε&Α για κοινά προγράμματα και ευρωπαϊκές συμπράξεις από το σημερινό επίπεδο που είναι μόλις κάτω του 1 %, σε 5 %· και να συμφωνηθούν από κοινού οι τομείς προτεραιότητας για τη δράση του ΕΧΕ (οριζόντια και θεματικά)·

3.  υπογραμμίζει τον ισχυρό δεσμό μεταξύ της Ε&Κ και της επιχειρηματικότητας, ο οποίος δημιουργεί ευκαιρίες για την ίδρυση νέων εταιρειών-μονόκερων, νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ· υπενθυμίζει τη σημασία να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό οικοσύστημα που θα συμβάλει στην τεχνολογική καινοτομία και την κλιμάκωση των ΜΜΕ, κυρίως μέσω των «κόμβων καινοτομίας ΕΧΕ»·

4.  αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο των πανεπιστημίων και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στη δημιουργία δυναμικών οικοσυστημάτων Ε&Κ· επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο των σπουδαστών στα οικοσυστήματα αυτά, καθώς συνιστούν την επόμενη γενιά φορέων καινοτομίας·

5.  επιμένει ότι, στο πλαίσιο του ΕΧΕ, οι όροι «έρευνα» και «καινοτομία» δεν περιορίζονται στην τεχνολογική καινοτομία, αλλά ενσωματώνονται ως εγκάρσια θέματα ευρείας σημασίας για όλες τις πτυχές των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, ενσωματώνονται δε πλήρως σε καθέναν από τους γενικούς στόχους·

6.  πιστεύει ότι η επανεξέταση του ΕΧΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει μια οριζόντια προσέγγιση για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων· ζητεί αυξημένη δημοσιονομική στήριξη για τις πανεπιστημιακές συμμαχίες, καθώς και τη δημιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου που θα επιτρέπει στις συμμαχίες να αναπτύσσονται με ευέλικτο τρόπο· πιστεύει ακόμη ότι η πανεπιστημιακή συνεργασία θα πρέπει να μην περιορίζεται αποκλειστικά σε συμμαχίες, αλλά θα πρέπει επίσης να υπάρχουν περισσότεροι μηχανισμοί χρηματοδότησης για τη συνεργασία των πανεπιστημίων εκτός των συμμαχιών·

7.  υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ως πραγματικών εταίρων στο πλαίσιο της Ε&Κ, καθώς και των βιομηχανικών συμμαχιών, ώστε να αξιοποιείται πλήρως ο διττός ρόλος των πανεπιστημίων· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες και ευκαιρίες για τους ερευνητές, με τη χρήση ερευνητικών υποδομών υψηλής ποιότητας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τον χωρίς αποκλεισμούς σχεδιασμό των συμπράξεων αυτών, με βάση τη διαφάνεια, την ισόρροπη εκπροσώπηση των συμφεροντούχων, και τον διαρκώς ανοικτό χαρακτήρα, και να προσφέρει επαρκείς ευκαιρίες συμμετοχής στους ποικίλους αυτούς συμφεροντούχους·

8.  υπογραμμίζει ότι οποιεσδήποτε προσκλήσεις για χρηματοδότηση πρέπει να είναι διαφανείς και να ανακοινώνονται εγκαίρως· τονίζει ακόμη ότι οι κοινοί χάρτες πορείας για τη βιομηχανική τεχνολογία θα πρέπει να συνυπολογίζουν καλύτερα τις εισροές «από τη βάση προς την κορυφή» και τη συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς, και να μην θεωρούν αποκλειστικά τη βιομηχανία ως την κύρια πηγή εισροών, αλλά να δέχονται επίσης στοιχεία από την πλέον πρόσφατη Ε&Κ αιχμής, καθώς και από οργανώσεις καταναλωτών και κοινωνικούς εταίρους·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να μετατρέψουν τον «νέο ΕΧΕ» σε συγκεκριμένες πολιτικές και χρηματοδοτικές δράσεις που αποσκοπούν στη συμβολή στην παράλληλη «πράσινη» και «ψηφιακή» μετάβαση, στην εφαρμογή μιας φιλόδοξης Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και βιομηχανικής στρατηγικής, σε μια ανθεκτική ανάκαμψη και σε μη καλυπτόμενες ιατρικές ανάγκες· τονίζει τη σημασία των κατάλληλων δεσμών εντός και μεταξύ των οικοσυστημάτων καινοτομίας και βιομηχανικών οικοσυστημάτων και των φορέων τους, συμπεριλαμβανομένων της πανεπιστημιακής κοινότητας, του βιομηχανικού κλάδου, του δημόσιου τομέα σε διάφορα επίπεδα, του ευρύτερου κοινού και της κοινωνίας των πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας στην οικονομία και την κοινωνία· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ζωτικό ρόλο των ΜΜΕ στην αντιμετώπιση της ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογιών, καθώς και τις δυνατότητες των παραδοσιακών ΜΜΕ που χρειάζεται ακόμη να απελευθερωθούν· τονίζει τον ρόλο των «κόμβων ΕΧΕ» ως εργαλείου που εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα επιστημών υψηλής ποιότητας σε όλες τις πόλεις και περιφέρειες της ΕΕ και υποστηρίζει τις περιφέρειες όπου υπάρχουν ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη·

10.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η διαδικασία για τη βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων Ε&Κ επιβραδύνεται και σημειώνει άνιση πρόοδο σε ολόκληρη την Ένωση(3)·

11.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε η Ε&Κ κατά την πανδημία COVID-19 όσον αφορά την εξεύρεση πολυτομεακών και διεπιστημονικών λύσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης· επικροτεί, εν προκειμένω, το σχέδιο δράσης ERAvsCorona ως παράδειγμα μιας ταχέως προσδιορισμένης και καλά στοχοθετημένης δράσης που αναλαμβάνεται από κοινού με τα κράτη μέλη·

12.  υπογραμμίζει ότι η πανδημία COVID-19 κατέδειξε τη σημασία όχι μόνο της συνεργασίας στον τομέα της Ε&Κ, αλλά και των πρακτικών και των υποδομών ανοικτής επιστήμης για την ταχεία εξεύρεση λύσεων στις πλέον απαιτητικές κοινωνιακές ανάγκες· τονίζει ότι ο ΕΧΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προώθηση της ανοικτής επιστήμης και της ανταλλαγής ερευνητικών αποτελεσμάτων, δεδομένων και υποδομών, καθώς και στη διασφάλιση ότι όλες οι επιστημονικές δημοσιεύσεις που προκύπτουν από δημοσίως χρηματοδοτούμενη έρευνα θα πρέπει, εξ ορισμού, να δημοσιεύονται σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας και τα δεδομένα θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με τις αρχές FAIR (ευρέσιμα, προσβάσιμα, διαλειτουργικά, επαναχρησιμοποιήσιμα)·

13.  επισημαίνει ότι η πανδημία COVID-19 αύξησε τη ζήτηση για καλύτερη συνδεσιμότητα και, επομένως, επιτάχυνε την ψηφιακή μετάβαση· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η κοινοχρησία τεχνολογιών και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν ελήφθησαν επαρκώς υπόψη·

14.  ζητεί να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της βασικής έρευνας και της περισσότερο εφαρμοσμένης έρευνας, που θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένες καινοτομίες σε ολόκληρο τον ΕΧΕ, και υπογραμμίζει ότι είναι αμφότερες ζωτικής σημασίας·

15.  επισημαίνει ότι η βασική έρευνα αναφέρεται σε δραστηριότητες επιστημόνων που διερευνούν ερωτήματα για σκοπούς οικοδόμησης γνώσεων, ανεξάρτητα από την κερδοφορία ή τη βραχυπρόθεσμη εφαρμοσιμότητα·

16.  παρατηρεί ότι ο νέος ΕΧΕ χρειάζεται να ενστερνιστεί πλήρως την παράλληλη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και να συμβάλει στην επιτάχυνση των προσπαθειών Ε&Κ στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων με την καλύτερη ευθυγράμμιση και ενίσχυση των επενδύσεων στην Ε&Κ μέσω της αξιοποίησης συνεργειών με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), καθώς και με τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας Ε&Κ, όχι μόνο εντός των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ τους, προκειμένου να επιταχυνθεί η κοινωνιακή υιοθέτηση και η έγκαιρη εξάπλωση καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων στην αγορά, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ, καθώς και με την αξιοποίηση των σημαντικών οικονομικών ευκαιριών που δημιουργεί η παράλληλη μετάβαση·

Χρηματοδότηση και συνέργειες

17.  τονίζει ότι, καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με πιεστικές κοινωνιακές, οικολογικές και οικονομικές προκλήσεις, οι οποίες επιδεινώνονται λόγω της κρίσης COVID-19, είναι πλέον καιρός να αναδιαμορφωθεί ο ΕΧΕ, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάκαμψη της Ευρώπης και να οικοδομηθεί ένα νέο κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ανθεκτικό μοντέλο για την ΕΕ· εκφράζει, επομένως, την ανησυχία του για την αργή ευθυγράμμιση μεταξύ των εθνικών πολιτικών και των πολιτικών που έχουν συμφωνηθεί με τα κράτη μέλη σε επίπεδο ΕΕ·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς που διατίθενται για την Ε&Κ· επικροτεί, εν προκειμένω, το γεγονός ότι το Συμβούλιο επιβεβαίωσε εκ νέου στα συμπεράσματά του, της 1ης Δεκεμβρίου 2020, τον στόχο του 3 % του ΑΕγχΠ για επενδύσεις· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στα συμπεράσματα αυτά, το Συμβούλιο δεν δεσμεύτηκε ως προς τον προτεινόμενο επενδυτικό στόχο του 1,25 % του ΑΕγχΠ για τη δημόσια χρηματοδότηση της Ε&Κ·

19.  υπενθυμίζει τη σημασία της συμβολής της Ε&Κ στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στη συμφωνία του Παρισιού και των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· ενθαρρύνει τη συνολική αύξηση των εθνικών προϋπολογισμών που διατίθενται για την Ε&Κ στον τομέα των τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, ώστε να προωθούνται εθνικές επιδιώξεις και χρηματοδοτικοί στόχοι που υποδεικνύουν συγκεκριμένες και συναφείς οδούς προς το 2030 και το 2050·

20.  επιμένει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν και να αξιοποιηθούν πλήρως οι συνέργειες μεταξύ των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μέσων, και δη μεταξύ του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», του Erasmus+, των ταμείων της πολιτικής συνοχής, του NextGenerationEU, του προγράμματος για την ενιαία αγορά, του InvestEU, του LIFE+, του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και των μέσων εξωτερικής δράσης της ΕΕ, της εταιρικής σχέσης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA), του EU4Health και του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», και ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στα κράτη μέλη σαφή, απλή και πρακτική καθοδήγηση και εξορθολογισμένα εργαλεία όσον αφορά τον βέλτιστο τρόπο υλοποίησης των συνεργειών αυτών σε εθνικό και περιφερειακό πλαίσιο· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), ο οποίος θα στηρίξει την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών Ε&Κ, και θα συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση του «νέου ΕΧΕ»·

21.  είναι της άποψης ότι τα σχέδια ανάκαμψης και το NextGenerationEU αποτελούν ευκαιρία για την ενίσχυση του τριγώνου της γνώσης και τη βελτίωση των δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης και της έρευνας· τονίζει την ανάγκη για πιο διαρθρωμένους δεσμούς με τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και του Ευρωπαϊκού Χώρου Καινοτομίας· επικροτεί το σχέδιο του Συμβουλίου να συμπεριληφθεί η ενίσχυση του ΕΧΕ στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης·

22.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας, από το στάδιο του σχεδιασμού των έργων, μεταξύ της πανεπιστημιακής κοινότητας, των ερευνητικών ιδρυμάτων και του βιομηχανικού κλάδου, προκειμένου να προωθηθεί όχι μόνο η επιστήμη, αλλά και καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις που αποσκοπούν στην κοινοχρησία πόρων και σε συμπληρωματικά πλεονεκτήματα, καθώς και να ολοκληρωθούν από κοινού έργα τεχνολογικής καινοτομίας ώστε να δημιουργηθούν προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες προς άμεση διάθεση στην αγορά και να αυξηθεί η ευημερία· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο του «νέου ΕΧΕ», τις αμοιβαίες ανταλλαγές και την αυξημένη συνεργασία μεταξύ διαφόρων παραγόντων, με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής εμπειρίας, την επιτάχυνση της διαδικασίας μεταφοράς γνώσεων, την ενημέρωση του κοινού, και την παροχή λύσεων για την αντιμετώπιση κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων·

23.  επισημαίνει τις δυνατότητες μιας πολυκλαδικής και πολυσυμμετοχικής προσέγγισης όσον αφορά τα οικοσυστήματα, η οποία θα συνδυάζει τα δημιουργικά και πολιτιστικά πλεονεκτήματα και αποκτήματα της Ευρώπης· σημειώνει τα συνεργικά οφέλη που προκύπτουν από τη συνένωση διαφόρων τομέων και επιστημονικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των τομέων των τεχνών, του ντιζάιν και της δημιουργικότητας, καθώς και των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών·

24.  αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζει ο ιδιωτικός τομέας στη βελτίωση των ικανοτήτων μας στον τομέα της Ε&Κ, στην κλιμάκωση νέων καινοτομιών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της Ευρώπης· υπογραμμίζει ότι μπορεί να δημιουργηθεί σημαντικός κοινωνιακός αντίκτυπος, μεταξύ άλλων με τη διείσδυση των πλέον πρόσφατων ερευνητικών γνώσεων στις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις καθιερωμένες επιχειρήσεις και τον βιομηχανικό κλάδο· επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί η στρατηγική μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ του πανεπιστημιακού και του επιχειρηματικού κλάδου, προκειμένου να προωθηθούν στόχοι δημόσιου συμφέροντος και να ολοκληρωθεί το τρίγωνο της γνώσης ώστε να επιτευχθούν καλύτερα κοινωνιακά αποτελέσματα· τονίζει ότι ο βιομηχανικός κλάδος και οι ΜΜΕ μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο συμβάλλοντας στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και στη γεφύρωση της «κοιλάδας του θανάτου», και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους να αξιοποιηθούν καλύτερα οι συνέργειες μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην Ε&Κ, μεταξύ άλλων σε σχέση με την κατάρτιση, τις δεξιότητες και την ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας·

25.  επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο του «νέου ΕΧΕ», τη σημασία να εφαρμοστεί το υφιστάμενο πλαίσιο διανοητικής ιδιοκτησίας και να στηριχθούν το επικείμενο ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και όλες οι αναγκαίες δυνατότητες ευελιξίας, προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της επιβολής αποτελεσματικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και της προώθησης της καινοτομίας· επισημαίνει τον δυνητικό ρόλο του επικείμενου ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας στον εξορθολογισμό των διαδικασιών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους ευρωπαϊκούς φορείς καινοτομίας·

Μείωση του χάσματος

26.  πιστεύει ότι ένα από τα κλειδιά για να αξιοποιηθούν επιτυχώς οι σημαντικά αυξημένες δημόσιες δαπάνες για Ε&Κ έγκειται στην ενοποίηση των διαφόρων ευρωπαϊκών, εθνικών και ιδιωτικών χρηματοδοτικών ροών, συμπεριλαμβανομένης της σύγκλισης της χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», του ΜΑΑ, του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ και της εθνικής χρηματοδότησης της Ε&Κ·

27.  ζητεί να θεσπιστεί φιλόδοξη δέσμη μέτρων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για τη διεύρυνση της συμμετοχής και την ενίσχυση του ΕΧΕ, η οποία να υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να επιτευχθεί ισόρροπη πρόσβαση στην αριστεία·

28.  καλεί τα κράτη μέλη, με γνώμονα την ανάκαμψη από την πανδημία, να στηρίξουν το συντομότερο δυνατόν τον «νέο ΕΧΕ» με εθνικές μεταρρυθμίσεις και πόρους που θα συμπληρώνουν τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ μέσω της εφαρμογής νέων εργαλείων, και δη όσον αφορά τη διεύρυνση της συμμετοχής και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», που θα συμβάλει στη μείωση του χάσματος επιδόσεων Ε&Κ και στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων χωρών και περιφερειών· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Ε&Κ· επικροτεί τη δημιουργία του «Φόρουμ του ΕΧΕ για τη μετάβαση» και του μελλοντικού συμφώνου για την Ε&Κ· σημειώνει ότι η επιτυχία του συμφώνου θα εξαρτηθεί από την ευρεία στήριξή του εντός του τομέα, και ζητεί, επομένως, να συμμετάσχουν το Κοινοβούλιο και οι συμφεροντούχοι στη διαδικασία εκπόνησης του συμφώνου·

29.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των περιφερειακών κυβερνητικών φορέων στην προώθηση των πολιτικών για την Ε&Κ, καθώς και τη σημασία των περιφερειακών οικοσυστημάτων Ε&Κ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια πολυεπίπεδη μορφή διακυβέρνησης που θα περιλαμβάνει τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, προκειμένου να ενισχυθούν τα περιφερειακά οικοσυστήματα και οι «κόμβοι ΕΧΕ»·

30.  υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν συνέργειες μεταξύ των «κόμβων ΕΧΕ» και άλλων κόμβων που σχετίζονται με την Ε&Κ, όπως οι κόμβοι καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας και τα συναφή δίκτυα, όπως οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας ΤΝ, μεταξύ άλλων, καθώς και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων·

31.  ενθαρρύνει πρωτοβουλίες οι οποίες αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων σε δεξιότητες, έρευνα και καινοτομία στα κράτη μέλη που, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της καινοτομίας, εξακολουθούν να έχουν περιορισμένες ή μέτριες επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας· επικροτεί τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη γεφύρωση του χάσματος με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπα τα εν λόγω κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου περιφερειακής καινοτομίας του ΕΙΤ·

32.  τονίζει ότι ο ΕΧΕ θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην πρόσβαση στην αριστεία, στην κινητικότητα των ερευνητών και στην ελεύθερη ροή της γνώσης, να προωθήσει τη συμμετοχικότητα και να δημιουργήσει ευρέως ευκαιρίες σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρώπης, ώστε να ενισχύσει τους δεσμούς και τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων Ε&Κ, και να συμβάλει με τον τρόπο αυτό στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων Ε&Κ της Ευρώπης· επισημαίνει ότι, καθώς ο ΕΧΕ δίνει προτεραιότητα στην αριστεία, μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη μείωση των ανισοτήτων εντός της Ένωσης και να συμβάλει στη γεφύρωση του ερευνητικού χάσματος που εξακολουθεί να υφίσταται·

33.  τονίζει ότι οι ανάγκες και τα συμφέροντα των κοινωνιών θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της Ε&Κ, και ότι η συμμετοχή των πολιτών, των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει, επομένως, να βρίσκεται στον πυρήνα του νέου ΕΧΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η κοινωνιακή υιοθέτηση, ώστε να επιτευχθούν μεγαλύτερος κοινωνιακός αντίκτυπος και αυξημένη εμπιστοσύνη στην επιστήμη· ζητεί, επομένως, ενισχυμένες εκστρατείες επιστημονικής επικοινωνίας και ενημέρωσης του κοινού, καθώς και τη στενή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των τελικών χρηστών από την έναρξη των διαδικασιών Ε&Κ, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων που εκπροσωπούν ομάδες οι οποίες διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο αποκλεισμού, όπως τα άτομα με αναπηρίες και άλλες υποεκπροσωπούμενες ομάδες στην κοινωνία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τον αποκλεισμό τους στο πλαίσιο της Ε&Κ, καθώς και να διασφαλιστεί ότι οι τεχνολογίες και οι καινοτομίες που θα αναπτυχθούν ακολούθως εξυπηρετούν την κοινωνία, και όχι το αντίστροφο·

34.  επικροτεί τα σχέδια της Επιτροπής για τη βελτίωση της πρόσβασης σε ιδρύματα αριστείας και υποδομές για ερευνητές από ολόκληρη την ΕΕ· υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη για πιο στοχευμένη στήριξη που θα συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος Ε&Κ στην Ένωση·

35.  υπογραμμίζει τη σημασία να μειωθεί ο κατακερματισμός της πρόσβασης σε ερευνητικά δεδομένα, και αναγνωρίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης (ΕΝΑΕ) στο πλαίσιο του «νέου ΕΧΕ», το οποίο έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή συμφεροντούχους, πρωτοβουλίες και υποδομές δεδομένων σε θεσμικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα οικοσύστημα ανοικτής επιστήμης χωρίς αποκλεισμούς στην ΕΕ· ζητεί να προωθηθεί η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες ανοικτής επιστήμης και ανταλλαγής δεδομένων, με τη βελτίωση των ευρωπαϊκών υποδομών κοινοχρησίας δεδομένων και την προώθηση της χρήσης προτύπων δεδομένων·

Σταδιοδρομίες

36.  τονίζει τη σημασία να ενδυναμωθούν οι γυναίκες και τα κορίτσια για να εισέλθουν σε σταδιοδρομίες στους τομείς STEM, και ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταρτίσουν μέτρα ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες που θα επιτρέπουν στις γυναίκες να ακολουθούν ερευνητικές σταδιοδρομίες και θα μειώσουν το φαινόμενο των διαρροών· ζητεί να βελτιωθεί η ελκυστικότητα των ευκαιριών απασχόλησης για νέους ερευνητές και υποεκπροσωπούμενες ομάδες, μεταξύ άλλων υπό το φως της κρίσιμης συμβολής των γυναικών σε επιστημονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες Ε&Α, μειώνοντας παράλληλα το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα· προτρέπει τα κράτη μέλη και τα ερευνητικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων, να στηρίξουν ευέλικτες εργασιακές συνθήκες και ρυθμίσεις για γυναίκες και άντρες στον τομέα της Ε&Κ, και μεταξύ άλλων να στηρίξουν τον ίσο επιμερισμό των ευθυνών φροντίδας, και να επανεξετάσουν την αξιολόγηση επιδόσεων των ερευνητών προκειμένου να εξαλειφθούν οι έμφυλες προκαταλήψεις· επιμένει ακόμη ότι πρέπει να ενσωματωθεί καλύτερα η διάσταση του φύλου στο περιεχόμενο της Ε&Κ και να βελτιωθεί η συλλογή αναλυτικών δεδομένων και αποτελεσμάτων·

37.  εκφράζει την εκτίμησή του για την πρωτοβουλία «ERA4You», η οποία περιλαμβάνει στοχευμένα μέτρα κινητικότητας με στόχο τη στήριξη ερευνητών σε κράτη μέλη με χαμηλές επιδόσεις Ε&Κ, για σκοπούς μάθησης και ανάπτυξης αριστείας και για την προώθηση της κινητικότητας των ερευνητών μεταξύ της βιομηχανίας και της πανεπιστημιακής κοινότητας·

38.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δρομολόγηση του Φόρουμ του ΕΧΕ για τη μετάβαση, με σκοπό τη στήριξη των κρατών μελών όσον αφορά τον συντονισμό και την ιεράρχηση των εθνικών χρηματοδοτήσεων και μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Ε&Κ·

39.  σημειώνει ότι η κυκλοφορία των ταλέντων και οι ευκαιρίες στον τομέα της Ε&Κ ποικίλουν σημαντικά στα κράτη μέλη· πιστεύει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν την κυκλοφορία των ταλέντων, ως ισορροπημένη κυκλική κίνηση ερευνητών, ώστε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της «διαρροής εγκεφάλων»· θεωρεί ότι η επίτευξη της ισορροπίας αυτής απαιτεί την ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την ανάπτυξη μέτρων και μέσων πολιτικής·

40.  επισημαίνει τη σημασία των προγραμμάτων παροχής κινήτρων για την ενθάρρυνση της κινητικότητας των ερευνητών (Erasmus+, δράσεις Marie Skłodowska-Curie, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας)· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη μελέτη σχετικά με τα μέτρα στήριξης για την επιστροφή των ερευνητών στην Ένωση και στη χώρα προέλευσής τους εντός της Ένωσης, η οποία προβλέπεται στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο ώστε να καταδειχθεί η ανάγκη λήψης μέτρων για την προώθηση της επιστροφής των ερευνητών·

41.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω μέσα και μέτρα για την επίτευξη του στόχου αυτού, όπως μέσω των κόμβων ΕΧΕ και της πρωτοβουλίας ERA4You, των δράσεων διεύρυνσης και των μέσων στήριξης, προκειμένου να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις στα εθνικά συστήματα Ε&Κ, όπως ο μηχανισμός υποστήριξης πολιτικής του προγράμματος «Ορίζων»·

42.  επικροτεί την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη εργαλειοθήκης με σκοπό τη στήριξη των ερευνητικών σταδιοδρομιών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται μόνο να την εγκρίνει έως το 2024, και ζητεί να εγκριθεί εγκαίρως, προκειμένου να ενισχυθεί η κινητικότητα, να αναπτυχθούν προσόντα και δεξιότητες, να παρασχεθούν στοχευμένα μαθήματα κατάρτισης, και να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα·

43.  καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει και να άρει τα επίμονα εμπόδια με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι ερευνητές όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο να μετακινηθούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων φραγμών που δεν σχετίζονται με την έρευνα, όπως οι πολιτικές κοινωνικής ασφάλισης, σύνταξης και ανθρώπινων πόρων οι οποίες καλύπτουν τα συστήματα αναγνώρισης και ανταμοιβών, καθώς και τις εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· για τον σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή και τους εθνικούς φορείς να συνεργαστούν και να βελτιώσουν τη συλλογή και τη συγκρισιμότητα των πληροφοριών σχετικά με την πρόσληψη και την κινητικότητα των ερευνητών, καθώς και σχετικά με τα μοτίβα επαγγελματικής εξέλιξης·

44.  υποστηρίζει το σχέδιο της Επιτροπής να αξιοποιήσει το πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό ταμείο για ερευνητές (RESAVER) και να αναπτύξει ένα γενικό πλαίσιο σταδιοδρομίας ερευνητών για την περαιτέρω προώθηση της διασυνοριακής και διατομεακής κινητικότητας, την ενίσχυση της συγκρισιμότητας και της διαφάνειας ως προς τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας, και την καλύτερη προσέλκυση ταλέντων υψηλής ειδίκευσης από τρίτες χώρες·

45.  είναι πεπεισμένο ότι οι ερευνητές αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πόρους των συστημάτων έρευνας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, και ότι πρέπει να τους παρέχονται επαρκείς συνθήκες για την εκτέλεση του έργου τους· πιστεύει επίσης ότι οι εργοδότες και οι χρηματοδότες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ερευνητές εργάζονται υπό συνθήκες οι οποίες τους παρέχουν την ευελιξία και την αυτονομία που θεωρούνται απαραίτητες για επιτυχείς ερευνητικές επιδόσεις, επιτρέπουν τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες ερευνητές να συνδυάζουν οικογένεια και εργασία, και βελτιώνουν την πρόσβαση σε υποδομές, υπολογιστική ισχύ και ευκαιρίες· ζητεί να αναγνωρίζονται συστηματικά οι ευκαιρίες που προσφέρει η εικονική κινητικότητα των ερευνητών·

46.  τονίζει τον ουσιαστικό ρόλο των δεξιοτήτων· είναι της άποψης ότι η «προτεραιότητα στη γνώση» αποτελεί έναν από τους κρίσιμους πυλώνες του νέου ΕΧΕ· υπογραμμίζει τον ρόλο των πανεπιστημίων στην προώθηση της διά βίου μάθησης, της απόκτησης δεξιοτήτων και της επανεκπαίδευσης, προκειμένου να βελτιωθούν οι ευκαιρίες για όλους τους εργαζομένους και να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας για δεξιότητες, οι οποίες προκύπτουν από την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και να συμβάλουν στην ταχεία ανάκαμψη από την κρίση COVID-19·

47.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη ώστε να προσδιοριστούν πολιτικές και διαδικασίες που θα μπορούσαν να στηρίξουν την καλύτερη διαχείριση των ερευνητικών σταδιοδρομιών, να μειώσουν την επισφάλεια, να προωθήσουν την ένταξη και την πολυμορφία και, εντέλει, να βελτιώσουν την ποιότητα της παραγόμενης επιστήμης·

Ευνοϊκές για την έρευνα συνθήκες

48.  είναι της γνώμης ότι η Ένωση θα πρέπει να εξοπλιστεί με υποδομές και εξοπλισμό παγκόσμιας κλάσης, προκειμένου να εκτελεί δραστηριότητες Ε&Κ, να στηρίζει τις βιομηχανίες και τις ΜΜΕ, και να απελευθερώσει τις δυνατότητες καινοτομίας για την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής πολιτικής·

49.  αναγνωρίζει τη σημασία του χάρτη πορείας του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών για την ανάπτυξη υποδομών Ε&Κ, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα του ΕΧΕ, και υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης νέων πανευρωπαϊκών υποδομών·

50.  καλεί τα αρμόδια θεσμικά όργανα να στηρίξουν τους νέους ερευνητές, παρέχοντάς τους κατάλληλες συνθήκες και ευκαιρίες, και να εγκρίνουν επείγοντα μέτρα, όπως η παράταση της διάρκειας των επιχορηγήσεων και των έργων, η προσαρμογή των προθεσμιών, και η βελτίωση της πρόσβασης σε εγκαταστάσεις·

51.  ζητεί να προωθηθούν νέα και υφιστάμενα ταλέντα και να παρασχεθεί ένα κομβικό σημείο ανταλλαγής και αλληλεπίδρασης για ερευνητές σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους, σε όλους τους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, δεδομένου ότι έχει καταστεί σημαντική κινητήρια δύναμη για την καινοτομία, τη μελλοντική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα και ότι είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η κοινωνία, όπως η κλιματική αλλαγή, η ενέργεια και η κινητικότητα, τα τρόφιμα και οι φυσικοί πόροι, η υγεία και οι κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί η ανάπτυξη «κόμβων ΕΧΕ» σε ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίοι θα αυξάνουν την πρόσβαση στα εργαλεία αυτά και θα συμβάλλουν στη μείωση του χάσματος δεξιοτήτων στον εν λόγω τομέα·

52.  επισημαίνει ότι είναι καίριας σημασίας να αναπτυχθεί ταχέως ένα ΕΝΑΕ με βάση τις αρχές FAIR· εκφράζει την ανησυχία του για τη αργή πρόοδο προς την επίτευξη του στόχου αυτού· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να επιταχύνει την κλιμάκωση του ΕΝΑΕ σε έναν αξιόπιστο χώρο δεδομένων Ε&Κ· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να συνδεθούν μεταξύ τους όλες οι πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την κοινοχρησία δεδομένων, όπως όσες σχετίζονται με τη δημιουργία ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων για την υγεία, την ενέργεια, τη μεταποίηση, την κινητικότητα, τη γεωργία, την οικονομία, τις δεξιότητες, και τους φορείς δημόσιας διοίκησης·

Αρχές

53.  υπογραμμίζει ότι ο ΕΧΕ δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εάν δεν εξασφαλιστεί η ακαδημαϊκή ελευθερία εντός της Ένωσης· επικροτεί την αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας ως θεμελιώδους πυλώνα του νέου ΕΧΕ·

54.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο ΕΧΕ προωθεί τον σεβασμό της ακαδημαϊκής ελευθερίας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιστημονική αριστεία, και σύμφωνα με το άρθρο 13 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

55.  επισημαίνει την ανάγκη να τηρούνται οι δεοντολογικές πρακτικές και οι θεμελιώδεις αρχές δεοντολογίας, καθώς και τα πρότυπα δεοντολογίας, όπως καταγράφονται στους διάφορους εθνικούς, τομεακούς ή θεσμικούς κώδικες δεοντολογίας· υπενθυμίζει τη σημασία να εφαρμόζονται, στα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ, οι αρχές που ορίζονται στο άρθρο 19 του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη» όσον αφορά τη δεοντολογία·

56.  τονίζει την ανάγκη να κληθούν οι πολίτες να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων γνώσεων και καινοτομιών για την κοινωνία μας· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, να ενημερώσει το κοινό, και να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή σε όλα τα στάδια της επιστημονικής έρευνας, ώστε να είναι σε θέση οι πολίτες να σχεδιάζουν από κοινού λύσεις, να συνεισφέρουν σε ιδέες, και να δημιουργούν εποικοδομητικές στάσεις όσον αφορά την επιστήμη και την αποστολή της· καλεί τα αρμόδια θεσμικά όργανα να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις ευκαιρίες συμμετοχής για τους νέους και τους σπουδαστές·

Παγκόσμια διάσταση

57.  τονίζει ότι η διεθνής συνεργασία αποτελεί σημαντική συνιστώσα που επιτρέπει στον ΕΧΕ να ενισχύσει την ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων και να βελτιώσει τις ικανότητες Ε&Κ·

58.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να συμβαδίζουν η μεταρρύθμιση του ΕΧΕ και η επικαιροποίηση της στρατηγικής προσέγγισης της ΕΕ και των κρατών μελών όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία πέραν του ΕΧΕ· ζητεί, επομένως, να επικαιροποιηθεί η ανακοίνωση της Επιτροπής, του 2012, σχετικά με τη διεθνή συνεργασία στην Ε&Κ, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει μια νέα προσέγγιση όσον αφορά τη συνεργασία με χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος·

o
o   o

59.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2020, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ουγγαρίας, C-66/18, EU:C:2019:792.
(2) ΕΕ L 75 της 22.3.2005, σ. 67.
(3) Βλ. έκθεση προόδου του ΕΧΕ για το 2018.


Αριθμητική σύνθεση των ειδικών επιτροπών και της εξεταστικής επιτροπής
PDF 111kWORD 43k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2021 σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των ειδικών επιτροπών και της εξεταστικής επιτροπής (2021/2802(RSO))
P9_TA(2021)0354B9-0414/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 18ης Ιουνίου 2020 για τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής για την καταπολέμηση του καρκίνου(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη σύσταση ειδικής επιτροπής για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 18ης Ιουνίου 2020, για τη σύσταση και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της ειδικής επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 19ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη σύσταση, τον καθορισμό αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια θητείας εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης σε σχέση με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 208 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να καθορίσει την αριθμητική σύνθεση των ειδικών επιτροπών και της εξεταστικής επιτροπής ως εξής:

   Ειδική Επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου: 34 μέλη
   Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 34 μέλη
   Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή: 34 μέλη
   Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της Ένωσης: 31 μέλη

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0160.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0161.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0162.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0163.


Η περίπτωση του Ahmadreza Djalali στο Ιράν
PDF 152kWORD 46k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2021 σχετικά με την υπόθεση του Ahmadreza Djalali στο Ιράν (2021/2785(RSP))
P9_TA(2021)0355RC-B9-0382/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, ιδίως εκείνα της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με το Ιράν, και ιδίως την υπόθεση της βραβευμένης με το Βραβείο Ζαχάρωφ του 2012 Nasrin Sotoudeh(1), της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με το Ιράν, και ιδίως την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των φυλακισμένων πολιτών της ΕΕ με διπλή ιθαγένεια(2), της 13ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με το Ιράν, και ιδίως την υπόθεση της Nasrin Sotoudeh(3), και της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με την κατάσταση των φυλακισμένων πολιτών με διπλή ιθαγένεια ΕΕ-Ιράν στο Ιράν(4),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις, της 18ης Μαρτίου 2021, της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με το Ιράν, με τις οποίες ζητείται η άμεση απελευθέρωση του δρα Ahmadreza Djalali και της 25ης Νοεμβρίου 2020, με τις οποίες ζητείται από το Ιράν να σταματήσει την εκτέλεσή του, καθώς και τη γνωμοδότηση της ομάδας εργασίας της για την αυθαίρετη κράτηση, της 24ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τον Ahmadreza Djalali (Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, της 26ης Οκτωβρίου 2020, όπου ζητείται λογοδοσία για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων και την έκθεσή του, της 21ης Ιουλίου 2020, για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν,

–  έχοντας υπόψη τον πέμπτο διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Ιράν της 9ης Δεκεμβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής μεταχείρισης, την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966, στο οποίο το Ιράν είναι συμβαλλόμενο μέρος, και τις διασφαλίσεις κατά των βασανιστηρίων και των αυθαίρετων κρατήσεων που προβλέπονται στο ιρανικό Σύνταγμα,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ιρανικών προεδρικών εκλογών της 18ης Ιουνίου 2021,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Σουηδο-ιρανός υπήκοος δρ. Ahmadreza Djalali, ο οποίος ειδικεύεται στην τραυματολογία και είναι ακαδημαϊκός στο βελγικό πανεπιστήμιο Vrije Universiteit Brussel και στο ιταλικό πανεπιστήμιο Piemonte Orientale, συνελήφθη στις 24 Απριλίου 2016 από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι καταδικάστηκε σε θάνατο με ψευδείς κατηγορίες κατασκοπείας τον Οκτώβριο του 2017 μετά από κατάφωρα άδικη δίκη και βάσει ομολογίας που αποσπάστηκε με βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινή επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράν στις 17 Ιουνίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε επιστολή του που έγραψε από τη φυλακή Evin στην Τεχεράνη, δήλωσε ότι είχε φυλακιστεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο Ιράν, επειδή αρνήθηκε να κατασκοπεύσει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενημερώθηκε από την Εισαγγελία στις 24 Νοεμβρίου 2020 ότι επίκειται η εκτέλεσή του και ότι μεταφέρθηκε σε απομόνωση για περισσότερες από 100 ημέρες έως τον Απρίλιο του 2021, οπότε και μεταφέρθηκε σε μία από τις γενικές πτέρυγες· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν του επετράπη να δέχεται επισκέψεις και να πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις με την οικογένειά του στη Σουηδία· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη μεταφορά του σε γενική πτέρυγα η θανατική ποινή του δεν έχει μετατραπεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι είχε διακοπτόμενη επικοινωνία με τον δικηγόρο του μόνο κατά τους τελευταίους επτά μήνες, χωρίς να έχει καμία επικοινωνία πριν από το διάστημα αυτό·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2017, η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την αυθαίρετη κράτηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η στέρηση της ελευθερίας του δρα Ahmadreza Djalali – κατά παράβαση των άρθρων 3, 5, 8, 9, 10 και 11 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των άρθρων 7, 9, 10 και 14 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα – είναι αυθαίρετη και ζητεί την απελευθέρωσή του·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση της υγείας του δρα Ahmadreza Djalali είναι κρίσιμη μετά από μήνες παρατεταμένης απομόνωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2016 δεν του έχει παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη από το εξωτερικό της φυλακής και αναγκάστηκε να παραμείνει σε δωμάτιο με έντονα φώτα συνεχώς αναμμένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωματική και ψυχολογική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί σοβαρά έκτοτε, με συμπτώματα όπως στέρηση ύπνου, δραματική απώλεια βάρους και δυσκολία ομιλίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν φυλακίζει συστηματικά αλλοδαπούς προκειμένου να εκβιάζει ξένες κυβερνήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον δώδεκα υπήκοοι της ΕΕ κρατούνται αυθαίρετα στο Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλο-ιρανή ακαδημαϊκός Fariba Adelkhah, διευθύντρια ερευνών στο Sciences Po στο Παρίσι, κρατείται αυθαίρετα από τον Ιούνιο του 2019, αρχικά στη φυλακή Evin και στη συνέχεια υπό κατ’ οίκον περιορισμό από τον Οκτώβριο του 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γάλλος φωτογράφος Benjamin Brière κρατείται αυθαίρετα από τις 26 Μαΐου 2020 στη φυλακή Mashhad και ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατασκοπείας εναντίον του στις 30 Μαΐου 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερμανο-ιρανή Nahid Taghavi κρατείται αυθαίρετα από τον Οκτώβριο του 2020 στη φυλακή Evin με αμφιλεγόμενες κατηγορίες περί εθνικής ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν δεν αναγνωρίζει τη διπλή ιθαγένεια, περιορίζοντας κατά συνέπεια την πρόσβαση που έχουν οι ξένες πρεσβείες στους πολίτες τους με διπλή ιθαγένεια·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν κρατά επίσης αυθαίρετα δικούς του πολίτες υπό άθλιες συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαστήρια συχνά αρνούνται στους κατηγορουμένους το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και περιορίζουν τις νομικές συμβουλές και τις επισκέψεις από προξενικές αρχές και οργανώσεις του ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ποινές συχνά βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαστικό σύστημα και οι δικαστές του Ιράν απέχουν πολύ από το να είναι ανεξάρτητοι και δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιρανικές αρχές δεν έχουν διερευνήσει καταγγελίες για βασανιστήρια και άλλες σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των κρατουμένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαστική παρενόχληση χρησιμοποιείται για τη φίμωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν έχει τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων ανά κάτοικο στον κόσμο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συμμετέχουν συνεχώς σε διπλωματικές συνομιλίες για τη βελτίωση των σχέσεων με το Ιράν, οι οποίες οδήγησαν στην έγκριση του κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης στις 18 Οκτωβρίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη βελτίωση των σχέσεων υπό ορισμένες προϋποθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί βασικό στοιχείο για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των σχέσεων·

1.  καλεί το Ιράν, υπό τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρό του, Ebrahim Raisi, να σταματήσει την επικείμενη εκτέλεση του Σουηδο-ιρανού ακαδημαϊκού δρα Ahmadreza Djalali, να του δώσει χάρη και να τον απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων, καθώς και να του επιτρέψει να επιστρέψει στην οικογένειά του στη Σουηδία· καταδικάζει απερίφραστα τα βασανιστήρια που υπέστη, την αυθαίρετη κράτησή του και τη θανατική ποινή που του επιβλήθηκε για αβάσιμες κατηγορίες, όπως τεκμηριώνεται στη γνώμη της ομάδας εργασίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με την αυθαίρετη κράτηση το 2017· παροτρύνει το Ιράν, εν αναμονή των ανωτέρω, να του παράσχει αμέσως τακτική επαφή με την οικογένειά του και τον δικηγόρο του, να εγγυηθεί την ασφάλειά του και να του παράσχει επείγουσα και επαρκή ιατρική περίθαλψη· καλεί το Ιράν να σταματήσει να απειλεί την οικογένειά του στη Σουηδία και το Ιράν·

2.  εκφράζει τη λύπη του για την πάγια πολιτική αυθαίρετης κράτησης υπηκόων της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χωρών από το Ιράν με στόχο την απόσπαση πολιτικών ομολογιών·

3.  παροτρύνει το Ιράν να αποσύρει αμέσως όλες τις κατηγορίες κατά του δρα Ahmadreza Djalali, καθώς και όλων των υπηκόων της ΕΕ που κρατούνται αυθαίρετα, συμπεριλαμβανομένων των Γερμανών υπηκόων Nahid Taghavi και Jamshid Sharmahd, των Γάλλων υπηκόων Benjamin Brière και Fariba Adelkhah, με την τελευταία να εξακολουθεί να υπόκειται σε ταξιδιωτική απαγόρευση, και των Αυστριακών υπηκόων Kamran Ghaderi και Massud Mossaheb, καθώς και των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου Morad Tahbaz, Anoosheh Ashoori, Mehran Raoof και Nazanin Zaghari-Ratcliffe, με την τελευταία να παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό·

4.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι, μετά το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2020, κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν κατόρθωσε να επισκεφθεί τους αυθαίρετα κρατούμενους υπηκόους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του δρα Ahmadreza Djalali· επαναλαμβάνει την επείγουσα έκκλησή του προς τον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΑΠ/ΥΕ) και τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμποδίσουν την εκτέλεση του δρα Ahmadreza Djalali·

5.  καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής περαιτέρω στοχευμένων κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων των αξιωματούχων και οντοτήτων του ιρανικού καθεστώτος που εμπλέκονται στην αυθαίρετη κράτηση και καταδίκη σε θάνατο υπηκόων της ΕΕ, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση συνεχιζόμενης κράτησης του δρα Ahmadreza Djalali, χρησιμοποιώντας είτε το ισχύον καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά του Ιράν είτε το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (νόμος Magnitsky της ΕΕ)·

6.  χαιρετίζει την προσθήκη, λόγω του ρόλου τους στη δολοφονία τουλάχιστον 303 διαδηλωτών το 2019, οκτώ Ιρανών ατόμων και τριών ιρανικών οντοτήτων στο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ στις 12 Απριλίου 2021, η οποία τους επέβαλε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις· σημειώνει ότι είναι η πρώτη φορά από το 2013 που η ΕΕ λαμβάνει μια τέτοια απόφαση·

7.  επαναλαμβάνει την έντονη αντίθεσή του στη θανατική ποινή σε όλες τις περιστάσεις και τονίζει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καμία ηθική, νομική ή θρησκευτική αιτιολόγηση· καλεί το Ιράν να θεσπίσει άμεσο μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της·

8.  καλεί το Ιράν να απελευθερώσει επίσης τους πολιτικούς κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς κρατούνται αυθαίρετα αποκλειστικά και μόνο επειδή άσκησαν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους όσο αφορά την ελευθερία της έκφρασης, της πίστης, του συνεταιρίζεσθαι, της δημοσίευσης, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, καθώς και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης· καλεί το Ιράν να διενεργήσει τη δέουσα έρευνα σχετικά με τους αξιωματούχους που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υπερβολικής και θανατηφόρας βίας κατά των διαδηλωτών· καταγγέλλει τη συστηματική χρήση παρατεταμένης κράτησης σε απομόνωση κατά παράβαση των διεθνών υποχρεώσεων του Ιράν·

9.  παροτρύνει το Συμβούλιο να αναφέρει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διμερείς σχέσεις του με το Ιράν, σύμφωνα με τη δήλωση που εξέδωσαν από κοινού ο ΑΠ/ΥΕ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών τον Απρίλιο του 2016· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συνεχίσει να αναδεικνύει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο του διαλόγου υψηλού επιπέδου ΕΕ-Ιράν· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν την προστασία και τη στήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των γυναικών, μεταξύ άλλων μέσω επιχορηγήσεων έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου·

10.  καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχή επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα των δικαιωμάτων των μελών εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, λόγω συστηματικών πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών διακρίσεων· εκφράζει τη λύπη του για την ανησυχητική κλιμάκωση της χρήσης της θανατικής ποινής εις βάρος διαδηλωτών, αντιφρονούντων και μελών μειονοτικών ομάδων·

11.  καλεί το Ιράν να επιτρέψει επισκέψεις και να συνεργαστεί πλήρως με όλες τις ειδικές διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον ανώτατο ηγέτη και Πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, καθώς και στα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης (Majles) του Ιράν.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0376.
(2) ΕΕ C 171 της 6.5.2021, σ. 17.
(3) ΕΕ C 388 της 13.11.2020, σ. 127.
(4) ΕΕ C 76 της 9.3.2020, σ. 139.


Χονγκ Κονγκ, ιδίως η περίπτωση της Apple Daily
PDF 173kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2021 σχετικά με το Χονγκ Κονγκ και ιδίως την περίπτωση της Apple Daily (2021/2786(RSP))
P9_TA(2021)0356RC-B9-0385/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Χονγκ Κονγκ και συγκεκριμένα εκείνο της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με την καταστολή της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στο Χονγκ Κονγκ(1), της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και την ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ(2), της 18ης Ιουλίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ(3) και της 24ης Νοεμβρίου 2016 για την υπόθεση του φυλακισμένου εκδότη βιβλίων Gui Minhai στην Kίνα(4),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κίνα και συγκεκριμένα εκείνο της 20ής Μαΐου 2021 σχετικά με τα κινεζικά αντίμετρα με τη μορφή κυρώσεων εις βάρος οντοτήτων της ΕΕ, βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μελών εθνικών κοινοβουλίων(5), της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας(6) και της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας(7),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με το Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του(8),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, την 1η Ιουλίου 2020, των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, David McAllister και Reinhard Bütikofer, σχετικά με τον νέο νόμο περί εθνικής ασφάλειας στο Χονγκ Κονγκ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον Τύπο, της 6ης Ιουλίου 2020,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), της 23ης Ιουνίου 2021, σχετικά με το κλείσιμο της εφημερίδας Apple Daily στο Χονγκ Κονγκ και της 17ης Απριλίου 2021 σχετικά με την καταδίκη φιλοδημοκρατικών ακτιβιστών στο Χονγκ Κονγκ, τη δήλωση της 9ης Ιουνίου 2021 του ΑΠ/ΥΕ σχετικά με τις αλλαγές στο εκλογικό σύστημα του Χονγκ Κονγκ, τις δηλώσεις του ΑΠ/ΥΕ εξ ονόματος της ΕΕ, της 11ης Μαρτίου 2021, σχετικά με το εκλογικό σύστημα του Χονγκ Κονγκ και της 7ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη μαζική σύλληψη ατόμων που συμμετείχαν στις προκριματικές δημοκρατικές εκλογές του Χονγκ Κονγκ, καθώς και όλες τις άλλες δηλώσεις σχετικά την κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του ΑΠ/ΥΕ εξ ονόματος της ΕΕ, στις 2 Μαΐου 2021, επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ελευθερία του Τύπου,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις το 2020, της 12ης Μαρτίου 2021,

–  έχοντας υπόψη τον 13ο ετήσιο διαρθρωμένο διάλογο που πραγματοποιήθηκε στο Χονγκ Κονγκ στις 28 Νοεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 28ης Ιουλίου 2020, σχετικά με το Χονγκ Κονγκ,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), της 16ης Δεκεμβρίου 1966, και τις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στον κατάλογο θεμάτων της για το Χονγκ Κονγκ, της 26ης Αυγούστου 2020,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 24ης Ιουνίου 2021, της Ύπατης Αρμόστριας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Michelle Bachelet, σύμφωνα με την οποία ο νέος νόμος περί εθνικής ασφάλειας του Χονγκ Κονγκ οδήγησε δημοσιογράφους να «αυτολογοκριθούν» προκειμένου να μην υποπέσουν σε «αόριστα διατυπωμένα αδικήματα», καθώς και τη δήλωσή της, της 21ης Ιουνίου 2021, κατά την 47η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την έκκληση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, της 26ης Ιουνίου 2020, να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα για την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών στην Κίνα,

–  έχοντας υπόψη την έγκριση του νόμου περί εθνικής ασφάλειας στο Χονγκ Κονγκ από τη Μόνιμη Επιτροπή του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της Κίνας, την 30ή Ιουνίου 2020,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν της συνόδου κορυφής της G7, στις 13 Ιουνίου 2021, και τη δήλωση της G7, στις 12 Μαρτίου 2021, σχετικά με τις αλλαγές στο εκλογικό σύστημα του Χονγκ Κονγκ,

–  έχοντας υπόψη τον Βασικό Νόμο της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ (HKSAR) που εγκρίθηκε στις 4 Απριλίου 1990 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1997,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με το ζήτημα του Χονγκ Κονγκ, της 19ης Δεκεμβρίου 1984, η οποία είναι επίσης γνωστή ως κοινή σινο-βρετανική διακήρυξη,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 12ης Μαρτίου 2019, με τίτλο «ΕΕ-Κίνα – Μια στρατηγική προοπτική» (JOIN(2019)0005),

–  έχοντας υπόψη την πολιτική της ΕΕ για μια ενιαία Κίνα καθώς και την αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα»,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί τον κεντρικό άξονα των μακροχρόνιων σχέσεων ΕΕ και Κίνας, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ να προάγει τις εν λόγω αξίες στο πλαίσιο της εξωτερικής της δράσης αλλά και με το ενδιαφέρον που έχει εκφράσει η Κίνα να τις ασπαστεί στο πλαίσιο της δικής της ανάπτυξης και της διεθνούς συνεργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Ιουνίου 2021, 500 ένοπλοι αστυνομικοί του Χονγκ Κονγκ εισέβαλαν στα γραφεία της μεγαλύτερης εφημερίδας που πρόσκειται στην αντιπολίτευση, της Apple Daily, εξαναγκάζοντας τους δημοσιογράφους να εγκαταλείψουν την αίθουσα Τύπου, και προχώρησαν σε ενδελεχή έλεγχο των υπολογιστών, των τηλεφώνων των δημοσιογράφων καθώς και του δημοσιογραφικού τους υλικού. Αφορμή για την ενέργεια αυτή στάθηκε δήλωση των αρχών της χώρας, για πρώτη φορά, ότι άρθρα των μέσων ενημέρωσης παραβιάζουν δυνητικά τον νόμο περί εθνικής ασφάλειας του Χονγκ Κονγκ (εφεξής NSL)· λαμβάνοντας υπόψη ότι πέντε από τα ανώτερα στελέχη και τους συντάκτες της εφημερίδας συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων ο αρχισυντάκτης, Ryan Law, ο διευθύνων σύμβουλος, Cheung Kim-hung, ο γενικός διευθυντής, Royston Chow, η εκδότρια, Chan Puiman και ο διευθυντής της Apple Daily Digital, Cheung Chi-wai·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ, τα στελέχη και οι συντάκτες της εφημερίδας συνελήφθησαν για τη συμμετοχή τους στη δημοσίευση περισσότερων από 30 άρθρων που καλούσαν τις ξένες χώρες να επιβάλουν κυρώσεις αναφορικά με τον νόμο περί εθνικής ασφάλειας του Χονγκ Κονγκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω εκκλήσεις θεωρήθηκαν από τις αρχές του Χονγκ Κονγκ ως σκευωρία με ξένες χώρες και θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Ιουνίου 2021, η αστυνομία συνέλαβε επίσης τον συντάκτη της εφημερίδας Apple Daily China Beat, Yeung Ching-kee (γνωστό και ως Li Ping) και του απήγγειλε επίσης κατηγορίες για «απόπειρα συνωμοσίας και συνεργασίας με ξένες δυνάμεις», καθώς και τον πρώην αρχισυντάκτη της Apple Daily, Fung Wai-kwong (γνωστό και ως Lo Fung) στις 27 Ιουνίου 2021 για το ίδιο αδίκημα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων της (περίπου 2 εκατομμύρια EUR) από τις αρχές του Χονγκ Κονγκ βάσει του NSL, η εφημερίδα Apple Daily αναγκάστηκε να κλείσει οριστικά στις 24 Ιουνίου 2021 έπειτα από 26 έτη λειτουργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 800 υπάλληλοι της έχασαν τη δουλειά τους και είναι μάλλον απίθανο να εργαστούν εκ νέου στο Χονγκ Κονγκ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδρυτής της Apple Daily, Jimmy Lai, εκτίει ποινή φυλάκισης 20 μηνών για τη συμμετοχή του στο κίνημα διαμαρτυρίας του 2019 και αντιμετωπίζει πρόσθετες κατηγορίες βάσει του NSL που επισύρουν πιθανή ισόβια κάθειρξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Apple Daily αποτελούσε ανέκαθεν μια ελεύθερη και επικριτική φωνή απέναντι στην Κίνα και την ηγεσία του Χονγκ Κονγκ και ήταν η μόνη εφημερίδα, στην κινεζική γλώσσα, στο Χονγκ Κονγκ που δεν βρισκόταν υπό τον έλεγχο της κινεζικής κυβέρνησης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του NSL, η εντολή και μόνο ενός αξιωματούχου της κυβέρνησης, συγκεκριμένα του Υπουργού Ασφάλειας του Χονγκ Κονγκ, ήταν αρκετή για να δεσμευτούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Apple Daily χωρίς να απαγγελθούν επίσημες κατηγορίες ή να διεξαχθεί δίκαιη δίκη, απλώς βάσει καταγγελιών για καταπάτηση του NSL· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε οντότητα που αποτελεί αντικείμενο δημόσιας διαπραγμάτευσης ή σε οποιαδήποτε εταιρεία που απλώς δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο Χονγκ Κονγκ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Ιουνίου 2021 συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την έναρξη ισχύος του NSL· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της χώρας είχαν ανακοινώσει ότι ο νόμος περί εθνικής ασφάλειας θα στόχευε μόνο μια «ακραία μειοψηφία» που απειλεί τη δημόσια ασφάλεια· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι, μέσα σε έναν χρόνο, ο νόμος εφαρμόστηκε για την πλήρη διάλυση της ελεύθερης κοινωνίας του Χονγκ Κονγκ σε όλα σχεδόν τα μέτωπα, χρησιμοποιώντας μια σειρά ασαφώς διατυπωμένων ποινικών αδικημάτων, όπως «ανατροπή», «απόσχιση» και «σκευωρία με ξένες δυνάμεις», μετασχηματίζοντας πλήρως το πολιτικό και νομικό τοπίο του Χονγκ Κονγκ και καταπνίγοντας την ελευθερία του Τύπου και την ελεύθερη έκφραση απόψεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνική ασφάλεια χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογηθούν περιστατικά λογοκρισίας και παρενόχλησης, καθώς και οι συλλήψεις και οι διώξεις που στόχευαν συστηματικά πολιτικούς και εκλεγμένους εκπροσώπους, ακτιβιστές, φοιτητές και δημοσιογράφους που είχαν ταχθεί ανοιχτά υπέρ της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, βάσει του NSL έχουν συλληφθεί 128 άτομα ενώ έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες σε 64, εκ των οποίων 47 βρίσκονται επί του παρόντος υπό προσωρινή κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο NSL παραβιάζει κατάφωρα την αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάβρωση των ελευθεριών του Τύπου αντιβαίνει επίσης στη φιλοδοξία του Χονγκ Κονγκ να αποτελέσει διεθνή επιχειρηματικό κόμβο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη ισχύος του, ο NSL χρησιμοποιείται για τον εκφοβισμό, την επίθεση εναντίον τους ακόμα και την παρενόχληση μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων, οι οποίοι είχαν ήδη αρχίσει να εγκαταλείπουν τη δουλειά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 10 δημοσιογράφοι και υπέρμαχοι της ελευθερίας του Τύπου κινδυνεύουν πλέον να καταδικαστούν ενδεχομένως σε ισόβια κάθειρξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το αναγκαστικό κλείσιμο της Apple Daily, με την κατηγορία ότι οι δραστηριότητές της συνιστούν απειλή για την εθνική ασφάλεια, ισοδυναμεί με τον οριστικό τερματισμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας της έκφρασης στο Χονγκ Κονγκ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Ιουνίου 2021, ένα άλλο ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης, το Stand News, ανακοίνωσε τη διαγραφή από τον ιστότοπό του όλων των άρθρων όπου εκφράζονταν απόψεις, ενώ έξι διευθυντές παραιτήθηκαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση Δημοσιογράφων του Χονγκ Κονγκ έχει προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις δημοσιογράφων ενώ έχει αναφέρει ότι οι αρχές έχουν καταρτίσει κατάλογο των ατόμων που πρέπει να συλληφθούν βάσει του NSL·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον δύο αλλοδαποί δικαστές παραιτήθηκαν από τη θέση τους επικαλούμενοι ως κύριο λόγο τον NSL· λαμβάνοντας υπόψη ότι, φέτος τον Ιούνιο, οι φιλικά προσκείμενοι στο Πεκίνο νομοθέτες παρενέβησαν, για πρώτη φορά, στον διορισμό ανώτερου δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ. Η ενέργεια αυτή φαίνεται να αποτελεί ένα πρώτο συγκεκριμένο βήμα στην προσπάθεια υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Χονγκ Κονγκ έχουν δημιουργήσει μια τηλεφωνική γραμμή για καταγγελίες στο πλαίσιο του νόμου περί εθνικής ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εκπαιδευτικό υλικό και τα προγράμματα σπουδών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών σχολείων στα οποία φοιτούν παιδιά εκπατρισμένων, ελέγχονται επί του παρόντος βάσει των αρχών του NSL·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Απριλίου 2021 στο Χονγκ Κονγκ, 10 υπέρμαχοι της δημοκρατίας, και συγκεκριμένα οι Martin Lee, Albert Ho, Jimmy Lai, Margaret Ng, Cyd Ho, Lee Cheuk-yan, Leung Kwok-hung, Au Nok-hin, Leung Yiu-chung και Yeung Sum, καταδικάστηκαν, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, για την ειρηνική συμμετοχή τους σε διαμαρτυρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι καταδικάστηκαν σε φυλάκιση από 8 έως 18 μήνες ενώ σε πέντε περιπτώσεις σε φυλάκιση με αναστολή από 8 έως 12 μήνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι τελευταίες αποφάσεις έπονται της καταδίκης των Joshua Wong και Sze-yiu Koo στις 13 Απριλίου 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακρά φυλάκιση ορισμένων ατόμων για μη βίαιες πράξεις κατά την άσκηση των προστατευόμενων πολιτικών δικαιωμάτων τους αποτελεί περαιτέρω ένδειξη της συνεχιζόμενης συρρίκνωσης του δημοκρατικού χώρου και της διάβρωσης των θεμελιωδών ελευθεριών στο Χονγκ Κονγκ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο NSL παραβιάζει κατάφωρα, de jure και de facto, την κοινή σινο-βρετανική διακήρυξη του 1984 και τον Θεμελιώδη Νόμο του 1990 της HKSAR, που εγγυάται την αυτονομία και την ανεξαρτησία της εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας, καθώς και βασικά δικαιώματα και ελευθερίες, όπως η ελευθερία του λόγου, του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και του Τύπου, για 50 έτη μετά την μεταβίβαση της κυριαρχίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο NSL εμποδίζει επίσης το Χονγκ Κονγκ να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η Κοινή Διακήρυξη όσο και ο Θεμελιώδης Νόμος κατοχυρώνουν την αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα», όπως συμφωνήθηκε μεταξύ της Κίνας και του Ηνωμένου Βασιλείου·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν υποστήριζαν σθεναρά την αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα» και τη διατήρηση του υψηλού βαθμού αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ σύμφωνα με τον Θεμελιώδη Νόμο και τις διεθνείς δεσμεύσεις, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει σημαντικό συμφέρον στη συνέχιση της σταθερότητας και της ευημερίας του Χονγκ Κονγκ στο πλαίσιο αυτής της αρχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, οι αρχές αυτές υπονομεύονται και ακυρώνονται αναπόφευκτα και αμετάκλητα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να ανησυχεί ιδιαίτερα όσον αφορά τον NSL της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για το Χονγκ Κονγκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για ευαίσθητο ζήτημα, με εκτεταμένες συνέπειες για το Χονγκ Κονγκ και τον λαό του, για τους πολίτες της ΕΕ και αλλοδαπούς πολίτες, για τις ενωσιακές και διεθνείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και για την αίσθημα εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων στο Χονγκ Κονγκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη ισχύος του NSL θα αυξήσει τους κινδύνους για τους πολίτες της ΕΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Κίνα διανύει την πιο σκοτεινή της περίοδο όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα μετά τη σφαγή στην πλατεία Τιεν Αν Μεν·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι στη δημόσια ραδιοτηλεόραση του Μακάο έχουν διαταχθεί να προωθήσουν τον «πατριωτισμό, τον σεβασμό και την αγάπη» για την Κίνα, ενώ τουλάχιστον έξι δημοσιογράφοι παραιτήθηκαν μετά τη θέσπιση νέων κανόνων σύνταξης, γεγονός που δείχνει ότι οι ανησυχίες σχετικά με τον NSL επηρεάζουν και άλλες περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βασικός Νόμος του Μακάο προστατεύει επίσης την ελευθερία του Τύπου και ισχύει έως το 2049·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την εν εξελίξει σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ εγκρίθηκε κοινή δήλωση του Καναδά εξ ονόματος 44 κρατών – ο μεγαλύτερος αριθμός υπογραφόντων μέχρι στιγμής – συμπεριλαμβανομένων 23 κρατών μελών της ΕΕ·

1.  καταδικάζει απερίφραστα το αναγκαστικό κλείσιμο της εφημερίδας Apple Daily, το συνεχιζόμενο πάγωμα των περιουσιακών της στοιχείων και τις συλλήψεις δημοσιογράφων της. Θεωρεί δε τις ενέργειες αυτές ως ένα ακόμη βήμα της ΛΔΚ για την εξάρθρωση της ελεύθερης κοινωνίας στο Χονγκ Κονγκ και τον οριστικό τερματισμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας έκφρασης στην περιοχή·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για την ταχεία επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Χονγκ Κονγκ και ειδικότερα για τις ανοιχτές επιθέσεις κατά της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας του Τύπου, καθώς η ΛΔΚ συνεχίζει να προβαίνει σε άνευ προηγουμένου καταστολή των θεμελιωδών ελευθεριών, γεγονός που έχει προκαλέσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τονίζει δε ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει επείγουσα και αποφασιστική δράση·

3.  εκφράζει την ένθερμη αλληλεγγύη του προς όλους τους δημοσιογράφους του Χονγκ Κονγκ οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι τέθηκε σε ισχύ ο NSL, εξακολουθούν να υπερασπίζονται σθεναρά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και να παρακολουθούν τη δραματική εξέλιξη των γεγονότων στο Χονγκ Κονγκ· καλεί τις αρχές του Χονγκ Κονγκ να σταματήσουν κάθε είδους νομική παρενόχληση και εκφοβισμό κατά δημοσιογράφων και να καταβάλουν προσπάθειες για την προστασία και την ασφάλεια των δημοσιογράφων από κάθε μορφή βίας, πίεσης, διακρίσεων, άδικων νομικών διαδικασιών και κάθε απόπειρας που αποσκοπεί στην αποτροπή της εκπλήρωσης της αποστολής τους ή στην αποδυνάμωση της ικανότητάς τους να το πράξουν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, ιδίως με τα άρθρα 19 και 21 του ICCPR σχετικά με το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς·

4.  παροτρύνει τις αρχές του Χονγκ Κονγκ να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων όλους τους δημοσιογράφους, καθώς και όλους τους ειρηνικούς διαδηλωτές, τους ακτιβιστές και τους πολιτικούς εκπροσώπους, οι οποίοι απλώς άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης και άλλα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουν συλληφθεί για παραβίαση του NSL, και να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες εναντίον τους· ζητεί να σταματήσουν οι πολιτικά υποκινούμενες διώξεις και άλλες νομικές διαδικασίες κατά ειρηνικών διαδηλωτών με σκοπό την φίμωση των επικριτικών φωνών και την αποτροπή της συμμετοχής των πολιτών στη δημόσια σφαίρα·

5.  επαναλαμβάνει τη βαθιά του ανησυχία για την έναρξη ισχύος του NSL, στις 30 Ιουνίου 2020, που παραβιάζει τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις της ΛΔΚ βάσει του διεθνούς δικαίου, και συγκεκριμένα την κοινή σινο-βρετανική διακήρυξη, και συνιστά συνολική επίθεση κατά του υψηλού βαθμού αυτονομίας της πόλης, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών· αναγνωρίζει ότι ο νόμος έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για να αποκλειστούν υποψήφιοι από την εκλογική διαδικασία και να φυλακιστούν πολιτικοί, να συλληφθούν φοιτητές για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να απαγορευθούν τα συνήθη συνθήματα διαμαρτυρίας· τονίζει ότι λόγω του NSL δεν μπορεί να καλλιεργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της Κίνας και της ΕΕ καθώς υπονομεύει τη μελλοντική συνεργασία και οδηγεί σε περαιτέρω απώλεια της αξιοπιστίας του Πεκίνου στη διεθνή σκηνή·

6.  καταδικάζει κάθε απόπειρα φίμωσης ακτιβιστών υπέρ της δημοκρατίας, μεταξύ άλλων και τον αποκλεισμό ιστοσελίδων υπέρ της δημοκρατίας, λόγω του NSL· επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο εθνικό και διεθνές δίκαιο του Χονγκ Κονγκ·

7.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις καταγγελλόμενες πρακτικές μυστικής κράτησης, βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης, καθώς και ομολογιών έπειτα από εξαναγκασμό από την αστυνομία του Χονγκ Κονγκ στις φυλακές της χώρας. Μεταξύ άλλων εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται άτομα που περιμένουν να δικαστούν και κρατούνται σε απομόνωση για μεγάλα χρονικά διαστήματα·

8.  καταδικάζει τους αυξανόμενους περιορισμούς στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την αυξανόμενη πολιτικοποίηση των δικαστηρίων· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να αποτραπεί, με το φόβο ότι θα αποτελέσει το επόμενο βήμα, η διάλυση της ανεξάρτητης δικαιοσύνης του Χονγκ Κονγκ και καλεί την ΕΥΕΔ, πέρα από την ετήσια έκθεση της για το Χονγκ Κονγκ, να εκπονήσει λεπτομερή δημόσια έκθεση σχετικά με το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στη χώρα·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για τις αλλαγές που εγκρίθηκαν πρόσφατα στον εκλογικό νόμο του Χονγκ Κονγκ, οι οποίες εισάγουν την αρχή του «αυστηρού πατριωτισμού» και θεσπίζουν τη σύσταση επιτροπής για τον έλεγχο όλων των υποψηφίων, η οποία θα εξοντώσει τυχόν εναπομείνασες φωνές διαμαρτυρίας. Οι εν λόγω αλλαγές αντιβαίνουν πλήρως στις δεσμεύσεις για ευρύτερη δημοκρατική εκπροσώπηση που κατοχυρώνονται στον Θεμελιώδη Νόμο του Χονγκ Κονγκ·

10.  παροτρύνει τις κινεζικές αρχές να καταργήσουν τον NSL, που βλάπτει το διεθνές καθεστώς του Χονγκ Κονγκ, ενώ προτρέπει τις αρχές του Χονγκ Κονγκ να αποκαταστήσουν πλήρως τον σεβασμό του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του υψηλού βαθμού αυτονομίας της χώρας στο πλαίσιο της αρχής «μία χώρα, δύο συστήματα», όπως κατοχυρώνεται στον Θεμελιώδη Νόμο του Χονγκ Κονγκ και σύμφωνα με τις εγχώριες και διεθνείς υποχρεώσεις του·

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν τον NSL ως κορυφαία προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη όλων των συνεδριάσεων ΕΕ-Κίνας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των διπλωματικών διαβουλεύσεων για την προετοιμασία των εν λόγω συνεδριάσεων· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να συνεχίσει να θέτει το ζήτημα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, ιδίως της περίπτωσης των μειονοτήτων στο Xinjiang και το Θιβέτ, σε κάθε πολιτικό διάλογο και διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις κινεζικές αρχές και, σύμφωνα με τη δέσμευση της, να προβάλλει μια ισχυρή, σαφή και ενιαία φωνή στην προσέγγισή της όσον αφορά την Κίνα· υπενθυμίζει ότι η Κίνα έχει υπογράψει μια σειρά διεθνών συνθηκών και συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της συνέχισης του διαλόγου με την Κίνα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνεται στη δέσμευσή της να τηρήσει το διεθνές πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

12.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκαν συμπεράσματα του Συμβουλίου για το Χονγκ Κονγκ στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων του Απριλίου· υποστηρίζει ένθερμα την υποβολή σχεδίου συμπερασμάτων από τον ΥΕ/ΑΠ το συντομότερο δυνατόν και προτρέπει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το αδιέξοδο στο Συμβούλιο και να λάβουν νέα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων κυρώσεων στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για πρόσωπα και οντότητες από το Χονγκ Κονγκ και την Κίνα, συμπεριλαμβανομένων των Carrie Lam, Teresa Yeuk-wah Cheng, Xia Baolong, Zhang Xiaoming, Luo Huining, Zheng Yanxiong, Chris Tang Ping-keung, Stephen Lo Wai-chung και John Lee Ka-chiu, που κατηγορούνται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου στο Χονγκ Κονγκ, καθώς και σε θεσμικά όργανα της ΛΔΚ τα οποία συνέβαλαν τα μέγιστα στη λήψη μέτρων που υπονομεύουν τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ και διάφορες ελευθερίες στη χώρα

13.  επαναλαμβάνει τη θέση του σχετικά με τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Κίνας για τις επενδύσεις (CAI), την οποία εξέφρασε στο ψήφισμά του της 21ης Μαΐου 2021, συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας ανάγκης να ληφθούν πρόσθετα στοχευμένα μέτρα στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εφόσον κριθεί σκόπιμο, προκειμένου να συνεχιστεί η αντιμετώπιση των καταστολών στο Xinjiang και στο Χονγκ Κονγκ και να σταματήσει κάθε είδους παραβίαση από την Κίνα·

14.  καλεί την ΕΥΕΔ και το Συμβούλιο να συνεχίσουν να αξιολογούν και να σημειώνουν πρόοδο όσον αφορά τη δέσμη μέτρων που εγκρίθηκαν τον Ιούλιο του 2020 και να ορίσουν σαφές χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους· καλεί την ΕΥΕΔ να συνεχίσει την αξιολόγησή της και να προετοιμάσει συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με τις πιθανές εξωεδαφικές επιπτώσεις του NSL, ιδίως το άρθρο 38 αυτού, το οποίο προβλέπει ότι ο νόμος ισχύει και για εκείνους που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ· επικροτεί την απόφαση των κρατών μελών της ΕΕ και άλλων διεθνών εταίρων να αναστείλουν τις συνθήκες έκδοσης με το Χονγκ Κονγκ· επαναλαμβάνει το αίτημά του να ανασταλούν οι συνθήκες έκδοσης των υπόλοιπων 10 κρατών μελών με την Κίνα·

15.  υπενθυμίζει και επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τη συνενοχή τραπεζών με έδρα στην ΕΕ όσον αφορά τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων και των τραπεζικών λογαριασμών που ανήκαν σε φιλοδημοκρατικούς πρώην νομοθέτες· καλεί την ΕΥΕΔ να αξιολογήσει το επίπεδο συμμόρφωσης, συμμετοχής και συνεργασίας των εταιρειών που εδρεύουν στην ΕΕ με τις αρχές του Χονγκ Κονγκ όσον αφορά την επιβολή του NSL, και καλεί τα κράτη μέλη να προσεγγίσουν τράπεζες με έδρα την ΕΕ για την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε ακτιβιστές υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ·

16.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον μακροπρόθεσμο εμπορικό αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στο Χονγκ Κονγκ υπό το πρίσμα της εφαρμογής του NSL του Χονγκ Κονγκ, όσον αφορά τις αλλαγές στο κράτος δικαίου και την ελεύθερη ροή πληροφοριών και κεφαλαίου στην πόλη· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεχίσουν να εφαρμόζουν και να εργάζονται για την ανάπτυξη κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου των εξαγωγών ώστε να μην επιτρέπουν στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ να έχουν πρόσβαση σε τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης κανόνων για την αποτροπή των ευρωπαϊκών επενδύσεων σε εταιρείες που είναι συνεργοί σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, μεταξύ άλλων και την κατάρτιση ενός καταλόγου οντοτήτων·

17.  εκφράζει την έντονη ικανοποίησή του για τα μέτρα που έλαβαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία και ο Καναδάς για να θέσουν σε λειτουργία συστήματα που θα προσφέρουν σε πολίτες του Χονγκ Κονγκ την ευκαιρία να ζήσουν και να εργαστούν στις χώρες αυτές· επαναλαμβάνει την επείγουσα έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να συντονίσουν την εφαρμογή ενός «συστήματος διάσωσης» για φιλοδημοκρατικούς ακτιβιστές και πολιτικούς ηγέτες στο Χονγκ Κονγκ μετά την κλιμάκωση της επιδείνωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και να εκδώσουν προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα για δημοσιογράφους στο Χονγκ Κονγκ που κινδυνεύουν να συλληφθούν βάσει του NSL·

18.  παροτρύνει όλο το διπλωματικό προσωπικό της ΕΕ και Ευρώπης εν γένει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή προστασίας και στήριξης σε ειρηνικούς ακτιβιστές και πολιτικούς ηγέτες στο Χονγκ Κονγκ, μεταξύ άλλων συμμετέχοντας σε δίκες, ζητώντας επισκέψεις στις φυλακές και προσεγγίζοντας με συνέπεια και αποφασιστικότητα τις τοπικές αρχές, εφαρμόζοντας πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλες σχετικές πολιτικές της, συμπεριλαμβανομένου του νέου σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· αναμένει από την ΕΥΕΔ και το Συμβούλιο να σχεδιάσουν συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της στήριξης προς την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ, όπως η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία σε έργα που βρίσκονται στη Νοτιοανατολική Ασία, και συμπεριλαμβανομένης της ενεργού συνεργασίας με τη διασπορά του Χονγκ Κονγκ·

19.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι φιμωμένες φωνές στο Χονγκ Κονγκ θα ηχήσουν και πάλι, βοηθώντας στην αρχειοθέτηση, τη δημοσιοποίηση και την τεκμηρίωση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να ταχθούν ενάντια στις πρακτικές της ΛΔΚ δημοσιεύοντας στο διαδίκτυο βιβλία που απαγορεύονται στο Χονγκ Κονγκ· εκφράζει την υποστήριξή του στις προσπάθειες διεθνών τηλεοπτικών σταθμών, όπως το Deutsche Welle και το France 24, να κάνουν συχνά ρεπορτάζ σχετικά με τις εξελίξεις στο Χονγκ Κονγκ·

20.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να απορρίψουν τις προσκλήσεις προς κυβερνητικούς εκπροσώπους και διπλωμάτες να παραστούν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2022, εκτός εάν η κινεζική κυβέρνηση επιδείξει επαληθεύσιμη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Χονγκ Κονγκ, στην περιοχή των Ουιγούρων του Xinjiang, στο Θιβέτ, στη Μογγολία και αλλού στην Κίνα·

21.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τον αριθμό των ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών ευκαιριών που προσφέρουν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus για φοιτητές και νέους πτυχιούχους από το Χονγκ Κονγκ· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να αναπτύξουν και να συντονίσουν μέτρα για την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας των φοιτητών και επιστημόνων του Χονγκ Κονγκ στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια από πιέσεις των κινεζικών αρχών·

22.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της να εργαστούν με ενιαίο και αποφασιστικό τρόπο για τη διεξαγωγή ειδικής συνόδου ή επείγουσας συζήτησης για την Κίνα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και για την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας του ΟΗΕ για την Κίνα· επισημαίνει την αυξανόμενη διεθνή υποστήριξη για τη δρομολόγηση ανεξάρτητης έρευνας·

23.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενθαρρύνουν τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να εξετάσει όλους τους μηχανισμούς που έχει στη διάθεσή του για να διασφαλίσει την ανεξάρτητη παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ· καλεί το Συμβούλιο και τον ΑΠ/ΥΕ να συνεργαστούν με τη διεθνή κοινότητα για τη σύσταση μιας διεθνούς ομάδας επαφής για το Χονγκ Κονγκ και να εντάξουν το Χονγκ Κονγκ στην ατζέντα και άλλων διεθνών οργανισμών σε τακτική βάση·

24.  ενθαρρύνει τα μέλη του ΟΗΕ να διοργανώνουν τακτικές δημόσιες εκδηλώσεις για την ενημέρωση σχετικά με τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κινεζική κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, και άλλες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, πραγματοποιώντας τουλάχιστον μία συνάντηση τύπου «Arria» του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· θα επιθυμούσε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο εορτασμού της 1ης Ιουλίου ως «Ημέρας στήριξης του Χονγκ Κονγκ», προκειμένου κάθε χρόνο να ενημερώνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες για την κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της Κίνας να επιβάλει τον NSL στο Χονγκ Κονγκ και η εφαρμογή του παραβιάζουν την κοινή σινοβρετανική διακήρυξη και το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα·

25.  αποδοκιμάζει την απόφαση της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ να απαγορεύσει την ετήσια αγρυπνία της 4ης Ιουνίου στην πλατεία Τιεν Αν μεν και την ετήσια πορεία, της 1ης Ιουλίου, ενώ παράλληλα χορήγησε ειδική άδεια για την άρση των περιορισμών λόγω της νόσου COVID-19, ώστε να επιτραπεί σε αξιωματούχους του Χονγκ Κονγκ να εορτάσουν την εκατοστή επέτειο του κινεζικού κομμουνιστικού κόμματος·

26.  καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να συνεργαστεί στενά με χώρες και εταίρους που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις για να σταματήσει η διάβρωση των ελευθεριών του Χονγκ Κονγκ· χαιρετίζει τον νεοσυσταθέντα διμερή διάλογο ΕΕ-ΗΠΑ για την Κίνα και επιμένει ότι ο ισχυρότερος συντονισμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων με έμφαση στην κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ, θα πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο·

27.  παρατηρεί ότι η πολιτική της ΛΔΚ να εγκαταλείψει την προσέγγιση «μία χώρα, δύο συστήματα» έχει αποξενώσει σε μεγάλο βαθμό τον λαό της Ταϊβάν και τονίζει την προθυμία της να συνεργαστεί με διεθνείς εταίρους προκειμένου να συμβάλει στη διασφάλιση της δημοκρατίας στην Ταϊβάν·

28.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και την επικεφαλής της κυβέρνησης και τη Συνέλευση της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0027.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0174.
(3) ΕΕ C 165 της 4.5.2021, σ. 2.
(4) ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 78.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0255.
(6) ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 103.
(7) ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 92.
(8) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 156.


Η θανατική ποινή στη Σαουδική Αραβία, ιδίως οι περιπτώσεις των Mustafa Hashem al-Darwish και Abdullah al-Howaiti
PDF 175kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2021 σχετικά με τη θανατική ποινή στη Σαουδική Αραβία, ιδίως με τις περιπτώσεις των Mustafa Hashem al-Darwish και Abdullah al-Howaiti (2021/2787(RSP))
P9_TA(2021)0357RC-B9-0392/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, ιδίως εκείνα της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη(1), της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία(2), της 8ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με την κατάσταση των Αιθιοπών μεταναστών σε κέντρα κράτησης στη Σαουδική Αραβία(3), της 11ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με την ανθρωπιστική και πολιτική κατάσταση στην Υεμένη(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), Josep Borrell, της 10ης Δεκεμβρίου 2020, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στο DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), του 1966,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα (ICESCR) του 1966,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας των Ηνωμένων Εθνών (UNCAT),

–  έχοντας υπόψη την καθολική περιοδική εξέταση (UPR) για τη Σαουδική Αραβία, του Νοεμβρίου του 2018,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τις τυποποιημένες ελάχιστες διατάξεις των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταχείριση των κρατουμένων («κανόνες Μαντέλα»),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τον Αραβικό Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ σχετικά με τη μετατροπή των θανατικών ποινών στις 3 Μαρτίου 2021,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ειδικής Εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις, Agnes Callamard, του Ιουνίου 2021, στην οποία αναφέρεται ότι η Σαουδική Αραβία είναι υπεύθυνη για την «προμελετημένη εκτέλεση» του σαουδάραβα δημοσιογράφου Jamal Khashoggi (έκθεση Callamard),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ειδικής Εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Mary Lawlor, στην οποία αναλύεται η δολοφονία υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία, η οποία παρουσιάστηκε κατά την 46η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ τον Μάρτιο του 2021,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για την αξιολόγηση του ρόλου της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας στη δολοφονία του Jamal Khashoggi, η οποία δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2021,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Loujain al-Hathloul τιμήθηκε με το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Vaclav Havel» για το 2020 από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας δεσμεύτηκε να καταργήσει τη θανατική ποινή για όλους τους ανήλικους παραβάτες χωρίς εξαίρεση από το 2016, μέσω της θέσπισης νέας νομοθεσίας και επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του σε διπλωματικές δηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δηλώσεις αυτές έγιναν από το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας τον Σεπτέμβριο του 2016 στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, καθώς και τον Αύγουστο του 2018, όταν αυτό δήλωσε ότι «εάν το έγκλημα που διέπραξε ο ανήλικος τιμωρείται με θάνατο, η ποινή μειώνεται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 10 έτη κράτησης σε σωφρονιστικό ίδρυμα»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος για το δίκαιο ανηλίκων της Σαουδικής Αραβίας του 2018, ο οποίος εκδόθηκε με βασιλικό διάταγμα στις 31 Ιουλίου 2018, ορίζει στο άρθρο 15 ότι «εάν το έγκλημα που διέπραξε ο ανήλικος τιμωρείται με θάνατο, η ποινή μειώνεται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 10 έτη κράτησης σε σωφρονιστικό ίδρυμα»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνέχεια, στην καθολική περιοδική εξέταση του 2018 για τη Σαουδική Αραβία στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ επισημάνθηκε ότι η χώρα είχε σημειώσει «αξιοσημείωτη πρόοδο όσον αφορά την προώθηση του σεβασμού, της προστασίας και της πίστης στα δικαιώματα του παιδιού»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Ιουνίου 2021, ο Mustafa Hashem al-Darwish, ένας νέος Σαουδάραβας άνδρας από τη μειονότητα των Σιιτών, εκτελέστηκε για αδικήματα τα οποία οι ομάδες υπέρασπισης δικαιωμάτων δηλώνουν ότι είναι πιθανόν να διέπραξε ως ανήλικος, παρά την πρόσφατη ανακοίνωση του Βασιλείου ότι είχε καταργήσει τη θανατική ποινή για ανηλίκους· λαμβάνοντας υπόψη ότι υποβλήθηκε σε μακρόχρονη κράτηση πριν από τη δίκη του, σε βασανιστήρια και ότι δικάστηκε με εξωφρενικά άδικη δίκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο κατηγορητήριο του al-Darwish δεν προσδιορίζεται η ακριβής ημερομηνία τέλεσης των εικαζόμενων εγκλημάτων του, με αποτέλεσμα να πιθανολογείται ότι ήταν ανήλικος κατά τη στιγμή τέλεσης των εικαζόμενων εγκλημάτων και, ως εκ τούτου, ότι η ποινή του θα έπρεπε να επανεξεταστεί βάσει των νέων εθνικών νόμων σχετικά με τη χρήση της θανατικής ποινής κατά προσώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Abdullah al-Howaiti δικάστηκε στο πλαίσιο συλλογικής δίκης 6 προσώπων για υπόθεση «ένοπλης ληστείας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ποινικό Δικαστήριο του Tabuk (Βόρεια Σαουδική Αραβία) καταδίκασε τον Abdullah al-Howaiti σε θάνατο στις 27 Οκτωβρίου 2019, παρά το γεγονός ότι το δείγμα DNA του ελήφθη μετά τη σύλληψή του, ακυρώνοντας την ταυτοποίηση του ως πιθανού υπόπτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Al-Howaiti συνελήφθη τον Μάιο του 2017, όταν ήταν 14 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου, κρατήθηκε σε απομόνωση για τέσσερις μήνες και υπέστη βασανιστήρια καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκρισης χωρίς την παρουσία των γονέων ή του δικηγόρου του· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την περίοδο αυτή, αντί να κρατείται σε κέντρο κράτησης ανηλίκων, κρατούνταν στο τμήμα έρευνας εγκλημάτων του Tabuk· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Abdullah al-Howaiti, ο οποίος ήταν 14 ετών κατά τον χρόνο τέλεσης των εικαζόμενων εγκλημάτων, παραμένει υπό κράτηση και είναι θανατοποινίτης εν αναμονή εκτέλεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο εξέταζε την υπόθεσή του από τον Ιούνιο του 2021·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Απριλίου 2019 οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας εκτέλεσαν έξι ανήλικους παραβάτες, συμπεριλαμβανομένων των Saeed Al Scafi, Salman Al Quraish, Abdul Aziz Al Sahawi, Abdul Karim Al Hawaj, Abdullah Al Asrih και Mujtaba Al Sweikat· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον εννέα ακόμη ανήλικοι παραβάτες διατρέχουν επί του παρόντος κίνδυνο να εκτελεστούν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 40 κρατούμενοι στη Σαουδική Αραβία που διατρέχουν κίνδυνο εκτέλεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει αρκετά πρόσωπα για εικαζόμενα εγκλήματα που διαπράχθηκαν όταν τα πρόσωπα αυτά ήταν ανήλικα, καθώς και ειρηνικούς επικριτές, όπως οι ισλαμιστές λόγιοι Salman al-Odah και Hassan al-Maliki, για τους οποίους ο εισαγγελέας εξακολουθεί να ζητεί τη θανατική ποινή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία συγκαταλέγεται εδώ και πολλά χρόνια στις χώρες που πραγματοποιούν τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Ιανουάριο του 2015, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 800 εκτελέσεις, πολλές εκ των οποίων για μη βίαια αδικήματα περί ναρκωτικών, ενώ άλλες αφορούσαν αδικήματα που χαρακτηρίστηκαν από τις αρχές ως συνδεόμενα με την τρομοκρατία, αλλά συνίσταντο σε ειρηνικές ενέργειες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε συνολικά 32 εκτελέσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, περισσότερες από ό,τι για ολόκληρο το 2020, και εκτέλεσε τουλάχιστον οκτώ ανήλικους παραβάτες από την πρώτη δέσμευσή της να καταργήσει τη θανατική ποινή για ανήλικους παραβάτες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με βασιλικό διάταγμα της Σαουδικής Αραβίας του 2020, οι θανατικές ποινές θα πρέπει να μετατραπούν για τα πρόσωπα που διέπραξαν εγκλήματα όταν ήταν ανήλικα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο διάταγμα περιλαμβάνονται διάφορα νομικά τεχνάσματα που αφήνουν διάφορα περιθώρια για να εξακολουθήσουν να εκτελούνται ανήλικοι, όπως η εξαίρεση των θανατικών ποινών που επιβάλλονται σε αδικήματα hudud (αδικήματα με προκαθορισμένες ποινές) ή qisas (αδικήματα με ποινές βάσει σωφρονισμού) και οι υποθέσεις που υπάγονται στον νόμο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει μετατρέψει τις θανατικές ποινές που επιβλήθηκαν στον κ. Ali al-Nimr, στον κ. Dawood al-Marhoon και στον κ. Abdullah al-Zaher για εγκλήματα τα οποία στο παρελθόν θεωρήθηκαν από τους εμπειρογνώμονες ως ποινικοποίηση της άσκησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας της έκφρασης, και τα οποία φέρεται ότι διέπραξαν ως ανήλικοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι τους έχει επιβληθεί άλλη ποινή, ήτοι ποινή φυλάκισης 10 ετών, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που έχουν ήδη εκτίσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών έχουν ζητήσει την απελευθέρωσή τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την ανακοίνωση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Σαουδικής Αραβίας σχετικά με το μορατόριουμ στις θανατικές ποινές για αδικήματα περί ναρκωτικών τον Ιανουάριο του 2021, δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί καμία αλλαγή στον νόμο και η θανατική ποινή παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των δικαστών και των αρχών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής παγκοσμίως είναι ένας από τους βασικούς στόχους της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τους τελευταίους μήνες, αρκετοί ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδικάστηκαν σε σκληρές ποινές φυλάκισης σε δίκες που αμαυρώθηκαν από την έλλειψη ορθής δικονομικής διαδικασίας και από αξιόπιστες καταγγελίες για βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Abdurahman al-Sadhan καταδικάστηκε σε 20 έτη φυλάκισης και σε 20ετή απαγόρευση ταξιδίου για δραστηριότητες που σχετίζονται με «τιτιβίσματα» (tweets) όπου ασκούσε κριτική στην κυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη δίκη του παραβιάστηκαν σοβαρά οι διεθνείς εγγυήσεις δίκαιης δίκης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2021, ο Mohammed al-Otaibi, ιδρυτής της Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο οποίος υποστήριξε την κατάργηση της θανατικής ποινής και την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην κοινωνία, είδε την ποινή φυλάκισής του να αυξάνεται από 14 σε 17 έτη για τον ειρηνικό ακτιβισμό του για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές γυναίκες που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της καταστολής των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών το 2018, καταδικάστηκαν σε μακρές ποινές φυλάκισης αποκλειστικά και μόνο για τον ακτιβισμό τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας πρόσφατα προέβησαν στην αποφυλάκιση υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών, αποφυλακίζοντας, μεταξύ άλλων, τις Loujain al-Hathloul’s, Nouf Abdulaziz, Samar Badawi και Nassima al-Sada· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον οι ποινές τους ανεστάλησαν και ότι οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας έχουν επιβάλει ταξιδιωτικές απαγορεύσεις στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απελευθερώθηκαν·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος του 2017 για την καταπολέμηση των εγκλημάτων τρομοκρατίας και της χρηματοδότησής της ορίζει την τρομοκρατία με ασαφείς όρους και δεν απαιτεί τη χρήση βίας, προκειμένου μια πράξη να χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική πράξη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σαουδαραβικές αρχές διαπράττουν καταχρήσεις μέσω της χρήσης τεχνολογίας ηλεκτρονικής παρακολούθησης, σύμφωνα με τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι στον αναβαθμισμένο κανονισμό της ΕΕ για τον έλεγχο των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης του 2021 εισήχθησαν νέοι έλεγχοι της τεχνολογίας κυβερνοεπιτήρησης(5)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας έχει ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα κύρωσης των βασικών διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν έχει προσχωρήσει σε βασικές συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κανονιστικό πυρήνα του δικαιώματος στη ζωή, όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασανιστήρια και η ταπεινωτική μεταχείριση στις φυλακές αποτελούν ευρέως διαδεδομένες πρακτικές στη Σαουδική Αραβία και χρησιμοποιούνται τόσο κατά τη διάρκεια της ανάκρισης για την απόσπαση ομολογιών όσο και ως μορφή τιμωρίας κατά τη διάρκεια της κράτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σπάνια διερευνώνται καταγγελίες για βασανιστήρια·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη εκτέλεση από το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας ανήλικων παραβατών παρά τους ισχυρισμούς του ότι έχει καταργήσει τις εκτελέσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης εκτέλεσης του Mustafa Hashem al-Darwish για εγκλήματα που ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί, ενώ ήταν ανήλικος, κατόπιν της καταδίκης του σε άδικη δίκη με βάση ομολογία που του αποσπάστηκε με βασανιστήρια, καθώς και το γεγονός ότι υπάρχουν επί του παρόντος τουλάχιστον 40 κρατούμενοι στη Σαουδική Αραβία που διατρέχουν κίνδυνο εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον εννέα για εικαζόμενα εγκλήματα που διαπράχθηκαν όταν ήταν ανήλικοι, και για την ειρηνική άσκηση κριτικής στην κυβέρνηση·

2.  καλεί τη Σαουδική Αραβία να επιβεβαιώσει ότι οι Abdullah al-Howaiti, Mohammed al-Faraj και όλοι οι άλλοι ανήλικοι παραβάτες που είναι αυτή τη στιγμή θανατοποινίτες εν αναμονή εκτέλεσης, δεν θα εκτελεστούν, ότι οι «ομολογίες» που αποσπώνται υπό βασανιστήρια θα εξαιρ