Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 16 september 2021 - Strasbourg
 Avtal mellan EU och Kap Verde om förenklat utfärdande av viseringar ***
 Ändring av rådets rambeslut 2002/465/RIF vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter ***I
 Europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området: anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter ***I
 Avtalet mellan EU och Korea om vissa luftfartsaspekter ***
 En ny EU–Kina-strategi
 Riktningen för de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland
 Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
 Rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i samband med nya anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen
 Fiskare för framtiden
 Planer och åtgärder för att påskynda övergången till innovation utan djurförsök inom forskning, lagstadgad testning och utbildning
 Fastställande av könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget
 Regeringens tillslag mot protester och medborgare i Kuba
 Fallet med människorättsförsvararen Ahmed Mansoor i Förenade
 Situationen i flyktinglägret Kakuma i Kenya
 Genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation
 Situationen i Afghanistan
 Situationen i Libanon
 Mediefrihet och ytterligare urholkning av rättsstatsprincipen i Polen
 Förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor
Texter (773 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy