Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο
Συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων μεταξύ της ΕΕ και του Πράσινου Ακρωτηρίου ***
 Τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2002/465/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ευθυγράμμισή της με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***I
 Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας σε ποινικές υποθέσεις: ευθυγράμμιση με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***I
 Συμφωνία ΕΕ-Κορέας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών ***
 Μια νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας
 Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
 Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *
 Δίκαιες συνθήκες εργασίας, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους σε πλατφόρμα – νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη
 Αλιείς για το μέλλον
 Σχέδια και δράσεις για την επιτάχυνση της μετάβασης στην καινοτομία χωρίς τη χρήση ζώων στην έρευνα, τις δοκιμές κανονιστικού χαρακτήρα και την εκπαίδευση
 Χαρακτηρισμός της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ
 Κυβερνητικά μέτρα καταστολής εναντίον διαδηλώσεων και πολιτών στην Κούβα
 Η υπόθεση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
 Η κατάσταση στο προσφυγικό στρατόπεδο της Kakuma στην Κένυα
 Εφαρμογή των απαιτήσεων της ΕΕ για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών
 Η κατάσταση στο Αφγανιστάν
 Η κατάσταση στον Λίβανο
 Ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και περαιτέρω επιδείνωση του κράτους δικαίου στην Πολωνία
 Ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ με τη σύσταση ανεξάρτητου φορέα δεοντολογίας της ΕΕ

Συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων μεταξύ της ΕΕ και του Πράσινου Ακρωτηρίου ***
PDF 112kWORD 43k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εξ ονόματος της Ένωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου σχετικά με την τροποποίηση της συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στους πολίτες της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (05034/2021 – C9-0116/2021 – 2020/0319(NLE))
P9_TA(2021)0378A9-0264/2021

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05034/2021),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου σχετικά με την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στους πολίτες της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (05034/2021),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0116/2021),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4 καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0264/2021),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου.


Τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2002/465/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ευθυγράμμισή της με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***I
PDF 93kWORD 43k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 για αναπομπή του θέματος στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις με βάση τη μη τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2002/465/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ευθυγράμμισή της με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (COM(2021)0020 – C9-0005/2021 – 2021/0008(COD))(1)
P9_TA(2021)0379A9-0236/2021

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

(1) Απόφαση που εγκρίθηκε βάσει του άρθρου 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α9-0236/2021).


Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας σε ποινικές υποθέσεις: ευθυγράμμιση με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***I
PDF 92kWORD 43k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 για αναπομπή του θέματος στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις με βάση τη μη τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/41/ΕΕ όσον αφορά την ευθυγράμμισή της με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (COM(2021)0021 – C9-0006/2021 – 2021/0009(COD))(1)
P9_TA(2021)0380A9-0237/2021

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

(1) Απόφαση που εγκρίθηκε βάσει του άρθρου 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α9-0237/2021).


Συμφωνία ΕΕ-Κορέας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών ***
PDF 112kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (05210/2021 – C9-0120/2021 – 2019/0044(NLE))
P9_TA(2021)0381A9-0251/2021

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05210/2021),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (15082/2019),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9‑0120/2021),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0251/2021),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Κορέας.


Μια νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας
PDF 236kWORD 78k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με μια νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας (2021/2037(INI))
P9_TA(2021)0382A9-0252/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 12ης Μαρτίου 2019, με τίτλο «ΕΕ-Κίνα – Μια στρατηγική προοπτική» (JOIN(2019)0005),

–  έχοντας υπόψη τον διάλογο ΕΕ-Κίνας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος δρομολογήθηκε το 1995, και τον 37ο γύρο του διαλόγου αυτού, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 1η και τη 2α Απριλίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας που δρομολογήθηκε το 2003,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό θεματολόγιο συνεργασίας ΕΕ-Κίνας του 2020,

–  έχοντας υπόψη τη συνολική στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας του Ιουνίου του 2016,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1998 του Συμβουλίου(1) και την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/1999 του Συμβουλίου(2) της 7ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά σοβαρών παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 28ης Ιουλίου 2020, σχετικά με το Χονγκ Κονγκ,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, ιδίως εκείνα της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την καταναγκαστική εργασία και την κατάσταση των Ουιγούρων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Σινγιάνγκ(3), της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την Κίνα, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων(4), της 4ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τη μαζική αυθαίρετη κράτηση Ουιγούρων και Καζάκων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Σινγιάνγκ(5), της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 για την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας(6), και της 15ης Δεκεμβρίου 2016 με τις περιπτώσεις της Θιβετιανής Βουδιστικής Ακαδημίας Λαρούνγκ Γκαρ και του Ιλχάμ Τόχτι(7),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του και τις συστάσεις σχετικά με το Χονγκ Κονγκ, ιδίως το ψήφισμα της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τον νόμο της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και την ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ(8), της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με την καταστολή της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στο Χονγκ Κονγκ(9) και της 13ης Δεκεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με το Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2021 σχετικά με τα κινεζικά αντίμετρα με τη μορφή κυρώσεων εις βάρος οντοτήτων της ΕΕ, βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βουλευτών εθνικών κοινοβουλίων(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη συνδεσιμότητα και τις σχέσεις ΕΕ-Ασίας(13),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ), καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις του ΟΗΕ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1948 για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο του 2014 στη Σύμβαση για την αναγκαστική εργασία του 1930 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, το οποίο δεν έχει υπογραφεί από την Κίνα,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και τη συμφωνία του Παρισιού, που τέθηκαν σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), η οποία συνήφθη στις 10 Δεκεμβρίου 1982 και τέθηκε σε εφαρμογή στις 16 Νοεμβρίου 1994,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, την οποία εξέδωσε, στις 25 Νοεμβρίου 2020, η ομάδα προβληματισμού που διόρισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, με τίτλο «NATO 2030: Ενωμένοι για μια νέα εποχή»,

–  έχοντας υπόψη το 14ο πενταετές πρόγραμμα της Κίνας και τις αρχές παράλληλης κυκλοφορίας και ασφαλών αλυσίδων εφοδιασμού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 36 του Συντάγματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα όλων των πολιτών στην ελευθερία των θρησκευτικών πεποιθήσεων, καθώς και το άρθρο 4, το οποίο προστατεύει τα δικαιώματα των «μειονοτικών εθνοτήτων»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0252/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, η ΕΕ δεσμεύεται να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου «σε όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης της ΕΕ ανεξαιρέτως», και ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα θα βρίσκονται στον πυρήνα των σχέσεών της με όλες τις τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών εταίρων»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης και της δυναμικής της ατζέντας εξωτερικής πολιτικής, ιδίως της επενδυτικής στρατηγικής της, των πολιτικών της «Παγκόσμια Προοπτική» και «Made in China 2025», και της πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» (BRI), η Κίνα κατοχυρώνει ισχυρότερο παγκόσμιο ρόλο τόσο ως οικονομική δύναμη όσο και ως παράγοντας εξωτερικής πολιτικής, γεγονός που θέτει σοβαρές προκλήσεις πολιτικής, οικονομίας, ασφάλειας και τεχνολογίας στην ΕΕ και έχει επομένως σημαντικές και μακροχρόνιες συνέπειες για την παγκόσμια τάξη, συνιστά δε σοβαρή απειλή για τη βασιζόμενη σε κανόνες πολυμέρεια και τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ) αποτελεί ένα ενιαίο, μονοκομματικό κομμουνιστικό κράτος, το οποίο κυβερνάται από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας (ΚΚΚ), που είναι προσηλωμένο στον μαρξισμό-λενινσμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, δεν συμμερίζεται δημοκρατικές αξίες, όπως η ατομική ελευθερία, η ελευθερία του λόγου και η θρησκευτική ελευθερία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα αποβλέπει σε ολοένα μεγαλύτερο παγκόσμιο ρόλο, δεδομένου ότι ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τσινπίνγκ δεσμεύτηκε ανοικτά, στην έκθεσή του που υπέβαλε στο 19ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος το 2017, ότι έως το 2049 η Κίνα θα έχει καταστεί παγκόσμιος ηγέτης όσον αφορά τον συνδυασμό εθνικής ισχύος και διεθνούς επιρροής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακρόχρονη παράδοση της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν καταδεικνύει την αξία που αποδίδει ο κινεζικός λαός στη δημοκρατία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Μακάο, μετά την απαγόρευση τελετών για τον εορτασμό της επετείου της σφαγής στην πλατεία Τιενανμέν και την άσκηση πίεσης σε οργανώσεις μέσων ενημέρωσης για την υιοθέτηση μιας φιλοκινεζικής εκδοτικής γραμμής, το καλοκαίρι οι κινεζικές αρχές απέκλεισαν από τη συμμετοχή στις επόμενες βουλευτικές εκλογές σε 21 υποψηφίους, οι περισσότεροι εκ των οποίων αποτελούν μέλη κινημάτων υπέρ της δημοκρατίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έχει ιστορικό παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρά τις διμερείς και πολυμερείς δεσμεύσεις της χώρας σε αυτούς τους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα υποβάλλει τακτικά ψηφίσματα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ προκειμένου «η εθνική κυριαρχία, η μη παρέμβαση και ο αμοιβαίος σεβασμός» να καταστούν θεμελιώδεις αδιαπραγμάτευτες αρχές που υπερισχύουν της προαγωγής και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα διώκει συστηματικά τους Ουιγούρους, τους Θιβετιανούς, τους Μογγόλους και άλλες εθνοτικές μειονότητες, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικούς ακτιβιστές, θρησκευτικές ομάδες, δημοσιογράφους, αναφέροντες και διαδηλωτές κατά των αδικιών, καθώς και καταστέλλει ολοένα περισσότερο απόψεις αντιφρονούντων και της αντιπολίτευσης, ειδικότερα στο Χονγκ Κονγκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα καλής θέλησης και οι μη υποχρεωτικές δεσμεύσεις δεν αρκούν για να αυξηθεί η προσήλωση της Κίνας σε αξίες οι οποίες είναι θεμελιώδεις για την ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη αποχώρηση ξένων ανταποκριτών από την Κίνα και ο χαρακτηρισμός της Λέσχης Ξένων Ανταποκριτών ως «παράνομης οργάνωσης» από τις κινεζικές αρχές είναι η τελευταία από τις πολλές και ολοένα αυξανόμενες υποθέσεις παρενόχλησης και παρεμπόδισης του έργου ξένων δημοσιογράφων και, εντέλει, εκδίωξής τους από την Κίνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας της Κίνας να ελέγχει τις γνώμες που εκφράζονται παγκοσμίως για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και να προσδιορίζει τα είδη της ρητορικής και των συζητήσεων που θα επιτρέπει να εκφράζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, θεωρεί αυτή την προσπάθεια μέρος μιας απειλής ολοκληρωτισμού·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη στρατηγική της ΕΕ για την Κίνα έχει αποκαλύψει τους περιορισμούς της υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων και των παγκόσμιων προκλήσεων που θέτει η Κίνα, και πρέπει να επικαιροποιηθεί·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό έχει καλέσει την Επιτροπή να ξεκινήσει την εξέταση σκοπιμότητας και τη διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων, προκειμένου να ξεκινήσουν επίσημα οι διαπραγματεύσεις με την Ταϊβάν το συντομότερο δυνατό·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη της εκστρατείας της κινεζικής κυβέρνησης για την καταπολέμηση της βίαιης τρομοκρατίας το 2014, η κατάσταση των Ουιγούρων και άλλων κυρίως μουσουλμανικών εθνοτικών μειονοτήτων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ επιδεινώνεται ραγδαία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι κρτούνται σε στρατόπεδα τα οποία ονομάζονται κέντρα «πολιτικής αναμόρφωσης» ή «κατάρτισης», στα οποία οι Ουιγούροι υπόκεινται σε συστηματική καταναγκαστική εργασία, βασανιστήρια, βίαιη εξαφάνιση, μαζική παρακολούθηση, πολιτιστική και θρησκευτική διαγραφή, αναγκαστική στείρωση των γυναικών, σεξουαλική βία, παραβιάσεις των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και διαχωρισμό οικογενειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομική ανάλυση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα εν λόγω αδικήματα συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ακόμη και εικαζόμενη γενοκτονία, εντός του διεθνούς νομικού πλαισίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά εθνικά κοινοβούλια έχουν εγκρίνει θέσεις προς αυτή την κατεύθυνση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα επιτρέπει στην ΕΕ να επιβάλλει στοχευμένα περιοριστικά μέτρα σε συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς, συμπεριλαμβανομένων κρατικών και μη κρατικών φορέων, που ευθύνονται για, εμπλέκονται σε, ή συνδέονται με σοβαρές παραβιάσεις και καταστρατηγήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Μαρτίου 2021, τέσσερα φυσικά πρόσωπα και μία οντότητα στην Κίνα, που ευθύνονται άμεσα για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ, συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο φυσικών προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται στα εν λόγω περιοριστικά μέτρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως απόκριση στα μέτρα αυτά, η Κίνα επέβαλε αντικυρώσεις σε δέκα Ευρωπαίους και τέσσερις ευρωπαϊκές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων πέντε βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δύο θεσμικών οργάνων της ΕΕ, της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε δύο ευρωπαίους επιστήμονες, δύο ομάδες προβληματισμού στη Γερμανία και το Ίδρυμα Συμμαχίας Δημοκρατιών στη Δανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές κυρώσεις στερούνταν νομικής αιτιολόγησης και νομικής βάσης και στόχευαν άμεσα όχι μόνο τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα και οντότητες, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γένει· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις αποτελούν σαφώς μια προσπάθεια να αποτραπεί η ΕΕ από το να συνεχίσει το έργο της και τη δράση της κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα·

1.  απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) και στο Συμβούλιο:

   α) να αναπτύξουν μια πιο δυναμική, ολοκληρωμένη και συνεκτική στρατηγική ΕΕ-Κίνας που θα ενώνει όλα τα κράτη μέλη και θα διαμορφώνει τις σχέσεις με το Πεκίνο προς το συμφέρον της ΕΕ στο σύνολό της, θα έχει στον πυρήνα της την προάσπιση των αξιών μας και θα προωθεί μια πολυμερή τάξη βασισμένη σε κανόνες· υπογραμμίζει ότι η στρατηγική χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη τον πολύπλευρο χαρακτήρα της σχέσης της ΕΕ με την Κίνα· τονίζει ότι η Κίνα αποτελεί εταίρο συνεργασίας και διαπραγματευτικό εταίρο για την ΕΕ, αλλά είναι επίσης οικονομικός ανταγωνιστής και συστημικός αντίπαλος σε διαρκώς περισσότερους τομείς·
   β) να προτείνουν να βασίζεται η εν λόγω στρατηγική σε έξι πυλώνες:
   1) Ανοικτός διάλογος και συνεργασία για τις παγκόσμιες προκλήσεις·
   2) Ενισχυμένη δέσμευση για τις οικουμενικές αξίες, τους διεθνείς κανόνες και τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   3) Ανάλυση και προσδιορισμός των απειλών, των τρωτοτήτων και των προκλήσεων
   4) Οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων με ομονοούντες εταίρους·
   5) Προώθηση της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας, μεταξύ άλλων στις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις·
   6) Προάσπιση και προώθηση των βασικών ευρωπαϊκών συμφερόντων και αξιών με τον μετασχηματισμό της ΕΕ σε ουσιαστικότερο γεωπολιτικό παράγοντα·

Ανοικτός διάλογος και συνεργασία για τις παγκόσμιες προκλήσεις

2.  καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να διασφαλίσει ότι η νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας θα συμπεριλάβει την Κίνα σε έναν προσανατολισμένο σε αρχές και συμφέροντα διάλογο για τις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναπτύσσοντας μια φιλόδοξη, ολιστική και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα στρατηγική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα στο πλαίσιο αυτής της νέας στρατηγικής ΕΕ-Κίνας, για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, για τον πυρηνικό αφοπλισμό, για την προώθηση της μετά COVID-19 οικονομικής ανάκαμψης, για την καταπολέμηση των παγκόσμιων κρίσεων στον τομέα της υγείας, και για τη μεταρρύθμιση συγκεκριμένων πολυμερών οργανισμών· ζητεί ο διάλογος αυτός να καθοδηγείται από τις θεμελιώδεις αρχές και τα συμφέροντα της ΕΕ και να επιδιώκει τους βασικούς στόχους της εξωτερικής δράσης της ΕΕ· τονίζει ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο εταίρων θα είναι χρήσιμη στην αντιμετώπιση των διεθνών προβλημάτων· επαναλαμβάνει ότι η Κίνα παραμένει σημαντικός εταίρος για την ΕΕ·

3.  υποστηρίζει την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας με την Κίνα για την ειρήνη και την ασφάλεια· αναγνωρίζει ότι η συνεργασία με την Κίνα είναι σημαντική προκειμένου το Αφγανιστάν να μην καταστεί νέα βάση τρομοκρατών και η Βόρεια Κορέα να αποθαρρυνθεί από τη συνέχιση του πυρηνικού της προγράμματος· προσυπογράφει την επιδίωξη συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συμβολή στην ανθρωπιστική βοήθεια και την αρωγή σε περίπτωση καταστροφών, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, το διάστημα και την αεροδιαστημική, την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία, ενώ παράλληλα επιμένει απόλυτα στην ελευθερία της έρευνας· τονίζει ότι αυτοί οι διάλογοι και η συνεργασία πρέπει να βασίζονται σε μια κοινή δέσμευση για ανοικτό πνεύμα και συνεργασία με διαφανή, δίκαιο και ισότιμο τρόπο στο πλαίσιο ενός διεθνούς συστήματος βασιζόμενου σε κανόνες, και παράλληλα να διασφαλίζεται ότι τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και αξίες διαφυλάσσονται και να αναπτύσσεται η ικανότητα της Ευρώπης να ανταγωνίζεται την Κίνα όπου αυτό είναι αναγκαίο·

4.  τονίζει ότι ορισμένοι τομείς συνεργασίας, όπως οι ΤΠΕ, το διάστημα και η αεροδιαστημική, μπορούν να έχουν εφαρμογή διπλής χρήσης και να χρησιμοποιηθούν εις βάρος των πολιτών της Κίνας και της Δύσης·

5.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η δέσμευση της Κίνας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλων περιβαλλοντικών ζητημάτων με την ενίσχυση μιας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Κίνας στον συγκεκριμένο τομέα και τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τόσο η ΕΕ όσο και η Κίνα τηρούν τις αντίστοιχες δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εφαρμόσει η ΕΕ μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα· επισημαίνει ότι τα τελευταία τριάντα χρόνια η Κίνα έχει τριπλασιάσει τις ανθρακούχες εκπομπές της και ευθύνεται πλέον για το 27 % των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί συνοχή μεταξύ των παγκόσμιων φιλοδοξιών που έχει ανακοινώσει η Κίνα σε σχέση με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επενδυτικών στρατηγικών της εντός και εκτός χώρας· καλεί την κινεζική κυβέρνηση να μην εξάγει το δυναμικό άνθρακά της σε τρίτες χώρες, ιδίως στο πλαίσιο της BRI·

6.  ζητεί να διεξάγονται σε ετήσια βάση και να αξιολογούνται τακτικά οι διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα με γνώμονα τα αποτελέσματα, και ζητεί μια αξιόπιστη συγκριτική αξιολόγηση της προόδου που σημειώνεται στους διμερείς διαλόγους γενικότερα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ανταλλαγές αυτές αποφέρουν όντως θετικά αποτελέσματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα· ζητεί να συζητούνται υπό καθεστώς διαφάνειας τα αποτελέσματα όσον αφορά τα κριτήρια αναφοράς και την πρόοδο, τη στασιμότητα ή την επιδείνωση· ζητεί να τίθεται το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τακτικά στο ύψιστο πολιτικό επίπεδο, τόσο στις συνόδους κορυφής ΕΕ-Κίνας όσο και σε επίπεδο κρατών μελών· ζητεί, επιπλέον, τη διεξαγωγή σκιώδους διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη συμμετοχή της ΕΕ και διπλωματών των κρατών μελών, της κινεζικής διασποράς, ελεύθερων και ανεξάρτητων ΜΚΟ, πανεπιστημιακών και νομοθετών, με στόχο τη διαμόρφωση καλύτερης κατανόησης του κινεζικού συστήματος και τη χάραξη καλύτερων στρατηγικών για να επηρεαστεί η πρόοδος που σημειώνεται στην Κίνα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα χρειάζεται πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα ζητήματα: ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την ελευθεροτυπία, δικαιώματα των μειονοτήτων, μεταξύ άλλων στις περιφέρειες Σινγιάνγκ, Εσωτερικής Μογγολίας και Θιβέτ και ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές τις περιφέρειες, μεταξύ άλλων για διπλωμάτες και δημοσιογράφους, κατάσταση του Χονγκ Κονγκ, ελευθερία του λόγου, εργασιακά δικαιώματα, δικαίωμα του συνέρχεσθαι, θρησκευτική ελευθερία και ελευθερία πεποιθήσεων, και κατάσταση του κράτους δικαίου στην Κίνα εν γένει· εκφράζει ικανοποίηση για τον ορισμό του νέου ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ και ζητεί να συμμετέχει ο νέος ειδικός απεσταλμένος ενεργά στην παροχή υποστήριξης για τη δεινή θέση όλων των θρησκευτικών ομάδων και οντοτήτων, μεταξύ άλλων των μουσουλμάνων, των χριστιανών και των βουδιστών, οι οποίες αντιμετωπίζουν διώξεις στην ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ· καλεί τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ να αξιοποιούν αυτούς τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα για να θέτουν επιμέρους θέματα· διατηρεί έντονη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη κράτηση του Σουηδού πολίτη και εκδότη Γκούι Μινχάι· ζητεί την παρέμβαση της ΕΕ και των κρατών μελών στο ανώτατο επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις συστημικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και καταδικάζει όλες τις αυθαίρετες συλλήψεις και την καταστολή της ελεύθερης ροής πληροφοριών και της ελευθερίας της έκφρασης·

7.  καλεί την ΕΕ να ξεκινήσει διάλογο με την Κίνα σχετικά με πιθανούς τρόπους για τη βελτίωση, με διαφανή τρόπο, των ικανοτήτων αρχικής απόκρισης σε λοιμώδεις νόσους οι οποίες ενδέχεται να εξελιχθούν σε επιδημίες ή πανδημίες, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αναγνώρισης, χαρτογράφησης κινδύνων και έγκαιρης προειδοποίησης με στόχο τη διασφάλιση καλύτερης παγκόσμιας ετοιμότητας στην αντιμετώπιση πανδημιών· καλεί, περαιτέρω, την Κίνα, να επιτρέψει τη διεξαγωγή ανεξάρτητης και διαφανούς έρευνας σχετικά με την προέλευση και την εξάπλωση του SARS-COV-2·

8.  υποστηρίζει την διεύρυνση των επαφών μεταξύ των λαών και των δύο πλευρών, καθώς και τις αμοιβαίες επισκέψεις στο πλαίσιο ανταλλαγής φοιτητών, αλλά ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρακολουθούν καλύτερα τον αντίκτυπο των παρεμβάσεων της κινεζικής κυβέρνησης στην ακαδημαϊκή ελευθερία·

Ενισχυμένη δέσμευση για τις οικουμενικές αξίες, τους διεθνείς κανόνες και τα ανθρώπινα δικαιώματα

9.  καταδικάζει με τον εντονότερο τρόπο τις αβάσιμες και αυθαίρετες κυρώσεις που επέβαλαν οι κινεζικές αρχές, οι οποίες ισοδυναμούν με προσβολή της ελευθερίας του λόγου, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της αντίληψης των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προσήλωσης σε αυτά σε διεθνές επίπεδο· καλεί τις κινεζικές αρχές να άρουν τις αδικαιολόγητες αυτές κυρώσεις· θεωρεί ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις κινεζικές αρχές διαβρώνουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη και παρεμποδίζουν τη διμερή συνεργασία·

10.  υπογραμμίζει ότι η εξέταση και η διαδικασία κύρωσης της συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Κίνας για τις επενδύσεις (CAI) δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν αρθούν οι κινεζικές κυρώσεις κατά των βουλευτών του ΕΚ και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

11.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2021 σχετικά με τις κινεζικές αντικυρώσεις· καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2021 για τις κινεζικές αντικυρώσεις και με το άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της και να αξιοποιήσει τη συζήτηση για την CAI ως μοχλό για τη βελτίωση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών στην Κίνα· καλεί την Κίνα να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τον τερματισμό άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, όπως η καταναγκαστική εργασία και η συστηματική δίωξη Ουιγούρων και άλλων μουσουλμανικών μειονοτικών ομάδων του Τουρκμενιστάν, των Θιβετιανών, των Χριστιανών και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων και εκκλησιών, και να τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της έναντι του Χονγκ Κονγκ στο πλαίσιο της κοινής σινοβρετανικής δήλωσης και του βασικού νόμου του Χονγκ Κονγκ μέσω της αναστολής των προγραμματισμένων μεταρρυθμίσεων στο εκλογικό σύστημα της πόλης και της απελευθέρωσης των κοινοβουλευτικών και των ακτιβιστών υπέρ της δημοκρατίας· καλεί επίσης την Κίνα να σεβαστεί τον Θεμελιώδη Νόμο του Μακάο, ο οποίος θα ισχύει έως το 2049, και τις διατάξεις της σινο-πορτογαλικής κοινής δήλωσης(14) που αποτρέπουν κάθε παρέμβαση στις εκλογικές διαδικασίες της χώρας και στη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης·

12.  υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο θα λάβει υπόψη την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ, πριν καθορίσει τη θέση του· επαναλαμβάνει τις πολύ σοβαρές ανησυχίες του σχετικά με τις διάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και υπενθυμίζει ότι ο πλήρης σεβασμός των οικουμενικών αξιών είναι απαραίτητος, ανεξάρτητα από τις διαφορές μεταξύ των δύο συστημάτων·

13.  καλεί την Κίνα να συμμορφωθεί με τα διεθνή πρότυπα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον αντίκτυπο που έχει στο κλίμα, το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, τη φτώχεια, την υγεία, τα εργασιακά δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα· παροτρύνει την Κίνα, στο πλαίσιο της προώθησης του βιώσιμου εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης, να αναλάβει συγκεκριμένη δράση για την κύρωση και την εφαρμογή των τεσσάρων εκκρεμών θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι ορισμένες διεθνείς εταιρείες, ιδίως στον τομέα της ένδυσης και της κλωστοϋφαντουργίας, υπέστησαν ευρύ και εκτεταμένο μποϊκοτάζ, όταν εξέφρασαν ανησυχία για τις εκθέσεις σχετικά με την καταναγκαστική εργασία στο Σινγιάνγκ αποφάσισαν να κόψουν τους δεσμούς της αλυσίδας εφοδιασμού με το Σινγιάνγκ, και καταδικάζει απερίφραστα τον πολιτικό καταναγκασμό που ασκεί εναντίον τους η κινεζική κυβέρνηση· επαναλαμβάνει το αίτημά του για ταχεία θέσπιση από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) ενός συμβουλευτικού φορέα που θα καθοδηγεί τις επιχειρήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού σχετικά με την έκθεση τους σε κίνδυνο σε περίπτωση χρήσης αναγκαστικής εργασίας από Ουιγούρους και θα παρέχει στήριξη για τον άμεσο εντοπισμό εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού·

14.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία για την εσωτερική αγορά, καθώς και οποιοδήποτε πλαίσιο δέουσας επιμέλειας ή απαγόρευσης των εισαγωγών προϊόντων καταναγκαστικής εργασίας, χρησιμοποιούνται αποδοτικά και αποτελεσματικά προκειμένου να αποκλειστούν οντότητες που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σινγιάνγκ· καλεί, περαιτέρω, τις ευρωπαϊκές εταιρείες στην Κίνα να διεξαγάγουν, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους, διεξοδική έρευνα σχετικά με τη χρήση καταναγκαστικής συνεργασίας στις αλυσίδες εφοδιασμού τους·

15.  καλεί τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα να κινήσει ανεξάρτητες νομικές έρευνες σχετικά με εικαζόμενες γενοκτονίες, εικαζόμενα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων καταναγκαστικής εργασίας που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες περιοχές της Κίνας, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παράσχουν πολιτική στήριξη και να εξασφαλίσουν διεθνή υποστήριξη για μια τέτοια έρευνα· καλεί τις κινεζικές αρχές να επιτρέψουν την ελεύθερη, ουσιαστική και απρόσκοπτη πρόσβαση στην περιοχή· εκφράζει εξαιρετική ανησυχία για τις αναφορές σχετικά με προγράμματα εργασίας στο Θιβέτ, τα οποία αποκαλούνται επίσης «στρατόπεδα επαγγελματικής κατάρτισης» από τις κινεζικές αρχές· καλεί την Κίνα να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το εθνικό και το διεθνές δίκαιο όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στο Σινγιάνγκ, το Θιβέτ και την Εσωτερική Μογγολία·

16.  καταδικάζει το γεγονός ότι στην Κίνα περιορίζεται σημαντικά η ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και των μέσων ενημέρωσης· εκφράζει την αποδοκιμασία του για την πολιτική δίωξη πολλών δημοσιογράφων που ζουν σήμερα εξόριστοι· καλεί την Κίνα να διασφαλίσει ότι όλοι οι δημοσιογράφοι μπορούν να εκτελούν το έργο τους ελεύθερα, χωρίς παρεμπόδιση και φόβο αντιποίνων· τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης· ζητεί από την ΕΕ να υποστηρίξει την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Κίνα μέσω της σύστασης Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα δημοκρατικά μέσα ενημέρωσης με στόχο την υποστήριξη της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας·

17.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως το προτεινόμενο υποχρεωτικό πλαίσιο δέουσας επιμέλειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να στηρίξει τις προσπάθειες για την έγκριση παρόμοιου μέσου στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών·

18.  καλεί την Επιτροπή να εκφράσει την ανησυχία της σχετικά με τη νέα «διάταξη 15», με την οποία περιορίζονται περαιτέρω οι θρησκευτικές ομάδες και οι ηγέτες τους από τις κινεζικές αρχές·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τη δέσμη μέτρων η οποία συμφωνήθηκε μετά τη θέσπιση της νομοθεσίας περί εθνικής ασφαλείας στο Χονγκ Κονγκ τον Ιούλιο του 2020 και να επανεξετάσουν την πολιτική τους για το άσυλο, τη μετανάστευση, τις θεωρήσεις και τους τίτλους διαμονής για πολίτες του Χονγκ Κονγκ· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ και το Συμβούλιο να αξιολογήσουν και να επικαιροποιήσουν τα συμπεράσματα για το Χονγκ Κονγκ· ζητεί να ληφθούν στοχευμένα μέτρα στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου είναι αναγκαίο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η καταστολή στο Χονγκ Κονγκ· ζητεί επιπλέον να καταργήσει η Κίνα τον νόμο περί εθνικής ασφάλειας που επιβλήθηκε στο Χονγκ Κονγκ τον Ιούνιο του 2020· καλεί τα κράτη μέλη που εξακολουθούν να έχουν συνθήκες έκδοσης με την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ να αναστέλλουν μεμονωμένες απελάσεις όταν η έκδοση ενός ατόμου το θέτει σε κίνδυνο βασανιστηρίων ή σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, όταν το άτομο αυτό θα αντιμετώπιζε κατηγορίες για πολιτικούς λόγους, σε άλλες περιπτώσεις όπου θα στοχοποιούνταν εθνοτικές μειονότητες, εκπρόσωποι της φιλοδημοκρατικής αντιπολίτευσης στο Χονγκ Κονγκ και αντιφρονούντες γενικότερα, και όπου αυτό θα παραβίαζε τις υποχρεώσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

20.  συνιστά στην ηγεσία της ΕΕ και των κρατών μελών να απορρίψουν τις προσκλήσεις στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου σε περίπτωση που η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ δεν βελτιωθεί και δεν πραγματοποιηθεί πριν από τη διοργάνωση σύνοδος κορυφής/διάλογος υψηλού επιπέδου ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα με απτό αποτέλεσμα·

21.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για την κινεζική στήριξη στα πλέον τυραννικά καθεστώτα παγκοσμίως, ιδίως της Συρίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας, αλλά και της Βενεζουέλας και της Κούβας·

Ανάλυση και εντοπισμός των κινδύνων, των τρωτοτήτων και των προκλήσεων

22.  πιστεύει ότι η μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για την Κίνα θα πρέπει να παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία και δεδομένα για την αντιμετώπιση των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών απειλών που προέρχονται από την Κίνα, μεταξύ άλλων μέσω της BRI της, της στρατηγικής διπλής κυκλοφορίας, του 14ου πενταετούς σχεδίου και της στρατηγικής «Made in China 2025», των κινεζικών προτύπων 2035 και των 16+1 πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων του στρατιωτικού εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης ικανοτήτων της, και των επιπτώσεων της στρατηγικής αυτής στην ανοικτή στρατηγική αυτονομία της Ένωσης και στη βασιζόμενη σε κανόνες πολυμερή τάξη· σημειώνει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να διασφαλιστούν πολιτική βούληση και πόροι για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας· ζητεί μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ της στρατηγικής της ΕΕ για τη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας και του Blue Dot Network, ώστε να δοθεί μια βιώσιμη εναλλακτική λύση έναντι της BRI· χαιρετίζει για τη συμφωνία των ηγετών της G7 να αναπτύξουν μια εταιρική σχέση για να ξαναφτιαχτεί καλύτερα ο κόσμος, την πρωτοβουλία Build Back Better World (B3W), ως εναλλακτική λύση στην πρωτοβουλία BRI της Κίνας· καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενστερνιστούν την πρωτοβουλία και να συμβάλουν σε αυτήν·

23.  καλεί την Επιτροπή να αναθέσει τη διενέργεια ελέγχου σε επίπεδο ΕΕ, με ανάλυση ανά κράτος μέλος, της εξάρτησης της ΕΕ από την Κίνα σε ορισμένους στρατηγικά σημαντικούς και κρίσιμους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών φαρμάκων, ει δυνατόν τόσο σε εθνικό όσο και σε υποεθνικό επίπεδο, με βάση την πρόσφατη ολοκληρωμένη ανάλυσή της με τίτλο «Στρατηγικές εξαρτήσεις και ικανότητες» (SWD(2021)0352), η οποία καθορίζει σχέδια για τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με ανεπιθύμητες εξαρτήσεις με παράλληλη διατήρηση των συνολικών σχέσεων με την Κίνα, οι οποίες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αμοιβαίες και να ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ·

24.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναπτύξουν μηχανισμούς για τη συνεκτική αντιμετώπιση αυτών των απειλών, ιδίως με τους εξής τρόπους:

   α) διασφάλιση της ενότητας της ΕΕ σε επίπεδο κρατών μελών, η οποία είναι απαραίτητη για είναι δυνατή η ορθή εφαρμογή της νέας στρατηγικής ΕΕ-Κίνας· έκκληση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να τηρούν τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ·
   β) αξιοποίηση της εργαλειοθήκης της ΕΕ για εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέτρα μετριασμού του κινδύνου με σκοπό την ανάπτυξη παγκόσμιων προτύπων σε συνεργασία με ομονοούντες εταίρους για τη νέα γενιά τεχνολογιών σύμφωνα με τις δημοκρατικές αξίες, όπως τα δίκτυα 5G και 6G, και διασφαλίζοντας ότι οι εταιρείες που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας εξαιρούνται από την ανάπτυξη δικτύων 5G και 6G·
   γ) ενίσχυση των ικανοτήτων της ΕΕ για την ανάληψη ηγετικού ρόλου σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας με ομονοούντες εταίρους·
   δ) διασφάλιση του θεσμικού συντονισμού μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και της ΕΥΕΔ πριν από εκδηλώσεις σχετικές με την BRI, και συνεργασία με τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από όσους συμμετέχουν στην πρωτοβουλία συνάδουν με τις πολιτικές και τα συμφέροντα της ΕΕ και σέβονται τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ· τονίζει ότι οι διαβουλεύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ, για παράδειγμα μέσω μιας κοινής επιτροπής εμπορικής πολιτικής - επιτροπής πολιτικής και ασφάλειας σε επίπεδο Συμβουλίου, πριν από τις εκδηλώσεις που σχετίζονται με την BRI, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη εκφράζονται με μία φωνή· τονίζει ότι η πρωτοβουλία BRI πρέπει να πληροί τα διεθνή πρότυπα· υπογραμμίζει ότι τα έργα της BRI πρέπει να υπόκεινται σε στενή παρακολούθηση, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις αρνητικές πολιτικές συνέπειές τους στην ΕΕ·
   ε) παρακολούθηση των βασικών συμβάσεων υποδομών στα κράτη μέλη και στις υπό ένταξη χώρες, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και η ευθυγράμμισή τους με τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ, όπως ορίζονται στη στρατηγική ΕΕ-Κίνας· προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας από την επιρροή τρίτων χωρών η οποία θα μπορούσε να αποβεί επιζήμια για τα οικονομικά συμφέροντα και τα συμφέροντα ασφάλειας της ΕΕ και των κρατών μελών της·

25.  υπογραμμίζει ότι οι διμερείς και ασυντόνιστες ενέργειες ορισμένων κρατών μελών έναντι της Κίνας, καθώς και η μη ενημέρωση της Επιτροπής κατά την υπογραφή μνημονίων συμφωνίας με τρίτες χώρες, είναι αντιπαραγωγικές και επιζήμιες για την παγκόσμια θέση της ΕΕ και για το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα που έχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ όταν ενεργούν ως Ένωση και όχι ως ανεξάρτητοι κρατικοί παράγοντες· ζητεί από τα κράτη μέλη να μην υπογράφουν τέτοια μνημόνια χωρίς διαβούλευση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή· ζητεί να καθιερωθεί ένας μηχανισμός συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ με στόχο την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων· υπενθυμίζει το άρθρο 24 ΣΕΕ, στο οποίο ορίζεται ότι «τα κράτη μέλη υποστηρίζουν ενεργά και ανεπιφυλάκτως την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ένωσης, με πνεύμα πίστης και αμοιβαίας αλληλεγγύης» και ότι «απέχουν από κάθε δράση αντίθετη προς τα συμφέροντα της Ένωσης ή ικανή να θίξει την αποτελεσματικότητά της ως συνεκτικής δύναμης στις διεθνείς σχέσεις»·

26.  τονίζει ότι η εφαρμογή της στρατηγικής ΕΕ-Κίνας και των εθνικών στρατηγικών και πολιτικών έναντι της Κίνας θα πρέπει να συντονίζεται τακτικά μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών, των διαφόρων Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη και συνεκτική πολιτική που θα αποφεύγει τον κατακερματισμό των επιμέρους τομέων πολιτικής· πιστεύει ότι οι πολιτικές θα πρέπει επίσης να συντονίζονται με περιφερειακούς και τοπικούς φορείς οι οποίοι αναπτύσσουν και διατηρούν δεσμούς με την Κίνα·

27.  εκφράζει ανησυχία για την αυξανόμενη συχνότητα υβριδικών επιθέσεων, κινεζικής βιομηχανικής κατασκοπείας και κυβερνοκλοπής κατά ευρωπαϊκών εταιρειών· τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης των ιδιωτικών και δημόσιων κυβερνοϊκανοτήτων· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας και τη δημιουργία ενός συστήματος με στόχο τον τερματισμό κακόβουλων πράξεων στον κυβερνοχώρο εκ μέρους της Κίνας, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνοεπιθέσεων, της αναγκαστικής μεταφοράς τεχνολογίας, της κυβερνοκατασκοπείας και της κλοπής διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω του κυβερνοχώρου· υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης στενότερης συνεργασίας με τις χώρες του ΝΑΤΟ και της G7 για την καταπολέμηση υβριδικών απειλών, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνοεπιθέσεων, και εκστρατειών παραπληροφόρησης που προέρχονται από την Κίνα, μεταξύ άλλων με παροχή της δυνατότητας στα κράτη μέλη να επιβάλλουν συλλογικά αντίμετρα σε εθελοντική βάση, ακόμη και αν η φύση των επιθέσεων δεν είναι αρκετά σοβαρή ώστε να ενεργοποιεί το άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ ή το άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ·

28.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να συντονίζει δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της ξένης χρηματοδότησης των δημοκρατικών διαδικασιών μας από την Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής της διαφθοράς της ελίτ και της τεχνικής της κλειστής επιλογής ανώτατων δημοσίων υπαλλήλων και πρώην Ευρωπαίων πολιτικών·

29.  εκφράζει την ανησυχία του για τη δυναμική και ενίοτε επιθετική διπλωματική πίεση των κινεζικών αρχών, π.χ. προς τον Πρόεδρο της Τσεχικής Γερουσίας· τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υποκύψουν απέναντι σε πίεση, απειλές ή λογοκρισία από κινεζικά κανάλια· εκφράζει την ανησυχία του για την αδικαιολόγητη πίεση που ασκούν κινέζοι αξιωματούχοι σε ερευνητές και ακαδημαϊκούς που ασχολούνται με θέματα που σχετίζονται με την Κίνα σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων των ινστιτούτων Confucius στην ΕΕ·

Οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων με ομονοούντες εταίρους

30.  καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να συντονίσει τη δράση της Ένωσης με ομονοούντες εταίρους για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη στήριξη των ανθρώπων στην Κίνα, στο Χονγκ Κονγκ και στο Μακάο, και της κινεζικής διασποράς ανά τον κόσμο, καθώς και για την υπεράσπιση της φιλελεύθερης δημοκρατίας στον κόσμο, ιδίως στο Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν, με σκοπό να κληθεί η Κίνα να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, το δικαίωμα σε δημόσιες διαδηλώσεις ως άσκηση ελευθερίας της έκφρασης και ελευθερίας του συνέρχεσθαι, την ελευθερία ναυσιπλοΐας και την ειρηνική επίλυση των διαφορών· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι οι εν λόγω εταιρικές σχέσεις και η πολυμερής συνεργασία με ομοϊδεάτες εταίρους θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία και τα μέτρα που περιγράφονται στη νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας·

31.  εκφράζει έντονη ανησυχία αναφορικά με τις δυναμικές και επεκτατικές πολιτικές της Κίνας στη νότια Σινική θάλασσα, στην ανατολική Σινική θάλασσα και στα στενά της Ταϊβάν, ιδίως με τη συνεχιζόμενη στρατιωτική πρόκληση της Κίνας κατά της Ταϊβάν· υπογραμμίζει ότι το status quo στα στενά της Ταϊβάν και η ελευθερία ναυσιπλοΐας στην περιοχή του Ινδικού-Ειρηνικού Ωκεανού έχουν ζωτική σημασία για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· επαναλαμβάνει την έντονη αντίθεσή του σε οποιεσδήποτε μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση και να υπονομεύσουν το status quo· ενθαρρύνει την εποικοδομητική ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των κρατών των στενών και τονίζει ότι οποιαδήποτε αλλαγή στις σχέσεις μεταξύ των κρατών των στενών δεν πρέπει να είναι αντίθετη προς τη βούληση των πολιτών της Ταϊβάν· συμμερίζεται τις ανησυχίες που εξέφρασαν η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ σχετικά με έναν νέο νόμο στην Κίνα που επιτρέπει στα κινεζικά πλοία ακτοφυλακής να χρησιμοποιούν όπλα κατά ξένων σκαφών που παραβιάζουν αυτό που η Κίνα θεωρεί ότι είναι το έδαφός της· καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά τόσο στη νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας όσο και στη στρατηγική της ΕΕ για τη συνεργασία στην Ινδία-Ειρηνικό, και να αυξήσει τις πολυμερείς διπλωματικές ανταλλαγές προκειμένου να επιτευχθεί η ειρηνική επίλυση των διαφορών και των διαφορών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην ενίσχυση της συνεργασίας με άλλους δημοκρατικούς εταίρους που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Νότια Κορέα, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Ταϊβάν, και καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα και να ενισχύσουν τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με τον ASEAN και την Αφρικανική Ένωση·

33.  θεωρεί ότι είναι πρωταρχικής σημασίας για την ΕΕ να αναπτύξει και να προωθήσει μια φιλόδοξη και δυναμική διατλαντική σχέση με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, με βάση την κοινή ιστορία, τις αξίες και τα συμφέροντά μας, στο πλαίσιο ενός διατλαντικού διαλόγου για την Κίνα, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινοβουλευτικής διάστασης· τονίζει τη σημασία της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ για τη διατήρηση και την επίδειξη της ενωμένης ισχύος των παγκόσμιων φιλελεύθερων δημοκρατιών, μεταξύ άλλων μέσω του έργου μας σε πολυμερείς οργανισμούς· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο νέος διάλογος ΕΕ-ΗΠΑ για την Κίνα θα πρέπει να είναι ένας από τους μηχανισμούς για την προώθηση των κοινών μας συμφερόντων και τη διαχείριση των διαφορών μας, καθώς και για τη μεταρρύθμιση των πολυμερών οργανισμών στο πλαίσιο της βασιζόμενης σε κανόνες τάξης· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει την επιχειρησιακή αυτονομία και την ανθεκτικότητα της Ένωσης έναντι εξωτερικών απειλών·

34.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να συνεχίσει να παρακολουθεί τον μεταβαλλόμενο ρόλο και την αυξανόμενη παγκόσμια επιρροή της Κίνας σε πολυμερείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, στους οποίους η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος χρηματοδότης, και να εξασφαλίσει καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και εταίρων που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις για τον συνδυασμό της ισχύος των παγκόσμιων φιλελεύθερων δημοκρατιών, προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτή την εξέλιξη· επισημαίνει ότι η μεγαλύτερη συνεργασία της κινεζικής κυβέρνησης με διεθνείς και πολυμερείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), η Ιντερπόλ, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας, η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών και ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των φορέων καθορισμού προτύπων, αποσκοπεί στην αναμόρφωση των κανόνων, των προτύπων και των πρακτικών σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να προωθηθούν η μακροπρόθεσμη γεωπολιτική στρατηγική και τα οικονομικά συμφέροντα της Κίνας· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η κινεζική εγχώρια λογοκρισία, η οποία ασκείται τώρα, μεταξύ άλλων, στον ΟΗΕ, αποσκοπεί στην χειραγώγηση των διαδικασιών ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο έλεγχος της κινεζικής συμπεριφοράς, ιδίως στην περίπτωση της κατάστασης των Ουιγούρων Μουσουλμάνων και άλλων τουρανικών μουσουλμανικών μειονοτήτων· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με ομονοούντες εταίρους για την αντιμετώπιση αυτών των εξελίξεων·

35.  τονίζει ότι η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ειρηνευτικών δυνάμεων μεταξύ των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά αρνήθηκε να εγκρίνει τμήματα του κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του πυλώνα της «ευθύνης προστασίας» (R2P)· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ έχει ενσωματώσει την R2P στην εξωτερική της δράση·

36.  ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία της ΕΕ με το ΝΑΤΟ στην αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας σε σχέση με την Κίνα· υποστηρίζει την πρόταση του ΝΑΤΟ για την ανάπτυξη πολιτικής στρατηγικής όσον αφορά την προσέγγιση ενός κόσμου στον οποίο η Κίνα θα καταστεί παγκόσμια υπερδύναμη· ζητεί η στρατηγική αυτή να βασίζεται σε διαφορετικά σενάρια για την ανάπτυξη των σχέσεων με την Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας περαιτέρω επιδείνωσης της ασφάλειας στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, και ζητεί διάλογο και συντονισμό με τις χώρες του τετραμερούς διαλόγου για την ασφάλεια· χαιρετίζει τις προσπάθειες του NATO να παρακολουθεί προσεκτικά τις επιπτώσεις ασφαλείας της αυξημένης φυσικής παρουσίας της Κίνας στην Αρκτική και στην Αφρική· συστήνει να ληφθεί επαρκώς υπόψη η συνεργασία ΕΕ/ΝΑΤΟ όσον αφορά τις προκλήσεις ασφαλείας σε σχέση με την Κίνα, με την εκπόνηση του στρατηγικού προσανατολισμού της ΕΕ και με την επανεξέταση του στρατηγικού δόγματος του ΝΑΤΟ·

37.  χαιρετίζει την πρόθεση του Συμβουλίου να ενισχύσει τη στρατηγική εστίαση, την παρουσία και τη δράση της ΕΕ στον Ινδοειρηνικό, δρομολογώντας μια νέα στρατηγική της ΕΕ για τη συνεργασία στον Ινδοειρηνικό, καθώς και μια νέα στρατηγική για τη συνδεσιμότητα· σημειώνει ότι οποιαδήποτε τέτοια νέα στρατηγική θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη στρατηγική ΕΕ-Κίνας·

38.  θεωρεί σκόπιμο να υποβάλει η Επιτροπή έγκαιρες και ολοκληρωμένες εκθέσεις σχετικά με την Περιφερειακή Συνολική Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (RCEP), τη μεγαλύτερη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο, προκειμένου να αξιολογήσει τις επιτόπιες εξελίξεις· ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις συνέπειες που έχουν για τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ θέματα όπως η θέσπιση προτύπων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, καθώς και οι διατάξεις σχετικά με τους κανόνες καταγωγής· σημειώνει ότι, μολονότι η ΕΕ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στην RCEP, η συμφωνία θα έχει επιπτώσεις για την ΕΕ· επισημαίνει την απουσία διατάξεων στην RCEP σχετικά με το εμπόριο και τη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων και των κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων·

39.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο της περιφερειακής δυναμικής, τη σημασία των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ταϊβάν, μεταξύ άλλων σε θέματα που αφορούν την πολυμερή προσέγγιση και τον ΠΟΕ, την τεχνολογία και τη δημόσια υγεία, καθώς και την ουσιαστική συνεργασία σε κρίσιμες προμήθειες, όπως οι ημιαγωγοί· σημειώνει ότι η Ταϊβάν είναι πλήρες μέλος του ΠΟΕ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προχωρήσουν προς μια διμερή επενδυτική συμφωνία με την Ταϊβάν και να ξεκινήσουν επειγόντως την εκτίμηση επιπτώσεων, τη δημόσια διαβούλευση και τη διερευνητική διαδικασία με τις αρχές της Ταϊβάν·

40.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις και δράσεις ώστε να διευκολύνει την πλήρη συμμετοχή της Ταϊβάν ως παρατηρητή στις συνεδριάσεις, στον μηχανισμό και τις δραστηριότητες του ΠΟΥ, του ΔΟΠΑ και της UNFCCC·

Προώθηση της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας, μεταξύ άλλων στις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις

41.  υπογραμμίζει ότι η αιρεσιμότητα στις επενδύσεις και το εμπόριο δεν αρκεί από μόνη της για την κάμψη της κινεζικής δυναμικής στάσης· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει τη στρατηγική αυτονομία αντιμετωπίζοντας άλλες διαστάσεις της σχέσης ΕΕ-Κίνας, ιδίως την ψηφιακή και τεχνολογική κυριαρχία· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην καινοτομία και την έρευνα και να αναπτυχθεί μια ανταγωνιστική και κυρίαρχη βιομηχανική στρατηγική σε τομείς όπως, μεταξύ άλλων, η παραγωγή μικροκυκλωμάτων και ημιαγωγών, η εξόρυξη σπάνιων γαιών, το υπολογιστικό νέφος και η τεχνολογία τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση της ΕΕ από την Κίνα, πάντα με σκοπό τη διασφάλιση καλύτερου συντονισμού των εν λόγω πολιτικών με εκείνες άλλων φιλελεύθερων δημοκρατιών που συμμερίζονται παρόμοιες απόψεις, διερευνώντας παράλληλα τη δυνατότητα συγκέντρωσης πόρων και δημιουργίας νέων συνεργειών·

42.  σημειώνει ότι το 2020, στο πλαίσιο της νόσου COVID-19, η Κίνα κατατάχθηκε για πρώτη φορά ως ο μεγαλύτερος εταίρος της ΕΕ για το εμπόριο αγαθών, με το εμπορικό ισοζύγιο να επιδεινώνεται περαιτέρω εις βάρος της ΕΕ· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι ο κορυφαίος εταίρος της ΕΕ στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών μαζί· πιστεύει ότι η οικονομική άνοδος και η προβλεπόμενη ανάπτυξη της Κίνας θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις κατά την επόμενη δεκαετία· επισημαίνει ότι, για διαφορετικούς λόγους, τα επίπεδα των αμοιβαίων επενδύσεων παραμένουν κάτω από τις δυνατότητές τους και αναγνωρίζει τις οικονομικές ευκαιρίες που χαρακτηρίζουν την ευρύτερη περιοχή· θεωρεί ότι ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Κίνας και της ΕΕ θα απαιτήσει ένα πλαίσιο βασισμένο σε κανόνες και αξίες, το οποίο πρέπει να θεμελιώνεται σε διεθνή πρότυπα· τονίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων με την ΕΕ και παροτρύνει την Κίνα να συμμορφωθεί με τις διεθνείς της υποχρεώσεις και να δεσμευτεί για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

43.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ, στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και στην εποπτεία, τον έλεγχο, την κύρωση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών· επισημαίνει την ανάγκη να ζητείται η γνώμη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου εγκαίρως και με ορθό τρόπο και προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διατηρούν τακτικό διάλογο και να υποβάλλουν συστηματικά εκθέσεις σχετικά με τις εξελίξεις στο διμερές θεματολόγιο για το εμπόριο και τις επενδύσεις ΕΕ-Κίνας·

44.  υπογραμμίζει τη σημασία της στρατηγικής εμπορικής και επενδυτικής σχέσης της ΕΕ με την Κίνα και καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αντιμετωπίζουν την Κίνα με ενιαία φωνή και με συντονισμένο τρόπο· θεωρεί ότι οι επενδυτικές πρωτοβουλίες τύπου 16+1 δεν θα πρέπει να υπονομεύουν την ενότητα της ΕΕ, ούτε να είναι αντιπαραγωγικές ως προς στις προσπάθειες να εκφράζεται με ενιαίο τρόπο·

45.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις οικονομικές εξαρτήσεις της ΕΕ σε στρατηγικούς τομείς, όπως οι κρίσιμες πρώτες ύλες, ορισμένες από τις οποίες βρίσκονται αποκλειστικά στην Κίνα, και τονίζει την επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών αλυσίδων εφοδιασμού· ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για τη διαφοροποίηση και την εδραίωση της πρόσβασης της ΕΕ στους βασικούς στρατηγικούς πόρους που απαιτούνται για την ενίσχυση των δίδυμων μοχλών ανάπτυξης της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στα 30 στοιχεία που περιλαμβάνονται στον τέταρτο επικαιροποιημένο κατάλογο κρίσιμων πρώτων υλών της ΕΕ για το 2020· υπενθυμίζει τον γενικό στόχο της ΕΕ να οικοδομήσει την ανοικτή στρατηγική αυτονομία της στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής· επαναλαμβάνει την αυξανόμενη σημασία της σχέσης μεταξύ εμπορίου και ασφάλειας στην διεθνή εμπορική πολιτική της ΕΕ·

46.  ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια, συνοχή και συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα που σχετίζονται με διμερή επενδυτικά έργα και συμφωνίες, ιδίως όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) σε στρατηγικούς πόρους και υποδομές ζωτικής σημασίας· εφιστά την προσοχή στους δεσμούς μεταξύ των οικονομικών εξαρτήσεων και των εξωτερικών πολιτικών μοχλεύσεων σε επίπεδο κρατών μελών· υπενθυμίζει τη σημασία της ενίσχυσης του κανονισμού της ΕΕ για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στο μέλλον, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα εμποδιστούν τυχόν επενδύσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη της ΕΕ, ιδίως από επιχειρήσεις που υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν επειγόντως εθνικό μηχανισμό ελέγχου, εάν δεν διαθέτουν ακόμη, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής από τον Μάρτιο 2020·

47.  είναι πεπεισμένο ότι η διμερής εμπορική και επενδυτική σχέση ΕΕ-Κίνας έχει στρατηγική σημασία και θα πρέπει να βασίζεται σε κανόνες, με επίκεντρο το πολυμερές εμπορικό σύστημα και την αρχή της αμοιβαιότητας· επαναλαμβάνει ότι, ενώ υπάρχουν τάσεις οικονομικού διαχωρισμού, είναι απαραίτητη μια πιο αποφασιστική επιβολή και τήρηση των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της συνολικής εμπορικής και επενδυτικής σχέσης· καλεί την Κίνα να διαδραματίσει πιο ενεργό και υπεύθυνο ρόλο στον ΠΟΕ και σε άλλες πολυμερείς πρωτοβουλίες, αντιστοιχίζοντας την οικονομική της ισχύ με το επίπεδο ανάπτυξής της, και να τηρήσει πλήρως όλες τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του ΠΟΕ και τις διεθνείς της υποχρεώσεις· καλεί την Επιτροπή και τις κινεζικές αρχές να συνεργαστούν στενά για τη μεταρρύθμιση του εγχειριδίου κανόνων του ΠΟΕ με σκοπό την προώθηση μιας περισσότερο βιώσιμης ανάπτυξης, την προώθηση της πράσινης μετάβασης και της ψηφιακής επανάστασης και την παροχή σταθερότητας και ασφάλειας δικαίου στη διεθνή εμπορική σκηνή·

48.  εκφράζει την ανησυχία του για την ολοένα και πιο άνιση διμερή οικονομική και εμπορική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας· τονίζει ότι η επανεξισορρόπηση και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού είναι ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα της ΕΕ· πιστεύει ότι η Κίνα και η ΕΕ πρέπει να δημιουργήσουν ίσους όρους ανταγωνισμού και να σφυρηλατήσουν μια γόνιμη σχέση παρά τις διαφορές μεταξύ των αντίστοιχων οικονομικών συστημάτων τους· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, το συνεχιζόμενο έργο της ΕΕ για την ενίσχυση της εμπορικής εργαλειοθήκης της, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη να διατηρηθεί ανοικτός διάλογος σχετικά με κοινές προκλήσεις, όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να ολοκληρώσει η ΕΕ το φάσμα των αυτόνομων μέτρων της, συμπεριλαμβανομένων ενός αυστηρότερου κανονισμού της ΕΕ για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων, της νομοθεσίας για τις ξένες επιδοτήσεις που στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά, της ταχείας έγκρισης ενός ισχυρού και αποτελεσματικού μέσου για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις, μέτρων για την εξαγωγή τεχνολογίας διπλής χρήσης, ενός αποτελεσματικού μέσου κατά του εξαναγκασμού, μιας δέσμης νομοθεσίας για τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση και της νομοθεσίας για την αλυσίδα εφοδιασμού με υποχρεωτικές απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας, η οποία θα πρέπει επίσης να προβλέπει την απαγόρευση εισαγωγών αγαθών καταναγκαστικής εργασίας· πιστεύει ότι θα πρέπει να θεωρηθούν αναγκαία πρόσθετα στοχοθετημένα μέτρα στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

49.  επαναλαμβάνει τη βαθιά ανησυχία του για τα πολυάριθμα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατά την πρόσβαση και τη δραστηριοποίησή τους στην κινεζική αγορά· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η «στρατηγική παράλληλης κυκλοφορίας» της Κίνας που αναφέρεται στο 14ο πενταετές πρόγραμμά της θα επιδεινώσει περαιτέρω το επιχειρηματικό περιβάλλον για τις εταιρείες της ΕΕ· επισημαίνει, για άλλη μια φορά, την ιδιαίτερη ανησυχία του για τις πρακτικές στρέβλωσης της αγοράς, όπως, μεταξύ άλλων, οι βιομηχανικές επιδοτήσεις, η ευνοϊκή μεταχείριση των κινεζικών επιχειρήσεων κρατικής ιδιοκτησίας, η κλοπή διανοητικής ιδιοκτησίας, η αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας και η τοπικοποίηση δεδομένων, η πλεονάζουσα βιομηχανική ικανότητα σε τομείς όπως ο χάλυβας και το συναφές ντάμπινγκ εξαγωγών, άλλες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και η συνολικά αυξανόμενη πολιτική παρέμβαση στο επιχειρηματικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους με ομονοούντες εταίρους στον ΠΟΕ για την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για την αντιμετώπιση αυτών των αθέμιτων κινεζικών εμπορικών πρακτικών· χαιρετίζει τον διάλογο ΕΕ-ΗΠΑ για την Κίνα ως μέσο συνεργασίας σε θέματα όπως η αμοιβαιότητα, η πολυμερής προσέγγιση, οι πρακτικές στρέβλωσης της αγοράς και η οικονομία και άλλα διαρθρωτικά ζητήματα στα οποία ο συντονισμός ΕΕ-ΗΠΑ μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία· είναι πεπεισμένο για τη ζωτική σημασία της κατάλληλης ενημέρωσης σχετικά με τις νομοθετικές και κανονιστικές εξελίξεις στην κινεζική αγορά, δεδομένης της αδιαφανούς και κατευθυνόμενης από το κράτος φύσης της· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των συχνών και ειλικρινών συζητήσεων με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, το Εμπορικό Επιμελητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα και όλους τους επιτόπιους εταίρους μας·

50.  θεωρεί σκόπιμο να συζητηθούν συγκεκριμένα οι αρνητικές επιπτώσεις του εμπορίου και τα πιθανά διορθωτικά μέτρα για τις στρεβλώσεις που προκαλούνται από την παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα χάλυβα και αλουμινίου, παράλληλα με τη σημασία της αντιμετώπισης των βιομηχανικών επιδοτήσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ· καλεί την Κίνα να συμμετάσχει εκ νέου στις εργασίες του παγκόσμιου φόρουμ για την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα χάλυβα, προκειμένου να εξαλειφθεί η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και να αποκατασταθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού· σημειώνει ότι, παρά τα σχέδια της Κίνας να κλείσει παρωχημένες εγκαταστάσεις παραγωγής και να εκσυγχρονίσει την παραγωγή της, η ετήσια παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα έχει σημειώσει ρεκόρ για τέσσερα συναπτά έτη· ενθαρρύνει τις κινεζικές αρχές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για μείωση της παραγωγής ακατέργαστου χάλυβα·

51.  υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τους δεσμούς ανάμεσα στο εμπόριο, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα πρότυπα· πιστεύει ότι η τυποποίηση και τα κανονιστικά στοιχεία του αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού είναι ουσιαστικής σημασίας για την εμπορική πολιτική της ΕΕ και θα πρέπει να αποτελέσουν έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής βιομηχανικής πολιτικής της· υπενθυμίζει ότι η τυποποίηση αναφέρεται ως τομέας κινδύνου στον οποίο η Κίνα ενδέχεται να αποκλίνει και να αποσυνδεθεί· επισημαίνει ότι η παραποίηση/απομίμηση αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα στις προσπάθειες της ΕΕ όσον αφορά τις εμπορικές πτυχές της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Κίνα παραμένει στην πηγή ενός κυρίαρχου μεριδίου παραποιημένων και πειρατικών εμπορευμάτων που φθάνουν στην ΕΕ τόσο ως προς την αξία όσο και ως προς τον όγκο· υπογραμμίζει ότι η συμφωνία ΕΕ-Κίνας για τις γεωγραφικές ενδείξεις αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και παροτρύνει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας· εκφράζει ανησυχία για την πρακτική που συναντάται όλο και συχνότερα στα κινεζικά δικαστήρια, τα οποία διεκδικούν παγκόσμια δικαιοδοσία σε ζητήματα θεμιτών, εύλογων, αμερόληπτων όρων αδειοδότησης για τα πρότυπα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, και εμποδίζουν τις εταιρείες να προσβάλλουν τις αποφάσεις τους· υπογραμμίζει ότι αυτή η πρακτική τελικά επιτρέπει στις κινεζικές εταιρείες να μην καταβάλλουν τη σωστή τιμή για τη χρήση προτύπων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και συνιστά κίνδυνο για την ευρωπαϊκή έρευνα· ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει συνομιλίες με τις κινεζικές αρχές για αυτό το ζήτημα· ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις παραβάσεις στους τομείς της ψηφιοποίησης και των επικοινωνιών στο πλαίσιο όλων των σχετικών φορέων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών του ΟΗΕ, από κοινού με τους ομονοούντες εταίρους της ΕΕ, ιδίως τις ΗΠΑ· ζητεί περισσότερες συζητήσεις πολιτικής σχετικά με τις επιπτώσεις των κινεζικών πρωτοβουλιών, όπως η «Made in China 2025» ή, όλο και περισσότερο, τα «Κινεζικά πρότυπα 2035»· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανησυχία του για τον αυξανόμενο ψηφιακό αυταρχισμό της Κίνας και τις προσπάθειές της να προωθήσει το μοντέλο ψηφιακής διακυβέρνησής της σε ολόκληρο τον κόσμο· τονίζει την ανάγκη να συναφθεί συμφωνία ηλεκτρονικού εμπορίου με τον ΠΟΕ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας κοινής δήλωσης, για την προώθηση ενός βασικού επιπέδου όσον αφορά τον ανοικτό χαρακτήρα και ίσων όρων ανταγωνισμού με την Κίνα·

52.  ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ που αναπτύσσουν εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις με την Κίνα και χαιρετίζει τη στήριξη της Επιτροπής για πρωτοβουλίες φιλικές προς τις ΜΜΕ, όπως η πύλη Access2Markets, το εργαλείο αυτοαξιολόγησης όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής (ROSA), ή το γραφείο υποστήριξης των ΜΜΕ για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) της Κίνας·

53.  λαμβάνει υπόψη την κατ’ αρχήν σύναψη, σε πολιτικό επίπεδο, της CAI ΕΕ-Κίνας, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες της Επιτροπής για αντιμετώπιση των ελλείψεων που συνδέονται με τις ασυμμετρίες πρόσβασης στην αγορά, τους ίσους όρους ανταγωνισμού και τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω δέσμευσης που βασίζεται σε κανόνες· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι οι εμπορικές σχέσεις δεν πραγματοποιούνται σε κενό·

54.  καλεί την Επιτροπή να διαβουλεύεται με το Κοινοβούλιο πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για τη σύναψη και την υπογραφή της συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Κίνας· καλεί την Κίνα να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την κύρωση και την εφαρμογή των θεμελιωδών συμβάσεων αριθ. 29 και 105 της ΔΟΕ σχετικά με την αναγκαστική εργασία· επισημαίνει ότι η Κίνα έχει επίσης δεσμευτεί να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις επικυρωμένες συμβάσεις της ΔΟΕ και να εργαστεί για την κύρωση άλλων «επικαιροποιημένων» θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ·

55.  επισημαίνει ότι 26 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν παλαιού τύπου διμερείς επενδυτικές συμφωνίες με την Κίνα·

56.  υπενθυμίζει ωστόσο ότι η συνολική συμφωνία ΕΕ-Κίνας από μόνη της δεν θα επιλύσει όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν τις οικονομικές και πολιτικές μας σχέσεις και πρέπει επομένως να εξεταστεί στο πλαίσιο μιας ενισχυμένης και πιο δυναμικής εργαλειοθήκης μονομερών μέτρων της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάσει διεξοδικά τη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

57.  τονίζει ότι η ορθή εφαρμογή και η ουσιαστική επιβολή αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη χρησιμότητα και την επιτυχία της συμφωνίας όσον αφορά την αποκατάσταση διαρθρωτικών ασυμμετριών στην εμπορική και επενδυτική σχέση· υπογραμμίζει τον ρόλο και τη σημασία των διαρθρωμένων και συχνών ανταλλαγών με το γραφείο του επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συναλλαγών (CTEO), που διόρισε η Επιτροπή, στις προσπάθειες αξιολόγησης της μελλοντικής εφαρμογής της συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Κίνας υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί· υπενθυμίζει και ενισχύει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της κοινοβουλευτικής διπλωματίας για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας κατανόησης, της διαφανούς επικοινωνίας και του ειλικρινούς διαλόγου·

58.  χαιρετίζει την έναρξη ισχύος της συμφωνίας ΕΕ-Κίνας για τις γεωγραφικές ενδείξεις και επαναλαμβάνει τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής της στις αγορές αμφοτέρων των μερών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναμενόμενη επέκταση της ισχύουσας συμφωνίας για την προσθήκη 350 επιπλέον ονομασιών γεωγραφικών ενδείξεων και από τις δύο πλευρές· υπογραμμίζει ότι αυτή η περιορισμένη συμφωνία για τις γεωγραφικές ενδείξεις θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπο και βάση για μελλοντικές συμφωνίες γεωγραφικών ενδείξεων· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που θα διαδραματίσει ο επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών στην παρακολούθηση και τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τη συμφωνία· καλεί τον επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών να αντιδράσει αμέσως σε περίπτωση μη ορθής εφαρμογής της συμφωνίας·

59.  υπογραμμίζει ότι η Κίνα συνεχίζει να έχει μακρύ δρόμο μπροστά της μέχρι να καταστεί ελεύθερη οικονομία της αγοράς, δεδομένου του ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου κρατικής επιρροής στην οικονομία της, όσον αφορά τις αποφάσεις των επιχειρήσεων σε σχέση με τις τιμές, το κόστος, την παραγωγή και τις εισροές· ενθαρρύνει, εν προκειμένω, την Κίνα να λάβει περισσότερο ανοιχτά μέτρα σε σχέση με τις οικείες επιχειρήσεις και τις ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα·

60.  ζητεί αυξημένη χρηματοδότηση για έργα ανάπτυξης δικτύων 5G και για έρευνα στους τομείς της τεχνολογίας 6G, της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και των μαζικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστούν η μελλοντική ασφάλεια των δικτύων και η αυξημένη ψηφιακή κυριαρχία, που θα είναι ζωτικής σημασίας για την ψηφιοποίηση και την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για τη γεφύρωση του τεχνολογικού χάσματος με την Κίνα καθώς και την εξάλειψη των κινδύνων στους οποίους ενδέχεται να εκτεθούν τα μέλη του ΝΑΤΟ και οι εταίροι τους με την ένταξη της τεχνολογίας 5G της Κίνας στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, καθώς η εν λόγω δράση θα μπορούσε να διαβρώσει το μέλλον της δημοκρατικής διακυβέρνησης· ζητεί περαιτέρω μια συντονισμένη στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια και αύξηση των ικανοτήτων των κρατών μελών στον τομέα αυτό, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να ενισχυθεί η προστασία από απειλές κατά των υποδομών ζωτικής σημασίας της ΕΕ που προέρχονται από τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας·

61.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αναληφθεί δράση για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και την ανάπτυξη πλαισίου δεοντολογίας και αστικής ευθύνης για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και τις συναφείς τεχνολογίες, το οποίο θα ενισχύει την καινοτομία με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη μέριμνα για την προστασία της ιδιωτικότητας, σε συνεργασία με βασικούς στρατηγικούς εταίρους που συμμερίζονται τις φιλελεύθερες και δημοκρατικές αξίες της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι τα συστήματα κοινωνικής βαθμολόγησης δεν συνάδουν με τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ· τονίζει ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ να προασπίζεται τα ατομικά δικαιώματα· τονίζει, κατά συνέπεια, ότι τέτοιου είδους λόγω πολιτικές και εργαλεία παρακολούθησης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται στην ΕΕ· υπογραμμίζει επομένως ότι η ΕΕ πρέπει να εργαστεί για να περιορίσει και να αντιμετωπίσει τη διακρατική έκταση της ψηφιακής καταστολής·

Προάσπιση και προώθηση των βασικών ευρωπαϊκών συμφερόντων και αξιών με τη μετατροπή της ΕΕ σε αποτελεσματικότερο γεωπολιτικό παράγοντα

62.  πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται για να καταστεί αποτελεσματικότερος γεωπολιτικός παράγοντας, εξασφαλίζοντας μια πιο ενωμένη γεωπολιτική προσέγγιση των κρατών μελών της και προωθώντας τη στρατηγική αυτονομία και τις ικανότητές της, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ και άλλους ομονοούντες εταίρους·

63.  επισημαίνει ότι η επιτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας καθορίζει την ικανότητα της ΕΕ να αναλάβει τον ρόλο του παγκόσμιου παράγοντα· προειδοποιεί για τον αυξανόμενο ρόλο της Κίνας στην άμεση γειτονία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των υποψήφιων χωρών· ζητεί μια στρατηγική προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινεζικών δράσεων μέσω επενδύσεων, δανείων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε γειτονικές χώρες, ιδίως στα Δυτικά Βαλκάνια· ζητεί, ειδικότερα, την ενεργό συμμετοχή της ΕΕ στην παροχή στις χώρες αυτές μιας βιώσιμης εναλλακτικής λύσης αντί των κινεζικών επενδύσεων·

64.  επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθούν τα μέσα άμυνας της ΕΕ, να αυξηθεί η ικανότητά της να προστατεύει τα συμφέροντά της στο εξωτερικό, να διαδραματίσει έναν περισσότερο ενεργό, συνεκτικό και στρατηγικό ρόλο στην άμεση γειτονία της και να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη είναι ενωμένα στη γεωπολιτική προσέγγισή τους·

65.  πιστεύει ότι η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να παρέχει ένα φόρουμ συζήτησης σχετικά με την εξωτερική δράση της ΕΕ, όπως για θέματα που αφορούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να εξετάζει τρόπους επίτευξης ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συζητηθούν ζητήματα που συνδέονται με τη βελτίωση και την ενίσχυση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ, για παράδειγμα με την ανάθεση ισχυρότερης εντολής στον ΑΠ/ΥΕ να ενεργεί εξ ονόματος της ΕΕ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την καθιέρωση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία σε ορισμένους τομείς των εξωτερικών υποθέσεων· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας μεταξύ των κρατών μελών, με στόχο την ενίσχυση των ευρωπαϊκών στρατηγικών αμυντικών ικανοτήτων, καθώς και τη δημιουργία μιας πλήρως ανεπτυγμένης Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης η οποία θα περιλαμβάνει ευρωπαϊκές στρατιωτικές ικανότητες·

66.  επισημαίνει την ανάγκη να εξοπλιστεί η ΕΥΕΔ με εντολή και τους απαραίτητους πόρους για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των κινεζικών επιχειρήσεων παραπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ειδικής ομάδας δράσης StratCom για την Άπω Ανατολή με αντικείμενο την παραπληροφόρηση που προέρχεται από την Κίνα· καλεί την Κίνα να αποφύγει τη συγκαλυμμένη χειραγώγηση του δημόσιου διαλόγου στην ΕΕ· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει ένα ρυθμιστικό σύστημα σε ολόκληρη την ΕΕ για να αποτρέψει τις εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες είτε χρηματοδοτούνται είτε ελέγχονται από κυβερνήσεις τρίτων χωρών, από την απόκτηση ευρωπαϊκών εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να διατηρηθεί στην ΕΕ η ανεξάρτητη και ελεύθερη ενημέρωση από τα μέσα· προτείνει τη διαφοροποίηση των κινεζόφωνων μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη, με την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης και διεθνών εταίρων όπως η Ταϊβάν· τονίζει ότι είναι επείγον να τονωθεί σημαντικά η ικανότητα εμπειρογνωσίας της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής σχετικά με την Κίνα·

67.  επισημαίνει τη σημασία των ανεξάρτητων μελετών και έρευνας για την Κίνα στα πανεπιστήμια, τις δεξαμενές σκέψης, τα ερευνητικά ιδρύματα και τα σχολεία σε ολόκληρη την ΕΕ, χωρίς κινεζική χρηματοδοτική στήριξη ή επιρροή, διασφαλίζοντας την ακαδημαϊκή ακεραιότητα και την ελευθερία λόγου· καλεί, για τούτο, την ΕΕ να αναπτύξει ένα πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση έρευνας και γλωσσικής κατάρτισης σχετικά με την Κίνα στην ΕΕ·

68.  επισημαίνει την ανάγκη να θεσπιστούν, ανεξάρτητα από την επιρροή του ΚΚΚ, προγράμματα για τη μελέτη του κινεζικού πολιτισμού, της γλώσσας και της πολιτικής, για παράδειγμα μέσω στενότερων επαφών με την πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία της Ταϊβάν·

69.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη και να συμπεριλάβει στη στρατηγική της το ταχέως αυξανόμενο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή της Κίνας στην Αρκτική· ζητεί να υπάρχει ετοιμότητα για τη διασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στη βόρεια θαλάσσια οδό της Αρκτικής· λαμβάνει υπόψη τις επενδύσεις της Κίνας στην έρευνα και τις στρατηγικές υποδομές στην Αρκτική και επισημαίνει ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να χάσει έδαφος σε αυτή τη σημαντική περιοχή·

o
o   o

70.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στην κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

(1) ΕΕ L 410 I της 7.12.2020, σ. 1.
(2) ΕΕ L 410 I της 7.12.2020, σ. 13.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0375.
(4) ΕΕ C 158 της 30.4.2021, σ. 2.
(5) ΕΕ C 11 της 13.1.2020, σ. 25.
(6) ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 103.
(7) ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 108.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0174.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0027.
(10) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 156.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0337.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0255.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0016.
(14) Κοινή Δήλωση της Κίνας και της Πορτογαλίας της 13ης Απριλίου 1987 σχετικά με το ζήτημα του Μακάο.


Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
PDF 270kWORD 93k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, που αφορά την κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας (2021/2042(INI))
P9_TA(2021)0383A9-0259/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία και συγκεκριμένα εκείνα της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας(1), της 11ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική στρατιωτική κατάσταση στη λεκάνη του Ευξείνου Πόντου μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία(2), της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τους ουκρανούς κρατουμένους στη Ρωσία και την κατάσταση στην Κριμαία(3), της 14ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα έτη μετά τη ρωσική εισβολή(4), της 23ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους(5), της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας(6), της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης(7), της 19ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τον ρωσικό νόμο περί «ξένων πρακτόρων»(8), της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 με τίτλο «Η κατάσταση στη Ρωσία: η δηλητηρίαση του Alexei Navalny»(9), της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη σύλληψη του Alexei Navalny(10), της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά με τη Ρωσία, την υπόθεση του Alexei Navalny, τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα της Ουκρανίας και τις ρωσικές επιθέσεις στην Τσεχική Δημοκρατία(11), και της 10ης Ιουνίου 2021 σχετικά με τον χαρακτηρισμό γερμανικών ΜΚΟ ως «ανεπιθύμητων οργανώσεων» από τη Ρωσία και την κράτηση του Andrei Pivovarov(12),

–  έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη την ιδιότητα μέλους της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), καθώς και τις συνακόλουθες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της,

–  έχοντας υπόψη τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ ως απάντηση στην κρίση στην Ουκρανία, τα οποία βρίσκονται σε ισχύ από το 2014,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων για την εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ, που εγκρίθηκε και υπογράφηκε στο Μινσκ στις 12 Φεβρουαρίου 2015 και επικυρώθηκε στο σύνολό της με τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 2202 (2015) της 17ης Φεβρουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ της 14ης Μαρτίου 2016, και συγκεκριμένα τη συμφωνία σχετικά με τις πέντε κατευθυντήριες αρχές της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Ρωσίας, καθώς και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25 Μαΐου 2021 σχετικά με τη Ρωσία, και της 24ης Ιουνίου 2021 για τις εξωτερικές σχέσεις,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 16ης Ιουνίου 2021, με τίτλο «Σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας – Αντίδραση, περιορισμός και συνεργασία» (JOIN(2021)0020),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 10ης Ιουνίου 2020, με τίτλο «Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης για την COVID-19 – Αγώνας για τη σωστή παρουσίαση των γεγονότων» (JOIN(2020)0008),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Διεθνούς Πλατφόρμας της Κριμαίας, της 23ης Αυγούστου 2021,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 118 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0259/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής ηπείρου και είναι ο μεγαλύτερος γείτονας της Ένωσης, και ότι υπάρχουν ισχυρές ιστορικές αλληλεξαρτήσεις καθώς και πολιτιστικοί και ανθρώπινοι δεσμοί μεταξύ της Ρωσίας και των κρατών μελών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις στη Ρωσία, όσον αφορά τις πολιτικές της και τα χαρακτηριστικά των αρχών της, επηρεάζουν άμεσα την ΕΕ και την άμεση γειτονία της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τους φραγμούς που επιβλήθηκαν το 2014, η ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ρωσίας και η Ρωσία τον πέμπτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στη Ρωσία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο κάνει διάκριση μεταξύ του ρωσικού λαού και του καθεστώτος του Προέδρου Putin, το οποίο είναι μια αποτελματωμένη αυταρχική κλεπτοκρατία με επικεφαλής έναν ισόβιο πρόεδρο περιβεβλημένο από έναν κύκλο ολιγαρχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές δράσεις που προτείνονται στην παρούσα σύσταση στοχεύουν, συνεπώς, το καθεστώς του Προέδρου Putin και τις εγκληματικές ενέργειες και αντιδημοκρατικές πολιτικές του, και τονίζοντας παράλληλα την επείγουσα ανάγκη για άνοιγμα προς τους Ρώσους πολίτες προκειμένου να δουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυμη να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κύριο συμφέρον της ΕΕ είναι η διατήρηση της ελευθερίας, της σταθερότητας και της ειρήνης στην ευρωπαϊκή ήπειρο και πέραν αυτής, οι οποίες απειλούνται από τις επιθετικές πολιτικές των ρωσικών αρχών που αποτελούν μία από τις κύριες προκλήσεις για το θεματολόγιο της στρατηγικής και της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία μπορεί να έχει ένα δημοκρατικό μέλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως όλοι οι λαοί, ο ρωσικός λαός ασπάζεται τις οικουμενικές αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να υποβάλει στον ρωσικό λαό συγκεκριμένες προτάσεις για αμοιβαία επωφελή συνεργασία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ έναντι της Ρωσίας πρέπει να συνδυάσει δύο βασικούς στόχους: πρώτον, να μπει τέλος στην εξωτερική επιθετικότητα και την εσωτερική καταπίεση που ασκεί το Κρεμλίνο και, δεύτερον, να υπάρξει συνεργασία με τον λαό της Ρωσίας και να του δοθεί στήριξη για την οικοδόμηση ενός διαφορετικού μέλλοντος για τη Ρωσία, το οποίο θα είναι επωφελές για όλους τους λαούς στην ευρωπαϊκή ήπειρο, συμπεριλαμβανομένου του ρωσικού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσική Ομοσπονδία βασίζονται στις αρχές του διεθνούς δικαίου, στις ιδρυτικές αρχές του ΟΑΣΕ, στη δημοκρατία, στην ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων και στις σχέσεις καλής γειτονίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή ρωσική κυβέρνηση έχει επιδείξει περιφρόνηση για τις αρχές αυτές, παρά τη δέσμευσή της ότι θα τις τηρεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί αθέμιτα τους διεθνείς οργανισμούς, κυρίως τον ΟΗΕ και τον ΟΑΣΕ, για να εμποδίσει την απονομή δικαιοσύνης και την επίλυση των συγκρούσεων στον κόσμο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 η Ρωσία προσχώρησε εκ νέου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά συνεχίζει τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αρνείται να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική πολιτική του Προέδρου Putin είναι σαφώς επιθετική και αναθεωρητική, καθώς θέλει να θεωρείται ο υπερασπιστής των ρωσικών συμφερόντων και προσπαθεί να αποκτήσει τον έλεγχο εδαφών που θεωρεί ότι χάθηκαν μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και όχι μόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι του καθεστώτος του Προέδρου Putin περιλαμβάνουν επίσης: την εδραίωση της εξουσίας του ως μεγάλης δύναμης· την παγίωση της επέμβασης του καθεστώτος στις μετασοβιετικές χώρες και πέραν αυτών· την τοποθέτηση της κυριαρχίας των ισχυρών κρατών υπεράνω των κυριαρχικών δικαιωμάτων των άλλων κρατών· τη χρήση της έννοιας της προστασίας των ατόμων ρωσικής εθνικότητας στο εξωτερικό ως αιτιολογίας για υβριδικό πόλεμο και παραπληροφόρηση· τη χρήση περιοχών παγωμένων συγκρούσεων ως στρατηγικού στοιχείου για την παρέμβαση στις πληγείσες χώρες και την παρεμπόδιση της προσέγγισής τους στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ· τη χρήση ενεργειακών πόρων και παράνομων πρακτικών νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ως εργαλείων για χειραγώγηση και εκβιασμό· την υπονόμευση του μοντέλου της φιλελεύθερης δημοκρατίας και την απεικόνιση της Ρωσίας ως ηθικά ανώτερης και της Δύσης ως ηθικά κατώτερης· την καταστολή της δημοκρατίας, της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και του δικαιώματος των ανθρώπων να εκφράζουν ελεύθερα τη βούλησή τους στη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς του Προέδρου Putin απορρίπτει ειδικότερα την πολυμερή προσέγγιση και τη βασισμένη στο κράτος δικαίου διεθνή τάξη και περιφρονεί το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη του ΟΗΕ, στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975 και στον Χάρτη των Παρισίων του ΟΑΣΕ του 1990, όπως καταδεικνύεται μεταξύ άλλων από τις συνταγματικές τροποποιήσεις του 2020, η διαδικασία έγκρισης των οποίων έχει κριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου («Επιτροπή της Βενετίας») ως «σαφώς ακατάλληλη» και παραβιάζει τόσο το ρωσικό δίκαιο όσο και τις υποχρεώσεις της Ρωσίας στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία δεν έχει εφαρμόσει περισσότερες από χίλιες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημερινό ρωσικό καθεστώς απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη συνεχίζοντας τις συστημικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά του λαού του και την επιθετική συμπεριφορά στην εξωτερική πολιτική του, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων: στρατιωτικών ασκήσεων μεγάλης κλίμακας και συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων· της παράνομης και βίαιης κατοχής και προσάρτησης της Κριμαίας· της παραβίασης της εδαφικής ακεραιότητας και της αποσταθεροποίησης της Ουκρανίας, της Γεωργίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας· της υποστήριξης παγωμένων συγκρούσεων και της μη τήρησης των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός στη Γεωργία και την Ουκρανία· εικαζόμενων τρομοκρατικών ενεργειών στο έδαφος κρατών μελών της ΕΕ όπως η Τσεχία· κυβερνοεπιθέσεων και επιθέσεων σε ευαίσθητες υποδομές σε κράτη μέλη της ΕΕ· παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου· παρεμβάσεων σε εκλογές· και παραβιάσεων των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου των χωρών της Βαλτικής Θάλασσας και του Εύξεινου Πόντου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία της ΕΕ να αντιδράσει κατάλληλα στις διάφορες ρωσικές επιθέσεις από την επίθεση κατά της Γεωργίας το 2008 και έπειτα ώθησε τη Ρωσία να συνεχίσει τις επιθετικές στρατιωτικές και πολιτικές επιχειρήσεις τόσο στη γειτονιά της όσο και πέραν αυτής, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση και την υπονόμευση της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς τάξης και της σταθερότητας στην Ευρώπη και αλλού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρωσική κυβέρνηση συνεχίζει να συγκεντρώνει επιθετικά όπλα και να μεταφέρει στρατιωτικές δυνάμεις πολύ κοντά στα σύνορα της ΕΕ, στον θύλακα του Καλίνινγκραντ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το ισχύον καθεστώς της, η Ρωσία αποτελεί μακροπρόθεσμη απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, σύμφωνα με την πρόσφατη αξιολόγηση της Ομάδας Προβληματισμού του ΝΑΤΟ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει δημιουργήσει νέες στρατιωτικές βάσεις και έχει εκσυγχρονίσει παλιές στρατιωτικές βάσεις στο βόρειο τμήμα της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει προαγάγει τον Βόρειο Στόλο της στο καθεστώς στρατιωτικής περιφέρειας, έχει αναβαθμίσει διάφορους κλάδους των ένοπλων δυνάμεών της και έχει αναβιώσει την έννοια της άμυνας με ανάπτυξη προμαχώνων, με στόχο την προστασία των στρατηγικών ικανοτήτων της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ενισχυμένη Προωθημένη Παρουσία του ΝΑΤΟ στην ανατολική πλευρά έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αποτροπή αποσταθεροποιητικών δραστηριοτήτων εκ μέρους της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων στη δυτική στρατιωτική περιφέρεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρρευση του ελέγχου των εξοπλισμών με τη Ρωσία (π.χ. η απόσυρσή της από τη Συνθήκη για τις πυρηνικές δυνάμεις μέσου βεληνεκούς και τη Συνθήκη Ανοικτών Ουρανών) και η έλλειψη προόδου ως προς τον πυρηνικό αφοπλισμό στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, όπως επίσης η απόρριψη από τη Ρωσία της νέας Συνθήκης για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων προκαλούν μεγάλη ανησυχία για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συνδυάζεται με έναν επικίνδυνο εκσυγχρονισμό των ρωσικών πυρηνικών και συμβατικών οπλοστασίων και των μέσων χρησιμοποίησής τους και με την καθιέρωση αποσταθεροποιητικών τεχνολογιών (υπερηχητικοί πύραυλοι με ικανότητα να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, τορπίλες, κ.λπ.)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδίως τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2021, το καθεστώς του Κρεμλίνου αύξησε σημαντικά τη στρατιωτική παρουσία του στα ανατολικά και τα βόρεια σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρωσία, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων από το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς του Κρεμλίνου ανέστειλε το δικαίωμα διέλευσης πολεμικών πλοίων και εμπορικών σκαφών άλλων χωρών από τμήμα του Εύξεινου Πόντου προς την κατεύθυνση των στενών του Κερτς, κατά παράβαση των δικαιωμάτων πλεύσης που διασφαλίζονται με τη Σύμβαση του OHE για το Δίκαιο της Θάλασσας, της οποίας η Ρωσία αποτελεί συμβαλλόμενο μέλος·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία παρέχει συνεχή πολιτική και οικονομική στήριξη στο παράνομο και επίμεμπτο καθεστώς του Aliaksandr Lukashenka στη Λευκορωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική και οικονομική επένδυση του Προέδρου Putin στην επιβίωση του παράνομου καθεστώτος Lukashenka είναι ο μοναδικός λόγος που ο κ. Lukashenka είναι ακόμα σε θέση να συνεχίζει τις βάρβαρες διώξεις εις βάρος του λαού της Λευκορωσίας, ο οποίος απαιτεί σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ελεύθερες και διαφανείς εκλογές, κράτος δικαίου και δικαιοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στη Λευκορωσία και τη Ρωσία έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και ότι οι διεργασίες στις δύο χώρες αλληλεπηρεάζονται σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις κατά του αυταρχικού καθεστώτος και τα αιτήματα για αλλαγή στη Λευκορωσία εμπνέουν παρόμοια αιτήματα από τον λαό της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Κρεμλίνου εντείνουν τις ενέργειες καταστολής της αντιπολίτευσης πριν από τις επικείμενες εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2021 για τη Δούμα, με το να περιορίζουν και να αποκλείουν τη δυνατότητα συμμετοχής και με το να παρεμποδίζουν ορισμένους πολιτικούς της αντιπολίτευσης από το να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές, και με τον τρόπο αυτό καταστρέφουν τον πολιτικό ανταγωνισμό στερώντας την ευκαιρία για δίκαιες εκλογές, όπως συνέβη με τη δικτατορία στη Λευκορωσία τον Αύγουστο του 2020·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία του Προέδρου Putin συνεχίζει τις προσπάθειές της για την αποσταθεροποίηση υποψήφιων για ένταξη και συνδεδεμένων χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης με στόχο τη δημιουργία εμποδίων ή την ανακοπή της πορείας τους προς την ευρωατλαντική ένταξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρησιμοποιείται πολιτική διαβατηρίων για την αύξηση του αριθμού των Ρώσων συμπατριωτών και τη de facto επέκταση της ρωσικής δικαιοδοσίας σε εδάφη που βρίσκονται υπό την κατοχή της και σε αποσχισθείσες περιοχές, κυρίως την Υπερδνειστερία, τη Νότια Οσετία, την Αμπχαζία, το Ντονμπάς και την Κριμαϊκή Χερσόνησο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι ενέργειες συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές συνταγματικές μεταρρυθμίσεις του 2020 αναθεώρησαν την ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, εξαγνίζοντας τη σοβιετική ιστορία και χαρακτηρίζοντας τη Ρωσία διάδοχο της Σοβιετικής Ένωσης, εισήγαγαν το δικαίωμα διεθνούς παρέμβασης για την υπεράσπιση των Ρώσων συμπατριωτών και κατέστησαν παράνομες τις συζητήσεις σχετικά με την επιστροφή διεκδικούμενων από τη Ρωσία εδαφών σε ξένες χώρες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη θέση και τη συμμετοχή της Ρωσίας στο Αφγανιστάν, καθώς η Ρωσία επιδιώκει να εκμεταλλευθεί την αποχώρηση της Δύσης προς όφελός της και να καλύψει το κενό εξουσίας που προκύπτει·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ που επιτρέπουν τη διπλή υπηκοότητα είναι εκτεθειμένα στην πολιτική διαβατηρίων της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ που υιοθέτησαν τα επονομαζόμενα καθεστώτα «χρυσού διαβατηρίου» επιτρέπουν σε καθεστωτικούς του Κρεμλίνου να απολαμβάνουν ευρωπαϊκή ποιότητα ζωής με χρήματα που έχουν κλαπεί από τον ρωσικό λαό και να διασπείρουν τη διαφθορά στην ΕΕ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία εφαρμόζει μια εχθρική έννοια του «ρωσικού κόσμου» με σκοπό να προετοιμάσει το έδαφος για την παρέμβασή της σε ξένες χώρες προς υπεράσπιση Ρώσων συμπατριωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο «ρωσικός κόσμος» προωθείται από κρατικά μέσα ενημέρωσης όπως τα Russia Today (RT) και Sputnik στις μητρικές γλώσσες των κρατών μελών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 χρησιμοποιείται από τη μηχανή προπαγάνδας του Κρεμλίνου για την ενίσχυση της διαίρεσης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, την απεικόνιση της ΕΕ ως αδύναμης να αντιμετωπίσει την πανδημία, τη διάδοση αμφιβολιών σχετικά με τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, την αποθάρρυνση των πολιτών της ΕΕ να εμβολιαστούν και την αποκατάσταση της εικόνας της Ρωσίας στα μάτια του πληθυσμού της ΕΕ, ιδίως μέσω της προώθησης του εμβολίου Sputnik V·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και ριζοσπαστικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών κινημάτων, λαμβάνουν χρηματοδότηση από τη Ρωσία·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία εξακολουθεί να δραστηριοποιείται σε διάφορα σημεία του κόσμου, μεταξύ άλλων στα Δυτικά Βαλκάνια, στην Κεντρική Ασία, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρειο Αφρική, στην Υποσαχάρια Αφρική, στη Λατινική Αμερική και στην Αρκτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρωσική κυβέρνηση χρησιμοποιεί παραστρατιωτικές μονάδες (την «ομάδα Wagner») για τη στήριξη δικτατορικών καθεστώτων σε ολόκληρο τον κόσμο και την υπονόμευση των προσπαθειών της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας για μετριασμό των συγκρούσεων, οικοδόμηση της ειρήνης και διασφάλιση της σταθερότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία περιλαμβάνει δυνητικά νέα κράτη μέλη της ΕΕ, χαρακτηρίζεται από ισχυρή ρωσική παρουσία, ιδίως στη Σερβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 στο Μαυροβούνιο, η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία ασφαλείας (GRU) έλαβε μέρος σε απόπειρες ανατροπής του κοινοβουλίου της χώρας, δολοφονίας του πρωθυπουργού και εγκατάστασης μιας φιλορωσικής και αντινατοϊκής κυβέρνησης, για να εμποδίσει την προσχώρηση του Μαυροβουνίου στο NATO·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά την ΕΕ, το καθεστώς του Κρεμλίνου φέρεται να εμπλέκεται με τη συμμετοχή Ρώσων πρακτόρων σε ενεργό υπηρεσία σε δύο εκρήξεις σε αποθήκες πυρομαχικών το 2014, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν δύο Τσέχοι πολίτες και προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ίδιοι πράκτορες της GRU ήταν επίσης υπεύθυνοι για την απόπειρα δολοφονίας των Sergei και Yulia Skripal στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2018 με χρήση του στρατιωτικού νευροτοξικού παράγοντα Novichok· λαμβάνοντας υπόψη ότι πράκτορες της GRU κατηγορήθηκαν επίσης για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Emilian Gebrev, ιδιοκτήτη εργοστασίου όπλων, και κατά δύο άλλων ατόμων στη Βουλγαρία το 2015, καθώς και κατά του Zelimkhan Khangoshvili, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Βερολίνο το 2019 από Ρώσους πράκτορες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράνομες ενέργειες του καθεστώτος του Κρεμλίνου στο έδαφος της Τσεχίας, της Βουλγαρίας και πολλών άλλων κρατών μελών, του Ηνωμένου Βασιλείου και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης συνιστούν σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς του Κρεμλίνου δεν συνεργάζεται κατά τις έρευνες αυτών των εγκλημάτων και παρέχει καταφύγιο σε βασικούς υπόπτους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι λυπηρό το γεγονός πως οι ρωσικές αρχές εγκλωβίζουν εσκεμμένα ή ακούσια τη χώρα τους στην εξάρτηση από την Κίνα, η οποία μπορεί μόνο να αποδυναμώσει τη Ρωσική Ομοσπονδία και ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο και, ειδικότερα, να επιτρέψει στις κινεζικές αρχές να διευρύνουν την παρουσία και την επιρροή τους στην Κεντρική Ασία και τη Σιβηρία·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κρεμλίνο συνεχίζει την παραπληροφόρηση, την προπαγάνδα και την υβριδική παρέμβασή του στην εσωτερική πολιτική και στις δημοκρατικές διαδικασίες της ΕΕ, που αποτελούν απειλή για τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ – δηλαδή τον σεβασμό της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – και μπορούν να υπονομεύσουν τις πολιτικές των εθνικών κυβερνήσεων, να διαδώσουν τη δυσφήμιση και να μεταφέρουν μια εχθρική εικόνα της Δύσης, να προαγάγουν το μίσος, τη μισαλλοδοξία και τη σοβιετική νοσταλγία, να ξαναγράψουν την ιστορία των σοβιετικών εγκλημάτων, και τελικά να βαθύνουν το ρήγμα μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης, ιδίως με τις χώρες που ανήκαν παλιότερα στο κομμουνιστικό μπλοκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και των κρατών μελών, καθώς επίσης οντότητες στρατηγικής σημασίας και δημοκρατικές διαδικασίες όπως οι εκλογές, αποτελούν διαρκή στόχο ρωσικών κυβερνοεπιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανώτατη ιεραρχία της ρωσικής ορθόδοξης εκκλησίας υποστηρίζει το καθεστώς του Putin· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικοί νόμοι επιτρέπουν την καταπίεση των θρησκευτικών ομάδων που κρίνονται εξτρεμιστικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα πορίσματα σχετικά με τις στενές και τακτικές επαφές μεταξύ Ρώσων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένων μελών της υπηρεσίας ασφαλείας, και εκπροσώπων ομάδας αποσχιστών Καταλανών στην Ισπανία απαιτούν διεξοδική έρευνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί ένα ακόμη παράδειγμα ρωσικής παρέμβασης στα κράτη μέλη και των συνεχών προσπαθειών της Ρωσίας να εκμεταλλευθεί οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί να προωθήσει την εσωτερική αποσταθεροποίηση στην ΕΕ·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνδυασμός των δυτικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, της μείωσης των εσόδων από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων, μιας μη ανταγωνιστικής οικονομίας, των υψηλών στρατιωτικών δαπανών και εγχώριων κοινωνικών παροχών έχει φέρει τη Ρωσία αντιμέτωπη με οικονομικές δυσχέρειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία κατατάσσεται στην 129η θέση μεταξύ 180 χωρών στον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς του 2020, καθώς η μαζική διαφθορά σε κρατικό επίπεδο επηρεάζει την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών για τον λαό της Ρωσίας, οι οποίες εξακολουθούν να υποχρηματοδοτούνται, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης, η οποία είναι ιδιαίτερη σημαντική κατά τη διάρκεια της πανδημίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 19 εκατομμύρια Ρώσοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρωσική κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις μεταξύ άλλων στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου David Sassoli, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Věra Jourová και έξι άλλους αξιωματούχους κρατών μελών, και ότι οι κυρώσεις αυτές είναι απαράδεκτες και αβάσιμες καθώς στερούνται οποιασδήποτε νομικής αιτιολόγησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε επίσης κατάλογο «μη φίλων χωρών», που περιλαμβάνει την Τσεχία και τις Ηνωμένες Πολιτείες·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι άνω του 60 % των εισαγωγών της ΕΕ από τη Ρωσία το 2019 αφορούσαν ενεργειακά προϊόντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να μειώσει την εξάρτηση της οικονομίας της, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, από τον ρωσικό εφοδιασμό με φυσικό αέριο στις αγορές της ΕΕ, που σήμερα ανέρχεται στο 48 %, και είναι πιθανό να αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EGD) αποτελεί σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση της γεωπολιτικής ασφάλειας της ΕΕ και ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, εάν εφαρμοστεί η EGD, οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου της ΕΕ μετά το 2030 αναμένεται να συρρικνωθούν θεαματικά, με μείωση των εισαγωγών πετρελαίου κατά 78-79 % και των εισαγωγών φυσικού αερίου κατά 58-67 % σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2015·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχει κορυφωθεί και ότι επί του παρόντος δεν αξιοποιείται πλήρως το δυναμικό του υφιστάμενου αγωγού Nord Stream· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμφιλεγόμενη απόφαση ορισμένων κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή του αγωγού Nord Stream 2 δεν συνάδει με τις αξίες της αλληλεγγύης και της εμπιστοσύνης στην Ενεργειακή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αγωγός Nord Stream 2 είναι ασύμβατος με τους στόχους της EGD για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 και μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2050·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να ζητήσει από τη Ρωσία να εγγυηθεί την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στα επονομαζόμενα «αρχεία τρόπαιο», τα οποία μεταφέρθηκαν στη Μόσχα το 1944 και το 1945 από εδάφη κατεχόμενα από τη Σοβιετική Ένωση, καθώς και σε ιστορικά αρχεία και τεχνουργήματα που η Ρωσική Αυτοκρατορία αφαίρεσε από ευρωπαϊκές χώρες και φυλάσσονται επί του παρόντος στη Ρωσία·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η ελευθεροτυπία βρίσκονται στο επίκεντρο των ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία όχι μόνο αποτελεί εξωτερική απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά καταπιέζει και τον λαό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στη Ρωσία επιδεινώνεται δραματικά λόγω της αυξανόμενης καταστολής των δημοκρατικών δυνάμεων από τον Πρόεδρο Putin, στόχος της οποίας είναι η φίμωση των εγχώριων επικριτών του, της πολιτικής αντιπολίτευσης και των ακτιβιστών κατά της διαφθοράς, ο περιορισμός της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και η παρεμπόδιση των δραστηριοτήτων τους και των δραστηριοτήτων της ρωσικής κοινωνίας των πολιτών, όπως αποδεικνύεται από την κράτηση περισσότερων από 11 000 ειρηνικών διαδηλωτών από τις ρωσικές αρχές μόλις δύο εβδομάδες μετά τη σύλληψη του Alexei Navalny, που έφερε τον συνολικό αριθμό των Ρώσων που κρατούνται από τον Ιανουάριο του 2021 σε πάνω από 15 000· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία εξακολουθεί να κρατά παράνομα τους πολίτες της και να στοχεύει ηγέτες της αντιπολίτευσης, ανεξάρτητους δημοσιογράφους, διαδηλωτές και ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες φυλάκισης στη Ρωσία παραμένουν φρικτές και ότι οι άνθρωποι που φυλακίζονται υπόκεινται σε βασανιστήρια, παρενόχληση και σωματικές επιθέσεις·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη θέσπιση νόμων για «ξένους πράκτορες» και «ανεπιθύμητες οργανώσεις», το καθεστώς του Κρεμλίνου επιτρέπει τον στιγματισμό προσώπων, ενώσεων και μέσων ενημέρωσης, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, περιορίζοντας τα δικαιώματα των πολιτών να συμμετέχουν και να συμβάλλουν στη ρωσική κοινωνία των πολιτών, και θέτοντας σε κίνδυνο την προσωπική τους ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς του Κρεμλίνου ενίσχυσε περαιτέρω τους νόμους αυτούς, επεκτείνοντας τους περιορισμούς σε πρόσωπα ή οντότητες που υποστηρίζουν «ξένους πράκτορες» και «ανεπιθύμητες ξένες οργανώσεις», αποκλείοντας με τον τρόπο αυτό συστηματικά τη συμμετοχή ενεργών μελών της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και της αντιπολίτευσης στις βουλευτικές εκλογές του 2021 στη Ρωσία· λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι νέα νομοθετικά μέτρα που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2020 και τον Ιανουάριο του 2021 διεύρυναν τον αριθμό των ατόμων και των ομάδων που μπορούν να χαρακτηρισθούν «ξένοι πράκτορες», τον ορισμό των «ξένων κεφαλαίων» και τις απαιτήσεις για την επισήμανση των υλικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα νομοσχέδια που κατατέθηκαν τον Μάιο του 2021 στοχεύουν στην επέκταση των επιπτώσεων του νόμου για τις «ανεπιθύμητες» οργανώσεις και την επιβολή απαγορεύσεων με αναδρομική ισχύ σε δυνητικούς υποψηφίους για το ρωσικό κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές αρχές εξακολουθούν να υποβάλλουν σε διώξεις ανθρώπους για εικαζόμενη σύνδεσή τους με ομάδες που χαρακτηρίζονται εξτρεμιστικές βάσει της υπερβολικά ευρείας νομοθεσίας της Ρωσίας για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση των ρωσικών αρχών να κηρύξουν το Ίδρυμα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς υπό την ηγεσία του Alexei Navalny εξτρεμιστική οργάνωση είναι αβάσιμη, εισάγει διακρίσεις και εγκρίθηκε με μοναδικό στόχο την εξάλειψη των δυνατοτήτων της αντιπολίτευσης να συμμετάσχει αποτελεσματικά στις προεκλογικές εκστρατείες·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial, οι ρωσικές αρχές κρατούν σήμερα περίπου 400 πολιτικούς κρατούμενους κατά παράβαση των υποχρεώσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας δυνάμει του άρθρου 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του άρθρου 9 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και του άρθρου 23 του τελικού εγγράφου της συνόδου της Διάσκεψης της Βιέννης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη της 5ης Ιανουαρίου 1989·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν πραγματοποιηθεί απόπειρες δολοφονίας ή δολοφονίες αντιφρονούντων προς το καθεστώς και ανεξάρτητων δημοσιογράφων, είτε εντός της ίδιας της Ρωσίας είτε σε ξένο έδαφος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Anna Politkovskaya, του Boris Nemtsov, του Alexander Litvinenko, του Sergei και της Yulia Skripal, του Sergei Protazanov, του Pyotr Verzilov, του Vladimir Kara-Murza, του Alexei Navalny, του Zelimkhan Khangoshvili και άλλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανωτές των εγκλημάτων αυτών παραμένουν άγνωστοι και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, διότι η συνεχιζόμενη καταστολή της κοινωνικής αντιπολίτευσης ενισχύεται από την ατιμωρησία της αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας και την απροθυμία του δικαστικού σώματος να διώξει τους πραγματικούς δράστες των εγκλημάτων αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης υφίστανται συστηματικά λεκτικές επιθέσεις, προσωπικές εκστρατείες συκοφάντησης και δαιμονοποίηση από την κυβέρνηση ή τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ σχετικά με τον φόνο του Boris Nemtsov συμπεραίνεται πως το βασικό ζήτημα για την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας δεν είναι οι ικανότητες των ρωσικών αρχών επιβολής του νόμου, αλλά η πολιτική βούληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ προκύπτει πως μια πλήρης έρευνα σχετικά με τη δολοφονία θα αποτελούσε ένα πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του κλίματος ατιμωρησίας στη Ρωσία·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράνομες συνταγματικές τροποποιήσεις, πέρα από το να απαλλάξουν τον Πρόεδρο Putin από το όριο προεδρικών θητειών του 2024, υπονόμευσαν περαιτέρω το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη στη Ρωσία, μεταξύ άλλων εκχωρώντας στον Πρόεδρο την εξουσία να διορίζει τους δικαστές του Συνταγματικού και του Ανώτατου Δικαστηρίου και να κινεί τη διαδικασία για τον διορισμό όλων των ομοσπονδιακών δικαστών και την απόλυση ανώτερων ομοσπονδιακών δικαστών·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στη Ρωσία επιδεινώνεται ραγδαία, καθώς η ρωσική κυβέρνηση έχει εντείνει την πολυετή εκστρατεία της για την εξάλειψη της κοινωνίας των πολιτών και του ανεξάρτητου Τύπου, απειλώντας οργανώσεις όπως οι Meduza, Radio Free Europe/Radio Liberty, VTimes, For Human Rights, Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία και Open Russia με επαχθείς νομοθετικούς, κανονιστικούς και γραφειοκρατικούς φραγμούς, αποκλείοντας την πρόσβαση σε κάθε πηγή χρηματοδότησης που δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση και τους συμμάχους της, δυσφημίζοντας τους εν λόγω φορείς με χαρακτηρισμούς όπως «ξένος πράκτορας» ή «ανεπιθύμητος», που έχουν σκοπό να απαξιώσουν αυτές τις ομάδες και τις υψηλές αρχές της δημοσιογραφίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αυτές εκπροσωπούν, χωρίς τις οποίες η Ρωσία δεν μπορεί να είναι δημοκρατική, ευημερούσα και ελεύθερη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χώρος των μέσων ενημέρωσης στη Ρωσία βρίσκεται υπό τον έλεγχο και την ιδιοκτησία του κράτους, δεν υπάρχει δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, οι δε εναπομένουσες ελάχιστες ανεξάρτητες πηγές μέσων ενημέρωσης δοκιμάζονται οικονομικά και αντιμετωπίζουν διώξεις, συμπεριλαμβανομένων σωματικών επιθέσεων και φυλάκισης για τους εργαζομένους τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 1992 έχουν σκοτωθεί στη Ρωσία 58 δημοσιογράφοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος για το «κυρίαρχο διαδίκτυο» επιτρέπει στην κυβέρνηση να αποκλείει κάθε ανεπιθύμητο περιεχόμενο στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία και η ανεξαρτησία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο μιας δημοκρατικής κοινωνίας βασισμένης στο κράτος δικαίου·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες για αμερόληπτη παρατήρηση των εκλογών συρρικνώνονται σταθερά στη Ρωσία την τελευταία δεκαετία, καθώς η έλλειψη πρόβλεψης για απευθείας διαπίστευση πολιτών ως εκλογικών παρατηρητών τους υποχρεώνει να ενεργούν εξ ονόματος υποψηφίων ή μέσων ενημέρωσης και έρχεται συνεπώς σε σύγκρουση με την όλη ιδέα του ανεξάρτητου ελέγχου των εκλογών από την κοινωνία των πολιτών, ενώ αντίκειται και στα διεθνή πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση Freedom in the World του 2021, η Ρωσία τοποθετήθηκε στην κατηγορία των «ανελεύθερων» χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες των πολιτών είναι περιορισμένες στη Ρωσία και το εκλογικό περιβάλλον ελέγχεται, και ότι ο ρωσικός λαός αποθαρρύνεται από τη συμμετοχή σε δημόσιες διαμαρτυρίες λόγω των επαχθών γραφειοκρατικών διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για τη χορήγηση σχετικής άδειας σε πολίτες και της αστυνομικής βίας που ασκείται κατά τη διάρκεια ειρηνικών διαδηλώσεων·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι εγχώριες εξελίξεις είναι πρόδρομοι πιθανής περαιτέρω επιδείνωσης στην πορεία προς τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2021 στη Ρωσία και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω καταστολή της πολιτικής αντιπολίτευσης στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές αρχές κρατούν τους βασικούς παράγοντες της αντιπολίτευσης στην προεκλογική εκστρατεία για τις βουλευτικές εκλογές φυλακισμένους ή υπό κατ’ οίκον κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη καταστολή των υποψηφίων της αντιπολίτευσης από τις ρωσικές αρχές με αθέμιτη χρήση των διαδικασιών εγγραφής και επιλεκτική στόχευση πολιτικών αντιπάλων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στους δρόμους και τα δικαστήρια στο πλαίσιο χαλκευμένων υποθέσεων θα καταστήσει απλώς αδύνατο να γίνει λόγος για δίκαιες βουλευτικές εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2021, καθώς το ρωσικό καθεστώς καταστρέφει τον πολιτικό ανταγωνισμό και την πλουραλιστική δημοκρατία μέσω αυτών των ενεργειών·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν κατά συνέπεια εύλογες αμφιβολίες για το κατά πόσον οι προσεχείς βουλευτικές εκλογές θα είναι ελεύθερες και δίκαιες·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει σε πολλές περιπτώσεις ανησυχία σχετικά με την κατάσταση της δημοκρατίας, τη συστηματική μη προάσπιση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών, τη συρρίκνωση του χώρου των ανεξάρτητων φορέων και των αντιφρονούντων, και την επίθεση κατά της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδιάλειπτα αυξανόμενη συστημική καταπίεση της αντιπολίτευσης στη Ρωσία από το Κρεμλίνο πρέπει να θορυβήσει ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα, και ότι η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη να την αντιμετωπίσει και να αναπτύξει μια συνεκτική στρατηγική αντίδρασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικότερα, η ΕΕ θα πρέπει να ασκήσει αυξανόμενη πίεση στο καθεστώς του Κρεμλίνου τόσο ενόψει όσο και στον απόηχο των βουλευτικών εκλογών του 2021, προκειμένου να υπερασπιστεί το δικαίωμα του ρωσικού λαού για ελεύθερες εκλογές στις οποίες όλα τα πολιτικά κόμματα θα έχουν ίση πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινότητα ΛΟΑΔΜ+ σε διάφορα μέρη της Ρωσικής Ομοσπονδίας αντιμετωπίζει εκτεταμένες διακρίσεις, όπως παρενόχληση, βασανιστήρια, φυλάκιση και δολοφονίες, και ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη στην Τσετσενία, η οποία από το 2017 διώκει τα άτομα ΛΟΑΔΜ+, φυλακίζοντας και βασανίζοντας δεκάδες και έχοντας σκοτώσει τουλάχιστον δύο, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να αναζητούν ασφαλές καταφύγιο στο εξωτερικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύεται κάθε δημόσια συζήτηση περί «μη παραδοσιακών σεξουαλικών σχέσεων»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από παράνομες συνταγματικές αλλαγές, έχει εγκριθεί νομοθεσία που επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ+, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων γάμου και ανατροφής παιδιών·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Ρωσία εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά στην επίσημη αντιμετώπιση της ευρέως διαδεδομένης έμφυλης βίας και ενδοοικογενειακής βίας, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης επαρκούς προστασίας και ένδικων μέσων για τα θύματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοσχέδιο για την ενδοοικογενειακή βία, που προτάθηκε τον Νοέμβριο του 2019, δεν δίνει ολοκληρωμένο ορισμό της ενδοοικογενειακής βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αρχές του 2020 το κοινοβούλιο υποβίβασε την προτεραιότητα της αναθεώρησης του νομοσχεδίου, η οποία εξακολουθεί να εκκρεμεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαμεσολαβητής της Ρωσίας επεσήμανε πως η ενδοοικογενειακή βία κορυφώθηκε κατά την πανδημία COVID-19, με τις καταγγελίες να υπερδιπλασιάζονται κατά την περίοδο περιορισμού της κυκλοφορίας την άνοιξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη Ρωσία θα πρέπει, συνεπώς, να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες διακρίσεις και την ανισότητα των φύλων, καθώς και τα δικαιώματα των γυναικών, των ΛΟΑΔΜ+ και άλλων μειονοτήτων στη Ρωσία·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημοκρατικός μετασχηματισμός της Ρωσίας αποτελεί σημαντικό γεωπολιτικό συμφέρον της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και ότι η Ρωσία του Προέδρου Putin εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα ψηφίσματά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2020, της 21ης Ιανουαρίου 2021 και της 29ης Απριλίου 2021, το Κοινοβούλιο κάλεσε τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Josep Borrell να προβεί σε επανεξέταση της πολιτικής της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των πέντε κατευθυντήριων αρχών που συμφωνήθηκαν το 2016, τονίζοντας ότι οι μελλοντικές σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία θα εξαρτηθούν από τον ρυθμό του δημοκρατικού μετασχηματισμού της Ρωσίας (ή την απουσία του)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ζήτησε επίσης από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να σχεδιάσουν μια νέα ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε διάλογος με τη Ρωσία πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικαιροποιημένη στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη διάφορα σενάρια, πιθανές εξελίξεις και σαφείς απαντήσεις στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών μέσων κατά των παρεμβάσεων της Ρωσίας και της διάδοσης παραπληροφόρησης, καθώς και μέσων επιλεκτικής συνεργασίας, όπου είναι δυνατόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επίσης ζητήσει από το Συμβούλιο να αρχίσει αμέσως τις προετοιμασίες και να εγκρίνει μια στρατηγική της ΕΕ για τις μελλοντικές σχέσεις με μια δημοκρατική Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης μιας ευρείας προσφοράς κινήτρων και προϋποθέσεων για την ενίσχυση των εγχώριων τάσεων για ελευθερία και δημοκρατία·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πέντε κατευθυντήριες αρχές της ΕΕ για τις σχέσεις με τη Ρωσία έχουν αποτρέψει περαιτέρω επιθέσεις κατά της Ουκρανίας από το καθεστώς του Κρεμλίνου, αλλά σιωπούν όσον αφορά την αντιμετώπιση της καταστολής που ασκεί ο Πρόεδρος Putin κατά του ρωσικού λαού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πέντε κατευθυντήριες αρχές της ΕΕ για τις σχέσεις με τη Ρωσία εξακολουθούν να ισχύουν ως λειτουργικό πλαίσιο, αλλά πρέπει να συνδυάζονται με μια πραγματική στρατηγική που αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ στις σχέσεις της με τη Ρωσία, μεταξύ άλλων αντιμετωπίζοντας τις υφιστάμενες εχθρικές πολιτικές του Κρεμλίνου και αποτρέποντας το Κρεμλίνο από περαιτέρω επιθετικότητα κατά των γειτόνων του και καθιστώντας σοβαρότερες τις συνέπειες για τις στρατιωτικές δράσεις σε ξένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών των υποστηρικτών και των μισθοφόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ελλείψει προοπτικής για σημαντικές θετικές εξελίξεις με την τρέχουσα ρωσική ηγεσία, οι πέντε αρχές θα πρέπει να συμπληρωθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν η καταστολή του ρωσικού λαού από τον Πρόεδρο Putin και οι ευρύτερες αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες του Κρεμλίνου·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί στις αρχές «αντίδραση, περιορισμός και συνεργασία» με σκοπό να ενισχυθεί η ικανότητα της ΕΕ να αντιμάχεται τις απειλές του Κρεμλίνου, ιδίως στην περιοχή της ανατολικής εταιρικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένης της Λευκορωσίας, αλλά και στην ίδια τη Ρωσία, προασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και βοηθώντας τη Ρωσία να μετατραπεί σε δημοκρατία βάσει της αρχής για προτεραιότητα στη δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός βασικός στόχος της ΕΕ θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση των σχέσεων με τη Ρωσική Ομοσπονδία κατά τρόπο ώστε να διαφυλάσσονται η ειρήνη, η σταθερότητα, η ασφάλεια, η ευημερία, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών της ΕΕ και των γειτονικών της χωρών, το διεθνές δίκαιο να γίνεται σεβαστό και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου να παραμείνουν οι κατευθυντήριες αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες εξελίξεις στη Ρωσία έχουν δείξει ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη Ρωσία θα πρέπει να είναι πολύ πιο προδραστική και να έχει σαφή στόχο «συνεργασίας», ο οποίος θα πρέπει να εστιάζει όχι μόνο στην παραδοσιακή επιλεκτική συνεργασία με το Κρεμλίνο, αλλά και σε μια «στρατηγική» συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών της Ρωσίας με σκοπό τη συνδρομή στον δημοκρατικό μετασχηματισμό της Ρωσίας·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη Ρωσία θα πρέπει να έχει στον πυρήνα της την ελευθερία και τη δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια στρατηγική θα πρέπει να είναι προς το συμφέρον της ασφάλειας της ΕΕ και να προσφέρει στη Ρωσία εποικοδομητικό διάλογο· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια εποικοδομητική σχέση θα ήταν προς το συμφέρον τόσο της ΕΕ και της Ρωσίας όσο και των λαών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας για την εξυπηρέτηση κοινών συμφερόντων, την επίλυση προβλημάτων και την αντιμετώπιση στρατηγικών προκλήσεων, όπως η πολιτική για το κλίμα ή η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με παράλληλη προώθηση των αξιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, και για να διασφαλιστεί ότι η μελλοντική ενίσχυση των διμερών σχέσεων θα εξαρτηθεί από την εκπλήρωση από τη Ρωσική Ομοσπονδία των δεσμεύσεών της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σύμφωνα με το Σύνταγμά της και τις διεθνείς της υποχρεώσεις·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ταυτόχρονα, η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στη διάσωση της αξιοπιστίας της όσον αφορά την προσανατολισμένη σε αξίες συμπεριφορά της στο εσωτερικό της, προασπίζοντας πολύ πιο άμεσα και ειλικρινά το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς η αστυνομική βία, οι απαρχαιωμένοι ποινικοί νόμοι και η αντίσταση στην ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα σε ορισμένα κράτη μέλη βλάπτουν τη φήμη και την αξιοπιστία της στο εξωτερικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει επίσης να κοινοποιεί συγκρίσιμες προσδοκίες έναντι όλων των εταίρων, καταγγέλλοντας παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, λαμβάνοντας συστηματικά αυστηρά επακόλουθα μέτρα και αποφεύγοντας την εφαρμογή δύο μέτρων και δύο σταθμών κατά την αξιολόγηση αυτών των παραβιάσεων·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενότητα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ είναι η καλύτερη πολιτική για την αποτροπή αποσταθεροποιητικών και ανατρεπτικών ενεργειών της Ρωσίας στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τον καθορισμό του τρόπου συντονισμού της επικαιροποιημένης στρατηγικής της, ιδίως σε στρατηγικούς τομείς όπως η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση, η άμυνα στον κυβερνοχώρο, η τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο και τα εργαλεία στρατηγικής επικοινωνίας, η ΕΕ θα πρέπει επομένως να επιδεικνύει μεγαλύτερη ενότητα, δεδομένου ότι η αντίστοιχη πολιτική της Ρωσίας είναι εδώ και καιρό να παρακάμπτει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υπέρ διμερών σχέσεων με κράτη μέλη, σε μια προσπάθεια να αποκαλύψει και να αυξήσει τις εσωτερικές διαιρέσεις της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας εποικοδομητικός διάλογος με τις ρωσικές αρχές θα απαιτούσε στενότερο συντονισμό, συνεργασία και ενότητα μεταξύ των κρατών μελών και μεγαλύτερη δύναμη και αποφασιστικότητα στην αντίδρασή τους σε οποιαδήποτε πρόκληση και επιθετικότητα από τη Μόσχα, προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της σταθερότητας και του ανοικτού διαλόγου σε θέματα κοινού συμφέροντος·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη Ρωσία θα πρέπει να στηρίζει τη Ρωσία στην πορεία της να καταστεί δημοκρατική χώρα (i) με την αντίδραση και την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων σε εκείνους εντός και πλησίον του Κρεμλίνου οι οποίοι είναι πρόθυμοι να νοθεύσουν εκλογές ή να δωροδοκήσουν για να τις κερδίσουν, ή να διαπράξουν άλλα σημαντικά εγκλήματα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αξιών της δημοκρατίας, τόσο εντός της Ρωσίας όσο και στην άμεση γειτονία της ΕΕ, και ii) με την παροχή βοήθειας στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης μέσω της προσφοράς μιας περισσότερο φιλόδοξης πολιτικής ολοκλήρωσης της ΕΕ και της ανάπτυξης των ικανοτήτων στρατηγικής και γεωπολιτικής ηγεσίας που χρειάζονται για τις πολιτικές αυτές· και iii) με μια στρατηγική συνεργασίας με τη φιλοδημοκρατική κοινωνία στη Ρωσία, ώστε να χαραχτεί μια πορεία για τις μελλοντικές σχέσεις με μια δημοκρατική Ρωσία·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια επιτυχημένη, ευημερούσα και δημοκρατική ανατολική γειτονία της ΕΕ θεωρείται από το Κρεμλίνο απειλή για τη σταθερότητα του καθεστώτος του Προέδρου Putin, διότι μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους απλούς ανθρώπους στη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκδημοκρατισμός της ανατολικής γειτονίας της ΕΕ είναι, κατά συνέπεια, προς το συμφέρον των εν λόγω χωρών και της ΕΕ και έχει ζωτική σημασία για τον μελλοντικό εκδημοκρατισμό της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πραγματικός στόχος του Κρεμλίνου σε σχέση με τις συγκρούσεις στη συγκεκριμένη περιοχή είναι η αμφισβήτηση της νομιμότητας της δημοκρατικής αλλαγής ως μέσου για τη μεταβίβαση της εξουσίας, η παρεμπόδιση της επιτυχημένης ανάπτυξης αυτών των κρατών, η απαξίωση της φιλελεύθερης δημοκρατίας και η εξαγωγή του συστήματος εξουσίας της ίδιας της Ρωσίας·

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να ακολουθήσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη Ρωσία, με βάση την υπόθεση ότι, όπως οι Ουκρανοί και οι Λευκορώσοι, ο ρωσικός λαός μπορεί να επιδιώξει να μετασχηματίσει τη χώρα του σε δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαναφορά της Ρωσίας στη δημοκρατία θα εξαρτηθεί από την προθυμία του ρωσικού λαού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη να συνδράμει τους Ρώσους στην επιθυμία τους να ζήσουν σε μια δημοκρατική χώρα·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα και οι ικανότητες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να ενισχυθούν·

1.  συνιστά στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) να προβούν σε επανεξέταση, από κοινού με τα κράτη μέλη, της πολιτικής της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των πέντε κατευθυντήριων αρχών, και να διατυπώσουν μια συνολική στρατηγική της ΕΕ έναντι της Ρωσίας βασισμένη στις ακόλουθες αρχές και δράσεις:

  

Αποτροπή της ρωσικής απειλής – αντίδραση στην απειλή κατά της ασφάλειας

   α) η ΕΕ πρέπει να μεταρρυθμίσει ριζικά την εξωτερική πολιτική της προκειμένου να αποδείξει τη φιλοδοξία της ως σημαντικού παγκόσμιου παράγοντα και την ικανότητά της να λαμβάνει εγκαίρως αποφάσεις και να αναλαμβάνει αποφασιστική δράση στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, μεταξύ άλλων επεκτείνοντας τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και του ΑΠ/ΥΕ που ενεργεί εξ ονόματος της ΕΕ, καταργώντας την ομοφωνία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ενισχύοντας τις ικανότητές της για στρατηγικές προβλέψεις και δράσεις· επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο της ως παγκόσμιου παράγοντα καθώς και τις ικανότητες των θεσμικών οργάνων της, προκειμένου να μην επιτρέψει στη Ρωσία να συνεχίσει τη λεγόμενη διμερή προσέγγιση των σχέσεων με την ΕΕ, δεδομένου ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να είναι η μόνη πρωτεύουσα στην οποία λαμβάνονται βασικές αποφάσεις σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας·
   β) η ΕΕ, από κοινού με το ΝΑΤΟ και τους διεθνείς εταίρους, θα πρέπει να αποτρέπει τη Ρωσία προκειμένου να διατηρεί την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ευρώπη και πέραν αυτής, μεταξύ άλλων ενισχύοντας τις δικές της αμυντικές ικανότητες και πιέζοντας τις ρωσικές αρχές να μην παρεμβαίνουν στην ανατολική και τη νότια γειτονία της ΕΕ· ειδικότερα, η ΕΕ θα πρέπει να απαιτήσει από τη Ρωσία να δεσμευτεί, μεταξύ άλλων ενώπιον της ΕΕ και διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΑΣΕ ή ο ΟΗΕ, για την επίλυση των συνεχιζόμενων συγκρούσεων και την πρόληψη τυχόν μελλοντικών συγκρούσεων, αρχής γενομένης από την επιστροφή των κατεχόμενων και παρανόμως προσαρτημένων εδαφών στην περιοχή της ανατολικής εταιρικής σχέσης σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορά τους και με σεβασμό των ευρωατλαντικών και δημοκρατικών επιλογών των χωρών·
   γ) η ΕΕ, και ιδίως τα κράτη μέλη της, θα πρέπει να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους για συλλογική άμυνα που έχουν ανάβει ως μέλη του ΝΑΤΟ· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, έχουν κοινά αμυντικά συμφέροντα και κινούνται στο ίδιο, διαρκώς απαιτητικότερο περιβάλλον ασφάλειας και ότι, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη μια ισχυρή διατλαντική εταιρική σχέση ασφάλειας και άμυνας μέσω του ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα η ΕΕ χαράζει πορεία προς μια πιο ανθεκτική και αυτόνομη αμυντική πολιτική· τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές τους ικανότητες στο πλαίσιο μιας ενισχυμένης ΕΕ και ενός ενισχυμένου ΝΑΤΟ, προκειμένου να είναι σε θέση να συμβάλλουν σε αποτελεσματικότερες, αναπτύξιμες, διεπιχειρησιακές και βιώσιμες στρατιωτικές ικανότητες και δυνάμεις, ώστε η Ευρώπη να αναπτυχθεί ως ένας ισχυρός και σίγουρος διεθνής παράγοντας ικανός να διατηρεί την ειρήνη·
   δ) η ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει την πλέον πρόσφατη εθνική στρατηγική ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία αναγνωρίζει επίσημα τον αντιδυτικό προσανατολισμό της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής και υπογραμμίζει τη θεμελιώδη και συστημική ασυμβατότητα των κοινωνικοπολιτικών συστημάτων της Ρωσίας και της Δύσης·
   ε) η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών μελών της, προκειμένου να αποτρέπει αποτελεσματικότερα τις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες από τη διεξαγωγή των επιχειρήσεών τους στο έδαφος της ΕΕ, και να συνεργαστεί περαιτέρω με τους στρατηγικούς εταίρους της σε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της υποστηριζόμενης από το Κρεμλίνο τρομοκρατίας· επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει σε έργα για την ενίσχυση της ασφάλειάς της και των κοινών ικανοτήτων της στον στρατιωτικό τομέα, στην αντικατασκοπεία, στην αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών και στην ενέργεια·
   στ) η ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τη μόχλευσή της και να ζητήσει την εξαίρεση της Ρωσίας από το σύστημα πληρωμών SWIFT, προκειμένου να αποτρέψει τις ρωσικές αρχές από την επίδειξη περαιτέρω επιθετικής συμπεριφοράς, και θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη να εγκαταλείψει σταδιακά τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία, εάν οι ρωσικές αρχές συνεχίσουν τις απειλές τους κατά κρατών μελών και τη στρατιωτική δράση κατά των γειτονικών χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης·
   ζ) η ΕΕ πρέπει επίσης να προχωρήσει στον πλήρη συγχρονισμό των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας όλων των κρατών μελών με το σύγχρονο δίκτυο της ηπειρωτικής Ευρώπης ως την καλύτερη μακροπρόθεσμη απάντηση στο πρόβλημα της στρατηγικής ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία, και θα πρέπει επίσης να αντιταχθεί σε κάθε νέα επέκταση του ρωσικού τομέα πυρηνικής ενέργειας προς την ΕΕ όπως επίσης να λάβει μέτρα για να αποφευχθεί η πώληση στην αγορά της ΕΕ, ηλεκτρικής ενέργειας από τον πυρηνικό σταθμό Astravets που έχει κατασκευαστεί από την Rosatom, ή από άλλα μελλοντικά έργα, όπως ο πυρηνικός σταθμός της Βαλτικής (Baltiyskaya NPP) ·
   η) σύμφωνα με την ενεργειακή πολιτική και τα συμφέροντα της, η ΕΕ χρειάζεται να χαράξει και να εφαρμόσει σαφή στρατηγική για τον τερματισμό της εξάρτησής της από το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο και άλλες πρώτες ύλες (ιδίως σίδηρο/χάλυβα, αλουμίνιο και νικέλιο), και να αυξήσει την ενεργειακή της αυτονομία, τουλάχιστον ενόσω ο Πρόεδρος Putin βρίσκεται στην εξουσία· στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει μια φιλόδοξη και αποφασιστική πράσινη ατζέντα και να έχει ως μείζονα γεωπολιτική προτεραιότητα την ταχεία εφαρμογή της δέσμης EGD, η οποία περιλαμβάνει μέτρα όπως ο φόρος διαρροής άνθρακα της ΕΕ και πρωτοβουλίες απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές με την ανάπτυξη πράσινων βιομηχανιών υδρογόνου· η ΕΕ χρειάζεται επίσης να εφαρμόσει άμεσα νέα υλικά μέτρα, όπως ικανότητες ανάστροφης ροής και πρόσθετες διασυνοριακές υποδομές μεταξύ των κρατών μελών· επιπλέον, η ΕΕ χρειάζεται να διαφοροποιήσει τον ενεργειακό της εφοδιασμό, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων για εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, μέσα από τις πρωτοβουλίες της για ενεργειακή μετάβαση και για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, οι οποίες κερδίζουν γρήγορα έδαφος και θα μπορούσαν να μειώσουν τη ζήτηση ορυκτών καυσίμων, τερματίζοντας έτσι την ενεργειακή κυριαρχία της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο· στο πλαίσιο αυτό, η κατασκευή του αγωγού Nord Stream 2, ο οποίος αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και ενέχει κίνδυνο αύξησης της κυριαρχίας της Ρωσίας και της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο ενώ εκθέτει την Ουκρανία σε ρωσικές κακόβουλες ενέργειες, θα πρέπει να σταματήσει αμέσως και να μην τεθεί σε λειτουργία υπό τις παρούσες συνθήκες, ακόμη και αν ολοκληρωθεί η κατασκευή του·
   θ) η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να επισπεύσουν την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, δεδομένου ότι η πλέον πρόσφατη ενεργειακή στρατηγική της Ρωσίας για το 2035 προβλέπει αύξηση της ικανότητας εξαγωγής φυσικού αερίου μέσω αγωγών προς τη Δύση·
  

Αναχαίτιση της ρωσικής απειλής – καταπολέμηση των ρωσικών παρεμβάσεων στην ΕΕ και στις χώρες της ανατολικής γειτονίας

   ι) η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων τους και να καταδικάζει την άμεση και έμμεση εμπλοκή της Ρωσίας σε ένοπλες συγκρούσεις και τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων εντός των συνόρων ή στα σύνορά της με την περιοχή της ανατολικής εταιρικής σχέσης, την παράνομη κατοχή και προσάρτηση της Κριμαίας και την de facto κατοχή ορισμένων τμημάτων των περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, καθώς και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου που διαπράττονται σε εδάφη που έχει καταλάβει ή προσαρτήσει, όπως για παράδειγμα οι πρόσφατες συλλήψεις του πρώτου αντιπροέδρου της Mejlis των Τατάρων της Κριμαίας, Nariman Celâl, και τεσσάρων άλλων ηγετών των Τατάρων της Κριμαίας: Aziz και Asan Akhtemov, Shevket Useinov και Eldar Odamanov· η ΕΕ θα πρέπει να καταστήσει σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει λόγος για επιστροφή στις «συνήθεις πρακτικές» έως ότου η Ρωσία σταματήσει την επιθετική πολιτική της και τον υβριδικό πόλεμο κατά της ΕΕ, των κρατών μελών της και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, και αποκατασταθεί η εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων τους· για τούτο, η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι κυρώσεις θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου η Ρωσία εκπληρώσει τις αντίστοιχες προϋποθέσεις για την άρση τους και θα πρέπει επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασής τους για περίοδο ενός έτους, αντί για έξι μήνες όπως συμβαίνει επί του παρόντος·
   ια) η ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη της μορφής διαβούλευσης και συντονισμού της Διεθνούς Πλατφόρμας για την Κριμαία, με στόχο τον ειρηνικό τερματισμό της προσωρινής κατοχής από τη Ρωσική Ομοσπονδία της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης και την αποκατάσταση του ελέγχου της Ουκρανίας επί της επικράτειας, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου·
   ιβ) η ΕΕ πρέπει να αναγνωρίσει τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες των γειτονικών της χωρών και να απορρίψει την πολιτική σφαίρας επιρροής της Ρωσίας· επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι φέρει στρατηγική ευθύνη για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη στις γειτονικές της χώρες, ιδίως στην περιοχή της ανατολικής εταιρικής σχέσης, και να συνεχίσει να ζητεί από τη Ρωσία να συμμετάσχει εποικοδομητικά στη διαδικασία της Νορμανδίας και να εφαρμόσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της, ιδίως στο πλαίσιο των συμφωνιών του Μινσκ και της Σύμβασης τoυ ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας· η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων μέσω των κρατών μελών που συμμετέχουν στο Σχήμα της Νορμανδίας, για την πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ, και να διερευνά δυνατότητες διατλαντικής συνεργασίας στο θέμα· η ΕΕ θα πρέπει επίσης να διευρύνει το πεδίο των κυρώσεων της ώστε να καλύπτει την «πολιτική διαβατηρίου» και την οργάνωση παράνομων εκλογών στην Κριμαία, και να αυξήσει το τίμημα που καταβάλλει η Ρωσία για την παρεμπόδιση της εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ και των συνομιλιών του Σχήματος της Νορμανδίας· η ΕΕ θα πρέπει να συντονίσει τα μέτρα αυτά με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Ιαπωνία και άλλους εταίρους προκειμένου να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής τους ή να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους·
   ιγ) επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να λάβει αποφασιστικά μέτρα για να αποτρέψει την παράκαμψη των υφιστάμενων κυρώσεων της ΕΕ από τη Ρωσία· για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ θα πρέπει να επανεξετάσει και να επικαιροποιήσει τους ισχύοντες κανονισμούς της ώστε να καλυφθούν τα πολλαπλά κενά, προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικότερες οι κυρώσεις και να υποχρεωθεί η Ρωσία να καταβάλει πραγματικά υψηλότερο τίμημα για τις υβριδικές επιθετικές ενέργειές της·
   ιδ) η ΕΕ πρέπει να ασκήσει πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία για να εκπληρώσει άνευ όρων όλες τις διατάξεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επετεύχθη με τη διαμεσολάβηση της ΕΕ στις 12 Αυγούστου 2008, ιδίως τη δέσμευση να αποσύρει όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις της από τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας·
   ιε) προκειμένου να περιοριστεί η αναθεωρητική συμπεριφορά του Προέδρου Putin έναντι των γειτόνων του ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των θεσμών, των οικονομιών και των κοινωνιών των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης και να βαθύνει η πολιτική συνεργασία και η οικονομική τους ολοκλήρωση, και να ενταθεί το έργο της ΕΕ για την προσέγγισή της με τις χώρες αυτές, η ΕΕ θα πρέπει να προτείνει μια νέα σαφή στρατηγική για μακροπρόθεσμη δέσμευση έναντι των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης·
   ιστ) η αλληλεγγύη της ΕΕ προς τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ΕΕ ως αξιόπιστου εταίρου σε θέματα ασφάλειας, για παράδειγμα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων· η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η διάσταση της ασφάλειας των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης αντικατοπτρίζεται επίσης δεόντως στη στρατηγική πυξίδα της ΕΕ και θα πρέπει επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο δρομολόγησης μιας σειράς συμφώνων ασφάλειας – πλαισίων για την αύξηση των επενδύσεων και της παροχής βοήθειας στον τομέα της ασφάλειας, του στρατού, των υπηρεσιών πληροφοριών και της κυβερνοσυνεργασίας – με επιλεγμένες χώρες στη γειτονία της ΕΕ, όπως η Ουκρανία, η Μολδαβία και η Γεωργία, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους· η ΕΕ δεν θα πρέπει να βλέπει τον συντονισμό της ασφάλειας με τις χώρες αυτές μόνο μέσα από το πρίσμα της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, αλλά θα πρέπει να επιδεικνύει φιλοδοξία κατά την επιτόπια αξιολόγηση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας και, σε συντονισμό με διεθνείς εταίρους, να εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στις φιλικές χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ· η ΕΕ θα πρέπει επίσης να ενισχύσει τη συνεργασία με φιλικές χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και σε τομείς όπως η πληροφοριακή ανθεκτικότητα και η ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο και η ανταλλαγή πληροφοριών, και να εντείνει τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις·
   ιζ) η ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστεί με το ΝΑΤΟ και να αξιοποιήσει και να επεκτείνει την τρέχουσα δραστηριότητα στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, ειδικότερα δε να συνεργαστεί περαιτέρω με τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης μέσω μιας προσέγγισης για το σύνολο της κοινωνίας, προκειμένου να εδραιωθούν η ασφάλεια και η σταθερότητα στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου·
   ιη) η ΕΕ θα πρέπει επίσης να ανησυχεί για τον ρόλο που διαδραματίζει το Κρεμλίνο στα Δυτικά Βαλκάνια, ο οποίος περιλαμβάνει την κρατικά υποστηριζόμενη παραπληροφόρηση και την οικοδόμηση πολιτικών και στρατιωτικών δεσμών με τις περιφερειακές πολιτικές ελίτ· η ΕΕ θα πρέπει να γνωρίζει ότι η παρέμβαση του Κρεμλίνου στις εκλογές και η στήριξη των αντιδημοκρατικών δυνάμεων στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα, ιδίως στις χώρες που είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ·
   ιθ) η ΕΕ πρέπει επίσης να αντιδράσει στο γεγονός ότι ο Πρόεδρος Putin υποστηρίζει ανοικτά το καθεστώς του κ. Lukashenka και τη βίαιη καταστολή του κατά του λαού της Λευκορωσίας και συνεργάζεται με τον κ. Lukashenka σε υβριδικές επιθέσεις κατά των δημοκρατικών δυνάμεων της Λευκορωσίας· η ΕΕ χρειάζεται συνεπώς να αναγνωρίσει ότι με τον τρόπο αυτό το Κρεμλίνο αποτελεί άμεση απειλή για την κυριαρχία και τις δημοκρατικές προσπάθειες της Λευκορωσίας και πρέπει να καταστήσει σαφές ότι, εάν η Ρωσία συνεχίσει την τρέχουσα πολιτική της έναντι της Λευκορωσίας, η ΕΕ θα αναγκαστεί να θεσπίσει πρόσθετα σκληρά μέτρα περιορισμού και αποτροπής, διότι, υπερασπιζόμενη τη δημοκρατία στη Λευκορωσία, η ΕΕ στηρίζει επίσης τη δημοκρατία στη Ρωσία· η ΕΕ θα πρέπει να εκθέσει τη συμμετοχή της Ρωσίας στις υβριδικές ενέργειες του καθεστώτος Lukashenka κατά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των μεταναστών ως εργαλείου αποσταθεροποίησης της Δύσης, και να καταστήσει το Κρεμλίνο υπόλογο για τέτοιες εχθρικές και βάρβαρες ενέργειες·
   κ) η ΕΕ πρέπει να απαλλαγεί η ίδια από τις υβριδικές παρεμβάσεις και τις πρακτικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Κρεμλίνου, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στις πολιτικές και επιχειρηματικές ελίτ της ΕΕ, ως προϋπόθεση για την ουσιαστική συνδρομή της προς τον ρωσικό λαό στην πορεία του προς τη δημοκρατία·
   κα) η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να καταστήσουν σαφές ότι δεν θα δεχθούν καμία απόπειρα ενσωμάτωσης της Λευκορωσίας στη Ρωσία, καθώς τέτοιες απόπειρες θα ήταν ενάντια στη βούληση του λαού της Λευκορωσίας και θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης από παράνομο ηγέτη·
   κβ) σημειώνει ότι όλο και περισσότεροι διεθνείς παράγοντες, μεταξύ των οποίων η Ρωσία, εφαρμόζουν στρατηγικές υβριδικού πολέμου, μεταξύ άλλων κατά της ΕΕ και των κρατών μελών της· υπογραμμίζει ότι οι πράξεις αυτές έχουν ιδιαίτερα αποσταθεροποιητικό και επικίνδυνο χαρακτήρα, καθώς καθιστούν ασαφή τα όρια μεταξύ πολέμου και ειρήνης, αποσταθεροποιούν τις δημοκρατίες και δημιουργούν αμφιβολίες στις σκέψεις των στοχευόμενων πληθυσμών· συνεπώς, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει, σε συντονισμό με το ΝΑΤΟ και τους εταίρους του, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, οι οποίες διαθέτουν μοναδική πείρα και γνώση στον τομέα αυτό, να ενισχύσουν την παρακολούθηση και την ανάλυση των ρωσικών δραστηριοτήτων υβριδικού πολέμου (συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών χειραγώγησης μέσω παραπληροφόρησης, κυβερνοεπιθέσεων, κατασκοπείας και παρέμβασης στις εκλογές)· ειδικότερα, θα πρέπει να διασφαλίσουν επειγόντως την ανάπτυξη επαρκών πόρων, προσωπικού και μέσων για τον εντοπισμό, την ανάλυση, την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την εξάλειψη των ρωσικών υβριδικών απειλών και παρεμβάσεων· τα ανωτέρω είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε σχέση με τις απόπειρες υπονόμευσης του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, πόλωσης και διαίρεσης των δημοκρατικών κοινωνιών μέσω της παραπληροφόρησης, και στήριξης και χρηματοδότησης αντιδημοκρατικών, λαϊκιστικών, εξτρεμιστικών, ως επί το πλείστον ακροδεξιών ή ριζοσπαστικών αριστερών κομμάτων, κινημάτων και ΜΚΟ ή πολιτικών αυτονομιστικών δυνάμεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοχώρου, καθώς και από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα ενημέρωσης όπως τα Russia Today και Sputnik· τα πολιτικά κόμματα στην ΕΕ που αποκομίζουν οικειοθελώς οφέλη από οικονομικούς πόρους που παρέχει η Ρωσική Ομοσπονδία ως αντάλλαγμα για πολιτική υποστήριξη και άλλες μορφές στήριξης μέσω του Κοινοβουλίου και άλλων οργανισμών σε ρωσικές πολιτικές και επιδιώξεις επιζήμιες για τα συμφέροντα και τις αξίες της ΕΕ φέρουν ηθική και πολιτική ευθύνη·
   κγ) στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ πρέπει να χαράξει μια συντονισμένη και ολιστική στρατηγική περιορισμού, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την προστασία του δικού της τοπίου μέσων ενημέρωσης και συστηματικής παρακολούθησης του περιεχομένου που προσφέρουν ρωσικά και συνδεόμενα με τη Ρωσία μέσα ενημέρωσης και πάροχοι διαδικτύου (στα ρωσικά ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα), χωρίς να περιορίζει την ελευθεροτυπία· ως μέρος της στρατηγικής της, η ΕΕ θα πρέπει να εγκαλεί τη Ρωσία κάθε φορά που πραγματοποιεί υβριδικές επιθέσεις κατά της ΕΕ και των κρατών μελών, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα στις κυβερνοεπιθέσεις και να επεκτείνει τις ικανότητες της ειδικής ομάδας East StratCom, δεδομένου ότι είναι ανάγκη να καλύπτεται και η παραπληροφόρηση στον χώρο της ΕΕ· η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να εφαρμόσουν τολμηρότερες και πιο συντονισμένες αναλογικές λύσεις για την αντιμετώπιση τέτοιων επιθέσεων, για παράδειγμα με την απέλαση Ρώσων διπλωματών σε επίπεδο ΕΕ ως απάντηση στην απέλαση διπλωματών μεμονωμένων κρατών μελών από τις ρωσικές αρχές·
   κδ) τέλος, η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει την ταχεία εφαρμογή των προτάσεων της ειδικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εξωτερικές παρεμβάσεις σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την παραπληροφόρηση·
  

Συνεργασία και επιλεκτικός διάλογος με το Κρεμλίνο για την προετοιμασία της μετάβασης της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της τομεακής συνεργασίας

   κε) στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τη Ρωσία, η ΕΕ θα πρέπει να κινηθεί προς δύο κατευθύνσεις: αφενός, υπό όρους επιλεκτικό διάλογο με τις αρχές του Κρεμλίνου και τις περιφερειακές κυβερνήσεις και, αφετέρου, στρατηγική συνεργασία με τη ρωσική κοινωνία των πολιτών, η οποία αγωνίζεται για τη δημοκρατία στη Ρωσία, καθώς και ανεξάρτητη συνεργασία με περιφερειακούς και τοπικούς φορείς· η στρατηγική της ΕΕ έναντι της Ρωσίας δεν θα πρέπει να αποκλείει τη συνεργασία με τις αρχές όταν αυτό είναι προς το συμφέρον της ΕΕ και δεν υπονομεύει τις δεσμεύσεις της ΕΕ όσον αφορά τους στόχους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, δεδομένου ότι εξακολουθεί να είναι σημαντικό για την ΕΕ να βρει τρόπους για την αποκλιμάκωση των υφιστάμενων εντάσεων με τον προσδιορισμό μέτρων για την αύξηση της διαφάνειας και τη μείωση του κινδύνου παρανοήσεων και εσφαλμένων υπολογισμών·
   κστ) ειδικότερα, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τη θεσμική συνεργασία με τη Ρωσία μέσω διεθνών οργανισμών και πολυμερών συνθηκών, όπως ο ΟΗΕ, ο ΟΑΣΕ, το Αρκτικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο της Ευρώπης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν επείγοντα περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, να προσεγγιστεί το ζήτημα της πρόληψης και της επίλυσης των συγκρούσεων και να προωθηθούν συμπληρωματικά ή κοινά συμφέροντα, για παράδειγμα όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τον πράσινο μετασχηματισμό τόσο της Ρωσίας όσο και της ΕΕ, τη Συνθήκη για τους Ανοικτούς Ουρανούς, τον πυρηνικό αφοπλισμό, τον περιορισμό και τον έλεγχο των εξοπλισμών, τα θέματα που αφορούν την Αρκτική, την εφαρμογή του κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης (πυρηνική συμφωνία με το Ιράν), και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τη Λιβύη και το Αφγανιστάν· η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει την επιλεκτική συνεργασία της με τη Ρωσία σε περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα για να εδραιώσει σταθερά τη Ρωσία στην πολυμερή συνεργασία και στη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη, αποθαρρύνοντάς την με αυτό τον τρόπο από το να απειλεί την ασφάλεια και την ευημερία, μεταξύ άλλων στην ΕΕ και στην ευρωπαϊκή γειτονία· πιο συγκεκριμένα, η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τους κλιματικούς στόχους της για να συνεργαστεί με τη Ρωσία στην πράσινη μετάβασή της, προκειμένου ιδίως να επιταχυνθεί η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, να μειωθούν οι εκπομπές CO2 της Ρωσίας (οι οποίες εξακολουθούν να αυξάνονται παρά την κύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού), να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση και να επεκταθεί η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για τις οποίες υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες στη Ρωσία· η ΕΕ μπορεί επίσης να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή, η οποία αναπτύσσεται με πολύ χαμηλό ρυθμό στη Ρωσία·
   κζ) η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και η Ρωσία θα πρέπει να διατηρήσουν καλό ιστορικό συνεργασίας στην Αρκτική στο πλαίσιο της πολιτικής για τη Βόρεια Διάσταση, δεδομένου ότι έχει μεγάλη σημασία να συνεχίσουν να συνεργάζονται εποικοδομητικά για να καταπολεμήσουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Αρκτική και να αποφύγουν να καταστεί η περιοχή ένα ακόμα αντικείμενο στρατιωτικών εντάσεων·
   κη) ωστόσο, η συνεργασία σε ορισμένους ειδικούς τομείς δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε παραχωρήσεις όσον αφορά τις αξίες, και η ΕΕ δεν θα πρέπει ποτέ να αγνοεί τις γεωστρατηγικές επιπτώσεις και τα συμφέροντα των εταίρων της· μάλιστα, η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία με το Κρεμλίνο θα εξαρτηθεί από την υπόσχεση του τελευταίου να τερματίσει την επιθετική στάση έναντι του λαού του στο εσωτερικό, να σταματήσει τη συστηματική καταστολή της αντιπολίτευσης και τον εκφοβισμό και τα βασανιστήρια πολιτικών κρατουμένων, να καταργήσει ή να τροποποιήσει όλους τους νόμους που δεν είναι συμβατοί με τα διεθνή πρότυπα, όπως εκείνους που αφορούν τους «ξένους πράκτορες» και τις λεγόμενες εξτρεμιστικές ή ανεπιθύμητες οργανώσεις, να σταματήσει την καταστολή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως εκείνων που καταπολεμούν τη διαφθορά και υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία, και να πάψει να έχει επιθετική στάση έναντι των γειτονικών της χωρών στο εξωτερικό· στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ πρέπει επίσης να υπενθυμίσει στη Ρωσία ότι η κράτηση πολιτικών αντιπάλων αντίκειται στις διεθνείς δεσμεύσεις της και να εμμείνει στην αποπολιτικοποίηση του δικαστικού σώματος και τη διασφάλιση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και πρόσβαση σε νομική συνδρομή· με άλλα λόγια, στην προσπάθειά της να συνεργαστεί με το Κρεμλίνο, η ΕΕ πρέπει να έχει σαφώς καθορισμένες κόκκινες γραμμές, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των χωρών εταίρων, και πρέπει να απέχει από την επιδίωξη συνεργασίας με τη Ρωσία με μόνο σκοπό τη διατήρηση ανοικτών διαύλων διαλόγου· η ΕΕ δεν θα πρέπει να επιδιώξει καμία μεγάλη διαπραγμάτευση με το Κρεμλίνο, αν το τελευταίο επιδιώξει απόλυτη ελευθερία στο εσωτερικό και στη δεδηλωμένη από το ίδιο ζώνη προνομιούχων συμφερόντων του (Ουκρανία, Λευκορωσία κ.λπ.)· η ΕΕ πρέπει να καταστήσει απολύτως σαφές ότι δεν θα θυσιάσει τα συμφέροντα άλλων χωρών για καλύτερες σχέσεις με τη Μόσχα·
   κθ) επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να καλέσει τη Ρωσική Ομοσπονδία να αντιμετωπίσει τα επείγοντα ζητήματα που έθεσε η διεθνής κοινότητα και να παράσχει άμεση, πλήρη και ολοκληρωμένη κοινοποίηση του προγράμματός της για τον Novichok στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων· η ΕΕ θα πρέπει επίσης να καταδικάσει τον ρόλο της Ρωσίας στην κατάρριψη της πτήσης MH17 το 2014 και να καλέσει τη Ρωσική Ομοσπονδία να συνεργαστεί πλήρως στη διερεύνηση σοβαρών διεθνών εγκλημάτων, συμβάντων και τραγωδιών, όπως η κατάρριψη της πτήσης MH17 των Μαλαισιανών Αερογραμμών και άλλα πρόσφατα περιστατικά στα οποία εμπλέκονται ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών στο έδαφος κρατών μελών της ΕΕ και χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένης της Λευκορωσίας·
   λ) η ΕΕ θα πρέπει να επαναλάβει το αίτημά της προς τις ρωσικές αρχές, που έχει τεθεί επανειλημμένα, για επιστροφή στην Πολωνία των συντριμμιών και των μαύρων κουτιών του αεροπλάνου Tu-154 της πολωνικής κυβέρνησης, που συνετρίβη κοντά στο Σμολένσκ τον Απρίλιο του 2010·
  

Δραστηριοποίηση για τη στήριξη της δημοκρατίας – αντίδραση με κυρώσεις, οικονομικούς ελέγχους και διεθνείς έρευνες

   λα) η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία της με τις ΗΠΑ και άλλους ομονοούντες εταίρους και να δημιουργήσει συμμαχία για την υπεράσπιση της δημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο όπως επίσης να προτείνει μια εργαλειοθήκη για την προάσπιση της δημοκρατίας, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει κοινές ενέργειες για την επιβολή κυρώσεων, πολιτικές για την καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής συνδρομής, διεθνείς έρευνες και ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για τη στήριξη της ελευθερίας και της δημοκρατίας, των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των υπερασπιστών της δημοκρατίας· επιπλέον, το θεματολόγιο της ΕΕ θα πρέπει να αντισταθμίσει τις προσπάθειες της Ρωσίας και της Κίνας να αποδυναμώσουν τη δημοκρατία παγκοσμίως και να αποσταθεροποιήσουν την ευρωπαϊκή τάξη·
   λβ) η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει ένα κεντρικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, να ενισχύσει περαιτέρω το πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή του, να διευκολύνει την αυξημένη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και να δημιουργήσει ενωσιακή αρχή χρηματοοικονομικού ελέγχου με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας της ΕΕ και των κρατών μελών της από παράνομες χρηματοοικονομικές πρακτικές και παρεμβάσεις από τη Ρωσία και άλλα αυταρχικά καθεστώτα, οι οποίες χρησιμοποιούνται για ανατρεπτικούς πολιτικούς σκοπούς και συνιστούν κατά συνέπεια απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης·
   λγ) ειδικότερα, η ΕΕ πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει τη Ρωσία σε κατάλογο τρίτων χωρών με υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, γεγονός που θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του ελέγχου της ΕΕ σε όλες τις ύποπτες χρηματοοικονομικές ροές που προέρχονται από το ρωσικό καθεστώς και τους συμμάχους του· επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει επίσης να ενισχύσει το τραπεζικό της σύστημα και να θεσπίσει κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των ρωσικών χρηματοπιστωτικών παρεμβάσεων στις δημοκρατικές διαδικασίες της ΕΕ και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής διαφθοράς της ελίτ και της τεχνικής του επηρεασμού στην επιλογή ανώτατων δημοσίων υπαλλήλων και πρώην Ευρωπαίων πολιτικών· ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να αυξήσει τη διαφάνεια των κεφαλαίων της ρωσικής ελίτ που κατατίθενται ή δαπανώνται στην ΕΕ και να συμβάλει στην αντιμετώπιση και την πρόληψη της χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων, πολιτικών κινημάτων και πολιτικών εκστρατειών από Ρώσους παράγοντες, καθώς και ρωσικής προέλευσης επενδύσεων σε στρατηγικές υποδομές και φορείς, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων και πολιτικών ομάδων προβληματισμού, οι οποίες ενέχουν τον κίνδυνο δημιουργίας ή ενίσχυσης της εξάρτησης ορισμένων οικονομικών τομέων από τη Ρωσία και μπορούν να χρησιμεύσουν ως σημεία εισόδου για τη ρωσική κατασκοπεία και απειλές κατά της ασφάλειας· στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ θα πρέπει επίσης να επιβάλλει κυρώσεις επί ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται άμεσα και έμμεσα για την παρέμβαση στις δημοκρατικές διαδικασίες της καθώς και στις δημοκρατικές διαδικασίες των κρατών μελών και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης· παράλληλα, οι εθνικές κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί θα πρέπει να διεξάγουν έρευνες σχετικά με την κρυφή περιουσία των κύριων Ρώσων ηγετών και ολιγαρχών και να δημοσιοποιούν τα σχετικά στοιχεία·
   λδ) η ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει αποτελεσματικά νομικά μέσα για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής διαφθοράς και της συναφούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το συντομότερο δυνατόν, ιδίως όταν πρόκειται για διαφθορά και παράνομες χρηματοδοτικές πρακτικές προερχόμενες από τη Ρωσία, και να εφαρμόσει πολύ εκτενέστερα τη μη βασισμένη σε καταδίκη δήμευση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλεπτοκρατίας του Κρεμλίνου· στο πλαίσιο αυτό, οι ρωσικές αρχές δεν θα πρέπει να αποστερούν συστηματικά τις ρωσικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ από τα μέσα για την καταπολέμηση της διαφθοράς· επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει ικανότητες για να αποκαλύπτει και να διακόπτει ροές «βρώμικου» χρήματος από τη Ρωσία και να εκθέτει στα κράτη μέλη τους κρυμμένους θησαυρούς και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των απολυταρχών και των διεφθαρμένων ολιγαρχών του ρωσικού καθεστώτος· τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να υποβάλλουν περιοδικές εκθέσεις σχετικά με τις υποθέσεις αυτές σε εξαμηνιαίες ακροάσεις στο Κοινοβούλιο με θέμα την κατάσταση της δημοκρατίας στη Ρωσία· οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ονόματα των σημαντικότερων προσώπων του άμεσου περιβάλλοντος του Προέδρου Putin·
   λε) η ΕΕ, ενώ μάχεται για να σταματήσει τις παράνομες ροές χρήματος από τη Ρωσία, θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις χρηματοοικονομικές ροές από τη Λευκορωσία, δεδομένου ότι οι απολυτάρχες και οι διεφθαρμένοι ολιγάρχες έχουν στενούς δεσμούς· οι ειδικές εκθέσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ προς το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάζουν το ζήτημα της οικονομικής παρέμβασης της Ρωσίας στη Λευκορωσία, μεταξύ άλλων σε στρατηγικούς τομείς, και να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία των προσώπων του άμεσου περιβάλλοντος και των διεφθαρμένων ολιγαρχών του Aliaksandr Lukashenka·
   λστ) η ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη χειραγώγηση των πληροφοριών από τη Ρωσία και τις απόπειρες παρέμβασης στις δημοκρατικές διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ και στα κράτη μέλη της, εξετάζοντας και θεσπίζοντας τα απαραίτητα μέσα για την αντίθεση σε αυτές και την αντιμετώπισή τους·
   λζ) σύμφωνα με την αρχή για προτεραιότητα στη δημοκρατία, η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την απαίτηση αιρεσιμότητας στις σχέσεις της με τη Ρωσία, επιδιώκοντας διάλογο ή συμφωνία με τη Ρωσία σχετικά με μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών ως ισχυρότερη απαίτηση για διάλογο· η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει επίσης να αναθεωρήσουν τα έργα επενδυτικής στήριξης και οικονομικής συνεργασίας (όπως ο Nord Stream 2 και οι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που κατασκευάζει η Rosatom), και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον περιορισμό των στρατηγικών επενδύσεων του Κρεμλίνου, οι οποίες συχνά προέρχονται από κράτη μέλη μέσω χρηματοδοτικών ροών Ρώσων ολιγαρχών και εταιρειών που έχουν συσταθεί για τη χρηματοδότηση των κακόβουλων παρεμβάσεων της Ρωσίας και της εξάπλωσης της διαφθοράς στην ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον νομικό θεσμό της διπλής ιθαγένειας και να επιμείνει ώστε η Βουλγαρία και η Μάλτα να εγκαταλείψουν τα καθεστώτα «χρυσού διαβατηρίου» τους· επιπλέον, η ΕΕ δεν θα πρέπει να εφαρμόζει κοινές συναλλαγές ή κοινά επιχειρηματικά σχέδια χωρίς προηγούμενη πολιτική δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τη διαφάνεια, τη διαφθορά και τις πολιτικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι τα έργα αυτά δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών ή με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ, δεν θα πρέπει να ωφελούν τα συστήματα διαφθοράς ούτε στη Ρωσία ούτε στην ΕΕ, ούτε θα πρέπει να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα ή στο περιβάλλον·
   λη) ταυτόχρονα, η ΕΕ θα πρέπει επίσης να εφαρμόσει την αρχή για «προτεραιότητα στη δημοκρατία» κατά την επαναξιολόγηση των προγραμμάτων χρηματοδοτικής στήριξης για τη Ρωσία και των επενδύσεων στη Ρωσία, η οποία, μεταξύ άλλων μέτρων, θα πρέπει να περιλαμβάνει αναθεώρηση των εντολών δανειοδότησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ· στο ίδιο πνεύμα, η ΕΕ θα πρέπει να αξιολογήσει τη συνεργασία της με τη Ρωσία σε διάφορες μορφές εξωτερικής πολιτικής και να επανεξετάσει τη συμμόρφωση της Ρωσίας με τις δεσμεύσεις της έναντι του Συμβουλίου της Ευρώπης·
   λθ) η ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει νέα μέσα ώστε να είναι πιο αποτελεσματική όσον αφορά την απαίτηση για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων· η ΕΕ θα πρέπει να απαιτήσει να απελευθερώσουν οι ρωσικές αρχές όλους όσους έχουν φυλακίσει άδικα για πολιτικούς λόγους, μεταξύ άλλων τους Alexei Navalny, Alexei Pichugin, Yuri Dmitriev και όλους τους άλλους κρατούμενους οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί «πολιτικοί κρατούμενοι» από το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial, σύμφωνα με τα κριτήρια που όρισε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ψήφισμα 1900/2012· η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία για να επιστήσει την προσοχή των ρωσικών αρχών σε αυτές και σε άλλες παραβιάσεις στον τομέα της ελευθερίας της έκφρασης, ιδίως όσον αφορά την παρενόχληση, τη δίωξη και τις σωματικές επιθέσεις κατά πολιτικών ακτιβιστών και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία· η ΕΕ θα πρέπει να ζητήσει επιτακτικά οι παρεμβάσεις αυτές να σταματήσουν και να διερευνηθούν, και να καλέσει τη Ρωσία να υποχρεώσει τους υπεύθυνους να λογοδοτήσουν·
   μ) τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στις ακροάσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων στη Ρωσία, να αναπτύσσουν στενές επαφές και να ενισχύουν την οικονομική στήριξη των Ρώσων αντιφρονούντων, των ΜΚΟ, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, και να γνωρίζουν διαρκώς τα ονόματα και τις συνθήκες φυλάκισης πολιτικών ακτιβιστών στη Ρωσία· επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν να επιτρέπουν ή να καθιστούν δυνατές απελάσεις και εκδόσεις πολιτικών αντιπάλων και αιτούντων άσυλο στη Ρωσία σε περιπτώσεις που θα απειλείτο η ζωή ή η σωματική ακεραιότητά τους· ακόμα, η ΕΕ θα πρέπει, κατά περίπτωση, να διευκολύνει την έκδοση επειγουσών θεωρήσεων και να παρέχει προσωρινό καταφύγιο στα κράτη μέλη της·
   μα) επίσης, η ΕΕ θα πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, μεταξύ άλλων μέσω της παρακολούθησης δικαστικών υποθέσεων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, πολιτικών της αντιπολίτευσης και ακτιβιστών, από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Ρωσία και τις πρεσβείες των κρατών μελών· η ΕΕ θα πρέπει επίσης να επεκτείνει το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να το εφαρμόζει στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται σε όλα τα εδάφη που πλήττονται από παγωμένες συγκρούσεις ή σε παρανόμως κατεχόμενες περιοχές των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης· παράλληλα, η ΕΕ θα πρέπει να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις εξωτερικές δράσεις και πρέπει να υποστηρίζει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων καταπολεμώντας την έμφυλη βία, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τα εγκλήματα μίσους, την αστυνομική βία και άλλες μορφές διακρίσεων και προασπίζοντας την ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ+ και τα δικαιώματα των μειονοτήτων στη Ρωσία· η ΕΕ θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να βοηθά τους καταπιεσμένους κατοίκους της Ρωσίας, ιδίως εκείνους που αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω ηλικίας, θρησκείας, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, γλωσσικής ή κοινωνικής ομάδας, γενετήσιου προσανατολισμού, έκφρασης φύλου, ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών φύλου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο· η ΕΕ θα πρέπει επίσης να συνεργαστεί με τη Ρωσία σχετικά με τη μεταχείριση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών, την εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική και τη δημόσια διοίκηση, τις ευκαιρίες των γυναικών στην αγορά εργασίας και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα στη Ρωσία· η ΕΕ θα πρέπει να καταδικάσει περαιτέρω τις διώξεις, τις αυθαίρετες κρατήσεις και τα βασανιστήρια των ΛΟΑΔΜ+ σε πολλές περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας, να τονίσει τη συνεχιζόμενη ανάγκη για έρευνες και να ζητήσει την άμεση απελευθέρωση όλων των κρατουμένων σε τέτοιες καταστάσεις, ιδίως στην Τσετσενία· η ΕΕ θα πρέπει επίσης να δώσει έμφαση στη συνεχιζόμενη χρήση από τη ρωσική κυβέρνηση της απαγόρευσης της «προπαγάνδας των ομοφυλόφιλων» ως δικαιολογίας για τις ποινικές διώξεις· η ΕΕ θα πρέπει, με την υποστήριξη των κρατών μελών, να απλουστεύσει τις διαδικασίες αίτησης ασύλου για τα θύματα αυτά σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο·
   μβ) η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει την ικανότητά της να προετοιμάζει και να θεσπίζει κυρώσεις κατά των ρωσικών αρχών, των Ρώσων ολιγαρχών, των προσώπων του περιβάλλοντος του Προέδρου Putin και των μελών των οικογενειών τους για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή συστηματική καταστολή των δημοκρατικών δυνάμεων, των μειονοτήτων, των θρησκευτικών ομάδων και των ομάδων ΛΟΑΔΜ+ στη Ρωσία· για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταστήσει συγκεντρωτική τη λήψη αποφάσεων αυτοματοποιώντας τη θέσπιση κυρώσεων σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός κανόνα ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο για άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· η ΕΕ θα πρέπει επίσης να εγκρίνει επειγόντως ένα ενωσιακό καθεστώς κυρώσεων κατά της διαφθοράς, ενδεχομένως ακολουθώντας το παράδειγμα του καθεστώτος του Ηνωμένου Βασιλείου για την επιβολή κυρώσεων κατά της διαφθοράς, προκειμένου να συμπληρώσει το ισχύον παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, θα πρέπει επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων που θα στοχεύουν στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών πληροφοριών και του στρατού, καθώς και στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου· σε περίπτωση που συμβεί αυτό, η ΕΕ θα πρέπει να καταρτίσει νέο μηχανισμό κυρώσεων, στο πλαίσιο του οποίου η συνέχιση των εχθρικών ενεργειών από τη Ρωσική Ομοσπονδία θα οδηγεί σε μείωση, σε επίπεδο ΕΕ, των εισαγωγών ενέργειας από προμηθευτές με έδρα τη Ρωσία κατά ένα ορισμένο ποσοστό, βοηθώντας παράλληλα τα κράτη μέλη να καλύψουν το κενό μέσω μέτρων που συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· τονίζει ότι η μείωση θα πρέπει να αυξάνεται αυτόματα κατά το ίδιο ποσοστό σε ετήσια βάση έως ότου η Ρωσική Ομοσπονδία ανακαλέσει τις εχθρικές ενέργειές της·
   μγ) η ΕΕ θα πρέπει να διεξάγει διαβουλεύσεις με ΜΚΟ για τη συλλογή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με την πολιτική της στον τομέα των κυρώσεων, προκειμένου οι εν λόγω οργανώσεις να μπορούν να την επικουρούν στην προετοιμασία και τη διερεύνηση υποθέσεων με ολοκληρωμένο τρόπο· συνιστά στα κράτη μέλη να ενισχύσουν χωρίς καθυστέρηση τη συνεργασία στον τομέα της αντικατασκοπείας και την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την αποκάλυψη και την παρεμπόδιση των παράνομων δικτύων της Ρωσίας στην ΕΕ·
   μδ) η ΕΕ θα πρέπει να κινήσει και να συμβάλει σε διεθνείς έρευνες για εγκλήματα που διέπραξε το καθεστώς του Προέδρου Putin κατά του ρωσικού λαού και για εγκλήματα που διέπραξε το καθεστώς του κ. Lukashenka στη Λευκορωσία, μέσω μιας πλατφόρμας κατά της ατιμωρησίας και ενός κόμβου δικαιοσύνης της ΕΕ· στο πλαίσιο των ερευνών αυτών, η ΕΕ θα πρέπει να συγκροτήσει ειδική ομάδα συμβούλων που θα επικουρεί τις εθνικές και διεθνείς έρευνες, τις δίκες και τη σύσταση δικαιοδοτικών οργάνων της ΕΕ, και θα υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση της πολιτικής ελευθερίας στη Ρωσία·
   με) επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει και να στηρίζει τις προσπάθειες σε εθνικές και διεθνείς δικαιοδοσίες για την κίνηση ποινικών διαδικασιών με σκοπό να καταστούν οι ρωσικές στρατιωτικές και παραστρατιωτικές ομάδες υπόλογες για παραβιάσεις και εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων πολέμου, που διαπράχθηκαν κατά αμάχων κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων σε πολλές χώρες, όπως η Συρία, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και η Λιβύη·
   μστ) η ΕΕ θα πρέπει επίσης να ζητήσει ανεξάρτητη και αμερόληπτη διερεύνηση της δολοφονίας του ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και να προσαγάγει τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης·
   μζ) επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να καταδικάσει απερίφραστα τις αδικαιολόγητες κυρώσεις κατά αξιωματούχων της ΕΕ και να καλέσει τις ρωσικές αρχές να τις αποσύρουν αμελλητί·
   μη) η ΕΕ πρέπει να είναι προετοιμασμένη να μην αναγνωρίσει το Κοινοβούλιο της Ρωσίας και να εξετάσει το ενδεχόμενο να ζητήσει την αναστολή της συμμετοχής της Ρωσίας σε διεθνείς οργανισμούς με κοινοβουλευτικές συνελεύσεις, ιδίως την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, εάν οι βουλευτικές εκλογές του 2021 στη Ρωσία αναγνωριστούν ως δόλιες και έχουν διεξαχθεί κατά παράβαση των δημοκρατικών αρχών και του διεθνούς δικαίου· επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να καταδικάσει κάθε απόπειρα του Προέδρου Putin να παραμείνει στο αξίωμά του μετά το τέλος της τρέχουσας και τελικής προεδρικής θητείας του στις 7 Μαΐου 2024 βάσει των συνταγματικών τροποποιήσεων του 2020, τις οποίες το Κοινοβούλιο έχει αξιολογήσει ως «παρανόμως θεσπισθείσες»·
   μθ) η ΕΕ θα πρέπει να καλέσει τη ρωσική κυβέρνηση και την Κρατική Δούμα να αναθεωρήσουν το νομικό πλαίσιο για τις εκλογές, συμπεριλαμβανομένης της παρατήρησης εκλογών, προκειμένου να διευκολυνθούν ο πλουραλισμός και οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους υποψηφίους της αντιπολίτευσης·
   ν) ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν όλα τα δυνατά μέτρα για να εμποδίσουν τους πολίτες τους να παραστούν ως διεθνείς παρατηρητές στις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2021 στην κατεχόμενη Κριμαία, οι οποίες οργανώνονται παράνομα από τη Ρωσία· στο πλαίσιο αυτό, το Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να αποφεύγουν και να θεσπίσουν κυρώσεις για κάθε δραστηριότητα για την οποία μπορεί να υποστηριχθεί ψευδώς ότι πρόκειται για διεθνή παρατήρηση· επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να καταδικάσει και να αρνηθεί να αναγνωρίσει την παράνομη διοργάνωση από τη Ρωσία αυτών και περαιτέρω εκλογών στην κατεχόμενη Κριμαία, καθώς και στις κατεχόμενες περιοχές στις περιφέρειες Donetsk και Luhansk·
  

Δραστηριοποίηση για τη στήριξη της δημοκρατίας – υποστήριξη μιας φιλοδημοκρατικής κοινωνίας στη Ρωσία

   να) η ΕΕ θα πρέπει να εκφράσει τη βούλησή της να βελτιώσει τις σχέσεις της με τον λαό της Ρωσικής Ομοσπονδίας μέσω της έγκρισης και δημοσίευσης «μηνύματος προς τον ρωσικό λαό»·
   νβ) η ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διάφορες πιθανές εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας καθώς και στο εσωτερικό της Ρωσίας· ειδικότερα, η ΕΕ θα πρέπει να έχει ένα όραμα και μια στρατηγική για το μέλλον των σχέσεών της με μια ελεύθερη, ευημερούσα, ειρηνική και δημοκρατική Ρωσία, πλήρως προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς της υποχρεώσεις και τις αρχές των σχέσεων καλής γειτονίας· η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ευρεία προσφορά υπό όρους και με κίνητρα, όπως η ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, προγράμματα επενδύσεων στο ελεύθερο εμπόριο και εκσυγχρονισμού, καθώς και μια στρατηγική εταιρική σχέση που θα αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση της σταθερότητας της ηπείρου και του πλήρους σεβασμού των διεθνών συνόρων της· η ΕΕ θα πρέπει επίσης να μεταφέρει τα δυνητικά οφέλη που προτίθεται να προσφέρει ως αντάλλαγμα για τον δημοκρατικό μετασχηματισμό της Ρωσίας σε ένα συνεργατικό και πλήρως ανεπτυγμένο δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης το οποίο θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, το διεθνές δίκαιο και τη βασιζόμενη σε κανόνες διεθνή τάξη, καθώς και για μια θεμελιώδη αλλαγή της τρέχουσας εξωτερικής πολιτικής και της διεθνούς συμπεριφοράς της·
   νγ) η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίζει τη ρωσική κοινωνία των πολιτών και να προωθεί τις διαπροσωπικές επαφές μεταξύ πολιτών της ΕΕ και της Ρωσίας, δεδομένου ιδίως ότι οι Ρώσοι πολίτες είναι οι μεγαλύτεροι αποδέκτες θεωρήσεων Σένγκεν στον κόσμο, οι περισσότερες των οποίων είναι πολλαπλής εισόδου και πολυετείς· θα πρέπει επομένως να εξετάσει τη δυνατότητα μείωσης του τέλους θεώρησης και των φραγμών για τους Ρώσους πολίτες και να διεξαγάγει ενημερωτική εκστρατεία για να δείξει ότι οι Ρώσοι πολίτες είναι ευπρόσδεκτοι στην ΕΕ· η ΕΕ θα πρέπει επίσης να διευρύνει τα σχολικά, πανεπιστημιακά, επιστημονικά και πολιτιστικά προγράμματα ανταλλαγών με τη Ρωσία και να εξετάσει τη δυνατότητα να προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και άμεσων προσλήψεων για εργαζομένους τόσο υψηλής όσο και χαμηλής ειδίκευσης από τη Ρωσία· η ΕΕ πρέπει να δημιουργήσει και να διευρύνει εναλλακτικές λύσεις για μετανάστες με πολιτικά κίνητρα από τη Ρωσία, ώστε αυτοί να μπορούν να ζήσουν στην ΕΕ σε ασφαλείς συνθήκες και με ασφάλεια δικαίου· επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει σημαντικά την οικονομική και τεχνική βοήθεια που παρέχει σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και μέτρα ανάπτυξης ικανοτήτων σε σχέση με την ιδιότητα του πολίτη στη Ρωσία· επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να παρέχει οικονομική υποστήριξη σε προγράμματα ανθρωπιστικών σπουδών στα πανεπιστήμια της ΕΕ, τα οποία θα προετοιμάσουν τους Ρώσους, και ειδικότερα φοιτητές, να συμμετάσχουν σε έναν δημοκρατικό μετασχηματισμό της χώρας τους·
   νδ) η ΕΕ θα πρέπει να εγκρίνει πλήρη κατάλογο όλων των διαθέσιμων μέσων για τη συνεργασία με τη δημοκρατική κοινωνία στη Ρωσία, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις που έχουν εκπονηθεί από πολλές ρωσικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·
   νε) η ΕΕ θα πρέπει να αντικρούει τη ρωσόφωνη προπαγάνδα και τις εκστρατείες παραπληροφόρησης του καθεστώτος του Προέδρου Putin στην ΕΕ, στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης και στην ίδια τη Ρωσία, υποστηρίζοντας και ενισχύοντας ανεξάρτητους δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης που προσφέρουν εναλλακτική ενημέρωση στην παραπληροφόρηση του Κρεμλίνου, και να στηρίξει τη δημιουργία τηλεοπτικού καναλιού Free Russia που να εκπέμπει σε εικοσιτετράωρη βάση όλη την εβδομάδα· η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει περαιτέρω ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, δημοσιογράφους και συντάκτες ιστολογίων στη Ρωσία, προκειμένου να ενισχυθούν οι εναλλακτικές πηγές και οι δίαυλοι που δεν ελέγχονται από το Κρεμλίνο·
   νστ) η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει την πίεση που ασκείται στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου δημοκρατικών μέσων ενημέρωσης για τη στήριξη ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας· η ΕΕ πρέπει επίσης να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες και να ενισχύσει τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης που προσφέρουν εναλλακτική ενημέρωση στην παραπληροφόρηση του Κρεμλίνου, καθώς χωρίς αυτούς η Ρωσία δεν μπορεί να είναι δημοκρατική, ευημερούσα και ελεύθερη· στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, όπως το Meduza και το Radio Free Europe/Radio Liberty, υπό το φως των επαχθών και μη πρακτικών νόμων περί «ξένων πρακτόρων» που έχουν θεσπιστεί από τις ρωσικές αρχές για την καταστολή της ελευθερίας του λόγου και της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας·
   νζ) η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας θα πρέπει να αναλάβει το καθήκον του εντοπισμού των προσώπων ενδιαφέροντος που διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στη ρωσική κοινωνία και θα είναι πρόθυμα να καθιερώσουν εποικοδομητικό και αδιάλειπτο διάλογο, και να καταρτίσουν χρονοδιάγραμμα δημόσιων επαφών με τη ρωσική κοινωνία των πολιτών, πανεπιστήμια, σημαντικά επιστημονικά και πολιτιστικά ιδρύματα, ΜΚΟ, πολιτικά κινήματα και κύκλους καλλιτεχνών και διανοουμένων·
   νη) η ΕΕ πρέπει να λάβει υπόψη ότι η δημοτικότητα του Ιωσήφ Στάλιν στον ρωσικό πληθυσμό είναι υψηλότερη από ποτέ στην εποχή του Vladimir Putin, με το 70 % της κοινωνίας να πιστεύει ότι ο Στάλιν διαδραμάτισε θετικό ρόλο στη ρωσική ιστορία· η ΕΕ θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι τούτο οφείλεται στην πολιτική της «σταλινοποίησης της μαζικής συνείδησης» που εφαρμόζει ο Πούτιν και στην καταστολή ανεξάρτητων ιστορικών· η ΕΕ πρέπει να επιμείνει ώστε να ανοίξουν τα σοβιετικά αρχεία για επιστήμονες και ερευνητές και να δημοσιοποιηθούν οι λεπτομέρειες των πράξεων γενοκτονίας, στις οποίες προέβησαν οι σταλινιστές κατά των Ρώσων και άλλων εθνών της Σοβιετικής Ένωσης και των δορυφορικών κρατών της, συμπεριλαμβανομένων των φακέλων που αφορούν την εγκληματική στρατιωτική επιχείρηση Augustów Roundup·
   νθ) ο ΟΗΕ έχει κηρύξει την πρόσβαση στο διαδίκτυο ανθρώπινο δικαίωμα και, στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ θα πρέπει να καταδικάσει τις προσπάθειες του Κρεμλίνου για παρεμπόδιση, έλεγχο, λογοκρισία και ακόμη και αποκοπή του ρωσικού λαού από την πρόσβαση στο διαδίκτυο· η ΕΕ πρέπει να καλέσει τις παγκόσμιες εταιρείες ΤΠ να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις αντιδημοκρατικές προσπάθειες όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο να δραστηριοποιηθούν στη ρωσική αγορά·
   ξ) τέλος, η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει δεσμευτικό νομικό πλαίσιο το οποίο να της επιτρέπει να αντιδρά σθεναρά σε εκστρατείες που αποσκοπούν στην υπονόμευση της δημοκρατίας ή του κράτους δικαίου, μεταξύ άλλων μέσω στοχευμένης δράσης κατά των υπευθύνων για τέτοιες εκστρατείες· η ΕΕ θα πρέπει επίσης να αναπτύξει αποτελεσματικές στρατηγικές στον τομέα της ψηφιακής πολιτικής, προκειμένου να χρησιμοποιεί τεχνολογικά πρότυπα και το ανοικτό διαδίκτυο για την υποστήριξη ελεύθερων χώρων και τον περιορισμό των τεχνολογιών καταστολής· η ΕΕ θα πρέπει επομένως να στηρίζει τεχνολογίες ανοικτής πηγής, υπηρεσίες ασφαλούς επικοινωνίας, αποκεντρωμένες πλατφόρμες και νέες, χαμηλού κατώτατου ορίου και ασφαλείς για την ιδιωτικότητα ελκυστικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για τον ρωσικό πληθυσμό, επεκτείνοντας παράλληλα τα παγκόσμια τεχνολογικά πρότυπα για την προστασία της ιδιωτικότητας, δημιουργώντας δεοντολογικά και νομικά πρότυπα που προωθούν εμφανώς την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, επιδιώκοντας τη διεθνή απαγόρευση των τεχνολογιών μαζικής παρακολούθησης και των επεμβατικών συστημάτων κοινωνικής βαθμολόγησης, και επιμένοντας στην απαγόρευση των αυτόνομων οπλικών συστημάτων·
  

Δραστηριοποίηση για τη στήριξη του ρωσικού λαού και της δημοκρατίας – Η επιτυχία της ανατολικής εταιρικής σχέσης ως πηγής έμπνευσης για τον λαό της Ρωσίας

   ξα) η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει την ανατολική εταιρική σχέση με στόχο την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της περιφερειακής συνεργασίας και των σχέσεων καλής γειτονίας· ειδικότερα, η ΕΕ θα μπορούσε να προτείνει στην επικείμενη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης μια στρατηγική ενισχυμένης συνεργασίας για την προετοιμασία της νέας δυναμικής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της ανατολικής γειτονίας της ΕΕ, και για τη στήριξη της επιτυχούς ανάπτυξης προσανατολισμένων στην ΕΕ χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, η οποία θα χρησιμεύσει ως καλό παράδειγμα και θα ενθαρρύνει τον ρωσικό λαό να στηρίξει τη δημοκρατία· για τούτο, η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει μια ρεαλιστική προοπτική για την ένταξη των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης στην ΕΕ, διατηρώντας έτσι τα κίνητρά τους για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις·
   ξβ) η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την εκπλήρωση από την Ουκρανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Λευκορωσία των πολιτικών, δημοκρατικών, κοινωνικών και νομικών κριτηρίων της ΕΕ στα οποία βασίζονται οι Συνθήκες της ΕΕ και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
   ξγ) τέλος, η ΕΕ θα πρέπει να πιέσει για μια πιο φιλόδοξη στρατηγική όσον αφορά την ενσωμάτωση των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης που έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ· με τον τρόπο αυτό, θα παρακινήσει τις συνδεδεμένες με την ΕΕ χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης να προβούν σε ευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων προσφέροντάς τους ένα μοντέλο βασισμένο στο δόγμα «όλα εκτός από τα θεσμικά όργανα», που θα τους παρέχει τα πλήρη οφέλη από την ολοκλήρωση της ΕΕ, όπως η πρόσβαση στις κοινές πολιτικές της ΕΕ, το άνοιγμα των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ και η πρόσβαση στη δικαιοδοσία της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα αφήνει ανοικτή την προοπτική μελλοντικής ένταξης στην ΕΕ·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης και της G7, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, καθώς και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(1) ΕΕ C 234 της 28.6.2016, σ. 14.
(2) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 74.
(3) ΕΕ C 263 της 25.7.2018, σ. 109.
(4) ΕΕ C 28 της 27.1.2020, σ. 97.
(5) ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 58.
(6) ΕΕ C 23 της 21.1.2021, σ. 7.
(7) ΕΕ C 171 της 6.5.2021, σ. 25.
(8) ΕΕ C 255 της 29.6.2021, σ. 54.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0232.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0018.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0159.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0291.


Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *
PDF 186kWORD 54k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2021)0282 – C9-0205/2021 – 2021/0137(NLE))
P9_TA(2021)0384A9-0262/2021

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2021)0282),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 148 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9‑0205/2021),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 82 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A9-0262/2021),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και να προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, καθώς και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
(2)  Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και να προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, καθώς και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, υψηλού επιπέδου απασχόλησης, συλλογικών διαπραγματεύσεων, αξιοπρεπών μισθών, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με ιδιαίτερη έμφαση σε ευάλωτες ομάδες, δηλαδή σε παιδιά, άτομα με αναπηρίες, μόνους γονείς, εθνικές μειονότητες, όπως Ρομά, άτομα ΛΟΑΤΚΙ+, άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και ηλικιωμένους, με το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή συντονισμό και την εποπτεία των οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης. Κατά την επιδίωξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ενσωματώνει τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων που αποτελεί το εργαλείο παρακολούθησης, ενώ προβλέπει στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στηρίζει την επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πολιτικές για την απασχόληση και οι οικονομικές πολιτικές της Ένωσης και των κρατών μελών θα πρέπει να συμβαδίζουν με τη μετάβαση της Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη, περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή οικονομία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας, την ενθάρρυνση της καινοτομίας, την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων ευκαιριών, καθώς και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των περιφερειακών διαφορών.
(5)  Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή συντονισμό και την εποπτεία των οικονομικών πολιτικών, των πολιτικών απασχόλησης, καθώς και των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών πολιτικών. Κατά την επιδίωξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να ενσωματώνει περαιτέρω τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων που αποτελεί το εργαλείο παρακολούθησης, ενώ προβλέπει στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στηρίζει την επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως την ισότητα των φύλων. Οι πολιτικές για την απασχόληση και οι οικονομικές πολιτικές της Ένωσης και των κρατών μελών θα πρέπει να συμβαδίζουν με τη μετάβαση της Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή οικονομία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και εύρωστων συστημάτων πρόνοιας, την ενθάρρυνση της καινοτομίας, την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων ευκαιριών και την επένδυση στους νέους, καθώς και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των περιφερειακών διαφορών και τη μείωση της φτώχειας. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να προβλεφθεί ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας στην τηλεργασία, το δικαίωμα αποσύνδεσης, τη γονική άδεια και την άδεια για την παροχή φροντίδας, τα δικαιώματα των εργαζομένων σε πλατφόρμες, ένα γενικό νομικό πλαίσιο για την υπεργολαβία, με αυξημένη διαφάνεια και συστάσεις σχετικά με την ευθύνη, καθώς και την υγεία και την ασφάλεια και την ενίσχυση του ρόλου των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η κλιματική αλλαγή και οι προκλήσεις που συνδέονται με το περιβάλλον, η παγκοσμιοποίηση, η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η τηλεργασία, η οικονομία των πλατφορμών και η δημογραφική αλλαγή θα μεταμορφώσουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες. Η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να συνεργαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών παραγόντων και την προσαρμογή των υφιστάμενων συστημάτων, βάσει των αναγκών, αναγνωρίζοντας τη στενή αλληλεξάρτηση των οικονομιών, των αγορών εργασίας και των συναφών πολιτικών των κρατών μελών. Η πρόκληση αυτή απαιτεί συντονισμένη, φιλόδοξη και αποτελεσματική δράση πολιτικής σε ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ και την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση. Η εν λόγω δράση πολιτικής θα πρέπει να περιλαμβάνει προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων, ανανέωση της δέσμευσης για κατάλληλα προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την παραγωγικότητα, τις ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας, την κοινωνική και εδαφική συνοχή, την ανοδική σύγκλιση, την ανθεκτικότητα και την άσκηση δημοσιονομικής ευθύνης. Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης θα πρέπει συνδυάζονται μέτρα σχετικά την προσφορά και τη ζήτηση και θα λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την απασχόληση και την κοινωνία.
(6)  Η κλιματική αλλαγή και οι προκλήσεις που συνδέονται με το περιβάλλον, η παγκοσμιοποίηση, η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η τηλεργασία, η οικονομία των πλατφορμών και η δημογραφική αλλαγή μετασχηματίζουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες. Ενώ η τηλεργασία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα βήμα προς μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, επιτρέποντας σε ομάδες εργαζομένων που προηγουμένως αποκλείονταν να έχουν πρόσβαση στις αγορές εργασίας, ενέχει επίσης τον κίνδυνο να αμβλυνθούν τα όρια μεταξύ του χρόνου εργασίας και του προσωπικού χρόνου, με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων και στη σωματική και ψυχική τους υγεία. Η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να συνεργαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών παραγόντων και την προσαρμογή των υφιστάμενων συστημάτων, βάσει των αναγκών, αναγνωρίζοντας τη στενή αλληλεξάρτηση των οικονομιών, των αγορών εργασίας και των συναφών πολιτικών των κρατών μελών. Η πρόκληση αυτή απαιτεί μια συντονισμένη, φιλόδοξη και αποτελεσματική δράση πολιτικής που εμπλέκει κοινωνικούς εταίρους σε ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ, τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση. Η εν λόγω δράση πολιτικής θα πρέπει να περιλαμβάνει προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων, ανανέωση της δέσμευσης για κατάλληλα προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την παραγωγικότητα, τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, την κοινωνική και εδαφική συνοχή, την ανοδική σύγκλιση, την ανθεκτικότητα και την άσκηση δημοσιονομικής και κοινωνικής ευθύνης. Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης θα πρέπει συνδυάζονται μέτρα σχετικά την προσφορά και τη ζήτηση και θα λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την απασχόληση και την κοινωνία. Σε συνέχεια της δήλωσης των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ενόψει της κρίσης COVID-19, της 23ης Μαρτίου 2020, με την οποία ανακοινώθηκε προσωρινή παρέκκλιση από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (γενική ρήτρα διαφυγής), και της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2021 με τίτλο «Συντονισμός των οικονομικών πολιτικών το 2021: αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, στήριξη της ανάκαμψης και εκσυγχρονισμός της οικονομίας μας», στην οποία αναφέρεται ότι η γενική ρήτρα διαφυγής θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται το 2022 και αναμενόταν να απενεργοποιηθεί το 2023, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η γενική ρήτρα διαφυγής για τη στήριξη επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή στερούνται ρευστότητας, ιδίως των πολύ μικρών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, των μισθών και των συνθηκών εργασίας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους και στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Ο δυνητικός κίνδυνος για τα δημόσια οικονομικά, ο οποίος προκαλείται από την παράταση, καθώς και οι πιθανές κοινωνικές αρνητικές συνέπειες της απενεργοποίησής της, που αναμενόταν το 2023, θα πρέπει να αξιολογηθούν εκ των προτέρων.
Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Στις 8 Μαΐου 2021 οι ηγέτες της ΕΕ στην κοινωνική σύνοδο κορυφής του Πόρτο(20) αναγνώρισαν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ως θεμελιώδες στοιχείο της ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι η υλοποίησή του θα ενισχύσει την πορεία της Ένωσης προς μια ψηφιακή, πράσινη και δίκαιη μετάβαση και θα συμβάλει στην επίτευξη ανοδικής κοινωνικής και οικονομικής σύγκλισης και στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων. Τόνισαν ότι η κοινωνική διάσταση, ο κοινωνικός διάλογος και η ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων βρίσκονται στο επίκεντρο μιας άκρως ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Τα κράτη μέλη διαπίστωσαν ότι το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που παρουσίασε η Επιτροπή παρείχε χρήσιμη καθοδήγηση για την εφαρμογή του πυλώνα, μεταξύ άλλων, στους τομείς της απασχόλησης, των δεξιοτήτων, της υγείας και της κοινωνικής προστασίας. Εξέφρασαν ικανοποίηση για τους νέους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ για το 2030 όσον αφορά την απασχόληση (το 78 % του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών θα πρέπει να απασχολείται), τις δεξιότητες (το 60 % όλων των ενηλίκων θα πρέπει να συμμετέχουν σε κατάρτιση κάθε χρόνο) και τη μείωση της φτώχειας (τουλάχιστον κατά 15 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων πέντε εκατομμυρίων παιδιών) και τον αναθεωρημένο κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου για την εφαρμογή των αρχών του κοινωνικού πυλώνα στο πλαίσιο του συντονισμού πολιτικής εντός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επιπλέον, επεσήμαναν ότι, καθώς η Ευρώπη ανακάμπτει σταδιακά από την πανδημία COVID-19, προτεραιότητα θα είναι η μετάβαση από την προστασία στη δημιουργία θέσεων εργασίας και η βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας, και τόνισαν ότι η εφαρμογή των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας για όλους στο πλαίσιο μιας ανάκαμψης χωρίς αποκλεισμούς. Τέλος, τα κράτη μέλη τόνισαν ότι είναι σημαντικό να παρακολουθείται στενά, αλλά και σε υψηλότατο επίπεδο, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και των πρωταρχικών στόχων της ΕΕ για το 2030.
(8)  Στις 8 Μαΐου 2021 οι ηγέτες της ΕΕ στην κοινωνική σύνοδο κορυφής του Πόρτο20 αναγνώρισαν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ως θεμελιώδες στοιχείο της ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι η υλοποίησή του θα ενισχύσει την πορεία της Ένωσης προς μια ψηφιακή, πράσινη και δίκαιη μετάβαση και θα συμβάλει στην επίτευξη ανοδικής κοινωνικής και οικονομικής σύγκλισης και στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων. Τόνισαν ότι η κοινωνική διάσταση, ο κοινωνικός διάλογος και η ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων βρίσκονται στο επίκεντρο μιας άκρως ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Τα κράτη μέλη διαπίστωσαν ότι το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που παρουσίασε η Επιτροπή παρείχε χρήσιμη καθοδήγηση για την εφαρμογή του πυλώνα, μεταξύ άλλων, στους τομείς της απασχόλησης, των δεξιοτήτων, της υγείας και της κοινωνικής προστασίας. Εξέφρασαν ικανοποίηση για τους νέους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ για το 2030 όσον αφορά την απασχόληση (το 78 % του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών θα πρέπει να απασχολείται), τις δεξιότητες (το 60 % όλων των ενηλίκων θα πρέπει να συμμετέχουν σε κατάρτιση κάθε χρόνο) και τη μείωση της φτώχειας (τουλάχιστον κατά 15 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων πέντε εκατομμυρίων παιδιών) και τον αναθεωρημένο κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου για την εφαρμογή των αρχών του κοινωνικού πυλώνα στο πλαίσιο του συντονισμού πολιτικής εντός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επιπλέον, επεσήμαναν ότι, καθώς η Ευρώπη ανακάμπτει σταδιακά από την πανδημία COVID-19, προτεραιότητα θα είναι η μετάβαση από την προστασία στη δημιουργία θέσεων εργασίας και η βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας, και τόνισαν ότι η εφαρμογή των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας για όλους στο πλαίσιο μιας ανάκαμψης χωρίς αποκλεισμούς. Τέλος, τα κράτη μέλη τόνισαν ότι είναι σημαντικό να παρακολουθείται στενά, αλλά και σε υψηλότατο επίπεδο, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και των πρωταρχικών στόχων της ΕΕ για το 2030. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν τη δίκαιη κινητικότητα και τη δυνατότητα μεταφοράς δικαιωμάτων και αξιώσεων μέσω της καλύτερης προστασίας των μετακινούμενων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών και εποχικών εργαζομένων, των αποτελεσματικότερων επιθεωρήσεων εργασίας και της εισαγωγής αποτελεσματικών ψηφιακών λύσεων.
__________________
__________________
20 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Δήλωση του Πόρτο της 8ης Μαΐου 2021.
20 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Δήλωση του Πόρτο της 8ης Μαΐου 2021.
Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)  Η έλλειψη στέγης είναι μία από τις πιο ακραίες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού, η οποία επηρεάζει αρνητικά τη σωματική και ψυχική υγεία, την ευημερία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, καθώς και την πρόσβασή τους στην απασχόληση και σε άλλες οικονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές καθώς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε επίπεδο Ένωσης συμφώνησαν να δρομολογήσουν την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της έλλειψης στέγης. Με απώτερο στόχο την εξάλειψη της έως το 2030, δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν την αρχή «προτεραιότητα στη στέγαση», προωθώντας την πρόληψη της έλλειψης στέγης και παρέχοντας πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή και οικονομικά προσιτή στέγαση και υπηρεσίες υποστήριξης για τους αστέγους, θέτοντας παράλληλα σε εφαρμογή τα αναγκαία μέτρα πολιτικής, με επαρκή εθνική και ενωσιακή χρηματοδότηση.
Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών μηχανισμών αναπροσαρμογής των μισθών, θα πρέπει να ακολουθούν τις εθνικές πρακτικές κοινωνικού διαλόγου, με στόχο την εξασφάλιση δίκαιων μισθών που θα επιτρέπουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο και βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν την αναγκαία ευκαιρία για ευρεία εξέταση των κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων στη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, τη φτώχεια των εργαζομένων, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, τη δημόσια υγεία και ένταξη και τα πραγματικά εισοδήματα. Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι μετριάζονται οι κοινωνικές, εργασιακές και οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 και ότι οι μεταβάσεις είναι κοινωνικά δίκαιες. Θα πρέπει δε να συνεχιστεί η ενίσχυση της ανάκαμψης και των προσπαθειών για μια ανθεκτική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι προστατεύονται και τους παρέχεται η δυνατότητα να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και να είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και την οικονομία. Απαιτείται ένα συνεκτικό σύνολο ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας που θα περιλαμβάνει κίνητρα για προσωρινή πρόσληψη και για μετάβαση, πολιτικές για τις δεξιότητες και βελτιωμένες υπηρεσίες απασχόλησης για τη στήριξη των μεταβάσεων στην αγορά εργασίας, όπως τονίζεται στη σύσταση (ΕΕ) της Επιτροπής για αποτελεσματική ενεργό στήριξη της απασχόλησης μετά την κρίση COVID-19 (EASE).
(9)  Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών μηχανισμών αναπροσαρμογής των μισθών, θα πρέπει να ακολουθούν τις εθνικές πρακτικές κοινωνικού διαλόγου, με στόχο την εξασφάλιση δίκαιων μισθών που θα επιτρέπουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο και βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν την αναγκαία ευκαιρία για ευρεία εξέταση των κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων στη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, τη φτώχεια των εργαζομένων, την ισότητα των φύλων, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, τη δημόσια υγεία και ένταξη και τα πραγματικά εισοδήματα. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να σέβονται και να ενισχύουν τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων, να προωθούν την επέκταση της κάλυψης μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων και να στηρίζουν τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και οργανώσεις εργοδοτών, προκειμένου να διασφαλιστεί μια χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνικά δίκαιη ανάκαμψη. Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι μετριάζονται οι κοινωνικές, εργασιακές και οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 και ότι οι μεταβάσεις είναι κοινωνικά δίκαιες. Θα πρέπει δε να συνεχιστεί η ενίσχυση της ανάκαμψης και των προσπαθειών για μια ανθεκτική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι προστατεύονται και τους παρέχεται η δυνατότητα να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και να είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και την οικονομία. Απαιτείται ένα συνεκτικό σύνολο ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας που θα περιλαμβάνει προσωρινά κίνητρα για δεξιότητες πρόσληψης και μετάβασης, την πιστοποίηση και την απόκτηση ικανοτήτων και βελτιωμένες υπηρεσίες απασχόλησης για τη στήριξη των μεταβάσεων στην αγορά εργασίας, όπως τονίζεται στη σύσταση (ΕΕ) της Επιτροπής για αποτελεσματική ενεργό στήριξη της απασχόλησης μετά την κρίση COVID-19 (EASE). Απαιτείται διεξοδική αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών και των καθεστώτων στήριξης που έχουν αναπτυχθεί για τον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άντληση διδαγμάτων και να εντοπιστούν μέσα για μελλοντική χρήση.
Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Οι διακρίσεις σε όλες τις μορφές τους θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων και να υποστηριχθεί η απασχόληση των νέων. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες για όλους, και να μειωθούν η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα παιδιά, ιδίως με τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών εργασίας και των κατάλληλων συστημάτων κοινωνικής προστασίας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και με την άρση των εμποδίων για την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω επενδύσεων στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα καθώς και στις ψηφιακές δεξιότητες. Η έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας και υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής ιατρικής και της προαγωγής της υγειονομικής περίθαλψης, είναι ιδιαίτερα σημαντικές στο πλαίσιο της κρίσης της COVID-19 και με δεδομένο τις γηράσκουσες κοινωνίες. Οι δυνατότητες των ατόμων με αναπηρίες να συμβάλουν στην οικονομική μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη θα πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Καθώς δημιουργούνται νέα οικονομικά και επιχειρηματικά μοντέλα στους χώρους εργασίας στην Ένωση, αλλάζουν επίσης οι σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις εργασίας που πηγάζουν από τις νέες μορφές απασχόλησης διατηρούν και ενισχύουν το κοινωνικό πρότυπο της Ευρώπης.
(10)  Οι διακρίσεις σε όλες τις μορφές τους θα πρέπει να εξαλειφθούν, να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων και να προωθηθεί η απασχόληση των νέων. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες για όλους, και να εξαλειφθούν η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα παιδιά, ιδίως με τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών εργασίας και των κατάλληλων συστημάτων κοινωνικής προστασίας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και με την άρση των εμποδίων για την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω επενδύσεων στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, στις ψηφιακές δεξιότητες και στη διά βίου μάθηση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τονώσουν τις επενδύσεις σε βιώσιμες και ποιοτικές θέσεις εργασίας και να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την έξοδο των παιδιών από τη φτώχεια και τη στήριξη των γονέων των παιδιών που έχουν ανάγκη. Η ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς πολιτικής και θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση για τα δικαιώματα των παιδιών, αξιοποιώντας παράλληλα πλήρως τις υφιστάμενες πολιτικές και τα κονδύλια της Ένωσης για συγκεκριμένα μέτρα που συμβάλλουν στην εξάλειψη της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας και υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής ιατρικής, της αντιμετώπισης των προβλημάτων ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας και της προαγωγής της υγειονομικής περίθαλψης, είναι ιδιαίτερα σημαντικές, υπό το πρίσμα της κρίσης COVID-19 και στο πλαίσιο μιας γηράσκουσας κοινωνίας. Οι δυνατότητες των ατόμων με αναπηρίες να συμβάλουν στην οικονομική μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη θα πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Καθώς δημιουργούνται νέα οικονομικά και επιχειρηματικά μοντέλα στους χώρους εργασίας στην Ένωση, αλλάζουν επίσης οι σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις εργασίας που πηγάζουν από τις νέες μορφές απασχόλησης ενισχύουν το κοινωνικό πρότυπο της Ευρώπης, διασφαλίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα των εργαζομένων, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, αξιοπρεπείς μισθούς και καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν πλήρη χρήση του REACT-EU (21) που ενισχύει τα ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή έως το 2023, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, του νέου Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (22) και άλλων ενωσιακών ταμείων, συμπεριλαμβανομένων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του ταμείου InvestEU, για την ενίσχυση της απασχόλησης, των κοινωνικών επενδύσεων, της κοινωνικής ένταξης, της προσβασιμότητας, την προώθηση των ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και απόκτησης νέων δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, της διά βίου μάθησης και της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους, συμπεριλαμβανομένων του ψηφιακού γραμματισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων. Αν και οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα κράτη μέλη και στην Ένωση, θα πρέπει να εφαρμόζονται σε συνεργασία με όλες τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, με τη στενή σύμπραξη των κοινοβουλίων, καθώς και των κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.
(12)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν πλήρη χρήση του REACT-EU που ενισχύει τα ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή έως το 202321, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, του νέου Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας22 και άλλων ενωσιακών ταμείων, συμπεριλαμβανομένων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του ταμείου InvestEU, για την ενίσχυση της απασχόλησης, των κοινωνικών επενδύσεων, της κοινωνικής ένταξης, της προσβασιμότητας, την προώθηση των ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και απόκτησης νέων δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, της διά βίου μάθησης και της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους, συμπεριλαμβανομένων του ψηφιακού γραμματισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσουν πλήρως το αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζομένους, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/691 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22a για τη στήριξη των εργαζομένων που απολύονται λόγω της κρίσης COVID-19. Αν και οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα κράτη μέλη και στην Ένωση, θα πρέπει να εφαρμόζονται σε συνεργασία με όλες τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, με τη στενή σύμπραξη των κοινοβουλίων, καθώς και των κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.
__________________
__________________
21 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2221 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πρόσθετους πόρους REACT-EU και τις ρυθμίσεις εφαρμογής με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU) (ΕΕ L 437 της 28.12.2020, σ. 30).
21 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2221 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πρόσθετους πόρους REACT-EU και τις ρυθμίσεις εφαρμογής με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU) (ΕΕ L 437 της 28.12.2020, σ. 30).
22 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΕΕ L 57 της 18.2.2021, σ. 17).
22 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΕΕ L 57 της 18.2.2021, σ. 17).
22α Κανονισμός (ΕΕ) 2021/691 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2021, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (ΕΕ L 153 της 3.5.2021, σ. 48).
Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Στο νομοθετικό του ψήφισμα της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της στην κοινωνία και στην απασχόληση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί καλύτερα η κρίση. Είναι απαραίτητο να αναθεωρηθούν αναλόγως οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών. Για να ενισχυθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει στον προσδιορισμό ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, σε βάση ισοτιμίας με το Συμβούλιο.

Δίκαιες συνθήκες εργασίας, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους σε πλατφόρμα – νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη
PDF 237kWORD 78k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με δίκαιες εργασιακές συνθήκες, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους σε πλατφόρμα – νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη (2019/2186(INI))
P9_TA(2021)0385A9-0257/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)(4),

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2019, με τίτλο «Το μέλλον της εργασίας: η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη διακήρυξη της εκατονταετηρίδας της ΔΟΕ»(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2019, με τίτλο «Ο μεταβαλλόμενος κόσμος της εργασίας: σκέψεις σχετικά με νέες μορφές εργασίας και επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων»(7),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2020, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ (COM(2020)0825),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2020, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με διεκδικήσιμες και δίκαιες αγορές στον ψηφιακό τομέα (πράξη για τις ψηφιακές αγορές) (COM(2020)0842),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2021, για «Σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων» (COM(2021)0102),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα» (COM(2020)0066),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη – Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης» (COM(2020)0065),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2020, με τίτλο «Μια ισχυρή Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις» (COM(2020)0014),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια συνεργατική οικονομία» (COM(2016)0356),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2021, με τίτλο «Διαβούλευση πρώτης φάσης με τους κοινωνικούς εταίρους βάσει του άρθρου 154 ΣΛΕΕ σχετικά με πιθανή δράση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν συνθήκες εργασίας σε πλατφόρμα» (C(2021)1127),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2021 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το δικαίωμα στην αποσύνδεση(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με μία ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2020 σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2020 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ένα πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2020 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς(12),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών(13)

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2017 σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τις επιγραμμικές πλατφόρμες και την ψηφιακή ενιαία αγορά(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την επισφαλή απασχόληση(18),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή ανάθεσης καθηκόντων της 10ης Σεπτεμβρίου 2019 του Επιτρόπου Nicolas Schmit και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής του 2021,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο «Αξιοπρεπής εργασία στην οικονομία των πλατφορμών»,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, της 5ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Ευρωπαϊκό πλαίσιο για ρυθμιστικές απαντήσεις όσον αφορά τη συνεργατική οικονομία»,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο για την ψηφιοποίηση που συνήφθη από τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους τον Ιούνιο του 2020(19),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. 198 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τις εργασιακές σχέσεις,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2020 με τίτλο «Study to gather evidence on the working conditions of platform workers» (Μελέτη για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της Επιτροπής με τίτλο «The changing nature of work and skills in the digital age» (Η μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας και των δεξιοτήτων στην ψηφιακή εποχή),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του JRC της Επιτροπής με τίτλο «Platform Workers in Europe» (Οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα στην Ευρώπη),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «The Post-2020 European Disability Strategy» (Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία μετά το 2020), που δημοσίευσε η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών στις 11 Σεπτεμβρίου 2020(20),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «The Social Protection of Workers in the Platform Economy» (Η κοινωνική προστασία των εργαζομένων στην οικονομία των πλατφορμών), που δημοσιεύθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών στις 7 Δεκεμβρίου 2017(21),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Cedefop της 24ης Σεπτεμβρίου 2020 με τίτλο «Developing and matching skills in the online platform economy» (Ανάπτυξη και αντιστοίχιση δεξιοτήτων στην οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών),

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop της 30ής Ιουλίου 2020 με τίτλο «Online working and learning in the coronavirus era» (Επιγραμμική εργασία και μάθηση στην εποχή του κορονοϊού),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Eurofound της 24ης Σεπτεμβρίου 2018 με τίτλο «Employment and working conditions of selected types of platform work» (Απασχόληση και συνθήκες εργασίας για επιλεγμένα είδη εργασίας σε πλατφόρμα),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο πολιτικής του Euround της 23ης Σεπτεμβρίου 2019 με τίτλο «Platform work: Maximising the potential while safeguarding standards?» (Εργασία σε πλατφόρμα: μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων με παράλληλη διασφάλιση των προτύπων;),

–  έχοντας υπόψη την ερευνητική έκθεση του Eurofound της 21ης Σεπτεμβρίου 2020 με τίτλο «Back to the future: Policy pointers from platform work scenarios» (Επιστροφή στο μέλλον: δείκτες πολιτικής από σενάρια εργασίας σε πλατφόρμα),

–  έχοντας υπόψη το διαδικτυακό αποθετήριο του Eurofound που αφορά την οικονομία των πλατφορμών(22),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) της 7ης Νοεμβρίου 2017 με τίτλο «Protecting Workers in the Online Platform Economy: An overview of regulatory and policy developments in the EU» (Προστασία των εργαζομένων στην οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών: επισκόπηση των ρυθμιστικών εξελίξεων και των εξελίξεων πολιτικής στην ΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ της 23ης Φεβρουαρίου 2021 με τίτλο «World Employment and Social Outlook 2021: The role of digital labour platforms in transforming the world of work» (Παγκόσμια απασχόληση και κοινωνική προοπτική 2021: ο ρόλος των ψηφιακών πλατφορμών εργασίας στον μετασχηματισμό του κόσμου της εργασίας),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ της 20ής Σεπτεμβρίου 2018 με τίτλο «Digital labour platforms and the future of work: Towards decent work in the online world» (Ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας και το μέλλον της εργασίας: πορεία προς την αξιοπρεπή εργασία στο επιγραμμικό περιβάλλον),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της εκατονταετηρίδας της ΔΟΕ της 21ης Ιουνίου 2019 σχετικά με το μέλλον της εργασίας,

–  έχοντας υπόψη τον δείκτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων σχετικά με την ισότητα των φύλων το 2020, Gender Equality Index 2020: Digitalisation and the future of work (Δείκτης ισότητας των φύλων 2020: ψηφιοποίηση και το μέλλον της εργασίας),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις Data & Society του Φεβρουαρίου του 2019 με τίτλο «Workplace Monitoring & Surveillance» (Παρακολούθηση και επιτήρηση του χώρου εργασίας) και «Algorithmic Management in the Workplace» (Διαχείριση με τη χρήση αλγορίθμων στο χώρο εργασίας),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Data subjects, digital surveillance, AI and the future of work» (Υποκείμενα των δεδομένων, ψηφιακή παρακολούθηση, τεχνητή νοημοσύνη και μέλλον της εργασίας), που δημοσίευσε η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας στις 23 Δεκεμβρίου 2020(23),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A9-0257/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως «εργαζόμενοι σε πλατφόρμα» νοούνται τα άτομα που εκτελούν εργασία ή παρέχουν υπηρεσίες, με μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ελέγχου, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας εργασίας· ότι, κατά συνέπεια, μπορεί να περιλαμβάνει τόσο τους μισθωτούς όσο και τους πραγματικά αυτοαπασχολούμενους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως «ψηφιακή πλατφόρμα εργασίας» νοείται μια εταιρεία που μεσολαβεί ή προσφέρει, με μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ελέγχου, κατά παραγγελία υπηρεσίες που ζητούνται από μεμονωμένους ή εταιρικούς πελάτες και παρέχονται άμεσα ή έμμεσα από φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από το αν οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται επιτόπου ή επιγραμμικά·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως «εργασία πλατφόρμας» νοείται η εργασία που εκτελείται και οι υπηρεσίες που παρέχονται κατόπιν αιτήματος και έναντι αμοιβής από τους εργαζομένους σε πλατφόρμες, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους, το είδος των ψηφιακών πλατφορμών εργασίας (επιτόπου ή επιγραμμικά) ή το επίπεδο των απαιτούμενων δεξιοτήτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη επαρκών και επικαιροποιημένων πανευρωπαϊκών δεδομένων σχετικά με την εργασία σε πλατφόρμα, και ότι η μεθοδολογία συλλογής δεδομένων ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών, γεγονός που δυσχεραίνει τον προσδιορισμό της έκτασης της εργασίας σε πλατφόρμα και του αριθμού των εργαζομένων που αφορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της εργασίας σε πλατφόρμες εντός της αγοράς εργασίας θεωρείται πολύ πιθανή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία σε πλατφόρμα μπορεί να δημιουργήσει απασχόληση, να αυξήσει τις επιλογές, να προσφέρει πρόσθετο εισόδημα, και να μειώσει τους φραγμούς όσον αφορά την είσοδο στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία σε πλατφόρμα μπορεί να διευκολύνει την ευελιξία και τη βελτιστοποίηση των πόρων και να προσφέρει ευκαιρίες τόσο για τους ανθρώπους που εργάζονται σε ή με ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας όσο και για τους πελάτες, ενώ συμβάλλει στην αντιστοίχιση της ζήτησης και της προσφοράς υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία στα ψηφιακά εργαλεία αποτελεί προϋπόθεση για εργασία σε πλατφόρμα και μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη σε περιόδους κρίσης και ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία σε πλατφόρμα μπορεί να προσφέρει πλεονεκτήματα στους φοιτητές και σε όσους επιθυμούν να συνδυάσουν σπουδές και εργασία ταυτόχρονα, καθώς και να δημιουργήσει πρόσβαση στην απασχόληση για νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) και για άτομα με χαμηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η εργασία σε πλατφόρμα να περιορίζεται στη μεταφορά προσώπων ή στην παράδοση φαγητού, καθώς περιλαμβάνει επίσης επαγγελματικά καθήκοντα, οικιακές εργασίες και μικροαπασχόληση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία σε πλατφόρμα διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας μέσω σύγχρονων μορφών απασχόλησης και ενθαρρύνει την ανάπτυξη τεχνολογιών προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση των πλατφορμών και να έρθουν πιο κοντά τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία σε πλατφόρμα έχει επίσης εγείρει ανησυχίες σχετικά με επισφάλεια και κακές συνθήκες εργασίας, έλλειψη ή δυσκολία πρόσβασης σε επαρκή κοινωνική προστασία, αθέμιτο ανταγωνισμό, αδήλωτη εργασία, κατακερματισμό και έλλειψη προβλεψιμότητας σε σχέση με το εισόδημα και τα ωράρια εργασίας, έλλειψη μηχανισμών επίλυσης διαφορών, απαξίωση και έλλειψη επαγγελματικής εξέλιξης, καθώς επίσης έλλειψη μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ιδίως για εργαζόμενους σε πλατφόρμες χαμηλού επιπέδου και εργαζόμενους σε μικροαπασχόληση, όπως επισημάνθηκε για άλλη μια φορά κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσφαλμένη ταξινόμηση των εργαζομένων ως αυτοαπασχολούμενων συμβάλλει στην κατάσταση αυτή·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 έχει συμβάλει στην ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζουν οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα στη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας για χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε ολόκληρη την ΕΕ, παρέχοντας μια τόσο αναγκαία διεπαφή μεταξύ βασικών τομέων, όπως τα τρόφιμα και οι μεταφορές, και των καταναλωτών, και ότι το μοντέλο πλατφόρμας έχει επιτρέψει τη συνέχιση του εισοδήματος για ορισμένους εργαζομένους σε πλατφόρμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερο από το 60 % των κατοίκων της ΕΕ δηλώνουν ότι, ακόμη και μετά την κρίση COVID-19 δεν σκοπεύουν να σταματήσουν να χρησιμοποιούν διαδικτυακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης για παράδειγμα της δυνατότητας παραγγελίας γευμάτων μέσω διαδικτύου(24)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι σε άτυπες ρυθμίσεις διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία από ό,τι οι εργαζόμενοι σε κανονικές μορφές εργασίας(25) και ότι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα ειδικότερα εκτίθενται συχνά σε κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια λόγω των χαρακτηριστικών της εργασίας που εκτελούν, για παράδειγμα οι ποδηλάτες, οι οποίοι είναι ευπαθείς χρήστες του οδικού δικτύου και συχνά εργάζονται υπό δυσμενείς και δύσκολες καιρικές συνθήκες, και υπό πίεση για ταχύτητα και αποτελεσματικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία σε πλατφόρμα δεν θα πρέπει να οδηγεί σε επισφάλεια, ανασφάλεια ή κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα που υπέστησαν απώλεια εισοδήματος λόγω της πανδημίας συχνά δεν ήταν επιλέξιμοι για μέτρα εισοδηματικής στήριξης, γεγονός που καταδεικνύει την έλλειψη πρόσβασης σε κοινωνική προστασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι επιτόπου σε πλατφόρμα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να μολυνθούν με COVID-19·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα, οι προαναφερθέντες κίνδυνοι ενδέχεται να υπονομεύσουν ολόκληρο το ευρωπαϊκό μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και τους στόχους του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική πρόοδος θα μπορούσε επίσης να προσφέρει τις λύσεις για την προσαρμογή του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου στις πραγματικότητες του 21ου αιώνα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας απέφεραν παγκοσμίως έσοδα τουλάχιστον 52 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ το 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 70 % των εσόδων συγκεντρώθηκαν σε δύο μόνο χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες (49 %) και την Κίνα (22 %), ενώ το ποσοστό ήταν πολύ χαμηλότερο στην Ευρώπη (11 %) και σε άλλες περιφέρειες (18%)(26)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία σε πλατφόρμα καλύπτει διαφορετικές πραγματικότητες και χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ανομοιογένειας στις διεξαγόμενες δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες εργασίας σε πλατφόρμα, όπως επιγραμμικά ή επιτόπου, με υψηλό ή χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, με αμοιβή ανά εργασία ή ανά ώρα, ως δευτερεύουσα ή ως κύρια απασχόληση, και ότι ποικίλουν σημαντικά τα προφίλ των εργαζομένων σε πλατφόρμα και τα είδη των πλατφορμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Eurofound(27), το 2017 η επί τόπου εργασία σε επαγγελματικές υπηρεσίες, υπηρεσίες παράδοσης, μεταφορές επιβατών και οικιακές υπηρεσίες αντιπροσώπευε τα πιο διαδεδομένα χαρακτηριστικά της εργασίας σε πλατφόρμα σε επιλεγμένα κράτη μέλη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες έχουν κι άλλη απασχόληση ή πηγή εισοδήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα τείνουν να είναι χαμηλά αμειβόμενοι, αλλά κάποιοι έχουν σχετικά καλά εισοδήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι στην οικονομία των πλατφορμών τείνουν να είναι νεότεροι και πιο μορφωμένοι από τον ευρύτερο πληθυσμό(28)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα γενικά ταξινομούνται ως επίσημα αυτοαπασχολούμενοι, ανεξάρτητα από την πραγματική τους κατάσταση απασχόλησης και ενώ συχνά δεν διαθέτουν τα επίπεδα επαγγελματικής ανεξαρτησίας που χαρακτηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί εργαζόμενοι σε πλατφόρμα δεν διαθέτουν συνεπώς κοινωνική προστασία, εργασιακά δικαιώματα, ή διατάξεις υπέρ της υγείας και ασφάλειας που παρέχουν οι συμβάσεις εργασίας στο αντίστοιχο κράτος μέλος τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μικρό ποσοστό των εργαζομένων σε πλατφόρμες έχουν καθεστώς εργαζομένου ή προσωρινά απασχολούμενου· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός δικαστικών αποφάσεων και διοικητικών αποφάσεων, μεταξύ άλλων σε εθνικά ανώτατα δικαστήρια και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), σχετικά με την εργασία σε πλατφόρμα επί τόπου, ιδίως στους τομείς των μεταφορών και της διανομής τροφίμων σε ορισμένα κράτη μέλη, έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη σχέσης απασχόλησης μεταξύ πλατφορμών και εργαζομένων σε πλατφόρμες, με βάση τις δραστηριότητές τους και τη σύνδεσή τους με την πλατφόρμα τους, με επακόλουθα δικαιώματα και παροχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν απλά μέσα για να αποσαφηνίζουν και να επιβεβαιώνουν το καθεστώς απασχόλησής τους και δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να διεκδικούν τα δικαιώματά τους μέσω δικαστικών διαδικασιών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λανθασμένη ταξινόμηση ορισμένων εργαζομένων σε πλατφόρμες ως αυτοαπασχολούμενων στην εργασία σε πλατφόρμα προκαλεί αβεβαιότητα και στερεί από τους εργαζομένους την πρόσβασή τους στα εργασιακά δικαιώματα, την κοινωνική προστασία, τα δικαιώματα και την εφαρμογή των σχετικών κανόνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότεροι τομείς, όπως η παροχή υπηρεσιών, οι μεταφορές, οι ανθρώπινοι πόροι, η υγεία, η παιδική μέριμνα, οι προσωπικές και οικιακές υπηρεσίες και ο τουρισμός, ενδέχεται να επηρεαστούν μελλοντικά από την εργασία σε πλατφόρμα ή παρόμοια πρότυπα απασχόλησης και την ψηφιοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών σε πολλούς τομείς, και ιδίως το επιγραμμικό εμπόριο και οι υπηρεσίες, παρουσιάζει ευκαιρίες και κινδύνους για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες μορφές εργασίας θα πρέπει να παραμείνουν βιώσιμες και δίκαιες και ότι η εργασία σε πλατφόρμα θα πρέπει να καθοδηγείται από τις αξίες της Ένωσης, την δεοντολογία, και μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία η ψηφιακή τεχνολογία παραμένει εργαλείο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από αυτήν την άποψη, ο εξοπλισμός κάθε Ευρωπαίου πολίτη με ψηφιακές δεξιότητες είναι υψίστης σημασίας στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υψηλός βαθμός ευελιξίας εκτιμάται ως ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της εργασίας σε πλατφόρμα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει διαφορετικές προσεγγίσεις, γεγονός που έχει οδηγήσει σε κατακερματισμένους κανόνες και πρωτοβουλίες με αρνητικές επιπτώσεις για τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών, και τους καταναλωτές λόγω της συνακόλουθης αβεβαιότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για μια νομοθετική πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να ξεπεραστεί η επακόλουθη νομική αβεβαιότητα, να διασφαλιστούν και να βελτιωθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων σε πλατφόρμες, οι συνθήκες εργασίας και η πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, να προωθηθεί το δυναμικό καινοτομίας των βιώσιμων μοντέλων εργασίας σε πλατφόρμες και να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού με τους «παραδοσιακούς» οικονομικούς παράγοντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες πλατφόρμες δραστηριοποιούνται σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και συχνά δεν εδρεύουν στη χώρα στην οποία ασκούνται οι δραστηριότητες από τους εργαζομένους τους·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ορισμός του «εργαζομένου» σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ η νομολογία του ΔΕΕ έχει θεσπίσει κριτήρια για τον καθορισμό της ιδιότητας του εργαζομένου και του αυτοαπασχολούμενου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης που επιτρέπουν την αναγνώριση της σχέσης εργασίας ή της σύμβασης εργασίας διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών και εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ειδικό «τρίτο καθεστώς» για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες θα στρέβλωνε περαιτέρω τον ανταγωνισμό μεταξύ των ψηφιακών πλατφορμών εργασίας και των εταιρειών στην παραδοσιακή οικονομία, ιδίως των ΜΜΕ, και δεν θα ήταν συμβατό με τις εθνικές ταξινομήσεις των εργαζομένων και των πραγματικά αυτοαπασχολούμενων στα κράτη μέλη, με απρόβλεπτες νομικές, διοικητικές και νομικές συνέπειες, καθώς και με κίνδυνο κατακερματισμού της αγοράς εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα θα πρέπει είτε να ταξινομούνται ως εργαζόμενοι είτε ως πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι ανάλογα με την πραγματική τους κατάσταση και να απολαμβάνουν τα αντίστοιχα δικαιώματα και συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μαχητό τεκμήριο σχέσης εργασίας θα διευκόλυνε την ορθή κατάταξη των εργαζομένων σε πλατφόρμες σε συνδυασμό με την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης, πράγμα που σημαίνει ότι, όταν οι εργαζόμενοι αμφισβητούν τον χαρακτηρισμό του καθεστώτος απασχόλησής τους σε νομικές ή διοικητικές διαδικασίες, εναπόκειται στο μέρος που υποστηρίζεται ότι είναι ο εργοδότης να αποδείξει ότι δεν υπάρχει σχέση εργασίας σύμφωνα με τους εθνικούς ορισμούς που προβλέπονται στη νομοθεσία ή στις συλλογικές συμβάσεις του αντίστοιχου κράτους μέλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μαχητό τεκμήριο μιας σχέσης εργασίας δεν πρέπει να οδηγεί στον αυτόματο χαρακτηρισμό όλων των εργαζομένων σε πλατφόρμες ως εργαζομένων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων, ιδίως της οδηγίας για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας και του κανονισμού για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων στην ΕΕ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία σε πλατφόρμα αναπαράγει ανισότητες μεταξύ των φύλων που παρατηρούνται γενικά στην αγορά εργασίας, όπως το χάσμα στις μισθολογικές διαφορές των φύλων και ο διαχωρισμός των φύλων στα επαγγέλματα ή τους τομείς(29)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία σε πλατφόρμα μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων τύπων υπηρεσιών και πλατφορμών, με τους άνδρες να εκπροσωπούνται περισσότερο στην εργασία πλατφόρμας με μεγαλύτερη εργασιακή αυτονομία και τις γυναίκες να έχουν περισσότερες πιθανότητες να εκτελούν επισφαλέστερη εργασία σε πλατφόρμες με περιορισμένη εργασιακή αυτονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι που έχουν σημαντικές ευθύνες φροντίδας και οικογενειακής μέριμνας βρίσκονται επομένως σε μειονεκτική θέση και αυτό ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες, ιδίως για τις γυναίκες(30)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που εργάζονται σε πλατφόρμες, ιδίως οι οδηγοί και όσες παρέχουν υπηρεσίες καθαρισμού και φροντίδας σε ιδιωτικές κατοικίες, είναι εκτεθειμένες στον κίνδυνο σεξουαλικής παρενόχλησης και έμφυλης βίας(31) και ενδέχεται να μην αναφέρουν κάτι τέτοιο λόγω της έλλειψης μέσων καταγγελίας, της απουσίας επαφής με άνθρωπο διαχειριστή ή του φόβου αρνητικών αξιολογήσεων και απώλειας μελλοντικής εργασίας·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία σε πλατφόρμα αποτελεί διογκούμενο φαινόμενο από την εμφάνισή της, το οποίο διευκολύνεται από την ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια, παρέχοντας στους εργαζομένους, τους πελάτες και τις επιχειρήσεις νέες ευκαιρίες και επιλογές όσον αφορά τον τόπο, τον χρόνο, την ευελιξία και τη συχνότητα των σχέσεών τους, συμπεριλαμβανομένων της εργασίας και της παροχής υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση της ΔΟΕ, για την πλειονότητα των εργαζομένων που εργάζονται στον τόπο εγκατάστασης και το ένα τρίτο των εργαζομένων τηλεματικά, η εργασία πλατφόρμας σε ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματός τους, με υψηλότερα ποσοστά στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις γυναίκες(32)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, στην ΕΕ εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μικρό μερίδιο της γενικής αγοράς εργασίας, δεδομένου ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 11 % του εργατικού δυναμικού της ΕΕ έχει παράσχει υπηρεσίες μέσω επιτόπιων ή διαδικτυακών πλατφορμών εργασίας τουλάχιστον μία φορά, και το 1,4 % εξ αυτών το έχει ως κύρια απασχόληση από το 2019(33)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οφέλη της ψηφιοποίησης πρέπει να μοιράζονται ευρέως και ισότιμα μεταξύ πλατφορμών, εργαζομένων, πελατών και ευρύτερης κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται ισχυρές διασφαλίσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η εργασία σε πλατφόρμες παρέχει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και να αποτραπεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλατφόρμες που ενεργούν ως εργοδότες οφείλουν να πληρούν όλες τις υποχρεώσεις τους ως εργοδότες και να ανταποκρίνονται στις τομεακές τους ευθύνες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας χρησιμοποιούν εργαλεία όπως εφαρμογές, αλγόριθμοι και τεχνητή νοημοσύνη ως μέρος του επιχειρηματικού τους μοντέλου, προκειμένου να αντιστοιχίζουν την προσφορά και τη ζήτηση και να διαχειρίζονται τους εργαζομένους στον ένα ή τον άλλο βαθμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλγοριθμική διαχείριση παρουσιάζει νέες προκλήσεις για το μέλλον της εργασίας και μπορεί να δημιουργήσει ανισορροπίες ισχύος και αδιαφάνεια όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, καθώς και έλεγχο και εποπτεία με βάση την τεχνολογία, οι οποίες θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις και να ενέχουν κινδύνους για την ιδιωτικότητα, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια(34)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλγοριθμική διαχείριση πρέπει να είναι πλήρως διαφανής και υπό ανθρώπινη εποπτεία, προκειμένου οι εργαζόμενοι να μπορούν να προσβάλλουν αποφάσεις μέσω αποτελεσματικών διαδικασιών, όπου είναι απαραίτητο, και να μην βασίζεται σε μεροληπτικά σύνολα δεδομένων που σχετίζονται με το φύλο, το εθνοτικό υπόβαθρο ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος διακρίσεων στα αποτελέσματά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευπαθέστερες ομάδες, όπως οι γυναίκες, οι μειονότητες και τα άτομα με αναπηρία, διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο μεροληψίας(35)·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα της μη αμειβόμενης εργασίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στο περιβάλλον της εργασίας σε πλατφόρμα·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία συνεταιρισμών θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό μέσο για την οργάνωση της εργασίας σε πλατφόρμα από τη βάση προς την κορυφή και να ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ πλατφορμών·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα των μεταφορών με βάση ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, με έμφαση στο σύστημα και όχι στα συστατικά στοιχεία του, και ότι οι πλατφόρμες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στη διευκόλυνση της κινητικότητας ως υπηρεσίας (MaaS), της εφοδιαστικής ως υπηρεσίας (LaaS) και της συνεργατικής κινητικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω ψηφιοποίηση θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικές δυνατότητες για τη δημιουργία ενός βιώσιμου, καινοτόμου και πολυτροπικού τομέα μεταφορών, μεταξύ άλλων μέσω της καινοτομίας στον τομέα των δημόσιων μεταφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μακρόπνοο πλαίσιο για τις εταιρείες πλατφορμών πρέπει επίσης να αντιμετωπίζει τις πιθανές ανησυχίες για το περιβάλλον και την υγεία, και να μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα της κινητικότητας, και ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να διενεργηθεί εις βάθος αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πλατφορμών στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, δεδομένου ότι δεν είναι αρκετά γνωστές οι θετικές και αρνητικές επιδράσεις τους·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολλαπλασιασμός των διαμεσολαβητικών και συνεργατικών ψηφιακών πλατφορμών μετασχηματίζει ριζικά τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων, ιδίως μέσω της παροχής νέων υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, της ανάπτυξης πολυτροπικών μεταφορών, της βελτίωσης της συνδεσιμότητας των περίκλειστων περιοχών, της ενίσχυσης της αστικής κινητικότητας, και της βελτιστοποίησης της διαχείρισης των ροών·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασύρματη και σταθερή συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη ψηφιοποιημένων υπηρεσιών μεταφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ καθορίζει τα ρυθμιστικά πρότυπα για τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων, όπως έπραξε με τον ΓΚΠΔ και την ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική, αλλά υστερεί όσον αφορά τη δημιουργία ανταγωνιστικών συνθηκών για την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση νέων ψηφιακών εταιρειών και πλατφορμών στην ΕΕ·

Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο

1.  επισημαίνει ότι το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν είναι ικανοποιητικό και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα νομικά μέσα της ΕΕ συχνά δεν εφαρμόζονται σε πολλούς εργαζομένους σε πλατφόρμες ως αποτέλεσμα της εσφαλμένης ταξινόμησής τους, και δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς τη νέα πραγματικότητα του κόσμου της εργασίας· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών εργασίας όλων των εργαζομένων σε πλατφόρμα που εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των πραγματικά αυτοαπασχολούμενων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο κατακερματισμός αυτός μπορεί να θέσει πολλούς εργαζομένους σε πλατφόρμες σε μια νομικά επισφαλή κατάσταση, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι αυτοί να απολαμβάνουν λιγότερα ή πιο περιορισμένα δικαιώματα από αυτά που θα πρέπει να διασφαλίζονται για όλους τους εργαζομένους· θεωρεί ότι η ανεπαρκής ρύθμιση μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές ερμηνείες, προκαλώντας με τον τρόπο αυτό έλλειψη προβλεψιμότητας και συνακόλουθα αρνητικό αντίκτυπο τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους εργαζομένους·

2.  επισημαίνει ότι η έννοια των όρων «εργαζόμενος» και «αυτοαπασχολούμενος» δεν ορίζεται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη· σημειώνει επίσης ότι το όριο μεταξύ των δύο αυτών όρων είναι ενίοτε ασαφές για τις νέες μορφές εργασίας και ότι, κατά συνέπεια, ορισμένοι αυτοαπασχολούμενοι ή εργαζόμενοι κινδυνεύουν να ταξινομηθούν εσφαλμένα και να μην απολαμβάνουν τα δικαιώματα που είναι εγγενή στο καθεστώς τους· θεωρεί, επομένως, ότι οι εργαζόμενοι στις ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και την ίδια πρόσβαση στην κοινωνική προστασία σε ισότιμη βάση με τους εργαζομένους εκτός πλατφόρμας της ίδιας κατηγορίας, με πλήρη σεβασμό της ποικιλομορφίας των εθνικών μοντέλων αγοράς εργασίας, της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων και των εθνικών αρμοδιοτήτων·

3.  τονίζει, επιπλέον, ότι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες που εργάζονται σε διαφορετικά κράτη μέλη ή συνδυάζουν τακτική απασχόληση με εργασία σε πλατφόρμα σε διαφορετικά κράτη μέλη ενδέχεται να υπόκεινται σε εντελώς διαφορετικούς κανονισμούς για την ίδια εργασία·

4.  πιστεύει ότι αυτή η νομική αβεβαιότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως προς όφελος των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών, και των καταναλωτών· πιστεύει ότι οποιαδήποτε πρόταση πρέπει να αναγνωρίζει την ετερογένεια των πλατφορμών και των εργαζομένων σε πλατφόρμα, καθώς και τις διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες, την κοινωνική ασφάλιση και τα συστήματα υγείας, την ανάγκη για βιώσιμα μοντέλα ψηφιακών πλατφορμών εργασίας, και να σέβεται το καθεστώς των εργαζομένων σε πλατφόρμα που είναι πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι· θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, βασισμένο σε ολοκληρωμένη εκτίμηση επιπτώσεων και διαβούλευση με τους σχετικούς φορείς, το οποίο θα διασφαλίζει την εργασία σε πλατφόρμα με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας ενώ ταυτόχρονα θα αντιμετωπίζει τις επισφαλείς μορφές εργασίας σε πλατφόρμα και θα μπορούσε να συμπληρώνεται από εθνική νομοθεσία ή συλλογικές συμβάσεις εργασίας· τονίζει ότι κάθε νομοθετική πρωτοβουλία της ΕΕ θα πρέπει να προωθεί την καινοτομία, τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων, συνεταιρισμών, νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ, καθώς και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας· τονίζει ότι οι ευκαιρίες και οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας που παρέχονται από τις ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας θα πρέπει να παραμείνουν δυνατές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι επιζήμιες για την κοινωνική προστασία και τα δικαιώματα των εργαζομένων·

5.  σημειώνει ότι οι περιπτώσεις εσφαλμένης ταξινόμησης είναι πιο διαδεδομένες στις ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας που οργανώνουν σε υψηλό βαθμό, άμεσα ή μέσω αλγορίθμου, τους όρους και την αμοιβή της εργασίας σε πλατφόρμα· καλεί την Επιτροπή, με στόχο τη διευκόλυνση της ορθής ταξινόμησης των εργαζομένων σε πλατφόρμες, να εισαγάγει στην επικείμενη πρότασή της μαχητό τεκμήριο σχέσης εργασίας για τους εργαζομένους σε πλατφόρμες, σύμφωνα με τους εθνικούς ορισμούς όπως ορίζονται στην αντίστοιχη νομοθεσία των κρατών μελών ή στις συλλογικές συμβάσεις, σε συνδυασμό με την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης και ενδεχομένως πρόσθετα μέτρα· τονίζει, επομένως, ότι, όταν οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες αμφισβητούν τον χαρακτηρισμό του καθεστώτος απασχόλησής τους σε νομικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου ή διοικητικού οργάνου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, εναπόκειται στο μέρος που υποστηρίζεται ότι είναι ο εργοδότης να αποδείξει ότι δεν υπάρχει σχέση εργασίας· τονίζει ότι το μαχητό τεκμήριο μιας σχέσης εργασίας δεν πρέπει να οδηγεί στον αυτόματο χαρακτηρισμό όλων των εργαζομένων σε πλατφόρμα ως εργαζομένων· θεωρεί ότι η κατάταξη των εργαζομένων θα πρέπει να βασίζεται στα γεγονότα που σχετίζονται με την πραγματική εκτέλεση της εργασίας και τα κριτήρια, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, και όχι στην περιγραφή της σχέσης από τα μέρη· τονίζει ότι ένα τέτοιο μαχητό τεκμήριο διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι που είναι πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να παραμείνουν αυτοαπασχολούμενοι και να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στην εργασία μέσω πλατφορμών· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να διευκρινίσει ότι δεν μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο θέσπισης ενός νέου τρίτου καθεστώτος στην ΕΕ, μεταξύ αυτού των εργαζομένων και αυτού των αυτοαπασχολούμενων, δεδομένου ότι δεν θα συμβάλει στην επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων και ενέχει κίνδυνο περαιτέρω ασάφειας στις ήδη συγκεχυμένες έννοιες, και να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα ταξινομούνται είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

6.  υπογραμμίζει ότι η νομοθεσία στα κράτη μέλη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέχει πολύ από το να συμβαδίζει με την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός, γεγονός που οδηγεί σε έλλειψη ρύθμισης όσον αφορά τις νέες μεθόδους απασχόλησης, με άμεσο αντίκτυπο στα δικαιώματα των εργαζομένων και στη λειτουργία των επιγραμμικών πλατφορμών·

7.  τονίζει ότι οποιοσδήποτε κανονισμός σχετικά με τις επιγραμμικές πλατφόρμες πρέπει να σέβεται την αρχή της επικουρικότητας και τις διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών μελών, δεδομένων των υφιστάμενων διαφορών μεταξύ των πλατφορμών, από τον αριθμό των εργαζομένων έως το βαθμό στον οποίο καλύπτουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, και πρέπει να αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου και του ψηφιακού μετασχηματισμού·

8.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα έως το τέλος του 2021 όπως ανακοινώθηκε στο σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, σε συνέχεια διαβούλευσης σε δύο στάδια με τους κοινωνικούς εταίρους· καλεί την Επιτροπή, εάν οι κοινωνικοί εταίροι δεν εκφράσουν την επιθυμία να κινήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 155 ΣΛΕΕ, και με βάση τα συμπεράσματα των δημόσιων διαβουλεύσεων, να υποβάλει πρόταση οδηγίας σχετικά με τους εργαζομένους σε πλατφόρμα, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων σε πλατφόρμα και να αντιμετωπιστούν οι ιδιαιτερότητες της εργασίας σε πλατφόρμα ώστε να εξασφαλιστούν δίκαιες και διαφανείς συνθήκες εργασίας, να διασφαλιστεί ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, να παρέχεται πρόσβαση σε επαρκή και διαφανή κοινωνική προστασία, καθώς και το δικαίωμά τους να οργανώνουν, να συμμετέχουν ελεύθερα και να εκπροσωπούνται, μεταξύ άλλων, από συνδικαλιστικές οργανώσεις, να διαπραγματεύονται συλλογικές συμβάσεις και να έχουν πρόσβαση σε κατάρτιση και δεξιότητες, όπως επίσης για την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τη διαφανή, δεοντολογική και αμερόληπτη διαχείριση των αλγορίθμων, με παράλληλη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού σε όλα τα κράτη μέλη και με τη δημιουργία προβλέψιμου και σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που προάγει τις επενδύσεις και την καινοτομία·

9.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει στη νομοθεσία σαφή κριτήρια για την αναγνώριση του καθεστώτος των ψηφιακών πλατφορμών εργασίας ως εργοδοτών, εταιρειών (προσωρινής) απασχόλησης ή διαμεσολαβητών, ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητάς τους, προκειμένου να διασφαλίσει ότι πληρούνται όλες οι υποχρεώσεις που συνεπάγεται ένα συγκεκριμένο καθεστώς όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, την ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια, την ευθύνη για πληρωμές φόρου εισοδήματος, τη δέουσα επιμέλεια και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, και ότι μπορούν να διατηρηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού με άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα·

10.  τονίζει την ανάγκη να εκδοθεί οδηγία για την καλύτερη καταπολέμηση της ψευδοαυτοαπασχόλησης, ώστε να καλύπτονται όσοι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα πληρούν τις προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν μια σχέση εργασίας βασιζόμενη στην πραγματική απόδοση της εργασίας και όχι στην περιγραφή της σχέσης από τα μέρη·

11.  υπογραμμίζει ότι ο κύριος αντίκτυπος των επιγραμμικών πλατφορμών δεν περιορίζεται στα οφέλη που προσφέρονται στους καταναλωτές, αλλά είναι αντίκτυπος ευρείας κλίμακας που επηρεάζει ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, των κατασκευαστών, των διανομέων και των καταναλωτών και πρέπει συνεπώς να ληφθεί υπόψη κατά τη συζήτηση της νομοθεσίας·

Δίκαιες και διαφανείς συνθήκες εργασίας

12.  καλεί την Επιτροπή, κατά τη διερεύνηση τρόπων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας:

   να διασφαλίσει την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία των πλαισίων συλλογικών διαπραγματεύσεων, και
   να εφαρμόσει καλύτερα την απαγόρευση των ρητρών αποκλειστικότητας και να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα μπορούν να εργάζονται σε διάφορες πλατφόρμες (multi-apping) χωρίς να υφίστανται δυσμενή μεταχείριση εξαιτίας τούτου, σύμφωνα με την οδηγία για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας·
   να διασφαλίσει τη φορητότητα των πιστοποιήσεων ικανοτήτων και να προωθήσει τη διαλειτουργικότητα των αξιολογήσεων σε όλες τις πλατφόρμες·
   να βελτιώσει τα δικαιώματα σε περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή καταγγελίας από την πλατφόρμα, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες έχουν το δικαίωμα σε προηγούμενη αιτιολογημένη δήλωση και, εάν την αμφισβητήσουν, δικαίωμα απάντησης και αποτελεσματικής και αμερόληπτης επίλυσης διαφορών που παρέχει τη δυνατότητα αποκατάστασης της συμμόρφωσης ή αντίκρουσης της δήλωσης, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών αξιώσεων·
   να αντιμετωπίσει την τρέχουσα έλλειψη διαφάνειας με παράλληλη τήρηση των εμπορικών απορρήτων σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/943(36), ιδίως τις αιτιολογικές σκέψεις 13 και 18 και τα άρθρα 3 και 5 της οδηγίας αυτής, διασφαλίζοντας την παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τους κανόνες συνεργασίας, τη μέθοδο υπολογισμού της τιμής ή του τέλους, την ανάθεση καθηκόντων και τη διαφάνεια σε περίπτωση αλλαγής των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών προσωρινής ή μόνιμης απενεργοποίησης, εάν υπάρχουν, της οποίας θα πρέπει να προηγείται διαβούλευση· πιστεύει ότι η προαναφερθείσα ανακοίνωση θα πρέπει να γίνει με σαφή, ολοκληρωμένο και εύκολα προσβάσιμο τρόπο, τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους εκπροσώπους τους, σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τα δικαιώματα των εργαζομένων·
   όταν χρησιμοποιείται ΤΝ, να διασφαλίζει ότι οι πλατφόρμες είναι διαφανείς όσον αφορά τον τρόπο χρήσης της ΤΝ και τις αλγοριθμικές παραμέτρους που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, ιδίως σε σχέση με την κατανομή καθηκόντων, τις διαβαθμίσεις και τις αλληλεπιδράσεις, όπως επίσης να διασφαλίζει την παροχή κατανοητών και επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του αλγορίθμου όσον αφορά τον τρόπο ανάθεσης των καθηκόντων, τη χορήγηση αξιολογήσεων, τη διαδικασία απενεργοποίησης και την τιμολόγηση· να λάβει υπόψη το γεγονός ότι οι αλγόριθμοι πρέπει πάντα να υπόκεινται σε ανθρώπινη εποπτεία και οι αποφάσεις τους πρέπει να υπόκεινται σε λογοδοσία και να μπορούν να αμφισβητηθούν και, όπου είναι σκόπιμο, να αναστραφούν·
   να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας εντός πλατφόρμας, προαιρετικών και εύκολα προσβάσιμων χαρακτηριστικών που θα επιτρέπουν στους εργαζομένους να αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον με ιδιωτικό και ασφαλή τρόπο και να επικοινωνούν μεταξύ τους, εφόσον το επιθυμούν·

13.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε ποιο βαθμό οι υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις της Ένωσης ισχύουν για την αγορά εργασίας των ψηφιακών πλατφορμών και να διασφαλίσει την κατάλληλη εφαρμογή και επιβολή τους· καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, προορατικά και με αντίληψη πρόληψης, την ανάγκη για εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου να παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις και παράλληλα να διασφαλίζουν την προστασία των εργαζομένων· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισής τους προκειμένου να εξασφαλίσουν το εξαγώγιμο των παροχών και τον συνυπολογισμό των περιόδων σύμφωνα με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία·

Υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας

14.  τονίζει ότι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα ενδέχεται να εκτίθενται σε αυξημένους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια τόσο για την επιτόπια εργασία σε πλατφόρμα (όπως οδικά ατυχήματα ή σωματικές βλάβες που προκαλούνται από μηχανήματα ή χημικές ουσίες) όσο και για την τηλεματική εργασία σε πλατφόρμα (για παράδειγμα, σε σχέση με την εργονομία των σταθμών εργασίας), οι οποίοι δεν περιορίζονται στη φυσική υγεία, αλλά μπορούν επίσης να επηρεάσουν την ψυχοκοινωνική υγεία με απρόβλεπτα ωράρια εργασίας, ένταση εργασίας, ανταγωνιστικά περιβάλλοντα (συστήματα βαθμολόγησης, κίνητρα εργασίας μέσω μπόνους), υπερφόρτωση πληροφοριών και απομόνωση, ως αναδυόμενοι παράγοντες κινδύνου· υπογραμμίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να εξετάζει την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε πλατφόρμες σύμφωνα με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια και να τους επιτρέπει να ασκούν τα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αποσύνδεσης, σύμφωνα με την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων για την ψηφιοποίηση χωρίς αυτό να τους θέτει σε μειονεκτική θέση· τονίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι επιτόπου σε πλατφόρμα πρέπει να είναι διαθέτουν επαρκή μέσα ατομικής προστασίας, και ότι όσοι δραστηριοποιούνται στη μεταφορά και την παράδοση πρέπει να έχουν εγγυημένη ασφάλιση ατυχήματος· υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας πρέπει να παρέχουν διασφαλίσεις για την προστασία των εργαζομένων σε πλατφόρμα από τη βία και την παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας, και να διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς καταγγελίας·

15.  πιστεύει ότι θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα να λαμβάνουν αποζημίωση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου, και να τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη ασθένειας και αναπηρίας· επικροτεί, εν προκειμένω, τις πρωτοβουλίες ορισμένων πλατφορμών ψηφιακή εργασίας για την παροχή ασφάλισης, ως πρώτο βήμα, καθώς και τη λήψη μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, έως ότου θεσπιστεί νομοθετικό πλαίσιο, και τονίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι συλλογικές συμβάσεις στο πλαίσιο αυτό·

Επαρκής και διαφανής κοινωνική προστασία

16.  είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει η επίσημη και αποτελεσματική κάλυψη, η επάρκεια και η διαφάνεια των συστημάτων κοινωνικής προστασίας να ισχύουν για όλους τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και άμεσα τη σύσταση του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την πρόσβαση των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων στην κοινωνική προστασία, και να λάβουν μέτρα για τη διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα· καλεί την Επιτροπή να ελέγξει την πρόοδο των κρατών μελών στο θέμα αυτό στο πλαίσιο των ειδικών ανά χώρα συστάσεων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

17.  υπενθυμίζει ότι η κοινωνική προστασία είναι ένα δίχτυ ασφαλείας που βασίζεται στην αλληλεγγύη και είναι ευεργετικό όχι μόνο για το άτομο αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της· τονίζει ότι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα αντιμετωπίζουν μοναδικές προκλήσεις όσον αφορά την εκπλήρωση των απαιτήσεων επιλεξιμότητας και τις προϋποθέσεις για παροχές κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που με τη σειρά του επηρεάζει τις μελλοντικές προοπτικές τους και την οικονομική βιωσιμότητα και αλληλεγγύη των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλους τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με το καθεστώς τους· υπενθυμίζει ειδικότερα ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν και, όπου είναι αναγκαίο, να επεκτείνουν την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για τους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους σε πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων όσων μετακινούνται από το ένα καθεστώς στο άλλο ή έχουν αμφότερα τα καθεστώτα, προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα μεταφοράς των σωρευμένων κοινωνικών δικαιωμάτων και παροχών, και για συστήματα που καλύπτουν παροχές μητρότητας και ισοδύναμες γονικές παροχές καθώς και παροχές ανεργίας, ατυχήματος, μακροχρόνιας φροντίδας, αναπηρίας, ασθένειας, υγειονομικής περίθαλψης και γήρατος·

Δικαιώματα εκπροσώπησης και συλλογικών διαπραγματεύσεων

18.  υπενθυμίζει ότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους εργαζομένους, και πιστεύει ότι θα πρέπει μια οδηγία σχετικά με τους εργαζομένους σε πλατφόρμα να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα, την πλήρη εφαρμογή, και την επιβολή των δικαιωμάτων αυτώ· εκφράζει την ανησυχία του για την εμφάνιση μη ισορροπημένων και ασύμμετρων σχέσεων μεταξύ των ψηφιακών πλατφορμών εργασίας και των εργαζομένων, οι οποίοι συχνά δεν διαθέτουν την ατομική διαπραγματευτική ισχύ για να διαπραγματευθούν δίκαιους όρους και προϋποθέσεις· σημειώνει ακόμη ότι προκύπτουν επίσης πρακτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη κοινών μέσων επικοινωνίας και ευκαιριών για συναντήσεις επιγραμμικά ή με φυσική παρουσία, πράγμα που μπορεί να εμποδίσει τη συλλογική εκπροσώπηση στην πράξη· επισημαίνει επίσης το δυναμικό καινοτόμων προσεγγίσεων για τη δημιουργία νέων διαύλων κοινωνικού διαλόγου και οργάνωσης μέσω ψηφιακών λύσεων· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα εν λόγω κωλύματα στην πρότασή της· τονίζει την ανάγκη να οργανώνονται και να εκπροσωπούνται κατάλληλα τόσο οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσο και οι πλατφόρμες, προκειμένου να διευκολύνονται ο κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις·

19.  υπογραμμίζει ότι οι συνεταιριστικές νομικές μορφές θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για την οργάνωση της εργασίας πλατφόρμας από τη βάση προς την κορυφή, γεγονός που μπορεί επίσης να έχει θετικό αντίκτυπο στην εσωτερική δημοκρατία και στην ενδυνάμωση των εργαζομένων·

20.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις νομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα όσον αφορά τη συλλογική εκπροσώπηση, γνωρίζει δε ότι οι ατομικά αυτοαπασχολούμενοι θεωρούνται γενικά «επιχειρήσεις», με αποτέλεσμα να υπόκεινται στην απαγόρευση συμφωνιών που περιορίζουν τον ανταγωνισμό· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αρχική εκτίμηση επιπτώσεων που δημοσίευσε η Επιτροπή(37) και την προγραμματισμένη πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση αυτού του εμποδίου, επιπλέον της νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες, με παράλληλο σεβασμό των υφιστάμενων συστημάτων συλλογικών διαπραγματεύσεων· είναι πεπεισμένο ότι το δίκαιο περί ανταγωνισμού της ΕΕ δεν πρέπει να εμποδίζει τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας (συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των αποδοχών) και την κοινωνική προστασία των ατομικά αυτοαπασχολούμενων σε πλατφόρμα μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων, και ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει ότι οι συλλογικές συμβάσεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου περί ανταγωνισμού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και η συλλογική διαπραγμάτευση και να επιτυγχάνεται καλύτερη ισορροπία στη διαπραγματευτική ισχύ και δικαιότερη εσωτερική αγορά·

Κατάρτιση και δεξιότητες

21.  τονίζει τη σημασία της κατάρτισης και θεωρεί ιδίως σημαντικό οι πλατφόρμες ψηφιακής εργασίας να παρέχουν κατάρτιση στους εργαζομένους σε πλατφόρμα σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου ή της εφαρμογής τους, τα εκτελούμενα καθήκοντα και την επαγγελματική υγιεινή και ασφάλεια· τονίζει περαιτέρω ότι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, ιδίως εκείνοι που διαθέτουν λιγότερα προσόντα, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση από τις πλατφόρμες σε περαιτέρω κατάρτιση που επιτρέπει την αρχική απόκτηση δεξιοτήτων και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και της σταδιοδρομίας τους· ζητεί να διευκολυνθούν η αναγνώριση, η επικύρωση και η φορητότητα των επιτευγμάτων στον τομέα της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, αλλά και η αναγνώριση δεξιοτήτων οι οποίες αποκτώνται κατά την εργασία σε πλατφόρμα· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να εκδίδεται «πιστοποιητικό πείρας» για τους εργαζομένους σε πλατφόρμα που έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου είδους κατάρτιση, το οποίο θα μπορούσε να αναφορτώνεται σε ατομικούς λογαριασμούς μάθησης· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το θέμα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εργαζομένων σε πλατφόρμα στις προσεχείς προτάσεις σχετικά με μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα μικροδιαπιστευτήρια και τους ατομικούς λογαριασμούς μάθησης· επισημαίνει ορισμένες στρατηγικές εταιρικές σχέσεις οι οποίες αναπτύσσονται από τις πλατφόρμες με στόχο να διασφαλίσουν πρόσβαση των εργαζομένων σε πλατφόρμα σε κατάρτιση (όπως μαθήματα ξένης γλώσσας, εξατομικευμένη καθοδήγηση και καθοδήγηση μέσω βίντεο), ώστε να τους δώσουν τη δυνατότητα να διανύσουν τα επόμενα βήματα στη σταδιοδρομία τους· πιστεύει ότι τέτοιου είδους βέλτιστες πρακτικές θα πρέπει να ενσωματωθούν στις πλατφόρμες σε όλους τους τομείς·

22.  υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές ικανότητες είναι υψίστης σημασίας· πιστεύει ότι οι επενδύσεις στην επαγγελματική κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση είναι απαραίτητες προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες για την ψηφιακή εποχή· καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισής τους στην ψηφιακή αγορά εργασίας, ώστε να προωθηθούν ο ψηφιακός γραμματισμός και οι ψηφιακές δεξιότητες και να προαχθεί η επιχειρηματικότητα· επισημαίνει ότι η οικονομία των πλατφορμών εργασίας έχει μέχρι στιγμής αναπτυχθεί κυρίως σε αστικές περιοχές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για να αντιμετωπίσουν το ψηφιακό χάσμα και να διασφαλίσουν την πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες για όλους· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων 5G στις αγροτικές περιοχές·

23.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμα ίδια πρόσβαση στη διά βίου μάθηση με εκείνη που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι στην παραδοσιακή οικονομία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, και παράλληλα να ενθαρρύνεται η καινοτομία, με την προώθηση ανταγωνιστικής και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις·

Αλγόριθμοι και διαχείριση δεδομένων

24.  θεωρεί ότι η χρήση αλγορίθμων στην εργασία θα πρέπει να είναι διαφανής, αμερόληπτη, αξιόπιστη και δεοντολογική για τους εργαζομένους· υπογραμμίζει ότι η αλγοριθμική διαφάνεια και η μη διακριτική μεταχείριση θα πρέπει να ισχύουν για την ανάθεση και την κατανομή καθηκόντων, τον καθορισμό των τιμών, τη διαφήμιση, τις αξιολογήσεις και τις αλληλεπιδράσεις· επιπλέον, επισημαίνει ότι οι λειτουργίες αλγοριθμικής διαχείρισης, ιδίως η ανάθεση καθηκόντων, οι αξιολογήσεις, οι διαδικασίες απενεργοποίησης και η τιμολόγηση, καθώς και τυχόν αλλαγές σε αυτές, θα πρέπει να εξηγούνται με σαφήνεια και να γνωστοποιούνται με σαφή και επικαιροποιημένο τρόπο και να αποτελούν μέρος του κοινωνικού διαλόγου, με σεβασμό των εμπορικών απορρήτων σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/943, ιδίως τις αιτιολογικές σκέψεις 13 και 18, και τα άρθρα 3 και 5· τονίζει ότι όλες οι αλγοριθμικές αποφάσεις πρέπει να είναι δεοντολογικές, υπόλογες, αμφισβητήσιμες και, κατά περίπτωση, αναστρέψιμες, και τονίζει τη σημασία των τακτικών ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, για την πρόληψη εσφαλμένων αποτελεσμάτων ΤΝ· επαναλαμβάνει ότι οποιεσδήποτε αλγοριθμικές αποφάσεις πρέπει να συμμορφώνονται με το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση βασιζόμενη αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ανθρώπινη εποπτεία· τονίζει ότι οι πρακτικές παροχής κινήτρων, όπως τα έκτακτα επιδόματα, ή οι τιμωρητικές πρακτικές, όπως οι βαθμολογίες που επηρεάζουν τον χρόνο εργασίας και οδηγούν στην ανάθεση λιγότερης εργασίας, δεν πρέπει να οδηγούν σε επικίνδυνες συμπεριφορές ή κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας· είναι πεπεισμένο ότι οι αλγόριθμοι που δεν εισάγουν διακρίσεις είναι εκείνοι που αποτρέπουν τις έμφυλες, φυλετικές και άλλες κοινωνικές προκαταλήψεις κατά την επιλογή και τη μεταχείριση των διαφόρων ομάδων και δεν ενισχύουν τις ανισότητες και τα στερεότυπα·

25.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την κατάλληλη προστασία των δικαιωμάτων και της ευημερίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες, όπως η απαγόρευση των διακρίσεων, η ιδιωτικότητα, η αυτονομία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια κατά τη χρήση της ΤΝ και της αλγοριθμικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων πρόβλεψης και επισήμανσης για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς, παρακολούθησης της προόδου σε πραγματικό χρόνο, λογισμικού παρακολούθησης επιδόσεων και χρόνου, αυτοματοποιημένων παρακινήσεων σε συμπεριφορές και αδικαιολόγητων πρακτικών παρακολούθησης· τονίζει ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει πάντα να ενημερώνονται και να ζητείται η γνώμη τους πριν από τη χρήση τέτοιων μέσων και πρακτικών· πιστεύει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η κατάρτιση των προγραμματιστών αλγορίθμων σχετικά με θέματα δεοντολογίας, διαφάνειας και αποφυγής διακρίσεων·

26.  εκφράζει την ανησυχία του για τον ανεπαρκή σεβασμό των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για τα δημιουργικά έργα των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων σε πλατφόρμες και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό και να διασφαλίσουν την ορθή επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας·

27.  πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τις αξιολογήσεις των πελατών· τονίζει ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αμφισβητούν τη μη καταβολή πληρωμής και να υποβάλλουν την εν λόγω αμφισβήτηση προς επανεξέταση από υπάλληλο της πλατφόρμας·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ο χρόνος αναμονής και ο χρόνος διαθεσιμότητας στην πλατφόρμα θεωρούνται χρόνος εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα στη σχέση εργασίας·

29.  υπενθυμίζει ότι πρέπει όλες οι επιγραμμικές πλατφόρμες να διασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης τη νομοθεσίας για την απαγόρευση των διακρίσεων και την προστασία των δεδομένων· τονίζει ότι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα και, με τη σύμφωνη γνώμη τους, οι εκπρόσωποί τους, θα πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που αφορούν τις δραστηριότητές τους, να κατανοούν τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, να ενημερώνονται σχετικά με κάθε διαβάθμιση ή αξιολόγηση του εργαζομένου από την πλατφόρμα η οποία μπορεί να επηρεάσει τους όρους απασχόλησης ή τις συνθήκες εργασίας τους και να έχουν το δικαίωμα να εξάγουν τις αξιολογήσεις τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα έχουν αποτελεσματικό δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, όπως κατοχυρώνεται στα άρθρα 20 και 88 του ΓΚΠΔ· πιστεύει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο φορητού πιστοποιητικού δεξιοτήτων, ανάδρασης πελατών και αξιολογήσεων φήμης, το οποίο να αναγνωρίζεται μεταξύ παρόμοιων πλατφορμών·

30.  σημειώνει ότι η φύση της εργασίας σε πλατφόρμα και η απουσία ενός καθορισμένου χώρου εργασίας μπορούν να οδηγήσουν σε υπεκμίσθωση λογαριασμών των εργαζομένων και αδήλωτη εργασία· πιστεύει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν αξιόπιστες διαδικασίες επαλήθευσης της ταυτότητας του χρήστη της πλατφόρμας χωρίς υποχρεωτική επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων·

31.  τονίζει ότι τα δυνητικά πλεονεκτήματα, από άποψη αποδοτικότητας, των επιγραμμικών πλατφορμών εργασίας έναντι της παραδοσιακής αγοράς εργασίας θα πρέπει να βασίζονται στον θεμιτό ανταγωνισμό· τονίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των πλατφορμών εργασίας και των παραδοσιακών επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, πρέπει η οικονομία των πλατφορμών, όπως και κάθε άλλος οικονομικός τομέας, να καταβάλει φόρους και κοινωνικές εισφορές και να συμμορφώνεται προς το εργατικό δίκαιο και την κοινωνική νομοθεσία· υπογραμμίζει την ανάγκη αντίστοιχης προσαρμογής των σχετικών πολιτικών όπου είναι αναγκαίο·

32.  ζητεί από την Επιτροπή μεριμνήσει ώστε να ενσωματωθούν οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα και οποιαδήποτε άλλη παρεμφερή μορφή απασχόλησης, η οποία καθίσταται δυνατή μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας, στις προτάσεις σχετικά με την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής ασφάλισης, και να εφαρμόζονται οι κανόνες σχετικά με τη δίκαιη κινητικότητα στην εργασία σε πλατφόρμα χωρίς να εισάγονται διακρίσεις·

33.  αναγνωρίζει ότι η οικονομία των πλατφορμών εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κοινωνικούς σκοπούς· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τα μοντέλα κοινωνικής οικονομίας στην οικονομία των πλατφορμών εργασίας και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό, δεδομένου ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν αποδειχθεί πιο ανθεκτικές κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19·

Άλλες συστάσεις

34.  υπενθυμίζει ότι σημαντικός αριθμός πλατφορμών εργάζονται για την εφαρμογή εσωτερικών κανονισμών και προγραμμάτων, με στόχο τη δημιουργία ασφαλέστερου περιβάλλοντος για τους εργαζομένους τους και θεωρεί ότι τέτοιου είδους πρακτικές θα πρέπει να ενθαρρύνονται από σχετικές δράσεις της ΕΕ και των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης ενός ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας μετά από διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων, το οποίο θα χορηγείται σε πλατφόρμες που εφαρμόζουν ορθές πρακτικές για τους εργαζομένους σε πλατφόρμα προκειμένου οι χρήστες, οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές να λαμβάνουν εν επιγνώσει αποφάσεις, και το οποίο θα αναδεικνύει τις πλατφόρμες με ποιοτικές συνθήκες εργασίας βάσει συλλογικών συμβάσεων και με υψηλό βαθμό διαφάνειας·

35.  σημειώνει ότι τα δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων σε πλατφόρμα και την κατανομή τους ανά τομέα εξακολουθούν να είναι αποσπασματικά· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να συλλέξει αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με τους εργαζομένους σε πλατφόρμες προκειμένου να αποκτήσει μια ακριβέστερη εικόνα της κλίμακας της δραστηριότητας της ψηφιακής πλατφόρμας εργασίας και να εμβαθύνει τις γνώσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης των εργαζομένων σε πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων της κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης και του εύρους εισοδήματος·

36.  καλεί τις εθνικές δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και το δίκτυο ευρωπαϊκών υπηρεσιών απασχόλησης (EURES) να επικοινωνούν καλύτερα σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι πλατφόρμες εργασίας·

37.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν καινοτόμες μορφές εργασίας σε πλατφόρμες σύμφωνα με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία, και καλεί την Επιτροπή να αποτυπώσει τις ποιοτικές συνθήκες εργασίας στο προσεχές νομικό της πλαίσιο και να διατηρήσει την ευελιξία, διασφαλίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα των εργαζομένων·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμα έχουν τη δυνατότητα να απορρίψουν μια ανάθεση εργασίας εάν αυτή βρίσκεται εκτός του ωραρίου και των ημερών αναφοράς ή εάν δεν έχουν ενημερωθεί για την ανάθεση της εργασίας εντός της ελάχιστης προθεσμίας προειδοποίησης, χωρίς να υπόκεινται σε αρνητικές συνέπειες εξαιτίας αυτής της απόρριψης·

39.  ταυτόχρονα, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν καινοτόμες, αποτελεσματικές και κοινωνικά επωφελείς διασυνοριακές λύσεις, διασφαλίζοντας την κοινωνική κάλυψη και προστασία·

40.  επισημαίνει ότι η διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα της πολιτικής για τον βιώσιμο τουρισμό· υπογραμμίζει τον ολοένα σημαντικότερο ρόλο που διαδραματίζουν οι ψηφιακές πλατφόρμες και η συλλογή δεδομένων σε τουριστικές δραστηριότητες· τονίζει, συνεπώς, τον θεμελιώδη ρόλο που θα έχει η συλλογή δεδομένων για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμα στην επίτευξη πραγματικά βιώσιμων τουριστικών έργων που διασφαλίζουν ότι οι επενδύσεις και οι θέσεις εργασίας στον τομέα του τουρισμού ωφελούν τις τοπικές κοινότητες και τους εργαζομένους, διευκολύνοντας παράλληλα τη δίκαιη κατανομή των κερδών·

41.  υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 22 % των εργαζομένων στον κλάδο των μεταφορών, ενώ επίσης αποτελούν τη μειοψηφία των εργαζομένων σε πλατφόρμα στους κλάδους των μεταφορών και του τουρισμού, ενώ, σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία, οι γυναίκες εργαζόμενες σε πλατφόρμα στον κλάδο των μεταφορών αντιμετωπίζουν χειρότερους όρους απασχόλησης και εργασίας σε σχέση με τους άνδρες ομολόγους τους·

o
o   o

42.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 57.
(2) ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 105.
(3) ΕΕ L 136 της 22.5.2019, σ. 1.
(4) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(5) ΕΕ C 387 της 15.11.2019, σ. 1.
(6) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13436-2019-INIT/en/pdfhttps://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13436-2019-INIT/el/pdf
(7) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9686-2019-INIT/el/pdf
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0021.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0371.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0284.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0275.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0272.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0194.
(14) ΕΕ C 202 της 28.5.2021, σ. 35.
(15) ΕΕ C 242 της 10.7.2018, σ. 24.
(16) ΕΕ C 331 της 18.9.2018, σ. 125.
(17) ΕΕ C 331 της 18.9.2018, σ. 135.
(18) ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 88.
(19) https://www.etuc.org/system/files/document/file2020-06/Final%2022%2006%2020_Agreement%20on%20Digitalisation%202020.pdf
(20) Μελέτη – «The platform economy and precarious work» (Η οικονομία των πλατφορμών και η επισφαλής εργασία), Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Α – Οικονομία, Επιστήμες και Ποιότητα Ζωής, 11 Σεπτεμβρίου 2020.
(21) Μελέτη – «The Social Protection of Workers in the Platform Economy» (Η κοινωνική προστασία των εργαζομένων στην οικονομία των πλατφορμών), Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Α –Οικονομία, Επιστήμες και Ποιότητα Ζωής, 7 Δεκεμβρίου 2017.
(22) https://www.eurofound.europa.eu/data/platform-economy
(23) Μελέτη «Data subjects, digital surveillance, AI and the future of work» (Υποκείμενα των δεδομένων, ψηφιακή παρακολούθηση, τεχνητή νοημοσύνη και μέλλον της εργασίας), Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας, 23 Δεκεμβρίου 2020.
(24) https://www.dw.com/pl/ue-chce-lepiej-chroni%C4%87-pracuj%C4%85cych-za-po%C5%9Brednictwem-platform-cyfrowych/a-56676431
(25) Howard, J., Nonstandard work arrangements and worker health and safety (Άτυπες εργασιακές ρυθμίσεις και η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων), American Journal of Industrial Medicine, τόμος 60, τεύχος 1, 2016, σ. 1-10.
(26) ΔΟΕ, World Employment and Social Outlook 2021, ‘The role of digital labour platforms in transforming the world of work’ (Παγκόσμια απασχόληση και κοινωνική προοπτική 2021, «Ο ρόλος των ψηφιακών πλατφορμών εργασίας στον μετασχηματισμό του κόσμου της εργασίας»), σ. 20.
(27) https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18001en.pdf
(28)21 Μελέτη – «The Social Protection of Workers in the Platform Economy» (Η κοινωνική προστασία των εργαζομένων στην οικονομία των πλατφορμών), Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Α –Οικονομία, Επιστήμες και Ποιότητα Ζωής, 7 Δεκεμβρίου 2017, σ. 34, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/614184/IPOL_STU(2017)614184_EN.pdf
(29) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), Gender Equality Index 2020: Digitalisation and the future of work (Δείκτης ισότητας των φύλων για το 2020: Ψηφιοποίηση και το μέλλον της εργασίας), σ. 14.
(30) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), Gender Equality Index 2020: Digitalisation and the future of work (Δείκτης ισότητας των φύλων για το 2020: Ψηφιοποίηση και το μέλλον της εργασίας), σ. 98-99.
(31) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), Gender Equality Index 2020: Digitalisation and the future of work (Δείκτης ισότητας των φύλων για το 2020: Ψηφιοποίηση και το μέλλον της εργασίας), σ. 114.
(32)25 ΔΟΕ, World Employment and Social Outlook 2021, ‘The role of digital labour platforms in transforming the world of work’ (Παγκόσμια απασχόληση και κοινωνική προοπτική 2021, «Ο ρόλος των ψηφιακών πλατφορμών εργασίας στον μετασχηματισμό του κόσμου της εργασίας»), σ. 22.
(33)26 Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ‘Platform workers in Europe: Evidence from the COLLEEM survey’ (Οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες στην Ευρώπη: Στοιχεία από την έρευνα COLLEEM) (2018) και ‘New evidence on platform workers in Europe: Results from the second COLLEEM survey’ (Νέα στοιχεία για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες στην Ευρώπη: Αποτελέσματα από τη δεύτερη έρευνα COLLEEM) (2020).
(34)27 Workplace Monitoring & Surveillance (Παρακολούθηση και επιτήρηση του χώρου εργασίας), Data & Society, Mateescu, A., Nguyen, A., Explainer: Φεβρουάριος 2019.
(35)28 Gender Equality Index Report 2020, Digitalisation and the future of work (Δείκτης ισότητας των φύλων για το 2020: Ψηφιοποίηση και το μέλλον της εργασίας), σ. 99.
(36) Οδηγία (EE) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕΕ L 157 της 15.6.2016, σ. 1).
(37) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=PI_COM%3AAres%282021%29102652


Αλιείς για το μέλλον
PDF 252kWORD 85k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με τους αλιείς για το μέλλον: προσέλκυση μιας νέας γενιάς εργαζομένων στον τομέα της αλιείας και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες κοινότητες (2019/2161(INI))
P9_TA(2021)0386A9-0230/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), καθώς και το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α), δ) και ια) και τα άρθρα 9, 153 και 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με μια ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ (COM(2017)0623),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2017/159 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, για την υλοποίηση της συμφωνίας για την εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας που συνάφθηκε στις 21 Μαΐου 2012 μεταξύ της Γενικής Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COGECA), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) και της Ένωσης Εθνικών Οργανώσεων Επιχειρήσεων Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Europêche)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2019, με τίτλο «Κοινωνική διάσταση της αλιείας» (διερευνητική γνωμοδότηση)(3),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS),

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση περί Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την ίδρυση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ),

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή σύμβαση του Τορρεμολίνος για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών του 1977,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο του Τορρεμολίνος του 1993 και τη Συμφωνία του Κέιπ Τάουν του 2012 για την επικαιροποίηση και την τροποποίηση της Σύμβασης του Τορρεμολίνος,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση του 1995 για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών για το πλήρωμα των αλιευτικών σκαφών (STCW-F),

–  έχοντας υπόψη την εγκύκλιο αλιείας αριθ. 966 του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) του 2001 με τίτλο «Safety at sea as an integral part of fisheries management» (Η ασφάλεια στη θάλασσα ως αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης της αλιείας),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του FAO με τίτλο «The State of World Fisheries and Aquaculture» (Η κατάσταση της παγκόσμιας αλιείας και υδατοκαλλιέργειας),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση 188 της ΔΟΕ του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας,

–  έχοντας υπόψη τις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές του ΔΝΟ, του 2005, για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό μικρών αλιευτικών σκαφών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Europêche, της COGECA και της ETF, του Δεκεμβρίου του 2000, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας στην Ευρώπη (έκθεση Bénodet),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια επισκόπηση των ναυτικών ατυχημάτων και συμβάντων για το έτος 2019, την οποία δημοσίευσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που εξέδωσε η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 με τίτλο «Social data in the EU fisheries sector» (Κοινωνικά δεδομένα στον αλιευτικό τομέα της ΕΕ) (ΕΤΟΕΑ 19-03),

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της ΕΤΟΕΑ του 2019 σχετικά με τον αλιευτικό στόλο της ΕΕ (ΕΤΟΕΑ 19-06) και του 2020 σχετικά με τον ευρωπαϊκό αλιευτικό στόλο (ΕΤΟΕΑ 20-06),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της μελέτης του Θεματικού Τμήματος Διαρθρωτικών Πολιτικών και Πολιτικής Συνοχής του Κοινοβουλίου με τίτλο «Training of Fishers» (Κατάρτιση των αλιέων), που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2018,

–  έχοντας υπόψη τη λεπτομερή ανάλυση του Θεματικού Τμήματος Οικονομίας, Επιστημών και Ποιότητας Ζωής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τίτλο «The scope of EU labour law: Who is (not) covered by key directives?» (Το πεδίο εφαρμογής του εργατικού δικαίου της ΕΕ: Ποιος (δεν) καλύπτεται από βασικές οδηγίες;), που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2020,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με ειδικές δράσεις στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του ρόλου των γυναικών(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0230/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ) πρέπει να διασφαλίζει ότι η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμες από κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική άποψη, και ότι ο στόχος αυτός πρέπει να επιδιωχθεί περαιτέρω, προκειμένου να διατηρηθεί η ελκυστικότητα του τομέα για το εργατικό δυναμικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να επιτευχθεί κοινωνική βιωσιμότητα, οι αλιευτικές πολιτικές πρέπει να ενσωματώσουν και να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια, την κατάρτιση, την κοινωνική ένταξη και ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές αλιευτικές κοινότητες και περιοχές της ΕΕ, η κοινωνική σημασία των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας υπερτερεί της άμεσης οικονομικής συμβολής τους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας και οι διαταραχές που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 στο εμπόριο και την αγορά έχουν πλήξει τους αλιείς σε ολόκληρη την Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τους κινδύνους για την ασφάλεια και τις χαμηλές τιμές των ψαριών, οι αλιείς συνέχισαν να αλιεύουν, παρέχοντας τρόφιμα υψηλής ποιότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της κρίσης της νόσου COVID-19, οι αλιείς έχουν αναγνωριστεί ως θεμελιώδεις εργαζόμενοι που ασκούν κρίσιμα επαγγέλματα διασφαλίζοντας σημαντική προμήθεια τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως επαγγελματίες ζωτικής σημασίας, θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όχι μόνο λόγω του ρόλου τους αλλά και λόγω της σημασίας τους για την επισιτιστική ασφάλεια της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια η αλιεία σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει υποστεί σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές και αναδιαρθρώσεις με σοβαρές μειώσεις του στόλου, γεγονός που έχει κοινωνικό αντίκτυπο τόσο στους αλιείς όσο και στις αλιευτικές κοινότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη ευαισθητοποίησης και ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στην κοινωνική διάσταση της αλιείας, για παράδειγμα αξιολογώντας τις κοινωνικές επιπτώσεις στο πλαίσιο των εκτιμήσεων αντικτύπου των προτάσεων πολιτικής που σχετίζονται με την ΚΑΠ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση μεταξύ διαφορετικών στρατηγικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 και της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο των δημογραφικών αλλαγών στην Ευρώπη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα έλλειψη συστηματικών ολοκληρωμένων δεδομένων και τακτικής επιστημονικής ανάλυσης σχετικά με τις κοινωνικές πτυχές της ΚΑΠ βλάπτει τη διαδικασία χάραξης της αλιευτικής πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να προωθήσουν την αλιεία ως μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και ως τρόπο συμβολής στην επιβίωση των παράκτιων κοινοτήτων, και να προσελκύσουν τους νέους στο επάγγελμα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας, παρέχει τροφή σε δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, και ότι, σύμφωνα με τον FAO, ο τομέας αυτός αποτελεί σημαντική πηγή απασχόλησης και εισοδήματος για το 10-12 % του παγκόσμιου πληθυσμού· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 140 εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας σχετίζονται με την υπόλοιπη αλυσίδα αξίας του τομέα της αλιείας, ιδίως με τη μεταποίηση και την πώληση αλιευτικών προϊόντων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΤΟΕΑ (19-03), οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 5,4 % του συνόλου των εργαζομένων στον παράκτιο στόλο μικρής κλίμακας στην ΕΕ, σε σύγκριση με το 1,9 % του στόλου μεγάλης κλίμακας και το 2,3 % του αλιευτικού στόλου ανοικτής θαλάσσης· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα του εργατικού δυναμικού σε ορισμένες εξορυκτικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες ημικαλλιέργειας, όπως η αλιεία οστρακοειδών με το χέρι, και λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό έργο των γυναικών για τη συνέχιση άλλων δραστηριοτήτων, όπως η κονσερβοποίηση και η μεταποίηση, η συσκευασία, το δίχτυ, η εκφόρτωση και ο καθαρισμός των ψαριών (neskatillas), δεν καταγράφεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει χάσμα δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών, καθώς η εργασία των γυναικών και η σημαντική συμβολή τους στον τομέα παραβλέπονται, γεγονός που εξακολουθεί να μην αναγνωρίζεται επαρκώς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat(5), το 2017, στον αλιευτικό τομέα της ΕΕ απασχολούνταν συνολικά περίπου 180 000 άτομα, εκ των οποίων περίπου το ένα τρίτο στον υποτομέα της υδατοκαλλιέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το εν λόγω σύνολο, 41 000 στην Ισπανία, 29 000 στην Ιταλία, 21 000 στην Ελλάδα, 20 000 στη Γαλλία και 14 700 στην Πορτογαλία απασχολούνταν στον πρωτογενή τομέα της αλιείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2017, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία, παρόλο που αντιπροσώπευαν μόνο το 11 % της αλιευτικής παραγωγής της ΕΕ, αντιπροσώπευαν το 35,9 % της απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Ισπανία, η Γαλλία και η Πορτογαλία είναι κράτη μέλη με εξόχως απόκεντρες περιοχές, γεγονός που αυξάνει τη θαλάσσια διάστασή τους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της αλιείας διαδραματίζει ζωτικό κοινωνικοοικονομικό ρόλο στις εν λόγω περιοχές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat(6) το 2019, το 14,4 % των εργαζομένων στον τομέα «της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας» το 2018 ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για τον τομέα δραστηριότητας με τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων αυτής της ηλικιακής ομάδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που το ποσοστό των εργαζομένων αυτής της ηλικιακής ομάδας μειώνεται σταθερά από το 2008, ο πραγματικός αριθμός των εργαζομένων αυτής της ηλικιακής ομάδας δεν έχει μειωθεί κατά την ίδια αναλογία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αλιευτικός κλάδος έχει στρατηγική σημασία από την άποψη του δημόσιου εφοδιασμού με ψάρια και του ισοζυγίου ειδών διατροφής στα κράτη μέλη και την Ένωση, και λαμβάνοντας υπόψη ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνικοοικονομική ευημερία των παράκτιων κοινοτήτων, στην τοπική ανάπτυξη, στην απασχόληση, στη διατήρηση και δημιουργία ανάντη και κατάντη οικονομικών δραστηριοτήτων, και στη διατήρηση των τοπικών πολιτιστικών παραδόσεων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να επιτρέπονται οι σημαντικές διαφορές στους στόλους, στα τμήματα στόλων, στα στοχευόμενα είδη, στα αλιευτικά εργαλεία, στην παραγωγικότητα, στις προτιμήσεις των καταναλωτών και στην κατά κεφαλήν κατανάλωση ιχθύων στα κράτη μέλη, επιπρόσθετα στα ειδικά χαρακτηριστικά του αλιευτικού κλάδου που οφείλονται στην κοινωνική του διάρθρωση, στις μορφές εμπορικής προώθησης και στις δομικές και φυσικές ανισότητες μεταξύ των περιοχών αλίευσης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή κοινωνικών δεικτών για τον αλιευτικό στόλο της ΕΕ, την υδατοκαλλιέργεια και τη βιομηχανία επεξεργασίας του αλιεύματος εισήχθη με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1004 σχετικά με τη θέσπιση ενωσιακού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την ΚΑΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές μεταβλητές, οι οποίες πρέπει να συλλέγονται κάθε τρία χρόνια από το 2018 και μετά, περιλαμβάνουν: απασχόληση ανά φύλο, ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) ανά φύλο, μη αμειβόμενη εργασία ανά φύλο, απασχόληση ανά ηλικία, απασχόληση ανά μορφωτικό επίπεδο, απασχόληση ανά εθνικότητα, απασχόληση ανά καθεστώς απασχόλησης, σύνολο εθνικού ΙΠΑ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΤΟΕΑ (19-03) σχετικά με τα κοινωνικά δεδομένα στον αλιευτικό τομέα της ΕΕ, το 2017 απασχολούνταν στον αλιευτικό στόλο της ΕΕ περίπου 150 000 άτομα, που ισοδυναμούν με περίπου 99 000 ΙΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον αλιευτικό στόλο της ΕΕ ήταν άνδρες (96%), ενώ 4 % ήταν γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα ηλικίας που αναφέρθηκαν, η ηλικιακή ομάδα 40-64 ετών αποτελούσε το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων που απασχολούνταν στον αλιευτικό στόλο της ΕΕ (58 %), ακολουθούμενη από την ηλικιακή ομάδα 25-39 ετών (26 %), ενώ ένα επιπλέον 7 % ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών, το 5 % ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών και η ηλικία του 4 % των αλιέων ήταν άγνωστη· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές στα ηλικιακά προφίλ μεταξύ των κρατών μελών: στην Εσθονία το 31 % των αλιέων ήταν άνω των 65 ετών, ενώ σε πολλά άλλα κράτη μέλη η ίδια κατηγορία αποτελεί μόλις ένα πολύ χαμηλό ποσοστό του αλιευτικού πληθυσμού (1 % στο Βέλγιο και τη Γερμανία και 2 % στη Φινλανδία)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 το 52 % των απασχολούμενων στον αλιευτικό στόλο της ΕΕ είχε χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, ακολουθούμενο από το 24 % με μέσο επίπεδο και το 4 % με υψηλό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μορφωτικό επίπεδο ήταν άγνωστο για ένα σχετικά υψηλό μερίδιο του αλιευτικού τομέα (20 % των εργαζομένων), πιθανώς λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα αυτού του ζητήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίπεδα εκπαίδευσης διέφεραν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών: λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 1 % των Πορτογάλων αλιέων είχαν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη Σουηδία ήταν 21 %·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον αλιευτικό στόλο της ΕΕ ήταν υπήκοοι της χώρας στην οποία εργάζονταν (86 %), ακολουθούμενοι από υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (8 %) και άγνωστης ιθαγένειας (3 %), υπηκόους άλλων χωρών της ΕΕ (3 %) και υπηκόους χωρών του ΕΟΧ (0,1 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των υπηκόων που εργάζονται σε στόλους διαφορετικών κρατών μελών διέφερε σημαντικά: το 27 % των ατόμων που απασχολούνταν στον ιρλανδικό στόλο ήταν μη Ιρλανδοί υπήκοοι και το 36 % των ατόμων που απασχολούνταν στον βελγικό στόλο δεν ήταν Βέλγοι υπήκοοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντίθετα, το 94 % των εργαζομένων στον ιταλικό στόλο γεννήθηκαν στην Ιταλία, το 99 % των εργαζομένων στον πορτογαλικό στόλο ήταν Πορτογάλοι υπήκοοι και όλοι οι εργαζόμενοι στον βουλγαρικό στόλο ήταν Βούλγαροι υπήκοοι·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 το 61 % των ατόμων που απασχολούνταν στον αλιευτικό στόλο της ΕΕ ήταν υπάλληλοι και το 36 % ιδιοκτήτες σκαφών, με το καθεστώς απασχόλησης να ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών: οι υπάλληλοι αντιπροσώπευαν το 100 % των εργαζομένων στον βελγικό στόλο και μόνο το 28 % στον σουηδικό στόλο·

ΙΗ.  λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η πλειονότητα των κρατών μελών και των οικονομικών εταίρων της ΕΕ στον τομέα της αλιείας αναφέρονται συχνά στην ανασφάλεια ως προς το εισόδημα από την αλιευτική δραστηριότητα, η οποία επηρεάζει την έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους των νέων για την αλιεία, μια τάση που αυξάνεται τα τελευταία χρόνια και δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες για τη διατήρηση των δραστηριοτήτων με προβλήματα απώλειας θέσεων εργασίας στις παράκτιες κοινότητες·

ΙΘ.  λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η πλειονότητα των κρατών μελών και των οικονομικών εταίρων της ΕΕ στον τομέα της αλιείας αναφέρονται συχνά στην έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους των νέων για την αλιεία, γεγονός που έχει αναγνωριστεί εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες και το οποίο δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στον κλάδο συνολικά και επιδεινώνει τα κοινωνικά προβλήματα στις παράκτιες κοινότητες, τις ηπειρωτικές και τις υπερπόντιες περιφέρειες·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναγνωριστούν και να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι μόνιμοι διαρθρωτικοί περιορισμοί των εξόχως απόκεντρων περιοχών· τονίζει ότι ο τομέας της αλιείας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση, στην απασχόληση και στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των περιφερειών αυτών, και ότι υπάρχει δυνατότητα να αυξηθεί η απασχόληση στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία· επισημαίνει ότι η γεωγραφική θέση θέτει τις εξόχως απόκεντρες περιοχές σε προνομιακή θέση όσον αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παράκτιων και ωκεάνιων περιοχών και θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός της ΕΕ για την ΠΛΑ αλιεία(7) λαμβάνει υπόψη μόνο τα αλιεύματα που έχουν αλιευθεί παράνομα και δεν διασφαλίζει ότι απαγορεύονται επίσης οι αλιευτικές δραστηριότητες που συνδέονται με σοβαρές παραβιάσεις του εργατικού δικαίου και παραβιάσεις των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί αλιευτικών σκαφών·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον FAO, οι αλιείς εξαρτώνται από τα σκάφη τους για την επιβίωσή τους και οι κίνδυνοι διαφέρουν ανάλογα το είδος της αλιείας, τις αλιευτικές περιοχές και τις καιρικές συνθήκες, το μέγεθος του σκάφους, τον εξοπλισμό που μεταφέρεται και τα καθήκοντα κάθε αλιέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τα μεγαλύτερα σκάφη, τα αλιευτικά εργαλεία και άλλος βαρύς εξοπλισμός ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν τον θάνατο ή τραυματισμό του πληρώματος, ενώ, όσον αφορά τα μικρά σκάφη, ο κίνδυνος να ανατραπούν κατά την έλξη ενός μεγάλου αλιεύματος, να πλημμυρίσουν σε θαλασσοταραχή ή να παρασυρθούν από ένα μεγαλύτερο σκάφος μπορεί να είναι σημαντικός· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, οι διαφορετικές αλιευτικές δραστηριότητες και το μέγεθος των σκαφών ενέχουν διαφορετικούς κινδύνους για την ασφάλεια·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αλιευτικά σκάφη χάνονται συχνότερα λόγω ναυτικών ατυχημάτων και συμβάντων σε σχέση με όλα τα άλλα θαλάσσια σκάφη, ενώ η αλιεία δεν είναι η δραστηριότητα που προκαλεί τον μεγαλύτερο αριθμό ατυχημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 ο αριθμός των συμβάντων στα οποία εμπλέκονται αλιευτικά σκάφη αυξήθηκε κατά 40 %·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο στον τομέα της αλιείας πεθαίνουν 32 χιλιάδες άνθρωποι, χωρίς να υπολογίζονται τα χιλιάδες θύματα περισσότερο ή λιγότερο σοβαρών ατυχημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιπλέον, όπως επισημαίνεται και από τις επαγγελματικές οργανώσεις, τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε ανησυχητική αύξηση των επαγγελματικών ασθενειών σε όσους ασκούν αυτό το σκληρό επάγγελμα·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία είναι, από κάθε άποψη, μια κοπιώδης εργασία, η οποία συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των αλιέων. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΟΕ αναγνώρισε αυτό το πρόβλημα σε μια σύμβαση που χρονολογείται από το 2007, ζητώντας από τις χώρες που την κύρωσαν να εγγυηθούν συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής όσον αφορά την εργασία σε αυτόν τον τομέα·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την αύξηση του αριθμού των συμβάντων, ο αριθμός των θανάτων που οφείλονται σε ατυχήματα και συμβάντα σε αλιευτικά σκάφη παρουσιάζει πτωτική τάση, με τη συντριπτική πλειονότητα των συμβάντων να οφείλονται σε ανθρώπινους παράγοντες (62,4 %) και με τις αστοχίες του συστήματος/εξοπλισμού να αποτελούν τη δεύτερη πιο συχνή αιτία (23,2 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ευαισθητοποίησης όσον αφορά την ασφάλεια, η έλλειψη γνώσεων και οι ανεπαρκείς μέθοδοι εργασίας του προσωπικού επί του σκάφους είναι οι τρεις συχνότερα αναφερόμενοι παράγοντες που συμβάλλουν σε ατυχήματα στα αλιευτικά σκάφη και σχετίζονται με την ανθρώπινη δράση· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωριστά από το αλιευτικό εισόδημα·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 το 64,9 % του αλιευτικού στόλου της ΕΕ των 28 ήταν τουλάχιστον 25 ετών(8) και ότι η μέση ηλικία του στόλου συνολικά ήταν 29,9 έτη(9), γεγονός που σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο τμήμα του στόλου είναι παλιό και δεν μπορεί να αναμένεται ότι θα παρέχει τις βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και ασφάλειας, με αποτέλεσμα οι κίνδυνοι να αυξάνονται και οι δραστηριότητες να καθίστανται πιο επαχθείς·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ζητήματα ασφάλειας – η αλιεία θεωρείται παγκοσμίως επικίνδυνος τομέας –, η εντατική φύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, το ασταθές εισόδημα και η έλλειψη εγγυήσεων για σταθερούς και τακτικούς μισθούς, αποτελούν σημαντικές αιτίες της έλλειψης ενδιαφέροντος των νέων για την αλιεία, παρεμποδίζοντας επομένως τη διαδοχή γενεών στον τομέα της αλιείας και θέτοντας σε κίνδυνο το μέλλον του αλιευτικού κλάδου στο σύνολό του·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η έλλειψη τυποποίησης μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την πιστοποίηση και τη βασική κατάρτιση των αλιέων, καθώς και η ανεπαρκής συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση της πιστοποίησης και τη βασική κατάρτιση των αλιέων, προσδιορίστηκαν ως εμπόδια πριν από δύο δεκαετίες, τα προβλήματα αυτά δεν έχουν ακόμη επιλυθεί·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τον στόλο συνολικά, τα αποτελέσματα των οικονομικών επιδόσεων του στόλου της ΕΕ καταδεικνύουν γενικά βελτίωση του εισοδήματος και ετήσια αύξηση των κερδών και των μέσων αποδοχών των αλιέων από το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν διενεργείται λεπτομερής ανάλυση ανά κράτος μέλος, θαλάσσια λεκάνη και αλιευτικό στόλο, και ανάλογα με τους τύπους του στόλου και τις διαθέσιμες ποσοστώσεις, προκύπτει ότι οι τάσεις αυτές δεν είναι καθολικές και, ειδικότερα, δεν ισχύουν για τον παράκτιο στόλο μικρής κλίμακας της ΕΕ·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της ΕΤΟΕΑ 2019, ενώ η κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων στην ΕΕ γενικά βελτιώνεται, ο αριθμός των αλιευτικών σκαφών, η αλιευτική ικανότητα και η άμεση απασχόληση που δημιουργείται από τον τομέα μειώνονται συνεχώς χρόνο με το χρόνο·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό ποσοστό των αλιέων σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν χαμηλά και παράτυπα εισοδήματα, τα οποία τους αφήνουν εκτεθειμένους και δεν τους παρέχουν επαρκή κοινωνική προστασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα αυτά αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα που μειώνει την ελκυστικότητα της αλιείας μεταξύ των νέων·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα που τέθηκε στην έκθεση Bénodet, η οποία δημοσιεύτηκε το 2000 με τον τίτλο «Fish comes from the sea, but where will future fishermen come from?» (Τα ψάρια προέρχονται από τη θάλασσα, αλλά από πού θα έρθουν οι μελλοντικοί αλιείς;), μπορεί να αναδιατυπωθεί δύο δεκαετίες αργότερα ως εξής: «Τα ψάρια προέρχονται από τη θάλασσα και οι αλιείς είναι οι θεματοφύλακες των ψαριών και της θάλασσας, αλλά πώς θα μπορέσουμε να τους ανανεώσουμε και από πού θα έρθουν οι μελλοντικοί αλιείς;»·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει επίσης να επισημανθούν οι δυνατότητες βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου που έχει δημιουργήσει και δύναται να συνεχίσει να δημιουργεί η θαλάσσια αλιευτική δραστηριότητα·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι που θέλουν να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους ως αλιείς αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια, ιδίως όσον αφορά το σύστημα κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων και τον αντίκτυπο που έχει στην τιμή των αλιευτικών σκαφών·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της ΚΑΠ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022·

Καλύτερη ενημέρωση και κατάρτιση προφίλ του ενεργού πληθυσμού στον τομέα της αλιείας

1.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο πληροφορίες σχετικά με τον ενεργό πληθυσμό στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, συλλέγονται και διατίθενται τακτικά και συστηματικά σε επίπεδο ΕΕ και ανά κράτος μέλος·

2.  υπενθυμίζει ότι η συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο του ευρύ τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας μπορεί να κρύβει ή να συγκαλύπτει καταστάσεις και μεταβολές, με αρνητικό αντίκτυπο σε καθέναν από αυτούς τους τομείς· τονίζει ότι, παρόλο που όλοι αυτοί είναι πρωτογενείς τομείς παραγωγής, οι δραστηριότητές τους δεν συνδέονται μεταξύ τους, στην περίπτωση δε της αλιείας, δεν πραγματοποιούνται καν στο ίδιο περιβάλλον ή στην ίδια γεωγραφική περιοχή·

3.  επαναλαμβάνει ότι, όπως συμβαίνει και με τη διαχείριση των αποθεμάτων και των οικοτόπων, η βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων βάσει αξιόπιστων και ενημερωμένων δεδομένων πολλαπλών χρονολογικών σειρών, με ομοιογενή τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη, είναι καίριας σημασίας για τη διαχείριση και την παρακολούθηση των κοινωνικών εξελίξεων στον τομέα, ιδίως των εξελίξεων στην απασχόληση, χωρίς τις οποίες δεν θα είναι δυνατές η παρακολούθηση και η πλήρης εφαρμογή ενός από τους τρεις πυλώνες βιωσιμότητας που προτείνονται στο πλαίσιο της ΚΑΠ – του κοινωνικού πυλώνα·

4.  υπενθυμίζει ότι οι πληροφορίες που διατίθενται από διάφορους φορείς φαίνεται να καταδεικνύουν τη γήρανση των πληρωμάτων των αλιευτικών σκαφών της ΕΕ, αλλά ότι, όπως συμβαίνει και με τη διαχείριση της αλιείας και την προσαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται, η διαχείριση, η παρακολούθηση και η εφαρμογή των δράσεων θα πρέπει να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τους αλιευτικούς στόλους και τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία·

5.  παροτρύνει την Επιτροπή, ιδίως την Eurostat, και τα κράτη μέλη, να λάβουν υπόψη τις τάσεις της απασχόλησης, όχι μόνο σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας, αλλά και σε σχέση με το επίπεδο κατάρτισης, το φύλο και την ηλικιακή διάρθρωση του εργαζόμενου πληθυσμού στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και, εάν είναι δυνατόν, και στην αλυσίδα αξίας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, παράγοντας σχετικά δεδομένα εξίσου λεπτομερή με εκείνα που υπάρχουν για την παρακολούθηση της οικονομικής δραστηριότητας και των επιδόσεων του τομέα με συγκεκριμένο τρόπο·

6.  χαιρετίζει την πρώτη έκθεση της ΕΤΟΕΑ για τα κοινωνικά δεδομένα στον τομέα της αλιείας της ΕΕ, η οποία παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των κοινωνικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της συλλογής δεδομένων της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα αυτής της πρώτης έκθεσης και ζητεί, συνεπώς, οι μελλοντικές εκθέσεις της ΕΤΟΕΑ σχετικά με τα κοινωνικά δεδομένα να βελτιώσουν τους υφιστάμενους κοινωνικούς δείκτες, απαιτώντας έναν κατάλληλο ορισμό του ποιος θεωρείται μέρος του αλιευτικού εργατικού δυναμικού, και να συμπεριλάβουν νέα στοιχεία ανάλυσης με την ενσωμάτωση δεικτών που συνδέονται με γενικούς κοινωνικούς στόχους στο πλαίσιο της ΚΑΠ, ιδίως όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τις αποδοχές και την ασφάλεια, καθώς και επαρκή γεωγραφική κλίμακα, μικρότερη από το επίπεδο χώρας, δεδομένης της ανάγκης να γνωρίζουμε τις περιφερειακές και ακόμη και τοπικές πραγματικότητες·

7.  επικροτεί τη δημιουργία από τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, τη Eurostat, σε συνεργασία με τις στατιστικές υπηρεσίες της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας και των αντίστοιχων εξόχως απόκεντρων περιοχών τους, μιας ιστοσελίδας στην οποία παρέχονται δεδομένα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές(10)· αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι, στην εν λόγω ιστοσελίδα, εξακολουθούν να μην παρέχονται δεδομένα σχετικά με τον αλιευτικό τομέα, δεδομένης της σημασίας αυτής της δραστηριότητας για τις οικονομίες των εν λόγω περιοχών· παροτρύνει την Επιτροπή, και ειδικότερα τη Eurostat, να συγκεντρώσει αξιόπιστα και επικαιροποιημένα δεδομένα σχετικά με τη γαλάζια οικονομία και τις αλλαγές στην αγορά εργασίας στον αλιευτικό τομέα, τις αλλαγές στα μέσα κέρδη των αλιέων, τα επίπεδα κατάρτισής τους, τη συμμετοχή ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα, μαζί με δεδομένα σχετικά με την έκταση και την απόδοση αυτών των δραστηριοτήτων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης επί του σκάφους με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας

8.  επισημαίνει ότι, παρόλο που οι συνθήκες ασφάλειας επί των σκαφών, ιδίως των μεγαλύτερων, έχουν βελτιωθεί, ο αριθμός των συμβάντων και ατυχημάτων που καταγράφηκαν από τον EMSA το 2018 αυξήθηκε κατά 40 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των θανάτων μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια·

9.  επισημαίνει ότι μόνο ο EMSA είναι αρμόδιος να παρεμβαίνει και να συλλέγει δεδομένα σχετικά με ναυτικά ατυχήματα και συμβάντα στα οποία εμπλέκονται αλιευτικά σκάφη μήκους άνω των 15 μέτρων, ή σε περιπτώσεις όπου σκάφη μήκους κάτω των 15 μέτρων εμπλέκονται σε ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται σκάφη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/18/ΕΚ(11) και, επομένως, ότι τα ατυχήματα και συμβάντα στα οποία εμπλέκονται αλιευτικά σκάφη θα είναι σαφώς περισσότερα από τα καταγραφόμενα στις ετήσιες εκθέσεις του EMSA·

10.  επισημαίνει ότι η ΠΛΑ αλιεία στις θαλάσσιες ζώνες της ΕΕ συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό για τους Ευρωπαίους αλιείς·

11.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις εθνικές αρχές στην απόκτηση συστημάτων, προκειμένου να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να αναφέρουν αλιευτικές δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας·

12.  επισημαίνει ότι οι επαγγελματικές θαλάσσιες δραστηριότητες εν γένει, και ιδίως η αλιεία, θεωρούνται υψηλού κινδύνου και επικίνδυνες, και ότι η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από το γεγονός ότι το 85 % των σκαφών της ΕΕ είναι σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας (συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων), τα οποία, επομένως, εκτίθενται σε αυξημένους κινδύνους που προκαλούνται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και από το γεγονός ότι δραστηριοποιούνται κοντά στην ακτή·

13.  τονίζει ότι τα μικρής κλίμακας παράκτια σκάφη αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες όσον αφορά την παροχή προστατευτικών χώρων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, με κινδύνους που συνδέονται επίσης με την προχωρημένη ηλικία σημαντικού ποσοστού του στόλου αυτού· υπογραμμίζει ότι τα σκάφη αυτά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε σοβαρά μετεωρολογικά συμβάντα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή· τονίζει την ανάγκη για συνεχή και συντονισμένη δράση σε όλα τα επίπεδα και για πολιτικές με στόχο τον μετριασμό και την αύξηση της ικανότητας προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και, ταυτόχρονα, τη διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας για τους αλιείς·

14.  υπενθυμίζει ότι οι παράκτιες περιφέρειες και ιδίως οι εξόχως απόκεντρες περιοχές εξαρτώνται ιστορικά από την αλιεία, ότι πλήττονται ήδη από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και θα πρέπει να επωφελούνται από χρηματοδοτική στήριξη προκειμένου να μετριαστούν, να προσαρμοστούν και να καταπολεμηθούν αυτές οι επιπτώσεις, να εδραιωθούν οι θέσεις εργασίας στον τομέα της αλιείας και να αναπτυχθεί μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία με τη δημιουργία νέων θέσεων·

15.  τονίζει ότι, παρά τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας και της ΕΕ να βελτιώσουν τις συνθήκες ασφάλειας επί των σκαφών, ιδίως των αλιευτικών, οι διεθνείς συμβάσεις που καθορίζουν τους κανόνες και τα συστήματα προστασίας των πλοίων και των επιβαινόντων ισχύουν πρωτίστως για τα μεγαλύτερα σκάφη, παρόλο που σε πολλά κράτη μέλη ισχύουν εθνικοί κανόνες σχετικά με μέτρα προστασίας και συνθήκες διαβίωσης για μικρότερα σκάφη·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για τις παρεκκλίσεις που χορηγούνται από διεθνείς συμβάσεις σε σκάφη μικρής κλίμακας όσον αφορά μη δεσμευτικά πρότυπα εργασίας και ασφάλειας, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι γενικές συνθήκες διαβίωσης και εργασίας να διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και να είναι λιγότερο ευνοϊκές για τους αλιείς που εργάζονται σε ορισμένα τμήματα του στόλου· καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν ταχεία και συντονισμένη δράση για την εφαρμογή παρόμοιων τυποποιημένων όρων και να στηρίξουν όλα τα αλιευτικά σκάφη να συμμορφωθούν με αυτούς, δεδομένου ότι αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες της οικονομίας και της ταυτότητας των μικρών παράκτιων κοινοτήτων·

17.  επαναλαμβάνει ότι οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης επί του σκάφους δεν μπορούν να εξεταστούν χωριστά από τις συνθήκες ασφάλειας· είναι της άποψης ότι ο σωστός εκσυγχρονισμός των σκαφών και οι καλές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στα σκάφη, όπως και ο χρόνος ανάπαυσης των αλιέων, βελτιώνουν τις συνθήκες ασφάλειας υπό τις οποίες διεξάγονται οι αλιευτικές δραστηριότητες, έχοντας άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια των αλιέων, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό ατυχημάτων και συμβάντων στα αλιευτικά σκάφη εξακολουθεί να συνδέεται με ανθρώπινο σφάλμα οφειλόμενο είτε στην έλλειψη γνώσεων ή κατάρτισης είτε σε κόπωση·

18.  θεωρεί ότι η εξασφάλιση ενός προσβάσιμου και προσαρμοσμένου εργασιακού περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, με στόχο την επανένταξη στην αγορά εργασίας τόσο ενεργών όσο και πρώην αλιέων και άλλων εργαζομένων στον αλιευτικό κλάδο που πάσχουν από αναπηρίες, θα μπορούσε να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη και να συμβάλει στην παροχή περισσότερων κινήτρων για τη δημιουργία εισοδήματος στον τομέα και στις αλιευτικές κοινότητες·

19.  επισημαίνει ότι οι ναυτικοί, συμπεριλαμβανομένων των αλιέων, συχνά αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής των εθνικών νομικών πλαισίων της ΕΕ και των κρατών μελών για την εργασία, με το σκεπτικό ότι πολλοί κανόνες δεν αφορούν, στην πραγματικότητα, τις δραστηριότητες αυτών των εργαζομένων· επισημαίνει ότι, εφόσον δεν είναι δυνατή η εφαρμογή γενικών εργασιακών καθεστώτων, δεδομένου ότι το εισόδημά τους εξαρτάται από το τι αλιεύουν σε σχέση με τις διαθέσιμες ποσοστώσεις τους, είναι απαραίτητο να παρέχονται στους ναυτικούς, και ιδίως στους αλιείς, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις είναι επίσης ιδιοκτήτες των σκαφών, κατά τρόπο εξατομικευμένο, ορισμένες βασικές εγγυήσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες περιστάσεις και τις ιδιαιτερότητες του τομέα της παράκτιας αλιείας και της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας·

20.  υπενθυμίζει το δικαίωμα των αλιέων να συνδικαλίζονται και να χρησιμοποιούν συλλογικές διαπραγματεύσεις ως τρόπο βελτίωσης των συνθηκών εργασίας τους·

21.  επισημαίνει ότι, ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία, το μέγεθος του σκάφους, την περιοχή άσκησης δραστηριοτήτων και τις καιρικές συνθήκες, η αλιεία παρουσιάζει διαφορετικούς παράγοντες κινδύνου όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης που πρέπει να παρέχονται επί του σκάφους·

22.  υπενθυμίζει τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Τορρεμολίνος (1993) και της Συμφωνίας του Κέιπ Τάουν (2012), για την τροποποίηση και τη βελτίωση της Σύμβασης του Τορρεμολίνος (1977), με στόχο την αύξηση της ασφάλειας των αλιευτικών σκαφών· επισημαίνει ότι, παρά την αποδυνάμωση των απαιτήσεών της το 2012, η σύμβαση αυτή δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ, και καλεί όλα τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη Σύμβαση του Τορρεμολίνος να το πράξουν· υπενθυμίζει ότι το εν λόγω πρωτόκολλο έχει μεταφερθεί στη νομοθεσία της ΕΕ μέσω της οδηγίας 97/70/ΕΚ του Συμβουλίου για θέσπιση εναρμονισμένου καθεστώτος για τα αλιευτικά σκάφη μήκους 24 μέτρων και άνω(12)·

23.  χαιρετίζει τη θέσπιση των προαιρετικών κατευθυντήριων γραμμών του ΔΝΟ, του 2005, για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό μικρών αλιευτικών σκαφών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι, καθώς είναι προαιρετικές, μπορούν να χρησιμεύσουν μόνο ως καθοδήγηση, και ότι καμία νομική υποχρέωση ή τυποποίηση βασικών κανόνων δεν ισχύει για τα σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας· τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν εγκρίνει διατάξεις σχετικά με την κατασκευή, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των μικρών αλιευτικών σκαφών και συνιστά την ομογενοποίηση της νομοθεσίας αυτής σε επίπεδο Ένωσης·

24.  υπενθυμίζει ότι απώτερος στόχος της ΚΑΠ είναι να καταστήσει την αλιευτική δραστηριότητα βιώσιμη από κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική άποψη· τονίζει ότι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των αλιέων, με καλύτερες συνθήκες εργασίας και ασφάλειας, συμβάλλει στην προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης των παράκτιων κοινοτήτων, στην προσέλκυση νέων και στην επίτευξη ανανέωσης των γενεών που είναι απαραίτητη για την επιβίωση της αλιείας, μιας δραστηριότητας που παρέχει επίσης υγιεινά τρόφιμα·

25.  επισημαίνει ότι η επιτυχής αντιμετώπιση των σημερινών τάσεων, όπως η επέκταση της υπεράκτιας παραγωγής ενέργειας, η αποτελεσματική εφαρμογή των θαλάσσιων προστατευόμενων ζωνών και η πλήρης επιβολή της υποχρέωσης εκφόρτωσης μπορούν να επηρεάσουν την ελκυστικότητα του τομέα για τις νέες γενιές· προτρέπει τα κράτη μέλη να διαθέσουν κονδύλια της ΕΕ για την υποστήριξη των θέσεων εργασίας, την προώθηση της βιώσιμης αλιείας και την προαγωγή της ισότητας των φύλων στον κλάδο·

26.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα αλιευτικά σκάφη, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, πληρούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφάλειας, εργασίας και διαβίωσης·

27.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2017/159, η οποία ενσωματώνει τη σύμβαση 188 της ΔΟΕ (ILO C 188) στο νομοθετικό πλαίσιο της Ένωσης ήταν η 15η Νοεμβρίου 2019· υπενθυμίζει ότι, δεδομένων του μεγάλου αριθμού αυτοαπασχολούμενων αλιέων στην ΕΕ και του γεγονότος ότι η οδηγία δεν καλύπτει την πλειονότητά τους, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη ΔΟΕ C 188 προκειμένου να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ όλων των αλιέων·

28.  καλεί τα κράτη μέλη να κυρώσουν επειγόντως τη σύμβαση C188 της ΔΟΕ προκειμένου να διασφαλίσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των αλιευτικών εταιρειών σε όλο τον κόσμο, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της ισχυρής διεθνούς διάστασης του αλιευτικού τομέα· παροτρύνει τα κράτη μέλη να παράσχουν τους αναγκαίους πόρους για τη μεταφορά της εν λόγω σύμβασης στο εθνικό δίκαιο και για την αποτελεσματική εφαρμογή της και, κατά περίπτωση, να αναθέσουν καθήκοντα επιθεώρησης και έκδοσης εγγράφων σε εταιρείες ταξινόμησης, δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος ορισμένες χώρες όσον αφορά τον συντονισμό αυτών των καθηκόντων·

29.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, το συντομότερο δυνατόν, πρόταση συμπληρωματικής οδηγίας, η οποία θα περιλαμβάνει διατάξεις για τον έλεγχο και την επιβολή, όπως συνέβη με τις θαλάσσιες μεταφορές, ώστε να καθιερωθεί ένα εναρμονισμένο σύστημα επιθεώρησης·

30.  τονίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η δυσκολία της εργασίας των αλιέων κατά τον σχεδιασμό μηχανισμών πρόνοιας, για παράδειγμα με την εξασφάλιση του δικαιώματος συνταξιοδότησης νωρίτερα από τον μέσο εργαζόμενο χωρίς να επιβαρύνονται γι’ αυτό·

31.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, διαβίωσης και ασφάλειας επί των σκαφών της ΕΕ, καθώς και στη βελτίωση αυτών των συνθηκών χωρίς παράλληλη αύξηση της αλιευτικής ικανότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στα σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας· τονίζει ότι το ΕΤΘΑΥ συμβάλλει στη βιωσιμότητα της αλιείας και της γαλάζιας οικονομίας, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του ΣΒΑ 14 των Ηνωμένων Εθνών·

32.  ζητεί να συμπεριληφθούν στην κοινή αλιευτική πολιτική γενικοί κοινωνικοί στόχοι παράλληλα με τους περιβαλλοντικούς στόχους, ώστε να αναγνωριστεί ότι η ευημερία των εργαζομένων επί των αλιευτικών σκαφών έχει ζωτική σημασία για το μέλλον του κλάδου·

33.  τονίζει τη σαφή αντίφαση μεταξύ της ΚΑΠ και των απαιτήσεων που ορίζονται στην κοινωνική νομοθεσία, όπως η ΔΟΕ C 188, η οποία μεταφέρθηκε στη νομοθεσία της ΕΕ με την οδηγία (ΕΕ) 2017/159· τονίζει ότι, σύμφωνα με αυτά τα νομικά κείμενα, υπάρχει απαίτηση για περισσότερο χώρο επί του σκάφους, σε υποχρεωτική βάση για σκάφη μήκους 24 μέτρων και άνω, ενώ η αλιευτική βιομηχανία παρακωλύεται να αυξήσει τον χώρο επί του σκάφους· τονίζει την αντίφαση που προκύπτει από το γεγονός ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα που ορίζονται στη ΔΟΕ C 188, ενώ οι κανόνες της ΚΑΠ, τους οποίους πρέπει επίσης να ακολουθούν, καθιστούν αδύνατη την τήρηση αυτής της υποχρέωσης· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει εναλλακτικούς τύπους για τον υπολογισμό της αλιευτικής ικανότητας, στο πλαίσιο του ΕΤΘΑΥ, και επιβεβαιώνει ότι θα πρέπει να επιτρέπεται αύξηση της ολικής χωρητικότητας των σκαφών όταν οι πρόσθετοι όγκοι αποτελούν απάντηση στην ανάγκη βελτίωσης της ασφάλειας και της άνεσης για τα πληρώματα (επίσης γνωστές ως κοινωνική χωρητικότητα ή χωρητικότητα ασφαλείας) και ότι αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση· υπογραμμίζει ότι ο χώρος επί του σκάφους που προορίζεται για την κουζίνα, τις καμπίνες, τις τουαλέτες ή τους χώρους αναψυχής ουδεμία σχέση έχει με την ικανότητα του σκάφους να εντοπίζει, να αλιεύει ή να αποθηκεύει ψάρια και, επομένως, με την αλιευτική ικανότητα·

34.  υπενθυμίζει ότι η μέση ηλικία των πλοίων του ευρωπαϊκού στόλου είναι 23 έτη, στην περίπτωση δε των σκαφών μικρής κλίμακας, μπορεί ακόμη και να ξεπερνά τα 40 έτη· υπογραμμίζει ότι το μελλοντικό ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να περιλαμβάνει μια στρατηγική για τον εκσυγχρονισμό του στόλου χωρίς αύξηση της αλιευτικής ικανότητας·

35.  τονίζει, περαιτέρω, την ανάγκη για τακτική παρακολούθηση και συλλογή ομοιογενών και συστηματικών σε επίπεδο Ένωσης στατιστικών πληροφοριών σχετικά με συμβάντα και ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται σκάφη που δεν καλύπτονται από την οδηγία 2009/18/ΕΚ, δεδομένου ότι μόνο με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των μεταβολών των αριθμητικών αυτών στοιχείων ανά γεωγραφική περιοχή, στόλο και χρησιμοποιούμενο αλιευτικό εξοπλισμό, θα καταστεί δυνατή η εξεύρεση λύσεων που θα επιτρέψουν τη βελτίωση και θα περιορίσουν και θα αποτρέψουν την εμφάνιση τέτοιων ατυχημάτων, ιδίως σε σκάφη της τοπικής και παράκτιας αλιείας·

36.  προτείνει στην Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο αυτό, το ενδεχόμενο να επεκτείνει την αποστολή του EMSA, ώστε να του παρασχεθεί η πρόσθετη δυνατότητα να διενεργεί την εν λόγω παρακολούθηση και να υποβάλλει τακτικά σχετικές πληροφορίες·

37.  πιστεύει, επιπλέον, ότι πρέπει να δημιουργηθούν και άλλες συνθήκες για τη διατήρηση της αλιευτικής δραστηριότητας και τη διασφάλιση της διαδοχής των νέων γενεών στον τομέα, μεταξύ άλλων μέσω επενδύσεων στον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών·

Βελτίωση της κατάρτισης και διασφάλιση της αναγνώρισης της κατάρτισης σε επίπεδο ΕΕ

38.  τονίζει ότι η έκθεση Bénodet, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν τα προβλήματα όσον αφορά την έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους των νέων για τον τομέα της αλιείας και αναδείχθηκαν η ποικιλομορφία και η πολυπλοκότητα των συστημάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των αλιέων που ισχύουν στα κράτη μέλη, φαίνεται να έχει λησμονηθεί και ότι, δύο δεκαετίες αργότερα, δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος· τονίζει την ανάγκη εναρμόνισης και έγκρισης τύπου των απαιτήσεων και διαδικασιών για την κατάρτιση στη ναυτιλία και την αλιεία σε επίπεδο Ένωσης, καθώς και των διαδικασιών και των προϋποθέσεων ναυτολόγησης·

39.  επισημαίνει ότι οι μετακινήσεις εργατικού δυναμικού μεταξύ των κρατών μελών, ακόμη και από τρίτες χώρες προς την ΕΕ, αυξάνονται, και ότι η ανανέωση των γενεών των εργαζομένων στον τομέα της αλιείας, στην οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν οι εν λόγω μετακινήσεις, εξακολουθεί να παρεμποδίζεται από την έλλειψη τυποποιημένων συστημάτων κατάρτισης και πιστοποίησης για τους αλιείς· τονίζει την ανάγκη έγκρισης τύπου των συστημάτων αυτών σε επίπεδο ΕΕ και προσαρμογής τους στις απαιτήσεις των συμβάσεων STCW και STCW-F·

40.  τονίζει ότι η κατάσταση αυτή υπονομεύει σαφώς την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ, όπως αποτυπώνεται σε πολλές διατάξεις των Συνθηκών·

41.  επισημαίνει ότι, ακόμη και αν ένας αλιέας χώρας εκτός ΕΕ διαθέτει πιστοποιήσεις εργασίας που αναγνωρίζονται στην αλιευτική περιοχή, είναι δύσκολο για ένα κράτος μέλος να του επιτρέψει να έχει πρόσβαση στην ίδια εργασία σε άλλο κράτος μέλος·

42.  τονίζει ότι σε άλλους τομείς θαλάσσιων δραστηριοτήτων, τόσο αναψυχής όσο και επαγγελματικών, έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά τη διεθνή αναγνώριση της κατάρτισης, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία αυτή έχει αποκτηθεί, και ότι το μόνο που χρειάζεται είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με στόχο την αναγνώριση της βασικής κατάρτισης η οποία παρέχεται από σχολεία ή εκπαιδευτικά ιδρύματα που αναγνωρίζονται από τα διεθνώς εγκεκριμένα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα κάθε κράτους μέλους ή τρίτης χώρας·

43.  σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της σύμβασης STCW-F του 1995, ο ΔΝΟ θεσπίζει μια σειρά θεμελιωδών προτύπων όσον αφορά την εκπαίδευση και τις συνθήκες ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας για όλους τους τύπους και τα μεγέθη αλιευτικών σκαφών· επισημαίνει ότι η σύμβαση αυτή, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2012, εφαρμόζεται μόνο στις χώρες που την έχουν κυρώσει· καλεί όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να κυρώσουν αυτή τη σύμβαση·

44.  υπενθυμίζει ότι η αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και πιστοποιητικών που αφορούν την ασφάλεια στη θάλασσα εντός της ΕΕ θα αυξήσει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και θα καταστήσει τα ναυτικά επαγγέλματα πιο ελκυστικά για τις νέες γενιές· είναι της άποψης ότι η αναγνώριση των πιστοποιητικών δεν θα πρέπει να συνεπάγεται υπέρμετρες οικονομικές και γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις·

45.  σημειώνει ότι, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση εφάρμοσε το λεγόμενο Πρωτόκολλο του Τορρεμολίνος του 1993 στο κεκτημένο της μέσω της οδηγίας 97/70/ΕΚ και τη σύμβαση του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας μέσω της οδηγίας (ΕΕ) 2017/159, μέχρι στιγμής δεν έχει ενεργήσει αρκετά γρήγορα και αποτελεσματικά όσον αφορά την κατάρτιση στον τομέα της ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι η απόφαση (ΕΕ) 2015/799(13) που επιτρέπει στα κράτη μέλη να καταστούν συμβαλλόμενο μέρος ή να προσχωρήσουν στην STCW-F έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική, δεδομένου ότι τα ποσοστά επικύρωσης και προσχώρησης μεταξύ των κρατών μελών παραμένουν χαμηλά· υπενθυμίζει ότι η οδηγία (ΕΕ) 2017/159 υποχρεώνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθεσία σχετικά με την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των αλιέων· τονίζει συνεπώς ότι η νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την κατάρτιση των αλιέων στον τομέα της ασφάλειας θα πρέπει να υπερβεί τα προβλεπόμενα στην STCW-F θεσπίζοντας επίσης πρότυπα για όλα τα αλιευτικά σκάφη κάτω των 24 μέτρων, τα οποία αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του αλιευτικού στόλου της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας για τη μεταφορά της STCW-F στο κεκτημένο της Ένωσης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εφαρμογή στη νομοθεσία της ΕΕ των διεθνώς συμφωνημένων ελάχιστων προτύπων για τη διασφάλιση της ασφάλειας στη θάλασσα κατά την αλιεία·

46.  επισημαίνει ότι, ενώ η απόκτηση πρακτικών γνώσεων και πρακτικής εργασιακής εμπειρίας παρέχει μια στέρεη βάση που εξακολουθεί να έχει σημασία για την κατάρτιση των αλιέων σε ορισμένα κράτη μέλη, η επίσημη πιστοποίηση που συνεκτιμά την πρακτική εμπειρία είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί η δέουσα αναγνώριση των απαραίτητων γνώσεων· σημειώνει ότι η επίσημη πιστοποίηση όχι μόνο ενισχύει το προσωπικό προφίλ των αλιέων, αλλά συνιστά επίσης μια μορφή κοινωνικής αναγνώρισης του επαγγέλματος αυτού·

47.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να παρασχεθεί στους εργαζομένους στον τομέα της αλιείας, ιδίως στους νέους και τα άτομα που ενδιαφέρονται για την εργασία αυτή, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση σε συμβουλές, σε ποιοτική πρακτική άσκηση και σε επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται στις νέες τάσεις της αγοράς, όπως τα βιολογικά τρόφιμα, οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, ο εξειδικευμένος τουρισμός και η πώληση και προώθηση τοπικών προϊόντων με τη χρήση νέων τεχνολογιών· επιβεβαιώνει ότι η κατάλληλη και ειδική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι απαραίτητες προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι νέοι να διατηρήσουν τις παράκτιες αλιευτικές δραστηριότητες και παραδόσεις·

48.  ενθαρρύνει τη δημιουργία μιας ένωσης νέων ευρωπαίων αλιέων που θα προωθεί την ανανέωση των γενεών του αλιευτικού τομέα και θα εκπροσωπεί και θα φέρνει σε επαφή νέους αλιείς με τις οργανώσεις τους σε ολόκληρη την Ένωση· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την κινητοποίηση δημοσιονομικών πόρων με στόχο την υλοποίηση έργων για την επίτευξη αυτού του στόχου·

49.  σημειώνει ότι, ενώ ευρωπαϊκά κονδύλια έχουν επενδυθεί σε εκπαιδευτικές δομές και σχολεία που παρέχουν προηγμένη επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας, ο παλαιότερος τομέας δραστηριότητάς της, η αλιεία, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά την εισαγωγή σε αυτές τις δομές, με εξαίρεση τα περιφερειακά ή εθνικά προγράμματα εκπαίδευσης κατάρτισης, χωρίς ευρωπαϊκή αναγνώριση της αποκτηθείσας εκπαίδευσης· τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω βήματα προς την κατεύθυνση της τυποποίησης και της έγκρισης τύπου όσον αφορά την κατάρτιση στον τομέα της αλιείας στην ΕΕ και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών· για τον σκοπό αυτό, τάσσεται υπέρ της πλήρους αξιοποίησης των πόρων του ΕΤΘΑΥ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+)·

50.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για την αναζωογόνηση των παράκτιων και αγροτικών περιοχών· υπενθυμίζει ότι οι αλιείς θα πρέπει να λαμβάνουν στήριξη προκειμένου να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους στην ξηρά εάν, για λόγους υγείας, εξαιτίας μεταβολών στην αγορά εργασίας ή άλλων παραγόντων, δεν μπορούν να εξακολουθήσουν να εργάζονται στη θάλασσα· πιστεύει ότι τα ενωσιακά ταμεία, ιδίως το ΕΚΤ, θα πρέπει να στηρίζουν την ομαλή επαγγελματική τους μετάβαση, μεταξύ άλλων μέσω της διά βίου μάθησης·

51.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κοινές βάσεις για ένα τυποποιημένο σύστημα κατάρτισης και πιστοποίησης για τις διάφορες κατηγορίες αλιέων, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της πιστοποίησης που έχει αποκτηθεί σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος· θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει μια διαδικασία για την αναγνώριση των πιστοποιητικών που έχουν αποκτηθεί εκτός της Ένωσης, η οποία θα είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό σύστημα αναγνώρισης της κατάρτισης, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των αλιέων εντός της ΕΕ·

52.  σημειώνει ότι η οδηγία 2005/36/ΕΚ(14) σχετικά με την αναγνώριση των τυπικών επαγγελματικών προσόντων δεν θεσπίζει τυποποιημένο επίπεδο εκπαίδευσης και πιστοποίησης για όλους τους αλιείς και εμποδίζει την κυκλοφορία των αλιέων μεταξύ των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι, ενώ η Ένωση έχει θεσπίσει συγκεκριμένους και διάφορους κανόνες για την αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας των ναυτικών βάσει της σύμβασης STCW, μέχρι στιγμής η Επιτροπή δεν έχει προτείνει ειδικούς κανόνες, όπως προβλέπεται στη σύμβαση STCW-F, για την αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας των αλιέων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προτείνει ειδικά μέτρα για την αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας των αλιέων σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης STCW-F, όχι μόνο για τους Ευρωπαίους αλιείς αλλά και για τους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν επικυρώσει τη STCW-F ή έχουν προσχωρήσει σε αυτήν·

53.  επισημαίνει ότι στόχος του ΕΤΘΑΥ είναι να συμβάλει στην πλήρη εφαρμογή της ΚΑΠ, ωστόσο, προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι αλιείς πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι και, επομένως, ένα μέρος της χρηματοδότησης πρέπει να διατεθεί για την κατάρτιση και την πιστοποίηση των υφιστάμενων και των εισερχόμενων αλιέων· τονίζει ότι ο διοικητικός φόρτος που απαιτείται από το ΕΤΘΑ οδήγησε σε περιορισμούς στη χρήση των κονδυλίων για την κατάρτιση, ιδίως για αλιείς μικρής κλίμακας, και ότι το νέο ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες προκειμένου να συμβάλει αποτελεσματικά στην εκπαίδευση των πληρωμάτων·

54.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα εκτέλεσης του ΕΤΘΑΥ και του ΕΚΤ+ προσδιορίζουν τον ακριβή προϋπολογισμό κάθε κράτους μέλους για την αντιμετώπιση των περιφερειακών αναγκών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της απασχόλησης και της ένταξης·

55.  επισημαίνει ότι, ενώ πρέπει να πληρούνται ολοένα και περισσότερες απαιτήσεις για την εργασία σε ένα σκάφος, η προσφορά κατάρτισης είναι σπάνια, γεγονός που μερικές φορές προκαλεί τη διακοπή της ναυσιπλοΐας, καθώς το πλήρωμα πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτική κατάρτιση στην ξηρά· καλεί την ΕΕ να συμβάλει στον εξορθολογισμό των μαθημάτων κατάρτισης και να διευκολύνει τη διεξαγωγή των ημερίδων κατάρτισης επί του σκάφους, προωθώντας μαθήματα εξ αποστάσεως με τη χρήση νέων τεχνολογιών·

56.  τονίζει ότι η γνώση και η καινοτομία είναι απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο αλιευτικός τομέας αναπτύσσεται με έξυπνο, ανθεκτικό και βιώσιμο τρόπο·

57.  επισημαίνει ότι, δεδομένων των νέων θέσεων εργασίας που μπορεί να προκύψουν από την γαλάζια οικονομία, την κυκλική οικονομία και τον αλιευτικό και γαστρονομικό τουρισμό, θα ήταν σκόπιμο να αναπτυχθεί η προγνωστική επαγγελματική κατάρτιση σχετικά με αυτά τα νέα επαγγέλματα και τις ανάγκες κατάρτισης των εν λόγω κλάδων, όπως έχει προταθεί στον ναυτικό κλάδο·

Διασφάλιση της ισότητας των φύλων στην πρόσβαση και την απασχόληση σε αυτόν τον τομέα

58.  επισημαίνει ότι, παρόλο που τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 12 % των απασχολουμένων σε παραγωγικές αλιευτικές δραστηριότητες, πολλά σκάφη, ιδίως σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, λειτουργούν ως μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις στις οποίες, σε πολλές περιπτώσεις, κάθε αναγκαία υλικοτεχνική και διοικητική υποστήριξη παρέχεται σε άτυπη βάση από γυναίκες που δεν απασχολούνται επίσημα με άλλη μορφή απασχόλησης·

59.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι αλιείς έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση και πιστοποίηση, ιδίως για εποχιακή και μερική απασχόληση·

60.  επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη αυτή η άτυπη βοηθητική δραστηριότητα δεν παρέχει στις εμπλεκόμενες γυναίκες κανένα δικαίωμα σε αμοιβή, παροχές κοινωνικής πρόνοιας, σύνταξη ή επίδομα επαγγελματικής ασθένειας, και ότι, σε περίπτωση αναστολής ή διακοπής της λειτουργίας των σκαφών, μόνο το επίσημα αναγνωρισμένο εργατικό δυναμικό δικαιούται να λάβει κοινωνικές παροχές, με αποτέλεσμα οι υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων να αμβλύνονται· τονίζει την ανάγκη τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην πλήρη επαγγελματοποίηση αυτών των γυναικών, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους και ενσωματώνοντάς τις στα εθνικά συστήματα κοινωνικής προστασίας·

61.  υπογραμμίζει ότι οι δράσεις προσέλκυσης νέων στην αλιευτική δραστηριότητα πρέπει να διασφαλίζουν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και να λαμβάνουν υπόψη τον ρόλο των γυναικών σε ολόκληρο τον αλιευτικό κλάδο, από την αλίευση μέχρι τη διαχείριση των σκαφών και την υδατοκαλλιέργεια, την εμπορία και τη μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων, καθώς και τον επιστημονικό και διοικητικό ρόλο που διαδραματίζουν·

62.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες, ώστε να αναγνωρίζεται το έργο των γυναικών στην αλιεία και να διασφαλίζεται ίση αμοιβή μεταξύ των φύλων· υπενθυμίζει ότι η στρατηγική για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2020-2025 απαιτεί από τα αρμόδια ταμεία της ΕΕ να στηρίζουν δράσεις για την προαγωγή της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, να προωθούν τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις φροντίδας, να υποστηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και να καταπολεμούν τον διαχωρισμό με βάση το φύλο·

63.  θεωρεί ότι, όπως καταδεικνύεται από τον αυξανόμενο αριθμό των γυναικών μελών πληρώματος και κυβερνητών αλιευτικών σκαφών, δεν υπάρχει λόγος αποκλεισμού των γυναικών ή παρεμπόδισης της πρόσβασής τους στο επάγγελμα αυτό· παρατηρεί ότι, ευτυχώς, υπάρχουν ορισμένες ιδιαίτερα δραστήριες ενώσεις οι οποίες εκπροσωπούν γυναίκες που απασχολούνται στον τομέα της αλιείας, ιδίως στα αλιευτικά γνωμοδοτικά συμβούλια της ΕΕ και σε τομεακές ενώσεις·

64.  χαιρετίζει τη σύσταση σε ορισμένες χώρες της ΕΕ ενώσεων γυναικών στον τομέα της αλιείας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την προώθηση και τη σύσταση νέων ενώσεων για την παροχή μεγαλύτερης προβολής και βοήθειας στις γυναίκες·

65.  πιστεύει ότι, ενώ ο ρόλος τους στον τομέα της αλιείας είναι συχνά άτυπος, οι γυναίκες πρέπει να τυγχάνουν οικονομικής και κοινωνικής αναγνώρισης και να αμείβονται δεόντως· σημειώνει ότι η καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητές τους και τα μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασής τους και την ενίσχυση του προφίλ τους θα συμβάλουν όχι μόνο στην προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής τους ανέλιξης, αλλά και στην αποσαφήνιση του ρόλου τους στον τομέα της αλιείας·

66.  θεωρεί ότι οι ισχύοντες κανόνες υπολογισμού της χωρητικότητας θέτουν σε κίνδυνο την πρόσβαση των γυναικών στον τομέα, δεδομένου ότι χρειάζονται ξεχωριστές καμπίνες, τουαλέτες και ντους για να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητα και η ευημερία τους·

67.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα για τη βελτίωση των προσόντων των γυναικών που συμμετέχουν στη γαλάζια οικονομία, ιδίως στον τομέα της αλιείας, της αλιείας οστρακοειδών, της υδατοκαλλιέργειας και της βιομηχανίας κονσερβοποίησης, και να προωθήσουν την επίσημη αναγνώριση της συμβολής τους στην αλυσίδα θάλασσας-βιομηχανίας· θεωρεί επίσης αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι τα κονδύλια του ΕΤΘΑΥ, εντός του πλαισίου 2021-2027 και πέρα από αυτό, θα συμβάλουν σημαντικά στη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των γυναικών στον τομέα της ναυτιλίας και της αλιείας, παρέχοντας στήριξη για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης, εργασίας και ασφάλειας επί των αλιευτικών σκαφών και διασφαλίζοντας ότι πραγματοποιούνται οι απαραίτητες προς τούτο αλλαγές·

Προώθηση της επαγγελματικής αλιευτικής δραστηριότητας και ανανέωση των γενεών στον τομέα

68.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ, η μεγαλύτερη ενιαία αγορά αλιευτικών προϊόντων, αντιπροσωπεύει μόνο το 6 % των συνολικών παγκόσμιων αλιευμάτων, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από χώρες εκτός ΕΕ· σημειώνει ότι μέρος αυτών των εισαγωγών οφείλεται σε εταιρείες και σκάφη με ευρωπαϊκό κεφάλαιο·

69.  επισημαίνει ότι τα πρότυπα της ΚΑΠ συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον αυστηρών και συμβάλλουν σημαντικά στην περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα, και ότι, αν και υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης, η πρόοδος που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες δείχνει τι μπορεί να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε, αφενός, να προωθηθεί η βιωσιμότητα των ιχθυαποθεμάτων και των οικοτόπων και, αφετέρου, να αυξηθούν τα έσοδα των αλιέων και των πλοιοκτητών·

70.  επισημαίνει ότι η προώθηση υψηλών προτύπων ως προς την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα του τομέα της αλιείας είναι, μεταξύ άλλων παραγόντων, πολύ σημαντική για την προσέλκυση μιας νέας γενιάς αλιέων και τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης οικονομικής σταθερότητας στον τομέα·

71.  καλεί την ΕΕ να εξετάσει την αξία μέτρων όπως η εγκατάσταση τεχνητών υφάλων στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες της για την προστασία της θαλάσσιας ζωής·

72.  τονίζει ότι η συνεχής μείωση της στήριξης της ΕΕ προς τον τομέα στο πλαίσιο διαδοχικών πολυετών δημοσιονομικών πλαισίων, και ιδίως η περικοπή της χρηματοδότησης για τη στήριξη του αλιευτικού τομέα και της κοινής οργάνωσης των αγορών, είναι ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην επιδείνωση της κατάστασης στον τομέα· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να αυξηθεί σημαντικά η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ προς τον τομέα·

73.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση και την ενίσχυση των συστημάτων και των μέσων στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, προκειμένου να προωθηθεί η συγκέντρωση του εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πραγματικής στήριξης για τη σύσταση και τη λειτουργία οργανώσεων παραγωγών (ΟΠ), ιδίως για την παράκτια και παραδοσιακή αλιεία μικρής κλίμακας·

74.  τονίζει ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να ενθαρρύνουν τις ΟΠ – παρέχοντας την απαιτούμενη χρηματοδοτική στήριξη – να διαθέτουν τα προϊόντα τους απευθείας στην αγορά, εργαζόμενες εντός της αλυσίδας αξίας, ως μέσο για την ενίσχυση της αξίας της παραγωγής τους και την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων·

75.  καλεί την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, να θεσπίσει και να εφαρμόσει μηχανισμούς στήριξης για την παραδοσιακή και παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας που θα καθιστούν δυνατή την αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων σε αυτό το τμήμα του τομέα·

76.  τονίζει τη σημασία της δημιουργίας εγχώριων αγορών για παραδοσιακά προϊόντα ιδιαίτερης ποιότητας, οι οποίες θα στηρίζονται από εμπορικές εκθέσεις, μικρές επιχειρήσεις και τον κλάδο της εστίασης, καθώς, κατά αυτόν τον τρόπο, θα ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία των τοπικών προϊόντων και θα προαχθεί η τοπική ανάπτυξη·

77.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει αποτελεσματικότερους τρόπους για την εμπορική προώθηση μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων με υψηλότερη προστιθέμενη αξία, συμπεριλαμβανομένων των κονσερβοποιημένων προϊόντων, ακολουθώντας το παράδειγμα ορισμένων γεωργικών προϊόντων, καθώς και το ενδεχόμενο ανάπτυξης προγραμμάτων για την εξωτερική προώθηση των αλιευτικών προϊόντων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασής τους σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις·

78.  επισημαίνει ότι ο αλιευτικός τομέας είναι καίριας σημασίας για την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, την απασχόληση και την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, των οποίων οι οικονομίες αντιμετωπίζουν μόνιμους διαρθρωτικούς περιορισμούς και διαθέτουν λιγοστές δυνατότητες οικονομικής διαφοροποίησης· θεωρεί, ως εκ τούτου, απαραίτητο να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η στήριξη της ΕΕ για τον αλιευτικό τομέα σε αυτές τις περιοχές, με στόχο, ιδίως, την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται ο εξόχως απόκεντρος χαρακτήρας όταν πρόκειται για την πώληση ορισμένων αλιευτικών προϊόντων από ορισμένες εξόχως απόκεντρες περιοχές· επισημαίνει τα ειδικά χαρακτηριστικά των αλυσίδων αξίας του αλιευτικού τομέα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και υποστηρίζει ότι απαιτείται ειδική στήριξη για την ενίσχυσή τους και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές, στόχος ο οποίος θα μπορούσε να επιτευχθεί όχι μόνο με την αποκατάσταση ενός προγράμματος ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών (POSEI) για την αλιεία, αλλά και με τη θέσπιση ενός προγράμματος POSEI για τις μεταφορές με στόχο τη δημιουργία και τη λειτουργία συγκεκριμένων εμπορικών οδών·

79.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστούν η συνέχεια της αλιευτικής δραστηριότητας, η ανανέωση των γενεών και μεγαλύτερη κοινωνική αναγνώριση του εν λόγω τομέα, καθώς και της σημασίας του για τον βιώσιμο εφοδιασμό των Ευρωπαίων με υγιεινά τροφίμων που προέρχονται από περιβαλλοντικά υγιείς οικοτόπους·

80.  τονίζει ότι οι αλιείς συμβάλλουν σημαντικά στην εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης, τόσο μέσω της άμεσης συμμετοχής τους στη συλλογή αλιευτικών δεδομένων όσο και μέσω της συνεργασίας τους με την επιστήμη για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των ειδών και των οικοτόπων και τη διατήρησή τους για επιστημονικούς σκοπούς·

81.  σημειώνει ότι η κατάρτιση των αλιέων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο να συνεχιστεί η συμμετοχή και η συμβολή των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην προστασία της φύσης, υποστηρίζοντας την εφαρμογή και χρήση πιο βιώσιμων τεχνικών αλιείας, σύμφωνα με τους στόχους της ΚΑΠ για βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων·

82.  επισημαίνει ότι η ανάπτυξη του δυναμικού όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία στους τομείς της θάλασσας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές είναι απαραίτητη για την προώθηση της ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας στις περιοχές αυτές· προσθέτει, επιπλέον, ότι η προώθηση της συμμετοχής τους σε διεθνή ερευνητικά δίκτυα στα οποία συμμετέχουν τα πανεπιστήμιά τους με γνώση των μοναδικών χαρακτηριστικών τους μπορεί να βοηθήσει τις εξόχως απόκεντρες περιοχές να βελτιώσουν τα συστήματα καινοτομίας τους και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας· προτρέπει την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες ώστε οι περιοχές αυτές να εξοπλιστούν με τα μέσα για την αποτελεσματική μελέτη και αξιοποίηση της βιοποικιλότητάς τους·

83.  υπογραμμίζει τον στόχο της κοινής αλιευτικής πολιτικής για την προώθηση της επιλεκτικής αλιείας και τον στόχο της ΕΕ για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050· επισημαίνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την ανάπτυξη στόλου κότερων χαμηλών εκπομπών και καινοτόμων αλιευτικών τεχνικών που συμβάλλουν τόσο στον στόχο του 2050 όσο και στον στόχο της επιλεκτικότητας· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να δώσει προτεραιότητα σε αυτές τις εξελίξεις προκειμένου να υπάρξουν προοπτικές για τον τομέα μέσω της καινοτομίας·

84.  επισημαίνει την από κοινού ανάπτυξη της ναυπηγικής βιομηχανίας και την επιστημονική προσέγγιση «τριπλού μηδέν» («triple zero»): μηδενικές εκπομπές, μηδενικά απόβλητα, μηδενικά ατυχήματα επί του σκάφους, ώστε να ενθαρρυνθεί η μετάβαση προς τον σχεδιασμό σκαφών στους ευρωπαϊκούς στόλους, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών αλιευτικών στόλων, με βάση κριτήρια κυκλικότητας, αποδοτικότητας και βιωσιμότητας και όχι κυρίως οικονομικά κριτήρια·

85.  παρατηρεί ότι, εφόσον λάβουν την κατάλληλη κατάρτιση και αποκτήσουν ειδικές δεξιότητες, οι αλιείς θα μπορούσαν να συμβάλουν ακόμη περισσότερο στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω της επιτόπιας συλλογής και καταγραφής περιβαλλοντικών δεδομένων, παρέχοντας υπηρεσίες επαλήθευσης των δεδομένων που αποκτώνται μέσω τηλεπαρακολούθησης με τη χρήση δορυφόρων και άλλων μέσων· τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα πανεπιστήμια και τα θαλάσσια ερευνητικά κέντρα, σε συνεργασία με τα ναυτικά σχολεία, όσον αφορά την κατάρτιση των αλιέων για την κάλυψη αυτής της ανάγκης· επισημαίνει ότι, το 2019, ο στόλος της ΕΕ, ο οποίος αποτελείτο από περισσότερα από 81 000 αλιευτικά σκάφη όλων των μεγεθών, παρείχε έναν μη συγκρίσιμο αριθμό πλατφορμών που συνέλεγαν συνεχώς αλιευτικά και άλλα θαλάσσια δεδομένα σε σχεδόν καθημερινή βάση· σημειώνει ότι πρόκειται για έναν μηχανισμό που μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί, με κατάλληλα κίνητρα, για τη συλλογή ακόμη περισσότερων δεδομένων σχετικά με τις θάλασσες της Ευρώπης και του κόσμου· καλεί τους επίσημους οργανισμούς παροχής επιστημονικών συμβουλών για την αλιεία, όπως το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ΔΣΕΘ) ή την ΕΤΟΕΑ, να αξιοποιήσουν περισσότερο τα δεδομένα που συλλέγει ο στόλος της ΕΕ·

86.  επισημαίνει ότι η συμμετοχή των νέων και η ανανέωση των γενεών όχι μόνο θα διασφαλίσουν τη συνέχεια της αρχαιότερης δραστηριότητας της γαλάζιας οικονομίας, αλλά θα κρατήσουν τους πληθυσμούς στις παράκτιες και περιβάλλουσες αγροτικές περιοχές, διατηρώντας την πολιτιστική κληρονομιά πολλών παράκτιων κοινοτήτων· θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας οι νεότερες γενιές να είναι καλύτερα ενημερωμένες και περισσότερο ευαισθητοποιημένες για τα ζητήματα βιωσιμότητας, εξοπλισμένες με νέες γνώσεις, καθώς και για την ανάγκη να συμβάλουν όλοι στην αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η οποία έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές του πλανήτη·

87.  πιστεύει ότι ο αλιευτικός τομέας θα ήταν πιο ελκυστικός σε περισσότερους νέους, εάν συνδεόταν και λειτουργούσε συμπληρωματικά με αναδυόμενους τομείς, για παράδειγμα τον τουρισμό· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους να μειώσουν τη γραφειοκρατία στον αλιευτικό τουρισμό ως πηγή εισοδήματος· καλεί, επίσης, την Επιτροπή να προωθήσει υποστηρικτικές γραμμές, στο πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ, για την αποκατάσταση της υλικής και άυλης κληρονομιάς που σχετίζεται με τις θαλάσσιες δραστηριότητες, τη διατήρηση της ταυτότητας των παράκτιων κοινοτήτων και τη βελτιστοποίηση της χρήσης τους για τον τουρισμό·

88.  σημειώνει ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί θέμα αυξανόμενης ανησυχίας για τους νέους στην Ευρώπη· τονίζει τη σημασία της βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας για την προσέλκυση νέων αλιέων· ζητεί να προωθηθεί η αλιεία χαμηλών επιπτώσεων, όχι μόνο ως μέσο για τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και για την προσέλκυση νέων γενεών αλιέων·

89.  επισημαίνει ότι υπάρχει σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό στον αλιευτικό τουρισμό·

90.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν οι αλιείς στον συνεργατικό και κοινοτικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος·

91.  τονίζει τη σημασία που έχει ο ωκεανογραφικός γραμματισμός, ο οποίος πρέπει να προωθεί τον ψηφιακό γραμματισμό και την ψηφιοποίηση της αλιευτικής δραστηριότητας· τονίζει επίσης ότι, παρά τη βελτίωση των δεξιοτήτων των μεγαλύτερων σε ηλικία χρηστών, η χρήση εργαλείων ΤΠ κατά τη συλλογή και καταχώριση δεδομένων στο πλαίσιο του νέου κανονισμού για τον έλεγχο της αλιείας, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναθεώρηση, ή κατά τη χρήση νέων εφαρμογών και εξοπλισμού για τη βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας και της ευημερίας των αλιέων στη θάλασσα, είναι ευκολότερη και πιο διαισθητική για τις νεότερες γενιές·

92.  επικροτεί τις στρατηγικές αλλαγές στην ΕΕ, ιδίως την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, οι οποίες πρέπει να συμβάλουν στην προστασία των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας σε εδάφη που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αλιεία, καθώς και να τονώσουν περαιτέρω την οικονομική τους ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστούν τα παραδοσιακά επαγγέλματα στον τομέα της αλιείας, μέσω μιας ισορροπημένης μετάβασης, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια της αξίας που προσθέτει η εμπειρία των μεγαλύτερων σε ηλικία αλιέων· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν συστήματα διά βίου μάθησης για την επικαιροποίηση των δεξιοτήτων και τη δημιουργία ευκαιριών για όλες τις ηλικιακές ομάδες·

93.  επισημαίνει ότι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ιχθυαποθεμάτων έχει αυξήσει την παραγωγικότητα και το μέσο εισόδημα των αλιέων και έχει επίσης συμβάλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου· σημειώνει ότι οι αλιείς συμμετέχουν όλο και περισσότερο στη συλλογή όλων των θαλάσσιων απορριμμάτων, μεταξύ άλλων, απολεσθέντων ή εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων, και ότι η οικολογική συμβολή τους στο θέμα αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζεται, να ενθαρρύνεται και να επιβραβεύεται δεόντως· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, το ενδεχόμενο να στηριχθεί η δημιουργία νέων δραστηριοτήτων και πρόσθετων ροών εσόδων που σχετίζονται με τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα πλαστικά σε μια κυκλική οικονομία·

94.  τονίζει ότι η βιώσιμη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων και ο καθορισμός αλιευτικών ποσοστώσεων σύμφωνα με τον στόχο της αποκατάστασης και διατήρησης ιχθυαποθεμάτων πάνω από τα επίπεδα βιομάζας ικανών να παράγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση είναι το κλειδί για τη δημιουργία ενός οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο οι νέοι έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση να κάνουν τις απαιτούμενες επενδύσεις για να γίνουν αλιείς·

95.  τονίζει την ανάγκη τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τα οικονομικά κίνητρα και τις λιμενικές υποδομές που απαιτούνται για την κατάλληλη συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων και των πλαστικών που συλλέγονται από νέους αλιείς, τα οποία, σε αντάλλαγμα, μπορούν να τους αποφέρουν οικονομικά κέρδη πέραν της κύριας δραστηριότητάς τους·

96.  καλεί τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για την ΚΑΠ, να χρησιμοποιούν επίσης κριτήρια σχετικά με την ηλικία κατά την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων που διαθέτουν·

97.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το νέο ΕΤΘΑΥ 2021-2027 θα παρέχει βοήθεια και στήριξη σε νέους αλιείς που συμμετέχουν στην πρώτη αγορά σκαφών ή αλιευτικών επιχειρήσεων· τονίζει την ανάγκη προσέλκυσης νέων όχι μόνο στις δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, αλλά και στη διαχείριση των αλιευτικών επιχειρήσεων και στην υδατοκαλλιέργεια, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ανανέωση των γενεών σε ολόκληρο τον τομέα· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν αυτήν την ανανέωση αίροντας τα εμπόδια και στηρίζοντας τα άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους στον τομέα της αλιείας, και να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως το υψηλό αρχικό κόστος της έναρξης επιχείρησης, οι μέθοδοι κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων, η εισοδηματική αστάθεια, η ισότητα των φύλων, και η αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια της σταδιοδρομίας·

98.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία, ως ένας τρόπος προστασίας των εσόδων από την αλιεία, η παροχή στον τομέα και τους εργαζομένους της κατάλληλης οικονομικής και κοινωνικής αποζημίωσης για την αντιστάθμιση των μέτρων που επιβάλλονται για τη διατήρηση των πόρων ή βοήθειας λόγω προσωρινής διακοπής δραστηριοτήτων για τους σκοπούς της διαχείρισης πόρων· προτείνει, προς τον σκοπό αυτόν, το ΕΤΘΑΥ να στηρίξει τη σύσταση ενός ταμείου αποζημίωσης αμοιβών που θα αντισταθμίζει όλα τα απολεσθέντα κέρδη και θα καλύπτει τις περιόδους μη αλιείας, καθώς και αυτές οι περίοδοι να θεωρούνται πραγματικός χρόνος εργασίας για τους σκοπούς της συνταξιοδότησης και της απόκτησης άλλων δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης· τάσσεται, περαιτέρω, υπέρ του καθορισμού ενός εγγυημένου κατώτατου μισθού·

99.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των μερών, ιδίως για τις ακόλουθες δράσεις: α) κατάρτιση νέων επιχειρηματιών στον αλιευτικό τομέα· β) επικαιροποίηση επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξη δεξιοτήτων για βιώσιμη αλιεία· γ) ευαισθητοποίηση σχετικά με ορθές αλιευτικές πρακτικές· δ) ασφάλεια και προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα· ε) υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων επί του σκάφους·

100.  επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στην ανανέωση των γενεών θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν προτεραιότητα για την ΕΕ, ότι μία από τις κύριες επιτυχίες του κοινού μας έργου είναι η αυτάρκεια στα τρόφιμα και ότι η σταδιακή γήρανση των ατόμων που εργάζονται στον τομέα της αλιείας συνιστά πραγματικό κίνδυνο·

101.  θεωρεί ότι η προσοχή και η στήριξη θα πρέπει να επικεντρωθούν ιδιαίτερα στην αλιεία μικρής κλίμακας, η οποία είναι δυνητικά λιγότερο επιθετική και πιο βιώσιμη, όχι μόνον από άποψη διαχείρισης των βιολογικών πόρων αλλά και από κοινωνικοοικονομική άποψη·

102.  επισημαίνει ότι η ανανέωση των γενεών, με τη συμμετοχή αλιέων καλά εκπαιδευμένων και ενημερωμένων σχετικά με τις τελευταίες τεχνολογίες, τις διαδικασίες και τους τρόπους διασφάλισης της βιωσιμότητας των πόρων, αποτελεί επίσης έναν τρόπο συμβολής της ΕΕ στο παγκόσμιο κίνημα για την καταπολέμηση, τον περιορισμό και την εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας·

103.  θεωρεί ότι η ανανέωση των γενεών και η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων εξακολουθούν να συνιστούν πρόκληση και ότι το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να λάβει μέτρα για την προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης, καθώς και για την αύξηση των εισοδημάτων και της ασφάλειας των θέσεων εργασίας·

104.  επισημαίνει ότι η ανάγκη να βελτιωθεί η εικόνα του τομέα, συμπεριλαμβανομένων του ρόλου των γυναικών και των συνθηκών εργασίας, διαβίωσης και ασφάλειας επί του σκάφους, για την προσέλκυση νέων γενεών, καθώς και η ανάγκη να βελτιωθούν οι διαδικασίες αναγνώρισης των πιστοποιητικών αλιείας, δεδομένων των εμποδίων στην κυκλοφορία των αλιέων μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και της έλλειψης εργατικού δυναμικού στον τομέα, αποτελούν παράγοντες που προωθούν την πρόσληψη αλιέων από τρίτες χώρες, οι οποίοι, σε ορισμένες περιπτώσεις, απασχολούνται παράνομα·

105.  θεωρεί απαραίτητο, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την κοινωνική διάσταση της αλιείας, να αναπτυχθούν γενικές αρχές και επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για δίκαιες υπηρεσίες αγοράς εργασίας στον τομέα της αλιείας, δεδομένου ότι οι αλιείς από τρίτες χώρες είναι σημαντικοί για τη διατήρηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε πολλές περιοχές· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές για την αξιοπρεπή απασχόληση των μεταναστών αλιέων, τις οποίες κατήρτισαν οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα της αλιείας το 2020·

106.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ να χρησιμοποιήσουν την εμπορική πολιτική για να διασφαλίσουν την εφαρμογή παρόμοιων προτύπων περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας τόσο σε ευρωπαϊκούς όσο και σε ξένους φορείς, ανοίγοντας την εσωτερική αγορά μόνο σε συμμορφούμενα προϊόντα· σημειώνει ότι, διαφορετικά, η ΕΕ θα εξέπεμπε λάθος μήνυμα στη διεθνή κοινότητα, ανταμείβοντας όσους συμβάλλουν λιγότερο στη βιωσιμότητα των ιχθυαποθεμάτων και στη δίκαιη μεταχείριση των αλιέων·

107.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι αλιείς που βρίσκονται στην ανοικτή θάλασσα δεν είναι σε θέση να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, ακόμη και στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα μέλη του πληρώματος τα οποία είναι πολίτες της Ένωσης και βρίσκονται σε σκάφος μπορούν να ψηφίζουν αποτελεσματικά στις διάφορες εκλογικές διαδικασίες·

108.  σημειώνει ότι η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας είναι πιθανό να εξασφαλίσει καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και επαγγελματικής ζωής για τους αλιείς, και τονίζει επομένως ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα προστατεύει την αλιεία μικρής κλίμακας·

109.  ζητεί να αναπτυχθούν νέα προγράμματα κοινωνικής συνοχής· χαιρετίζει τα πιλοτικά σχέδια βασικού εισοδήματος στις παράκτιες περιοχές της ΕΕ με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

110.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ευαισθητοποιήσουν το κοινό στην Ευρώπη, ιδίως τις νεότερες γενεές, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων και των οργανισμών αναζήτησης εργασίας, σχετικά με τη σημασία των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως ευκαιρίας για επαγγελματική σταδιοδρομία· τονίζει επίσης τη συμβολή των αλιέων στον εφοδιασμό τροφίμων στην Ευρώπη, στην προστασία και τη διατήρηση των ωκεανών και της θαλάσσιας ζωής, καθώς και στη διαμόρφωση του πολιτισμού και του τρόπου ζωής των παράκτιων κοινοτήτων, καταρρίπτοντας την προκατάληψη σύμφωνα με την οποία οι αλιείς είναι θηρευτές που ενδιαφέρονται μόνο για την εκμετάλλευση πόρων χωρίς να προβληματίζονται καθόλου για το μέλλον·

111.  υπενθυμίζει ότι οι ευρωπαϊκοί στόλοι, οι οποίοι πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια, τις συνθήκες εργασίας, τις ειδικευμένες θέσεις εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, και ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, έχουν αποδείξει την προσήλωσή τους στην εν λόγω προτεραιότητα, υποστηρίζοντας και βοηθώντας την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ελέγχου μέσω της συνεχούς προσαρμογής σε νέους και απαιτητικούς κανονισμούς, και ότι, ενώ οι ευρωπαϊκές πολιτικές εξακολουθούν να βελτιώνονται, η ΚΑΠ λαμβάνει υπόψη, εδώ και δεκαετίες, την ανάγκη για επιστημονικά καθοδηγούμενη διαχείριση των ειδών·

112.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να σχεδιάσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις παράκτιες περιοχές τους, μια κατάλληλη στρατηγική για την προώθηση των ευρωπαϊκών ιχθύων, συνοδευόμενη από κατάλληλη χρηματοδοτική στήριξη, μεταξύ άλλων για είδη για τα οποία υπάρχει λιγότερη ζήτηση και τα οποία είναι χαμηλότερης εμπορικής αξίας, με στόχο την αύξηση της αξίας τους και, παράλληλα, την αποτροπή της συγκέντρωσης της προσπάθειας σε είδη που έχουν υψηλότερη αξία και, ως εκ τούτου, είναι πιο πιθανόν να υποστούν υπεραλίευση·

113.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αυξηθούν στην έρευνα, τον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία επενδύσεις που θα ωφελήσουν τους νέους αλιείς και τις παράκτιες κοινότητες·

114.  υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθεί και να στηριχθεί η απαλλαγή του αλιευτικού στόλου από τις ανθρακούχες εκπομπές, ο οποίος επί του παρόντος εξαρτάται κατά 100 % από τα ορυκτά καύσιμα, προκειμένου να μπορέσει ο τομέας της αλιείας να συμβάλει αποτελεσματικά στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και να στηριχθεί η πρόσβαση των νεότερων γενεών στον τομέα της αλιείας με καινοτόμες πρωτοβουλίες·

115.  αναγνωρίζει τους αλιείς ως προμηθευτές τροφίμων και βασικούς εργαζόμενους, οι οποίοι, ακόμη και κατά τη διάρκεια καταστροφικών γεγονότων, όπως η πανδημία COVID-19, συνέχισαν να εξασφαλίζουν καθημερινές εκφορτώσεις σε δύσκολα περιβάλλοντα· τονίζει τον σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 και την ανάγκη να διαθέσουν τα κράτη μέλη επαρκή ενωσιακά κονδύλια, ώστε να στηριχθούν η διατήρηση και η δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα της αλιείας και στη γαλάζια οικονομία·

116.  εφιστά την προσοχή στον αντίκτυπο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στον τομέα της αλιείας, ιδίως στις παράκτιες περιοχές των επηρεαζόμενων αλιευτικών στόλων· θεωρεί ότι ο εν λόγω αντίκτυπος θα επηρεάσει όχι μόνον τα αλιευτικά σκάφη και τους αλιείς τους, αλλά ολόκληρες κοινότητες και την απασχόληση στις εν λόγω περιοχές·

117.  υπογραμμίζει την άποψη ότι η ανανέωση των γενεών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και την ανάγκη να διασφαλιστεί η μετάβαση στην ψηφιοποίηση και στη γαλάζια οικονομία· σημειώνει ότι αυτό θα έχει ως συνέπεια όχι μόνο να προσελκυστούν νέοι στην αλιεία, αλλά επίσης να εξασφαλιστεί ότι αυτοί είναι ενημερωμένοι και λαμβάνουν την κατάλληλη κατάρτιση, να τους διανοιχθούν ελκυστικές προοπτικές σταδιοδρομίας και να τους δοθεί η δυνατότητα να βελτιώσουν την προσωπική τους κατάσταση —ιδίως μέσω της βελτίωσης και της βιωσιμότητας των εισοδημάτων τους— και να συμβάλουν στη συνοχή των τοπικών κοινοτήτων τους, ιδίως στις πιο απομονωμένες παράκτιες περιοχές με λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς και να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να εργαστούν για να επιφέρουν οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλλαγές σε αυτούς τους τομείς, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί ο ρόλος των γυναικών στον τομέα αυτό μέσω της αύξησης των ευκαιριών κινητικότητας και απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ χωρίς δυσκολίες ή περιορισμούς όσον αφορά την αναγνώριση των δεξιοτήτων και της κατάρτισής τους· φρονεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα χαθεί η κληρονομιά της εμπειρίας, η ανανέωση των γενεών δεν πρέπει να οδηγήσει σε διαγενεακή σύγκρουση και θα πρέπει να περιλαμβάνει αλιείς όλων των ηλικιών ώστε να διασφαλιστεί ισορροπία μεταξύ της οικολογικής και της ψηφιακής μετάβασης·

118.  επισημαίνει ότι η επόμενη γενιά Ευρωπαίων αλιέων όχι μόνο θα καταστήσει τον τομέα της ΕΕ πιο ανταγωνιστικό στο μέλλον, αλλά θα διαδραματίσει επίσης ρόλο στη διασφάλιση του εφοδιασμού με τρόφιμα στην Ευρώπη τα επόμενα έτη·

119.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στην επόμενη έκθεσή της για την εφαρμογή της ΚΑΠ, τις πτυχές και τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν ψήφισμα·

120.  καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η έκθεση αυτή μάς προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να επισημάνουμε την αξία του μελλοντικού προσώπου του ευρωπαϊκού αλιευτικού τομέα, ο οποίος είναι στρατηγικής σημασίας, και να δείξουμε στην Ευρώπη την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει: περισσότεροι νέοι αλιείς, καλύτερη αλιεία και καλύτερες πρακτικές·

o
o   o

121.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 25 της 31.1.2017, σ. 12.
(2) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.
(3) ΕΕ C 14 της 15.1.2020, σ. 67.
(4) ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 150.
(5) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fishery_statistics#The_factors_of_production
(6) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
(7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1).
(8) Με βάση την αναλογία των σκαφών ηλικίας άνω των 25 ετών προς τον συνολικό αριθμό σκαφών: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
(9) https://ec.europa.eu/fisheries/facts_figures_en?qt-facts_and_figures=2
(10) https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#?vis=outermost.population&lang=en
(11) ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 114.
(12) ΕΕ L 34 της 9.2.1998, σ. 1.
(13) Απόφαση (ΕΕ) 2015/799 του Συμβουλίου, της 18ης Μαΐου 2015, με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Διεθνή σύμβαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών για το πλήρωμα των αλιευτικών σκαφών (ΕΕ L 127 της 22.5.2015, σ. 20).
(14) Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22).


Σχέδια και δράσεις για την επιτάχυνση της μετάβασης στην καινοτομία χωρίς τη χρήση ζώων στην έρευνα, τις δοκιμές κανονιστικού χαρακτήρα και την εκπαίδευση
PDF 170kWORD 54k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με σχέδια και δράσεις για την επιτάχυνση της μετάβασης στην καινοτομία χωρίς τη χρήση ζώων στην έρευνα, τις δοκιμές κανονιστικού χαρακτήρα και την εκπαίδευση (2021/2784(RSP))
P9_TA(2021)0387RC-B9-0425/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 13 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/63/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ο «κανονισμός REACH»)(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με μια καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2021, με τίτλο «Στρατηγική της Ένωσης για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων: Ώρα για αποτελέσματα» (06941/21),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο «Έκθεση του 2019 για τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση ζώων για επιστημονικούς σκοπούς στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα έτη 2015 έως 2017» (COM(2020)0016),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με έναν νέο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ) για την έρευνα και την καινοτομία (COM(2020)0628),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με μια φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη (COM(2020)0761),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (COM(2019)0640),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020, με τίτλο «Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά» (COM(2020)0456),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τη στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα(7),

–  έχοντας υπόψη το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 340 για την επιστήμη και την τεχνολογία,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τη διαδικτυακή διαβούλευση για το μέλλον της Ευρώπης και τα βασικά συμπεράσματα από τους διαλόγους με τους πολίτες και τις διαβουλεύσεις με τους πολίτες,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Stop Vivisection» (Σταματήστε τη ζωοτομία) (C(2015)3773),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2010/63/ΕΕ περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς θέτει τον απώτερο στόχο της πλήρους αντικατάστασης των «διαδικασιών επί ζώντων ζώων … μόλις αυτό είναι εφικτό επιστημονικά» και λαμβάνοντας υπόψη ότι υπογραμμίζει ότι το ενδεχόμενο χρήσης ζώων για τέτοιους σκοπούς θα πρέπει να εξετάζεται μόνο όταν δεν είναι διαθέσιμη μέθοδος χωρίς τη χρήση ζώων· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι, από την έναρξη ισχύος της εν λόγω οδηγίας, δεν έχει σημειωθεί σημαντική μεταβολή στον συνολικό αριθμό των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του 2018·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία απαιτεί διαφάνεια στη χρήση ζώων στην επιστήμη και εφαρμόζεται στη χρήση ζώων σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους, από τη βασική έως την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη φαρμάκων και τις δοκιμές ασφάλειας των χημικών ουσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη διαφάνειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη την έχουν ενσωματώσει στην εθνική νομοθεσία και ότι όλες οι τομεακές νομοθετικές πράξεις, όπως αυτές που αφορούν τα φάρμακα, τα τρόφιμα ή τις χημικές ουσίες, πρέπει να συνάδουν με τους στόχους της οδηγίας, πράγμα που σημαίνει ότι η χρήση ζώντων ζώων θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εάν δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευθυγράμμιση αυτή είναι σήμερα αναγκαία για την προστασία της υγείας ανθρώπων και ζώων καθώς και του περιβάλλοντος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προηγούμενες δοκιμές σε ζώα έχουν συμβάλει στην επίτευξη προόδου στην ανάπτυξη θεραπειών για ανθρώπινες παθήσεις, καθώς και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, αναισθητικών και ασφαλών εμβολίων, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων κατά της νόσου COVID-19, και έχουν επίσης διαδραματίσει έναν ρόλο στην υγεία των ζώων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 αναφέρθηκαν 9,58 εκατομμύρια περιπτώσεις χρήσης ζώων για επιστημονικούς σκοπούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος σκοπός ήταν η έρευνα (69 %), ακολουθούμενη από την κανονιστική χρήση προς ικανοποίηση νομοθετικών απαιτήσεων (23 %) και τη συνήθη παραγωγή (5 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δοκιμές που διενεργήθηκαν για κανονιστικούς σκοπούς αφορούσαν στην πλειονότητά τους ιατρικά προϊόντα για τον άνθρωπο (61 %) και, στη συνέχεια, κτηνιατρικά φάρμακα (15 %) και βιομηχανικά χημικά προϊόντα (11 %)(8)· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες περιοχές της ΕΕ χρησιμοποιούνται πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου για τέτοιες δοκιμές και ότι πολλά άλλα είδη ζώων χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο για επιστημονικούς σκοπούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ένα μόνο έτος έως και 12 εκατομμύρια(9) ζώα εκτρέφονται και θανατώνονται για δοκιμές σε ζώα, χωρίς καν να χρησιμοποιούνται σε πραγματικά πειράματα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργαλειοθήκη μοντέλων δοκιμών χωρίς τη χρήση ζώων διευρύνεται και καταδεικνύει τη δυνατότητα να βελτιωθεί η κατανόηση των νόσων και να επιταχυνθεί η ανακάλυψη αποτελεσματικών θεραπειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη νέα τεχνολογία «organ-on-chip» (όργανο σε τσιπ), εξελιγμένες προσομοιώσεις σε υπολογιστή, τρισδιάστατες καλλιέργειες ανθρώπινων κυττάρων για δοκιμές φαρμάκων και άλλα σύγχρονα μοντέλα και τεχνολογίες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Επιτροπής έχει συντάξει σειρά εκθέσεων που απαριθμούν και περιγράφουν προηγμένα μοντέλα χωρίς τη χρήση ζώων σε επτά κατηγορίες ασθενειών, με σκοπό την επίσπευση της ανάπτυξης αυτών των τεχνολογιών· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι πρωτοβουλίες της ΕΕ που άπτονται της έρευνας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται στις εν λόγω επισκοπήσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η επίσημη ενθάρρυνση μεθόδων χωρίς τη χρήση ζώων αποτελεί φαινόμενο που παρατηρείται μόνο στην ΕΕ, υπάρχουν γραφειοκρατικά εμπόδια για την αποδοχή τους, δεν διασφαλίζεται η κατάλληλη επιβολή της νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση τους, και η χρηματοδότηση για την ανάπτυξή τους παραμένει ανεπαρκής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν καταδείξει σταθερά την υποστήριξή τους στον τερματισμό της χρήσης ζώων για επιστημονικούς σκοπούς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εντός της Επιτροπής, η ΓΔ Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, η ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, η ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας και το JRC έχουν αρμοδιότητες για διαφορετικούς τομείς όσον αφορά την έρευνα και τις δοκιμές σε ζώα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει επίσημος μηχανισμός συντονισμού ώστε να διασφαλίζεται μια ενεργή, συνεκτική και βασιζόμενη σε συνέργειες προσέγγιση για την επίτευξη της πλήρους αντικατάστασης των ζώων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έχουν θέσει σε εφαρμογή στρατηγικές για την ενεργή μείωση και αντικατάσταση των δοκιμών σε ζώα, αλλά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) δεν έχει ακόμη θέσει σε εφαρμογή στρατηγική μείωσης και αντικατάστασης και έχει υποστηρίξει ότι απαιτούνται άμεσες στοχευμένες επενδύσεις προκειμένου να αναπτυχθούν αποτελεσματικές μέθοδοι προγνωστικής τοξικολογίας χωρίς τη χρήση ζώων και να υποστηριχθούν άμεσα οι κανονιστικοί στόχοι·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θετικός αντίκτυπος στην καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ που είχε η απαγόρευση-ορόσημο των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά, απέδειξε με επιτυχία ότι είναι εφικτή η σταδιακή κατάργηση της χρήσης δοκιμών σε ζώα, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανάπτυξη του τομέα των καλλυντικών· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ρυθμιστικές απαιτήσεις για τη συνέχιση των δοκιμών σε ζώα προκειμένου να προσδιορίζονται οι επιπτώσεις στους εργαζόμενους που χειρίζονται χημικά συστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε καλλυντικά, καθώς και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι ο καθορισμός σαφών προθεσμιών για τη σταδιακή κατάργηση των εν λόγω δοκιμών στην ΕΕ έχει δώσει ώθηση στην καινοτομία σε εταιρείες της ΕΕ και έχει λάβει δημόσια στήριξη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντικατάσταση των δοκιμών σε ζώα από προηγμένες μεθόδους χωρίς τη χρήση ζώων θα είναι απαραίτητη για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Επιτροπής για την υγεία και το περιβάλλον που ορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης NextGenerationEU και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις περιπτώσεις που είναι ήδη διαθέσιμες επικυρωμένες εναλλακτικές μέθοδοι χωρίς τη χρήση ζώων, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε αυτές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει εθνικά εκτελεστικά μέτρα που εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, ενώ άλλα εφαρμόζουν μόνο τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2010/63/ΕΕ·

1.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον συντονισμό για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στην οδηγία 2010/63/ΕΕ, με τη σύσταση μιας διυπηρεσιακής ειδικής ομάδας υψηλού επιπέδου, στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι βασικές Γενικές Διευθύνσεις και οργανισμοί, να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τους οικείους ενδιαφερόμενους φορείς για την εκπόνηση σχεδίου δράσης σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο αφενός την προώθηση της ενεργής σταδιακής κατάργησης μέσω της μείωσης, της βελτίωσης και της αντικατάστασης των διαδικασιών επί ζώντων ζώων για επιστημονικούς και ρυθμιστικούς σκοπούς, μόλις αυτό είναι εφικτό επιστημονικά και χωρίς να μειωθεί το επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, και αφετέρου την επίσπευση της ανάπτυξης των εναλλακτικών μεθόδων χωρίς τη χρήση ζώων και των αντίστοιχων τεχνολογιών και μέσων που απαιτούνται για την αλλαγή· τονίζει ότι, προκειμένου να δοθούν κίνητρα για την επίτευξη προόδου, θα πρέπει να καθοριστούν ένα σαφές και φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα και ένας κατάλογος ορόσημων·

2.  επισημαίνει ότι η χρήση της έρευνας με βάση τα ζώα στο παρελθόν έχει συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη προόδου για τη θεραπεία πολλών ανθρώπινων παθήσεων και έχει διαδραματίσει έναν ρόλο στην υγεία των ζώων, και τονίζει ότι, αν και η σταδιακή κατάργηση της χρήσης ζώων για επιστημονικούς σκοπούς είναι ο απώτερος στόχος, δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες μέθοδοι χωρίς τη χρήση ζώων σε όλους τους τομείς επιστημονικής έρευνας· υπογραμμίζει επίσης ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες εξακολουθούν να απαιτούνται πειράματα σε ζώα για την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων στο πλαίσιο της μακρόχρονης αναζήτησης αποτελεσματικής θεραπείας, δεδομένου ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν αντίστοιχες μέθοδοι χωρίς τη χρήση ζώων· επισημαίνει ότι το Κοινό Κέντρο Ερευνών αναγνωρίζει πως η μεγάλη εξάρτηση από δοκιμές σε ζώα μπορεί να παρεμποδίσει την πρόοδο σε ορισμένους τομείς της έρευνας για τις νόσους(10), όπου τα ζωικά μοντέλα δεν συλλαμβάνουν βασικά χαρακτηριστικά των ανθρώπινων ασθενειών, και θεωρεί ότι η μετάβαση σε εναλλακτικά μοντέλα θα μπορούσε να επιτρέψει νέες ανακαλύψεις· αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι τα πειράματα που διενεργούνται σε ζώα λόγω της μη διαθεσιμότητας μεθόδων χωρίς τη χρήση ζώων πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο υπό βέλτιστες συνθήκες που ελαχιστοποιούν τον πόνο, την αγωνία και την ταλαιπωρία που υφίστανται τα ζώα, και προστατεύουν την καλή διαβίωσή τους·

3.  υπογραμμίζει ότι το σχέδιο δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνει φιλόδοξους και εφικτούς στόχους, στόχους μείωσης και χρονοδιαγράμματα που θα καθοριστούν στο πλαίσιο του γενικού στόχου μείωσης και αντικατάστασης, προκειμένου να δοθούν κίνητρα για αλλαγές, με συγκεκριμένες και συντονισμένες δράσεις συνοδευόμενες από δείκτες, κατά το πρότυπο αυτών που εφαρμόζονται σε άλλους τομείς πολιτικής της ΕΕ, και θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη στατιστική βάση δεδομένων ALURES της ΕΕ ως σημείο αναφοράς, ώστε να επιτευχθεί απόλυτη και συνεχής μείωση του αριθμού των ζώων που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ για επιστημονικούς σκοπούς·

4.  τονίζει ότι το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προτάσεις για την καλύτερη εφαρμογή και επιβολή των υφιστάμενων πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένου ενός εύρυθμου συστήματος ελέγχων·

5.  τονίζει ότι ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας πρέπει να εμβαθυνθεί, και το σχέδιο πρέπει να αξιοποιεί την έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην ΕΕ, καθώς και να περιλαμβάνει μηχανισμούς για την προτιμησιακή χρηματοδότηση μεθόδων χωρίς τη χρήση ζώων σε όλες τις πρωτοβουλίες έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, δεδομένου ότι οι εν λόγω εναλλακτικές μέθοδοι συνεπάγονται πρόσθετο κόστος και επενδυτικές ανάγκες· επισημαίνει, ως εκ τούτου, την ανάγκη για αυξημένη και στοχευμένη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για προηγμένα μοντέλα χωρίς τη χρήση ζώων· καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκή μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία ανάπτυξη, επικύρωση και θέσπιση εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών που θα αντικαθιστούν τις μεθόδους δοκιμών σε ζώα, ιδίως για τοξικολογικές παραμέτρους καίριας σημασίας· καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει πλήρως τη δέσμευσή της για την ομαδοποίηση των ουσιών και τη χρήση γενικών αξιολογήσεων κινδύνου ως σημαντικών μέσων για την καλύτερη προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη μείωση των δοκιμών σε ζώα·

6.  καλεί την Επιτροπή να θέσει στόχους μείωσης σε διαβούλευση με τους οικείους οργανισμούς, ιδίως τον ECHA και την EFSA, μέσω μιας πιο προορατικής εφαρμογής των ισχυόντων κανονισμών για την ασφάλεια των χημικών ουσιών και άλλων προϊόντων, και να στηρίξει τους στόχους μείωσης με τη χρήση μιας πλήρως συνδεδεμένης και διαλειτουργικής βάσης δεδομένων της ΕΕ για τη χημική ασφάλεια· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 13 του κανονισμού REACH απαιτεί την επικαιροποίηση των απαιτήσεων για τις μεθόδους δοκιμών μόλις καθίστανται διαθέσιμες μέθοδοι χωρίς τη χρήση ζώων·

7.  επισημαίνει ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμμετέχει ενεργά στο σχέδιο, ιδίως οι εταιρείες που επιθυμούν να στραφούν σε μοντέλα χωρίς τη χρήση ζώων, καθώς και οι νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν και τελειοποιούν τα μοντέλα αυτά, μέσω της συμμετοχής τους σε συνεργατικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη σταδιακή κατάργηση των δοκιμών σε ζώα· πιστεύει ότι οι κρατικοί φορείς πρέπει να αναλάβουν συντονιστικό ρόλο και να ξεκινήσουν έναν θετικό και εποικοδομητικό διάλογο με τον τομέα, καθιστώντας δυνατή την ανάπτυξη λύσεων από τη βάση προς την κορυφή· ζητεί μια καλύτερα συντονισμένη και διατομεακή προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, που θα καλύπτει όλα τα κράτη μέλη και όλους τους οργανισμούς της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της διατομεακής ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για εναλλακτικές προσεγγίσεις αντί των δοκιμών σε ζώα·

Εκπαίδευση και κατάρτιση

8.  παροτρύνει την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις με στόχο την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επανεκπαίδευση επιστημόνων, ερευνητών και τεχνικών στην εφαρμογή προηγμένων μοντέλων χωρίς τη χρήση ζώων και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, και να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με επικυρωμένα μοντέλα χωρίς τη χρήση ζώων μεταξύ τόσο των ειδικών στην αξιολόγηση ασφάλειας όσο και όσων συμμετέχουν στην αξιολόγηση προτάσεων έργων και στη χορήγηση χρηματοδότησης·

9.  τονίζει την ανάγκη για μια διαρκή προσπάθεια κατάρτισης και εκπαίδευσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των εργαστηρίων και των αρμόδιων αρχών σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις και διαδικασίες·

10.  τονίζει ότι τα ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο όσον αφορά την προώθηση εναλλακτικών μεθόδων αντί των δοκιμών σε ζώα στους επιστημονικούς κλάδους, καθώς και όσον αφορά τη διάδοση νέων γνώσεων και πρακτικών, οι οποίες είναι μεν διαθέσιμες αλλά δεν χρησιμοποιούνται ευρέως·

11.  τονίζει την ανάγκη συνεργασίας στο πλαίσιο διεθνών δομών, προκειμένου να επιταχύνεται η επικύρωση και η αποδοχή εναλλακτικών μεθόδων, να διασφαλίζεται η μεταφορά γνώσης και να παρέχεται χρηματοδοτική στήριξη σε χώρες εκτός ΕΕ, όπου οι επιστήμονες ενδέχεται να αγνοούν την ύπαρξη εναλλακτικών μεθόδων και όπου οι εγκαταστάσεις δοκιμών ενδέχεται να μη διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές έρευνας·

o
o   o

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 33.
(2) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(4) ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 59.
(6) ΕΕ C 41 της 6.2.2020, σ. 45.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0201.
(8) Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: Έκθεση του 2019 για τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση ζώων για επιστημονικούς σκοπούς στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα έτη 2015 έως 2017, σ. 16 (COM(2020)0016).https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0016&from=EN
(9) Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2010/63/ΕΕ περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σ. 7 (SWD(2020)0015).https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0015&from=EN
(10) Dura, Adelaide; Gribaldo, Laura; Deceuninck, Pierre (2021): EURL ECVAM Review of non-animal models in biomedical research - Neurodegenerative Diseases. European Commission, Joint Research Centre (JRC) [Dataset] PID: http://data.europa.eu/89h/a8fd26ef-b113-47ab-92ba-fd2be449c7eb


Χαρακτηρισμός της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ
PDF 251kWORD 82k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον χαρακτηρισμό της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ (2021/2035(INL))
P9_TA(2021)0388A9-0249/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8, 10 και 19, το άρθρο 83 παράγραφος 1 και το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 1 έως 4, 6 έως 8, 10 έως 12, 21, 23 έως 26, 47 και 49,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις παρακολούθησης χωρών που εκπόνησε η ομάδα εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη δράση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας – στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2020, με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων (2020-2025)»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2020, με τίτλο «Ένωση ισότητας: στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025»,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, της 25ης Νοεμβρίου 2020, με τίτλο «Σχέδιο δράστης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (GAP III) – Ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στην εξωτερική δράση της ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2021, με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Απριλίου 2021, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 2021-2025,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 5 για την ισότητα των φύλων,

–  έχοντας υπόψη τη γενική σύσταση αριθ. 33 της Επιτροπής για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών, της 3ης Αυγούστου 2015, σχετικά με την πρόσβαση των γυναικών στη δικαιοσύνη,

–  έχοντας υπόψη τη γενική σύσταση αριθ. 35 σχετικά με την έμφυλη βία κατά των γυναικών, με την οποία επικαιροποιείται η γενική σύσταση αριθ. 19, της 14ης Ιουλίου 2017, της Επιτροπής για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο «Βία κατά των γυναικών: πανευρωπαϊκή έρευνα», που δημοσιεύτηκε το 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Crime, safety and victims’ rights» (Έγκλημα, ασφάλεια και δικαιώματα των θυμάτων), η οποία δημοσιεύτηκε το 2021,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου που εγκρίθηκαν από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, στις 15 Σεπτεμβρίου 1995, καθώς και τα αντίστοιχα συνακόλουθα έγγραφα που εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο+5 (2000), Πεκίνο+10 (2005), Πεκίνο+15 (2010) και Πεκίνο+20 (2015),

–  έχοντας υπόψη το γλωσσάρι του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων,

–  έχοντας υπόψη τα συμφωνηθέντα συμπεράσματα της 65ης συνόδου των Ηνωμένων Εθνών για τη θέση της γυναίκας που έλαβε χώρα από τις 15 έως τις 26 Μαρτίου 2021·

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις των νομικών πράξεων των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως εκείνες που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών, και άλλων νομικών πράξεων των Ηνωμένων Εθνών για τη βία κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, της 20ής Δεκεμβρίου 1993,

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες και τα γενικά χαρακτηριστικά ενός νέου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τη ντε φάκτο απαγόρευση του δικαιώματος στην άμβλωση στην Πολωνία(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με τις μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου(13),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, της 10ης Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «COVID-19 and Ending Violence Against Women and Girls» (Η νόσος COVID-19 και ο τερματισμός της βίας κατά των γυναικών), που δημοσιεύτηκε το 2020(14),

–  έχοντας υπόψη τις προτάσεις του γενικού εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, με στόχο τη διασαφήνιση της ανασφάλειας δικαίου σχετικά με το κατά πόσον και με ποιον τρόπο η ΕΕ μπορεί να συνάψει και να κυρώσει τη Σύμβαση, οι οποίες υποβλήθηκαν στις 11 Μαρτίου 2021(15),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 47 και 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A9-0249/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αξία της Ένωσης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και αναγνωρίζεται στο άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο «Χάρτης»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση και στη μη διάκριση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και στον Χάρτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τερματισμός της ανδρικής βίας κατά γυναικών και κοριτσιών αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη πραγματικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ένωση επιδιώκει, σε όλες τις δράσεις της, να εξαλείψει τις ανισότητες και να προάγει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, και η έλλειψη πρόσβασης σε επαρκή προστασία είναι η σοβαρότερη εκδήλωση έμφυλης διάκρισης και συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στη σωματική και διανοητική ακεραιότητα, η απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, η απαγόρευση της δουλείας και της καταναγκαστικής εργασίας, το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, και το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ, με βάση τις εξελίξεις στον τομέα του εγκλήματος, το Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει απόφαση για τον προσδιορισμό άλλων τομέων ιδιαιτέρως σοβαρής εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση, η οποία απορρέει ιδίως από τη φύση ή τις επιπτώσεις των αδικημάτων αυτών ή λόγω ειδικής ανάγκης να καταπολεμούνται σε κοινή βάση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν το Συμβούλιο εκδίδει τέτοια απόφαση δυνάμει του άρθρου 83 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ, αποφασίζει ομόφωνα, αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) και η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας («Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») ορίζουν την έμφυλη βία κατά των γυναικών ως βία που στρέφεται κατά των γυναικών επειδή είναι γυναίκες ή πλήττει τις γυναίκες δυσανάλογα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως «βία κατά των γυναικών» νοείται κάθε πράξη έμφυλης βίας η οποία επιφέρει ή είναι πιθανό να επιφέρει σωματική, γενετήσια, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή πόνο στις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών για τέτοιες πράξεις, του εξαναγκασμού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε συμβαίνει στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα είναι επίσης θύματα έμφυλης βίας λόγω του φύλου, της ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου και των χαρακτηριστικών φύλου τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία εις βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων περιλαμβάνει σωματική βία, ψυχολογική βία, καταναγκαστικούς γάμους, σεξουαλική βία, μεταξύ άλλων «διορθωτικούς» βιασμούς και σεξουαλική παρενόχληση, ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων των γυναικών και των ίντερσεξ ατόμων, καταναγκαστική στείρωση τρανς και ίντερσεξ ατόμων, τα επονομαζόμενα «εγκλήματα τιμής», «θεραπείες μετατροπής», ρητορική μίσους εντός και εκτός διαδικτύου, εκφοβισμό και παρενόχληση, κοινωνικοοικονομικές στερήσεις και βία εντός της οικογένειας ή της οικιακής μονάδας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, το φύλο ορίζεται ως «οι κοινωνικά δομημένοι ρόλοι, συμπεριφορές, δραστηριότητες και ιδιότητες που μια δεδομένη κοινωνία θεωρεί κατάλληλες για τις γυναίκες και τους άνδρες», ο ορισμός δε αυτός υπενθυμίζει ότι πολλές μορφές βίας κατά των γυναικών έχουν τις ρίζες τους στις ανισότητες εξουσίας μεταξύ γυναικών και ανδρών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκφραση «σε όλη την πολυμορφία τους» στο παρόν ψήφισμα επισημαίνει τη θέση ότι οι γυναίκες, οι άνδρες και τα μη δυαδικά άτομα κατατάσσονται σε ετερογενείς κατηγορίες, μεταξύ άλλων σε σχέση, ενδεικτικά, με τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική καταγωγή ή την κοινωνική προέλευσή τους, τη γλώσσα, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα ή άλλη γνώμη, την ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία, την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου ή τα χαρακτηριστικά φύλου, την κατάσταση της υγείας, την οικογενειακή κατάσταση και το καθεστώς του μετανάστη ή του πρόσφυγα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκφραση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση να μη μείνει κανείς στο περιθώριο και να επιτευχθεί μια Ευρώπη με ισότητα των φύλων για όλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να σημειωθεί πραγματική πρόοδος στην ισότητα των φύλων χωρίς μια διατομεακή προσέγγιση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία έχει τις ρίζες της σε έμφυλα στερεότυπα, ετεροπατριαρχικές δομές, ασυμμετρία ισχύος και διαρθρωτικές και θεσμικές ανισότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία επηρεάζει όλους τους τομείς της κοινωνίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία έχει ως στόχο τις γυναίκες και τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα σε όλη την πολυμορφία τους, καθώς πηγάζει από την επιθυμία να τιμωρηθούν όσοι θεωρείται ότι παραβιάζουν τους κοινωνικούς κανόνες ιεραρχίας των φύλων και έκφρασης φύλου και τα δυαδικά συστήματα φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία αποσκοπεί στην καθιέρωση, ενίσχυση ή διαιώνιση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων και την επίρρωση των έμφυλων προτύπων και στερεοτύπων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το EIGE ορίζει τη «γυναικοκτονία» ως δολοφονία γυναικών και κοριτσιών λόγω του φύλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γυναικοκτονία μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως η δολοφονία γυναικών ως αποτέλεσμα της βίας που ασκείται από ερωτικό σύντροφο, η δολοφονία γυναικών και κοριτσιών λόγω του φύλου τους, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου ή των χαρακτηριστικών φύλου τους, ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων γυναικών και ίντερσεξ ατόμων και τα επονομαζόμενα «εγκλήματα τιμής»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γυναικοκτονία αποτελεί την ακραία έκφραση υφιστάμενων μορφών βίας κατά των γυναικών και συνιστά την απόλυτη πράξη βίας, η οποία βιώνεται ως συνεχιζόμενη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μορφές γυναικοκτονίας δεν προσμετρώνται στα επίσημα στοιχεία και παραμένουν αόρατες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση σε βία ασκούμενη από ερωτικό σύντροφο, ανεξάρτητα αν πρόκειται για σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βία, έχει σοβαρές επιπτώσεις στα παιδιά και διαιωνίζει την κακοποίηση στις μελλοντικές γενιές, καθώς τα παιδιά που γίνονται μάρτυρες βίας ασκούμενης από ερωτικό σύντροφο εις βάρος της μητέρας τους ή γονέα τους είναι πιθανότερο να βιώσουν τέτοιου είδους βία στη μετέπειτα ζωή τους, τόσο ως θύματα όσο και ως δράστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νόμοι που προστατεύουν την αξιοπρέπεια του παιδιού και αναγνωρίζουν και το παιδί ως θύμα στις εν λόγω περιπτώσεις διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προστασία τόσο των γυναικών όσο και των παιδιών θυμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία για την επιμέλεια τέκνων πρέπει να σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρέχει δικαιώματα επιμέλειας τέκνων σε δράστες βίας ασκούμενης από ερωτικό σύντροφο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία περιλαμβάνει πολλά είδη βίας, όπως η βία που ασκείται από ερωτικό σύντροφο και η ενδοοικογενειακή βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το EIGE, όπως και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ορίζει την ενδοοικογενειακή βία ως όλες τις πράξεις σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονομικής βίας που συμβαίνουν εντός της οικογένειας ή της οικιακής μονάδας, ανεξάρτητα από βιολογικούς ή νομικούς οικογενειακούς δεσμούς, ή ανάμεσα σε πρώην ή νυν συζύγους ή συντρόφους, είτε ο αυτουργός διαμένει ή διέμενε στην ίδια κατοικία με το θύμα είτε όχι·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικτυακή έμφυλη βία και η σεξουαλική παρενόχληση στο διαδίκτυο έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων της διαδικτυακής παρενόχλησης, του κυβερνοεκφοβισμού, της επίμονης παρακολούθησης μέσω διαδικτύου, της σεξιστικής ρητορικής μίσους, της μη συναινετικής αποκάλυψης σεξουαλικών εικόνων, της δημοσιοποίησης προσωπικών στοιχείων, της υποκλοπής ταυτότητας ή της δικτυοπαραβίασης, πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες παραβιάσεις δικαιωμάτων των γυναικών στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι έρευνες στην Ένωση καταδεικνύουν ότι μία στις τρεις γυναίκες στην Ένωση, ήτοι 62 εκατομμύρια γυναίκες, έχουν βιώσει σωματική και/ή σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών, και μία στις δύο γυναίκες (55 %) έχει βιώσει σεξουαλική παρενόχληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), σχεδόν το ένα τρίτο (27 %) των γυναικών ηλικίας 15-49 ετών παγκοσμίως, οι οποίες βρίσκονταν σε σχέση, καταγγέλλουν ότι έχουν υποστεί κάποια μορφή σωματικής και/ή σεξουαλικής βίας από τον ερωτικό σύντροφό τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ, το 38 % όλων των δολοφονιών γυναικών διαπράττεται από τους ερωτικούς συντρόφους τους·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη επικαιροποιημένων, εκτεταμένων και συγκρίσιμων αναλυτικών δεδομένων για όλες τις μορφές έμφυλης βίας σε ολόκληρη την Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη συγκρίσιμων δεδομένων οφείλεται επίσης στην έλλειψη εναρμόνισης όσον αφορά τους ορισμούς που σχετίζονται με την έμφυλη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εκτεταμένα και συγκρίσιμα αναλυτικά δεδομένα είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση της έμφυλης βίας και των αιτιών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσίευσε την τελευταία έρευνά του σχετικά με τη βία κατά των γυναικών το 2014 και ότι τα πιο πρόσφατα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία συνοδεύεται από σημαντικό κόστος για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες μας, μεταξύ άλλων όσον αφορά την απώλεια οικονομικής παραγωγής ή την παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγείας και των νομικών, κοινωνικών και ειδικευμένων υπηρεσιών· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι το υψηλότερο κόστος το επωμίζονται τα θύματα έμφυλης βίας, τα οποία πρέπει να ζουν μόνιμα με τις συναισθηματικές πληγές αυτών των τραυματικών εμπειριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση της Ένωσης θα πρέπει να καθοδηγείται από την ευημερία των θυμάτων έμφυλης βίας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της κρίσης COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση της έμφυλης βίας, ιδίως της βίας μεταξύ ερωτικών συντρόφων, συμπεριλαμβανομένων της σωματικής και ψυχολογικής βίας, του καταναγκαστικού ελέγχου, και της διαδικτυακής βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανέφεραν αύξηση κατά 60 % των κλήσεων έκτακτης ανάγκης από γυναίκες που έχουν υποστεί βία από τον ερωτικό τους σύντροφο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας καθιστούν δυσκολότερο για τα θύματα βίας ασκούμενης από ερωτικό σύντροφο να αναζητήσουν βοήθεια, καθώς συχνά είναι έγκλειστα με τους κακοποιούς τους και έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης, και καθώς οι ανεπαρκείς δομές και πόροι υποστήριξης έχουν επιδεινώσει μια ήδη υφιστάμενη «σκιώδη» πανδημία·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση διαδραματίζει καίριο ρόλο στην πρόληψη της έμφυλης βίας, ιδίως μέσω της κατάρριψης των αρνητικών κοινωνικών κανόνων, οι οποίοι συμβάλλουν σε αυτό το φαινόμενο, και μέσω της ενδυνάμωσης των νέων ώστε να αναγνωρίζουν, να αντιμετωπίζουν και να αποτρέπουν τέτοιου είδους πράξεις·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία εξακολουθεί να μην καταγράφεται επαρκώς στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο τρίτα των θυμάτων δεν υποβάλλουν καταγγελία στις αρχές για έμφυλη βία(16)·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το EIGE, η δευτερογενής θυματοποίηση, η οποία είναι επίσης γνωστή ως «επαναθυματοποίηση», συμβαίνει όταν το θύμα υφίσταται περαιτέρω βλάβη, όχι ως άμεσο αποτέλεσμα της εγκληματικής πράξης, αλλά λόγω του τρόπου με τον οποίο το αντιμετωπίζουν οι θεσμοί και άλλα μεμονωμένα άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το EIGE, η δευτερογενής θυματοποίηση μπορεί να προκληθεί, για παράδειγμα, από επανειλημμένη έκθεση του θύματος στον δράστη, επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις για τα ίδια περιστατικά, χρήση ακατάλληλης γλώσσας ή απαράδεκτων σχολίων από όλους όσους έρχονται σε επαφή με τα θύματα·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία μπορεί να διαιωνίζεται από άτομα σε θέσεις εξουσίας εντός ιδρυμάτων κράτησης, όπως φυλακές, δομές ψυχικής υγείας, κέντρα κράτησης, ευαγή ιδρύματα και καταυλισμούς προσφύγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστάσεις συνωστισμού, υψηλών επιπέδων στρες και έλλειψης ιδιωτικότητας ενδέχεται επίσης να οδηγήσουν σε έμφυλη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν οι αστυνομικοί είναι ειδικά εκπαιδευμένοι ώστε να διαθέτουν μη τεχνικές δεξιότητες για να ακούν με προσοχή, να κατανοούν και να σέβονται προσεκτικά όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί έμφυλη βία, μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της αποφυγής καταγγελίας και της επαναθυματοποίησης και στη δημιουργία ασφαλέστερου περιβάλλοντος για τους επιζώντες έμφυλης βίας·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση οικονομικά προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης σε ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή ασφαλέστερου περιβάλλοντος για όλους τους επιζώντες έμφυλης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της έμφυλης βίας συνεπάγεται τη θέσπιση προγραμμάτων κατάρτισης για τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες, όπως κοινωνικοί λειτουργοί, πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, υπάλληλοι επιβολής του νόμου, άτομα που εργάζονται στο δικαστικό σύστημα, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζουν, να αντιμετωπίζουν και να αποκρίνονται στην έμφυλη βία·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά καταδίκης που αφορούν δράστες βίας κατά των γυναικών, και ιδίως σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένων των βιασμών και των σεξουαλικών επιθέσεων, είναι απαράδεκτα χαμηλά σε όλα τα κράτη μέλη, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχουν συστηματικές ελλείψεις στον τρόπο με τον οποίο οι αρχές επιβολής του νόμου αντιμετωπίζουν την έμφυλη βία, και ότι αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε μια ευρέως διαδεδομένη νοοτροπία ατιμωρησίας και σε σοβαρή υποβάθμιση της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης της έμφυλης βίας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική βία εντάσσεται σε ένα συνεχές διακρίσεων και έμφυλης βίας που αλληλοσυνδέονται στενά με συνεχιζόμενες ανισότητες και ευρύτερες επιθέσεις κατά της ισότητας των φύλων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αποτελεί το πλέον ολοκληρωμένο μέσο στην Ευρώπη για την καταπολέμηση συγκεκριμένων μορφών βίας των ανδρών κατά των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και της ενδοοικογενειακής βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο νομικών και πολιτικών μέτρων για την πρόληψη αυτών των πράξεων βίας, την υποστήριξη των θυμάτων και την τιμωρία των δραστών·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκστρατείες παραπληροφόρησης που αποσκοπούν στην υπονόμευση της ισότητας των φύλων ανακόπτουν επίσης την πρόοδο στο ζήτημα της εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, όπως έχει διαπιστωθεί αναφορικά με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να υπάρχει δημόσια εναντίωση και επιβλαβείς πολιτικές αποφάσεις σε ορισμένα κράτη μέλη·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης έχει υπογραφεί από όλα τα κράτη μέλη και έχει κυρωθεί από 21 κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Σλοβακία δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολωνία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποχωρήσει από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δημιουργεί κακό προηγούμενο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δεν έχει ακόμη κυρωθεί από την Ένωση·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών είναι διεθνούς, πανευρωπαϊκής και διασυνοριακής φύσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των διαφορετικών εθνικών νομοθετικών πλαισίων και μηχανισμών προστασίας και πρόληψης. οι γυναίκες και τα κορίτσια στην Ευρώπη και άλλα θύματα έμφυλης βίας δεν επωφελούνται από το ίδιο επίπεδο προστασίας έναντι της βίας σε ολόκληρη την Ένωση·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση της Ένωσης με στόχο την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και άλλων μορφών έμφυλης βίας, απαιτεί από την Επιτροπή να ακολουθήσει διάφορες παράλληλες οδούς, τόσο νομοθετικές όσο και μη νομοθετικές, μεταξύ άλλων να υποβάλει πρόταση για τον χαρακτηρισμό της έμφυλης βίας ως τομέα εγκληματικότητας που πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ και, ταυτόχρονα, να υποβάλει πρόταση οδηγίας για την έμφυλη βία χρησιμοποιώντας το εν λόγω άρθρο ως νομική βάση·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της έμφυλης βίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της στρατηγικής της Ένωσης για την ισότητα των φύλων και της εξωτερικής δράσης της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2021, η Επιτροπή εξήγγειλε μια νέα νομοθετική πρόταση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας βάσει των άρθρων 82, 83 και 84 ΣΛΕΕ, καθώς και μια ειδική πρόταση για την επέκταση του καταλόγου των τομέων της ιδιαιτέρως σοβαρής εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση που προβλέπεται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο ΣΛΕΕ, ώστε να συμπεριλάβει όλες τις μορφές εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της έμφυλης βίας περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της Προέδρου της Επιτροπής(17)·

Αίτια και αντίκτυπος της έμφυλης βίας και διασφάλιση μιας ολιστικής προσέγγισης για την πρόληψή της

1.  καταδικάζει όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών σε όλη την πολυμορφία τους και άλλες μορφές έμφυλης βίας, όπως η βία κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ λόγω φύλου, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου, η οποία θεωρείται ότι αναφέρεται σε διαφορετικές πράξεις βίας εντός και εκτός διαδικτύου που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή πόνο·

2.  επισημαίνει ότι, λόγω των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και κοινωνικής αποστασιοποίησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, έχει σημειωθεί ανησυχητική αύξηση της έμφυλης βίας που βιώνουν οι γυναίκες και τα κορίτσια σε ολόκληρη την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων της ενδοοικογενειακής βίας, της σωματικής, σεξουαλικής, οικονομικής και ψυχολογικής βίας, του εξαναγκασμού και της βίας στον κυβερνοχώρο, με αποτέλεσμα να υπάρχει επιτακτική ανάγκη για υπηρεσίες υποστήριξης για τα θύματα αυτά·

3.  εμμένει στην άποψη ότι, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών, ο ορισμός των «γυναικών» πρέπει να περιλαμβάνει τα κορίτσια ηλικίας κάτω των 18 ετών·

4.  καταγγέλλει τη γυναικοκτονία ως την πιο ακραία μορφή έμφυλης βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών· τονίζει ότι η γυναικοκτονία συνιστά πολύ σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι η Ένωση θα πρέπει να καταρτίσει σχέδιο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας, τον εντοπισμό καταστάσεων κινδύνου και την υποστήριξη και προστασία των θυμάτων·

5.  τονίζει ότι η βία κατά των γυναικών και άλλες μορφές έμφυλης βίας εξακολουθούν να αποσιωπώνται και είναι αποτέλεσμα της συνεχούς εκδήλωσης της ιστορικά άνισης πρόσβασης και κατανομής της εξουσίας και των πόρων, που έχουν οδηγήσει στην εξουσίαση των γυναικών και σε διακρίσεις εις βάρος τους από τους άνδρες, καθώς και σε βία στρεφόμενη κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, με τεράστιο αντίκτυπο στα θύματα, τις οικογένειές τους και τις κοινότητές τους·

6.  εκφράζει ικανοποίηση για το κίνημα #MeToo, το οποίο συμβολίζει τη φωνή των γυναικών που σπάνε το φράγμα της σιωπής όσον αφορά τη σεξουαλική παρενόχληση και τη σεξουαλική βία κατά των γυναικών σε όλη τους την διαφορετικότητα και σε όλες τις ηλικίες, τους τομείς και τις περιοχές· καταγγέλλει το γεγονός ότι σε ορισμένες χώρες, τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης και σεξουαλικής βίας κατηγορούνται ολοένα συχνότερα, ή ακόμη και καταδικάζονται, για συκοφαντική δυσφήμιση, με αποτέλεσμα να προκαλούνται κλίμα φόβου, επαναθυματοποίηση και φίμωση των γυναικών που τολμούν να μιλήσουν·

7.  αναγνωρίζει ότι η πρόοδος προς την ισότητα έχει σημειωθεί χάρη στον σκληρό αγώνα που καταβάλλει το φεμινιστικό κίνημα έναντι της παγκόσμιας καταπίεσης των γυναικών και των κοριτσιών·

8.  υπογραμμίζει ότι η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες και σημαντικές μειώσεις της διαθέσιμης χρηματοδότησης, ιδίως σε περιόδους κρίσης, με επακόλουθο το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα, την αύξηση του ποσοστού των γυναικών σε επισφαλή εργασία και τις πιο επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης των γυναικών· τονίζει ότι αυτές οι ανισότητες και η ασυμμετρία εξουσίας έχουν εγκάρσιο και παγκόσμιο χαρακτήρα και είναι κοινές σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να περιορίζονται σε συγκεκριμένα κράτη μέλη·

9.  υπογραμμίζει ότι τα άκαμπτα πρότυπα φύλου που βασίζονται σε πατριαρχικά στερεότυπα συμβάλλουν στις διακρίσεις και την υποταγή των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των λεσβιών, των αμφιφυλόφιλων, των τρανς και των ίντερσεξ γυναικών, οδηγούν σε αυξημένη έκθεση σε έμφυλη βία όσων δεν συμμορφώνονται με αυτά και συμβάλλουν στον αόρατο χαρακτήρα της βίας που υφίστανται οι ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλοι και οι ίντερσεξ άνδρες·

10.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξετάζονται και να προάγονται, μέσω της εκπαίδευσης, η ισοτιμία και η σχέση εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών και μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, καθώς και να εξαλειφθούν οι προκαταλήψεις και τα έμφυλα στερεότυπα που οδηγούν σε επιβλαβή κοινωνικά έμφυλα πρότυπα· αποδοκιμάζει τον υψηλό αριθμό περιστατικών βίας κατά γυναικών σε όλη τους την πολυμορφία, συμπεριλαμβανομένων των λεσβιών, των αμφιφυλόφιλων και των τρανς γυναικών, καθώς και των τρανς, των ίντερσεξ και των μη δυαδικών ατόμων·

11.  επισημαίνει το ευρύ φάσμα ψυχολογικών επιπτώσεων που έχει η έμφυλη βία στα θύματα, όπως, μεταξύ άλλων, στρες, αίσθημα ανασφάλειας ή αδυναμίας, προβλήματα συγκέντρωσης, άγχος, κρίσεις πανικού, χαμηλή αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, έλλειψη εμπιστοσύνης και αισθήματος ελέγχου, καθώς και φόβος ή ακόμη και αυτοκτονικές σκέψεις· υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στα θύματα των εγκλημάτων αυτών, οι οποίες παρέχονται επίσης συχνά από ΜΚΟ και φορείς της κοινωνίας των πολιτών·

12.  υπενθυμίζει ότι η έμφυλη βία έχει επίσης κοινωνικές, οικονομικές και δημοκρατικές επιπτώσεις, όπως έλλειψη πρόσβασης στην απασχόληση, απομόνωση, απόσυρση από τη δημόσια ζωή ή στέρηση υλικών ή οικονομικών πόρων, γεγονός που εντείνει τη μειονεκτική θέση των γυναικών· τονίζει ότι η έμφυλη βία ασκείται ως μορφή καταναγκαστικού ελέγχου των γυναικών που εμποδίζει την ισότητα των φύλων, την κοινωνική κινητικότητα, την οικονομική χειραφέτηση και την άσκηση των δικαιωμάτων τους ως πολιτών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της πλήρους συμμετοχής τους στα κοινά και της ελεύθερης ανάπτυξης της ζωής τους χωρίς βία·

13.  επισημαίνει τον αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει στα θύματα η έμφυλη βία και τα επακόλουθα ζητήματα ψυχικής υγείας που αυτή προκαλεί, συμπεριλαμβανομένων της ικανότητάς τους να αναζητούν εργασία και της οικονομικής επιβάρυνσης που επωμίζονται με την ανάληψη νομικής δράσης, και σημειώνει ότι το εκτιμώμενο ετήσιο κοινωνικό κόστος της έμφυλης βίας (290 δισεκατομμύρια EUR) (μεταξύ 49 δισεκατομμυρίων EUR και 89,3 δισεκατομμυρίων EUR για κυβερνοπαρενόχληση και επίμονη παρακολούθηση στον κυβερνοχώρο) υπερβαίνει το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος των ιδιαιτέρως σοβαρών εγκλημάτων που απαριθμούνται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο ΣΛΕΕ(18)·

14.  τονίζει ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης παραμένει το διεθνές πρότυπο και το βασικό εργαλείο για την εξάλειψη της έμφυλης βίας, ακολουθώντας μια ολιστική και συντονισμένη προσέγγιση που θέτει τα δικαιώματα του θύματος στο επίκεντρο και αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα από πολλές σκοπιές· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να ολοκληρώσει η Ένωση την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης επί τη βάσει ευρείας προσχώρησης, και επισημαίνει τη σημασία της κύρωσής της από τη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία· σημειώνει με ανησυχία τις απόπειρες σε ορισμένα κράτη μέλη να διαδοθεί παραπληροφόρηση σχετικά με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, όπως η άρνηση της ύπαρξης έμφυλης βίας· καταδικάζει το γεγονός ότι η παραπληροφόρηση κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και, ως εκ τούτου, δυσχεραίνει την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών·

15.  σημειώνει ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης θα πρέπει να νοείται ως ελάχιστο πρότυπο για την εξάλειψη της έμφυλης βίας και ότι η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει ακόμη πιο αποφασιστικά και αποτελεσματικά νομοθετικά μέτρα στο πλαίσιο αυτό· υπενθυμίζει ότι τέτοιου είδους νέα νομοθετικά μέτρα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνάδουν με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά στην κύρωση αυτής· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη δράση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας και να βελτιώσουν το εθνικό τους δίκαιο ώστε να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τις διατάξεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή και επιβολή·

16.  καταγγέλλει το γεγονός ότι η καταπολέμηση της έμφυλης βίας επηρεάζεται αρνητικά από τις επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών και κατά της ισότητας των φύλων· καταδικάζει τη δράση των κινημάτων κατά της ισότητας των φύλων και κατά του φεμινισμού στην Ευρώπη και παγκοσμίως που επιτίθενται συστηματικά στα δικαιώματα των γυναικών και των ΛΟΑΤKΙ+, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, και αποσκοπούν στην ανατροπή των υφιστάμενων νόμων για την προστασία τους, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· καταδικάζει κάθε εσκεμμένη παραπληροφόρηση σχετικά με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα εργαλεία και πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στην Ένωση, η οποία εμποδίζει την προστασία των γυναικών από τη βία· παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που υποστηρίζονται και χρηματοδοτούνται από την Ένωση δεν προωθούν τις διακρίσεις λόγω φύλου·

17.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει και να διασφαλίσει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και άλλων μορφών έμφυλης βίας μέσω του προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες», συμπεριλαμβανομένης της στήριξης οργανώσεων υποδοχής και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται στον εν λόγω τομέα· επαναλαμβάνει τη σημασία της χρήσης κριτηρίων αναφοράς και δεικτών για τη μέτρηση της προόδου·

18.  τονίζει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον νομικό ορισμό και τη μεταχείριση της έμφυλης βίας στα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι αυτό εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό τις νομοθετικές δράσεις της Ένωσης κατά της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών 2012/29/ΕΕ, 2011/36/ΕΕ και 2011/99/ΕΕ·

19.  τονίζει τη σημασία των προληπτικών μέτρων για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών· σημειώνει ότι τέτοιου είδους μέτρα απαιτούν σαφέστερη εστίαση σε ολόκληρο το δικαστικό σύστημα, καθώς και στα σχολεία και στην υγειονομική περίθαλψη, με στόχο την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων βίας·

20.  εμμένει στην άποψη ότι πρέπει να αναληφθούν δράσεις για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της ανισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης του σεξισμού, των πατριαρχικών προτύπων, στερεοτύπων και αξιών που αφορούν το φύλο· αποδοκιμάζει την έλλειψη έρευνας και γνώσης που αποτελεί το θεμέλιο μιας αποτελεσματικής πολιτικής και νομοθεσίας για την πρόληψη της έμφυλης βίας· καλεί, ως εκ τούτου, το EIGE και την Eurostat να λειτουργήσουν ως κόμβος γνώσης σχετικά με τη βία κατά των κοριτσιών στην Ένωση· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η βία των ανδρών κατά των γυναικών ξεκινά με τη βία των αγοριών κατά των κοριτσιών· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι τα προληπτικά μέτρα πρέπει να ξεκινούν από μικρή ηλικία· υπογραμμίζει την ανάγκη η ισότητα των φύλων να κατέχει κεντρική θέση στην εκπαίδευση και ζητεί να ληφθούν εκπαιδευτικά μέτρα που θα απευθύνονται και θα εφαρμόζονται στους νέους, συμπεριλαμβανομένων της κατάλληλης για την ηλικία ενημέρωσης, της ολοκληρωμένης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, της ανάπτυξης μη βίαιων σχέσεων, της φεμινιστικής κατάρτισης στην αυτοάμυνα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 12 παράγραφος 6 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και της παραγράφου 125 στοιχείο ζ) του στρατηγικού στόχου Δ.1. της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, καθώς και γενικότερων δράσεων για την καταπολέμηση του διαχωρισμού, της ανισότητας των φύλων και των διακρίσεων·

21.  τονίζει ότι η επίθεση κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων αποτελεί συχνά μια διάσταση της ευρύτερης επιδείνωσης της κατάστασης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και καλεί, επομένως, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών και των ΛΟΑΤKΙ+ στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαδικασιών του άρθρου 7 ΣΕΕ·

22.  τονίζει την ανάγκη για εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε επίπεδο Ένωσης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ενημέρωση με στόχο την εκπαίδευση των νεότερων πολιτών της Ένωσης σχετικά με την ισότητα των φύλων και τον αντίκτυπο της έμφυλης βίας εντός και εκτός διαδικτύου, και θα στηρίζουν τις προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια μπορούν να ζουν ελεύθερα και με ασφάλεια σε όλους τους τομείς·

23.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίσει ότι η έμφυλη βία αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά σε όλα τα εθνικά προγράμματα σπουδών· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία σχετικά με τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο, η οποία περιλαμβάνεται στη στρατηγική για την ισότητα των φύλων, και τη δέσμευσή της όσον αφορά την «αγωγή των αγοριών και των κοριτσιών από νεαρή ηλικία σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη στήριξη της ανάπτυξης σχέσεων απαλλαγμένων από τη βία», ως καίριας σημασίας για την αποτελεσματική πρόληψη·

24.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να προαχθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στο ζήτημα της έμφυλης βίας, η οποία επίσης δίνει στα κράτη μέλη με επιτυχημένες πολιτικές τη δυνατότητα να μοιράζονται τις εμπειρίες τους μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

25.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την τακτική διαθεσιμότητα και συγκρισιμότητα ποιοτικών, αναλυτικών δεδομένων για όλες τις μορφές έμφυλης βίας σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο και να εναρμονίσουν τα συστήματα συλλογής δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών, μέσω της συνεργασίας με την Eurostat, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το EIGE· πιστεύει ότι τα ποιοτικά δεδομένα θα είναι απαραίτητα για σαφείς και μετρήσιμους στόχους όσον αφορά την εξάλειψη της έμφυλης βίας· χαιρετίζει την εξαγγελία νέας έρευνας σε επίπεδο Ένωσης που θα διεξαγάγει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εξάπλωση και τη δυναμική κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών·

26.  τονίζει ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση της έμφυλης βίας, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η συλλογή δεδομένων στο επίπεδο της επιβολής του νόμου περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες κατηγορίες: α) το φύλο του θύματος· β) το φύλο του δράστη· γ) τη σχέση μεταξύ θύματος και δράστη· δ) την ύπαρξη διάστασης σεξουαλικής βίας· ε) το κατά πόσον η βία έχει το φύλο ως κίνητρο και στ) άλλα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά για διατομεακή ανάλυση· τονίζει ότι, εκτός από τα εν λόγω δεδομένα, είναι αναγκαίο να υπάρχουν γενικά δεδομένα σχετικά με τον αριθμό καταγγελιών, τον αριθμό και τα είδη εντολών προστασίας που έχουν εκδοθεί, τα ποσοστά απόρριψης και απόσυρσης καταγγελιών, τα ποσοστά διώξεων και καταδικών, τον χρόνο εκδίκασης υποθέσεων, πληροφορίες σχετικά με τις ποινές που επιβάλλονται στους δράστες και τις επανορθώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης, που παρέχονται σε θύματα, περιστατικά που καταγγέλλονται σε τηλεφωνικές γραμμές άμεσης βοήθειας ή υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται με υποθέσεις βίας κατά των γυναικών και δειγµατοληπτικές έρευνες·

Αντιμετώπιση όλων των μορφών έμφυλης βίας

27.  τονίζει την ανάγκη να θεσπιστούν στοχευμένη νομοθεσία και πολιτικές με διατομεακή προσέγγιση για την αντιμετώπιση της κατάστασης των θυμάτων έμφυλης βίας που υφίστανται διατομεακές μορφές διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου και για άλλους λόγους, όπως λόγω φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, κατάστασης υγείας, οικογενειακής κατάσταση ή καθεστώτος μετανάστη ή πρόσφυγα· τονίζει ότι είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο της χάραξης πολιτικής και της θέσπισης νομοθεσίας, να προστεθούν συγκεκριμένες και μετρήσιμες δεσμεύσεις, μεταξύ άλλων σε σχέση με ομάδες που προστατεύονται από διακρίσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

28.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, στο πλαίσιο των εργασιών τους, να καταπολεμήσουν την έμφυλη βία, ώστε να διασφαλίσουν ότι όλες οι νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην εξάλειψη κάθε μορφής έμφυλης βίας, μεταξύ άλλων, ειδικότερα, της βίας κατά των γυναικών σε όλη τους την πολυμορφία και κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων λόγω ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει στο παρελθόν ενθαρρύνει ένθερμα τα κράτη μέλη να εγκρίνουν νόμους και πολιτικές που απαγορεύουν τις θεραπείες μετατροπής, τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων γυναικών και ίντερσεξ ατόμων και τις πρακτικές αναγκαστικής στείρωσης·

29.  τονίζει ότι η έμφυλη βία αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας και μπορεί να λάβει τη μορφή ψυχολογικής, σωματικής, σεξουαλικής και οικονομικής βίας, ενώ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη γυναικοκτονία, τη βία μεταξύ ερωτικών συντρόφων, τη σεξουαλική παρενόχληση, τη βία στον κυβερνοχώρο, την επίμονη παρακολούθηση, τον βιασμό, τους πρόωρους και αναγκαστικούς γάμους, τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, τα εγκλήματα που διαπράττονται στο όνομα της αποκαλούμενης «τιμής», την αναγκαστική άμβλωση, την αναγκαστική στείρωση, την σεξουαλική εκμετάλλευση και την εμπορία ανθρώπων, τη θεσμική βία, τη βία δεύτερου βαθμού, την έμμεση βία και τη δευτερογενή θυματοποίηση·

30.  υπενθυμίζει ότι η εμπορία ανθρώπων και η σεξουαλική εκμετάλλευση αποτελούν μορφή έμφυλης βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, και τονίζει τη σημασία μιας προσέγγισης που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων·

31.  καταδικάζει φαινόμενα βίας δεύτερου βαθμού, ήτοι τη σωματική ή ψυχολογική βία, τα αντίποινα, τους εξευτελισμούς και τις διώξεις που κατά ατόμων που στηρίζουν τα θύματα έμφυλης βίας· τονίζει ότι οι εν λόγω ενέργειες παρεμποδίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό, την υποστήριξη και την αποκατάσταση των γυναικών σε καταστάσεις έμφυλης βίας·

32.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με τη φύση, την έκταση και τη βαρύτητα της έμφυλης βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόσφατη έγκριση από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας της Σύμβασης αριθ. 190 σχετικά με τη βία και την παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας και καλεί τα κράτη μέλη να την επικυρώσουν και να την εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν επαρκώς το υφιστάμενο πλαίσιο για αποτελεσματικά μέτρα με στόχο την απαγόρευση της βίας και της παρενόχλησης στον χώρος εργασίας, καθώς και μέτρα πρόληψης, αποτελεσματική πρόσβαση σε μηχανισμούς ασφαλούς και αποτελεσματικής καταγγελίας και επίλυσης διαφορών που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου, εκστρατείες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης, υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και μέσα έννομης προστασίας·

33.  εμμένει στην άποψη ότι η βία στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων της διαδικτυακής σεξουαλικής και ψυχολογικής παρενόχλησης, του κυβερνοεκφοβισμού, της επίμονης παρακολούθησης στον κυβερνοχώρο, της μη συναινετικής αποκάλυψης σεξουαλικών εικόνων, της σεξιστικής ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο και νέων μορφών διαδικτυακής παρενόχλησης, όπως οι παραβιάσεις διαδικτυακών διασκέψεων (zoom-bombing) ή οι διαδικτυακές απειλές, συνιστά μορφή έμφυλης βίας·

34.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η βία στον κυβερνοχώρο πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια και γίνεται όλο και πιο συχνή· υπενθυμίζει ότι η έμφυλη βία στον κυβερνοχώρο αποτελεί αδιάλειπτο και αναπόσπαστο μέρος της μη διαδικτυακής βίας, δεδομένου ότι είναι αλληλένδετες· τονίζει ότι η βία στον κυβερνοχώρο απειλεί την πρόοδο όσον αφορά την ισότητα των φύλων και έχει κατασταλτικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι επιζήμιο για τις δημοκρατικές αρχές της Ένωσης· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες με δημόσιο προφίλ, όπως πολιτικοί, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνιδες και ακτιβίστριες, αποτελούν συχνά στόχο της έμφυλης κυβερνοβίας, με σκοπό να αποθαρρυνθεί η παρουσία τους στον δημόσιο βίο και στους τομείς λήψης αποφάσεων·

35.  τονίζει τον διασυνοριακό χαρακτήρα της βίας στον κυβερνοχώρο, όπου οι δράστες χρησιμοποιούν πλατφόρμες ή κινητά τηλέφωνα συνδεδεμένα με ή φιλοξενούμενα από κράτη μέλη εκτός του τόπου όπου βρίσκεται το θύμα· τονίζει την ανάγκη να υιοθετηθεί μια συντονισμένη προσέγγιση της Ένωσης με σκοπό την έγκαιρη βελτίωση των προσβάσιμων εργαλείων υποβολής αναφορών, των αποτελεσματικών μηχανισμών αφαίρεσης περιεχομένου και της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των επιγραμμικών πλατφορμών και των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών, ώστε να καταπολεμηθεί η έμφυλη βία στο διαδίκτυο, σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα·

36.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την εξάλειψη όλων των μορφών διαδικτυακής βίας, η οποία πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια, μεταξύ άλλων μέσω της κατάλληλης κατάρτισης των υπαλλήλων επιβολής του νόμου, και να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα την αύξηση της βίας αυτής κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19·

37.  υπενθυμίζει ότι οι παραβιάσεις των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, της γυναικολογικής και μαιευτικής βίας και των επιβλαβών πρακτικών, αποτελούν μορφή έμφυλης βίας κατά γυναικών και κοριτσιών και διεμφυλικών και μη δυαδικών ατόμων, όπως αντικατοπτρίζεται στη στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑTKI, και αποτελούν εμπόδιο στην ισότητα των φύλων·

38.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθεί τακτικές ανταλλαγές ορθών πρακτικών μεταξύ κρατών μελών και ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, στο πλαίσιο των προτάσεών της για πρόσθετα μέτρα με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση μορφών έμφυλης βίας·

39.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αναγκαστική αναπαραγωγή και η άρνηση παροχής φροντίδας ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης αποτελούν επίσης μορφή έμφυλης βίας· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αποφανθεί επανειλημμένα ότι η περιοριστική νομοθεσία για την άμβλωση και η μη εφαρμογή της νομοθεσίας συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών· τονίζει ότι η αυτονομία και η ικανότητα των κοριτσιών και των γυναικών να λαμβάνουν ελεύθερες και ανεξάρτητες αποφάσεις σχετικά με το σώμα και τη ζωή τους αποτελούν προϋποθέσεις για την οικονομική ανεξαρτησία τους, για την ισότητα των φύλων και για την εξάλειψη της έμφυλης βίας· καταδικάζει έντονα την εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην Ένωση, ιδίως την οπισθοδρόμηση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα των γυναικών, και την εκ των πραγμάτων απαγόρευση της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης στην Πολωνία·

40.  αποδοκιμάζει τις ορατές ελλείψεις στο σύστημα επιβολής του νόμου, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα χαμηλά ποσοστά καταδικαστικών αποφάσεων σε περιπτώσεις έμφυλης βίας κατά γυναικών και κοριτσιών, και ατιμωρησία για τους δράστες· καλεί όλα τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν τους ορισμούς της σεξουαλικής βίας και του βιασμού στην εθνική νομοθεσία τους, ούτως ώστε να βασίζονται στην απουσία συναίνεσης, όπως ορίζεται στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης·

41.  εκφράζει ανησυχία για τη σεξουαλικοποίηση των παιδιών, ειδικότερα τη σεξουαλικοποίηση των κοριτσιών από άνδρες· θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί η προστασία που παρέχεται βάσει της ποινικής νομοθεσίας για σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος παιδιών, ιδίως όταν ο δράστης επιδεικνύει αμέλεια σε σχέση με την ηλικία του παιδιού·

42.  υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία έχουν δύο έως πέντε φορές περισσότερες πιθανότητες να βιώσουν διάφορες μορφές βίας· τονίζει ότι η Ένωση υποχρεούται, ως συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία· σημειώνει ότι η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της προς αυτή την κατεύθυνση, μεταξύ άλλων με την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης·

43.  τονίζει ότι οι γυναίκες που ανήκουν σε μειονότητες και, ειδικότερα, οι γυναίκες Ρομά και οι μουσουλμάνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που φέρουν θρησκευτική ενδυμασία, πλήττονται δυσανάλογα από την έμφυλη βία, ιδίως στον δημόσιο χώρο, στον χώρο εργασίας και στο διαδίκτυο· τονίζει ότι η έμφυλη βία κατά των γυναικών Ρομά και των μουσουλμάνων γυναικών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια διατομεακή προσέγγιση, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη οι διακρίσεις λόγω φύλου σε συνδυασμό με τις διακρίσεις λόγω θρησκείας και εθνότητας·

44.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή πρέπει να αντιμετωπίσει την ιδιαίτερη κατάσταση της προστασίας των μεταναστριών από την έμφυλη βία, ιδίως σε περιπτώσεις βίας που ασκείται από ερωτικό σύντροφο, όπου το καθεστώς διαμονής του θύματος εξαρτάται από τη συγκατοίκηση ή την οικογενειακή κατάσταση, και υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2012/29/ΕΕ, όλα τα θύματα έμφυλης βίας πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη προστασία, υπηρεσίες υποστήριξης και αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να λαμβάνουν πληροφορίες και να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε ποινικές διαδικασίες, και ότι όλα τα δικαιώματα πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά το καθεστώς διαμονής τους·

45.  υπογραμμίζει ότι οι περισσότεροι από τους ισχύοντες νόμους για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη δεν αντιμετωπίζουν την ευάλωτη κατάσταση των μεταναστριών και των γυναικών προσφύγων, με συνέπειες που περιλαμβάνουν αυξημένη έκθεση σε έμφυλη βία κατά τη μετακίνηση, επισφαλείς συνθήκες υποδοχής, ανεπαρκή μέτρα προστασίας και έλλειψη πρόσβασης στη δικαιοσύνη στην Ένωση·

46.  θεωρεί ότι η βία που ασκείται από ερωτικό σύντροφο δεν αποτελεί απλώς έγκλημα κατά του θύματος της βίας, αλλά θα πρέπει επίσης να θεωρείται έγκλημα κατά οποιουδήποτε παιδιού γίνεται μάρτυρας σε αυτή, μεταξύ άλλων λόγω των μακροχρόνιων αρνητικών επιπτώσεων στην ευημερία και την ανάπτυξη του παιδιού· καταγγέλλει το γεγονός ότι τα παιδιά των δραστών βίας ασκούμενης από ερωτικό σύντροφο καθίστανται συχνά αντικείμενο κακομεταχείρισης ως μέσο για την άσκηση εξουσίας και βίας σε βάρος της μητέρας, φαινόμενο γνωστό ως «έμμεση βία», το οποίο αποτελεί μορφή έμφυλης βίας·

Προστασία, υποστήριξη και αποκατάσταση 

47.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να προωθηθεί και να εξασφαλιστεί στήριξη και αποκατάσταση για τις γυναίκες και τα κορίτσια σε όλη τους την πολυμορφία και για όλους τους επιζώντες έμφυλης βίας, καθώς και να προωθηθεί και να διασφαλιστεί η προστασία τους από κάθε μορφή βίας· υπενθυμίζει δε ότι τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να είναι κατάλληλα, να λαμβάνονται εγκαίρως, να είναι ολιστικά και ανάλογα προς τη σοβαρότητα της βλάβης που προκλήθηκε και να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ανάγκες όσων βιώνουν διατομεακές μορφές διακρίσεων και βίας·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και να θεσπίσουν μέτρα προστασίας και υποστήριξης για τις γυναίκες με βάση την κατανόηση της διάστασης του φύλου όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών και τη βία μεταξύ συζύγων και συντρόφων, τα οποία θα εστιάζουν στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ασφάλεια του θύματος, ώστε να αποφεύγεται η θεσμική βία που υφίστανται τα θύματα εξαιτίας των νόμων, των διοικητικών πρακτικών ή των πρακτικών επιβολής που δεν λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και/ή εξαιτίας της έλλειψης επαρκών γνώσεων και κατάλληλων διαδικασιών, που μπορούν να οδηγήσουν σε ατιμωρησία των δραστών καθώς και σε επαναθυματοποίηση·

49.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι και τα παιδιά θεωρούνται θύματα της έμφυλης βίας σε περιπτώσεις βίας ασκούμενης από ερωτικό σύντροφο, και ότι η αξιοπρέπεια και η ασφάλειά τους είναι υψίστης σημασίας· εκφράζει ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, για τους νόμους που ποινικοποιούν την έκθεση του παιδιού σε βία σε στενές σχέσεις· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι η νομοθεσία για την επιμέλεια συνάδει με την εν λόγω αρχή, υπό την έννοια ότι δεν χορηγούνται δικαιώματα επιμέλειας στον γονέα που έχει ασκήσει βία σε ερωτικό σύντροφο·

50.  υπογραμμίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίζουν την παροχή επαρκούς υποστήριξης και υπηρεσιών στους επιζώντες της έμφυλης βίας, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, μεταξύ άλλων σε περιόδους κρίσης· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της παροχής στήριξης σε ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και σε οργανώσεις υποδοχής γυναικών, οι οποίες είναι οι οργανώσεις που διαθέτουν την τεχνογνωσία που απαιτείται για τη διασφάλιση της προστασίας των γυναικών·

51.  καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την πρόσβαση των θυμάτων σε υπηρεσίες υποστήριξης και βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, και να διασφαλίσουν την πρόσβαση αυτή και στις αγροτικές περιοχές· υποστηρίζει σθεναρά τη διαθεσιμότητα δημόσιων υπηρεσιών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αποκατάστασης, ιδίως όσον αφορά την παροχή ουσιαστικής ψυχολογικής και νομικής υποστήριξης, καθώς και υποστήριξης για την αναζήτηση εργασίας·

52.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και να διασφαλίσουν ότι η ενημέρωση των θυμάτων και των δραστών έμφυλης βίας είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων των θυμάτων κατά την άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματός τους στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης·

53.  λαμβάνοντας υπόψη το διαρθρωτικό πλαίσιο των διακρίσεων και της ανισότητας, καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν το έργο τους προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα θύματα έχουν ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα, το οποίο να είναι διαθέσιμο από υλική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη σε όλα τα θύματα έμφυλης βίας, και να εγγυηθούν ότι τα δικαιώματα του θύματος τίθενται στο επίκεντρο προκειμένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις, τα τραύματα ή η επαναθυματοποίηση κατά τη διάρκεια δικαστικών, ιατρικών και αστυνομικών διαδικασιών, ενσωματώνοντας τη διάσταση του φύλου σε όλη τη διαδικασία·

54.  υπογραμμίζει με ανησυχία ότι τα περισσότερα κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά την πλήρη ή ορθή μεταφορά και/ή πρακτική εφαρμογή της οδηγίας 2012/29/ΕΕ, όπως αντικατοπτρίζεται στη στρατηγική της Επιτροπής για τα δικαιώματα των θυμάτων, και καλεί τα κράτη μέλη να τη μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο πλήρως και ορθά επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια·

55.  υπογραμμίζει ότι η ανεπαρκής αντιμετώπιση της έλλειψης εμπιστοσύνης των επιζώντων έμφυλης βίας προς τις αρχές επιβολής του νόμου και το δικαστικό σύστημα συμβάλλει σημαντικά στην αποφυγή καταγγελίας· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τους πόρους και την κατάρτιση των επαγγελματιών και των υπαλλήλων επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των δικαστών, των εισαγγελέων, του δικαστικού προσωπικού, των ιατροδικαστών και άλλων επαγγελματιών που ασχολούνται με θύματα έμφυλης βίας· καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη δυνατότητα σύστασης ειδικών δικαστηρίων για τον σκοπό αυτό· είναι πεπεισμένο ότι η διασφάλιση ότι οι αστυνομικοί και οι δικαστές έχουν αυξημένες γνώσεις και μη τεχνικές δεξιότητες για να ακούν, να κατανοούν και να σέβονται προσεκτικά όλους τους επιζώντες έμφυλης βίας θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της αποφυγής καταγγελίας και της επαναθυματοποίησης και θα δημιουργήσει ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τους επιζώντες έμφυλης βίας·

56.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν πλήρως με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, θεσπίζοντας προγράμματα θεραπείας για τους δράστες έμφυλης βίας και ενδοοικογενειακής βίας, με στόχο την πρόληψη περαιτέρω βίας, την παροχή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τα καταστροφικά πρότυπα φύλου, τις σχέσεις ασύμμετρης ισχύος και τις αξίες στις οποίες βασίζεται η έμφυλη βία, και διασφαλίζοντας ότι η ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα των θυμάτων αποτελούν το πρωταρχικό μέλημα·

57.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των επιζώντων έμφυλης βίας που σχετίζεται με συγκρούσεις στη δικαιοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ποιοτική νομική συνδρομή, καθώς και η πλήρης λογοδοσία των δραστών όλων των έμφυλων εγκλημάτων που σχετίζονται με συγκρούσεις εις βάρος γυναικών και κοριτσιών, καθώς και ανδρών και αγοριών, μέσω της ενεργοποίησης νομικών διαδικασιών σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, ιδίως μέσω του Καταστατικού της Ρώμης και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

58.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις οδηγίες 2011/99/ΕΕ, 2012/29/ΕΕ και 2011/36/ΕΕ·

59.  υπογραμμίζει ότι η απουσία νομικής πράξης της Ένωσης για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και οι διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών οδηγούν σε διαφορετικά επίπεδα προστασίας για τους επιζώντες·

60.  χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να επεκτείνει τους τομείς εγκληματικότητας που απαριθμούνται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο ΣΛΕΕ ώστε να περιλαμβάνονται τα εγκλήματα μίσους και η ρητορική μίσους· παροτρύνει την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον γενετήσιο προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου ως λόγους διακρίσεων που καλύπτονται συγκεκριμένα από το εν λόγω άρθρο· θεωρεί ότι το εν λόγω μέτρο είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της προστασίας των ατόμων ΛΟΑΤKΙ+ στην Ένωση·

61.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες κατάρτισης που διατίθενται στα κράτη μέλη μέσω των διαφόρων προγραμμάτων και φορέων, υπηρεσιών και οργανισμών της Ένωσης, και καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν περιοδική και αποτελεσματική κατάρτιση που θα περιλαμβάνει τη διάσταση του φύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα διεθνή πρότυπα· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα θύματα έχουν δικαίωμα σε δημόσια ποιοτική δικαστική αρωγή, πριν και κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας·

62.  χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει το 2021 πρόταση οδηγίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, προκειμένου να εφαρμοστούν τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης· τονίζει ότι η εν λόγω νέα οδηγία πρέπει να συμπληρώνει τα υφιστάμενα και τα επικείμενα νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί συνεκτική δράση της Ένωσης για την ισότητα των φύλων, καθώς και η κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την έκκλησή του προς την Ένωση να κυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· υπενθυμίζει, επιπλέον, τη δέσμευση του Προέδρου της Επιτροπής όσον αφορά την επέκταση των τομέων εγκληματικότητας ώστε να περιλαμβάνονται συγκεκριμένες μορφές έμφυλης βίας σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ·

Επόμενες ενέργειες σε επίπεδο Ένωσης 

63.  τονίζει ότι η έμφυλη βία, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών στην Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα σε κοινή βάση· τονίζει ότι η έμφυλη βία είναι αποτέλεσμα κοινωνιακών και συστημικών διαρθρωτικών ανισοτήτων μεταξύ των φύλων που έχουν διασυνοριακή διάσταση· εφιστά ιδίως την προσοχή στην αύξηση των κινημάτων κατά της ισότητας των φύλων, κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ και αντιφεμινιστικών κινημάτων, τα οποία είναι καλά οργανωμένα και έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα· θεωρεί, επιπλέον, ότι η διασυνοριακή διάσταση της διαδικτυακής έμφυλης βίας και ο μεγάλος ατομικός, οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος της έμφυλης βίας σε όλα τα κράτη μέλη επαναβεβαιώνουν την ανάγκη να καταπολεμηθεί η έμφυλη βία στις πολλαπλές διαστάσεις της σε κοινή ενωσιακή βάση·

64.  καλεί την Ένωση να αντιμετωπίσει επειγόντως την αύξηση της έμφυλης βίας που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να αναπτύξει ένα πρωτόκολλο της Ένωσης σχετικά με την έμφυλη βία σε περιόδους κρίσης, το οποίο θα περιλαμβάνει υπηρεσίες προστασίας για τα θύματα, όπως γραμμές βοήθειας, ασφαλή στέγαση και υπηρεσίες υγείας, ως «βασικές υπηρεσίες» στα κράτη μέλη, με σκοπό την πρόληψη της έμφυλης βίας και την υποστήριξη των θυμάτων βίας κατά τη διάρκεια κρίσεων όπως η πανδημία COVID-19·

65.  τονίζει ότι η έγκριση περιφερειακών και διεθνών πράξεων, όπως η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και άλλα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, καταδεικνύει την ανάγκη καταπολέμησης από κοινού όλων των μορφών έμφυλης βίας·

66.  τονίζει ότι η ιδιαίτερη ανάγκη για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και άλλων μορφών έμφυλης βίας σε κοινή βάση απορρέει επίσης από την ανάγκη να θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός κοινού ορισμού της έμφυλης βίας, καθώς και ελάχιστοι κανόνες σχετικά με βασικά ζητήματα της πρόληψης, της αποφυγής καταγγελίας, της προστασίας των θυμάτων, της στήριξης και της επανόρθωσης, και της δίωξης των δραστών· υπογραμμίζει ότι οι προσεγγίσεις και τα επίπεδα δέσμευσης των κρατών μελών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας ποικίλλουν σημαντικά και ότι, ως εκ τούτου, μια προσέγγιση κοινής βάσης θα συμβάλει επίσης στην επιβολή του νόμου σε διασυνοριακές επιχειρήσεις·

67.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, βάσει του άρθρου 83 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ, πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρατίθενται στο παρόν παράρτημα, και ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει αυτόν τον νέο τομέα εγκληματικότητας ως νομική βάση για μια ολιστική και επικεντρωμένη στα θύματα οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης βίας, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου·

68.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια ολοκληρωμένη οδηγία για την έμφυλη βία, η οποία θα εφαρμόζει τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και άλλα διεθνή πρότυπα, όπως οι συστάσεις της Επιτροπής για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών σχετικά με την έμφυλη βία, και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

   ­ μέτρα πρόληψης, μεταξύ άλλων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και ακολουθούν διατομεακή προσέγγιση και απευθύνονται τόσο σε κορίτσια όσο και αγόρια, και χειραφέτηση γυναικών και κοριτσιών·
   ­ υποστηρικτικές υπηρεσίες, μέτρα προστασίας και αποκατάστασης για τα θύματα·
   ­ μέτρα για την καταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένων της βίας κατά των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ λόγω, μεταξύ άλλων, φύλου, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου, και της διαδικτυακής έμφυλης βίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης·
   ­ ελάχιστα πρότυπα για την επιβολή του νόμου·
   ­ μια διατομεακή προσέγγιση με επίκεντρο τα θύματα·
   ­ υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα επιμέλειας και επικοινωνίας όσον αφορά τα παιδιά λαμβάνονται επαρκώς υπόψη σε περίπτωση έμφυλης βίας, θέτοντας τα δικαιώματα του θύματος στο επίκεντρο της νομοθεσίας τους·
   ­ μέτρα για τη διασφάλιση της παροχής πληροφοριών σε όλες τις σχετικές γλώσσες· και
   ­ μέτρα για τη διασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης·

69.  ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει συντονιστή για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και άλλων μορφών έμφυλης βίας·

o
o   o

70.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και τις συνημμένες συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον χαρακτηρισμό της έμφυλης βίας ως τομέα εγκληματικότητας που πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο  83 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 83 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών βρίσκεται στον πυρήνα των αξιών της Ένωσης και αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ένωσης που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και αναγνωρίζεται στο άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο «Χάρτης»). Το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση και στη μη διάκριση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και στον Χάρτη. Ο τερματισμός της ανδρικής βίας κατά γυναικών και κοριτσιών αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη πραγματικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

(2)  Το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι η Ένωση επιδιώκει, σε όλες τις δράσεις της, να εξαλείψει τις ανισότητες και να προάγει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

(3)  Σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο μπορεί, βάσει των εξελίξεων στον τομέα του εγκλήματος, να εκδώσει απόφαση για τον προσδιορισμό τομέων ιδιαιτέρως σοβαρής εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση, η οποία απορρέει από τη φύση ή τις επιπτώσεις των αδικημάτων αυτών ή λόγω ειδικής ανάγκης να καταπολεμούνται σε κοινή βάση, πέραν εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο ΣΛΕΕ.

(4)  Όταν το Συμβούλιο εκδίδει μια τέτοια απόφαση δυνάμει του άρθρου 83 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ, αποφασίζει ομόφωνα, αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(5)  Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) και η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας («Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») ορίζουν την έμφυλη βία κατά των γυναικών ως βία στρέφεται κατά των γυναικών επειδή είναι γυναίκες ή πλήττει τις γυναίκες δυσανάλογα. Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ως «βία κατά των γυναικών» νοείται κάθε πράξη βίας βάσει του φύλου, η οποία επιφέρει ή είναι πιθανό να επιφέρει σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή πόνο σε γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων και των απειλών για τέτοιες πράξεις, του εξαναγκασμού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας είτε συμβαίνει στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή.

(6)  Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα είναι επίσης θύματα έμφυλης βίας λόγω του φύλου, της ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου και των χαρακτηριστικών φύλου τους.

(7)  Η έμφυλη βία εις βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων περιλαμβάνει σωματική βία, ψυχολογική βία, καταναγκαστικούς γάμους, σεξουαλική βία, μεταξύ άλλων «διορθωτικούς» βιασμούς και σεξουαλική παρενόχληση, ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων των γυναικών και των ίντερσεξ ατόμων, καταναγκαστική στείρωση τρανς και ίντερσεξ ατόμων, τα επονομαζόμενα «εγκλήματα τιμής», θεραπείες μετατροπής, ρητορική μίσους εντός και εκτός διαδικτύου, εκφοβισμό και παρενόχληση, κοινωνικοοικονομικές στερήσεις και βία εντός της οικογένειας ή της οικιακής μονάδας εξαιτίας της ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου ή των χαρακτηριστικών φύλου του θύματος.

(8)  Η έμφυλη βία έχει τις ρίζες της σε έμφυλα στερεότυπα, ετεροπατριαρχικές δομές, ασυμμετρία ισχύος και θεσμικές ανισότητες. Η έμφυλη βία επηρεάζει όλους τους τομείς της κοινωνίας·

(9)  Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, το φύλο ορίζεται ως «οι κοινωνικά δομημένοι ρόλοι, συμπεριφορές, δραστηριότητες και ιδιότητες που μια δεδομένη κοινωνία θεωρεί κατάλληλες για τις γυναίκες και τους άνδρες», ο ορισμός δε αυτός υπενθυμίζει ότι πολλές μορφές βίας κατά των γυναικών έχουν τις ρίζες τους στις ανισότητες εξουσίας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

(10)  Η έμφυλη βία, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, και η έλλειψη πρόσβασης σε επαρκή προστασία είναι η σοβαρότερη εκδήλωση έμφυλης διάκρισης και συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στη ζωή και στη σωματική και διανοητική ακεραιότητα, η απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, η απαγόρευση της δουλείας και της καταναγκαστικής εργασίας, το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, και το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.

(11)  Η έμφυλη βία, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών στην Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να προσδιοριστεί σε κοινή βάση.

(12)  Η έγκριση περιφερειακών και διεθνών πράξεων, όπως η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και άλλα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, καταδεικνύει την ανάγκη καταπολέμησης από κοινού όλων των μορφών έμφυλης βίας.

(13)  Η ιδιαίτερη ανάγκη για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και άλλων μορφών έμφυλης βίας σε κοινή βάση απορρέει επίσης από την ανάγκη να θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός κοινού ορισμού της έμφυλης βίας, καθώς και ελάχιστοι κανόνες σχετικά με βασικά ζητήματα της πρόληψης, της αποφυγής καταγγελίας, της προστασίας των θυμάτων, της στήριξης και της επανόρθωσης, και της δίωξης των δραστών. Οι προσεγγίσεις και τα επίπεδα δέσμευσης των κρατών μελών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας ποικίλλουν σημαντικά και, ως εκ τούτου, μια προσέγγιση κοινής βάσης θα συμβάλει επίσης στην επιβολή του νόμου σε διασυνοριακές επιχειρήσεις.

(14)  Η έμφυλη βία πληροί τα κριτήρια ώστε να προστεθεί ως νέος τομέας εγκληματικότητας σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η έμφυλη βία χαρακτηρίζεται ως τομέας εγκληματικότητας που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 83 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.
(2) ΕΕ L 338 της 21.12.2011, σ. 2.
(3) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
(4) ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 26.
(5) ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 2.
(6) ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 167.
(7) ΕΕ C 449 της 23.12.2020, σ. 102.
(8) ΕΕ C 232 της 16.6.2021, σ. 48.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0336.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0024.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0025.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0041.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0058.
(14) https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
(15) https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238745&doclang=el
(16) https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
(17) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
(18) EPRS, Ενδιάμεση αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας (EAVA) σχετικά με την έμφυλη βία, σ. 35.


Κυβερνητικά μέτρα καταστολής εναντίον διαδηλώσεων και πολιτών στην Κούβα
PDF 162kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με τα κυβερνητικά μέτρα καταστολής εναντίον διαδηλώσεων και πολιτών στην Κούβα (2021/2872(RSP))
P9_TA(2021)0389RC-B9-0436/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κούβα, και ιδίως εκείνα της 10ης Ιουνίου 2021 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πολιτική κατάσταση στην Κούβα(1), της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την Κούβα, η περίπτωση του José Daniel Ferrer(2), και της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας (ΣΠΔΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου(3),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας (ΣΠΔΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κούβας, που υπεγράφη στις 12 Δεκεμβρίου 2016 και εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Νοεμβρίου 2017(4),

–  έχοντας υπόψη τον επίσημο διάλογο ΕΕ-Κούβας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ΣΠΔΣ ΕΕ-Κούβας, και ιδίως τον τρίτο διάλογο της 26ης Φεβρουαρίου 2021,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 29ης Ιουλίου 2021, σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα στην Κούβα,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, καθώς και άλλες διεθνείς συνθήκες και πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην οποία η Κούβα είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τις βίαιες εξαφανίσεις, με την οποία ζητείται η ανάληψη επείγουσας δράσης και ζητείται μετ’ επιτάσεως από τις κουβανικές αρχές να απαντήσουν σχετικά με τους 187 αγνοούμενους,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Michelle Bachelet, Ύπατης Αρμόστριας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 16ης Ιουλίου 2021, με την οποία καλεί την Κούβα να απελευθερώσει τους διαδηλωτές που βρίσκονται υπό κράτηση,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR) και τις ειδικές εισηγήσεις της της 15ης Ιουλίου 2021,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5) και ιδίως το άρθρο 12 για την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι,

–  έχοντας υπόψη την καταγγελία την οποία υπέβαλε στις 8 Σεπτεμβρίου 2021 το Κουβανικό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OCDH) προς τον Eamon Gilmore, Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σχετικά με την καταστολή εις βάρος διαδηλωτών,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα και τον Ποινικό Κώδικα της Κούβας,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό διάταγμα 35 σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες, τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και τη χρήση του ραδιοηλεκτρικού φάσματος και το ψήφισμα 105 του 2021 σχετικά με τον κανονισμό όσον αφορά το μοντέλο εθνικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση κυβερνοπεριστατικών της Δημοκρατίας της Κούβας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Ιουλίου 2021, χιλιάδες Κουβανοί βγήκαν στους δρόμους σε περισσότερες από 40 πόλεις για να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά για τις χρόνιες ελλείψεις φαρμάκων και άλλων βασικών αγαθών, τη γενική κακοδιαχείριση της πανδημίας COVID-19 και τους συστηματικούς περιορισμούς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, από τις κουβανικές αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις αυτές ήταν οι μαζικότερες στην Κούβα από τη διαδήλωση «Maleconazo», το 1994·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κουβανικές αρχές αντέδρασαν με ακραία βία και καταστολή κατά διαδηλωτών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Díaz-Canel κάλεσε ρητά όλους τους υποστηρικτές της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων ειδικών δυνάμεων, όπως οι «μαύροι μπερέδες», μια επίλεκτη μονάδα των επαναστατικών ενόπλων δυνάμεων, να πολεμήσουν κατά ειρηνικών διαδηλωτών, γεγονός που επέφερε όξυνση της βίας, άφησε εκατοντάδες αμάχους τραυματισμένους και οδήγησε σε αστυνομικές έρευνες, συλλήψεις σε σπίτια διαδηλωτών και αστυνομική βία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κουβανικές αρχές υιοθέτησαν νέες μεθόδους καταστολής, όπως η αναστολή, η παρακολούθηση, η λογοκρισία και ο έλεγχος των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να ελέγχουν και να καλύπτουν τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διέπραξαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κουβανικές αρχές πρέπει να προστατεύουν και να διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η ειρηνική συνάθροιση και η ελευθερία της έκφρασης, χωρίς διακρίσεις με βάση τις πολιτικές πεποιθήσεις, και να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα με σεβασμό προς τις αρχές της νομιμότητας, του έκτακτου χαρακτήρα, της υπευθυνότητας και της αναγκαιότητας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοθετικό διάταγμα 35 επικαιροποιεί το κουβανικό νομικό πλαίσιο σχετικά με τις διαδικασίες και τους όρους απόκτησης των απαιτούμενων αδειών για τη χρήση του εθνικού ραδιοηλεκτρικού φάσματος και επιβάλλει υποχρεώσεις στους φορείς τηλεπικοινωνιών να αναστέλλουν, να παρακολουθούν, να υποκλέπτουν και να ελέγχουν τους χρήστες και να διαβιβάζουν τις πληροφορίες τους στις κουβανικές αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διάταγμα αναγνωρίζεται διεθνώς ως παράνομο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα 105 θεσπίζει τον κανονισμό για τα κυβερνοπεριστατικά με ευρύ τρόπο, δεδομένου ότι παρέχει ένα νομικό πλαίσιο για τη δίωξη ατόμων για ευρύ φάσμα κατηγοριών και επιτρέπει την επιβολή κυρώσεων, την κατάσχεση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, τη διενέργεια κατ’ οίκον ερευνών, ενώ παρέχει μάλιστα τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να ενεργεί ως διαμεσολαβητής για την άσκηση ποινικής δίκης για εγκλήματα που αναφέρονται επί του παρόντος στον Ποινικό Κώδικα, οι ορισμοί των οποίων αναγνωρίζονται διεθνώς ως παράνομοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοθετικό διάταγμα 370, το οποίο επίσης τέθηκε σε ισχύ μετά την έγκριση του νέου Συντάγματος του 2019, περιορίζει την ελευθερία της έκφρασης στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς διέκοψε τη σύνδεση στο διαδίκτυο για αρκετές ημέρες, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην είναι σε θέση να αναφέρουν δημοσίως τις πράξεις καταστολής και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπέστησαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Bruno Rodríguez, Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, περιέγραψε την απόπειρα των ΗΠΑ να επαναφέρουν το διαδικτυακό σήμα στο νησί ως «επιθετική ενέργεια»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR) και η Ύπατη Αρμόστρια των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταδίκασαν την καταστολή από το κουβανικό κράτος και τη χρήση βίας ως απάντηση σε ειρηνικές διαδηλώσεις, ζήτησαν, επίσης, την άμεση απελευθέρωση όλων όσων τέθηκαν υπό κράτηση και ζήτησαν από την κουβανική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα κοινωνικά ζητήματα μέσω διαλόγου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κουβανικό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OCDH) ανέφερε ότι, στις 5 Σεπτεμβρίου 2021, 1 306 άτομα, μεταξύ των οποίων 27 ανήλικοι, αγνοούνταν ή είχαν τεθεί υπό κράτηση μετά τις διαδηλώσεις της 11ης Ιουλίου 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με όσα αναφέρουν άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως οι «Prisoners Defenders» (Κρατούμενοι Υπερασπιστές), καταδεικνύεται ότι περισσότεροι από 5 000 άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση κατά την εν λόγω περίοδο, ενώ διατυπώνονται ισχυρισμοί για αυθαίρετες κρατήσεις, κράτηση σε απομόνωση, βίαιες εξαφανίσεις, χρήση εγκληματιών ως μέσο για την ποινικοποίηση της συμμετοχής σε διαδηλώσεις, βασανιστήρια και κακομεταχείριση, παρακολουθήσεις και συλλήψεις κατ’ οίκον, καθώς και άσκηση βίας κατά των διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Ιουλίου 2021 η επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τις βίαιες εξαφανίσεις ξεκίνησε επείγουσα δράση στην Κούβα για 187 υποθέσεις δυνάμει του άρθρου 30 της Σύμβασης για τις αναγκαστικές εξαφανίσεις (επίσημες επείγουσες δράσεις AU αριθ. 1200 έως 1386/2021)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κούβα είναι έκτη παγκοσμίως ως προς τον αριθμό επειγουσών δράσεων για βίαιες εξαφανίσεις που χρειάστηκε να αναληφθούν από το 2017 και μετά, παρά το γεγονός ότι η ΣΠΔΣ είναι πλέον σε πλήρη ισχύ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των κρατουμένων συγκαταλέγονται σημαντικός αριθμός ακτιβιστών, δημοσιογράφων και ηγετών κινημάτων της αντιπολίτευσης, όπως ο José Daniel Ferrer, ηγέτης της «Unión Patriótica de Cuba» (Πατριωτική Ένωση Κούβας), για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστό πού βρίσκονται, καθώς και δασκάλων, σπουδαστών και καλλιτεχνών όπως ο Luis Manuel Otero Alcántara του «Movimiento San Isidro» (κίνημα San Isidro)· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία ο θάνατος του Diubis Laurencio Tejeda, μετά τον πισώπλατο πυροβολισμό του στην Αβάνα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νικητές του Βραβείου Ζαχάρωφ εξακολουθούν να υφίστανται συστηματικές κατασταλτικές ενέργειες, στις οποίες περιλαμβάνονται αυθαίρετες κρατήσεις, επιδρομές και πολιορκίες στα σπίτια τους, επιθέσεις και αυθαίρετα πρόστιμα, που έχουν τεκμηριωθεί τόσο από το «Observatorio Cubano de Derechos Humanos» (Κουβανικό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) όσο και από το «Centro Cubano de Derechos Humanos» (Κουβανικό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κυρίες με τα Λευκά έχουν υποστεί τουλάχιστον 318 τέτοιες κατασταλτικές ενέργειες τους τελευταίους τρεις μήνες, 60 τον Ιούνιο, 142 τον Ιούλιο και 116 τον Αύγουστο του 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νικητής του Βραβείου Ζαχάρωφ Guillermo Fariñas Hernández δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες πληροφορίες από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υφίσταται επίσης συστηματική καταστολή κάθε μήνα εδώ και χρόνια, και ότι παρακολουθούνται οι τηλεφωνικές κλήσεις του, και ότι όταν εγκαταλείπει το σπίτι του τίθεται συστηματικά υπό κράτηση μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά, και ότι, τον Σεπτέμβριο μόνο, τέθηκε αυθαίρετα υπό κράτηση τρεις φορές, εκ των οποίων η τελευταία φορά ήταν στις 8 Σεπτεμβρίου 2021·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές περιπτώσεις διεξήχθησαν συνοπτικές δίκες και επιβλήθηκαν ποινές για διάφορους τύπους εγκλημάτων, μεταξύ των οποίων τρομοκρατία, διατάραξη της δημόσιας τάξης, εξύβριση, υποκίνηση σε διάπραξη εγκλημάτων και εξάπλωση επιδημίας, χωρίς ελάχιστες εγγυήσεις για τη δέουσα διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους συλληφθέντες θεωρούνται κρατούμενοι για λόγους συνείδησης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 8 000 άτομα κρατούνται επίσης σε κάθειρξη, χωρίς να μπορούν να τους καταλογιστούν αξιόποινες πράξεις, και 2 500 ακόμη έχουν καταδικαστεί σε αναγκαστική εργασία για τον ίδιο λόγο, όλοι κατηγορούμενοι για «κοινωνική προεγκληματική επικινδυνότητα», κατηγορία που υποστηρίζεται πλήρως από την «παρατηρούμενη συμπεριφορά τους η οποία αντίκειται στους κανόνες της σοσιαλιστικής ηθικής» (άρθρα 72-84 του Κουβανικού Ποινικού Κώδικα)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Ιουλίου 2017 το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη ΣΠΔΣ υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθούν σαφείς βελτιώσεις στην Κούβα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα καταδικάσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα, υπογραμμίζοντας την παραβίαση του άρθρου 1 παράγραφος 5, του άρθρου 2 στοιχείο γ) και των άρθρων 5, 22 και 43 της ΣΠΔΣ· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει σημειωθεί απτή πρόοδος στην Κούβα όσον αφορά τις γενικές αρχές και τους στόχους της συμφωνίας για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, το κουβανικό καθεστώς έχει εντείνει την καταστολή και τις παραβιάσεις των εργασιακών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του αριθμού των πολιτικών κρατουμένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν επιτεύχθηκε ο κύριος στόχος της ΣΠΔΣ όσον αφορά τη βελτίωση των θεμελιωδών ελευθεριών στην Κούβα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κουβανικό κράτος συνεχίζει να παραβιάζει συστηματικά τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα του υγειονομικού προσωπικού στο οποίο έχει ανατεθεί να εργαστεί στο εξωτερικό σε ιατρικές αποστολές, γεγονός που καθίσταται ισοδύναμο με σύγχρονη δουλεία σύμφωνα με τον ΟΗΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 10ης Ιουνίου 2021, το Κοινοβούλιο υπενθυμίζει στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στους πολιτικούς διαλόγους και στα σχέδια συνεργασίας της συμφωνίας αποτελεί ουσιώδη πτυχή της ΣΠΔΣ και ότι η πρακτική αποκλεισμού της κοινωνίας των πολιτών από τα ταμεία συνεργασίας και/ή τη συμμετοχή στη συμφωνία, ενώ, αντιθέτως η συμμετοχή και πρόσβαση σε κονδύλια συνεργασίας επιτρέπεται μόνο σε εταιρείες στις οποίες συμμετέχει το κράτος ή οι οποίες ελέγχονται από αυτό, όπως συνέβη μετά την υπογραφή της συμφωνίας, θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΠΔΣ περιλαμβάνει μια λεγόμενη «ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων», η οποία αποτελεί καθιερωμένο ουσιώδες στοιχείο των διεθνών συμφωνιών της ΕΕ που καθιστά δυνατή την αναστολή της ΣΠΔΣ σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κουβανικό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OCDH) έχει ζητήσει επισήμως «την εφαρμογή του νέου καθεστώτος κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα φυσικά πρόσωπα ή τους κρατικούς θεσμούς που εμπλέκονται» στις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την άσκηση ακραίας βίας και την καταστολή εις βάρος διαδηλωτών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητων δημοσιογράφων, καλλιτεχνών, αντιφρονούντων και πολιτικών ηγετών της αντιπολίτευσης από την κουβανική κυβέρνηση μετά τις διαδηλώσεις της 11ης Ιουλίου 2021· εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και απευθύνει τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς·

2.  καλεί τις κουβανικές αρχές να σταματήσουν την καταστολή, να απελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς κρατούμενους, τους κρατούμενους συνείδησης και εκείνους που κρατούνται αυθαίρετα αποκλειστικά επειδή άσκησαν ειρηνικά την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, και να εγγυηθούν τη δέουσα διαδικασία· καταδικάζει το γεγονός ότι η αντίδραση της κυβέρνησης σε αυτές τις διαδηλώσεις περιλάμβανε την ανάπτυξη των «μαύρων μπερέδων» και ομάδων αμάχων που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του Προέδρου Miguel Díaz-Canel για «υπεράσπιση της επανάστασης»·

3.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι κουβανικές αρχές χρησιμοποίησαν το κύμα κρατήσεων μετά τις διαδηλώσεις της 11ης Ιουλίου 2021 για να ποινικοποιήσουν τα νόμιμα και ειρηνικά δημοκρατικά αιτήματα του πληθυσμού της Κούβας, να ανακτήσουν τον έλεγχο, να εδραιώσουν εκ νέου κλίμα φόβου στον πληθυσμό και να φιμώσουν ορισμένα από τα πιο χαρισματικά μέλη της αντιπολίτευσης της χώρας·

4.  ζητεί τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των νικητών του Βραβείου Ζαχάρωφ, οι οποίοι υφίστανται συνεχείς κατασταλτικές ενέργειες, και καταδικάζει την αυθαίρετη σύλληψη για περισσότερο από δύο μήνες του José Daniel Ferrer, ο οποίος είναι απομονωμένος από την οικογένειά του και είναι άγνωστο που βρίσκεται·

5.  υπογραμμίζει ότι είναι επιτακτικό οι κουβανικές αρχές να ακούσουν και να ανταποκριθούν στα αιτήματα για ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, καθώς και για ελευθερία και δημοκρατία, και να συμμετάσχουν σε εθνικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς σχετικά με μια διαδικασία εκσυγχρονισμού και εκδημοκρατισμού της χώρας, με σκοπό τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ανάληψη των απαραίτητων εσωτερικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων, διασφαλίζοντας, παράλληλα, την τήρηση των πολιτικών, ατομικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων του πληθυσμού και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19·

6.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τα πορίσματα της ομάδας εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την αυθαίρετη κράτηση όσον αφορά την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας στην Κούβα, τα οποία καταδεικνύουν ότι υπάρχει συστηματικό πρόβλημα αυθαίρετων κρατήσεων, όπως επιβεβαιώνεται στις εκθέσεις της ομάδας εργασίας 12/2017, 55/2017, 64/2017, 59/2018, 66/2018, 63/2019 και 4/2020·

7.  καταγγέλλει την έλλειψη σεβασμού εκ μέρους των κουβανικών αρχών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται στις οικουμενικές συμβάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως την ελευθερία του συνέρχεσθαι, την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία της έκφρασης τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, καθώς και την καταπίεση οποιασδήποτε μορφής δημοκρατικής έκφρασης και την απουσία χώρων για πλουραλιστική πολιτική συμμετοχή· καλεί την ΕΕ να τις καταδικάσει δημοσίως· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το νομοθετικό διάταγμα 35 και το ψήφισμα 105, τα οποία εγκρίθηκαν πρόσφατα και παρέχουν ευρείες νομικές οδούς για την ποινικοποίηση ατόμων που συμμετέχουν σε νόμιμες ειρηνικές διαμαρτυρίες, μέσω της άσκησης ελέγχου στα μέσα τηλεπικοινωνίας, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες μεθόδους καταστολής· καλεί τις κουβανικές αρχές να επικαιροποιήσουν το νομικό πλαίσιο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και να καταργήσουν το νομοθετικό διάταγμα 35 και κάθε άλλη νομοθετική πράξη που περιορίζει τις θεμελιώδεις ελευθερίες των πολιτών της Κούβας·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για τη λυπηρή κατάσταση σε σχέση με την κράτηση ατόμων και τη συνεχιζόμενη απουσία συνθηκών που παρέχουν εγγυήσεις για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης· ζητεί οι κρατούμενοι να έχουν πρόσβαση σε δίκαιη δίκη, να τους επιτρέπεται να έχουν ανεξάρτητη ιατρική αξιολόγηση, να λαμβάνουν επαρκή τροφή και νερό, να τους επιτρέπεται να πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις και να δέχονται τακτικά επισκέψεις από την οικογένειά τους, φίλους, δημοσιογράφους και διπλωμάτες· ζητεί να διεξαχθούν αποτελεσματικές ποινικές και διοικητικές έρευνες με στόχο τον εντοπισμό, τη δίωξη και την τιμωρία των υπευθύνων για βασανιστήρια και κακομεταχείριση·

9.  καλεί τις κουβανικές αρχές να συμμορφωθούν με τις συστάσεις της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Ύπατης Αρμόστριας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για συμμετοχή σε εποικοδομητικό διάλογο με την πραγματική κοινωνία των πολιτών· καλεί την Κούβα να παραχωρήσει αμέσως στην Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, στην Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε ανεξάρτητες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρόσβαση στη χώρα, ώστε να τεκμηριώσουν την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να παρακολουθούν και να παρίστανται ως παρατηρητές στις επικείμενες δίκες εκατοντάδων ακτιβιστών και απλών Κουβανών που παραμένουν υπό κράτηση· καλεί την ΕΕ να παρακολουθήσει τις δίκες και να επισκεφθεί τους πολιτικούς κρατουμένους στις φυλακές·

10.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, παρά τη ΣΠΔΣ, δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση της δημοκρατίας και επιδεινώθηκε περαιτέρω η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα· τονίζει ότι η Κούβα παραβιάζει συστηματικά τις θεμελιώδεις διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας από την έναρξη ισχύος της· εκφράζει τη βαθιά δυσαρέσκειά του για την έλλειψη δέσμευσης και προθυμίας του κουβανικού καθεστώτος να καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη ακόμη και ελάχιστης προόδου όσον αφορά την αλλαγή ή το άνοιγμα διαύλων που θα μπορούσαν να επιτρέψουν τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος·

11.  τονίζει ότι, κατά τρόπο που αντιβαίνει στη ΣΠΔΣ, οι κουβανικές και οι ανεξάρτητες ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εμποδίζονται συστηματικά να συμμετέχουν στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της Κούβας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ευρύτερο πλαίσιο του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα της ΣΠΔΣ, όπως ο διάλογος που πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2021· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι σε οποιονδήποτε διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κουβανικής κοινωνίας των πολιτών, καθώς και σε ό,τι αφορά ευκαιρίες χρηματοδότησης, πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών χωρίς κανέναν περιορισμό·

12.  υπενθυμίζει την ένθερμη υποστήριξή του για όλους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα και το έργο τους· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών στη χώρα να ενισχύσουν σημαντικά τη στήριξή τους προς μια πραγματική και ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών στη συνεργασία τους με τις κουβανικές αρχές, και να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα για την ενίσχυση του έργου των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

13.  θεωρεί ότι οι πλέον πρόσφατες κατασταλτικές ενέργειες των κουβανικών αρχών εις βάρος πολιτών προστίθενται στις συνεχείς και συστηματικές ενέργειες κατά των κρατουμένων για λόγους συνείδησης, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των αντιφρονούντων, των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, των καλλιτεχνών και των δημοσιογράφων, οι οποίες στο σύνολό τους συνιστούν πρόσθετες παραβιάσεις της ΣΠΔΣ·

14.  υπενθυμίζει ότι η ΣΠΔΣ περιλαμβάνει ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως καθιερωμένο ουσιώδες στοιχείο των διεθνών συμφωνιών της ΕΕ, η οποία καθιστά δυνατή την αναστολή της συμφωνίας σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργοποιήσει το άρθρο 85 παράγραφος 3β για να συγκαλέσει άμεση συνεδρίαση της μικτής επιτροπής υπό το φως των παραβιάσεων της συμφωνίας εκ μέρους της κουβανικής κυβέρνησης, στοιχείο που συνιστά «περίπτωση έκτακτης ανάγκης»·

15.  καλεί το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει τις διατάξεις του νόμου Magnitsky της ΕΕ(6) και να εγκρίνει κυρώσεις κατά των υπευθύνων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα το συντομότερο δυνατόν·

16.  εκφράζει τη βαθιά του δυσαρέσκεια για την άρνηση των κουβανικών αρχών να επιτρέψουν στις αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου να επισκεφθούν την Κούβα, παρά το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει τη ΣΠΔΣ· καλεί τις αρχές να επιτρέψουν αμέσως στις αντιπροσωπείες την είσοδο στη χώρα·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και στη Λαϊκή Εθνοσυνέλευση της Κούβας, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Ύπατη Αρμόστρια των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Κοινότητας των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0292.
(2) EE C 232 της 16.6.2021, σ. 17.
(3) ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 235.
(4) ΕΕ L 337 I της 13.12.2016, σ. 3.
(5) ΕΕ C 326 της 26.10.2012, σ. 391.
(6) Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1998 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά σοβαρών παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΕ L 410 I της 7.12.2020, σ. 1).


Η υπόθεση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
PDF 180kWORD 54k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με την υπόθεση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (2021/2873(RSP))
P9_TA(2021)0390RC-B9-0434/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), και συγκεκριμένα εκείνο της 4ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και ιδίως την κατάσταση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Josep Borrell, της 10ης Δεκεμβρίου 2020, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στο DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), την 1η Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την υπόθεση του Ahmed Mansoor,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 12ης Ιουνίου 2018, με την οποία ζητείται η άμεση απελευθέρωση του φυλακισμένου υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor καθώς και εκείνη της 7ης Μαΐου 2019 που καταδικάζει τις συνθήκες κράτησής του,

–  έχοντας υπόψη τον Αραβικό Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης που υπεγράφη το 2018,

–  έχοντας υπόψη τον πλέον πρόσφατο γύρο διαλόγου μεταξύ ΕΕ και ΗΑΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 9 Ιουνίου 2021, καθώς και τη δεύτερη συνάντηση μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας των ΗΑΕ και της ΕΥΕΔ που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 3 Μαρτίου 2021,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας καθώς και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, των οποίων τα ΗΑΕ αποτελούν συμβαλλόμενο μέλος,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του 1966,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, του 1966,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ όσον αφορά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ όσον αφορά τα βασανιστήρια και άλλες μορφές απάνθρωπης μεταχείρισης,

–  έχοντας υπόψη ότι το 2015 απονεμήθηκε στον Ahmed Mansoor το υψηλού κύρους βραβείο Martin Ennals για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη ότι το 2020 απονεμήθηκε στην Loujain al-Hathloul το βραβείο για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Vaclav Havel» από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 29 Μαΐου 2018, μετά από κατάφωρα άδικη δίκη, ο Ahmed Mansoor καταδικάστηκε σε 10ετή φυλάκιση από το Εφετείο του Αμπού Ντάμπι με κατηγορίες που σχετίζονταν με την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2018 η απόφαση επικυρώθηκε από το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΑΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο ενός εκατομμυρίου ντιράμ ΗΑΕ (232 475 EUR) και θα τεθεί υπό επιτήρηση επί τρία έτη μετά την αποφυλάκισή του·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας των ΗΑΕ δήλωσε στις 29 Μαρτίου 2017 ότι «η εισαγγελία για ηλεκτρονικά εγκλήματα διέταξε την κράτηση του Ahmed Mansoor με την κατηγορία της διάδοσης ψευδών και παραπλανητικών πληροφοριών στο διαδίκτυο με σκοπό τη διασπορά μίσους και την καλλιέργεια θρησκευτικών ερίδων»· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες δηλώσεις των αρχών των ΗΑΕ ανέφεραν ότι ο μοναδικός λόγος για την κράτησή του ήταν, στην πραγματικότητα, οι απόψεις που εξέφρασε στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες που τον βαραίνουν βασίζονται σε εικαζόμενες παραβιάσεις του νόμου των ΗΑΕ, του 2012, για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα τόσο με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όσο και με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κ. Mansoor καταδικάστηκε αποκλειστικά και μόνο επειδή υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων επειδή αναρτούσε μηνύματα στο Twitter για αδικίες που διαπράττονται στη χώρα του, συμμετείχε σε διαδικτυακά σεμινάρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έστελνε μηνύματα σε μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τη σύλληψή του, τον Μάρτιο του 2017, ο Ahmed Mansoor παραμείνει σε απομόνωση στη φυλακή al-Sadr του Άμπου Ντάμπι, όπου δεν έχει πρόσβαση σε είδη πρώτης ανάγκης ενώ παραβιάζονται και τα δικαιώματά του ως κρατούμενου σύμφωνα με το δίκαιο των ΗΑΕ και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των πρότυπων ελάχιστων κανόνων του ΟΗΕ για τη μεταχείριση των κρατουμένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι του έχει απαγορευθεί οποιαδήποτε επαφή με άλλους κρατούμενους και την οικογένειά του, εκτός από τέσσερις επισκέψεις 30 λεπτών από τη σύζυγό του και περιορισμένες τηλεφωνικές κλήσεις προς τη μητέρα και τη σύζυγό του· λαμβάνοντας υπόψη ότι προχώρησε σε απεργία πείνας δύο φορές το 2019 προκειμένου να ζητήσει να γίνουν σεβαστά τα βασικά του δικαιώματα ως κρατούμενου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές των ΗΑΕ παραβιάζουν τα δικαιώματα του Ahmed Mansoor για περισσότερα από 10 χρόνια καθώς προχώρησαν στην αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση του, πραγματοποίησαν απειλές κατά της ζωής του, του προκάλεσαν σωματικές βλάβες, τον έχουν θέσει υπό κρατική επιτήρηση και τον μεταχειρίζονται με απάνθρωπο τρόπο κατά τη διάρκεια της κράτησής του·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ειδικός εισηγητής για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσε ότι «οι συνθήκες κράτησης και η μεταχείριση στα Εμιράτα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Ahmed Mansoor, Mohammed al-Roken και Nasser Bin Ghaith, όπως η παρατεταμένη απομόνωση, παραβιάζουν τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ενδέχεται να συνιστούν βασανιστήρια»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ομάδα εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κάλεσε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να απελευθερώσει τον Mansoor, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψή του ευθεία επίθεση στο νόμιμο έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από την τελευταία του σύλληψή του το 2017, ο Ahmed Mansoor ζήτησε να διεξαχθούν εκλογές στα ΗΑΕ με άμεση και καθολική ψηφοφορία και να ανατεθούν νομοθετικές εξουσίες στο Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο, ένα κυβερνητικό γνωμοδοτικό συμβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι διαχειριζόταν επίσης ένα διαδικτυακό φόρουμ με την ονομασία Al-Hiwar al-Emarati (ο διάλογος στα Εμιράτα), το οποίο επέκρινε τις πολιτικές των ΗΑΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δημοσιογράφοι, οι δικηγόροι και οι εκπαιδευτικοί που μιλούν για πολιτικά ζητήματα και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων διώκονται συστηματικά στα ΗΑΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδίως από το 2011 και έπειτα, το κράτος έχει εντείνει την καταστολή των ελευθεριών του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι και της έκφρασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα μέλη των οικογενειών τους υφίστανται διάφορες οχλήσεις όπως βίαιες εξαφανίσεις, παρατεταμένες αυθαίρετες κρατήσεις, βασανιστήρια, δικαστικές παρενοχλήσεις και άδικες δίκες, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, σωματική και ψηφιακή παρακολούθηση και αυθαίρετες απολύσεις από την εργασία τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ασαφής και υπερβολικά ευρύς ορισμός της τρομοκρατίας στη νομοθεσία των Εμιράτων καθιστά δυνατό τον χαρακτηρισμό ενός ευρέος φάσματος ειρηνικών και νόμιμων δραστηριοτήτων ως τρομοκρατικών ενεργειών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χρησιμοποιούν εξελιγμένο λογισμικό παρακολούθησης για να κατασκοπεύουν ακτιβιστές και άλλους διαφωνούντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ahmed Mansoor παρακολουθούνταν με κατασκοπευτικό λογισμικό της ισραηλινής εταιρείας NSO Group· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη διαρροή δεδομένων (υπόθεση Pegasus), τον Ιούλιο του 2021, οι αρχές των ΗΑΕ χρησιμοποιούν το λογισμικό NSO για να κατασκοπεύουν μια σειρά στόχων, συμπεριλαμβανομένων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο στην επικράτειά τους όσο και στο εξωτερικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Loujain al-Hathloul, πασίγνωστη υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία, έπεσε επίσης θύμα επιθέσεων στον κυβερνοχώρο από τις αρχές των ΗΑΕ, οι οποίες απέκτησαν παράνομα πρόσβαση στο ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο και στη συνέχεια τη συνέλαβαν και την μετέφεραν με βίαιο τρόπο στη Σαουδική Αραβία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στα ΗΑΕ εξακολουθούν να υπόκεινται σε μια σειρά νόμων και πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών περιλαμβάνονται η απαγωγή και η ομηρία γυναικών από τη Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα και ακτιβιστών για τα δικαιώματα των γυναικών, η έλλειψη έρευνας και λογοδοσίας για εικαζόμενα εγκλήματα κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της σεξουαλικής επίθεσης κατά της Βρετανίδας υπηκόου Caitlin McNamara, όπου δεν έγιναν έρευνες για τον κατηγορούμενο και ο ίδιος δεν κρίθηκε υπόλογος, οι συστημικές διακρίσεις κατά των γυναικών, η εκμετάλλευση των μεταναστριών εργαζομένων, η εμπορία ανθρώπων και η σεξουαλική δουλεία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα kafala (χορηγία) εξακολουθεί να εφαρμόζεται στα ΗΑΕ ως αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής και έννομης τάξης του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκθέσεις διεθνών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι απάνθρωπες πρακτικές των ΗΑΕ κατά των αλλοδαπών εργαζομένων, οι οποίοι αποτελούν το 80 % του πληθυσμού της χώρας, είναι διάχυτες και οι παραβιάσεις αυτές αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επικείμενη διεθνή έκθεση στο Ντουμπάι (Expo 2020), που θα λάβει χώρα από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022, οι επιχειρήσεις και οι κατασκευαστικές εταιρείες εξαναγκάζουν τους εργαζομένους να υπογράφουν μη μεταφρασμένα έγγραφα, κατάσχουν τα διαβατήριά τους, τους υποχρεώνουν σε εξαντλητικά ωράρια εργασίας υπό επισφαλείς καιρικές συνθήκες και τους παρέχουν ανθυγιεινή στέγαση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΗΑΕ και η ΕΕ έχουν υπογράψει αμοιβαία διμερή συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης θεώρησης για βραχεία διαμονή, η οποία απαλλάσσει τους πολίτες των ΗΑΕ από την έκδοση θεώρησης Σένγκεν·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο κύριος χορηγός των προγραμμάτων διαδικαστικής συνεργασίας της Ιντερπόλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Επιθεωρητής του Υπουργείου Εσωτερικών των ΗΑΕ, Υποστράτηγος Ahmed Nasser al-Raisi, είναι υποψήφιος για την προεδρία της Ιντερπόλ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΗΑΕ δεν έχουν κυρώσει αρκετές βασικές συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά του για την κατάργηση της θανατικής ποινής και κατά των βασανιστηρίων, καθώς και τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από τις βίαιες εξαφανίσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θεωρεί τα ΗΑΕ χώρα εταίρο, μεταξύ άλλων σε τομείς πολιτικών και οικονομικών σχέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα ΗΑΕ, από το 2013, βρίσκονται σε διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με εξαμηνιαίες συνεδριάσεις, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 10ος διάλογος ΕΕ-ΗΑΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 2021 έδωσε την ευκαιρία να συζητηθούν με τις αρχές των ΗΑΕ ζητήματα που προκαλούν ανησυχία·

1.  καταδικάζει απερίφραστα, για μια ακόμη φορά, την κράτηση του Ahmed Mansoor και όλων των άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ΗΑΕ, οι οποίοι έχουν φυλακιστεί αποκλειστικά και μόνο επειδή άσκησαν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων τους στην ελευθερία του λόγου, του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και της έκφρασης τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, τα οποία κατοχυρώνονται όχι μόνο σε οικουμενικές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και στον Αραβικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του για τους ισχυρισμούς των ΗΑΕ ότι είναι μια ανεκτική χώρα που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, την στιγμή που υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κρατούνται φυλακισμένοι υπό σκληρές συνθήκες·

2.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των Ahmed Mansoor, Mohammed al-Roken και Nasser bin Ghaith, καθώς και όλων των άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών ακτιβιστών και ειρηνικών αντιφρονούντων·

3.  παροτρύνει τις αρχές των ΗΑΕ να διασφαλίσουν ότι ο Ahmed Mansoor και όλοι οι άλλοι κρατούμενοι, εν αναμονή της αποφυλάκισής τους, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους πρότυπους ελάχιστους κανόνες του ΟΗΕ για τη μεταχείριση των κρατουμένων· ζητεί, συγκεκριμένα, να βγει ο Mansoor από την απομόνωση, να επιτραπεί σε όλους τους κρατούμενους να δέχονται τακτικές επισκέψεις από τους δικηγόρους και τις οικογένειές τους και να τους παρασχεθεί κατάλληλη ιατρική περίθαλψη· να επιτραπεί σε εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ και σε διεθνείς ΜΚΟ να επισκεφθούν τον Mansoor και άλλους κρατουμένους και να παρακολουθούν τις συνθήκες κράτησης, καθώς και να ερευνηθούν διεξοδικά όλες οι καταγγελίες για βασανιστήρια·

4.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις συνεχιζόμενες καταγγελίες, μεταξύ άλλων μέσω επιστολών που διέρρευσαν τον Ιούλιο του 2021, σύμφωνα με τις οποίες ο Ahmed Mansoor εξακολουθεί να βρίσκεται σε δεινή κατάσταση στην απομόνωση· υπενθυμίζει στις αρχές των ΗΑΕ ότι η παρατεταμένη και επ’ αόριστον απομόνωση ισοδυναμεί με βασανιστήρια· καλεί τις αρχές των ΗΑΕ να εγγυηθούν τη διεξαγωγή αμερόληπτης και δίκαιης δίκης για όλους τους κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων των κρατουμένων για λόγους συνείδησης· παροτρύνει τις αρχές, προκειμένου να συμμορφωθούν με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να τροποποιήσουν τον αντιτρομοκρατικό νόμο, τον νόμο για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και τον ομοσπονδιακό νόμο αριθ. 2 του 2008, που χρησιμοποιούνται επανειλημμένα για τη δίωξη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5.  καλεί τις αρχές των ΗΑΕ να σταματήσουν να παρενοχλούν υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να άρουν αμέσως τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις που τους έχουν επιβάλει· επιμένει ότι οι αρχές της χώρας πρέπει να εγγυώνται ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ΗΑΕ είναι σε θέση να διεξάγουν τις νόμιμες δραστηριότητές τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις περιστάσεις, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, χωρίς τον φόβο αντιποίνων, όπως είναι η δικαστική παρενόχληση, και περιορισμούς·

6.  καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την υπόθεση του Ahmed Mansoor και να εξασφαλίσει την άμεση απελευθέρωσή του καθώς και άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· συγκεκριμένα, καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να ζητήσει να επισκεφθεί στη φυλακή τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την επικείμενη επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και να ζητήσει κατά τη διάρκεια των δημόσιων και ιδιωτικών συναντήσεων του με τις αρχές των ΗΑΕ την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των προαναφερθέντων κρατουμένων· καλεί την ΕΥΕΔ να ενημερώσει γραπτώς το Κοινοβούλιο σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί μέχρι στιγμής τα κράτη μέλη της Ένωσης και η αντιπροσωπεία της στο Αμπού Ντάμπι προκειμένου να στηρίξουν επαρκώς τον κ. Mansoor·

7.  παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη, δεδομένων των ενεργειών καταστολής στις οποίες έχουν προχωρήσει οι αρχές των ΗΑΕ στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2021, για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας, της διαμετακόμισης και της μεταφοράς ειδών διπλής χρήσης(2), να αναστείλουν την πώληση και εξαγωγή τεχνολογίας παρακολούθησης στα ΗΑΕ και τη συντήρησή τους και την επικαιροποίησή τους, εάν δεν ληφθούν συγκεκριμένα και μετρήσιμα μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω καταχρήσεων·

8.  καλεί την ΕΥΕΔ να προτείνει την έγκριση στοχευμένων μέτρων της ΕΕ κατά των υπευθύνων για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ΗΑΕ, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης του Ahmed Mansoor και άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναλαμβάνει ότι όλες οι διαδικασίες επιβολής κυρώσεων πρέπει να βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και να κινούνται μόνο όταν μπορούν να διαπιστωθούν συγκεκριμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9.  καλεί την ΕΕ να εγκρίνει και να δημοσιοποιήσει ουσιαστικούς δείκτες αναφοράς για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατάλογο επιμέρους περιπτώσεων για τον διάλογό της με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια γνήσια και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

10.  καλεί την ΕΕ να συμπεριλάβει τη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως δε για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως μόνιμο στοιχείο στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας συνόδου κορυφής μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου·

11.  εκφράζει την ανησυχία του για την καταγγελλόμενη χρήση από τις αρχές των ΗΑΕ του κατασκοπευτικού λογισμικού της εταιρείας NSO Group για την παράνομη στόχευση των κινητών τηλεφώνων εκατοντάδων ατόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, ακαδημαϊκών και βουλευτών· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να ζητήσει διευκρινίσεις από τις αρχές των ΗΑΕ σχετικά με τις εν λόγω καταγγελίες, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πιθανή στόχευση υπηκόων της ΕΕ ή ατόμων στα εδάφη της, και να ενημερώσει στη συνέχεια το Κοινοβούλιο·

12.  υπενθυμίζει ότι το 2015 η ΕΕ υπέγραψε συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης θεώρησης για βραχεία διαμονή με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τη συμμόρφωση της εν λόγω συμφωνίας με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την εξέταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών ως κριτηρίων για την απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης θεώρησης· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο επί του ζητήματος αυτού·

13.  καλεί τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Ιντερπόλ, και ιδίως τα κράτη μέλη της ΕΕ, να εξετάσουν δεόντως τις καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον Υποστράτηγο Nasser Ahmed al-Raisi πριν από τις εκλογές για την προεδρία του οργανισμού που θα διεξαχθούν από τις 23 έως τις 25 Νοεμβρίου 2021· σημειώνει τις ανησυχίες που εξέφρασε η κοινωνία των πολιτών σχετικά με την υποψηφιότητά του και τον πιθανό αντίκτυπο στη φήμη του θεσμικού οργάνου·

14.  προκειμένου να επισημάνουν την αποδοκιμασία τους για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ΗΑΕ, καλεί τις διεθνείς εταιρείες που συμμετέχουν στην Παγκόσμια Έκθεση του 2020 στο Ντουμπάι (Expo 2020 Dubai) να αποσύρουν τις χορηγίες τους και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μην συμμετάσχουν στην εκδήλωση·

15.  εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του για τον ρόλο των αρχών των ΗΑΕ στην έκδοση της ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών Loujain al-Hathloul στη Σαουδική Αραβία, όπου φυλακίστηκε, βασανίστηκε και διώχθηκε για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση των γυναικών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρά τη σχετική πρόοδο, και καλεί τις αρχές να μεταρρυθμίσουν τον νόμο περί προσωπικής κατάστασης ώστε να παρέχουν στις γυναίκες ίσα δικαιώματα και να διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες στα Εμιράτα θα μπορούν να μεταβιβάζουν ιθαγένεια στα παιδιά τους σε ισότιμη βάση με τους άνδρες·

17.  επικροτεί την αναστολή των εκτελέσεων στα ΗΑΕ από το 2017· καλεί τα ΗΑΕ να κυρώσουν το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το πρωτόκολλό του που αποσκοπεί στην κατάργηση της θανατικής ποινής·

18.  υποστηρίζει τον συνεχή και ενισχυμένο διάλογο μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών της και των ΗΑΕ σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως προβλέπεται στη συμφωνία συνεργασίας· θεωρεί ότι οι τακτικές διακοινοβουλευτικές συναντήσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και των εταίρων του στην περιοχή του Κόλπου αποτελούν σημαντική ευκαιρία για τη διεξαγωγή εποικοδομητικού και ειλικρινούς διαλόγου για όλα τα ζητήματα που προκαλούν ανησυχία, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ασφάλειας και του εμπορίου·

19.  ζητεί τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων διαφάνειας όσον αφορά τις δραστηριότητες άσκησης πίεσης ξένων οργανώσεων προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

20.  ζητεί να μεταφραστεί το παρόν ψήφισμα στα αραβικά·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και στις κυβερνήσεις των μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

(1) ΕΕ C 11 της 13.1.2020, σ. 21.
(2) ΕΕ L 206 της 11.6.2021, σ. 1.


Η κατάσταση στο προσφυγικό στρατόπεδο της Kakuma στην Κένυα
PDF 163kWORD 57k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με την κατάσταση στο προσφυγικό στρατόπεδο της Kakuma στην Κένυα (2021/2874(RSP))
P9_TA(2021)0391RC-B9-0445/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κένυα, και ειδικότερα εκείνα της 30ης Απριλίου 2015(1) και της 18ης Μαΐου 2017 σχετικά με τον προσφυγικό καταυλισμό Dadaab(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Μαρτίου 2021, σχετικά με μια νέα στρατηγική στις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής – μια εταιρική σχέση για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη(3),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Δημοκρατίας της Κένυας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 21ης Ιουνίου 2021,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας εξ ονόματος της ΕΕ, της 17ης Μαΐου 2021, σχετικά με τη Διεθνή ημέρα κατά της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και της αμφιφοβίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση των ΛΟΑΔΜ ατόμων στην Ουγκάντα(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2021, με τίτλο «Το Κέρας της Αφρικής: γεωστρατηγική προτεραιότητα για την ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Δημοκρατίας της Κένυας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), της 29ης Απριλίου 2021, Οδικός χάρτης για τους προσφυγικούς καταυλισμούς Dadaab και Kakuma,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της UNHCR, της 25ης Μαρτίου 2021, σχετικά με την κατάσταση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στον προσφυγικό καταυλισμό Kakuma,

–  έχοντας υπόψη το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, της 17ης Μαΐου 2021, σχετικά με τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Αμφιφοβίας και της Τρανσφοβίας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2020, με τίτλο «Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025» (COM(2020)0698),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 παράγραφος 5, 21, 24, 29 και 31 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 10 και 215 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποχρεώνουν την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, στο πλαίσιο των σχέσεών τους με τον ευρύτερο κόσμο, να μεριμνούν για την προάσπιση και προαγωγή των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την προστασία των ατόμων, και να λαμβάνουν περιοριστικά μέτρα σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας και της αλληλεγγύης που περιέχονται στη Σύμβαση του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 14 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948, το οποίο αναγνωρίζει το δικαίωμα αίτησης ασύλου λόγω διώξεων σε άλλες χώρες,

–  έχοντας υπόψη το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/947 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη(5),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 25ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-2024» (JOIN(2020)0005),

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών (ACHPR),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κένυας, της 8ης Απριλίου 2021, με την οποία απαγορεύεται προσωρινά το κλείσιμο των προσφυγικών καταυλισμών Dadaab και Kakuma,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με ένα νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο (COM(2020)0609),

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο σύμφωνο του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κένυα φιλοξενεί τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Αφρική μετά την Αιθιοπία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, στις 31 Μαΐου 2021, ο πληθυσμός προσφύγων και αιτούντων άσυλο της Κένυας ανέρχεται σε 519.989 στην Kakuma, στο Dadaab και στις αστικές περιοχές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καταυλισμός Kakuma βρίσκεται στην κομητεία Turkana, μια από τις φτωχότερες κομητείες της Κένυας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, οι συνθήκες διαβίωσης στον καταυλισμό είναι δεινές και συνεχώς επιδεινούμενες, με ακραία φτώχεια, κακή στέγαση και υποδομές, έλλειψη ύδρευσης, αποχέτευσης, φαρμάκων και ηλεκτροδότησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο τοπικός πληθυσμός όσο και οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και νερό, καθώς και έλλειψη βασικών αναγκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 έχει επιδεινώσει μια ήδη ανησυχητική ανθρωπιστική κατάσταση στον καταυλισμό και στην κομητεία στην οποία βρίσκεται ο καταυλισμός·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ασφάλειας στον καταυλισμό προσφύγων Kakuma στην Κένυα έχει εκθετικά επιδεινωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά καταγγέλλονται ένοπλες ληστείες, κλοπές, βιασμοί και δολοφονίες, με τις γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ να είναι τα πλέον ευάλωτα στη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν αυτή τη στιγμή αντικείμενο έρευνας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια στον καταυλισμό υφίστανται διάφορες μορφές σεξουαλικής βίας, κατά κύριο λόγο βιασμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια πρόσφυγες, οι νεοαφιχθείσες και οι μόνες γυναίκες που είναι επικεφαλής ενός νοικοκυριού διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιασμοί διαπράττονται από πρόσφυγες από τον καταυλισμό, μέλη της τοπικής κοινότητας και/ή φρουρούς ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες μορφές βίας, όπως οι γάμοι παιδιών και οι καταναγκαστικοί γάμοι, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων και η βία μεταξύ συντρόφων είναι επίσης συχνά φαινόμενα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Μαρτίου 2021 στην περιοχή Block 13 του καταυλισμού Kakuma 3, δύο πρόσφυγες υπέστησαν εγκαύματα δεύτερου βαθμού κατά τη διάρκεια εμπρηστικής επίθεσης με βόμβα βενζίνης, ενώ κοιμόντουσαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα θύματα, ο πρόσφυγας Chriton Atuhwera από την Ουγκάντα, έχασε τη ζωή του λόγω των τραυματισμών που υπέστη· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξανόμενος αριθμός προσφύγων ΛΟΑΤΚΙ+ έχουν δεχθεί επιθέσεις και τραυματισμούς, πολλοί από τους οποίους αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον καταυλισμό προσφύγων σε μια περιοχή όπου δεν προστατεύονται και δεν τους επιτρέπεται νομίμως να παραμείνουν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που ο νόμος της Κένυας τιμωρεί τις συναινετικές σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου με φυλάκιση έως και 14 ετών, είναι η μόνη χώρα της περιοχής που δέχεται πρόσφυγες με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 300 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που έχουν καταγραφεί στον καταυλισμό προσφύγων Kakuma διαθέτουν προφίλ ΛΟΑΤΚΙ+, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς έχουν αναφέρει ότι ζουν ειρηνικά στην κοινότητα Kakuma σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παγκόσμια επισκόπηση του 2020 από τη Διεθνή Ένωση λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών και μεσοφυλικών (ILGA), σχεδόν οι μισές από τις χώρες παγκοσμίως όπου η ομοφυλοφιλία είναι έκνομη βρίσκονται στην Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις 22 από τα 54 αφρικανικά έθνη έχουν νομιμοποιήσει την ομοφυλοφιλία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά αφρικανικά έθνη οι υφιστάμενοι νόμοι κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ χρονολογούνται από την αποικιοκρατική εποχή·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2020, ορισμένοι πρόσφυγες με προφίλ ΛΟΑΤΚΙ+ ζήτησαν από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες να τους μετεγκαταστήσει εκτός Κένυας λόγω της εχθρότητας της χώρας έναντι αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τους τελευταίους μήνες πάνω από 30 άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ έχουν μετεγκατασταθεί από το μέρος Kakuma 3 του καταυλισμού σε άλλα τμήματα με βάση τις ανησυχίες που εξέφρασαν για την ασφάλεια και μετά από προσεκτική επιτόπια αξιολόγηση από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες· λαμβάνοντας υπόψη ότι με την εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ζητήθηκε να καταβληθούν προσπάθειες με την πάροδο του χρόνου για την επίτευξη δίκαιης κατανομής των επανεγκατεστημένων προσώπων μεταξύ των κρατών μελών, και ότι οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συνδυαστούν με προσπάθειες θέσπισης διεθνών δεσμευτικών κανόνων όσον αφορά την κοινή παγκόσμια ευθύνη για την επανεγκατάσταση προσώπων που χρήζουν επανεγκατάστασης, όπως αναφέρεται από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2020, η κυβέρνηση της Κένυας και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιβεβαίωσαν ότι κατά την εποχή της νόσου COVID-19 σημειώθηκε εκθετική αύξηση των επιθέσεων κατά των ΛΟΑΤΚΙ+, πέραν του γεγονότος ότι η βία γενικότερα είχε επίσης ενταθεί·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναχωρήσεις επανεγκατάστασης ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ από τους καταυλισμούς προσφύγων της Κένυας εξακολουθούν να υπολείπονται των πραγματικών αναγκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 έχει επιβραδύνει τη διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, από το 2019 περίπου 235 πρόσφυγες με αυτό το προφίλ έχουν προταθεί για επανεγκατάσταση, εκ των οποίων το 48 % έχουν αναχωρήσει από τη χώρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και οι εταίροι της είχαν προετοιμάσει εγκαταστάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το 65 % των προσφύγων με έδρα σε καταυλισμό ανέφεραν μικρότερο βαθμό πρόσβασης σε μονάδες υγείας μετά την επιδημική έξαρση του Μαρτίου 2020, κυρίως λόγω του φόβου μόλυνσης και της έλλειψης ιατρικού προσωπικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 3 % του πληθυσμού της Κένυας είναι πλήρως εμβολιασμένο κατά της νόσου COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκστρατεία εμβολιασμού στους καταυλισμούς προσφύγων της Κένυας ξεκίνησε στις 30 Μαρτίου 2021, με 2.000 δόσεις εμβολίων στον καταυλισμό προσφύγων Kakuma·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Κένυας έχει καταβάλει αρκετές προσπάθειες να κλείσει τον καταυλισμό τις τελευταίες δεκαετίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Μαρτίου 2021, ο Υπουργός Εσωτερικών της Κένυας έδωσε στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 14ήμερο τελεσίγραφο για την εκπόνηση σχεδίου για το κλείσιμο των καταυλισμών Dadaab και Kakuma· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Απριλίου 2021, το Ανώτατο Δικαστήριο της Κένυας ανέβαλε προσωρινά το κλείσιμο για 30 ημέρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Απριλίου 2021, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και η κυβέρνηση της Κένυας συμφώνησαν επί ενός χάρτη πορείας για μεταγενέστερο κλείσιμο των καταυλισμών Kakuma και Dadaab έως τις 30 Ιουνίου 2022· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χάρτης πορείας περιλαμβάνει την εκούσια επιστροφή των προσφύγων στις χώρες καταγωγής τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, τις αναχωρήσεις προς τρίτες χώρες βάσει διαφόρων διευθετήσεων και εναλλακτικές δυνατότητες παραμονής στην Κένυα για ορισμένους πρόσφυγες από χώρες της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής (ΚΑΑ)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ ο ΟΗΕ αναγνώρισε τις ανησυχίες της κυβέρνησης και το γεγονός ότι τα στρατόπεδα προσφύγων δεν θα πρέπει να αποτελούν μακροπρόθεσμες λύσεις για την αναγκαστική εκτόπιση, οι διεθνείς οργανώσεις και οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποίησαν ότι ένα απότομο και άτακτο κλείσιμο θα οδηγούσε σε ανθρωπιστική καταστροφή και ότι οι αναγκαστικοί επαναπατρισμοί θα παραβίαζαν το διεθνές δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφυγες στην Kakuma εν γένει ζουν υπό τον φόβο ότι θα απελαθούν·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τους τεράστιους φυσικούς πόρους του, το Κέρας της Αφρικής είναι μια από τις πτωχότερες περιοχές στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισιτιστική ασφάλεια εκεί είναι εξαιρετικά αβέβαιη και ότι εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σε αυτή την περιοχή πάσχουν από υποσιτισμό και κινδυνεύουν από λιμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ξηρασία και οι ένοπλες συγκρούσεις αποτελούν τους δύο κύριους λόγους για τον εκτοπισμό ατόμων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Κένυας, όπως τονίζεται στο παγκόσμιο σχέδιο δράσης του Ναϊρόμπι που εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη (IGAD) στις 26 Μαρτίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκρούσεις όπως αυτές στη Σομαλία και την Αιθιοπία, καθώς και η προεκλογική και μετεκλογική βία στην Ουγκάντα και την Τανζανία, καθιστούν την εκούσια επιστροφή αδικαιολόγητη για λόγους ασφάλειας και αξιοπρέπειας για τους περισσότερους πρόσφυγες στον καταυλισμό Kakuma· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τα τέλη του 2019, η Κένυα έχει από θιγεί από έναν συνδυασμό πρωτοφανών απειλών και έχει πληγεί σοβαρά από την κλιματική αλλαγή, με τη μεγαλύτερη εισβολή ακρίδων στην έρημο κατά τα τελευταία 60 έτη, πλημμύρες που σηματοδότησαν τις περιόδους βροχοπτώσεων και μέτρα περιορισμού της νόσου COVID-19·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ (EUTF) για την Αφρική που υπεγράφη κατά τη σύνοδο κορυφής της Βαλέτας στις 12 Νοεμβρίου 2015 είχε ως στόχο την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της αποσταθεροποίησης, του αναγκαστικού εκτοπισμού και της παράτυπης μετανάστευσης, μέσω της προώθησης της ανθεκτικότητας, των οικονομικών ευκαιριών, των ίσων ευκαιριών, της ασφάλειας και της ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποκρίνεται με μέτρα για την κάλυψη των ζωτικών βασικών αναγκών των προσφύγων που φιλοξενούνται σε καταυλισμούς προσφύγων της Κένυας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική συστάθηκε στο πλαίσιο του μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI) και πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τον κύριο στόχο της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος εξακολουθεί να συνίσταται στην «καταπολέμηση της φτώχειας»·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2012 η ΕΕ έχει διαθέσει περισσότερα από 200 εκατομμύρια EUR σε ανθρωπιστική βοήθεια και έχει διαθέσει 286 εκατομμύρια EUR μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για την περίοδο 2014-2020, εστιάζοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την επισιτιστική ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και τη θεσμική ανάπτυξη, και ειδικότερα την εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτούντες άσυλο στην Κένυα εξαρτώνται πλήρως από την ανθρωπιστική στήριξη για τις βασικές τους ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο χρηματοδοτικό μέσο ΜΓΑΔΣ — Η Ευρώπη στον κόσμο θα συνεχίσει την εφαρμογή των προγραμμάτων της ΕΕ στην Κένυα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2021 η ΕΕ διέθεσε 15 εκατομμύρια EUR για τη χρηματοδότηση ανθρωπιστικών έργων στην Κένυα, με στόχο, πρώτον, την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες και, από το 2016, 45 εκατομμύρια EUR για τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής στην Κένυα στο πλαίσιο του Καταπιστευματικού Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους καταυλισμούς προσφύγων Kakuma και Dadaab, η ΕΕ εξακολουθεί να στηρίζει την παροχή βασικής βοήθειας για τη διάσωση ζωών, όπως επισιτιστική βοήθεια, υγειονομική περίθαλψη, αντιμετώπιση του υποσιτισμού, ύδρευση, αποχέτευση και υγιεινή (WASH), προστασία και εκπαίδευση·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την ανθρωπιστική κατάσταση και τις αναφορές για παρατεταμένη βία εντός του καταυλισμού Kakuma· καταδικάζει απερίφραστα την εμπρηστική επίθεση με βόμβα πετρελαίου που διαπράχθηκε στις 15 Μαρτίου 2021 στον καταυλισμό προσφύγων Kakuma 3 κατά δύο προσφύγων ΛΟΑΤΚΙ+· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις διαρκείς απειλές στον καταυλισμό προσφύγων Kakuma κατά ατόμων με προφίλ ΛΟΑΤΚΙ+· υπενθυμίζει ότι πάνω από 30 άτομα έχουν μετεγκατασταθεί επειγόντως τους τελευταίους μήνες·

2.  καλεί επιτακτικά τις κενυατικές αρχές να συνεχίσουν τις έρευνες και να παράσχουν πλήρη σαφήνεια όσον αφορά το εν λόγω έγκλημα και να υποχρεώσουν τους υπεύθυνους να λογοδοτήσουν σύμφωνα με το δίκαιο της Κένυας και με σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

3.  αναγνωρίζει τον σημαντικό και εποικοδομητικό ρόλο που διαδραματίζει η Κένυα και υπενθυμίζει τη δύσκολη περιφερειακή κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από περιφερειακές κρίσεις και συγκρούσεις· αναγνωρίζει τη σημασία του καταυλισμού προσφύγων Kakuma για χιλιάδες πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στις παραμεθόριες περιοχές της Κένυας, συμπεριλαμβανομένων των πλέον ευάλωτων από το σύνολό τους, ιδίως εκείνων με προφίλ ΛΟΑΤΚΙ+ που αντιμετωπίζουν ποινικοποίηση ή ακόμη και θανατική ποινή στις χώρες καταγωγής τους·

4.  επιδοκιμάζει το έργο συνεργασίας που επιτελέστηκε με την πάροδο των ετών μεταξύ της Γραμματείας Υποθέσεων Προσφύγων (RAS) της Κένυας, της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και άλλων εταίρων όσον αφορά την προστασία όλων των προσφύγων· τονίζει, ωστόσο, ότι η τρέχουσα κατάσταση στον καταυλισμό Kakuma δεν είναι βιώσιμη σε μακροπρόθεσμη προοπτική και απαιτεί αποτελεσματική και συντονισμένη αντίδραση από την κυβέρνηση της Κένυας, τις κυβερνήσεις της περιοχής και τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ· λαμβάνει υπό σημείωση την πρόσφατη έγκριση του χάρτη πορείας για τους προσφυγικούς καταυλισμούς Dadaab και Kakuma για τους πρόσφυγες στο πλαίσιο αυτό·

5.  καλεί την κυβέρνηση της Κένυας να διατηρήσει τους καταυλισμούς προσφύγων Kakuma και Dadaab, τουλάχιστον έως ότου σταθεροποιηθεί η κατάσταση στην περιοχή· καλεί επιτακτικά την κυβέρνηση της Κένυας να διασφαλίσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων κατά τη λήψη οποιωνδήποτε αποφάσεων που τους αφορούν· τονίζει ότι η χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ προς τρίτες χώρες για την υποδοχή προσφύγων δεν θα πρέπει να υποκαθιστά την ευθύνη της ΕΕ όσον αφορά τη φιλοξενία και την επανεγκατάσταση ενός δίκαιου ποσοστού προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας·

6.  καλεί την κυβέρνηση της Κένυας, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τη διεθνή κοινότητα να δεσμευτούν να συνεργαστούν και να βρουν εναλλακτικές, βιώσιμες, κατάλληλες και βασισμένες στα δικαιώματα λύσεις που συνάδουν με τις αρχές και τους στόχους επιμερισμού των ευθυνών του Παγκόσμιου Συμφώνου για τους Πρόσφυγες (GCR)· συνιστά, προκειμένου να είναι αποτελεσματική, να περιλαμβάνει την επανεγκατάσταση στην ΕΕ σημαντικού αριθμού προσφύγων που χρήζουν διεθνούς προστασίας·

7.  τονίζει την ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη και ενιαία περιφερειακή προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση των προσφύγων και για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Κένυας και των γειτονικών της χωρών σε θέματα πολιτικής, ασφάλειας, ανθρωπιστικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της αναγκαστικής εκτόπισης· ζητεί να ικανοποιηθεί η ανάγκη επαρκούς ασφάλειας στους καταυλισμούς προσφύγων και καλεί την κενυατική κυβέρνηση να ενισχύσει την ασφάλεια εντός του καταυλισμού Kakuma και να ενισχύσει την προστασία των προσφύγων, ιδίως των πλέον ευάλωτων ομάδων· καλεί τις αρχές επιβολής του νόμου και τους άλλους κλάδους της κυβέρνησης στην Κένυα να διασφαλίσουν την προστασία και την ασφάλεια των προσφύγων·

8.  καλεί την κυβέρνηση της Κένυας και την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες να διασφαλίσουν την εφαρμογή του προγράμματος επαναπατρισμού σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις και την εγχώρια ευθύνη της Κένυας· επιμένει ότι οποιαδήποτε διαδικασία επαναπατρισμού στη χώρα καταγωγής πρέπει να είναι εθελοντική, ασφαλής, βιώσιμη, αξιοπρεπής και βασισμένη στα δικαιώματα, ενώ οι επιστρέφοντες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αντικειμενικές, ουδέτερες και κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με το τι θα συμβεί εάν αποφασίσουν να μην είναι εθελοντές για επαναπατρισμό·

9.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση στο Κέρας της Αφρικής, ιδίως όσον αφορά τη φτώχεια και την επισιτιστική ανασφάλεια· καλεί την Επιτροπή να αποδεσμεύσει την επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια που απαιτείται για την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος και του λιμού στην περιοχή· ζητεί η βοήθεια που παρέχεται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη στο Κέρας της Αφρικής να χρησιμοποιηθεί, κατά προτεραιότητα, για την αντιμετώπιση της βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, και των προβλημάτων που συνδέονται με τις σοβαρές ανισότητες, τη φτώχεια, τον χρόνιο υποσιτισμό, την πρόσβαση στην υγεία και τις δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως την αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·

10.  καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει το ζήτημα της επισιτιστικής ανασφάλειας και της έλλειψης βασικών αναγκών στον καταυλισμό Kakuma, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της πρόσβασης σε ύδρευση, αποχέτευση, υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας όχι μόνο μέσω της βοήθειας αποκλειστικά για τους πρόσφυγες, αλλά και μέσω της στήριξής του καταυλισμού σε εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα των οποίων η ικανότητα εκπλήρωσης της αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας έχει διασφαλιστεί και αξιολογείται τακτικά·

11.  υπογραμμίζει ότι η αυξανόμενη αστάθεια στην περιοχή αποτελεί εμπόδιο για την ασφαλή επιστροφή των προσφύγων στις χώρες καταγωγής τους· καλεί την ΕΕ, σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα χορηγών βοήθειας, να συνεχίσει να εντείνει τις προσπάθειές της ως διαμεσολαβητικός εταίρος και για τη στήριξη της βιώσιμης και μακροπρόθεσμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή, δημιουργώντας έτσι ένα ευνοϊκό και ασφαλές περιβάλλον για τις οικειοθελείς επιστροφές και την επανένταξη των προσφύγων·

12.  ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την προστασία των βιαίως εκτοπισθέντων ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ και για μεγαλύτερη αλληλεγγύη εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας για την αντιμετώπιση των αναγκών επανεγκατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένου ότι αυτές εξακολουθούν να είναι πολύ μεγαλύτερες από τον πραγματικό αριθμό των διαθέσιμων χώρων·

13.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την υλοποίηση και τον προγραμματισμό των καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ για την Αφρική και ζητεί να διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποστήριξη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ειδική εκτίμηση επιπτώσεων με θέμα τις επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει έγκαιρα τα αποτελέσματα των εν λόγω εκτιμήσεων επιπτώσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων εντός του πλαισίου των ομάδων εργασίας για τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης·

14.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την κυβέρνηση της Κένυας, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και την ευρύτερη διεθνή κοινότητα προκειμένου να συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων για την παρατεταμένη κατάσταση των προσφύγων στην περιοχή· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την προάσπιση και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κένυα·

15.  υπενθυμίζει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η δίωξη λόγω γενετήσιου προσανατολισμού θεωρείται κριτήριο για την αίτηση ασύλου και για τη χορήγηση ασύλου· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εφαρμόσουν την αρχή αυτή· καλεί την ΕΕ, ιδίως τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να κάνουν αποτελεσματική χρήση της εργαλειοθήκης για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ και των συνοδευτικών κατευθυντήριων γραμμών στο πλαίσιο του διαλόγου τους με όλα τα αφρικανικά έθνη που εξακολουθούν να ποινικοποιούν την ομοφυλοφιλία και, γενικότερα, στο πλαίσιο του διαλόγου τους με όλες τις χώρες στις οποίες είναι ευρέως διαδεδομένη η δίωξη ή η άσκηση βίας κατά των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+·

16.  επιμένει ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κένυα πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση των ευάλωτων ατόμων, ειδικότερα των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ και των μαύρων γυναικών της Αφρικής, και να στηρίξει ενεργά τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ επιτόπου·

17.  καλεί επιτακτικά την ΕΕ να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να πείσει τόσο την κυβέρνηση της Κένυας όσο και την Αφρικανική Ένωση να επανεξετάσουν την προσέγγισή τους όσον αφορά τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+, επισημαίνοντας ότι η στάση τους μπορεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να θέσει τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ σε κίνδυνο απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης που αντιβαίνει στις αξίες της ισότητας και της ίσης προστασίας που κατοχυρώνονται στον νόμο·

18.  υπενθυμίζει στις κενυατικές αρχές τη δέσμευσή τους να σεβαστούν το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, και τις υποχρεώσεις τους να διασφαλίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως προβλέπεται στον Αφρικανικό Χάρτη και σε άλλες διεθνείς και περιφερειακές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας του Κοτονού και, ειδικότερα, των άρθρων 8 και 96 αυτής· καλεί την κυβέρνηση της Κένυας να εγγυηθεί, σε κάθε περίπτωση, τη σωματική ακεραιότητα και την ψυχολογική ευημερία όλων των προσφύγων, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την έκφραση φύλου·

19.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να εγγυηθεί ότι οι πρόσφυγες καλύπτονται από τα προγράμματα εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19· τονίζει ότι η παροχή στους πρόσφυγες της δυνατότητας να επωφελούνται από τις εθνικές υπηρεσίες και η ενσωμάτωσή τους στα εθνικά αναπτυξιακά σχέδια είναι ουσιαστικής σημασίας τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για τις κοινότητες που τους φιλοξενούν, και συνάδει με τη δέσμευση να «μη μείνει κανείς πίσω» στο θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030·

20.  επαναλαμβάνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς βελτίωση της ασφάλειας στην περιοχή· υπογραμμίζει έντ