Kazalo 
Sprejeta besedila
Torek, 5. oktober 2021 - Strasbourg
Okolje: Aarhuška uredba ***I
 Oblikovanje delegacije pri parlamentarni skupščini za partnerstvo med EU in Združenim kraljestvom ter določitev njene številčne sestave
 Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU ter Grenlandijo in Dansko ***
 Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU ter Grenlandijo in Dansko (resolucija)
 Ponovno imenovanje Julie Laffranque v odbor, ustanovljen na podlagi člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije
 Imenovanje predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)
 Začasna opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov na Kanarske otoke *

Okolje: Aarhuška uredba ***I
PDF 131kWORD 45k
Resolucija
Besedilo
Priloga
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. oktobra 2021 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))
P9_TA(2021)0397A9-0152/2021

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0642),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0321/2020),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 27. januarja 2021(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor na podlagi člena 74(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 23. julija 2021, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A9-0152/2021),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju(2);

2.  se seznanja z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

3.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 5. oktobra 2021 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2021/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1367/2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti

P9_TC1-COD(2020)0289


(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2021/1767.)

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Komisije

Komisija ostaja zavezana zagotavljanju, da EU spoštuje svoje mednarodne obveznosti v zadevah, ki se nanašajo na Aarhuško konvencijo, in v zvezi s tem priznava izražene pomisleke in ugotovitve, ki jih je Odbor za skladnost z Aarhuško konvencijo v zadevi ACCC/C/2015/128(3) v zvezi z državno pomočjo sprejel 17. marca 2021. V ugotovitvah je EU pozvana, naj ‚sprejme potrebne zakonodajne, regulativne in druge ukrepe za zagotovitev spremembe uredbe o Aarhuški konvenciji ali sprejetja nove zakonodaje Evropske unije, da se javnosti jasno zagotovi dostop do upravnih ali sodnih postopkov za izpodbijanje odločitev o ukrepih državne pomoči, ki jih je sprejela Evropska komisija na podlagi člena 108(2) PDEU in ki so v nasprotju z zakonodajo EU v zvezi z okoljem, v skladu s členom 9(3) in (4) Konvencije‘.

Komisija trenutno analizira posledice ugotovitev in ocenjuje razpoložljive možnosti. Komisija bo to oceno dokončala in objavila do konca leta 2022. Po potrebi bo do konca leta 2023 predlagala ukrepe za reševanje tega vprašanja, ob upoštevanju obveznosti EU in njenih držav članic v skladu z Aarhuško konvencijo ter ob upoštevanju pravil prava Unije o državni pomoči.

(1) UL C 123, 9.4.2021, str. 66.
(2) To stališče nadomesti spremembe, sprejete 20. maja 2021 (Sprejeta besedila, P9_TA(2021)0254).
(3) Za zadevo ACCC/C/2015/128 glej https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union, odstavek 131.


Oblikovanje delegacije pri parlamentarni skupščini za partnerstvo med EU in Združenim kraljestvom ter določitev njene številčne sestave
PDF 117kWORD 43k
Sklep Evropskega parlamenta z dne 5. oktobra 2021 o oblikovanju delegacije pri parlamentarni skupščini za partnerstvo med EU in Združenim kraljestvom ter določitvi njene številčne sestave (2021/2917(RSO))
P9_TA(2021)0398B9-0479/2021

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga konference predsednikov,

–  ob upoštevanju Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani(1) (v nadaljnjem besedilu: sporazum o trgovini in sodelovanju) in zlasti člena 11 navedenega sporazuma,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. aprila 2021 o izidu pogajanj med EU in Združenim kraljestvom(2), zlasti njene 8. in 9. točke,

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 17. aprila 2019 o številu medparlamentarnih delegacij, delegacij pri skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij pri odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah(3),

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 17. julija 2019 o številčni sestavi medparlamentarnih delegacij(4),

–  ob upoštevanju člena 223 Poslovnika,

1.  želi spomniti, da člen 11 sporazuma o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom določa, da se lahko ustanovi parlamentarna skupščina za partnerstvo, ki jo sestavljajo poslanci Evropskega parlamenta in poslanci parlamenta Združenega kraljestva in ki:

   (a) lahko od Partnerskega sveta, ustanovljenega v skladu s členom 7 tega sporazuma, zahteva ustrezne informacije v zvezi z izvajanjem tega sporazuma in katerega koli dopolnilnega sporazuma, Partnerski svet pa ji nato posreduje zahtevane informacije,
   (b) je obveščena o sklepih in priporočilih Partnerskega sveta ter
   (c) lahko daje priporočila Partnerskemu svetu.

2.  sklene oblikovati 35-člansko delegacijo pri parlamentarni skupščini za partnerstvo med EU in Združenim kraljestvom;

3.  na podlagi sklepa konference predsednikov z dne 11. julija 2019 o sestavi predsedstev delegacij odloči, da ima predsedstvo delegacije dva podpredsednika;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep v vednost posreduje Svetu in Komisiji ter parlamentu Združenega kraljestva.

(1) UL L 149, 30.4.2021, str. 10.
(2) Sprejeta besedila, P9_TA(2021)0141.
(3) UL C 158, 30.4.2021, str. 536.
(4) UL C 165, 4.5.2021, str. 23.


Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU ter Grenlandijo in Dansko ***
PDF 113kWORD 43k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. oktobra 2021 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo na eni strani ter vlado Grenlandije in vlado Danske na drugi strani ter Protokola o izvajanju k navedenemu sporazumu (06566/2021 – C9-0154/2021 – 2021/0037(NLE))
P9_TA(2021)0399A9-0233/2021

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (06566/2021),

–  ob upoštevanju osnutka sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo na eni strani ter vlado Grenlandije in vlado Danske na drugi strani ter protokola o izvajanju k navedenemu sporazumu (06380/2021),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43(2) ter točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) in členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0073/2020),

–  ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne 5. oktobra 2021(1) o osnutku sklepa,

–  ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za proračun,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo (A9-0233/2021),

1.  odobri sklenitev sporazuma in protokola;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Grenlandije ter Danske.

(1) Sprejeta besedila, P9_TA(2021)0400.


Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU ter Grenlandijo in Dansko (resolucija)
PDF 151kWORD 48k
Nezakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. oktobra 2021 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo na eni strani ter vlado Grenlandije in vlado Danske na drugi strani ter Protokola o izvajanju k navedenemu sporazumu (06566/2021 – C9-0154/2021 – 2021/0037M(NLE))
P9_TA(2021)0400A9-0235/2021

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (06566/2021),

–  ob upoštevanju osnutka sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo na eni strani ter vlado Grenlandije in vlado Danske na drugi strani ter Protokola o izvajanju k navedenemu sporazumu (06380/2021),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43(2) ter točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) in členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0073/2020),

–  ob upoštevanju naslova II Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki(1),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot(2),

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 5. oktobra 2021(3) o predlogu sklepa,

–  ob upoštevanju člena 62 Konvencije Organizacije združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu,

–  ob upoštevanju konvencije Komisije za ribištvo severovzhodnega Atlantika (v nadaljnjem besedilu: NEAFC),

–  ob upoštevanju konvencije Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (v nadaljnjem besedilu: NAFO),

–  ob upoštevanju Konvencije o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika (v nadaljnjem besedilu: OSPAR),

–  ob upoštevanju sporazuma za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu,

–  ob upoštevanju Protokola št. 34 o posebni ureditvi za Grenlandijo,

–  ob upoštevanju deklaracije iz Ottawe o ustanovitvi Arktičnega sveta,

–  ob upoštevanju njegovega stališča z dne 31. januarja 2019 o predlogu sklepa Sveta o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji, vključno z odnosi med Evropsko unijo na eni strani ter Grenlandijo in Kraljevino Dansko na drugi strani (sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj)(4),

–  ob upoštevanju poročila z dne 9. avgusta 2019 z naslovom Ex ante and ex post evaluation study of the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Greenland (študija s predhodno in naknadno oceno sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Grenlandijo),

–  ob upoštevanju člena 105(2) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A9-0235/2021),

A.  ker je treba upoštevati evropske trajnostne cilje iz evropskega zelenega dogovora, strategijo Unije za biotsko raznovrstnost do leta 2030 in strategijo „od vil do vilic“ ter mednarodne zaveze Unije, predvsem za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, zlasti cilja št. 14 o ohranjanju virov in varstvu morskega okolja;

B.  ker podnebne spremembe vplivajo na morske ekosisteme in vire;

C.  ker člen 62 Konvencije Organizacije združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu določa, da mora obalna država s sporazumi ali drugimi dogovori omogočiti drugim državam dostop do presežka dovoljenega ulova;

D.  ker sporazum za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu za 16 let prepoveduje gospodarski ribolov;

E.  ker sta Evropska unija ter Grenlandija prek Danske članici regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, in sicer Komisije za ribištvo severovzhodnega Atlantika ter Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika;

F.  ker EU goji tesne odnose z Grenlandijo; ker Grenlandija sodi med čezmorske države in ozemlja, pridružene EU, EU in Grenlandija pa partnerstva na področju ribištva sklepata že od leta 1984;

G.  ker Protokol št. 34 o posebni ureditvi za Grenlandijo povezuje preferencialne tarife na evropskem trgu za ribiške proizvode z Grenlandije z dostopom evropskih plovil do grenlandskih ribolovnih območij;

H.  ker je posebnost tega sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, da se ribolovne možnosti določijo vsako leto na pogajanjih in da omogoča prenos kvot z Norveško in Ferskimi otoki;

I.  ker sta naknadna ocena prejšnjega protokola in predhodna ocena privedla do pogajanj o novem sporazumu in novem protokolu, ki sta bolj usklajena z ribolovnimi možnostmi in znanstvenim mnenjem, zagotavljata večjo prožnost glede ulova in imata nižjo kvoto prilova, ter do pogajanj o šestletnem obdobju veljavnosti protokola;

J.  ker je sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu z Grenlandijo pomemben za plovila EU, ki lovijo v grenlandskih vodah, in za flote držav članic, ki imajo neposredne ali posredne koristi od sporazuma in prenosov kvot, ki jih določa;

K.  ker novi sporazum in protokol omogočata izkoriščanje ribolovnih možnosti v grenlandskih vodah za dvanajst evropskih plovil za osem vrst (trsko, pelagičnega in pridnenega rdečega okuna, grenlandsko morsko ploščo, severno kozico, repaka, kapelana in skušo) v času štirih let z možnostjo podaljšanja za dve leti in določata letno finančno nadomestilo Unije v višini 16 521 754 EUR, pri čemer je 2 931 000 EUR namenjenih podpori in razvoju grenlandskega ribiškega sektorja;

Prejšnji sporazum in protokol

1.  je seznanjen, da dejavnosti evropske flote v grenlandskih vodah prinašajo socialno-ekonomske koristi na področju neposrednih in posrednih zaposlitev ter ustvarjajo bruto dodano vrednost za grenlandski in evropski ribiški sektor;

2.  je zaskrbljen, ker je Grenlandija v predhodnem protokolu za več staležev določila večji celotni dovoljeni ulov, kot ga priporočajo znanstvena mnenja; poudarja, da pri tem predstavljajo ribolovne možnosti Evropske unije razmeroma majhen delež;

3.  pozdravlja, da bodo grenlandski organi sektorski finančni prispevek Grenlandije uporabili za upravljanje, nadzor ali znanstvene raziskave;

4.  vendar je zaskrbljen zaradi pomanjkanja znanstvenih podatkov, potrebnih za pripravo točnih ocen ravni staležev;

Novi sporazum in protokol

5.  ugotavlja, da so pogajanja zapletena in da so potekala v težavnih okoliščinah zaradi sočasnih pogajanj o sporazumu z Združenim kraljestvom ter s tem povezane negotovosti in zaradi grenlandskih notranjepolitičnih vprašanj; opozarja, da je bilo izhodišče Grenlandije v teh pogajanjih zmanjšati kvoto za evropska plovila za 30 %; ugotavlja, da je bil ta predlog za zmanjšanje ribolovnih možnosti posledica želje Grenlandije, da bi nadalje razvila ribiški sektor;

6.  ugotavlja, da so se kvote povprečno zmanjšale za 5 % v primerjavi s predhodnim protokolom;

7.  obžaluje, da so evropski operaterji pred začetkom začasne uporabe sporazuma izgubili skoraj štiri mesece, saj je bil sporazum zaradi volitev na Grenlandiji in oblikovanja vlade podpisan šele 22. aprila 2021;

8.  ugotavlja, da so ribolovne možnosti za skušo odvisne od sodelovanja obalnih držav kot podpisnic sporazuma obalnih držav o upravljanju staleža skuše in da morajo biti ribolovne možnosti za rdečega okuna v skladu s sporazumom o upravljanju in odločitvami, sprejetimi na ravni NEAFC;

9.  ugotavlja, da je v protokolu navedenih 600 ton prilova, kar je precej manj kot v predhodnem protokolu; poudarja, da je treba ves ulov, vključno s prilovom in zavržki, zabeležiti in sporočiti po vrstah v skladu z grenlandsko zakonodajo, ki se uporablja;

10.  pozdravlja trajnostne cilje sporazuma in sodelovanje v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu;

11.  izraža zaskrbljenost zaradi obdobja 4 + 2 leti ter negotovosti glede podaljšanja protokola po štirih letih, kar bi lahko pomenilo slabo preglednost za evropska plovila;

12.  ugotavlja, da je finančno nadomestilo Unije višje kot v prejšnjem protokolu, da je delež za sektorsko podporo nespremenjen in da so referenčne cene ribolovnih dovoljenj za lastnike plovil višje;

Grenlandija kot strateški akter v severnem Atlantiku in Arktičnem oceanu

13.  ugotavlja, da so se z izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije razrahljali odnosi med državami severnega Atlantika;

14.   izjavlja, da izstopa Združenega kraljestva iz EU in njegovih posledic za ribištvo v Severnem morju in severovzhodnem Atlantiku ne bi smeli zlorabljati za manipulacijo porazdelitve kvot v sporazumih s severnimi državami, temveč bi morali upoštevati porazdelitev ribolovnih možnosti, kot se je razvila skozi čas in ki je vedno temeljila na najboljših razpoložljivih znanstvenih podatkih in mnenjih;

15.  opozarja na geostrateški položaj Grenlandije v arktični regiji; poudarja pomen odnosov z Grenlandijo v okviru strategije EU za Arktiko in za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju na osrednji Arktiki;

Priporočila in pozivi Evropski komisiji

16.  Evropski komisiji priporoča in jo poziva:

   (a) naj Parlament obvešča o izvajanju sporazuma in protokola;
   (b) naj zagotovi, da izvajanje sporazuma in protokola prispeva k blažitvi globalnega segrevanja in dovoljuje prilagajanje njegovim vse večjim učinkom, k ohranjanju in obnavljanju biotske raznovrstnosti ter k trajnostnim ciljem zelenega dogovora in je v skladu s cilji skupne ribiške politike;
   (c) naj zagotovi uporabo previdnostnega pristopa za trenutno izkoriščane in ciljne staleže, kot so trska, rdeči okun in grenlandska morska plošča;
   (d) naj izboljša zbiranje in analizo podatkov ter posodobitev nadzora s pomočjo finančnega prispevka Evropske unije za sektorsko podporo, da se zagotovi trajnostno upravljanje staležev, ki jih izkorišča Unija, ter da kvote za evropska plovila predstavljajo „presežek“;
   (e) naj zagotovi izboljšanje razpoložljivih podatkov o velikosti flote in ribolovnem naporu grenlandskih flot za samooskrbni in mali ribolov;
   (f) naj v štirih letih zagotovi podaljšanje protokola za dve leti ter stori vse, da bodo lahko evropska plovila stalno opravljala svoje dejavnosti v grenlandskih vodah;
   (g) naj stori vse, da se z letnim določanjem kvot ne bodo zmanjšale ribolovne možnosti, določene v protokolu, razen če je to potrebno na podlagi znanstvenega mnenja;
   (h) naj kvote, ki zaradi zamude pri začasni uporabi sporazuma niso porabljene, upoštevaje najboljša znanstvena mnenja deloma ali v celoti prenese v leto 2022;
   (i) naj Grenlandijo spodbuja k podpisu sporazuma obalnih držav o upravljanju skuše;
   (j) naj zlasti pri sektorski podpori posebno pozornost nameni izgubljenemu ribolovnemu orodju, zbiranju morskih odpadkov, morskim ekosistemom in ranljivim vrstam, ocenjevanju habitatov in prilovu ptic;
   (k) naj izboljša povezavo med sporazumom o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Grenlandijo ter sklepom o pridružitvi čezmorskih držav;
   (l) naj izboljša prepoznavnost in preglednost različnih mednarodnih instrumentov za upravljanje staležev v regiji, kot so regionalne organizacije za upravljanje ribištva in sporazumi obalnih držav za upravljanje nekaterih staležev; v zvezi s tem poudarja pomen upoštevanja znanstvenih priporočil, vključno o učinkih podnebnih sprememb, ter izboljšanja postopkov odločanja v regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva, vključno s pravili o nadzoru ulova;
   (m) naj dolgoročno razmisli o formalizaciji odnosov s partnerji EU v regiji ter o zmanjšanju nestabilnosti, ki so nastale z izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije, zlasti na področju ribištva;
   (n) naj vzpostavi dolgoročno razpravo o povezavi med sporazumom o partnerstvu o trajnostnem ribištvu z Grenlandijo in sporazumi o ribolovu z Norveško, tudi o njihovi soodvisnosti;
   (o) naj pri utrjevanju geostrateškega položaja EU v Arktičnem oceanu v celoti upošteva sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu;

o
o   o

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic ter Grenlandije in Danske.

(1) UL L 354, 28.12.2013, str. 22.
(2) UL L 347, 28.12.2017, str. 81.
(3) Sprejeta besedila, P9_TA(2021)0399.
(4) UL C 411, 27.11.2020, str. 698.


Ponovno imenovanje Julie Laffranque v odbor, ustanovljen na podlagi člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije
PDF 111kWORD 41k
Sklep Evropskega parlamenta z dne 5. oktobra 2021 o predlogu za imenovanje Julie Laffranque v odbor, ustanovljen na podlagi člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije (2021/2171(INS))
P9_TA(2021)0401B9-0478/2021

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 255(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 128 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za pravne zadeve (B9‑0478/2021),

A.  ker Julia Laffranque izpolnjuje pogoje iz člena 255(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

1.  predlaga, naj se Julio Laffranque imenuje v odbor;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje predsedniku Sodišča.


Imenovanje predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)
PDF 116kWORD 43k
Sklep Evropskega parlamenta z dne 5. oktobra 2021 o predlogu za imenovanje predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) (N9-0058/2021 – C9-0369/2021 – 2021/0902(NLE))
P9_TA(2021)0402A9-0272/2021

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju ožjega seznama kvalificiranih kandidatov za položaj predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, ki ga je 26. novembra 2020 pripravil njegov odbor nadzornikov,

–  ob upoštevanju pisma Sveta z dne 29. septembra 2021, v katerem predlaga Vereno Ross za predsednico Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (C9-0369/2021),

–  ob upoštevanju člena 48(2) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1095/2010 z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2019 o uravnoteženi zastopanosti spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2020 o institucijah in organih ekonomske in monetarne Unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu zaposlitve v javnem sektorju(3),

–  ob upoštevanju člena 131 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0272/2021),

A.  ker je mandat predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge potekel 31. marca 2021;

B.  ker je Svet 29. septembra 2021 predlagal imenovanje Verene Ross za predsednico Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za petletni mandat, v skladu s členom 48(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1095/2010;

C.  ker je Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 30. septembra 2021 poslušal predstavitev Verene Ross, na kateri je podala uvodno izjavo, nato pa odgovarjala na vprašanja članov odbora;

1.  odobri imenovanje Verene Ross za predsednico Evropskega organa za vrednostne papirje in trge;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu, Komisiji, Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge in vladam držav članic.

(1) UL L 331, 15.12.2010, str. 84.
(2) UL C 23, 21.1.2021, str. 105.
(3) Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0017.


Začasna opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov na Kanarske otoke *
PDF 114kWORD 42k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. oktobra 2021 o predlogu uredbe Sveta o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov na Kanarske otoke (COM(2021)0392 – C9-0351/2021 – 2021/0209(CNS))
P9_TA(2021)0403A9-0267/2021

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2021)0392),

–  ob upoštevanju člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C9-0351/2021),

–  ob upoštevanju člena 82 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A9-0267/2021),

1.  odobri predlog Komisije;

2.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov