Index 
Antagna texter
Tisdagen den 5 oktober 2021 - Strasbourg
Miljö: Århusförordningen ***I
 Inrättande av en delegation till Parlamentariska partnerskapsförsamlingen EU–Förenade kungariket och fastställande av antalet ledamöter
 Partnerskapsavtal om hållbart fiske EU/Grönland och Danmark ***
 Partnerskapsavtal om hållbart fiske EU/Grönland och Danmark (resolution)
 Förnyande av utnämningen av Julia Laffranque till den panel som inrättats i enlighet med artikel 255 i EUF-fördraget
 Utnämning av ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
 Tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för import av vissa industriprodukter till Kanarieöarna *

Miljö: Århusförordningen ***I
PDF 125kWORD 46k
Resolution
Text
Bilaga
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 oktober 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))
P9_TA(2021)0397A9-0152/2021

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0642),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0321/2020),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 27 januari 2021(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 23 juli 2021 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A9-0152/2021).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(2).

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 oktober 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om ändring av förordning (EG) nr 1367/2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ

P9_TC1-COD(2020)0289


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2021/1767.)

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Kommissionens uttalande

Kommissionen är fast besluten att säkerställa att EU uppfyller sina internationella skyldigheter i frågor som rör Århuskonventionen och erkänner i detta sammanhang de synpunkter som uttrycktes och de slutsatser som antogs av Århuskonventionens efterlevnadskommitté den 17 mars 2021 i ärende ACCC/C/2015/128(3) vad gäller statligt stöd. I slutsatserna uppmanas EU att införa nödvändiga lagar och andra författningar och vidta andra nödvändiga åtgärder för att säkerställa att Århusförordningen ändras, eller att ny unionslagstiftning antas, för att på ett tydligt sätt ge allmänheten rätt att få beslut om statliga stödåtgärder som fattats av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 108.2 i EUF-fördraget och som strider mot EU:s miljörätt prövade i administrativ ordning eller av domstol, i enlighet med artikel 9.3 och 9.4 i konventionen.

Kommissionen analyserar för närvarande slutsatsernas innebörd och bedömer de alternativ som står till buds. Kommissionen kommer att slutföra och offentliggöra denna bedömning senast i slutet av 2022. Om så är lämpligt kommer kommissionen, senast i slutet av 2023, att lägga fram åtgärder för att komma till rätta med problemet, mot bakgrund av EU:s och dess medlemsstaters skyldigheter enligt Århuskonventionen och med beaktande av unionsrättens regler om statligt stöd.

(1) EUT C 123, 9.4.2021, s. 66.
(2) Denna ståndpunkt ersätter de ändringsförslag som antogs den 20 maj 2021 (Antagna texter, P9_TA(2021)0254).
(3) Se: https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union, punkt 131.


Inrättande av en delegation till Parlamentariska partnerskapsförsamlingen EU–Förenade kungariket och fastställande av antalet ledamöter
PDF 112kWORD 43k
Europaparlamentets beslut av den 5 oktober 2021 om inrättande av en delegation till den parlamentariska partnerskapsförsamlingen EU–Förenade kungariket och fastställande av antalet ledamöter (2021/2917(RSO))
P9_TA(2021)0398B9-0479/2021

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av talmanskonferensens förslag,

–  med beaktande av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan(1) (handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket), särskilt artikel 11,

–  med beaktande av sin resolution av den 28 april 2021 om resultatet av förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket(2), särskilt punkterna 8 och 9,

–  med beaktande av sitt beslut av den 17 april 2019 om antalet interparlamentariska delegationer, antalet delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna och antalet delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och till de multilaterala parlamentariska församlingarna(3),

–  med beaktande av sitt beslut av den 17 juli 2019 om antalet ledamöter i de interparlamentariska delegationerna(4),

–  med beaktande av artikel 223 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet konstaterar att det i artikel 11 i handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket föreskrivs att det ska inrättas en parlamentarisk partnerskapsförsamling mellan EU och Förenade kungariket bestående av ledamöter av Europaparlamentet och ledamöter av Förenade kungarikets parlament som

   a) får begära relevant information om genomförandet av avtalet och eventuella kompletterande avtal från det partnerskapsråd EU–Förenade kungariket som inrättats i enlighet med artikel 7 i avtalet, som i så fall ska förse den parlamentariska partnerskapsförsamlingen EU–Förenade kungariket med den begärda informationen,
   b) ska informeras om partnerskapsrådet EU–Förenade kungarikets beslut och rekommendationer, och
   c) får lämna rekommendationer till partnerskapsrådet EU–Förenade kungariket.

2.  Europaparlamentet beslutar att inrätta en delegation till den parlamentariska partnerskapsförsamlingen EU–Förenade kungariket bestående av 35 ledamöter.

3.  Europaparlamentet beslutar, med hänvisning till talmanskonferensens beslut av den 11 juli 2019 om delegationernas presidiers sammansättning, att delegationens presidium ska bestå av två vice ordförande.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen samt till Förenade kungarikets parlament.

(1) EUT L 149, 30.4.2021, s. 10.
(2) Antagna texter, P9_TA(2021)0141.
(3) EUT C 158, 30.4.2021, s. 536.
(4) EUT C 165, 4.5.2021, s. 23.


Partnerskapsavtal om hållbart fiske EU/Grönland och Danmark ***
PDF 111kWORD 42k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 oktober 2021 om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar, av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönlands regering och Danmarks regering, å andra sidan, och dess genomförandeprotokoll (06566/2021 – C9-0154/2021 – 2021/0037(NLE))
P9_TA(2021)0399A9-0233/2021

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06566/2021),

–  med beaktande av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönlands regering och Danmarks regering, å andra sidan, och dess genomförandeprotokoll (06380/2021),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43.2 och artikel 218.6 andra stycket a led v och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0073/2020),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den 5 oktober 2021(1) om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 105.1 och artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från budgetutskottet,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet (A9-0233/2021).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet och protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Grönland och Danmark.

(1) Antagna texter, P9_TA(2021)0400.


Partnerskapsavtal om hållbart fiske EU/Grönland och Danmark (resolution)
PDF 147kWORD 48k
Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 5 oktober 2021 med ett förslag till resolution om utkastet till rådets beslut om ingående av ett partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönlands regering och Danmarks regering, å andra sidan, och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet (06566/2021 – C9-0154/2021 – 2021/0037M(NLE))
P9_TA(2021)0400A9-0235/2021

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06566/2021),

–  med beaktande av partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönlands regering och Danmarks regering, å andra sidan, och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet (06380/2021),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43.2 och artikel 218.6 andra stycket a) led v och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0073/2020),

–  med beaktande av avdelning II i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 av den 12 december 2017 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor(2),

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 5 oktober 2021(3) om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 62 i FN:s havsrättskonvention,

–  med beaktande av konventionen från Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC),

–  med beaktande av konventionen från Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo),

–  med beaktande av konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten (Ospar),

–  med beaktande av avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet,

–  med beaktande av protokollet (nr 34) om en särskild ordning för Grönland,

–  med beaktande av Ottawadeklarationen om inrättande av Arktiska rådet,

–  med beaktande av sin ståndpunkt av den 31 januari 2019 om förslaget till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan (ULT-beslutet)(4),

–  med beaktande av rapporten av den 9 augusti 2019 Ex ante and ex post evaluation study of the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Greenland (förhands- och efterhandsbedömningen av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Grönland),

–  med beaktande av artikel 105.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A9-0235/2021), och av följande skäl:

A.  I den europeiska gröna given, EU:s strategier för biologisk mångfald 2030 och från jord till bord-strategin fastställs EU:s hållbarhetsmål, och EU har gjort internationella åtaganden, bland annat när det gäller genomförandet av målen för hållbar utveckling, särskilt mål 14 om skydd av resurser och den marina miljön.

B.  Klimatförändringarna har en inverkan på marina ekosystem och resurser.

C.  Enligt artikel 62 i FN:s havsrättskonvention måste en kuststat genom avtal eller överenskommelser tillåta andra stater att utnyttja överskottsfångster.

D.  Avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet förbjuder kommersiellt fisk under 16 år.

E.  EU och Grönland, via Danmark, är medlemmar i de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna NEAFC och Nafo.

F.  EU upprätthåller nära förbindelser med Grönland, som är ett av de utomeuropeiska länder och territorier som är associerade med EU, och det har sedan 1984 funnits partnerskapsavtal om fiske mellan EU och Grönland.

G.  Protokoll nr 34 om en särskild ordning för Grönland kopplar förmånstullarna på den europeiska marknaden för fiskeriprodukter med ursprung i Grönland till europeiska fartygs tillträde till Grönlands fiskezoner.

H.  Den särskilda karaktären hos detta partnerskapsavtal om hållbart fiske innebär att fiskemöjligheterna förhandlas fram årligen och att det möjliggör kvotöverföringar med Norge och Färöarna.

I.  Efterhandsutvärderingen av detta protokoll och förhandsbedömningen ledde till förhandlingar om ett nytt avtal och ett nytt protokoll som ligger mer i linje med fiskemöjligheter och vetenskapliga utlåtanden, ger större flexibilitet för fångsterna och har en reducerad kvot för bifångster, och till förhandlingar om en sexårig giltighetstid för protokollet.

J.  Partnerskapsavtalet om hållbart fiske med Grönland är viktigt för europeiska fartyg som fiskar i grönländska vatten och för de medlemsstaters flottor som direkt eller indirekt gynnas av avtalet och kvotöverföringar.

K.  Det nya avtalet och protokollet gör det möjligt för tolv europeiska fartyg att fiska i grönländska vatten efter åtta arter, nämligen torsk, större kungsfisk, djuphavskungsfisk, liten hälleflundra, nordhavsräka, blå antimora, glyskolja och makrill, under en period på fyra år, som kan förlängas med två år, med en årlig ekonomisk ersättning från EU på 16 521 754 euro, varav 2 931 000 euro är öronmärkta för stöd till och utveckling av Grönlands fiskerisektor.

Föregående avtal och protokoll

1.  Europaparlamentet noterar de socioekonomiska fördelarna i form av direkt och indirekt sysselsättning och det bruttoförädlingsvärde som genereras av den europeiska flottans verksamhet i grönländska vatten, både för den grönländska och för den europeiska fiskerisektorn.

2.  Europaparlamentet är bekymrat över att de av Grönland fastställda totala tillåtna fångstmängderna för flera av de bestånd som förtecknas i det föregående protokollet överstiger de vetenskapliga utlåtandena. Parlamentet betonar att EU:s andel av dessa fiskemöjligheter är relativt liten.

3.  Europaparlamentet gläder sig över att det ekonomiska sektorsbidrag som utbetalas till Grönland används av de grönländska myndigheterna för administration, kontroller eller vetenskaplig forskning.

4.  Europaparlamentet är dock oroat över bristen på vetenskapliga data som behövs för att göra korrekta uppskattningar av beståndsnivåerna.

Det nya avtalet och protokollet

5.  Europaparlamentet noterar förhandlingarnas komplexa karaktär och deras sammanhang, som kännetecknas av parallella förhandlingar om avtalet med Förenade kungariket och av den därav följande osäkerheten, samt av grönländska inrikespolitiska utmaningar. Parlamentet påminner om att Grönlands utgångspunkt i dessa förhandlingar var att minska europeiska fartygs kvoter med 30 %. Parlamentet noterar att detta förslag till minskning av fiskemöjligheterna motiverades av Grönlands önskan att ytterligare utveckla sin fiskerisektor.

6.  Europaparlamentet noterar den genomsnittliga minskningen av kvoterna med 5 % jämfört med det föregående protokollet.

7.  Europaparlamentet beklagar att europeiska aktörer inte kunde fiska i grönländska vatten under nästan fyra månader före den provisoriska tillämpningen av avtalet, som undertecknades först den 22 april 2021 på grund av valet i Grönland och nödvändigheten att bilda en regering.

8.  Europaparlamentet konstaterar att fiskemöjligheterna för makrill är beroende av kuststaternas deltagande som signatärer av kuststaternas avtal om förvaltningen av makrill och att fiskemöjligheterna för kungsfisk måste överensstämma med förvaltningsavtalet och de beslut som fattats i NEAFC.

9.  Europaparlamentet noterar att 600 ton bifångster fastställs i protokollet, vilket är en betydande minskning jämfört med det föregående protokollet. Parlamentet betonar att alla fångster, inklusive bifångster och utkast, ska registreras och rapporteras per art i enlighet med gällande grönländsk lagstiftning.

10.  Europaparlamentet välkomnar avtalets hållbarhetsmål och parternas samarbete i kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

11.  Europaparlamentet är bekymrat över varaktigheten på 4 + 2 år och över osäkerheten kring förlängningen av protokollet efter fyra år, vilket kan komma att innebära mindre klarhet för europeiska fartyg.

12.  Europaparlamentet konstaterar att EU:s ekonomiska ersättning är högre än i det föregående protokollet, att den andel som avsätts för sektorsstöd förblir densamma och att referenspriserna för fartygsägarnas fisketillstånd är högre.

Grönland som strategisk aktör i Nordatlanten och Arktis

13.  Europaparlamentet konstaterar att brexit har destabiliserat förbindelserna mellan länderna i Nordatlanten.

14.   Förenade kungarikets utträde ur EU och de konsekvenser detta får för fisket i Nordsjön och Nordostatlanten bör inte missbrukas för att manipulera kvotfördelningen i de nordliga avtalen, utan i stället bör den historiskt fastställda fördelningen av fiskemöjligheter respekteras och alltid grundas på bästa tillgängliga vetenskapliga data och råd.

15.  Europaparlamentet påminner om Grönlands geostrategiska läge i den arktiska regionen. Parlamentet betonar vikten av förbindelserna med Grönland inom ramen för en EU‑strategi för Arktis och i kampen mot oreglerat fiske på öppet hav i centrala Arktis.

Rekommendationer och begäranden riktade till kommissionen

16.  Europaparlamentet uttrycker sina rekommendationer och begär att kommissionen

   a) informerar Europaparlamentet om genomförandet av avtalet och protokollet,
   b) säkerställer att genomförandet av avtalet och dess protokoll bidrar till begränsningen av den globala uppvärmningen och möjliggör en anpassningen till dess effekter, till bevarandet och återställandet av den biologiska mångfalden och till hållbarhetsmålen i den gröna given, och står i linje med målen för den gemensamma fiskeripolitiken,
   c) ser till att försiktighetsansatsen tillämpas på målbestånd som för närvarande utnyttjas, såsom torsk, kungsfisk och liten hälleflundra,
   d) förbättrar insamlingen och analysen av data och moderniseringen av kontrollen med hjälp av unionens ekonomiska bidrag för sektorsstöd, i syfte att säkerställa en hållbar förvaltning av de bestånd som fiskas av unionen och för att säkerställa att de kvoter som tilldelas europeiska fartyg motsvarar överskotten,
   e) ser till att de tillgängliga uppgifterna om flottstorlek och fiskeansträngning för Grönlands husbehovsfiske och om småskaliga fiskeflottor förbättras,
   f) ser till att protokollet efter fyra år förlängs med två år och strävar efter att säkerställa att europeiska fartyg får fortsätta att fiska i grönländska vatten på permanent basis,
   g) gör sitt yttersta för att se till att det årliga fastställandet av kvoter inte leder till en minskning av de fiskemöjligheter som fastställs i protokollet, såvida inte vetenskapliga utlåtanden visar att det är absolut nödvändigt att minska dem,
   h) överför, helt eller delvis, de kvoter som inte utnyttjats på grund av förseningen av den provisoriska tillämpningen av avtalet till 2022, i enlighet med bästa vetenskapliga råd,
   i) uppmuntrar Grönland till att underteckna kuststaternas avtal om förvaltningen av makrill,
   j) ser till att särskild uppmärksamhet ägnas förlorade fiskenät, insamling av marint skräp, marina ekosystem, sårbara arter, identifiering av livsmiljöer samt bifångster av fåglar, särskilt inom ramen för sektorsstödet,
   k) förbättrar kopplingen mellan partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Grönland och ULT-beslutet,
   l) förbättrar tydligheten och öppenheten mellan de olika internationella instrumenten för förvaltning av bestånd i regionen, såsom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och kuststaternas avtal om förvaltning av vissa bestånd, och i detta sammanhang betonar vikten av att följa vetenskapliga rekommendationer, inbegripet effekterna av klimatförändringarna, samt av att förbättra beslutsprocesserna i de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna, inbegripet fångstbestämmelser,
   m) inleder en långsiktig reflektionsprocess för att formalisera förbindelserna med våra partner i regionen och minska den instabilitet som uppkom genom Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen, särskilt på området för fiske,
   n) inleder en långsiktig diskussion om kopplingen mellan partnerskapsavtalet om hållbart fiske med Grönland och fiskeavtalen med Norge, särskilt beroendet mellan dessa,
   o) fullt ut tar hänsyn till partnerskapsavtalet om hållbart fiske när unionens geostrategiska position i Norra ishavet fastställs.

o
o   o

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Grönland och Danmark.

(1) EUT L 354, 28.12.2013, s. 22.
(2) EUT L 347, 28.12.2017, s. 81.
(3) Antagna texter, P9_TA(2021)0399.
(4) EUT C 411, 27.11.2020, s. 698.


Förnyande av utnämningen av Julia Laffranque till den panel som inrättats i enlighet med artikel 255 i EUF-fördraget
PDF 108kWORD 42k
Europaparlamentets beslut av den 5 oktober 2021 med förslag om att utnämna Julia Laffranque till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2021/2171(INS))
P9_TA(2021)0401B9-0478/2021

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artikel 255 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 128 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (B9‑0478/2021), och av följande skäl:

A.  Julia Laffranque uppfyller kraven i artikel 255 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

1.  Europaparlamentet föreslår att Julia Laffranque utnämns till ledamot av kommittén.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till domstolens ordförande.


Utnämning av ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
PDF 114kWORD 43k
Europaparlamentets beslut av den 5 oktober 2021 om förslaget till utnämning av ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (N9-0058/2021 – C9-0369/2021 – 2021/0902(NLE))
P9_TA(2021)0402A9-0272/2021

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutlista över kvalificerade kandidater till befattningen som ordförande för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten av den 26 november 2020 som utarbetats av dess tillsynsstyrelse,

–  med beaktande av rådets skrivelse av den 29 september 2021 med förslag om att utnämna Verena Ross till ordförande för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (C9‑0369/2021),

–  med beaktande av artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2019 om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2020 om institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst(3),

–  med beaktande av artikel 131 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9‑0272/2021), och av följande skäl:

A.  Mandattiden för ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten löpte ut den 31 mars 2021.

B.  Den 29 september 2021 föreslog rådet att Verena Ross skulle utnämnas till ordförande för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för en mandatperiod på fem år, i enlighet med artikel 48.2 och 48.3 i förordning (EU) nr 1095/2010.

C.  Den 30 september 2021 höll utskottet för ekonomi och valutafrågor en utfrågning med Verena Ross, där hon höll ett inledande anförande och därefter besvarade utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet tillstyrker utnämningen av Verena Ross till ordförande för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och till medlemsstaternas regeringar.

(1) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.
(2) EUT C 23, 21.1.2021, s. 105.
(3) Antagna texter, P9_TA(2020)0017.


Tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för import av vissa industriprodukter till Kanarieöarna *
PDF 111kWORD 43k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 oktober 2021 om förslaget till rådets förordning om tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för import av vissa industriprodukter till Kanarieöarna (COM(2021)0392 – C9-0351/2021 – 2021/0209(CNS))
P9_TA(2021)0403A9-0267/2021

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2021)0392),

–  med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C9-0351/2021),

–  med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A9-0267/2021).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy